Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.88 MB
2008-11-12 15:12:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
497
1496
Rövid leírás | Teljes leírás (1.67 MB)

Kanizsa 1997. 018-022. szám - május

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

CIVILISSIMUS-DIJ
A VÁROSVÉDŐKNEK
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ÁRA: 35 Ft
KANIZSA
dél-zalai hetilap
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Telcton/lax:
(13)312-305
ALAPÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 18. szám 1997. május 2.
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
A hét végi Zalaegerszegen megrendezett Civil Börzén, amely a Budapesti Nonprofit Expo előzetes rendezvénye, a Landorhegy Alapítvány Non-profit Információs Központja első alkalommal adta át a Ci-vilissimus díjat a megye kiemelkedő civil szervezetének. Ezt az oklevelet és emlékplakettet a kuratórium a Nagykanizsai Városvédő Egyesületnek ítélte oda több éves sikeres, kiemelkedő város- és közösségfejlesztő tevékenységéért.
A tízéves fennállásai ez évben ünneplő egyesUlet munkáját, terveit lapunk !4. oldalán adjuk közre.
MEGYEI SZERVEZŐ IRODA
A Szabad Demokraták Szövetsége Zala Megyei Szervező Irodája Nagykanizsára került. Az iroda vezetésével Röst Jánost, az SZDSZ kanizsai szervezetének elnökét bízták meg, aki a jövőben főállású, függetlenített irodavezetőként látja el e feladatot.
MIÉP IRODA
A Zrínyi utca 51 szám alatt megnyílt a Magyar Igazság és Elet Pártja nagykanizsai szervezetének hivatali helyisége, ahol minden kedden IS és 19 óra között várják a/, érdeklődő lakosságot.
Lapzártánk után. kedden tartotta soron következő ülését a kanizsai közgyűlés. A napirendek között előre láthatólag megtárgyalta a testület az 1996. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót, a pénzmaradvány felosztására és a költségvetési rendelet módosítására tett javaslatot. A közgyűlés elé került a pénzbeli és termé-
A Szociális Foglalkoztató korábban pályázatot nyújtott be az Országos Foglalkoztatási Alapítványhoz a bedolgozó foglalkoztatás támogatására. A megítélt támogatás ellenére sem jelentkezett a Foglalkoztató, hogy a s/er/ődést megkössék. Ezért .i döntéshozó felkérte a támogatottakat, jelezzék, mikorra várható a
szetben nyújtandó szociális támogatásról szóló rendelettervezet és a lakástulajdonhoz jutás helyi támogatásáról szóló rendelet módosítása. Valószínűleg megtárgyalták a Szociális Foglalkoztató helyzeté ről szóló beszámolót és a közhasznú foglalkoztatás létszámkeretének emelésére tett előterjesztést. Ugyancsak elfogadásra kerülhetett a Kai-
szerződés feltételeinek megléte. Dr. Berlinger Henrikné, az intézmény vezetője válaszlevelében közölte az alapítványi irodával, hogy a tavalyi évben bekövetkezett kedvezőtlen változások miatt a támogatás feltételeinek már nem felel meg a Foglalkoztató, így a szerződést nem tudják megkötni. Amennyiben a
mái utca - Arany János utca összekötésének beruházási programja. A napirendek között szerepelt az oktatási-nevelési intézmények vezetői megbízásai is.. A tervek szerint zárt ülésen került sor az Alfától az Omegáig Kft. tevékenységének beszámolójára, a fellebbezések és aktuális témakörök megtárgyalására.
jelenlegi helyzetnek megfelelő új pályázati kiírás megjelenik, pályázni szándékoznak.
Mindezekre válaszolva az alapítvány kuratóriuma közölte, hogy tudomásul vették, hogy a szervezetnek megítélt támogatást a Foglalkoztató nem kívánja igénybe venni, és a támogatást visszavonták.
PÁLYÁZATI PÉNZ, VISSZA A FELADÓHOZ
2 ( KANIZSA - \'Styottoáfi UléAeú J 1997. május 2.
Pénzügyi Bizottság
Zárszámadás
A bizottság legutóbbi ülésén részletesen áttekintette az 1996. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, a pénzmaradvány felosztására tett javaslatot és az 1997. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. Marton István, a bizottság elnöke és a terület képviselője javasolta, hogy az eredetileg Bagola részére biztosított ötmillió forintos támogatás csökkentését ne fogadják el, a hulladéklerakóra előirányzott ötvenmillió forint terhére pótolják ki ötmillió forintra a módosított előirányzatot. Ezzel a kiegészítéssel a pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadta a zárszámadás tervezetét és a közgyűlésnek is elfogadásra javasolta.
_I^L
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
Zárszámadás Lakástámogatás Szerződések
A Balogh György elnökletével ülésező bizottság első napirendként a város 1996. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót vizsgálta meg jogi szempontból. A tagság a zárszámadás tervezetét kilenc szavazattal, egyhangúlag elfogadta éppúgy, mint a tavalyi pénzmaradvány felosztására és az 1997. évi költségvetési rendelet módosítására tett javaslatokat.
A pénzben és természetben nyújtandó szociális támogatásról szóló rendelettervezetet és a lakástulajdonhoz jutás helyi támogatásáról szóló rendelet tervezetét egy tartózkodással fogadta el a bizottság. Halász Gyula arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendeleteken ne Suhai Sándor legyen aláíróként megjelölve. Egyöntetűen támogatta a bizottság azt, hogy a közgyűlés elé kerüljön a közhasznú foglalkoztatottak létszámkeretének felemeléséről szóló előterjesztés, mely szerint a tartós közhasznú foglalkoztatottak létszáma harminc fővel emelkedik. Nagykanizsa közigazgatási név használatát kéri önkormányzatunktól az Imperiál Ingatlankezelési Kft. Ezt az UJKB elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Ezt követően zárt ülésen kilenc önkormányzati szerződést tekintett át a bizottság.
_L.I.
Szociális és
Egészségügyi Bizottság
Szociális Alap
Pénzmaradványok
Rendeletmódosítás
Munkanélküliség
A szokásoktól eltérően hétfőn ülésezett a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Elsőként a tavalyi költségvetési gazdálkodásról és a pénzmaradványok felosztásáról esett szó. Mint a Gazdasági Osztályt képviselő Tóthné Krémer Mária elmondta a tavalyi év jól alakult, hiszen az önkormányzatnak nem kellett hitelt felvennie. A pénzmaradvány egyik része konkrét pénzmaradvány, a másikrésze pedig értékpapírokban létezik, összesen 248 millió forint. Dr. Csákai Iván nem volt ilyen derülátó a tavalyi pénzügyi évről nyilatkozván, hiszen valóban nem került sor hitelfelvételre, de már nincs is mit eladnia a városnak, mondta a SZEB elnöke. A beszámolót és a pénzmaradvány felosztására tett javaslatot a bizottság közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Ezt követően a Szociális Alap felosztására tett javaslatokat tárgyalta meg a bizottság. Százezer forintot a Szekeres József Alapítvány kap, háromszázezret a kétnapos drogmegelőzési hétvége, 1,1 millió forintra pályázni lehet, és egymillió forintot kap az Egészségnevelési Alap. A Szociális Alap pályázati kiírásának kapcsán hangzott el, hogy ez a pályázat nem segélyezési forma, az így elnyerhető összegek fejlesztésre, továbbképzésre, felzárkóztatásra adhatók. Az alapellátás hatmilliós gép-műszerigényéből 2,54 millió forintot hagyott jóvá a testület, ez csak nagyon szűken elegendő a jelentkező igények kielégítésére. Ebből a forrásból kell megoldani az alapellátásban dolgozó orvosok számítógépeinek fejlesztését, amelyet a tervek szerint úgy szeretnének végrehajtani, hogy annak egyharmadát vállalják át az orvosok. A hárommilliós fogászati szék megvásárlására csak
az ősz folyamán lenne mód, némi takarékoskodás árán a pénzmaradványok felhasználásával. Mint elhangzott elsősorban a számítógépek fejlesztésére kell koncentrálni, hiszen azok a városok tulajdonában maradnak, arról nem is beszélve, hogy az ANTSZ pontozza a háziorvosi szolgáltatók nyújtotta „szolgáltatásokat", és nem elképzelhetetlen, hogy e pontok arányában kapnak finanszírozást az egyes háziorvosok. Ezt követően Somos Bélánét a Munkaügyi Központ vezetőjét hallgatta meg a bizottság. Mint a tájékoztatóból megtudhattuk jelenleg 4750 regisztrált munkanélküli van a városban. Jelenleg 1183 fő részesül jövedelempótló ellátásban. A megyébe folyósított jövedelempótló támogatás fele itt kerül felhasználásra. Jelenleg 6500 ember vár munkára, ám foglalkoztatásuk kérdéses, hiszen a megszűnt iparágak helyett nem települtek újak városba, a gépiparból munkanélkülivé válókat pedig nem lehet varrodákban foglalkoztatni. Nagyon nagy gond a városban a családfenntartói munkanélküliség, és ennek megoldására nemigen kínálkozik lehetőség. A jövedelempótló támogatásban részesülőknek hetvenöt százaléka ötven éven felüli, így minimális esélye van arra, hogy ismét foglalkoztatottá váljék. Jó lenne ha a városvezetés a Munkaügyi Központtal közösen kidolgozná az olyan munkahelyek létesítésének lehetőségeit, ahol ezek az emberek munkájuk révén ismét visszakerülhetnének az ellátottak körébe, illetve a nyugdíjazáshoz szükséges időt is megszerezhetnék. 139 olyan jövedelem-pótlós van, akik még nincsenek 24 évesek, munkába helyezésük elkallódásuk elkerülése miatt lenne fontos. A jövedelempótló támogatásban részesülők fele nyolc általánossal, vagy még azzal sem rendelkezik. Mindössze tizenöt olyan van közöttük, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Öt évvel ezelőtt még 231 jövedelempótló támogatásban részesülő volt a városban. A jövedelempótló támogatásban részesülőknek van a legkisebb esélyük arra, hogy ismételten munkába álljanak. Ha sikerül is, többnyire 3-6 hónap múlva ismét a munkanélkülivé válnak. A munkanélküliség, illetve a jövedelempótlósokkal kapcsolatos kérdésekben is komoly szemléletváltásra lenne szükség, jobb lenne foglalkoztatásukat megszervezni, hiszen az általuk teremtett értékek a várost gazdagítanák. A tájékoztató után a bizottság a pénzbeni és
természetben nyújtandó szociális támogatásokkal foglalkozó rendelet módosításának l-es számú mellékletének szakmai kérdéseit vitatták meg. Ezt követően a bizottság zárt ajtók mögött fellebbezések ügyében döntött.
_B. D. É.
Városüzemeltetési Albizottság
Téli hóeltakarítás pótszámlája
A határozatképtelenség miatt megismételt albizottsági ülés egyetlen napirendjén a téli hóeltakarítás pótszámlájának és a Ryno Kft-vel kötött szerződés felülvizsgálatának kérdéséről tárgyaltak a jelenlévők.
Imre Béla, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának vezetője kérte, hogy amennyiben az albizottság vezetője, Ferencz József érintett a tárgyalt témakörben, az ülés vezetésére mást jelöljenek ki.
Ferencz József az albizottság elnöke, egyben a Ryno Kft. többségi tulajdonosa azt tudakolta, hogy milyen célból kellett összehívni az albizottságot. Az osztályvezető emlékeztette arra, hogy a közgyűlés határozata szerint a Rynoval kötött szerződést a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak felül kell vizsgálnia. Imre Béla elmondta, hogy egy egyeztetés során a megbízott 3,3 millió forint plusz áfás pótszámlát nyújtott be a hivatalnak. Ez nem került kiegyenlítésre. Ferencz József feltette a kérdést: a bizottság a szerződés felülvizsgálatáról vagy a, számla kiegyenlítéséről tárgyal-e? Rámutatott arra, hogy a szerződés csupán a két félre tartozik, nem az albizottságra. Az ülés vezetésével megbízott Magyar József visszautasította a hivatal azon kérését, mely szerint az albizottság tegyen javaslatot a szerződés módosítására. Korábbi véleményét megerősítve elmondta, hogy a téli hóeltakarítással nem volt különösebb probléma annak ellenére, hogy senki sem vizsgálta, mikor kapta meg a kft. a munkavégzéshez szükséges önkormányzati pénzt. A szerződésről Magyar József véleménye az, hogy más cég sem vállalná kevesebb pénzért a hóeltakarítást, de lehet árajánlatokat kérni, és a konkrét adatok birtokában már könnyebb a döntés az esetleges módosításról. Röst János afelől tudakozódott, adott-e be valaki a szerződés
1.997. május 2.
( KANIZSA - Styottoáfc éUé&eá, *J
módosítására javaslatot. Imre Béla hangsúlyozta, hogy csak a végelszámolást követően tudnak tájékozódni a feladat elvégzéséhez szükséges tényleges költségek felől.
Magyar József szerint a két félnek, a hivatalnak és a Ryno Kft-nek egymás között elintézve kellene tisztázni a kifogásait. Kovács Zoltán a kft. ügyvezetője szerint érthetetlen, hogy tavaly a két fél egyformán értelmezte a szerződés pontjait, idén viszont már máshogyan. Ha továbbra is máshogyan kívánja értelmezni a hivatal, mint a Ryno, tárgyalniuk kell - mondta Kovács Zoltán. Az osztályvezető rámutatott, hogy a Ryno ügyvezetőjének lett volna lehetősége felvetni a problémákat, de nem tette meg. Magyar József szerint a megbízott teljesítette a szerződésben előírtakat, nem nemtörődöm munka folyik, csak esetenként hibáznak. Ezért inkább azt kell tisztázni, hogy mit kell tenni a következő téli hóeltakarítási problémák megelőzéséért, mit tehet az önkormányzat és mit a megbízott. Imre Béla szerint egy ad hoc bizottság, egy szakmai csoport egy hónap alatt kidolgozhatja, mit kell tenni a téli gondok elhárításáért, a szerződés módosítását most nem javasolja. A vizsgálat tárgyává kellene azonban tenni, hogy az elmúlt télen elvégezte-e a kft. azt, amit a szerződés szerint kellett, és milyen volt tevékenységének a hatékonysága. Mint mondta, nem szándékuk az, hogy csupán a költségek lefaragását szorgalmazzák, hogy a vállalkozó rosszul járjon, de a módszereken, az ellenőrzésen szükségesnek látják a javítást.
Röst János felhívta a figyelmet arra, hogy élő szerződésről beszélnek, amelyben egyértelműen rögzítve van, mit és hogyan kell elvégezni a megbízottnak. A képviselő rámutatott, hogy a pluszmínusz húsz százalékos eltérést a szerződés szerint nem veszi figyelembe egyik fél sem. Röst János szerint az elmúlt két évben bruttó ötmillió forintnyi veszteséget okozott a kft-nek a hóeltakarítás. Azt javasolta, hogy ha beltartalmi változásra szánja el magát az önkormányzat, rögzíteni kell, milyen munkát, mennyiért kell elvégeztetni a vállalkozóval. Ameny-nyiben ilyen téren nem kívánnak lépni, kisebb módosítással túl lehet lépni a felvetődő problémákon. Rendkívüli helyzet esetében pedig az operatív bizottságot össze kell hívni, a munkákat, a szervezést az aktuális helyzethez
kell igazítani. Röst János szerint a szerződés korrekt, csak pénzkérdés, hogy az önkormányzat több vagy kevesebb feladatot akar-e végeztetni a másik szerződő féllel. Imre Béla felhívta a figyelmet arra, hogy kötelességük az önkormányzat pénzével a jó gazda módjára bánni. Megjegyezte, hogy nincs meggyőződve arról, hogy a Rynot az említett ötmillió forintos kár érte. Fontosnak tartotta tisztázni azt, hogyan értelmezzék azt, ha nincsen hó, akkor nem kell fizetni? Kovács Zoltán szerint ha nem tudnak megegyezni, a Ryno a bírósági utat választja. Palotás Tibor szerint lehetséges, hogy a vita forrásául szolgáló pótszámla kérdésében a bizottság segítséget tud nyújtani az értelmezési különbségek feloldásában. A bizottság tagja szerint a Ryno Kft-vel a város meg volt elégedve. Mint mondta, néhány képviselő felszólalt a hiányosságok miatt és a hivatal azt hiszi, hogy ezeket meg kell torolni. Javasolta, hogy a bizottság értelmezze mit jelent a fix áras szerződés, és hogy azt a hivatal megváltoztathatja-e. Magyar József elmondta, nem biztos abban, hogy a Ryno Kft-nek nagy üzlet az önkormányzattal a hóelta-karításra szerződni, hiszen jobban jár, ha télre elküldi az embereit és leáll.
Ezt követően Kovács Zoltán kérésére zárt ülésen tárgyalták tovább a témát, érdemi döntésre, megállapodásra nem sikerült jutni.
L.I.
AZ IDEN IS LESZ MAJÁLIS
Megtörténtek az idei majálisra az előkészületek. Mint Horváth Gábortól, a Ryno Kulturális Menedzseriroda vezetőjétől megtudtuk, ezúttal is lesz sörsátortól kezdve körhintáig minden, ami a szórakozást biztosítani tudja majd. De azok sem fognak csalódni, akik a kulturális programokra kíváncsiak. Ezen személyek szórakozásáról a Ryno által meghívott művészek és csoportok fognak gondoskodni. Hogy ez mennyibe fog kerülni? Eddig 250 ezerre taksálja a szervező a költségeket, de ehhez még hozzájön a színpad, a sátor, a villany. Apropó, színpad. Ezúttal eső esetén is lehetnek programok, hisz fedett színpadot szándékoznak felállítani. Persze ehhez még szeretnének támogatást kapni az önkormányzattól, de ez Tüttő István alpolgármester távollétében egyre halogatódik. Azért őrá számítanak, mert Suhai Sándortól, amíg az tudott volna bármit is adni, nem kaptak pénzt. A parkolás gondjai ismét a Szőlőskert fogadóra lesz bízva, mivel a majális
A Föld-napja alkalmából kiállítás nyílt a Petőfi-Vécsey Általános Iskolában. A megnyitón Benedek Miklós, a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület elnöke mondott beszédet, megköszönve a résztvevők ötletes, színvonalas pályamunkáit. A kiállítás megtekinthető az iskola Mini Galériájában.
Önkormányzati képviselői fogadóórák
Bicsak Miklós képviselő 1997. május 7-én szerdán 16 és 18 óra között fogadóórát tart a Hársfa, Űrhajós, Garay, valamint az Ifjúság utcai lakosság számára a TUNGSRAM RT. I. sz. porta bélyegzőkészítő helyiségében. Ugyanezen a napon Palin-Korpavár lakóit 18 óra 30 és 20 óra között várja a Palini Faluházban.
Dr. Horváth György képviselő a 2. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 1997. május 7-én szerdán 17 és 19 óra között a Hunyadi Altalános Iskolában.
Őri Sándor képviselő május 8-án csütörtökön 18 és 19 óra között várja fogadóóráján a 13. választókerület lakóit Miklósfán a Mindenki » Házában. 1
n
Papp Ferenc képviselő május 9-én pénteken 16-tól 18 óráig várja fo-§ gadóóráján a 4. számú választókerület polgárait HSMK földszinti iro- 2 dájában.
területére kocsival csak külön engedéllyel rendelkezők hajthatnak be. A majális gyenge pontja ott lesz, ahová a király is gyalog jár. A Csó-tói illemhelyek a rossz időben tönkrementek, szétfagytak, azon pedig a tájékoztató időpontjában még gondolkodtak az illetékesek, hogy hogyan lehetne üzemképessé tenni őket (persze minél olcsóbban). A részletes programról lapzártánkig szerkesztőségünk nem kapott tájékoztatást.
Sz. A.
MSZOSZ tájékoztató
Gombás József MSZOSZ vezető az Erkel Ferenc Művelődési Házban tájékoztatót tartott az MSZOSZ-hez tartozó titkároknak a Területfejlesztési Tanács munkájáról. Mint Gombás József elmondta, a TT legutóbbi két ülésén Kanizsa szempontjából fontos kérdésekben hoztak döntéseket. Ide tartozik a regionális hovatartozás kérdése is: a tanács döntése alapján Zala megye statisztikailag a Vas és Győr-Sopron megye által alkotott régióhoz fog csatlakozni, míg területfejlesztési szempontból nem csak egy irányba tesz lépéseket, hanem Vas és Győr-Sopron megyék mellett együttműködik a dél-dunántúli régióval - Somogy, Baranya, Tolna - a balatoni régióval - Veszprém, Fejér - és lépéseket tesznek a kapcsolatok elmélyítésére a velünk határos szomszéd országokkal - Szlovénia, Horvátország - is. Ezáltal nem utolsó sorban több pénz megszerzését remélik területfejlesztési célokra. Gombás József szerint ez a döntés is egyértelműen Nagykanizsa esélyeit növeli a logisztikai központ elhelyezéséről folytatott vitában. A tájékoztatón elhangzott, miszerint a TT legutóbbi ülésén elbírálta azokat a pályázatokat, amelyeket a Phare CBC programra terjesztettek be. A Kanizsát érintő pályázatokból a Ryno-Saubermacher Kft. pályázatát a bagolai szemétlerakó bővítéséről, korszerűsítéséről, a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztéséről, mintegy 2 millió ECU-s, valamint a kanizsai déü tehermentesítő útról szóló pályázatokat támogatta, s további elbírálásra tovább-küldte. .
Sz. A.
KANIZSA } tm.n^í
Tóth Zoltán múltidézője:
ÜNNEP!
mmillHiiiUliÍI!il!í!)lUtHI!SintliÍÍUitMI!ltHl!iHHi!HÍ)t)i{!Hilil!miini!M)lHltttl<l
1890 május 1-ét először ünneplik, mint a munkásmozgalom ünnepnapját. A nyolcórás munkaidő bevezetéséért mindenütt tüntetéseket és sztrájkokat rendeztek. Az akciók alapjául a II. Internacionálé Párizsban hozott határozata (1889) szolgált, amely 1889 május 1-ét a munkaidő rövidítéséért folytatott küzdelem napjává nyilvánította. Az általános nyolcórás munkaidőt először 1856-ban az ausztráliai Új-Dél Wales építőmunkásai harcolták ki. Az európai országokban a nyolcórás munkanapot csak a huszadik században sikerült elismertetni.
Vajon hogyan ünnepeltek Nagykanizsán a II. világháborút követő első évben. Erről tanúskodik a Zala néplap 1946 május 3-i száma. „A magyar újjászületés
Hogy szép is legyen a lakóhely
Törődés, odafigyelés, egyetértés és szeretet, valamint tenni akarás a feltétele annak, hogy a címben szereplő fogalom valósággá váljon.
A Nagykanizsai Városvédő Egyesület tíz éves tevékenysége nyomán mindig tudott újabb és újabb meglepetésekkel szolgálni egy-egy évforduló, vagy ünnep alkalmával.
A város írásos emlékének 750. évfordulójára az Erzsébet téren elhelyezett Török-kút, a kibocsátott emlékérmék, az 1100 éves évfordulóra, a várkapu megépítése, ugyancsak emlékérmék kibocsátása szerzett örömet a város lakói számára.
!997 év nem bővelkedik különböző történelmi évfordulókkal, azonban a város napjára, április 20-ára mégiscsak sikerült kellemes meglepetést okozni a lakosság számára.
A 17. hosszúsági (délkör) emlékmű különleges helyet foglal el a városunkban elhelyezett emlékmüvek között.
Ezen az emlékművön jelzésre került és a posztamensen feltüntettük a kilenc várost, amelyen a 17. hosszúsági kör áthalad.
E szép emlékmű megszületett gondolatát anyagiakkal a város üzemei és intézményei jószívvel és nagy tisztelettel segítettek megteremteni.
Itt szeretnénk megköszönni a Város önkormányzata és a Városvédő Egyesület nevében azoknak, akik megkülönböztetett tánwgatásukkal, munkájukkal a létrehozásban közreműködtek
Jancsi György tervezőmérnök lelkiismeretes munkáját, segítségét ahhoz, hogy ezen alkotás gondolatát felkarolva műszaki megoldásokat keresett és talált az elkészítéshez. A RYNO Kft.-nek a tevékenységét, a burkolatok és az építőmesteri munkáért, Temesi László műkövesnek, aki a posztamenset szép gránitburkolattal látta el, valamint Draskovics György gravfrozónak a szép és igényes felirat elkészítését.
Magának a földgömbnek az elkészítése századmilliméteres pontosságot kívánt meg. Kézi munkával készült, nem kevés részlet kimunkálásával. Nagy köszönet és tisztelet illeti meg a DKG-EAST Rt. kollektíváját a precíz munkáért.
A gépgyár nem először bizonyította, hogy mind szellemiségében, mind anyagiakban és egyéb munkájával segíti az egyesület tevékenységét, mely által az egész város gyarapodik. Végezetül köszönjük a támogatást a fel nem sorolt intézményeknek és vállalkozásoknak akik támogató lelkesedésük mellett anyagi források megteremtésében is közreműködtek
Nagykanizsa, 1997. április 24.
Lovrencsics Lajos
Városvédő Egyesület elnöke
IIHtel^mit»»lllHitÍiMiil!i«ÍÍIillfl!lil.llfHiMlM,i\'t.i].ii;ii|[IÍHittlllti<IJ1I<illni
himnusza volt Nagykanizsa Május 1-i ünnepe. E napra a város virág- és zászlódíszbe öltözött. A felsőtemplom tornyából messze hangzott a tárogató zengő magyar zenéje. Felhőtlen, friss tavaszi reggelen, ragyogó napsütésben indultak meg a tömegek beláthatatlan sorban a gyülekező helyekre. A nagyközönség az Ady Endre utcában csatlakozott az üzemekből odaérkező munkásokhoz.
A városháza előtt még ebben a városban soha nem látott tömeg tolongott. A legóvatosabb becslés szerint 12-14 ezer ember vett részt az ünnepségeken. A gyönyörűen felvirágozott városházi erkélyről a Himnusz eléneklése után Cseprcgi Zoltán a Szabad Szakszervezetek titkárának beszéde hangzott el. Beszédeket mondtak
Stádinger István Szociáldemokrata Párt nevében, majd a Kommunista Párt központi küldöttje Somogyi Miklós nemzetgyűlési képviselő tartott ragyogóan felépített, gyönyörű beszédet. A Nemzeti Parasztpárt szónoka, Kassai János, a Demokratikus Nők részéről pedig Cziboly Ferencné beszélt. Morvay Gyula orosz nyelven köszöntötte az erkélyen megjelent városparancsnokot és annak helyettesét. A beszédek között szavalatok, énekszámok hangzottak el. Az ünnepi népgyűlés Brónyai Lajos, a Szabad Szakszervezetek elnökének zárószavaival ért véget. A tömeg az Internacionálé eléneklése után zárt egységekben, táblákkal és lobogókkal a kezében kezdte meg a felvonulását a Fő úton és a Deák téren át a város sétatere felé.
A felvonulás élén haladtak az ötletesebbnél ötletesebben feldíszített autók és fogatok, melyeken az iparvállalatok dolgozóinak teljesítményeit mutatták be a közönségnek.
Elöl haladt a MAORT nyolc teherautójából álló csodakaravánja. A téglagyár termeivényeit két ko-
Pályázat később
A Közmunkatanács Hivatala által a közmunkaprogramok megvalósításának 1997. évi támogatására kiírt pályázat megfelelő előkészítése hosszabb időt igényel. Ezért a polgármesteri hivatal csak később tudja beadni a pályázatot, a közgyűlési határozat végrehajtása csúszik.
Ingyen használták, most megvették
Az önkormányzat tulajdonában lévő ISUZU szállítójárművet három évig bérleti díj fizetése nélkül használta a HOR Kft. Az igazságügyi műszaki szakértő által adott értékbecslés alapján megállapított 1,1 millió forintos vételáron a HOR Kft. megvásárolta.
Pályázat a gyermekekért
A helyi önkormányzatok gyermek- és ifjúsági feladataink hatékonyabb ellátásának támogatására a Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Tanács titkársága pályázatot hirdetett. Kanizsa két kategóriában nyújtott be pályázatot, az ifjúsági koordinátori
csin mutatták be, ugyancsak két kocsival szerepelt a sörgyár és a szakszervezetek péksége is. A szegő-féle ipartelep, valamint Dunántúli Szeszgyár és az OMTK vajgyára gyönyörűen feldíszített fogatokon vettek részt a felvonuláson. Külön meg kell említeni a vasút rendkívül ötletes fogatát, amely egy füstölgő, fütyülő mozdonyt épített egy kocsira.
A szakszervezetek péksége tízezer sóskiflit sütött a kanizsai gyerekeknek, a vajgyár pedig tejet adott a kiflihez. Sok látványosság közül kiemelkedett a három má-jusfa, aminek tetejére különböző játékokat, óriáspereceket és méteres nagyságú kifliket kötöttek fel. Sok önkéntes vállalkozó akadt, aki megmászta a fákat az ajándékok megszerzéséért. A nagykanizsai népzenészek teljes számban hangszereikkel vettek részt az ünnepségen, megszakítatlanul szórakoztatták a közönséget. A hangulatra jellemző, hogy késő esti órákig maradt a tömeg a sétatéren, táncolva és énekelve.
Feledhetetlenül szép volt a dolgozók szent ünnepe Nagykanizsán."
feladatkör feltételeinek megteremtésére és a gyermek és ifjúsági döntés-előkészítő, érdekegyeztető fórumok feltételeinek megerősítésérc.
Palini telekértékesítés
Kanizsa palini városrészében, az Őz utca és a második bekötőutat összekötő lakóutca keleti oldalán kilenc lakótelek került értékesítésre nyilvános versenytárgyalás keretében. A kikiáltási ár ezerháromszáz forint volt négyzetméterenként, a maximális vételár ezernyolcszáztíz forint/négyzetméter összegben alakult ki. Az összes bevétel 9.444.550 forint.
Lesz még telek
Palinban az Őz utca és a második bekötőutat összekötő utca nyugati oldalán további tíz telekről készült telekosztási munkarész, melynek értékesítésérc várhatóan az év második felében vagy jövő év elején kerülhet sor. Ennek feltétele az, hogy a közgyűlés elfogadja a Nagykanizsa-Palin városrész Részletes Rendezési Tervét, majd a terveket az építési hatóság jóváhagyja.
IjjT "\\..... -!
_ 1997. május 2. IL KANIZSA - Vf&tdeUa, ¦ J| 5
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkonnányzata nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati biztosnak jelölhető személyek részére. Pályázhatnak azok a büntetlen előéletű magyar állampolgárok, akik felsőfokú pénzügyi, számviteli iskolai végzettséggel és legalább 5 éves költségvetési gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat benyújtható 1997. május 31-lg Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesteréhez (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
A pályázaton megfelelő személyek kiválasztása után azok nevét, költségvetési gyakorlatuk szakirányát közleményben a helyben szokásos módon tesszük közzé.
Az önkormányzati biztosnak jelölhető személyeknek a konkrét kirendeléskor meg kell felelni a 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 44/A. § (7) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak is.
Érdeklődni és felvilágosítást kérni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Gazdasági Osztályán lehet személyesen, illetve a 311-048-as telefonon.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1995. évi XLVIII. törvény 120. -ra alapján pályázatot fr ki könyvvizsgálói feladatok ellátásra 1997. Június 1-tól 1999. május 31-ig.
A pályázatot a polgármesterhez kell benyújtani (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
A pályázat benyújtásának határideje: 1997. május 15., elbírálásának határideje: 1997. május 31. A pályázathoz csatolni kell:
• a PM állal kiállított könyvvizsgálói engedélyt,
• a könyvvizsgálatot végző természetes személy esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• nyilatkozatot, hogy az összeférhetetlenség nem áll fenn,
• igazolást költségvetési intézménynél szerzett 5 évnél hosszab idejű gyakorlatról,
• a könyvvizsgáló felelősségbiztosítását. A pályázatnak tartalmazni kell:
• a vállalási díjat,
• az együttműködésre vonatkozó elképzeléseket.
Az Állami Zeneiskola
1997 június 17-18-án 10-12-ig és 14-18-ig, mindkét napon
FELVÉTELT HIRDET.
Feltétel: sikeres felvételi vagy az előző tanévről szóló, megfelelő
eredményt tanúsító bizonyítvány felmutatása. (A részletes feltételrendszer és az oktatással kapcsolatos információk ^ a zeneiskola kapubejárójában kifüggesztve megtalálhatók.) 2
Érdeklődni: Állami Zeneiskola, 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 108. cí- |
men, és a 93/313-321-es telefonszámon lehet.
temetkezést pt.
- Teljes körű kegyeleti szolgáltatás
- Döntés előtt győződjön meg árainkról
- Kamatmentes részletfizetési kedvezmény
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel: 93/310486
Ügyeleti telefon: 93/317-768; 93/311-572; 93/312-821 >
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS AZ ÜNNEPNAPON
Értesítjük Nagykanizsa város lakosságót, bogy 1997. május 1-én és 2-án ta ünnep és munkaszüneti nap ellenére lesz szemétszállítás.
Környezetvédelmi Információs Iroda
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti
a Nagykanizsa, Terv utca nyugati oldalán lévő 14x18 m nagyságú területet.
A versenytárgyalás ideje:
1997. ápriüs 29.9.00 óra A versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme (Nagykanizsa, | Erzsébet tér 7.)
Részletes kiírási anyag a Polgár-1 mesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és § 10. számú irodájában vehető át.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános ver- . senytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. szám alatti épü- J létében kialakított 7 db tetőtéri lakást *
A versenytárgyalás Ideje: 1997. május 6. 10.00 óra. A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme 5 (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) !
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és 10. számú 2 irodájában vehető át. ¦
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az 1997. évi Szociális Alap céltámogatás elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa város szociális támogatási rendszerét kiegészítő tevékenységek, célok támogatása.
Pályázhat minden helyi civil szervezet, közösség, csoport, egyesület és szociális intézmény.
Szervezetek fenntartását, működtetését az Alap nem támogatja. Pályázni az alábbi témakörökre lehet:
1. Új típusú szociális szolgáltatási formák (például időskorúak, egészségkárosodott fiatalok és gyermekek otthoni és intézményi gondozása, rehabilitációja stb.) kialakításának támogatása
2. Intézményekben élők részére:
- rehabilitációs célú tevékenységek elősegítése
3. Szociális rendezvények támogatása (például szakmai rendezvények, szociális érdekvédelmi szervezetek rendezvényei)
4. Szociális szakemberek és a civil szervezetek tisztségviselőinek, dolgozóinak továbbképzése, tapasztalatcseréje, tanulmányút támogatása
5. Folyamatosan végzett mentálhygienes tevékenységi formák támogatása
6. Fogyatékossággal élő emberek egyéni, közösségi szükségletének támogatása - főleg a szocializáció, a segédeszközök, az akadálymentesítés, kondíció karbantartása - területén
A céltámogatás elnyerésének módja:
1. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztályán átvehető adatlapon kell benyújtani.
2. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot, ez esetben célonként külön lapot kell kitölteni.
3. Tevékenységhez kapcsolódó tiszteletdíjakat külön az előírt járulékokkal együtt kell tervezni.
4. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek más forrásból nem ré-f szesülnek támogatásból. *
5. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztá-ú lyán kell 2 példányban benyújtani (Nagykanizsa, Király u. 47.) 3
6. A beadás határideje: 1997. május 31. |
Szociális és Egészségügyi Bizottság
KANIZSA - PK
I
1997. május 2.
PAPI RKIRALY
ízlésesen, szépen berendezett üzlet, növekvő forgalommal
A l\'npírkirnl* Nagyker ajánla-la első olvasásra is nagyon csábító. Boríték, leporelló, fénymásoló papír, pénztárszalag és még sok-sok ára vásárlása esetén a termékek iránt érdeklődők figyelmét kívánjak felkelteni. A nagykereskedelmi áron történő forgalmazás természetesen a vásárolt mennyiség függvénye is (a nagytér ár, öt doboz vásárlása esetén, viszonteladóknak további kedvezmény) - kaptuk az információt a szép kivitelű, elegánsan berendezett üzlettulajdonosától.
Az üzlet nyitására 1994. január harmadikán került sor. Fő profilunk a papíráruk írószerek, nyomtatványok
teljes áruskálájának a forgalmazása. Ezen belül az APEH és egyéb irodai nyomtatványok értékesítése. Árukészletünk két hónapra elegendő, de érzékeljük, hogy a szezonális jelleg érvényesül a szakmánkban. Elkezdtük a felkészülést az iskolai tanszervásárra. Júliustól, az idén is jelentkezünk akciókkal és nyereményakciókkal, az iskolai eszközökre és a tanszerekre vonatkozóan. Az irodai eszközök árusítása folyamatos, de a számítógépekhez, a másológépekhez szükséges kellékeket is árusítunk. A felmerülő különleges igényt záros határidőn belül ki tudjuk elégíteni.
Az üzlet eladótere nyolcvanöt négyzetméter, a meglévő árukészlethez viszonyítva ez a terület már kicsi. Szerződést kötöttünk a BUDMIL SPORTRUHÁZAT céggel, tervezzük termékeik forgalmazását. A BUDMIL üzlet
nyitására még az idén sort szeretnénk keríteni. Ezzel a lépésünkkel is a tanulók sportruházatának a beszerzését szeretnénk elősegíteni, mivel jó minőségű, reális áron történő értékesítésről van szó. Az előbbiek miatt indokoltnak tartom a berendezések bővítését, jobb elhelyezését. Az üzlet személyi állománya hat fő, ebből négyen eladóként, egy fő üzletkötőként dolgozik míg a vezetői teendőket, mint tulajdonos látom el. Az árubeszerzést az importőröktől és a termelőktől egyaránt végzem. Az üzletben figyeljük a mindenkori raktárkészletet is, és ennek függvényében történik a folyamatos ellátás a szállító partnereink részéről. A heti árubeszerzés folyamatos, így hiánycikk csak rövid ideig fordulhat elő gyakorlatunkban.
- Hogyan érzékelik a városban a konkurencia jelenlétét?
Állásbörze
Harminchárom vállalkozó, háromszázötven ajánlata
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége április 24-én a kirendeltség épületében állásbörzét szervezett a munkáltatók és a munkavállalók részére. A tájékoztatót követően Somt>s Héldné kiren-deHségvezető sajtótájékoztatóján a rendezvény fontosságáról informálta munkatársunkat
- Évek óta a folyamatosan nyilvántartott 4500-5000 fő között regisztált munkanélküli érdekében többirányú szolgáltatás fejlesztést valósítottunk meg az elmúlt években. Szolgáltatás fejlesztésünk szerves része az immár
hatéves múltra visszatekintő állásbörze. Nem titkolt célunk hogy az ellátási területünkön - beleértve a munkáltatókat és a munkára várókat is - az 6 számunkra közvetlen találkozásra adunk lehetőséget. A mai napon harminchárom munkáltató háromszázötven munkahely ajánlatát kínálta a rendezvényünkön. A munkáltatók egy része a személyes tájékoztatást egybekötött videóval és termékbemutatóval reprezentálta tevékenységét. Az épületadta lehetőségeket figyelembevéve háromszáz munkanélküli megjelenésére számítottunk. Várakozásunkat meghaladta az érkezettek száma! A végzős fiatalok, pályakezdők elhelyezkedését is segíteni szeretnénk azzal, hogy a munkahelyi kínálatban szereplő isko-
láknak is lehetőséget adtunk arra, hogy a fiatalok személyesen találkozhassanak a munkáltatókkal.
- A munkára várók megnyilvánuló érdeklődése alapján a meggyőződésem az, hogy a jelenleg rendelkezésre álló, felkínált információink hasznosítható lehetőséget jelentenek az érdeklődők számára.
- Remélem, hogy a munkáltatók által ismertetett lehetőségekre a munkára várók megfelelő érdeklődéssel reagálnak. Bízom abban, hogy rendezvényünkkel megélhetést biztosító munkahelyekhez tudjuk segíteni a munkára várókat, - mondta befejezésül a vezetőasszony.
Bödör Béla
- Ezt a vásárlókra bízzuk, de úgy vesszük észre, hogy a vásárlók köre növekszik, a bővülő, szélesedő áruskála miatt is. Minőségi termékekkel igyekszünk tartani a piacot. Például a Frama LC 6-os öntapadós boríték 1,6 forint/plusz áfa, a termék fehér színű és bélésnyomott. Az említett teljes áruskálát tudjuk biztosítani borítékokból. A vízhatlan-légpárnás változattól, az LC 6-tól, a TB 4-ig bezárólag a sima és az ablakos változat forgalmazása is a profilunk. A Halas termékekből az Európa, Color-tokos, a fűzős és rakós dossziék különböző színbeni változatait árusítjuk
Az újonnan kialakuló városközpont részeként létesített üzlet az épülő vásárcsarnok szomszédságában található a Király u. 29. sz. alatt. A parkolás nem okoz gondot, hiszen az üzlet melletti sávban egyidőben hat-nyolc gépkocsi parkolhat, rakodhat biztonságosan. A nagyobb mennyiségű árut házhoz szállítják - összegezett röviden az üzlet tulajdonosa.
Bödör Béla
Jó kereseti
lehetőséggel lehetőleg gyakorlattal rendelkező, önálló
munkavégzésre képes
HIRDETÉSSZERVEZŐT
keresünk azonnali belépéssel.
FIZETÉS ALAPPBÉR+ JUTALÉKOS RENDSZEREN.
Bővebb felvilágosítás: 93/312-305, 93/310-540.
INNOVÁCIÓS TAGOZAT ÜLÉSE
A múlt héten tartotta soros ülését a Nagykanizsa és Térsége Innovációs és Minőségügyi Tagozat, amelyre a Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató Irodájának tárgyalójában került sor. Ezen Tóth István, a ZMKJX műszaki fejlesztési referense elmondta, a Zala megyei kamarák pályázatot nyújtottak be áz Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsághoz, és
ennek sikerével huszonkilec millió forintot sikerült elnyerniük, így a kamarák tagjai által megpályázható pénzmennyiség összesen ötvennyolc millió forint. Ebből a Kereskedelmi és Iparkamara tagjai tagonként maximum öt milliót, összesen ötven milliót, a Kézműveskamaránál ez tagonként egy és összesen hat millió, az Agrárkamara tagjai pedig az össz kétmillióból ta-
gonként félmilliót pályázhatnak meg. Vissza nem térítendő és visszatérítendő, de kamatmentes hitelekre lehet pályázatot benyújtani, a feltételek rendkívül alacsonyak. Ezzel az előadó szerint azt kívánták elérni, hogy innovációs területen mindenki pályázhasson. Kiemelten fogják támogatni azokat a pályázókat, akik minőségbiztosítási területen kívánnak ISO minősítést
szerezni. A pályázat tulajdonképpeni egyetlen szigorú feltétele, hogy csak kis- és középvállalkozók pályázhatnak. Ezek ismertetése után dr. Végh János, a Consultants Kft. ügyvezető igazgatója, kamarai szaktanácsadó látta el hasznos gyakorlati tanácsokkal a pályázattal kapcsolatban a résztvevőket.
Sz. A.
1997. május 2.
( KANIZSA - gg )
7
Mire ügyeljünk, ha társállatot veszünk magunkhoz?
A tavasz
A tavasz sok család éleiében hoz szaporulatot: ilyen* kor jönnek világra az ember leghűségesebb, négylábú barátai. Sokan mégis úgy vesz* nek magukhoz társállatot, hogy a dönlésükkel együtt járó felelősséggel nincsenek tisztában, figyelmeztet a felelősségteljes állattartás támogatására alakított EMÁLKI.
A legtöbb családba úgy kerül állat, hogy a gyerekek elkezdik nyúzni szüleiket: képzeld mama, a Pista macskájának kiscicái születtek, olyan édesek, hadd hozzak haza egyet. Vagy: láttam a Ko-vácsék kertjében hat aranyos kis-kutyust, nekem adnának egyet, ha megengednéd. Különben is azt ígérted, hogy ha én fogom sétáltatni, lehet majd nekem is kutyám. És így tovább.
négylábú hírnökei
Sok szülő - érthető okokból -évekig halogatja a döntést, hogy merjen-e új „családtagot" hozni gyermeke mellé.
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy egy, a gyermekkel együtt felnövő társállat, legyen az kutya, macska, de ha a körülmények nem engedik meg, akár papagáj, teknősbéka vagy tengerimalac, milyen pozitív hatással van a gyermek fejlődésére.
A másik élőlényért érzett felelősség, a „kisebb" oktatása-nevelése igen pozitívan hat gyermekünkre. Gondoljunk csak arra, hogy amíg a gyermek számára természetes, hogy sétáitatáskor megtanítsa kutyájának a fegyelmezett közlekedést, hiszen ellenkező esetben az állat életveszélybe kerülhet, az ő számára is természetessé válik, hogy a járdáról való leépülés előtt körülnéz.
Reinhold Bergler, a bonni egyetem pszichológus professzora
ÍSSHÍHíí
1994-ben a gyermek és társállat kapcsolatáról készült tanulmányához körkérdést tett fel gyerekeknek arról, hogy mit jelent számukra az állat. A tipikus válaszok a következők voltak: „Rábízhatom a titkaimat", „Egy igazi barát", „Segít, amikor félek, szomorú, ha beteg vagyok", kiderült, hogy vele is törődnöm kell".
Hogy milyen állatot válasszunk gyermekünknek, az sok mindentől függ: a gyerek természetétől, attól, hogy ő és szülei milyen állatot szeretnének és persze nem utolsósorban a körülményektől.
Bármennyire is szeretjük például a bernáthegyit vagy a bobtailt, mind a kutyának, mind magunknak rosszat teszünk azzal, ha egy lakótelepi szűk lakásban tartjuk. Vagy nem szabad például kutyát tartania annak a családnak, ahol mindig mindenki későn megy haza, s így az állat egész nap egyedül van. Nekik inkább ajánlhatók
a macskák, amelyek sokkal kevésbé igénylik az állandó emberi társaságot, és nem kell sétáltatni őket.
De számos más lehetőség is van, hiszen egy aranyos, szőrös kis rágcsáló, mint a tengerimalac, hörcsög és társai, ha nem is nyújt annyi lehetőséget a kölcsönös „kommunikációra", mint egy kutya vagy egy macska, megfelelő foglalkozás mellett gyermekeink kedves kis társává válhat.
Nem mindegy azonban, hogy mit teszünk kedvencként tartott állataink jólétéért. A nemrégiben megalakult EMÁLKI Kutyáink és macskáink egészségéért címen kiadott egy brosúrát, amely sok segítséget nyújthat a társállatok gondozásához. Az ingyenes kiadványt kérni lehet az EMÁLKI-tói, és megtalálható az állatorvosoknál is.
Bélyegrekord a zebrákért*\'
1997. május 5-én a Magyar Posta „Földrészek állatai (I) Afrika" elnevezéssel négycímletű bélyegsorozatot és egy bélyegblokkot hoz forgalomba. Ezúttal rendhagyó módon, hiszen a bélyegkiadást egy több mint egyhetes program teszi emlékezetesebbé. A Budapesti Allatkertet támogató jótékonysághoz kapcsolódva hozzuk forgalomba a bélyegeket. S ezt is az eddigiektől eltérően tesszük.
Az Állatkertben működő alkalmi postán egy óriás levelezőlapot (mérete: 125x75 cm) helyezünk el és május l-l l-ig a látogatók az ott vásárolt bélyegeket felragaszthatják a levelezőlapra. Ezzel egyidejűleg a fővárosban és a megyeszékhelyeken a kijelölt mintegy 40, alkalmiként működő postákon ugyancsak lehet bélyeget vásárolni és felragasztani a levelezőlapot kiegészítő pótlapokra.
A bélyegeladásból származó bevétel egy részét átadjuk a Budapesti Állatkertnek: az ott élő állatok sorsának, életkörülményeinek javítására, így csatlakozunk az állatkertet támogatókhoz, akik egy évre „örökbe fogadnak" egy kiválasztott álaltot. A posta, a bélyegkiadás jelmondatához illően - ,3élyegrekord a zebrákért" - a sorozat 20 forintos címletén is látható zebrát „fogadja örökbe".
A több mint egyhetes program zárórendezvénye május 11-én 14 órakor, az eseménysorozat értékelése 15 órakor! lesz ugyancsak az állatkertben.
Az óriás levelezőlap postára kerül: a Bélyegmúzeum címére. A világ legtöbb bélyegével feladott - bérmentesített - levelezőlappal szeretnénk bekerülni a „Rekordok könyvébe".
Cserhátiból az OSZTV döntőin
A Cserháti Sándor Műszála Szakközépiskola tanulói az idén is leadták a névjegyüket az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken. Jaitzsó Antal igazgató örömmel tájékoztatta munkatársunkat legjobb eredményt elért tanulóik helyezéséről.
- A mezőgazdasági technikusok Kaposvárott rendezett döntőjében Horváth Krisztina a második helyen végzett, felkészítői: Antal Jenő, Zsiga László és Hargitai Tibor. A mezőgazdasági gépésztechnikusok közül a nyolcadik helyet szerezte meg Zámbó Zsolt, felkészítői: Sárváry László és Somogyi András. A gépipari szakmacsoport Dunaújvárosban rendezett döntőjében az ötödik helyet Ombódi Gábor szerezte meg, míg a 7-8. helyen Tóth László, a 9-10-en Sabján Péter, a 13. helyen Czmerk András végzett. Elméleti felkészítőik: Nagy László, Valu Gyula és György Gyula voltak. Ebben a szakmakörben a 25. és a 29. helyen végzett Czigány Szabolcs és Bánáti István kedvezményezett, konkrétan fogalmazva az elért jeles vizsgaeredményükkel mentességet
kaptak a júniusi képesítővizsga alól. A világbanki program gépész szakma csoportjában ugyancsak a dunaújvárosi döntőn, a harmadik helyet szerezte meg Kun Richárd. Elméleti felkészítői: Nagy László, Valu Gyula, gyakorlati felkészítő: Borbás Sándor. Az elektronika-gyengeáramú szakmacsoportban Farkas Gábor 12. helye a szakmai vizsgák alóli mentességet jelenti, felkészítője a fiatal pályakezdő: Hohl István.
Az országos műszaki tanulmányi versenyeket a veszprémi Egyetem, a Miskolci Egyetem, és a Budapesti Műszaki Egyetem, valamint az Ipari Minisztérium közösen szervezte meg második alkalommal, hagyományteremtő céllal. Az első tíz tanuló felvételi nélkül jutott az általa megpályázott egyetemre, főiskolára A világbanki gépész szakmacsoportból az első helyen Kun Richárd, a hetediken Hajós Attila végzett. Felkészítői: Nagy László, Valu Gyula. A gyártástechnológia szakmacsoport döntőjében a hatodik helyet Czigány Szabolcs, a nyolcadikat Czmerk András szerezte meg. Felkészítői György Gyula és Valu Gyula voltak.
Bötför Béla
KANIZSA
I
199?. májas 2.
Örömmé! fogadjuk a szponzorokat
BASEBALLOS REMÉNYEK
Koréin Attila, aki eddig az United, a többszörös bajnokcsapatból került átigazolásra.
- Az említett játékosok mellett kik alkotják a keretet?
- Leggyakrabban Darabos Gábor, Szili Zsolt, Móricz Vilmos, Weinausz Ferenc, Ivanics István, Poprádi Zoltán, Gondi Zoltán és jómagam tartozik a szűkebb kerethez, akik a nagy feladatra készülnek.
- Melyek a legfőbb célkitűzések?
- Sokrétű. Elsőként arról, hogy a Hungária Biztosító támogatásával tovább korszerűsítjük a baseball pályát, mintegy háromszáz fő" részére lelátót építünk és terveink szerint lesz hangosítás, azaz javul a tájékoztatás és ezzel is nőhet a szurkolók tábora. A szakmai célok is jelentősek. Ugyanis duplázásra készülünk a bajnokságban és a ¦ Magyar Kupában, amire jók lehetünk. Aztán itt van a BEK-döntő, amitől mindenképpen azt várjuk, hogy felkerüljünk a dobogóra, vagyis bravúrra készülünk, arra, hogy a magyar csapatok közül mi legyünk az elsők, akik érmet szereznek a rangos nemzetközi kupában - szólt a nagy-nagy tervekről a csapatkapitány.
Ritka sikert értek el a kanizsai kis-hangyák, akik évről-évre feljebb léptek. Ebben az évben újoncként rajtolnak az élvonalban, akik Darabos Gábor edző vezetésével készülnek a helytállásra:
- Szerencsére sok játékos áll rendelkezésre. A többség fiatal, 14-15 éves srácok, akik a jövőt képviselik - vette át a szót az edző, aki egyébként erőssége a hangyáknak és a magyar válogatottnak is.
- A kis csapat találkozhat a nagyokkal a bajnokságban?
I - Az alapbajnokságban nem, de én azért bízom abban, hogy a folytatásban egyszer lehetünk riválisok. Most még ettől messze vagyunk, hiszen nekünk a további élvonalbeli szereplés kiharcolása a legnagyobb feladat. Nos, erre a csapatot képesnek is tartom, de ezért sokat kell tenni. A kép bíztató, hiszen az Ajkán rendezett meghívásos kupaversenyen, a főpróbán mi lettünk a győztesek, ahol két találkozót megnyertünk, egyet pedig elveszítettünk.
- Kiktől várja a bentmaradás kiharcolását?
- Az újonc élvonalbeli csapatban Pataki Balázs, Varga Tamás, Fertig István, Kálmán László, Bolf László, Magyar Béla, Traub Attila, Mesztegnyei Krisztián, Simonics Szabolcs, Hajdú László, Domina Tamás, Barna Norbert, Czinkóczi Norbert, Lukács Gábor kerettagoknak kell kiharcolni a további élvonalbeli tagságot -említette Darabos Gábor.
A kanizsai élvonalbeli csapatok hazai menetrendje az alapbajnokságban: Az ANTS BJ-ROTARY május 11-én a Brick Factory csapatát fogadja. Júniusban mind a három mérkőzést a Thury-pályán rendezik meg: elsején az United, nyolcadikán a Brick Factory, tizenötödikén a Szentendre lesz a vendég. A Thury-csapat május 10-én a Győr, május 25-én pedig az Astros ellen lesz pályaválasztó.
Valamennyi hazai találkozó délután két órakor kezdődik a Thury-pályán.
Balogh Antal
8
Az elmúlt bajnoki évben joggal került az érdeklődés középpontjába a kanizsai baseball, a fiatal hazai szakág jeles képviselői. A fiúk szállítónak a jobbnál jobb eredményeket, akik kitűntek a hazai és nemzetközi küzdőtéren egyaránt, több játékos is erősítette a magyar válogatottat. A kanizsaiak nagy sikereket értek el. Az OB I-ben szereplő ANTS (Hangyák) Thury Western-ROTARY Baseball Klub összekovácsolódott csapata megnyerte az első alkalommal kiírt Magyar Kupát, sikeresen mutatkozott be a Közép-Európai Kupában és egy hallatlanul izgalmas, fordulatokban bővelkedő bajnoki rájátszásban, a bajnoki döntőben 3:2 arányban kerekedett felül a nagy rivális szentendreiekkel szemben és magyar bajnokságot nyert. Rendhagyót alkottak. Ugyancsak kitűnt az OB ll-bcn újonc tartalékcsapat, amely ezüstérmet szerzett s ezzel jogot arra, hogy ebben a bajnoki évben az élvonalban szerepeljen, azaz a kisegyesületi az 1997. évi OB I-ben két csapat képviseli, ami a szakágban egyedülálló, s ami bizony jelentős feladatokkal jár a klubnál, szervezeti és anyagi erőviszonyok terén egyaránt, természetesen mindent alárendelve a Szakmai, bajnoki célkitűzéseknek a hazai és nemzetközi küzdőtéren. Ezekről, no és a felkészülésről, a klubhelyzetről, az idei tervekről beszélgettünk a bajnoki rajt előtt a csapatvezetőkkel, az OB l-es hangyák csapatkapitányával, Bárba-lics Lászlóval és az OB I-ben újonc csapat vezetőjével, Darabos Gáborral.
- Mind a két csapatot mi egységként kezeljük és a felkészülést is együtt végeztük. Az alapozást a Thury-iskolában kezdtük, ahol hetente két-két alkalommal voltak a termi foglalkozások. A szabadtéri munkát az időjárási körülmények zavarták, s így csak március közepétől foglaltuk el az otthont, a Thury-sporttelepet, ahol heti három-három edzést tartottunk. A bajnoki rajt előtt háromnapos hazai edzőtáborban vettek részt a csapatok - kezdte Barbalics László.
- Milyenek az anyagi erőviszonyok a klubnál?
- Összességében adottak a feltételek. A főszponzor a városi ön-
Országos Könyvhasználati Verseny
Április 25-én rendezték meg a Bod Péter Országos Könyvhasználati Verseny döntőjét. Ide a megyei versenyek során legjobbnak bizonyultak juthattak be. Zala megye képviseletében a Batthyány Lajos Gimnázium tanulója, Szoüva Gábor az előkelő 4. helyezést és a legjobb könyvismertetésért járó különdíjat szerezte meg. Felkészítője Papp Ferencné könyvtáros volt.
kormányzat, de maradtak a régiek is, köztük a BJ-ROTARY és felsorakozott mellénk az új támogató, a Hungária Biztosító, de örömmel fogadjuk az újabb szponzorokat is, mivel az idei évad bizony sokba kerül.
- A bajnoki rendszerben milyen változásokra került sor?
- Ez évtől a nyolc élvonalbeli csapat a bajnoki alapszakaszt háromfordulós, körmérkőzéses rendszerben kezdi. Mi, az Ants BJ-ROTARY csapat az OB 1 A-csoportjában szerepel a Szentendre, United és Brick Factory társaságában. Darabosék, a Thury BB Klub csapata az OB I B-csoport-jában rajtol a Players, Győr és az Astros gárdájával. Az alapbajnokság után rájátszással zárulnak az idei küzdelmek. A tervek szerint augusztus második felében kezdődik a rájátszás.
- A bajnokság mellett miként alakul a további program?
- Május közepén lesz a Duna Kupa, amikor az új magyar válogatott mutatkozik be új szövetségi kapitánnyal és remélhetőleg három-négy kanizsai játékossal. Megkezdődnek a Magyar Kupa küzdelmei is, és aztán jön a nagy feladat, a Bajnokcsapatok Európa-kupája. Ez június közepén lesz a szlovéniai Kranjban, ahol egy héten át zajlanak az események.
- Milyen változások történtek a csapatnál?
- A bajnokcsapatból kivált a Japánba visszatért Koichi és Imamura, akik erősségek voltak. Pótlásukra hárman érkeztek. Nevezetesen a hátsó védő Murányi Csaba és Kaufmann Tamás, aki Szentendréről, illetve Ajkáról érkezett, valamint a dobójátékos
Batthyányis eredmény
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében 7. helyezést ért el Megyeri Csaba, a Batthyány Lajos Gimnázium IV. osztályos tanulója, a matematika II. kategóriájában. Felkészítő tanára dr. Pintér Ferenc volt.
Mezős siker
Az OKTV országos döntőjén kémiából 9. helyezést ért el Hans Zoltán, a dr. Mező Ferenc Gimnázium
IV. B osztályos tanulója. Ezzel a helyezéssel felvétel nélkül bármelyik felsőfokú intézménybe felvételt nyert. Felkészítő tanára: Polayné Vajda Ágnes volt.
Flamingó-kupa
Április 27-én, vasárnap Mohácson, a Flamingó kupán találkoztak az ország dzsúdósai. Megyénket a nagykanizsai MÁV-NTE versenyzői képviselték, nagyon szép eredményeket elérve. A tizenegy
klub százkilencven versenyzőjét felvonultató versenyen a kanizsaiak közül Pinterics Péter a 28 kg-osok között, míg Balta Ferenc 31 kg-ban, Rácz Norbert 38 kg-ban az első helyen végeztek. Hóbár Péter 68 kg-ban ezüst, Mester Marcell 37 kg-ban bronzérmet szerzett. Pinterics Attila a 41 kg-osok mezőnyében a középmezőnyben végzett. A lányok versenyében 38 kg-ban Vörös Enikő a második helyet szerezte meg.
1997. májas 2.
I
KANIZSA - *&vte6
I
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
A Janus Pannonius Tudományegyetem
Gyakorló Intézménye
Széchenyi tér 5-9. IVfax.: 310-465
Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18, T.: 311-468
4. 15.00 „ANYÁK... - ŐK A BÉKE, A JÓSÁG, PUHASÁG"
Zenés irodalmi összeállítás Anyák Napja tiszteletére 4. 19.00 KONTRASZTOK III.
A POTE Egészségügyi Főiskolai Kar Táncszínházának műsora
Művészeti vezető: Orsovszky István koreográfus Belépődíj: 250 Ft, diákoknak: 100 Ft 7.10.00 VI. KODÁLY ZOLTÁN KÓRUSTALÁLKOZÓ
Fellépnek a város és a városkörnyék általános iskoláinak kórusai
Belépődíj: nincs
9. 18.00 NÉMETH JÁNOS KERAMIKUSMŰVÉSZ ÉS KI-
RÁLY FERENC SZOBRÁSZMŰVÉSZ KÖZÖS KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Bereczky Loránd, a Magyar Nemzeti Galéria
főigazgatója Megtekinthető: május 31-ig
10. 18.00 A TÉLAPÓ AKCIÓCSOPORT MŰSORA
Provokatív és gyomorforgató produktummal jelentkezik az abszurd humor új hullája, a Télapó Akciócsoport, melynek tagjai a kultúra és a jó ízlés ellen irányuló destruktív tevékenységükkel hatalmas lépésekkel haladnak az össztársadalmi megvetés és kiközösítés felé, melynek epilógusaként minden bizonnyal penetráns „művészetük" lincs sorsú mártírjaivá válnak majd. Úgy kell nekik!
Közreműködnek: Vadon János (HBO: Mennyi? 30) Putz Attila Gencsi Attila Kominka Zoltán
Belépődíj: 300 Ft 13. 18.00 ÉRDEKES TÁJAK - NYÁRI ÉLMÉNYEK
„Vadászkalandjaim Afrikában"
(Namíbia, Botswana) - videofílmes úti élménybeszámoló Előadó: Pagp Győző
13. 17.00 SZŐLŐMŰVELÉSI MÓDOK - ismeretterjesztő előadás
Előadó: Szabó Péter kertészmérnök
14. 18.00 AZ EMBER ÉS A GRAFOLÓGIA - előadás
Előadó: Sütő Sándorné grafológus
A HSMK és a nagykanizsai NTT-UFO-klub közös rendezvénye
Belépődíj: nincs
14. 19.00 M.É.Z. Együttes ír, skót, angol, népzenei műsora és táncháza
Belépődíj: nincs
16. 18.00 DOMÁNY ZOLTÁN ZENTAI ELŐADÓMŰVÉSZ
IRODALMI ESTJE
17. 19.30 CANTATE DOMINÓ...
A HSMK VEGYES KARÁNAK MINŐSÍTŐ HANGVERSENYE A FELSŐTEMPLOMBAN Közreműködnek: LOS GRINGOS EGYÜTTES,
Katzné Szabó Mariann csembaló, Szólót énekel: Viszló István tenor, Horváth Diána alt Baráth Yvette szoprán Vezényel: Katona Noémi
A koncerten Pitoni, Dvorak, Schubert, Pászü, Orbán és Kodály művek mellett felcsendül Ariel Ramirez Kreol miséje Belépődíj: 150 és 300 Ft
19. 20.00 KÁPOLNA KONCERTEK
A BUDAPESTI KLARINÉT QUARTET HANGVERSENYE
Belépődíj: 250 Ft 22. 10.00 és 13.00 HÓFEHÉRKE - bábjáték
A SUni-Büni Bábcsoport előadása Belépődíj: 50 Ft 22. 17.00 HUMÁNÖKOLÓGIÁI SZABADEGYETEM
A „Nagykanizsa Város Környezetvédelméért" Alapítvány támogatásával
„Zala megye helyi védettségű természetvédelmi területei" Előadó: Horváth Jenő (Közép-Dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság) 31.20.00 OLD MIX CLUB BULI
A \'60-as évek zenéje élőben is
Játszik: az OLD MIX Együttes (Bacskay Zoltán szólógitár, Kováts Tamás Basszusgitár, Mészáros József ritmusgitár, Szántó László szintetizátor, Vukics László dob)
Belépődíj: 300 Ft
INFORMÁCIÓ
lépőCSŐ-Klub-Teaházi Társalgó Nyitva: hétfőtől péntekig 14-20 óráig. Finom teákkal, kávéval, üdítővel várja a fiatalokat. Telefonkártya-gyűjtők Klubja szerdánként 16 órától NTT-UFÓ Klub minden második pénteken 18 órától Lemezbörze Klub kéthetente, keddenként 15 órától A klub szaklapokkal várja az érdeklődőket, s közös zenehallgatásra, videózásra is lehetőséget nyújt. Kezdő virágkötő tanfolyamra (30 óra, heti 1x3 óra) május 10-ig elfogadunk még jelentkezőket. Részvételi díj: 4200 Ft + anyagköltség Jelentkezni lehet az információs szolgálatnál.
MŰSORELŐZETES
I. MAGYAR MACKÓKIÁLLÍTÁS A HSMK-BAN június 4-13-ig
„Daloljatok a kedvemér,
Csak ennyi, mit egy medve kér!
Mit érdekel engem, hidegem lesz vagy melegem,
Csak mézből, csak mézből legyen sokam és elegem."
(Micimackó)
Van olyan gyerek és felnőtt, akinek nem volt, van, lesz egy kedvenc MACKÓJA?
Várunk minden MACKÓ barátot a HSMK kiállítóterembe, naponta 8.30-18 óráig. Belépődíj: 50 Ft.
A HSMK megköszöni az alábbi cégek, vállalkozók
NYUSZI AKCIÓ-hoz nyújtott támogatását: ISOKALOR KFT. KITTY Gyermekruha üzlet
Zsáner Bt. Rocco Jeans
Csemege Július Meinl Hohl Bútor
KÉPZŐMŰVÉSZETEK HÁZA (Kiskastély) Erzsébet tér 14-15. Z. Soós István festőművész állandó kiállítása
Megtekinthető: naponta 11-18 óráig hétfőn szünnap Belépődíj: nincs
,;-,.:.;,.-l:...;.v.-... ¦¦
10
KANIZSA -
1997. május 2.
Hagyományteremtő angol nyelvi verseny a Batthyány-ban
rí;:;SSSí;i..:5:: X«\'-\'W;"\\v\\»<&;.?:;sX;MZ"}, A Bctty Memorial Alapítvány a múl héten először rendezte meg rendhagyó angol nyelvi versenyét a Batthyány Lajos Gimnáziumban. A verseny Nagykanizsa város összes középiskolásának szól, akik az iskolában tanulnak angolt és nincs nyelvvizsgájuk. Az idén százharmincöt kanizsai diák indult két kategóriában: általános tantervű és speciális tantervű kategóriában.
A tavaly, 93 éves korában elhunyt Muszel Józsefné -Betty néni - emlékére született ez a versenykezdeményezés. Ebben nagy szerepe volt Mol-nárné Gulyás Enikőnek, aki a verseny által is szeretne emléket állítani a sokak által szeretett nyelvtanárnak. A három fordulós versenyben a döntőben tizennégyen vetélkedtek a hét napos londoni jutalomutazásért. A speciális tantervű kategóriában első helyezést ért el Gerő Zsanett (10. F), tanára Tóthé Mátyás Erzsébet, az általános tantervű kategóriában első lett Mészáros Gabriella (10. A), tanára Kovácsné Kiss Anikó.
OKTV-siker
Újabb nagyszerű tanulmányi sikert ért el, a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium tanulója, Antal Gábor - tanára: Kőműves Rita - Győrben, a „Szép magyar beszéd" országos döntőjében Kazinczy-díjat kapott.
Hetedikek a kosaras lányok
•:-:-x-x-x-x-:->::::-::: : •:
A Batthyány Lajos Gimnázium leány kosárlabda csapata a Diákolimpia országos döntőn hetedik helyezést ért el. A csapat tagjai: Horváth Andrea, Molnár Dóra, Lánczos Krisztina, Simon Szilvia, Hujber Éva, Martinecz Edit, Knausz Melinda, Szabó Ágnes, Csépes Andrea. Edző: Gábor Erzsébet.
Olasz fiatalok Kanizsán
A Thury György Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakmunkásképző iskola egymás után bonyolítja le a különböző szakmai jellegű cseregyakorlatokat a francia és olasz iskolákkal kereskedelmi és vendéglátóipari egységekkel.
Április utolsó hetében sikerült toll-végre kapnunk az olasz társintézmény Kanizsán tartózkodó vezetőjét, Paoló Savoiát, a Gradói Szálloda igazgatóját, akivel Horváth István tolmácsolásával beszélgettünk.
- Friuli - Venezis - Giulia tartományból, a megyei iskolából jöttek az olasz fiatalok A trieszti központ foglalkozik a megyei jellegű vendéglátó-, felszolgáló-, erdész-, fodrász-, kereskedő képzéssel. A tanulóidő: két év. A nyolcadik osztály elvégzése után kerülnek az olasz társintézményünkbe a fiatalok. A két éves képzésen belül Udinében a kereskedők tanulnak Gradóban a felszolgálók és a szakácsok. Az iskola októbertől májusig szállodákat bérel. Az oktatást két csoportban oldják meg. Az első csoport elméleti oktatási hetében, a második csoport szakmai gyakorlaton vesz részt, majd váltás következik. Az üzemi csoport főzi az ebédet és szolgálja ki az iskolaiakat, majd a másik héten ez fordítva bonyolódik.
A gradói iskola tanulóin kívül a városunkba érkezett - a vezetőn kívül -egy felszolgálást tanító tanárnő, egy szakács oktató és egy nevelő, aki a
csoport technikai ügyeinek az intézője.
- Milyen tantárgyakat tanulnak az olasz vendéglátósok?
- A közismereti tantárgyakból minimális az anyag, viszont részletesen tanulják a fiataljaink a szaktárgyakat és a német nyelvet. A szakmai nyelv dominál az osztrák-német turizmus túlsúlya miatt.
- Mennyi ideig tartózkodnak Kanizsán?
- Hat napig. Hétfőtől csütörtökig az iskola tankonyháján és tanéttermében, - amit a délelőttös és a kora délutánifelszolgálás egészít ki.
Az iskolai szakácsok, felszolgálók irányításával magyar specialitásokat: bográcsgulyást, aranygaluskát, Gun-del palacsintát, pecsenyéket, sertés-ragúlevest és még sok sok-sok szakmai fogást sajátítottak el tanulóink Csütörtök este a tanétteremben díszvacsora készítésére került sor, a felszolgálást magyar és olasz diákok szinkronban végezték, de ugyanez elmondható az ételkészítésről, a tálalásról is. A pénteki napon Budapest nevezetességeinek a megtekintése szerepelt a programban.
Paoló Savoia az iskolájukkal kapcsolatosan elmondta, hogy szakképzés a fő profiljuk. A szállodák bérelése, amolyan szimulációs helyzetet teremt, így élesben gyakorolhatják a szakmát. A szakmát kiegészítő képzésekkel színesítik. Az alapképzés ingyenes. A könyv, íróeszköz is ebbe a kategóriá-
ba tartozik, csak a munkaruhát kell megvenni a tanuló szülőjének. Egyébként a megye fizeü a képzést, melyhez az Európai Unió is hozzájárul...!? A vizsgák ingyenesek, a továbbképzésekért viszont fizetni kell évi húszezer forintot, de ez az olasz havi átlagfizetések tíz százalékát teszi ki. A hattagú vizsgabizottság szakemberekből tevődik össze, melyet egy iskolai tanár, egy személy a munkaügyi központból és egy fő a szakszervezet delegáltjaként képvisel.
- Hogyan tudják „eladni" magukat a tanulók?
-A kérdés felvetése érdekes! Két út van. Az egyik: a jobbakat név szerint kérik míg a másik részüket ketteshármas csoportokban fogadják fel munkáltatóik. A főszezon július-augusztusban van, a holt szezonban a városokban, vagy hegyekben épített szállodákban, éttermekben dolgoznak A szakmai jellegű továbbtanulás biztosított. A világ különböző részein dolgoznak volt tanulóink vagy egy volt tanítványunk, akinek jelenleg öt étterme van Amerikában. Hosszú távon vizsgálva a tanulóink ötven százaléka a szakmában marad, a másik ötven százalék a kereskedelem és az élet ¦ minden területén helyezkedik el. Az iskola öt szállodát bérel, megyei szakképzési intézet, melynek tanuló létszáma: háromezer fő!
Bödör Béla
PÁLYÁZAT
Az Ady Endre Általános Iskola és Gimnázium Izsák Imre Képzőtársasága
„Környezetünk és lelkünk védelméért"
mottóval már ötödik éve hirdeti meg pályázatát.
A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI:
1. A beküldendő pályamunkák kapcsolódhatnak témájukhoz a mottóhoz, ill. bármi máshoz, ami a diákélettel összefügg.
2. Pályázhatnak a Zala megyei diákok két kategóriában:
1.11-14 éves és II. 15-18 éves korosztály.
3. Pályázni lehet az alábbi témákban:
a) zenemű komponálás: ajánlott vers megzenésítésével vagy szabadon választón mű zenei feldolgozásával.
Választható művek: Tamkó Sirató Károly: Világos ez! -Heinrich Heine: Autodafé - Dsida Jenő: Tavaszi ujjongás A megzenésítés műfaja lehet:
- szólóének hang szerkísérlettel vagy
- többszólamú ének (pl.: kórusmű) A pályamű előadható legyen!
b) rajz, képzőművészeti alkotások: olyan festészeti és grafikai, iparművészeti alkotások készítésével (lehet karikatúra is), amelyek témájukban kapcsolódnak a választott mottóhoz.
c) újságírói műfajok: tudósítás, interjú vagy riport készítésével. Lehetőleg szemelőtt tartva a pályázat mottóját, de bármilyen diákélettel kapcsolatos írással is (min. 1,5 oldal terjedelemben, A/4-es lapon, lehetőleg géppel írva, másfeles sortávolsággal).
d) irodalom: vers, novella vagy jelenet írásával, amely témájában kapcsolódhat a diákéletet is (a novella és a jelenet max. 5 oldalas legyen, A/4-es lapon, lehetőleg géppel írva, másfeles sortávolsággal).
e) természettudományos kutatások: téma lehet a természettudományok egyes kérdéseinek értelmezése. (Önálló kutatások, el-
méleti összefüggések, számítógépes programok.) (Maximum 8 oldal terjedelemben, A/4-es lapon, lehetőleg géppel írva, másfeles sortávolsággal.) 0 történelmi és jelenkori kutatások: olyan kiemelkedő személyiség munkásságának bemutatása, aki korának meghatározó személyisége; továbbá olyan pályamunkákkal, amelyek a régmúlt vagy közelmúlt eseményeit tárják és dolgozzák fel. Szempont lehet még jelenkorunk eseményeinek bemutatása, elemzése is. (Max. 10 oldal terjedelemben, A/4-es lapon, lehetőleg géppel írva, másfeles sortávolsággal.)
4. A pályamunkák legyenek jeligések! Külön bon\'tékban mellékeljék a pályázó adatait (neve, életkora, iskolájának neve és címe,a pályázó lakcíme, a választott kategória).
Kérjük, hogy a borítékon kívül és a beküldött alkotásokon is tüntessék fel a választott jeligét és a kategóriát! Pályázni ugyanazzal a jeligével több témakörben is lehet!
Határidő: 1997. május 23.
Eredményhirdetés:
1997 szeptemberében külön értesítés alapján. Díjak: I. helyezett: 4.000,-Ft
II. helyezett: 3.000,-Ft III. helyezett: 2.000,-Ft Különdíjak: könyvutalvány, tárgyjutalmak
A pályaműveket az Ady Endre Általános Iskola és Gimnázium címére (8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2.) kell beküldeni. Feltüntetve a pályázat mottóját.
A munkákat szakemberekből álló zsűri fogja elbírálni, mely fenntartja a jogot arra, hogy a beküldött pályamunkák minőségétől és mennyiségétől függően adja ki a díjakat ill. a különdíjakat. A legsikeresebb pályázatok megjelennek a képzőtársaság kiadványában, a megyei lapok megfelelő rovataiban.
IZSÁK IMRE KÉPZŐTÁRSASÁG
[ KANIZSA - *)«teniu )
11
A POLITIKUS DOLGOZZON!
1997. május 2.
A Harmincötödik Közgazdász Vándorgyűlés egyik előadója volt Suchman Tamás, országgyűlési képviselő, a Horn-kormány volt ipari, majd privatizációs minisztere. A pénzügyekpénzintézetek szekcióülésén a magyar rendszerváltás gazdasági-társadalmi csapdáiról beszélt a nagyszámú érdeklődő előtt. Ezt követően kérte lapunk egy rövid beszélgetésre.
- Képviselő úr, előadásában azt mondta, hogy a rendszerváltás utáni gazdasági-társadalmi csapdák más kifejezéssel élve csalódások és nem kormányspecifikusak. Egyáltalán Magyarország-specifikus, amire ön utalt?
- A többi, volt szocialista országban is hasonló tendenciák érvényesülnek a társadalmi feszültségek szempontjából. Leálltak a korábban elindult társadalmi-gazdasági folyamatok mind Lengyelországban, mind Szlovákiában, mind Csehországban. Ez a legjob-baknál is jól érzékelhető. A legfejletlenebbek, Albánia, Bulgária esetében még egyértelműbbek a társadalmi feszültségek
Azért nem rezsim- és politikai ciklus-specifikusak ezek, hiszen a rendszerváltás iránt igény volt, de a szükségesnél kevesebb információt adott a társadalomtudomány és a politika arról, hogy mi várható. A volt NDK-ban ezermilliárd márkából hozták létre a piacgazdaságot, mi gyakorlatilag a társadalom költségére és a meglévő tartalékokra alapozva oldottuk meg. Mostanság sokszor hallani, hogy a lakosság szponzorálta az államot. Egyfajta csodának számít, hogy még ezen a szinten vagyunk. Nagyobb felelősséggel kellett volna 1990-ben feltárni azt, hogy mibe kerül a rendszerváltás.
- Lehet, hogy valami hasonlót akartunk, de nem ilyen mélyen?
- Ezt akartuk, de vázolni kellett volna a társadalom felé, hogy a rendszerváltásnak milyen következményei lesznek. Én mindig hittem és a jövőben is hinni fogok a társadalom bölcs értékítéletében. Amiért ma - egy ilyen közgazdász-vándorgyűlésen is - megszólalok, az egyfajta politikai elkötelezettség, hogy újabb csapdákat ne állítsunk föl. Előadásomat azzal akartam befejezni - csak idő hiányában nem került rá sor -, hogy nézzük meg: A Kilimandzsáró havában Hamingway oroszlánja azért pusztul el, mert rohangál, mindig megváltoztatja azt az utat, amelyen haladnia kellene ahhoz, hogy visszainduljon.
- Nincsen ma stratégiánk?
- Stratégia van. Éppen attól akarok óvni, hogy a jelenlegi útról letérjünk, mert az újabb költségekbe kerül, például újra nö-
vekszik az ország eladósodása. Az ígéreteket ma már semmi másból nem lehet teljesíteni, mint a gazdaság tartós növekedéséből származó állami bevételekből. Azt kell elismerni, hogy a gazdasági rendszerváltásnak költségei vannak, amelyek \'90-ben nem lettek megtervezve, ebben szenvedett mindegyik kormány. Amíg volt mit szétosztani privatizációra, kárpótlásra, a szövetkezeti törvény végrehajtására, addig bizonyos várakozásoknak eleget lehetett tenni. Amikor ezek a folyamatok befejeződtek, nincs mit szétosztani. Megint adósságot kellene növelni, hitelt felvenni - ez tartósan tönkretenné az országot.
- Mindezek után mi lenne a megoldása annak, hogy kikerüljük a csapdákat?
- Folytatni kell azt a stratégiát, amely meghatározta az utat, amelyen elindultunk. Érzékelhető a monetáris mutatók pozitív változása. Négy számot ajánlanék a kanizsai olvasók figyelmébe. Az adósságállomány tizenötmilliárdról nettó kilencmilliárdra csökkent. Az éves deficit, amely 94-ben ötszáz-ötszázhúszmilliárd körül volt, ma száznyolcvanmilliárd - nézzük meg, ez mennyivel kevesebb terhet jelent. Az infláció huszonnyolcról tizennyolc százalékra csökkent. Emellett van egy jól érzékelhető reálbér-javulás. És ami a legfontosabb, amiben a leginkább higgyenek - és ez Kanizsán is jól láthatóan megindult -, azok a beruházások, amelyek elindultak, munkahelyhez, jövedelemhez, fizetőképes kereslethez juttatják a belső piacot. Ennek mentén lehet csak a folyamatot nem megszakítva továbblépni.
- A nemrégiben közöltek szerint a fogyasztás viszont több mint tíz százalékkal visszaesett. Milyen eszközöket lehet latba vetni ahhoz, hogy - amint Ön előadásában említette - Magyarország elkerülje azt a rossz választást, amely egy népszavazás eredménye lehet: a társadalom nem támogatja az EU-csatlakozást?
- Attól óvnék, hogy elmulasszunk egy preventív lépést. A népszavazás előtt meg kell előzni azt, hogy tájékozatlanságból rosszul döntsenek a szavazók. Ha
a rendszerváltás vesztesei és az El]-csatlakozás vesztési azonosak lesznek, akkor ez egy társadalmi robbanáshoz vezet. Világossá kell tenni, melyek azok a rétegek, akiket fenyeget vagy veszélyeztet a csatlakozás és mit lehet tenni az érdekükben. Az NDK-ban hatvanmilliárdot költenek az egyes tartományok költségvetésén felül a munkanélküliek a nyugdíjasok helyzetének javítására, a szociális terület rendberakására. Ezt kellene megnéznünk. Gyakorlatilag a szociális piacgazdaság egyes elemeit megvalósítottuk az EU-csatlakozás küszöbén az a dolgunk, hogy ezt tökéletesítsük.
- Nem hiszik azt az emberek a majdani meggyőzés során, hogy csak ígérgetésről van szó?
- Nem ígérni, cselekedni kell. Ne értsék félre, de én hét hónapon át nem mondtam, hogy négyszázhetvenmilliárd bevétel lesz, csak azt, hogy a tervet teljesítem. Pedig már májusban tudtam, hogy ennyi bevételhez fogunk jutni. Ezt máshogyan fogadják be az emberek mintha állandóan ígérget valaki és nem teljesíti, amit megígért. Én olyan politikus vagyok, aki azt mondja: a politikus a hatalomban és az ellenzékben is dolgozzon, ne ígéretet tegyen, hanem bizonyítson.
- Már körön kívüliként vagy még a körön belülről mondja mindezeket?
- Bármit is fogok tenni egész életemben, elkötelezett baloldali politizáló maradok Abban hiszek hogy az emberi társadalom csak a szociáldemokrácia platformján képzelhető el. Ha visszamegyek a bankszférába, vagy elmegyek ügyvédnek, esetleg magángazdálkodónak, nyilván azt a közeget, ahol élek, befolyásolni szeretném. A ciklus végéig becsülettel politizálni fogok tekintettel arra, hogy abszolút tiszta lelkiismerettel állok a világ előtt.
- Ennyi ma elég Önnek, mint politikusnak?
- Elég, mert kőkeményen szeretek dolgozni és azt hiszem, ezt prezentáltam is. Én egy fillér hitelt nem vettem fel, viszont hozzájárultam ahhoz, hogy hatmilliárd dollárral kevesebb legyen az or-
szág nettó adósságállománya. Ez megelégedettséggel tölt el, ezért reggel nyolctól éjfélig dolgoztam minden nap. És hogy van valami, amiben tévedtem, az azt mutatja, hogy nem gépként, hanem emberként dolgoztam.
- Az imént a közeget említette, ahol él. A somogyi vagy éppen a zalai kisgazdálkodóknak mit jelent a gyakorlatban egy EU-csat-lakozás?
- A magyar mezőgazdaságban az Európai Uniós csatlakozás napjáig végig kell mennie nemcsak egy modernizációs törekvésnek, de egy valódi modernizációnak. Ehhez több mindent el kell ismerni: a létező magyar birtokrendszer alapvetően alkalmatlan arra, hogy modern mezőgazdaságunk legyen. A jelenlegi finanszírozási rendszert át kell alakítani és a húsz-harminc-ötven hektáros magángazdaságoktól a többszázhektáros gazdaságokig alkalmas finanszírozási rendszert kell kialakítani. Erre alkalmas a mai magyar bankrendszer. Végre kell hajtani azokat a minőségi változtatásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy továbbra is piacképesek legyünk Nyugat-Európában. Erre alkalmas a magyar parasztság, a magyar föld, alkalmasak a magyar természeti viszonyok. A legfontosabb pedig az, hogy a világkereskedelemben a pozícióinkat a gazdasági diplomácia minden eszközét alkalmazva erősíteni szükséges. Nem akkor kell megszerezni az Európai Uniós piacokat, amikor már beléptünk, hanem addig kell megteremteni a lehetőséget. Ipari miniszterként az egyik legfontosabb célkitűzésemnek a piacok megteremtését, megerősítését tartottam volna. Ennek két iránya van: a minőségi követelményekkel Nyugat-Európa és -azt hiszem reálisnak kell lennünk - realitásként Kelet-Európa. Hiszen mi Európa nagyon fontos részeként, a csatlakozás után is kelet-közép-európai ország maradunk. A kelet-európai régió elhanyagolása, a volt Szovjetunió országaival történő laza gazdasági kapcsolatrendszer nyomán az a piac ma még kiaknázatlan,
Lukács Ibolya
12
[ KANIZSA - ÖtHááéy 1
1997. május 2.
HONVÉD KASZINÓ
Nemzetközi
tanár-diák
kapcsolatok

- Az előzetes program szerint bonyolítja iskolánk a nemzetközi tanár-diák szakmai kapcsolatokat,
- tájékoztatta lapunkat Cseke Zoltán a Thury György Kereskedelmi és Vcndéglátóipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola igazgatója.
- Három felsőfokú tanulmányokat folytató francia diák iskolánk közreműködésével Nagykanizsán zárógyakorlatát végzi. Az egyik diák a Tungsram Rt-nél, a másik a DKG-EAST-nél, míg a harmadik a Kanizsa Sörgyár Rt-nél tevékenykedik. A fiatalok a Balaton régió és a Loire menti régió együttműködési szerződése alapján kerültek városunkba. - A szervező munkát iskolánk végezte, a három tanuló hat hétig tartózkodik Nagykanizsa három exponált üzemébe. A gyárakban automatikai, elektronikai és minőségellenőrzési ismeretekre tesznek szert a francia társintézmény diákjai. Cserében a francia partner a Thury-ban tanuló, nemzetközi szállítmányozás szakos tanulók számára szervezi a gyakorló munkahelyeket, a Nantesi Légikikötőben és a St. Nazarien-i tengeri kikötőben.
- Az olasz csere kapcsolat alapján április 21-26-a között harminc fős tanár-diák küldöttség tartózkodott intézményünkben. Az olasz kollégák és diákok bekapcsolódtak az iskolai oktató munkába, részt vettek a tankonyha és a tanétterem munkájában. A csoport kereskedő tanulói a Dél-Zalai Áruház és a Billa Áruház munkáját tanulmányozták. Megismerkedtek a városkörnyék és Budapest nevezetességeivel. Április 29-én hasonló céllal érkezett a Loire menti régióból, - Nantesből
- egy harminc fős tanár-diák csapat két hetes időtartamra. Programjuk az olaszokéval egyező lesz. Május 3-án egy dzsemborit szervezünk a Csónakázó-tóhoz, amelyen részt vesznek a vendég francia diákok is. Az egy napos eseményen a kaposvári testvériskola diákküldöttsége mellett, megfigyelőként a veszprémi iskola tanulói is részt vesznek.
_Bödör Béla
Az utóbbi hónapokban jelentős változások történtek a volt Helyőrségi Klubban, mely ma már nevében is jelzi az új időket, hiszen a közelmúltban a Honvéd Kaszinó nevet vette fel. A ház életének pezsdülését sokan Kóczáné Horváth Piroska nevével kapcsolják össze. Vele beszélgettünk.
- Amint leültünk beszélgetni, máris telefonhoz hívták egy ügy szervezése kapcsán. Ennyi programot szerveznek mostanában?
- Ez a hónap Kaszinónyitó hónap, és szeretnénk lehetőleg minél több oldalról, minél több programmal megjelenni. Elég sokáig hallgattak ezzel a házzal kapcsolatban, tavasz óta átmeneti időszakot élt meg, előtte honvédségi háttérrel, támogatással üzemelt, de amikor országosan elhatározták a helyőrségek leépítését, integrálódását. Ez azt jelentette, hogy nem kapta meg a kellő támo-
gatást, mindenért a honvédséghez kellett bemenni, mindenhez engedélyt kellett kérni, és ez az időszak sokat ártott a háznak Januártól az itt működő nyugdíjasklub létrehozott egy alapítványt, és mint nonprofit szervezet, a Honvédelmi Minisztériumtól támogatást kapva létezünk. De ahhoz, hogy ilyen formában működni tudjunk, sok programmal kell előállnunk, hogy újra betörjünk a köztudatba, felfigyeljenek ránk és a város közönsége újból betérjen hozzánk
- Jelenleg hány állandó programot szerveznek?
- A felnőttképzés terén tanfolyamaink vannak, mérlegképes könyvelői és gépíró, titkárnőképző. Művészeti csoportjaink amik állandóak, a Rover majorettcso-port és az Aranyvessző gyermek és ifjúsági néptánccsoport, emellett van egy felnőtt kamara néptánccsoportunk, egy óvodás néptánccsoportunk Állandó közössé-
günk a Nyugdíjasklub és a Honvéd Hagyományőrző egyesület. Ha minden igaz, sikerül becsábítanunk magunkhoz a bridge-kört, és van egy nyugdíjasokból álló kártyakörünk is. Ezenkívül újításként szeretnénk a gyermekeket, az általános iskolás, középiskolás korosztályt programjainkkal megcélozni, a felnőtteket pedig megtartani.
- Ön új vezetőnek számít itt. Van egy olyan mondás, miszerint „Új vezető, új stílus". Miben igyekezett megtartani és miben megváltoztatni a régi vezetési szempontokat?
- Igyekszem a régihez abban hasonlítani, hogy azonosulva az előző vezető elképzelésével, hogy manapság nem igazán népművelőkre van szükség, hanem olyan művelődésszervezőkre, akik menedzserszemlélettel, beállítottsággal végzik a munkájukat, igyekszem megtartani a régi közösségeket,
Hálófeszítés
A Roma oktatási programon belül zajló „Hálófeszítés" program lényege olyan kezdeményező helyek összekapcsolási lehetőségének megteremtése, melyek már felmutattak konkrét tetteket, komoly eredményeket értek el a kisebbségi kultúra, jólét növelésének területén. Országos szinten kezdetben hat települést jelölnek ki, melyek feladata, hogy kialakítson egy iskolák és települések közötti együttműködést. Az.Internet segítségével a régióból érkező hírek országbeli elterjesztésének megkönnyítését és a szakmai munka elősegítését, fejlesztését remélik. Az egyik bázisközpont szerepére a kanizsai CKÖ-t jelölték ki, mivel országos szinten kiemelkedő a szakmai munkájuk. A Soros-alapítványtól az Internet használathoz szükséges technikai berendezéseket, bútorokat, szakmai képzéseket kaptak-kapnak, valamint egyévi Internet használati díjukat is a Soros-alapítvány fizeti. Teleki László elmondta, ők ezt az ajándékot mérföldkőnek tekintik, mert ebből le tudják mérni munkájuk eredményességét is. A mostani adománytól azt remélik, hogy megindul feléjük és tőlük az információáramlás, ami nagyon fontos a CKÖ-nak. Úgy tervezik, hogy most még ki nem gondolt, de a jövőben esetleg kialakuló pá-
lyázatokat tudják majd elhelyezni az Interneten. Tizennégy főt oktatnak a Soros-alapítvány által Internet használatra, ezt a tizennégy főt nyolc pedagógus, a polgármesteri hivatal alkalmazottai, a rendőrségtől és a CKÖ-től jelentkezettek alkotják. Akik most vesznek részt a képzésen, olyan információkat tudnak lehívni, melyek szakmai munkájukban lényegesen segíteni fogja őket.
Föld Napi pályázatok
A ,Eöld Napja" alkalmából pályázatot hirdettek a megye óvodás, általános és középiskolás tanulói számára rajz, esszé és riport kategóriában. Rajz témában tetszőleges megoldásokkal lehetett pályázni a témához kapcsolódva, míg esszé és riport kategóriában az alábbi címekből lehetett választani: - Mit jelent nekem a Föld Napja? - Miért kell cselekedni? - Mi így Qsináljuk! - Szabadon választott cím. Rajz kategóriában az óvodások között első lett Konecz László (Rózsa Óvoda), második Dombi Nikoletta (Arany J. Óvoda), míg a harmadik helyet Pogány Petra (Csokonai Óvoda) érdemelte ki. 1-4. osztályosok között első helyezett Horváth Ádám (Péterfy Ált. Isk. l/a), második Bekő László (Zemplén Ált. Isk. 4/b), harmadik Kovács Ninetta (Petőfi-Vécsey
Ált. Isk. 3/a) lett. 5-8. osztályosok versenyében első Köncz Gábor (Zalakomár 7.o.), második Tordai Miklós (Péterfy Ált. Isk. 6/c), harmadik helyen pedig holtversenyben Bécs Szabina (Palin 5.o.) és Hajdara Ágnes (Petőfi-Vécsey Ált. Isk. 5/c.) végeztek. Esszé kategóriában a kanizsai Bolyai Ált. Isk. csapata vitte el a pálmát, a második helyet a Tófeji Ált. Iskola szerezte meg és a harmadik a zalaegerszegi Ady Gimnázium lett.
Kórus találkozó
1997. május 7-én 10 órakor veszi kezdetét a Hevesi Sándor Művelődési Központ Színháztermében a VI. Kodály Zoltán Kórustalálkozó. A KŐrösi Csorna Sándor Általános Iskola szervezésében megrendezésre kerülő kulturális eseményt dr. Horváth György, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke nyitja meg. Fellépnek: Batthyány L. Gimnázium kórusa, Bolyai Sándor Ált. Isk. nagykórusa és kamarakórusa, Fertőrákosi Ált. Isk. kórusa, Általános Iskola Kis-kanizsa kórusa, Nagyrécse Körzeti Ált. Isk. kórusa, PéterfyS. Ált. Isk. kórusa, Rozgonyi Ált. Isk. kórusa, Vécsey Zsigmond Ált. Isk. kórusa, Zrínyi Miklós Ált. Isk._ kórusa, KŐrösi Csorna Sándor Ált. Isk. kórusa.
1997. május 2.
|[ KANIZSA - Önüááéy )
13
amik már beváltak, taktikájuk megfelelt, országos szinten is elismert közösségek Például nyugdíjas klubunk is országos hírű, az egyik legjobb. Olyan programokat szerveznek országszerte, amikre nem lehet nem odafigyelni. Kapcsolatokat tartanak fenn, nagyon sokat hallatnak magukról. Igazán a szervezésben azt hiszem, nem tudom magam hasonlítani a régi vezetéshez, mert már régebben itt tanítottam néptáncot és mint munkatárs együtt dolgoztam Katival, és nem igazán tudom, mi az amit tőle vettem át, mi az amit magamtól találtam ki.
- Támogatják Önt munkájában az iskolában?
- Hogyne. Nagyon örültek ennek a nyitásnak, mindjárt az első kiállításunk is az iskolák tanulóinak munkáiból alakult. Ez egy tavaszváró rajzpályázat volt, amit először helyi szinten megrendeztek az iskolákban és a legkiválóbb munkák kerültek ide hozzánk. Akkor, mikor ezeket a munkákat gyűjtöttük be, úgy éreztem, nagyon hálásak az iskolák, hogy valamely intézmény nem csak jegyet árul nekik, hanem felajánlja a há-
zát, és mi szeretnénk is, ha ideszoknának hozzánk, ők igénylik, rengeteg olyan rendezvényünk van, amihez nincsen megfelelő termük Nálunk gyönyörű színházterem áll rendelkezésre, és az iskolák ezt szívesen ki is használják bemutatókra, estekre, irodalmi estekre, pedagógus rendezvényekre, szülői munkaközösségi rendezvényekre.
- Ez a megnövekedett programmennyiség többletkiadásokkal is jár. Elég az a pénz, amit a Honvédelmi Minisztériumtól kapnak?
- Biztos, hogy nem elég. De nem csak őtőlük kaptunk támogatást, hanem a város költségvetéséből is kaptunk hozzájárulást, de nyilván ezek a pénzek jó ha fedezik a rezsi kiadásokat, nonprofit szervezetként saját magunknak kell kitermelnünk a működéshez szükséges költségeket.
- Májusra milyen programokat szerveznek?
- A házi közösségeinknek egy házi anyák napi ünnepséget szeretnénk tartani. Majd Kárpáti Sebestyénnek lesz egy kiállítása, amit Járási Ildikó fog megnyitni, szeretnénk egy zenés-műsoros es-
tet tartani, ezek saját rendezvények és ami külső rendezvény: a Petőfi iskolának lesz egy „Költészeti" rajzkiállítása a Galériában. Az elnevezés kissé furcsa, de arról van szó, hogy irodalmi alkotásokatfognak a gyerekek rajz formájába megjeleníteni. Ehhez kapcsolódóan egy irodalmi délutánt tartanak, és külső rendezvényként fogadjuk még a vámosok vámjogi továbbképzését. Nyugdíjas klubunk kirándulást szervez Székesfehérvárra, valamint a Jeli-arborétumba, ezenkívül minden második héten tartanak elnökségi ülést, fogadónapot és megköszöntik ilyenkor a születésnapjukat, névnapjukat ünneplő tagokat. Ezek a fix programjaink és ehhez még természetesen hogyha közben adódik, akkor mindent elvállalunk és megszervezünk szívesen.
- Ha most egy jótündér azt mondaná Önnek, hogy egy jókívánságát teljesíti, mi lenne az Ön kívánsága a Honvéd Kaszinóval kapcsolatban.
- Az, hogy sose vegyék el tőlünk és engedjenek dolgozni.
Szálában Attila
KANIZSAI ÖRÖKSÉG
Az elmúlt évben, kétezer példányban látott napvilágot az Ón-kormányzat kiadásában A helyi védelem alatt álló építészeti értékek című kiadvány. A Városépítészeti füzetek sorozatnyitó kötete a település történelmi múltját, építészeti kultúráját hivatott megismertetni a város polgáraival. Az építészeti értékek helyi védelméről szóló 20/1992. (XI. 23.) számú helyi statútum a hatálya alá tartozó védett épületek, épületrészek, építmények, településrészek és természeti értékek összefoglalása. A nagyszerű kezdeményezés a Közgyűlés Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságától származik, amely Nagykanizsa történelmi, táji arculata, esztétikai állapota megóvását, a helyi értékek védelmét szolgálja. A Képviselő-testület lokálpatriotizmusának, város szeretetének és áldozatkészségének kitűnő megnyilvánulása, hogy az országos gyakorlattól eltérően nemcsak a műemlék, műemlék jellegű és városképi jelentőségű építményeket, hanem további 240 épületet, épületrészt és növényi együttest vont helyi védelem alá. A Szamosi Gábor szerkesztésében készült,
szép kivitelű kötet szerkezeti fölépítése sajnálatos módon elmarad annak tartalmi színvonalától. A kötetben lapozgatva föltűnő, hogy nincs tartalomjegyzéke. Ennek hiányában az olvasónak végig kell lapoznia, ha meg akarja tudni, mit, hol talál a kiadványba. Az első fejezet Karmazin József kiváló tanulmánya: Környezet-kultúra-városkép-helyi védelem címet viseli (7-15. oldal). Jó lett volna, ha az írás végén az irodalomjegyzéket időrendben közli. A füzet gerincét képező függelék már ismerteti részleges tartalmát, az oldalszámok megjelölése nélkül. A 113 védett épület, 112 épületrész és 15 növényvédelmi terület (16-30. oldal) felsorolását a képzőművészeti alkotások és emléktáblák jegyzéke (31-34. oldal), a szobrok, emlékművek és egyéb műalkotások, egyház műalkotások, domborművek (utóbbiaknál legtöbb esetben a felállítás éve és az alkotó neve föltüntetése nélkül!) regisztere követi (35-39. oldal). Minthogy itt átfedések vannak, célszerű lett volna az Építészeti emléket. Szobrok, emlékművek, köztéri alkotások és Emlékhelyek tagolás. Az ezt
követő fekete-fehér képek (40-70. oldal) csak az épületek (40-52. oldal) és - elválasztás nélkül - épületrészek (53-70. oldal) fotóit közű (az épületrészek bemutatásánál hiányzik az 1. számú kép). Teljesebb képet kaptunk volna a város kultúrtörténeti értékeiről, ha az egyéb alkotásokról készült reprodukciók is szerepelnek a kiadványban. A kötet a környezetvédelemről szóló rendelet városkép-védelem című kivonata, egy rendeletmódosítási javaslat, a MAORT lakóterület növényjegyzéke és a helyi értékek támogatásáról szóló szabályzat zárja, Román András utószavával. A Városépítészeti füzetek sorozatnyitó kötetének szeplője, hogy a periodikáknál, időszaki kiadványoknál használatos nemzetközi azonosító sorozati szám (ISSN) helyett könyvazonosító szám (ISBN) szerepel. Nagykanizsa nagy múltú és szép város, a harmonikus fejlődés, a településhez kötődés más települések számára is példamutató bizonyítéka a könyv megjelentetése is.
Bodrits István
Hévíz öt éves
1997 május 9-én, pénteken ünnepi programok szervezésével kíván megemlékezni Hévíz városa a várossá avatásuk ötödik évfordulójáról. Az eseményekre a város díszvendégeként érkezik Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke. A programban számos kulturális és szórakoztató eseményre kerül sor, melyet éjféli tűzijátékkal fognak lezárni.
Egregyi hangverseny
Május 11-én 11 órakor az egregyi Jézus Szíve Templomban hangversenyt fog tartani a svédországi Södertalje kamarakórusa, Sofia Bengtsson karnagy vezényletével. A hangversenyre a szokásos szentmisét megelőzően kerül sor.
Tizenöt éves a Hevesi
1997 május 5-én, a Hevesi Sándor emléknapok keretében a fennállásának 15. évfordulóját ünneplő Hevesi Sándor Altalános Iskola jubileumi ünnepséget tervez. A programban
10 órakor az iskola tornatermében ünnepi műsorra kerül sor.
11 órakor koszorúzzák meg ünnepélyesen a Hevesi Sándor emléktáblát. 11.20-kor megnyitják a Mini Galériában, majd 13 órakor báb- és színjátszó csoportok bemutatója lesz. 14.30-tól sportdélutánt szerveznek a rendezők, s a napnak 17 órától kezdődően gyermekdiszkó vet majd véget.
Doni katasztrófa
Április 29-én, kedden kerül sor a nagykanizsai Honvéd Hagyományőrző Egyesület szervezésében a 17. királyi gyalogezred keleti frontra való elvonulásának 55. évfordulóján megrendezett ünnepségekre. Délelőtt a Thury György Múzeum Fő úti épületében Tüttő István alpolgármester nyitotta meg azt a kiállítást, mely a magyar királyi 17. honvéd gyalogezred és zászlajának történetéről szól. Délután a Doni Emlékoszlopnál koszorúztak az érintettek. Az eseményen a rendezőség meghívására számos volt második világháborús katona és hozzátartozó, vett részt, az emlékoszlop lábánál letéve egy-egy szál virágot a megemlékezés jeléül.
14
( KANIZSA- VévuMAAédSá, )
199?. májfij %
TUrulmadár
1932 tavaszán, a katolikus le-ányegyiet közgyűlését követően Boda Károly vetette fel, egy Nagykanizsán felállítandó országzászló gondolatát, ennek előterében állt a felrepülni kés/ülő turulmadarat ábrázoló bronzszobor. Az ötletet nagyszabású gyűjtés követte, az ebből származó első 1200 pengőből vették meg Istók János alkotását A szobor 235 kg súlyú, 190 cm széles, 130 cm magas kiterjesztett szárnyú madár. Az 1950-rs években politikai elhatározásra a gépgyárba vitték beolvasztani, azonban a munkások a szenespincében eldugva megőrizték. Az újbóli felállításra a rendszerváltás után, 1990 pünkösd vasárnapján, június 3-án került sor.
" Török-kút
A kút nyolcszögletű medencéje állítólag a kanizsai várból származik, felső része későbbi korokban készült. A kút a Deák téren állt 1934-lg, amikor is a 48-as gyalogezred emlékműve miatt áthelyezték az Erzsébet térre. A kút romló állaga miatt egy másolatot készítettek, s ezt 1995. április 21-én adták át, most ez látható az Erzsébet téren, mtg az eredetit a Thury múzeum udvarán helyezték el.
Szentháromságszobor
1758-ban faragták Grazban Inkey Boldizsár megrendelésére. A szobor felszentelésére tizenöt év múlva, 1773-b8n került sor. 1892-ben és 1923-ban is végeztek rajta részleges felújításokat, de teljes felújítására csak 1992-ben kerülhetett sor. Átadása 1992. augusztus 20-án történt, ünnepélyes keretek közt,
Várkapu
Már az 1930-as évektől tervezték a Kanizsai várnak emlékét áhító jelképes várkapu megépítését, de ez csak a kilencvenes években válhatott realitássá. A terveket korabeli rajzok és leírások alapján egy budapesti építész készítette és a Ryno Kft. kivitelezte. A kapun két márványtáblát helyeztek cl. egyiken a vár története, másikon a szponzorok listája olvasható. A kapu előterében Thury György várkapitány szobrát helyezték el. A megvalósítás közel tíz millióba került.
MARADANDÓT
ALKOTNI
¦x-x-x-x-xx-x-x
xXxXxXxX:XxXxX:XxXxX::
Tíz éves Kanizsa Városvédő Egyesülete. Kezdeményezéseik nyomán nemcsak a szájhagyomány és írásos dokumentumok őrzik tevékenységük eredményeit. Kézzel foghatót, évszázadokig élvezhető élménynyújtó alkotásokkal gazdagították nagymúltú városunkat. Legutóbbi tiszteletreméltó munkájuk nyomán a városunkat és másik nyolc európai várost átszelő tizenhetedik hosszúsági kört és a földgömböt jelképező alkotás felállításával gyarapították Kanizsa köztéri műalkotásainak sorát. A jubileum kapcsán beszélgettünk múltról és jövőről Lovrencsics Lajossal, az egyesület elnökével.
- Egyesületünk idén lesz tíz éves. Ennek a tíz évnek a története már készül. Vissza kellett nyúlni a gyökerekhez 1892-ig és \'94-ig. Azért van két dátum, mert amint megalakult, fel is oszlott a régi egyesület, majd két év múlva alakult újjá. A Városszépítő Egyesület munkáját kutatva csodálatos eredményekkel találkozunk Ilyen például a millenniumi park a Sétakert vagy a fürdő és a szép virágos parkok Ezek mind olyan példák, amelyekből meríteni tudtunk, amikor tíz éve létrehoztuk a Városvédő Egyesületet. Az volt a cél, hogy ne múlandó, mutogatható dolgokat hozzon létre az egyesület, hanem ténylegesen a város értékeinek a megőrzésében működjön közre vagy új értékek létrehozásán munkálkodjon. Ha
visszatekintünk az elmúlt tíz évre, ez az alapcél - talán nem vagyok elfogult - csodálatosan teljesült. Az 1987 óta sorozatosan elkészült alkotások mind olyanok, amelyek a régiek megmentését szolgálták -Török-kút, Szentháromság-szobor, Turulmadár - vagy újat teremtettünk, a város a régivel és az újjal is gazdagodott. Mindezek teljes felmérése, története május vége felé már könyv alakban is kézbe vehető lesz, bemutatjuk benne - a tíz éves egyesület tevékenysége mellett - az alkotások igazi történetét. A Szentháromság-szobor kétszáznegyvenéves elmúlt, Európában egyedülálló. A Várkapu felépítésével a kanizsaiak több évtizedes álmát valósítottuk meg amellett, hogy megmentettük azt a zöldterületet is, amely
addig parknak nem nevezhető elhanyagolt része volt a városnak. Mindezeket megelőzően egyesületünk kezdeményezte a címerek elkészítését, amelyek a Városházát és a Szomolányi sarkot ékítik vagy a Turulmadár visszahozatalát és a Deák tér helyreállítását.
- Amikor ezeket az alkotásokat felújították vagy elkészíttették, milyen szakmai hozzáértésre, kutatómunkára volt szükség?
- Elsősorban a történetük után kellett kutatni, hosszas búvárkodás után lehetett rálelni a dokumentumokra. Levéltárban kellett keresgélni, a sajtóban hetvennyolcvan évet kellett átvizsgálni, de segítségül kellett hívni szakértőket is. A Török-kút történetének felkutatásában nagy segítséget nyújtott a másolat alkotója, mert budapesti múzeumokat járva ő maga is kutatta a kút eredeti történetét. De a Szentháromság-szobor hiteles történetének kiderítésében is jeleskedett a művészházaspár, akik a rekonstrukciót végezték A Várkapu felépítésének is érdekes története van ebből a szempontból, hiszen hiába volt Cseke Ferenc tanár úrnak korábban kezdeményezése, a Várkapu felépítése akkor kezdett konkretizálódni, amikor a Külkereskedelmi Bank építése során az egyik tervezőről kiderült, hogy várkapubúvár. Boldogan vállalta és ingyen felkutatta a kanizsai vár történetét, melynek nyomán felépült a hajdani Várkapu hiteles másolata. Egyedül nem lehet ilyen dolgokat eredményesen csinálni, mind a kutatásban, tervezésben, mind a kivitelezésben szükség van szakemberekre, segítőkre. Egy más dolog az, hogy valakinek mozgatni kell mindezt. Ez rengeteg időt elvesz. Nyugdíjasként minden délelőttömet a Városvédő Egyesület feladataival töltöm.
- Kanizsa elmúlt két éve a jubileumok jegyében zajlott. Mivel járult hozzá az egyesület a 750-es és a millecentenáriumi évfordulóhoz?
- Tagjai voltunk a szervező bizottságnak és pályázat útján nyertünk is támogatást. Az volt a törekvésünk hogy a különböző rendezvények, kulturális műsorok
i^.méjusz ( KANIZSA - yéwMvéct&6 ) 15
mellett a Városvédő Egyesület olyant vállaljon magára, amellyel maradandót alkothat. Amelynek az élménye a programot követően nem halványul, nem múlik el. Alkotásaink közül a 750. évforduló- • ra emlékeztet a Török-kút és az a hat változatban elkészült érme, amely az alkotások egy részét ábrázolja. Az 1100-as évfordulóra felépült a Várkapu és új emlékérmeket adtunk ki szintén hat változatban. Ezek az érmék a városnak olyan lehetőséget biztosítottak, amellyel meg lehetett ajándékozni az ide látogató idegent - ilyen szintű, a várost reprezentáló ajándéka Kanizsának addig nem volt. Tehát mindezek olyan maradandóak amelyre még az unokáink is emlékezni fognak az utókorra is kézzel fogható vagy sokáig fennálló emléket hagyományozunk.
- A városcímert jelképező kitűzők mikorra készülnek el?
- Készen vannak, végre ilyen ajándékot is tudunk adni akár a testvérvárosokból érkezőknek, akár másoknak Eddig nemzeti színű szalagot tudtunk adni, de azt megtehetik Debrecenben vagy Miskolcon is. A kanizsai kitűzőn a városcímer látható, tűzzománcból készült. A város címere gyönyörű, büszkén viselheti bárki idegen is, aki Kanizsára látogat.
- Nem beszélve a lokálpatrióta kanizsaiakról...
- Természetesen a kanizsaiak is hozzájuthatnak az Egry József Galériában lehet megvásárolni a kitűzőket kétszázötven forintért.
- A gazdasági élet szereplői mennyiben tudnak segíteni az egyesületnek?
- Míg a politikusok mindenből politikát csinálnak, addig a gazdasági élet szereplői inkább segítséget nyújtanak. Úgy látom, utóbbiak jobban elismerik az egyesület tevékenységét.
- Bizonyára önnek minden alkotáshoz fűződik személyes élménye is. Elevenítsük fel ezeket!
- Még meg sem történt a rendszerváltás, amikor felvetődött, hogy helyreállítsuk a Deák teret, visszahelyezzük a Turulmadarat. Az egyszerű, de nagyszerű emberek lelkesedése fogott meg, azoké, akik hosszú ideig őrizték a szobrot. Az, hogy mennyire tudtak örülni annak, hogy amit megmentettek, az közkinccsé vált újra. Mindenki hozzá akart tenni a munkához, hozzájárulni, tervező, kivitelező egyaránt. Még a Turulmadarat is megelőzték a címerek, amelyekről már korábban tettem említést. Megdöbbentő volt - pozitív értelemben -, amikor az úgynevezett hatalom nem tudott nemet mondani az érveinkre. Nem kellett érvelni, a város tanácsa befogadta kezdeményezéseinket. A Szentháromság-szobor sok há-
nyattatáson ment keresztül. Korábban jószándékkal csináltak rajta mindent, amivel csak rontottak, restaurátor, műköves egyaránt. Amikor kibontásra került és a felújító művészházaspár azt mondta, hogy eredeti állapotába tudja állítani, nagyon felemelő érzés volt. A Török-kúttal két műalkotást hoztunk létre, hiszen Kovács Attila nemcsak elkészítette a kút hiteles mását, hanem az eredetit is megmentettük és olyan helyre helyeztük, ahol a tér esztétikumát is emeli a maga történeti értékei mellett. Talán mindegyik mellet a legnagyobb élmény a Várkapu avatása volt, szavakkal nem mondható el az az érzés, amikor megszólalt a kapu tetejéről a tárogató hangja.
Az érmék történetének gyökerei a múltba nyúlnak vissza, amikor még a Magyar Hitelbank vezetője voltam. Akkor nemcsak a Széchenyi-szobor készült el és került felállításra a bank épülete mellett, hanem érméket is verettünk. Mivel évtizedekre visszamenőleg Kani-, zsának nemhogy ajándéktárgya, de sokáig még képeslapja sem volt, a jubileumra éppen időszerű volt az érmesorozatok elkészíttetése. Korábbi kapcsolatom révén készíttettem el a Pénzverdével a 750. és az 1100. évforduló emlékérmeit hat-hat változatban.
- Milyen kiadványokkal büszkélkedhet a Városvédő Egyesület?
- A Honismereti Füzeteknek tizennégyes sorozata már kiadásra került, most következik újabb három. Az egyesület történetét és az általunk felújított vagy készíttetett alkotásokat bemutató könyvvel abban is hozzá kívánunk járulni Kanizsa értékeihez hogy háromszáz könyvet felajánlunk az iskoláknak Tesszük ezt azzal a nem titkolt szándékkal, hogy osztályfőnöki órák keretében is megismerhessék, megszerethessék a gyerekek városunk értékeit. Készül, most van tervezés alatt egy nagyon szép emléklap is, melyen megjelenik minden alkotás és az egyesület tízéves jubileumára utaló felirat. A képek gyönyörű barokk motívumokkal lesznek összekötve. Ugyanez jelenik meg a könyvem borítóján is.
- Az önkormányzat milyen támogatást nyújtott az elmúlt időszakban?
- Az önkormányzat nem biztos, hogy igényt tart minden tekintetben a mi tevékenységünk, elképzeléseink megismerésére. A tanács vezetésétől kezdve az előző és a mostani városvezetés is erkölcsi támogatását élvezzük. Az utóbbi években komoly anyagi támogatást is kaptunk a költségvetésből, olyan nagyságrendűt, amely példa
értékű. Az egy más kérdés, hogy a közgyűlés a maga dolgaival van elfoglalva és talán nem jut idejük arra, hogy a mi dolgainkat úgy értékeljék, ahogy mi elvárnánk.
- Megfelelőnek tartja a Városvédő Egyesület elismerését?
- Munkánkat országosan többször elismerték. Kós Károly-díjas az egyesület, több tagnak a munkáját Podmaniczky-díjjal jutalmazták A város hivatalos részéről nem érezzük azt, hogy erkölcsileg elismerné eredményeinket. Jólesett volna ez a tízéves évfordulóra, de nincsen bennem sértődés, mert nem tudom, mi munkál a háttérben. Ami a lakosság elismerését illeti: úton-útfélen megállítanak, még olyan ügyekben is, hogy a Dél-Zala előtti kis utcában egy szemétgyűjtő edény sincs. A lakosság nemcsak örül egy-egy új létesítménynek, alkotásnak de elismeri a munkánkat és aggódik is a városért. Ami a személyemet illeti: a jó szó jólesik, ha egy munka után megpihenek.
- Milyen elképzelésekkel vágnak a jövőbe. A korábban tervezett aradi emlékmű elkészítése továbbra is a kitűzött célok között szerepel?
- ősszel tisztújító közgyűlésünk lesz ott dől el, ki vezeti tovább az egyesületet. Terveink természetesen vannak Egyik az az emlékmű, amelyet korábban valóban az Erzsébet térre terveztünk. Jövőre, a szabadságharc százötven éves évfordulójára újabb emlékérméket veretünk és szeretnénk a Kossuth térre egy Kossuth-szobrot állíttatni. Kél év múlva pedig a Vasemberház két szárnya által bezárt térben kapna helyet az aradi vértanúk és gróf Batthyány Lajos emlékét megörökítő emlékmű. Azért oda, mert egy meghittebb tér, mind a Hild-kapu, mind az Ady utca felől jól látható lenne a szoborcsoport, a tizennégyszögű, a vértanúk domborműveit ábrázoló alkotás. Egyik oldalára egy versidézet kerülne, elé pedig a Batthyány-mellszobor. A szoborcsoport közepén egy posztamens emelkedne tetején a szabadság hatágú csillagával. Az Erzsébet térre kisméretű alkotást nem lehet tenni.
Elképzelhető lenne egy Szent István-szobor is, és talán a tér nevét is meg lehetne változtatni. Lehet gondolkodni, tervezgetni és nemcsak az oda kerülő műalkotásról, de a tér funkciójáról is. Ha okosan tervezünk közösen gondolkodunk és megfelelően összefogunk, bízom abban, hogy a szükséges anyagi feltételek is a rendelkezésünkre fognak állni. Ma itt tartunk.
_Lukács Ibolya
Tűzzománc címerek
A városháza homlokzatán, a Szomolányi sarkon és a Csengén út. Deák tér felőli sarkán található házak oromzatán látható tűzzománc címerek Nagykanizsa város és a Magyar Köztársaság címereit ábrázolják, Pataki Béla szobrászművész és Járási Ildikó iparművész alkotásai. 1992 augusztus 20-án adták át őket
Délkör emlékmű
A 17. hosszúsági (délkör) emlékműnek Jancsi György tervezőmérnök tervezte meg a pontos képét, a kivitelezésben a DKG-KAST Rt-n kívül szerepet vállalt a Ryno Kft, Temesi László műköves és Draskovics György gravírozó. Az emlékművön jelzésre került az a kilenc város, melyen a 17. hosszúsági kör áthalad. Felállítása a Nagykanizsai Városvédő Egyesület szervezésének köszönhető, 1997. április 20-án, a város napján adták át
A kilenc város neve: Jevle, Svédország. Poznan, Lengyelország. Sumperk, Csehország. Malacki, Szlovákia. Hajnburg, Ausztria. Nagykanizsa, Magyarország. Makarska, Horvátország. Bini. Olaszország. Wind-hock, Namíbia.
Emlékérmék
A honfoglalás 1100. és a város e|ső írásos említésének 750. évfordulójára a Városvédő Egyesület emlékérmét bocsátotta ki, melyek anyaga bronzhói, ezüstből és aranyból átt, A honfoglalás millecentenáriumára kiadott érme elülső lapján a turulmadár képe látható, háttérben az országzászlóval és az 1996 dátummal. A körben olvasható felirat: ..A honfoglalás 1100. évfordulójára - Nagykanizsa Város Polgármesteri Hivatala\'*. Hátlapján a kanizsai Vár emlékkapuja látható, a körben futó: „Kanizsa várának emlékkapuja állíttatta a Városvédő Egyesület 1996" felirattal. A város első írásos említésének 750. évfordulójára kiadott érme elülső lapján Nagykanizsa város címere a „TERRE-SUE-NOMINE-KA-NYS.V Idézettel, körben futó „Kanizsa első írásos emlékének 750. évfordulójára 1245-1995" szöveggel, míg hátlapján a Szentháromság szobor látható, a „Szentháromság szobor -Nagykanizsa 1773" felirattal.
16
( KANIZSA - \'7H*9#%?* )

1997.
JANIKA ÉS JÁNOS
Két főszereplője volt a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház „Janika" című vígjátéka- , nak,* amely egyben a megyeszékhelyiek utolsó kanizsai bemutatója volt ebben az évadban. Szóval a két főszereplő: Janika és János, azaz Segesvári Gabriella és Epres Attila. Kettejük említésre méltó alakítására épült a jól ismert csak sikert hozható történet.
De ki valójában Janika, s létezik-e? Természetesen - tudjuk, hogy - nem, mégis el kell hinni - nekünk is - létét, mert különben nincs értelme a játéknak. Akkor hiába a jól megüt, szellemes mese, az ötletes párbeszédek, hiába a kisfiúi lelkesedés a férjét - még ilyen áron is - visszahódítani kívánó színésznőtől. Mert Segesvári Gabriella mindent megtesz ezért. Úgy voltunk vele, hogy inkább néztük Janikaként, mint Giziként, a nadrágszerepben tűnt hitelesebbnek, amikor gyermekként figyelhette hűtlen férjét, s mondhatta ki véleményét a világról. Epres Attila mindvégig őszintén játszott, visszafogott, allűrmentes, ám logikusan és határozottan felépített alakítása és előadás legjobb teljesítménye volt.
Új szerepkörben láttuk Bárdos Margitot (Gizi mamája) és Major Zsoltot (színigazgató), a régiben Wcllmann Györgyöt (Gizi papája) és Andics Tibort (író). Ők négyen aktív részesei voltak az Illés István által rendezett vidám játéknak, amely -ha komoly lélektani problémákkal nem is foglalkozott -az élet egy-egy valós helyzetét villantotta fel. Méghozzá egészen elfogadhatóan.
Úgy tűnik, ez a fajta színház kell a közönségnek. Közhely, de a napi gondok, a hajsza, az állandó rohanás után egy kis zene, egy kis vígjáték, egy operett. Az már más kérdés, hogy két és fél-három óra szórakozás után, ha kivettük a kabátunkat a ruhatárból, szintén színházba lépünk be. De lehet, hogy ez már nem is vígjáték?
Horváth Ilona
A KULTÚRA HAZA
Jeles évfordulót ünnepelt az előző évben a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ. Már a hatvanas években megfogalmazódott az igény egy korszerű, meghatározó jelentőségű kul-túreentrum létrehozására. Ez a több évtizedes álom valósult meg húsz évvel ezelőtt, amikor 1976. november 6-án elkészült a kultúra házának impozáns épülete. Az évforduló alkalmat nyújt a számvetésre, visszatekintésre is. Erre vállalkozott Papp Ferenc, az intézmény igazgatója az 1997-ben megjelent A város vonzásában című kötetében. Ebből kiderül, hogy az elmúlt két évtizedben a Hevesi Sándor Művelődési Központ a város és vonzáskörzete -az MSZMP által meghatározott -szükségleteit, igényeit figyelembe véve hasznosan működött. A létező szocializmus idején a hivatalos kultúrpolitika, a rendszeromlás óta a polgárok művelődését, információ ellátását szolgálva, ahogyan fölértékelődött és előtérbe került értékközvetítő, ideológiamentes szerepe is. Hevesi Sándor szellemiségéhez méltóan színházi, zenei, képzőművészeti rendezvények, valamint ismeretterjesztő programok szervezésével vette ki részét a város életéből. A művelődési központ két
évtizeden át alkotóműhelyek, művészeti szakkörök, klubok működtetésével a közösségteremtő, értékmegőrző feladatát is kiválóan látta el. Mindez kitűnik az intézményt 1983 óta dirigáló Papp Ferenc összegző áttekintéséből. A fontos, visszatekintő intézménytörténeti kiadvány színvonalát jelentős mértékben emelte volna, ha az világos, logikusan tagolt szerkezetben ismertetné a múlt eseményeit. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha kijelentjük: a módszertani, szerkesztéstechnikai szempontból ez hovatovább a kanizsai könyvkiadás gyermekbetegsége. Az első szembetűnő hiányossága a szép kivitelű kultúrtörténeti és a későbbi korok számára helytörténeti forrásul szolgáló kiadványnak, hogy nincs tartalomjegyzéke. Az olvasó kalauzolását szolgáló segédeszköz hiányában végig kell lapozni a könyvet, hogy megismerjük annak tartalmát. A kronologikus és a működési területek szerinti eseményközlés váltakozva követi egymást. A könyv használhatóságát segítette volna egy tematikus és egy időrendi rendszerű áttekintés. A húszéves fennállását ünneplő intézmény gazdag és sokoldalú működéséről szóló fejezetek bepillantást nyújtanak országos,
regionális és városi jelentőségű rendezvényeiről. Az egyes fejezetei Az új ház (5-7. oldal); Az első évek (1976-1982) (7-17. oldal); a Közművelődés, közösségi művelődés 1983-1994 (18-35. oldal), itt alfejezeteket is találunk: Színházi élet, Zenei élet, Vizuális nevelés, Ismeretterjesztés, Mentálhigiénés tevékenység, Közhasznúság, köz-életiség, civil társadalom, Gyermek és ifjúsági munka; további fejezet a Szakmai megújulás (1994-1996) (36-38. oldal); Külső Kapcsolataink (39-40. oldal) tájékoztatnak a művelődési központ múltjáról.
A Mellékletben nyomon követhetjük az intézmény gazdálkodását, ezt követi az előző évben működött csoportok fölsorolása, a sikeres pályázatok, alapítványi támogatások, egy átlagos év rendezvényi statisztikája, a jelentősebb elismerések és az évfordulót ünneplő ház munkatársainak névjegyzéke. A központ életét reprezentáló fotóanyag zárja a tetszetős küllemű kiadványt. Ebben a Házban a mindennapi kulturális tevékenység során mindig kiemelt feladat volt a múlt értékeinek ápolása, .óvása, megőrzése és továbbadása - írja a kötet előszavában Suhai Sándor volt polgármester. Erre szolgáltat szép és követendő
SAJNÁLKOZÁS EGY HANGVERSENY UTÁN
AzAUER-vonósnégyes játszott április 20-án 20 órakor Nagykanizsán, a Kápolna-koncertek keretében. Az év (vagy talán az utóbbi évek?) legjobb hangversenyét hallhatta a 25-30 főnyi közönség, amely az „ ítéletidő" (?) ellenére vállalta a megjelenést. Az egész együtt sajnálatot ébresztett bennem. Sokrétű sajnálatot.
Elsősorban sajnálom a meg nem jelent zenekedvelő nagykanizsaiakat, mert csodálatos élményről maradtak le. Szerencsére a teljes program előadása mellett döntöttünk mi ott lévők beleértve a kvartett tagjait is. Klasszikusan nyugodt, felemelő élvezet volt Haydn G-dúr vonósnégyese. Követte ezt Mozart K387. számú, ugyancsak G-dúr kvartettje, ennek első két tétele mintha pihenést hozott volna, engem legalábbis kevésbé kötött le. Nem az előadás hibája miatt,
ilyen a mű maga De a mű harmadik és negyedik tétele már vezetett a hangverseny utolsó ¦¦ számához, Beethoven egyik legutolsó kompozíciójához: az op. 132. a-moll vonósnégyeshez. Megrázó volt, szenvedélyes volt. Élt a mű ebben az előadásban, a maga minden szépségében, mélységében - engem a sírás környékezett. Erről mindenről lemaradtak a meg nem jelentek (közlük zenetanárok, zeneiskolai diákok, vajon miért?).
Sajnálom a HSMK szervezőit is, akik (főleg Horányi Iván) mindent megtesznek a Kápolna-koncertek sikere érdekében, igyekeztük azonban nem hozott kellő „termést".
Sajnálom az Auer vonósnégyes kiváló, sok eredményt elért, sokat tudó tagjait. Nem lehet jó érzés ilyen kevés hallgató előtt játszani. Szeren-
csénkre mi, a hallgatóság, ennek semmiféle hátrányát nem tudtuk fölfedezni!
Végül sajnálom magunkat, megjelenteket is. A nagykanizsaiak érdektelensége miatt már nincsen hangversenybérlet városunkban, Nagyon félhetünk, hogy ezek után még az ilyen élmények is elmaradnak majd: nem lesz muzsikus, előadó zenész, szervező, aki közönségtelen hangversenyt elvállal - akár megszervezni, akár azon előadni,
Azért én még bízom egy jó irányú változásban, és ha cikkecskémmel elértem, hogy legközelebb egy ilyen estén talán százan összejövünk, akkor már érdemes volt „szövegszerkesztőt" ragadnom.
Jesch Aladár
nyugdíjas aki csak szereü az élő zenét
1997. május 2.
( KANIZSA-m^i^ )
17
R. Fürtös Hona Munkácsy-díjas iparművész Lepketánc című
francia gobelin kiállításának megnyitójára
A művész, aki úgy él a világban, hogy minden idegvégződését kinyitja, annak teljes befogadására, és magába olvasztja azt, hogy szellemével és érzelmével isteni csodát műveljen, és ezt a világot újból visszaadja a valóságnak, a művész, aki e teremtés isteni imitációját megvalósítja, nem mindig él a világ tudatában. A világ mindig keveset, kevesebbet tud róla, sokszor elzárkózik tőle, de ha tisztelettel fordul is feléje, sohasem tudja igazán kiegyenlíteni a művész lényegéből fakadó gesztusát.
Fürtös Ilona a textil anyagára varázsolta világát, a gyermeki lélek rácsodálkozó játékos örömét, és a lélek mélyén rejtőzködő zsoltáros fájdalmat. A legteljesebb kitárulkozással fogadott be mindent, ami az ember sajátja, az örömöt, a bánatot, hogy azt a textilen elválaszthatatlan egységben teremtse eggyé. Dávid panaszát olvashatjuk gyönyörű gobelinjén, ahol nagy búsultában így sóhajtott fel a király: „csak sírok,, rívok nagy nyavalyámban, elfogyatkoztam gondolatimban, megkeseredtem nagy búsultomban, ellenségemre való haragomban", de a zsoltár hangja mítosszá, népmesévé, örök emberi hanggá válik a képen, amely feloldódik a kék, a sárga, a rózsaszín finom színvilágában.
Fürtös Ilona Munkácsy-díjas textilművészt nem kell bemutatni. Komoly díjat nyert még a Munkácsy-díj melleit; a II. Fal- és Tértextil Biennálé I. díját, a Janus Pannonius jubileumi pályázat I. díját, Bartók Béla születésének 100. évfordulója tiszteletére meghirdetett pályázat I. díját. Számos egyéni és csoportos kiállítása volt Magyarországon és Európában. Kiállított többek között Pécsett, Székesfehérvárott, Szombathelyen, Budapesten; munkáit láthatták Muraszombaton, Moszkvában, Lipcsében, Ausztriában és Belgiumban. Művei az alábbi közgyűjteményeket gazdagítják: Savaria Múzeum, Szombathely, István ki-
rály Múzeum, Székesfehérvár, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár, Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest. Fürtös Ilona gobelinek ékesítik a következő középületeket: Magyar Tudományos Akadémia Székháza, Pécs, Baranya megyei önkormányzat, Pécs, Városi Önkormányzat, Szigetvár, Kodály Intézet, Kecskemét, Művelődési Ház, Harkány, Vízügyi Igazgatóság, Baja.
Fürtös Ilona nagykanizsai és Nagykanizsáé. Többször megtisztelt minket kiállításával, legelőször 1971-ben állított ki a Hevesi Sándor Művelődési Központban, és legutoljára az elmúlt évben, amikor Munkácsy-díjas szobrászművész férjével, Rétfalvi Sándorral és tehetséges tanítványaikkal közösen, nagy érdeklődéssel és elismeréssel jelentek meg a nagykanizsai közönségnek. Munkái a Thury Múzeum gyűjteményét is gazdagítják
1996. különösen gazdag év volt Fürtös Ilonának A 14. Textil Biennálé Szombathelyen a „Zalai Tárlat", „Kanizsai Művészek Kiállítása" Ausztriában, a már említett „Mesterek és tanítványok" kiállítás a 20 éves Hevesi Művelődési Ház jubileumára. 1996. december 18-án pedig a „Millecen-tenárium Nagykanizsán" pályázati kiállítása I. díjat nyert. És immár itt vagyunk 1997 tavaszán, a Lepketánc című francia gobelin kiállításán.
Hogyan is született a kiállítás anyaga, A megújulás és az újrateremtés öröme hozta létre ezeket a műveket. Galambosi László költő gyermekversei régi ihletések Fürtös Ilonának A három gyermekét nevelő fiatal anyát ragadta meg először a pécsi költő hangja, rit-mikája, és a versek hangulatával maga készített meséskönyvet. Idézünk néhány sort ezekből a versekből: „zebracsík zebracsík: zebraháton ez a sikk Zebracsizma, zebrakesztyű csupa csík." „ Oroszlánmancs: buzogány, röpülne a sas után. Nagy a homok,
ledobban, egyet csapkod titokban." „Lepketánc, tarka lánc, folyton tükrös a zománc. Lepketánc, tarka lánc, Holdra gyöngyház a zománc.
Mennyi játék! Mennyi ritmus! Mennyi finom egyszerűség! Fürtös Ilona az évek múlásával visszatért e motívumhoz. Ismét közel kerültek hozzá a kisgyerekek, mert valójában az ipari művésznek mindig a gyermeki világhoz van a legnagyobb affinitása. Gyönyörű meseképek születtek a textilen. Az állatvilág tökéletességére csak a gyermek, a filozófus költő vagy a képek művésze tud úgy rácsodálkozni. A lepke Kosztolányit, Radnótit is vonzotta, Lázár Ervin az oroszlánt kedvelte, de mennyi csodát rejt magában a zebra is. Fürtös Ilona képei a Paradicsom szelídséget, összhangját hozza vissza az állatok ritmusával, színeivel, játékával. Ehhez az anyaghoz kapcsolódik a Holdkisasszony című képe is, de nagyon ide illik Pierrott is, a női bohóc. Galambos Lajos ihletéséhez nagyon közel állnak a további kiállított gobelinek is. Weöres Sándor Buba énekét idézi a művész a képen: „Anyám nélkül mindig sírdogálnék." Janus Pannonius gyönyörű elégiája is az anyát siratja, hiszen a szeretett anyját vesztette el. A világháború magyar katonáinak emlékére készített sztélé is szervesen illeszkedik ehhez a mély és tiszta emberszeretetéhez, érzelmi gazdagságához, amelyet mind a francia gobelinre varázsolt a művész.
Fürtös Ilona igen nagy előkészülettel és örömmel hívta életre ezt a kiállítását is, amely április végéig lesz látható keddtől péntekig az Egry József Galériában. Valamennyi művészetszerető nagykanizsai nevében köszönöm meg ezt a nyilvános szereplését is, és további alkotó munkát kívánok a Munkácsy-díjas művésznek,
Lehota János
KANIZSAI MŰSOR
MÁJUS 3. SZOMBAT Apolló mozi: 14.30 óra: Richie
Rich - Rosszcsont beforr
16, 18 és 20 óra: Solo, a
tökéletes fegyver Stúdió mozi: 18.15 óra: Négy
szoba
MÁJUS 4. VASÁRNAP
15 óra: „Anyák... ők a béke, a jóság, puhaság" - zenés irodalmi összeállítás Anyák napja tiszteletére a HSMK-ban
19 óra: A POTE Egészségügyi Főiskolai Kar Táncszínházának műsora a HSMK-ban
Apolló mozi: 14.30 óra: Richie Rich - Rosszcsont beforr 16, 18 és 20 óra: Solo, a tökéletes fegyver
Stúdió mozi: 18.15 óra: Négy szoba
MÁJUS 5. HÉTFŐ Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Solo, a tökéletes fegyver Stúdió mozi: 18.15 óra: Az angol, aki dombra ment fel, de hegyről jött le C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Hírek; Látszög, ifjúsági magazin; - Jövő 7, közéleti magazin. Téma: az új hulladéklerakóhely kijelölése; Iránytű
- összeállítás Zala megye gazdaságáról
MÁJUS 6. KEDD Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Solo, a tökéletes fegyver Stúdió mozi: 18.15 óra: Négy
szoba
MÁJUS 7. SZERDA 10 óra: VI. Kodály Zoltán Kórustalálkozó a HSMK-ban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Solo, a tökéletes fegyver
Stúdió mozi: 18.15 óra: Négy szoba
C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Mozaik, szórakoztató magazin élő, telefonos játékkal; - Sport; - Jel-kép
MÁJUS 8. CSÜTÖRTÖK Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Drakula halott és élvezi Stúdió mozi: 16.30, 18.15 és
20.15 óra: Csinibaba C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Híradó; - Paletta - kulturális híradó; - Rend-ben
- rendőrségi hírek, információk; - Hölgy-válasz; -X-Asztal
MÁJUS 9. PÉNTEK 18 óra: Németh János keramikusművész ós Király Ferenc szobrászművész közös kiállításának megnyitója a HSMK-ban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Drakula halott és élvezi Stúdió mozi: 16.30, 18.15 és 20.15 óra: Csinibaba
18
KANIZSA - m
T J-
1997. május 2.
ÉRDEKVÉDETT
AJTÓNÁLLÓK
A brit kidobóemberek mostantól arra is jogosultak, hogy belépjenek az Ajtónállók Nemzeti Szövetségébe, azaz hivatalos érdekvédelmet is élvezzenek. A brit kocsmák szekrényalkat alkalmazottai, akik többnyire egyszemélyben döntenek arról ki folytathat italozást és ki nem, a jövőben tanfolyamokon vehetnek részt, beteg- és balesetbiztosításban részesülhetnek, és a huszonnégy órás jogsegélyszolgálatot is igénybe vehetik.
A HŰSÉG
PRÓBÁJA
Ha kételyeid vannak partnered hűségéről, nincs más dolgod mint rávenni, hogy menjen el veled egy hipnotizőrhöz, és delejes álmában fecsegje ki legbensőbb titkait - javasolják az olaszoknak. Az új divat, amely már-már országos méreteket ölt a televízió hatására kezdett terjedni, hiszen egyre több ember szeretné megismerni partnere legrejtettebb titkait, amelyek sokak szerint őszintébbek a szerelem hevében mondott mézédes szavaknál.
HALÁLOS REKORD
Tragikus véget ért annak a hétéves amerikai kislánynak a rekordkísérlete, aki az Amerika átrepülésének ifjúsági rekordját szerette volna megdönteni. A kislányt édesapja tanította repülni, és éppen az ötvenórás rekordkísérlet második szakaszát kezdték, amikor a gép egy hirtelen zivatarba kerülve elveszítette egyensúlyát és a földnek csapódott. A hétéves kislány és utasai szörnyethaltak. A tragédiát a gép túlterheltsége okozta. Amerika átrepülésének világrekordját egyébként 1988-ban állította fel egy kilencéves kislány. A Guiness-rekordok könyve ezt a kategóriát mostanra beszüntette, hiszen félő Volt, hogy előbb-utóbb pelenkás pilótákat ültettek volna a botkormány mögé.
INTIM FIZETSÉG
Egy volgográdi, női alsóneműket gyártó üzemben pénzhiány miatt melltartókban térítik meg a munkások járandóságát. Bármily elképesztő is, nem rossz fizetség ez, hiszen oroszhonban hiányzó cikk a melltartó, így a munkások a feketepiacon értékesített holmik után neiivven
százalékkal több pénzt tudnak hazavinni, mint a fizetésük. Vélhetően a béremeléket is e szellemben oldja meg a gyár, vagyis növeli a későbbiekben a hivatalosan elvihető holmik számát.
BÉLYEGTÉRKÉP
Sok kis bélyegből készítette el a világ jelenleg legnagyobb bélyegét Franciaországban Jean Dussol. A 4x4 méteres alkotáshoz 115 tubus ragasztót és 47800 postabélyeget használtak fel. Az óriás bélyeg elkészítéséhez rengeteg bélyeggyűjtő önkéntes segítsége is kellett, s hogy az alkotás ne legyen öncélú, az óriásbélyeg turistatérképként funkcionál.
RÁZÓS CSALÓDÁSOK
Azt már egészen megszokták, hogy otthonuk tárgyai olykor megrázzák őket, de az már mégiscsak sok volt a manchesteri Derek Fosternek, hogy amikor asszonyát kívánta ölelni csókolni, az áram mindkettőjüket úgy megrázta, hogy a földön találták magukat. Még mielőtt bárki UFO tevékenységet gyanítana, megnyugtatjuk más a magvaiázat. Fosterék háza
alatt egy nagyfeszültségű vezeték húzódik, s bajaik akkor kezdődtek, amikor a vezeték feszültségét a duplájára emelték. Az apróbb dolgok ezeddig nem zavarták túlságosan őket, de az már mégiscsak elviselhetetlen lett számukra, hogy egy villanyvezeték miatt legyen feszültség férj és feleség között. Mivel szomszédaik hasonló gondokkal küzdenek, most együttesen próbálnak kampányt indítani a vezeték áthelyezéséért.
MITŐL NŐ?
Egy csupa nőkből álló kutatócsoport, élén Dr. Giovanna Ca-merino professzorasszonnyal felfedezte, hogy külön saját génje van a női nemnek az X kromoszómán belül. E felfedezés megdöntötte azt a tételt, hogy miszerint minden magzat eredetileg nő, s csak akkor válik hímneművé, ha belép az Y kromoszóma.
AZONOSÍTÁSRA FÜLLENYOMAT?
Egy holland rendőr az ujjlenyomatok azonosíthatatlanságán felbuzdulva korszakalkotó eljárást dolgozott ki, amely a füllenyomatokat használná azonosí-
* VÁLASZ A SZXho ZOTT SOROKBAN REJTŐZIK
UTCAI TORLASZ
60NN HATÁRAI !
ARPAD FEJEDELMET EMLEGETJÜK l\'GV
FELFORDU LA\'S
-5-
TISZTA SÚLY
FELTEVÉS, SEJTELEM
—V-
KÖZÉPEN NYOM I
ESZKIMÓ HÓKUWYHÓ
KIS AT-ALAKÉtXs -1-
IRAMOT CSÖKKEN
VITA-
re\'szlet!
diagonX-lis
FOSZFOR ÉS KÉN
ARZÉN
Alagsor
KIRÁLYI SZEK
M
APRÁNKÉNT ISZIK
OXIGÉN, SZÉN
OROSZ TE REPJA\'RÓ
YOKO
ADO SAV E GYN. RET -V-
VESZPRÉM Nrl LAKOS
A TETEJÉRE HINTI, RÉGIESEN
—-v—
EGYIPTOM NAPISTEN
NEMA TA\'DÉ !
FOLD
ALATT
ÉLŐ
A\'LLATKA
ALAPVETŐ IRA\'nYZAT
OROSZ TEHERGK.
FÉRFINÉV
VÉDELMEZ ~7-
NÁLA LEJJEB
LAZÍTJA, RÉGIESEN
TOPOR-
tya\'n
-5—
DÍL-FRAN-CIA VA\'-ROS
JAPAN AUTÓJELE
NEVES
Hl\'RSZER-

(SA\'NDOR)
bolga\'r
HEGYSÉG
HOSSZÚ ÉVSZAK
LENGYEL NAGYVA\'-R.OS
REST, TUNYA
- ART (JELES MESTERE VASARELV)
VÁLLALATI FORMA
DALOLÓ SZÓCSKA
NÉMA\'N
zArulo!
argentin folyó
SZORGOS ROVAR
—V—
ZALAEGERSZEG, RÖV.
A BUDDHIZMUS
japa\'n Xga
-!-
ÉKKÖVES FEJDI\'SZ
EGYEDÜL MUZSIKÁL
OLASZ SÍKSA\'G -1-
végtelen Sor!
Szinten ne
ORIGINALITÁS
RÁDIUSZ -V—
VISSZA-HÓ\'KÖL
2 >
Beküldési határidő: 1997. május 9.
Lapunk 16. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Nem baj,
ha nem vagy határozott, de próbálj anitak látszani.
A sorsoláson Bacsek Ar-pádné, Desz Mihály, Felkér [bolya, Kadlek Miklós, Kis-
vadász Kelemen olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Mi oz obszolúl nagyképűség
1997. május 2.
KANIZSA - 79Ux
19
tásra az ujjlenyomatok helyett. Van der Lught szerint a füllenyomat azért is alkalmasabb a célra, mert ebben még az egypetéjű ikrek is eltérnek. A feltaláló a bíróságnak készített szakvéleménye mellé példákkal is előrukkolt. Nemrégiben egy az ajtón felejtett füllenyomata alapján sikerült elfogni az egyébként kesztyűt viselő gyilkost, aki a lakásba való behatolás előtt az ajtónál hallgatózott. A módszer bevezetése után a hirig-ipar valószínűleg hamarosan a füllenyomatok széthagyá-sát akadályozó, fültyűk gyártására ad majd megbízásokat.
FÉLMILLIÓS
BANKJEGY
Oroszországban az inflációnak köszönhetően megkezdték pályafutásukat a félmillió rubeles bankjegyek. A kiadás pillanatában nyolcvannyolc dollárt értek, külön érdekességük, hogy huszonkét féle biztosítékkal látták el őket a hamisítás ellen.
LÓTOLMÁCS
Az angliai Nikki MacKay azt állítja, hogy beszélgetni tud a lovakkal. A harmincegy esztendős hölgy bárkinek szívesen bemutatja tudományát, ami abból
áll, hogy egészen közel hajol a ló füléhez, és suttogva szól hozzájuk. Hogy a lovak miként válaszolnak nem tudni. Az állatorvosok viszont azt állítják, hogy Nikki halálos pontossággal meg tudja mondani, hogy a négylábú páciensnek hol mije fáj, mi több a lovak lelki gondjainak orvoslásában is komoly szaktekintély. A hölgy olyany-nyira híressé vált nem mindennapi tudásával, hogy hamarosan film is készül róla, amelynek egyik kulcsszerepét Róbert Redford alakítja majd.
ZSEBCSIBE
A legújabb japán őrület a zsebben felnevelhető kiscsibe. Egy tojás alakú ketyere képernyőjén megjelenik egy madárforma, amelyet tíz nap alatt lehet tyúkká nevelni a kéz melegével. Gombnyomásokkal lehet etetni, tisztántartani, dajkálni. Ha ezt gazdája elmulasztja, a kis „állat" elpusztul. A játék tizenhat dollárba kerül, de már minden játékboltból elfogyott.
GYENGÍTŐ KÚRA
Egy spanyol hölgy több mint egy éven át hangyaméreggel kezelte túlságosan erősnek tartott férjét. Nap mint nap némi mérget kevert a férfi ételébe, s mint mondta, \' célja csupán annyi volt, hogy boldoggá tegye a házasságát, hiszen a méreggel gyengített férj nem tudta megverni asszonyát. A kúra túlságosan is jól sikerült, hiszen a férj mostanra már csak mankóval tud járni, s valószínűleg eszébe sincs verni a feleségét, pedig most éppen lenne oka rá.
HOGY MIK
VANNAK.
KÉT SÜN- ÖKÖR
disznó beszélget -elválok a fele se\'gemtó\'l.
-MIÉRT? VA\'LASZ:
MAGASZTOS ÉRZÉSEK -KEL ELTOL
Tő RADAR
1
TOVA
-7-
MINDEN KELLEMETLENSÉGTŐL TAPINTATOSAN óvó
A PoEN FOLVTATASA
SVÉD AUTÓJEL
CSUKAT
TIRGU ... (MAROSVÁSÁRHELY)
NEMAN RAKODÓ
KIUTES
ÖKÖLVÍ-
VA\'SbAN
SELEJTEző, ROSTA1 LÓ
L
VÍZELVEZETŐ CSATORNÁT KÉSZÍTŐ
BARATI MEGSZÓLÍTÁS
FUTNI KEZD
LÓKÖTŐ LESZ &F LŐLE!
IRAN PÉNZNEME
ady egyik álneve —V—
arzén
FRANCIUM VEGYJELE
OSSZEYISZ-SZA RA\'ű!
csikókra va\'gott
TÉSZTA
VASDARAB! >
ILYEN TYÚK IS VAN
= 1
FÉL ÖT ! >
LEVÁGJA A GABONÁT (RÉGIESEN)
Z
Beküldési határidő\': 1997. május 9.
Lapunk 16. számában ni cg j elent kereszt r ej t -vény helyes megfejtése: Már berúgtam uram, ott van az árokban.
A sorsoláson Arady Viktor, Csorbán Ágnes, Légccz Annamária, l\'á-dck Tamás, Stamf Krisztián olvasóink nyertek negyedéves kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
HOROSZKÓP
A 19. HÉTRE
Kos: III. 21-IV. 20.
Addig ián a korsó a kútra. ínig el nem törött. Most mosogathatod, törölgetheted cserepeidet, illeszt* _ getheted a régi formát. Ha vau egy csöpp eszed, megpróbálsz egy egészen új alakot formába önteni, mert valljuk be. a régi eleve bukásra van ítélve. Bika: IV. 21-V. 20.
Az elkövetkezendő időben részletes, pontos tervet készíts tennivalóidról, ne kapkodj, sem otthon, sem munkahelyeden, mert nagy. fenyegető, sötét fellegek közelednek. Mielőtt meggondolatlanul megszólalnál, szedd össze észérveidet.
Ikrek: V. 21-VI. 21.
Légy egyben merész és egyben elővigyázatos. Hogy a határt hol kell meghúzni? Ez már a le bölcsességedre van bízva. Jól gondold át, mit teszel és mit nem. mibe kell belevágnod és mit nem szabad elszalasztanod, meri a-jövőd függhet a legkisebb lépésedtől is.
Rák: VI. 22-VII. 22. ij^H^y^9 Minden íolényesség, túlzott maga-PtoLvU biztosság nélkül, de kellő onbiza-fjftjffsTl lommal nézz a jövőbe, mert régi !L2^ UH vágyaid teljesülni látszanak. Ha minden nem is megy egyik napról a másikra, eljön a te időd. Azonban ne feledd: a telhetetlenség minden teljesült vágyai megkeseríthet.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Nem ártana egy testi-lelki tisziító-kúra. Az előzőbe egy kicsit bele lehet halni, de nem kell azonnal, mindennek búcsút mondani. Ne higgy az okosoknak, de fontold meg a tanácsú-kai. A lelki tisztuláshoz másra is szükséged lesz. bízz a segítőkészségben
Szűz: VIII. 24-IX. 23.
I érj vissza régi álmodhoz, ne várj &rra, hogy a sultgalainb magától a Rv szádba repül. Mindig az elhaiáro-WÁ\\ zás nehezebb, ha már belevágtál, megy minden a maga útján. Hinned kell annak, aki segíteni akar és tettekre ostoroz
Méri
cg:
IX. 24-X. 23.
Fogas kérdések foglalkoztalnak. Nem köniiyfi túllépni ezen. de az élet maga hozza azt. ami miatt lépned kell. Ne görcsölj attól, hogy valamilyen titok miatt számonkérnek, jon az görcsök nélkül is. ha az isiének úgy akarják
Skorpió: X. 24-XI. 22.
A közeljövőben mindenképpen állást kell foglalnod egy bizonyos kérdésben nem lehel tovább t
állsz. Ezt elmenekuléssel sem tudod titkolni, döntésed esetén jellemed erősségére fény derul
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
A bátraké a szerencse, tarts ki és a legváratlanabb esetben lépj elő azzal, amihez az égiektől várhalsz bátorság-löketet. Ha sikeres leszel, tartsd takarékon a vakmerőséget, meri mostanában már nem lesz kedvező erre a csil-lagzatod.
Bak: XII. 23-1. 20.
Lehet, hogy számodra csalódást ffföám hoznak a kovelkezó hetek, nem úgy alakul minden, ahogyan le egyedül eltervezgetled. A hiba még javíthaió. légy rugalmas és mentsd, ami még menthető. Az a szerencséd, hogy mindig vannak, akiknek a jóindulatára bizton számithatsz.
Vízöntő: I. 21-11. 20.
Ne késlekedj, most kell lépned valamilyen fontos kérdésben. A csillagok állása szerint most nagyot durranhat, amil teszel. Ha eisza-isztod i jó lehetőséget, csak magadat okolha-I későbbi nehéz napokért.
Halak: II. 21—111. 20.
Ne gondolj most másra, núnt a mára, mert a közelgő sok csapdahelyzetet lelkileg nem tudod máshogyan elviselni, kikerülni. Légy kemény, mint a Rolling Stones, mutasd meg mindenkinek, milyen az a tiszta ész és annak a logikája.
20 KANIZSA - \'Hem ca*A tüfateÁ 1^07 mfí»»^ ^
;.; ;J, j7 7f» Ilit
„Jó tett helyébe jót várj! Megmentettél, teljesítem három kívánságodat" - mondják a jó tündérek a jó mesékben. Gon-doloztak már azon, hogy önök mit kérnének a mesebeli tündértől? Pénzt, szerelmet, egészséget, utazást vagy talán gondtalan életet?
Vajon fürge észjárást, okosságot, ha úgy tetszik, intelligenciát kérnének-e? Mert mi is az az intelligencia? Velünk született képesség, készség, az életünk során elsajátított tudásanyag? Vagy ez is, az is?
Akik találkoztak már IQ-
teszttel egyetemi, főiskolai, sőt munkahelyi felvételiken, tudják, az értékelésnek nem kell túlzott jelentőséget tulajdonítani. Az eredménytől sok minden függ, de egy sikertelen felvételi után talán mégsem kellene arra gondolni, hogy örökre leírhatjuk magunkat.
A laikusok - érthető módon - többet várnak ettől a teszttől, mint amire az értékelők tulajdonképpen használják. Pedig az IQ-tesztek eredményei tudományos szempontból nem megbízhatóak, mert nincs olyan eljárás, amely az ember szellemi kapacitását teljes egészében mérni tudná. Természetesen az észbeli képességek egy-egy szeletét lehet mérni, de egy nagyon egyszerű feladatsor elvégzését talán nem kellene kikiáltani az ember átfogó intelligenciájának! Egyáltalán az is kérdés, hogy mi az intelligencia. A pszichológiai szakma nagy általánosságban az intelligencián egy általános rugalmas problé-
KÉNYES KÉRDÉSEKRŐL
Sok családban a szexuális felvilágosítás kérdései szóba sem .kerülnek, másutt pedig csak szőrmentén emlegetik a dolgokat, s úgy gondolják elegendő ezeket egyszer szóba hozni. Az iskola a szülőktől várja a dolog megoldását, a szülők azt remélik ezt a gondot személytelenül, ám szakszerűbben az iskolában oldják meg. így esik aztán két pad között az asztal alá a gyermek, pláne ha fiú. Ha a gyermek otthon szóba hozza, hiszen nap mini nap a televízióban és az utcán találkozik a szexualitás, az AIDS, a homoszexualilás kérdéseivel, ne torkoljuk le, sőt kapjunk az alkalmon, és beszéljük át a dolgokat. Szinte minden gyermek tud valamit a témáról, de ismeretei eléggé hiányosak, kevésbé .szakszerűek. A gyerekeknek fontos az is, miképpen véledekik egy-egy felmerülő kérdésről a szülő. Nem érdemes kitérő válaszokat adni a védekezésre és a nemi betegségre vonatkozóan sem, annál inkább sem, hiszen a szexuális élet megkezdése egyre korábbra tolódik, fontos az időben megkezdett felvilágosítás. Fontos azt is megértetni a serdülővel, hogy a szex nem csupán aktus, amolyan idegen pályán lefolytatott öncélú örömszerzés, hanem örömnyújtás is. vagyis ebben a játékban mindkét fél öröme egyaránt fontos, a másik érdekében is. Hogy ez sikerüljön elengedhetetlen valamiféle lelki kötődés is, nevezhetjük akár szerelemnek is.
ÖLELJ AT
A mindennapi életben és a szexualitásban férfi és nő két külön világ. A vizsgálatok azt mutálják, hogy azok a különbségek, amelyek a két nem viselkedésében fellelhetők nem genetikai, hanem társadalmi eredetűek. Az anatómiai eltérések sokkal kevesebb másságra engednének utalni, mint amennyiről valójában szó van. A társadalom egész más viselkedést vár el az ágyban egy férfitől, mint egy nőtől és mások a viselkedési normák is. Ha egy férfi minden nőt meghág, akivel összehozza a sors, akkor ő a szuperman, ha egy nő mindenkinek odaadja magát, egyszerűen kurva. Egy nő igényli a simogatást, a becéző szavakat, egy férfi látszólag el van nélküle, mert tőle ez a viselkedés férfiatlannak tetszik a társadalom szemében, úgyhogy a pelenkás kort követően vissza is utasítanak minden ilyen jellegű feléjük való megnyilvánulását a női nemnek. A férfiak a beléjük nevelt tévedés miatt elgépiesítik a szexet. Eltávolítani maguktól és letagadni érzelmi érintettségüket, ezt tanítják nekik a férfiak. A férfiak szinte mindannyian szeretnének a társadalmi normának megfelelni, még azon az áron is, hogy a nők ezt el is hiszik nekik, és bármennyire várják a gyengéd érintést, szóba hozni semmiképpen sem merik, és ha partnerük olyan, akkor egy életre így is marad. Ha egy nő igazán szereti a férfit, kérés nélkül, minden társadalmi normára fütyülve öleli és simogatja, hiszen ezáltal kettejük kapcsolata válik mélyebbé, harmo-nikusabbá.
mamegoldó képességet ért. A meghatározások mellett arról az apróságról még nem is szóltunk, hogy ahány szerző létezik, szinte annyiféle teszt van forgalomban.
Ennek ellenére a gyakorlat azt mutatja, hogy egyre több munkahelyen vezetik be a többlépcsős IQ-tesztet. A munkaadók elsősorban a jelentkezők logikai problémamegoldó képességére, az elme gyorsaságára kíváncsiak.
Elárulja ugyan, hogy bizonyos gondolkodási meneteket milyen precizitással, milyen gyorsasággal képes elvégezni a jelentkező, de arra a kérdésre, hogy a vizsgált személy milyen ismeretanyaggal rendelkezik összességében, arra már nem lehet egy ilyen teszttel válaszolni. Érthető, hogy a munkaadók kíváncsiak arra, hogy leendő munkatársuk teljesítőképessége milyen, de ez alkalmasságának csak az egyik és nem is a leglényegesebb eleme.
A valódi munkába állás előtt a legjobb jelentkezők, próbaidőn bizonyíthassanak. |
Ha valaki például olyan tulaj-donsággokal rendelkezik, amelyek a mindennapi életben ka-matoztathatóak - családösszetartás, gyereknevelés, kapcsolatrendszer-építés -, sokkal na-
gyobb jelentősége van, mintha kitűnően kitölt egy ilyen tesztet, s abból kiderül, hogy rendkívül intelligens. Ezeket a képességeket - bármennyire fontosak is - tesztekkel nem lehet kimutatni.
De van-e - jó értelemben vett - haszna annak, ha valaki okos?
Sokan feltették már ezt a kérdést. De! Vajon mi haszna van annak, ha valaki gyorsabban tud futni, mint mások? Komolyra fordítva, mi haszna annak, hogy valaki gyorsabban és pontosabban tudja megoldani a problémákat, mint mások? Az, hogy bizonyos helyzeteket jobban tud kezelni és feldolgozni. A válasz ilyen egyszerű.
Attól, hogy valaki intelligens, még nem feltétlenül bölcs, vonzó, humánus vagy éppen tisztességes. Ezért hiba lenne az intelligenciát más értékek fölé helyezni.
A középkelet-európai térségben mostanság inkább a dörzsöltségnek van nagy keletje. Annak a fajta intelligenciának, amely érdek nélkül kíváncsi, amely azt kutatja, hogyan lehet az összes lehetőség közül a lehető legjobban úgy megoldani a problémát, hogy az összhangban legyen a környező világgal is.
HAT DOLOG, AMIT A FÉRFIAK NEM KEDVELNEK A NŐKBEN
Gyakran apróságokon múlik, hogy kudarccal végződik egy házasság vagy egy ígéretes szerelmi kapcsolat. Mert azért mi nők is elkövetünk olykor egykét csacska hibát...
1. Fordulj jobbra!
- kiált az autóban a nő, majd azonnal helyesbit: nem jobbra, balra! És ha emiatt élete párja összekoccan egy másik kocsival, természetesen\' mindig a férfi a hibás.
2. Otthoni dressz:
ócska melegítő,
hajcsavaró...
Első osztályú kéjelhárítók! A teljes kiábránduláshoz már csak egy foltos trikó hiányzik.
3. Unja a mesét...
Ha a férfiból kikívánkozik, hogy párját is beavassa a munkahelyi dolgaiba, többnyire unott képpel hallgatja végig. A nők többsége azt akarja, hogy a ház ura otthon kizárólag magánember legyen.
4. Családi
tervgazdálkodás?
A nő mindent előre eltervez: holnap meglátogatjuk anyukáé-kat, pénteken bevásárolunk az ABC-ben, szombaton Zsuzsiék-nál kanasztázunk. A férfinak semmi dolga, „csak" igazodnia kell drága nejéhez.
5. Ne fintorogj!
Ezt persze társaságban kiabálja a kedves feleség, jó hangosan, hogy mindenki hallja. Ha ferdén áll a nyakkendője, 5 azonnal ugrik és megigazítja. S ha valamiről mesél, máris kijavítja: nem béz.s színű volt az a kocsi, hanem sárgásbarna! Szóval a férfi ostoba fajankó, nem igaz?
6. Csaknem képzeli, hogy...
A nők elvárják, hogy kényeztessék őket az ágyban, ám hajlamosak elfeledkezni arról, hogy olykor bizony a férfinak is lehetnek „különleges kívánságai". Ilyenkor azonban vagy fáradtak, vagy éppen fáj a fejük.
1997. május 2.
KANIZSA - 7Um *zt*teÁ
_
21
GYERMEKEIKET ELHAGYÓ ANYÁK
Egy tökéletes világban minden tökéletes. A gyerekek családban élnek, álmukban sem jut eszükbe, hogy anya vagy apa valaha is elhagyhatja őket. Egy tökéletes világban...
Sokan gondolják úgy, hogy egy anya, aki holmi lelki problémákra hivatkozva elhagyja, cserbenhagyja gyermekeit vagy lemond róluk, az egész egyszerűen gonosz, köny-nyelmű és kegyetlen. Sokkal egyértelműbb a helyzet, ha ugyanezt egy férfi teszi. Hisz ilyesmi olyan gyakran történik! De ha magára marad és ellátja gyermekét, még hőssé is válik.
Egy angol orvosnő nemrég megjelent könyvében azon okokat elemzi, amelyek a nőket ilyesmire késztetik. Azok az anyák, akik elhagyják gyermekeiket, általában nem látnak lehetőséget ellátásukra. Gyakran szenvedtek el testi és szellemi erőszakot a házasságban vagy a párkapcsolatban.
Ugyanígy előfordulhat, hogy az anyák magukra maradnak a fogyatékos vagy a problémás gyermek nevelésekor.
Ritkább az az eset, amikor egy anya egy másik férfival él együtt, és ezért hagyja el gyermekeit. Egy anya sem hagyja el könnyen, gondtalanul vagy hidegvérrel gyermekét. Ez gyakran két egyaránt elviselhetetlen életszituáció közötti döntés eredménye. A
PRAKTIKUS TANÁCSOK
* A száraz kész tésztákat jóval tovább kell főzni, mint a frissen gyáriakat. Ha forrás közben kiveszünk egy tésztát, kettévágjuk és u közepén nem látszik fehéres csík, akkor megfőtt.
* Marhapörköltnek a marhahús lágy részeit használjuk, mert ezek puhábbak, íz-letesebbek, zamatosabbak. Ilyenek a lapocka, lábszár, a bélszín vége (pacsui). Jó, ha vegyes húsrészekbő] készítjük, hozzátéve egy darab niarhaszívet, vesét.
* Vajgaluskához egy tojást, 3 dkg vajat jól elkeverjük és annyi lisztet adunk hozzá, hogy keményebb galuskatésztát kapjunk. Vizes kanállal a forró levesbe szag* gátjuk.
* A hahiist és a habverő tisztasága igen fontos, mert > legkisebb tisztátalanság vagy zsírrészecske megakadályozza a hah felverődését.
gyerekektől való elválás után az anyáknak nemcsak környezetük kritikáját kell elviselniük. Vágyakoznak gyerekeik után, szemrehányásokat tesznek maguknak, kételkednek döntésük helyességében, és gyakran depressziósokká válnak.
És a gyerekek? Ha a szülők elválnak, mindenképpen sérülnek, mindegy, hogy az apa vagy az anya megy el. A gyerek - mint ahogy az anya is - akkor tudja ezt a legjobban feldolgozni, ha továbbra is kapcsolatban maradnak. ¦ Ha eléggé erős a kapcsolat, akkor elbírja a hosszabb ideig tartó elválásokat is. A kapcsolat in-
tenzitása és minősége az, ami meghatározó, nem a tartama.
Túl kevés pénz, túl sok stressz, túl sok probléma: a végeredmény gyakran a megfutamodás. A pszichológusok szerint az elhagyás okai között gyakran szerepel az a tény is, hogy a nők úgy látják, gyerekeiknek az apánál jobb sorsuk lesz. A legkülönbözőbb okoknál fogva. Gyakran jobb az apa gazdasági helyzete. Sok anyát nagyon terhel lelkileg a válás és az az érzésük, hogy nem tudnak olyan jól gyermekeikkel törődni, mint az apjuk.
Hogyan dolgozzák fel az
¦ anyák a gyermeküktől való elválást? Sok nőnek segít, ha piszehotréningeken vesz részt, hogy bűntudatát, kudarcát képes legyen feldolgozni. A gyerekeknek is az a jó, ha minél gyakrabban találkoznak anyjukkal. Ne legyenek vasárnapi anyukák, a hétköznapi rendes papák mellett. Ha lelkileg már kiegyensúlyozottabbak, képesek lesznek újra úgy törődni gyerekeikkel, mint régen.
Azok a szülők, akik közösen döntenek a gyerekek sorsáról, többnyire a válás után is képesek megbeszélni mindent, függetlenül attól, hogy kinél maradtak a gyerekek.
A LEHETŐSÉG MINDENKINEK ADOTT
Egy negyvenhat éves ujgur nemzetiségű kínai nő mindössze tizenöt év alatt lett az észak-nyugati tartomány leggazdagabb asszonya. Mint Re-bija elmondta tizenöt évesen adták férjhez, azóta hat fiút és öt leányt szült, és az első időkben meglehetősen nyomorúságos körülmények között éltek. Mivel Rebijának nem voltak gazdag rokonai, és taníttatni sem tudta borbély apja, ezért már fiatalon mosónőnek állt. Az ujgúrok iszlámhívők, s az iszlám tiltja az asszonyok munkába állását, ezért Rebijának óriási ellenállást is le kellett
küzdenie, azért, hogy munkát vállalhasson. Végül mégis amellett döntött az akkkor még tizenéves asszony, hogy szakít az évszázados előírásokkal. Mosásból gyűjtött pénzecskéjéből ruhát és zöldséget vásárolt és tovább adta. Szerény nyereségét visszaforgatta az üzletbe, s magát nem kímélve reggel nyolctól éjfélig dolgozott rendületlenül. Hét évvel később már egymillió jüant, közel százhúszezer dollárt mondhatott a magáénak. Ekkor már saját varrodája és zöldségüzletei voltak a tartományi központban. Az asszony ma már több tíz-
millió jüanos bevételt könyvelhet, de a varroda és a zöldséges mellett már élelmiszerboltjai, ingatlanügynökségei, bevásárlóközpontjai ontják a pénzt. Emellett saját áruháza és bérháza van Urumcsiban és Üzbegisztánban, bőrgyára Kazahsztánban. Acélt és alumíniumot, színesfémet és gyapjút visz Kínába a közeli szovjet utódállamokból, ahol sok ujgur él. Amikor megkérdezték, hogy a kemény munkán kívül minek köszönheti sikereit, elismerően azt felelte, a második férje támogatása és megértése nélkül semmire sem jutott volna.
VÁLTOZATOK - MÁRTÁSRA
OLASZ MÁRTÁS
Hozzávalók: egy kávéskanál olaj, égy kávéskanál reszelt ?<>» róshagyma, J kis doboz parudí-csompűfé, só, törött bors, 1 babérlevél, egy ágacska razmaringi
Az olajban megpirítjuk a hagymát, beletesszük a paradicsompürét és kétszer annyi vizet. A fűszerekkei ízesítjük és kb. 5 percig forraljuk. Melegen is, hidegen is jó.
RBMULÁD MÁRTÁS
tíozzávuláki 2 tojássárgája, 4 kanál tej, 2 kanál olaj, í dl tejszín, 1 ecetes nlmrkti. petrezselyemzöld, míj cukor, tárkonyecet.
A tojássárgákat a tejjet goz fölött sűrűre főzzük. A gőzről levéve lehűljük és hozzákeverjük uz olajat és a tejszínt. A reszelt ecetes uborkával, petrezselyemzölddel, sóval, cukorral és tárkonyecettel ízesítjük.
FRANCIA MAJONÉZ
Hozzávalók: 2 tojássárgája, 2 dl olaj, 2 kávéskanál mustár, 2 : kávéskanál porcukor, néhány ¦ csepp cttrofítléf só.
A tojássárgákba habverővel cseppenként beleverjük az olajat, és amikor már vaj keménységűvé vált, beletesszük az ízesítőket.
TARTÁRMÁRTÁS KEMÉNY TOJÁSBÓL
Hozzávalók; 4 kemény tojás, 3 dl tejföl, t kiskanál mustár, 2 kiskanál porcukor, só, pár csepp < tlrnmlí vagy ecet, l evő-
kanál olaj.
A kemény tojásokat kettévágjuk, sárgájukat kikaparva, villával összetörjük, majd habosra kikeverjük a mustárral, a cukorra], az ecettel, a sóval
meg a tejföllel. Végül hozzáadjuk az olajat is. Többnyire salátákhoz használjuk, amikor a kemény tojások fehérjét apró kockákra vágva keverjük a saláta kii/l .
PIKÁNS MÁRTÁS
Hozzávalók: 5 dkg vaj, hagyma, sárgarépa, petrezselyem, csombor, babérlevél, liszt, paradicsomlé, só, bors, bor.
A vajat felolvasztjuk cs llicg-foiinyas/.tunk benne egy kávéskanál reszelt hagymát. Hozzá-teszünk apróra vágott sárgarépát, petrezselymet, egy szál csombort, egy babérlevelet, és Ím li hintünk annyi lisztet, hogy sűrű rántás legyen belőle. Ezután felengedjük 1/2 liter paradicsommal, és addig főzzük, míg a zöldség megpuhul. Azután szitán áttörjük, sózzuk és borsozzuk ízlés szerint, majd hozzáöntünk 2-3 kanál bort.
( KANIZSA - lam*?** )
199?, május 2.
A KANIZSA Dél-Zalai Hetilap támogatói:
\' r Ér MII TATA
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
I CÉGFORMA • CÍM • TELEFON • FAX • BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK I SZOLGÁITATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KEHES-KÍNÁI
v___s
11 ¦%
GS K©p6SSGCJ<
fTfTTf?fiTTTfTl
égmutató telifax: 92/317-287 8906 zalaegerszeg 6, pf.t 66
cégmutató a partner zalai képviselet
KANIZSA
Trend kf
EREZZE JOL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157 VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZÓA ÚJÓÁG KIT.
vállalja:
újságok • szórólapok • névjegykártyák • nyomtatványok • könyvek • meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését tördelését valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ AR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
KÖQAZ
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Dél-zalai Üzemigazgatóság Nagykanizsa, Király u. 2.
Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 311-442 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíj számla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
- Akar Ön kulturált körülmények között étkezni, fagyizni? Térjen be hozzánk! Légkondicionált, 40 férőhelyes reprezentatív vadásztermünkben külön rendezvények tartására is rendelkezésére állunk.
KREMZNER RESTAURANT Nagykanizsa, Deák tér 11. Telefon: 93/313-057
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
LEGYEN A PARTNERUNK!
VÁLLALJUK:
- társaságok, vállalkozók, magánszemélyek könyvvezetését, adóbevallásának elkészítését,
adótanácsadást, könyvvizsgálatot, vagyonértékelést, belső ellenőrzést,
vállalkozásszcrvezést, szoftverkészítést - szaktanácsadást oktatást, piackutatást, pénzügyi-üzleti tanácsadást.
PANNONCONSULT KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3.
Tel./fax: (93)310-461 Westel: (60)399-196
NAGYKANIZSAI
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 31. Telefon: 93/3 10-91 7
HIRDETÉSFELVÉTEL
1997. május 2.
KANIZSA - Sfiott
DÖNTETLEN AZ OLAJOS RANGADÓN
A találkozó előtti napon rendeződtek az átigazolási papírok, s így már az új csapatával tarthatott Dragan Crno-markovics, a szerb élvonalbeli, 24 eves középpályás, valamint Panghy Gergely, a szekszárdiak középhátvédje, akik június 30-ig kölc^önjátékos-ként erősíthetik az olajosokat. Nagy szükség is lenne a feltámadásra, hiszen a csapatnak
A labdarúgó NB Il-es ifjúsági bajnokságban, annak tizenhat csapatos Nyugati csoportjában az utóbbi négyes sorozatban tovább tartott az Olajbányász-fiatalok lendülete, eredményes játéka. Mind a Vlaszák Géza vezette A-csapat. mind a Czebei Tibor irányította B-csapat biztosan halad a kitűzött célok teljesítéséhez.
- Csapataink a csoport egyik meghatározója, ott vagyunk szorosan a bajnókjelöit veszprémiek mögött. Mind a két együttesünk az ezüstérem megszerzésére készül, de ez mellett arra van szükség, hogy a felnőtt gárda kapaszkodjon meg a második vonalban, hiszen siker esetén csak ekkor léphetnek előre az ifjúsági együtteseink. Nekünk nagyok a lehetőségeink, hiszen úgy néz ki, hogy a Veszprém felnőtt gárdjája nem lesz bent az első nyolcban. Hangsúlyozom, hogy a mi jövőnk is összefügg a Madár-csapattal - hangoztatta Vlaszák Géza, az olajosok utánpótlás szakágvezetője, az A-csapat edzője.
Az olajosok A-csapata, az ügyes gyerekek teljesítménye kívánkozik az élre, akik begyűjtötték a lehetséges tizenkét bajnoki pontot. Pályaválasztóként 4-0-ra verték Tatabánya együttesét Balogh Attila mesternégyesével, rangadót nyertek a Rákóczi KFC ellen 2:1 arányban. Gól: Pongrácz, Tüske. Idegenben 2:0-ra nyertek a Pécs 96 ellen Tüske és Gazda találatával, majd Siófokon 6:0-ra győztek. Gól: Gazda és Tüske 2-2, Hostyánszki, Pongrácz.
A szakvezetés leggyakrabban a következő csapatot szerepeltette: Horváth G. - Boa, Hostyánszki, Lukács, Korpics - Simon, Szűcs, Balogh A., Pongrácz - Kele, Gaz-
bravúrokra van szüksége ahhoz, hogy meglegyen a második vonalbeli folytatás.
A bajnokság utóbbi, huszonnegyedik fordulójában viszont maradt a megszokott döntetlen, sorozatban a negyedik.
Százhalombatta-Olajbányász l-l (l-l)
Az olajos-rangadón a kanizsaiak már a 3. percben vezetéshez jutottak, amikor az NB
da. Szerepelt még Németh. Tüske, Hollader, Földesi, Pápai. Kitűnt: Horváth G., Hostyánszki, Balogh A., Lukács, Pongrácz. Gazda.
A B-csapat a négyes sorozatot három győzelemmel és egy döntetlennel zárta, ami több mint dicséretes teljesítmény.
- A srácok két rangadót is nyertek ebben a sorozatban. Legyőzték a harmadik, majd a második helyen álló riválisokat, akiket most megelőztünk a bajnoki tabellán. Idegenben is nyertünk. Ugyanakkor nagyon sajnálom, hogy a Balatonpartján otthagytunk két pontot. Ennek ellenére jól megyünk előre és további komoly szakmai munkával, a fiúk jó hozzáállásával bízom abban, hogy meglesz a terv - vélekedett Czebei Tibor.
Az olajosok a vendég Tatabánya, az akkor harmadik helyen álló rivális ellen 3:0 arányban nyertek Németh (2) és Kőszegi találatával. A következő fordulóban, ugyancsak hazai pályán az akkori második Rákóczi KFC ellenében a hajrában lőtt Csizmadia góllal nyertek 1:0 arányban. A Mecsekalján sorra került Pécs 96 ellen 2-0-ra nyertek. Gól: Simon, Vörös. Legutóbb Siófokon, a Bányász csapatánál vendégeskedtek, ahol 1-1-re végeztek a középmezőnyben tanyázó hazaiak ellen. Gól: Simon.
Czebei Tibor edző .csapata: Laj-kó - Jerausek, Kőszegi, Gyuriczaj Bogdán - Nagy A., Simon. Vörös, Horváth Cs. - Szakály. Csizmadia. Szerepelt még Balogh T., Németh, Takács, Kaientzy, Wolf. Kitűnt: Kőszegi, Csizmadia. Simon, Gyuri cza.
B.A.
I-et megjárt Szenes kezezett a tizenhatoson belül. A büntetőt Balogh Cs. értékesítette. 0-1. Mezőnyjáték után, a 15. percben súlyosan hibáztak az olajos védők, és Odili tíz méterről lőtt a kapuba, l-l. Küzdelmes és kemény játék után, a 25. percben a kilépő Horváth Gy. elől messze kifutva mentett a hazaiak portása. Szünet után elszürkült a mér-
Négy NB-s osztály
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége utóbbi ülésén véglegesen és ellenvélemény nélkül döntött az 1997/98. évi szakági versenyrendről, a bajnoki osztályokról.
Eldőlt, hogy az új bajnoki évben továbbra is tizennyolc csapat küzd az élvonalban a bajnoki pontokért. Beindul az NB I B, a húszcsapatos második vonal, melynek mezőnye: az NB I. 17-18. helyezettje (2 csapat), az NB l-es osztályozók vesztesei (2 csapat), a jelenlegi Nyugati és Keleti NB Il-es csoport 3-8. helyezettje (12 csapat), az NB II. 9. helyezettjeinek győztese (1 csapat), NB lilás bajnokok osztályozóinak győztesei (3 csapat).
Marad a kétcsoportos, 16-16 csapatos (összesen 32 csapat) NB II., a harmadik vonal amatőr alapon a Nyugati és Keleti csoportban. A mezőny: a jelenlegi Nyugati és Keleti csoport 10-16. helyezettje (13 csapat), az NB II. 9. helyezettjeinek osztá-lyozói vesztese (1 csapat), az NB IH-as bajnokok osztályozóinak vesztese (3 csapat), NB III. hat csoportjának 2. és 3. helyezettje (12 csapat), a hat NB III-as csoport három legjobb negyedik csapata (3 csapat).
Az ugyancsak amatőr NB IIIbiin marad a hat csoport 16-16 csapattal (összesen 96 csapat). A lényeg, hogy a jelenlegi NB Ill-ból nincs kieső, oda feljut a BLSz és a 19 megyei bajnok, valamint ezen bajnokságok második helyezettjei közül a három legjobb.
23
kőzés, sok volt a szabálytalanság és a sérülés, de a kapuk nem forogtak veszélyben.
A „pontos" csapat: Czigóth - Szálai, Kiss, Agics, Balogh Cs.. Vidóczi, Koller, Crnomar-kovics, Pécsi, Horváth Gy.. Gordián. Csereként szereplt Csörnyei. Panghy és Farkas (Vidóczi, Koller és Horváth Gy. helyett).
Vasárnap 17 órakor a hatodik helyen álló, 39 pontos. Érd lesz az Olaj ellenfele (10. hely, 34 pont). A hatpontos mérkőzésen meg kell szerezni az első hazai tavaszi győzelmet, hiszen csak ekkor él a remény._
Balogh Antal
Sporthétvége
SZERDA
Labdarúgás. Megyei: Mik-lósfa-MÁV NTE. Miklósfa 17.00.
CSÜTÖRTÖK
Labdarúgás. Megyei: Kis-kanizsa-FC Keszthely, 10.45. Városkörnyék: Felsőraj k-Bá-zakerettye, Gelse-Murakereszt-úr, Borsafa-Zalakaros. Sem-jénháza-Galambok (kezdési idő. mind 16.30), Police-Be-lezna, Thury pálya, 10.00
Egyéb. Kanizsai majális (versenyek, bemutatók, szimultán). Csónakázó-tó, 11.00.
PÉNTEK
Labdarúgás. Városi kispályás, Mindenki Sportpályája, IV. osztály, 17.15. Senior: 18.45.
SZOMBAT
Kézilabda. NB I. B. Nők: Olajbányász-Fonyódi Petőfi, Olajbányász munkacsarnok. 16.00.
Labdarúgás. NB II. Serdülők: Olajbányász FC-Szek-szárdi UFC, Volán-Dózsa pálya, 13.00 (B-csapat: 11.00). Megyei: MÁV NTE-Gyenes-diás, 16.30.
VASÁRNAP
Labdarúgás. NB /II.: Olajbányász FC-Érdi VSE, Olajbányász pálya, 17.00. Megyei: Zalaszentbalázs-Páka, 16.30. Városkörnyék (kezdési idő: 16.30): Galambok-Gelse, Mu-rakeresztúr—Police, Bajcsa-Molnári, Zalakaros-Pusztama-gyaród. Palin-Szepetnek, Esz-teiegnye-Surd, Magyarszerdahely-Újudvar, Nk. LK-Petri-vente, Volán-Dózsa pálya.
SZERDA
Labdarúgás. Magyar Kupa megyei selejtező: Felsőrajk-Miklósfa, Galambok-Kiskani-zsa, Letenye-Olajbányász
(mind 17.00).
DOBOGÓN A FIATALOK
KANIZSA - Sf*nt_
1997. május 2.
HETVEN CSAPAT A KISPÁLYÁN
24
A városi labdarúgó szövetség rendezésében megkezdődött az idei városi kispályás labdarúgó bajnokság. A szabadtéri küzdelemben ötvenkilenc csapat kapcsolódott be, amelyek öt osztályban kétfordulós körmérkőzéses rendszerben mérkőznek a bajnoki pontokért. A senior bajnokságban ezúttal kilenc csapat indult el.
A nagy népszerűségnek örvendő kispályás küzdelmeket a Mindenki Sportpályáin bonyolítják le, ahol hétfőtől péntekig minden délután tart a nagyüzem. Remélhetőleg tovább tart a fegyelmezett, sportszerű játék, miközben mindenki - VLSZ, fegyelmi bizottság, játékosok, csapatvezetők, játékvezetők - a feladatuk magaslatán állnak.
Az eddig lebonyolított fordulók érdekesebb eredményei.
I. osztály
Tip-Top-Sabotage 4-2,
Progressó-Tobelo 3-1, ÁFÉSZ-HB Kanizsa, 2-1, CCA Dé-dász-ZÉ-EN Sport 3-1, ÁFÉSZ-HB Kanizsa 2-1, CCA Dédász-ZÉ-EN Sport 3-1, Au-tójavító-Predátor 0-3, Chemo-tox-Fl. Central 2-4, ZÉ-EN Sport-Chemotox 2-3, FI. Centrál-Autójavító 1-2, CCA Dédász-Progressó 4-3, Tobe-ló-Autójavító 5-2, Predátor-
HB Kanizsa 2-2 CCA Dé-dász-Sabotage 2-3, Progressó-Chemotox 3-1. Élcsoport a 4. forduló után: 1. Tip-Top 12,
3. ÁFÉSZ 12, 3. Sabotage 9,
4. Tobeló 7, 5. Progressó 6 pont.
II. osztály
Tungsram-P. Vízmű 2-1, RMP-Uni Ford 1-0, Happy Boys-Igazságügy 3-3, Hidro-filt-Szivacsok 1-0, Pedagógus-Totálgáz 0-2, BB Sas-Tungsram 2-2, Szivacsok-RMP 1-0, Uni Ford-Pedagó-gús 4-3, Igazságügy-Hidrofilt 4-4, Happy Boys-BB Sas 3-2, Uni Ford-Szivacsok 4-3, Tungsram-Totálgáz 1-2, Ro-tary-Pedagógus 4-3, Hidro-filt-P. Vízmű 1-2. Élcsoport állása a 3. forduló után: 1. Totálgáz 9, 2. Happy Boys 7, 3. Uni Ford 6, 4. Igazságügy
5. 5. BB Sas 4 pont.
III. osztály
KM Light-Főposta 3-3, Hid-roterm-Produkt BT 2-4, Cura-
caó-Eltecó 0-1, DKG EAST-Z. Volán 2-4, Delfin-Butt-hyány 6-4, Tintahal-Fitting Flex 4-2, Batthyány-Tintahal 3-5, Produkt-DKG EAST 3-4, Z. Volán-Curacaó l-l, Főpos-ta-Hidroterm 2-3, Fitting Flex-Főposta 3-3, Delfin-Z. Volán 1-3, KM Light-Batt-hyány 2-2, DKG EAST-Hid-roterm l-l, Curacaó-Produkt 2-3, Batthyány-Fitting Flex 5-0, Z. Volán-Tintahal 3-3, El-teco-KM Light 1-2, Hidro-term-Curacaó 1-0. Élcsoport a 4. forduló után: Tintahal 10,
2. Z. Volán és KM Light 8-8, 4. Delfin 7. 5. DKG EAST 7, 6. Hiclroterm 7 pont.
IV. osztály
P 97-Dinamit 2-1, Specbau-MÁK United 3-3, Vése-Me-phistó 6-1, Siroccó-A-Tomok 2-2, Blackburry-Légtechnika 5-1, P 97-Siroccó 2-1, Me-phistó-Piktory 2-3, Specbau-Dinamit l-l, Dinamit-Vése 1-
3, MÁK United-Piktory 1-3, Siroccó-Blackburry 2-4. Él-

csoport: 1. Vése 12. 2. Blaek-burry 12, 3. P 97 12 pont. V. osztály
Matáv-6-Arasz 9-1, Léránt-Phoenix 6-0, Unicum-Zala-gyöngye 10-0, S-Ördögök-Vak Hangyák 6-2, Muslincák-Kisgazda 4-0, Zalagyöngye-Tyu-Tyu 2-2, S-Ördögök-Lé-ránt 0-1, S-Ördögök-6-Arasz 4-1, Vak Hangyák-Muslincák 1-0, Léránt-Unicum 1-7. Élcsoport: 1. Unicum 12, 2. Muslincák 9, 3. S-Ördögök 9, 4. Leránt SC 9 pont.
Senior bajnokság
Dél-Zala-Old Boys 8-3. Pic-coló-DKG EAST l-l, Flamingó-Tungsram 6-2. Zöldmező-CCA Dédász 0-2, DKG EAST-Flamingó 2-2, CCA Dédász-Piccoló 3-0, Old Boys-Produkt 1-0, Piccoló-Zöldmező 2-4. Élcsoport: 1. Dél-Zala 9. 2. Flamingó 7, 3. CCA Dédász 6 pont._
Balogh Antal
javítottak élvonalbeli
csapataink
Az idei baseball országos bajnokság első ligájában szereplő kanizsai csapatok a három fordulós, körmérkőzéses rendszerű alapszakasz második fordulójában javítottak. Mind a két együttes, az A-csoportban szereplő ANTS és a B-csoport-beli Thury csapata egyaránt győztesként hagyta el a küzdőteret. Idegenben szerezték meg a bajnoki pontokat, köztük a bajnokcsapat kiütéses győzelmet aratott.
Br^ck Factory-ANTS BJ-Rotary 1-20
Az elmúlt évi bajnokság ne-
gyedik helyezettje ellen gyors és könnyű győzelmet arattak Barbalicsék, akik döntő fölénnyel kerekedtek felül az óbudaiak ellen. A szél, a rossz idő, a havas eső ellenére nagyszerűen játszottak a hangyák, akik ellen az ötödik inning után leléptették a hazaiakat.
A győztes csapat: Koréin, Barbalics, Szili, Móricz, Wei-nausz, Ivanics. Nakagawa, Murányi,. Poprádi, Darabos, Szé-csényi, Kaufmann.
Győr-Thury BB Klub 9-12
Az élvonalban újonc kanizsai fiúk második OB l-es mérkőzésükön nagyszerű teljesítményt nyújtottak, akik remek hajrával szerezték meg első élvonalbeli győzelmüket az esélyesebb hazaiak otthonában.
A sikercsapat: Pataki. Varga, Kálmán, Mesztegnyei, Bolf, Fertig, Simonics, Domina, Czinkóczi, Magyar, Hajdú.
B. A.
A NŐK IS ELKEZDTÉK
Megkezdődött az idei országos softball bajnokság, a baseball női változata, amelyre a kanizsai lányok Traub Attila és Gyimes Magdolna vezetésével készültek fel. Az elmúlt bajnoki évben is bronzérmes ANTS csapata az idén is a dobogóra készül, amely már a szebbik fémre pályázik.
A szak- és csapatvezetés a korábbi keretet felfrissítette, több újoncot is avatnak, akik egykor erősségei lehetnek a kanizsai csapatnak.
A bajnoki rajtra hazai környezetben, a Thury pályán került sor, ahol rövid idő alatt, az ötödik inning után leléptetéssel
nyertek a vendég SOTE ellen 19:1 arányban.
A sikeresen rajtolt csapat: Gyimes, Kovács, Mesztegnyei, Kun, Szeill, Dénes, Horváth, Öl-vedi, Bántó, Tótmárton, Balassa. Edző: Traub Attila. Csapatkapi-tány: Gyimes Magdolna._
B. A.
Sulipóló a Postabank támogatásával
Megrendeztek a Postahank-Sulipőló városi fordulóját, melyen a leányok és fiúk között négy-négy csapat szerepelt. A mérkőzéseken a következő eredmények születtek:
Fiúk: Petőfi-Vécsey-Péterfy 9-6, Rozgonyi-Kőrösi 9-3, Pe-tőfi-Vécsey-Rozgonyi 13-5. Péterfy-Kőrösi 14-7. Petőfi-Vécsey-Kőrösi 12-3, Péterfy-Rozgonyi 9-5.
Lányok: Zrínyi-Rozgonyi 10-6. Kőrösi-Petőfi-Vécsey 6-4, Rozgonyi-Kőrösi 10-4, Zrínyi-Petőfi-Vécsey 15-6, Zrí-nyi-Kőrösi 12-6, Rozgonyi-Petőfi-Vécsey 10-4.
Továbbjutók a fiúknál a Pe-tőfi-Vécsey csapata (testnevelő: Parti Tibor), lányoknál a Zrínyi csapata (testnevelő: Buczkó Andrea).
Sz.A.
1997. május 2.
KANIZSA - Sfiont
megint nem sikerült
A MÁV NTE hői kosárlabdacsapata számára befejeződött az 1996/97. évi bajnokság. A lényeg, hogy maradtak a vasutasok a megszokott B-csoportban, nem sikerült a nagy és régi álom, az A-csoportos minőségi szereplés kiharcolása.
Az alapbajnokságot a tabella élén zárták a kanizsaiak, a rájátszást az élről kezdték. Sajnos az egyik nagy rivális, a Szeged ellen hazai pályán egy ponttal vesztettek, a megerősített szarvasiak otthonában nem sikerült a bravúr, s így a hajrában csak a szép búcsú maradt.
BEAC-MÁV NTE 65-81 (31-43)
A vasutasok legjobb dobói: Simonné 20, Torna és Lackner 15-15, Bogyay 9, Brand 8.
A találkozó alaphangját Lackner adta meg, aki három triplával mutatkozott be. Végig a vendégek irányították a játékot, akik felszabadultan játszottak, nagyon jó teljesítmény nyújtottak, s ezzel együtt magabiztos győzelmet arattak.
\\ MÁV NTE-Szarvas 80-62 (40-33)
A rájátszás befejező mérkőzésén a már A-csoportos vendégek repülőrajtot vettek, akik
elhúztak 16-9-re. Ezt követően nagyot változott a játék képe, s ebben a főszerepet a hazaiak játszották. Simonné és társaik rákapcsoltak, a palánkoknál kitűntek és fordítottak 22-15-re, s előnyüket megtartották az első húsz perc után.
Szünet után a szarvasiak feljöttek három pontra, de aztán indított a Vasút. Zsinórban tizenkét pontot szórtak Torna vezérletével, és tovább tartott a lendület, a helyenként látványos játék az újonc A-csoportos ellen.
Az évzárón győztes kanizsai csapat: Torna 15, Zsolnai 17, Simonné 24, Lackner 3, Brand
25
15. Csere: Bogyay 2, Szabó, Bedő 4. Edző: Vágvölgyi Tamás.
A kanizsaiak az alapbajnokságot, a rájátszás befejező találkozóját győztesként zárták, akik összességében a B-cso-port harmadik helyén végeztek. A csoportból egyből A-ba jutott a Szarvas, amely ősztől a legjobbak társaságában szerepel. A második helyen a Szeged végzett, amely előtt újabb esély adódik az A-csoportos szereplésre, hiszen a szegediek áz A-csoportos alsóházi csapatokkal újabb körben mérkőzhetnek. A MÁV NTE csapata számára viszont már véget értek a küzdelmek, amely újabb tanulságos bajno-ki évadot zárt._
Balogh Antal
finalista a batthyány
A középiskolás kosárlabdázók területi döntőjének egyik színhelye volt Székesfehérvár, ahol a megyei bajnok Batthyány női
együttese küzdött az országos döntős szereplésért.
A kanizsai gimnazisták sikerrel vették az akadályokat, akik
tízpontos győzelmet arattak a Vasvár ellen, majd a siófoki csapatot 98:24 arányban győzték le, s ezzel az élen végeztek.
Az országos döntőbe jutott csapat: Molnár Dóra, Horváth Andrea, Lánczos Krisztina, Huj-ber Éva, Sihion Szilvia. Knausz Melinda, Csépes Andrea, Szabó Ágnes, Martinecz Edit. Edző: Gábor Erzsébet. Testnevelő: Willmann Zsolt.
MEGYEI BAJNOKOK: ZRÍNYI, KÖRÖSI, TEMPLOM TÉRI
Zalaegerszegen rendezték meg a diákolimpia korcsoportos megyei döntőit, amelyen nagyszerűen szerepeltek a kanizsai diák-kosárlabdázók, az ifjú tehetségek. Különösen kitűnt a megyei bajnokságot nyert Zrínyi, Körösi és Templom téri iskola csapata, de dicséretet érdemelnek a Péterfy ezüst- és
Az 1996/97. évi teke NB 1-ben. a bajnokság utolsó előtti fordulójában a várakozásnak\' megfelelően álltak helyt a sörgyári élvonalbeli csapatok. A nők magabiztosan hozták a betervezett győzelmet, míg a férfi gárda vereséggel hagyta el a fővárosi küzdőteret.
Nők
Remekül gurítottak a kanizsaiak, négyen is négyszáz fa fölött teljesítettek, s ezzel simán meglett az újabb siker.
Sörgyár-Pécsi NTSE 6-2 (2448-2283)
A tabellaszomszédok színvonalas találkozóján nagysze-
bronzérmet szerzett csapatai is.
A harmadik korcsoportos lányok négycsapatos fináléjában két kanizsai iskola is képviseltette magát. A Zrínyi csapata nyert a zalaegerszegi Landorhegyi-iskola (59-25), a Péterfy csapat ellen (80-43), míg négy ponttal kikapott a Z. Petőfi-iskolától. A Péterfy-is-
rű egyéni teljesítményekkel született meg a fontos csapatsiker. A hazai győzelemmel a sörgyáriak megelőzték a vendégeket a bajnoki tabellán. Egyéni pontot szerzett Tuboly-né (426 fa). Vágvölgyiné (421), Balogh E. (418) és Né-methné (416 fa), míg a csb-győzelemhez Majorosné 384, Bakos I. 383 fával járult hozzá. Ifjúságiak mérkőzésén a kanizsai lányok 3-1 (746-707) arányban nyertek (Bakos E. 387, Balogh H. 359 fa). Férfiak
A fővárosban gurítottak a sörgyáriak, akik ellen a haza-
kola csapata legyőzte a két egerszegi csapatot, a Petőfi ellen 74-68, a Landorhegyi ellen 75:42 arányban kerekedett felül.
A keresztbeverések után. Bajnok: Zrínyi-iskola (Arany, Gorontay, Gyimesi, Mátyás, Kránicz, Sulyok, Bocskai, Lancsák. Farkas, Kónya, F2ber-gényi, Bedő. Edző: Gábor Er-
iak kirobbanó formában versenyeztek.
Chinoin-Sörgvár 6-2 (4157-39J6)
Jól küzdöttek a kanizsai férfiak, de a vendéglátóknak kijött a „lépés", akik közül ketten is egyéni csúcsot javítottak. Pontszerzőnek bizonyult Lukvár (673) és Bende (669 fa), míg a többiek eredményei: Zömbik 657. Illés 652, Kovács 647. Németh S. 638 fa. A sörgyári ifik 3:1 (1244:1203) arányban vesztet-tek (Tóth 665. Fi 538 fa).
B. A.
zsebet. Bronzérmes: Péterfy-iskola.
A második korcsoportban ugyancsak változatos és izgalmas volt a lányok fináléja. A Körösi csapat ugyan kikapott 61-54-re a Z. Petőfi együttesétől, de aztán nyert a Landorhegyi csapat (59-43) és a Péterfy ellen (81-59). A Péterfy legyőzte a Landorhegyi csapatot (59-38) és a Petőfi együttesét (49-47).
Az élcsoport. Bajnok: Körösi (Nagy, Szabadi, Ecker, Papp, Ais, Kaczor, Szabó, Gábor. Simon, Cséza. Buczkó. Testnevelő: Turbuczné Simon Judit. Ezüstérmes: Péterfy-is-kola.
A fiúk mezőnyében a kanizsai színeket a Silló-tanítvá-nyok képviselték, akik jelesre vizsgáztak. Mind a három ellenfelüket legyőzték, és verei-lenül lettek megyei bajnokok. Keszthelyi Csány-iskolát
46:33, a Z. Landorhegyi csapatot 70:50, Lenti Arany-iskola csapatát 44:43 arányban verték.
A sikerkovácsok: Horváth. Széplaki, Dohányos, Polgári, Szollár, Marcsin, Silló, Molnár P., Molnár G., Talabér, Visnovics, Hencs, Rózsás. Testnevelő: Silló Zsolt.
Balogh Antal
ÉRVÉNYESÜLT A PAPÍRFORMA
26
r
KANIZSA - /ép*
1997. május 2.
CSASZI Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
lik-n a Rózte Laciban, 54 nm-et. 2 szobás efkétyei. 4. emeteli. re-dőrryós, vízöras tokás eladó. Irányár 1,7 mR. Kód. 692 \\20938 K, Pattiban 260 nm-es, 4 szobás, 12 éves, 2 szintes, 2 fürdőszobás, erkélyes, étkezős, 12 éves családi néz, 60 nm-es kfelaklofl üzletrész-szél 20 nm-es garázzsal, 2900 nm telekkel eladó. Irányár 13 mFt
Kőd: 612. (21063 K)_
Beteznán 4 szobás. 120 nm-et, családi ház melteképdetekkel 3000 nm-es letekkel eladó vagy nagykanizsai il mMostai családi házra
cserélhetó Irányár 3.5 mFt Kód: 669. (21066 K)_
Nk-án a Munkás utcában 57 nm-es, 1+1 lébzobas, erkélyes, vfzórás. 2 emeleti lakás elacb Irányár 2,4 mFl. Kód: 55/97 !21671 Ki
Nk-án a Zemplén utcában 64 nm-es. 3 szobás, 2 erkélyes, 3. emeleti lakás eladó vagy 2 szobás lakásra cserélhető. Irányár 2 mFt Kőd:
2837 (21673 K)_,_
Nk-n a Csengery utcában 4fl nm-es, 1+1 félszobás, egyed gázJúw-ses. vízórát, pincés, löldtzrtl lakás eladó Irányár 1.7 mFl Kód:
79/97. (21610 K>_
Nk-n a Bartók B utcában első emeleti 54 nm-es, egyedi gázfűtéses, erkélyes, vizorás lakás ehdO Irányár 2,2 rrfl Kód: 83.37 (21812 K| Nk-án a betvároshoz közel, 67 nm-es, 3 szobás, erkélyes, vizorás, S emeleti, kp. luteses lakás azonnal beköltözéssel eladó. Irányár 2.1
mFt Kod: 105/97. (21906 K)_
Nk-án az Irtás utcában 2+1 Wtzobás, 2 emeleti, étkezős, erkélyes, vízórát, egyedi cirkctiiéset lakás Nk-i családi házra cserélhető erle
kegvezletésset Kód: 763. (21945 K)_
Nk-an a bet/ároshoz közel 2 szobás, telújlotl. 67 nm-es, egyedi gázfűtéses komfortos csatod házrész 20 nm-es prcévei eladó vagy fel-ujlásra szoruló Nk-i családi házra cterttető. Irányár 3,3 mFt Kód:
660. (219*6 K)_
Nk-án a Berzsenyi utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleti, egyedi gázfűtéses lakás eladó. Irányár 2.5 mFt Kód: 131/97. (22200 K)_
Nk-an a Városkapu krt-on 1+2 telszobas, 57 nm-es, erkélyes, víz-órás. I emeleti lakás eladó. Irányár. 2 25 mFt Kód 12697. (22202
K)_
Nk-an a belvároshoz közel, 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, 6. emeleti, kp. fűtéses lakás eladó. Irányár 1.75 mFl. Kód: 127/97. (22203
K)_
Nk-an a Kazanlak krt-on 2+1 félszobás, 67 nm-es, erkélyes, vízórát, 4 emeleti lakás, Nk-r egyedi gázfűtéses 1 +1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel Irányár Z3 mFt Kód: 31/97. (22205
K)_
Nk-n a Csengery utcában 80 nm-es, 3 szobás, vfzórás, erkélyes, egyedi gázlüléses. első emeleti lakás garázzsal eladó Irányár 3,5
mFt Kod: 13&97. (22351 K)_
Nk-n a Kazanlak krl-on 62 nm-es, 2+1 leiszobás, vizoras, erkélyes, 3. emeleti lakás, garázzsal, rövid időn belüli kiköltözéssel eladó. Irarr,
ar 2,3 mR + garázs 450 eft Kőd: 140/97 (22353 K)_
Nk-án a Városkapu krt-on 64 nm-es, 2+1 telszobas, feJújAott, vízórás. erkélyes, 3 emeleti lakás eladó Irányár 2,55 mFt + garázs 700 eR
Kod: 157/97 (22531 K)_
Nk-an a belvárosban 88 nm-es. 3 szobás, egyedi gázfűtéses, lelúp-lott, vizorás, . emeleti lakás lelőterbeéplesi lehetőséggel eladó.
Irányár 5,5 mFt Kód. 158.97 (22532 K)_
Nk-án a Városkapu krt-on 2+1 félszobás, 62 nm-es, 3. emeleti, erké-lyes. tefajftolt lakás eladó. Irányár: 2,5 mFl. Kód 615. (22535 K)
Nagykanizsán a belvárosban 50 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfűtéses, földszinti udvari lakás eladó Irányár 2,2 mFt. Kód: 16497 (22683 K) Surdon 1664 nm-es építési telek, beton alappal, le betonozott gépkocsi bejáróval, a leiekre vitt közművekkel eladó. Irányár 650 eFt Kód:
16597. (22684 K)_
Keszthelyen 102 nm-es, 2+2 lelszobas. dupla lurdo il WC-vel erkélyei, 965 nm-es letekkel, teljes közművel, ikemyarab fele eladó.
Irányár 3 mFt. Kód 16&97. (22665 K)_
Nk-án a Kazanlak krt-on 1+2 félszobás, erkélyes, vfzórás, 4. emeleti lakás garázzsal, szeptemberi kiköltözéssel eladó. Irányár 2,25 mFt.
Kód: 178/97. (22773 K)_
Nk-án a Rózsa utcában 54 nm-es. 2 szobás, erkélyes, vfzórás, kifogástalan álapotú, nagy konyhás, 3. emeleti, kp. fűtéses lakás eladó.
Irányár 1.9 mFl Kód: 179,-97. (22 774 K)_
Zalakaros és Galambok: között a tőúttől 900 m-re 12 éves, 65 nm-es, 2+1 telszobas, 2 szintes, komlortos, garázsos, teraszos zártkerti ház 3350 nm-es telekkel ebdó Irányár 3.5 mFl. Kód: 18437 (22776 K) Kiskanrzsán 17 éves, 2+3 félszobás, 136 nm-es 2 szintes, 2 tüdő-szobás, dupla garázsos családi ház, műhellyel, pincével, 540 nm-es
telekkel eladó. Irányár 8,7 mit Kód 1863 7 (22850 Kj_
Szabadhegyen 90 nm-es, 3 szobás, pixés, betétezés előtt álb családi ház 1080 nm letekkel, részletfizetési kedvezménnyel eladó.
Irányár 3,5 mFt Kőd: 19097. (22900 K)_
Sorrréson 17 éves, 5 szobás, 130 nm-es, 2 szintes családi ház 2860 nm-es telekkel, pocevel garazs+műhetyel eladó. Irányár. 6,5 mR.
Kod: 189/97 (22901 K)_
Nagykanizsán a Hunyadi utcában 3+1 lelszobas, 110 nm-es, cikolu-téses, I. emeleti lakás 2 fürdőszobával, 2 WC-vel, 2 erkélyei, dupla garázzsal eladó. Irányár: 7 mR+garázs 1 mR. Kőd: 19337. (22902
K>_
A Szertgyórgyván hegy IV. hegyhátán 1044 nm-es zártkert, a tekén gyümölcsfákkal, 2x2es ta szerszámot lárolóval 30 m leiekszélességgel eladó. Közmű: Víz a telken, villany a lelek szélén Irányár 250 eFt Kód: 19697 ( 22903 K)_
Nk-án a Rózsa utcában 50 nm-es. 2 szobái, egyedi cirkotűté-ses. 2. emeleti, vízórát laka* eladó. Irányár 2.2 mFt Kód:
723. (22908 K)_
Nk-Szabadhegyen 13 éves, 1 szobás, fürdőszobás, korriortot családi ház, küJönálb 1 szoba, konyha lakrésszel, 20 nm-es pincével, 935 nr.es leiekkel eiaöo irányár 2.8 mR Kód 676 (22910 Ki
Eszleregnyén 3 szobás, 120 nmei, 45 évet, összkomfortos családi ház 2000 nmes telekkel. 20 nm-es garázzsal melléképülettel eladó.
Irányár 2.6 ma Kőd: 637. (23194 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 2 szobái, 56 nmei, 9. emeleti Muflon, 2 erkélyes, vfzórái lakás eladó vagy nagyobbra cserélhető, ériékegye z-
tetesse! Irányár 2,2 mFl Kód 641 (23195 K)_
Nagybakónakon 60 nmet, 2 szobás, 60 éves,-összkomfortos, felújításra szoruló családi ház 694 nm-es telekkel, meléképütetlel eladó.
Irányár 700 eFt Kód: 691 (23196 K)_
Galambokon 110 nm-es. 3 szobás család ház 1440 nmei telekkel, nyári konyhával, melléképűlettel eladó Irányár 4,5 mR. Kód: 21297. (23197 Kj_
A Csonakazó-lonál 10 eves, 108 nmes. 3 szrtes. 3 szobás, lózötut-kes, ziJianyzó + WC-vel ellátott zártkerti ház, 738 nmes parkoslott
telekkel eladó. Irányár 3 rrfl Kód: 21397. (23198 K)_
A Látohegyen a Csonakázó-tó közelében, közvetlen á kaposvári ut mellett 50 m totekszétességgel 2340 nmes, kordonos szötóvel, konyhakerttel, gyűrnek s es fenyőfákkal beültetett, válakozasra is al-kainas. zártkerti ingatlan. 20 nmes. alápincézett lakóépCIettol, bevezetett vilannyal, túrt kúttal eladó. Irányár: 1.6 mFt Kód: 21497
(23199 K)_
Nk-n a Liszt utcában 54 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, vizoras. redőnyös, 4. emeleti lakás eladó. Irányár. 1.6 mR Kóct 21597 (23200
K)_
Nk-an a belvárosban 122 nmes, 3+1 télszobás, egyedi gázfűtéses, 2 emeleti lakás garázzsal eladó vagy 3 szobás, egyedi fűtéses lakásra cserélhető ertekegyezteléssel. Irányár 5,5 mFt. Kód. 726. (23296 K)_
Nemespátrón egy telken lévő, egyenként 80 nm-es, 8 iletve 25 éves, komfortos családi ház dupla garázzsal, melléképületekkel 2880 nm es telekkel eladó. Irányár 2,5 mR. Kőd: 219-97 123297 K) Nk-án a Magyar utcán 533 nm-es epitesi lelek teljes közművel eladó. Irányár 2,5 mR Kód: 220/97. (23296 K)_..
Nk-án 5+1 télszobás, 210 nmes, pincés, garázsos, 2 hallos családi ház 2 éves tetőterbeépitessel. 2 fürdőszobával. IL WC-vel, 2 telefonvonallal. 1055 nm-es letekkel, melléképületekkel eladó. Irányár 13
mFt Kőd 22497. (23299 K)_
Nk-án a Piaién soron 2 szobás, 54 nmes, erkélyes, vizorás, pincés, 4. emeleli lakás eladó. Irányár 2,3 mFt. Kőd: 226797. (23300 K) Nk-án a betvároshoz közel 55 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, vfzórás, felújított, redőnyös, 9. emeleti lakás eladó. Irányár 1,95 mFt. Kőd:
22997. (23301 K)_
Nk-an a Csengery utcában 33 nm-es. 1 szobás, egyedi gázfűtéses, komfortos, vfzórás, közös udvari lakás eladó. Irányár. 1,6 mFt Kőd:
2303 7. (23302 K)_
Letenyén 2 szobás. 80 nmes, 50 éves. komfort nélküli családi ház gazdasági épületekkel, műhelyei, 1833 nmes telekkel eladó. Irányár. 1,7 mR. Kőd: 139/97. (23303 Kj_
Nk-án a betvároshoz közel, csendes utcában, 60 évet, 60 nmet, 2 szobás, komlortos, telüjlásra szoruló családi ház, 3 db szoba+kony-ha lakrésszel, garázzsal, 462 nmes leiekkel eladó. Irárryár 5 mR.
Kód: 128/97 (23304 K)_
Kisrécsén az Ádám hegyen 4200 nmes zártkert, 1 szobás, teraszos tégla épülettel eladó Irányár 200 eR. Kód: 129/97. (23305 Kj Nk-an 6 éves, 196 nmes. 5 szobás, 2 szrtes. 2 fürdőszobás, teraszos családi ház 720 nmes telekkel, 60 nmes pincével, 24 nm-ei garázzsal eladó. Irányár. 15 mFl. Kód 36 57 1.23306 K, Nagykanizsán a belvárosban 104 nm-es, 3 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses, igényesen lekijAott, galeriázható, erkélyes, 1 emeleti la-kás eladó. Irányár. 6 mFl Kód: 69/97. (23307 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 110 nmes, 3 szobás, komlortos, fekjfhs-ra szoruo családi haz SOO nm-es letekkel, tégla melléképtieltel el-
adó. Irányár 2,4 mR. Kód: 5/97. (23306 Kj_
Sandon 75 nmes, 2 izobát, komlón" nélküli, régi típusú családi ház 620 nmei letekkel, melléképűletekkel eladó. Irányár 950 eR. Kód:
708. (23309 K)_
Sormáson 2 szobás. 90 nmes, egyedi gázlüléses, fürdőszobás, régi tbusu családi ház műhellyel es me lekér Jelekkel, 2160 nmes letekkel eladó vagy 2 szobás Nk-t lakásra cserélhetó ertékegyeztetéssel
Irányár 2,1 mFt. Kód: 241/97. (23336 K)_
Nk-i, 1 szobás. 19 nm-es, egyedi gázfűtéses, komfortos, erkélyes, 2 emeleti, pincés, garzon lakás eladó. Irányár 800 eFt. Kód: 24337. (23337 K)_
Kiikanízsán úpnnan kialakított 13 nmes. utcafronti üzlethelyiség, WC+mosdovaL járólapozva, padktütessel, igény esetén telefonvonallal, rosszabb távra kiadó. Bérteli dj 30 eFthó. Kód: 24437. (23338
K)_
Nk-án a Platán toron 56 nm-es, 2 szobás, erkélyei, I. emeleli, vizoras leijeién felújított, konyha+élkezós, pincés lakát garázzsal eladó. Irányár: 2,9 mFl + garázs 800 eFt Kód: 245/97.
¦:j3ö9 K_
Kiskanrzsán 50 nmet, 1 szobát, félkomfortos bontásra vagy erős lekjjrttsra szoruló családi ház 1328 nmet leiekkel, melléképülettel eladó. Irányár 2.1 mFt Kód 249/97 (23340 Ki
Nk-án a Kazanlak krt-on 1+2 félszobás, 57 nmet, 4. emeleti, fetuj-loH lakás eladó. Irányár. 1,95 mR. Kód: 247/97, (23341 K) Nk-án 60 évet, 70 nmet, 2 egymásba nyfb szobával, komfortot ctaJádi ház 700 nmet Makkéi 15 nm-es garázzsal eladó. Irányár 4
mR. Kód: 246797. (23342 K)_
Nk-án a Kodály utcában 2 izobát, 2 erkélyes. 57 nm-et, vízórát, redőnyös, II. emeleti lakás eladó. Irányár 1,95 mR. Kód: 25137. (23358 K) 1__
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Vajda-Csertőn 700 n-öl ingatlan pincevei együtt eladó. Az ingatlan két tagból áll, melyben 300 n-öl szőlő, gyümölcsiákkal van telepítve A pincén három helyiség, melyből a présház és a szoba cementlapos A gazdaság klúhőien gondozott igen jő állapotban van A pnce hez portalantól! út vezet, a panorama igen tetszetős. Irányár 300
eR. (18713 K)_
Sandon kel szoba, konyha, kamra, fürdőszobás, előszobás ház eladó. A ház kb 40 éves a fürdő és előszoba 2 eves. A hozzátartozó terület kb. 1.400 n öl. melyen 900 db 4 éves tenyő és kb 300 nöl be-rektáserdőis van Irányár 1.5 MR. (14868 K)
Zalaszenljakabon 200 nmes épület eladó. Az epületén belül 70 nmes, 1,5 szobás fürdőszobás, kúton WC-es egyedi fűtésű lakás van. Az epütel többt része közművesített, osztatlan bármilyen (valtokozási) célra kjatakthaio Az ingatlanhoz tartozik udvar, kert szántótöld ősz-szesen: 6.600 nm. Az objektum a laki belterületen, jó helyen van Irányár 2.8 MR. (14875 Kj_
Építési lelek Szépetneken a Kiskanrzsa tefől részen 430 n-öl eladó. A letek kőzmuveslen az utca portaianion Irányár. 500 eFT (18714
K)_
Belvárosban 3 szobás családi ház - régi építésű - 102 nm alapterűlettel bolrves, téglapinoével eladó. A házban víz. gáz, vllany van Udvar, kert 130 ^öl Irányár 5,5 mFt (18717 K}_
Hahóton 3 szobás, fürdőszobás garázsos 120 nm alapterületű családi ház eladó. A ház egyedi központi luteses, kb. 30 eve epül palate-tos kifogástalan állapotban Elcserélni Nagykanizsán legalább 2.5 szobás lakással Irányár 2,5 mR (18719 Kj
Látohegyen a Kaposvári üt melelt 2 szobás, családi ház 1540 nm telekkel eladó. A ház 2 szrtes, mellette is lakóépületek varnak Kél
szintes tusoló, Wc van. Irányár. 2,7 mR. (16720 K)__
Gyenesdüson lakóház bárhek/iséggel eladó - Az épület 2 szintes, teljesen új, modem Az öszterüíet 480 nöl a beépített 50 nÓL A kert, udvar gondozott kulúráfl, esztétkus. Az ingatlan a főútvonal meiett
a Balatonhoz közel tekszk. Irányár 30 MR. (14899 K)_
Vécsey utcában 5 szobás, fürdőszobás ház kis előkerttel eladó. Az épület teljes nagyságában alápincézett. Irányár: 7,2 mFt. !16079 K) Balalonlenyvesen 20 éve épült, 2 szobás, tőzölütkés, 57 nmes esa-lad ház eladó. Összterület 350 nm. Irányár. 4 MFl. (17391 Kj Borsta Főutcájában 4 szoba hatos, tetőtér beépleses, fürdőszobás, befejezetlen családi ház eladó. A ház alapterülete 110 nm, összterület tetőtérrel 170 nm. A házhoz 1,200 n-öl terüket tartozk 4 éves te-nyőcsemetékkel. (A csemelés 600 rvöL Irányár 3,5 mR. (18537 K)
Kazanlak krl-on 2+2 lelszobas, kp. Illései, 4. emeleti lakás eladó. Irányár 2.2 mR (16973 K)_
Kodály Z. utcában 2,5 szobás, kp. Mesés tokát a 9. emeleten eladó.
A lakás felújftásra szorul Irányár 1,7 mR. (18999 K)_
Földingatlan a Csónakázó-tónál, 1900 nöl, gazdálkodásra vagy hétvégi ház kialakítására kiválóan alkalmas Közművesítés a szomszéd-ban, buszmegálló 5 percre. Irányár 300 eFt (19122 Kj_
Nemesdéden 3 szobás, lürdószobás család ház 4000 nm területtel eladó. A haz újonnan épült, klogáttalan álapotú Irányár 2.5 mFt
(19413 K)_
Zalaújlakon 4 izobát, tololérbeépfléses ikerház tele fékész álbpot-ban 2009 nm összterülettel eladó. Jogos igény esetén tzoc. pd ked-
vezmény igénybe vehető. Irányár 2,5 mR. (19415 K_
Építési lelek Kiskanizsán 320 nöl kőzmüvetltetlt környezetben eladó
Irányár 720 eFt (19763 K)_
Sáncban 4 szobás, 2 lürdószobás tetoterbeeptteses 120 nmes család ház, garázzsal, melléképületekkel erkélyei eladó. Összterület 300 n-öl A haz klünó alapotban van Irányár: 5.5 mFt (19765 K) Katonarélen 3 szobás, 2 lürdószobás családi ház, p alapotban 160
n-öl Összlerüleflel eladó Irányár 5,8 mFt. <19769 K)_
Eötvös téren 42 nmet, 1 szoba konyha fürdőszobás földszinti tokás eladó. Efcseréhelo nagyobbra n (ctak tokjszrtii ertekegyezteléssel
Irányár 2 mR. (19770 K)_
Rózsa utcában 2 emeleten 2 szobás 50 nmei egyedi (ütései jő be-osztású étkezős tokás eladó, Irányár: 2,250 eFt (19772 K) Csengery utca elején, a Fő útnál 1 szobát, 50 nmet lakát eladó. A lakás nagyméretű szobával és konyhával rendeikezH türdőizoba van Iroda, kozmetkui, fodrász üzlet kialakítására alkalmat. A szoba beimére le magas, így galéria kialaklátára is van lehetőség. Irányár: 2 mFt. (20022 K)_
Ctergery utca eleién 3 szobás 110 nmei, egyedi luteses, tégla épületben lévő, reprezentatív lakát nagy konyhával az 1 emeleten
eladó. Irányár 4,6 mFt (20025 K)_
Pogányt zeni páteren, a Fó il meletl 2 szobás, lürdószobás, 60 nmes, új családi ház két garázzsal 650 nöl óttzlerfitettol eladó Irarr/ár 2,4 mR. (20026 K)_
Platán tor elején az EÖlvÖs térnél 2 izobát, 70 nm-es egyedi luteses, 1. emeleli lakás eladó lelújflva Irányár: 3 mFt. 120127
K>_
Gelsén a vasJalbmáshoz és buszmegátöhoz közel 2 szoba, konyha, fürdőszobás, 68 nm-es családi ház terasszal garázzsal 700 nöl területtel eladó. Irányár 1,5 mFl (20131 K)_
MAOFtT telepen 1 szobás, 4. emeleti, 38 nm-es, egyed Krtétű, fürdőszobát lakás (önkormányzati) eladó Irányár 1.650.000 eR. Vagy elcserélhető 1 szobás, egyed fűtéses lakásért a K-i v részben értékegyeztetéssel (2O502 K)_
Eötvös temel 1. emeleti, 2 szobát, fürdőszobás, 1. eme tett. 70 nm-es
lakás egyed túlessél eladó Irányár 2,5 mR. (20503 K)_
Csertői szőlőbirtok 674 nöl, lelújított löglapincével, hordókkal, munkagépekkel, leijét (elszereléssel eladó. Irányár 450 eFt (20504 K)_
Miklósfán 2 szobás, 60 nm-et, régi építésű ház jo állapotban eladó A házhoz 200 nöl terület tartozik Az udvaron 24 nm-es melléképület A haz a lalu közepén, ápolt, kulturált kómyezel-ben van. A házban 20 éve epüll fürdőszoba van Irányár 3 mFt (20505 K>
Mkbslán 3 szobás, fürdőszobás, 20 eve epül család ház tetőtér be-éptósi tehetőséggel, 400 n.öl területtel |ó helyen eladó. A ház kfvúlról nincs bepxotva. Cserelakás Nk-án is érdekel. Víz. gáz, vllany, telefon vaa Irányár. 4,5 mFl (21X2 K)
Bajcsén 100 nmes, 3 szobás, fürdőszobás család ház garázzsal, műhelyei nagy telekkel eladó. Irányár 3,5 mFl. (21363 K)
Liszt F. utcában 2 szobás, 54 nmes. 4 emeleti lakás letujlva eladó Irányár 2 mFt. Ugyanitt 18 nmes tégla garázs aknával eladó Irany-ár: 650 eFt. (21365 K)_
CS0SZI CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása
KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VE VÖKNEK. ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.00-12.00-ig 13.30-16.00-ig
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
NYITVA: munkanapokon 10-12 és 14-18 óráig
Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók, telkek és mindennemű egyéb ingatlan ADÁSVÉTELÉT, cseréjét, bérbeadását. Széles választékunk bővítése érdekében keresek és kínálok zalakarosi nyaralókat, családi házakat (Nagykanizsán és környékén), albérleteket, (bérbeadóknak ingyenes vállalás), lakásokat (központi- és egyedi fűtéssel). Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett irodánkban ellátom a szorosan vett forgalmazási teendőkön túlmenően a szükséges mindennemű jogi teendőt.
f
a
I
1997. május
KANIZSA - ?pu!.
27
4 lakásos, zöböwzrt társasházban 2 szintes, 4 szobás (2+2 (élszo-bás), fürdőszobás lakás etázs (egyedi) fűtésssel, lakás alatti garázs-zsai, 50 nm-es konyhakerttel eladó. A ház 14 éve épüli reprezentatív
kivitelben. Irányár 11 mR. (21366 K)_
Csertőn 1200 n-öl szőlő jó állapotban levő pincevei (szoba, konyha, kamra présház kübn gazdasági épüM, ciszterna). A szőlő gondozott, korcbnmuvelesil Teljes (elszereléssel elactó. Irányár: 450 eR (22336
K)_
Rózsa utcában 50 nm-es, egyedi (üléses lakás efcserthelő 1 szobás szintén egyedi fűtésűre, lehetőleg a Keleti városrészben. Irnyár:
2,250 mR. (22337 K)_
Csertőn 400 n-öl szőlő preehasznáiallal bérbeadó. Bériét dg meg-
agyezés szerinl (21503 K)_
Mikbsla határában a Mohche)/i dűlőben 1000 n-öl ingatlan benne 400 n-ól szőlővel, fötdpincés présházzal, teljes felszereléssel együtt eladó. Irányár 500 eR. (21504 K)_
Zalaújlakon tetőtér beépítéses, 2 garázsos, 2 fürdőszobás, igényesen megépített lakóház (ikerház fele) 2009 nm összterülettel eladó. Klvül-
ről nircs bevakol. Irányár 5,5 mR. (21641 K)_
Rákosszentmihályon (Budapest, 16.. ker) 50 nm-es, 1 szobás, erkélyes, fürdőszobás, loggiás lakás, az udvaron fémvázas garázzsal.
kerthasználatlal eladó. Irányár 4,5 mR. (21642 K)_
Balatonmana-alsón 200 n-öl telek régi faházzal eladó. Irányár: 1,3 mFl (22057 K)_
Eszteregnyén a 7-es (őújhoz közét 2 szoba, konyha, nagykamrás, 30 éve épület garázsos ház jó álapolban eladó. A házhoz állattartásra alkalmas ólak, és 900 n-öl lerütet tartozik irányár 1,5 mR. (22058 K) Budapesten a XIV. ker Várna utcában magasföldszinti 1 szobás 37
nm-es lakás kis kerttel eladó. Irányár 2 mR. (23172 K)_
Rózsa utcában 50 nm-es, egyedi fűtéses, kél szobás, 1. emeleli lakás efcseréiheió. szintén egyedi fűtésűre, lehetőleg a Keleti város-
rc síben. (23173 K)_
A Galambokj halastónál közvetlenül az út mellett 2 szobás, komfortos nyaraló nagy terasszal 300 n-ól telekkel, melyen kicsi szőlő és gyümölcsös van eladó. Ár megegyezés szerint (23174 K) Zemplén Gy. ulcaban a 9. emeleten 3 szobás, 67 nm-es, központi fűtéses telefonos, rekixás, erkélyes lakás jó álapolban eladó. Irányár:
2.550 eR. (23175 K)_
Eszteregnyén a fafu központjában 3 szobás, 114 nm-es, központi Hitetés, 3 szobás család ház nagy terasszal, islálóval, 2 db ólai, 2.200 n-ól összterülettel eladó. A ház kfc 30 éves kitűnő állapotban. Irányár 2,5 mR. (23176 K)_
PANORAMA-INKOZ Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504,30/573-104
Kiskanizsán 3 szobás, 86 nm-es családi ház melléképületekkel, garázzsal, 500 n.ól telekkel eladó. Irányár 3,6 mR. C&36. (19502 K)
Balalonmárialüdő központi részén, a Balatontól 5 percre 2 szoba hal: los, 44 nm-es összkőzmüves, jó állapotú ikernyaraló-rész 90 n-ól telekkel, az udvarban 1 szoba, konyha és fürdőszoba kialakított külön-álb épülettel együtt eladó. Irányár 3,4 mR. NY/14 (19963 K) Nk-án a belváros szívében patinás épületben 3 szobás, 110 nm-es, irodának vagy orvosi rendelőnek is alkalmas, 1. emeteli. erkélyes, nagy belmagasságú lakás eladó. Irányár 4,1 mR. Behárosl, egyszo-
bás lakás beszámítható. 1770. (20498 K)_"
Nk-n Kalonarélen 3 szobás, nagy előszobás, lürdőszobás 100 nm alapterületű családi ház 1/3 részben alápincézve, garázskialakflási te-hetőséggel 100 n-öl leiekkel eladó. Irányár 5,5 mR. Cs/5. (20662 K)
Nagykanizsa belvárosában 4 szobás, 97 nm-es parkettás, telefonos, egyedi gázas, vízórás, földszintes társasházi lakás eladó. Irányár 3,3
mR. L/106. (21506 K)_¦__
Kiskanizsán új lakóövezetben 4 szoba + nappalis, lelŐlérbeéplléses, 130 nm összalapterúletű 16 éves, jó állapotú családi ház garázzsal, ipari árammal, melléképülelekkel. 150 n-ól telekkel eladó. Irányár
5,98 mR. Cs/46 (21749 K)_
Gyékényesi Kotroparton 2 szintes, vízparti horgászlanya beépített terasszal pircével, napozóval, stéggel, álandó lakhatási lehetőséggel
eladó. Irányár 3 mFl. (21750 K)_
Qyékényesi Kotroparton 2 szintes, erkélyes, vízparti horgásztanya terasszal, stéggel eladó. Irányár: 2,1 mR. (21752 K)
Gyekényesi Kotrópart közvetlen közeieben 2 szobás, fürdőszobás, 100 nm alapterületű lelújrtásra szorub ikerház-rész garázzsal, mú-hwtyel. 700 n-öl letekkel eladó. Irárt/ár 1,5 mR. CS/67 (21753 K) Nagykanizsán Munkás utcában 1+2 félszobás. 57 nm-es, reluxás, lomkamrás, vízórás, 2. emeleti lakás eladó. Irányár 2,15 mFl. 17119.
(21754 K)_
Nagykanizsán a belváros szívében, 1. emeleten, 2 szoba+étkezös 72 nm-es, parkettás, telújlott, egyedi (üléses, telefonos lakás eladó. Irányár 3,7 mR. ÍM (21758 K)_
Kiskanizsán 2,5 szobás, 60 nm-es, fürdőszobás, egyedi gázas, felújításra szoruló család haz melléképülettel, kis telekkel eladód Irányár: 2,5 mR. CS/67. (21846 K)_
Nagykanizsán a városközpontban frekventált helyen 3 szoba + étkezős 94 nm-es parkettás, redőnyös, erkélyes egyedi gázas bkás el-
adó. Irányár: 4,5 mFl. 1/129. (22036 K)_;_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 192 rvöl letek 2 küfönálb, erősen felújításra szonJó, vagy lebontható 1 szoba-konyhás régi házzal el-
adó. Irányár. 3,0 mR. CS/75. (22040 K)_
Nagykanizsán Kalonarélen 5 szobás, 120 nm alapterületű családi ház szerkezetkósz tetőtérrel, pincés garázzsal, 15 m széles, 286 n-öl telekkel eladó. Irányár. 5,96 mR 2 szobás lakás, 1,7 mFt-ig beszámítható- Cs/74. (22044 K)_
A KELETI VÁROSRÉSZBEN KERESÜNK ELADÓ 1-1,5 SZOBÁS LAKÁSOKAT 1,5 MFT-IG, 2 SZOBÁSAT 4 EMELETESBEN 3. EME-
LET1G. TEL: 93/310-504, 93/314-234. (22045 K)_
Nk-án a belváros D-i részéhez közel, keresett helyen, 3 szobás, 75 nm-es, parkettás, vízórás, redőnyös, 4. emeleli lakás a pincéből meg-közelithelŐ garázzsal eladó. Irányár: 3,9 mR+garazs 700 eR, L/136. (22125 K)_
Nk-án, Kalonarélen 5 szobás, szinteltolasos, 120 nm alapterületű, igényes belső kialakítású, cirkogejzíres társasházi lakás garázzsal,
pincével, kerttel eladó. Irányár 6,9 mR. L/137. (22126 K)_
Nk-án Katonaréten 4 szobás, nagy nappalis, 3 szintes, 130 nm alapterületű, egyedi belső kialakítású, cirkogejzíres társasházi lakás ga-rázzsal, pincével, kerttel eladó. Irányár 7,5 mR. (22127 K) Zalakaros kp. részéhez közel 300 nöl összkőzmüves telek eladó.
Irányár 2,2 mFl. T/10. (22131 K)_
Áron alul. sürgősen eladó a Csónakázó tónál 4 szintes, 5 szobás, 240 nm összalaplerütolű, 70 %-os készültsegú hétvégi ház pincével, garázzsal, melléképűieltei, 526 n-öl letekkel. Irányár 3.5 mR. NY/19. (22320 K)_
Mkbsfán a központhoz közel 3 szobás, 110 nm-es igényes belső kialakítású családi ház garázzsal, 800 n-öl telekkel eladó, irányár: 5,5
mR. CS/27. (22321 K)_\'
Balalonberényben 2 szoba+halos, 56 nm-es nyarajó, 136"n-öl parkostett udvarral, 1 szoba-konyhás különálló épülettel eladó. Irányár 4,0
mFl NY/26. (22326 K)_
Nagykanizsán a Városkapu körúton 2+1 félszobás 62 nm-es, új járó-lapos, redőnyös, erkék/es, vízórás 3. emeleti lakás Új konyha bútorral eladó. Irányár 2,55 mR + garázs 700 eR. L/146. (22640 K) Nk-n az Erzsébet téren 1. emeleten 3 szobás, nagy előszobás, 97 nm alapterületű parkettás, egyedi gázas, felújítást igénylő lakás el-adó. Irányár: 4,25 mR. L/154. (22641 K)_
Nagykanizsán a belváros D-i részéhez közel 1. emeleten, 2+1 félszobás 70 nm-es egyedi gázas, parkettás, téliesen felújított lakás eladó.
Irányár. 4,0 mR. L/156. (22643 K)_
Fizetési könnyítéssel eladó Nagykanizsa belvárosához közel 2 szoba + étkezős, 72 nm-es, jó alapolú egyedi fűtéses. 5. emeleti lakás.
Irányár 2,5 mR. L/152. (22644 K)_
Zalakaroson 3x75 nm alapterületű 3 szintes - mindegyik szinten 2 szoba, konyha, lürdő, WC - 1,5 éves összkőzmüves nyaraló 560 nm-es, panorámás letekkel eladó. Irányár 7,0 mFl. NY/01. (22647 K)_
Galamboki-tónál 1 szoba + nappali, konyha, fürdő, pince, 75 nm Összalapterúletű, telőtérbeépítéses, 17 éves hétvégi ház 1067 nm területtel eladó. Vilany van, vízbekötés megoldható (kerti csap van).
Irányár 1,75 mR. NY/29. (22648 K)_
Szabadhegyen 20 m széles, 2600 nm lerúlelü, megosztható építési telek közműcsatlakozásokkal eladó. Irányár: 2,3 mFl.
T/12 (22649 K)_
Nk-án Kazanlak krl-on Z emeleten 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkély, kp, (üléses lakát eladó. Irányár 2,2 mFl. L/156. (22780 K) Kislakos központjához közel 2 szobás, lürdőszobás, 70 nm területű családi ház gazd-i épületekkel 680 nöl telekkel eladó. Irányár 1,8 mFl. CS/84. (22781 K)_
Palh-Újtelepen 4 szoba+nappalis, 2 lürdőszobás, lelŐlérbeéplléses, 1/3 részben alápincézeti, fényes belső kialakítású, 200 nm összalapterúletű családi ház garázzsal, 434 nm telekkel, az udvarban lévő 1 szoba, komfortos, 36 nm alapterületű, önálló lakással eladó. Irányár. 14 mFl 2 db 2 szobás, egyedi gázas lakás beszámítható. CSJ8&. (22783 K)_
Nk-án, Szabadhegyen 1 szobás, fürdőszobás, 30 nm alapterületű, teljesen alápincézett, 16 éves családi ház 30 nm-es szerkezeikés: tetőtérrel, garázzsal, 500 aöt lerüteflel eladó. Irányár 3 mFl. CS/87.
(22784 K)_
Nk-Miktóstán 3,5 szobás, 90 nm-es családi ház garázzsal, műhelyei, pincével, 514 n.öl utcafront felé megosztható és beépíthető telekkel
eladó. Irányár 5,2 mR. CS/85. (22785 K)_
Nk-án, belvároshoz közel 1 szobás, lürdőszobás, 25 nm alapterületű, régi családi ház 500 nm-es telekkel eladó. Irányár 1,25 mFt. C&B6. (22766 K)_^_
Nagyrécse központjához közel, 110 nm alaplerülelü, 2 szobás, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses családi ház garázzsal, műhellyel, gazdálkodásra alkalmas mellekepületekkel, 850 nöl letekkel eladó. Irányár:
3,49 mFl. CSA38. (22788 K)_
Nk-án Kazanlak körúton 2. emeleli, 1+2 lélszobás, üvegezett erkélyes, reluxás, vízórás, kp. lűtéses, leleíonos, 1 éve felújított lakás jó parkolási lehelőséggel, a\' közelben lévő ikergarázzsal vagy anélkül sürgősen eladó. Irányár: 2,4 mFt.+garázs:
1 mR. L/168. (22966 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 1. emeleten 4 szobás, étkezős, 100 nm-es, 2 erkélyes, cirkogejzíres lakás eladó. Irányár 7 mFt+dupla garázs 1,2 mR. L/175. (22968 K) ._
Nk-án az Olajtelep közvetlen közelében, zöldövezetben 3 szoba, nappalifétkezős, 2 erkélyes, igényesen kJalakAoll 120 nm-es lakás garázzsal pinoéveL gondozott kertlel eladó. Irányár 13 mFt. L/169.
(22970 K)_
Palfi-Ojlelepen eladó 170 nm ossza lapterütelű, egyedi tervezésű. 2 lürdőszobás családi ház 65 nm-es egylégterü nappali-ebédlő-konyhával, cserépkák/hával, 3 tetőtéri szobával, garázzsal, ápolt udvarral. Irányár 9 mFt. CS/92. (22972 K)_
Gyekényesi bányatóra néző, főút közelében lévő, jól megközelíthető, par»rámás, 3597 nm-es, zártkerti lelek eladó. Irányár 125 eFL T/15.
!22973 K)_
Zákánytetepen a Drávához közel gazdálkodásra vagy hétvégi házién is hasznáhaló 3 szoba+élkezós, lürdőszobás, 100 nm-es, teljesen lelújHott családi ház gazdasági épületekkel, 2000 nm-es telekkel
eladó. Irányár 1,8 mR. CS/91. (22974 K)_
Gyekényesi Kotiópart közvetlen közelében 2 szobás, fürdőszobás, 100 nm alapterületű, feKjjrtásra szoruló ikerház-rész garázzsal, mű-helyel, 700 nöl letekkel eladó. Irányár 1,5 mFl. CS/83. (22975 K) Zalakaiüson 3 szoba+élkezös, letótérbeépíéses, 70+35 nm-es, egyedi gázas, leleíonos, nagyon jő álapolban lévő nyaraló 134 n.ÖI ápol leiekkel eladód Irányár: 7,6 mFl, NY,35. (22976 K)_
Belvároshoz közel 1 szobás, lürdőszobás 38 nm-es, egyedi gázas udvari lakás, pincével, nyári konyhával eladó, Irányár, 1,25 mFl.
(L/177) (23108 K)_
Csokonai utcában 2 szobás, 54 nm-es, egyedi fűtéses, parkettás, erkélyes, vízórás felújított 4. emeleti lakás eladó. Irányár 2,2 MFl. (L/143) (23109 K)_
Kazanlak körúton a földszinten, 2 szobás, 51 nm-es, közponli KM-ses, felújított lakás új konyhabútorral eladó. Irányár 1,95 mR. (L/167)
(23110 K)_
Rózsa utcában földszinten, 2 szobás, 57 nm-es, egyedi gázas, parkettás, vízórás, tekijrtott lakás eladó. Imyár 2,6 mR. (L/165) (23111
K)_
Belvárosban 3 szobás-élkezős, 80 nm-es. cirkogejzíres, 3. emeteli le-lőtéri, igényes kialakítású lakás eladó. Irányár 5,5 mFl + garázs 1,0
mR. (L/178) (23112 K)_t_
Rózsa utcában 1. emeteten, 2 szobás, 54 nm-es, 2 erkélyes, redőnyös teljesen felújított közponli lűtéses lakás eladó. Irányár 2,0 mFl.
(L/178) (23113 K)_
Belváros közelében 3 szobás, 75 nm-es, egyedi gázas letújlásf igénylő családi ház 200 nm-es, közös udvarral, melléképúlelekkel el-
adó. Irányár: 3,5 mFt. (C&99) (23113 K)_
Nagyrécse központjában 3 szobás, amerikai konyhás-etkezős, 140 nm-es, felújított családi ház 450 n-ÖI telekkel eladó, vagy nagykanizsai, zalakaroi hgallanra cseréhetó. Irányár 4,75 mFl. (CftS?) !23114 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 90 nm-es, 17 éves család ház eladó. Irányár:
5,6 mR. |C&80) (23114 K)_
Kalonarélen 5 szoba+élkezős, 150 nm-es, szinteltolasos, erkélyes, cirkogejzíres, igényes kialakítású, társasházi lakás kertlel, garázzsal, pincével eladó. Irányár 8,8 mFt. Tel.: 93310404. (L/183) (23288 K) Zemplén utcában 2 emeleten igényesen felújított, boltíves, 3 szobás, étkezős, 67 nm-es, redőnyös, vízórás lakás eladó. Irányár 2,4 mFt + garázs 700 eR. Tel.: 93-310-504. (L/184) (23289 K)_
Belvároshoz közel 3 szobás, 68 nm-es, erkélyes, vízórás, kp. (üléses, 3. emeleti lakás 10 emeletesben eladó. Irányár 2,2 mR. Tel.:
93/310-504. (L/155) (23290 K)_
Belváros szívében 2. emeteten 2 szobás, 57 nm-es, egyedi gázas, parkettás, redőnyös, erkék/es lakás eladó. Irányár 2,4 mR. Tel.:
93,310-504. (L/182) (23291 K)_
Zalasárszeg Anna-hegyen 3 szobás, telőtérbeépltéses hétvégi ház pircével, 841 nm-es letekkel, szőlővel, gyümölcsössel eladó. Kút, w«
lany van. Tel.: 93/310-504. (NY/41) (23292 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 75 nm-es, nagy, üvegezett verandás, egyedi gázas családi ház 650 nm-es telekkel, gazdasági épületekkel eladó vagy 1,5 szobás, egyedi gázas, földszinti lakásra cserélhető erieke-gyezteléssel. Irányár: 3,8 mFt. Tel.: 93/310-504. (CS/102) (23293 K)
Balalonmária-fürdŐ központi részén 2 szoba-halos, 44 nm-es, jó állapotú, Összkőzmüves ikemyaraló-rósz az udvarban lévő 1 szobás kü-lonálb épülettel, 90 nöl letekkel eladó. Irányár 3,4 mR. Tel.: 93/310-504. (NY/14) (23294 K)_
Látóhegyen válalkozásra is akalmas, fő út melletti, bl megközelíthető, 50 m széles, 680 n.öl bekerített telek 18 nm-es hétvégi házzal, pincével eladó. Vilany, fúrt kút van. Irányár: 1,6 mFt. TeL: 93/310-504. (NY>38) (23295 K)_
PLANDER Ingatlanközvetítő Iroda Nk., Kazanlak krt. 9/1). fs/.t J2. Tel.: 93/320-111
505 n.öl leken beültetett, értékesíthető fenyővel, lugas szőlővel, a rajta levő szintes családi házzal eladó Sáncban. A családi ház egyedi .gáz és kp, rendszerű, 5 szobás, étkezős, 2 lürdőszobás, erkélyes, * külön mosokonyhás, 2 garázsos, melléképületekkel, a nyílászárók re-dönnyel leiszerelek Irányár 6,5 mR. (18954 K)_
Szepetneken eladó letótérbeépíéses családi ház. Az alsó szint 113 nm-es, 1 szoba, társalgó, konyha+ótkezö, spájz, közlekedő, türdő, WC. A tetőtér 113 nm-es, 3 szoba, lürdő, WC, előtér, erkély. A ház egyedi gázlűléses, de vegyes tüzelésű megoldás is bent van a házban. Az ingatlanhoz 1100 nm telek tartozik Irányár 6,5 mR. (19579
K)_
Kiscserfőn 310 aöl telek 50 nm-es földpincével, gyümölcsfákkal, lugas szőlővel, építési engedéllyel, rajzzal eladó. Vilany, köves úl van. Buszjárat és kút is van. Teljes felszerelést adnánk, hordók, prés slb.
Irányár 230.000 Ft. Hiv. sz.: NY60. (20580 K)_
Eladó a K-i v.részben 2+2 lélszobás, 70 nm-es, belső téri átépíetl lakás 4 emeletes ház 3. emeletén. A lakás felújított laposfval lerakva, étkező kialakítva, az ablakokra redőny felszerese, Irányár 2,9 mFt.
Hiv. sz.: CS80. (20616 K)_
Balalonkeresztúr, É-fJY-i irányban, a faluhoz közel 2185 nm belerü-let eladó. A telek 24 m széles, üres. Parorámás kilátás a Balatonra és a falura. Eprtesi lehelőség akár vállalkozásnak is. Az ingatlan kél végét Út halároiá. Irányár: 600.000 R Hw. sz.: T03. (21127 K)
Balatonkereszlűron 2158 nm-es épilési belerüM eladó. Az ingatlan két végét út határolja, Irányár 600.000 Ft. Hiv.szám: T03. (21343 K)
Hahót-Alsólakospuszlán és Gelseszkjelen 2 szobás családi házak el-adok 500 000 Fl-lol 1,5 mR-ig. Hiv.szám CS71.CS87. (21346 K)
2+2 lélszobás, fsz-i lakás eladó a K-i v.részben Redőnyös, pincés,
kübn bmkamrás. Irányár 2,6 mFt. (21400 K)_
Zalakomárban 3 szobás, fürdőszobás, belülről igényesen felújítod, egyedi gázfűtéses, telefonos, családi ház eladó. 2 garázs, 1 műhely, melleképülelek, kutyakarámmal, 1400 nm-es telekkel eladó. Irányár:
4,5 mR. Hiv. sz.: CS93. (21659 K)_
1+2 lélszobás, 57 nm-es. felújított lakás IV. emeletes házban 4. emeleten eladó. A lakás Összkomfortos, küépős, gény esetén 2 szobás lakást beszámítok Hiv. sz.: LAK51. (21660 K)_
Balatongyörökön 1375 nm-es külterület, rajta lévő lakható faházzal eladó. Jelenleg szőlő és veteményessel van beüNve. KÖzmúvesI-lett, víz, vilany van. Irányár.2000 FVrm Hiv.: T04 (21662 K) 2+1 lélszobás erkélyes IV. emeleti lakás eladó a keleti városrészben.
Irányár. 2,2 mR. Hiv.szám: LAK53 (21769 K)_
2+1 lélszobás fszt-i K-I lekvésü vízórás, összkomfortos lakás eladó a keleti városrészben. Irányár 2,2 mFt. Hiv.szám: LAK 54. Kiválóan al-kalmas üzlet kialakrtásának (21770 K)_
Belvárosi 3 szobás, igényesen lelújitod, erkélyes, vízórás, hevederzár leszerelve, konyha nappali boltívvel Összekötve, laposóval lerakva, csempós lürdő, összkomfortos. Irányár 2,65 mFt. Hw.szám: LAK 50 (21772 K)_
3 szobás, fürdőszobás, vegyes kazanlüzeiéses lülésüjelújitod családiház, telefonnal, pincével, padlással, garázzsal, gazdaságiépütetek-kel, 1.600 rvöl telekkel eladó Kacorlakon. Igény eseten Nagykanizsai 3 szobás földszinti, vagy 1 emeleti lakásra cserélném érlékegyezte-
léssel. Irányár. 3 mR. Hiv.szám: CS99. (21774 K)_
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton, mindenki sportpályájától 5 perc-
re bekentetf, 1304 nm-es zártkerti telek eladó. (21922 K)_
Nk D-l v.részében üzemelő vegyesbolt eladó. 117 nm-es, igény ese-lén bérbeadó. Irányár 1.2 mFl. Hiv. sz.: 0.01. (21924 K)_
Plancter Ingatlanközvetítő Iroda keres eladó lakasokai Nk-án a K-i v.részben legkedvezőbb közvetítési fellétetekkel. (21926 K) Nk Sáncban kis régi családi ház 600 n-ól leiekkel, 1.000 db, 5 éves fenyővel, eladó. Irányár: 2,2 mFl. Lak60 (22063 K)_
3 szobás, 74 nm-es, étkezős, erkélyes, egyedi ckkogejzír tülésü, erkélyes lakás eladó. A K-i városrészben. A lakás 1 emeteli, jó állapotú. A konyha és étkező járólappal lerakott. Irányár. 3.950.000,- A ház alatt levő garázs együtt! irányár 4.900,000,- Ft. Hiv.szám: LAK 61
(22065 K)_
Újnéppusztán 2 szobás, lürdőszobás, pincés 900 n-öl lelkes családi ház eladó. Kiválóan alkalmas akár nyaraló vagy íalusi turizmus kialakításához. Irányár: 1,2 mFt. Hiv.szám: CS100. (22068 K)_
4 szobás padlástér beépített, 2 fürdőszobás, vegyes kazán központú lűtéses családi ház dupla garázzsal 600 n-öl leiekkel eladó Galambo-
kon. Irányár: 8,5 mR. Hiv.szám: Cs/70 (22069 K)_
2+1 félszobás, 4 emeletes házban lévő 4. emeleli telújlott, összkom-lohos lakás átépített konyhával, lambériázva, lürdő csempéézve eladó. A lakáshoz garázs is megvásárolható a Munkás úti garázssorban. Lakás, irányár 2,3 mFt, garázs 450.000 FI. Hiv.szám: LAK 59.
(22071 K)_
2+1 félszobás, lelujfiolt, erkélyes kübn bmkamrás lakás 4 emeletes ház II. emeleten eladó a kelefi városrészben, igény eselén 2 szobás lakásra cserélendő értékegyezteléssel. Irányár 2,6 mFt. Hiv.szám:
58, (22072 K)__
1+félszobás, 42 nm-es, összkomíortos, redőnyös, erkélyes, igényesen lelujíoll lakás 10 emeletes épületben eladó. Irányár. 1,5 mFt. Hsz.: L16 (22099 K)_
Szentgyörgyvári hegy II. hegyháton 360 n.cJ letek hétvégi házzal, szerszámlárobval eladó A leken lugas es hagyományos szŐB van. A házban egy 4x4-es szoba, 4x3-as konyha, spájz, pince található.
Irányár 400.000 Ft. Hsz.: T02. (22101 K)_\'
Szabadhegyen közművesített és nem közművesített telek eladó egymás melbtt. A közművesített telek 1342 nm, a nem közművesíelt te-lek 1949 nm nagyságú. Hsz.: T01. (22102 K)_^_
Kiscserfőn 310 n.öl telek 50 nm-es lÖkJpincével. épíósi engedélyei, rajzzal, teljes (elszereléssel eladó. A telken gyümölcsfáK szőb van Vilany, köves ül van. A buszmegálb 300 m-re lalálhaló Irányár ZiQ.m Ft. Hsz: NY60. !22105 Ki
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉS FELVEVŐ HELYE AZ ÁB-AEGON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETÉBEN
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalaan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig,
Csütörtökön már kapható
a KANIZSA Dél-Zalai Hetilap!
Az iroda nyitva tartása: munkanapokon 8-12; 13-16 óráig.
2í 1 KANIZSA - Ap* 1997. i nájus 2.
2 szobás, 55 nm-es, kp luteses, 1 erkelves. vizorás, 6. emeleti bkas eladó a várotkőzporthoz közel Irányár 1.75 mR. Haz.: LAK 150 (22105 K)_
2 szobás. 45 nmei, gázfűtéses, lüraoszobás. udvari lakás eladó a Csengery utcában Az udvarban 5 tokái van, a lakáshoz kert, ptice is padláireiz » tartóz* Irányár 1,5 mR Hsz: LAK 149 !22106 Ki
3 izobál, 74 nmes, egyed arkogefilr filéeü, étkezői, vbórái, erkélyes 1. emeleti, jó álapotú lakás eladó a K-I v részben A lakással •gyűlt a ház alatti garázs li «fedo. Irányár garázzsal együtt: 4,9 mR,
csak a lakás lányára: 3,95 mR. Híz. LAK 61. (22105 K)__
2+2 lelszobas, vízórái, redőnyös tokás IV. emeletes ház 3. emeletén eladó a K-i v.réizben 2 szobás, gáza* csere Is érdekel Irányár 2,8 mR. CSSC. (22221 K)__
2 szobás összkomfortot toktozHi vizorás |ó áJapotu, uj konyha -izekjényes lakás etadó a Hevesi uton Irányár 1.9 mR LAK/152.
(22222 Ki_
SzentjycVgyvár>hegyen 100 n-ól hobby kertem haiználadra oda adnám raszorub szerény családnak Érd 93.320-111 Render Ingat lankózvetló Irodában Nk Kazántok 9 (22367 Kj_
3 szobai belsőtéri átalakított, telújlott csatod ház lürdószobás, konyhát, pincét, padatot, tálotatőt központi KHétes. vegyei tüzelésű kazárnál garázzsal, melléképületekkel telefonnal, eladó Kacorlakon
1600 nöl leken Irányár: 3 mR (22388 K)_
2 izobát. 70 nmei, bek-áron. egyed gázfűtéses. II emeleti, tetető-noi, külön lürdóizobát, WC-t nagy konyhát taks eladó, pincerész-szel Irányár 3,2 mFt Hrv.tzim: Lak 153. (22369 K)_
7 évei, 4 emeletei házban lévő IV. emeleti 1+tébzobái. erkélyes, ndőnyöi, spájz szekrényes, közepet nagyiágú, tágat konyhát tokái eladó a K-I v.réizben Irányár 2 mR. Igény esetén a lakát lelfei berendezettel it eladó A berendezés modem, árt: 200.000 FI. Hlv
iz. L22 (22517 K)_
Nagyradán frekventál helyen 1209 nm nagyságú zártkerti rgatlan el-
adó Irányár 300 000 Ft Htv. iz,: TtO. (22518 Kj_
Zalakarost öreghegyen 2991 nmei zártkerti rgatlan raji* lévő tégla hétvégi házzal rmtéképütoltel etodó. Irányár 16 mR. Hlv. il: T.08
(22519 K)_
1+2 felizobái II emeleli. ötizkomfortot tokát. IV emeletei házban, nagy konyhával étkeivel, kúton lomkamrával eladó a keleti várot-rászbetv Irán/ár 1.9 mFt. HH.tl. LAK 52. (22660 K)_
Monchety-hegyen a tóra néző otdabn 518 rvől lelek, amin tzób át tlánló van 5 helyiségből álló pincevei berendezettet eladó Vllany
et kóvei ut van. Irányár 500 000 R Hív izám: T11. (22763 K> Hanóton 2 izobát, turdőszobás. étkezős családi ház 200 nmet telekkel eladó vagy Nk-I tokáira eternando értékegyeztetéiiel Irányár 3 mR. Hfv izám: CS112. (22764 K)_
1+2 Wizobát, összkomfortot, erkélyei, vízórát, nagykonyhái, külön lomkamrái, fallatoli tokái 4 emeletei ház 4. emetotén tutgósen «|.
adő. Irányár 2 mR Hfv tz LAK86, (22765 K)_
2 izobát. ótstkomlortoi. toötzbti lakát 4 emeletet házban eladó a K-I vrétzben A lakát tattoten Idujfoll. Új konyhabútor, tűzhely, a nagyszoba parketlázott. a befámtl aito tambénázva Irányár 2,3 mR. Hív ti LAK157 (22766 K)_
2 tzobás, tokát 10 emetotei ház 2. emetotén eladó a K-I v rétzben A tokás teljesen telújlott, erkélyei. ú| konyhabútorral éledő Irányár:
1.9 mR. Hiv. iz.: L125. (22767 K)_
Nk É-i v részében 1 tzobá. konyha, fürdőszobás, Jcalronti családi rézrétz 500 nmet telekkel udvaron lévő laházzaJ. mekékep Jenéi, egyed gáztJéssel etodó Irányár 1.2 mFl HIV sz CS113 (22788
kT__
BoctUn bú nmét. telútlátra váró cialád ház rrwIékápütotekkeJ, 400 női tatokkel etodó. Irányár 550.000 Ft Hlv. «: C$111, (22769
!0_
: izobas nagykonyhát, fürdőszobai egyed gázas esalaci la; 4000 nmei telekkel gazdasági épüWekkvl etodó Bájtóktzertg/orgyon, vagy Nk-i 2 izobát lakatra cserélendő, akár nem megvásárolható
onkormányzali it érdekemé. Hlv. sz: CS110 (22770 Kj_
Sormáson 2 izobát, kb 100 nmet, nagykonyhát, türdótzobas, egyed gázfűtéses, pincés, leleten lekiitoH család ház 600 nöl telekkel eladó. Melléképületek gazdi épületek vannak Irányár 2,3 mR. Hfv sz. CS109. (22771 K)_
3 szobás, földszinti, lel|>sen lelújitotl lakás eladó a K-i v.réizben A lakai összkomfortos Irányár: 2,25 mFt Hív szám:
C$108. (22772 K)_
Úiudvaron szint + tetőteres, 5 szobás, 2 lürdószobás, 3 WC, 40 nmet nappalt, konyha e étkezős. 6 éves család ház kélkéiz álapotú gazdasági épületekkel 1051 nmet telekkel telefonnal, gázfűtéses központi lüléssel eladó. Igény eseten Nkamzsai 2 szobái. lökJszinti vagy 1 em-i egyedi gázas lakást beszámítok Irányár 5,9 mFt.
Hiv.szám: Cs 114 (22871 Kj_
Kislakosi 2 tzobás, fürdőszobás, család hazukat elcserélnénk Nkamzsai 1+fél vagy 2 szobás tokásra önkormányzati lakás is érdekel.
Igény eseten eladó a csatod ház (22872 K)_
Egyed gázfűtéses, proés, garázsos. 2 szobás, társasházi tokás kis kerttel eladó az Északi városiészben A lakás lelújlott Irányár 3.8 mFl Hrv szam LAK 160 (22874 K)_
Üzemelő vegyesbolt eladó letét berendezéssel a dél városrészben. Irányár 800.000 R. Érd.: Plánder Ingatlanközvetlő Iroda Nk Kazán-
lak 9.(22376 K)_
2+2 telszobas, 67 nmes, redőnyös, telefonos, összkomfortos lakás eladó a K-i v részben 4 emetotei ház 3 emeleten Irányár 2.55 mR. Htv. sz.: LA10. (22985 K)____
Sürgősen eladó Zalakomarban 4 szobás. 2 fürdőszobás, tetoterbee-prtéses, gázlüléses, cserépkályha fűtéses, 8 évet cialád ház 2690 rm telikkel Igény ételén teljét bútorzattal it: Irányár 5.5 mR, bú-torzaltal 6 mFt. Hlv. iz CS116 122966 K)_
Zalakaroton társasházi igenvet családi ház parkosrtotl udvarral be-kerlve eladó Irányár 8 mFt A ház sziiWelóter, belsőtéri eltotáioi
m-.jemkmtetezésü Hív sz CS115 (22967 KI_
Keretünk etodó tokátokat Nk K-t v részében Makóit 2 szobásai, bekötözhető állapotú 2, 1+2 lel, 2+1 tél 3 szobaiakat Fiándér Ingat
lanközvetlő Iroda, (22966 K)_
Nk-án vegyesbolként üzamaB, 64 nm-ei üzlet eladó. Igény életén kiadó Bármely tevékenységre álataklhaló. Teletonoi, gázlűtései, eladótér, izáraz raktár, vegyi raMár, kodahek/itég. mosdó, WC Te|es berendezéssel rán/ár 6 mFl Hiv. iz Ú10. (22989 K)_
Zalakaros előtt. Behiákpusztán 12 évei. 3 izobát, 2 szintéi, zuhanyzót, lakhaló nyarat eladó 3350 nmet tálakkal darázs van Igény ételén leijei berendezettel feitzeretottei. Irányár 3.5 mR, béren-
¦Jezv* mr hiv sz T15 \'2299: ki_
Pogányt zent péteren tetótérbeépMset, 2 család külön lakhatását biz-lotAó család ház 230 nmei tokfelülettel, pincével, garázzsal, mel-teképutotekkel, 1400 női letekkel eladó. Nk-i lakást beszámítok
Irányár 3.7 mR Hlv. iz: CS95 (22991 K)_
Sormáson 2 tzobás. fürdőszobái, letoitoli egyed gázfűtéses, nagy konyhát, tpájzoi. gazdasági éputotekkel, 600 nöl telikkel, termő, lialal gyúrrtölctóiiel etodó Az rgalton letéten lehatott Nk-i lakát-csere is érdekel Irányár 2.3 R. Hfv. sz CS11T. (22992 Kj
2 izobát, óstzkomlortoi, 10 emeletei házban lévő, 4. emeleti tokát nagy etótzobával külön bmkamrával, arkétryel eladó a K-i v.réizben.
Irányár 1,7 mR. Hlv. iz LAK 163. (22960 K)_
2 szobái, kp. liléiét, erkélyét, telefonét, jó állapotú, 3. emelt fi tokái 4 emeletes épületben a K-I v.réizben eladó, irányár 1,6 mR.
Hlv. iz.: LAK 164. (22904 Kj_
Szabadhegyen 500 n-öl telek 1 tzobt, konyha, fürdőtzobo. ipáj-zos.gáztűfétei cialád házzal etodó. Melbkepubtek. pince ét bekerített közművet leniét laitozfc hozzá, telefon beköthető. Irányár 3
mR. Hiv. tz T14 (22995 K)_
Zalakaroi-Behiákban 600 nó! telek eladó Irányár 600.000 Ft Hfv
szám T13. 122696 Kj_
2 szobás, ojtzkomlortoi, \'eluitott. nagykonyhái 54 nmes lakfts eladó vagy Budepeiti lakatra cserétondó Irárryár 1.7 mFt Hh izám. LAK 165. (23157 K)_
Zalakaroi-Bertáknál 932 nmet telelj a raji lévő atprcézett 46 nm-et alapterúWu lakrész + teraizoi hétvégi házzal garázzsal mettok-épútetekkel eladó. Viz. vilany. aizlaítot út van Irányár ?4 mR.
Hrv.izám: 716(23156 K)_
Nk belvárosához közeli 1 szoba, konyha, lürdó, kii leket udvari házréiz eladó, Irányár 1.25 rrfl Htv.izám CS116. (23159 K) 2+1 lébzobás, osszkomtortos 4 emetotes házban, a 3. emetotén re-dőnyöi, vízórái, erkélyes, csempes lürdószobás. a konyhában eltzi-vóval. 63 rvnet tokái eladó a keleti váfoaréizben Irányár 2,4 mR Hiv mm LAK 70 (23160 Kj _
1+2 fétozobát, ötizkomfortot, reluxát, redőnyös tokás, 7 évei, 4 emeletet házban a 3. emeleten bekötözhető alapotban etodó. Irány-
ár:2,3 mR. Hiv.szám: LAK 69. (23161 K)_
Plánder Ingattonközvetítő Iroda keret etodó garázst a Pétertai vagy a Kisberki Irtát utcák környékén. Érd\' Nk, Kazanlak 9 TeVinenat-
rögz 93-320-111 (23163 Kj_
2 szobás osszkomtortos, 10 emeletes házban lévő erkélyei kúton lomkamrai, X. emetotén lakéi eladó áron alti túrgőten Hiv tzám:
LAK 166 (23164 K)_
Nagyradán 600 nmet, parkosított leken lévő, 3 izobát, nappalit, konyha étkezőt, lürrJőtzobéi, előszobás, tpájzot családi ház sürgősen etodó vagy Nk-i család házra, lakásra cserélhetó Irányár: 5 mR hiv sz CS 119 i23j10 ki_
496 nmei úréi letok amr csak gazd épütel található, eladó Belátó-
núMkon Víz, vllany van, gáz megoldható Irányár 450000 Ft Hrv
iz.:T27. (23311 Kj_
630 nöl leikai, 2 izobát. nagy konyhái, lürdötzoba kialakítható, garázsos. redőnyös, viz az udvarban, gazdalági epületek, egyedi gázlüléses családi ház eladó Miklósién Igény ele-lén Nk-i 2 szobás lakásra cserélendő. Irányár: 1,65 mFl Hrv
iz.. CS120. (23312 Kj_
Pogányszentpéleren 3 szobás, 140 nmes, tetőtér beéptéses, teletonoi, 1980-ban épüli család ház eladó. A ház 1 tüidőszobás. nagy habi (7m t 6mes) nagy konyhás, spájzot, kp Iüléses a kazán ve-gyet füzete tű, a szobák tzönyegpadóiak. PadMt ét pince it található, a ház alatt dupla garázs A tatok 480 nöl nagyságú, veteményét ét már* található, vatemni garázs ét meléképútet Irányár 4,3 mR Kanizsai családi ház csere is érdekel 6,5 mR-ig Hrv szám:
CS121. (23313 K)_
Zalakomarban 4 szobás, 2 lürdószobás, tetőtérbeépléses, gáztüléses, cserépkályhát, 8 eves család ház 2893 nm lelken éledő. Irányár: 5.5 mFl Bútorokkal együtt 6 mR Hsz.: CS116 (23314 K)
Újudvaron 220 i*nes. 6 eves. let öle r beépítéses család haz eladó A ház 5 szobát, nappalis (40 rvnet) konyhasétkezós, 2 lürdószobás. 3 WC-s, kp. luteses (gázkazán) telefonos. A telek 1051 nmes, azon található rm léképületek lékész állapotban ipart áram, az udvar parkoslotl. gyürröbsták. Irányár 5.9 mFt Nk-i tokás beszámítható
Hiv. tzám: Cs114. (23315 K)_
Bocskában 60 nm nagyságú, fekiitásra szoruló régi családi ház 400 nöl telekkel, gazd-i épületekkel eladó. Vlz-vilany van Irányár: 550,000 R. HIV. sz CS111. (23316 K)_
Nk-án szoba-konyhát, turdőszobás. gázfűtései, 27 nmei házrész 500 nmes letekkel eladó. Irányár 1,2 mR Hiv iz CS113. (23317
K)_
Nk-án a K-i vrétzben 2 izobál. östzkomlortoi, jó álapotú, 10, emelet lakát türgősen eladó. Irányár 1,3 mR. Hiv iz.: LAK166. (23316
K)_
Nk-an a K-i v részben 2 szobás. 2 erkélyes, 1 emeleti. D-i fekvésű mdónyos. nagykonyhát, vízórát tokás 4 emetotes épületben eladó
Ifányár 2 mR. Hlv tz: LAK168. (23319 K)_
2 tzobás, osszkorrtortos, teljesen letújrtoü, 4. emeleti lakéi 4 emele-les épületben a K-I v.réizben eladó. Irányár 1,7 mFt Hlv st: LAK165. (23320 Kj_
1+lélszobás. egyedi gázlüléses, 1. emeleti lakás a városközponthoz
közel eladó Irányár 1,9 mFt Hív, izám: L25. (23321 K)_
Keleti vároirészben 4 emeletes házban lévő I. emeleti, 2 szobái, öitzkoniortot, erkélyes, vízórái, redönyói, csempézett fúrdőizobás. a konyha álmennyezetei, bekötözhető álapotú tokát eladó. Irányár:
1,9 mR. Hlv. tzám: LAKI 70. (23330 K)_
2 tzobás, osszkomtortos, felújított lakás 10 emetotei ház IV. emeletén erkéllyel, nagy konyhával, külön lomkamrával eladó Irányár 1,6
mR. Hiv. iz.LAK169 (23331 K)_
2 izobái, összkomfortot, erkélyét, nagy etoizobái, nagyméretű nagyizobái, 57 nmet, kübn kxnkamrát. vizófái tokái eladó a K-I v rétzben tevő 10 emetetet ház 3. emeletén Irányár 1,8 mFt. Hrv
tz LAK 171 (23332 K)_
K-i v.réizben 15 nmes üzlethelyiség berendezéssel, árukészlettel égyüti ktodó. (23335 K)_
SIKER
Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Terv u. 4. TcIJfax: 93/312-058
Eladó Nk ketoh várotréizében 2+2 Mtozobát, 67 nmei. tzórryeg padot, tapétázott, beéplen szekrényei, keleti tekvétú. kábelévéi, központ tútéiú, 4. emeteli, 4 emeletei épületben lévő tokát Irányár 2,5 mR. Hrv.tzám SIKER 1717. (23860 K)__
Eladó Nk kelet, várotréizében 2 tzobás. 55 nmet, 2 erkélyét, re dőnyöi. kábeltévés, kelül fekvésű, tolújlott, központi füniű. da egyed elizámoláiú (nem álalányos), Ittes. 9. emeleti lakás. Irányár: 1,65 mR Kkölözét 1 hónapon beiül Hivatkozási szám: SIKER 1718. (22861 K)_
Eladó Nk belvárosának szbeben 1 emeleti, 1,5 izobát, 56 nmet, egyed gázfűtésu. parkettázott, kábeltévéi tokái, plncévai +az udva-roréivó garázi bérleti pgával Irányár 3,2 mR. Hiv.szám: SIKER 1719. (22862 K)__
Eladó Nk. étzakj városrészében 1 szobás, lebontandó családi ház, 140 n-öl letekkel, kocsibejáróval Irányár 2.7 mR. Hrv.szám: SIKER 1720 (22863 K)_
Eladó Nk. ketet várotréizében 3 szobái, 63 nmei. 2 arkétyéi. vfz órái, teletomt. beépített szekrényes, izonyegpadbi. tapétázott, kábelével, központi Métú, nyugat lekvéiű, lltet. 4. emeleti lakát, 10 emeletei eputetben Irányár 2,15 mR. Hfv tzám SIKER 1722. (22865 K)___
Eladó Nk kelet varosrészében 2.5 izobát. 64 nm-es. erkélyes, emeleti, telefono*, beépített szekrényes, ketet tekvésü, központi fúté tű, 4 emeletei épületben tevő tokás. Irányár 2,6 mR. Hiv szám SI\'
KER 1724. (22867 Kj_
Éledő MMoslan 4 szoba-hálós, 2 szirtes, 2 erkélyes. 160 nmes. total 12 évet, egyed, konvektoros gázfűtésű, telefono», kábelévét, tzőnyegpadbt, tapétázott, ketet és déli tokvésú szobákkal rendeke zo családi ház. 20 nmei garázzsal műhellyel féri árammal 300 n-öl, 20 m tzétet letekkel. Irányár 13.5 mR Hrv.izám SIKER 1726 (22866 K)_
Eladó Nk. belvárosának szivében 2 szobás. 59 nmes, erkélyes, 2. emeleti, egyed gázlütésü, parketlázott és szőnyegpadtos, tapétázott, beépített szekrényes, déli fekvésű, 4 emeletes, tégla laíazatú épület ben lévő tokás. Irányár: 3.45 mR. Hiv. szám: SIKER 1727. (22914 Kj
Eladó Badacsonytomajon 4 szoba+élkezős, 200 nm-es, 2 szintes, lialal. 10 évet, deli fekvésű, panorámát családi ház ga razziai. 210 női telekkel Irányár 15 mFl. Hiv tzám: SIKER 1 728 (22915 Kj_
Eladó Bafcsan 2.5 szobás, 94 nm-es. 1 szirtes, egyed Itlésü családi ház 2890 nm-es, 20 m széles telekkel Irányár 3,3 mFt Hiv szám: SIKER 1729. (22916 Kj
Eladó Nk. belvárosának szívében 1,5 szobás, 52 nm-es, 2 erkélyes, egyed gázfűtésű, vizorás. parketlázott, tapétázott kábeltevés. K-Ny fekvésű, 3 emetob tokás. Irányár: 25 mFt Hrv szám: SIKER 1730 (22917 Kf_
Eladó Nk belvárosának szivében 2 szobás, 59 nmes, erkélyes, egyed gaztűtésú, leMonso. parkettázott, beeptert szekrényes, kábelévél, dél-keleti tekvésü, 4. emeleti. 4 emeletes tégla épületben lévő lakát, 3x3 méteres konyhával 3 nmes pincével. Irányár 2.7 mR. Hiv. szám: SIKER 1731. (22916 K)_
Kiadó Bahlonmárián 2 üzlethelyiség, 2x50 nm, kereskedelmi vagy iroda célra. Bérteti dj 1 szezonra: 80 eR+rezsifcó. Hiv. szám: SIKER 1733. (22919 Kj__
Eladó Nk K-i v részében 1+2 fétozobát, erkélyét, 57 nm-et. 1 emeleti, leteIonos, vizorás, kp lűtésú, szőnyegpedbt, tapétázott, beépített szekrényes, kábelévés, nyugati fekvésű, 4 emetetet épületben lévó tokás. Irányár 2,3 mFt. Hfv tzám SIKER 1734. (22920 Kj Eladó Nk belvárosához közel 2 izobát, 2 erkélyét, 54 nmet. tetető -nos. vízórái, kp. lütesü, izonyegpadtói, tapétázott beeplett szekrényes, dél lekvéiű. 4 emeleti, 4 emeletei épületben tévő lakás
Irarr/ár 1.8 mFl Hiv szam SIKER ^735 i22521 K._
Eladó Újudvaron 2 szintes, összesen 140 nmes, szerkezetkész család réz, az épületben garázzsal, 1500 rm letekkel Irányár
3.500.000,-R. Hlv.tzám: SIKER 1736, (23123 K)__
Eladó Nk. belvárosához közel, sokak álal kereseti, kedvel utcában, 1,5 szobás, 43 nmes, egyed gázfűtésű, vrzőrás, letotonoi, beéplatt szekrényes, kábelévél, igényesen felújított, 4. emeleti, 4 emeletei tégla épületben lévő lakát Irányár 2.15 mR. Hfv szám SIKER 1737,
(23124 K)_
Eladó Nk kelet várotréizében 3 tzobái, 63 nmes, 2 erkélyes, teto-fonot, vízórát, központ tűtétű, beeplett tzakrényei, tzónvegpadbs tapétázott, déi- és keleti tekvétú, 4, emeleti, Mes lakát, 10 emeletei eputetben Irányár: 2,6 mFl. Hrv izám SIKER 1736 (23125 Kj Eladó Kiscserlőn (Nk-toi 6 km-re) 3500 nm szántóterület Irányár 35
eR. Hrv.szám: SIKER 1740. 123126 K)_
Eladó Olárcon 2 izobát, 60 nmei, 1 ízűéi, tégla lakzatú, konyhát, ebtzobás, kamrát, laluzelétű. hajópedbt, lestelt ét meizett család ház garázzsal, (őkbncével. gazdasági meléképuletekkel. á tetten vízvezetékekkel és ásott kúttal, lóiavázzaJ, 40 db gyü-motciíával, 800 <* 5 éves fenyővel 3500 nm letekkel Irányár 1,2 mRHtv.izám SIKER 1741 (23127 K)_
Eladó Nk belvárosában 2 izobál. 60 nmei, 1. emeleli, egyed gázfűtésű, vízórás, redőnyös, lelújlott. parketlázott, lestell, kábellévés, kiépített telefonvonalai rendelkező tokát. Irányár 3 mR. Hrv.tzim:
SIKER 1742. (23126 K)_
Eladó Balatonienyvesen a 7et úttól délre. 1 szirtet. 1,5 tzobái, 62 nmei, parkettái, kábeltévét, teratzot, vízórát, dél tekvétú, 20 évet nyaraló, garázzsal melléképülettel, konyhakerttel. Irányár 3,6 mR. Hiv.tzám SIKER 1743 (23129 K)_
Eladó Keszthelyen 2 izobei, 63 nm-et, 1 emeteli, 4 lakatos tartat-rézben tevő. egyedi gázfűtésű, vízórái, redőnyös, beépített szekrényei, parketlázott, lestett talü, körbejárható szobákkal rendelkező, ketet-nyugal lekvésű, kábeltévéi tokát, 60 nm-et udvarai. Irárrfár: 3,4 mR. Betzámftháto nagykaniztai 1,5-2 tzobái, egyed tűtéiű to-
kás2,2mR-ig Hiv.tzm SIKER 1744. (23130 K)_
Eladó Nk bervárosárttk szivében 3 izobas, 76 nm-et, 2 emeleti, te-tefonot, vízórái, tzőnyegpadtoi, lapétázott központi lűteiű lakát Iroda, orvosi rendelő céljára It alkalmas Irányár 4,2 mR. Hiv.szám:
SIKER 1746(23131 Kj_
Eladó Fűzvölgyön 3 szintes, 330 nmes vendéglátó egység, 80 nmet ken helyi seggel 3300 nm-et letekkel. Irányár 14 mR. Hrv szam SIKER 1747. (23132 K)_
Eladó Magyarizeidahelyen 3 tzobás, 60 évet, hajópadlói, tetteti, légi* falazatú család ház. vilannyal, 2670 nm Makkal Viz az udva-ron irányár: 450 eR Hivatkozási tzám SIKER 1748 (23133 K,
Eladó Nk. ketet! városrészében 2 szobás, 54 nmet, erkéfyas, 2 emeltt. képlett teMonvonallal rendelkező, vízórái, központi tűtésú, szónyegpadbs. tapétázott, beeplett szekrényes, kábeltévét, északdél lekvésü. 4 emeletei eputetben lévő lakai. Irányár: 1.65 mR Hlv.izám: SIKER 1749 (23134 K)_
Eladó Nk belvárosában 2 szobás, 53 nm-et, egyed gázfűtésű, vízórái, telefonos, parketlázott tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévéi, ketet-nyugat fekvésű, ragastöklszirtl tokát, 3 szinte; tégla épületben irányár 2.9 mFl Hrv szam SIKER 1750 (23135 Ki Eladó Nk keleti rtrofféízeber, szobás. \'4 nmes ertet,*: tetei mi, vízórát, közporti lütesü, beépített szekrényét, 3. emeMl északdél tekvésü, 4 emetotes épületben tovö lakát. Irán/ár 1.9 mR
Hiv.szám: SIKER 1751. (23136 K)_
Eladó Nk. belvárosának szívében mprézentalrV, 4 izeparárab és nagyrészt egybenyitható szobával kialakítóit, 145 nmet, 1. emeleti, egyed, konveWorot gáztűtétű, vízőrét, képletl taietorrvonalal. Önálló pixhelyiséggel rendekezo. éizak-cMi fekvésű, teratzot, parkettázott, fehér lalu, fehér nyláizárokkal brő, 2 gardróbot, esztétikus, új, világot topokkal járó lapozott, lebjított, 6x3.5 méterei konyhával rendekezo, polgári tokás. Irodának, rendelőnek ts Ideális Irányár 7,2
mR. Hiv.szm: SIKER 17 52 (23137 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 1,5 tzobás, étkezős. 51 nmes, egyed gázfűtésű, vízórás. parketlázott, tapétázott, beeplett szekrényes, kábeltévés, 4. emeleti tokái, 4 emetotei épületben A tzobák nem egybe-nylóak A fürdő és WC kúlün-kúton helyiségben van. Irányár 1,9 mFt Szikséges togadj eFt Hiv szam íj KEH 1573 123266 K.
Eladó a Csónakázó-tónál 610 nöl bekerttelt. beton útról megkozell-fieto, buszmegállótól könnyen eterheto, közel négyzet alaprajzú, szép fekvésű letek mérvből 200 nöl konyhakert A telken 20 éve*, 12 nmet pince, fölötte 18 nmet épútet taláhato konyhával, étkezővel, há-lórükével, erkéllyel. Az eputetben vllany, a leken bevizsgált, iható vizű (úri kút van A terület 15 termő gyümőcsta gazdaglja Az ingatlan tehermentes Válakozáira il alkalmas Irányár 1,6 mR Hrv szam: SIKER 1754. (23267 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 2 szobás. 51 nmet, erkék/ei. kp. tiletu. vizorás. szónyegpadbs, tapétázott beépített szekrényes, kábelevés. keWi es dél tekvésü, Htot, 7. emelet tákas. A konyha 2,3 x 2.1 méteres. A lürdó és a WC kubrvkiion helyiségben van Irányár 1,7 mFl. Hiv. szam: SIKER 1755. (23266 K)_
Eladó Nk. É-K-i v.részében 1 szobás. 41 nmes, töMszinli, egyed cr-kogejzfr fűtésű, vizorás, beeplett szekrényes, szőnyegpadtos, tapétázott, K-NY fekvésű tokás. Irányár 2 mR. Hrv szám: SIKER 1756 (23269 Kj_
4? 312-058
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991-ben. TELJESKOR Ű LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan számítógépes nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali Ügyintézés.
Szerződés jogszabályok szerint. 6 6 éves szakmai tapasztalat. a
NYITVA: munkanapokon u 8-17 óráig |
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. 5 Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig, I _szombaton_10.00-12.00-ig. j
„A mi sikerülik: ha Önnek sikerüli
1997. május 2.
KANIZSA - rfpiÁ
Eladó Nk. K-i v.részében 2+2 leiszobás, 70 mm-es, ftdszrti, 4 emelete* épületben léve, kp. tutesú, szónyegpadós, tapétázott és lelett beépített szekrényes, kábelévés, K-NY fekve$0 laka*. A konyha 2x3.9 métere*. Irányár; 3 mR. Hiv. «.: SIKER 1757. (23270
K)_
Eladó Nk K-i v részében 2.5 szobás, 62 nm-es. erkélyes, 3. emeleti, kp. fűtésű vízórái, ktepftol tetetonrel rendelkező, kábelévés, szonyegpadbs, tapétázott, beéplett szekrényes, K-NY fekvetú, 4 eme-teles eptietben levő laka* A konyha 5x2,5 méteres. A fürdő ét WC külön-külön helyiségben van. A szobák külön bejáratiak, nem egy-máabanyfcak Irányár 2.4 mR. Hiv szám: SIKER 1758. (23271 K)
Eladó Kitréctén 5 szobát, 2 tzntet, 2x134 rvn-et, 7 éves, erkélye*, leraszos. szőnyegpadlói, testért (aki, kp. kazanfütesu. vegyeitúzete-sú, aknás garázzsal, pincével, kazánházzal rendelkező családi ház 4500 nm-es (etekkel. A konyha 4x3 méteres A szobák nem egymásba nyílnak, külön bejárattak. Az épület légla falazatú Irányár 6 mR.
Hrv szám SIKER 17». (23272 K)_
Eladó BaJaloríenyvesen, a vízparttól 50 m-re 2 íZJnles. 3 szoba fúl fos, tégla labzatü, teraszos, erkélyét, K-Ny fekvésű nyaraló, parkét-Iázott, tested lakj, külön bejáratú, nem egymásba nyfb szobákkal. 2.5x2.5 métere* konyhával, türdóvel. beépletl szekrénnyel, 17x18 méteres telekkel Irányár. 10 mR. Hrv szám: SIKER 1760. (23273 K) Elad? Nk an a Kalonarélen 4 szoba-mappái is. 190 nm-es. szintelolá-sot. amenkai típusú. 11 éve*, egyedi lútesu, vfzórát, kiépAetl letelon-voneHal mndeikezó, teraszos, 2 erkélyét, dél tokvétú takát garázs zsai, pincével, szőnyegpadlót, külön bejáratú, nem egymásba nyió szobákkal, parkettazotl napparval, 3,5x5 méteres konyhával, türdóvel, 2 WC-vel, beépített szekrényekkel, kábeltévével, osztatlan, közös telekkel Irányár: 8,8 mR Hiv. szám: SIKER 1761. (23274 K) Eladó Szepetneken 3 izobe+halbs. 75 nm-es. 1 szutes. tégla falazatú egyedi gázfűtésű fd szigetel, nyeregtetős, kb 60 éves családi ház, csereptetős. 3,5x3 méteres konyhával, szónyegpadós, meszel, egymásba nyíló szobákkal, türdóvel. kábeltévével. 1003 nm tétekkel.
Irányár 1.65 mR. Hiv izárrv. SIKER 1762 (23275 K)_
Eladó Nk K-i v részében 2 szobás, 56 nm-es, 2 erkélye*, 3 emetel, 4 emeletes épületben levő, vfzórá*, kp fútén], szőnyegpadló*, lapelázott, kabelévés. K-Ny tekvésú, kifogástalan, lekijrlotl laka*. A konyha 3x3,5 m-res, benne 200 eft értekben uj tonynabűtor és új gáztűzhely van A türdó é* a WC küon-kübn helytségben található A szobák nem egymásba nyftóak, kübn bejáratiak Az előszoba, konyha, fürdő ét az erkélyek prolapozoftak Irányár: 2,1 mFl Hiv szám:
SIKER 1763. (23276 K)_
Eladó Iharotberényben 1 szintes, 160 nmm-et, régi, Mújltandó családi ház nagy bernagattaggal, vibnnyal, lütét nettül. 2000 m-es. bekeritett tétekkel, kernel, udvarral, elsősorban vállalkozás céjara Irányártól az eladó ad tájékoztatást. Hiv. szám: SIKER 1764. (23277
K)_
Eladó a Szentgyörgyvári hegyen 3 szintes, 120 nm-es csárda vízzel, villannyal, tatüzeléttel. dentóaknával, boltívet terasz-tzal, a városra néző. panoráma*, élőtővénnyel körbevett, 200 nőies leiekkel. Irányár: 4,1 mFt. Hiv. szám: SIKER 1765.
(23278 K)_
Eladó Nk K-i v részében 3 szoba*, 66 nm-es, 2 erkélyes, vízórái, kp. ijfs\'j. szőnyegpadló*, tapétázott, beépített szerkényes, kábeltévé*. K-Ny lekvéaű, 4 emeleti lakás 4 emeletes épületben A szobák nem egymásba nyitnak, külön bejáratúik A fürdő ét a WC külön he ¦ f/bégben van A konyha 2.6x3,6 m-e*. Irányár 2.8 mR Hiv. tzám
SIKER 1766. (23279 K)_
Bérbeadó Nk K-i városrészében garázssorban MaWdkft, 15 nm-et, 3 helyiséget elelmiszerüztet mosdóval WC-veL vízórával, műanyag padbbomassal. tapétázva Bérlet d* 30 eR+mztthó Hiv. szám Sl-
KER 1767 (23280 K)_
Eladó Becsehelyen. Máva-hegyen 600 nöl letek, oBvanyszőbvel. tégla pincével, telje* (elszereléssel. 1 szobával. Irányár 450 eR Hiv
szám. SIKER 1768. {23281 K>_
Eladó Nk. behrarosahoz közel 2 szobái, 54 nm-es, erkélye*, egyedi gázfűtésű, vlzórás. parkeHázotl. letudott, kwpietl telefonvonallal rendeké zó, 4 emeleti lakát, 4 emetote* tégla épületben irányár 2,2 mR. Hw szam. SIKER 1769. (23282 K)_
Eladó Kiskar*zsán 5 szobás, 136 nmes 2 szintes. 2 erkélyes, 2 lur-dótzobá*. dupla garazto*. gazf Jésu családi ház műhellyel, ipari árammal, vállakózásra alkalma* meOftképütottol, úszómedencével. 540 nm-et, 16 méter izélés, bekerített telekkel Irányár 6,5 mFl Htv
tzam: SIKER 1770. (23348 K)_
Eladó Kiskanizsán 2 szobai, 60 nm-et, 1 szintes, gázlütétü. déli lek-vesu lurdószobá* családi ház 300 nm-et, 10 méter szétos letekkel. Irányár 2,4 mFl Hiv szám: SIKER 1771. (23349 K)_
Eladó Kiskanizsán 3 szobát, IX nm-et. 1 izintet, légla fktzatu család ruz. gázhléteei 2000 nm-et, 19 méter széles letekkel A konyha 2,3 x 4,2 métere*. A szobák lesiettek, parkettázottak é* hajópad-losak A lürdó ét a WC egy helyiségen belül van. Irányár 4 mFt. Hrv.
szám SIKER 1772. (23350 K)_
Eladó Nagykanizsán a lemeto közelében 900 nm-es. kózmüveslel-ten telek Irányár 1 mR Hiv szám: SIKER 1773. (23351 K) Bérbeadó Kiskaniztán 13 nm-es utcára nyfto ültet. WC-vel kézmosóval, vízzel, vilannyal, padkifűtéi*el, csatornabekótettel. Hezsil nem kel tizet ni Béried <S\\ rezsivel együtt 30 «Hhó. 1 évre előre I izélendő Hiv szára SIKER 1774 (23352 K)_
Elad:. Nk belvárosában 1 izobas 1& nmes, 2 emeleti, gázfilétü lózófilk*), türdókádai, nagy erkélyei, tehermentes garzoniakéi
Irányár 800 sFl Hiv szám: SIKER 1775 (233 53 K>_
Eladó Nagybakónakon, Plkarlct-hegyen 350 nn.öl izóko. gyümölcsös, lehermtnlesen Irányár 100 eFt Hiv. tzám: SIKER 1776. (23354 K)__
Eladód Nk. K4 v.részében 2,5 szobás, 62 nm-es, erkélyes, 3. emeleti. 4 emeletes épületben lévő, kp hJesu. szonyegpadbs, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés. K-Ny fekvésű lakás, ikergarazzsal vagy anékúl Irányár 2,5 mR+garázs 400 eR Hw szám SIKER
1777. (23355 K)_
Eladó Zalaszentbalázson 2 szobás, 70 nm-es, fürdőszobái, kamrás, nyári konyhát, leraszos vegye stúzetesú fülessel rendelkező, hab-padbt, kb. 40 évet családi ház. 3x3 métere* konyhával A szobák festeti lábak, nem egymásba nylóak, külön bejaratuak A lürdő es WC tólön-küon helyiségben van A letek 1700 nm, 14 méter széle*, bekerített Irányár 1.8 mFl. Vagy cserétehető kanizsai lakásra. 10 emeleteeben is. Hivatkozási szám SIKER 1778 (23356 K) Eladó Nk északt vreszeben 3 szobát, étkező*, 82 nm-es, erkélyes. 3. emeteti. egyedi gázfűtésű vízórái, parkettazott es szonyegpadbs, redőnyös, észak-déli lekvésü lakás, garázzsal A konyha az étkezővel 4x4 méteres. A fürdő és WC kubn-kulon helyiségben van Irányár 4,65 mR Hiv szám; SIKER 1779. (23357 K)
„TELEK" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. fsz. Tel.: 93/317-505
Keretünk flk-an es kornyékén egyedi lutesu lakatokat, telkeket, csa-ládhazakal. önkormányzati lakásokat. Nálunk a közveMői dfj csak az irányár 1%-a. Megtalál bennünket a Teteki u első 4-emetetes hazának k..l.l;-.ziitjen. a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben.
(11385 K)_
Nk-n (CSE 136) É-i városrészben 100 nm-es család ház. 200 női
letekkel azonnal ebdó. Irányár: 2,4 mFt. (19784 K>_
Nk-án (CSE 147) belvároshoz közel 1 szobás. 43 nm-et. telújlott
csafadj házrész eladó Irányár 2.45 mFt (20510 K)_
Nk-n (LE 342) belvárosához közel 2 tzobái. 57 nm-et, egyedi (ú»-ses, vfzórás, parkettás, telújlott udvari lakás garázzsal együtt eladó Irányár 2.25 mR. (21318 K)_
Nk-tól (CSE 162) 27 km-re, 69 m-es. 2 szobát, csald ház, 1067 nm-es tetVenetedo Irányár. 1.5 mFl (21522 Kl
Nk-án (LE349) K-i v.részben 2,5 szobás, egyedi lűtéses, parketta*, redőnyös, vfzórás, földszinti lakát eladó. Irányár: 2,6 mFt. (21637 K)
Nk-tól (CSE165) 15 km-re 2 szintes, tetölerbeépleses család ház nagy telekkel eladó Panziónak, presszónak afcakna*. Irányár 7.5
mR (21653 K)_
Nk-án (LE352) K-i v részben 2 szobás. 54 nmes, egyed fűtéses, parkettás, vlzórás, I. emeleli lakás etadó Irányár 2,2 mR J218S4 K> Nk-án (LE352) K-i v részben 2,5 szobás, 64 nm-es, kp. fűtéses, vízórái, teljesen fekiltl. III emeleti lakás ebdó 18 nm-es garázzsal együtt. Irányár 2,55 mR + garázs: 700.000 Fl (21855 K)
Nk-tól (CSE163) 15 km-re 135 nm-es. 2 szintes családi ház 2194 rm-es telekkel, rneleképütetekkel eladó Irányár 5.7 mFl (22114 K)
Nk-n (CSE167) 210 nmes, 3 tzntet, 8 szobás családi ház 215-\' nm-"es leiekkel, garázzsal, melléképületekkel eladó. Irányár. 12 mR.
(221 IS K)_
Nk-n (LE3551 belvároshoz közel 1 szobás, kb .30 nm-es, egyed lüté-
ses. vizoras. udvan lakás eladó Irányár 1 mFt (22116 Kl_
Nk (CSE166) közelében 2+3 lélszobás, 120 nmes család ház 1200 nöl leiekkel, dupla garázzsal, maszek kempinggel eladó. Irányár: 10 mR (22117 K)_
Nk-n (LE3561 K-i v részben 2.5 szobás. 64 nmes, kp füleset, erkélyét, lelúftott, II. emeteli lakát, a ház alatt garázztaal ebdó. Irányár
3 mFl. (22118 K)_
Nk-n (CSE168) belvárosban 3500 nmes telek, 160 nm-et, régi házzal eladó. Befektetők, váltakozók rétzére kjvában aJcafenai. Irányár
7000 RAwi(22120 K)_
Nk-n (CSE 169) bejáróihoz közel 4 tzoba+nappals, 170 rmes, egyed kp. fűtéses családi ház 500 nm-es, parkostot! udvarral, dupla
garázzsal együll eladó. Irányár. 15 mFl (22121 K)_
Nk-n (CSE170) 2 szobás, egyed lűtéses, udvari ház meléképülettel.
gitanul é» műhellyel eladó. Irányár 3 mR. (22124 K)_
Nk-n (LE 356) belvároshoz közel 2 szobái, 56 nme*, központi fűte-tet, vízórát, 7. emeled lakát eladó Irányár; 1,9 mR (22300 K) Nk-n (LE 153) belvároshoz közel 3 tzobés, 67 nm-es, központi fűtését, vízórát, fekjjrtott. 5. emeleti lakás eladó. Irányár 2,3 mR. (22301
K)_
Nk-n (CSE56) bebároiban 100 rm-es, 3 szoba* család ház 500 nmei letekkel eladó Irányár 5,2 mR. (22529 K)_
Nk-tól 15 km-re (CSE 174) 3 tzobás, rogy konyha* család ház, * sebb telekkel ebdó. Irányár. 1,65 mR. (22564 K)_
Nk-n (CSE 173) 4 szobái, csalid ház, 400 nöl letekkel, műhelyei.
ipart arammal ebdó, Irányár; 5,2 rrfl (22596 K)_
NK-n (LE 359) É-Kh városrészben 2+2 féiizobét, 76 nmet, egyedi központi lütetei, vfzórát. III. emeleti lakát eladó Irányár 3,2 mR.
(22507 K)_
Ottambokl halastónál (CSE 172) 200 n-öl tétek, faházzal eladó Irányár 1 mR, (22508 K) _
Nk-W (CSE175) 25 km-re 2 szobás. 74 m-es család ház 1 hold telekkel, gyümölcsösseJ, meleképútetekkel együtt ebdó iletve 1 vagy 2
szobás bkasra cserélhető Irányár 700 eFl (22733 K)_
Nk-n (LE361) bek/áiotban 2+2 félszobás, 88 nm-es. kp. fűtéses, vfz-órás. 2 erkélyes, I. emeteli bkas ebdó. Irányár 5,4 mFt. (22734 K) Nk-tól (CSE 179) kb. 15 km-re 2 szobás, kb 90 nm-es, család ház 1200-1300 nöl telekkel meléitepütetokkei ebdó. Irányár 2.7 mR.
(22846 K)_
Nk-n (LE 363) K-i varosrészben 2 szobás, központi lűtéses, vfzórás,
I. emeleti bkás ebdó. Irányár: 1,9 mFt. (22847 K)_
Nk-n (LE 365) K-i városrészben 3 szobás, közponli lűtéses, lehatott. 4 emeleti lakás, üzemetetés házban ebdó Irányár 2.5 mR (22848
K)_
NK-n (LE 362) K-i városrész belvárosahoz közel 1,5 szobás, 40 nm-es, egyedi fűtéses, tökJszinli lakás eladó. Irányár 1.9 mR (22849 K)
Nk-n (LE280) belvároshoz közel 2 szobás+étkező*. 70 rm-es, egyedi fütetes, vizoras, I emeleti lakás eladó Irányár 2,7 mR (22964 K)
Nk-n (LE366) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es. kp. tűtéses, vfzórás. bmkamrás, teljesen lehatolt bkás üzemetetés épületben el-
ado Irányár 1,95 mFt (22965 K)_
Keszthelyen (LE 366) 2 szobás, 63 nmes, egyed lűtéses, vlzórás, parkettás udvari bkás eladó vagy Nk-i lakásra cserének) Irányár
3,2 mFt. (23096 K)_
Nk-n (CSE 177) D-i városrészben 3 szobás, 100 nm-es. egyed iüte-ses udvari házrész eladö. Irányár 2,8 mR. (23097 K)_
Nk-n (LE 369) a belvároshoz közel 2 szobás, elkezos, 70 nme-;, egyed fűtéses, vfzórás, erkélyes, I. emeleti lakás ebdó. Irányár 3,2 mFt (23098 K)
Nk-r»z közel (CSE 181) 1600 r . Irányár 1,6 mR (23099 K)
i-es telek, legtaépütettol eladó
Nk-hoz közel (CSE 182) 5200 nmes telek épülettel szőbvel gyü-mőksössel. gazdasági épületekkel és moiette 1200 nm-es gyeppel
eladó. Irányár 1,1 mR. (23100 K)_
Nk-tol 13 km-re (CSE 183) 1200 n-öl letek, lömésházzal pincével, la-épütetekkel. leses leiszereléssel azonnal ebdó Irányár 350 eR.
(23101 K)__
Zalakarosban (TI 63) 300 n-öl közmuveslett letek laházzal ebdó
vagy garázsra cserenetó Iranvar 900.üCO,R (23102 K)_
Nk-n (LE 269} behároshoz közel 2 szobás, 54 nm-es. egyed tií^
ses, l emeleti laké* eladó. Irányár 2,5 mFt (23103 K)_
Nk-án (LE374) belvároshoz közel 1.5 szobás, 43 nmes, egyedi lűtéses, vlzórás, teljesen tekilotl, 4. emeletes bkas ebdó. Irányár 2,1
mR. (23263 K)_
Nk-án (LE373) bek-ároshoz közel 1,5 szobás, egyed luleses, vfzórás. teljesen telújlott, I emeleti bkás eladó Irányár 1,9 mFl
(23264 K)_
Nk-hoz (CSE1S4) közel, 1,5 szobás csabd ház 1700 nm-es telekkel, melleképufelekkel ebdó vagy lakásra cserénető. Irányár 1,6 mFl
(23265 K>_
Latohegyen (TE2) 400 noi lelek laházzal azonnal eladó Víz rfbn,
van Irányár: 400.000 Ft (23343 K)_ ,
Nk-án (LE321) D-i városrészben 2 szobás, 56 nmes. egyed lűtéses. vizoras, pártatbs, tokjszniti lakás ela-± Irányár : mFl !23344 Kl
Balalontól (TE85) 1,5 km-re 1600 nói tétek pincével te|es lelszere-léssel ebdó Irányár BOO.OQO R (23345 K)_
Nk-án a belvárosban 1 szobás, bútorozott, egyed lúteses udvari b-kas albertetbe kiadó. Bérteli dj. 10.000 R+rezsvnő. (23346 K)
Nk-an a belvároshoz közel 2 szobás, bútorozott, kp. fütétei bkát albérletbe kiadó. Bérleti df|: 18.000 Ft+rezsi. (23347 K)_
TERRA-MIX 2001 Ingatlanforgalmi és Beruházási Kft. Nk., Széchenyi tér 3. I. mi. 1. Ti-lVlax: 93/310-4MZ
Terra-Mix Kft. vállalja család házak, társatházak, Mőtérbeepttesek kivitelezései, bonyottasát a tervezéstől a kur,táladéiig (20981 K) Zalakaros elegáns negyedében 5 szobát, egyed gáztüléses, 2 fürdőszobás, tetetonos, teljét közműves lett seggei rendelkező új bkát onáló letekresszel ebdó. Irányár 8 mR (kód: 55) (20747 K) Balatonfenyves-alsón 2 szobás, 2 nappaliszobás nyaraló garázzsal, nagy leiekkel eladó. Irányár: 7 mFl. (kód: 60) (20752 K)_
Eladó NK -Bagolan 136 nm-es családi haz. 5 szoba+nappali. kél lurdószobá, garázs, egyedi közponli lűles Irányár. 7,5 MFt
(17336 K)_
BaUlonkereiztüron nyaraló eladó 200 nöl lelek. 68 nmet épület, 3 hábtülke. nagy nappal, 1 lózófütke, 1 fúrdóazoba + WC, lerasz. 6x4-e* csőrakha: Irányár 5 mFt Kód: 20 117730 Ki_
Eladó Mklósfán 110 nmes, 2 szobás, ii család húz leloleibeepitesi tehetőséggel 400 nöl tekén Irányár: 7 mFt Kod 4. (18061 K)
Nk belvárosában ebdó 74 nm-es. nagyon jó álapolban lévo. eltő emeleti lakai. Irányár. 27 mR. Kód 35 (18656 K)_
Nk-Sanc v részben 130 nm alapterütetú, egyed lütésű család haz 390 nöl letekkel eladó. 2 konyha, 2 fürdő, 2 WC van a házban
Irányár. 6,2 mR Kőd 44 (19143 K)__
Nk központjában 52 nm-es. 2 szobás, egyedi tdeses lelötén bkás eladó, irányár 2.7 mR. (kőd 55) (20290 K)_
ZalakaiDs gyógyfürdőid 10 km-re, Sand községben 2 szobái ctabdi ház 200 n.öl letekkel eladó. Az ingatlanon vrz es vlbny van Irányár
1,5 mR (20975 K)_
Terra-Mix Kft. keres kiadó bútorozott vagy bütorozatbn lakásokai, há-zakal, a bérbeadó részére djlalan közvetítessél. (20979 K) Nk K-i v részében 1 szobás, 37 nm-es. 4 emeleti, egyedi fűtéses, p álbpotban lévő bkás eladó vagy 1,5-2 szobás lakásra cserélhető 2
emeletrj. Irányár 1,5 mFl (kód 93) (21628 K)_
Nk. K-i v részében 4. emeleti 1+2 félszobás, kp lűtéses, telújlott b
kás eladó. Irányár 1,9 mR (kód 94 ( 21629 K)_
Nk-td kb 15 km-re 3 szobás, alápincézett csabdi haz 1374 nm-es tekén, tetes kozmüvesites lehetőséggel eladó. Irányár 1.7 mFt.
(kód 92} (21631 K)_
Balalonkeresztuon 3 szobás, 3 szintes, 140 nm-es nyaraló 60 nm-es melléképülettel, a pincében garázzsal ebdó. Telek mérete: 1460 nm.
Irányár. 11 mR. (kód: 96) (21632 K)_
Nk-Katonaréten 5 szobás, 2 fürdőszobás, 2 garázsos, egyed gázfűtéses család ház udvarral eladó Irányár 13 mR (köd: 69) (21635
K)_
Balatonkeresztűron 200 nm-es nyaraló 1460 nm-es telken eladó
Irányár. 11 rrfl. (22053 K)_
Nk-an kialakítandó kb 1400 nmes bkdekek irodánkban etfjegyez-
hetok (22181 K)_
Nk-Szabadhegyen 250 nöl telek 45 nm alapterületű család házzal eladó. Az épületben szoba, konyha, fürdő van, a tetőtérben 2 szoba
kialakítható. Irányár 2,8 mFt (Kód 106) (22163 K)_
Nk K-i v.részében 54 nm-es, 2 szobás, egyed fűtéses, 4 emeleti la
kas eladó. Irányár 2,7 mR. (Kod 104) (22185 K)_
Zalakaroson 215 nöl telek 230 nm-es, 7 szobás, 2 fürdőszobás, kp. füleses nyarabval eladó. Irányár 11 mR. (Kód: 100) (22187 K) Zalaszerlbalázs községben, Fő út mellett 3197 nm terület gazdasági epületekkel eladó. Irányár 800 ezer Ft. (Kod 101) (22188 K) Nk belvárosához közel egyed fűtéses, 2 szobás, 4 emeleti bkás el
adó. Irányár; 2,5 mR. (22189 K)_
Nk. közporibban 32 nm-es töktezirli uz tet helyiség eladó. Irányár 25
mR + AFA (22523 K)_
Nk központjában 60 nm-es vendéglátó egység teljes berendezéssel, 40 nm-es. 1 szobás lakással együtt ebdó. Irányár 10 mR+ÁFA
(22524 K)_
Közepi, serfon 669 n d telek, szótővel borospincével leses beíenoe
zéssel eladó. Irányár 500 eR. (22526 K)_
Balal.-\'nberenyben 200 nol letek kb c-< nm alapterületű nvarabval a vízparttól kb. 100 m távolságra, szabadstrand melett ebdó. Irányár:
5 mFl (22527 K)_
Mklóslán 300 nöl saroktelken 150 nmet, 4 szobát. 2 halbs. 2 fürdőszobás, 1 konyhás+étkezős. 1984-ben épül család haz ebdó. Az eputol abpncézetl, a picében garázs és műhely lalalhalo Fűtése
egyed gazfütes. Irányár 13 mFt (kód 105) (22953 K)_
Zalakarosban 3 szintéi, új nyaraló 200 nöl telken eladó Az épütel szilenként 1-1 apartman! tartalmaz, melyek 1 tzobából, konyhából, étkezőből, fürdőszobából álnak. A izrlek onalban. egymástól füg-gettenul haszna ha tok Irányár 6 mR (kóJ:108) (22954 K)
Zalaszentjakab községben 5000 nm terüket 45 nm-es épületiéi, 25 nm-es pincével ebdó. Az ngallanon vfz és vlbny van. Irányár 1
mFl (kód109) (22955 K)_
Nk. zddovezed részén 6 szobás. 3 szintes, 240 nm-es család ház eladó Az épület gényesen ktalakrtott. az ingatlan garázst, pixét es 45 nm-es melléképületei is tartalmaz A letek 540 nm, parkosított
Irányár 16 mR (kód:72) (22956 K)_
Nk d-i v reszében 75 nm-es, 3 szoba+előszobés, egyed gázfűtésű. 1 emeleti, egyed gáztülései társasházi bkás 4 lakásos épületben eladó, darázs az udvarban található Irányár 3,5 mR fkod 113k (22958 K)_
Zaiakaiostól néhány km-re jó álapolban tevő kúria 2 szobával, előszobával, szalonnal alápincézve, beéplhetó tetőtérrel, szakszerűen gondozott onasi parkkal ebdó. Az Ingatlanon vfz, vlbny van, lütese
szilárd tüzelésű Irányár 16 mFl (köd86) (22959 K)_
Nk centrumában irodaháznak, szállodának alkalmai letek eladó
Irányár 14 rrfl. (kod90) (22960 K)_
Keszthely zöldövezeti részén 240 n.öl éplésl tetek, leijei közmúveii-lési lehetőséggel aladó. Irányár 2,5 mFl (kód.56) (22961 K) Balatoni nyaralókat, lékeket kínaiunk, közvetlenül balatoni irodánkból. Munkaiártunk az ingatlanok megtekntesel, a hafytzm kalauzobst txzlosAja. Keressen rnnket a Balatonon is Cfm: Balatonmárfa-eltó,
Hulbm j. 97. (22982 K)_
Meglevő gyermekei után a szoc.pol kedvezményt tegltégünkkel ön még igénybe veheti Közel a belvároshoz, új. tetőtéri lakások éplését tervezzük, melyekre korlátozott számban előjegyzett még eloga-dunk. Vérható befejezeti hatandó: 1997 október-november További
irformacióérl keresse irodánkat? (22963 K)_
Balalonmanán vizparllól kb. 300 m-re 400 nöl letek, 150 nm nyarab-épületiéi ebdó. Irányár 14 mR. Érd: Balatonmárta-alsó, Hullám üt 97, (23144 K)__
TERRA-MIX
Ingatlanközvetítő és Építési Iroda
Nagykanizsa, Széchényi tér 3. Tel./fax: 93/310-482 Balatonmária-alsó, Hullám u. 97._
KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK: eladó családi házakat, lakásokat; üzlethelységeket bérelhető lakásokat; balatoni nyaralókat; építési telkeket.
VÁLLALJUK: beruházások szervezését, bonyolítását;
új épületek és épületfelújítások teljeskörű bonyo- f
lítását tervezéstől a kulcsátadásig; lakótelkek ki- n
alakítását, közművesítésük bonyolítását; épületek <
bontását. |
Ingyenes hirdetés, teljeskörű jogi képviselet
TOMPA1
NAGYKANIZSA, MAGYAR ÚT 12-14. T.IJfax: 83/31 0-084
Nyitva: H-Ca 8-17, P 8-16, Szo 8-1 2 óráig
Ingatlanforgalmi Kft
némcl magyar érdekeltség
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -FORGALMAZÁS - ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fíítéscs hikúsokut
- belvárosi kiudó üzlethelyiségeket
- külföldi un ;;i)i/(iinU számúm eladó családi házakat, maciinkat Balatoniul, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
30
KANIZSA-/tp*
I997. május 2.
Balalormanan 400 n-ot tetek. 260 nm-es nyaralóval ebdó Irányár
30 mPl Érd: r3abtonnbna-alsó, Hullám u. 97. (23145 K)_
Balalonmanan 109 n-ÓI vízparti telek 65 nm-es, 3 szobás faházzal eladó Irányár 5 mFl Éld Bablonmária-also. Hutám u. 97. (23146 K) Balalonmanan 90 nm-es ti nyarabepiiet 550 nm-es letekkel eladó Irányár 7 mFl Érd: BaJalonmána-abó, Hulám u. 97 (23147 K) Balatonmánán 1400 nm-es lelken. 25 nm-es nyaraló eladó. Irányár 5,5 mFl Érd.: Balalonmária-alsó. Hullám u. 97 (23148
K)_
Babtonrnánan iker nyaraló minkéi tele - külön-külön is - eladó EgyiV részhez garázs is tartozik Irányár: 3.5 mFlegység. ÉideMódni
Babtormana-also. Huiam u 97 (23149 Ki_
Nagykanizsa központban, családi házas övezetben, igényesen megéptetl. 1 emelet, cirkofCléses, 120 nmes ú| lakás eladó Irány-
ár 7,5 mFl (Kód 97) (23150 K)_
Kiskanizsan 2 lakásból aló, egyenként 2 szobái, konyhát, lürdószo-bál tartalmazó családi ház nagy kelttel ebdó. A leken gyümölcsós és szánló i.tí.tii.ii. ¦ gazdálkodásra akalmas Irárryár 5,5 mR (Kód:
73) (23151 K) _
Zalakaros családi házas övezetében 1100 nm-es letek, rajta 140 nm-es 2 szintes családi ház garázzsal, pincével eladó. Irányár 12 mFl.
(Kód 107} (23152 K)_
Balalonberényben 135 n-öl leken 56 nmes nyarab melléképülettel eladó A réz 1980-ban épült. 2 szobát, fürdőszobai, lózótdket. nappalt tartatnál Vízpart az rvgalbntot kb. 300 m-re. Irárryár 4 mR (Kod 98) (23153 K)_
Nagykanizsa keteti városrészében 3 szobás, 67 nmes, 2 erkélyes, egyedi kivitelben telesen telelőit. 1 emeteli, központi (üléses likas
eladó Irányár. 2,7 mR. (Kód. 110) (23154 K)_
Nagykanizsa keleti városrészében 52 nmes, 2 szobás, 3 emeteli erkélyes, központi lileses bkás ebdó Irányár 1,85 mFl (Kód: 111)
(23155 K) _
Nagykanizsa keteti városrészében töklszirti 2 szobás, 52 nmes köz-por* fűtéses bkasehdó. Irányár 1,7 mFl (Köd: 112) (23156 K)
TOMPA Ingatlanforgalmi Kft. Nagykanizsa, Magyar u. 14. TelJfax: 93/310-884
Nk-n a Zemplén Gy utcában 74 nmes, 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes, központi lütéses bkas ebdo. Irányár 2 mFl Csere is lehetséges kisebb lakásra. (23184 K)_
Zemplén Gy utcában 63 nmes, 3 szobás, 2 erkélyes, kp. fűtéses, tomkamras, üj tonyhabütoros bkás eladó Irányár 1,95 mFl (23085
_
Zárda utcában magastöldszrli, 53 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, spápos. egyedi (üléses, parkettás, Ibotounos. prtcés, gardrobos b-kas eladó Irányár 3 mFl i23086 Ki_
Nk-án. Rózsa utcában 4 emebit 66 nmes, 2+1 félszobás, nagy-konyhás, erkélyes, kp. Iüléses lakás, padoszönyeges szobákkal, tapétás tálakkal D-i és NY-i tekvésú abtekokkal ebdó Irányár 2,15
mR. (22789 K)_._
Ugytelünk vásárolna 10 emeletes épületben 2,5 vagy 3 szobás lakást
1.5 mR-ig. (22541 K)_
Nk Kodály Z utoában (öHsztili, 58 nmes, 2 szobás, kp. fűtéses b-
kás eladó. Irányár 1.5 mR. Kód: LAK117 ( 22543 K)_
Nk Berzsenyi D. utcában 4 emeletes épületben 4. emeleti, 55 nmes. 2 szobás, erkélyes, egyedi lütéses lakás parkettás szobákkal, lestett tálakkal K-NY-i lekvésü abbkokkal beépített szekrényekkel
eladó Irányár 2,5 mFl Köd? LAK 100 (22390 K)_
Nk Dózsa Gy. utcában tokJszrti, 36 nm-es. 1 szobás, egyedi lűle-ses bkas piiceresszel eladó. Irányár 1.5 mR. Kód: LAK 104.
(22394 K)_
Nk Dózsa Gy. utcában löktszirli 57 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, üzletnek is akatnas lakás pincerésszel aknás garázzsal eladó.
Irányár 3,5 mR Kód: LAK 105. (22395 K)_
Nk Hunyadi utcában 3. emeleti 10 hónapos épületben lévó, 60 nmes, 2 szobás, hatos, ctrkogefzlr fűtéses bkás ebdo Irányár 3.7 mR.
Garázzsal együtt 4,8 mR Kód: LAK 108. (22398 K)_
Nk Kirak/ utcában kétszintes, 3 emelett 120 nm-es, egyedi fűtéses lakás pinceresszel, garázzsal vagy anekül eladó. Irányár 6,5 mR. Kod. LAK 109. (22399 K)_
Nk Nagyváthy utcában 4. emeleti, 75 nmes, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi gázt üléses, vlzórás, redőnyös, letető nos bkás parkettás szobákkal, festett tálakkal K-Ny-i lekvésü ablakokkal, pircerész-szel gaiázzsal vagy anékül ebdó, Irányár 4,6 mR. Kőd: LAK 110.
122400 K)_
Nk Szemere utcában Isz-i. 81 nm-es, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, redőnyös, parkettás, letujAásra szoruló bkás, külön bejáratú konyhával és fürdőszobával eladó vagy 1+2 félszobás lakásra csereheto Irányár 2.5 mFl LAK 113. (22403 K)_
Nk. Sugár uton a belvároshoz közel 90 nmes. 3 szobás, jó ál-bpolu bkás pinceresszel ebdó Irányár 5 mFl. Kod: LAK 114.
(22404 K)__
Nk Teleki ütőn 10 emeletes épületben 4. emeleti, 64 nmes. 3 szobás, 2 erkélyes, kp. (üléses, vlzórás. redőnyös bkás padtószőnyeges es járólapos padlob urkoblbl testen labkkal, botrvékkel beéptett szekrényekkel, lelujtctl állapotban eladó Irányár: 1,5 mR. Kód: LAK
115 (22405 Kj_
Nk Teteb uton földszinti. 30 nm-es, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, vizórás, ledőnyós. p élapotu udvari bkás Ny-i tekvésú ablakokkal, közös larobval eladó. Irányár. 1 mR. Kóct LAK 117. (22407 Kj Nk Űrhajós uton 48 nm-es, dupla garázsból babktott, 2 aknás műhely. 3 lázisu árammal vízzel, vilannyal eladó. Irányár 1.2 mFt. Kód:
M100 (22408 K)_
Pajtiban 1993-ban épül. 2 szobás, hallos, teraszos, kp. fűtéses, parkettás, járolapos, testeit labkkal, K-t.. Ny-i lekvésü abbkokkal garázzsal parabola antennával jó álapotban eladó. Irányár 9,5 mR.
(22790 K)_
Csurgón 160 nm-es, 4 szobás, hatos, előterei 2 fürdőszobás, ebed-k-.s konyhás, pincés, meJbképütetes, parkettás, járobpos, teraszos.
kpi lütéses csabcl tez ebdó. Irányár 6 mFl (22791 K)_
Zákányban 97 nmes. 3 szobás, konyhás, étkezős, garázsos. pincés.
kp. lütéses haz eladó. Irányár 4,3 mFt (22792 K)_
Mura kereszt uron 1 szobás, konyhás, spejzos csabdi haz az udvaron
kúttal ebdó. Irányár 500 eR. (22793 K)_
Galambokon 1 szobás, hallos, konyhás, borospinces, gázfűtéses hét-
végi ház ebdo. Irányár. 1,8 mFt (22794 K)_
Szertgyorgyvári hegyen 3. hegyháton 1 szobás, konyhás (Ircteu-mos) ház rrwttoképübtekkel il nyári konyhával az udvaron kúttal, szartótötddet szótővel, c^ümótcsössel etado. Irányár 550 eR. (22795 K)_
Zalakaroson 2400 nmes lerüteten 1 szobás, erkélyes, kaiyhatuteses ház présházzal, új letepAésü szőlővet ebdó. Irányár 2.5 mFt (22796
K) _
Mkbstán 95-ben épül, 170 nmes, 5 szobás, 2 líidöszobás, halbs. étkezős, erkélyes, 70%-os készüllségű csabdi ház pincével, garázs-zsai műhellyel 800 noi-es lerüteten ebdó. Irányár 6.2 mR Kód: CSAL 211. (22545 K) ____
Nk. Dózsa Gy. utcában 100 nmes, 3 szobás, gázMeses, redőnyös, leblonos, 1950-ben épül, jó álapotű családi ház bolrves pincével, műhelyei, 860 nm területen eladó Kód: CS200 (22409 K) Nk Csengery utcában 87 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses udvari bkás 20 nm-es terasszal teljesen letiltott álapotban eladó Irányár 3 mR.
Kód: CS201. (22410 K)_
Nk Kinizsi utcában 3 szobás, 120 nmes, halos, teljesen telujlott családi ház 1500 nmes tétekkel, 60 nmes pixével. melléképübttel
eladó. Irányár. 12 mR. Kód: CS202. (22411 K)_
Kiskanizsan 140 nmes, 3 szobás, halbs. 2 fürdőszobás, 2 erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, leblonos. 1961-ben épúH csabdi ház, parkettás és járobpos padtoburkobltal szuterénnet (műhelyei 380 V ipari
aram) eladó. Irányár 7 mFt Kóct CS205. (22414 K)_
Paliiban az újtelepen 1991 -ben épül, 80 nmes, 1 szobás, halbs, étkezős, kp. fűtéses család ház beépíthető, 50 nm-es tetőtérrel, 900 nmes területén garázzsal ebdó. Irányár 4,5 mR. Kóct CS207.
(22415 K)_
Palrban 73 nmes, 2 szobás, 2 előszobás, gázfűtéses, kisebb fekijí-lásra szonJó családi ház 1400 nmes lefutottéi, műhellyel láskamra-val tetötérbeeplési lehetőséggel ebdó. Irányár 3,6 mR. Kód:
CS208. (22416 K)_
Palinban az újtelepen 240 nmes, kétszintes, 3 szobás, halos, étkezős, kp. fűtéses, 1989-ben épül csabdi ház 40 nmes pincével, garázzsal 900 nm-es lerüteten eladó. Az épület készültségi (oka 90%. Irányár 14 mFt Kód CS209. (22417 K)_
Palrban 95 nmes, 2 szobás, ebszobás, parasztház kályha fűtéssel, 8200 nm-es lerüteten ebdó. Irányár 2 mFl Kőd: Cs 210. (22419 Kj
Mkbstán 73 nmes, 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, családi haz, meteképútelekkel. 3400 nm-es terúteten ebdo Irányár: 5 mFt
KÓd: Cs 211. (22420 Kj_
Mkbstán 160 nmes. 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 halos, egész fűtéses, teleionos, 1966-ban épült csabd ház, szuterimeL garázzsal, 1000 nm-es lerüteten ebdó Irányár 12 mR. Kód: Cs 212 (22421 K)
Sáncban 2 család részére megfelelő, 120 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 konyhás csabd haz, garázzsal pncével melbkepütettel
eladó. Irányár 5,9 mR. Kóct Cs 213. (22422 K)_
Gyékényesen 3100 nm terúteten 120 nmes, 95-ben épül vendegbto egység, nőt-térti zuhanyzóval. WC-vel rakbrhelyiséggel 3 tazisu árammal hűtőkamrával ebdó. IRanyár 5.8 mFt Kód: U100. (22423
K)_
ZaJakaroson 1980-ban epübt. 60 nmes, 2 szobás, konyhás, teraszos, erkélyes, szőlőhegyi ingatbn 800 nm-es területen eladó. Irány-
ár 2.1 mR. Kód Sz301 (22423 K)_
Molnáriban 1990-ben epüt. 1880 nm területű, 92 nm lakóterütelu 3 szobás, összkomfortos, pincés, kp. lütéses család haz ebdo. Irány-ár. 3,5 mFt (23087 K)_
Hahoton 3 szobás, konyhás, fürdőszobás, garázsos, műheryes, jó állapotú, 2800 nm terubtü család ház eladó. (23068 K)_
Bagctán a főúton 3 sobás, (1 parkettás, 2 szőnyegpadós) étkezős, nagykonyhas, teraszos, gázfűtéses, redőnyös, letek-nős, 76-ban épül családi haz D-i lekvésü ablakokkal, melteképütotekkel. ipari arammal 2800 nmes terúteten ebdó. Irányár 3,3 mR. Kód KÓRNY
300 (22424 K)_
Szepefneken \'45-ben épült, 3 szobás, 100 nmes, étkezős, központi lütéses, csabd ház melbképüMekkel 2400 nmes teterübten eladó
IRanyár 2.7 mFt Kód KÓRNY 301. (22425 K)_
Hcmoktomaromban 4 szobás, 3 konyhás, türdőszobás, 1960-ban épület csabdi ház melbkepübtekkel 24 nm-es pincevei kályhafűtéssel 3600 nmes terúteten ebdó. Irányár 2.4 mR. Az ingatlan gazdal-
kodásra is alkalmas. KÓD: KÓRNY 302 (22426 K)_
Leienyen 1972-ben épület 144 nmes, 4 szobás, étkezős, telefonos, központi lütéses, család ház parkettás, padoszőnyeges, járolapos, padóburkobltal 1100 nmes területen eladó. Irányár 5,9 mFt Kód:
KÓRNY 303. (22427 K)_
Mura kereszt uron 100 nm-es, 4 szobás, 1965-ben épül líidöszobás csabd haz. 2600 nmes terúteten ebdó. IranyárA: 1.7 mFl KÓD:
KÓRNY 304 (2242S K)_
Zalaszertbalázson 80 rmes, 2 szobás, 1960-ban épület csabdi ház cserépkályha hitessel, melléképülettel, 1800 nm-es lerüteten eladó
IRanyár 1,6 mR. Kóct KÓRNY 307. (22431 Kj_
Tompa Ingallaitorgabii Kft keres kiadó átérted lakásokat, csabdi házakat, garázsokat, kiadó részéről dftabn közvetítéssel Keresse tel irodánkai személyesen. Nk Magyar üt 14 H-Cs.: 8-16: P: 8-17; Szo.: 8-12 óráig. (22433 K)_
SZABADPIAC
Keszthelyen a centrumban 82 nmes, 4 szobaétkezos, gazfiteses, vizórás, 2. emeleti társasházi lakás ebdó, tHtotozottan is Érd: 83.341-545 vagy este a 83312683-as letetonori (18314 K)
Kiskanizsai temető K-i oldalán 500 nöl belerübti ingatlan bérbeadó
esetleg ebdó Érd: 312-973 (2X17 K)_
Kiscsertön 400 n-öl szőlő és gyümölcsös téglapincével, (elszereléssel áron alul eladó. Érd.: Kiskanizsa Őrtorony u. 3. Bonc-
ze. (18687 K)_
.Nagyrocsen a Haladás utcában 1256 nm eprtesi telek eladó. Villany, gáz beköthető, vízakna, vízóra van. Érd: 93*319-759 tetefonon Farkas Antal (18114 K)_
Zalakaroson 600 n-öl üres letek eladó (megosztva is). Érd: 320-682-es telefonszámon (23360 K)_
Borsfán 3 szobás család ház melepepütetekkel, 900 n-öl telekkel eladó. (Víz. gáz. vibny, telefon van) Érd: 320682es letetonszámon.
(23361 K)_
Nk-tőf 6 km-re a Csertői hegyen 173-as számú Wgbpince teljes (elszereléssel 300 n-öl szótővel szántóval, valamnl kaszab áron akii eladó. Érd.: 93/319-804-es teWcnszámon. (18116 K)_
Eladó a Batthyány u 4. sz alatt lévó komlortos, szobás, konyhás, te-lakott kertes bkás eladó. Érd.: a lenti cmen. Németh Istvánnal.
(21028 K)_
Belvárosi, 1 szobás, összkomtortos, parkettás, egyed (üléses. 1. emeleti önkormányzati bkasomat 2 szobásra cserélném. Ajánbtokat levélben, .Varosközpont" jeigére. Nk Pl.: 154-be kérek (21646 K) Zalaegerszeg-Csacsi hegyen 900 nm gyúmotcsos-szöb kétszintes épülettel: 4 helyiséges pince, telette szoba, konyha, fürdő-WC, gab-ria - vilannyal hidroforral cserépkáryhával - űj berendezéssel - kitolással a városra Azonnal betöltözhelő. Irányár 2,5 mR. Érd.. 92/317-287 tetetonon 18-19 óráig (22700 K)_
Zalaegerszegtől 8 km-re 5 éves csabd haz 4500 nmes tokén eladó. Háromszirtes: pince, földszint és tetőtér - két takószirlen öt szoba, 2 fürdőszoba, gaz- es vegyestüzebsü kp fűtéssel, telefonnal, kábeltévével + 30 nmes ledéit terasszal garázzsal Érd: 92017-287
tetetonon 18-19 óráig Irányár 8,5 mR (22701 K)_
Nk-tol 7 km-re legbéprtésü. abpincézett. pabtelös ház nagy telekkel, kordonos szőlővel, portabnilolt úttal alkalmi áron eladó, esetleg személygépkocsi beszámítható. Ár: 350 eFI. Tel:
93/322-609. (23223 K)_
Ottárc. Petoli út 67 sz abtti 2 szobás ház udvari épúbtekM, garázzsal 8 _
Igényeseknek eladó a zabszentbab zsi hegyen egy nagy területű, szép lekvésü. jól megközelfthetó telek panorámás kiatással A letekhez tartozik szőlő, gyümölcsös, zöMerübt, lokJpince, szoba-konyhaprésház berendezéssel, felszereléssel Az rgatJan mind hegyi munkára, mind pihenésre lovában akaknas. Irányár 450 ezer R Tel..
93/391-014(23059 K)_
Eladnám vagy érte kegy eztetessel két szobásra cserélném nagykanizsai 2,5 szobás jőálapolú másodk emeleli bkasomat. Csak felújított, jó állapotban tevő érdekel max négy emeletesben bvő, keteti városrész környéki tehetóteg. Érd.: Nagykanizsa, Kazanbk 3/0 2/9. Göncz
(23068 K)_
Nk-án a Nagyváthy utcában 3 szobás, 1. emeleti, parkettás, egyedi gazas vfzoras lakás garázzsal vagy külön-külön ts eladó Irányár 4,6 mR Garázs: 750.000 R Érd.: Nk Nagyvátiy 3/A. 1/4 Tóth István,
egész nap. Tel.: 321-067. (23202 K)_
Nk-án a Pétertai utcában földszinti, cirkogejzies, 3 szobás lakás 3,5
mFI-ért eladó Érd : 06/20/552-353. (23203 K)_
Szoba-konyhás lakás eladó. Érd: Nk Király u. 6. Szálában Krisztina.
(23204 K)_
Társasházi, Nk. Liszt F. u 1/0. IV emeleti, 2 szobás, 54 nmes, összkomtortos bkasomat eladnám. Tel: 322-085. (23205 K) Leienyen 140 rmes csabdi ház 630 nöl leken eladó. A ház lelújf-lásra szorul, vízzel, gázzal, vibnnyal elátolt Ár 1,3 mR. Érd:
93.322-585. (23206 K)_
54 nm-es, OTP értékeslésű, kp fűtéses, vtzórás, 2 erkélyes, I. emeleti bkás sürgősen eladó. Érd: napközben a 314672. 18 óra után:
311-787 tetetonon (23207 K)_
Nk-án a belvárosban 2,5 szobás, I. emeleti, egyedi lütéses. tolújiöli lakás és a Varoskapu kft 8. abtl nagyméretű garázs eladó Tel:
93/312457 (23206 K)_
Nk-án a Dózsa Gy. u. 134. alatt 1+3 félszobás, Isz-i, egyedi tutéses, lekijttoll bkás ebdó Érd: helyszínen, 16 ára után Gaál (23209 K)
2 szobás ház nagy telekkel ebdó. Gáz, víz, pajta van. Érd.: Becse-hely, Deák u 3 szombaton és vasárnap egész nap. (23210 K)
Sormás központjában a hetes lőút melbtl régi parasztház 2000 női letekkel család okok miatt sürgősen ebdó. Érd.: Nk. Rózsa u. 2213
Tóth Tibor. 17 ora után. (23211 Kj_
Mktoslán a Bocskai a 25. sz abtl kerház eptésére is akalmas telek eladó. Érd: 16 óra után, 93/315-933 vagy 93/313-433 telefonszámokon tehet(23212 K)_
Honv*komaromi szőlő-hegyen szók) pincével tettes felszereléssel et-
adó. Érd 323-909 (23213 K)_
Nk-an zöldövezeti 1 szobás, komlortos. II. emeleti fjertakasómat nagyobbra csereinem értékegyeztetéssel. Érd: 06/20/266-292. (23214
K)_
Berzsenyi lakótelepen 2 szobás,57 nmes, egyed lütéses. vtzórás b-kás eladó. Ár.. 2,3 mR. Érd.: 320-945ÖS tetetonon. (23215 K) Nk-án a Csónakázó-tónál igényesen kiabklotl, 3 szintes bkható épület 205 nöl leken gyümölcsössel, kis faházzal bekerlve eladó.
Víz, vlbny van Érd 93/319-047. (23216 K)_
Murakeresztüron 100 m alapterületű, szulerénos. kp. fűtéses csabdi haz 2 garázzsal -pari arammal 1063 m területtel reáis áron ebdó
Érd.: 93069-044. (23217 K)_
Zalakaroson 97 nöl telek, ebdó Érdért faházzal Érd.: Nk Kazanlak krt MD Németh Károtyné, minkanapokon 7-14 óráig, tel: 93.312- .
010-108 123213 K)_
Elcserélnem a megvásárolt mastebzobás, központi fűtéses bkasomat 1 szobás, egyed fűtéses bkásra értek különbözettel Minden megoldás érdekel. Crn: Nk Zemplén Gy. u. 1/B. VIII/48. Érd: 16-20
örág (23219 K)_
Elcserélném öntormányzati, 1 szobás, (lürdö, WC, lÖzöfüJke) egyedi fűtéses, garzon, 2 emeleti lakásomat hasonlóra Minden megoldás érdekel. Cím: Nk Bartók B. u 1. II em, 5 Bogdán Józsefre. Érd.:
16-20 óraig (23220 K)_
Szemgyörgyván hegy 4 hegyháton 236 n.ct terület ebdó. Tel. 320-
239. (23221 K)_
Rigyacon csabd ház eladó nagy letekkel, melbkepübtekkel. Érd:
17 óra után, Rgyac. Szabadság üt 21. (23221 K)_
Nk-tol 8 km-re 3 szobás család ház gazdákodásra és ipari tevékenységre akahnas, 1200 női lerúbltel eladó vagy bkotebpi 1+fél vagy 1+2 félszobás bkásra cserélendő értékegyeztetéssel Érd.: helyszJnen egész nap. Crn: Nk. Dankó a 3. (Nagylakos), Vízvári Isi-
ván (23222 K)_
Nk-hoz közel szőb pincével nagy területtel áron alul ebdó. Érd:
317417 vagy 375-373 (23224 Kj_
Nagyrecsen 3 szobás család ház garázzsal nagy területtel ebdó, fa-kast beszamlok a Kisberki, a Postakert, az Irtás utcákban. TeL:
93<371-424. (23225 K)_
Nagybakónaktól nem messze. Alsódavoriban szótő, gazd alkalmas terület prcével, lelszerebssel és telít fakhaló épülettel eladó Ár
400 eR. Érd. 323-597 (23326 K)_
Keszthelytől 4 km-re, AIsö-Gyenesdáson 340 nm-es területű lelek eladó. Közel a Balatonhoz vasútálomáshoz, buszmegállóhoz. Ár 1,5 mFt Tel.: 323-597 (23327 K)_
kloniokkomáromi hegyen hétvégi ha: eladó Ar 140.000 FI Erd:
93322-625 17 óra után. (23328 Kj_
Eladnám vagy kisebb család házra cserélném Nk. vonzáskörzetében
52 mes. vlzórás. fekjtot! bkasomat. Érd. Nk Rózsa a 13. VII. em
46. (23329 K)_
Eladó 1 szobás, erkélyes, gázfűtésű, vízórás, redőnyös, városközponthoz közeli lakás. A lakás nagyméretű és azonnal berkóRözheto. Érd.: munkaidőben a 93314-559es, 17 óra után a 318-898-as leb-
tonon.(23359 K)_
Nk-i 54 nmes, társasházi bkasomat Liszt F Ul legszebb részén el-.: sereinem 1 félszobásra, ráfizetéssel is. Érd: 322-085 (23362 K) Becsehelyen 3 szobás család ház 2.7 mRért etodó Érd: Becse-
hely, Dózsa u. 54 (23363 K)_
Vajdacsertőn 670 n-öl terület szőlő, pixével tefes felszereléssel sürgősen ebdó. Érd: 16 óra után Varga László Nk, Rózsa u 13. 3. em.
1B.a. (23364 K)_
Nk-n a belvárosban nagyméretű bkás garázzsal ebdó. Tel.: 310610
(23365 K)_
Kiskanizsan, tetőtérbeéptéses, 3 szoba+halbs, kél lürdoszobás, leblonos, atepncézetl család ház garázzsal 730 nm területen eladó
Érd: 93319-982es tetetonon. (23366 K)_
üszőn kis ház (szoba, konyha, előszoba, kamrai bebútorozva, nagy loWteríJsIlel 500000 Ft-ért eladó Érd: 314-972es letetonszámon
(23366 K)_
Nagykanizsán az Attila utcában másfél szoba+étkezö, egyedi gázfűtéses bkás ebdó. Érd: Nagykanizsa, Atttb a 10 ti. Bakonyi József-ne (23367 K)_
Nagykanizsán a keteti városrészben 2 szobás, 54 nm-es, vízorás, redőnyös, egyedi elszámobsű központi lütéses, 7. emebti teiújtott b-kás ebldó Éld: 93013-664 vagy a 93321-382es letetonszámon
(2336B K)_
Nk Rozsa u 1 sz abtl III. emeleti, 55 nmes, 2 szobás, erkélyes, egyed gázfűtéses, telujlott bkás ebdó Érd: 93/316-319-es leleto-
non (23369 K)_
Elcserélném nagykanizsai belvárosi, udvart. 1 szoba + hallos
53 nm-es, önkormányzali, gazas, fürdőszobás, vizórás lakásomat, közel a piachoz. Érd: Nagykanizsa, Király út 45. alatt.
Bornénál. (23370 K)_
Zalasárszegen 220 n-ol zártkert (gyümölcsös, veteményes) ebdó. Viz. vlbny megoldható Érd: 319-957-es leblonszámon (23371 Ki
Elcserélném Nk Ady Endre dca 22. ll.e. 11,sz. abtl 32 nm-es egyszobás, koréortos, vlzórás. erkélyes, udvari órkcrtnányzati tokáso-
mat Érd: egész nap Czrepka Zolárnénal (23372 K)_
Belezna központiban 1900 nöl telek eladó Érd: 93^77<526os te-tetonszamon (23373 K)_
Kisebb nyaralót vennék Bablonkeresztúrlől - Eteblorfnárbig. Érd 93/319-791 es tetelonszámon az esti órákban (23374 K)
GARÁZS
Ikergarázs egyben eladó a K-i -.részben ház abtl. Érd: Ptander In-aallankózvetló Iroda. Nk Kazanbk 9. Tel.: 93/320-111. (21664 K) Nk Hársfa utcában 19 nmes, udvari garázs eladó. Irányár 500 eR. Kód: 6105. Érd.: Tompa Irigaltarforgalmi Kft. Nk Magyar u. 14
TelTlax: 93/310-864. (22546 K)_
Űrhajós úti garázssoron 48 nm-es dupb garázsból kiabklotl 2 aknás autószerelő műhely (viz, vlbny, 3 lázisu áram, mosdó, wc) eladó Irányár 1,2 mR Érd: Tompa Ingatbrtorgalmi Kft. Nk, Magyar u 14
Tel/Fax 93/310-884. (20254 K)_
Nagyváthy utcában 20 nm-es aknás garázs ebdó. Irányár 700 eR. Kód: Q 101 Érd: Tompa Ingattertorgahii KII Nk Magyar u 14
Tét/fax: 93/310884. (21004 K)_
Városkapu krt-on 22 rmes dupla garázs vilannyal, vtzzei, fűtéssel, polcokkal ebdó. Irányár 900 eFI. Kóct G 102 Érd.: Tompa Ingat-lartorgalmi KH. Nk. Magyar u. 14 Tel,lax 9M1i:^64. í21C\'/. K. Űrhajós itt garázssoron 20 nm-es aknás garázs Mz, vilany, szenny-viz) ebdó Irányár 650 ezer Ft Kód G 100 Erd: Tompa Ingat-lartorgabii KH Nk., Magyar u. 14. TeMax: 93^10-664. (20255 K)
Űrhajós úti 20 nm-es garázs (víz, vibny, szennyvíz) eladó. Irányár: 550 ezer R. Kód: G 104. Érd: Torrya Irgatbrtorgabii Kft Nk, l.t.
gyar u. 14. Tetlax: 93,310664. (20256 K)_
Nk-n Munkás úti garázssoron 18 nmes, aknás garázs ebdó Irányár 570 R Kód G 100. Érd.: Tompa Ingatbrtorgalmi Kft Nk. Magyar u
14 TeMax.: 93310-884. (22418 K)_
Nagyméretű, fűtött garázs ebdó a K-i v.részben. A garázs ház alatti. Irányár: 800 eFt. Érd: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk. Kazanlak 9. 93/320-111. Munkanapokon 8-12, 14-17 óráig. (21930 K)_
Munkás üti garzssoron akna nélküli garázs sürgősen ebdó Irányár 450.000 R, Érd.: Pbnder Ingatlanközvetlő Értékbecslő Iroda. Nk.
Kazanlak 9 tel. 53.320-111 (22073 K)_
Garázs ebdó a Hársla és a Kaan Károly üli garázssoron Iranyár 500.000 R és 350.000 R. Érd. Pbnder Ingatlanközvetítő Iroda. Nk Kazanlak krt. 9. Tel.: 320-111. (22760 K)_
Aknás garázs ebdó a Kaan K. úti garázssoron. Irányár 350 000 Ft. Érd.: Plánder Ingatbnközvetló Iroda, Nk. Kazanlak krt. 9. Tel.
93320-111. (22761 K)_
Űrhajós utcában 20 nmes, dupb garázs (egyik aknás) viz, viBany. szenny viz bevezetve Irányár 1,2 mFl Érd.: Tompa Ingat lantorgalmi KH Nagykanizsa, Magyar u 14 TeMax &31i\'-554 ^\'lóöE,__
18 nm-es, ház abtti garázs a K-i v.részben ebdó. Irányár 800000 Ft ÉRd: Plánder Ingatbnközvetló Iroda. Nk Kazanlak 9 Tel 93/320-111 (22109 K)
Munkás úti garázssoron a Városkapu krt-i oldalon kadő garázst ajánlunk 500 Ft-os irányáron Érd: Pbnder IngadankÓzveblŐ Nk Kazán-
lak 9. 93/320-111. (22370 K)_
Hársfa utcában garázs ebdó. Irán/ár 500.000 R Kaan Károly üli garázs soron garázs ebdó. Irányár 350.000 R. Érd: Plánder Ingatlanközvetlő Iroda Nk Kazanbk 9. Murkanapokon 9-12 14-17 óráig. Tel.: 93/320-111.(22877 K)_
Nk-n (GE30) É-i v.részben 19 nmes garázs ebdo. Irányár 500.000 Ft Érd: Telek IngalbnközveHő Iroda, Nk Teleki 5<a Fsz Tel
93317-505. (22735 K)_
Garázst vásárolnék a Csokonai utcában vagy környékén. Ugyantl eladó vagy etoserétiető a Muskátli úti, aknás, pincés garázs Ajánbtokat napközben a 314-559-es, 17 óra után a 318698-as telefonsza-
mon varok (23029 K)_
Nk-án a Takarék üti garázssoron garázs eladó. Érd.: Nk Rózsa u.
22/B. Tóth Tibor. 17 óra után (23241 K)_
Eladó Csengery u 36. alatt udvari garázs ebdó. Érd.: 93/313-639.
!23242 K)_
Garázs eladó a K-i v.részben Érd. 93021-256. vagy 60/398 675 te-tefonon (23243 K)_
A Munkás úti garázssoron aknás garázs etodó vagy határozaKan idő-re bérbeadó Tel: 316-583. (23244 Kj_
JARMU
Aranymetál színű Honda Accord ú| gumikkal 1600 cm3-as. \'85-os kiadású. 2 év műszakival kitűnő álapotban 500 eR-ért ebdó. TeL:
93016-514. (21966 K)_
Mercedes tehergépkocsi etodó. Érd.: Nk-Sánc, Új Étet u. 61. (20043
K)_
BMX kerékpár újszerű álapotban (keveset használ), kontralékes eladó 8000 Ft-ért Érd¦ 93,316-066 letefonon 18 óra után.122946 Ki Suzuki Swift 1,3-as fél éves. 3600 km-rel eladó. Érd.: 320-851
(23245 K)_
1200-as Lada, 2 év műszakival, vonóhoroggal p álbpotban ebdo Érd.: hétvégén egész nap. Nk Magyar u 157/2 (23246 K) Romét Kadet kismotorhoz alkatrészeket vermek Érd: 93/322625,17
ora dan. (23247 Kj_
126-os Polski Fiat 13 éves. nagyon jó álapotban eladó. Iranyár 115 ezer R. Olcsóbb csere érdekel. Tel.: 316-730 vagy 316703. (23248
Renadl 5-ös, 1981 es, 1,1 benzries, 5 ajtós e lén Gy. 11«. Nagy György (23249 K)
i Érd.: Nk Zemp-
12 éves Trabant Con*i tnss műszakival eladó Érd: 06730/561-963
(23250 K)_
7 eves, piros Potekj Fut 126-os ebdó. Érd.: 375-079es tetefonon
(23251 K)_
Zöld szfnű Komár Moped nagyon jó műszaki álapotban. bolti számla-
valefack- Ara I^X-R Érd 93322-565 (23252 Ki
Üzemképes Moszkvics rendszám nékül ebdó. Érd.: 93/315-347 lete-
fonon. (23253 K)_
Sürgősen ebdó családi okok matt egy Hyndai SQPLS 1 5ös, \'91-es ev| 92-ben kxgatomba helyezett szabályzóit katalizátoros, extrás +
alitebis autó. Érd: 16 óra márt 93311665. (23254 K)_
Posta Fiat 1300-as, 25 éves, érvényes műszálával ebdó Érd
93377-326QS telefonszámon (23375 Kj_
Fiat Rtmo 1,7es dtesei, 87es érvényes műszakival ebdo Érd
93,377-32608 telefonszámon (23376 Kj_
ETZ-251es uj álbpotban ebdo Érd.. 93377-32fros letetonszámon. (23377 K)_
VW Gol 1,1 es, 1998 jiiiusig müszakizva, 5 ajtós, piros, rádósmag-nóval, jó álbpotban ebdó. Érd: Scheter Gábor. Nk Körmös li 3. Tel.: 334-210«s tetetonszámon (23378 K) -_
1 997 . május 2. KANIZSA - rfpt* ] 31
ALBÉRLET
Plánder Ingatlanközvetítő Iroda keres kiadó abérteli lakásokat, házakat, szobákat, garázsokat, a kiadónak djlalan bérfŐközvetAésssel. Keressen személyesen vagy leletonon Nk Kazanlak 9. TeL: 93/320-
111 munkanapokon 9-12, 14-17 óráig. (21652 K)_
Nk Attila ulcában 1+félszobás, bútorozott, egyedi gázfűtéses, vfzórás, tejesen felújítóit lakás kadó Irányár 16.000 R + rezsi Érd: Plánder Irxjaltanközvelifó Iroda, Nk. Kazanlak krt. 9/D. Tel.: 93/320-
111. Hétköznap 9-12; 14-17 óra közölt. (23322 K)_
Nk-án 1 szobás, bútorozott, kp. fűtéses, 1, emeleti bkás kiadó a K-i v.részben. Irányár 16.000 R + rezsi. Érd: Plánder lngaltar*özvel*ő Iroda, Nk Kazanlak krt. 90 93/320-111. hélköznap 9-12; 14-17
áfáig. (23323 K)_
1+2 félszobás, bútorozatlan, kp. fűtéses, Isz-i lakás kiadó a K-i v.részben. Irányár 15.000 fl + rezsi. Érd: Plánder Ingaltanközvetltő Iroda, Nk Kazanlak krt. 9/D 93/320-111. hélköznap 9-12, 14-17 óra
közöli. (23324 K)_
Keresünk kiadó albérletekéi, lakásokat, családi házakai, bútorozottan vagy anékül Telek IngallankózvelHő Iroda. Megtalál bennünket a Teleki utca első négyemeleles házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben Nk. Teleki u, 5/A. Fsz. TeL: 93/317-505, Nyitva: H-P-fcj 9-16 óráig, Sz.: 10-12 óráig. (12028 K)
Albérletet keras-krtál az ÉGISZ Ingallanközvetilő Iroda a város különböző pontjain. (Teljes lakásokai; szobát lakáson belül lurdószobá és konyhahasználatlal; egyedi v. kp. (üléssel) Érd: 313-371 telefonon 14-18 óráig, vagy Teleki u. 16. alatt az Égisz iodában. (20507 K)
Nk-án a belvárosban 1 szobás, 1. emeleli, egyedi fűtéses, parkettás, bútorozott, telefonos lakás kiadó. Bérteli díj rezsivel együtt: 15.000,-RiW. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület tsz.) Tel:
!93/310-504. (23285 K)______
Nk-án a belvárosban 2. emeleten 4 szoba+élkezős, 100 nmes, cé> kogejzfres, reprezenlatlv, bútorozott lakás Benyesnek kiadó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eölvös lér 16. (ÁB AEGON Biztosító épület Isi) Tel: 93/310-504.
(23286 K)_
Nagykanizsán a Berzsenyi ulcában 2 szobás, egyedi gázas, bútorozatlan bkás kiadó. Bérleti díj: 19.000.-Fl+rezsVhó. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Epüket fsz.) Tet.: 93/310-504. (22332 K) Lelenyén 1. emeleten 1+2 félszobás, 65 nm-es, parkettás, egyedi gázas, erkélyes, vízórás lakás kiadó. Bérleti dfj: 18.000.-FI+rezsLtió. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eölvös lér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel: 93/310-
504. (22961 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 1,5 szobás, kp. fűtéses 5. emeleti búto-rozoll lakás kiadó. Bérleti dj; 15.000,-R+rezsi/hó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INATLANKÖZVETÍTO IRODA Nagykanizsa, Eötvös lér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel; 93/310-504. (22962 K) Munkás utcában 1+2 télszobás, 3. emeleti központi fűtéses, bútorozatlan bkás kiadó. Bérleti dfp 15.000.-R+rezsinó. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eölvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épütet Isz.) Tel.: 93/310-504. (22654 K)
Nk-án a Városkapu körúton 2+1 félszobás, kp. fűtéses, bútorozott, 1. emeleli lakás június 1-től kiadó. Bérleti dlj: 18.000,-R+rezsfiió. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös lér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épütet Isz.) Tet 93/310-504. (23287 K)_
Palinban kétszintes családi ház alsó szirtjén 2+1 félszobás bkás bútorozva vagy anékül kbdó. Bérleti dfj: 20.000.-R+rezsknó. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös lér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület Isz.) Tel.: 93/310-504.
(22963 K)_
Nk-án a bek/árosban 2 szobás, egyedi gázas, bútorozatbn családi ház garázzsal kiadó. Bérleti dj; 3Q.0CO R+rezsimó. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épütet fsz.) Tel; 93/310-504. (22984 K) Kiadó Nk belvárosában 2+2 félszobás, 80 nm-es, 1. emeleti, bútorozott, egyedi fűtésű, telefonos lakás, csak megbízható berlök részére, kizárólag bkás céljára, álbllartás, dohányzás melőzésével. Bérleli dlj 35.000 R + rezsilió + rjény eseten garázs 5.000 Fttió Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA. NK Terv u. 4.. Tel 312056. munkanapokon 6-17 órárj. Hiv szám SIKER A-224 i23283 K)
t
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Kiss Lászlóné
temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat
Törő Lászlónét
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Csete Józsefné
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot, helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismeró\'söknek, akik
Furdán Jánosné
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Kiadó Nk belvárosához közel 1,5 szobás, bútorozatlan, közponli lű-lósü, 5. emeleti lakás. Berteli díj: 15.000L-R + rezsihó. Á rezsi 3 lőre kb. 4.000,-F1. Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA, Nk Terv u. 4., Tel.: 312-058, munkanapokon 8-17 óráig. Hiv.szám: SIKER
A/292 (23141 K)_
Kiadó Nk keleti városrészében 1. emeleti 1 +2 félszobás, eikélyes, közponli lütesü, vízórás, beépített szekrényes, szonyegpadbs, tapé-lázott, 4 emeleles épületben lévő lakás, igény szerint bútorral, vagy anékül. Bérleti dj bútor nélkül: 13.500.-Ft + rezsi/hó, bútorral 16,000,-Fl+rezsj(hó. Hiv.szám. SIKER A/293. Érd.: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nk, Terv u. 4. Tel: 312-058, munkarapo-
kon 3-17 óráig. (23142 K)_
Kiadó Nk. D-i v.részében 1 szobás, 29 nmes, egyedi gázfűtésű, vlzórás, udvari lakás, igény szerint bútorral, vagy anélkül, maximum 2 fő részére. Bérteti díj bútor néfcüt 12.000 FI + rezsfhó, bútorral 15.000 Ft + rezsi/hó. Érd.: SIKER IngalbnközvefflŐ Iroda, Nk Terv u. 4.. TeL: 312-058, munkanapokon 8-17 óráig. Hiv szám: SIKER A/294.
(23284 K)_
Irodának, telefonos, 1 szobás, és 3 szobás belvárosi lakások kiadók. ÉRd: Plánder Ingatlanközvetítő Nk Kazanlak 9/D. Tel.: 93/320-111.
(22364 K)_
11 nmes, belvárosi üzlethelyiség mosdóval kiadó irodának vagy vállalkozási tevékenységnek hosszabb lávra. Érd.; 320-111. Plánder In-gaHanközvettő Iroda, Nk Kazanlak 9. (21931 K)_
1+1 félszobás, bútorozatlan, teleionos, egyedi cirkogejzír fűtésű lakás kiadó a K-i v.részben Érd: Plánder Ingatbnközvetítő Iroda, Nk Ka-zanbk krt. 9. Tel.: 93/320-111. (22997 K)__
1 szobás, bútorozott, 1. emeleti, kp. fűtéses lakás kiadó. Egy fő részére rezsivel 18.000 R, 2 fő részére 20.000 Ft. Érd.: Plánder Ingat-lankózvettó Iroda, Nk Kazanbk krt. 9 Tel: 93/320-111. (22996 K)
2 szobás, egyedi gázfűtéses bkás albérletbe kiadó, az egyk szoba bútorozva, a másik búlorozatlanul. Érd.: Plánder Ingatlanközvetítő Iro-
da, Nk. Kazanlak krt. 9. Tel: 93020-111. (22999 K)_
Használatra odaadom Szentgyörgyvári hegyen lévő hobbi kertemet. „Petrezselyem" jeígére kérem a jelentkezőket a Plánder Ingatlanközvetítő Irodában. Nk Kazanbk Krt. 9. TeL: 91320-111. (22664
K)_
Albérleti szoba kiadó. Érd,: Nk, ErkelF. u. 9. lem. 3. (23032 K) Bútorozott szoba, konyha, fürdőszoba használattal olcsón kiadó egy nőnek vagy diáklánynak itetve nó + egy gyermek részére. (Nem do-hiányzók előnyben) Érd: Nk, Kazanlak 3/c. 2*9. Göncz (23033 K) Belvárosi, komtortos, bútorozott lakás reális áron egy személy részé-re kiadó. Többhavi djal előre kérek. Tel: 312-677. (23255 K) Június 1-től 2 és léi-, 3 szobás, bútorozatlan albérletei keresek Aján-
latokal: 320-563. (23256 K)_
1+2 lélszobás lakás albérletbe kiadó. Érd: ápf. 25én Nk Munkás u.
7/B. 11/7. alalt a helyszhen, 17 órálól (23257 K)_
Albérleti szoba kbdó 1 fő részére. Érd.: de, 10-ig v, esfe 19-20 óra közöli Nk Platán sor 7/A. II. bh. 1/1., hétvégén egész nap (23258
K-i v.részben 2 szobás, bútorozott lakás kiadó. Tel.: 317417 vagy 375473. (23259 K)_
Belvárosban üzlethelyiség kiadó. Érd: 06/30-462-058. (23260 K) Albérleti szoba kiadó hölgy részére. Érd: Nk. Erkel F. u. 9. I. em. 3. (23261 K)__
VEGYES
Zalakarosra szakácsot és pultost felveszünk Érd.: 319-546-os telefonszámon. (23388 K)
Fagyai, sövény, iskolázott kx és csavaros lüz (dísz lüz) eladó. Érd.: Kiskanizsa, Nagyrácz u. 45/A. Tel: 319-624. (21687 K)_
CD írás 500 Ft, lemezzel együtt csak 2.000 FI. Új Super Nintendo gép 22.000 R. Hívj.: a 063ű/462-199es telefonszámon. (21055 K)
Gitár, tangóharmonika, szHelizalor, zongora oktatási válbbk. Ugyanitt angol nyelvű szövegek kvcMásál is váílabm. Érd: Kiss Le-vente, Nk-Sénc, Új Élet u. 61. Hét Ion 20 óra után. (20603 K) Szponzort vagy betektelől keresek egy lablmányi szintű, meroben új rendszerű, egészségügyi készülék prototípusának elkészítéséhez. Leveleket „Új fegyverrel a rák ellen" jeligére a Pl 154-be kérek (20604
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
Keresem egykori katonalórsaimat, azokat a kanizsai tüzérekel, akik 1943-ban Szolnokon kaplak kiképzést. Majd 1944-ben Ukrajnába kerüllek a frontra. Kovács László (kürtös) 16/les tüzéroszlály. Érd,; 93/320-598. (22719 K)_
Zalakaroson 1 vagy 2 hetes üdülési jogot vásárolnék. Ajanblokal Plánder Ingatlanközvelitő Iroda elmére kérem, Nk. Kazanlak krt, 9.
Tel.: 93020-111. (23002 K)_
Magasan kvalfikáll, adó- és pénzügyekben, munkajogban jártas szakemberek vállaljak egyéni vállakozók. jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, mezőgazdasági kis- és őstermelők, valamiil egyéb önálló tevékenységet végzők könyvvezetését, teljesköíü adó, TB. munkajogi ügyintézését. Szakértelem, precizitás, diszkréció. Tel: 93,317-024, 93/316-488 (23035 Ki
Eladó 2 db 3/4es férfiköpenyek, ZÖtí tehérszihben/ 800 db és zöld-szlnü pincórmelény 1 db 2300 Fl-ért Érd.: Nk, Kazanbk 1/0. 40,
6.30-13.30-ig. (23045 K)_
Eladó szövetkezeti üzlelrész névreszoló értékpapír sürgősen. Azonnali átírással és lebonyolflással. Ára; 135000 FI. kp. Vagy ingatlanra cserélném és műszaki dolgokra. Érd.: Nk, Kazartak 1/C. 43. 8.30-
18.30-13. _; megállapodás szerint. (23046 K)_
Szorgalmas, dolgozni szerető fiatal 19-29 évesig magabiztos sok szabadidővel rendelkező hölgyeket sürgősen keresek Magas kere-seli lehetőségekkel. Vidékiek előnyben. Lakás megoldható. Várom mielőbbi választevelüket. .Szorgalom" jeligére a Nk. Pl. 154-be várok
levelet. (23047 K)_
Dekorációs reklámgrafika és gyermekszobák festését váltalom Érd:
323-21 Oes telefonszámon !23049 K)_
Egy idős magányos bácsit vagy nénit, aki magát ellátni nem tudja, ápolással, gondozással lakásért vállalom Ajánlatokat „Szeretet" jeü-gére várok a Nk. Pl. 154-re. (23379 K)_
Sok szabadidővel rendekező agilis, 18-28 éves korig hölgyeket alkalmaznék Vidéki hölgyek jelentkezését is várom. Magas kereseti lehe-tóseoek Vidékieknek lakás megoldható. Kötetten munkaidő, fénykép előnyl jelenthet. Varom mielőbbi jelentkezéseiket. „Korrekt" jeligére
NK Pl. 154-re. (23076 K)_
Kémónyes gázkonvektor 8000 Ft, világoskék fürdőkád (öntvény) 7000 FI, 1 db kétszárnyú zárt, fém kertkapu, 1 db kisajtóval, 1 db kétszárnyú lém, bejárati ajtó, aki bontassál üveges, eladók. Érd.:
93/319047 letelonon. (23226 K)_
Faiibaba eladó. Érd.: 93/311-614. (23227 K)_
Eladó Evrika automata mosógép, 5 éves, kis hibával 5000 Ft-ért, valamint 150x150 cmes, új, hőszigetel, oldali nyíló, bukóabbk 15000 Ft-ért. Érd: hétvégén, egész nap, Nk. Magyar u 157/2. (23228 K)
Építkezők! Reluxás, kétszárnyú abbk és erkélyajtó bukóablakkal el-
adó. Érd.: naponta 18 óra után, 93/315-510. (23229 K)_
ITT Nokia Dnivision, nagyképernyős, teletextes, sztereó, színes tete-vizió eladó. írd: naponta 16 óra után Tel.: 93/315-510. (23230 K) Anyagi nehézségekkel küzködö csabd elfogadna vagy olcsóért venne cserépkályha! ós konyhaszekrényt. Cím: Nk. Király u. 21. 2es aj-
ló. (23231 K)_
Eladó 38 kondigóppel, szotariummal, szaunával felszerelt testépAO klub 360 m-en (Florida Club) (23232 K)_
Kereskedők, vásárlók figyelmébe! Betegség miatt kiárusítást lartok Zrinyi u. 20. alatti üzletemben. Ktarusrtásra kerülnek: férfi-női ruhák, balon- és átmeneti kabátok, ingek, pulóverek és cipők. A kiárusllás vasárnap kivételével 8-12 óráig, amfcj a készlet tart. ANNUS NÉNI
OLCSÓ ÁRUK BOLTJA. (23233 K)_
Eladó területi kizárólagosságot élvező divat márkakereskedés. Érd:
93/313-639. (Natt-Naff) (23234 K)_
Matematikából általános és középiskotasok korrpetálását, valamint érettségire, felvételire felkészítést váltai szaktanár Nk-án Tel.: 316-
514. (23235 K)_
Informatikából számítástechnikából oktatást, továbbképzési (szerkesztési és programozási szinten is) válabk Tel: 316-514. (23236
K)_
Benzinmotoros bozc^vágó-szegérynyló, garancais és légpárnás tü-
nyró eladó Erd.: 93/315-665. (23237 K)_
Ágyneműtartós heverők, 2 db rusztkus tolel, lv-szekróny, konyhaasz-
lal jó álapolban olcsón eladók 93/315-865. (23238 K)_
1920 előlti képeslapokat, régi, postán futóit levelekel, inlbciós levelezési, kínai bélyegekel, főleg 1960-1970 kozöllteket, Kína és Észak-Koreából küldöli légipostai levelekel, bpokal keresek megvételre, vagy cserére. Nagy Gyula 8640 Csurgó, Soltra Alajos u. 4. Tel:
82/471-915, 19-20 óra között. (23239 K)_
Eladó Brunner Erzsébet, Nk-i születésű festőművész „Táj, abkkal" 30x40-es olajfestménye. A festő 1988-ban a Magyar Népköztársaság Zászlórendje kitüntetést kapta, jelenleg Indiában él. Ára: 30.000 FI.
Nagy Gyula, Csurgó, Soltra Alajos u. 4. (23240 K)_
Gépelési munkát szövegszerkesztőn válalok Érd: 17 óra ulán: 323-
149 letelonon (23325 K)_
Kombi kiságy 8000 Ft-ért ebdó. Érd: 18 óra utón, 320-627es lelelo-non (23326 K)_,_
1 db mosdó, 1 db lehér színű kád 1 db lengőkaros csaptelep, 1 * zári ajtólap használtan eladók Érd: Görcsi Józsefnél a 322-572-es lelelonszámon. (23380 K)_
3 lunkcbs, kiskerekű babakocsi, tO.OOO-Rért eladó. Érd.: a 323-
135-ös telefonszámon. (23381 K)_
Szabadhegyi lékemen (enyőgyökerek kivágásához a lelek febsasá-hoz vagy leiszántásához alkalmi munkásl keresek. Érd.: 316-516-os
lelelonszámon. (23382 K)_
Öl literes, alig használ) vlbny boyler 7.000-FI-órt, üveges ajtólap 5.000 Réri, kólszamyu zsalus, bejárata ajtólap 10.000 Ft-ért eladó. Érd.: az esli órákban a 315-668-as lelelonszámon. (23383 K)
4 gyermek utón szoc. poi. kedvezmény eladó. Irányár 1.300.000.-FI, Érd.; Nk, Attila út 12 D lll/l. vagy Budapest XII. ker. Királyhágó lér 1. mlsz. 10. Tel.: 06-1/213-9600 Farkas Csaba. (23384 K)
2 lunkcbs babakocsi kiváló álbpotban lévő, 8 eFt-ért sürgősen el-
adó, Érd.: 322085-ds lelelonszámon. (23365 K) _
Energomal aulomala mosógép 1 éves, hideg-meleg vizes, kiváló állapotban eladó. Érd.: 322-085-ós lelelonszámon. (23386 K) Bülékocsi kiadó nyári hónapokra. Érd.: 93/319-949es teleionszámon
(23387 K)_
Nagykerekü, mózeskosaras babakocsi eladó 15 eFt-ért. Ugyanul Maroo 3 funkciós babakocsi eladó 7 eFt-ért. Érd.: 323-597es felefon-
számon. (23390 K)__
Kombi gyerekagy ebdó 15 eFt-ért. Érd: 93/316-839es lelelonszá-mon. (23391 K)_
3 funkciós kiskerekű babakocsi 10 eFtért ebdó. Érd: 323-135-ös telefonszámon. (23392 K)
PARTNERKERESŐ
45/157&3 elváH hölgy megismerkedne lüggellen jó megjelenésű úrral lartós kapcsolat céléból, Leveleket „Piros rózsa" jeligére, Nk PL:
154-re várok (22591 K)_
40/17268 lüggellen, dipbmás, egyedül élő úr keresi egy nemdohányzó, vékony lestakalú hölgy ismeretségét házasság céljából. Levelét „Porgó" jeligére várom. Nk. Kazanbk krt. 9 Plánder Hirdető (22757 K)_
40 éves, 165 cm magas, lelsőlokú végzettségű, rendezett anyagi körülmények közöli éb, lüggellen, csinosnak mordot!, kedves hölgy megismerkedne korban hozzáilo, hasonb adottságokkal rendelkező, magas, nemdohányzó úrral. Levelekel „Frézia" jeligére, Nk Kazanlak krt. 9. Pbnder Hrdelöbe kérek (23333 K)_
Egy értelmiségi, lüggellen, csinos, litgrán hölgy, aki 42 éves, 165 cm magas, várja a levétel annak a lüggellen, nemdohányzó, intelligens, jó megjelenésű úrrak a levéléi, aki 4046 év kor kózÖtti„Gyöngyvi-rág" jelqére, Nk Kazantak krt. S. Plánder Hirdelő címre. (23334 K)
41 éves, lüggellen, 165 cm magas lialatember rendezeti anyagiakkal korban hozzáilo hölgy levéléi várja, Gyermek nem akadály. Levelekel „Együtt egymásért" jeligére várom Plánder Hirdetőbe.Nk Kazan-
lak9. (22759 K) _
Olyan lórfil keresek lársamnak, aki hűséges, őszinte, korban hozzá-mib, nem a gazdagságra és kalandra vágyk 47 éves asszony vagyok Levelekéi „Becsütef" bigére, Nk. Pl. 154-re varok. (22839 K)
55 779
A legújabb adatok szerint jelenleg 55779 .állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten huszonöt csecsemő\' született Nagykanizsán és vonzáskörzetében, ebből tizenhatot jelentettek be nagykanizsai lakcímre. A mögöttünk álló hét folyamán huszonöt polgár halálozott el, A hét folyamán huszonhét fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni, ötvenhármán pedig kijelentkeztek. Városunk lakossága harminc fővel csökkent. Hétvégén hét párt esketett az anyakönyvvezető, ebből kilenc fő nagykanizsai illetőségű.
49 éves. eh/áll, gyermeké! egyedül neveb, Italalos hölgy saját lakassál komoly szándékú férfi ismeretségét keresi. Levelekel „Ketten
könnyebb" jeligére, Nk Pl.: 154-be kérem. (22944 K)_
A múltai eletedlem, előre nézek, szeretnék végre egy olyan bárétól találni, akinek legfontosabb a saját és társa boldogsága Szeretetéi nem rejti el, figyelmes, kiegyensúlyozott, inteligens, vtíám természetű. Legyen független, rendezeH életvitelű, tialabs, 52 év körüli. Levelekel „Egymásért mindent" jeligére, Nk. Kazanbk krt 9. Plánder
Hirdetőbe kérek (23004 K)_
38 éves, 165 cm magas, függelten, nemdohányzó, egzisztencbval, biztos anyagi háttérrel rendelkező lialatember keresi korban hozzáib. filigrán, kedves hölgy ismerelségól komoly kapcsobt kjabklásának céljából. Levelekéi „Lanaely" jeligére, Nk Kazanbk krt. 9. Plánder
Hirdetőbe kérek. (23005 K)_
43 éves, 176 cm magas, független, egzisztenciával, biztos anyagi háttérrel rendelkező fiatalember komoly kapcsotal céljából várja a leveleket korban hozzáilo hölgyektől, egy gyermek nem akadály. Együtt lenni tenne jó!" jeligére, Plánder Hirdetőbe, Nk. Kazantak kit
9. (23006 K)_
Élettársai szeretnék, 35 éves korig várom hölgyek tevelét. Jó lenne, ha hozzám költöznél. Légy molett, s nagyon vidám! Szeress és lisz-lelj! Levelekel „Vörös rózsa" jeligére, Nk. Pl.: 154-be kérek (23008 K) 42 éves 160 cm magas független vidéken élő Itatalember keresi korban hozzá ib hölgy levelét, aki rendezeti ollnonába költözne de legalábbis lartós kapcsolatra vágyik „Együtl-Egymásért" jeligére Nk Ka-
zantak 9. Plánder Hirdetőbe. (23166 K)_
„Tavaszi találkozás" jeligére várom független, 47 éves korig olyan hölgy levelei, aki minden hibámmal elogadna, igazi társra vágyó lüggellen 47 éves férfi vagyok Gyeimek nem akadály. Nk Kazanlak 9.
Plánder Hirdetőbe várom a leveleket. (23167 K)_
34 éves független, magas, jó megjelenésű lialatember keresi élete párjai komoly kedves csinos hölgy személyében. „Júniáis" jeligére Nk Kazanlak 9. Plánder Hirdető cinre várok levelet. (23168 K) 36/164 cm magas elvált dipbmás hölgy, rendezel! anyagiakkal keresi korban hozzá !10 elvált fiatal, ember levelét tartós kapcsotal kialakítása céljából „Búzavirág" jeígére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe
várok tevelet. (23169 K)_____
144/70/56 éves Italalos, káros szenvedélytől mentes, igényes özvegy férfi keresi azt a nem dohányzó, arányos testalkatú igényes hölgyet, aki otthonába kölözne, lényképel kerek, amit visszaküldők „Szereié!" jeligére Nk Kazantak 9. Plárder Hirdetőbe várok levelel. (23170 K)
28 éves 168 cm magas, kék szemű, káros szenvedélytől mentes, barna lajú, intelbens, lüggellen Itatalember keresi élete párjai. Olyan hölgy személyében, aki nem a királyfit várja a teher lovon, hanem a földön élő ifjút. Kizárólag vidéki hölgyek tetenlkezésének .Az élet együtt könnyebb" jeligére Plánder Hirdetőbe Nk Kazantak.9 vá-rok levelet. (23171 K)_
50 éves, szőke, kékszemű, Özvegy hölgy társai vagy barátot keres 55 éves korig. Leveleké! „Napsugár" jeligére. Nk. Ff: 154 címre kérek (23262 K)__
93/314-672
Az Élettér Egyesület által működtetett állatmenhelyen csaknem száz talált vagy elkóborolt eb, kis -és nagytestű keverék házőrzők és fajtiszta kutyák, köztük német vizsla kan és szuka, Wels terrier kan és skót juhász szuka kutyák várnak gazdára.
A talált kutyák hétfőtől péntekig, nyolctól tizenegyig adhatók le a ^ menhelyen. A gazdátlan kutyusok -. 3 akik egyébként bekerülésükkor ol- « tásl kapnak, s pontosan nyilván tar- ^ tottak - szombatonként délután kel- < tőtől háromig ¦- költségtérítési díj fi- 8 zetése ellenében - elvihetők a Sánc- § ban, a Thury-laktanya mögött talál- u ható menhelyről.
INGYENES
lakossági apró
FELADHATÓ:
NagyJtóaalzsa, Terv u. 3.
TELEFON:
925/310-340, 312-303
JcJif**i s/m 4 &*t^Utztki+U*U&lsi.
ée mii kfTcUfagdt ittiütt ÁwlflfLdctiL fara* Láy*/t &Ámt/-eua*aí a iáréjcfln*
32
KANIZSA - Wzncé
1997. május 2.
- Bomba Kiskanizsán. Kií-kanizsán, az Őrtorony utca elején egy építkezésnél az alapozási munkálatok során egy második világháborúból visz-szamaradt robbanószerkezetet találtak. A helyszínt a Környezetvédelmi Felügyelet munkatársai biztosították, amíg Budapestről meg nem érkezett a tűzszerész alakulat. Ok a szerkezetel hatástalanították, és a kiskanizsai lőtéren felrobbantották.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel ./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI
PROGRAMAJÁNLÓ:
- 4-én IS. 00 órakor:
„ANYÁK... - ŐK A BÉKE, A JÓSÁG, A PUHASÁG" Zenés irodalmi összeállítás Anyák Napja tiszteletére
- 4-én 19.00 órakor: KONTRASZTOK III.
A POTE Egészségügyi Főiskolai Kar Táncszínházának műsora
Művészeti vezető: Orsovszky István koreográfus
- 7-én 10.00 órakor: VI. KODÁLY ZOLTÁN KÓRUSTALÁLKOZÓ
Fellépnek a város és városkörnyék általános iskoláinak kórusai
- 9-én 18.00 órakor: NÉMETH JÁNOS KERAMIKUSMŰVÉSZ ÉS KIRÁLY FERENC SZOBRÁSZMŰVÉSZ KÖZÖS KIÁLLÍTÁSA Megnyitja: Bereczki Loránd, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója
Megtekinthető: május 31-ig
- 10-én 18.00 órakor: A TÉLAPÓ AKCIÓCSOPORT MŰSORA
Provokatív és gyomorforgató produktummal_
MERCI KULCS NÉLKÜL VÉDELMI ZSAROLÁS?
Egy Mercedes típusú személygépkocsi ajtajának kifeszítésével igyekezett csütörtökön ismeretlen tettes a gépjárműt megszerezni, ám ezen cselekedete csak mintegy kétszázezer forintnyi károkozással járt. Két kanizsai illetőségű polgárt, Sárközi Istvánt (Nagykanizsa, Király utca 42.) és Tizedes /Attilát (Nagykanizsa. Petőfi utca \' 42.) többek között védelmi zsarolás alapos gyanújával őrizetbe vett a rendőrség. Letartóztatásukra tettenéréskor került sor. A rendőrség kéri mindazok jelentkezését, akik hasonló bűncselekmények áldozatává váltak, illetve ilyen esetekről tudomásuk van. Bejelentéseket a 92/311-030 és a 93/312-190-es telefonokon várnak, a bejelentő személyét a rendőrség titokban tartja.
TUZ KISKANIZSAN
ÉS KISFAKOSON
Mint a tűzoltóság ügyeletesének tájékoztatójából megtudtuk, a tűzoltóknak a héten kétszer kellett kivonulniuk. Az első esetben 24-én hajnalban, a Bajcsai út 17. szám alatt a Thury György múzeum régi mezőgazdasági munkaeszközöket tároló melléképülete gyulladt ki. A tűzoltók a tüzet eloltották, az ügyben vizsgálat folyik. A másik esetben egy kigyulladt faház oltását végezték el Kisfakoson a kanizsai tűzoltók.
HÖLGYEK
OLASZORSZÁGBA
1990 óta nagy nyomás nehezedik a magyar-szlovén határ őrizetével megbízott Nagykanizsai Határőr Igazgatóságra. 1993-tól már több mint 9000 fő próbálta átlépni illegálisan ezt a határszakaszt. Ezen személyek többségükben a jobb megélhetés reményében pró-
bálnak szerencsét. Köztük egyre több azon lányok száma, akik többnyire Olaszországba igyekezve, ott próbálnak illegálisan munkát vállalni. Őket általában egy külföldi „barát" találja meg, s talál számukra állást a „szórakoztató" iparban. Ez történt egy olyan ügyben is, melyre most került pont. \'97. április 11-én B. K. 37 éves szlovén állampolgár megszervezte hét, Magyarországon jogszerűleg tartózkodó ukrán hölgy magyar-szlovén zöldhaláron történő átjuttatását. A hölgyek végső úticélja Olaszország lett volna, ám lebuktak. A vizsgálat során sikerült azonosítani a nőket átjuttató személyt, és 1997. április 23-án B. K-t egy határmenti településen letartóztatták, majd büntetőfeljelentéssel a rendőrségnek átadták. Sajnos ez csak a jéghegy csúcsa, egyre több ilyen stílusú ügy adódik a határőrség feladataiban - tájékoztatta lapunkat a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság.
P&P KFT. I0URS
...HA UTAZNI SZERETNE IGÉNYESEN, DE OLCSÓN... NYÁRI SLÁGERÁRAK TUNÉZIA - NABEUL HOTEL FÉLPANZIÓVAL, REPÜLŐVEL 1 HÉT MÁR 67.900 Ft-tól
FAKULTATÍV PROGRAM: SZAHARA SZAFARI TÖRÖKORSZÁG - KEMER APARTMAN, REPÜLŐVEL 1 HÉT MÁR 46.900 Ft-tól [ Gyermekkedv. 7.000 Ft^1
CIPRUS - LARNACA
HOTEL, REGGELIVEL REPÜLŐVEL 1 HÉT 59.90\'d Ft Gyermekkedv. 25.000 Ft BELFÖLDI ERDÉSZ-, , NYARALO-HÁZAK HAZÁNK LEGSZEBB TÁJAIN BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Nagykanizsa, Király u. 3l/E. Tel./fax: 93/321-243
HA UTAZNI SZERETNE...
I— Tisztelt Szerkesztőség!-
ÉDESANYÁM
Anyák napján, ezen a szép májusi napon nagy tiszteiénél és szeretetlel köszöntjük az édesanyákat, akiknek életünkéi köszönhetjük. Ők azok. akik féltő gonddal ügyelnek minden lépésünkre, igaz emberekké igyekeznek nevelni bennünket. Milyen megnyugtató érzés gondok esetén édesanyánk védő szárnyai alá futni, őszintén megbeszélni vele problémáinkat. De nemcsak ezen a szép napon, a hétköznapokon is övezze őket szeretet, hiszen a szeretet és az édesanya szó szorosan összetartozik, mert kitől kaphatnánk a legtöbb szeretetet, ha nem az édesanyánktól. Valamennyien tudjuk, hogy ezt a soksok önzetlen szeretetet soha nem tudjuk viszonozni, még ak- | kor sem. ha minden nap igyekszünk nekik örömet szerezni. í Egy szál virággal és meleg öleléssel tudassuk velük, hogy g nagy szükségünk van rájuk, ne szégyelljük az arcunkon vé- S giggördülő örömkönny cseppeket, és mondjuk ki a két leg- ! szebb szót is - szeretlek édesanyám. Tudjuk, hogy a világon " a legnagyobb kincs az édesanya. Mindenkinek azt kívánom, hogy nagyon sokáig legyen meg jó erőben, egészségben a legdrágább kincse, az édesanyja. Akik pedig már elvesztették legdrágább kincsüket, ezen a napon tegyenek egy szál virágot sírjukra, ne szégyelljék szomorúságuk könnycseppjeit, ott ők is mondják ki a két legszebb szót - szeretlek édesanyám!
Klrálv János
- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap -
liis/i r -késztől Dóró János. Főmunkatársi Lukács Ibolya. Munkatársi Dukát Éva. Titkárságvezetői Bencze Ildikó. Szerkesztőse1!;! titkári Mlllel Szilvia. Külső munkatársak! Balogh Antal, Balogh László, Bodor Bált, Horváth Ilona, Pungor Attila, Szlrovlcza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőseit! Nagykanizsa, Terv u. 3. Levékuin 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 Tel./fax: 93/312-305. Szedési Antal Lfvla, Borda Menyhért. Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel! Kantea Újság Kfl. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305, Menyhárt Reklámiroda Nagykanizsa, F6 tlt 10. Tel./fax: 93/322-539. Kiadja a Kanizsa Újság KII. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezetői a Kanizsa Újság Kit. Ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Ctarklj u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezetői Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa tijiái Kfl, Elófizelásl díj: egy hónapra 140 Ft. Lapzárta; a megjelenést megelozS kedd 12 óra. ISSN 0865.3879
W* -_--____----=í| EREZZÜK MAGUNKÉNAK A VAROS KÖZTERÜLETEIT IS - NE HAGYJUK SZÓ
NÉLKÜL A BARBAR RONGÁLÁSOKAT! <
NAGYKANIZSA -.............-;- --_.- * 1
NEGY irpcm
ÉV IVI^OJŰ/JL/Il/O
UTÁN A COLÁBAN?
/Véjy tv után álljunk meg egy pillanatra! Most az idő is megáll velünk, s egy kicsit az „új felnőttekre" gondolunk, akik holnap még egyszer bejárják az „alma mater" falait. Ballagok. Öltönyben, virággal, megilletődötten. Valami végetért. Emlékek villának át az ünnep perceiben. Ahogy Radnóti mondta: „Születtem. Tiltakoztam. S mégis itt vagyok. Felnőttem." Fény és árnyék közt, a szabadság és a valóság világában.
Nem mind arany, ami fénylik - gondolhatnátok (Hobo után szabadon); de az lesz, ha akarjátok. Bár hiába minden bölcs mondás, ha a világ másról szól. Egy biztos: rólatok is. Keressetek valamit e világon...
Információink szerint, amit lapunk kérdésére a városi kórház ambulanciáján meg is erősítettek, szombatról vasárnapra virradóan reggel öt óra előtt néhány perccel egy sebesült férfit szállítottak a baleseti ambulanciára, ahol sür-
gősségi ellátást kapott. A férfi sérüléseire azt a magyarázatot adta. hogy őt a kanizsai Cola diszkóban egy vendég meglökte, s a lökés következtében egy összetört pohár sebesítette meg. A sérüléseket ellátó orvos azonban a sebeket
késszúrás által okozottaknak vélte, s hivatali kötelességből értesítette a rendőrséget. A rendőrség munkatársai érdeklődésünkre lapzártánkig sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánták az esetleges késelés történetét.
MEGJELENIK MINDEN PENTEKEN
ÁRA: 35 Ft
dél-zalai hetilap
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Telelon/lax:
(93) 312 305
ALAPÍTVA: 1988.
IX. évfolyam 19. szám 1997. május 9.
BÜNTETŐ FELJELENTÉS
SUHAI ELLEN
Hiába van dr. Málly Vera ügyvédtől és a polgármesteri lemondást kirobbantó ügy bajcsai elindítójától írásos nyilatkozat arról, hogy nem kezdeményeznek feljelentést
a volt polgármester ellen, Su-hai Sándor nem kerülheti el a büntetőeljárást. Dr. Hóbor Erzsébet, a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője ugyanis büntető feljelentést
tesz a megyei rendőrfőkapitányságon Suhai Sándor ellen, mert a jegyzőkönyvek alapján alapos a gyanú, hogy a volt polgármester bűncselekményt követett el.
Palotás visszahívható
Az önkormányzati törvény lehetőséget ad arra, hogy a FKgP-ből kizárt Palotás Tibort a közgyűlés visszahívja bizottsági tagságából. A hírt a megyei közigazgatási hivatal törvényességi főosztályvezetője is megerősítette. Az ÜJKB szerint az ügy egy önálló képviselői indítvánnyal napirendre tűzhető.
Öncsőd az NSR-nél?
Lapunk információja szerint Fe-rencz József, az NSR Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. ügyvezetője és résztulajdonosa a Csengery utcai épület kifizetetlen rezsiköltségei illetve a temetőgondnokság veszteségei miatt - amelyeket az önkormányzat nem kíván egyelőre átvállalni -, ellenlépésként felvetette, hogy öncsőd bejelentését kezdeményezi. Ferencz József cá-
folta ezt az információt. Telefonbeszélgetésünk során úgy nyilatkozott, hogy ilyenről nincs szó, és azt ajánlotta, hogy lapunk forduljon ahhoz, akitől az információ származik, mert fel sem vetődött, hogy ilyen vagy hasonló lépésre készülne.
A polgármesteri hivatalban megtudtuk, hogy vizsgálat indult az NSR Kft. számláinak jogszerűségét
illetően. Továbbá azt is. hogy e közben például felmerült annak a kérdése is, hogy felül kell vizsgálni, miért fizet bérleti díjat az NSR Kft. a Ferencz József többségi tulajdonában lévő Ryno Kft-nek. Az NSR Kft. csődeljárásával kapcsolatban egyébként a többségi tulajdonos önkormányzat is kezdeményező lehet, ha a közgyűlés annak alapos indokát látja.
Ki legyen polgármester?
Az MDNP sajtónyilatkozatával kapcsolatban lapunk arra kérte a pártok képviselőit, támogatottjait, mondják el véleményüket arról, hogy jónak tartják-e, ha a pártok együttesen támogatnának egy olyan független polgármesterjelöltet, aki kellő közigazgatási gyakorlattal rendelkezik.
A nyilatkozatot és a válaszokat la. punk 7.?. oldalán adjuk közre.
2 ( KANIZSA - \'guptUéty, cUé^&kt ) 1997. május 9.
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság
Városképi ügyek
Garázsépítési lehetetlenségek?
Konzervált múlt
Military-pálya
Szerdán délután a szokásos időben kezdte meg munkáját a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Jóllehet a kiadott napirend szerint a négy első témát a GVB-vel közösen tárgyalta volna a bizottság, az együttes ülés kezdeti határozatképtelensége miatt a GVB külön vonult az adózással kapcsolatos napirendjét megtárgyalni. Az ez idő alatt határozatképessé lett VKB Magyar József önálló képviselői indítványával kezdte meg munkáját. A témát már korábban is tárgyalta a bizottság, mi több, a közgyűlés napirendjén is szerepelt, de az interpelláló nem fogadta el a polgármester válaszát, ezért a téma ismét a VKB elé ke-
rült. A Nagyváthy utcában a KÖGÁZ Rt-től megvásárolandó területen a lakók garázsokat szeretnének építeni. A terület egykor játszótérként funkcionált, ma is a lakók gondozzák. A VKB az előző tárgyaláskor azért utasította el a kérelmet, mert az érvényben lévő rendezési terv oda nem teszi lehetővé a garázsépítést. A vonatkozó rendezési tervek módosítására van lehetőség, de ennek eredménye csak a jövő év májusára várható, hiszen, mint az ülésen elhangzott, a terveket sok helyen véleményezik, értékelik. A módosítás eredménye, mint Sónicz István utalt rá, az is lehet, hogy ott továbbra sem lehet majd garázsokat építeni. Persze, hogy ez így lesz, vagy sem, ma még senki sem tudja megmondani. A VKB, mivel az érvényben lévő rendezési terv az adott területre vonatkozóan nem változott, fenntartja a február 26-i állásfoglalását. E napirendet követően immár a VKB és a GVB együtt folytatta munkáját. A Zala Volán Rt-nek értékesített terület korrekciójával foglalkozó napirendet vita és kiegészítés nélkül fogadta el a két bizottság. Az észak-keleti lakótelep közművesítésének beruházási okmányát is vita és kiegészítés nélkül fogadta el a két bizottság. A következő napirend a Vásár-
csarnokhoz vezető út építésének beruházási okmányával foglalkozott. Mint az ülésen elhangzott, ehhez is rendezési tervmódosítás szükséges, amely mintegy százötvenezer forintba kerül. Krémer József csodálkozásának adott hangot, hogy ez esetben milyen gyorsan van mód a vonatkozó rendezési tervek módosítására. Karmazin József városi főépítész jelezte, hogy ez a módosítási folyamat sem volt gyorsabb a másiknál, csak ebben az esetben a szükséges két év utolsó időszakában vagyunk. A napirendet elfogadták. A Zsigmondy-Winkler Műszaki Középiskola műhelybővítési kérelmét is vita és kiegészítés nélkül fogadta el a VKB és a GVB. Új híd megépítését javasolta a VKB a Sóhajok hídjával foglalkozó napirend kapcsán. Mint elhangzott, hatnyolc millió forintból lenne mód egy a célnak megfelelő híd megépítésére. Mivel számtalan kérdés nem tisztázott a Thury-laktanya esetleges városi hasznosíthatóságának témájában, a VKB levette napirendjéről e pontot, s majd akkor tér vissza a tervezői ajánlatok megvitatására, ha tisztázódik, melyek azok a részek, amelyeket a város megkap. Az arculattervezéssel foglalkozó pályázat kiírásra kerül. A pályázattal kapcsola-
tos kérdések koordinálását a Polgármesteri Hivatal végzi. Ezt követően Balassa Béla a város közlekedési koncepciójával kapcsolatos felvetéseit, gondolatait hallgatta meg a bizottság. Mint a bizottsági tag elmondta, nagyon fontos lenne a városnak saját érdekében minden elképzelhető fórumon lobbyzni, pályázatokat írni és beadni, figyelemmel kísérni a kiírásra kerülő pályázatokat, hiszen a próbálkozásokkal a város nem veszíthet. Szerencsés lenne letelepíteni egy Phare-irodát, hiszen a bekerülési költsége elenyésző ahhoz képest, mekkora összegek sorsáról dönthet egy ilyen szervezet. Balassa Béla hangsúlyozta, a személyes kapcsolatokat, mint elmondta, a városnak érdeke lenne, hogy gyakran lásson vendégül olyan politikusokat, akik a fejlesztésekről a különböző fórumokon dönthetnek. Fontos lenne a horvát féllel együttműködni közös céljaik érdekében. Ha a városvezetés most mindent megtesz, hogy a tervbe vett utak nyomvonala ne kerülje ki a város közvetlen közelét, akkor az elkövetkezendő százötven évben talán kevesebb fejlesztésből marad ki Kanizsa, mint a legutóbbi ötvenben. Ezt követően aktuális építési ügyek kapcsán hozott döntéseket a VKB. Sem a
A leggazdagabb város
Település Lakosság Hivatal Költségvetés A költségvetésből
száma létszáma 1 főre jutó összeg
Százhalombatta 16 162 fő 137 fő 4,1 milliárd 253 681
Baja 38 000 fő 133 fő 4,5 milliárd 118 421
Vác 33 805 fő 114 fő 4 milliárd 118 326
Ózd 42 083 fő 98 fő 4,7 milliárd 111 351
Sopron 54 372 fő 202 fő 6 milliárd 110 351
Budaörs 21 140 fő 103 fő 2,2 milliárd 105 014
Cegléd 38 310 fő 155 fő 3,9 milliárd 101 984
Orosháza 33 287 fő 86 fő 3,3 milliárd 100 700
Kazincbarcika 34 759 fő 104-110 fő 3,5 milliárd 100 693
Ajka 33 134 fő 90 fő 3,2 milliárd 98 132
Hódmezővás árhely 50 955 fő 158 fő 5 milliárd 98 126
Pápa 33 894 fő 93 fő 3,3 milliárd 97 362
Nagykanizsa 56 008 fő 170 fő 5,3 milliárd 94 469
Kiskunfélegyháza 33 121 fő 101 fő 2,9 milliárd 87 558
Jászberény 28 502 fő 106 fő 2,4 milliárd 86 381
Dunaújváros 58 510 fő 160 fő 4,9 milliárd 85 267
Gödöllő 29 367 fő 136 fő 2,3 milliárd 78 489
Gyula 33 461 fő 120 fő 2,5 milliárd 74 550
Szentes 31 814 fő 87 fő 2,2 milliárd 71 007
Hajdúböszörmény 31 360 fő 83 fő 2,1 milliárd 68 559
Érd 53 121 fő 120 fő 2,5 milliárd 47 012
( KANIZSA - Vonté* uta* )
Alig van jogosult?
Palotás Tibor szerint rossz a rendelet
1*97. május 2.
Teleki utca 2., sem pedig a Rozgonyi utca 27. esetében nem javasolja az engedélyek kiadását a VKB, mivel a kérelem kiadásával meglévő, a városképnek nem megfelelő állapotokat konzervál a kérelem nyomán megvalósuló beruházás. Mindkét esetben az lenne a szerencsés, ha egy beruházó megvásárolná a tömböket, és új épületegyüttesek kerülnének a mostani lepusztult helyére. Ennek ellenére, hangzott el a bizottság ülésén, az engedélyek valószínűleg kiadásra kerülnek, mert ezt egy magasabbrendű jogszabály lehetővé teszi. Az Ady utca 30. szám alatti méteráru-kereskedés kialakítási kérelmét és az Izzó főbejárati utca lakó- és melléképület építési kérelmét támogatta a bizottság. Ismét késve kérte meg a fennmaradási engedélyt a Lovas Military Club. Mint ismeretes, a hétvégén versenyt rendeznek a pályán, ám a kialakított akadályok engedélykérelme most került csak a bizottság elé. Bár a bizottság egy kivétellel támogatta a kérelmet, javasolta a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályának, hogy ezúttal szankciókat is léptessen életbe, vagyis szabjon ki büntetést.
B. D. É.
Jó kereseti lehetőséggel lehetőleg gyakorlattal rendelkező, önálló munkavégzésre képes
HIRDETÉSSZERVEZŐT
keresünk azonnali belépéssel.
FIZETÉS ALAPPBÉR+ JUTALÉKOS RENDSZEBEN.
i
Bővebb felvilágosítás: « 93/312-305, 93/310-540.
A legutóbbi közgyűlésen tárgyalta meg és fogadta el a testület a pénzben és természetben nyújtandó szociális támogatásokról szóló rendeletet. A vita során a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén elhangzottaknak megfelelően Palotás Tibor azon véleményének adott hangot, mely szerint a lakásfenntartási támogatásról szóló 14. paragrafusban foglaltak alapján nagyon szűk kör lesz a gyakorlatban jogosult a támogatás igénybevételére. Azt javasolta, hogy a normatívákat emeljék meg és a jogosultság akkor legyen érvényesíthető, ha a lakásfenntartás indokolt havi költsége eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének húsz százalékát a rendeletben javasolt harminc százalék helyett. A közgyűlés nem fogadta el Palotás Tibor módosító javaslatát.
- Nem tudtak meggyőzni arról, hogy jól döntött a testület. Arra hivatkoztak hogy általában úgysem kérik a lakásfenntartási és fűtési támogatást, mert akik jogosultak lennének erre, azok inkább egy másik fajta támogatást kérnek. A kettő együtt nem adható.
Úgy látom, senki nem akar komolyan foglalkozni az én kérésemmel. Ugyanakkor matematikailag egyértelműen bebizonyítható, hogy a most elfogadott rendelet szerint csak az egyedül élő személy esetére nyújtható lakásfenntartási támogatás, mert a 14. paragrafus (1) b. pontja lehetetlenné teszi, hogy a családok, a gyermeküket egyedül nevelő szülők lakásfenntartási támogatást kaphassanak Ez számomra elfogadhatatlan. Nem tudom megérteni, hogyan lehet úgy megalkotni egy rendeletet, hogy tudjuk: számszakilag a rendeletben megfogalmazott korlátok miatt ki sem adható a támogatás.
- Az egyedülállók esetében elfogadhatónak tartja a normatívát?
- Az összes rendeletünk rendkívül hátrányos az. egyedülállók szempontjából. Aminek örülni lehet az az, hogy legalább arra figyel a rendelet, hogy bizonyos jövedelemhatár alatt egyáltalán kaphassanak valamilyen támogatást. Az egyedülállók szempontjából azért hátrányos a rendelet, mert a családok nettó jövedelménél feltüntetett egy főre eső átlag
alapján abból könnyebben meg lehet élni, mint az egyedülállók egy jövedelméből, ahol nem oszlik többfelé olyan költség, amely a családok esetében azért megoszlik a jövedelmek között.
- Az indoklás között elhangzott az, hogy azért így szabták meg a normatívákat, hogy beleférjen az erre a célra fordítható kiadás az elfogadott költségvetésbe. Ez nem elfogadható magyarázat?
- Ez elfogadhatatlan. Egyébként nem is igaz, mert senki sem számította ki azt, hogy hogyan lehet a költségvetésbe beleférni. Ez az elmúlt évek gyakorlatában is kiderült, hogy a hibás rendeleteink miatt bizonyos támogatási formákban az erre a célra szánt segélyezési, támogatási keretet nem lehetett kiosztani. Nyilván azért, mert az illetékes osztály rosszul mérte fel azt, hogy a rendelet szerint mennyi osztható ki. A közgyűlésnek nem áll módjában ezt ellenőrizni, ezért az eléje tett rendelettervezetet elfogadja, és év végén, az elszámolásnál derül ki, hogy mégsem jól működik a támogatási rendszerünk, mert a rendelet nincs összhangban a lehetőségekkel. Felháborít az, hogy -mondhatom, tudatosan -, olyan részletei vannak a rendeletnek amelyek végrehajthatatlanok és ezt a közgyűlés nem volt hajlandó komolyan venni. Szeretném egy önálló képviselői indítványban számszakilag is bebizonyítani a képviselőtársaimnak hogy miért hibás, amit elfogadtak. Ebben a rendelet komolytalanságát érzem, és úgy gondolom, hogy egy testület nem engedheti meg magának azt, hogy egy pontatlan számítás miatt hozzon rossz rendeletet.
- A plusz előirányzat forrását miből teremtené elő?
- Arra soha nincs kötelezettség, hogy erőnkön felül is nyújtsunk támogatást. Ha elfogyott a rendelkezésre álló keret, vagy a közgyűléshez fordult a hivatal, hogy foglalkozzon a megoldással. Ha nem volt lehetőség támogatásra, akkor a következő alkalommal már eséllyel indult a kérelmező.
- Ön szerint rugalmasabban kellene kezelni év közben a költségvetést, bátrabban kellene módosítani, ha az indokoltnak látszik?
- Ha azt látjuk, hogy bármelyik rendeletünk hibás, azonnal korrigálni kell.
L.I.
Az állampolgári jogok or- á^\\^ . — — Jt _ <|_ ^ ^ M|_ szággyűlési biztosához, fordulók \\J\\j UuSlUcUl
ügyei közül mintegy harminc százalékot tesznek ki a helyi
önkormányzatokkal, polgármesteri hivatalokkal kapcsolatos panaszok. Ezek egy tetemes hányada szociális problémákat takar. A szociális panaszok esetében nenéz helyzetben van az ombudsman, mert nem tudja felülbírálni az önkormányzatok, polgármesteri hivatalok döntését, mert az mérlegelési jogkörükbe tartozik, hogy az adható támogatást megadja vagy nem.
- A hozzánk kerülő ügyekben keményen megnézzük az önkormányzati rendeleteket - mondta dr. Gönczöl Katalin. - Azt vizsgáljuk hogy megfelelnek-e azoknak a törvényi kritériumoknak, amelyeknek meg kell felelniük. Ha a jogszabályok hiányosak, akkor általában a közigazgatási hivatalokkal közösen felhívjuk az önkormányzatok figyelmét arra, hogy úgy hozzák meg a rendeletet, hogy az megfeleljen a kritériumoknak. Ez az egyik módja annak, hogy utolérjük azt a segítségnyújtás elmulasztását, amit az adott panaszos kifogásol - ha igaza van, ha nem. A másik probléma az, hogy egy kis városban vagy faluban, ahol mindenki ismer mindenkit, elmulasztják azokat a körültekintő vizsgálati módszereket, amelyekkel egy család anyagi körülményeit fel lehet mérni, amelyek alapján megalapozott döntést lehet hozni. Elmulasztják a környezettanulmányt, a felek alapos meghallgatását. Ha egy háztartás tiszta, ha egy család büszke-szegény, aki nem szeret panaszkodni, de odáig jut, hogy enni vagy lakni és bead egy kérelmet, akkor annak alapján, hogy a lakás rendezett, nem szabad elutasítani a támogatási kérelmet, amíg a progléma teljes feltárása nem történt meg. Ha egy családnak van egy működő Trabantja, nem lehet elutasítani, mert - ahogy volt már rá példa - lehet, hogy egy beteg gyereket hordanak vele heti két-három kórházi kezelésre. Nem szabad formális döntéseket hozni, hiszen szociális ügyekben életbevágóan súlyos kérdésekről van szó. Mi pénzt nem tudunk adni, de a panaszoknak utánajárunk
( KANIZSA - Ö*6*uH*Hw«t )
1997. május 9.
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
,!,,„• , ¦ SSSSBÍSSSSSBBBSSHSBBSS
4
A polgármester lemondását követő rendkívüli helyzetben Tüííő István elnökletével ülésezett a kanizsai közgyűlés. Az alpolgármester szerint a történtek miatt rossz hírű lett a város, ezért kérte a képviselőket, hogy együttes munkával próbálják meg a város nevén esett csorbát kiköszörülni. Tüttő István elmondta, hogy a város előtt tornyosuló nagy feladatok miatt szükséges lenne második alpolgármester választása is.
Napirend előtt Krémer József ismét felhívta a közgyűlés figyelmét a lakosság egy részének szabálytalan kutyatartási gyakorlatára. Elmondta, hogy a közelmúltban a Péterfai-árokhoz közeli kis-erdőben valaki harci kutyát edzett. A képviselő szerint mindezek elgondolkodtatóak mind az önkormányzat, mind a hatóság számára. Dr. Horváth György kérte az önkormányzatot, hogy támogassa kétszázezer forinttal a magyar bajnok kanizsai baseball-csapatot, aki ennek hiányában nem tudnak részt venni a BEK-megmérettetésen. Azt is kérte az oktatási bizottság vezetője, hogy a kanizsai látogatásuk alkalmával szóban tett meghívásnak tegyenek eleget a város szervezetei, mutatkozzanak be Grado-ban, amelyet támogasson az önkormányzat és az alpolgármester. Hajgató Sándor tiltakozott az ellen, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Házban az igazgató engedélyezésével falkibontásra került sor. Kérte a jegyző és a műszaki osztály gyors intézkedését az eredeti állapot visszaállítására. Erre válaszolva dr. Takács Anikó jegyző elmondta, hogy az átalakításhoz nem kell építési engedély, de a tulajdonosi hozzájárulást az intézményvezető nem szerezte be.
Ezt követően került sor a polgármesteri tájékoztató megtárgyalására. Dr. Csákai Iván szerint presszionálják a közgyűlést azzal, hogy a hivatal megpályázott egy
FELHÍVÁS PÁLYÁZATRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város arculattervének elkészítésére
A kiírás térítésmentesen beszerezhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri » Hivatal Városi Főépítészi Iro- 1 dán (Nagykanizsa, Erzsébet tér Lj 7. Telefon/fax: 93/312-283) | 1997. május 12-től munkanapo-1 kon 9,00 órától 15,00 óráig. .
ifjúsági koordinátori feladatkör feltételeinek megteremtésére kiírt pályázatot. Dr. Pintemé Grund-mann Frida, a művelődési osztály vezetője elmondta, hogy egy évre szól majd a program, amire pályáztak, amely előkészítője lehet a majdani törvény által előírt feladatoknak. Kelemen Z. Pál javasolta, hogy a közgyűlés kérje fel a Pénzügyi Bizottságot a nagycsaládosok részére Bajcsán épült kilenc lakóház önkormányzati szerepvállalásának kivizsgálására. Bicsak Miklós interpellációjában elmondta, hogy a palini volt somogyi-kastély tulajdonosa lakásként jelentette be az építményt, pedig kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytat, ráadásul építményadót sem fizet. Kelemen Z. Pál hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak fel kell vállalnia azt, hogy a Kábeltel Kft. eljárása ellen fellép a Gazdasági Versenyhivatalnál. A témához kapcsolódva Magyar József hozzáfűzte, hogy vissza kellene állítani az antennarendszert. Rámutatott arra is, hogy a Kábeltel Kft. nem fizet díjat a kábelnek a közterületeken való átvezetéséért. A képviselő arra kérte a közgyűlést, hogy ne hagyják abba a kábeltelevíziós témát. Marton István arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendőrség szevezeti átszervezése során az a terv, hogy a megyében két kiemelt kapitányságból csak egy marad meg. A képviselő szerint nem kétséges, melyik. Mint mondta, a négy megyei jogú város közül, amelyek nem megyeszékhelyek, Sopron már kivédte ezt a lépést. Minősíthetetlenül barátságtalan lépésnek tartotta a képviselő a megyei rendőrfőkapitány részéről az elképzelést, hiszen - mint mondta - a város alapítványokon keresztül nem kevés pénzzel támogatja a rendőrséget. Azt kérte képviselőtársaitól, hogy
FOGADÓÓRA
Papp Ferenc képviselő május * 9-én pénteken 16 órától 18 óráig ° várja fogadóóráján a 4. számú vá- | lasztókerület polgárait a HSMK | földszinti irodájában. i
ne hagyják, hogy a várost odadobják a bűnözőknek.
Ezt követően a zárszámadás, a költségvetés módosítása napirendek megtárgyalására nem kerülhetett sor, mert a könyvvizsgáló és a gazdasági osztályvezető közötti szakmai nézeteltérés tisztázásáig levették a napirendről a témákat. Tóth József a könyvvizsgáló képviseletében visszautasította Tarnóczky Attila azon kijelentéseit, melyek szerint elképzelhető, hogy a felbontásra került könyvvizsgálói szerződés miatt talált sok hiányosságot és kifogásolni valót a Sygno Audit.
Az oktatási-nevelési intézmények vezetőinek kinevezésére került sor ezután. Még a személyi szavazások előtt azt kérte Tarnóczky Attila, hogy a korábban összevont óvodák összevonását szüntessék meg és a kinevezés során alulmaradt tagintézmény vezetésével megbízható az, akit nem nevezett ki az óvodai igazgatóság élére a közgyűlés. Dr. Pintérné Grundmann Frida felhívta a figyelmet arra, hogy a javasolt esetben új pályázatot kellene kiírni és az eljárás nem zajlana le szeptemberig. Ezt követően a képviselők kérdése és a pályázók szóbeü kiegészítése nélkül kinevezték a 3. számú óvodai igazgatóság élére Horváth Lászlónét, a 4. számú óvodai igazgatóság élére Borsos Petemét, a 6. számú óvodai igazgatóság vezetőjének Zalavári Lászlónét, a Hevesi óvoda vezetőjéül pedig Kiss Ernőnét. A Miklósfai iskola és óvoda vezetője ismét dr. Kotnyek Istvánné lett, a Hevesi Sándor Általános Iskola igazgatójának Sósné Kutast Margitot választotta meg a közgyűlés. A Rózsa utcai iskola vezetője továbbra is Horváth Istvánné lett, és a Batthyány Gimnázium valamint a Cserháti-szakközépiskola vezetésében sem történt változás, Mayer Ferenc és Janzsó Antal igazgatja az intézményeket.
Ezt követően a Családsegítő Központ egy pályázatának adott szabad utat a testület, majd módosításokkal elfogadta a pénzben és természetben nyújtandó szociális támogatásokról szóló rendeletet. Ennek vitája során Palotás Tibor emelt szót az ellen, hogy a normatívák elfogadása esetén nagyon kevesen részesülhetnek a támogatásokban. (Vele készült írásunkat
¦¦¦nH"\' i\'
a lap 3. oldalán közöljük.) Béres Márton rámutatott, hogy ellátásokról és nem támogatásokról kellene rendelkezni.
Ezt követően a lakástulajdonhoz jutásról szóló rendeletmódosítás vitája során Kalmár István, a gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke elmondta, hogy bizottságuk nem ért egyet a támogatás maximumának csökkentésével, illetve javasolja a vevőkijelölési jog eltörlését és azt, hogy a támogatásokról csak a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntsön. A vita után a módosítás úgy került elfogadásra, hogy nem csökkent az ötszázezer forintos maximális támogatás, illetve a pályázatok elbírálására a Szociális és Egészségügyi Bizottság lesz a jogosult.
Vita nélkül fogadta el a testület a közhasznú foglalkoztatottak létszámkeret-emelésére tett javaslatot és az Arany János-Kalmár utca összekötésének beruházási programját. Engedélyezte az Im-periál Ingatlankezelési Kft-nek, hogy Nagykanizsa közigazgatási egység nevét használja.
Ezt követően zárt ülésre került sor, melyen elsőként az Alfától az Omegáig Kft. ügyvezetője számolt be a kft. működéséről, arról az intervallumról, amióta Stahl György az ügyvezető. A közgyűlés egységesen állást foglalt arról, hogy korábbi határozatukat végrehajtva a beruházást határidőre be kell fejezni, ennek érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Az alpolgármesternek feladata lesz ennek felmérése, amelynek eredményéről a júniusi közgyűlésen kell beszámolnia -tájékoztatta lapunkat Tüttő István. A vásárcsarnok átadásával egy-időben meg kell szüntetni a jelenlegi piacot és az ottani üzleteket. Utóbbiak esetében meg kell találni a célravezető jogi formákat.
A volt MÉH-telep ügyében úgy foglalt állást a közgyűlés, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján az önkormányzat jogi úton szerezzen érvényt igazának a meghiúsult földeladás miatt.
A zárt ülés utolsó napirendje keretében fellebbezésekről tárgyalt a testület.
L.I.
1997. május 9.
I
KANIZSA - \'ZfOtdetéa,
I
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati biztosnak jelölhető személyek részére. Pályázhatnak azok a büntetlen előéletű magyar állampolgárok, akik felsőfokú pénzügyi, számviteli iskolai végzettséggel és legalább 5 éves költségvetési gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat benyújtható 1997. május 31-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesteréhez (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
A pályázaton megfelelő személyek kiválasztása után azok nevét, költségvetési gyako- %¦ rlatuk szakirányát közleményben a helyben szokásos módon tesszük közzé. |
Az önkormányzati biztosnak jelölhető személyeknek a konkrét kirendeléskor meg kell ^ felelni a 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 44/A. § (7) bekezdésében foglalt össze- < férhetetlen ségi szabályoknak is. |
Érdeklődni és felvilágosítást kérni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri 5 Hivatalának Gazdasági Osztályán lehet személyesen, illetve a 311-048-as telefonon. .
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1995. évi XLVM. törvény 120. -ra alapján pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok ellátásra 1997. június 1-től 1999. május 31-ig.
A pályázatot a polgármesterhez kell benyújtani (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
A pályázat benyújtásának határideje: 1997. május 15., elbírálásának határideje: 1997. május 31. A pályázathoz csatolni kell:
• a PM által kiállított könyvvizsgálói engedélyt,
• a könyvvizsgálatot végző természetes személy esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• nyilatkozatot, hogy az összeférhetetlenség nem áll fenn,
• igazolást költségvetési intézménynél szerzett 5 évnél hosszab idejű gyakorlatról,
• a könyvvizsgáló felelősségbiztosítását. A pályázatnak tartalmazni kell:
• a vállalási dijat,
• az együttműködésre vonatkozó elképzeléseket.
Az Állami Zeneiskola
1997 június 17-18-án 10-12-ig és 14- 18-ig. mindkét napon FELVÉTELT HIRDET,
Feltétel: sikeres felvételi vagy az előző tanévről szóló, megfelelő
eredményt tanúsító bizonyítvány felmutatása.
(A részletes feltételrendszer és az oktatással kapcsolatos információk ,j
a zeneiskola kapubejárójában kifüggesztve megtalálhatók.)
Érdeklődni: Állami Zeneiskola, 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 108. cí- |
men, és a 93/313-32l-es telefonszámon lehet. _I
FEKETE RÓZSA TEMETKEZÉSI BT.
- Teljes körű kegyeleti szolgáltatás
- Döntés előtt győződjön meg árainkról
- Kamatmentes részletfizetési kedvezmény
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel.: 93/310-486
Ügyeleti telefon: 93/317-768; 93/311-572; 93/312-821
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az 1997. évi Szociális Alap céltámogatás elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa város szociális támogatási rendszerét kiegészítő tevékenységek, célok támogatása.
Pályázhat minden helyi civil szervezet, közösség, csoport, egyesület és szociális intézmény.
Szervezetek fenntartását, működtetését az Alap nem támogatja. Pályázni az alábbi témakörökre lehet:
1. Új típusú szociális szolgáltatási formák (például időskorúak, egészségkárosodott fiatalok és gyermekek otthoni és intézményi gondozása, rehabilitációja stb.) kialakításának támogatása
2. Intézményekben élők részére:
- rehabilitációs célú tevékenységek elősegítése
3. Szociális rendezvények támogatása (például szakmai rendezvények, szociális érdekvédelmi szervezetek rendezvényei) ¦ I
4. Szociális szakemberek és a civil szervezetek üsztségviselőinek, dolgozóinak továbbképzése, tapasztalatcseréje, tanulmányút támogatása
5. Folyamatosan végzett mentálhygienes tevékenységi formák támogatása
6. Fogyatékossággal élő emberek egyéni, közösségi szükségletének támogatása - főleg a szocializáció, a segédeszközök, az akadálymentesítés, kondíció karbantartása - területén
A céltámogatás elnyerésének módja:
1. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztályán átvehető adatlapon kell benyújtani.
2. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot, ez esetben célonként külön lapot kell kitölteni.
3. Tevékenységhez kapcsolódó tiszteletdíjakat külön az előírt járulékokkal együtt kell tervezni.
4. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek más forrásból nem ré- í szesülnek támogatásból. =
5. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztá-á lyán kell 2 példányban benyújtani (Nagykanizsa, Király u. 47.) 5
6. A beadás határideje: 1997. május 31. |
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Auto-Kanizsa Kft.
KIZÁRÓLAG EGYÉNISÉGEKNEK
MÁR 350.000 FT ÖNRÉSZTŐL!
FOKI) ÖSSZES TÍPUSÁRA SPECIÁLIS KEDVEZMÉNY (3-13%) ORVOS ÉS GYÓGYSZERÉSZ VÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE
Éj személygépkocsi - használt személygépkocsi - szerviz - alkatrész *
8800 NAGYKANIZSA, BALATONI ÚT 33. TEL.: 93/537-000 FAX: 93/537-009
6
( KANIZSA)
199?. május 9.
ÉPÜLETSZOBRÁSZ
Tudását családi vállalkozásban kamatoztatja
- Két éve vagyunk vállalkozók. Lényegében a kényszer vitte a családunkat erre a szakmai területre. Telephelyünk: Surd, Hősök tere 8. Hatvan négyzetméteres műhelyünkön kívül a lakás céljára szolgáló lakásunk egy részét is munkavégzési célokra állítottuk be. Férjem is aktív részese a munkáknak, fiam, Malik András épületszobrász. Négy éve végzett Budapesten, Laki Péter jóhírű épületszobrásznál tanulta a szakmai fogásokat -mondta bevezetőjében Tóth Lásztóné, a vállalkozás ügyvezetője.
- Milyen munkák végzését vállalják?
- Szobrok, lakások belső és külső díszítését gipszből készült elemekkel (stukkozást), külső homlokzati díszítéseket, rigipsz kartonok felrakását a mennyezetre, álmennyezetre és a padlásterek burkolására. Ezt egészíti ki az oszlopok burkolása, beltéri szobrok, falidíszek, ajándéktárgyak, kis figurák készítése. A készített tárgyakat bevonattal látjuk el, amely lemosható, „lélegző" és portaszító. Csak gipsszel dolgozunk, a termék élettartama korlátlan ide-jú\\
- Milyen a családi munkamegosztás?
- A fiam a szakember, az ötletek, elképzelések és a munkák szakmai indíttatása tőle származik, a férjem a besegítő családtag, míg a kisebb szobrok gyártását, csiszolását és az értékesítését én végzem - mondta a vezetőasszony.
- Mennyire ismert tevékenységük?
- Nem lehet panaszunk. Minden reklám nélkül fedeztek fel bennünket. (Surd, Tel.: 06-93/377-174) Jeles ünnepekre a vállalatok megrendelésére nagyobb darabszámot is legyártunk, így: nőnapra, karácsonyra, anyák napjára és húsvétra. A termékek többsége alapszínnel - fehérrel
kerül forgalomba, de negyedét antikolt, bronzos bevonattal látjuk el. Megrendelésre készítünk komplett előszobai, fürdőszobai kereteket is. Halogén világításhoz, világítótesteket is készítünk csillár helyettesítőként. Egy milói Vénusz alapja gipsz, - kézi úton előállított - márványozott hatású.
- Milyen anyagokkal dolgoznak?
- Közismert nevén: német modell gipsszel dolgozunk, melyet a kanizsai Bábel Kft-től szerzünk be. Az adalékanyagok közül a festékanyagokat Kanizsáról, a folyékony szilikongumit Budapestről vásároljuk.
Az ügyvezető asszony arról is említést tett, hogy a milói Vénusz mintadarabját Olaszországból hozatták be, és annak alapján eddig húsz-huszonöt darabot készítettek el ez év tavaszáig. Termékeik elhelyezési piaca Zala megyén kívül Somogy megye is.
Bödör Béla
Ügyfeleik mondták
A Fekete Rózsa Bt. kedvezményeinek pozitív visszhangja
Lapunk szerkesztőségébe pozitív jelzést kaptunk arról, hogy a Fekete Rózsa Temetkezési Bt a szegény, nehéz körülmények között élőknek - a hozzátartozójuk elhalálozása esetén - kamatmentes részletfizetési kedvezményt nyújt. Két hölgy munkatársunkat e tényről készséggel informálta.
- Két éve a férjemet a Fekete Rózsa Bt-vel temettettem el. Ehhez a tartalék pénzemet kellett felhasználni. Szinte meg se nyugodtam, fél év múlva meghalt az édesanyám. Bucsutára kellett szállítani és eltemetni. A részletfizetési lehetőségről az egyik vezető. Szever
¦:\'::>::;. :v:;--:-:.:::o:o
Attila tájékoztatott, amit örömmel elfogadtam. Havi hétezer forintot fizettem be hat hónapon keresztül. Akkor munkanélküli voltam. Jelenleg a kereskedelmi iskola konyháján dolgozom. Külön szeretném hangsúlyozni, hogy a temetéseket diszkréten, szépen
bonyolították le. Ezért, ezúton is köszönetemet fejezem ki - mondta Nagy Lajosné.
J. Mária (Kiskanizsa, a vezetékneve elhallgatását kérte. Szerk. megj):
- Szép, takaros házban lakom. Eltartóim vannak. Sajnos a takarékpénzem elfogyott, és ezért merült fel bennem a részletfizetés gondolata. Szever Attila, a Fekete Rózsa Bt. egyik vezetője tudta nehéz helyzetemet, és ő ajánlotta fel a részletfizetési lehetőséget, amivel azonnal éltem is. Attila családunk régi ismerőse, én varrással foglalkozom, és annak idején a családjuknak az apróbb varrást munkákat elvégeztem. Erre emlékezett ez a jó gyerek1 Elég nagy baj, hogy szív-asztmám van, és a ház körüli területet - száz négyszögöl - csak akkor tudom művelni, ha kicsit jobban vagyok, na meg az is igaz, hogy a szorgalmam gyakran segít át a nehézségeken. A részletfizetés azt jelentette, hogy havonta a kis nyugdíjamból - havi tizenkétezer forintot kapok - törlesztettem a részletet töb hónapon keresztül. Még vissza van egyhavi részletem. Egyéb-
ként nagyon jól jött a részletfizetési lehetőség, némileg ez is enyhítette fájdalmaimat. Sajnos mozgássérült is vagyok, szóval öreg koromra összejöttek a bajok. A temetést gondosan, szinte első osztályúan végezte a Fekete Rózsa Bt. Bárkivel beszélek, csak őket javaslom, a zökkenőmentes bonyolítás miatt - válaszolta kérdésünkre J. Mária, kiskanizsai lakos.
A két hölggyel történt beszélgetés után a Széchenyi tér 3. szám alatti irodában - bemutatóteremben - sikerült elérni Farkas Tibort, az egyik ügyvezetőt. Az ügyfelek felé nyújtott kedvezményekről az alábbiakat mondta.
- Három éve vezettük be a kamatmentes részletfizetési kedvezményt. Fele összegei az ügyfeleink kifizetik ekkor beszéljük meg a négy-hat havi részletet. Esetenként nem zárkózunk el a hosszabb távú részletfizetéstől sem. Évente hétszáz temetést bonyolítunk ebből kétszázan veszik igénybe a részletfizetési szolgáltatásunkat...
Bödör Béla
Isten éltesse Shadow
Talán kevesen tudják, de Kanizsán működik egy hangstúdió, ahol már évek óta színvonalas munka folyik. A ..Shiidnu" névre hallgató stúdió Sipos Csaba nevéhez fűződik, és most ünnepli fennállásának ötödik évfordulóját Kn-nek kapcsán kerestük meg az ilyenkor szokásos kérdéssel: Hogyan tovább?
- Nos, az az igazság, hogy ebben a szakmában nemigen lehet előre tervezni, maximum csak rövid időszakra. Most dolgozom végre egy saját album összeállításán, és az időm Javarészét elveszi. Ennek ellenére megrendeléseim sem szenvednek hátrányt, ugyanolyan minőségű, vagy ha lehet, meg jobb munkákat adok ki a kezemből, mint eddig.
- Márpedig ezek nagyon jó anyagok, főleg, ha a báli zenészeknek kiadott zenegyújteményekre gondolunk. De milyen stílusú lesz az első saját albuma?
- Ez a manapság oly divatos tech-no műfaj sokkal lágyabb, romantikusabb, szelídebb irányzatának, a „trance" zenének stílusát fogja követni, ezt igyekszem klasszikus mű-
vekkel - Bach, Liszt, Brahms - egy fedél alá hozni.
- Körülbelül mikorra várható az album megjelenése?
- Ha minden jól megy, ősz végén már kapható lesz az üzletekben. De ez még sok mindentől függ.
- Legfőképp az anyagiaktól. Nem túl költséges manapság ma-
1997. május 9.
I
KANIZSA - PR
I
A DAEWOO Márkakereskedés és Márkaszerviz megnyitója
Március második felében a központtal történt egyeztetés után intenziven elkezdődött a Hevesi úti - korszerűen felszerelt - komplexumban a fHkészülés világon is elismert egyik korszerű gépkocsi márka fogadására.
- A márciusi tíz nap igazolta elképzeléseinket. Az első tizenkét darabos szállítmány a jelzett időre megérkezett, az érdeklődés minden elképzelésünket meghaladta. A TlCO típusból hat darab, a NEXIA-ból négy darab, míg az elegáns kivitelű ESPERO-ból két darabot szállított budapesti központunk A sok érdeklődő közül nyolcan választottak egy-egy típust, az ügyfeleink kamatmentesen vásárolták a különböző színű, kiváló minőségű személygépkocsi típusokat, - mondta bevezetőjében Püspök József DAE-WOO-márkakereskedő.
- Érdekes a kép! Arra számítottunk hogy a TÍCO-t, mint a legolcsóbb típust keresik és milyen a sors a NEXIA-ból vásárolták eddig a legtöbbet. A fehér színüekre nagy az igény, az első amit eladtunk az egy fehér színű NEXIA volt. A TICO 800 köbcentis, 41 lóerős, három hengeres, fogyasztása átlagban 4-4,5 liter, A NEXIA 1500 köbcentis nyolcvan és kilencven lóerős. Ez utóbbi tizenhat szelepes, a fogyasztásuk száz kilométeres átlagban 6-6,5 liter. Az ESPERO 1500 köbcentis, tizenhat szelepes, 90 lóerős, fogyasztása a NEXIA-val egyező!
- A DAEWOO hétvége milyen képet mulatott?
- A vártnál jobb az érdeklődés. Tíztizenöt kocsit rendeltek meg a TICO és a NEXIA típusokból. Kanizsáról és környékéről, de Keszthelyről és Dél-Somogyból is sok volt az érdeklődő, sőt a vásárló! Készpénzzel néhányan fizettek, a többség a kamatmentes hitel lehetőségével élt. Tíz darabot adtunk el. Ez utóbbi lehetőség maximum 48 hónap részletfizetést tesz lehetővé. A látogatók száma meghaladta az ötszáz főt a két bemutatónapon. A gépkocsik utánszállítása folyamatos. Például egy reggeli bejelentésre, ami a színt és a típust illeti, amennyiben nincs a készletünkben úgy három napon belül a márkakereskedésünkben van és plusz két-három napon belül átvehető...
- Egyéb jellemzők, a műszaki háttér tükrében?
- Mindhárom típusnál három év a fődarabok garanciája, míg a rozsdavédelmi szavatosság hat év! A műszaki háttér maximálisan biztosított. A szervizszolgáltatásunk minden igényt kielégít, erről ügyfeleink minden alkalommal meggyőződhetnek A közeljövőben a személygépkocsik palettáját a haszongépjárművek értékesítésével is bővítjük. A jelenlegi főbejárat helyén egy új autószalonnal bővítjük egységünket a Hevesi úton. A miklósfai karosszéria javító és autófényező bázisunk egy fedett kocsitárolóval bővült az elmúlt hónapban. Ezáltal elegánsabb, védettebb kocsirakteret sikerült kialakítani.
Bödör Béla
- Szakmai tanulmányút az OPEL szentgotthárdi gyárában. A Zala megyei Kézműves Kamara és az Autójavítók és Kereskedők Országos Szövetségének Megyei csoportja gyárlátogatást szervezett az OPEL szentgotthárdi gyárába.
Az ötven főből álló kanizsai és zalaegerszegi csoport a karosszéria összeállító és a motorgyártó szerelőcsarnokokat kereste fel. Az iparosok körében nagy sikert aratott a korszerű technikát felvonultató gyár. A tervezet szerint ez év szeptemberében az AUDI Győrben épített gyárát keresik fel a szakemberek.
gáokiadásban megjelentetni egy CD-t?
- De, eléggé, azonban mint mindenhol, itt is lehet faragni a kiadásokból. És hát valamicske támogatást kapok szüleimtől is, így úgy néz ki, ki tudom adni az albumot.
- Meddig tervezed a stúdióvezetést, a hangmémökösködést folytatni?
- Ezt megint csak nem tudnám előre megmondani. Egy-egy átdolgozott éjszaka után, mikor reggel
jövök rá, hogy nem aludtam semmit, és mégsem tudtam elkészülni, hát legszívesebben abbahagynám. De aztán jön egy jó nap, összejön egy szépen hangszerelt, szépen szóló szám, és az megint feltölt energiával. Ilyenkor meg abbahagyni sem tudnám.
- Tehát lehet majd gratulálni a tizedik s/iiiinapon is?
- Remélem.
Szálában Attila
Dédapja és édesapja nyomdokain, útban a katonatiszti pálya felé
A honvédségi átszervezések a gyakorlatban a létszám leépítésével, átszervezésekkel járnak. Ennek indoka közismert Mindezek ellenére az ország katonai szakközépiskoláiban a tanalók többsége továbbtanulási szándékkal a katonatiszti pályát választja. Kiérnem Arnold végzős érettségiző fiatalban a négy év alatt megerősödött a katonai pálya iránti vonzalom. Vele beszélgettünk.
- Az Andrejka-Csokonai Általános Iskolában négyes átlag eredménnyel fejeztem be tanulmányaimat. Eredetileg a győri Béri Balogh Ádám Honvéd Gimibe jelentkeztem. Győrből átirányítottak a Vattay Ferenc Honvéd Kollégiumba Székesfehérvárra. Ez nem önálló létesítmény, szerződése van a Tóparti Gimnáziummal és ezáltal lehet bejutni a jó színvonalú oktatási intézménybe. Első lépésként fel kellett vételezni a kimenőruhát, - ezt szolgálatban használjuk - ami szintügyeletesi szolgálatnak felel meg. A tanulmányokat ötvenhaton kezdtük, jelenleg tizenkilencen vagyunk katonai kollégisták, ami nyolc fős gimista tanuló társaikkal egészül ki.
- Érvényesül-e a tanulmányok során a katonai jelleg?
- Az első évfolyamban a negyven fős diák csapat csoport parancsnoka voltam. Másodikban a sok tanulás miatt átadtam a stafétabotot az elsőévesek választott képviselőjének. Harmadik évfolyamban kollégiumi diákigazgató lettem. Ez amolyan kapcsolattartó funkció az igazgató és a diákok között. Például személyi kérdésekben, rendezvények intézésében fegyelmi tárgyalásokon a diáktársaimat képviselem, de szavazati jogom nincs. A negyedik évfolyamban jelenleg is diákigazgató vagyok, de hamarosan át kell adnom a vezénylőpálcát az utánam jövő harmadéves diáktársamnak.
- Milyen egyéb változások jellemezték az intézményt?
- Bizony voltak változások, amelyek a hagyományos kerékvágásból kizökkentettek bennünket. Tavaly megszűnt az étkezdénk, most már területen reggelizünk.
ebédelünk és vacsorázunk A kollégiumi ellátás és az étkezés ingyenes! Aprónak tűnő. De fontos dolog, hogy az első évfolyamban aláírt szerződés szerint, ha megbukik a tanuló akkor, a szerződést felbontják, az addig felmerült költségeket ki kell fizetni. Illetményt a tanulmányi erdménytől függően kapunk. A leggyengébb eredményt elérő tanulótársunk kilencszáz forint alapdíjat kap, de ez arra az esetre is vonatkozik, ha a hallgató egy tárgyból bukik A legmagasabb illetmény háromezer-kétszáz forint. Ezt 4,5-ÖS átlageredmény felett kapják a legjobb társaink. A HM kifizette a B kategóriás gépjárművezetői vizsga díját. Ez együttesen a plusz órák miatt ötezer forintba került. A nyelvi vizsga díjait a katonai kollégium ugyancsak rendezte. Javasolt: az angol, a német, a francia, az orosz alap-, és középfokú nyelvvizsga.
- Szűk körben arról értesültünk, hogy a katonai pálya iránti vonzalom a családi hagyományokban gyökeredzik?
- Kitől hallotta? Valóban jók az értesülései! Dédnagyapám is katona volt, a Kanizsai 17-es Gyalogezrednél tiszthelyettesi rangban. Járt Isonzónál, majd 1916-ban Galíciában orosz fogságba esett. Jól megtanult oroszul, de német származása miatt tökéletesen beszélte a német nyelvet. Alapszakmája géplakatos volt. Részt vett a második világháborúban is. Az Erdélyi bevonuláskor a Károly Csapatkeresztet kapta meg. Édesapám kiképző tisztként a kanizsai Kossuth Lajos Laktanyában kezdett, majd a Dózsában folytatta. Jelenleg a sor-mási honvédalakulat hírfőnöke.
A fiatal ambiciózus érettségi előtt álló katonai középiskolás tervei között változatlanul szerepel a Szentendrei Kossuth Lajos Katonai Főiskolára való bekerülés és annak elvégzése. Szakágként a gépesített lövészt jelölte meg. Csak úgy viccesen jegyezte meg, hogy a jelenlegi tábornokok zöme ezen a szakon végzett fiatal korában... Németből is érettségizik, de ha minden összejön, akkor az angol nyelvvel folytatja...
Bödör Béla
8
I
KANIZSA-^
I
1997. május 9.
KÖNYV MARIÁRÓL
Az Agapi Kiadó gondozásában jelent meg nemrégiben l.\'/soki Mária könyve, mely Mária életének Jézus fogantatása és születése közötti tör* ténéseít dolgozza fel gyermekek számára. I könyv megjelenésének kapcsán kérdeztük a szerzőt:
- Hogyan született a könyv?
- Katolikus iskolában tanítok, így nap mint nap van lehetőségem bibliai történetek elmondására, azokról való beszélgetésre. Úgy tapasztaltam, hogy a gyerekek igen szívesen hallgatják, nagyon érdeklődőek, fogékonyak. Igyekeztem mindig az ő nyelvükön, számukra érdekesen fogalmazni azzal a szándékkal, hogy jól és könnyen értsék. Mária életének a könyvben szereplő szakaszáról az év folyamán többször, adventkor,
Gyümölcsoltó ünnepekor és anyák napja közeledtével is beszélgettünk. Ekkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy leírom, nem csak az én tanítványaim, hanem minden érdeklődő számára.
- Tehát a könyv célja az érdeklődés felkeltése?
- Az is. Mint említettem, elsősorban gyermekeknek szántam. De reménykedem benne, hogy elolvassák az anyukák és a nagymamák is. Jó szívvel ajánlom a leendő édesanyák figyelmébe, mert a bibliai történet az anyaság vállalásának példáját is adja, hívőknek, nem hívőknek egyaránt.
- Hogyan lehet hozzájutni a könyvhöz? Hol kapható?
A könyv az Agapi Kiadó gondozásában jelent meg, egyházi könyvesboltokban kapható. Mivel Nagykanizsán ilyen nincs, ezért felajánlottam a kiadónak, hogy
vállalom a terjesztését. Tehát városunkban tőlem lehet vásárolni háromszáz forintért.
- Mit jelentett az Ön számára a könyv születése?
- Örömet és szorongást. Örömet, mert bízom benne, hogy sikerül sok gyereknek és felnőttnek élményt szerezni. Ugyanakkor szorongok, hogy jól fogadják-e, értik-e a szándékomat.
- A könyvet szép illusztrációk díszítik. ,
- Jó barátom, Ambrus Márta nagykanizsai rajztanár munkája, akivel több éven át együtt tanítottam az akkori Attila-iskolában. Nagyszerű ember, remek barát és gyönyörűen rajzol, fest. Igen örülök, hogy elfogadta a felkérésemet. Márta elolvasta a történetet, beszélgettünk róla, aztán festeni kezdett. Úgy érzem, teljesen megértett, átérezte a mondanivalómat. Megkapóan szép alakokat ábrázolt
csodálatos színekkel, melyek - hála a kiadó gondosságának - nem csorbultak a nyomtatás során.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetemet fejezzem ki egy másik kedves barátomnak, Madarászni Kele Mártának, aki a könyv szövegét lemezre írta. sokat segített. Köszönetet mondok azoknak, akik előzetesen elolvasták és kritikát mondtak az írásról, hogy segítsenek nekem. Hálás vagyok dr. Jeleníts István és Farkas István piarista atyáknak a jó szándékú bátorításért, Varga Domonkosnak a kritikus, segítő véleményéért.
- Lesz folytatás is?
- Nem tudom. Ez nem hiszem, hogy elhatározás kérdése. Ha esetleg úgy érzem, hogy megint összeáll bennem egy történet, és a gyerekek szívesen hallgatják, akkor talán.
Szálában Attila
Kanizsai fiatal(ok) a bajai Eötvös-főiskola pedagógiai és műszaki fakultásán
Wo{f Beáta, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola közgazdasági tagozatán - idegen-nyelvi, gép- és gyorsírói szakán -tett sikeres érettségi vizsgál.
- Eredeti elképzelésem, az igazat megvallva, kissé eltérített a tanult vonaltól. A továbbtanulási lap első helyén a Budapesti Pető Intézetet tüntettem fel. Tudtam, hogy nagyon nehéz feladatra vállalkozom, de bíztam az
egészséges akaratomban. Sajnos a világhírű, neves intézménybe nem értem el a kitűzött magas pontszámot. Összesített eredményem azonban elégnek bizonyult a második helyen feltüntetett bajai Eötvös-főiskola pedagógiai fakultására. Hét hónap után elmondhatom, hogy nem csalódtam, az intézményt a magas színvonalú oktatás jellemzi.
- Az első félévben neveléselméletet, filozófiái, természetismeretet és angol nyelvet tanultam többek között. Egyéb-
ként a nyelvválasztás lehetősége mindenki számára fennállt. Tanulótársaim másik része az orosz, a német, a francia és a szerb-horvát nyelv tanulása mellett dönthetett. Nekem a többiekkel szemben nagy előnyöm van angolból, mivel már négy évig ezt az idegen nyelvet tanultam és ebből érettségiztem is. Az első félévi átlagom négyes lett, ezért öl társammal együtt jogot szereztünk arra, hogy a főiskolától ösztöndíjat kapjunk. Ennek havi összege háromezer forint, de ebből azonnal levonják a havi kettőezerforintra megállapított tandíjat, marad ezer forint... Szüleim segítsége nélkül gondot jelentene a havi tizennyolc-húszezer forint előteremlése, amit az albérlet, a menza, a hazautazás, reggeli-vacsora és egyéb rezsiköltségekre kell fordítanom. Akkor még nem szóltam a könyvekről, melyek ára az első félévben 3500 forintot tett ki. Az iskolától kapott bonokra lehetett vásárolni, de én inkább a szótárak vásárlása mellett döntöttem, a könyveket pedig az iskolai könyvtárból kölcsönöztem.
- A bajai főiskolán hány kanizsai fiatal tanul?
- Ha ismereteim pontosak, akkor: Kóré Péter III. éves tanító, Fülöp Anita óvónői II. éves, míg én az első évfo-
lyam hallgatója vagyok. A három műszakifakultásra járó fiú: Szabó László III. éves, Németh Tamás és Vasics Balázs második évfolyamosok a sikeres vizsgáik után vízügyi és környezetmérnöki végzettséget szereznek. Mi elsőévesek a NAT-hoz igazodó párosításban tanuljuk az anyagrészeket, ebből adódóan a végzettség az első-liatodik osztályokba járó diákok tanítására jogosít majd. Meglepőnek tartom, hogy csoportunkban az ötven százalékot a fiúk teszik ki. A többség Baja környéki és az Alföldről jött a főiskolára, de szép számmal vannak közöttünk kaposváriak és mohácsiak.
- Mi a szép a tan/tói hivatásban?
- A tanév eleje óla sok olyan helyet megismertem, amelyre ha szűkebb hazámban maradok, nem biztos, hogy módom nyttt volna Atlétikából a főiskolások Kecskeméten rendezett atlétikai bajnokságán harmadik lettem. Rendszeresen hospitálunk a főiskola gyakorló iskolájában, de márciusban itt Kanizsán a szülővárosomban a Rozgonyi úti óvodában voltam gyakorlaton. Az az óvónő volt a „főnököm", aki kiskoromban az óvodai nevelőm volt. Ettől a tanévtől a főiskolánk a képzést négyévesre emelte. Tervemben még egy diploma megszerzése szerepel, de azt már a munka mellett a levelező szakon szeretném letenni. Feltétlenül szólnom kell arról, hogy a NAT-ról nagyon sok ismeretet szerzünk. Minden új tárgy oktatásába: anyanyelv, matematika, egészségvédelem, testnevelés és a művészetek területén beépül az elképzelések széles skálája.
Bödör Béla
ÚJDONSÜLT RENDEZŐK A SZÍNJÁTSZÁSBAN
1997 április 28-án kapta kézhez az alapfokú rendezői vizsga sikeres teljesítéséről szóló oklevelet a Gaálné Horváth Judit, Lengyel Éva, Bernné Takács Zsuzsa, Kocsis Mátyásné, Németh Nóra, Aranyásné Anda Nóra, Jakab Andrea és Győrfy Sándor által alkotott „csapat". Oktatóik dr. Dobó László, Herpai Rita és Lengyák István voltak. Az újdonsült színjátszó rendezők az oklevél mellett átvehettek egy emléklapot és egy köszöntő levelet dr. Dobó Lászlótól. A levél többek közöu az eltelt időszakra emlékezik, felemlíti az együtt töltött órákat és megköszöni a tanulóknak azt a lelkesedést, mely végül is a sikerhez vezette őket, s így a tanáraikat is. Végezetül Dobó László kívánságát fejezte ki, hogy tanítványai a hétköznapok során is fel tudják használni a tanfolyamon tanultakat.
1997. május 9.
I
KANIZSA-^
I
Ha május 23-án és 24-én valaki a belvárosban sétáivá kissé üresnek találja az utcákat, ne gondolta, hogy a hosszúra nyúlt tél tartja továbbra is mély álomban Nagykanizsát Folytassa nyugodtan sétájáts bn ideje engedi, látogasson el a kempinghez, mert e két napon ott talál otthonra egész napos szórakozással a fiatalság. A kemping két napos fesztivál színhelye lesz, melynek mottója: „Rock-kai a drog ellen!". A rendezvényről a főszervező Auer Péterrel beszélgettünk.
- Hogyan született a drogellenes fesztivál ötlete?
- Tulajdonképp baráti körben fogalmazódott meg a gondolat, mivel gyermekeink olyan korban vannak, amikor veszélyeztetetté válhatnak, hiszen a napi híreket hallgatva tudhatjuk, már nemcsak tranzit útvonal Magyarország, hanem a drogfogyasztás is terjedőben van. A preventív akció, program mellett döntöttünk. Zeneszeretők vagyunk, akár a fiatalok, ezért rock-koncerttel összekap-
ROCKKAL A DROG ELLEN
csolt ismeretterjesztésben látjuk a lehetőséget, hogy figyelmeztessük a fiatalságot a drog veszélyeire.
- Milyen segítséget nyújt a város a sikeres lebonyolításhoz?
- Nagyon sok segítség érkezik különböző helyekről. Az önkormányzat egészségügyi bizottsága komoly összeggel támogatja a rendezvényt, de a kulturális bizottság is támogatásáról biztosított. A „Rock a drog ellen" fesztivál fővédnökének Tüttő István alpolgármester urat kértük fel, aki első szóra örömmel vállalta e tisztséget. A kábítószer-ellenes megyei rendőrszervezet úgy szakmai, mint anyagi támogatást nyújt. Külön meg kell említenem Horváth István rendőrőmagy urat, aki szintén mindent megtesz a sikerért. A szervezésből nagy mértékben kiveszi részét a Vörös-
kereszt Nagykanizsai Szervezete is. Természetesen nem feledkezhetünk meg a felsoroláskor a szponzorokról, akik támogatása nélkül nehezebben állna össze a tervezett program. Végül, de nem utolsó sorban tisztelettel kell megemlítenünk a zenekarokat, akik felvállalták hogy méltó keretet adnak zenéjükkel e két napnak.
- Úgy tűnik, hogy a majdnem negyvennyolc órás műsor összeállt. Tudna közelebbit mondani a napi programokról?
- A zenei rész már végleges, csak a szerződéskötések vannak hátra. Mindkét este négy zenekar fog fellépni. Budapesti, zalaegerszegi és két nagykanizsai együttest választottunk, akik a könnyűzene különböző irányzatait képviselik. Első nap - pénteken - a nagykanizsai Old Mix kezd, majd a Sebő
HARC A DROG ELLEN
Hazánkban is előtérbe került a fiatalok és a középidósek egy részénéi b drogfogyasztás. Ez óriási veszélyt rejt magában a személyekre és a családokra vetítve egyaránt. Az egészségkárosodás nyilvánvaló, ezért a társadalomban egyre többen felveszik a harcot a drogfogyasztók kiszűrésére, betegségük gyógyítására. Ennek kapcsán kérdeztük meg Faics Gabriellát (17), a Dr. Mező" Ferenc Gimnázium harmadik osztályos tanulóját, aki két éve a drogelleni harc képviselője Kanizsán.
- Társaid között van-e drogfogyasztó?
- Baráti társaságomban többen vannak, akik alkoholt fogyasztanak és cigarettát szívnak. Van egy ismerősöm, aki marihuánát szív. ő tudja, hogy én drogellenes vagyok, és mint minden bajban lévőnek, szívesen segítek Neki is megpróbáltam. Elbeszélgettem vele, elmondtam a veszélyeit, próbáltam lebeszélni őt, de ilyenkor szerintem már nem sokat ér.
-Miért?
- Mert ő már kialakított magában egy véleményt erről, ő ezt tapasztalta, és én nem tudom meggyőzni gondolatai ellenkezőjéről, akármennyire is szeretném.
- Hol képeztek ki a drog elleni harcra?
- 1995 júniusában részt vettem Balatongyörökön egy egyhetes táborban, ahol a zalaegerszegi drogambulancia vezetői tartottak előadásokat. Felvilágosítottak a drogokról, hatásairól, következményeiről, veszélyeiről, hogy kellő ismerettel rendelkezzünk arról. Ezután párszor voltam Zalaegerszegen találkozón, ahol az új drogokkal ismertetlek meg bennünket.
- Ismereteid milyen mélységűek?
- A tábor után sok könyvet olvastam és videót néztem a drogokkal kapcsolatban, ezért ismereteim elég mélyek és alaposak. Persze még tudásomat tökéletesíteni kell, főleg a most megjelent kábítószerekről.
- A tábor elvégzése után hogyan hasznosítottad tudásodat?
- Általános és középiskolában tartok kortárs oktatótársammal együtt a dohányzásról, AIDS-ről és a drogokról előadást.
- Miért vállaltad ezt a feladatot?
- A tábor meghirdetésekor még nem tudtam, mire vállalkozók, de amikor először találkoztam a drogambulancia betegeivel, nagy hatással voltak rám és ekkor határoztam el, hogy én is ilyen emberek megmentésével szeretnék foglalkozni.
- Kitől kaptál és kapsz ehhez a munkához segítséget?
- Mivel Zalaegerszegen van a drogambulancia, ezért próbáltam itt Nagykanizsán egy olyan személyt keresni, aki ezzel foglalkozik Ekkor ajánlották Dávidné Gergál Rozáliát, aki az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi intézetének egészségvédelmi felügyelője. Vele vettem fel a kapcsolatot, és azóta ő segít nekem az anyagok gyűjtésében és az órák megszervezésében.
- Munkádat szívesen csinálod?
- Igen, mert mindig szerettein volna embereken segíteni, és úgy érzem, ha elmondom társaimnak a drogok veszélyeit, talán megakadályozhatom, hogy valamilyen szerhez nyúljanak. Felnőtt koromban is ezzel a munkával szeretnék foglalkozni, mint szociális munkás.
\' Strasek Kata
Blues Band lép a színpadra, őket a Karthágóból és Eastből alakult Cikk-Cakk követi, majd a napzáró két zalaegerszegi együttesé lesz. Az egyik a Sziámi, a másik pedig a Bazooka. A szombat esti műsort a szintén kanizsai Igricek kezdik S hogy a hangulat ne lankadjon, arról sorrendben a Black-Out, a Kispál és a Borz majd a Blues Company gondoskodik. Napközben lesz görkorcsolya-bemutató, ismeretterjesztő filmek vetítésére fog sor kerülni. Tetováló-stúdiók testfestő-szalonok jönnek. Megtekinthető lesz a „drogkiállítás" is, amit a rendőrségnek ezúton köszönünk.
- A kétnapos műsor helyi kezdeményezés. Kapcsolódik-e mégis valamilyen országos programhoz?
- Valóban helyi kezdeményezésnek indult, s közben értesültünk arról, hogy létezik egy „Egészséges városokért 2000" elnevezésű pályázat, melyre Nagykanizsa is benevezett. Nos, ennek indító rendezvényként is tekinthetjük ezt a drogellenes fesztivált. Egy másik országos vonatkozása: felvettük a kapcsolatot a rendőrség kábítószer-ellenes osztályával, a DADA-val, akiktől nagyon sok segítséget kaptunk. (DADA = Drog, Alkohol, Dohány, AIDS).
- Milyen eredményt várnak a két naptól, a bevételeket milyen célra szánják és várható-e folytatása a kezdeményezésnek?
- Elsősorban azt várjuk, hogy nagy számban vegyenek részt a fiatalok a rendezvényen, hisz gyakorlatilag miattuk és érettük történik mindez Ez az elsődleges cél Ugyanakkor a bevételt szeretnénk felajánlani a Vöröskereszt és a rendőrség hasonló célú alapítványai részére. Itt említeném meg még egyszer az önkormányzattól kapott segítséget, a szponzorok által nyújtott önzetlen támogatást és végül a zenekarok támogatását, hisz gázsijuk nagy részét ők is felajánlották a nemes célra. S a folytatás? Természetesen tervezzük, hiszen feladat -sajnos - marad bőven.
Mészáros Bálint
10 ( KANIZSA - 1&Iuh6 <mz*i v$ó. ) 1997. május 9.
MIRŐL SZÓLÍJON) A HELYREIGAZÍTÁS?
Az utóbbi időben egyre többen érzik úgy, jelen esetben dr. Málly Vera ügyvéd, valamint Berta István és Gaál Tamás építőipari vállalkozók, hogy a lapunkban megjelent, rájuk vonatkozó írás sérti személyiségi vagy esetleg más jogaikat. Nos, nekik (is) válaszolva közöljük az alábbi írást. Reméljük, ebből kitűnik, a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ismeri a határokat. Bízunk abban, hogy ezek után a helyreigazítást kérőink is.
A sajtó tevékenységét az 1990. évi XI. tv-vel módosított 1986. évi II. tv szabályozza, melynek preambuluma (bevezető szakasza) kiemeli, hogy az alkotmány biztosítja a sajtószabadságot, ennek megfelelően mindenkinek joga van nézeteit sajtó útján közölni, illetve terjeszteni. A fenti alapjog pedig -lévén -, hogy alapvető emberi jogról van szó, nem korlátozható. Hasonlóképpen fogalmaz az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata is. A sajtószabadságnak csupán egyetlen korlátja van - nem sértheti az alkotmányos rendet. A Sajtótörvény a továbbiakban leszögezi azt is, hogy mindenkinek joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon a szűkebb környezetét érintő kérdésekben, így a sajtó feladata, hogy hiteles, pontos és gyors tájékoztatást adjon. Ezen túlmenő-leg a sajtó az érdekeltek hozzájárulása nélkül is tájékoztatást adhat az állami szervek, gazdálkodó szervek, társadalmi szervezetek, egyesületek, valamint ezek bizottságai nyilvános üléseiről, továbbá a bíróságok nyilvános tárgyalásairól.
Hogy a sajtó-helyreigazítást tartalmazó közleménynek mit kell tartalmaznia, a Legfelsőbb Bíróság Pk. 15. számú állásfoglalása rögzíti.
A helyreigazító közleményből a maga egészét és összefüggé-
seit tekintve is ki kell tűnnie annak, hogy a kifogásolt sajtóközleménynek mely tényállítása valótlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, illetve melyek a valós tények Ennek megfelelően, ahhoz, hogy a sajtószerv helyreigazítást eszközölhessen, magának a helyreigazítási kérelemnek is tartalmaznia kell azt, hogy a kérelmező szerint melyek a valós tények, melyek a közlemény valótlan tényei, és melyeket tűntet fel hamis színben. Amennyiben tehát a kérelmező nem jelöli meg a kifogásolt tényállításokat, a sajtó-helyreigazítás - határozott kérelem hiányában - szükségszerűen legfeljebb a kérelmező kifogásait tudja közölni. A fentiekre tekintettel tehát egy sajtó-helyreiga-zítási kérelem alapvetően három részből áll: A helyreigazítást kérő kérelméből, magából a sajtószerv által leközlendő közleményből (tényleges helyreigazítás), illetve a kérelmezőnek a kifogásolt cikkre vonatkozó cáfolatából. A sajtószerv a tényleges helyreigazítást fogja teljes terjedelemben lehozni.
A sajtó-helyreigazítási kérelemnek jogvesztő határidői vannak. A határidőben kért helyreigazítás közlését meg lehet tagadni, ha a helyreigazítási kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható.
Mindezek ismeretében bízom az olvasók bölcsességében, mert úgy gondolom, nem a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap vagy az én feladatom ítéletet mondani a történtekről. Véleményem szerint a sajtó csak közvetítheti a rendelkezésre álló információkat, erkölcsi ítéletet az olvasók alkothatnak - jelen esetben úgy érzem, hogy magukra vonatkozóan a reagáló érintettek is - jogkövetkezménnyel járó ítéletet pedig a bírósághozhat.
Dóró János
A
Dóró János Urnák
Kanizsa Dél-Zalai Hetilap Főszerkesztőjének
Tisztelt Főszerkesztő Űr!
A Kanizsa hetilap 1997. április 25-i számában a ..Magukra hagyatva" című cikkben és az e cikken belüli „Van-e összefüggés" című szerkesztőségi jegyzetben írtak helyreigazítását kérem egyrészt a magam nevében, másrészt pedig a Floreat Alapítvány képviselőjeként. Kérem tehát, szíveskedjen az alábbiakat a lap következő számában - a sérelmezett cikkekkel azonos formátumban -közzétenni:
A Kanizsa c. hetilap 1997. április 25-i számában a „Magukra hagyatva" c. cikk és a „Van-e összefüggés" c. szerkesztőségi jegyzet rólam, illetve a Floreat Alapítványról valótlan tényeket közöl, illetve valós tényeket hamis színben tüntet fel.
a) A „Magukra hagyatva" c. cikk „Ki van a háttérben" alcím alatt a sajtóértekezleten elhangzott alábbi kijelentést idézi:
„...az ügy időzítésében feltételezhető az is, hogy a hölgy ügyvédje, aki a város életében komoly szerepet játszó gazdasági társaságokat tömörítő csoport ügyvédje is, bizonyos, a közelmúltban Suhai Sándor által nem engedélyezett kifizetések ellenlépéseként cselekedett úgy, ahogy cselekedett. Nem a jogi utat választotta, hanem azt, hogy ügyfele a képviselő-testület egy tagjához forduljon."
A „Van-e összefüggés" című cikk lényegileg burkoltan szintén arra utal, hogy a polgármesterrel kapcsolatos botrány kirobbantásában bizonyos városi, általam képviselt gazdasági társaságok vezetői voltak az érdekeltek.
Mindezekkel kapcsolatosan szabadjon leszögeznem az alábbiakat:
Az említett, spekulatív találgatások megerősítik azon nézetemet, hogy a politikával - így a helyi politikával - való mindenfajta érintkezés kerülendő, mert sár fröccsen az emberre. Az adott esetben én egy ügyet intéztem ügyvédként, megbízásomnak megfelelően, legjobb meggyőződésem szerint.
A kellő bizonyítékok hiányában - mint ismeretes, a volt polgármester az átvett összegekről elismervényt ügyfelemnek nem adott - természetszerűleg óvakodtam egy polgári per megindításától.
Az ügyet nem én, hanem - igaz
az én tanácsomra - ügyfelem hozta Tarnóczky Attila képviselő úr tudomására.
Tarnóczky Attila képviselő urat nem elsősorban pártállása, hanem korábbi ismeretségünk - tanárom volt a benne való bizalmam miatt javasoltam ügyfelemnek. A későbbiekre nyilvánvalóan sem nekem, sem ügyfelemnek nem volt érdemi befolyásunk. Tarnóczky Attila képviselő úr szerezte be mindazokat a további információkat (lásd a 200.000,- forint polgármesteri befizetését az önkormányzat pénztárába stb.), amelyek beszerzése nekem nem állt módomban, állításait megalapozták, s végül a polgármester lemondásához vezettek.
Úgyszintén Tarnóczky Attila képviselő úron múlott a botrány kirobbantásának időpontja. Az ügyről ezért én senki másnak -így más megbízóimnak - tájékoztatást nem adhattam, mert az ügyvédi titoktartási kötelezettség ezt kizárja.
A politika - és az emberi rosszindulat - természetesen rögtön azt firtatja, hogy ki áll a háttérben, „cui prodest" (kinek az érdeke)?
Úgy gondolom, hogy nekem elsősorban ügyfelem érdekét kellett képviselni. (Az általam javasolt - nem jogi - út eredményességét bizonyítja, hogy ügyfelem a neki még járó kamatokhoz néhány napon belül peren kívül hozzájutott.)
Emellett azt hiszem, hogy Nagykanizsa város összes polgárának érdeke volt, javát szolgálta e visszaélés tisztázása, majd napvilágra kerülése.
A feltételezések helyett jobb lett volna, ha - a rendkívüli közgyűlésen történt tényfeltárást követően - e feltételezések kiötlői a város becsületes polgáraiként, s nem pedig pártpolitikusként vagy elfogult újságíróként viselkednek. Ebben az esetben büntetőjogilag minősíthették volna - miként az az általam sérelmezett lapszám első oldalán lévő keretes cikkben (helyesen) megtörtént - az esetet, s a volt polgármesternek szóló köszönetnyilvánítás helyett ügyfelemnek és Tarnóczky Attila képviselő úrnak köszönte volna meg, amit a városi közélet tisztaságáért tettek.
(El lehet gondolkodni a most már meglevő bizonyítékok fényében azon is, hogy egy általam
1997. május 9.
( KANIZSA - RMcuté v** )
11
kezdeményezendő - nyilvános tárgyalással járó - polgári per vagy büntető eljárás a volt polgármesterrel szemben miféle következményekre vezetett volna.)
Ellenséget, összeesküvést, sosem volt összefüggéseket nem kell keresni az ügy hátterében, ellenben talán helyesebb volna belátni, hogy a botrány oka nem én (különösen nem más megbízóim), s nem is ügyfelem vagy Tar-nóczky Attila képviselő úr, hanem a volt polgármester által elkövetett cselekmény.
b) Valótlan az az állítás, hogy a Floreat Alapítványt Ferencz József alapította volna. (Megjegyzendő az is, hogy a cégbírósági adatok szerint 1994. január 05. napjától kezdődően a Ryno Kft. képviselője nem Ferencz József, hanem Kovács Zoltán.)
A valóság az, hogy a Floreat Alapítványt az 1992. május 29-én kelt alapító okirattal Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Ryno Kft. alapította, mégpedig úgy, hogy az alapítvány 1.100.000,- forintos induló vagyonából 1.000.000- forintot az önkormányzat adott.
A Floreat Alapítvány - melynek célja a környezetvédelem, a város szépítése - tehát túlnyomórészt önkormányzati alapítvány, s az alapítók együttes joga a kuratóriumi tagok kijelölése.
A kuratórium elnöki tisztét én öt éve minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül látom el, nem hiszem azonban, hogy mindezeknek - azon túl, hogy nem ragaszkodom tisztségemhez - bármiféle köze volna a volt polgármester visszaéléseihez.
c) Való igaz, hogy - jogi ügyekben - a Ryno Kft-t és az NSR Kft-t én képviselem. Nevetséges feltételezés viszont, hogy e kft-k benyújtott számláiról én naprakész értesüléssel bírnék. (Az említett gazdasági társaságok nyilván naponta nyújtanak be számlákat az önkormányzatnak és más megbízóknak.) Az én munkám a kft-knél a jogi ügyek rendezésére, jogképviseletre korlátozódik.
Mégegyszer utalok a botrány okaival „időzítésével" kapcsolatosan az általam az a) pont alatt írtakra.
d) Végezetül az ügy kapcsán kérem, hogy a Kanizsa hetilap újságírói a hitelesség követelményének megfelelően a tények feltárására, ismertetésére szorítkozzanak, s ne bocsátkozzanak minden alapot nélkülöző feltételezésekbe.
Főszerkesztő úr pedig munkája során tegye félre - a Főszerkesztő
úr ellen indított polgári perekben ellenfelei általam való jogi képviseletéből eredő - velem szembeni ellenszenvét, s tárgyilagos újságírásra törekedjen.
Nagykanizsa, 1997. április 28.
Tisztelettel:
Dr. Málly Vera
Tisztelt
Ügyvéd Asszony!
Mint ahogy az olvasó számára kiderülhet, a Miről szólíjon) a helyreigazítás című írásból az Ön leveléből egyetlen sort sem kellene közölnöm. Ám hiszek abban, hogy a demokráciát is meg lehet tanulni, leginkább pedig az által, hogy a sajtó közli az egyes állampolgárok ügyeit (is), illetve az annak intézése során tett lépéseket, eljárásokat. Ezért úgy gondolom, Önt is megilleti ezen lehetőség. Mert mi másnak tekinthetném levelét, mint a sajtó, jelen esetben a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap, annak munkatársainak, illetve személyem hitelességét kétségbe vonó eljárásának.
Az írott sajtó napi gyakorlata szerint megszólítottságom okán hasonló terjedelemben válaszolhatok Önnek, ezért engedje meg, hogy sorai nyomán néhány kérdésre, önálló véleményre ragadtassam magam. Ha Önnek oly fontos Nagykanizsa közéletének tisztasága, akkor miért nem fordult legalább december tizedike után bírósághoz - hiszen ekkor már bizonyíték volt a kezében -, és miért írt alá áprilisban Ön és megbízója olyan nyilatkozatot Suhai Sándornak, hogy nem fordulnak bírósághoz, mikor Önnek mint ügyvédnek tudnia kellett, hogy amit a polgármester elkövetett, közvádas bűncselekmény. (Erre utaltunk a kifogásolt cikkben, és ez ügyben érdemes elolvasni jelen számunk címlapját.)
Ugye nem gondolja, írja komolyan, hogy az Ön által tanácsolt, nem jogi út hatására - amikor már ügyfele a közel nyolcszázezer forintot egyedül visszaszerezte, akkor Ön számára - az az eredmény, hogy Tamóczky Attila felszólalása nyomán ügyfele a neki járó kamatokhoz is hozzájutott? , Nem tudom mire vélni - hacsak magánemberi csacskaságnak nem, hogy Ön azt gondolja, a polgármester lemondatása haj\' de nagy lépés volt Nagykanizsa közéletének tisztasága érdekében. Véleményem szerint az egész egy piti ügy. Piti, mert ha már így alakult, egy polgármesternek millió-
kon kellene megbuknia. Piti, mert a rém egyszerű bíróság-ítélet út helyett egy Nagykanizsát lejárató, értelmetlen és fölösleges politikai, közgyűlési - egyébként a gyors megoldást akadályozó -ügy keletkezett. Piti, ami legfeljebb csak arra jó, hogy Ön a Floreat Alapítvány, a Ryno cégek képviselőjeként levelében kellemetlen helyzetbe hozzon nevesített és meg nem nevezett képviselőket.
Tisztelt Ügyvéd Asszony, ha levele megírása előtt egyeztetett volna Ferencz Józseffel, valószínű, nem írta volna le az Ön szerint valótlan állítások b) pontját -bár végigolvasva ugyanazt bizonyítják, amit lapunk közölt -, mert akkor elmondta volna, hogy ő bizony a Floreat Kanizsa Alapítvány létrehozója, amit az általa írt és róla közölt Ki kicsoda Nagykanizsán? 1995. 39. oldalán, illetve a Ki kicsoda Zala megyében? 68. oldalán található szócikkekben közzé is tett.
Végezetül, ha periratait végiglapozta volna, nem írta volna a levele utolsó mondatát, hiszen ak-
kor rájött volna, a válóperemen kívül, ahol Ön volt a felperes jogi képviselője, polgári perben nem találkoztunk. (Itt sem főszerkesztőként.) Ahol viszont találkoztunk, ott az egyik esetben a Kanizsa Újság Kft. képviselőjeként - mert nincs pénzünk ügyvédre - jelentem meg mint felperesi képviselő. (Horváth Gábort, illetve a Ryno Kft-t perelte be a kft. személyiségi jog megsértése miatt. - Az ügy folyamatban van.) Másik esetben a Ryno Kft. perelte ugyanilyen okból a Kanizsa Újság Kft-t. Az ügyben az első fokon született ítélet elutasította a Ryno Kft. keresetét. Ezért pedig nincs miért ellenszenvvel viseltetni Ön iránt. Sőt, köszönettel tartozom azért, hogy felhívta a figyelmemet, hogy a -most már tisztázott - nem ellenem indított polgári perekben a Kanizsa Újság Kft. nem peres féllel áll szemben, hanem az ellenfeleimmel.
Tisztelettel:
Dóró János
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Szerkesztősége NAGYKANIZSA
Tárgy: Helyreigazítási kérelem
Tisztelt Főszerkesztő Űr!
Az Ön által szerkesztett újság 1997. április 25-i számában „Magukra hagyatva" cím alatt megjelentetett - aláírás nélküli - írás cégünkről, a GÁ-BE Kkt-ról valótlan tényeket állít, és a valóság elferdítésével bennünket rossz színben tüntet fel, ezért a Polgári Törvénykönyvben biztosított jogunknál fogva kérjük, hogy az újság következő számában - mindenféle kommentár nélkül ugyanazon a helyen, jelen helyreigazítási kérelmünket szíveskedjék változtatás nélkül közölni:
1. Cégünket, a 12. oldalon keretben leközölt telefonos beszélgetésen kívül, senki az újságtól fel nem kereste, a cikkben felhozott állításokra a reagálás lehetőségét nem adták meg, tehát a mi véleményünkre nem is voltak kíváncsiak. Főszerkesztő úr, ez tisztességes eljárás?
2. A cégünk Bajosán, a Törökvári utcában 9 családi ház felépítésére kapott megbízást, közvetlenül a tulajdonosoktól. Nyolc 56 nm-es és egy 102 nm-es alapterü-
letű épület kivitelezése kezdődött meg 1996 májusában. A kisebb lakások költségvetése - a víz, fűtés és villanyszerelési munkákkal együtt - 3.400.000,- Ft volt. A leendő lakókkal folytatott egyeztetés után kérésükre elhagytunk munkákat, és így 2.700.000 - Ft-os árban állapodtunk meg a víz-, villany-, és fűtésszerelés nélkül. A 102 m2-es épület költségvetése - teljesen kész, beköltözhető állapotban - 4.600.000- Ft-os volt, ahol a szintén lefolytatott egyeztetés után - bizonyos munkák elhagyásában és 4.100.000,- Ft-os árban állapodtunk meg. Ha utánaszámolnak, akkor láthatták volna, hogy ez megközelítőleg 48.000,-Ft-os, illetve 40.000 - Ft-os négyzetméterenkénti árat jelent. Főszerkesztő úr, ki tud ma Magyarországon telekkel, tervezéssel együtt ennyiért családi házba költözni? Ha Ön el akarná adni lakását, mennyit kéme érte négyzetméterenként?
3. Tudomásunk szerint a lakók többsége nem emelt kifogásokat,
12
|i[ KANIZSA - 1L6íuh6 (Mt»t 4jp» 1
1997. május 9.
nyolcan beköltöztek és ott laknak a házakban. Tavaly év novemberében 8 lakásra kiadták a használatbavételi engedélyt. Mi nem fenyegettük meg egyik lakót sem, tehát ezért nem kellett volna névtelenségbe burkolózniuk. A munkákat cégünk rendesen elvégezte, természetesen nem állítjuk azt, hogy hibátlanul, de aki egyszer már építkezett, az tudja, hogy egy építkezés mivel jár.! Az esetleges garanciális hibákért felelősséggel tartozunk, amikor erről jelzést kapunk, akkor intézkedünk a javításról. Eddig ilyen nem történt.
A frissen vakolt, épületnek időre van szüksége, hogy átszáradjon, ezért az természetesnek mondható, hogy addig párát bocsátanak ki -a falak. Mégegyszer megemlítem, hogy a kivitelezés májusban kezdődött és november végén átadások voltak. A kilencből hét lakásnál 1996. november 29-én illetve december 02-án kiadták a lakhatási engedélyt, egynél a tulajdonos egyéb problémái miatt nem került erre sor, a 102 m2-es épület esetében pedig nem rendelkeztek elég pénzzel ahhoz, hogy 1996. évben elkészüljön, mivel nem tudták tavaly eladni a lakásukat (csak idén februárban), és ezért több százezer forint hiányzott a befejezéshez. A GÁ-BE Kkt. amennyit tudott, segített. Miután elfogyott a pénz, több munkát előre elvégeztünk fizetség nélkül is. Főszerkesztő úr, pénz nélkül lehet-e építkezni? Ha nem tud fizetni a megrendelő, akkor Ön szerint nekünk kellett volna-e hitelt nyújtanunk neki, és ha igen, miből? Segített-e a Kanizsa újság bármelyik újságírója a szerencsétlen helyzetben lévő házaspáron, tettek-e valamit az érdekükben?
4. Mint dr. Polay József úr is elmondta, az OTP Bank Rt. folyósította cégünknek közvetlenül
- a lakóktól kapott meghatalmazás alapján és nem automatikusan
- a hiteleket illetve a szociálpolitikai támogatást. Ha az újságíró tisztában lenne az előírásokkal, akkor nem sejtetné azt, hogy az
eljárásunk szabálytalan volt. Az elvégzett munkákról a lakók nevére az esedékes számlákat kiállítottuk, azt a banknak megküldtük. A pénzintézet munkatársai nagyon segítőkészek voltak végig, s az általuk lefolytatott ellenőrzés után - amit minden alkalommal megejtettek - haladéktalanul kiutalták nekünk a számlán szereplő összegeket. Köszönet illeti meg őket ezért, hiszen ezzel vált lehetségessé, hogy az épületek ilyen rohamos gyorsasággal elkészüljenek.
Főszerkesztő úr, egyáltalán megkérdezték az OTP Bank Rt. ügyintézőjét a konkrét ügyletekről, hogy kinek, mikor és mi alapján fizettek, vagy csak az egyik fél véleményére voltak kíváncsiak?
5. A cikk végén említett 102 m2-es épület a vállalásunk szerinti készültségi fokra elkészült, azon az áron, ahogy elvállaltuk, pedig ez alatt az időszak alatt többször volt jelentős áremelés az építőanyagoknál. A költségvetés fűtés nélkül 4.100.000 - Ft volt, ezt a tulajdonosok megfizették, a munka el is készült. A Kkt-nek ennél többe került eddig ez az épület, de erre Önök nem voltak kíváncsiak. A cikket illusztráló fénykép is erről az épületről készült, s a többi elkészült rendezett épületet nem mutatja be. Főszerkesztő úr, mi volt ezzel a célja? Gondolom, az Ön újsága nem hasonlít a többi „szenzációhajhász újsághoz", és a valóság bemutatására törekszik, nem pedig annak elferdítésére a példányszám növelése érdekében?
6. Zieger Vilmosné nem volt az építkezés műszaki ellenőre. Főszerkesztő úr, Önök ellenőrzés nélkül írnak le alaptalan állításokat és kevernek hírbe embereket, ez pedig kétségessé teszi jóindulatukat. (Tudjuk, hogy az újságot szeretnék megtartani, no de bármi áron?) Főszerkesztő úr, miért nem lehet névvel vállalni a készített írást? Csak nem szégyenli aláírni a nevét?
Összefoglalva mondanivalónkat, tehát állítjuk, hogy a munkánkat tisztességesen elvégeztük, a lakások gyorsan készültek el, a módosításokat a lakókkal mindig megbeszéltük és megegyeztünk. Ha valaki azt állítja, hogy nem jó munkát végeztünk, akkor kérjen fel szakértőt, állunk elébe, végül is a szakértő tudja megállapítani, hogy ezek az állítások igazak-e vagy sem.
Miért a GÁ-BE Kkt. ,kapta" a munkát? Miért, Főszerkesztő úr, volt más is, aki ennyiért elvállalta volna?
Nekünk ezen az építkezésen sajnos csak veszteségünk volt, s annak reményében vállaltuk el, hogy ez referencia lesz a további megrendeléseinknél, és hosszú távon megtérül a befektetésünk. Az nem merült fel Önökben, hogy egy ilyen cikk kapcsán mi történik velünk és a nálunk dolgozókkal, akik szintén gyermekes családapák?
Nagykanizsa, 1997. 04. 30. Tisztelettel:
Berta István Gaál Tamás
GÁ-BE ÉPÍTŐIPARI KKT. Nagykanizsa, Sugár út 4.
Tisztelt Berta István, tisztelt Gaál Tamás!
Levelüket többször át- meg átolvasva az a gyanúm, Önök nem olvasták el a Magukra hagyatva című, a bajcsai lakásépítésről szóló írásunkat, vagy ha igen, tudatosan mást olvasnak ki belőle, mint ami ott megjelent. Lelkük rajta. Mivel önökre is vonatkozik a Miről szóKjon) a helyreigazítás című írásunk, nem is kellene helyt ad--nom kérelmüknek, de úgy gondolom - c hét csütörtökön elindul az önkormányzati vizsgálat, vala-
mint a Megyei Rendőrkapitányság is munkához lát -, levelük közlése fontos dokumentum lehet az ügy kivizsgálása során.
Mivel többszörösen megszólaltattam, sőt a lap megtartásáról, példányszám növelésről is szó esik úgy gondolom, az Önök íráskényszerét a Kanizsa Dél-Za-lai Hetilap és a személyem hitelességét megkérdőjelező szándék vezérelte. Noha nem hiszem, hogy ezt a közölt levelükkel elérték volna az olvasók előtt, de az irántuk való felelősség miatt és nem magyarázkodásként még le kell írnom a következőket.
Az Önök építkezését tavaly május óta a helyszínre kijárva követtem nyomon. A kifogásolt írás a megjelenés előtt két ember kétheti intenzív munkáját takarja. Az írást így valóban Dóró János-Lukács Ibolya aláírással lehetett volna jegyezni. Mivel a közel egy évig csordogáló információ begyűjtésében számos segítőtárs akadt, úgy éreztem, nem lenne tisztességes kisajátítani azt a szakmai teljesítményt, amely vélhetően az Önök meglátása ellenére a megjelent kilencszáz sor mögött rejlik. Másrészt tényleg azt gondolom, az egész ügyből a cikkben szereplő kilenc család sorsa a legfontosabb, és ha segíteni tudtunk az általam megjelentetett kétségeik közlésével, azért, mert tettük újságírói kötelességünket, ne váljon egy vagy két ember nevéhez köthető szakmai teljesítménnyé mások nyomorúsága-
A lapot egyébként nem kell megtartani. Érvényes közgyűlési határozat van arról, hogy szükség van rá, és kiadását a Kanizsa Újság Kft. végzi. Ami a tévedésüket indukálhatta, az valószínűleg az, hogy nekem e hónap végéig van megbízatásom, és a hozzám eljutó pletykák szerint is nem sok esélyem van a pozícióm megőrzésérc, az állásom megtartására. Tisztelettel:
Dóró János
Kerékpáros Iskola Kupa
A Péterfy Általános Iskola melletti Kresz-parkban rendezte, a nagykanizsai Városi Balesetmegelőzési Bizottság az országos Kerékpáros Iskola Kupa és a Segédmotorkerékpáros Kupa városi döntőjét. A kerékpárosok között tizenhárom általános iskola nyolcvanhat versenyzője vetélke-
dett, a megyei döntőbe jutást jelentő első négy helyért. Á verseny során négy versenyszámban kellett bizonyítani a résztvevőknek, így Kresz elméletben, szabályossági és ügyességi feladatokban, valamint szerelésben. A lányok közül Dara Hajnalka lett az első. Kertész Eszter a második, Silló
Dorottya a harmadik helyen végzett (ők valamennyien a Kis-kanizsai Általános Isola tanulói), a negyedik helyet Kovács Renáta (Palini Általános Iskola) szerezte meg. Fiúk között Korányi András első, Pásztori Péter (mindkettő Rozgonyi) a második. Mátyás Gábor (Palin) a harmadik, Nagy
Richárd (Kiskanizsa) a negyedik lett. A segéd-motorkerékpárosok versenyében csak fiúk indultak, köztük a legjobbnak Hideg Szabolcs (Dr. Mező Gimnázium) bizonyult, míg a második Horváth István (Széchenyi SZKI), harmadik Varga Szabolcs (Dr. Mező) és negyedik Kapusi Győző (Dr. Mező) lett. A megyei döntő első négy helyezettje pedig a majd Szegeden megrendezendő országos döntő résztvevője lehet.
SzA.
1997. május 9.
( KANIZSA - Tttct v$ói to^á? )
13
A Magyar
Demokrata Néppárt Nagykanizsai Szervezetének sajtónyilatkozata
Rendkívüli helyzetek szokatlan megoldásokat kívánhatnak, emelhetnek egyetlen igazán jó megoldássá.
A Magyar Demokrata Néppárt Nagykanizsai Szervezete a volt polgármester lemondását a demokratikus intézményi rendszer működőképességét bizonyító eseménynek tekinti.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szeptemberi polgármester-választás hagyományos lebonyolítása
- a pártok jelöltállítása,
- a választási kampány,
- valamelyik pártjelölt befutása igazán szolgálná a város érdekeit.
Szerencsésebb, megnyugtatóbb megoldásnak tekintenénk, ha az érintett pártok egységesen képesek lennének támogatni egy független jelöltet, aki nem kötődik személyében egyik párthoz sem, megfelelő előzetes gyakorlattal rendelkezik, és
- mint a közmegegyezés alanya
- a rendelkezésre álló egy évben az őt elfogadó pártok támogatásával elvezethetné a várost az 1998-as választásokig, képviselhetné Nagykanizsa érdekeit a külvilág felé.
Az MDNP érez magában elegendő erőt egy választási megmérettetéshez. Bízik azonban abban, hogy a pártok - félretéve rövidtávú érdekeiket -hajlandók lesznek a város működőképességét leginkább biztosító változat elfogadására. Ha minden párt - az FKgP-től az MSZP-ig - igent mond kezdeményezésünkre, mi készséggel veszünk részt az alkalmasjelölt felkutatásában és választási támogatásában.
Mit szól hozzá?
KI LEGYEN POLGÁRMESTER?
Az MDNP sajtónyilatkozatával kapcsolatban lapunk arra kérte a pártok képviselőit, támogatottjait, mondják el véleményüket arról, hogy jónak tartják-e, ha a pártok együttesen támogatnának egy olyan független polgármester-jelöltet, aki kellő gyakorlattal rendelkezik.
DR. FODOR CSABA (MSZP)
- Egyrészt megdöbbentett a nyilatkozat, másrészt egyetértek a tartalmával. Azért döbbentett meg, mert ezt az eljárást eredetileg a szocialista párt javasolta azon az egyeztető megbeszélésen, amelyre meghívtuk a városban lévő szervezetek, pártok képviselőit. Mivel a mi álláspontunk volt, természetesen teljesen egyetértek azzal, hogy egy olyan polgármester-jelöltet kell támogatnunk, aki mögé a legtöbb párt felsorakozik Véleményünk szerint lenne erre alkalmas személy, a megbeszélésen név is elhangzott.
BALOGH TIBOR (KDNP)
- Ez az egyetlen járható út, hogy elkerüljük a pártharcok érvényesülését. Ha a pártok által támogatott polgármester-jelölt a választáson sikeresen szerepelne, esély lenne arra, hogy a közgyűlésben az ellenzék ne ellene dolgozzon. így a polgármester és a közgyűlés tevékenységével valóban a várost szolgálná. Látok esélyt arra, hogy találunk egy erre alkalmas személyt. A beszélgetések során felmerültek nevek is, de konkrétan megnevezni még senkit nem tudok, akit a pártok együttesen támogatnának.
DR. BÁRÁNYI ENIKŐ
(négypárti, MDF által támogatott)
- Mivel a választáson engem támogató MDF-fel ebben a kérdésben még nem volt lehetőségem egyeztetni, ezért a saját véleményemet mondom el a kérdéssel kapcsolatban. Annak érdekében, hogy békés másfél esztendő\' elé nézzünk, méltányolható az a javaslat, hogy független, párthoz nem kötődő, gyakorlattal rendelkező, a pártok által támogatott polgármester-jelölt kiválasztására, felkérésére kerüljön sor. Részemről azonban nehezen elképzelhető, hogy olyan személyt sikerül találni, alá pártsemleges és minden feltételnek megfelel. Véleményem szerint inkább a képviselő-testületből kellene olyan személyt választanunk, akit a pártok is támogatni tudnának és eddigi személye, munkája, stílusa garancia arra, hogy a következő másfél évben a
közgyűlés nyugodtan, hatékonyan, a város érdekében végezhetné munkáját. Azt azonban megkérdőjelezem, hogy van-e jogunk - véleményem szerint nincs - arra hivatkozva, hogy független, de gyakorlattal is rendelkező legyen a polgármester-jelölt, a lakosságot a tisztességes választás lehetőségétől megfosztani. Szabad-e a demokrácia gyakorlásától is elvenni a választópolgárok kedvét?
RÖST JÁNOS (SZDSZ)
- Az MDNP javaslata, hogy Nagykanizsa város pártjai közfelkiáltással támogassanak közös polgármestert, kissé naiv, de szimpatikus elképzelés. A közgyűlésben és a városvezetésben, közel három éve kialakult struktúra van jelen. A felelősség, a siker és a kudarc mindig a mindenkori város-
vezetésé. Ez így működik az ország többi városában is. A pártoknak az önkormányzat működésének alapkérdéseiben kell egyeztetniük. Ezt egyébként több alkalommal szorgalmazta az SZDSZ. A pártoknak abban kell segíteniük az új városvezetést, hogy Nagykanizsa város\' gazdasági fejlődése beinduljon. A legfontosabb feladat munkahelyteremtő beruházások támogatása, hogy a nyomasztó munkanélküliség csökkenjen. Meg kell őrizni a város intézményeinek működőképességét, a város gazdasági stabtlitását, és meg kell felelni Nagykanizsa városnak a megyei jogú város cím elvárásainak. Ezek azok a célok szerintem, amelyekben a pártok együttműködése gyümölcsöző lehet.
L. I.
EGY ÉJSZAKA SZÁZ FORINT?
A néni szívbeteg, dől róla a víz, amikor a szerkesztőségbe belép. Régóta leszázalékolt nyugdíjas, mint mondja, az ideg és a szív volt az ok, ami miatt munkaképtelen lett. Most a rosszullétét külső tényező váltotta ki, mint mondja, nem első esetben. Mert hiába munkanélküli a férj, hiába a kis, tizenhatezerforintos nyugdíj, egy-egy csomag kávét csak megenged magának a család. És van egy cica is, aki a távol élő gyerekeket nem pótolja ugyan, de a családhoz tartozik, kedvességet visz az idősek otthonába, lehet szeretgetni, lehet érezni, hogy szüksége van az idősek istápolására még valakinek. A néni rááldozott százhuszonöt forintot, hogy a kis kedvenc macskaeledelhez jusson. Férjének is megfőzi a mindennapi éltető kávét, ehhez bizony el kell menni a boltba, meg kell vásárolni és haza kell vinni. Itt azonban kettejük esetében nem ért véget a kereskedelmi egységgel a kapcsolat. Mert a macskaeledel esetében huszonnyolc forinttal csapták be, a kávé pedig... A néni úgy látta előző nap délután négy órakor, amikor az árut a polcokra pakolták, hogy kétszázkilencvenkilenc forintba kerül a kiszemelt fajta, Reggel el is küldte a férjet, más árukkal egyetemben vásároljon a kávéból. A blokkot tanulmányozva - és nem utolsó sorban a visszájáról kevesellve - azt látta, hogy a kávé reggel nyolckor már száz forinttal többe került. Nem volt rest, fogta magát, eltalpalt a BILLA Áruházba - mivel az eset ott esett - és számon kérte a történteket. A pénztáros kisasszony elismerte, hogy az eledelért többet ütött a gépbe, de a kávé ügyében nem kapott igazat. Mint közölték vele, a kétszázkilencvenkilenc forintos kávé valóban száz forinttal többe kerül, csak nem cserélték ki az árakat feltüntető cédulát. Az üzletvezető közölte a nénivel, hogy ilyen a világ, egy éjszaka alatt száz forinttal emelkedett a kiválasztott fajta kávé ára. Hiába a szív, hiába az ideg, azt azért elérte a becsapott fél, hogy kicserélték az árut, visszaadták a pénzt. Mint elsírta, lépten-nyomon átverik az embert, elveszik a kedvét, nincs miért élni. Huszonhárom évi leszázalékoltság után, miben bízzon, érdenus-e valahova panasszal fordulnia, amikor ilyen tisztességtelen világban élünk? Legszívesebben elhagyná már ezt az árnyékvilágot, de hát hisz Istenben, no meg olyan drága a temetés is, hogy honnan venne a család rá nyolcvanezer forintot? A néni úgy érzi, nem adatik meg a tisztességes halál lehetősége sem, ha a fiatal nemzedék hagyja, hogy az eluralkodott embertelenség teljesen teret nyerjen, ha hallgatni kell, mert az őrületen és az idegeskedésen kívül nem tehet mást az állampolgár.
Lukács Ibolva
14
( KANIZSA - ^eú%éÍ9eU&e& j
1997. május 9.
„Erről a témáról
még ma
sem lehet nyíltan beszélni"
Rózsás János a szibériai fogolytáborokról, az ezekben történt jogtiprásról nyújtott hiteles korrajzokat az Éltető reménység (1989) és a Keserű ifjúság (1989) című köteteiben. Tényfeltáró munkásságát országosan és nemzetközileg is elismerik. E két kötet az egyik fundamentuma lehet a jövő generáció történelemtanításának is. Legutóbbi kötete, a Duszja nővér 1995-ben jelent meg, amelyben az író annak a nővérnek állított emléket, akinek az életét köszönheti. 1995 óta nem jelent meg új kötete, melyet pedig minden bizonnyal várnak a történelem iránt érdeklődő, s az irodalmat értő, szerető olvasók. E hallgatás okáról kérdeztük Rózsás Jánost.
- Most sem tétlenkedem, jelenleg is dolgozom a Gulag-lexiko-non. Ebben a lexikonban olyan egyéni tragédiákat tárok az olvasók elé, melyek rádöbbentik a mai kor emberét arra, hogy milyen szörnyűségeket élt át az a sok ezer ember, akik nagyrészt ártatlanul szenvedtek a Gulag rémtetteitől. Mindezt személyi adatok mellőzésével teszem, hiszen ellenkező esetben személyiségi jogokat sértenék.
- Milyen nagyságrendű ez az adathalmaz?
- Körülbelül négyezer ember sorsa szerepel a lexikonban.
- Esetleg várható, hogy a lexikon kiadásra kerül könyv formájában, s ha igen, mikor?
- Hát, azt sajnos nem tudom, hogy valaha megjelenik-e kötetben, hiszen ezt a munkát nem lehet befejezni, még most is folyamatosan érkeznek újabb adatok. A legutolsó például 1997. február 27-én datálódott.
- Milyen módszerrel jutott ezekhez az adatokhoz?
- Bajtársaim hozzátartozóinak küldtem szét kérdőíveket, amelyeket kitöltve kaptam vissza. Ezek képezik az úgynevezett „törzsanyagot". Hivatalos helyekről semmiféle segítséget nem kaptam, bár most úgy áll a dolog, hogy lehetővé teszik számomra azt, hogy a BM levéltárában is kutathatok. Ezt az Országos Széchenyi Könyvtár ajánlásával tehetem meg. De ezek az adatok a lényeges dolgokon már nem változtatnak, csak a téves adatok korrigálásához nyújtanak segítséget. Egyébként a lexikon összeállítása mellett előadásokat is tartok alkalmanként. Az viszont tény, hogy a Gulag kegyetlenkedéseiről ma sem lehet nyíltan beszélni, pontosabban lehet, csak fórumokat nem biztosítanak hozzá.
- Ez hogy lehetséges a sajtó- és szólásszabadság korában?
- A médiák sajnos még ma is sok mindent elhallgatnak. Azonkívül, nem is támogatják az ilyen té-
Koszorúzás a Doni-emlékoszlopról
A nagykanizsai Honvéd Hagyományőrző Egyesület emlékező koszorúzásra hívta meg a Doni-katasztrófát velük együtt átélt volt bajtársakat és azokat a hozzátartozókat, akik a Donnál elhunyt katonák képviseletében megjelenhettek, valamint mindenkit, ki kegyelettel meg kívánt emlékezni a Doni elesettekről. Délután négy órakor a Himnusz hangjai jelezték az ünnepség kezdetét. Ezt követően Vaskuti József volt hadapród őrmester üdvözölte a szomorú eseményen megjelenteket. Üdvözlő beszéde után Bagi Zsolt, a Petőfi-Vécsey iskola tanulója szavalta el Harc Lajos: Háborús emlékek című költeményét. Halmos Csaba ön-
kormányzati kulrúrreferens beszédében a 17. gyalogezred hősiességéről, hőstetteiről emlékezett. Ezután került sor Witt Gyula őrnagy, volt tábori lelkész emlékező beszédére, ki a háború bozal-maira, hiábavalóságára hívta fel a figyelmet. Beszédének végén a hajdani bajtársak Harc Lajos: Doni imáját szavalták el. Ezután került sor a hivatalos koszorúzásokra, melyen a kanizsai Honvéd Hagyományőrző Egyesület, az önkormányzat és más szervezetek koszorúit helyezték el. Az ünnepségnek a szózat elhangzása vetett véget. Ezután helyezték el a kegyelet virágait az ünnepségen résztvevő fiatalok és idősek.
Sz.A.
mával kapcsolatos tényfeltáró munkát. Jó példa erre az, hogy a Püski-kiadó már három éve ki akarja adni újból a Keserű ifjúság című munkámat, de nem kapnak hozzá állami támogatást.
- Körülbelül mikortól számítható az az időszak, amikor már nyíltan lehetett beszélni ezekről a dolgokról, egyértelműen a rendszerváltástól vagy esetleg már korábban is?
- Egyértelműen a rendszerváltástól. Az első előadásomat 1989-ben tartottam, s ekkor adták vissza az illetékes szervek az elkobzott emlékirataimat is.
- A Gulag-lexikon mellett várhatnak az olvasók Öntől egy újabb életrajzi kötetet?
- Nem. Tudniillik az a helyzet, hogy a kutatómunkám oly sok időmet elveszi, hogy kézirataimat már nincs időm kötetbe rendezni. Úgy érzem, hogy korábbi munkáimmal már eleget tettem annak a kötelességemnek, hogy a fiatalok felé továbbítsam az átélt borzalmakat.
- Várható munkásságának magasabb szintű elismerése, tud ilyesmiről?
- Nem tudok ilyenről. Egyetlen kitüntetésem a Díszpolgári cím, melyet a várostól kaptam. Egyéb kitüntetésre nem számítok, és nem is számíthatok. De az ember nem is ezért csinálja ezt.
Horváth Attila
Virág és sakk
A nagykanizsai sakkélet egyik ifjú tehetsége és reménysége Szabó Virág, aki mind korosztályában, mind pedig a felnőttek között már jelentős eredményeket ért el. A sikerekhez azonban hosszú út vezetett így kezdődött:
- Nagyon régen sakkoztam először - mondja Virág -, talán három-négy éves lehettem, amikor a papám megmutatta a sakk-készleteit. Úgy kezdődött, hogy neki nejn volt kivel játszania, és elhatározta, megtanít engem, ő ösztönzött erre a sportágra.
- Hogyan alakult a folytatás?
- A Körösi-iskolába jártam, ahol elsőben, másodikban elindultam a házi versenyeken, aki pedig azt megnyerte, mehetett a városi bajnokságra. Azóta foglalkozom komolyabban a sakkal. Tulajdonképpen Hosszú Erzsi néninek köszönhetem, hogy a Körösiben felfigyelt rám.
- Mennyit sakkozol naponta?
- Minimum két órát, a tanulástól függ, hogy mennyi időm marad rá. A Batthyány-gimnáziumba járok hetedik osztályba, és szeretnék jó tanulmányi eredményeket elérni.
- Ki foglalkozik most veled?
- Bagonyai Attila az edzőm, neki köszönhetem a sikereket.
- Hogyan zajlik le egy edzés?
- Kombinációkat oldunk meg, nyitást és végjátékot gyakorolunk, partikat elemzünk Schnellezni is szoktunk, ez öt-öt perces játszmákat jelent. Otthon pedig sokat segít a számítógép, mert fent vannak a programok.
- Nem unalmas ennyit sakkozni?
- Inkább fárasztó. Majdnem mindig fél háromig vagyok az iskolában, utána tanulás, aztán edzés, és ez így megy minden nap.
- Mit szeretsz a sakkozásban?
- A versenyzést! Nagyon szeretek versenyezni, de szükség is van arra, hogy minél több bajnokságon elinduljak, mert így lehet rutint szerezni, az Élő-pontokat gyarapítani. Szerencsére a szüleim mindent megtesznek azért, hogy azokon a versenyeken, amelyeket az edzőm érdemesnek és fontosnak tart, részt tudjanak venni.
- Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
- Tatán kétszer megnyertem a nemzetközi Pán-Európa-versenyt a korosztályomban, most pedig ezüst érmet szerzett a felnőtt OB ll-es kanizsai férfi sakkcsapat, amelynek én is tagja vagyok. De büszke vagyok arra is, hogy Kiss Jutkával és Domina Ágival másodikak lettünk Szegeden az országos középiskolás bajnokságon a Batthyány-gimnázium csapatában. Nagyon örültem annak, hogy ebben az évben engem választottak a város legjobb serdülő leány sportolójának, nem is számítottam rá, és szeretném megköszönni a szavazatokat.
- Mire jut időd a tanulás és a sakkozás mellett\'.\'
- Szeretek sportolni, régen teniszeztem, és éppen a tenisz helyett választottam a sakkot, mert a kettőt együtt komolyan nem lehet csinálni. Szívesen járok moziba zenét hallgatok, a barátnőimmel vagyok, de ezekre csak a hét végén jut időm.
- Mit szeretnél elérni a sakkban?
- A tanulás az első számomra, de a sakkozást semmiképpen nem szeretném abbahagyni. Majd kialakul a jövő, mert igazi nagy
1997. május 9.
1 KANIZSA - GeáyélietéMá, J
15
eredmények eléréséhez még több gyakorlásra volna szükség.
Horváth Dona
Vízre szálltak a kajakozok
Az elmúlt évben ünnepelte megalakulásának huszadik évfordulóját a kanizsai kajakos sport. A szakág sikeres időszakot zárt, amely tavalytól már a Kanizsa Kajak-Kenu Klubban folytatja remélhetőleg sikerekben gazdag működését A szakág sincs könnyű helyzetben, a kajaksportban is érződnek azok a változások, amelyek nem kedveznek a szervezeti, szakmai és gazdálkodási munkának. Hiányoznak az anyagi eszközök, bizonytalan a háttér. Kevesen vállalják a kemény, áldozatokat követelő szakágat, pedig a kajakban is csak akkor érhető el nagy eredmény, ha a remélt sikerért sokat tesznek. Szóval nincs könnyű helyzetben a szakvezetés, no meg a szakágat felvállaló gyerekek. Mára az edzői team is leszűkült Az alapító mester, Héder István szakedző egyedül maradt a közel negyven fős tagsággal. Az ok nagyon egyszerű, nincs anyagi alap a szakmai segítőtársak finanszírozására, azaz a jövőben a kajakosokkal egyedül csak Héder István foglalkozik, akivel az évad előtt beszélgettünk a szakág helyzetéről, az idei kiemelt feladatokról:
- Ugyan volna okunk a keser-gésre, de ezzel nem sokra megyünk Dolgozni, hajtani kell, és bizakodunk, hogy a gazdasági helyzet javulásával a mi helyzetünk is kedvezőbbre fordul -kezdte a fáradhatatlan Héder István.
- Hol helyezkedik cl a klub az országos táblán?
- Tulajdonképpen mi kis egyesület vagyunk ám eddigi eredményeinkre nem lehet különösebb panasz. A több mint félszáz klub versenyében mi általában a 20-25. helyek valamelyikén végzünk, miközben korosztályos versenyzőink, néhány hajónk ott van az élcsoportban
- Mikor kezdték az idei felkészülést?
- A meghatározó versenyző csoport tagjai folyamatos munkát végeztek, hiszen nálunk nincs szünet, pihenő, ha ezt tennék, akkor
versenyzőink nagy hátrányba kerülnének.
- Télen mit csináltak?
- Elfoglaltuk az uszodát, tornatermet és a Csónakázó-tó térségét, ahol folyt a fizikai rákészülés, melynek során a gyerekek keményen dolgoztak.
- Mikor szálltak vízre?
- A jegyzett kajakosaink részére sikerült elérni egy kilencnapos tengeri edzőtábort a horvát klubbal meglévő, jó együttműködés kapcsán. Erre február végén került sor, amikor versenyzőink rengeteget dolgoztak, szinte állandóan a vízen voltak.
- Mikor kezdődött el a hazai vízi munka?
- Az időjárás nem kedvezett, így a Csónakázó-tó versenypályáját csak két hónappal ezelőtt foglalhattuk el. Kezdetben heti kilenc foglalkozásra került sor, majd az elmúlt hónap második felétől a versenyzőink heti tizenegy vízi edzésre tértek át.
- A Csó-tónál hányan vesznek részt a nagyüzemben?
- A klub teljes állománya bekapcsolódott a munkába. A közel negyven fő közül a fiúk adják a döntő többséget, a szebbik nemet nyolc fő képviseli.
- Korosztályonként hány fővel foglalkozik?
- A felnőttek mezőnyében hét, az ifjúságiaknál öt, a serdülőknél tizennégy a létszám, míg az előkészítő csoportnál tizenegy gyerekkel foglalkozom, ami bizony nagy megterhelést jelent. A klub és a gyerekek érdekében is nagy szükség lenne egy edző beállítására.
- Mit vár az idei évadtól?
- A meglévő gondok ellenére is bizakodó vagyok. Ezt arra alapozom, hogy a tizennégy fős versenyző csoport tagjai alapos munkát végeznek. Reményeim szerint kiemelt versenyzőink ott lesznek a korosztályos élcsoportban
- Korosztályokként kiktől vár különösen jó eredményt?
- Úgy ítélem meg, hogy közel tíz versenyzőmnek igen jó esélye lehet a betöltésre, ők azok, akik rendkívül jó hozzáállással, keményen dolgoznak, sokat túlóráznak, és ez a befektetés remélem, hogy eredményekben is megmutatkozik.
-Kik ezek?
- A felnőttek mezőnyében Fodor Krisztina, Varga Gábor és a katonai leszerelés után visszatért Varga Péter, az ifjúságiaknál Kulcsár Gábor, Réti Gábor, a serdülőknél Szabó Gábor, míg a kölyök korcsoportos Schauffhau-
ser Yvett, Sabján Eszter versenyzésétől várom az előkelő helyek megszerzését.
- Kiktől remél jegyzett eredményt?
- Úgy ítélem meg,,hogy töretlen munkával első osztályú minősítést szerezhet Fodor Krisztina, Varga Gábor és talán Varga Péter, bizakodom a szépen fejlődő Szabó Gábor serdülő válogatottságában és a felsős diákok sikeres bem utatkozásában.
- Hol lesz és mit vár az évadnyitón?
- Tolnán rajtolunk, ahol a maraton válogatón sikeres évadkezdést várok Varga Gábor, Fodor Krisztina, Réti Gábor és Szabó Gábor versenyzőktől. Ezt követően 10-12 versenyen szeretnénk szerepelni, és remélem, hogy lesz lehetőségünk azokon részt venni. Egyébként a nagy megmérettetésre júliusban kerül sor, amikor előbb a vidék-bajnokságra, majd aztán az országos bajnokságra kerül sor.
- Várható-e javulás a feltételekben?
- Alapvetőnek tartom, hogy a kiépített alapok ne sérüljenek. Időszakos gondjaink vannak de remélem, hogy az eredmények javulásával a klubhelyzet is javulni fog. Tovább folytatjuk az iskolai toborzást, minden gyereket szeretettel várunk a vízisporttelepen, a Csó-tónál, ahol minden délután megtalálhatóak vagyunk. A klubelnökség élén Ferenczy Zoltán elnökkel és a segítőtársakkal most azon fáradozunk, hogy a főszponzor városi önkormányzat-polgármesteri hivatal sportcsoportja mellett, no és a bennünket támogató Rotary Rt. mellett újabb támogatókat nyerjünk meg a klubnak. A szakági technikai ellátottságunk jó, ugyanakkor pénz kellene melegítőre, cipőre, hiszen most ezeket a versenyzők saját maguk veszik meg. Ezen is változtatni kellene. Én mindenesetre bizakodó vagyok.
Balogh Antal
Tanulmányi verseny és rajzkiállítás
Kedden délután került sor a Péterfy Sándor Általános Iskolában a Péterfy Sándor tiszteletére rendezett tanulmányi versenyre. Ugyanekkor nyitották meg az iskolában rendezett rajzkiállítást is; melyet a Péterfy Sándor Általános Iskola vezetése és a Zala Megyei Pedagógiai Intézet közösen szervezett.
Fotókiállítás
A Móricz Zsigmond Művelődési Házban a hét elején nyílt meg a Sloboda Vis kulturális egyesület - Horvátország -fotókiállítása. A kiállítást Vizeli József, a Körösi Általános Iskola igazgatója nyitotta meg, s megtekinthető lesz május 15-ig.
Németh János és Király Ferenc közös kiállítása
1997. május 9-én 18 órakor a Hevesi Sándor Művelődési Központban nyílik meg Németh János zalaegerszegi keramikusművész és Király Ferenc lendvai szobrászművész közös kiállítása. A kiállítást Bereczky Loránd, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója nyitja meg. Megtekinthető május 31-ig lesz.
FOGADÓÓRA
Dr. Bárányi Enikő kép-| viselői fogadóórát tart 1997.;* május 14-én (szerdán) 17 óra- < kor a Nagyrác úti Általános Is-1 kola ebédlőjében.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Postakert utcában kialakított 1847/30 hrsz-ú ingatlanának önkormányzati tulajdonú részét kizárólag garázsépítés céljára.
A versenytárgyaláson részt vehet bármely természetes személy lakóhelytől függetlenül.
Értékesítésre kerülő garázshelyek száma: 2 db Kikiáltási ár:
100.000 Ft/garázshely Versenytárgyalás ideje:
1997. május 22.10.00 óra Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6. és 10. számú irodájában vehető át.
16 ( KANIZSA - Wawüt, ]|||
1997. maj IIS <).
Dollármama
Sok kérdést vet fel a veszprémi Petőfi Színház új bemutatója. Először is : vajh, miért írta meg Horváth Péter, aki egyszerűen csak H.P.Biggestnek nevezi magát, a Dollármanux című vígjátékot? A bohózat állítólag a Dollárpapa mintájára (?) készült, a hasonlóságot azonban erősen keresni kell. Horváth Péter a mai világot akarja bemutatni a régi történetbe ágyazva. A szerző megérzi napjaink valóságának lényegét, a baj csak az, hogy az tarjta fontosnak ami szerinte az Ez pedig kevés. „Aranyigazságok" röpködnek a darabban arról, milyen az élet, hogyan néz ki egy igazi csonka család, és hogy ki melyik nemet szereti... (A válaszokat tudjuk) Közben világ- és magyar slágereket énekelnek a szereplők csak úgy, kíséret nélkül. Ügyesek..
Sok mindenről akar szólni a Dollármama, igazolják ezt a dalbetétek is: a „We are the world" vagy főleg a „Balatoni láz" című 4 F-CLUB-nóta sokat mondó sorai.
Ettől függetlenül kellemesen szenvedünk az első felvonás alatt, a másodikon már inkább lehet szórakozni. Néhány szellemes poén, pár kiélezett szituáció és a második részben jobban kidolgozott jellemek teszik nézhetővé az előadást. Jelzés értékű falak között mozognak - mai „szerelésben" -a színészek a Horváth Péter által is rendezett bohózatban. Kováts Kriszta (Margó) a szokatlan szerepkörben nyújt elfogadhatót, bár alig kell énekelnie; talán a mi hibánk, hogy eddig csak a zenével és a zenés szerepekkel tudtuk azonosítani. Az elsősorban a Szomszédokból ismert Trokán Péter (Emil) is új oldaláról mutatkozott be, hiszen vígjátékban ritkán szerepel. Tehetné többször. A címszerepben Dobos Judit - mondjuk - Gombaszögi Ellára emlékeztet és Csala Zsuzsa felé közelít. Lehet, hogy neki találták ki a figurát?
A nagyok játékához jól asszisztált Bősze György, lámpa Krisztina és Torcsik Viktória nagy kedvvel teljesítik a rájuk osztott feladatokat. Ennyi. Az 1996/97-es színházi évad Nagykanizsán ezzel a produkcióval befejeződött. Most következik a nyári szünet - talán nyári színházzal. De addig se felejtsük el azt, amit a minap mondott a rádió! Vidéken a legnagyobb nézőszáma a veszprémi Petőfi Színháznak van. Én azért megnéznék valami más veszprémi előadást is...
Horváth Ilona
ff
IRREALIS
ALMAIM VANNAK
ff
Trokán Péter Jászai Mari-díjas színművész Kecskeméten és Debrecenben, majd pedig Budapesten a Népszínházban és a Nemzetiben nagy szerepek sorát játszotta el. Volt Lucifer és Bicska Maxi, alakította a Don Jüan címszerepét, fellépett a Vízkeresztben, mint Orsino és a Nem félünk a farkastól című Albee-darabban, mint Nick. Egy év József Attila színházbeli kitérő óta Veszprémben színész. Sorsát azonban ő sem kerülhette el: hiába a jelentős alakítások, az ország (őt is) a Szomszédok teleregényből ismerte meg.
A veszprémi színház ebben az évadban a Dollármama című
Trokán Péter kedvencei
- Mi az Ön kedvenc országa? • Magyarország.
- Könyve?
- Elég sok van, és mindig az. amit olvasok, de meghatározó élmény volt számomra Hemingway művészete. Jó karban olvastam...
-Filmje?
¦A Rákóczi hadnagya gyermekkorom nagy filmje volt.
- Színésznője?
- Udvaros Dorottya.
- Állata?
- A saját kutyám.
- Politikusa?
- Passz!
- Színdarabja?
- A Hl. Richárd, most éppen ez foglalkoztat
- Kolléganője?
- Hámori Ildikó. -Színe? -Kék. -Itala?
¦ Jameson whisky. -Szerepe?
- A Rigoletto címszerepe. -Autója?
- Jaguar. -Sportolója?
- Habzó András. -Kérdése?
- Miért olyan rövid a nyár és miért olyan hosszú a tél?
vígjátékkal jött Kanizsára, melynek egyik főszerepét Trokán Péter alakítja. Az 51 éves, ám koránál jóval fiatalosabbnak látszó művésszel előadás előtt beszélgettünk.
- Hogyan került Veszprémbe? O Vándorffy Lászlóval együtt
kezdtük a pályát Kecskeméten. Utána sokáig nem találkoztunk majd amikor ő lett a veszprémi színház igazgatója, eljöttem Pestről. Jól érzem magam, bár a fővárosban élek és sokat utazom, ami elég fárasztó. Általában két darabban játszom egy évadban, de rendszeresen fellépek Sopronban is, ahol most Csáth Géza Janika című művében játszom és egy olasz színdarabban, melynek címe Szombat, vasárnap, hétfő.
- Mit jelent az Ön számára a Szomszédok sikere?
O Azt, amit jelentenie kell... A színész életének lényege, hogy népszerű legyen, a televízió pedig számunkra a legnépszerűbb mű-faj.
- Szereti a teleregényben János szerepét?
O Tulajdonképpen nem is szerep ez, hanem baráti találkozás a nézőkkel, a kollégákkal pedig jó hangulatú, baráti együttlét, csak ott van egy kamera is.
- Elégedett azzal a munkával, amelyet végez?
OBe tudom határolni, mennyit bírok. Ebben az esztendőben még többet is vállaltam, mint amennyit kellett volna. így jövőre kaptam egy év szabadságot Veszprémben, csak Sopronban fogok játszani.
- Film, rádió, szinkron?
O Régóta nem dolgoztam magyar filmben és a rádióban is rég jártam, de ha van időm, szinkronizálok.
- Mi jelenti Önnek a kikapcsolódást?
O A horgászás a barátaimmal elsősorban a Balatonon és a Tiszán.
- A leányai is színésznek készülnek?
O Nem tudok róla. Az ember a bölcsőből kilépve nem akar rögtön színész lenni. A nagyobbik leányom tizenhárom éves, most
van abban a korban, amikor sok hatás éri, és ezekből kell kiválasztania a neki legmegfelelőbbet. De ha színészek akarnak lenni, én nem fogom eltiltani őket.
- Gondolom - ettől függetlenül -, a gyermekei és Ön is szereti a színházat...
O Aki színházban dolgozik, annak a hobbija is ez, és ebbe beletartozik a portás meg az öltöztető is. A szerelemhez lehetne hasonlítani ezt a dolgot... A színház több és kevesebb is, mint egy munkahely. Mindez azért történik, hogyha felmegy a függöny, akkor a színpadon ott álljon egy színész -a nézőkért.
- Sok szerepet eljátszott. Mégis: van olyan álma, hogy azon a bizonyos deszkákon, ott és akkor, abban a darabban Önnek kellene állnia?
O Nincs. Irreális álmaim vannak. Irigylem az opera- és musicalénekeseket, de szeretem az operettet is...
- Viszont keveset játszott vígjátékban is...
O Ezért örülök annak, hogy a Dollármamában főszerepet kaptam, nagyon jólesett. A darabnak bohózat-, helyenként burleszkszerű a stílusa, s ezt nagyon nehéz játszani. Kell az önkontroll, hogy ne legyen ripacskodás belőle. Sajnálom, hogy az évad végén mutattuk be, mert a színháznak kötelessége vígjátékot játszani.
Horváth Ilona
Az orosztonyi Thury György kopjafához vezetett ez évben is a hagyományos túraverseny a nagykanizsai természetbarátok szervezésében.
39 csapat 194 versenyzője vágott neki a távnak, s minden csapat célba érkezett. Ez bizonyította a jó felkészítést, a csapatok jó tájékozódási képességét.
A verseny zárásaként dr. Cseke Ferenc vezetésével a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola diákjai adtak színvonalas emlékműsort,
KfiNIZSfil MŰSOR
.........7
1997. május Q {

KANIZSA - TH^^t J
JLv 1.
á\'wá János és felesége, />t;-Jtóiiy Sarolta volt a vendége a Szőlőskert Fogadónak, ahol egyórás szórakoztató estet adtak az érdeklődő közönségnek. Koós János gyakori vendége Nagykanizsának, s fellépésével mindig sikert arat. Régi dalok, új sztorik és a hallgató-néző tisztelete jellemzi Koós produkcióját Népszerűségéről és elismertségéről az előadás után beszélgettünk.
- A mai este sikere is bizonyította, hogy Ön továbbra is a csúcson van. Mi a titka ennek?
• A siker titka a munka. Nagyon sokat kell dolgozni, soha nem szabad megelégedni, és mindig ki kell találni valami újat, szükséges színesíteni a műsort. De ettől én még bohém és jókedvű ember vagyok.
- Meddig lehet ezt így, ilyen szinten folytatni?
• Azt szoktam mondani, hogy a halálom előtt öt percig fogok énekelni. Csak jó kondíció kell hozzá, ezért sokat focizom és nyáron vitorlázom. Nem hagyhatja el magát az ember, nem nézhet ki hússzal többnek, amikor tízzel kevesebb.
- Ma este (is) pályájának legfontosabb dalait énekelte el. Készülnek újabb dalok?
• Nagyon sok mindent el kellett volna még énekelnem, a Vándorcigányt, a Férjek egyenjogúságát, a Macska-duettet... A Vidám Színpadon játszottam az „Élettől keletre" című darabban négy nagy jelenetben. Ebből készül egy CD, nagy röhögés lesz.
- Ön nem csak Bodrogi Gyula társulatában, hanem a Fővárosi Operettszínházban is sikerrel ven-
Szőlőskerti este
Új rendezvénysorozat indult Nagykanizsán a Szőlőskert Fogadóban, a zenés és/vagy szórakoztató esteken neves fővárosi művészek lépnek fel. Az első alkalommal - „telt ház" előtt - Koós János és Dékány Sarolta műsorát láthatta a közönség az ideálisnak bizonyuló, kellemes környezetben.
A programot Havasi Viktor, az ismert zeneszerző saját dalainak eléneklésével vezette be, majd következett a továbbra is nagyon népszerű Koós János műsora - a nagy slágerek felidézésével. Ebben közreműködött a felesége, Dékány Sarolta is, teljessé téve az est sikerét.
Régi dalok új helyen: régi sikerek a mindig megújuló Koós Jánossal.
Szőlőskerti este: jó ötlet volt.
dégszerepelt, A víg özveggyel gyakorlatilag bejárták a fél világot. Vannak új színpadi tervei?
• Elég nagy tervem van. A Vidám Színpadon a következő évadban mutatjuk be Trunkó Barnabás új darabját, amelynek még nincs végleges címe, talán „Nagy durranás" lesz. Bajor Imi és én is kettős szerepet játszunk benne, nagy show-ra gondolunk. Emellett a Cigányprímás főszerepéről volt szó az operettben, de új direktor van, így nem tudom, műsorra kerülök-e.
- A gyermekei nevét is hallhattuk zenével, zenés produkciókkal kapcsolatban. Folytatják az Ön és a felesége pályáját?
• A leányom, Réka június 14-én kap diplomát a Színművészeti Főiskola musical szakán. Jelenleg azonban Németországban énekel, Wiesbadenben és Sunset boul-
veard című musicalben játszik, de már van újabb szerződése, Duis-burgban a Nyomorultakban Fan-tine-t alakítja. A fiam, Gergő computeres lett, néha eljön velem fellépni, de általában elrontja a műsort... Mind a ketten külön élnek tőlünk, mégis a feleségemre sok munka hárul. Nagy szerencsém, hogy ő mindent megcsinál, és én csak a szakmával foglalkozhatom. Sütni, főzni ugyan szeretek, de ha el kell menni a Patyolatba, nem megyek el, ha el kell menni bevásárolni, nem vásárolok be, vagy csak azt veszem meg, ami nekem megtetszik... - Nyár?
• Pihenni fogok csak, Németországba utazom a leányomhoz, vitorlázom és a hétvégi parasztházamban, Fülén szeretnék hosszabb időt eltölteni.
Horváth Dona
Természetbarátok versenye
majd az iskola tanulói koszorút helyeztek el a kopjafánál.
Az általános iskolák közül Sze-petnek egy, Pacsa kettő, a Piarista Általános Iskola négy, a Rozgo-nyi tizenhárom, míg a Zrínyi-iskola kilenc csapattal indult.
Eredmények:
5-6. osztályosok: 1. Rozgonyi I. 25 pont, 2. Rozgonyi II. 13 pont, 3. Zrínyi 4 pont.
7-8. osztályosok: 1. Rozgonyi
I. 21 pont, 2. Rozgonyi II. 16 pont, 3. Pacsa 11 pont.
Az általános iskolák közötti verseny végeredménye: 1. Rozgonyi 28 pont, 2. Pacsa 11 pont, 3. Szepetnek 11 pont. A Thury György kupát és a 10.000 Ft-os jutalmat a Rozgonyi Úti Általános Iskola csapatai nyerték meg.
A középiskolások versenyében két iskola indított csapatot (Batthyány 2, Dr. Mező 9). Az I-III.
helyen a Dr. Mező-gimnázium csapatai végeztek.
Az iskolák közötti sorrend:
1. Dr. Mező 122 pont, 2. Batthyány 62 pont.
A kupát és a 10.000 Ft-os jutalmat a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola nyerte el.
A mintaszerű rendezésért, szervezésért dicséret illeti a városi felnőtt természetbarátokat.
Horváth György
MÁJUS 10. SZOMBAT 9 óra: Discovery toys - családi játszóház és játékvásár a Móricz Zs. Mfív. Házban
18 óra: A TÉLAPÓ Akciócsoport műsora a HSMK-ban
Apolló mozi: 14.30 óra: Flipper 16, 18 és 20 óra: Drakula halott és élvezi
Stúdió mozi: 18.15 óra: Csinibaba
MÁJUS 11. VASÁRNAP Apolló mozi: 14.30 óra: Flipper 16, 18 és 20 óra: Drakula halott és élvezi
18.15 óra: Csinibaba
MÁJUS 12. HÉTFŐ Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: A birodalom visszavág Stúdió mozi: 18.15 óra: Tnűnspotting C2-es kábelen Kanizsa Tv:
19 óra: - Hírek; - Sporthírek; - Csevegő; - Jövő 7; - Iránytű - összeállítás Zala megye gazdaságáról
MÁJUS 13. KEDD
17 óra: Szólóművelési módok - előadás a HSMK-ban
18 óra: „Vadászkalandjaim Afrikában" - Papp Győző videofílmes úti élménybeszámolója a HSMK-ban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: A birodalom visszavág Stúdió mozi: 18.15 óra: Csinibaba
MÁJUS 14. SZERDA
18 óra: Az ember és a grafológia -ismeretterjesztő előadás a HSMK-ban
19 óra: MÉZ. együttes ír, skót, angol népzenei műsora és táncháza
Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra: A birodalom visszavág
Stúdió mozi: 18.15 óra: Csinibaba
C2-es kábelen Kanizsa Tv:
19 óra: - Mozaik, szórakoztató magazin; - Sport; - Jel-kép
MÁJUS 15. CSÜTÖRTÖK
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: A birodalom visszavág
Stúdió mozi: 18.15 óra: Rómeó és Júlia
C2-es kábelen Kanizsa Tv:
19 óra: - Híradó; - Paletta; - Rendben, rendőrségi hírek; - Régió, a megyei televíziók összeállítása; - X-asztal
MÁJUS 16. PÉNTEK
16 óra: Kárpáti Sebestyén festménykiállításának megnyitója a Honvéd Kaszinóban
17 óra: Egészséges életmód címmel előadás az Erkel F. Olajipari Művelődési Házban (II. rész)
18 óra: Domány Zoltán zentai előadóművész irodalmi estje a HSMK-ban
19 óra: ívó-napi vigadó - műsoros, zenés est - a Honvéd Kaszinóban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Elnökcsere
Stúdió mozi: 18.15 óra: Rómeó és Júlia
18
KANIZSA -0ntix
1997. május «>.
LEGŐSIBB BOR
Észak-Iránban a régészek olyan, időszámításunk előtti 5000-5400-ból származó hor-dómaradványokat találtak, amelyeknek dongáiban minden bizonnyal az eddigi legősibb bor nyomait sikerült megtalálni. A Pennsylvaniai Egyetem kutatói a hordók fenéklemezén az egykori borivók kedvenc italából származó borkősavat találtak. A felfedezés azt mutatja, hogy már a késői kőkorszak embere is ivott bort. A hordómaradványokat azon a vidéken találták meg, ahonnan a mostani borszőlők ősei származtak el a világ különböző tájaira. Az értékes ital konzerválására a görög és egyéb mediterrán borokhoz hasonlóan gyantát használtak a hét-. ezer év előtti szüretelők.
ÖSMÓDSZEREK
A GYÓGYÍTÁSBAN
Közel egy évtizedet töltöttek Közép-Amerika őserdeiben amerikai botanikusok olyan növények után kutatva, amelyek gyógyulást hozhatnak századunk betegségeire. A be-1 izei erdők kilencévnyi faggatása meghozta gyümölcsét, a
tudósok háromezer olyan növényt találtak, amelyek alkalmasak a továbbvizsgálásra. Előzetes laboratóriumi vizsgálatok szerint tizenöt azoknak a növényeknek a száma, amelyek segíthetnek a modern tudományok századunk két leggyilkosabb kórjának, az AIDS-nek és a ráknak a legyőzésében.
SÉTA A FOLYÓ FELETT
Egy kínai akrobata a 730 méteres magasságban kifeszített drótkötélen sétált át a Sárgafolyó felett. A harminckét esztendős Feng Csiu-san mutatványával megdöntötte egy amerikai kaszkadőr korábbi csúcsát, aki 630 méter magasságában sétált át a Jangce felett. Az amerikai egykori csúcstartó már gyakorol a kínai csúcs megdöntésére, annál is inkább, mert ő is szeretne bekerülni a Guiness-rekordok könyvébe, úgy ahogy az Fengnek sikerült.
FÉLESZŰ
TÁSKATOLVAJ
Gyakorlatilag önmagát adta rendőrkézre az a kanadai hölgy, akit azzal gyanúsítot-
tak, hogy női táskákat lopott\' a szupermarketekben a bevá-sárlókocsikról. A dolog úgy történt, hogy a hölgyet már-már tettenérték, amikor az kirohant az áruházból és közben az ajtó melletti kukába dobta a táskákat, köztük a magáét is. Nem volt mit tenni, a hölgynek jelentkeznie kellett személyes holmijáért. Amikor besétált a kapitányságra, a rendőröknek nem volt más dolguk, mint karperecet csatolni a hölgy tevékeny kacsóira.
BOROZÓ TAPSIFÜLESEK
Brazil kutatók nyulakon végzett kísérletekkel igazolták, hogy a mértékkel fogyasztott vörösbor csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának esélyét. Hosszú időn át igen zsíros táplálékkal hizlaltak szuszogós kövérre harminc nyulacskát, majd a nyuszikat három csoportra osztották, az első tíz rendszeresen kapott vörösbort, a második csak alkoholmentes lőrét iddogált, míg a harmadik csoport egyáltalán nem ivott alkoholt. A legnagyobb megpróbáltatásokat a rendszeres borfogyasztó nyulak szíve bír-
ta, s ez a tudósok szerint újabb bizonyítéka a vörösbor jótékony hatásának.
TOLVAJ MAJMOK
Egyre szemtelenebbül lopnak a majmok az indonéziai Bali szigetén. A turisták egyáltalán nem örülnek a dolognak, hiszen az egykor barátságos kedves kis állatok mára vicsorgó fenevadakká alakultak, akik szemrebbenés nélkül lopnak élelmet, ékszert vagy akár karórát. Nem tudni mivé lesznek az ellopott értékek, de nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan új iparág épül ki az értékesítésükre, s ennek vezetői bizonyára nem majmok lesznek.
RONGYOS FIZETSÉG
A belgrádi pamutkombinát vezetősége a krónikus pénzhiány miatt, természetben részben pamutrongyokkal, részben törülközőkkel fizette ki munkásait. A rongyok darabonként öt, a törülközők húsz dinárt értek, így a munkások jókora bálával voltak kénytelenek hazatérni, hiszen kéthavi fizetésüket váltották meg ilyen nem mindennapi módon.
tanár -és most flam , be fogom bl zonyi\'tani nfked
pvtmagorasz tételét.
(a diák válasza:)
va\'rosia-sodás
nagyiparos
létesít, alkot
SÁTOROS ÜDÜLŐTERÜLET
WUSZA\'L
jár(mecaláz-kopik, vezekel)
figyelni kezd!
azonfe lül, még hozza\'
német
ne\'veló\'
brazil focista v.
megvillan
varázslatos
narancs szelet
felrehallja
felszeg!
létezik "7-
ELGoNDO LA\'S
N1S HATA-RAI !
nogra\'di helység
romai ha\'rom!
háromtagú zenekar
hatalmas
fiz1kkummal
rendelkezik
orosz ref»ül<5-ge\'p betű jele
félsz
y3kbona\'-va\'gó
kam&odizs , nemet, kubai gk-jel
ügynök, régiesen
első osztályú
MÁSHOVÁ HELYEZÉ
tv- bemondó (júlia)
nitrogen, kén.
foszfor
kerti munka
KOSARAS GÉJE
rez-on ötvözet
flada\'sra ki\'na\'l
ablakkeret \' -7-
gurulni
kezd!
miskolc hegye
hannibál pórias
telefon ta\'rs_
a magas ban
részben nedves i
hibát e jt
ritka férfinév
e.ó.t.
kapni szeretne
GÁLYA
hátulja!
LAKK-ALAPANYAG
konferanszié (dezső)
bocihang
félrehúzz
hetethavat összehordó
krumplicukorban ii van(nvl)
koltoi kötő\'szó
Beküldési határidő: 1997. május lo
Lapunk 17. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Illendő-
képpen élni, ez az ember nagy és dicső mesterműve.
A sorsoláson Buspataki Éva, Cseh Mariann, Fischer Bálint, Kéthelvihé Antal
Éva és Lázár Péterné olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalat Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
KlölÉGCS
i
HOROSZKÓP
A 20. HÉTRE
1997. május 9.
KANIZSA - 79UX
RAGASZTOTT CSONTOK
Bioenyvvel ragasztható az emberi csont. A Svédországban, Hollandiában és az USA-ban folyó kísérletek nagyon biztatóak. A ragasztóanyag korallmész, amelyet injekcióstűvel juttatnak sérült helyre. A megszilárduláshoz elegendő tíz perc, a törés teljes össze-forrasztásához elegendő egy fél nap. Ezután a csont lassan lebontja és saját anyagával pótolja a hiányt. Ha a kísérleti stádiumból kikerül a módszer a mindennapok gyakorlatába, akkor az emberiség búcsút mondhat a hathetes gipszelés módszerének.
TŰZ VAN BABÁM
Hatalmas tűzvész pusztított nemrégiben a szentpétervári tűzoltó-főiskola központjában. Az este hétkor felcsapó lángok pillanatok alatt elborították a Moszkvai sugárúton sztálini stílusban épült ház negyedik emeletét. A tanrenden kívüli gyakorlat igencsak próbára tette a tisztjelölt hallgatókat, mi több nem is bírtak egyedül a tűzzel, csak a hivatásos tűzoltókkal karöltve si-
került megfékezni a lángokat többórás küzdelem után.
TÖRÖK
A MENYASSZONY
Török lányt vesz feleségül Kohl német kancellár egyik fia - adták hírül a német újságok nemrégiben. A harminckét éves Péter Kohl nyolc évvel ezelőtt Bostonban a Mas-sachusettsi Egyetemen ismerkedett meg választottjával, a huszonkilenc éves Elif Sozen-nel. Tavaly jegyezték el egymást és jelenleg Londonban élnek. Egybekelésük után Törökországban kívánnak majd letelepedni. Rossz nyelvek szerint az apósjelölt nincs elájulva fia választásától.
LOPÓK PAPJA
Az egyháziak, a politikusok, de legfőképpen az áruházlánc tulajdonosainak tiltakozását váltotta ki egy angol pap, aki nyilvánosan is védelmébe vet-
te a bolti szarkákat. Véleménye szerint ezek a tolvajok nem tesznek mást, mint a megtermelt javakat újra és igazságosan osztják el. Egyébként is a szupermarketek a maguk csodálatos kínálatával a szemérmetlen kihívások helyei. Ha valaki innen lop, az atya szerint nem jelent tolvaj-lást. A pap azt is elárulta, hogy gyermekkorában maga is megdézsmálta a boltok polcait, s ma is megtenné, de ma már nincs bátorsága hozzá.
HOGY MIK
VANNAK.
a vicc poénja. a sza\'mo-zott
sorokban olvasható
HUMORISTA (GYÖRGY)
romai moo
csendben van
SZÜLI A TOLVA JT
norvegia fővárosa
kic sinvi -tő képző
képes keresztüljutni
FÉL ÉV !
FIZETŐESZKÖZ
uralkodói ka-rosszé -ken ülő
borito-kosa\'r
sportos opelek
jelzése
nagy levelű növéhy,
k1vl.\' nitro gen, radon
CSAPAT ID. SZÓVAL
szabás, minta
ANGOL ANNA
azonban
görög
SZERELMI
múzsa
KI MIT.. (vETELKE-L DŐ)
NIKKEL --7-
DAJKA
noi nev e\'s sport autómarka
-v-
GYAKORI IGEVÉGZŐDÉS
mérőműszer
A TA\'RGY RAGJA
pásztorkutya
z
- Ha kávét iszom, nem tudok elaludni.
- Nálam pont fordítva van. ... (folytatása a rejtvényben)
Beküldési határidő: 1997. május 16.
Lapunk 17. .számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Le kellett törölnöm a táblát.
A sorsoláson Imrei Tamás, Kelemen Attila, Lc-dinscsák Adél, Nemes Ákos és Pintér Gyöngyi olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa l)él-/alai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Kos: III. 21-IV. 20.
Nem szükséges elbújdosuod. elmenekülnöd, elég, ha eleied végéig bűnhődsz amiatt, amit elkövettél. Élj továbbra is ember módjára, kezdj új életei, ha a véred ezt hagyja. Ha nem sikerülne és ki mersz állni mindenki elé. készülj tel arra, hogy a megvetés tárgya leszel. Inkább próbálkozz az Újjal.
Bika: IV. 21-V. 20.
Az erőd, energiád, kitartásod elég lesz ahhoz, hogy a mostani viharokat átvészeld, ne kelljen mások segítségére szorulnod. Tartsd meg a véleményed, és csak akkor gyere elö vele. ha biztos vagy az igazadban. Fö a stratégiai
Ikrek: V. 21-VI. 21.
Ha valaki segítséget kér lóled. itt az ideje, hogy megmutasd igazi arcodat. Tisztességed, bölcsességei!"most nemcsak egyéni érdekeket, de nagyobb közeg érdekeit is védheti. Ha ebben sikerül villautanod. neked is hasznod lehel a dologból, ha nem is mindjárt és nem is anyagiakban.
Rák: VI. 22-VII. 22.
Nem oda Buda! Nem kell mindjárt megijedni, ha váratlan események izgattak fel. Van egy felsőbb rendé-ídmiM ző eró, ami mindenre figyel, és ha nem a megfelelő módon mennek a dolgok, akkor közbelép. Bízz ebben te is. most van szükség a legnagyobb optimizmusra ma
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Talán a nyár megérkeztével gwidja-id minden téren megszűnnek, erre mutatnak a csillagok, amelyek sorsodat meghatározzák. Lehet, hogy kisebb idegeskedés, bizonytalanság van most körülötted, de hamarosan rendeződni fog ez is. Ez a nyár sok minden eddig rendezetlen dolgot el fog rendezni hosszú távra.
Szűz: VIII. 24-IX. 23.
Lassan a finisbe érsz. rá kell kap-
csolni, hogy minden úgy sikerüljön, ^ ahogy tervezted. A közeljövőben felforrósodik körülötted a levegő, de gondolj azért az egyszerű, hétköznapi tennivalókra, elvárásokra is tieni feledve az otthutii\'kö-telezeltségeket.
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Lehet, hogy olyan időszak elé nézel, ami változási hoz munkahelyeden. A közelmúlt történéseinek következményei lesznek, amely rád nézve bizonytalan, de nem reménytelen. Talán #Wbb-relépésre is számít halsz, ha most nem is gondolsz ilyesmire. Szakmai téren megalapozhatod jovódet.
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Példát adhatsz áthatatosságból. ha az eddig általad mondottak szellemében |fö^jLyf cselekszel Jól gondold át minden lépésedet, mert vannak, akik megpróbálnak tisztességtelen módszerekkel téged irányítani úgy. hogy kikerülhetetlen csapdába kerülj.
Nyilas: XI. 23-XIL 22.
Lassan elővarázsolhatod a nyuszit a kalapból, elóállhatsz titkos Ütőkártyáddal. Nem kell tartanod ellenfeleidtől, mert a meglepetéstől hanyattesve ellenlépést nem ludnak tenni. Légy okos és^merész!
Bak: XII. 23-1. 20. ¦^¦F^j Akkor érhetsz el érdemi eredinénye-kei. ,M másokkal összefogva lepsz IfiBsS és a közös iovfi reményében egysé-«HI gesen foglattok állást. Knélkul marad a család melege, de neked ez lassan egy kicsit unalmassá válik. Ne hagyd, hogy szakmai lehetőségeidet ésszerűtlenül korlátozzák.
Vízöntő: I. 21-11. 20.
Ha elszalasztottad a lehetőséget, most várj, mert egy ideig több gondra számíthatsz, mint kellemes percekre. Amint a lehetőség legkisebb fénysugarát észleled, nyisd a kaput, fogadd a jószerencse!. ^,
Halak: II. 21-111. 20.
¦EZTT^ Szükséged lesz mindenfajta képessé-MKjZflj gedre althoz, hogy a most jelentkező I/nlflffl problémákat megoldd. Nem kell gör-csölnöd. van lehetőség akár is Ha okos leszel, minden jól sülhet el számodra, csak a már fújó szelet jól fogd vitorládba és irány az ismeretlen!
20
KANIZSA - ntem cW Höáneé

l 997. j
ADD A KEZED
AZ EGYENRANGÚ
Aki békében él a világgal, úgy fog kezet, hogy a másiknak rögtön kellemes érzése támad. Tény: ha két egyenrangú, egymást tisztelő ember kezel, mindkettő hüvelykujja fönt van, a kisujjuk pedig lent. A két ösz-szefonódó kéz pedig merőleges a földre.
őseink nem szorongatták a másik jobbját. A férfiak feltartott karral üdvözölték egymást, mégpedig úgy, hogy a tenyerük látható volt. így tisztázták egymással, hogy nem rejtenek fegyvert, és békés a szándékuk. A barátságos Jó napot! csak sokkal később jött szokásba. Ma már nem hordunk magunkkal lándzsát, ez igaz. De mivel sokan szeretnek támadóan fellépni, ők a kézfogással fitogtatják erejüket. Tehát figyelje a kezelőket!
A RAGADOZÓ
Aki felülről csap le, és erősen szorongatja a másik kezét -uralkodni akar. A keze ragadozó
madárként zuhan alá, és amit ujjai (karmai?) közé kaparint, nem engedi el könnyen! Próbálja ki, és meglátja, milyen kellemetlen, ha valaki így megragadja a jobbját!
A KOLDUS
Nyitott tenyérrel, alulról fog kezet. Ezzel sugallja, hogy megadja magát. A nyitott tenyér hasonlít a hátára fekvő kutyára; mindkettő azt jelzi - félek tőled, nem bántalak; a legérzékenyebb testrészemet tartom oda.
A ROKONSZENVES
A kettős fogás lehet trükk, de kifejezhet igazi rokonszenvet is. Két kéz összefonódik, aztán hirtelen jön a harmadik, szinte ráfolyik a kettőre, és összetartja a kézfogást! A gesztus azt mondja; megoltalmazlak, kedvellek, bízzál bennem! Sok politikus fog így kezet, mert ezzel a hatásos és főleg olcsó gesztussal akarja „megnyerni" magának a választók bizalmát.
AZ ERŐTELJES
Egyesek szinte összeroppantják a másik kezét. Különösen férfiak szoktak így kezet fogni egy nővel, hogy ezzel is férfiasságukat fejezzék ki.
A TÁVOLSÁGTARTÓ
Úgy is lehet kezet fogni, hogy az ember tüntetően messziről nyújtja a jobbját. Jelentése: Nem engedlek közel magamhoz! Jobb, ha távol tartom magam tőled! Ugyanígy gondolkodik a másik, ha csak az ujjai végét nyújtja öli felé...
A BÉKA
A hideg, puha kézfogástól olyan érzésünk támad, mintha döglött békát fognánk. Sokan úgy tartják, hogy aki így fog kezet, jellemtelen ember. Ez persze nem biztos. Hiszen a hideg kéz azt is jelentheti, hogy a tulajdonosa arrogáns. Kézfogásával azt mondja: nincs szükségem rád! Nem is akarok veled kezet fogni! Csak az illem miatt teszem!
KÉTELKEDIK A KAMASZ
„Nem hallgat ránk; ha mondunk valamit, biztosan az ellenkezőjét csinálja. Ha vendégeink vannak, bezárkózik a szobájába; a köszönésen kívül hangját nem halljuk. Olyan kínos bizonygatni, sokan talán el sem hinnék - hogy velünk sem ül le vacsorázni, ebédelni. Megy a saját feje után. Mi pedig a* férjemmel tanácstalanok vagyunk. Lehet, hogy valahol elrontottuk?"
Aki túljutott gyerekével a kamaszkoron, annak ismerősek a „tünetek". Előre csak annyit árulunk el: nagy valószínűséggel sen-
ki semmit nem rontott. A kamaszkor ugyanis a szülőktől, a szülői elvárásoktól való elszakadás ideje. A serdülő csak akkor alakíthajta ki személyiségét, ha szembefordul az otthon sugallt vagy diktált értékrenddel.
Mi is a serdülés?
Az élet normális, biológiailag előre beprogramozott szakasza; átmeneti időszak a gyermeki létből a felnőttségbe. A folyamat testi és lelki változásokkal jár.
Mit érez a gyerek?
A serdülőkor jellegzetes tünete, hogy nem tud mit kezdeni maga-
GYILKOS-STATISZTIKA
Nemrégiben felmérést készítettek Európa több országának fiataljai körében. Az egyik kérdéscsoport a másság iránti toleranciára irányult, s az eredmények talán legjobban a hidegvérükről közismert briteket lepte meg. A 16-24 éves korosztályban a brit fiatalok 29%-a vitatja a faji egyenlőséget, 26% pedig nem tudna párkapcsolatot kialakítani más bőrszínű emberrel. A németeknél ez a szám 19%, míg a lengyeleknél, hollandoknál, svédeknél ez a mutató tíz százalék alatt van. A teszt eredményei között nem ez a legmeglepőbb, és nem is a drogkipróbálás magas aránya, hanem egy nem mindennapi kérdésre adott válaszok. A kérdés eképpen hangzott: „Gyilkolna-e, ha megtehetné anélkül, hogy elkapnák érte?" A megkérdezett britek és franciák 18%-a lelelt igennel, a svédek és az olaszok 17%-a, mindössze nyolc százaléka válaszolt igennel a tüzesvérű spanyoloknak, s bármilyen meglepő, a lista legvégén a németek állnak, ahol a megkérdezettek öt százaléka oltaná ki egy másik ember életét, még akkor is csak ennyi, ha tudja, hogy a dolgot megússza. .
val. A kamaszkodás akkor kezdődik, amikor a gyerek - először igazán az életben - megkérdőjelezi saját magát, az egyéniségét, a jó és rossz tulajdonságait.
Hogyan szabadulhat a kamasz ebből az álloptból?
Egyik megoldás: ellenáll, befelé fordul. Az ellenállás „tárgya" pedig értelemszerűen a szülő, hiszen vele van (volt) a legszorosabb kapcsolata. A kamaszkori engedetlenség nem más, mint az önerő keresése, a szülői háztól való végleges elszakadás előkészítése.
Miért ad a külsőségekre?
A hirtelen elbizonytalanodás miatt hátteret, biztos fogódzókat keres. A szülőkhöz nem fordulhat - hiszen velük van a legtöbb problémája, ezért különböző (gyerekcsoportokhoz csatlakozik, és az ottani stílust - frizura, ruha, zene, beszédmodor - veszi át. Ezekkel az öltözködési és egyéb változtatásokkal saját erejét és önállóságát szeretné bizonyítani, elsősorban magának.
Mindig problémás ez a korszak?
Ha biztos a családi háttér, könnyebben, valódi problémák (csavargás, alkohol, kábítószer) nélkül fogja - remélhetőleg -megélni a felnőtté válást. Ha viszont még otthoni problémák i.s nehezítik a kamasz életét, valószínűbb, hogy több gondot okoz.
MEGCSALJAK, LEGYEN RÉSEN
Sokan állandóan rettegnek. A gyanú felébredéséhez elég néhányszor látni a volt barátnőt, vagy meghallani, hogy a férfi szerint a félrelépés bocsánatos bűn. A megérzésektől se rohanjanak rögtön a falnak.
Legyen résen, ha a partnere
- tíz év együttélés után azt mondja: „nem vagy valami érzéki";
- másfajta óvszert kezd használni, mint addig;
- teljesen megértő, mint egy szórakozott professzor;
- hazaérkezés után rögtön lezuhanyozik;
- ingén, nyakán rúzsfoltok vannak;
- új nyakkendővel állít be;
- tüzet ad önnek, és a zsebéből szállodai öngyújtót vesz elő;
-egyre ritkábban van otthon vacsorára, és mindig máskor érkezik haza;
- hátán és a vállán karmo-lásnyomok vannak.
Ha a jeleket egyszerre veszi észre (a rúzsfoltok és a karmolásnyomok önmagukban is sokatmondók!) szinte biztos, hogy féltékenysége megalapozott. Most már csak azon múlik, mit lép és mikor. Hiszen gyakran előfordul, hogy a házon kívüli szerelem csak rövid ideig tart.
Nyomós oka van/lesz gyanakodni, akkor is, ha
- ön a nyaralásról beszél, a párja pedig így válaszol: „majd meglátjuk"; és ugyanezt mondja akkor is, ha ön bármilyen tervével hozakodik elő;
- gyakran megjegyzi az úr, hogy az ő felesége nagyon önálló, és tudja, milyen jól boldogulna nélküle is;
- kiderül, hogy a férfi ki akarja venni megtakarított pénzét a bankból;
- minden reggel hatalmas sportzsákot visz magával, vagy pedig egyszerre túl sok ruhát vesz fel (feltűnés nélkül próbál elköltözni);
- többször majdnem belekezd valamibe, aztán mégis csöndben marad („beszélnünk kellene" tünet-együttes).
A „legjobb házban" is előfordulhat egy kis kaland. Ettől még nem feltétlenül megy tönkre a kapcsolat.
1997. május KANIZSA - 7U*» ca*é H&Ucá, 21
A FÉRFI IS INGATAG
Minden nőnek saját érdeke, hogy felismerje a csapodár urakat. A filmeken mindez könnyen megy, hiszen a hűtlenkedő ott többnyire ellenszenves figura, de a valóság azért ennél összetettebb. A hűtlenkedőknek több típusa is ismeretes, mi a teljesség igénye nélkül mutatunk be önöknek néhányat, s persze ilyen tisztán elkülöníthető típusok sincsenek a gyakorlatban, ennek ellenére az alábbi sorok jó mankóként hasznosíthatók.
Az egyszeri hűtlen többnyire tartós, boldog kapcsolatban él feleségével, partnerével, de egyszer az életben nem bír ellenállni a csábításnak, félrelép. Ennek eredményeként oykor egy életen át furdalja a lelkiismerete, de akkor mégsem volt képes nemet mondani. A csábító többnyire ezen urak esetében egy könnyű nőcske, aki csupán kalandot akar, és nem tervez hosszú távra. A dolog lezárta után a férfi visszatér családjához, és szentül
fogadja, soha többé nem teszi, és meg is tartja. A dolog kétségtelen pozitívuma, hogy eztán a férfi mindennél kedvesebb lesz feleségéhez, partneréhez, s végül már nem is érti, hogy lehetett akkora marha, hogy félrelépett. Evek múlva már csak álomnak titulálja, és abban reménykedik, hogy nem is volt igaz.
A házi hűtlenkedő alapjában véve lusta típus, nem fáradozik kalandokért, beéri az asszony barátnőivel, a számlással, a szomszédasszonyokkal, netán kolléganőivel. Ismertetőjele, hogy lekesen szervez, vagy sok időt tölt otthon, ez esetben a szomszédasszonnyal, esetleg gyakran túlórázik, s ekkor a barátnő személye kétségtelenül a kolléganő. Ezt a férfit bárki elcsábíthatja, aki csak az útjába kerül, és mégcsak bűntudata sem lesz. Folyékonyan és szemrebbenés nélkül hazudik, s ha tettenérik, akkor is tagad, illetve a tettenérőt vádolja.
NE LEGYEN IBOLYA
Sok nő szerényen elhárítja a dicséretet, az elismerő szavakat. A jó ebédet a szakácskönyvre és a sütőre fogja, és szerepét igyekszik teljesen elbagatellizálni. Pedig ezzel csak árt magának. A nőket még ma is arra nevelik, hogy a szerénység dicséretes dolog, mi több, erény. Ha valaki a munkahelyén szerénykedik, legyen bármilyen jó
munkaerő is, könnyen a ranglétra alján találhatja magát. Felmérések szerint, ha valaki munkaideje kétharmadában dolgozik, és egyharmadában beszél róla, hogy mit csinál, kevésbé boldogul, mintha fordítva tenné. Legyen hát kicsit dicsekvő, tegye nyilvánvalóvá főnöke, párja vagy éppen gyermekei előtt erényeit. Ha dicsérik, ne utasítsa vissza, ha pedig elismerés jár önnek, s erről megfeledkeztek, igenis tegye szóvá.
A harmadik típus a szexmániás. Többnyire büszkén kérkedik tökéletesnek mondott feleségével, szép gyermekeivel, de azért titokban skalpokat gyűjt. Többnyire megalkuvó, törtető és társaságkedvelő. Többször hangoztatja férfitársaságban, hogy mindenkit nem lehet, de azért törekedni kell rá. Gyakorta eszik vitaminokat, bioételeket, és testépítő szalonokat látogat, hogy csábító formáját minél tovább megőrizze. A szexbombák, a szépek és a buták lesznek többnyire elcsábítottjai. Ez a fajta férfi senkire nincs tekintettel, sem a feleségére, sem az aktuális barátnőjére. Ha túl sok fejfájást okozna az újdonsült ágybetét, dobja azonnal, és sietve másik után néz.
A kockáztató fajtának túl jól megy a sora otthon, idővel elunja magát, és játékszer után néz. Abszolút ismertetőjele, hogy gyakran hangoztatja, hogy az élet értelmetlen. Többnyire fiatal, eleven, érzéki nőkre vadászik, mert úgy érzi, mellettük megfiatalodik. Nincs bűntudata, sőt, képes elhagyni a családját, a munkahelyét. Kevesen térnek vissza közülük a régi fészekbe, többnyire új családot alapítanak.
Szóval hölgyek, figyelem, ha a férj sokat szervez, ha állandóan otthon van, vagy ha rendszeresen túlórázik.
S még egy tanács, sose kezdjen családos férfival, hiszen ezzel csak növeli a megcsalt feleségek számát.
PRAKTIKUS TANÁCSOK
* A leveseknél egy személyre két-három deciliter vizet számítunk. Ha főzés közben a vízből sok elfő, a szükséges mennyiséget főzéskor pótoljuk. Fontos, hogy a leves lassan, kellő ideig főjön, mert az erős forrásnál készült leves kellemetlen, lúgos ízű lesz.
* A teflonedény belsejét nem szabad megkarcolni, ezért csak fa- vagy műanyaglapáttal nyúljunk bele, késsel soha.
* A habverést mindig pontosan a felhasználás idejére rögzítsük, mert a hab állása közben a hó-lyagok szétpattannak és összeesnek. A habot nem szabad túlverni, mert összetörik. A túlvert tejszínhabból a vaj kiválik.
* A passzírozáshoz drót- vagy szőrszitát, rostát, burgonya- vagy para-dicsomtörőt, nagyobb mennyiségnél passzírozó-gépet használunk. Durvább áttörésnél elég, ha húsdarálón hajtjuk át az anyagokat vagy finom re-szelőn átnyomjuk.
* Barna rántást úgy készítünk, hogy a lisztet sötét zsemleszínűre vagy barnára pirítjuk. Ez a rántás az ételeknek már jellegzetes ízt ad és a színüket is megbarnítja.
TASZÍT a csúf
Szépnek születni kell, ám némi törődéssel a kevésbé szép nő is lehet kellemes látvány. A férfiak minden nőt megnéznek, ez még akkor is így van, ha ennek nem adnak hangot. A szépet dicsérik, a csúftól iszonyodnak. Mi a csúf egy férfi szemében? Például, ha egy nőnek bajusza van, még akkor is, ha szőkített. Taszít, ha minden ruhája dekoltált, és ehhez túl kicsik, netán nagyok a keblei. Ha ruháján átlátszik a fehérnemű körvonala. Nem szép, ha a rövidnadrágban a hölgy combjai összeérnek. Nem szemetgyönyörködtető látvány a hájas boka, vagy a leszaladt szemű harisnya. Nem szerencsés, ha a sztreccsruha túlságosan szűk. Illúzióromboló a lepattogzott körömlakk, és a kisebb bazárt megszégyenítő mennyiségű ékszer. Nem szép a kilónyi arcfesték. Nem esztétikus a lehetetlen színűre festett haj sem, pláne, ha többcentis töve van.
HASZNÁLJUNK MAJONÉZT!
MAJONÉZES SPÁRGA
A sós, enyhén cukros vízben puhára főtt, kis darabokra vágott spárgát Jevetul lecsurgatjuk, majd sűrű tartármártással keverjük össze. Szépen tálalhatjuk a spárgát, ha a salátástálat fejts salátalev elekkel kibéleljük, Ih\'Icöm jük a majonézes spárgát, és közepére szúrjuk a saláta „szívét".
MAJONÉZES
Íjc/Jje/O JsALAlA
Ki alaposan megmosott salátafejeket cikkekre vágják, salá-tás tálon ízlésesen elrendezzük. A majonézt tejföllel vagy tejszínnel felhígítjuk, citrommal vagy ecettel, sóval, cukorral,1 mustárral ízesítjük, a salátára untjuk, és negyedekre vágott kemény tojásszeletekkel körítjük, zöldpetrezselyemmel megszórjuk.
MAJONÉZES HERINGSALÁTA
JSgy adag tartármártásba belekeverjük az apró kockára vágott keménytojás-fehérjéket, majd utána a 3-4 darab kjszál-kázpti, kis kockákra vágott pácolt heringet, 3 apróra vágott ecetes uborkát és 2 almát. Alaposan összekeverjük, tálba öntjük és tetejét keménytojás-kuri-kákka) díszítjük.
MAJONÉZES TOJÁS
Hat főtt tojást — ízlés szerint — karikára vagy negyedekre vágunk, tálra helyezzük. A majonézt a tejszínnel felhígítjuk, 1 kávéskanabiyí • mustárral, citromlével vagy ecettel, sóval, cukorral ízesítjük, és a tojáxszete-tekef ezzel Icőntjük. Tetejét törött borssal vagy zöldpetrezselyemmel meghintjük. 1-2 óráig hűtőben tartjuk. (Egyszemélyes
adagolásban kis üvegtány érő-kon vagy félbevágott zöldpaprikába töltve is tálalhatjuk. Készíthetjük hagymával is,)
MAJONÉZES
RTTR rONYA
A főtt burgonyát karikára v4gjuk» és Mg salátalével It miivé egj óra hosszai ;ilini bagy* juk. Ekkor a levet letűntjük ró* a burgonyát alapúban lecse-pegtetjük, majd Összekeverjük két tojásból készült tartármártással.
MAJONÉZMÁRTÁS
Másfél dl majonézt egy dl tejszínnel elkeverünk, mustárral, csipetnyi borssal, cukorral ízesítjük. Sűrű mártást kapunk. Ha olvadt aszpikot vegyítünk hozzá, fényes színt kap. Főtt tojások, húsok bevonására használjuk.
22
( KANIZSA - lámopasí ^)
1997. május 9.
A KANIZSA Dél-Zalai Hetilap támogatói:
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • ClM • TELEFON • FAX • BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KEHES-KÍNAI
..INFORMÁCIÓ
INDENKINEK INDENNAP...
és képessége szerint
égmutató tel /fax: 92/317-287 8906 zalaegerszeg 6, pf.: 65
CÉGMUTATÓ a partner ZALAI KÉPVISELET
KANIZSA
Trend kft
EREZZE JOL MAGÁT A Ml BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157 VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANLSÓA ÚJÓÁG KIT.
vállalja:
újságok # szórólapok • névjegykártyák • nyomtatványok # könyvek • meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését valamint nyomdai kivitelezését.
OLCSÓ AR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
m
YOQKL
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Dél-zalai Üzemigazgatóság Nagykanizsa, Király u. I.
Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 311-442 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17 00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
$ iCf^ - Akar Ön kulturált
körülmények között étkezni, fagyizni? Térjen be hozzánk!
Légkondicionált, 40 férőhelyes reprezentatív vadásztermünkben ^\\jL^áw külön rendezvények tartására is
rendelkezésére állunk.
KREMZNER RESTAURANT Nagykanizsa, Deák tér 11. Telefon: 93/313-057
W
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
LEGYEN A PARTNERUNK!
VÁLLALJUK:
- társaságok, vállalkozók, magánszemélyek könyvvezetését, adóbevallásának elkészítését,
- adótanácsadást, könyvvizsgálatot, vagyonértékelést, belső ellenőrzést,
- vállalkozásszervezést, szoftverkészítést - szaktanácsadást oktatást, piackutatást, pénzügyi-üzleti tanácsadást.
PANNONCONSULT KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel./fax: (93)310-461 Westel: (60)399-196
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 31. Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
1997. május 9.
KANIZSA - C*.tí
23
ORSZÁGOS LOVAS MILITARY BAJNOKSÁG
A hét végén nagyszabású országos rendezvény színhelye lesz a Csónakázó-tó és környéke, ahol a város önkormányzata, a Kanizsa Lovasklub, a Heran-Technika Kft. (Dobri Lajos), a Lovas Military Szövetség és a Ryno Kulturális Menedzseriroda közös szervezésében bonyolítják le az országos lovas military bajnokság évadnyitó fordulóját.
A háromnapos kiemelt eseményre a házigazda kanizsaiak példásan felkészültek, az aktivisták fáradhatatlanul dolgoztak a
főszervező Horváth Gábor vezetésével. Korszerűsítették, s egyben tovább nehezítették a versenypályát, újabb pályaszakaszt építettek és megteremtették a júliusban sorra kerülő nemzetközi verseny minőségi feltételeit is.
A bajnokságra ideális feltételeket teremtettek a szervezők, míg a minőségről, a látványról, izgalmakról a lovak és lovasok gondoskodnak a háromnapos verseny során. A küzdelmek ma - pénteken - délelőtt 9 órakor kezdődnek, amikor a díjlovaglás-
ra kerül sor. Holnap 9 órától a terepversenyeket rendezik meg a nagyszerű környezetben. A bajnokság vasárnapi, befejező versenynapján 12.45 órakor ünnepélyes avatóra kerül sor:
- Avatóbeszédei mond Göndör István, a város országgyűlési képviselője, valamint Lajtár József dandártábornok, az. országos szövetség elnöke. Takács Tamás, a Kanizsa Lovasklub elnöke. Az ünnepi eseményt követően kezdődnek a díjugrató versenyszámok, majd délután három órakor lesz a tombolasorsolás, amikor egy kancacsikót sorsolunk ki. Egyébként a háromnapos kiemeli országos rendezvényre a belépés díjtalan, mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk - hangoztatta Horváth Gábor._
B. A.
zsai versenyt, s ezzel a K-Sped Kupát. Ebben a kategóriában harmadik Papp, ötödik Horváth. Az 1600 kcm nagy egyénisége,
ÉVADNYITÓ A SÁNCI PÁLYÁN
A hagyományoknak megfelelően a kanizsai házigazdák rendezésében rajtolt az idei autókrossz-bajnokság, amelyet a sán-ci versenypályán bonyolítottak le a Magic Autókrossz Team Nagykanizsai szervezői.
A nagy érdeklődéssel kísért országos bajnokságon a két kanizsai klub, a Magic Team és a Thury SE versenyzői közül ketten szereztek bronzkoszorút. Kitűnően debütált a volt roncsder-bis kiválóság, Papp Sándor, a Thury új versenyzője, aki a döntőben az előkelő harmadik helyet szerezte meg. A klubtárs Horváth Péter az erős mezőnyben az ötödik helyen végzett.
Nagyszerűen versenyzett ifj. Balta Ferenc, az alig tízéves reménység, aki az ifjúságiak mezőnyében a bravúros harmadik helyet szerezte meg.
A Magic jegyzett versenyzői közül Radák Sándor ezúttal a szervezésben jeleskedett, akinek autója nem készült el a bajnoki rajtra. Bizakodva vágott neki az évadnak Radák Attila, remekül is ment a selejtezőkben, de aztán a motor felmondta a szolgálatot. Tény, a műszaki hiba meggátolta a kis Radák várható kanizsai sikerét.
Az 1600 kcm alatti géposztályban J. Gusenleitner (Honda gépen, Dömsöd) nyerte a kani-
Kiss Sándor bajnok és kupagyőztes is balszerencsés volt, aki a döntőben defekt miatt lemaradt a dobogóról. A kanizsai futamot a jól ismert Darázs Antal (Porsche, Szeged) nyerte.
Divízió I. kategóriában a tápéi Dombi Imre nyert. Az ifjúságiak bajnok idénynyitóját Miklósi Rita (Trabant, Szent Lőrinc SE) nagyszerű versenyzéssel nyerte, a kanizsai ifj. Balta remekelt, harmadik helye az eddigi legjobb teljesítménye u fiatal, tehet-séges és bátor fiúnak._
B. A.
KIESETT A SÖRGYÁR
Véget értek a küzdelmek a teke NB I-ben, amelynek 1996/97. évi bajnokságában a kanizsai színeket a Sörgyár női és férfi csapata képviselte. A bajnoki rajt előtt mind a két együttes a további élvonalbeli tagság megtartását jelölte meg. A tervek azonban csak felerészben teljesültek. A nők, a játékosedző Majorosné vezetésével sikerrel vették az akadályokat, de a Tóth Ferenc edző irányította férfi gárda nem tudott megbirkózni a feladattal. A csapat háromévi szereplés után kiesett az NB I-ből, s ezzel újabb élvonalbeli csapat távozott a minőségi osztályból. (Emlékeztetőül: a női kosarasok-
nak nem sikerült az A-csoportos szereplés kiharcolása, ,\\ térti kézilabdázók kiestek az NB I-ből, ahol öt évet töltöttek el.)
A teke évadzáró különösen a férfiak mezőnyében volt rendkívül kiélezett. Ugyanis az utolsó, mindent eldöntő kanizsai találkozón nagy volt a tét, amikor kiesési rangadót vívtak Lukvárék. A nagy tét szinte megbénította a kanizsaiakat, akik jóval elmaradtak a várt teljesítménytől. Gyengére sikeredett az évadzáró, amelyen a rivális vendégek kerekedtek felül. Sörgyár-Inota 2-6 (3883-3985)
A búcsúzó hazai játékosok eredményei: Zömbik 644, Tavaszi 633,
Illés 656, Kovács 644, Bende 644, Lukvár 662 fa.
Az ifik 0-4-el "búcsúztak! Tóth 588, Pázsit 525 fa.
A sörgyári nők a fővárosban győzelemmmel zártak az egykori mumus, a Fővárosi Vízművek ellen. A vendégek 6:2 (2443:2320) arányban nyertek, akik a legjobb összeállításban gurítottak: Majorosné 427, Balogh E. 420, Né-methné 418, Vágvölgyiné 413, Tu-bolyné 393, Bakos I. 372 fa. Az ifik 3-l-re nyertek. Bakos E. 404, Balogh H. 365 fa.
B. A.
új
vezetőség a Zala
.y.m
Megyei Vívó « Szövetség élén
Tisztújítás történt a megyei szakszövetségben. A megbízatás lejárta után Nagykanizsán-ailt össze a küldöttközgyűlés. Az ülést megtisztelte Kovács Síit, a Magyar Vívó Szövetség főtitkára és Szilágyi József, a megye első számú sportirányítója. Az előzményekből még annyit < ki kell emelni, hogy Bálits Károly, aki 1962 óta volt a szakszövetség elnöke, lemondott megbízatásáról. Hosszú és eredményes munkáját az MVSZ és Zala megyei sportirányító szerve emlékplakettel köszönte meg. Tóth Ferenc főtitkári, Bálits Károly elnöki beszámolója jól tükrözte a szakszövetség tevékenységét. Kiemelte az eredményeket, a jó együttműködést az országos, megyei és városi sportirányítással, de körvonalazódtak az elkövetkezendő periódus feladatai is. Majd vita után fogadta el - egyhangúlag - a szakszövetség új alapszabályát a küldöttközgyűlés. Ezután a jelölőbizottság nevében hangzott el javaslat aőrhegyei tisztségviselőkre az olimpiai ciklus idejére.
Az új vezetőség tagjai lettek: Miszory Béla elnök (Zalaegerszeg), Tóth Ferenc főtitkár (Zalaegerszeg); a további tagok: Dr. Mészáros Eszter (Zalaegerszeg), Kiss György (Nagykanizsa) és Tóth Tamás (Nagykanizsa). Nemes gesztusa volt a közgyűlésnek, hogy Bálits Károlyt örökös, tiszteletbeli elnöknek választották közfelkiáltással.
A számvizsgáló bizottság Hígjai a következők lettek: Filő"ió-z.sefné elnök, Bedi Csabámé, Du-kainé Szili Márta (Zalaegerszeg). A fegyelmi bizottság elnöke dr. Zsoldi Zoltán (Nagykanizsa) lett.
Miszory Béla elnök úgy köszönte meg a bizalmat, hogy a régi úton haladva kell az újabb és újabb feladatokat megoldani, a szakszövetségnek pedig (továbbra is együtt kell működnie u klubokkal.
H.ty.
24 KANIZSA - Sp*nt 1997 . má jus ».
SZERENCSÉS GYŐZELEM
A labdarúgó NB II. Nyugati csoportjában nagy küzdelmet folytatnak a második vonalbeli szereplésért a kanizsai piros-kékek. Az olajosok hátrányban vannak a riválisokkal, akik csak bravúrokkal verekedhetik be magukat az NB I B-s szereplést jelentő első nyolcas mezőnybe. Az előző négy fordulóban elért döntetlenek után nagyon kellett az első hazai tavaszi siker, hiszen ismert, hogy a Zárda úti stadionban az el-rrtúlt év novemberében volt az utolsó hazai győzelem. Nos, most megszakadt a nyeretlenségi sorozat, a kanizsaiak visszavágtak az őszi érdi vereségért.
Olajbányász FC-Erdi VSE 1-0 (0-0)
A hazaiak legjobb összeállításban léptek pályára, köztük bemutatkozott a kanizsai közönség előtt a két új szerzemény, a június végéig köl-csönjátékos Panghy, a volt szekszárdi középhátvéd, a magasra nőtt fiatalember és a szerb idegenlégiós, Crnomar-kovics középpályás.
Mind a két csapat győzelemre tört, s így éles és változatos küzdelem alakult ki. Az első tíz percben még ismerkedtek egymással a csapatok, majd a vendégek léptek fel támadólag. Előbb Süveges lövését jó érzékkel hárította a kanizsai kapus, majd Tikosi, a
volt NB l-es játékos elől az utolsó pillanatban mentett a sikeresen bemutatkozó Panghy.
Húsz perc eltelte után megélénkült a hazaiak játéka. Balogh Cs. beadását Pécsi nyolc méterről fejelte kapura, de a kapus mentett. A harmincadik percben Horváth Gy. szerezhetett volna vezetést, aki Vidó-czi remek labdájával kilépett, de a kifutó kapus mellett az üres kapu mellé helyezett. Öt perccel később ismét a kanizsai center került nagy helyzetbe, de ez is kimaradt. A félidő hajrájában előbb Gordi-án, majd Vidóczi hibázott kecsegtető helyzetben.
Szünet után, már a 47. percben vezetéshez juthatott volna
ELEN A VASÚT
Hallatlanul izgalmasan alakulnak a küzdelmek a megyei labdarúgó bajnokságban, ahol a vezetőszerepet a kanizsai gárdák játszák. Mind a három együttes korábban már elfoglalta a dobogót, kiemelkednek a mezőnyből. Biztos, hogy a bajnoki aranyat valamelyik csapatunk szerzi meg, viszont az kérdéses, hogy Miklósfa, vagy a MÁV NTE lesz-e a befutó. Az is örvendetes, hogy összeáll a sportági piramis, több évi kényszerszünet után újra lesz NB III-as együttese a városnak.
A versenyfutás folyik a bajnoki címért, az érmekért. Az őszi bajnok Miklósfa tíz pontos előnye alaposan lecsökkent a trónkövetelő MÁV NTE és a Kiskanizsa ellenében. A 25. forduló után csak hárommal vezettek Skublicsék, akik a riválisokkal együtt egy hét alatt három bajnoki fordulót bonyolította le.
Ebből a sorozathói legjobban a Szalai-legénység jött ki, akik begyűjtöttek hét bajnoki pontot. Nemcsak beérték az őszi bajnokot, hanem jobb gólkülönbségük révén az élre kerültek. Ugyanis Csákiék erejéből csak négy pontra tellett, akik meglépő vereséget szenvedtek a kiesőjelölt FC Keszthely vendégeként. A Kiskanizsa rangadót vesztett Miklósfa ellen, de aztán győzelemmel és egy értékes döntetlennel
zárta a hármas sorozatot. A balázsiak három pontot szereztek.
A 26. fordulóban Kiskani-zsán szerepelt a Miklósfa csapata, ahol a vendégek 3:1 arányban kerekedtek felül. A küzdelmes mérkőzésen a jobb helyzetkihasználás döntött a jobb teljesítményt nyújtó vendégek javára. Gól: Kapus, Mózes, Lovkó, illetve Mátyás. Az ifi mérkőzést a listavezető Vastag csapat nyerte 1:0 arányban.
A MÁV NTE hazai pályán 3-1-re verte az újonc Rédics csapatát. Gól: Borda 2, Kovács J. Zalaszentbalázson vendégeskedett a tótszerdahelyi csapat, ahol a második félidőben remekelt és 4-l-re nyert a hazai csapat. Gól: Szekeres, Pozsgai, Horváth L., Németh.
A 27. fordulóban a rangadón nem bírt egymással a két csapat:
Miklósfa-MÁV NTE 0-0. Az első félidőben a vasutasok, a másodikban a hazaiak voltak jobbak. Igazságos eredmény.
Miklósfa: Csáki - Lánczos, Ifjovics, Kovács Sz. - Lovkó, Kovács K, Gerencsér, Felső (Molnár), Kapus - Mózes, Skublics. Edző: Balogh Attila.
MÁV NTE: Kovács Z. -Nagy, Szőke, Vári, Szentgyörgyvölgyi - Grabant, Kovács J., Kalinincs, Réz, - Bor-(Ja, Németh. Edző: Szálai Zoltán.
Kitűnt: Csáki, Ifjovics, Lánczos, Skublics, illetve Kovács Z., Grabant, Réz, Kovács J.
Az ifjúsági rangadón: Miklósfa - MÁV NTE 1-0. A győztes találatot a mérkőzés vége előtt öt perccel Mulasics szerezte s ezzel 11 pontos előnyre tettek szert a hazaiak, akik útban vannak a bajnoki aranyért.
Kiskanizsán a Sáskák 4-1-re verték az FC Keszthely együttesét (Gól: Vass 2, Mátyás, Béres öngól). Becsehely 3-2-re maradt alul Zalaszentbalázs (gól: Martinkovics. Péter).
A 28. forduló nagy meglepetését a listavezető Miklósfa okozta, amely Keszthelyen 2:0 arányban vesztett s mivel nyertek a vasutasok a Gyenes-diás ellen 3:1 arányban, így az élre kerültek a vasutasok. A Sáskák Kemendolláron értékes l-l-re végeztek, míg a balázsiak otthonukban szenvedtek 4:0 arányú vereséget a Páka csapatától.
A bajnokságban átvette a vezetést a MAV NTE együttese 60 ponttal (58-22-es gólkülönbség) az ugyancsak 60 pontos Miklósfa előtt (gólkülönbség: 60-33), míg harmadik helyen áll a Kiskanizsa 56 ponttal (60-29-es gólkülönb-
ség)._
B.A.
az Olaj, de Pécsi nyolcméteres lövését bravúrral hárította a kapus. A piros-kékek nagy mezőnyfölényben játszottak, ám döcögött a középpályás- és támadójáték, sokat hibáztak a játékosok.
A vendégek védekeztek, akik kontratámadásokkal veszélyeztettek. A 75. percben Komódi lőhetett volna gólt, de a visszafutó Agicsnak a gólvonal előtt sikerült kivágni a labdát. Hat perccel később, egy remek támadás végén a senkitől sem zavartatott Du-kon került nagy helyzetbe, de tíz méterről a kapufát találta telibe.
Már-már úgy tűnt, hogy marad a döntetlen, amikor az utolsó percben a Fortuna is az olajosok mellé állt. Ekkor Horváth Gy. fordult le a védőkről, aki tizenöt méterről a jobb alsó sarokba lőtt. 1-0.
A közepes iramú és színvonalú mérkőzésen helyenként nagy mezőnyfölényben játszottak az olajosok a több NB l-es játékossal megerősített újoncok ellen. Voltak bőven helyzetek, de azok kimaradtak. Igaz, a hajrában a vendégek is két nagy ziccert hibáztak el, de végül is az utolsó perc meghozta a három pontot, amelyre égetően nagy szüksége volt a csapatnak.
A győztes csapat: Czigoth -Panghy - Agics, Kiss - Farkas, Vidóczi, Crnomarkovics, Balogh Cs. - Horváth Gy.. Pécsi, Gordián. Csereként szerepelt: Kovács, Csörnyei, Gyulai (Gordián, Pécsi, Vidóczi helyett).
A bajnokság élcsoportja a 25. forduló után: 1. Gázszer 53, 2. Dunaferr 50, 3. Rákóczi 46, 4. Paks 41, 5. Soproni FAC 41, 6. Matáv Sopron 40, 7. BKV Előre 40, 8. Érd 39, 9. Olajbányász 37, 10. Pécs 96 36 pont.
Lapzárta után, hétközben rendezték meg a 26. fordulót. Ekkor az olajos fiúk a fővárosban vendégeskedtek a Budafok ellen, akik vasárnap újabb nagy mérkőzést vívnak a Zárda úti stadionban. Ellenfelük a BKV Előre lesz, amely ugyancsak tagja a nyolcas mezőnynek (lapzártakor NB I B-s helyen voltak), vagyis a piros-kékek újabb hatpontos találkozót vívnak. Kezdési idő: 17 óra._
Balogh Antal
1997. május 9.
KANIZSA - Sfuvu
25
Beindult a nagyüzem a salakon, ahol sorozatban tartják a meghívásos korcsoportos versenyeket, a kupaversenyeket. A
TENISZ KUPAVERSENYEK SOROZATBAN
csapatok-játékosok készülnek a közelgő bajnoki évadra, köztük az Olajbányász teniszklub versenyzői, akik az elmúlt időszakban több rangos viadalon is részt vettek.
DDGáz Kupa
A négynapos pécsi évadnyitó versenyen sikerrel mutatkoztak be az olajos fiúk. A serdülő Tá-losi Dániel, az elmúlt év legjobb kanizsai korcsoportos versenyzője a felnőttek mezőnyében a legjobb tizenhat közé jutott, aki értékes ranglista pontokkal gyarapodott. A remek versenyző saját korcsoportjában verhetetlennek bizonyult, miközben válogatott kerettagokat megelőzve szerzett kupagyőzelmet. Az újoncok (14 évesek) mezőnyében Gyenes Mátyás az előkelő harmadik helyet szerezte meg.
Sió Kupa
A Balaton-parti városban sorra került kupaversenyen az időjárás nem kedvezett a versenyzőknek, ám Tálosi Dánielt ez sem zavarta, hiszen mindenkit legyőzött s magabiztos versenyzéssel szerzett kupagyőzelmet. A klubtárs Gyenes és a gyermek korcsoportos Halász Dávid egyaránt a legjobb nyolc közé jutott.
Kanizsa Kupa
Az országos versenynaptárban is jegyzett négynapos kanizsai versenyen közel húsz klub több mint száz versenyzővel képviseltette magát. A korcsoportos és felnőtt teniszezők kilenc versenyszámban versengtek, köztük legrangosabb és legnépesebb a 12 éves fiúk országos kiemelt versenye, melynek során a teljes hazai élgárda (egyes és páros) felvonult a kitűnően előkészített Vár úti stadion versenypályáin.
A házigazda kanizsai szervezők példásan felkészültek a versenyre. A szakvezetés, a lelkes társadalmi aktivisták mellé felsorakoztak a szponzorok, köztük a városi sportcsoport, Kögáz, City Rooms, Fókusz Üzletház, Spiritusz Bt, Hotel Central, Westel Kft. Kanizsa Áruház, Coca-Cola Amatil. Sróf Üzlet, Beryll Rt. s ezáltal értékes díjazást valósíthattak meg.
A kiemelt korcsoportos versenyen (31 induló. 15 egyesület) a győztes fővárosi Czink Péternek (BHSE) 60 pont járt. A kanizsai fiúk - Halász Dávid és Horváth Ádám - ugyan elbúcsúztak az első fordulóban (egyesben és párosban egyaránt), de mindenképpen gazdagodtak. A párosok versenyét a fővárosi Szathmáry-Pa-ár duó nyerte.
A 14 éves fiúk mezőnyében (8 egyesület 17 induló) remekelt Gyenes Mátyás, az olajosok üdvöskéje, aki a döntőben nagy küzdelem után maradt alul a kapósvári Pákai ellenében.
A 16 éves fiúknál a siófoki Székely győzött. A kanizsai Szennay András és Kiss Tibor egyaránt bronzérmes lett.
A korcsoportos lányoknál bemutatkoztak az Olajbányász ifjú tehetségei. A 12 évesek (8 induló) versenyét Tellér (Bp. Építők) nyerte, az olajos Tóth Flóra harmadik helyen végzett. A 14 évesek mezőnyében (8 induló) Farkas Judit, az Olaj tehetséges versenyzője ezüstérmes lett, aki a döntőben 6:4, 6:4 arányban vesztett a győztes Pákai ellen. A serdülőknél (8 induló) is rajtolt Farkas Judit, aki újabb ezüstérmet szerzett.
A férfi III. osztályú meghívásos férfi versenyen (14 induló, 4 kiemelt) remekelt az OB Il-es olajos kerettagok. Kupagyőztes: Farkas Kornél, második Tálosi, harmadik Gyenes; párosban a siófoki Székely és a kaposvári Pákai elvitte a Kanizsa Kupát. Ezüstérmes: Gyenes-Fárkas, bronzérmesek: Tálosi-Aranyos és Kánya-Kertész duó (mind Olajbányász)._
Balogh Antal
ÖTVEN SZAZALEK
A kézilabda NB I B csoportjában szereplő és a középmezőnybe tartó Olajbányász SE női együttese a bajnokság tavaszi idényének utóbbi fordulójában előbb vereséget szenvedett, majd legutóbb javított, amikor értékes győzelmet arattak Gomborék.
A fővárosban a bajnok zöld-fehér tartalékok ellen folytatták az olajosok, akik a várakozásnak megfelelően vereséggel hagyták el a küzdőteret:
Ferencváros II.-Olajbányász 42-21 (20-13)
A kanizsaiak legeredményesebb játékosai: Szakonyi 9, László 9.
A fővárosiak három élvonalbeli kerettaggal erősítették meg a tar-talék-együttest. akik visszavágtak az ősszel elszenvedett vereségért.
Az olajosok mintegy húsz percen át igen jól tartották magukat, a zöld-fehérek csak 2-3 góllal vezettek, ám a hajrában hét góllal elhúztak.
Szünet után egyre jobban felülkerekedett a hazai csapat. Száguldoztak, rohantak a fradisták, akik sorra vették be a kanizsai kaput. Igaz, hogy ehhez segítséget adtak a vendégek, akik nem tudtak mit kezdeni a megerősített ellenféllel szemben.
Legutóbb hazai pályán a legjobb összeállításban szerepelt az Olaj - erre ritkán került sor - és meglett az újabb fontos győzelem.
Olajbányász-Tolnai SE 19-16 (9-9)
A kanizsaiak legjobb dobói: Gombor 8, László 4.
Változatos, küzdelmes és fordulatokban bővelkedő játék jellemezte a jónak tartott találkozót. Az első tíz perc .után kétgólos előnyre tettek szert a hazaiak, de aztán a vendégek percei következtek. Előbb kiegyenlítettek, majd két góllal elhúztak, miközben sokat hibáztak az olajosok.
Ziccereket, köztük három büntetőt is hibáztak. A hajrában viszont újból feljavultak és Gombor egyenlített.
Szünet után a tolnaiak lendültek előre, elmentek három góllal, s ekkor úgy tűnt, hogy elment a mérkőzés is. Az olajosok azonban összeszedték magukat, hosszú és eredményes hajrát nyitottak. Egyenlítettek, majd Gombor eredményességével visszavették a vezetést, és nagy küzdelemben győzték le a jóképességű vendégeket.
B. A.
VIVŐK VESZPRÉMBEN
Ebben az évben - a hagyományokat folytatva -először kirándultak a vívók a klubprogram keretében. A mostani utazás célja Veszprém volt, ahol a sportolók megismerkedtek a város nevezetességeivel, megtekintették a leghíresebb műemlékeket, és a nap befejezéseként ellátogattak az állatkertbe is.
Sporthétvége
PÉNTEK
Kosárlabda. NB II. Férfiak: Kanizsa KK-Sáivári KC, Zsigmondy-Winkler tornacsarnok 20.00.
Labdarúgás. Városi kispályás. Mindenki Sportpályája, IV. osztály: 17.15. Senior: 18.45.
Lovassport. Országos mili-tary bajnokság (díjlovaglás), Csónakázó-tó. 9.00.
SZOMBAT
Baseball. OB I. B-csoport: Thury BBK-Győr DH., Thury pálya, 14.00.
Lovassport. Országos mili-tary bajnokság (terepverseny), Csónakázó-tó térsége. 9.00.
VASÁRNAP
Baseball. OB I. A-csoport: ANTS BJ-ROTARY-Obudai Brick Factory, Thury pálya, 14.00
Labdarúgás. NB II.: Olajbányász FC-BKV Előre, Olajbányász pálya, 17.00. Megyei: Kiskanizsa—Zalaszentbalázs, 10.45. Miklósfa—Gyenesdiájj, 16.30. Városkörnyék: Gelse-Felsőrajk, Zalakomár-MiháJd. Bor.sfa-Murakeresztúr, Sem-jénháza—Bázakerettye, Nagyré-cse-Pogányszentpéter (kezdési idő: mind 16.30). Police-Ga-lambok. Thury pálya. 10.00.
Lovassport. Országos mili-tary bajnokság, Csónakázó-tó. Pályaavató: 12.45. Díjugratás: 13.00. Tombolasorsolás:
15.00.
Természetjárás. Az Olajipar! TBE túrája. Indulás: autóbusz-állomás. 13.00. Gyalogtúra: Csónakázó-tó Gyöngyvirágos - Csónakázótó - Nagykanizsa. Táv: 12 km. Visszaérkezés: 17.00.
HÉTFŐ
Labdarúgás. Városi kispályás II. osztály. Mindenki Sportpályája. 17.15.
KEDD
Labdarúgás. Városi kispályás I. osztály. Mindenki Sportpályája, 17.15.
26
r
KANIZSA - /IpiS
1997.
9.
GATLAT4-
•\'"UiÉJÍ*.,
T^.^»«: 93/31 2
CSASZI Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
Nk-n a Róisa utcában, 54 nm-es. 2 szobás, erkélyes, 4. emeleli, t»-dónyóV, vizórás lakás eladó. Irányár: 1.7 mR Kod; 6S2. (20608 Kj Paltiban 260 nm-es, 4 szobás, 12 éves, 2 szirtes, 2 lürdöszobás, erkélyes, étkezős, 12 éves családi ház, 60 nm-es kabklcrt üzletrész-sztí 20 nm-es garázzsal. 2900 nm leiekkel eladó. Irányár 13 mR. Kód:61L (210B3K) _
Beleznán 4 szobás, 120 nm-es, család ház mellekepulelekkel, 3000 nm-es leiekkel eladó vagy nagykanizsai il mMósfai családi házra
cserélhető. Irányár 3,5 mR. Kód: 669. (21088 K)_
Nk-án a Munkás utcában 57 nm-es, 1 +1 lélszobas, erkélyes, vízórás, 1 emeleti lakás eladó Irányár. 2,4 mR. Kód 55/97. (21671 K) Nk-n a Csengery utcában 48 nm-es, 1+1 lélszobas, egyedi gázfüle-ses, vizórás, pincés, földszinti bkás eladó Iránvár. 1,7 mR. Kód:
79/97 (21810 K)_
Nk-n a Bartók B. utcában első emeleti 54 nm-es, egyedi gázfűtéses, erkélyes, vizórás lakás eladó. Irányár 2,2 mR. Kod 83.9? (21312 K) ül. -an a bebaroshoz közel. 67 nm-es, 3 szobás, erkélyes, vizórás, 8. emeleti kp. Mesés lakás azonnal beköltözéssel eladó. Irányár 2,1 mR. Kód: 106/97 (21938 K)_
Nk-an a belvároshoz közel 2 szobás, telújlotl. 67 nm-es, egyedi gaz-lüteses. komlotlos családi házrész 20 nm-es pixével eladó vagy lel-ú|lasra szoruló Nk-r családi házra cseréheto Irányár 3,3 mR. Kód:
680 (21948 K)_
Nk-an a Berzsenyi utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleti, egyedi gázlűléses lakáj eladó Irányár 2.5 mR Kód: 131/97. (22200
K)_
Nk-án a belvároshoz közel, 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, 6. emeleli, kp. (üléses lakás eladó Irányár 1.75 mR. Kód 127/97. (22203
K)__
Nk-án a Kazanlak krl-on 2+1 félszobás, 67 nm-es, erkélyes, vízóras, 4. emeleli lakás, Nk-r egyedi gázlűléses 1+1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető eriekegye zletessel. Irányár. 2.3 mR. Kód: 31/97. (22205
K>_
Nk-n a Csengery utcában 80 nm-es, 3 szobás, vizoras. erkélyes, egyedi gázfűtéses, első emeieli kakás garázzsal eladó. Irányár 2.8
mR Kód: 138/97 (22351 K)_
Nk-n a Kazanlak krt-on 62 nm-es, 2+1 lélszobas. uzoras, erkelves. 3 emeieli lakás, garázzsal, rövid tton belüli kiköltözéssel, ebdó. Irany-ar: 2.3 mR + garázs 450 eR Kód: 140^7. (22353 K)_
Nk-án a Városkapu krl-on 64 nm-es, 2+1 tebzobáí, MújAofl, vízórás, erkélyes, 3. emebti lakás eladó Irányár 2,55 mR + garázs 700 eR.
Kod 157/97 (22531 K)_
Nk-án a bek/árosban 38 nm-es, 3 szobás, egyedi gázlűléses, lekijí-lott, vizórás, 2. emeleti lakás letötérbeéplési lehetőséggel eladó.
Irányár 5,5 mR. Kód: 158/97. (22532 KI_
Nagykanizsán a belvárosban 50 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfűtéses, löldszinli udvari lakás eladó Irányár 2,2 mFl Kód: 164/97. (22683 K)_
Nk-aría^Ka zartak krt-on 1+2 félszobás, erkélyes, vizórás, 4. emeleti lakás garázzsal, szeptemberi kkolözéssei ebdó Irányár 2,25 mR
Kód: 178/97. (22773 Kj_
Nk-ári á Rózsa utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, vizórás, kifogástalan álapotu, nagy konyhás, 3. emeleti, kp. Idéses lakás eladó
Irányár. 1.9 mR Kód; 179/97. (22774 K)_
Zalakaros es Galambok közöli a lóúttól 900 m-re 12 éves, 65 nm-es, 2+1 félszobás. 2 szintes, komfortos, garázsos, teraszos zártkerti ház 3350 nm-es telekkel eladó. Irányár: 3,5 mFt. Kód:
184*7, .(22776 Kj_
Kiskanizsán 17 eves, 2+3 felszobás, 136 nm-es, 2 szintes, 2 fürdőszobás, dupla garazsos családi ház, műhellyel, pincével 540 nm-es letekkel eladó Irányár 8,7 mtl Kótt 186*7 (22850 K)_
Szabadhegyen 90 nm-es, 3 szobás, pincés, befejezés ékül álló család ház 1080 nm telekkei részletfizetési kedvezménnyel eladó Irányár 3.5 mR. Kód: 190/97. (22900 K)_
Sormáson 17 éves, 5 szobás, 130 nm-es, 2 szirtes családi ház 2880 nm-es leiekkel, pincével, garázs+műhetyel eladó. Irányár 6,5 mR. Kód: 189/97. (22901 K)_
A Szertgyörgyvári hegy IV. hegyhátán 1044 nm-es zártkert, a leken gyürr^sfákkal, 2x2-es fa szerszámos tárolóval, 30 m lefekszébs-séggel eladó Közmű; Víz a telken, villany a lelek szélén. Irányár 250 eR. Kód; 196*7. (22903 K)
Nk-an a Rózsa utcában 50 nm-es, 2 szobás, egyedi cikolüléses, 2 emeleti, vízóras lakás eladó. Irányár 2,2 mR. Kód: 723. (22908 K) Nk-Szabadiegyen 13 eves, 1 szobás, fürdőszobás, komlodos családi ház, kutönáib 1 szoba, konyha lakrésszel, 20 nm-es pincével. 935 nm-es letekkel eladó. Irányár 2,8 mR Ko<t 676. (22910 K) Eszteregnyen 3 szobás, 120 nm-es. 45 éves. összkomlorlos családi ház 2000 nm-es leiekkel, 20 nm-es garázzsal, melekepüettel eladó Irányár 2,6 mFl Kód: 637. (23194 K)
Galambokon 110 nm-es, i szobás család haz, 1440 nm-es leiekkel, nyári konyhával, melléképútettel eladó Irányár: 4.5 mFt. Kód: 212*7.
(23197 K)_
A Csonakázo-loról 10 eves, 108 nm-es, 3 szintes, 3 szobás, főzőfül-kes, zuhanyzó + WC-vel ellátott zártkerti ráz, 738 nm-es parkosüoll
letekkel eladó. Irányár 3 mFl. Kőd: 213*7. (23198 K)_
A Lakihegyen a Osoinkazo-lo közelében, közvetlen a kaposvári ul melblt 50 m lelekszólességgel, 2340 nm-es, kordonos szótovet, konyhakerttel, gyümofcs és lenyőfákkal beültetett, vállalkozásra is alkalmas, zártkerti ingatlan, 20 nm-es, alápincézett lakóépülettel, bevezetett villannyal, fürt kúttal eladó Irányár: 1.6 mFl. Kód 214*7.
(23199 Kl_
Nk-n a üszl utcában 54 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, vizórás, redőnyös. 4 emeleli lakás eladó. Irányár 1.8 mFl. Kód: 215*7, (23200
K)_
Nk-an a belvárosban 122 nm-es. 3+1 félszobás, egyed gázfűtéses, 2. emeleti lakás garázzsal eladó vagy 3 szobás, egyedi fűtéses kakasra cserélhelö értekegyeztetessel. kanyar 5,5 mFt. Kód: 726.
(23296 K)_
Nemespátron egy lelken lévő, egyenként 80 nm-es, 8 illetve 25 éves, komlorlos családi ház dupla garázzsal, melléképületekkel, 2880 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 2,5 mR. Kód:
219/97. (23297 K)__
Nk-an a Magyar ulcán 533 nm-es építési telek teljes közművel eladó.
Irányár 2,5 mR. Kod; 220/97. (23298 K)_
Nk-án 5+1 lélszobas, 210 nm-es, pincés, garázsos, 2 halbs családi ház 2 éves leloterbeeprlessel, 2 fürdőszobával, il WC-vel, 2 telefonvonallal, 1055 nm-es letekkel, melléképületekkel ebdó. Irányár 13
mR Kód: 224*7. (23299 K>_
Nk-án a Plalán soron 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, vízóras, pincés, 4. emeleli lakás eladó, Irányár 2,3 mFt Kód: 228*7
(23300 K)_
Nk-an a belvároshoz közel 55 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, vízóras, lekijitott, redőnyös, 9 emeleli lakás ebdó. Irányár 1,95 mR Kód:
229*7. (23301 K)_
Nk-án a Csengery utcában 33 nm-es, 1 szobás, egyed gázlűléses, komlorlos, vizórás, közös udvari lakás eladó Irányár 1,6 mR. Kőd:
230* 7 (23302 K)_
Nk-án a belvároshoz közel, csendes utcában, 60 éves, 60 nm-es, 2 szobás, komfortos, terápiásra szoruló család ház, 3 db szoba+kony-ha lakrésszel, garázzsal. 462 nm-es letekkel eladó. Irányár: 5 mFl Kod: 128*7. (23304 K)
Nagykanizsán a bek-arosban 104 nm-es, 3 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses, igényesen lelűjrloll. galénazhalo, erkélyes, I. emeleti b-
kás eladó. Irányár 8 mFl Kod 69*7. (23307 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 110 nm-es, 3 szobás, komlorlos, lefcijrtás-ra szoruló csabd ház 800 nm-es letekkel, legta meltekepútetlel el-
adó. Irányár: 2,4 mFl. Kód 5*7. (23308 K)_
Sormáson 2 szobás, 90 nm-es, egyedi gázfűtéses, fürdőszobás, régi típusú család haz műhellyel es meleképütetekkel, 2160 nm-es letekkel ebdó vagy 2 szobás Nk-i bkásra cserélhető értekegyeztetessel Irányár 2,1 mR Kod 241/97 (23336 Ki Nk-i, 1 szobás, 19 nm-es. egyed gázlülóses, komlorlos, erkélyes, 2 emeieli pincés, garzon lakás eladó Irányár 800 eR. Kód; 243*7 (23337 K)
Kiskanizsán újonnan kialakítót!, 13 nm-es, utcafronti üzlethelyiség, WC+mosdóvai járőbpozva, padtólüléssel, igény esetén telefonvonallal, hosszabb távra kiadó. Bérfeli d* 30 eFt/hó. Kód 244*7. (23338
K)_
Nk-án a Platán soron 56 nm-es, 2 szobás, erkélyes, I. emeleti, vizórás, teljesen teJűjftotl, konyha+étkezős, pincés lakás garázzsal ei-adó. Irányár: 2,9 mR + garázs 800 eFI. Kód: 245*7. (23339 Kj Kiskanizsán 50 nm-es, 1 szobás, félkomfortos, bontásra vagy erős fekijilásra szoruló család ház 1328 nm-es telekkel, meltekepútetlel
eladó. Irányár 2,1 mR. Kód 249*7. (23340 K)_
Nk-án a Kazanlak krt-on 1+2 félszobás, 57 nm-es, 4. emeleti, fetújí-tofl lakás eladó. Irányár 1,95 mR. Kőd 247*7. (23341 K) Nk-án 60 éves, 70 nm-es, 2 egymásba nyib szobával, komlorlos csabd ház 700 nm-es telekkel, 15 nm-es garázzsal ebdó. Irányár: 4
mR Kod 243*7. !23342 Ki_
Nk-án a Kodály utcában 2 szobás, 2 erkélyes, 57 nm-es, vizórás, redőnyös, II. emeleti bkás eladó. Irányár 1,95 mFt. Kód: 251*7.
(23358 K)_
Nk-n a Csokonai utcában 52 nm-es, 2 szobás, egyed gázlűléses, 3. emleti bkás ebdó vagy nagyobb, egyed fűtéses lakásra cseréttelő, ráfizetéssel. Irányár 2,1 mFl Kód 10. (23556 K) Mkbslán 4 szobás. 170 nm-es. letőtórbeepléses, 2 fürdőszobás, 7 éves, étkezős csabd ház, pincével, műhellyel, garázzsal 900 nm-es
letekkel eladó Irányár 5,4 mR. Kód 69. (23557 K)_
Nagykanizsán a katonaréten 3 szobás, 90 nm-es, egyed gázfűtéses, 40 éves csabd ház, 300 nm-es leiekkel ebdó vagy Nk-i lakásra cse-réhelő értékegyeztetéssel Irányár 3,2 mFl. Kód 110. (23558 K) Dtoskábn 85 nm-es, 3 szobás, garázsos, komfortos családi ház, parkosított udvarral, meleképütetekkel 3500 nm-es letekkel ebdó Irány-
ár: 4,5 mFl. Kód 393. (23559 K)_
Kiskanizsán 2+1 félszobás, 95 nm-es, 16 éves csabd ház garázzsal, pincével, teloterbeepilesi lehetőséggel, 846 nm leiekkel ebdó. Irány-
ár: 5,2 mFl. Kód: 413. (23560 K>_
Hahóton 3 szobás, újonnan épüH család ház, egyénileg kiabkihaló tetőtérrel, 2447 nm-es telekkel fizetést könny(éssel eladó. Irányár:
2,9 mR. Kód 431. (23561 K>_
Murakeresztúron 100 nm-es, 4 szobás, 2 szirtes, erkélyes, 15 éves család ház, 2 garázzsal, műhellyel meléképúiefekkel, 1065 nm-es parkoslott, elbtott. rendezett telekkel eladó. Irányár 4,2 mR Kód:
iSZ (23562 K)_
Gyékényesen a tóhoz közel, 100 nm-es, 2 szobás, 30 eves csabdi ház, kübnáJó 40 nm-es épülettel, 6000 nm-es letekkel, lelek nélkül is
eladó. Irányár 4 mR. KÖd 463. (23563 K)_
Nk-lói 10 km-re 106 nm-es bevezetett vegyesbolt, tei/es berendezéssel, raUartieryiseggekkel, riasztóval leiszerelve eladó. Irányár 2,0
mR. Kód: 483. (23564 Kj_
NK-n 140 nm-es 5 szobás, 40 éves, 2 szirtes család ház, 30 nm-es pincével, közös bejárattal 120 nm-es letekkel ebdó. Irányár 6,8 mFt.
Kód: 500. (23565 K)_
Kiskanizsán 150 nm-es, 4 szobás, 20 eves komfortos csabd ház, 75 nm-es gazdasági épületlel, 200 nm-es zárt lárolőval, pincével, garázzsal, 2700 nm-es leiekkel parkosított udvarral ebdó. Irányár 10
mR. KÖd: 509. (23566 K)_
Nagyrecsén 1256 nm-es, 19 m széles letek érvenyes építési enge-
delyel eladó. Irányár 500 eR. Kód 540. (23567 Kj_
Nk-n a Kazanbk krt-on, 67 nm-es. 2+2 félszobás, 4, emeleli lakás eladó vagy kisebb bkásra cseretietö értékegyezleléssel Irányár 2,4
mR. Kőd: 559 (23568 K)_
Nk-n a belvárosban 2 szobás, 56 nm-es, egyedi gázlűléses, komfortos, közös udvari lakás eladó. Irányár: 2,7 mFl. Kőd:
587. (23569 K)_,
Palinban 210 nm-es, 6+2 félszobás, 9 éves, 3 szintes, 3 fürdőszobás, egyed (üléses család ház, 40 nm-es pincével, 25 nm-es garázzsal. 2148 nm-es leiekkel eladó. Irányár 12 mFl Kód: 88*7.
(23570 K)_
Nagykanizsán a Rózsa utcában 2 szobás, 54 nm-es, központi fűtéses, első emeleli bkás eladó. Irányár 1.9 mR. Kód 256*7. (23571
K)_
Kiskanizsán 18 éves, 180 nm-es. 6 szobás. 2 szintes, pincés, garázsos családi ház, kükön bejáratú, 50 % készuftségű felső szinttel, 160 n-ol leiekkel ebdo Irányár ö mFl Kod 25^97 <&"2 Ki Sandon a Radcska hegyen, 10.000 nm-es zártkert, 30 nm-es vályogházzal, ásott és iható kúti vízzel, 3000 db fenyővel, gyü-molcslákkal ebdó. Irányár: 400 eR. KÖd 259*7. (23573 K) Nk-n a Csokonai utcában 2+1 félszobás, 58 nm-es, egyedi fűtéses, Iszl-i vizórás bkás ebdó. Irányár 2,6 mFt. Köd; 260*7. (23574 K} Nk-n 87 nm-es, 1+3 félszobás, 2 szirtes, egyed gázlűtéses, társasházi lakás garázzsal, 150 nm-es parkostlotl udvarral eladó. Irányár: 6,5 mR. Kód: 265*7. (23575 K)__
Nk-n 3 szobás, 102 nm-es, felújított család haz, 2 konyhával, kialakításra váró lürdőszobával, 20 nm-es pincével, 470 nm-es telekkel, egyed gáztütéssel eladó. Irányár. 5,5 mFl. Kód: 266*7. (23576 K) Galambokon 60 nm-es, 2 szobás, egyed gázlűléses, régi timsu család ház, 330 rvöl letekkel ebdó. Irányár 3,6 mFl Kód 268*7.
(23577 K)_
Szepetneken 8 éves, 180 nm-es, 2 sznles, 5 szobás, 2 fürdőszobás, élkezós, garázsos, család hz, 780 nm-es parkosított udvarral eladó
Irányár 11 mFt. Köd 263. (23578 Kj_
Kiskanizsán 7 éves, 145 nm-es, 5 szobás, 2 szirtes, egyed gázfűtéses csabdi ház, garázzsal, 800 nm-es telekkel eladó. Irányár 7,9
mR. Kód: 275*7. (23579 K) _
Kiskanizsán 13 éves, 175 nm-es, 3+1 lélszobas, 2 szintes, egyedi gázlűléses, csabdi ház, garázzsal, melekepütettel. 1800 nmk-es te-lekkelebdő. Irányár: 9,8 mR. Kód 267*7. (23580 Kj_
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Vajda-Csertőn 700 n-öl ingatlan pincével együtt ebdó. Az ingatlan két tagból áll, melyben 300 n-öl szőlő, gyúmolcstákkal van leleprtve A pincén három helyiség, melyből a présház és a szoba cemertb-pos. A gazdaság kitűnőién gondozott, igen jó állapotban van. A pincéhez poriabnlotl út vezet, a panoráma igen tetszetős. Irányár 300
eR. (18713 K)_
Sandon kél szoba, konyha, kamra, fürdőszobás, előszobás haz eladó. A haz kb 40 éves a lúrdö és előszoba 2 éves. A hozzátartozó terület kb. 1,400 n.öl, melyen 900 db 4 éves lenyő és kb 300 nöl be-
reklás erdő is van Irányár 1.5 MR. (14868 K)_
Zalaszertjakabon 200 nm-es épület ebdó. Az épületen belül 70 nm-es, 1,5 szobás fürdőszobás, külön WC-es egyedi fűtésű bkás van. Az épütel lobbi része közművesttett, osztatlan bármilyen (válbkozasi) célra táabklhaló. Az ingatlanhoz tartozik udvar, kert szántólöld ösz-szesen: 6.600 nm. Az objektum a falu belterületén, jó helyen van Irányár ?8 MR (14875 K)_
Epitesi lelek Szepetneken a Kiskanizsa lékük részen 430 rvöl eladó. A letek kózmüvesrtetl, az utca portabnrtotl Irányár 500 eFT.(18714 K)
Belvárosban 3 szobás csabd ház - régi éprtesü - 102 nm alapterületiéi boltíves, léglapincevei eladó A házban víz. gáz, vübny van \'J\'J
var, kert 130 n-fl. Irányár 5,5 mFt. (18717 K)_
Hahóton 3 szobás, fürdőszobás garázsos 120 nm alapterüleiücsab-d ház eladó. A ház egyed központi lütéses, kb. 30 éve épül palate-lös kifogástalan álbpotban. Elcserélni Nagykanizsán legalább 2,5 szobás lakással Irányár 2,5 mR. (18719 K) Lálóhegyen a Kaposvári ul melett 2 szobás, családi ház 1540nm telekkel ebdó. A ház 2 szintes, mellette is bkóépüMek vannak Két
szirtes tusoló, Wc van Irányár 2,7 mFl (18720 K)_
Gyenesdbson bkőház bárhely rséggel ebdó.- Az épület 2 szirtes, téliesen új, modem Az Öszterütet 480 noi a beépített 50 noi A kert, udvar gondozott, kultúrált esztétkus. Az rgalbn a főútvonal melett
a Babionhoz közel lekszk Irányár 30 MR. (14899 K)_
Vécsey utcában 5 szobás, fürdőszobás ház kis előkerttel ebdó. Az épület teljes nagyságában alápincézett. Irányár: 7,2 mFt. (16079 K) Balatoni enyvesen 20 éve épült. 2 szobás, lózŐfülkés, 57 nm-es csa-lad ház eladó. Összterület 350 nm. Irányár 4 MFt. (17391 Kj Borsfa Főutcájában 4 szoba halos, tetőtér beépléses, fürdőszobás, befejezetten család ház ebdó. A ház abplerübte 110 nm, összterület tetőtérrel 170 nm. A házhoz 1,200 n-öl lerülel tartozik 4 éves le-nyöcsemelékkel. (A csemetes 600 n-öl. Irányár 3,5 mFt. (18537 K)
Kazanlak krl-on 2+2 télszobás, kp fűtéses, < Irányár 2,2 mR. (18973 Kj
emeleti bkás eladó.
Kodály Z utcában 2,5 szobás, kp. fűtéses bkás a 9 emeleten eladó
A lakás lefa>tesra szoruL Irányár 1.7 mFl. (18999 K)_
Földngatbn a Csónakázó-tónál, 1900 nöl, gazdálkodásra vagy hétvégi ház kbJakflására kiválóan alkalmas. Közművesítés a szomszéd-
ban. buszmegálló 5 percre. Irányár 300 eR. (19122 K)_
Nemesdéden 3 szobás, fürdőszobás család ház 4000 nm területtel eladó. A ház újonnan épült, kifogástalan álapotú Irányár 2,5 mR
(19413 K) ,_\'
Zalaújbkon 4 szobás, tetőlérbeépíléses ikerház tele fékész álbpotban 2009 nm összterülettel ebdo. Jogos igény eseten szoc. pol kedvezmény igénybe vehető. Irányár 2,5 mR. (19415 K
Epilesi lebk Kiskanizsán 320 n-ol közművesített! környezetben eladó. Irányár. 720 eR. (19763 K)__
Sáncban 4 szobás, 2 lúrdőszobás tetőtérbeéprteses 120 nm-es család ház, garázzsal, melléképületekkel, erkélyei eladó. Összterület 300 n-ői A ház kitűnő álapotban van Irányár 5,5 mR. (19765 K) Katonaréten 3 szobás, 2 fürdőszobás csabdi ház, fő álapotban 160
n-öl összterülettel ebdó. Irányár 5,6 mR. (19769 Kj_
Eötvös téren 42 nm-es. 1 szoba konyha fürdőszobás lokfsztnti bkás eladó. Elcsenhető nagyobbra is (csak töldszirtfl értekegyeztetessel
Irányár 2 mR (19770 Kj_
Rózsa utcában 2. emeleten 2 szobás 50 nm-es egyed fűtéses jó be-osztású étkezős bkás ebdo. irányár 2.250 eR. (19772 K) Csengery utca elején, a FŐ útnál 1 szobás, 50 nmes lakás eladó. A lakás nagyméretű szobával és konyhával rendelkezk, fürdőszoba van Iroda, kozmelkus, lodrász üzlet kialakítására alkalmas. A szoba betmérete magas, így galéria loabklasara is van lehelőség. Irányár
2 mR. (20022 K)_
Csengery utoa elején 3 szobás, 110 nmes, egyedi lütéses, tégla épületben lévő, reprezentatív lakás nagy konyhával az 1 emeleten
eladó Irányár 4,6 mFl (20025 K)_
Pogánys zeni páteren, a Fő ül melett 2 szobás, fürdőszobás, 80 nmes, új családi ház két garázzsal 650 nöl összterülettel eladó. Irányár
2,4 mR. (20026 K)_
Platán sor ebjen az Eötvös temól 2 szobás, 70 nmes egyed fűte-ses, 1. emeleti bkas ebdo telújtva. Irányár: 3 mR (20127 Kj
Gelsén a vasútállomáshoz és buszmegálóhoz közel 2 szoba, konyha, lúrdőszobás. 68 nm-es csabdi ház terasszal garázzsal 700 n-öl területtel eladó. Irányár 1,8 mR. (20131 K) MAORT lelepen 1 szobás, 4. emeleti, 38 nm-es, egyed fűtésű, fürdőszobás lakás (önkormányzati) ebdó. Irányár 1.650.000 eFl. Vagy elcserélhető 1 szobás, egyed lütéses lakásért a K-i v részben értéke-gyeztetessel. (20502 K)_
csa szí
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG
JÍK00 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
-r Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak ¦ díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása
KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADOKNAK-VEVOKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL. <
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. §
Az iroda nvitvatartása: H-P.: 8.00-12.OO-ig >3.30-16.00-ig I ¦— 1
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
NYITVA: munkanapokon 10-12 és 14-18 óráig
Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók, tellcek és mindennemű egyéb ingatlan ADÁSVÉTELÉT, cseréjét, bérbeadását. Széles választékunk bővítése érdekében keresek és kínálok zalakarosi nyaralókat, családi házakat (Nagykanizsán és környékén), albérleteket, (bérbeadóknak ingyenes vállalás), lakásokat (központi- és egyedi fűtéssel). Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett irodánkban ellátom a szorosan vett forgalmazási teendőkön túlmenően a szükséges mindennemű jogi teendőt.
Eötvös töm*) 1 emeleti, 2 szobás, lürdőszobás, 1 emeWl 70 nm-es lakás egyed (ütéssel eladó Irányár. 2.5 mR (20503 K) Csertői szöfobrt* 674 nól. letiltott tégbpncevel. hordókkal, mun-kagépekkel, IJM felszereléssel eladó. Irányár 450 eFt. (20504 K) Mkfestan 2 szobás, 60 rmes. régi eplésú ha: jo albpotban eladó A házhoz 200 nól terütet tartóz*. Az udvaron 24 nm-es mellek épútel A ház a lakj közepén, ápol, kultúrán környezetben van A házban 20 eve epOlt fürdőszoba van Irányár 3 mR. (20505 K) Mkbslan 3 szobás, fürdőszobás, 20 eve épül családi ház tetőtér be eplesi lehetőséggel 400 nol területiéi jó helyen eladó. A ház ktVüKI tincs bepucolva Cserelakás Nk-án is érdekel. Vtz, gáz, vibny. tere
Ion van Irányár 4,5 mFl (21362 K)_
Bajosán 100 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás család ház garázzsal,
műhelyei nagy letekkel elacb Irányár 3.5 mFl. (21363 K)_
Liszt F dcában 2 szobás, 54 nm-es, 4 emeleli lakás lehatva eladó Irányár 2 mR Ugyani 13 nm-es legla garázs aknával eladó Irány-
ar 650 eFl (213r% K)__
4 lakásos, zöldövezeti társasházban 2 szirtes, 4 szobás (2+2 félszobás), fürdőszobás lakás elázs (egyedi) fdesssel. rakás alatti garázs-zsal 50 nm-es konyhakerttel eladó. A ház 14 éve épült reprezentatív
kivitelben Irányár 11 mFl (21366 K)_
Csertőn 1200 n-öl szőlő jó állapotban levő ptncevel (szoba, konyha, kamra présház külön gazdasági e pürét, ciszterna). A szőlő gondozott, kordonmúvelesú Te^es leiszerelessel eladó Irányár 450 eFt (22336
K)_
Rozsa ulcaban SJ nm-es. egyedi futeses bkas ere sereliető 1 szobás szilén egyedi lutésüre. lehetőleg a Kereti városrészben. Irnyai
2,250 mR. (22337 K)_
Cserfőn 400 n öl szőro pincehasznilaltal bérbeadó Bérlet dff meg-
egyezés szerinl (21503 K)_
Mkbsta határában a Mcflchetyi dűlőben 1000 n-ol ingatlan benne 400 rvöl szőto vei, toklprnoes présházzal, teljes felszereléssel együtt
eladó Irányár 500 eR. (21504 K)_
Zslaújbkon tetőtér beépleses, 2 garazsos. 2 fürdőszobás, igényesen megépielt lakóház (kertláz tele) 2009 nm összterülettel eladó Kívülről nncs bevakolva Irányár 5,5 mFt. (21641 K) Rjl-.-.r..-.:eritmilüly"ri (Budape:;l 16 kerl W nmes, 1 szobás, enV •yes. fürdőszobás, loggűs bkas, az udvaron fémvázas garázzsal,
kerthasznabflal ebob Irányár 4 5 mFl i?H>12 Ki_
Balalonmána-abőn 200 n-ol lelek regi faházzal eladó. Irányár 1.3
mR (22057 K)_\\_
fcsrteregrr.ei a \'es lodri j , :-i i szoba - myha nagy kamrás 30 eve eputet garazsos ha: p alapotban ebdo A házhoz alatlarlas-ra akaJmas órák, es 900 rvöl terület tartozik Irányár 1,5 mR. (22058
!0_
Budapesten a XIV. ker Várna utcában magaslóldszinli 1 szobás 37
nm-es lakás kis kertlel eladó Irányár 2 mR (23172 K)_
Rózsa utcában 50 nm-es. egyed (ütései, két szobás, 1. emeleti lakás etseréhetó, szintén egyed fűtésűre, lehetőleg a KeM varos-mszben 123173 K(
A Galambokj halastónál közvetlenül az J melett 2 szobás, komfortos nyaraló nagy terasszal 300 rvöl telekkel, melyen bcsi szólj és gyu-rnölcsdé vm eladó. Ár megegyezés szervit (23174 K)
Zemplén Qy utcában a 9. emeleten 3 szobái, 67 nm-es, központi Idéses telefonos, reluxás. erkélyes lakás jó alapotban eladó. Irányár: 2.550 e Ft. (23175 K)_
Eszteregnyéna lalu tozportrában 3 szobás, 114 nm-es, központi fülese*, 3 szobás család ház nagy (érásszal, istáloval 2 db ólai. 2 200 n-ól öwzterütortel eladó A haz kt 30 eves Uunc alapotban Irányár 2,5 mR (23176 K) _
PANORÁM A-INKÖZ Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504,30/573-104
Kiskanizsan 3 szobás, 86 nm-es csatád haz rnelleképületekket garázzsal 50? nol teletkel ebdo Irányár 3.6 mR CS-36. (19502 K*. rik-an a t-\'\\:v ¦> szivében patnas epijJetben 3 szobás. 110 nm-es irodának vagy orvost renoélonek is alkalmas. 1 emelet, erkélyes, nagy bebiagassagu lakás ebdo Irányár 4.1 mR Belvárosi, egyszo-bas lakás beszamlható L70 (20498 Kj_
Nk-n Katonaréten 3 szobás, nagy előszobás, lürdőszobás 100 nm alapterületű csabdi ház 1(3 részben abprncézve, garazskialakrtási tehetőséggel 100 n-ól leiekkel eladó Irányár 5,5 mR Cs/5. (20862 K) Kiskanizsan új bkoóvezetben 4 szoba + nappais, letóterbeepléses. 130 nm ósszabpterütefcj 18 éves, jó alapotu család ház garázzsal, ipan arammal, melléképületekkel. 150 n-ol telekkel eladó Irányár
5,98 mR. Ct/46 (21749 KI_
Gyékény esi Kotroparton 2 szrites. erkélyes, vízparti horgásztanya terasszal stéggel ebdo Irányár 2.1 mFl 121752 K)_
Gyékényest Kotropart közvetlen közelében 2 szobás, fúrdószobas, 100 nm akipterutetű leJujrtasra szoruló ikerház resz garázzsal, műhelyei, 7(0 n-ot letekkel eladó Irányár 1,5 mR CS/67 (21753 K) Magykanizsan Munkás Jcaban 1+2 lébzobás, 57 nm-es, reluxás, lomkamiás, vízoras. 2 emeleti lakás ebdó Irányár 2,15 mFl L/119
(21754 K)_
flagykanrzsan a belvároshoz közel 192 n-ol telek 2 kubnalb. erősen fekrjÁasra szordo. vagy lebontható 1 szoba-konyhás régi házzal eladó. Irányár 3,0 mR. CS/75 (22040 K) _
Nagykanizsán Kalonaréten 5 szobás, 120 nm alapterületű családi ház szerkezeikész tetőtérrel pincés garázzsal 15 m széles, 286 n-öl telekkel eladó. Irányár. 5,98 mR 2 szobás lakás, 1,7 mFl-ig beszá-
mlhatő Cs/74. (22044 K)_
Nk-án, Katonaréten 5 szobás, szrtettotasos. 120 nm abptenJetu, igényes belső kialakítású crkoge|zires társasházi bkás garázzsal.
pircével. kerttel eladó Irányár 6,9 mR L/137 (22126 K)_
Nk-án Katonaréten 4 szoba*, nagy nappalt, 3 szirtes, 130 nm alapterületű, egyed belső kialakítású, arkogepires tarsasházi lakás ga-razzsal pincevei kerttel eladó Irányár 7,5 mR (22127 K) Zalakaros kp neszéhez közel 300 nól ósszközműves lelek eladó.
Irányár 22 mR T/10. (22131 K)_
Áron aü, sürgősen ebdó a Csónakázó lónál 4 szirtes, 5 szobás, 240 nm összabpterütotó, 70 Vos készülségu hétvégi ház pincével, garázzsal, mellékepűleftel 526 rvöl telekkel Irányár 3.5 mR NY19
(22320 K)_
Baralonberenyben 2 szoba+halos, 56 nm-es nyaraló, 136 n-ol parkosított udvarral, 1 szoba-konyhás küfonalb épületiéi eladó Irányár 4.0
mR. NY/26. (22326 K)_
Nk-n az Erzsébet téten 1 emeleten 3 szobás, nagy előszobás, 97 nm alapterületű parkettás, egyed gázas. telújíást rgényló bkás el-
adó Irányár 4,25 mR Ü154 (22641 K)_
Fizetési könnyítessél eladó Nagykanizsa belvárosához közel 2 szoba + étkezős, 72 nm-es, ró álapotú egyedi tütéses, 5. emeleli lakás. Irányár 2.5 mR L152 ( 22644 K)_
Zalakaroson 3x75 nm alapterületű 3 szirtes - mnjegyrk szinten 2 szoba, konyha, türdo. WC - 1,5 éves ósszkózmúves nyarab 560 nm-es, panorámás letekkel eladó. Irányár 7,0 mR. NY/01. (22647 K) GalambokMónál 1 szoba + nappali, konyha, HirdÖ, pince, 75 nm Összalapterübtű, tetótérbeepiteses, 17 éves hétvégi ház 1067 nm területtel eladó Vitany van, vízbekötés megoldhalo (kerti csap van)
Irányár 1,75 mR NY/29 (22648 K)_
Szabadhegyen 20 m szeles 2600 nm területű megosztrialo eprtesi telek közműcsatlakozásokkal eladó. Irányár. 2,3 mR T/12 (22649 Ki Nk-án Kazárnak krt-on 2 emeleten 1+2 félszobás, 57 nm-es, erké-lyes, kp. füleses bkas eladó. Irányár 2,2 mFt L-l56 (22730 K.»
Kistekos központjához közel 2 szobás, fürdőszobás, 70 nm területű család ház gazd-i épületekkel 660 nól telekkel eladó Irányár 1.8
mR. C&84. (22781 K)_
Nk-án Szabadhegyen 1 szobás, fürdőszobás, 30 nm abptorütetu. tejesen arápixézett. 16 éves család ház 30 nm-es szerkezetkész tetőtérrel, garázzsal. 500 rvöl területtel eladó Irányár 3 mR C&87.
(22784 Ki_
Nk-Mktósfan 3,5 szobás, 90 nm-es család haz garázzsal, műhelyei, pincével, 514 n.ól utcafront felé megosztható és beépíttető letekkel
eladó. Irányár 5,2 mR. CS/85, (22785 K)_
Nk-án, belvároshoz közel 1 szobás, lürdőszobás, 25 nm abpterütetü, regi család ház 500 nm-es telekkel eladó Irányár. 1.25 mR CS66 (22786 K)
Nagyrecse közportiához közel, 110 nm alapterületű. 2 szobás, lürdőszobás. egyed gázMeses csabdi haz garázzsal műhellyel gazdálkodásra akalnas melbkepulelekkel 8W nol letekkel eladó Irányár:
3,49 mR. CS08. (22788 K)_
Nk-an Kazanbk kontón 2 emeleti, 1+2 lélszobás, üvegezett erkélyes, reluxás, vízoras, kp. fűteses, telefonos, 1 éve féUjibn bkás jó parkolási tehetőséggel, a közelben lévő kergarazzsal vagy anékül sürgőeen ebdó. Irányár: 2,4 mR.+garázs: 1 mR. L/168 (22966 K) Nk-án az Olajtelep közvetlen közelében, zöldövezetben 3 szoba, nappalitetkezos, 2 erkélyes, igényesen ktabkáott 120 nm-es bkas garázzsal, pincével gonrjozott kerttel ebdo Irányár 13 mR L\'169.
(22970 K)______
F\'ahn-UHelepen eiacb 170 nm összabptorütotű, egyed tervezésű, 2 fürdőszobás családi ház 65 nm-es egyrégteru nappal-ebedo-korr/ha-val, cseiépkák/hával, 3 tetőteri szobával, garázzsal, ápolt udvarral Inlnyár 9 mR C&92 (22972 KI
Gyekenyesi banyatora nezo. lőut kőzebben bvo. pl rr^.ozetrtheto, panorámás, 3597 nm-es, zártkerti telek eladó Irányár 125 eR T/15
(22973 K)_
Zakáriylelepen a Drávához közel gazdálkodásra vagy hétvégi házkért is rasinahak\' 3 szoba+ékezós. krdoszobas, 100 nm-es, teljesen lelújlott család haz gazdasági épületekkel, 2000 nm-es leiekkel
eladó. Irányár 1,8 mR CS/91 (22974 K)_
Zalakaroson 3 szoba+étkezős, tetőiérbeépleses, 70+35 nm-es, egyed gázas, tetetonos, nagyon jó alapotban lévő nyarab 134 n.öl
apol leiekkel eladó d Irányár 7,6 mR. NY35 ( 22976 K)_
Belvároshoz közel 1 szobás, lürifezobá* 38 nm-es, egyed gazas udvari bkas, pincével nyári konyhával eladó Irányár 1,25 mR. ¦L1" :•• _
Kazárnak körúton a lÖMtzirten, 2 szobás, 51 nm-es, központi fűtéses, lekiirtotl lakás <i\\ konyhabúlorral ebdó Irányár 1.95 mFt. (L/167)
(23110 K)_
Rózsa utcában rokbzinlen. 2 szobás, 57 nm-es. egyed gázas, parkettás, vizórás. lekirrtofi bkas ebdo. Imyar 2.6 mR. (L/165) (23111
K)_
Belvárosban 3 szobás-étkezős, 80 nm-es, drkogejzrres. 3 emeleti tetőtéri, igényes kiabklasu bkas eladó Irányár 55 mFt + garázs 1.0
mR (L178) (23112 K)_
Nagyrecse központjában 3 szobás, amerikai konyhás-élkazős, 140 nm-es. felújított csabd haz 450 n-ol telekkel ebdo, vagy nagykanizsai, zabkaroi rrgatlanra cserétielő. Irányár 4,75 mR (C&97)
(23114 K)_
Kiskanizsan 3 szobás, 90 nm-es. 17 éves család ház ebdó Irányár 5,6 mR (C&eO) (23114 K)
Katonaréten 5 szoba+ettezós. 150 nm-es szrteltolasos, erkélyes, csrkogejzres, igényes kabklásű, társasházi bkas kerttel garázzsal, pirrevel eladó. Irányár. 8,8 mR Tel.: 93/310-504. (Ü1S3) (23288 K)
Zempten utcában 2 emeleten igényesen felújított., boltíves, 3 szobás, étkezős, 67 nm-es. redőnyös, vizórás lakás eladó. Irányár 2,4 mFl +
garázs 700 eFt Tel 93010-504 (L/184) (23289 K)_
Belvároshoz közel 3 szobás, 68 nm-es. erkélyes, vízoras. kp IJeses 3 emeleti lakás 10 emeletesben eladó Irányár 2.2 mR Tel
93310-504. (L/155) (23290 K)_
Zalasárszeg Arrna hegyen 3 szobás, tetötérbeepiteses hétvégi haz pincével. 841 nm-es letekkel, szőlővel cjyümöfcsossel eladó. Kút. vi-
lany van Tel. 93010-504. (NY41) (23292 K)_
Kiskanizsan 3 szobás, 75 nm-es, nagy, üvegezett verandás. egyedi gázas csabd ház 650 nm-es telekkel, gazdasági épületekkel ebdo vagy 1,5 szobás, egyed gázas, földszinti lakásra cserélhető érféke-gyeztetessel. Irányár: 3,8 mR Tel: 93/310-504. (CS/102) (23293 K) Balalonmanatürdo központi részén 2 szoba-halos. 44 nm-es, p alb potu összközmúves kernyaraJó-resz az udvarban tevő 1 szobás kü-lőnatb eputettel 90 nöl terekkel eladó. Irányár 3,4 mR Tel
93,310-504. (NY/14) (23254 K)_
„tóhegyen valalkozasra is akaJmas, lő űl meltelli, pl megközeHhe-tö, 50 m széles, 680 n.öl bekerített telek 18 nm-es ríMvégi házzal, pincevei eladó. Vilany, túrt kut van Irányár: 1,6 mFl TeL: 93/310-
504 (NY/38) (23295 K)_
Bartók utcában Z emeleten 2 szobás, 48 nmes, egyedi gázas, parkettás, redőnyös, jaroiapozotl igényesen letiltott lakás ebdo. Irany-ar. 2.3 mR. (U197) Tel.: 93,310-504. (23535 K)_
Teleki utcában 2 szobás, 60 nm-es egyed gazas, erkélyes, teljesen feluitett. 4. emeleti lakás eladó Irányár? 25 mFl (L/196) TeL:
9BŰ1LV504. (23536 K) _
Platán soron földszrten 1,5 szobás, 44 rímes, egyed gázas, parkettás, redőnyös, vizórás lakás új fürdőszobába rendezessél, járolapoz-va, teljesen lelátott állapotban ebdó. Irányár 2,0 mFl (L/196) Tel.:
93,310-504. (23537 K)_
Csengery ulcaban 1 emeleten, 2+1 lelszobas, 70 nm-es. egyed gazas parkettás, teljesen tetuptofl bkas eladó. Irányár 4,0m R (L/156)
Tel 93010-504 (23538 Ki_._
Csengery utcában 3 szobás, 75 nm-es. egyed gázas udvari bkas meltekeouletekkel eladó Irányár 3,05 mR. (L\'195) Tel 93/310-504.
(23539 K)_
Maori-telepen 2 szobás, 75 nm-es, leiujlotl család házrész nagy üvegezett terasszal kerttel, beeplhelő tetőtérrel ebdó Irányár 9,1
mR (CS/106)Tel.: 93,310-504 (23540 K)_
Kiskanizsan 3 szobás. 100 nmes. parkettás, egyed gazas, 25 eves csabd haz, 500 nmes letekkel eredő. Irányár 5,7 mFt (CS/105)
Tel: 93,310-504 (23541 K)_
r4agybagobi hegyen 30 nmes tetoterbeeprteses hétvégi haz pincevei, 1500 nmes varosra néző gondozón panorámás letekkel eladó Irányár 1,8 mR. (Nyfl9) Tel.: 93/310-504. (23542 K)_
Belvárosban keresett helyen 2 szobás. 53 nmes. egyedi gázas, parkettás, vizórás redőnyös, telefonos, magastöldszfili lakás eladó Ira-
nyá. 29 mR (U187) Tel.: 93-310-504. (23543 K)_
Piatan soron fóldszTiton 2 szoba*, 57 nm-es. egyed gázas, parkettás, vízoras. redőnyös, fökiszirti bkás eladó, vagy ertekegyeztetessel 1,5 szobás lakásra cserétiető 1-2. em-ig Irányár 2,4 mR (L<185)
Tel.: 93,310-504. (23544 K)_
Rózsa utcában 4 emeletesben 1. emeteli, 2 szobás erkélyes, redőnyös, reluxás, vizórás, felújított lakás eladó, vagy balatoni nyaralóra cserélhető. Irányár: 1,9 mR. (L/190) Tel: 93/310-
504 (23545 K)_
Kazanlak körúton 1+2 félszobás. 57 nmes, erkélyes, központ lüte-ses. lelújlott. 3. emeleti bkás eladó Irányár 2.1 mFt (L/189) Tel: 90,310-504. (23546 K)_
É-K-i varosráezben fokjsznlen 1+3 félszobás, 74 nmes, orkogafzres erkélyes, vizórás, redőnyös, teljesen tekjjlott bkas eladó. Irányár 4,3 mR. É-K-i városrészben 2 szobásra is cserelhetó. (L/194) TeL:
93/310-504. (23547 K)_
Ortlosban a Drávahoz közel 3 szobás, 80 nmes csabdi haz üvegezett terasszal garázzsal műhelyei gazdasági épületekkel 3200 nmes telekkel ebdo Irarr.ar 1 f mR iCS104i T&i 93-310-504 ,23548K. Olcsó babton nyarabk ebdok Babtortenyves-aison 1.2 mFt éri, Ba-lalonkereszturon 1,5 mR-ért. Babtonberérryben: 1,7 mFtert, Bab-lortenyves-elsón 1,98 mFl eri. Bablonmanafürdón Érdért faház kertét 20 mR-ért, Balatortenyvesen 7éves, 3 szoba+rappal 3,7 mFt Tel: 93,310-504. (23549K)
PLÁNDER Ingatlanközvetítő Iroda Nk., Kazanlak krt. 9/D. (s,U2. Tel.: 93/320-111
505 nöl tokén beuletett, ertekesrtheló lenyóvel, lugas szobvel a rajta bvo szintes család házzal ebdó Sarcban A család haz egyedi gáz es kp. rendszerű. 5 szobás, étkezős, 2 lürdőszobás. erkélyes, külön rrosókonyhas, 2 garazsos. melléképületekkel a nyibszarok re-
-jonnyel lelszerelek Irányár 6.5 mR (18854 K)_
Szepetneken ebdó letóterbeepléses család haz Az alsó szánt 113 nmes, 1 szoba, társalgó, konyha+étkezö, spájz, közlekedő, fürdő. WC. A tetőtér 113 nmes, 3 szoba, lúrdő, WC. előtér, erkély. A ház egyed gáztüléses, de vegyes tüzelésű megokfas is bent van a házban A; tvidtlartr.: II\' nm N^k larlo:*. Irarr.ar mR (19579 K)
Kiscserlőn 310 nöl tetek 50 nmes lóldpincével. gyürriökstakkal lu-- gas szőlővel, epftesi engectelyel, rajzzal eladó Vilany. köves d van. Buszfarat es kút is van Tetos (elszerelést adnánk, hordók, prés stb Irányár 230.000 R. Htv sz: NY60 (20580 K)_
Eladó a K-i v.részben 2+2 félszobás, 70 nmes, belső len atéplelt tokás 4 emeletes ház 3 emeleten. A lakás lerüjitoll laposba! W_VT elkezó kiabklva, az ablakokra redőny felszereKre. Irányár 2,9 mR.
Hiv. sz CS80. (20816 K)_
Balalonkereszttjr. É-NY-i irányban, a lakjhoz közel 2135 nm beBft-tet ebob A letek 24 m széles, üres Panorámás kilalás a BabIonra és a lakra Eplesi lehetőség akar valblkozasnak is Az rgatan két vegét ut határolja. Irányár 600 000 Ft H^ sz: T03.121127 K)
IBaralcrtHeresztúron 2156 nmes eplesi belerütet ebob. Az ingatlan kel vegét ül tetárcja. Irányár 6TO.000 R Hiv.szám: T03. (21343 K) Hahöl-Alsolakospusztán és Gel se szigeten 1 szobás család házak adók 500.000 R-tól 1,5 mFl-rg Hiv szám CS71.CS87. (21346 K) 2+2 lélszobás, Isz-i lakás ebdó a K-i v.részben. Redőnyös, pincés.
kubn bmkamras. Irányár 2,6 mFt (21400 K)_.
Z.M\' -nrt.iJi - szobás fürdőszobás t*>tíri gerr.esei W *V" egyed gáztúteses, tetetonos. család ház ebdó 2 garázs. 1 műhely, melléképületek kutyakarammal, 1400 nmes telekkel elacb IraaaáW -
4,5 mR Hiv. sz.: CS93. (21659 K)_
1+2 lélszobás, 57 nmes, lelújitoll lakás IV emeletes házban 4. emeleten ebdó. A lakás összkomfortos, kiépős, igény esetén 2 sziMe-
lakásl beszámítok Hrv. sz.. LAK51. (21660 K)_
Balatongyörökön 1375 nmes kulerulet, rajta tevő bkhalo lahazzál eladó Jelenleg szokó es veteményessel van beCletve Kózmuvesr-letl, víz. vlbny van Irányár 2000 R/nm Hrv.: T04 (21662 K)
2+1 leiszobás erkélyes IV emeleti lakás ebdó a keteb vaiosmslt
Irányár 2.2 mR Hiv.sam LAK53 (21769 K)_—
2+1 lélszobás fszt-i K-i fekvésű vizórás, osszkomtortos lakás etadia keteli városrészben. Irányár 2,2 mFl. Hiv.szám: LAK 54 K^ában a\\-
kahtas üzlet tebklásának (21770 K) _HP*
Belvárosi 3 szobás, igényesen lelujfoH, erkélyes, vizórás. hevederzár febzerebe. konyha nappali boltívvel összekötve, laposóval lerakva, csempes furdö. osszkomtortos Irányár 265 mR Hiv szam l__.5ü
(21772 K)_
3 szobás, fürdőszobás, vegyes kazanluzeleses fútesu,lelupton cfSff dház, telefonnal pinoével, padással, garázzsal, gazdaságiepulétek-kel, 1.800 n-ol telekkel eladó Kacorbkon Igény esetén Nagykanizsai 3 szobás földszinti, vagy 1 emeleti lakásra cserélném értekegy*ite-" ¦ lessel Irányár 3 mR Hrv szám: CS99 (21774 K)_
Szertgyorgyvári hegy IV hegyhalon, mnoénki sportpalyajálól 5 perc-
re bekerített, 1304 nm-es zártkerti tetek ebdó (21922 KI_
Plander Ingattanközvetló Iroda keres eladó bkasokat Nk-an a K-i v részben tegkedvezóbb kozveWtesi leltetetokkel (21926 K)
3 szobás, 74 nmes, étkezős, erkélyes, egyed crkogepr tutesu.jii-kefyes bkas eladó. A K-i városrészben A bkás 1 emeteti. jő álapo-1ú. A konyha és étkező jánllappal lerakott. Irányár 3.95Ö.CO0,- A haz alall lévő garázs együtti irányár 4 900.000,- R, Hiv.szám LAK 61
(22065 K)_
Uineppusztán 2 szobás, fürdőszobás, pincés 900 rvöl tofces csabdi haz eladó Kiválóan alkalmas akar nyarab vagy taJusi turizmus kiab^ ktbsahoz kanyar 1,2 mR Hrv izam CS100 (22068 KJ_
4 szobás padbster beeprtetl, 2 lürdőszobás, vegyes kazán kózportü\' \' lüteses csabd ház dupb garázzsal 600 n-öl telekkel ebdó Gabmbo-kon Irányár: 8,5 mR. Hiv szám Csv70. (22069 K)
2+1 lelszobas. 4 emeletes házban tevő 4 emetetj telujlotl, osszkorfl-lorlos lakás átépített konyhával lambériáivá, fürdő csempéézve eladó A lakáshoz garázs is megvásárolható a Munkás di garazssor-ban Lakás, irányár 2.3 mFl, garázs 450000 R. Hrv szam LAK 59
122071 Ki_
1+tebzobá), 42 nmes, ósszkcmtortos, redőnyös, erkélyes, oenye-sen telujlori lakás 10 emeMes epületén ebdó Irányár 1.5 mFt
Hsz L16 (22099 K)_
Szertgyorgyvári hegy II liegyhálon 360 nól letek hétvégi házzal, szerszamtárobval ebdo A leken lugas és hagyományos szŐb van. A házban egy 4x4-es szoba, 4x3-as konyha, spájz, pince laláhalo
Irányár 400000 Ft. Hsz T02. (22101 K)_
Szabadiegyen közművesített és nem kozmúveslett tatok eladó egymás melleit A közműves lett tatok 1342 rvn. a nem kozmüvessétt lelek 1949 nm nagyságú Hsz Tűi. (22102 K) Kiscserlőn 310 nöl tetek 50 nmes loldpintevet. eplesi engedélyei, rajzzal teljes leiszereléssel ebdo A telken gyumofcstak szob van Vilany. köves d van. A buszmegalb 300 m-re labhato Irányár.
230.000 R. Hsz: NY60. (2210Ű K)__
2 szobás, 55 nmes, kp. IJeses, 1 erkélyes, vizórás, 6. emeleti bkás elaob a városközponthoz közel Irányár. 1,75 mR Hsz LAK 150 (22105 K)_
2 szobás. 45 nm-es. gáztuteses. fürdőszobás, udvan lakát eladó a Csengery utcában Az udvarban 5 lakat van. a lakáshoz kert, pince és padlásrész is tartozik Irányár 1.5 mFl Hsz LAK 149 (22106 K)_
3 szobás, 74 nmes, egyed cirkogejzr tJésű, étkezős, vizórás, erkélyes, 1. emeleti, jó álapotú tokás ebdó a K-i v.részben A bkás—I egydt a ház alatti garázs is ebdo Irányár garázzsal együtt: 4.9 mR,
csak a bkas irányára 3,95 mR Hsz LAK 61 (22108 Ki_
2+2 félszobás, vízoras, redőnyös bkas IV emeletes haz 3 emeleler. elacb a K-i v részben 2 szobás, gazas csere is érdekel Irányár 2,8 mR CSV96 (22221 K)__
2 szobás osszkomtortos, toldszrti. vízoras, jó álapotú új konyha-szekrényes bkás ebob a Hevesi Jon Irányár 1,9 mFl LAK/152
(22222 Ki_¦
Szentgyorgyvan-hegyen 100 n-öl hobby kertem hasznátoata oda adnám rászoruló szerény csabdnak Érd.: 93/320-111 Pbnder kngri* lankózvetlo Irodában Nk Kazanbk 9. (22367 K)___
3 szobás beböten átalakított. telu|lori csabd ha: lürdos:. tas V ¦«¦¦ has. pn.-es, padasos. satotetes központi fúteses. vegyes tüzeiesij kazárnál garázzsal, mellekepületekkel letetonnal. eladó Kaoorbkon
18CO n-öl tokén Irányár 3 mFt. (22368 K)________
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉS felvevő HELYE az Ab-aegon biztosító épületében
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, lelkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
INGATLANKÖZVETÍTŐ . IRODA
Nagykani/.sa, Kazanlak krt. 9. -
.Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalaan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12: 14-17 óráig,
Csütörtökön már kapható a KANIZSA Dél-Zalai Hetilap!
fi i
_
J
Az iroda nyitva tartása: munkanapokon 8-12; 13-16 óráig.
2 szobás, 70 nmes, belvárosi, egyedi gázfűtéses. II emeleti, letető-nos, külön lürdöszobás. WC-s nagy konyhás laks eladó, pirtenész-
szel Irányár j.2 mR. Hiv.szám Lak 153 (22369 K)_
7 éves, 4 emeletes házban tevő IV. emeleti 1+telszobas, erkélyes, redőnyös, spájz szekrényes, közepes nagyságú, tágas konyhás bkás eladó a K-i v.részben Irányár 2 mR Igény esetén a lakás teles berendezéssel is eladó A berendezés modem, ára 200.000 FI. Hrv
«¦•122 122517 K)_
Nagyradán frekventál helyen 1209 nm rugyságú zártkerti hgaílan el-
adó. Irányár. 300.000 R Hiv. sz.. T10. (22516 K)_
Zaiakarosi örecjhegyen 2991 nm-es zártkerti inatlan rajta levő léda hétvégi házzal meléképűeltel ebdó. Irányár 16 mR Hiv. az.: T.09
(22519 K)_
1+2 lélszobas II emeleti, összkomfortos bkás, IV. emebtes házban, nagy konyhával erkélyei, külön bmkamraval eladó a keteli városrészben Irarryár 1.9 mR. Hiv sz.: LAK 52 (22660 K)_
Mcéchely-hegyen a tóra néző oldaton 518 nöl lelek, amin szőlő és szántó van, 3 fetyiségbol alb pincével, bemndezósoel ebdo. Villany és köves út van irányár 500.000 Ft. Hiv. szám: T11 (22763 K) Hahóton 2 szobás, fürdőszobás, étkezős csabdi ha: 2CO nm-es telekkel ebdó vagy Nk-i lakásra csereieoü értekegyeztetessel Irány-
ar: 3 mR Hiv szám: CS112. (22764 K)_
1+2 felszobás, Összkomtortos, erkélyes, vizórás, nagykonyhás, külön lomkamrás, felújrtott bkás 4 emeletes ház 4. emeletén sürgősen el-
ado. Irányár 2 mR Hk.sz. LAK66. (22765 K)_
2 szobás, összkomlortos, toklsznti bkás 4 emeletes házban eladó a K-i v.részben A lakás teljesen letújrtotl, új konyhabútor, tűzhely, a nagyszoba parkettázotl, a bejárati ajtó bmbénázva Irányár 2,3 mFl.
Hív, sz: LAK157. (22766 KI_
2 szobás, bkas 10 emeletes haz 2 emetolen elad} a K-t v.részben. A bkas tejesen tetújloti, erkélyes, új konyhabútorral eladó Irányár
1,9 mR. Hrv sz.. L125. (22767 Kj_
Nk É-i v részében 1 szoba, konyha, fürdőszobás, utcafronti csabdi házrész 500 nm-es telekkel udvaron levő faházzal, meléképülettel, egyedi gázfűtéssel eladó liányar. 1,2 mR. Hrv. sz.: CS113. (22763
kí _
Bocskán 30 nmes. lelujlasra váró csabdi ha; melekép (Jetekkel. 400 nöl leiekkel ebdó. Irányár 550.000 R. Hrv. sz.: CS111. (22769 K)_
2 szobás, nagykonyhás. fürdőszobás, egyed gazas csabd ház 4000 nmes telekkel gazdasági épületekkel ebdo BarvAszertj/órgyön, vagy Nk-i 2 szobás bkásra cserétenctó, akár nem megvásárolható
önkormányzati c érdekelne Hrv sz.: CS110. (22770 K)_
Sormáson 2 szobás, kb. 100 nmes. nagykonyhás, lúrdőszobás. egyed gázfűtéses, pncés, tejesen felújrtotl család haz 600 nöl telekkel ebdo Melleképúletek gazd-i épübtek vannak Irányár 2.3 mR Hrv. sz CS109. (22771 Kj_
3 szobás, löklszinlt, leíesen lelújitotl bkas ebdó a Kh v.részben A lakás összkomfortos. Irányár 2,25 mR. Hrv. szám: CS103 (22772 K)
Urudvaron szint + letóteres, 5 szobás, 2 lúrdőszobás, 3 WC, 40 nmes nappats, konyha + étkezős, 6 éves család ház lelkész álapdú gazdasági épületekkel 1051 nmes telekkel, telefonnal, gázfűtéses központi (ütéssel eladó. Igény eseten Nkanizsai 2 szobás, földszinti vagy 1 em-i egyedi gazas bkás! beszámítok Irányár 5,9 mR
Hiv.szám: Cs 114 (22871 K)_
Kisfakosi 2 szobás, fürdőszobás, család házunkat elcserélnénk Nkanizsai 1+(él vagy 2 szobás lakásra Önkormányzati lakás is erdeket.
Igény eseten eladó a csabd haz. (22872 K)_
Egyed gázfűtéses, ptocés. garázsos, 2 szobás, társasházi bkás kis kerttel eladó a: Északi városrészben. A lakás tefújrtoll kanyar 3.8
mFl. Hiv.szám- LAK 160 (22874 Kj_
2+2 lélszobas. 67 nmes. redőnyös, totelonos. összkomtortos bkás eladó a Ki v.részben 4 emeletes ház 3 emeleten Irányár 2,55 mFt.
Hiv. sz.: LA10 (22965 Kj_
Sürgősen eladó Zalakomárban 4 szobás, 2 fürdőszobás, tetőférteé-prtéses, gazlűteses, cserépkályha lütéses. 6 éves csabd ház 2893 nm letekkel Igény eseten teljes bútorzattal Ír Irányár 5,5 mR, bu-loraat1a)6mR Hrv. sz. CS116 (22986 K) Zalakaroson társasházi, igényes csabdi haz parkosított udvarral be-kertve eladó. Irányár. 8 mR A ház s ziit+tetoter. belsőtéri eitobsos
modem kivitelezésű. Hrv sz.: CS1I5. (22937 K)_
Keresünk ebdó bkásckal Nk K-i v.reszében lelakott 2 szobásat, be-tólözhetö állapotú 2. 1+2 tel. 2+1 léi 3 szobásakat PbrxJer Ingatlanközvetítő Iroda (22988 K)
Nk-án vegyesbolkénl üzemelő 84 nm-es üzlet elad? Igény esetén kiadó. Bármely tevékenységre átabklhato Telefonos, gázfűtéses, eladótér, száraz raktár, vegyi raklár. irodahelyiség, mosdó, WC Teljes
berendezéssel ranyár 6 mR Hr.\' sz U10 (22989 K)_
Zalakaros előtt, Behiakpusztan 12 éves. 3 szobás. 2 szintes, zuhanyzós, lakható nyarab elacto 3350 nmes telekkel Garázs van igény esetén teljes berendezéssel, tetszem léssel. Irányár: 3.5 mR, beren-
dezve 5 mR Hiv sz. T15 (22990 K)_
Pogányszentpeteren tetőtérbeéprteses, 2 csabd kiéin bkhatasál biztosító család ház 230 nmes bkterútotlel. ptncevel, garázzsal, melléképületekkel, 1400 női telekkel eladó Nkt lakást beszámítok
Irányár 3,7 mR. Hrv, sz CSS5. (22991 K) _
Sormáson 2 szobás, lúrdőszobás. lelújiloll. egyedi gázfűtéses, nagy konyhás, spájzos. gazdasági epületekkel. 600 nöl telekkel, termo, fiatal gyümölcsössel eladó Az ingatlan teljesen lelújiloll Nk-i lakáscsere is érdekel Irányár 2.3 Ft Hiv. sz.:
CS117 (22992 Ki_
2 szobás, öss zkomlortos, 10 emeletes házban lévő. 4 emeleli likas nagy előszobával külön bmkamrával. erkéllyel eladó a K-i v.részben Irányár 1.7 mFl Hn ¦:. L Ah 163 !229« K 2 szobás, kp (üléses, erkélyes, letetortjs, jo albpotu. 3 emeleti b-kás 4 emeletes épülelben a K-i v részben elacto Irányár 1,9 mFl Hiv sz.: LAK 164 ( 22994 K)
Szabadhegyen 500 n-ol letek 1 szoba, konyha, fürdőszoba, spáf-zos.gázfütéses csabd házzal ebdó. Melbképütelek, pince és bekerített, kozrnüves terület lartozk hozza, telelőn beköthető Irányár 3
mR Hrv. sz.. TU. (22995 Kj_
Zalakaros-Behiakban 600 nöl letek eladó Irányár 600.000 R. Hiv" szám: T13. (22996 K)_
2 szobás, összkomtortos, letújrtoU, nagykonyhás. 54 nmes bkás eladó vagy Budapesti lakásra cserélendő Irányár 1,7 mFl Hiv.szám:
LAK 165 (23157 K)_
Zalakaros-Bel*dkiűl 932 nmes telek a raji tévő abrcézetl 46 nmes alapterületű bkrész + letaszos hétvégi házzal garázzsal mellek-épületekkel ebdó. Viz, vilany. aszfaltos ül van Irányár 2.4 mR
Hiv.szám: T16.(23158Kj_
NI belvárosához közeli 1 szoba, konyha, lürdó, kjs lekes udvari házrész eladó. Irányár 1.25 mFl Hiv.szám: CS118. (23159 K) 2+1 félszobas. összkomfortos 4 emebtes házban, a 3 emeleten redőnyös, vizórás. erkélyes, csempes lürdöszobás, a konyhában elszívóval, 63 nmes bkás eladó a keteli városrészben. Irányár 2,4 mFt
Hiv.szám: LAK 70. (23160 K)_
1+2 lélszobas. összkomtortos. rekaás. redőnyös bkás. 7 éves. 4 emeletes házban a 3. emeleten bekötözhető álapotban ebdó. Irány-
ár.2,3 mR. Hiv.szám: LAK 69. (23161 K>_
2 szobás összkomtortos. 10 emeletes házban tevő erkélyes külön lomkamrás, X. emeleten lakás eladó áron alti sürgősen Hrv szam
LAK 166. (23164 K)_
Nagyradan 900 nmes, parkosított tekén tevő, 3 szobás, nappalis, konyha étkezős, lürdöszobás, előszobás, spajzos csabdi láz sürgősen ebdó vagy Nk-r család házra, bkásra cserétietö. Irányár 5 mFt. Hiv. sz.: CS119. (23310 Kj
496 nmes üres letek, amn csak gazd épütel találnál: eladó Balato-nujtokon. Víz. vilany van. gaz megoldrató Irányár 450 000 R Hiv.
sz. T27 (23311 K)_
630 noi lelkes. 2 szobás, nagy konyhás, lürdoszoba kabklhato, garázsos, redőnyös, víz az udvarban, gazdasági épületek, egyed gázlűléses család haz eladó Mrklóslán. Igény eseten Nk-i 2 szobás b-kásra cserélendő Irányár 1,85mFl Hiv. sz: CS120. (23312 Kj Pogányszentpeteren 3 szobás, 140 nmes, tetőtér beépleses, letelő-nos, 1950-ban épült csabd ház eladó. A ház 1 fürdőszobás, rügy habs (7m x 6mes) nagy konyhás, spájzos, kp. lütéses, a kazán vegyes tüzelésű, a szobák szőnyegpadősak. Padbs és pince is talál-l.v a ház abtt dupb garázs A letek 480 női nagyságú, veteményes és mába található, vabminl garázs és meWtópüiet. Irányár 4.3 mFl. Kanizsai csabdi haz csere is érdekel 6,5 mR-ig Hn szám:
CS121 (23313 Kj_
Zalakomárban 4 szobás, 2 lúrdőszobás, letoterbeep(leses, gázlűléses, cserépkályha s. 8 éves család ház 2893 nm telken eladó Irányár 5,5 mR Bútorokkal együtt 5 mFl Hsz. CS116 123314 Kj
Újudvaron 220 nmes, 6 éves, tetőtér beépítéses csabd ház eladó. A ház 5 szobás, nappalis (40 nmes) konyhás-étkezős, 2 lúrdőszobás, 3 WC-s, kp. fűtéses (gázkazán) telefonos. A letek 1051 nmes, azon tahihato melekepűtetek fékész áltapotban, ipari áram, az udvar parkoslott. gyümölcsfák Irányár 5,9 mR. Nk-i bkás beszámítható. Hiv. szam: Cs114 (23315 K)
Bocskában 50 nm nagyságú, telújrtasra szoruló régi család ház 400 női letekkel, gazd-i epületekkel eladó. Vrz-vilany van Irányár:
550.000 R. Hiv. CS111, (23316 K)_
Nk-an szoba -konyhás fürdőszobás, gázfűtéses. 27 nmes házrész 500 nmes letekkel ebdo Irányár. 1.2 mFt. Hrv. sz. CS113. (23317
K)_
Nk-án a K-i v.részben 2 szobás, összkomfortos, jő álapotú, 10. emeleti lakás sürgősen eladó. Irányár 1,2 mFt. Hrv sz.: LAK166. (23318
Kj_
Nk-án a K-i v részben 2 szobás, 2 erkélyes. 1. emeleti. D-i fekvésű, redőnyös, rvagykonyhás, vizórás bkás 4 emebtes épületben eladó
Irányár 2 mFt. Hiv. sz.: LAK168 ( 23319 K)_
Keteli városrészben 4 emetetes házban lévő I emeleti, 2 szobás, ósszkomlortos, erkélyes, vizórás. redőnyös, csempézett fürdőszobás, a konyha álmennyezetei, bekötözhető álapotu bkás eladó Irarryár 1,9 mR. Hrv szám LAKI 70 (23330 K)_
2 szobás, összkomfortos, lekíjfloll lakás 10 emetetes ház IV. emete-lén erkéllyel, nagy konyhával, külön tomkamrával ebdó. Irányár: 1.6 mFl. Hrv. sz.: LAK169 123331 K)_
2 szobás, ósszkomlortos, erkélyes, nagy előszobás, nagyméretű nagyszobas. 57 nmes, kúton lomkamrás, vízórái bkás eladó a K-i v.részben lévő 10 emetetes ház 3 emeletén Irányár. 1.8 mR Hn
sz.: LAK 171. (23332 K)_
K-i v.részben 15 nmes üzlethelyiség berendezéssel, árukészlettel
együtt kiadó (23335 K) _
Holtodon 5.800 nmes sík erdős, gyümölcsösből aló terütel 1.500 Flnm áron eladó Holbobn 4.100 nmes. negyzelalakú telek, kJálás Keszthelyre es Vőrsre eladó. Víz. vilany megokdható, lurő kút van b-válőan akabias terület méhészeknek, válalkozás kiabkflásra pl. szálotb. lovarda stb-stb. Irányár 2 OOO.-Rfan-re. Hrv szám: T25.T26 (23475 Kj_
Rózsa utcában 4 emebtes épületben 1 emeleti, 2 szobás, erkélyes, redőnyös, reluxa:., vizoras. lelujitott bkas eladó vagy balatoni nyaralóra cserébefö. Irányár. 1.9 mFt. Hiv szám LAK 170. (23476 K) Rózsa utcában 4 emeletes épületben, II emeleti, 2 szobás, rügy konyhás, erkélyes, vízóras, hevederzaras, csempes. fürdőszobás, külön spájzos lakás eladó Irányár: 1.95 mFt Hrv szám: LAK 174 (23477 Kj_
Zalakaroson a fedett fürdőtől 5 percre gyalog, 200 n-óf epitesi letek. eladó Irányár 900 000 Ft Hiv.szám\' T 28. (23478 Kj_
3 szobás, fsztn bkás elacto a keteli városrészben A lakás értkor-mányzati megvásárolható Igény eseten ebserétoenk 1+léls:obas önkormányzati bkásra énekegyeztetessel Irányár 1.8 mFl Hfv.szam: LAK 73 (23479 K)
Szepetneken 747 nmes letekkel kisebb felújításra szoruló, de lakhaló csabdi ház eladó. Viz, vilany van. Irányár 600 eR. Hiv.sz.: CS 123. (23493 Kj_
SIKER
Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Terv u. 4. TelVfax: 93/312-058
Eladó Nk ketetj városrészében 2+2 telszobás. 67 nmes, szőnyeg-padbs. tapétázott, beéptett szekrényes, keleti tekvésú, kábelévés, központi fűtésű. 4 emeteli, 4 emetetes épületben tevő bkás. Irányár
2,5 mR. Hiv.szám: SIKER 1717. (22860 K)_
Elaoto Nk keleti városrészében 2 szobás, 55 nmes, 2 erkélyes, redőnyös, kábeltevés, keleti fekvésű, totújloti. központi fútesü. de egyed elszémobsu (nem álalanyos), Wes, 9. emeleti lakás. Irarryár. 1,95 mR. Kköíózés 1 hónapon belül. Hivatkozási szám: SIKER
1718. (22861 K)_
Eladó Nk belvárosának sz/vében 1 emeleti, 1.5 szobás, 56 nmes.
.egyed ¦gázfűtésű, parkettázotl, kábeltévés bkás. pincevei +az udva-ronlevő garázs bérleti jogával. Irányár 3,2 mR Hrv.szam SIKER
1719. (22862 K)_
Eladó Nk. északi városrészében 1 szobás, lebontandó csabdi ház, 140 n-öl letekkel, kocstoepróval Irányár 2.7 mFt Hiv.szám: SIKER 1720 (22863 K)__
Eladó Nk. keleti városrészében 3 szobás, 63 nmes. 2 erkélyes, vizórás, telefonos, beépített szekrényes, szőnyegpadbs, tapétázott, kábelévés, központi fűtésű, nyugati fekvésű, liftes. 4. emeleti lakás, 10 emetetes épületben Irányár 2,15 mFt. Hiv.szám SIKER 1722
(22865 K)_
Eladó Nk keleti városrészében 2.5 szobás, 64 nmes. erkélyes. 2 emeleti, telefonos, beépített szekrényes, ketet tekvésú, központi fűtésű, 4 emetetes épületben lévő lakás. Irarryár 2,6 mR. Hiv.szám SIKER 1724. (22867 K)
Eladó Mklősfán 4 szoba-halos, 2 szintes, 2 erkélyes. 160 nmes. falai, 12 éves, egyed, konvekforos gázfűtésű, telefonos, kábeléves. szőnyegpadbs. tapétázott, keleti es déli tekvésú szobákkal rendeke-ző csabdi ház. 20 nmes garázzsal műhellyel bari árammal, 300 n-óf, 20 m szebs letekkel. Irányár 13.5 rrfl Hiv.szám SIKER 1726
(22869 K)_
Eladó Nk. belvárosárok szívében 2 szobás. 59 nmes, erkélyes, 2 emeleti, egyed gázfűtésű, parkettázotl és szőnyegpadbs, tapétázott, beépített szekrényes, déli lekvésű. 4 emeletes, tégla talazalu epiJci ben tevő bkás. Irarryár: 3,45 mR. Hiv. szam: SIKER 1727. (22914 K) Eladó Badacsonytomajon 4 szoba+étkezós, 200 nm-es, 2 szintes, fiatal, 10 éves, dél tekvésú. panorámás csabdi haz garázzsal 210 nól telekkel Irányár 15 mR Hrv szam. SIKER 1728. 122915 K)
Eladó Bajcsán 2,5 szobás. 94 nm-es, 1 szintes, egyed lűlésü családi ház 2890 nm-ss. 20 m szeles telekkel Irarryár 3,3 mR Hfv szám ¦SIKER 1729 \'2291--K; __
Eladó Nk. belvárosának szivében 1,5 szobás, 52 nm-es, 2 erkélyes, egyed gázlútésú, vizórás, parkettázotl, lapétázott, kábeltévés, K-Ny lekvésü. 3. emeleti bkás Irányár 2.8 mR Hrv szam: SIKER 1730 ¦22917 K.
Eladó Nk. belvárosának szívében 2 szobás, 59 nmes. erkélyes, egyed gázfűtésű. teWonso, parkettázott, beépített szekrényes, kábelévés, dél-keleti fekvésű, 4 emeleti, 4 emetetes tégla épületben lévő lakás. 3x3 méteres konyhával 3 nmes pincével Irányár 2,7
mR Hiv. szám: SIKER 1731. (22918 K)_
Kiacto Babtonmanan 2 üzlethelyiség, 2x50 nm, kereskedelmi vagy iroda célra. Bérleti dj 1 szezonra\' 80 eFt+rezsií>ó Hiv. szám: SIKER 1733 (22919 K)_
Eladó Nk Ki v részében 1+2 lélszobáj. erkélyes, 57 nm-es, 1 emeleti, letefonos, vfzorás, kp lútesú, szőnyegpadbs. tapétázóit, beépített szekrényes, kábeléves, nyugati lekvésű. 4 emetetes épülelben tevő bkás. Irányár 2,3 mR. Hrv. szám: SIKER 1734. (22920 K) Eladó Nk belvárosához közel 2 szobás, 2 erkélyes. 54 nmes, teteto-ros, vízóras, kp. fűtésű, szőnyegpadbs, lapétázott, beépített szekrényes, déi fekvésű. 4. emeleti 4 emeletes épületben tevő lakás Irányár 1.8 mR Hiv szam: SIKER 1735 (22921 K)_
Eladó Újudvaron 2 szintes, összesen 140 nmes, szerkezetkész család ház, az épülelben garázzsal, 1500 nm telekkel. Irarryár: 3 50u.00Q.-R. Hiv.szám: SIKER 1736 (23123 K)_
Eladó Nk. belvárosához közel, sokak álal keresett, kedvel tJcában. 1.5 szobás. 43 nmes, egyed gázfútesú, vízóras. telefonos, beéplett szekrényes, kábelevés, igényesen fellátott. 4. emetetl 4 emeletes leda épülelben tevő lakás Irányár. 2.15 mFl Hiv.szám: SIKER 1737 Í23124 K)_
Eladó Nk keleti varosreszet-en 3 szobás, 63 nmes, 2 erkélyes, letefonos. vízóras, központi fútesú. beépletl szekrényes, szónyegpadbs. tapétázott, dei- és keleti tekvésú 4. emeleti, Iftes lakás 10 emetetes épületben Irányár 2,6 mFt Hrv.szam: SIKER 1738 (23125 Kj Eladó Kiscserfon iNk-tol 6 Vm-re> :&» ivn ;zant.\'-tonitet Irányár \'-5 eR Hrv.szam SIKER 1740. (23126 Kj
Eladó Olárcon 2 szobás, 60 nmes. 1 szintes, tégla labzatú, konyhás, előszobás, kamrás, latúzetesü, rvjfopadbs, lestett es meszelt csabd haz garázzsal, loüpircével, gazdasági meléképútetekkel, a tekén vízvezetékekkel es ásott kúttal lőíavázzal. 40 db gyű-molcslával. 800 db 5 éves fenyővel, 3500 nm tétekkel Irányár 1,2
mR. Hrv szam: SIKER 1741 (23127 K)_
Elad? Nk. belvárosában 2 szobás, 60 nmes 1 emeieli. egyed gáz-lutesu. vízórái redőnyös, telujlott, parkettázott, lesieti, kábeleves, kiépített letetorrvonalal rendekezó bkás Irányár 3 mFl Hrv.szam: SIKER 1742 (23128 K)
Elacto Babiontenyvesen, a 7es úttól délre, 1 szintes, 1,5 szobás, 92 nmes, parkettás, kábeltévés, teraszos, vízóras, dél lekvésü, 20 éves nyaraló, garázzsal, melléképülettel, konyhakerttel Irányár 3,6 mFl. Hrv.szam: SIKER 1743. (23129 K)_
Eladó Keszthelyen 2 szobás, 63 nm-es, 1. emeleti. 4 bkasos társasházban lévő, egyedi gázlűlésú, vizórás. redőnyös, beéprtelt szekrényes, parkettázotl, lesieti falú, körbejárható szobákkal rendelkező, kebl-nyugat fekvésű, kábeltévés bkás. 60 nm-es udvarral. Irányár: 3,4 mFt. Beszámítható nagykanizsai 1,5-2 szobás, egyed lütésú b-
kás 2.2 mR-tj. Hiv.szm: SIKER 1744. (23130 K)_
Eladó Nk bek/árosának szivében 3 szobás, 76 nm-es. Z emebti telefonos, vizórás, szőnyegpadtes, tapétázott központi lútesú bkás. Iroda, orvosi rendélő céljára ,$ alkalmas Irányár 4,2 mR. Hiv.szám
SIKER 1746 (23131 K)_
Ebdó Fűzvölgyön 3 szintes, 330 nmes vendégláló egység, 80 nmes kerthetyiséggel 3300 nmes telekkel Irányár 14 mR. Hiv.szám:
SIKER 1747 (23132 Kj_
Eladó Magyarszerdahelyen 3 szobás, 60 éves, hajópadbs, festett, tégla falazatú család ház, vilamiyal, 2670 nm telekkel Viz az udva-ron Irányár: 450 eFI Hivatkozási szám: SIKER 1748 (23133 Kj Eladó Nk. keleti városrészében 2 szobás. 54 nmes, erkélyes, 2. emelti, képlett tetelonvonalbl rertoelkezö, vizórás, központi fűtésű, szőnyegpadbs, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, észak-dél fekvésű. 4 emeletes épüelben lévő lakás. Irányár 1,95 mR. Hiv.szám: SIKER 1749. (23134 K)_
Ebdó Nk belvárosában 2 szobás, 53 nm-es. egyed gázfűtésű, vizórás, tetetonos, parkettázotl. tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, kelet-nyugat fekvésű, magaslöldszinli bkás, 3 szintes tégla épületben Irányár: 2,9 mFt Hiv.szám SIKER 1750, (23135 K)
Eladó Nk ketetj városrészében 2 szobás. 54 nmes, erkélyes, tetetonos. vizórás, központi fútesú, beépített szekrényes, 3 emebti. észak-dél lekvésü, 4 emetetes epútetben lévő lakás. Irányár 1.9 mR
Hiv.szám- SIKER 1751. (23136 K)_
Eladó Nk belvárosának szivében reprezentatív. 4 szeparáfató és nagyrészt egyberryrlható szobával kialakított, 145 nmes, 1. emetetl, egyed, konvekloros gáztúlesü. vizórás, kjeplell letetorrvonalal, önálló phchelyiseggel rendekezó, észak-déli lekvésü. teraszos, parkettázotl, teher falú, fehér nyiaszárókkal btó. 2 gardrobos, esztétikus, új. világos bpokkal járőbpozoH, fekjjftott 6x3,5 méteres konyhával rendekezó, polgári bkás. Irodának rendelőnek is ideális. Irányár 7,2
mR. Hiv.szm: SIKER 1752 (23137 Kj_
Eladó Nk K-i v.reszében 1,5 szobás, étkezős, 51 nmes, egyed gázlűlésú, vfzőras, parkettázott, tapétázott, beépletl szekrényes, kábeltévés. 4. emeleti bkás, 4 emetetes épülelben A szobák nem egybe-rrytóak A türdó és WC küün-külón helyiségben van Irányár 1,9 mR Szükséges fogadó: 9Q0 eR. Hiv. szám SIKER 1573 (23266 K) Eladó a Csőnakázó-tőnáf 610 nöl bekerített, beton útról megkózell-helő, txaz megállótól kónrryen eterhetó. közel négyzet abprafzu, szép fekvésű telek melyből 200 nöl konyhakert. A lelken 20 éves, 12 nmes pince, fölötte 18 nmes épület találtató konyhával, étkezővel, fű-tófűkével, erkéllyel Az épülelben vibny. a leken bevizsgált, iható vizű lúrt kii van A terület 15 termő gyúmötosfa gazdagig Az ingatlan tehermentes. Válakozásra is alkalmas. Irányár 1,6 mR Hrv. szam SIKER 1754 (23267 K)_
Ebdó Nk K-i v.reszében 2 szobás, 51 nmes, erkélyes, kp. lűlésü, vizórás, szőnyegpadbs, tapétázott beépített szekrényes, kábelévés. keteli és dét lekvésű, liftes, 7. emeleti bkás. A konyha 2,3 x 2,1 méteres. A lúrdő ós a WC külön-külön helyiségben van Irányár 1,7 mFt Hiv szám- SIKER 1755 ( 23268 Kj
Eladó Nk. E-K-t v.reszében 1 szobás. 41 nmes, lóidsonü, eg-,«d cr kogeizr lútesú. vízórás, beépletl szekrényes, szőnyegpadbs, tapétázott, K-NY lekvésü bkas Irányár 2 mFt. Hrv, szám: SIKER 1756.
(23269 K)_
Eladó Nk K-i v részében 2+2 félszobás, 70 rvinves. tókteziili 4 emetetes épületben tevő, kp. fútesú, szőnyegpadtós, tapétázott es festett, beépített szekrényes, kábelévés, K-NY fekvésű bkás. A konyha 2x3,9 méteres. Irányár 3mR Hrv. sz. SIKER 1757. (23270
K)_
Eladó Ktsrécsén 5 szobás, 2 szintes, 2x134 nm-es, 7 éves, erkélyes, teraszos, szőnyegpadtós, testet! falú, kp. kazaríútesú, vegyestúzee-sü, aknás garázzsal, pincével, kazánházzal rendelkező csabdi haz 4500 nmes leiekkel A konyha 4x3 méteres A szobák nem egymásba nyílnak külön bejáralúak Az épület tegb falazatú Irányár 6 mFl
Hfv. szám: SIKER 1759. (23272 K)_
Eladó Balatonlenyvesen, a vízparttól 50 m-re 2 szintes. 3 szoba-hallos, tégla labzatú. teraszos, erkélyes. K-Ny lekvésű nyaraló, parketlázoll, festeti (alu. külön bejáratú, nem egymásba nyíló szobákkal, 2,5x2,5 méteres konyhával, fürdővel, beépített szekrénnyel, ,17x18 méteres telekkel Irányár 10 mR. Hiv szám SIKER 1760. (23273 K)_
Ebdó Nk-án a Katonaréten 4 szoba+nappaiis. 190 nm-es, szin-teltolásos, amerikai tlpusu, 11 éves, egyedi fűtésű, vizórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, teraszos, 2 erkélyes, déli lekvésü lakás garázzsal, pincével, szőnyegpadtós, külön bejáratú, nem egymásba nyíló szobákkal, parkettázotl nappalival, 3,5x5 méteres konyhával, fürdővel, 2 WC-vel, beéprtelt szekrényekkel, kábeltévével, oszlallan. közös telekkel Irányár 3.8
mR Hrv szam SIKER 1761. (23274 Kj_
Eladó Szepetneken 3 szoba+halbs, 75 nm-es. 1 sziites, tégla labzatú, egyedi gázlütesú, jól szigetel, nyeregtetős, kb 60 éves csabdi ház. cseréptetós. 3,5x3 méteres konyhával szőnyegpadbs, meszel, egymásba nyitó szobákkal, lúrdővel, kábeltévével 1003 nm letekkel
Irányár 1,85 mR. Hrv. szám: SIKER 1762. !23275 K)_
Eladó Nk K-i v.reszében 2 szobás, 56 nmes. 2 erkélyes, 3 emetetl. 4 emetetes épületben tevő. vizórás. kp túJésú, szőnyegpadbs, tapétázott, kábelévés. K-Ny lekvésü. kifogaslabn. telújitoll lakás. A konyha 3x3,5 m-res. benne 200 eFt értékben új konyhabútor és u| gáztűzhely van A fürdő és a WC küfón+úbn heryisegben található A szobák nem egymásba nyftóak. külön befáralúak Az előszoba, konyha, lürdó es az erkélyek brólapozotlak Irarryár 2.1 mFl Hiv szam SIKER 1763. !23276 K)
312-058
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991 -ben. TELJESKOR Ö LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan számítógépes nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés.
Szerződés jogszabályok szerint. 5 6 éves szakmai tapasztalat. «
NYITVA: munkanapokon w 8-17 óráig ~
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő\' Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig.
szombaton 10.00-12.00-ig.
„A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!"
1997, május 9.
KANIZSA - /ifin*
29
Eladó Irerosberenyben 1 szirtes, 180 rmrnes, régi, fetújrtando család ház nagy behtacjttssóggal, vitannyal lúles nekii, 2000 nmes. bekerített leiekkel, kerttel, udvarral, ebősorban vállalkozás cétara Irányár 1,2 mR. Hiv. szám: SIKER 1764, (23277 K)_
Eladó a Szertgyorgyvári hegyért 3 szintes, 120 nm-es csárda vízzel, vilarnyal, lalüzelésseL derilóaknávaJ, bolfves terasszal, a városra néző, panorámás, élósövértriyel körbevet!, 200 nötes tetekkeL Irány-ár 4,1 mFt. Hrv. szám: SIKER 1765. (23278 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 3 szobás. 68 nm-es, 2 erkélyes, vizórás, kp. ItJésű, szónyegpadlós, lapétázotl. beépttetl szerkényes, kábellévés, K-Ny fekvésű. 4. emeleti lakás 4 emeletes épületben A szobák nem egymásba nyírtak, kúton bejáratúak A fúrdó és a WC külön helyiségben van A konyha 2,8x3.6 m-es Irányár 2,8 mR Hrv. szám: S1KÉH 1766. (23279 K)_
Bérbeadó Nk K-i városrészében garazssorban kekikáott, 15 nmes, 3 helyiséges ételmiszerüzlel rrwsdóvaj, WC-vel vízórával, műanyag padbtonbísal, tapétázva. Bérteti dt 30 eR+rezsvhó. Hiv, szám SIKER 1767 (232BOK)_
Eladó Becsehelyen, Máva-hegyen 600 nöl telek, oltványszölóvel, tégla pincével, leles (elszereléssel, 1 szobával. Irányár 450 eR Hw.
szám: SIKER 1768. (23281 K)_
Eladó Nk. belvárosához közel 2 szobás, 54 nmes, erkélyes, egyedi gázfűtésű, vizórás, parketlázotl, (ekijiloll. kiépített febfunvoroll.il ren-dekező, 4. emeleti lakás, 4 emeletes tégla épületben. Irányár 2.2
mR Hiv. szám: SIKER 1769. (23282 K)_
Eladó Kiskanizsan 5 szobás, 136 nmes, 2 szintes, 2 erkélyes, 2 fürdőszobás, dupla garazsos, gázlúlésú családi ház műhellyel, ipari árammal vállakózásra alkalmas melléképülettel, úszómedencével. 540 nmes, 16 méter széles, bekerített letekkeL Irányár 8,5 mR, Hrv. szám: SIKER 1770 (23348 K)_
Eladó Kiskanizsan 2 szobás, 60 nmes. 1 szintes, gázlúlésú, déli fekvésű, lürdőszobás család ház 300 nm-es, 10 méter széles telekkel Irányár 24 mR Hiv, szám: SIKER 1771. (23349 K)_
Eladó Kiskanizsan 3 szobás, 100 nm-es, 1 szirtes, tégla fbzalú család ház, gázfűtéssel 2000 nmes, 18 méter széles tetekkeL A konyha 2,8 x 4,2 méteres. A szobák festettek, parkettázottak és hajópad-lósak. A fürdó és a WC egy helyiségen belül van Irányár 4 mFl Hn. szám: SIKER 1772 (23350 K)_
Eladó Nagykanizsán a temető közelében 800 nm-es, kÖzmúvesiet-len letek, kanyar 1 mR Hiv. szam SIKER 1773. (23351 K) Bérbeadó Kiskanizsan 13 nm-es, utcára nyió üzlel, WC-vel kézmosóval, vízzel, vilarnyal, padWütessel, csatorrabeköléssel. Rezsit nem kel fizetni Bérleti d( rezsivel együtt 30 eRAó, 1 évre ebre tize-
lendő. Hiv. szám SIKER 1774. (23352 K)_
Eladó Nk belvárosában 1 szobás, 19 nmes, 2 emeleti gázfűtésű, (őzötökéi, tünJőkadas, nagy erkélyes, tehermentes garzonlakás. Irányár 800 eR. Hrv. szám SIKER 1775. (23353 K)_
Eladó Nagybakórakon, Pi karic s-hegyen 350 na öl szőlő, gyümölcsös, teherrnertesen Irányár 100 eR. Hiv. szám SIKER 1776. (23354 K) Eladód Nk K-I v részében 2.5 szobás, 62 nmes, erkélyes, 3. emeleti, 4 am etetés épületien lévő, kp. fúlésü. szónyegpadbs, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés. K-Ny lekvésű lakás, ikergarázzsal vagy anékül Irányár 2.5 mR+garázs 400 eFl Hw. szám SIKER
1777.(23355 K)_
Eladó Zabszertbalazson 2 szobás, 70 nmes. lürdőszobás, kamrás, nyári konyhás, teraszos, vegyestüzelésű fülessel rendelkező, hajó-pados, kb. 40 éves családi ház, 3x3 méteres konyhával A szobák festett laluak, nem egymásba nylóak, külön betóratúak. A lürdö és WC külön-külón helyiségben van A letek 1700 nm, 14 méter széles, bekenton. Irányár 1,8 mR. Vagy cserétehelő kanizsai lakásra, 10 emdelesben is. Hivatkozási szám: SIKER 1778. (23356 K> Eladó Nk északi v.részében 3 szobás, étkezős, 82 nmes. erkélyes, 3. emeleti egyedi gázfűtésű, vizórás, parketlázotl és szóriyegpadbs, redőnyös, észak-déli lekvésű bkás, garázzsal A konyha az étkezővel 4x4 méteres. A fürdő és WC kütön-kíiön helyiségben van Irány-
ár 4,65 mR. HtV. szám: SIKER 1779. (23357 K)_
Eladó Nk keleti városrészében 2 szobás, 53 nmes, 2 erkélyes, sző-nyegpadós, tapétázott, beéptett szekrényes, központi fűtésű, kábel-tevés,Mtes. 8 emeteli, keteb fekvésű lakás, A szobák kübn bejáratú-ak, nem egymásba nyírtak A fürdő és WC kíiön-kúbn helyiségben van. A tonyha 2,8 x 3,8 méteres. Irányár 1,75 mR Hr. szám Sl-
KER 1781. (23514 K)_
Eladó Nk dél varosrészében 2 szobás, 50 nmes, erkélyes, egyedi gázfűtésű, vizórás, beépített szekrényes, parketlázotl, festett, kábeltévés, keléi-nyugati lekvésű, földszirti bkás, eme teles épületben A konyha 2x3 méteres. A lakáshoz osztatlan, közös előkert és hálsó udvar is lartozk Irányár 2 mR. Hiv.szám: SIKER 1782, (23515 K)
Eladó Eszteregnyén 1800 n-öl bekerlett szántóterület és gyümölcsös, gazdagái épületekkel istáloval ólai pajtával + 1 szobával kamrával konyhával Irányár 1 mR. Hiv.szám: SIKER 1783. (23516 KI Eladó Becsehelyen 1,5 szobás, 1 szirtes + tetőteres, erkélyes, 100 nmes, 3 éves, és egy 1 szobás, gázlúlésú, konvekJoros, 8 éves, te-totonos csabd ház, mindkettő konyhával, lürdővel, wc-vei a fürdő és a wc kübn-tajon helyiségben. A szobák (alázata meszelt A szobák kübn bejáratúak, nem egymásba nyilnak Az 1 szobás ház szőnyeg-pados. Ipari áram van. A letek 3188 nm, rajta, 24x8 méteres gazdasági meleképütel lablrofó. Irányár 7.2 mFl Hrv.szám: SIKER 1784 (23517 K)_
Elacb Zalakatosban, a Camping rneterl 420 nöl gépkocsival megkó-zeithetó tetek, 30 nmes tóprncével. tehermertesen Víz, vibny be-köthető. Irányár. 750 eR. Hrv.szám: SIKER 1785. (23718 K)
Eladó Zabkarosban, a lürdőhőz közel 604 nm-es tetek, bekerítette-núl 200 darab\' ezüstfenyővel és lüvestett területtel tehermertesen Gépkocsival megkózellhető. Irányár 1.5 mR Hiv.szám SIKER
1786. (23719 K)_
Eladó Orlibsban 3 darab, egymás meletl lekvő. Önálő helyrajzi számmal rendelkező zártkerti telek, melyek közül 2739 nm erdő és szántó, 1475 nm és 1476 nm pedig erdő. szántó és kert. A lékek előli halad a vibny - és vízvezeték. Rákötés megoldható. Az ingatlanok tehermentesek, nemzeti parkkal határosak. Együttes irányáruk\' 350 eR. Hiv.szám SIKER 1737. (23720 K)_
Eladó Flyeházán 3 szoba - hatos, 118 nmes. 1 szirtes. 1963-ban épült, teraszos, tegb fabzatú család ház, tiírdövel 5x3,5 méteres konyhával, spejzel pajkettázott, meszeli laki, külön bejáratú, nem egymásba nyió szobákkal lalüzeléssel, 650 nöl 18 méter széles letekkel Irányár 1,8 mR Hiv.szám: SIKER 1788 (23721 K)_
Eladó Kistolmácson 2 szobás, előszobás, kamrás csabd ház, gazdaság) épületekkel, szőbvel 5 darab, örálb helyrajzi számmal ren-dekező telekkel. 1604 nm + 227 nm + 151 nm + 457 nm + 636 nm területtel. Irányár: 2,2 mR. Hw.szám SIKER 1789. (23722 K)
Eladó Szepelneken 5 szobás, 2 szintes, 180 nm-es. teraszos, letelő nos, tegblalazatú. központi kazánlúlésú, gázas, ketel-nyugati fekvésű, 8 éves család ház, étkezővel kazánházzal műanyag, hőszigetelt ab bkokkal lamberiazott emelettel, garázzsal kábettévével parabola antennával parkettázott, külön bejáratú szobákkal, 790 nm-es, beke-ntetl telekkel. Irányár.1,4 mR Hiv.szám: SIKER 1790. (23723 K)
Eladó Nk déli városrészében 1 szobás, 42 nmes, egyed gázfűtésű, vizórás, kábelévés, udvari bkás, testeit lalú szobával 3,5x3 méteres konyhával, terasszal ketelnyugati fekvéssel, légb falazatú épliel ben Irányár 1,4 mR. Hiv.szám: SIKER 1791, (23724 K)
Eladó Nk keleti városrészében 2 szobás, 54 nmes, erkélyes, vtz órás, központi futesü. beépített szekrényes, szónyegpadbs, tapéta zott, kábeltévés, észak-dél tekvésű, 4. emeteti laka;, 4 emeletei épületben A szobák kübn bejáratüak, nem egymásba nyihak. A fürdő és a wc kütörvkülön hielyiségben van, A konyha 2,6x3 méteres. Irányár 2,2 mR. Hiv.szám: SIKER 1793. (23725 K)_
Eladó Nk keleti városrészében 2,5 szobás, 55 nmes, 2 erkélyes központi tútésű, szónyegpadbs, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, ifles, 9. emeleti bkás. A szobák kdön bejáratüak, nem egymásba nyirok A füidő és a wc külön-kübn helyiségben van A konyha 2x2,6 méteres. Irányár 1.65 mkFt. Hiv.szám: SIKER 1794
(23726 K)_
Elacb Nk. keleti városrészében 2 sobas. 50 nmes, erkélyes, vizórás. központi lütesü, szóriyegpadbs, tapétázott, beéprtetl szekrényes, kábelévés, fftes, 6 emeleti bkás. A szobák külön bejáratüak, nem egymásba nyirok A fürdő és a wc külön-külön helyiségben von. A konyha 2,6x2,8 méteres. Irányár 1,7 mFl Hw.szánv SIKER 1795. (23727 K)_
Eladó Sormáson 2 szobás, 65 nmes, 1 szirtes, tégla labzalu, nyugati fekvésű, lürdőszobás, egyedi gázlülesü csabdi ráz, 4x5 méteres konyhával, lapétázotl, külön bejáratú nem egymásba nyió szobákkal 600 n-öl, 10 méter széles, bekeríteti telekkel Irányár 2 mR.
Hrv.szám: SIKER 1795 (23728 K)__
Eladó Zabkomárban 2 szobás. 80 nmes. 1 szirtes, tegb- és vályog labzatú kelet-nyugati, teraszos, egyed gázJdésü, fürdőszobás család ház, 3,5x5 méteres konyhával szőnyegpadós, tapétázott, külön bejáratú, nem egymásba nyib szobákkal, tetetonnal, kábelévével, 3800 nm-es bekerlett letekkel. Irányár 2.5 mFl Hrv.szám: SIKER 1797 (23729 K)
„TELEK" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. fsz. Tel.: 93/317-505
Keresünk Nk-án és környékén egyed Iűtésű lakásokat telkeket, családra za kai, onkornonyzali bkásokal. Nálunk a közvetítői dj csak az irányár 1 Va. Megtalál bennünket a Teleki u első 4-emetetos házának löbszritjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben (11385 K)_
Nk-n (CSE 138) É-i városrészben 100 nmes család ház, 200 n-öl
telekkel azonnal ebdó. Irányár: 2,4 mFt. (19784 K) ,_
Nk-án (LE349) K-i v részben 25 szobás, egyed fűtéses, parkettás. redőnyös, vizórás. tókfczrti bkás ebdó. irányár 2,6 mR. (21637 K) Nk-án (LE352) K-i v.részben 2 szobás, 54 nmes, egyed Idéses.\' parkettás, vízoras, I. emeteti bkas ebdó. Irányár 2.2 mR (21854 K) Nk-án (LE352) K-i v.részben 2,5 szobás, 64 nm-es, kp. lúteses, vizórás, Wesen telújltt, III. emeleti lakás ebdó 16 nm-es garázzsal
együtt Irányár 2,55 mR + garázs: 700,000 Ft (21655 K)_
Nk-lót (CSE163) 15 km-re 135 nmes, 2 szintes csabdi ház 2194 nmes letekkel, meléképútetekkel eladó. Irányár 5,7 mFt (22114 K) Nk (CSE166) közelében 2+3 félszobás. 120 nmes család ház 1200 nöl letekkel dupla garázzsal maszek kempinggel eladó. Irányár. 10 mR (22117 K> _
Nk-n (LE356) K-t v.részben 2,5 szobás, 64 nmes, kp futeses, erkélyes, felújított, II. emeteli lakás, a ház abH garázzsaal ebdó. Irányár 3 mR. (22118 K)_
Nk-n (CSE168) belvárosban 3500 nmes letek. 160 nm-es, régi házzal eladó. Befektetők, váltakozók részére kiválóan akaknas. Irányár
7000 Ffjjim (22120 K)_
Nk-n (CSE 169) belvároshoz közel 4 szoba+nappals, 170 nmes, egyed kp, fűtéses, családi ház 500 nmes. parkosított udvarral, dupla
garázzsal együtt eladó. Irányár 15 mR (22121 K)_
Nk-n (CSE 170^ 2 szobás, egyed fűtéses, udvan láz meléképülettel, garázzsal és műhellyel ebdó. Irányár 3 mR. (22124 K)_
Nk-n (lL 358) belvároshoz közel 2 szobás, 56 nmes, központi (ureses, vizórás, 7 er-cteli l:,l y. elrj.. !rair.,ir 1.9 mFl i223C\'? K>
Nk-n (LE 153) belvároshoz közel 3 szobás, 67 nmes, közporti lúteses, vizórás, telúpiott. 5. emeleti bkas eladó Iráryár 2,3 mFl (22301 K)
Nk-n (CSE56) belvárosban 100 nmes, 3 szobás család ráz 500 nmes letekkel elad:. Irányár 5,2 mFl (22529 Kj__
Nk-tól 15 km-re /CSE 174) 3 szobás, nagy konyhás család főz. kisebb leiekkel ebdó. irányár. 1.65 mR (22594 K)
Nk-n (CSE 173) 4 szobás, család ház. 400 rvöl letekkel, műhelyei,
ipari árammal ebdó. Irányár 5,2 mFt. (22596 K) _
NKn (LE 359) É-K-i városrészben 2+2 lélszobás, 76 nmes, eg/edi központi futeses, vízórás, III. emeteti bkás eladó. Irányár 3,2 mR.
(22597 K)_
Galamboki hobstónál (CSE 172) 200 rvöl telek, faházzal eladó. Irányár 1 mR. (22598 K)_____
Nk-tól (CSE175) 25 km-re 2 szobás. 74 nmes családi ház 1 hc4d telekkel gyümölcsössel, meléképütelekkel együtt ebdó ilelve 1 vagy 2
szobás bkásra cserélhető. Irányár 700 eR (22733 K)_
Nk-n (LE361) belvárosban 2+2 lélszobás, 68 nmes, kL lúteses, vizórás, 2 erkélyes. I. emeteti bkás ebtJó. Irányár 5,4 mFl (22734 K) Nk-tól (CSE 179) kb. 15 km-re 2 szobás, tó>, 90 nmes, család ház 1200-1300 n-öl letekkel meléképütetekkel ebdó. Irányár 2.7 mR.
(22846 K)_
Nk-n (LE 363) K-i városrészben 2 szobás, központi fűtéses, vizórás,
I emeteti bkás ebdó. Irányár 1,9 mR. (22847 K)__
Nk-n (LE 365) K-i városrészben 3 szobás, közporti fűtéses, leitatott, 4. emeleti bírás, trzemetetes házban ebdó. Irányár 2,5 mR. (22848 K) NK-n (LE 3621 K-i városrész be l/a rosa Iwz közel 1,5 szobás. 40 rvn-es, egyedi lúteses, földszinti lakás eladó. Irányár 1,9 mFl. (22849 K) Nk-n (LE230) belvároshoz közel 2 szobaj+étkezói. 70 nmes, egyedi lúléses. vizórás, 1. emeteli lakás elacb. Irányár. 2,7 mR. (22964 K) Nk-n (LE366) beiVároshoz közel 2 szobás, 55 nmes, kp. fűtéses, vízórás, bmkamrás, teljesen felújított bkás lizemeleles épületben el-
adő. iráryár: 1,95 mFl. (22965 K)_
Keszthelyen (LE 368 ) 2 szobás, 63 nmes, egyed Idéses, vízoras. parkettás udvari bkás eladó vagy Nk-i bkásra cserehefo Irányár 3,2 mR. (23096 K)_
Nk-n (CSE 177) D-i városrészben 3 szobás. 100 nmes, egyed lüte-
ses udvari házrész eladó Irányár 2,8 mR. (23097 K)_
Nk-n (LE 369) a belvároshoz közel 2 szobás, ólkezós, 70 nmes, egyed fűtéses, vizórás. erkélyes, 1. emeleti lakás ebdó. Irányár. 3,2 mR (23068 K)_
Nk-hoz közel (CSE 181) 1600 nmes tetek, ledaepütellel elacb. Irányár 1,6 mFt. (23099 K)_
Nk-hoz közel (CSE 182) 5200 nmes lelek épütettel szőlővel gyümölcsössel, gazdasági epületekkel és me lette 1200 nmes gyeppel
eladó. Irányár 1.1 mR. (23100 K)_
Nk-tól 13 km-re (CSE 183) 1200 rvöl letek, fomésházzal pncövel, la-épületekkel, lefes leiszerelessel azonnal ebdó. Irányár 350 eR.
(23101 K)_
Zalakarosban (TE 63) 300 n-öl közműve sieti lelek faházzal ebdó
vagy garázsra cserethető. Irányár. 900.000,-R (23102 K)
Nk-n (LE 269) belvároshoz közel 2 szobás, 54 nmes, egyed füté-
ses, I emeleti lakás elad?. Irányár. 2,5 mR (23103 K)_
Nk-án (LE374) belvároshoz közel 1,5 szobás, 43 nmes, egyedi (üléses, vizórás, teljesen telújlott, 4. emeletes bkás ebdó. Irányár 21
mR (23263 K)_
Nk-hoz (CSE184) közel, 1,5 szobás csabd ház 1700 nm-es telekkel, melléképülelekkel ebdó vagy lakásra cseréfhetó. Irányár 1,6 mFt. (23265 K)_
Látóhegyen (TE21 40) nol tetek faházzal azonnal eladó. Víz, vibny
van Irányár 400.000 R. (23343 K)_
Nk-án (LE321) D-i városrészben 2 szobás, 56 nmes, egyed fdéses, vizórás parkellás loldszJrti lakás eladó. Irányár 2 mFt (23344 K) Balatontól (TE55) 1.5 km-re 1600 nel telek pincevei leljes felszere-léssel ebdó. Irányár 800.000 R (23345 K)_
Nk-án a belvárosban 1 szobás, bdorozolt, egyed lúteses, udvari b-kás albérletbe kiadó. Bérteli di 10.000 Ft+rezsihó. (23346 K)
Nk-án a balvárashoz közel 2 szobás, bútorozott, kp. fűtéses bkás al-
bériéibe kiadó. Bérteli dj: 18.000 Ft+rezst (23347 K)_
Nk-n (LE 381) K-i városrészben 1+2 félszobás, központi lúléses, lel-újloH, vizórás, lefelonos. üvegezett erkélyes, romkamrás, II emeteti lakás ebdó kargarázzsal egyrtL Irányár 24 mR + 1 mFl a garázs.
(23467 K)_
Nk-n (LE 373) fceJvarostoz közel 2 szobás, 56 nm-es, központi futeses, 6. emeteti bkás ebob. Irányár 1,8 mR (23468 K) Nk-n (LE 377) belvárosrioz közel 1,5 szobás. 41 nm-es, egyed lúté-ses. 4. emeteti bkás ebdo. Irányár 1,9 mR. (23469 K) Nk-n (LE 376) belvárosban 1 szobás, 32 nm-es. komfortos, erkélyes.
II emeleti lakás eladó. Irányár 2 mR. (23470 K)
Nk-n (LE 375) Kh városrészben 2 szobás, 54 nmes. egyedi lúteses, vizórás, L emeteti lakás eladó. Irányár 2,5 mR. (23471 ft)_
Nk-tól (TE 86) 15 km-re 1 rtoW tetek, 2 szobás épülettel gyümölcsössel, fenyőfákkal, meléképütetekkel elacb. Irányár 500.000.-
R. (23472 K) | _
Nk-n (LE 379) K-i városrészben 2 szobás, 54 nmes, központi lúléses, vizórás, erkélyes, telújlott, I. emeleti bkás eladó. Irányár. 1,9 mFt (23473 K)_ .
TERRA-MIX 2001
Ingatlanforgalmi és Beruházási Kft. Nk., Széchenyi tér 3.1. cm. 1. ToUfax: 93/310-482
Terra-Mix Kft, válb|a család házak, társasházak, tetótérbeeprtesek kivitelezését, bonyoiiásat a tervezéstől a kufcsálaoasjg (20981 K)
Zalakaros elegáns ragyedében 5 szobás, egyed gázfdéses. 2 lürdőszobás, btefortos, teljes közmüvesletl seggel rendelkező új bkás önálő letekresszel eladó, bányán 8 mR Q/bt 55) (20747 K) Balalortenyves-alsón 2 szobás, 2 nappafszobás nyaraló garázzsal.
rag/ felekkel ebdó. Irányár 7 mR (kód: 60) (20752 K)_
Eladó NK-Bogotán 136 nmes, család ház, 5 szoba+nappai, kél túr-doszoba, garázs, egyed közporti fűtés. Irányár 7,5 MR (17336 K) Balalonkeresztúron nyarab eladó 200 n-ol telek; 65 nmes épület, 3 hábfüfke, nagy nappal, 1 lözótúlke, 1 fürdőszoba + WC, terasz. 6x4-es csórakház. Irányár 5 mR Kód: 20 (17730 K) Eladó MüJór-fan 110 nm-es. 2 szobás. 14 csalid haz letöterbeépitesi lehelöseggel 400 nöl leken Irányár 7 mR Kód 4, (18061 K) Nk belvárosában etadi 74 nmes, nagyon jó alapotban lévő, első emeteli lakás. Irányár 2,7 mFt. Kód 35 (18656 K)_
Nk-Sanc v.részben 130 nm alaplerütelú egyed lütesü család ház 390 nöl telekkel eladó. 2 konyha, 2 liidó. 2 WC van a házban. Irányár. 6,2 mR Kód: 44. (19143 K)
Nk küzj^riljában 52 nmes, 2 szobás, egyedi lülóses tetőtéri bkás eladó. Irányár. 2,7 mR. (kód 55) (20290 K) Zalakaros gyógyfürdőtől 10 km-re, Sand községben 2 szobás csabdi láz 200 nöl leískkel eladó. Az ingalbnon víz és vibny van Irányár
1,5 mR. (20975 K)_
Terra-Mix KII. keres kiadó bútorozol! vagy bülorozalbn lakásokai, házakat, a bérbeadó részere d\'lalan közvetítessél. (20979 K) Nk K-i v.részében 1 szobás, 37 nmes, 4 emeleti egyedi lúléses. jó albpotban lévő bkás eladó vagy 1.5-2 szobás lakásra cserélhető 2 emeletig. Irányár 1.5 mR. (kód: 93) (21628 K) Nk K-i v.részében 4 emeleti 1+2 lelszobas. kp fűtéses, tekjjloll b-kás eladó. Irányár 1,9 mR. (kód: 94. (21629 K) Nk-tól kb. 15 km-re 3 szobás, abpreezett családi ház 1374 nm-es tekén, teljes közművesítés tehetőséggel eladó. Irányár 1,7 mR.
(kod 92) (21631 K)_
Balatonkeresztúron 3 szobás, 3 szintes. 140 nmes nyarab 60 nm-es melléképületiel, a pincében garázzsal eladó. Tetek mérete: 1460 nm.
Irányár. 11 mR. (kod: 96) (21632 K)_
Nk-Katonaréten 5 szobás, 2 lürdőszobás. 2 garazsos. egyed gázfűtéses család ház udvarral ebdó. Irányár 13 mR (kod 69) (21635
K)_
Balatonkeresztúron 200 nmes nyarab 1460 nmes telken eladó.
Irányár 11 mR (22053 K)_
Nk-án kblakAandó kb. 1400 nmes bkőtekek irodánkban ebjegyez-
hetók. (22181 K)_
Nk-Szabadhegyen 250 n.öl telek 45 nm alapterütetú csalid házzal eladó. Az épületben szoba, konyha, fürdő van, a tetőtérben 2 szoba
kialakiUotó Irányár 2,6 mR. (Kőd 106) (22183 K)_
Nk, K-i v.részében 54 nmes, 2 szobás, egyed futeses, 4 emeleti b-
kás eladó. Irányár 2,7 mR. (Kőd: 104) (22185 K)_
Zalakaroson 215 nöl tetek 230 nm-es, 7 szobás, 2 fürdőszobás, kp. lúléses nyarabvol eladó. Irányár 11 mFl. (Kód 100) (22187 K) Zalaszentbalázs községben, Fő ut melleit 3197 nm lerütet gazdasági épületekkel eladó. Irányár 800 ezer Ft. (Kód 101) (22188 K) Nk t"lv;ir.vvihoz 1\'¦¦:*! egye 1 lúteses. 2 szobás. 4 emebti laki:, eladó Irányár 2,5 mFt ^2189 K|
Nk. kcp.Trtüban 32 nmes tokiízrti úztethelyiseg etacb Irányár 2.5
mR + ÁFA. (22523 K)_
Nk központjában 60 nmes vendéglátó egység teljes berendezéssel, 40 nm-es, 1 szobás bkással együtt ebdó Irányár 10 mFI+ÁFA
(22524 K)_
Középcserlőn 669 n.öl telek, szótővel borospincével terjes berende-
zessel eladó. Irányár »0 eR (22526 K)_
Balalonberényben 200 nöl tetek kb. L0 nm alapterületű nyarabval a vízparttól kb. 100 m távolságra, szabadstrand meletl ebdó Irányár\'
5 mFl (22527 K)_
Mkbslan 300 nöl saroktelken 150 nmes. 4 szobás. 2 halbs. 2 fürdőszobás. 1 konyhás+étkezős, 1984-ben épül csabd ház ebdó. Az epütel alápincézett, a pincében garázs és műhely tataihaló Fűtése
egyed gázrfflés. Irányár 13 mR (kód 105) (22953 K)_j
Zalakarosban 3 szintes, új nyaraló 200 nöl telken eladó. Az épütel szrienkért 1-1 apartmant tartalmaz, melyek 1 szobából, konyhából, étkezőből, lürobszobából álnak. A szintek önállóan, egymástól füg-geltenul haszráhalók. Irányár. 6 mFl. (kód.108) (22954 K) Zalaszertjakab községben 5000 nm lentiét 45 nmes épülettel, 25 nmes pincével ebdó. Az iigalbnon víz és vibny van Irányár 1 mR. (kod109) (22955 K)
Nk. zöldövezeti részen 0 szobi*. .-¦ szintes, 241! nme; csala-J ha: eladó. Az épütel igényesen kjalahbtt. az ingatlan garázst pincét és 45 nmes melteképütetel is lartalmaz. A letek 540 nm, parkosított
Irányár 16 mR. (kőd:72) (22956 K)_
Nk. d-l v.részében 75 nmes, 3 szoba+elöszobás, egyed gázfűtésű, 1. emeleti egyed gáztütéses társasházi bkás 4 lakásos épületben eladó. Garázs az udvarban tablhaló Irányár 3,5 mFl. (kód:113) (22958 K)_
Zalakaroslol néhány km-re jő alapotban tevő kúria 2 szobával, előszobával, szalonnal, abprcézve, beéplhelő tetőtérrel, szakszerűen gondozott őrási parkkal ebdó. Az ingatlanon víz. vibny van\', (ülése
sziátd tüzelésű Irányár 18 mR. (kőd86) (22959 K)_
Nk. centrumában irodaháznak, szálbdárok alkalmas telek eladó.
Irányár 14 mR. (tödlSO) (22960 K)_
Keszthely zölobvezeti részén 240 nöl eplesi letek, teljes közmúVesí-. tési brtetöseggel elacb. Irányár 2,5 mR (kód 56) (22961 K) Balatoni nyaralókat, lékeket kínaiunk közvetlenül balatoni irodánkból. Munkatársunk az ingalbnok megtekrléset. a hel/szfii kalauzobst biztosítja Keressen miiket a Balatonon is Om Babtorvnáriaelsó. Hdbm u. 97. (22962 K) _
TERRA-MIX
higatlanközvetítő és Építési Iroda
Nagykanizsa, Széchényi tér 3. Tel./fax: 93/310-482 Balatonmária-alsó, Hullám u. 97.
KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK: eladó családi házakat, lakásokat; üzlethelységeket bérelhető lakásokat; balatoni nyaralókat; építési telkeket.
VÁLLALJUK: beruházások szervezését, bonyolítását; új épületek és épületfelújítások teljeskörű bonyolítását tervezéstől a kulcsátadásig; lakótelkek kialakítását, közművesítésük bonyolítását; épületek bontását.
Ingyenes hirdetés, teljeskörű jogi képviselet
TOMPA
Ingatlanforgalmi Kft.
német-magyar ^
érdekeltség .^L1 iTih
NAGYKANIZSA, MAGYAR ÚT 12-14. _|_r_I_|_^_T
Tel./fax: 93/310-884 U^U^C
Nyitva: H-Ca 8-17, P 8-16, Szo a-12 ór*ig yr
- ingatlanközvetítés, -forgalmazás értékbecslés - befektetési tanácsadás
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
30
KANIZSA - Zip™.
1997. május 9.
M^jiívo gyermekei dán a szocpoi kedvezményi seglsegünkkel ön meq igénybe veheti Közöl a belvároshoz, új, tetőién lakások epleset tervezzük, melyekre korfelozolt szambán előjegyzést meg eloga-dinkjájájtetó betepzési halandó: 1997. október- november. További
irfc.rmáől5ért keresse irodánkat! (22963 K)_
Babtonmárián vizparltol kb. 300 m-re 400 noi telek, 150 nm nyararo-epuietlet ebdó Irányár. 14 mFt. Érd: Baialonmana-aiso. Hullám ül
97 (23144 Kj_
Baialonruanan 400 n-öl telek, 260 nm-es nyaralóval eladó. Irányár: 20 mFl. Erd Babtonrrana^so. Hullám u. 97. (23145 K) Bakitcfimanan 109 n-ol vízparti telek 65 nmes, 3 szobás faházzal el-if.>i,,ar 5 mFt Erd Balatonmária-alsó, Hulám u. 97. (23146 K)
rtolalonmánan 90 nmes új nyarabépütet 550 nmes telekkel elacto Irányár 7 mFl Érd: Balalonmáriaeteó, Hulám u 97, (23147 K) Balatonmanan 1400 nm-es telken, 25 nmes nyaraló eladó. Irányár
5.5 mFV Erd: Balatorrtária-abő, Hulám u 97. (23148 K)_
Balalonmánán iker nyaraló minkét fele - külön-külön is - eiadó. Egyé: részhez garázs is tartozik. Irányár 3,5 mFlegvsey Érdeklődni
Baíalonmana-abo, Hulám u 97. (23149 K)_
Nagykanizsa központjában, családi házas övezetien, igényesen megepletl, t emeleti, cirkoluteses. 120 nmes u| lakás eladó. Iran1,- ¦
ar 7,5 mFt (Kod 97) (23150 Kj_
Kiskanizsán 2 lakásból alo, egyenként 2 szobát, konyhai, fürdőszobai tartalmazó családi ház nagy kerttel eladó A leken gyümölcsös és szántó talárhaló, gazdálkodásra akalmas. Irányár 5,5 mFt. (Kód:
73) (23151 K)_
Zalakaros családi házas övezetében 1100 nmes lelek, rajta 140 nmes 2 szintes család ház garázzsal, pincével eladó Irányár 12 mFt (Kod fóTj (23152 Ki_
Balatonberenyben 135 n-öd leken 56 nmes nyarab meibkepülellel eladó A ház 1980-ban epúfl. 2 szobát, fürdőszobát, főzofüfkét, nappa bt tartalmaz Vízpart az ngalbnbl kb 300 m-re Irányár 4 mFt
(Kód 98). (23153 K)_
Nagykanizsa keteli városrészében 3 szobás. 67 nmes, 2 erkélyes, egyed kivitelben tejesen fekrjftott, 1. emebti, központi fűtéses bkas eladó Irányár. 2.7 mFt (Köd 110) (23154 Kl
Nagykanizsa keleti városrészében 52 nmes, 2 szobás. 3 emeleti erkélyes, központi lütéses bkás ebdó Irányár 1.85 mFl. (Kód: 111)
(23155 K)_
Nagykanizsa keleti városrészében löWszinti 2 szobás, 52 nmes kőz-ponh lüteses bkás eladó Irányár 1.7 mFt. (Kőd 112) (23156 K)
TOMPA Ingatlanforgalmi Kft. Nagykanizsa, Magyar u. 14. TeUfax: 93/310-884
Katonáiéten 120 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, ebszobás, \'60-ban epüt, gázlűléses család ház. pincével, garázsai. 360 nm területen
elacb Irányár 5 mFl (23504 Kj_
Kiskanizsán 150 nm-es, 4 szobás, halos, elkezós. \'77-ben épül, cserépkályha fűtéses csabd ház, üveges terasszal 2736 nm terute-
len ebdó. Irányár: 8 mFt. (23505 K)_
Mkbslán 60 nmes, 2 szobás, konyhás, ebszobás, \'57ben épül, gázfűtéses csabdi haz pmcevei. garázzsal 2286 nm területen eladó
Irányár 1,85 mFt (23506 K)_
Magyar u. 100 nm-es. 2 szobás, konyhás, lürdöszobás, étkezős, gázfűtéses. \'67-ben epei csabd ház ebdó. Irányár 3.6 mFl (23507
K)_
Rákóczi don 135 nmes, 2 szirtes, 3 szobás, halos, konyhaetke-zos. fürdőszobás, gardobos, központi fűtéses. 1986-ban épült pincével, garázzsal, 1024 nmes területen ebdó Irányár 13 mFl.
(23508 K)_
Szabedhegyen 30 nmes, 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, gázlűléses 1983-ben épül, pincével, garázzsal, 1800 nm-es területen csab-
d haz eladó Irányár. 3,5 mFt. (23509 K)_
Kazanlak krt-on 58 nmes, 1+2 lélszobas, nagy konyhás, erkérves. központ Mesés, légióit lakás eladó Irányár 2,1 mFl icV-őv: K ¦ _ Kisberkien lelotorbeepleses, 2 szml.es, 106 nmes, 6 szobás, cirkő-gejzír lúleses, erkélyes bkas ebdo. Irányár 4,5 mFt. (23511 K) Platán soron 70 rvnes. 2 szobás, étkezős, erkélyes, egyed lütéses. jo álbpcju lakás ebdó (csere is érdekei) Irarryár 2,6 mFl ¦ 23512 K. Szemere ufón 54 nm-es, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, padasos, egyed (üléses, vízóras udvan lakás ebdo Irányár 2.5 mFt. (23513
jq_
Nk-n a Zemplén Gy utcában 74 nmes. 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes kozponli lütéses bkás ebdó Irányár 2 mR Csere is tehet-seges kisebb bkásra. (23184 K)_
Paliiban 1993-ban épül, 2 szobás, halbs, teraszos, kp. luteses, par keltás, jáiólapos. testeit tálakkal. K-i, Ny-i lekvésű ablakokkal, garázzsal parabola antennával, jó álapotban eladó. Irányár 9,5 mR.
(22790 Kj _
Csurgón 160 nm-es, 4 szobás, halos, ebteres, 2 fütdoszobás, ebéd-kos, konyhás, pincés, melteképijtetes, parkettás, Járóbpos, teraszos, kp-i lütéses csabd ház ebdó. Irányár 6 mR (22791 Kj
Zemplén Gy utcában 63 nmes. 3 szobás. 2 erkélyes, kp lúleses, komkamrás új korrvhabutoros bkas eladó Irányár 1.95 mR (23085
Zárda utcában magastoldszinli, 53 n
i, 2 szobás, nagy konyhás, spájzos, egyed lütéses, parkettás, hnotoumos, pincés, gardrobos b-
kás eladó. Irányár 3 mFl (23086 K)_
Nk-án, Rozsa utcában 4. emeleti, 66 nmes, 2+1 tobzobas, nagykonyhás, erkélyes, kp. fűtéses lakás, padószönyeges szobákkal, tapétás falakkal D-i és NY-i fekvésű abbkokkal ebdó Irányár 2,15
mR (22789 K)_
Ugytefrk vásárolna 10 emetetes épületben 2,5 vagy 3 szobás lakást
1,8\'mn-ig. (22541 K)_
Nk Kodály Z utcában tördszrnti, 58 nmes, 2 szobás, kp túteses b-
kás eladó Irányár 1,5 mFt Kőd LAK117 ( 22543 K)_
Nk Berzsenyi d deaban 4 emetetes épületben 4. emetetl, 55 nmes, 2 szobás, erkélyes, egyed lüteses lakás parkettás szobákkal, festeti falakkal K-NY-i fekvésű abbkokkal, beépített szekrényekkel
elacto Irányár. 2,5 mR. Kőd LAK 100. (22390 K)_
Nk DoVsa Gv deában földszinti, 36 nm-es, 1 szobás, egyed lűte-ses bijjf preeresszeJ eladó. Irányár 1.5 mFl Kód: LAK 104
(2239WI _
Nk Dózsa Gy deában (öldszrti. 57 nmes, 2 szobás, gázlűléses. üzletnek is akalmas lakás pincerésszel, aknás garázzsal elacto Irányár 3.5 mR Kód: LAK 105 (22395 K)
Nk Hunyadi utoaban 3. emebti 10 hónapos épülelben levó. 60 nmes 2 szobás halos, cirkogejzr fűtéses bkas eiadó. Irányár 3,7 mFt. Garázzsal együtt 4.8 mR Kod: LAK 108 (22398 K)_
Nk Kitel,\' deában kétszintes, 3 emeleti 120 nmes, egyedi fűtéses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anékúl eladó. Irányár 6,5 mFt. Kod: LAK 109. (22399 Kj_
Nk Nagyvathy utcában 4. emeleti, 75 rvnes, 3 szobás, étkezős, erkélyét egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös, tetetonos bkas parkettás szobákkal, lestett falakkal K-Ny-i lekvésü ablakokkal, pincerész-szel garázzsal vagy anékül ebdó. Irányár 4,6 mR Kőd LAK 110.
(22400 K) _
Nk Szemere utcában tsz-i. 81 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses, redőnyös, parkettás, teiiflasra szonJó bkás, külön bejáratú konyhával és lúrdőszobaval eladó vagy 1+2 lélszobas bkásra cseréllek).
Irányár 2,5 mFl LAK 113 (224Ú3 Kj_
Nk. Sugár úton a belvároshoz kózel 90 nm-es, 3 szobás, jo ál-bpoiulakas pinceresszel eladó Irányár 5 mFl. Kód: LAK 114.
!22404 K) _
Nk Teleki úton lökJszinli, 30 nm-es. 1 szobás, egyedi gázlűléses, vizórás, redőnyös, io álbpotu udvan lakás Ny-i fekvésű ablaktkkal, közös tárolóval ebdó Irányár 1 mFt Kőd: LAK
117 $2407 K)_
Nk Űrhajós don 46 nm-es, dupla garázsból kiabkloll, 2 aknás műhely, Itázisu árammal vízzel, vilamyal eladó. Irányár 1,2 mFt Kod. M100.(22408 K)_
Zákányban 97 nmes, 3 szobás, konyhás, étkezős, garázsos, pincés
kp lúleses haz eladó. Irányár 4,3 mR. (22792 Kj_
Minkéreszturon 1 szobás, konyhás, spejzos csabdi ház az udvaron
kúttal ebdó. Irányár 500 eR (22793 Kj_
Galambokon 1 szobás, halbs, konyhás, borospincés, gázfűtéses hét-
végi ház ebdó. Irányár 1,8 mR. (22794 Kj_
Szentgyörgyvári hegyen 3. hegyháton 1 szobás, konyhás (Irrióteu-mosj ház melléképületekkel il nyári konyhával az udvaron kúttal, szadotobdel. szótövet, gyümölcsössel eladó. Irányár 550 eR.
(22795 K)_
Zalakaroson 2400 nmes területen 1 szobás, erkélyes, katyhatüteses ha: présházzal u| teteplesu szőlővel ebdo Irányár 2,5 mR !22796 K) Mkbslán 95-ben épül, 170 nmes, 5 szobás, 2 lürdöszobás. halbs. étkezős, erkélyes. 70%-os készüftségü családi ház pincével, garázs -zsal, műhellyel, 800 nmes területen ebdó Irányár 6,2 mFl. Kód:
CSAL 211. (22545 K) _
Nk Dózsa Gy deaban 100 nmes. 3 szobás, gázlűléses, redőnyös, teleionos, 1950-ben épül, jó álapolú család ház bolfves pincével, műhelyei, 860 rvn területen eladó. Ár: 6,5 mR Kód CS200. (22409
K)_
Nk Csengery utcában 87 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses udvari bkas 20 nm-es terasszal teljesen feUrjMt álapotban eladó Irányár 3 mR.
Kód CS201. (22410 K)_
Nk Kinizsi deában 3 szobás, 120 nmes, halos, tettesen totújlott csabd ház 1500 rvnes telekkel, 60 rvnes pincevei, melléképülettel
eladó. Irányár 12 mR. Kód CS202 (22411 Kj_
Kiskanizsán 140 nmes, 3 szobás, halbs, 2 lürdöszobás, 2 erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, 1981-ben épült családi ház, parkettás es járóbpos padbburkoblbl, szuterennei (műhelyei 380 V ipari
áram) eladó. Ár 6.5 mFl. Kód CS205 (22414 K)_
Palnban az újtelepen 1991 -ben epúl. 80 nmes, 1 szobás, halbs, étkezős, kp (üléses család ház beépíthető, 50 nmes tetőtérrel. 900 nmes területen garázzsal ebdó irányár: 4.5 mR. Kőd CS2Q7
(22415 Kj_
Palrnban 73 nmes, 2 szobás, 2 eioszobás. gázfűtéses, kisebb tetüji-lasra szoruló család ház 1400 nmes lerütettei. műhellyel táskámra val letoterbeeplesi lehetőséggel ebdo Irányár. 3.6 mFl Kod: CS208. (22416 K)
Palbban az újtelepen 240 nmes, kétszintes, 3 szobás, halos, étke ZŐs, kp. lütéses, 1989-ben épül csabdi ház 40 nmes pincével, ga razzsat 900 nm-es lerüteten eladó. Az épütet készültségi toka 90%. Irányár 14 mR. Kód CS209 (22417 K)_
Mkbslán 73 nmes, 2 szobás, étkezős, redőnyös, tetetonos, csabdi ház, meléképületekkel, 3400 nm-es területen eiadó. Irányár 5 mFt.
KÓd. Cs 211 (22420 Kj_
Mkbslán 160 nmes, 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 halos, egész lüteses. tetetonos. 1986-ban epuft csabd ház, szuterimel garázzsal. 1000 nmes területen ebdo Irányár 12 mR Kod Cs 212 (22421 K) Sáncban 2 csabd részére megtelelő, 120 nmes, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 konyhás csabd ház, garázzsal, pinoével melléképülettel
eiadó. Irányár 5,9 mFt Kód Cs 213. (22422 K)_
Gyékényesen 3100 nm területen 120 nmes, 95-ben épül vendegbtó egység, női-férfi zuhanyzóval, WC-vel raktárhelyiséggel. 3 fazisu árammal hdőkamrával ebdó IRanyár. 5.8 mR Kód U100. (22423
Kj _
Zalakaroson 1980-ban épület, 60 nmes, 2 szobás, konyhás, teraszos, erkélyes, szőlőhegyi ingatbn 800 nm-es területen eladó. Irány-
ár 2.1 mFt Kód Sz 301. (22424 K)_
Molnáriban 1990-ben épül. 1880 nm területű 92 nm Iakoterütetü. 3 szobás, ósszkomlortos, pincés, kp. fűtéses család haz ebdó. Irany-
ár: 3,5 mFl. (23087 Kj_
Szepetneken 45-ben epdt 3 szobás, 100 nmes. étkezős, kozponli lütéses, család ház mdlékepdetekkei 2400 nmes teterüteten eiadó
IRányár 2.7 mR. Kód KÖRNY 301 (22425 K)_
Homokkomaromban 4 szobás, 3 konyhás, lürdöszobás, 1960-ban epütet családi ház melléképületekkel 24 nm-es pincével kályhafűtés sel 3600 nmes területen ebdó Irányár 2.4 mFt Az ingatlan gazdálkodásra is alkalmas KÓD: KÖRNY »2 (22426 K) Leienyen 1972-ben epütet 144 nmes, 4 szobás, étkezős, telefonos, központ lütéses, család ház parkettás, padbszőnyeges. járótapos, padbtxrrkobltaL 1100 nmes területen eladó Irányár 5.9 mR Kód\' KORNY 300 (22427 K)_
Mirra keresztúton 100 nm-es, 4 szobás, 1965-ben épül lürdöszobás csabd ház, 2800 rvnes lerüteten ebdó. IrányárA: 1,7 mFt. KOD:
KÖRNY 304. !22428 K)_
Zalaszentbalazson 80 rvnes, 2 szobás, 1960-ban épütet családi ház cserépkályha túlessél, melléképülettel, 1800 nmes területen eladó
IRányár 1,8 mR. Kod KÖRNY 307 (22431 K)_
Tompa Irtgatlarvorgalmi Kft keres kiadó aberteti lakásokai, csabdi lazákat garázsokat kiadó részéről drtabn közvetítesse! Keresse lel irodánkat személyesen. Nk Magyar d 14. H-Cs.: 8-16; P. 8-17; Szo.: 8-12 öráig. (22433 K)_
SABA
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Sugár út 4. Tel.: 93/310-990; 93/316-615
Eladásra kínál: Családi házal Zaluka-roson 3,2 m Ft-os és 5.8 mFt-os áron; Rajkón és tialanibokon 2.8 ml t értékű ingatlanokat; telket Zalakaroson 2.0(10 Ft/n.ül áron. valamint Nagykanizsán 2 szobás. 57 nm-es lakást 1,85 mtVt-ért; Csapi Öreghegyen gyümölcsöst pincével, szánlóval. Keres: belvárosi, 1-15-2 szobás, egyedi gázfűtéses lakásokat.
SZABADPIAC
Kiskanizsai temető K-i obábn 500 női belerüteli ingatlan bérbeadó
esetleg ebdo. Erd 312-973 (23017 K)_
Kiscsertőn 400 n-öl szökő és gyümöfcsös légtopincevei, felszereléssel áron alul eladó. Erd Kiskanizsa, Őrtorony u 3 Bencze. (18887 K) "Nagyrecsen a Haladás utcában 1256 nm epitesi telek eladó Vilany. gáz bekötlek), vízakna, vízóra van Érd: 93.319-759 tetetonon Farkas Antal (18114 K)_
Zalakaroson 600 n-öl üres telek eladó (megosztva is). Érd: 320-682-es telefonszámon (23360 Kj_
Borsfán 3 szobás család ház melépep delekkel, 900 n-öl letekkel eiadó. (Víz. gaz, vibny, leteton van) Érd; 320-682es telefonszámon.
(23361 K)_
Nk-tol 6 km-re a Cserfői hegyen 173-as számú légbprhoe tefc*s lel-szereléssel 300 n-ől szőlővel szántóval, valamint kaszab áron alul eladó. Erd: 93O19-804es tetelonszámon (18116 K)_
Belvárosi. 1 szobás, összkomtortos, parkettás, egyed lütéses, 1. emeleti, önkormányzati lakásomal 2 szobásra cserélném. Ajanlatokat tevéiben. .Városközpont" jeigére, Nk Pl 154-be kérek (21648 K)
Zalaegerszegtől 8 km-re 5 éves csabd ház 4500 rvnes leken eladó. Háromsziiles: pinoe, földszint és tetőtér - két bkószrten öl szoba, 2 fürdőszoba, gáz- és vegyestüzetesü kp. (ütéssel, letebnnal, kábeltévével + 30 rvnes fedett terasszal garázzsal Érd: 92317-287 telefonon 18-19 óráig Irányár. 8500.000 Ft. (23486 K)
Nk-tol 7 km-re téglaéplésú, afapncezett, palatetos ház nagy letekkel, korctonos szobvel portalarvtotl úttal alkalmi áron ebdó, esetleg sze-mélygepkocsi beszámflhato. Ár 350 eR. Tel: 93^322-609. (23223 K) Oftárc, Petőfi d 67. sz a taft 2 szobás ház udvari épületekkel, garázzsal 8___
Igényeseknek eladó a zabszentbab zsi hegyen egy nagy területű, szép lekvésű, pl megközehlhetö letek panorámás kilátással A letekhez tartozik szőlő, gyümölcsös, zóUerütet. lőktoince, szobakonyha-présház berendezéssel, totszeretessel Az togaBan mind hegyi min kara, mind pihenésre kiválóan akaimas. Irányár. 450 ezer Ft. Tel:
93/391-014 (23059 Kj_
Eladnám vagy értekegyeztetessel két szobásra cserétnem nagykanizsai 2.5 szobás joalapotú masodk emeleti bkásomal Csak felúplott. jo áltapotban lévő érdekel rnax. négy emeletesben tevő, kelet városrész környéki lehetőleg Érd.: Nagykanizsa, Kazanlak 3/C. 2/9. Göncz
(23068 K)_
Nk-án a Nagyvátny deaban 3 szobás, 1 emeleti, parkettás, egyedi gazas, vízóras lakás garázzsal vagy kuton-kubn is eiadó. Irányár 4,6 mR, Garázs: 750.000 Fl. Érd.: Nk Nagyváthy 3/A. I/4. Tóth István,
egész nap Tel.: 321087. (23412 K)_
Szoba-konyhás lakás eladó. Erd Nk Király u. 6. Szaiabán Krisztna
(23204 Kj_
Elacto 1 szobás, erkélyes, gazldesu, vízóras, rectonyós, városkoz-ponthoz közeli lakás. A lakás nagyméretű és azonnal bekötözhető. Erd.: munkaidőben a 93314-559es, 17 óra után a 318-898-as tete-
tonon (23359 K)_
Nk-i 54 nmes, tarsasházi bkásomat Liszt F. d legszebb részén ei-cseréiném 1+lélszobasra, ráfizetéssel is. Érd.: 322-085 (23362 K) Becsehelye\'\' 3 szobás csatád haz 2,7 mFIért ebdó. Érd: Becse-hely, Dózsa u. 54. (23363 K)_
Vajdacsertőn 670 n-ől terübl . • l pmcevei, lelfes felszereléssel sürgősen ebdó. Érd: 16 óra után Varga László Nk. Rózsa u 13. 3 em.
16.a (23364 Kj_
Nk-n a belvárosban nagyméretű bkás garázzsal ebdo. Tel: 310-610
(23365 Kj_
Kiskanizsán, letőtérbeépléses, 3 szoba+haJbs, két lürdöszobás, telefonos, aláprricézell csabd ház garázzsal 730 nm területen eladó
Érd: 93G19-9B2es tetetonon. (23366 Kj_
üszőn kis ház (szoba, konyha, előszoba, kamra) bebútorozva, nagy töidterütettel 500.000 Rért eladó. Érd.: 314-972es tetelonszámon
(23366 Kj_
Nagykanizsán az Ania deaban másfél szoba+elkezó, egyedi gázfűtéses bkás ebdó. Érd.: Nagykanizsa, Attb u 10 h. Bakonyi József-
né (23367 Kj__
Nagykanizsán a kelet varosrészben 2 szobás, 54 nm-es, vizórás. redőnyös, egyedi ebzamotasú központ lúleses, 7 emeleti tehrjlotl b-kas ebbb Érd: 93-313-664 vagy a 93\'321-382es lebtonszámon
(23368 Kj_/_
Nk Rozsa u 1 sz alatt III. emebti, 55 nmes. 2 szobás, erkélyes, egyed gázfűtéses. Műjlott bkas ebdó Érd: 93/316-319es tetető-
non (23369 K)_
Ebserétnem nagykanizsai belvárosi udvari, 1 szoba, hálóltrkés 53 nmes, önkormányzati, gazas, lúrdőszobás, vizórás bkásomat fel komfortosra, kózel a páchoz Érd: Nagykanizsa, Király J 45 abtl.
Bőrré Ferencnenal (23370 K)_
Zalasarszegen 220 n-ől zártkert (gyirmőlcsős. veteményes) eladó. Víz, vibny megoldható. Éld: 319-957es tetetonszámon. (23371 K) Ekserebem Nk Ady Endre dea 22 He. 11.sz abtl 32 nm-es egyszobás, korvortos, vizórás, erkélyes, udvari önkormányzati bkáso-
mat. Érd: egész nap Czrepka Zolánnenál (23372 K)_
Betezna központjában 1900 n-ol telek eladó. Érd.: 93/377-326-os te-
letonszámon. (23373 Kj_
Kisebb nyaralót vennék Bablonkeresztúrtol - BabtonmánáJg. Érd:
93319-791 es tetetonszámon az esti órákban. (23374 K)
Nk-n Hársfa út 4. sz. abtt 2 szobás társasházi bkás eladó. Érd.: a
helyszínen vasárnap 18-21 óráig. Horxz Lajos. (23393 K)_
Belvárosi masodk emelet, 2 szobás, egyed fűtésű bkás eladó
13 ora dan a 317-613-as tetetonszámon (23394 K)_
Nk-n egy vagy másfélszobás, jó álapotban lévő bkast vennék azon-oai kézpénzfizetéssel a Varoskapu, Kazanbk kordon vagy közelébe Ajánlatokat 13 óra dan a 92052-4 53-as tetetonszámra várok. (23395
Kj_
Nk belváros szívében I. emeleti, 60 nmes, 1,5 szobás, egyed (üléses, K-Ny-i lekvésü, nagy beépített szekrényes bkás ebdó Érd.: Nk
Ady 11. lem 8. Szabó (23396 K)_
Sormáson, 2 szobás, gázas, kertes, családi ház eladó. Irányár 1,8 mR. Érd: Nk, Kossdh u 72. Tel.: 93-375-138-as letetonszámon. (23397 Kj_
Nagykanizsán az Attb deaban 1.5 szobás, 43 nmes, gázfdeses. vízorás, padószönyeges. redőnyös bkás eladó. Irányár 1,6 mR.
Érd.: NK Atlia u 120 1111. Farkas Csaba (23398 Kj_
Nagykanizsa, Garay d 7/A IVem alatt 2 szobás, egyed (üléses, vizórás, tetetonos. redőnyös, bkás 1.700.000.-R irányáron ebdó. Érd: a hetyszfrien Kodela Rozáliánál Telefonon hét közben 17 óra után, szombat, vasárnap egész nap a 9Q/315-499es tetetonszámon.
(23399 K)_
Nagykanizsa Városkapu krt 2B III9 abtti 2+telszobas. központi lúleses, ketet-nyugat fekvésű, lakás igenyesnek ebdó, vagy masteí szobásra cserélhető értekegyeztetessel. Érd.: 90/315-499 tetetonon
17 óra dán vagy a heryszfiert (23400 K)_
Vennék a Szentgyörgyván hegyen lúrdőszobás, jő álapotu házal reáls áron Ajárvatokat este 93/318-390 vagy 06-20/281 -262es leb
lonszámon. (23401 Kj__
Nk belvárosában 59 cmes, 3 szobás, egyed Idéses, telefonos b-
kás eladó. Érd: 313-915-ös tetelonszámon (23402 K)_
Egy 68 rvnes, egyedi fútesú, 1+2 félszobás bkás hosszabb időre albérletbe kiadó a Peterfai deában Érd: 17 óra dán FHyehazán, Ady
u 22 abtl (23403 K)_
Eiadó belvárosi 45 nm-es. redőnyös, egyed gázfűtésű, erkélyes, egy szobás bkás. Érd: 314-559es tetetonon, 17 óra után a 318-898-as
letetonszámon (23404 K)_
Egyszobás, egyedi lütéses bkast keresek 1,1 mFt+g. Erd.: 312-261 -
es tetelonszámon (23405 K)_
3 szobás család házal vernek, vagy 2x2 szobás komfortos egyedi fűtéses lakásokkal cserélnék. Érd\' 06-60/364-260es lebtonszámon.
(23406 K)_
A Berzsenyi deában 37 rvnes, IV. emeteli. egyed fűtéses, vizórás, parkettás, tetetonos, egyszoba összkomfortos lakás szeptemberi költözéssel ebdó irányár 1.6 mFt Érd: 323-453-as tetetonon egész
nap (23407 K)_
Nk-n az Irtás utcában, 1 emeleti, négyszobás, egyed fűtéses bkás elacto. Erd\' Irtás u 28 1/3. Tel 318-342es telefonszámon tehet (23408 K) _
Csengery u 10-ben magasföldsziit, 2,5 szobás, 58 rvnes, kp-i lüteses, redőnyös bkás ebdó. Irányár 3,6 mFl Érd: 93/314-229-es vagy a 93/316-942es tetetonszámon vagy személyesen a Csengery u 2. Illem. 12. alatt. (23409 K)_
Nk-n a Pbtán soron 1,5 szobás, fókJszrrili, egyed lütéses bkás eladó. Eid.: 93.323-64&OS telefon vagy 60M64-870es tetetonszámon
(23410 K,_
¦Eladó Szepetneken kertes csabdi ház a Petőli d 4 szam alatt Eret Nk, Kinizsi út 18. vagy a 323-762-es letetonszámon (23412 K) flagybakonaktol nem messze, Abódávoriban szőlő, gazdagodásra alkalmas terület prncével felszereléssel és letul bkhaló épülettel el-
adó. Ár. 400 eR. Érd.; 323-597es telefonon. (23458 K)_
Keszthelytől 4 km-re, Aló-Gyenesdráson 340 nmes területű letek eladó. Közei a Babtonhoz, vasdálomáshoz, buszmegálbhoz. Ar 1,5
mR Érd.: 323-597« tetelonszámon (23459 Kj_
Tót szerdahelyen kétszobás, fürdőszobás, gázas csabd ház mellek-epütetekkei ebdo vagy Nagykanizsai 1,5 vagy 2 szobás gázas lakás ra cserélhető. Érd 93-323-401 es tetetonon 17 óra dán (23460 Kj
2 szobás vizórás bkás eladó. Érd: Nk. Teleki u 3/B. IX. 53 BÁRMI-
KORI (23461 K)_
Nk-n a városközponttól 10 percre 1 szoba-konyhás, fürdőszobás, spejzos, ebszobás. pincés, taházas bkás kiskerttol ebdó, egyedi gázfűtés van Érd a 322-349-es teteloron este (23462 Kj
1 szobás, 45\'nmes,\'egyed fűtésű, tszt-i OTP lakás ebdó Érd: Hegyi Péter NK Munkás u 10/p. (23463 K)_
Városközpontban 12 emebtes társasházi, (nem panel épületben) 70 nmes, 2 szobás, egyed lütéses, bmkamrás, vizórás, telefonos bkás eladó, irányár 2,8 mFt Érd: 316-914es telefonszámon (23464 Kj Kiskanizsán egy szoba, konyhás, lürdöszobás. regi csabdi ház 300 négyszögöl tekén ebdó, vagy 1,5 szobásra cserélhető. Erd 17 óra
dan a 334-125-ös teblonon (23465 K)_
A Belvárosban 2,5 szobás, bdorozatbn, központ lűfésu lakás bé-nyesnek abértetbe kiadó. Bérleti drj + rezsi fizeteséveL Érd.: 93/314-229 vagy a 93/316-942 es tetelonszámon. (23466 K)
3 szobás, vizórás, redőrrvős, összkomtortos családi ház 650 rvol te-rubten ebdo Miktosfán Érd: Miklósfa, Gárdonyi u 77. (23474 Kj Mkbstan 2732 nmes letek lakható épülettel ebdo. Érd 18 ora dán
Nk KŐrisfa u. 1 (23485 K)_
Nk Zemplén Gy u 5,6 V/30 alatt másfélszobás lakás eladó Irányár 1,5 mR. Éld: a helyszínen 18 óra dán (23495 K) BaJatonkeresztur központiban 200 nrnes epitesi lelek eladó Az utca közművesített Irányár 1,7 mR Érd: Nk, Teleki d 42 Nagyné
(23497 K)_
Csabdi házal vásárolnék Érd 93/310-332es tetelonszámon
(23498 K)_
Kétszobás, gázfűtéses, vizórás, relirxás, bmkamrás bkás eladó.
Érd.: 317-916-os tetetonon. (23499 K)_
Nk-n a keleti városrészben 7 emetetl, vizórás, tetetonos, 2 szobás, redőnyös, egyedi elszámolású központ fűtéses, igényesen telújtott lakás eladó Érd 06-60/371-3S4-es telefonszámon (23532 K) Nk-n a Pivan 117 abtt, 3 szobás csabdi ház melléképülettel, letekkel eladó 5,5 mFtért. Érd 334-084es telefonszámon törők Laszbne-
nal (23533 K)_
Nk-n az Attb utcában 2 szobás, magastoldszinli, redőnyös, vizórás, egyed fdéses lakás ebdó vagy riagyobbra cseréltető értekegyeztetéssel IV. emebtes épületben I. vagy II emeleti lakásra a keteli városrészben. Érd: 06-30/592-991. (23534 _
GARÁZS
Ikergarazs egyben eladó a K-i v.részben, ház ablt Érd: Plander ln-gatlanközveflő Iroda. Nk Kazanlak 9. Tel.: 93/320-111 (21664 K) Nk Hársfa utcában 19 nmes, udvan garázs eladó. Irányár 500 eFI Kód: 6105. Érd.: Torrpa Irgattoríorgalmi Kit Nk Magyar u 14
TelTtax: 93/310-684. (22546 Kj_
Űrhajós di garazssoron 48 nm-es dupb garázsból tőábbtott 2 aknás autószerelő műhely (viz, vibny, 3 lázisu áram, mosdó, wc) eladó. Irányár 1,2 mR. Érd Tompa Iniatiarvorgalmi Kft Nk. Magyar u 14.
TelJFax 9M10-884 (20254 K)_
Nagyváthy deaban 20 nmes aknás garázs ebdó. Irányár 700 eFI. Kőd: G 101. Érd: Tompa Ingatfartorgatmr Kft Nk Magyar u 14
Telefax: 93/310-884. (21004 K)_
Városkapu krt-on 22 rvnes dupla garázs vilanrryal vízzel, fűtéssel, polcokkal eladó. Irányár 900 eR Kód G 102 Érd.: Tompa Ingatlanforgalmi Kft. Nk Magyar u. 14 Telefax: 93/J10-884 (21005 K) Űrhajós di garazssoron 20 nm-es aknás garázs (víz. vilany,.szennyvíz} ebdó. Irányár 650 ezer Fl. Kód G 103 Erd: Tompa Ingat-bntorgalmi Kft Nk. Magyar u 14 TeL.tar 93310-884. (20255 K) Űrhajós di 20 nm-es garázs (viz. vibny. szennyvíz) eladó kanyar 550 ezer Ft. Kód: G 104. Érd: Tompa Ingatlanlorgalmi KII Nk. C.
gyar u. 14 Tel./fax: 93/310-684. (20256 K)_
Nk-n Munkás di garazssoron 18 nmes, aknás garázs eladó Irányár 570 R Kód G 100 írd.: Tompa Ingatlanforgalmi Kii Nk. Magyar u
14. TeMax.: 93310-884 (22418 K)_
Nagyméretű, fűtött garázs eladó a K-i v.részben A garázs ház alatt. Irányár 800 eR. Érd: Pbnder IrwaHarkŐzvetlő Iroda, Nk Kazanlak ¦.- 93.-320-111 LkinkanapolonE 12. 14-17 óraig 21 \'¦
Munkás di garzssoron akna neikdi garázs sürgősen ebdó. Irányár: 450.000 Fl. Érd.: Pbnder Ingatlanközvetítő Értékbecslő Iroda, Nk,
Kazanlak9. lei. 93-320-111 (22073 K)
Garázs eladó a Hársfa és a Kaán Károly út garázssoron Irányár: 500.000 R és 350.000 R. Érd: Pbnder Irgatlarközvetrto Iroda, Nk
Kazarvákkri. 9. Tel.: 320-111. (22760 K)_
Aknás garázs ebdó a Kaán K. út garázssoron Irányár 350000 R Érd.: Plánder ingalbrkózvetlő Iroda, Nk Kazanlak krt 9 Tel:
93/320-111 (22761 K) 1_
Űrhajós deában 20 nmes, dupla garázs (egyik aknás) viz, vilany. szennyvíz bevezetve Irányár 1.2 mFt. Érd.: Tompa Ingatbntorgalmi KII Nagykanizsa, Magyar u. 14 Tel/tax: 93/310-884 (20136 Kj 18 nm-es, ház abtti garázs a K-i v.részben ebdó Irányár 800000 Fl. ERd. Plánder Ingatbnközvetló Iroda. Nk Kazanbk 9 Tel:
93/320-111. (22109 K)_
Munkás di garázssoron a Városkapu krt+ otíatan kadő garázst ajánlunk 500 R-os irányáron Érd: Pbnder Irgaüarközvetrtó Nk Kazan-
lak9. 93320-111. (22370 Kj_
Hársfa utcában garázs eiadó Irányár\' 500.000 R Kaán Károly di garázs soron garázs ebdó. irányár 350000 Ft. Érd Plánder Ingat-bnközvetlő Iroda Nk Kazanbk 9 Munkanapokon 9-12. 14-17 óráig.
Tel.: 93O20-111. (22877 K)_
Nk-n (GE30) E-i v.részben 19 nmes garázs eiadó. Irányár 500.000 Ft. Érd.: Tebk IngalbnközvetrlŐ Iroda, Nk. Tetető 5/a. Fsz Tel:
93017-505 (22735 K)_
Elacb az Űrhajós út garázssorban 20 nmes, tegto teJazatu, meszelt laki, beton aljzatú garázs, kelet-nyugati fekvéssel Irányár: 550 eR. Hiv.szám; SIKER 1792. Érd SIKER Irgalbnközvelló Iroda rtegyka-rizsa. Terv u 4, TEL: 93/312-058, murkanapokon 8-17 óráig.
¦ 23530 K._
Eladó a Muskátli dcai garazssorban 16 nmes, aknás, pincés garázs, vibgflássat. 24 volttal, tégb épületben Irányár 340 eR Hiv.szám. 1798. Érd: SIKER Ingalbnközvetilő Iroda, Nagykanizsa. Terv U 4., Tel.: 93012-058, rrurjianapokon 8-17 óráig !23531 K)_
Az Űrhajós deaban anyagi okok miatt garázs, sürgősen elacb Garázs 20 nmes, tebetonozoll beiül és krVúi is a kapu ebit, műhelynek és raktárnak is megfelelő. Érd: vasárnaponként lehel a kővetkező ef
men Nagykarvzsa. Sugár út 74. (23413 K)_
Muskátli di soron aknás garázs eladó. Érd 323-282-es letetonsza-
mon (23414 K)__
Nk-n a keiét városrészben garázs ebdó Érd 321-256 vagy a 06-60,398-87508 tetelonszámon tehet (23431 Kj_
PARTNERKERESŐ
Nk-n a Munkás ub gorazssoron aknás garázs «lado. Erd: 316-550-as telefonon (23432 K)
JARMU
Ararrymetál szlnü Honda Accord uj gumikkal, 1600 cm3-as, \'85-ós kiadású 2 év műszakival kitúró alapotban 500 eFt-éri eladó. TeL:
93-316-514. (21966 K)_
1300es LADA SAMARA. 7 eves, 43000 km-rel ebdó. Érd: hétköz-ben17óra dán a 93/315-601 es telefonszámon (23430 K) Mercedes lervergápkocsi ebdó Érd: Nk-Sanc, Új Élet u. 61. (20043 ^J*J K)
BMX kerékpár újszerű alapotban (keveset használ), konlrajékes eladó 8.000 Ft-ért. Erd: 93,311X66 letelonon 18 óra dán (22946 K)
Posta Fal 1300-as, 25 éves, érvényes műszakkal ebdó 93377-326-os telefonszámon (23375 K)
Fial Rlmo 1.7-es dbsel, 87es érvenyes műszakival ebdó ITT
33.377-326-os telelonszamon (23376 K)_
ETZ-251-es uj albpotban eladó Éld.: 93/377-326-os tebtonszamon
(23377 Ki_
WV Gol 1.1 es. 1998 jdiusg müszakizva, 5 ajtós, piros, raciósmag-nóval. jo albpotban eladó. Erd.: Scheier Gábor, NK Körmös u 3. Tel 334-21 Oes tebtonszamon (23378 K)_
2 sebességes Babelta ebdo Erd Nk Bajosai u 53 vagy a 319-
346-os tetefonszámon tehet (23415 K)_
BNW 524es TD B9es évjáratú, rrelálfériyü, könnydémtehs. düle-renciál zárral, gvan iBszbval. rriagnósrádbval ebdó. Érd: 93/310-339 vagy a 06-90/327-423 a; letebnszárnon lehet (23416 K)
Lada Samara tarom ajtós. ?3-as évjáratú, 30 kmel eladó Érd: 93.310-339 vaj/ a 06-607327-423-as letebnszárnon (23417 Ki
Lancia Ffisma 1.6-oshoz vennék első bkhárlot, jobb ebo tenyszorot, dszracsol. Ajanblokat 16 órától a 06-60,397-165-os teWonszamra
kerek (23418 K|_
120 Les Skoda, 2 év műszakival ebdó Erd: 256-243-as tetetonon
(23419 K)__
Ctlroén GSA \'83-as évpralú. bjárt múszakival 80 %-os alapotban jó motorral akatresznek ebob. Irányár 50 eFt Érd: 312-111/8278-as
melbken lehet 6-16 óráig (23420 K)_
Garázsban tarlóit Trabant tnss műszakival eladó Érd Tompek Zol-
tánNk Liszt F u, 2\'A. (23421 K)_
R AT-UNO 1,0 injektoros, metálborob, "94es, 5 ajtós szeritetaépko-csl 29000 kiometerrel klúnó alapotban ebdó Éld: a 93/317-923-as tetetonon, az esti órákban (23429 K)
ALBÉRLET
Plánder Incafertő zvetlo Iroda keres kiadó átértet lakásokat, házakat, szobákat, garázsokat, a kiadónak djlalan bérlőké zvetlésssel. Keressen személyesen vagy tetetonon Nk Kazanbk 9 Tel: 93,320-
111 murttaiiapokon 9-12, 14-17 óráig. (21652 K)_
Nk Attib utcában 1+félszobás. bútorozott, egyedi gázfűtéses, vízoras, telesen telújlott bkás kbdó. Irányár 16.000 FI + rezsi Érd: Plánder IngaHankozvetnó Iroda, Nk. Kazanbk krt 9/D. Tel.: 90/320-
111. Hétköznap 9-12 14-17 óra közön (23322 K)_
Nk-án 1 szobás, bútorozott, kp fűtéses, 1 emeteti bkás kiadó a K-i v.részben. Irányár 16.000 R + rezsi Erd: Pbnder IngaBankózvetlo Iroda, Nk Kazanbk kit 9D 93,320-111. hétköznap 9-12; 14-17
oráq. (23323 K)_
U2 telszobas, bútorozatlan, kp lúléses, Isz-i lakás kjaob a K-i v.részben. Irányár 15000 Ft + rezsi Érd: Pbnder Ingatlanközvelló Iroda, Nk Kazanbk krt. 9/D 93O20-111 hétköznap 9-12 14-17 óra közölt (23324 K)_
Keresünk kiadó albérleteket, lakásokat, családi házakat, búlo-rozottan vagy anélkül. Tetek Ingatlanközvetítő Iroda Megtalál bennünket a Teleki utca első négyemeleles házának földszintien, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben Nk. Teleki u 5/A, Fsz. Tel 93/317-505, Nyrtva: H-P-ig: 9-16 óráig,
Sz: 10-12 óráig. (12028 K)_^
Albérletei keres-knal az ÉGISZ Ingatlankózvetlo Iroda a város különböző pontjain (Teles lakásokat; szobái kakason belül fürdőszoba és toriyhahaszrialallal, egyedi v. kp, fűtósseL) Érd: 313-371 tetetonon 14-18 óráig, vagy TeteM u 16. ablt az Égisz rodában (20507 K)
f
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Bátorfi József
temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
/
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat
Kiss Lászlót
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Székely Kálmán
In-
ternetesén megjelentek, sírjára szorút. virágot, helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik
Hencsei Istvánné
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Nagykanizsán a Berzsenyi ulcaban 2 szobás, egyecf gazas, bútorozatlan bkás kiadó. Bérleti d| J9.00Q.-FI+rezstVhó. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETfrO IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (AB AEGON Biztosló Epúbt fsz.) Tel.: 93,310-504. (22332 K) Nk-án a bek/árosban 2 szobás, egyed gázas, bútorozatlan csabdi ház garázzsal kiadó. Bérjetl dt 30.000 R+rezsihó. Érd: PANORÁMA INKOZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosló Épület fsz.) TeL: 93310-504. (22984 K) A belváros szíveben 1 szobás. 2 emeteti.egyed gázas, bútorozatlan lakás badó. Elérteti dj 16.000.-R+rezstfto Erd: PANORAMA INKOZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa. Eötvös lér 16. (AB AE-
GON Biztosító Éputet fsz.) Tel 93,310-504. (23550 K)_
Déli városiészben, 2 szintes család ház alsó szintjén 1 szobás, egyed gzas bkás bdorozva, vagy bdorozalbnd kbdó. Bérleti dj: 1lCO0,-R+«zs^K>. Éld.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eólvös lér 16. (ÁB AEGON Biztosló Éputet Isz) Tel.: 93310-504 ( 23551 K)
Katonaréten 2 szintes, család ház alsó szilijén 2 szobás, 100 nmes, egyedi gazas bkás bútorozva, vagy bútorzalbnd kbdó. Bérleti dj: 16.000. -R+rezsiM Éld.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykancsa, Eötvös tér 16 (ÁB AEGON
Biztosló Épütel Isz) Tel: 93310-504. (23552 K)_
Belvároshoz közel 1 szobás, egyed gázas földszinti lakás bútotozal-land, június 01+3 kbob. Bérleti di 13-000, -R+rezsiAó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös W 16 (AB AEGON Biztosító Épület Isz.) Tel 93310-504 (23553 Ki Kazanlak körúton 1 szobás, 1 emeteti bútorozol! bkás kiadó Bérleli dj: 16.0CO,-R+rezstvhó. Erd: PANORÁMA INKOZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosló Épütel Isz) TeL: 93/310-504. (23554 K)_
Kiadó Nk belvárosában 2+2 félszobás, 80 nm-es, 1. emeteli, bdoro-zott, egyed fűtésű, tetetonos lakás, csak megbízható bértok részére, kjzáróbg bkás céljára, álhttartás, dohányzás melőzósével Bérleti dt 35.000 R + rejsivhö + igény esetén garázs 5.000 Flhó. Érd: SIKER INGATlJWKOZVETfTO IROOA, NK Terv u 4„ TeL: 312-058, munkanapokon 8-17 óráig. Hiv.szám: SIKER A/224. (23283 K) Kiadó Nk belvárosához közel 1,5 szobás, bútorozatlan, központi lütesü, 5. emetelj lakás Bérleti dj: 15000.R+ rezsjrtto. A rezsi 3 tore kb. 4.000.-R. Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA, Nk Terv u 4., Tel: 312-058, munkanapokon 8-17 óráig. Hiv.szám: SIKER
A/292 (23141 K)_
Kiadó Nk keleti városrészében 1. emeleti 1 +2 télszobás, erkélyes, központi lútésü, vfzórás, beépített szekrényes, szóriyegpadbs, tapétázott 4 emeletes épületben tevő lakás, igény szerint bútorral vagy anékút Bérleti drj bútor nélkül. 13.500,-FI + rezstvhó. bdorral 16.000.,-Ft+rezsthó. Hiv.szám SIKER A/280. Érd.: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nk, Terv u 4. Tel: 312058, munkarapo-
kon 6-17 óráig. (23142 K)_
Kiadó Nk D-i v.részében 1 szobás, 29 nmes. egyed gázfűtésű, vizórás, udvari lakás, igény szerint bútorral, vagy anélkül, maximum 2 ló részére. Bérleti dj bútor néküt 12.000 R + rezsVhó, bútorral 15.000 R + rezsihó. Érd: SIKER IngalbnközvetJto Iroda, Nk Terv u 4., Tel: 312-058. munkanapokon 8-17 óráig. Hrv szám: SIKER A/294
(23284 K)_
Imdarak, letetonos. 1 szobás, es 3 szobás belvárosi bkások kiadok. ÉRd: Pbnder Inpatbnközvetlő NK Kazanlak 90 Tel.: 93/320-111 (22384 K)_
11 nmes, belvárosi üzlethelyiség mosdóval kiadó rabnak vagy vál-lakozasi tevékenységnek hosszabb távra. Érd: 320-111. Plánder In-
cg ttarko zvetlo Iroda, Nk. Kazanbk 9. (21931 K)_
1+1 lelszobas, t-\'Jt- .^zallan lelef :<<r.<-. e-jyed ¦ rk-^jzir tute;-íj takar, badó a K-i v részben Érd: Plánder IngafbnközvetAŐ Iroda. Nk Ka-zanbkkrt 9. Tel: 93/320-111. (22997K)_
1 szobás, bútorozott, 1. emeleti, kp, fűtéses lakás badó. Egy fő részére rezsivel 18.000 Ft, 2 b részére 20.000 R. Érd.: Plánder Ingal-lankozvetló Iroda, Nk. Kazanbk krt 9 Tel: 90/320-111. (22998 K)
2 szobás, egyedi gázfűtéses bkas albérletbe badó, az egyk szoba bútorozva, a másik bdorozaiianul Érd.: Plánder Ingatlankó zvetlo Iroda, Nk. Kazanlak krt. 9. TeL: 93/320-111 (22999 K) Használatra odaadom Szertgyorgyvári hegyen tevő hobbi kertemet .Petrezselyem" jeigére kérem a jelentkezőkéi a Pbnder Ingat-lankózvetlö Irodában NK Kazanbk Kit 9. Tel 93320-111 (22664
K)_
Albérteti szoba badó. Érd.: Nk, Erkel F. a 9. Lem. 3. (23423 K) Bútorozott szoba, konyha, fürdőszoba használati !i olcsón badó egy nőnek vagy daklarrynak, Itotve no + egy gyermek részen. (Nem d ¦ ¦ hanyzok előnyben) Érd: NK Kazanlak 3fc. 2/9. Göncz (23424 K) Bdorozott 1 szobás lakás átérteibe badó. Érd: 323-852es leteké-számon. (23422 K)_
A Csengery 10 sz. alatt 2,5 szobás, központi fűtéses magasföktezirti latas bérbe kiadó Eri 93-314-229es letetonszámon (23425 K.
Belvárosban 4 szobás, Összkomfortos lakás átérteibe vagy irodának badó. Érd: NK Csengery u 10/C. 1. em. Csőre (23426 K) Albérleti szoba kbdo egy 52-62 éves kong tértnek. Érd 317-402-es telefonszámon. (23427 K)
Figyelem! A buszmegállónál épüb Ptaasarnokban. földszirten, forgalmas közlekedési helyen, a bejárat meletl. élelmiszer jelegű 22,44 nmes úztetheh/iség oszlói badó tesz. Érd.: személyesen, vasárra-ponkénl. Orr a hidebben (23428 K)_
3 szobás csabd házat bérelnék a Katonaiét környékén Ajanblokat munkaidőben az 537-032-es letetonszámra kérek. (23491 K)
VEGYES
Zalatarosra szakácsot es pultost felveszünk Érd.: 319-546-os lete-
lonszámon (23366 K)_
Fagyai, sövény, iskolázott be és csavaros fűz (dsz luz) eladó, érd
KisTtanizaa, Nagyrácz u 45/A. Tel: 319-624 (21887 K)_
CD írás 500 R. bmezzel együtt csak 2000 R, Új Super Nintendo gép 22.000 FI Hrvj.: a 06^462-199es teleionszámon (21055 K) Gyere fussunk együtt! Szuper tehetőség tőkért, de nemcsak fialabk-nab Ha tanulsz, dolgozol vagy eleged van a tonoködbot, ha zsebpénz kel vagy a komolyabb pénz érdekel segítetek Tetefonáí munkanapokon 1600 óra után, hétvégén egész nap a 06-20/565-069-es számon (23457 K)
Öreg esetleg javlasra szorub fotel vennék Érd.: 06-20,362-559-es tetetorvjzamon (23490 K>
Gitár, lario^harmonika, szirtelizátor, zongora oktatási válbbk. Ugyanitt angol nyelvű szóvegek torcHasál is válbbm. Érd: Kiss Le-verte, Nk-Sánc, Új Élet u 61 Hetién 20 óra dán (20603 K) Dekorációs rekbmgralka és gyermekszobak festéséi válbbm. IrT
323-21 Oes tételszámon (23049 Ki_
Egy bős magányos bácsi vagy nenrt. ab magal elbírt nem tudja, ápolással, gondozassál lakásért válbbm. Ajanblokat „Szeretet" ekjére varok a fik FI 154-re. (23434 K)_
1 * mosdó, 1 db fehér színű kád 1 db lengőkaros csaptelep, 1 dó Zárt ajtólap használtan ebdók Érd: Görcsi Józsefnél a 322-572-es letelonszámon (23380 K)_
3 lunkcbs. kiskerekü babakocsi, 10.000-FI-érí eladó Erd a 323-
135-ös tetefonszámon. (23361 K)_
Szabadhegyi lékemen lenyögyökerek kivágásához a letek lebsasa-hoz vagy (elszánlasahoz alkalmi munkást keresek. Erd.: 316-516-os letetonszámon, (23382 K)
01 literes, alig használt villany boyter 7 000-FI-érl. üveges artó-lap 5.000 R-ért, kétszárnyú zsalus, bejárati artólap 10.000 Ft-ért eladó Érd: az esli órákban a 315-668-as letelonszámon.
(23383 K)_
4 gyermek után szoc. pol. kedvezmény eladó. Irányár 1 300.000.-Ft. Erd: Nk, Attila ül. 12. D 111/1 vagy Budapest XII. ker. Királyhágó lér 1. mlsz. 10. Tel: 06-1/213-9600. Farkas Csaba. (23384 K) _
2 lunkccs babakocsi, lovato albpotban tevo. 8 eFlert sürgősen ef-
adó. Érd 322-085os letetonszámon. (23385 K)_
Energomat automata mosógép 1 éves, hideg-meleg vizes, ki-váb állapotban eladó. Érd.: 322-085-ös telefonszámon (23386 K)_
Büfékocsi kbdó nyári hónapokra. Érd: 93,319-949es letetonszámon
(23387 K)_
Nagykerekü, mózeskosaras babakocsi eladó 15 eFI-ért. Ugyanit Marco 3 funkoós babakocsi eladó 7 eRért. Érd: 323-597es leteton-
számon (23390 K)_
Kombi gyerekágy ebdó 15 eRért Érd: 93316-839es letetonsza-mon (23391 K)__
3 lunkcbs bskerekü babakocsi 10 eFI-ért ebdó. Érd: 323-135-os te-terontzámon (23392 K)_
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
Jó albpotban lévő régi típusú, kombinál dótabútor ebdo Érd.: 18
óra dán a 93/317-390es tetefonszámon (23435 K)
1 éves, tarka, nőstény cica álatbarátnak ingyen etvhelő Erd: 318-
701es letelonszámon (23436 K)_
Eladó 5 les vlbnyboybr 7.000,-Ft, üveges ajtólap 5.000,-R kétszárnyú bejárati zsalus ajtókig 10.000,-Ft-ért. Érd.: este az 93/315-668-as
tetefenszámon. (23437 K)_
Új elemes szekrénysor, valamim új 4 személyes rekamié, 2 db fotellal és 1 db sarokpad és 1 db cenlnroga ebdo Érd Nk, Teteb u
IX-53 BÁRMIKOR\' i23438 K;_
Konyhai sarokétkezó (asztal + 2 pad) olcsón ebdó Erd 321-208-as letetonszámon tehet (23439 K)_
Robi 56-os, 4 ütemű Bnggs motoros kapábgép u| álapolban 36 eFI-ért és garancális. benzines szegék/nyirok ebdók Tel: 93/315-865-Ös
letelonszámon. (23440 K)_
Agynemdortós heverők, 2 db rusztikus fotel TV szekrény és konyhaasztal jo állapotban olcsón eladó Érd: 93,315-865^s letefonsza-
mon (23441 K)_
Murkanelkdkénl középkorú hölgy munkát keres Minden rnegofclás
érdekel Erd: 322-349-es tetetonszámon (23442 K)_
Zeptor új edénykészlet 6 db-os eladó. Érd: 9332O403*s tetetem-
számon (23443 K)_
Német nyelvből konepetálást vállatok általános iskolai tanulók számára. Érd.: 16 órától a 313-575-Ös telefonszámon lehet
(23444 K)_
Kereskedők tevékenységét vagyonőr biztoslana Ajanlatokat /orgal-
mazásban segl\' jeigére NK Pl. 154-be kérek (23445 K)_
Adómata mosógép, szovjet gyártmányú, 12 eFI-ért ebob. Érd
93,37M55^s telefonszámon (23446 K)_
Mely babakocsi és kiságy nagyon otosón ebdó. Érd: 90/321-051-es
letetonszámon. \'2o447 f._
Malematika es-Vagy lizita korrepetálás kozepiskobsoknak sok feladat megotobs, korrekt áron Érd: Batthyány u 19. vagy a 93*311 -
704es tetefonszámon tehet. (23448 K)_
3x2 méteres szőnyeg, 2 db rézkarc ebdo Erd: 316-488es teteto-rrn !2-44.-\' Ki
Cirkogejzíres gázkazán, gyerekheverők, új állapolban lévő tea-tűzhely ebdó. Érd.: 19 óra után a 93/375-321-es letelonszámon. (23450 K)
Morzsolt kukorica elacb. Érd 19 ora dan a 93375-321-es teleionon"
(23451 K)_
Árva XK 007 exceía rnaonócteck. CD, dal d>e» dolby BC es DBX el-
ado. Érd: 06<30/271-017es tetelonszamon (23452 K)_
FagytaI pasztőrizáb gép kjűnő álapolban eladó Érd 06-30,370-
472es telelonszamon tehet. (23453 K)_
Markó 3 funkciós babakocsi eladó 7.00^-Flert, és egy nagykerekü mozeskosaras babakocsi 15000,-Rért. Erd: 323-597es tetetonszá-
mon (23454 K)_
Eptlok ügyelem! Nagyon obson |dlut hasznai b albpolu 2 ab tel, 2 db üveges ajtóhoz, kb. 100 db használt palához, melyek tárolás miatt sürgősen ebdók. Irányár 4 db ajb, ára csak 20.000,-R, pab 15 Ft/db. Érd.: Babsa, Torokvári d. 140. (szombat, vasárnap) este a
322-827es letelonszámon (23455 K)_
10 db lebtonoszbp ebdó Erd: 319-234-es telefonszámon (23456
K)_
Megbízható Italai lúggelten hölgynek házi és házkörüli munkáért lakhatást biztosítok Érd 93/367-078-as letelonszámon
(23484 K)_
Nagy teteiben minőség leherbor eladó Erd.\' 356-243-as letefonsza-
mon (23487 K)_
Válbbk btantást válblaloknál. btézményeknel. lépcsőházaknál, ma-
gánházaknál. Érd: 317-916-os letelonszámon. (23500 K)_
Egy Vesta Ipusú. biztonsági záras gáztűzhely ebdo. Érd a 323-210es tetetonon (23488 K)
Felügyeletet válbbk idős beteg emberekre, nappal es éjszaka is
Erd 317-916-os letetonszámon (23501 K)_
Betonkeverő, tapkeverőgep, kompresszor (ipan árammal) eladó. Erd:
356-243-as tetetonon (23489 K)_
GyermeMekj-j,eletei válatok, nappal és éjszaka is. Erd 317-916-os
tetetonszámon. (23502 K)__
Fiatal kisgyermekes házaspár eladási szerződést kötne. Erd: 322-
040et tetefonszámon (23496 K)_
Bedolgozási válabk (varrás krvételóvel) Érd: 317-916-os letelonon. (23503 K)_______
55 789
A legújabb adatok szerint jelenleg 55789 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten harminckét csecsemő született Nagykanizsán és vonzáskörzetében, ebből tizenegyet jelentettek be nagykanizsai lakcímre, A mögöttünk álló hét folyamán harminc polgár halálozott el. A hét folyamán tizenegy fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni. Városunk lakossága tíz fővel nőtt. Hétvégén huszonhárom párt esketett az anyakönyvvezető, ebből huszonöt fő kanizsai illetőségű.
45/157/53 elvált hölgy megismerkedne független, jó megjelenésű úrral tarlós kapcsobl céljából Levelekel .Piros rózsa" jeigére. Nk Pl..
154-re várok (22591 K)_
40/17268 független, dpbmás, egyedül eto úr keresi egy nemdrv hányzö, vékony testakatú hölgy ismeretséget házasság ceíjábol Le vetet „Pongó" jeligere várom, Nk. Kazanbk krt 9 Plánder Hidetc (22757 K)_nn;
40 éves, 165 cm magas, lelsótokü végzettségű, rendezett anyagi körülmények között éb. független, csinosnak mondott, kedves riólgy megismerkedne korban hozzáilő, hasonb adcflságokkal rendelkező, magas, riemdohányzó úrral Levelekel „Frezia" jeligére, Nk Kazanlak krt. 9. FTánder Hrdelöbe kerek. !23333 Ki
Egy értelmiségi. lüggeHen, csinos, filigrán hölgy, aki 42 éves, 165 cm magas, várja a levelel annak a lúggetten, remebhányzó, bteUgens. jo megjelenésű urnák a tevelet. aki 40-46 év kor közötti .Gyöngyvi-rácr" jeligére, Nk Kazanbk krt. 9 Pbnder Hidetó címre. (23334 K>
41 eves. lüggetbn. 165 cm magas fialatember rendezeti anyag«Ma) korban hozzailő hölgy levetet varja. Gyermek nem akadály. Leveleket .Együtt egymásért" jeligere varom Pbnder Hfdebbe.Nk Kazanlak 9 i227í>9 Kj h - ¦ Olyan férfit keresek társamnak, aki hűséges, őszinte, korban hozza-, mlb, nem a gazdagságra és kalanda vágyk 47 éves asszony va-gyok Leveleket „BecsüteT pigére, Nk. Pl 154-re várok. (22839 K)
38 éves, 165 cm magas, független, nemdohányzó, egzisztenciával,; biztos anyagi háttérrel rendelkező fiatalember keresi korban hozzállo, fiigrán, kedves hölgy bimrelsegét komoly kapcsobl kbafdásanok céfából Leveleket ..Lmaelv jetiére. Nk Kazanbk krt 9 Plánder Hirdetőbe kerek (23005 K,__
43 éves, 176 cm magas, lúggetten, egzisztenciával, biztos anyagi háttérrel rendelkező tataiember komoly kapcsobl céljából vara a tevéteket korban hozzáilő hölgyektől, egy gyermek nem akadály „Egydl tenni tenne jót" jeigére, Plánder Hidetobe, Nk Kazanbk krt 9. (23006 K)_
42 éves 160 cm magas független vidéken eb fbtatember keresi korban hozzá lb hölgy levetel, aki rendezeti otthonába költözne de legalábbis tartós kapcsolatra vágyik .Együtt-Egymásért" jeigére Nk Ka-
zanbkft Plánder Hirdeti r_.ilf.6\'k\'i_,
.Tavaszi találkozás" plgere varom tüggetten, 47 éves korig olyan hölgy levetel, aki minden htommal elogadna, igazi larsra vágyó füg-getten 47 éves (érti vagyok. Gyermek nem akadály Nk k"3ntSii^ Pláncter Hirdetőbe varom a levelekéi (23167 K)_
34 eves lüggetlen, magas, jó megjetenésú talotember keresi Mr* paijál komoly kedves csinos Iblgy személyében Júniáís" leligere Nk Kazanlak 9. Plánder Hirdető cinre várok levetet (23168 K) 36/164 cm magas erváfl dpbmás hölgy, rendezeti anyagukkal kflreTíW". korban hozza ilő elvál fiatal ember tevéiét tartos kapcsobl kblakita sa céljából. .Búzavirág" lelgére Nk Kazanlak 9. Pbnder Hrtetflbe
varok bvetel (23169 K)__
28 éves 168 cm magas, kek szemű, karos szenvectefytól mentes barna hajú, irtelnens. független fiatalember keresi élete panai Olyan hölgy személyében ab nem a bralytit várja a fehér lovon, hanem a földön éb líd. Kizárólag vidéki hölgyek jelentkezésének .A: étet együtl könnyebb" jeigére Plánder Hirdetőbe Nk Kazanbk 9 v.i
rok levetet (23171 K)_
60-as Özvegy lérti flrgrán alkatú, 50-55 eves korú barátnőt keres Le veteket .Orgoravirag" [ekjére varok a Nk Pl 154-be. (23433 K)
50 éves, Kiggetfen, p körülmények közölt eb férfi keres egzisztenciálisan rendezett helyzetű, egyedül aló. jo alakú csinos hölgyei Uttós kapcsobl céfából- Levelekéi .Te meg Én" jeligére a Pl 154-re ke
rem (23434 K)__
„Tuípán" jeligére varom olyan 40 eves hcJgy levetet, aki taros szerv vedéfyeMöl mentes, egy 42 éves, 165 cm magas fuogetten rende,zeJ!. anyagiakkal vidéken eb tbtatember Nk, Kazanbk 9 Pbnder Hirde-
töbe. (23480 K)_
.Pünkösd rozsa" jeligére várom 55 éves korig olyan úr levelet, aki szerelelet adni es kapni akar, ha erre vágysz, akkor frj egy lúggetten 52 éves egzisztenciával rendefcezö szeretetre méló hob-nek Í23431 Ki
17466 eves fatalos taros szenvedélytől mertes igenyes özvegy ember keresi nem _ohányzó, aranyos lestolkalú hölgyet, ab otthonába kölózne. „Szeretef jeigére Nk Kazanbk 9 Plánder Hiidetöbe
(23482 K)_2_
Nem férjet keresek, csupán egy keltem*., modorú, tüggetten, vidám természetű, hteligens jóbarátol. akt szabaddejének kellemes eltolte-séhez társat keres Szerelem az dazást, lermészelel sp«W--49,162-63 kg barna hajú, tüggjelten, magamra es környezetemre ige nyes vagyok .Párosan szép az étet" jeligére varok levetet a Nk Ka-zanbk 9. Plánder Hirdetőbe. (23483 K)_
44 éves nem tüggetten férli szabaddős partneri keres csnos röigy személyeben Levelekéi rjiszbecb" jeigére a Plánder Hirdetőbe Nk, Kazanlak 9-be kerek (23494 K)
25 éves lány megismerkedne érettségizett, rteikgens, inteleklualis, gátlásos, zárkózott, magának vab, begubódzo, ábioobzó természetű, nagyon szerény, mozit, sportol, úszási, kerékpározást, kiran-dubst kedv eb liuval Leveleket ^lágyon szerény és begubódzo\'Tetr gere a Nk Pl 154-be várok levetet (23555 K)_
INGYENES
lakossági apró
FELADHATÓ:
WagylcauLlzsa, Terv u. 3.
TELEFON:
93/310-940, 312-305
?t mí! fojtt?**L *tétt\' ér«(tjUk<??*iL
ftrit lisjil iwHiUtuualí tirtyi/U*
32 KANIZSA - 1997. május 9.

A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar tavaszi koncertje
Lapzártánk után, kedden ll) órakor az Állami Zeneiskola szülői munkaközösségének és a Kanizsai Zenepártolók Egyesületének közös rendezésében adott lavaszi koncertet a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar. A műsorban Vámos Béla (klarinét) Rossini és Horváth Diana (ének) Bizet műveket adott elő. Straub Tamás (gitár) Rodrigues Aranjuezi koncertjét szólaltatta meg Talár Csaba közreműködésével pedig Arutjunjan Trombita-koncertje hangzott el Dinnyés Soma vezénylete mellett, a Batthyány Lajos gimnázium aulájában.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 3L0-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 9-én 18 órakor: NÉMETH JÁNOS KERAMIKUSMŰVÉSZ ÉS KIRÁLY FERENC SZOBRÁSZMŰVÉSZ KÖZÖS KIÁLLÍTÁSA
" Megtekinthető: május 31-éig
- 10-én 18 órakor: A TÉLAPÓ AKCIÓCSOPORT MŰSORA
- 13-án 18 órakor: ÉRDEKES TÁJAK - NYÁRI ÉLMÉNYEK
„VADÁSZKALANDJAIM AFRIKÁBAN" (Namíbia, Botswana) videofilmei útiél-mény-beszámoló
- 13-án 17 órakor: SZŐLŐMŰVELÉSI MÓDOK - előadás
- 14-én 18 órakor: AZ EMBER
ÉS A GRAFOLÓGIA - is mérettet jesztő előadás
- 14-én 19 órakor: M.É.Z. EGYÜTTES ÍR, SKÓT, ANGOL NÉPZENEI MŰSORA ÉS TÁNCHÁZA
BETÖRÉSEK,
HALÁLOS BALESET
Betörtek a nagykanizsai önkormányzat piacfelügyelőségének piaci irodájába. A betörők pénzt és helyjegyeket zsákmányoltak. A homokkomáromi hegyen kél pincét törték fel, s egy kapálógépet és egy fűnyító sikerült szerezniük az ismeretlen tetteseknek. Ugyanígy kapálógépet és fűnyírót tulajdonítottak el egy fityeházi családi ház udvari tárolójából. Tótszerdahelyen kettős halállal végződött az a baleset, melynek során a Nagy István (Szepetnek, Kisfaludy u. 7.) által vezetett Lada gépkocsi egy jobbkanyarban kisodródva nekiütközött az árokparton álló villanyoszlopnak. A gépkocsi vezetője és utasa (Nagy József. Újudvar, Dózsa u. 24) a helyszínen életét vesztette.
TÜZEK
A kanizsai tűzoltóparancsnokság tájékoztatója szerint mozgalmas éjjelei voltak a kanizsai tűzoltóknak. Április 27-én éjfél után egy surdi családi ház tetőszerkezete égett. Személyi sérülés szerencsére nem történt, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. 28-án éjjel szintén egy lakóépülettűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezúttal Zalamerenyére. Személyi sérülés itt sem történt, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. 30-án reggel öt órakor jelezték, hogy a 74-es út mellett álló K-74 diszkó épülete kigyulladt. A helyszínre érkező tűzoltók a tűz rendkívül gyors -elharapózá-sa miatt az egész épületet lángokban állva találták. Az oltás során egy leomló tűzfal egy tűzoltót súlyosan, négyet könnyebben megsebesített.
VIZSGÁLAT A DISZKÓTŰZBEN
Mint a tűzoltóság illetékesétől, Tóth Istvántól megtud-
tuk, a K-74 diszkó ügyében még mindig tart a vizsgálat. A tűz keletkezésének okát a tűzoltóság által felkért szakértő, az ORFK Bűnügyi-technikai laborjának szakértője vizsgálja. A szakértői vélemény elkészültét az illetékesek a jövő héten várják. A további esetleges vizsgálat ennek a szakértői véleménynek az eredményétől függ.
ÚJABB PRÓBÁLKOZÓK A ZÖLDHATÁRON
A múlt héten a magyar-szlovén zöldhatáron kísérelte meg az átjutást egy harminc főből álló csoport. Kísérletüket részben a magyar határőrök hiúsították meg. a csoport magját, huszonegy fői még Magyarországon elfogva, részben pedig a szlovén határőrizeti szervek, ezek ugyanis az illegálisan átjutott kilenc személyt elfogták, és Magyarországra visszatoloncolták. A gyékényesi vasúti átkelőhelyen a kilépő Venezia gyorsvonaton elrejtőzve próbált egy román férfi külföldre jutni, ám felfedezték és elfogták. Ugyanitt egy kilépő nemzetközi gyorsvonat ülése alatt két albán férfit, míg egy belépő gyorsvonaton egy román állampolgárt fedeztek fel. Rajtuk kívül egy szlovén állampolgár ellen Magyarországon való jogellenes tartózkodás és egy jugoszláv állampolgár ellen közokirat hamisítás miatt kezdeményezett a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság eljárást.
A SZERELEM NEM ISMER HATÁROKAT
Ez év január 31-én már elfogták illegális határátlépés közben azt a szerelmespárt, mely páros hölgy és férfitagja közé az államhatár sem emelhet akadályt. Ezt bizonyították április 25-én este is, mikor a
határőrség járőre újból illegális határátlépésen érte őket. A Ré-dics községi illetékességű negyven éves magyar hölgy ellen újólag szabálysértés miatl tettek feljelentést, míg a szlovén állampolgárságú barát súlyosabb büntetésnek néz ezúttal elébe, mivel őt az előző eset okán Magyarországról kitiltották, így most jogellenes Magyarországon való tartózkodás miatt tettek ellene büntető feljelentést, s adták át a rendőrségnek.
EMBERCSEMPÉSZET A MUNKA ÜNNEPÉN
Május elsején sem tudott békésen otthon ünnepelni az a két
- egy magyar és egy szlovén
- embercsempész, akik kétszáz német márkás díjazás fejében vállalták hét jugoszláv állampolgárságú férfi illegális átjuttatását a magyar-szlovén határon. A szlovén embercsempész egy határközeli erdőnél várta meg, amíg magyar társa személygépkocsijával odafuvarozta a jugoszlávokat. Azonban mikor a második fordulót tette meg Lenti és az erdő között a 48 éves magyar férfi, a határőröknek is gyanús lett az erdő szélén várakozó gumicsizmás idegen. így a jugoszlávok már a határőrök karjaiba futottak.
HATÁRFORGALOM
Április 21-től május 4-ig a magyar-szlovén határon
171287\' utast és 68764 járművet, míg a magyar-horvát határon 325244 utast és 108997 járművet ellenőriztek a határőrség munkatársai. Beutazási feltételek hiányában húsz külföldi állampolgárt kellett a határról visszafordítaniuk a magyar határőröknek. A Sármelléki Ideiglenes Átkelőhelyen 8 repülőgépet és azok 173 utasát ellenőrizték.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
Főszerkesztő: Dóró János. Főmunkatárs: Lukács Ibolya. Munkatárs: Dukát Éva, Szálában Attila. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal. Balogh László. Bodor Béla, Horváth Ilona, Pungor Attila. Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 Tel./fax: 93/312-305. Szedés: Alttal Lívia, Borda Menyhért, Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Terv u. 3. Tel.: 93/312-305, Menyhárt Reklámiroda Nagykanizsa, F5 út 10. Tel./fax: 93/322-539. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. Ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kfl. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-3879
NAGYKANIZSA
AZ EMBER AZ EG1 AKI SAJÁT KÖRN1 KÉPES Pü
Nem perlik az újságírót
NINCS ZAVAR A VÁSÁRCSARNOK KÖRÜL
A legutóbbi közgyűlés zárt ülésen hallgatta meg az Alfától az Omegáig Kft. ügyvezetőjének beszámolóját. Ezt megelőzően információink szerint Stahl György fontolóra vette, hogy bírósági feljelentést tesz, mert a Pécsi Rádió munkatársa, Molnár László hitelrontó megállapításokat tett a vásárcsarnok-beruházást végző kft-vel szemben. Ebben többek között az szerepelt, hogy a vásárcsarnokot idegen területen, más tulajdonán építik. Mint Stahl György elmondta, ez nem igaz, hiszen a szomszédos területre korábban ráhordott földet elszállíttatták, szó sem volt ráépítésről. Hamis állításnak minősítette az ügyvezető azt is, hogy Molnár László a rádióban azt mondta, hogy a vállalkozói beruházásként indult vásárcsarnok mára városi nagyberuházássá vált. Stahl György hitelrontás miatt kívánt feljelentést tenni, de mint mondta, mérlegelve azt, hogy nem lenne pozitív eredménye a befeketetők és a nyilvánosság szempontjából, elállt a tervétói, hozzáfűzve azt, hogy egy újságíróval szemben az a legelutasítóbb magatartás, ha nem vesznek tudomást róla.
LOVASUNNEP
BARÁTOK
KÖZT
Számottevő érdeklődő nélkül zajlott le a múlt heti lapszámunkban beharangozott évadnyitó Lovas Military Bajnokság első két napja. Vasárnap azután mintegy ezer-ezerkétszáz látogató és résztvevő előtt avatta fel Göndör Islván országgyűlési képviselő a Csónakázó-tó partján épített pálya második szakaszát. E rendezvény egyben a júliusban megrendezésre kerülő nemzetközi lovasverseny főpróbája is volt.
Sporttudósításaink a lap 23-24. és 25. oldalán olvashatók.
VASUTVILLAMOSITAS
Horváth Viktor, a MÁV vezérigazgatóság és Méhes Csaba, a Siemens képviseletében sajtótájékoztatón bejelentette, a Balatonkeresztúrtól Murakeresztúrig húzódó vasútvonal villamosításának ügyében a
munka előkészítése, tervezése már folyamatban van, a lényegi munkára várhatóan ez év közepétől kerülhet sor. Méhes Csaba szerint várhatóan 1998. második negyedévének végére léphet üzembe a most villa-
mosított vasútszakasz. Ez a tervek szerint mintegy 5,7 milliárd forintba fog kerülni. A munkálatokat Murakeresztúr felől fogják kezdeni, s onnan haladnak folyamatosan a Balaton felé.
MEGJELENIK MINDEN PENTEKEN
ÄRA: 35 R
dél-zalai hetilap
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Telefon/lax:
(93)312-305
ALAPÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 20. szám 1997. május 16.
Az anyós is benne volt
SUHAI DOBÁSA
Már elkészültek az alapok Bajosán, amikor megérkezett Berta István és Gaál Tamás kérelme a cégbíróságra, hogy GÁ-BE Kkt. néven jegyezzék be 100.000 Ft készpénzzel alapított vállalkozásukat. Ez a hiánypótlások után 1996. június 20-án meg is történik, ám időközben újabb kérelem érkezik. Ebben az áll, hogy a közkereseti társaság tagja lett június 12-től 26.000 Ft befizetése után id. Kolongya Jó-zsefné Nagykanizsa, Platán sor 8/a szám alatti lakos. A kérelem azt is tartalmazza, hogy a társaság nyereségét ezek után 40-40-20 százalékban kell felosztani. Az utóbbi húsz
százalék Kolongyánét illeti, aki Su-hai Sándor volt polgármester anyósa. A Platán sori cím sem ismeretlen az olvasók előtt, hiszen az már előkerüli a kollégium-ügy kapcsán, mini Suhai Zsolt - rászorultságát cáfolandó - egyetemi hallgató tulajdonát képező lakás. A kkt cégtörténetében egészen ez év április 15-ig nem történik semmi. Ezen a napon - mielőtt április 14-én lefoglalták a polgármesteri hivatalban az üggyel kapcsolatos dokumentumokat - robbant ki a közgyűlésen a Suhai-ügy, és ez egy cégbírósági kérelem iktatásának időpontja is, mely arról szól, hogy a GÁ-BE tagjai közül
március 31 -i dátummal törölni kell id. Kolongya Józsefnél. Az ügy ezen szála újabb találgatásra ad okot,, hiszen a jogi ügyeket kezdetektől az a köztudottan SZDSZ-hez közelálló dr. Kovács Lóránt intézi, aki lapunkban már szerepelt sikerdíjasként, s aki ügyvédként és családi kötődés okán tulajdonosként is részt vesz abban a tranzakcióban eladóként, akitől a vásárcsarnok beruházójának tulajdonosát képviselve Suhai Sándor mintegy tizennégymillió forintért - 5500 Ft/m2 - megvásárolja, egyébként erősen felértékelt áron a beruházás szempontjából kevésbé fontos területet.
NAGYRAC UTCAI
A kanizsai közgyűlés az elmúlt évben a két kiskanizsai iskolát egy igazgatás alá vonta. Az idei tanév úgy kezdődött, hogy a Nagyrác utcai tagiskola egyik szárnyát kiüríttették, hogy annak hasznosításáról majd gondoskodni kell.
A próbálkozással nem is volt gond, hiszen értékesítésről, bérbeadásról szó volt és arról is, hogy esetleg a dortmundi kamarával közösen létesítendő át- és továbbképző központ helyét is biztosíthatná az épület.
A nagyrácosok elhűlve szemléllek, mivé lesz a hasznosításra kije-
CHICAGO?
lölt volt iskola, de az illetékesek vártak. Talán arra gondoltak, hogy így is elkel az épület? Mára betörték az ablakokat, elkezdődött a lépcső melletti fal lebontása, a villanydrótok lógnak a falból, dúlás nyoma a folyosókon, a falburkolatot az igazgató lebontatta, szemét, emberi ürülék szerteszéjjel, ott, ahol nemrég még szépre, jóra, emberi nor-
mák betartására nevelték a gyerekeket és amelynek szomszédságában ma is ez folyik. De kinek lehet ebben az állapotban eladni vagy bérbe adni harlemi vagy chicagói állapotokkal vetekedő önkormányzati vagyont?
Az ügyet Dömötör Miklósné igazgatóké-lyettes és dr. Bárányi Enikő képviseld-asszony segítségével jártuk körbe. írásunk a lap 14. oldatán adjuk közre.
( KANIZSA- Siyútoéty üiéteú J
1997. május 16.
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Foglalkoztatási pályázat
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság napirendjén szereplő környezetvédelemről szóló immár tíz éves rendelet módosítását, az előadó Imre Béla kérésére levették napirendről, mivel a téma hosszabb előkészítést igényel. Második napirendi pontként a foglalkoztatási pályázatról esett szó. Mint ismeretes a közgyűlés már korábban támogatását adta a pályázat benyújtásához. A pályázatot a város nem önállóan, hanem a térségben lévő önkormányzatokkal együtt kívánja benyújtani - tájékoztatta jelenlévőket Értékes Katalin foglalkoztatási referens. A pályázattal elsősorban Nagykanizsa és környékének foglalkoztatási helyzetén próbálnak javítani, de természetesen az sem elhanyagolható, hogy az elvégzett mun-]kák által óvhatok a város és környékének természeti értékei. A
pályázattal 80 munkanélküli foglalkoztatását kívánják megoldani a városban. A bérek és annak közterhei a pályázattal megnyer-hetők, ám azokat az önkormányzatnak meg kell előlegeznie. A munkák elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez 4,7 millió forint kell, az előzetes számítások szerint, s ennek forrása a költségvetés. A pályázatban szerepel a Sétakert felújítása is, ám mint az ülésen elhangzott, e pályázat keretében csak a közmunkaként elvégezhető feladatok oldhatók meg. Őri Sándor azt javasolta, amennyiben lehetséges, a pályázati munkák között szerepeltessék a miklósfai patakok medrének kitisztítását is. Következő napirendi pontként a Posta-Matáv területén felépítendő épületkomplexum első ütemének terveit tekintette meg ismét a bizottság. Mint Tóth Józseftől, a műszaki osztály munkatársától megtudhattuk, beadásra került a végleges építési kérelem. A megjelenés nem változott az elvi építési engedélyhez képest.
B.D.K.
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
Palotás visszahívható,
Kelemen Péter állampolgári bejelentése
Elsőként képviselői visszahívásról tárgyalt a Balogh György elnökletével ülésező bizottság. Mint már tudósítottunk róla, Hajgató Sándor lemondásra szólította fel az FKgP-ből kizárt önkormányzati képviselőt, Palotás Tibort. Mint a bizottság elnöke elmondta, sem az ÜJKB-nak, sem a közgyűlésnek nincs lehetősége arra, hogy a képviselőt visszahívja. Az őt indító pártnak viszont joga van ahhoz, hogy felszólítsa a bizottsági tagságról való lemondásra. Tarnóczky Attila rámutatott, hogy Palotás Tibor listás jelöltet 1994-ben négy párt támogatta. Véleménye szerint önálló képviselői indítványban kezdeményez-
heti akár Hajgató Sándor is, hogy a közgyűlés - amely a bizottsági tagságról dönt -, hogy e tisztségeiből visszahívja Palotás Tibort. Tarnóczky Attila azt javasolta, hogy bizottságuk politikai kérdésben ez ügy kapcsán se foglaljon állást. Tóth László szerint viszont a közgyűlés elé kellene terjeszteniük a képviselői javaslatot. Szabó Lászlóné, a polgármesteri hivatal titkárságvezetője tájékoztatta a bizottságot arról, hogy az önkormányzati törvény szerint a közgyűlésnek lehetősége van bizottsági tagság megszüntetésére.
Második napirendként zárt ülésen tekintette át a bizottság az éppen aktuális önkormányzati szerződéstervezeteket.
Ezt követően kérésére meghallgatták Kelemen Péter nagykanizsai állampolgárt, aki a bizottságot kívánta tájékoztatni egy általa kezdeményezett ügyben. Elmondta, hogy közpénzek jogtalan felhasználása miatti bejelentése már a Legfőbb Ügyészségig jutott. Az ügy hátterében az áll, hogy a rendőrség volt vezetői dr. Gotthárd Jenő rendőrkapitány és két társa visszaéltek a közpénzek
Tisztelt Alpolgármester úr!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 154/1996. sz. határozatával döntött az óvodák szervezeti átalakításáról. Ezt a döntést már korábban is óriási vita előzte meg, mert minimális gazdasági nyereség fejében bele kellett avatkozni az óvodák hosszú évek alatt kifejlődött sajátos életébe.
Az intézményvezetők vagy igazgatók kinevezésekor már. látni lehetett, hogy néhány óvoda esetében óriási ellenkezés, vita, torzsalkodás keletkezett. Nem volt körültekintő az intézményi összevonások előkészítése sem, mert nem vették figyelembe az intézmények vezetőinek összevonási javaslatait, hanem ráerőltették a kialakult koncepciót az óvodákra. Egyes óvodákban nem az aktuális létszám alapján határozták meg a „nagy" óvodát és amikor erre fény derült, nem korrigálták az elképzeléseket. Mindezek hatására valóságos háború támadt az intézményvezetők kinevezésével kapcsolatban és így nem is sikerült három igazgatóságban vezetőt kinevezni.
Döbbenetes, hogy ennek a koncepciónak a hatására szinte
elvadult vélemények sorozata jelent meg írásban az egyes intézmények dolgozóinak, vagy inkább a testület tollából, természetesen a bekebelezésre váró intézményjelenlegi vezetői ellen.
Meggyőződésünk, hogy nagyobb kár keletkezik ezekkel az erőltetett összevonásokkal, mint haszon. Nem tudjuk elképzelni, hogy ilyen stílusú vélemények után az összevont két óvoda békében és megértésben fog dolgozni. Arról nem is beszélve, hogy itt elsősorban kis gyerekekről van szó akik szintén ragaszkodnak óvodájukhoz, az óvó nénikhez, a megszokott dajkákhoz és az óvodában kialakult légkörhöz. Miért nem hagyjuk ezeket az óvodákat külön-külön békében dolgozni?
A fentiek alapján javasoljuk az óvodai koncepció felülvizsgálatát elsősorban azoknál az intézményeknél, ahol látható, hogy az összevonás csak kánai és semmiféle előnnyel nem jár. Határozati j avaslat: 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a III. sz. Óvoda Bajcsa-Kiskanizsa szervezetileg összevont egységéből leválasztva önálló egységként létrehozza a Kisrác-óvodát,
a IV. sz. Óvoda Arany-Rozgonyi szervezetileg összevont egységéből leválasztva önálló egységként létrehozza az Arany-óvodát,
a VI. sz. Óvoda Kisfaludy-Szent Imre úti szervezetileg összevont egységéből leválasztva önálló egységként létrehozza a Szent Imre úti Óvodát Egyidejűleg
a IV. sz. Óvoda Arany-Rozgonyi nevét IV. sz. Óvoda Rozgonyira,
a VI. sz. Óvoda Kisfaludy-Szent Imre úti nevét VI. sz. Óvoda Kisfaludyra változtatja. A szervezeti önállósítás nem érinti a III., IV., VI. sz. Óvoda vezetésére megválasztott személyek megbízását.
Határidő: 1997.
Felelős: Tüttő István
alpolgármester 2. A létrehozott önálló egységek vezetésével az új vezető kinevezéséig a következő személyeket bízza meg: Kisrác-óvoda:
Böjti Istvánná (sz.: Mózsi
Mária), Arany-óvoda:
Lugosiné Csász Klára, Szent Imre úti Óvoda:
Szabóné Bohrát Margit.
A megbízás jelenlegi alapbérükkel és 27.140 Ft vezetői pótlékkal történik.
Határidő: 1997.
Felelős: Tüttő István
alpolgármester
3. Az új önálló óvodai egységek vezetői állásának betöltésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki.
Képesítés és egyéb feltételek:
Felsőfokú szakirányú végzettség, 5 év szakmai gyakorlat Bér: A közalkalmazotti törvény alapján 27.140 Ft vezetői pótlékkal.
Határidő: 1997. Felelős: Tüttő István
alpolgármester
4. A közgyűlés felkéri az alpolgármestert az intézmények alapító okiratainak módosíttatására illetve elkészíttetésére.
Határidő: 1997. Felelős: Tüttő István
alpolgármester Kérjük indítványunk sürgős bizottsági tárgyalását, majd ezt követően napirendre tűzését!
Magyar József képviselő Tarnóczky Attila képviselő Nagykanizsa, 1997. 05. 06.
1997. május 16.
( KANIZSA - Stgottoáyi iUéae& *J
kezelésével. A rendőrség hosszú ideig szolgálati járművet mindennapos magánhasználati célra vett igénybe, naponta két fordulóban a határőrséghez jártak ebédelni, és az autóhasználatért nem fizettek. Akkor sem, amikor családtagjaikat a zártkerti ingatlanjaikra szállítva használták a rendőrségi kocsikat. Kelemen Péter feljelentést tett hűtlen kezelésért, de furcsállotta, hogy ha nem volt igaz az állítása, miért nem jelentették fel őt. Csupán azt hozták tudomására, hogy a rendőrfőkapitány engedélyével történt a kocsihasználat. Ezt nem a rendőrfőkapitány tudatta vele, hanem dr. Horváth Ottó. A Győr-Sopron Megyei Ügyészség továbbította a feljelentést, de nem volt következménye. Miután a Legfőbb Ügyészség foglalkozni kezdett a témával, Kelemen Péter szerint ezzel összefüggésben váltották le dr. Gotthárd Jenőt, akiről sikerült bebizonyítania, hogy alkalmatlan a tisztségére. Hangsúlyozta, hogy Nyugaton hasonló esetekben azonnal menesztik azokat, akik például magáncélra használnak fel közcélú lehetőségeket. Kéri, hogy az érintettek térítsék meg az általuk okozott kárt, fizessék meg a költségeket. Kelemen Péter szerint nyolc év óta nem támogatta kezdeményezésében senki, hiába fordult az SZDSZ-hez, a vezetőség nem látta szükségesnek a közbeavatkozást. Balogh György, a bizottság elnöke elmondta, hogy nem az önkormányzatra, nem a bizottságra tartozik ez a kérdés, hanem az ügyészégre, bíróságra, Kelemen Péter jó helyre fordult.
Tamóczky Attila szerint foglalkozhatnának a kérdéssel, hiszen bizottságuk előtt az állampolgári bejelentés elhangzott, ezt a bizottság a rendőrkapitánynak megírhatja. Németh László elmondta, hogy nem vonja kétségbe a történteket, de a bizottságnak nincs köze a bejelentés tartalmához. Azt javasolta, hogy a bejelentő forduljon a rendőrkapitányhoz konkrétumokkal, időpontokkal, adatokkal, nevekkel. Czupi Gyula szerint mivel a bizottság közrendi is, és a bejelentés elhangzott, továbbítaniuk kell az érintettek felé. Halász Gyula megjegyezte, hogy a bizottsági meghallgatásnál erősebb a sajtó nyilvánossága. Tamóczky Attila azt ajánlotta Kelemen Péternek, hogy mindazt, amit tud, írja meg a kapitánynak és a bizottság adjon mellé egy kísérőlevelet.
Ezt követően a bizottság a
Szervezeti és Működési Szabályzatot tekintette át, különösen azokat a pontjait, amelyek az ÜJKB jogaira, feladataira vonatkoznak.
_L. I.
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Titkos pályázat a nyilvánosságért
Lakbértámogatás
Bővül a fizetőparkolók száma
Első napirendkent az oktatási intézmények országos számítógépes rendszerhez való csatlakozásának finanszírozási hozzájárulásáról tárgyalt a bizottság. Úgy döntöttek, azt javasolják a közgyűlésnek hogy támogassa a pályázatot a teljes általános és középiskolás intézményrendszerre kiterjedően. így nem öt, hanem 7,3 millió forintos hozzájárulást kell adnia az önkormányzatnak.
Ezt követően Értékes Katalin foglalkoztatási referens tájékoztatta a bizottságot arról, hogy pályázni kívánnak az Országos Közmunkatanácshoz egy Kanizsát és közeli településeket is érintő foglalkoztatási programmal. Városunkban ez nyolcvan fős foglalkoztatást jelentene, a munkavégzés a Sétakertet, az Inkey-kápolna környékét, az izraelita temetőtől a vasútig terjedő területet, gondozatlan zöldterületek gondozásba vonását tartalmazza. A bizottság az előterjesztést támogatta.
Harmadik napirendként Anekné Grabant Márta, a bajcsai kirendeltségvezető tolmácsolta az ott lakók kérését: a tavalyi kétmillió forint után újabb másfél millióval támogassa az önkormányzat a bajcsai templomépítést, amelynek tizenötmillió forintos költségeihez a püspök, a hívek is hozzájárultak és az esperes több millió forintos támogatást is szerzett. Bicsak Miklós rámutatott, hogy talán kisebb igényekkel kellett volna belevágni az építkezésbe. Kalmár István, a bizottság elnöke szerint magas a kért összeg, a bizottságban és a költségvetés közgyűlési vitáiban egy-kétszázezer forintért is nagy csaták folynak. Deiszinger József javaslatát - amely szerint egymillió forintos támogatást ad-
na a város - a bizottság elvetette. A kérelmet a GVB nem tudta támogatni.
Ezt követően került sor a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetői állására kiírt pályázat pályázóinak meghallgatására. Két pályázat érkezett, Dóró János jelenlegi ügyvezetőé és Nagy Csabáé. Dóró János nyílt, míg Nagy Csaba zárt ülést kért. Kalmár István nemtetszésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a két pályázathoz nem tartozó levelek is az előterjesztés mellé kerültek, amelyeket korábban kapott meg a volt polgármester. A bizottsági elnök nem értette, mit keres a két levél a pályázatok mellett.
Dóró János bejelentette, hogy a kft. és a Ryno Kft. között perek folynak, ezért kéri, hogy a Ryno Kft. többségi tulajdonosa, Fe-rencz József bizottsági tag ne vegyen részt a napirend tárgyalásában. A GVB szerint csak a szavazásból kell kihagyni az érintettet, aki bejelentette, hogy nem kíván szavazni. Afelől érdeklődött, hogy a bizalmasan kezelendő irat mit jelent, mert szerinte egy bizalmas dokumentumot nem kellett volna kiküldeni a bizottság tagjainak és a napirendet követően visz-sza kell azt adni. A pályázó, Dóró János hangsúlyozta, hogy nem kívánna olyan változtatásokat végrehajtani, amely terjedelmi vagy tartalmi csökkentést jelentene a lapban, a szerkesztőség stabilitását tartja elsődlegesnek. Ferencz József a tördelés, anyagszállítás és a dolgozók havi bére közötti összefüggésekre, Kalmár István a kft. nem újságkiadási tevékenységére kérdezett rá. A pályázó elmondta, hogy a tördelési költség annyi, mint egy másutt dolgozó bére a közterhekkel, de e feladatot négy ember végzi. A bizottság elnökének válaszolva tájékoztatta a bizottságot arról, hogy végez más tevékenységet is a kft. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal viszont kérhetne a kft.-től is ajánlatot, mert olcsóbb lenne és a kft.-t is támogatná ezzel, nem beszélve az áfa visszaigénylésének lehetőségéről. Deiszinger József kérdésére azt válaszolta, hogy a helyi közélet szervezésében az a feladata az újságnak, hogy teret adjon kis szervezetek, egyesületek bemutatkozási, híradási lehetőségeinek. Rámutatott, hogy az objektív és szubjektív feltételek mellett a maihoz hasonlóan tud dolgozni a szerkesztőség. Mint mondta, az önkormányzat az el-(Folytatás a 10. oldaton.)
KISVÁROS
A magyar kisváros az általános közvélekedés szerint amolyan gemütlich, kedves kis porfészek, bájos helyecske, ahol az ember egyszer körbepillant a főtéren, azután ezzel meg is történt a városnézés. A kisvárosban étff ember ezzel szemben azt érzi, hogy bizony túl kicsi a lakóhelye ahhoz, hogy ostobának nézzék
Egy településen minél kisebb a hely, annál nehezebb eltitkolni az ott élők elől a legkülönfélébb történéseket. Kis falvakban, ugye, kiválóan működik a zártláncú hírközlő hálózat, a snasszul legfeljebb pletykásaknak nevezett helyiek információ-áramoltatása. Egy ötven-hatvanezres városban ez bizonyos szinteken ugyanúgy működik, ezért is bosszantja a városban élőket, ha politikailag kisdednek nézik őket. Nagykanizsán például már lassan egy hónapja nincs polgármester. Az okokról üt most ne essék szó, a tény aZi hogy a város első embere lemondott, s ez politikai alku eredménye volt. A város képviselő-testülete ugyanis kompromisszumot kötött a most már csak ex-„nagyfőnökkel", miszerint távozása esetén eltekintenek az egyébként éppen a lemondását kiváltó cselekedete hátterének alaposabb vizsgálatáról. A testűlet ezzel erkölcsi elégtételt vett, a városatyák összefonták karjaikat, hogy most fellélegezhetünk, igazságot szolgáltattunk, végeztünk, lépjünk tovább. (Más kérdés, hogy a rendőrség bűncselekmény alapos gyanúja miatt, a megyei közigazgatási hivatal feljelentése alapján azért nyomozást indított.)
Jogilag a képviselőknek esetleg igazuk van. Ha egy település közgyűlése úgy dönt, hogy nem vizsgálódik valamilyen furcsa ügyben, megteheti, de erkölcsileg már nem ilyen tiszta a helyzet. Annak ugyanis oka van, ha a képviselők nem óhajtják bolygatni a helyi ügyeket. A magyarázat roppant egyszerű.
Bárhol az országban, akármilyen faluban vagy városban, jobban féltik a maguk - netán éppen önkormányzati megrendelésekből kiépített - egzisztenciáját.
LENDVAIBÉLA
( KANIZSA - O^cuC^uuc )
ÜGYFELEK ARCULCSAPÁSA,
EMBERI MÉLTÓSÁG
A megyei közigazgatási hivatal meghívására Zalaegerszegen járt dr. Gönczöl Katalin, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. Látogatása végén sajtótájékoztatón számolt be a Zala Megyei Bíróságon rendezett Zala Megyei Közigazgatási Napok tapasztalatairól. Nagy fontosságúnak tartotta azt, hogy elsó alkalommal történt meg, hogy bíró, közigazgatási hivatalvezető és ombudsman egyszerre szólt az állampolgárokat érintő közigazgatási problémákról. Tájékozódott a diákjogok érvényesítésének, érvényesülésének gyakorlatáról és látogatást tett a pszichiátriai osztályon. Mint elmondta, az állampolgári jogok biztosához fordulók ügyeiből mintegy harminc százalék érinti a helyi önkormányzatokat, polgármesteri hivatalokat. Az önkormányzatok és a jegyzők közötti konfliktus nem nagyon utolérhető, hiszen nem állampolgári ügy. Gönczöl Katalin kiemelte, hogy az önkormányzatokat senki nem ellenőrzi, így történhet az, hogy hiába figyelmeztet a közigazgatási hivatal vagy az ombudsman, az állampolgárra hátrányos, diszkriminatív rendeleteket az önkormányzatok nem minden esetben változtatják meg. Ilyenkor nem marad más hátra, mint az Alkotmánybírósághoz fordulni. Több mint negyven ügyben fordult az ombudsman hivatala önkormányzati rendelet kifogásolása miatt az Alkotmánybírósághoz. Az ombudsman hivatala gyakorta fordul az önkormányzatok ügyében az Állami Számvevőszékhez, de Gönczöl Katalin szerint sajnálatos, hogy a sok ügy miatt a Számvevőszék nem tud minden ügyet gyorsan kivizsgálni. Abban bízik, hogy a közigazgatási reform majd segít az ellenőrzés hiánya miatt jelentkező gondon. A panaszok, vizsgálandó kérdések alapos körültekintést igényelnek az állampolgári jogok biztosától és hivata-
lától, mert sokszor érdekcsoportok ütközéséből adódnak ügyek, kettészakad a falu, mert például más polgármestert akar, vagy máshol szeretné elhelyezni a buszmegállót. Gönczöl Katalin szerint a furkálódás, a magyar módi a panaszokban is előjön. Egyértelműen megállapítható azonban, hogy a magyar ember mer panaszkodni. Van olyan panaszos, aki az önkormányzattal szemben egyszerre hat helyen tesz bejelentést, és annak ellenére, hogy az ügyészség, a köztársasági elnök asztalán is ott van az ügyirat, az ombudsman is vizsgálódni kezd, ha szükségét látja. Gönczöl Katalin szerint a magyar állampolgárban van civil kurázsi, panaszkodik. Elsősorban olyan esetekben, amikor valamilyen anyagi hátrány éri. Ha megsértették, ha csúnyán beszéltek vele, ha a gyerekét megverték az iskolában kevésbé panaszol, sokkal kevésbé, mint a nyugati demokráciákban. Akkor inkább keresik az igazukat, ha nem érkezik meg idejében a nyugdíj, ha késik az építési engedély kiadása, ha nem kapnak szociális ellátást. Lehet, hogy ez azért van, mert a társadalom létproblémákkal küzd. Ha ezekben az alapkérdésekben létbiztonság lesz, akkor majd kényesebbek leszünk az emberi méltósággal kapcsolatos jogokra vagy szabadságjogokra is.
Dr. Pálfy Ilona, az állampolgári jogok biztosa hivatalának vezetője elmondta, hogy a polgármesteri hivatalokkal kapcsolatos legtöbb bejelentés abból adódik, ha a hivatalok nem hoznak döntést, hanem vagy szóban közlik, hogy nem lehet mit tenni a panaszra, vagy reagálás nélkül elfektetik a beadványokat, a jogorvoslati lehetőségről egyáltalán nem tájékoztatják az állampolgárt. Gyakorta hiányzik az ügyfelek tájékoztatása abban az esetben is, ha az ombudsman a hivatalnak, jegyzőnek
ad igazat, de a hivatal nem indokolja meg a döntés jogosságát, hanem egyszerűen olyan jogszabályokra hivatkozik, amelyek az ál-
lampolgár számára nehezen utolérhetők, nehezen értelmezhetőek.
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa hivatalában kétezerháromszáz ügy közül mintegy négyszáz esetben állapítottak meg alkotmányos visszásságot, négyszázhetven ajánlást tettek és mintegy hétszázötven esetben alkotmányos jog megsértését állapították meg. Megyénkből kétszáznegyvenhárom esetben fordultak az ombudsmanhoz, ezek közül nem volt olyan eset, amelyben Alkotmánybírósághoz kellen volna fordulni. Folyamatban van egy olyan zalai panasz kivizsgálása, amely valószínűleg alkotmányos jogot sért. Bakszénásvölgyön állami gazdasági földértékesítés következtében a panaszosokat elzárták saját házuk megközelítésének lehetőségétől.
Abban az esetben, ha a közigazgatási hivatalok már vizsgálták az adott ügyet, az ombudsman hivatala felveszi a kapcsolatot velük, konzultálnak, és ezt követően az is előfordul, hogy elölről kezdik az ügy vizsgálatát. Abban az esetben, ha bírósági szakaszba jutott egy ügy, vagy jogerős végzéssel lezárult, az állampolgári jogok biztosa nem tud mit tenni.
Gönczöl Katalin lapunk kérdéseire is válaszolt a sajtótájékoztató keretében.
- Az állampolgárok és önkormányzatok, polgármesteri hivatalok közötti konfliktusban milyen arányú a jogszabályi hiányosság illetve az a helyzet, amikor a hivatalos szervek visszaélnek a hatalmukkal?
- Sok esetben a hivatal nem visszaél az úgynevezett hatalmával, hanem úgy viselkedik, mint a hatalom előrenyújtott keze, és nem úgy, mint az állampolgár szolgálója. Azt hiszem, az attitűd-váltás még várat magára. Hozzászoktak a magyar közhivatalok ahhoz, hogy ők a hatalmat képviselik a polgárok között. Amikor a civil
1997. május 16.
kurázsi, a demokrácia masszívabb, erősebb lett, akkor annak kell erősnek lennie, hogy az adófizető pénzén működő hivatalnok, rendőr, katona valamilyen szolgálatot teljesítsen a polgárok érdekében. Jól érzékelhető a panaszokból az is, hogy a hivatalok visszaélnek a határidők be nem tartásával. Van olyan ügyünk amelyben három éve nem kapott semmilyen választ az ügyfél. Ez nemcsak jogbizonytalanság, nemcsak a polgár arculcsapása, hanem a jogorvoslat lehetőségétől is megfosztja az ügyfelet. A jogszabálysértéseknek ez a tipikus formája. De van olyan is, amikor - például környezetvédelmi ügyekben - elmulasztják a közösséget megkérdezni, figyelmen kívül hagyják a közösség érdekeit, véleményét, úgy gazdálkodnak az önkormányzatok természetvédelmi szempontból fontos területekkel vagy zöldparkokkal. Szép számmal érkeznek olyan kollektív panaszok, amelyekben azt sérelmezik hogy valamilyen nagyberuházás indult anélkül, hogy az ott lakók érdekeit figyelembe vették volna.
- Előfordult már olyan eset, hogy önkormányzat fordult önökhöz állampolgárok vagy a saját ügyében?
- Polgármester már fordult hozzánk és önkormányzat is kikérte a véleményünket. Elmondtuk a véleményünket még úgy is, hogy az állampolgári jogok biztosa nem köteles jogszabályokat értelmezni, szakvéleményeket kiadni, de ha úgy érezzük, hogy ezzel segítünk - megtesszük Véleményezünk önkormányzatnak, polgármesteri hivatalnak, közigazgatási hivatalnak, de ügyvédnek soha. Az ügyvéd adhat be panaszt, de nem a saját jogán, hanem az ügyfél meghatalmazásával. Mi mindig az ügyfélnek válaszolunk.
- A sok ügyirat lehetővé teszi, hogy az ombudsman kellő rugalmassággal tudjon reagálni és még idejében tudjon érdemben segíteni adott esetben?
- Ezért fontos az, hogy kategorizáljuk az ügyeket. Kiemeljük a sürgőseket és azokat soron kívül vizsgáljuk. Ránk nem vonatkozik a harmincnapos határidő, mert jogerősen lezárt ügyeket vizsgálunk. A hivatal azonnal kiemeli és az., ombudsman asztalára teszi az alapvető jogsértéssel kapcsolatos ügyeket, figyel a jogvesztő határidőkre. Hátralékunk háromezerötszáz-háromezerhatszáz ügy.
L.I.

1997. május 16.
KANIZSA - \'Zttndetéá,
I
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati biztosnak jelölhető személyek részére. Pályázhatnak azok a büntetlen előéletű magyar állampolgárok, akik felsőfokú pénzügyi, számviteli iskolai végzettséggel és legalább 5 éves költségvetési gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat benyújtható 1997. május 31-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesteréhez (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
A pályázaton megfelelő személyek kiválasztása után azok nevét, költségvetési gyako- 8-daluk szakirányát közleményben a helyben szokásos módon tesszük közzé. |
Az önkormányzati biztosnak jelölhető személyeknek a konkrét kirendeléskor meg kell g felelni a 156/1995. (XII. 26.) Konn. rendelet 44/A. § (7) bekezdésében foglalt össze- < férhetetlenségi szabályoknak is. §
Érdeklődni és felvilágosítást kérni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri 2 Hivatalának Gazdasági Osztályán lehet személyesen, illetve a 311 -048-as telefonon. .
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1995. évi XLVIII. törvény 120. -ra alapján pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok ellátásra 1997. június Mól 1999. május 31-ig.
A pályázatot a polgármesterhez kell benyújtani (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
A pályázat benyújtásának határideje: 1997. május 15., elbírálásának határideje: 1997. május 31. A pályázathoz csatolni kell:
• a PM által kiállított könyvvizsgálói engedélyt,
• a könyvvizsgálatot végző természetes személy esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• nyilatkozatot, hogy az összeférhetetlenség nem áll fenn,
• igazolást költségvetési intézménynél szerzett 5 évnél hosszab idejű gyakorlatról,
• a könyvvizsgáló felelősségbiztosítását. A pályázatnak tartalmazni kell:
• a vállalási díjat,
• az együttműködésre vonatkozó elképzeléseket.
Az Állami Zeneiskola
1997 június 17-18-án 10-12-ig és 14-18-ig, mindkét napon FELVÉTELT HIRDET.
Feltétel: sikeres felvételi vagy az előző tanévről szóló, megfelelő eredményt tanúsító bizonyítvány felmutatása.
(A részletes feltételrendszer és az oktatással kapcsolatos információk !5
a zeneiskola kapubejárójában kifüggesztve megtalálhatók.)
Érdeklődni: Állami Zeneiskola, 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 108. címen, és a 93/313-321-es telefonszámon lehet. _I
2
FEKETE RÓZSA TEMETKEZÉSI BT.
- Teljes körű kegyeleti szolgáltatás
- Döntés előtt győződjön meg árainkról
- Kamatmentes részletfizetési kedvezmény
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel.: 93/310-486 jj
Ügyeleti telefon: |
93/317-768; 93/311-572; 93/312-821
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az 1997. évi Szociális Alap céltámogatás elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa város szociális támogatási rendszerét kiegészítő tevékenységek, célok támogatása.
Pályázhat minden helyi civil szervezet, közösség, csoport, egyesület és szociális intézmény.
Szervezetek fenntartását, működtetését az Alap nem támogatja. Pályázni az alábbi témakörökre lehet:
1. Uj típusú szociális szolgáltatási formák (például időskorúak, egészségkárosodott fiatalok és gyermekek otthoni és intézményi gondozása, rehabilitációja stb.) kialakításának támogatása
2. Intézményekben élők részére:
- rehabilitációs célú tevékenységek elősegítése
3. Szociális rendezvények támogatása (például szakmai rendezvények, szociális érdekvédelmi szervezetek rendezvényei)
4: Szociális szakemberek és a civil szervezetek tisztségviselőinek, dolgozóinak továbbképzése, tapasztalatcseréje, tanulmányút támogatása
5. Folyamatosan végzett mentálhygienes tevékenységi formák támogatása
6. Fogyatékossággal élő emberek egyéni, közösségi szükségletének támogatása - főleg a szocializáció, a segédeszközök, az akadálymentesítés, kondíció karbantartása - területén
A céltámogatás elnyerésének módja:
1. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztályán átvehető adatlapon kell benyújtani.
2. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot, ez esetben célonként külön lapot kell kitölteni.
3. Tevékenységhez kapcsolódó tiszteletdíjakat külön az előírt járulékokkal együtt kell tervezni.
4. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek más forrásból nem ré- í szesülnek támogatásból. ¦
5. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztá-ó lyán kell 2 példányban benyújtani (Nagykanizsa, Király u. 47.) 5
6. A beadás határideje: 1997. május 31. §
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Jó kereseti lehetőséggel
lehetőleg gyakorlattal rendelkező, önálló
munkavégzésre képes
HIRDETÉSSZERVEZŐT
keresünk azonnali belépéssel.
FIZETÉS ALAPBÉR + JUTALÉKOS RENDSZERBEN.
Bővebb felvilágosítás: 93/312-305 93/310-540
Udvarias kiszolgálással várjuk tisztelt Vásárlóinkat
Nagykanizsán, a Király u. 29. szám alatti cipőboltunkba.
Kínálunk női, gyermek, férficipőket nagyon kedvező árakon.
Nagykanizsa, Király u. 29., a Papírkirály üzletnél.
KANIZSA-^
1997. május 16.
Projekt egy ötcsillagos gyógyszállóról
ÜDÜLŐVÁROS LESZ NAGYKANIZSA?
Zala megye települési önkormányzatai és a megyei közgyűlés „Termál és gyógyvíz hasznosítása és fejlesztési lehetőségek Zalában" elnevezésű idegenforgalmi és termál-befektetői kiállítást és work-shopot rendezett Brüsszelben április 21. és 25. közöli.
Az eredeti elképzelés szerint három megye - Somogy, Veszprém és Zala - gondolkodott egy közös gazdaságélénkítő programban, aztán végül csak Zala tartott ki egy a termálvíz megszervezésének ötlete melleit és mutatta be termálvizes értékeit befektetéssel, valamint termékértékesítéssel foglalkozó szervezetek számára. A zalai termálkincseket kiajánló kiállításra és üzletember-találkozóra kiutazó - közel harminc fős - delegáció több részből állt: a szervező és organizáló megyei közgyűlést képviselőkből - Horváth Gyula alelnök vezetésével -, a projektekben érdekelt települések önkormányzatainak képviselőiből, különböző kamarák illetékeseiből, idegenforgalmi irodák, hivatalok vezetőiből, munkatársaiból, valamint a projekteket készítő szakcégek vezetőiből.
Nagykanizsa megyei város önkormányzata is képviseltette magát, Tüttó* István alpolgármester, Karmazin József főépítész, dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető és dr. Bárányi Enikő önkormányzati képviselő személyében.
- Véleményem szerint nagyon jó kezdeményezés volt a brüsszeli kiállítás a Zala Megyei \'Önkormányzati Közgyűlés részéről, hiszen a kiállítás jól szolgálta a megyei települések érdekeit - kezdte ismertetőjét Nádasi Tamás, aki a projektek egy részét készítő cég, az AQUAPROFIT Hungary Kft. ügyvezető igazgatójaként vett
részt a kiállításon. - Zala megyének ez egy teljesen önálló bemutatkozása volt, mely a Dunaholding brüsszeli irodájának Contact Point Hungary - a szervezésében került lebonyolításra.
- Miért esett Brüsszelre a választás?
- Több szempont miatt is. Egyrészt, mivel ott található egy, a már említett kiállítások szervezésével foglalkozó képviselet, másrészt Brüsszel az Európai Unió fővárosa, Európa szíve, ahol a tőke koncentrálódik, tehát érdemes itt kiajánlani a termálvizes projektcsomagokat.
- Hány település jelent meg önálló projekttel ezen a kiállításon?
- Tizenhárom. Megyei jogú városként Zalaegerszeg és Nagykanizsa, valamint Lenti, Letenye, Gelse, Tótszentmárton, Szentgyörgyvölgy, Pötréte, Zalaszent-mihály, Salomvár, Miháld, Báza-kerettye és Becsvölgye.
- Nagykanizsa város projektjét az önök cége készítette?
-Nem. Dr. TanczenbergerSándor, a Thering Kft. ügyvezetője kapta ezt a megbízatást. Mi másik hat település anyagát készítettük el, és azokat mutattam be Brüsszelben
- Mi alapján került kiválasztásra, hogy mely települések projektanyagát készítette el a Thering Kft. és melyeket az AQUAPROFIT Hungary Kft.?
- A mi csapatunk sajnos később „kapcsolt", csak a megyei napilapból értesült a kezdeményezésről, bár már évek óta hangsúlyoztuk, hogy Nagykanizsán és más zalai településeken is érdemes lenne kiaknázni a termálvíz adta lehetőségeket. Városunkban eddig inkább azok a vélemények voltak erősebbek, melyek azt hangoztatták, hogy Zalakaros közelsége miatt nem célszerű Nagykanizsán belevágni egy ilyen programba. Mire mi belekezdtünk a szervezésbe, már a város is szerződést kötött, ennek ellenére örömmel üdvözöltük azt, hogy Nagykanizsa is kint volt a kiállításon, hiszen több potenciális lehetőséggel bíró zalai település is távol maradt, nem képviseltette magát.
- A két cég által készített bemutatkozó anyagok lényegesen -tartalmukban, formájukban, megjelenésükben - különböztek egymástól?
- Természetesen. A kiállítás képi és írásos anyagainak elkészítése mellett különböző számítógépes - multimédia - bemutatókat is tartottunk. Külön mutattuk be a projekteket és külön tárgyaltunk, de nem zártuk el egymástól az ügyfeleket.
- Milyen érdeklődés kísérte a kiállítást?
- A Contact Point Hungary arra szakosodott, hogy főként magyarországi cégek részére
Brüsszelben kiállításokat, rendezvényeket szervezzen. Elmondásuk szerint mintegy ezer meghívót küldtek szét szakmai, potenciális befektetői partnereknek, akik közül többen éltek is a meghívással.
- A sporthorgászok véleménye szerint ahhoz, hogy nagy halat tudjanak fogni, előtte jól be kell etetni. Igaz ez a mondás most itt is?
- A projektek elkészítése és azok Brüsszelben történő bemutatása tulajdonképpen egyfajta étvágygerjesztő volt, ami alapján egy kellő anyagi erővel rendelkező szakmai, illetve pénzügyi befektetőkedvet kap, megtetszik neki Magyarország, Zala megye, s ezen belül valamelyik anyag. Ezek után várjuk őket, hogy elérkezzenek hozzánk hiszen több konkrét ígéretünk is van. Bízunk abban, hogy a tizenhárom terv közül többől is a megvalósítás felé visz az út.
- A már lassan fürdővárosi rangot kivívó Hévíz, Zalakaros, Lenti mellé újabbak szeretnének csatlakozni azzal, hogy hasznosítsák a területük alatt található termálvizet. Nem sok ez egy kicsit?
- Nem csak termálfürdők létesítéséről van szó, hanem a termálvizeknek az energetikai hasznosításáról is, amely azt jelenti, hogy a vizek hőenergiáját több kőlépcsőben különféle célokra fel lehet használni. A hasznosítás területei - megfelelő adottságok (hőmérséklet, vízhozam, sóössze-tétel stb.) és műszaki feltételek mellett - rendkívül széleskörűek lehetnek. Már Magyarországon is számos referenciát találunk a legkézenfekvőbb balneológiai hasznosítás mellett például fűtési felhasználásra (talajfűtés, lakótelepek, irodaházak, intézmények, ipari létesítmények, fűtés hőszivattyúval, terményszárítás, növénytermesztés, keltetők..), technológiai és használati melegvíz szolgáltatásra, fürdősó-termelés-re, baltenyésztésre. A geotermikus energia felhasználásának lehetőségei a felsoroltak mellett csaknem minden iparágban megtalálhatók a petrolkémia ipartól a gyógyszergyártásig, az építőanyag ipartól a húsfeldolgozó iparig, a tejipartól a konzerviparig és még hosszan sorolhatnám. Az természetesen szinte biztos, hogy tizenhárom új termálfürdő a közeljövőben megyénkben nem fog megépülni, viszont a geotermikus energia hasznosításának a
1997.^16. ( KANIZSA -PK ) 7
felsorolt lehetőségei is több helyen adottak.
- A minőséget tekintve nagyon sok jó víz van Zala megye területén, rengeteg kút van, amely az olaj kiaknázása miatt lett fúrva, melyekről kiderült, hogy meddők az olaj szempontjából, ugyanakkor kincs a termálvíz viszonylatában.
- Valóban a megyénkben rengeteg meddő olajkút található, például az önkormányzatok birtokában is mintegy százkilencven különböző adottságú kutat tartanak nyilván, de ezeken kívül további kutak is találhatók Számos közülük egészen jó paraméterekkel rendelkezik, és alkalmas a többcélú hasznosításra is. Zala megye jelentős hévízkinccsel illetve termálenergiával rendelkezik, amelyet a természetes úton felszínre törő Hévízi-tó melegforrása és a megyében immár sok évtizedes múltra visszatekintő szénhidrogén, illetve termálvíz kutató fúrások által feltárt, nagy mélységben elhelyezkedő hévíztárolókban lévő melegvizek jelenléte bizonyít. A felszín alatti hévíztárolók (rezervoár) Zalában változó terepszint alatti mélységben és regionálisan nagy kiterjedésben fordulnak elő, egyúttal potenciálisan jelentős geotermikus energia kivételt lehetőségnek számítanak Nem csak a hagyományos értelemben vett hasznosításuk lehetséges - balneoló-giai, kommunális és mezőgazdasági -, hanem energetikai (például villamosáram-termelés) célra is felhasználhatók További hatalmas előnyt jelent, hogy a szénhidrogén-kutatások kapcsán rengeteg fúrás létesült, melyek egy része termálvíz hasznosításra felhasználható, sok költséges kutatástól és fúrástól kímélheti meg a beruházókat. Érdekes módon több olyan település nem kapcsolódott be a brüsszeli programba, akiknek célszerű lett volna - pontosan azért, mert kiváló termálvízzel rendelkeznek Ez a kiállítás egyfajta indítókulcs volt, vissza nem térő lehetőség több település számára.
A megyei önkormányzat egyébként gondoskodott arról, hogy a termálvizes program folytatódjon, egy team alakult, amely koordinálja a további feladatokat. Örömmel tölt el, hogy ennek én is tevékeny részese lehetek. A megyei kezdeményezés mellett szerintem lesz olyan önkormányzat is, aki nem csupán a külföldi befektetőkre és segítségre vár, ha-
nem Lenti korábbi példáját követve elébe megy a dolgoknak.
- Mi a helyzet Nagykanizsán? Tudom, hogy a projektet egy másik cég készítette, de azt is, hogy az anyag egy százkilencven illetve kétszázötven szobás, ötcsillagos gyógyszálló építését célozza meg.
- Nem tudom, hogy a városnak miért ezek az elképzelései, azt viszont igen, hogy egy ötcsillagos gyógyszálló kimondottan csak a nagyon gazdag nyugati vendégek rekreációs, gyógyászati kezelésére épülhet. Ennek a realitását én jelenleg nem látom, kisebb, megvalósítható igényeket fogalmaznék meg. Nagykanizsán a környékhez hasonlóan jól használható termálvíz található, azt azonban, hogy melyik kútra épüljön egy beruházás, nagyon át kell gondolni. Komoly előtanulmányt kell végezni, amelyben mérlegelni kell, hogy pontosan milyen projektet illetve projekteket szeretnénk létrehozni, és mit tesznek lehetővé az adottságaink. Termálfürdőt, gyógyszállót, hőenergia-hasznosítást...?
Magyarország sajnos nem bővelkedik fosszilis energiahordozókban, ásványkincsekben szegény országnak számítunk. Geológiai adottságainak köszönhetően viszont hazánk szinte páratlan természeti értékét a termálvizekben való rendkívüli gazdagság adja. Nálunk a geotermikus gradiens mintegy másfélszerese a világátlagnak Ennek oka, hogy a Magyarországot magában foglaló Pannon-medencében a földkéreg vékonyabb az átlagosnál, és jó hőszigetelő üledékek töltik ki azt, megakadályozva a túlságosan nagy hőmennyiség eljutását a földfelszínig, majd onnan a légkörbe. A geotermikus energia elvben kimeríthetetlen, ezzel szemben a töretlen növekedés ellenére is jelenleg csak a világ energiaellátásának mintegy egytized százalékát adja. Felismerve a lehetőségeket, nagy fejlesztésekbe kezdtek az e téren vezető országok - Franciaország, USA, Izland, Svájc, Szlovénia, Új-Zéland - mellett az alábbi országok is: Indonézia, Mexikó, Costa Rica, El Salvador, Fülöp-szigetek, Németország, Kenya, Ausztria, Olaszország. Természetesen minden helyesen gondolkodó állam, illetve régió a meglévő lehetőségeket igyekszik kihasználni. Mivel Zala az országon belül is a jobb adottságokkal rendelkező megyék közé tartozik,
az eddigi négy gyógy- illetve termálfürdő - a világszerte elismert Hévíz mellett Zalakaros, Lenti és Kehidakuslány - mellett célszerű újabbakkal gyarapítani a termálturizmust is kiszolgáló lehetőségeket. Ennek megfelelően alig pár hete fúrtak kutat Zalaszentgróton, ahol egy városi fürdőt kívánnak építeni.
- A már termálfürdőkkel rendelkezők nem nézik féltékenyen a többiek törekvéseit?
- Ez egy kényes kérdés. Bízom benne, hogy ez a megyében nem lesz jellemző, inkább arra kellene törekedni, hogy Zalában összpontosulhatna a gyógyturizmus, amely nem csak az új, hanem a régi beruházásoknak is a hasznára válna. Az infrastruktúra, a fogadóképesség, a termálvizes létesítmények felfejlődése az egész térségre lennének jó hatással. Megyénk kedvező földrajzi fekvését, a határhoz való közelséget, a meglévő természeti kincseit, a környezet szépségét ki kell aknázni, a jelenleginél jóval több település is profitálhatna ebből. A jelentős idegenforgalmat bonyolító országok fő kínálata elsősorban a mediterrán tengerpart és a többezer méter magas hegyvidék. Hazánk és megyénk ilyen adottságokkal nem rendelkezik, viszont kivételes természeti kincse a termál- és gyógyvíz láthatatlan exportként olyan értéket képvisel, mely a határainkon is túlnyomó turizmust vonzó hatással bír.
- Újra felmerül a kérdés: nincs túl közel Nagykanizsához Zalakaros? A távolság alig tizenöt kilométer...
-Meg kell nézni, hány szálloda épült a közelmúltban Nagykanizsán és hány Zalakaroson, s ezen el kell gondolkodni! Ugyanakkor a termálvizek tulajdonságaikban, összetételeikben is eltérnek egymástól - mondta befejezésül Ná-dasi Tamás.
Már szó esett arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata is képviseltette magát - négy fővel - Brüsszelben, a termál- és gyógyvíz hasznosítása elnevezésű kiállításon. A delegáció vezetője, Tüttő István alpolgármester ígéretet tett arra, hogy beszámol a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap olvasóinak a szerzett tapasztalatokról és a kanizsai projektről, melyre a következő számunkban visszatérünk.
Deregi László
Pályázati pénz vissza a feladónak
Május másodiki számunkban ismertettük a polgármesteri beszámoló azon hírét, mely a Szociális Foglalkoztató pályázatának ügyét ismertette. Erre reagálva kereste meg lapunkat az intézmény igazgatója, dr. Berlinger Henrikné, aki a következő tájékoztatást kívánta elmondani az általa lemondott pályázatról.
- A pályázati támogatást az Országos Foglalkoztatási Alapítvány kuratóriuma 1996 október 2-i ülésén szavazta meg intézményünknek a pályázatban szereplő 40 fős (tartósan munkanélküli foglalkoztatását biztosító) bedolgozói hálózat bővítéséhez. (A 181 fős munkajogi létszám megtartása mellett összesen tehát 221 fő foglalkoztatásához.)
Ez a pályázat összesen 6,3 millió forint támogatást jelentett volna. Ezt olyan megoszlásban kaptuk volna, hogy 25 százalékot (1.575 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásként, 75 százalékot (4.725 millió Ft) pedig kamatmentes kölcsönként, amit égy év alatt, negyedévente négy egyenlő részletben kellett volna visszafizetnünk Ezért cserébe vállalta az intézmény előző vezetése az akkori 181 fős munkajogi létszám 40 fővel történő bővítését, és az összesen 221 fő legalább három évig történő foglalkoztatását. Vállalta ezt annak elle/ure, hogy a létszám csökkenő tendenciát mutatott, és külső körülmények miatt a 40 fős létszánubőví-tést sem tudta teljesíteni. Mivel pedig a pályázatban vállaltak nem teljesítése esetén az egész (6,3 millió) összeget vissza kellett volna fizetnünk, de akkor már a jegybanki alapkamattal terhelten, és mivel a pályázati feltételeknek nem tudtunk megfelelni, nem láttam más megoldást, mint a pályázati szerződés lemondását. Az így kiesett támogatást más pályázatokkal igyekszünk pótolni, így már benyújtottunk a Munkaügyi Minisztériumhoz egy számunkra megfelelő fellételeket tartalmazó, rendkívül kedvező, 3 millió forintos támogatást - ebből 2 millió forint a vissza nem térítendő - biztosító pályázatot. Az ebből származó összeget új gépek vásárlására, a régi gépek és az épület karbantartására szánjuk
Sz. A.
8
I
KANIZSA-^
I

1997. májú sl6.
DAEWOO
A gyártás felfutására lehet számítani
Tavaly összesen - az első negyedévi gépkocsi értékesítést figyelembe véve - tíz százalékkal kevesebb járművet adtak el hazánkban, mint az idén. Amíg az első helyeken lényegi változás nincs, ugyanakkor sok márka szinte zuhanásszerűen tűnt el a piacról. Az Aleko, a Tavria, a Dácia az árversenyt nem bírja, de a Lada típusok eladása is a szállítási gondok miatt ötödére esett vissza. Növekedett a Suzuki, a Mazda, a Nissan, a Volkswagen és a Toyota típusok értékesítése. A Daewoo terjeszkedéséről Püspök József márkakereskedőt kérdeztük.
- Európában a dél-koreai vállalatcsoport erőteljesen terjeszkedik. A hazai piacuk telített, ezért a világ legjobbjai közé sorolható gyárak kialakítása a cél, akár autógyártásról, akár elektronikai termékeket előállító üzemekről legyen szó. A jelzések szerint a nagyvállalat évente egymilliárd dollárt költ fejlesztésekre. Ez több autó előállítását és értékesítését vonja maga után. Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy a Daewoo eddig százharminc országban sikeres beruházásokat hajtott végre. A gépkocsik formatervezésénél, műszaki paramétereinek a kialakításánál a dél-koreai cég olasz, német és egyéb országbeli szakembereket vesz igénybe.
Ötvenöt végzős
A DKG-EAST ötvenöt tanulója sikerrel fejezte be hároméves tanulmányaiat a Széchenyi István Ipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskolában. Lendvai László, a patínás gyár tanműhelyvezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy a május húszadikai írásbeliken, majd a júniusi gyakorlaü és az azt követő szóbeli vizsgákon 11 hegesztő, 16 esztergályos, 14 szerkezetlakatos és 14 géplakatos végzős ad számot öttagú vizsgabizottságok előtt felkészültségéről. A hegesztők és az esztergályosok legjobbja, valamint két jó felkészültségű szerkezetlakatos fiatal már két hónapja kitűnő minősítéssel végzett az országos döntőkön. A négy fiatal szakember közül ketten a szakmunkások szakközépiskolájának a nappali tagozatán továbbtanulnak, míg a másik két szakembernek a vállalatunk a munkahelyet, ezzel párhuzamosan a belépést felajánlotta.
KESZTHELYI
SORUZEM KFT.
Hetven százalékban kanizsai, harminc százalékban kőbányai sört forgalmaz
A pár évvel ezelőtti lépésváltást követően a Keszthelyi Sör-ttzem Kft pályája fokozatosan ívd felfelé. A megvalósított szervezési Intézkedések sora, nem utolsó sorban a három fiatal vezető - Laza Mihály, Pampttrics György, Kovács GySrgy szakma- : szeretete a legjobbak közé emelte a keszthelyi triót
- A keszthelyi új Martinovics úti bázist 1995 október elsején vettük át. Az egység alapterülete kilencezer négyzetméter. A sörön kívül újabb italféleségeket is forgalmazunk, ez indokolja, hogy 1998-tól hatszáz négyzetméteres alapterülettel bővítjük a minden igényt kielégítő új területünket.
- Milyen a szezon előtti kép?
- Kétségkívül igaz, hogy forgalmunkat befolyásolja a szezon közelsége. Vevőpartnereink már most a nyári készletekre álltak be. Mi is optimisták vagyunk, mint minden gazdálkodó szervezet. Az időjárási negatívumok miatt az utóbbi két-három évben négyöt hétre szűkült le a Balatoni főszezon. Maximálisan figyelembe vesszük az
idegenforgalmi irodák és egyéb utazással foglalkozó cégek prognózisait is. Az előzetes információink a tavalyinál kedvezőbbek. Sok a kanizsai vásárlónk, hiszen a Balaton északnyugati és déli részén egészen Fonyódig sok az említett városbeli nyaraló-, üdülőtulajdonos, ők évközben megszokják a kanizsai sörök zamatát, egyszóval rendszeres fogyasztók
- Milyen a kanizsai és a Dreher sörök aránya?
- Továbbra is sláger a Kanizsán készült sörök minden változata. A húzótermék a Kanizsai Korona, ebből adott időpontokban akciókat is szerveztünk. A Dreher sörök forgalmazására se lehet panaszunk. Nagy segítséget kapunk a sörgyár tulajdonosától, a SAB-tól. Hetven százalékban a kanizsai, harminc százalékban a kőbányai sörgyár termékeit forgalmazzuk Ez tizenhat sörfajtát foglal magában.
- Meddig terjed a terillethatár, hány egységet szolgálnak ki\'.\'
- Munkánk elismerését jelenti, hogy a hagyományos ellátási terület mellé megkaptuk a Balaton déli területeit Balatonboglárig, sőt Somogy megye egy részét a sörök kizárólagos forgalmazására. Pillanatnyilag kettő-
ezerötvenhat üzlettel állunk kapcsolatban. A szezon beindulásával ez a szám bővülnifog.
- A káefté területén létesített diszkont beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket?
- Igen. Ezt bizonyítja a fokozatos forgalomnövekedés. Lassan idegenforgalmi látványosságként kezelik üzletünket, mivel széles skálán árusítjuk a magyar ipar termékeit. A borok, a pezsgők röviditalok mellett megtalálhatók nemzeti italaink a háromszáz négyzetméter alapterületű diszkontban. Kereskedelmi partnereink koktél gyümölcsöket, a mixeléshez szükséges eszközöket, palackhütőket, jégvödröket is vásárolhatnak A cigaretták mellett szivarokat és pipadohányt is forgalmazunk.
Az állományuk stabil, a kilépő dolgozó ismeretlen fogalom! Ismerik a szakma fortélyait, kapcsolataik zöme tizenöt-húsz évre tekint vissza, ezek meghatározóak. Vállalkozásukat hosz-szú távra tervezik, bíznak abban, hogy a stafétabotot gyermekeik továbbviszik és a kanizsai söröknek méltó forgalmazói lesznek...
Bödör Béla
VENDEGEINK IGÉNYLIK ÉS FOGYASZTJÁK A KANIZSAI SÖRÖKET
Az elmúlt három évben a személyi, szervezési és műszaki változások sorozatát tépte meg » Kanizsai Sörgyár Rt Felnőtt a feladatokhoz a szakembergárda, a söröket az egyenletes jó minőség jellemzi. Az üzletek, vevők kiszolgálása nem szorult háttérbe, sőt, lépést sikerült tartani a vevők igényeivel, gyorsabbá vált a kereskedelmi egységek kiszolgálása. Ez ügyben négy kani/.sn egységet kerestünk fel.
CENTRAL SÖRÖZŐ
A város központjában kialakított, a külföldiek által is kedvelt söröző
presszóból lett átalakítva tíz éve - tájékoztatott a vendéglátóegység egyik legrégebbi - műszakban lévő - dolgozója, Strommer Zoltán felszolgáló.
- A csapolt kanizsai és Dreher söröket szolgáljuk fel igény szerint. Mindkét típus kedvelt. Az utóbbi időben a palackozott sörök iránt mutatkozik a kereslet, legyen ez. a 0,33-as vagy a 0,5 literes kiszerelésű. Kedvelt a Kanizsai Korona és a 0,33 literes Hofbrau változat. A kanizsai és a kőbányai sörgyár termékeit szívesen fogyasztják a horvát és szlovén szomszédaink is. Az étterem konyhájáról az ételféleségekkel is a vendégeink rendelkezésére állunk. A sörféleségeken kívül kávét, üdítőt, melegszendvicset
és sóstánglit is felszolgálunk - ha a rendelés ilyen irányú. A forgalmunk lassú növekedése figyelhető meg. A fiatalok mellett jelentős a középkorosztály részvétele vendégkörünkben. CSOPAKI ÉTTEREM
A vezetője Iván Attila, távollétében a szolgálatban lévő vendéglátós, Mokri Ferenc informálta lapunkat.
- Az étterem italfogyasztásának nyolcvan százalékát a kanizsai sörök teszik ki. Kedvelt a palackos változat mellett a csapolt sör is. Keresett a Kanizsai Korona és a Hofbrau 0,33 literes változata is. Csapolt sörből az esti időszakokban adjuk el a legnagyobb mennyiséget. Déli 12 és 24 óra között vagyunk nyitva Kitűnő szaka-
199?. május 16.
I
KANIZSA-^
I
Felvétel a kereskedelmi akadémiára
Az ausztriai Feldbach-ban működő HAK (kereskedelmi akadémia) felvételt hirdet az 1997/98-as tanévre magyar tanulóknak. A kereskedelmi akadémia magasabb szintű szakképző intézmény. Az iskola az ötéves képzés során a magasabb szintű általános képzés mellett emelt szintű kereskedelmi képzést nyújt. A képzés szakmai végzettséget, érettségi képesítést és post secondary végzettséget ad, amely a gazdaság, közigazgatás és ügyintézés minden területén kvalifikáltabb munkakörök betöltésére jogosít. A kereskedelmi akadémián szerzett végzettség az EU-ban akkreditált képesítés, amely feljogosít felsőoktatási intézményben felsőfokú tanulmányok folytatására.
A FELVÉTEL FELTÉTELE:
életkor max. 16 év <z> érvényes általános iskolai végzettség, * sikeres felvételi vizsga
Az oktatás minden költségét az osztrák állam finanszírozza, és az osztrák oktatási törvény alapján folyik. A tanulók Körmenden kapnak kollégiumi elhelyezést, és naponta utaznak busszal, az elhelyezés és utazás költségei a szülőket terhelik.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 1997. május 25.
JELENTKEZÉS HELYE: PERFEKT KFT.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
ÉRDEKLŐDNI LEHET: PERFEKT KFT.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23. Telefon: 93/311-390/14 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztály Dr. Pintemé Grundmann Frida 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon (93)311-042
csaink gondoskodnak a frissensültek, a pizzák, a készételek a desszertek a palacsinták széles választékáról. A hétvégeken: péntek és szombat estéken jó a forgalom. A sörökre nincs kifogás, sőt dicsérik jó minősége, íze miatt.
FEKETE SAS PRESSZÓ
Lakatos Lajosné tulajdonos a Kanizsai Sörgyár termékeiről így vélekedett.
- Célunk közepes árfekvésű sörök forgalmazása. Igény van a Balatoni Világosra, a Kanizsai Koronára és a Kinizsi csapolt és palackos változataira Nem lenne egész a kép, ha nem mondanám el, hogy több gyár - a soproni, a borsodi is megkeresett, amolyan „próbajáratot" tartottunk -kis mennyiséget értékesítettünk -, de nem jött össze a társgyárak próbálkozása, a kanizsai sörök vitték el a pálmát! A vendégkör nem is akart ráállni az említett gyárak termékeinek a fogyasztására. Hordós sörből heti tizenkét ötvenliteres, palackosból - havonta - harminc ládával fogy. Ez az érték nyáron egyharmaddal növekszik A gyári szállítás zökkenőmentes, a reg-
gel nyolc órakor leadott rendelésünket a gyár tíz órára kielégíti. A sörterítés jóval szervezettebb, mint pár évvel ezelőtt, véleményem szerint ez is egyik záloga a stabil vendégkor kialakításának. A sörgyári szervizprogram szerint végzi a berendezések tisztítását, nem kell hívni őket, nincsenek késésben.
DALLAS PRESSZÓ
- A családi házunk bővítésével alakítottuk ki vendéglátó-egységünket. Hogy milyen a csapolt és a palackozott kanizsai sörök forgalmazásának az aránya? - ismételte meg a kérdést a vállalkozás vezetője, Szálai Lajosné.
- Többnyire a Kanizsai Korona csapolt és 0,5 literes változatát forgalmazzuk Ezt keresik vendégeink Nem lehet panasz a HB Láger sör forgalmazására sem. Lényegesen javult, sőt, beállt a szállítási fegyelem A kén mennyiség pár órán belül már az egységünkben van. A fogyasztás egyenletesebb is lehetne, bizony, mi nagyon érezzük, hogy az embereknek nincs pénze...
Bödör Béla
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Postakert utcában kialakított 1847/30 hrsz-ú ingatlanának önkormányzati tulajdonú részét kizárólag garázsépítés céljára. A versenytárgyaláson részt vehet bármely természetes személy lakóhelytől függetlenül. Értékesítésre kerülő garázshelyek száma: 2 db. Kikiáltási ár: 100.000 Ft/garázshely.
Versenytárgyalás ideje: 1997. május 22. 10.00
Versenytárgyalás helye: polgár- j. mesteri hivatal alagsori tárgyaló-1 terme (Nagykanizsa, Erzsébet térrJ 7.) <
Részletes kiírási anyag a Polgár-1 mesteri Hivatal I. emelet 6. és 10. 3 számú irodájában vehető át.
FELHÍVÁS PÁLYÁZATRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város arculattervének elkészítésére
A kiírás térítésmentesen beszerezhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri f Hivatal Főépítészi Irodán g (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. | Telefon/fax: 93/312-283) 1997.1 május 12-től munkanapokon 9.00-15.00 óráig.
PÁLYAZATOT HIRDETÜNK
a Nagykanizsa, Zrínyi u. - Király u. - Kalmár u. csomópontban kialakítandó körforgalmi rend tervezési munkálataira. A pályázaü dokumentáció térítés nélkül átvehető május 12-től 17-ig munkaidőben a| polgármesteri hivatal II. emelet 2. ^ sz. irodájában, (telefon: 93/310-° 287,313-080). | Pályázatok benyújtási határide-2 je: 1997. május 23. _I
Értesítjük Nagykanizsa város la- í
kosságát, hogy 1997. május 19-én =
az ünnep ellenére a szokásos jára- á ton szemétszállítás lesz.
Környezetvédelmi \\ Információs Iroda
A Nagykanizsa Város Napján, a „Nagykanizsa Város Környezetvédelméért" Alapítvány által díjazottak közül kimaradt a következő:
A Kisfaludy u. l/a. sz. épület felújí-1 tásáért, tulajdonosa Kóbor József, A díj 1997. május 8-án került át- < adásra. |
Az érintettektől ezúton is elnézést 2 kérünk.
Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány Kuratóriuma
A VIZMU BEMUTATTA
Május 5-én és 6-án városunkban is meg lehetett tekinteni a Fővárosi Vízművek bemutató buszát, mely a lakosságnak, legfőképpen a gyerekeknek mutatja be a Vízmű vállalat működését, valamint próbálja a figyelmet ráirányítani, a gyerekeket ránevelni a vízzel való takarékos használatra. A buszon videó mutatja be film keretében a Dél-Zalai Vízmű Vállalat működését, a gyerekek számára egy számítógépes program igyekszik hasznos tanácsokat adni. A buszon tablókat helyeztek el, melyek szintén a Vízmű munkáját és a vízzel való takarékoskodás szükségszerűségét mutatják be. Mint Schmidt István műszaki csoport-
ll!!l!!!!l!l!l!llllilil!llllilil»l«!i!ii i vezetőtől megtudtuk, a buszt a víz világnapja alkalmából szervezett események keretében indították útnak, bejárja az egész országot, s így jutott el városunkba is. Rövid áttekintést ad a hazai vízellátásról, és felhívja a polgárok figyelmét a vízzel való takarékosság fontosságára. Mint megtudtuk, főleg gyerekek látogatják, így elsősorban rájuk gondolva igyekeztek minél képszerűbbé, minél érthetőbbé tenni a kiállítás fő irányvonalát. A busz végiglátogatta a Kanizsa környéki általános iskolákat, s Kanizsa belterületén is több helyen látható volt.
__Sz. A.
10
( KANIZSA - StzottoéLyi üiéAeÁ )
1997. május 16.
(Folytatás a 3. oldalról.)
múlt hat évben nem hozott olyan elöntést, mit vár el szakmailag a laptól és senki nem is kérte számon, mit hogyan csinál az újság.
Ezt követően Nagy Csaba pályázói hallgatta meg zárt ajtók mögött a bizottság. A bírálatra, a vitára és a döntéshozatalra is zárt ülés keretében került sor, melyet követően Kalmár István ismertette, hogy a bizottság kialakította álláspontját, de a közgyűlésig nem kívánja azt nyilvánosságra hozni, mindkét pályázót alkalmasnak találta a tisztségre.
Ezt követően a lakbértámogatási rendelettervezet napirendjére került sor. A rendelet szükségességéről, a rendeletalkotás okáról dr. Lukácsa Erzsébet tájékoztatta a bizottságot. Kalmár István afelől érdeklődött, hogy a két variáció között pénzügyileg milyen különbség van. Az IKI számításai szerint havonta háromszázezer forint. Palotás Tibor rámutatott, hogy nem szerencsés a vagyon megállapításával kapcsolatos álláspont, mert szerinte a család ötszázezer forintos összvagyona túl alacsony ahhoz, hogy kizáró tényező legyen. Kovács János furcsállotta, hogy a jobb, összkomfortos lakások esetében nagyobb a támogatás, mint a rosszabbak esetén. Dr. Lukácsa Erzsébet ezt azzal indokolta, hogy az összkomfortos lakások bérlői azért kaphatnak többet, mert költségeik is magasabbak. A bizottság elnöke megjegyezte, hogy ennek ellenére nehezen kezelhető az, hogy oda ad több támogatást a város, ahol biztosan melegedhetnek a lakók és oda kevesebbet, ahol esetleg megfagynak. A LABE képviselői elmondták, hogy a javasolt maximumtámogatás helyett tizenhatezer forintot javasolnak a családok és a gyermeküket egyedül nevelők esetében. Palotás Tibor ezt azzal egészítette ki, hogy ebben az esetben az egyedülállók tizennyolcezer forintos támogatás-maximumát húszezer forintra emeljék. A GVB mindkét módosító javaslatot támogatta, a rendelettervezetet elfogadta, a kedvezőbb variációt javasolta a közgyűlésnek elfogadásra.
Utolsó napirendként a VIA Kanizsa Kft. beszámolóját fogadta el a bizottság. Az ügyvezető, Gáspár András nem kívánt szóban kiegészíteni, de Ferencz Józsefkérdésére válaszolva elmondta, hogy a volt polgármester szóbeli utasítására engedte el az iparcikkpiacon árusítók parkolási dí-
ját. Suhai Sándor azt mondta az ügyvezetőnek, hogy a helypénz tartalmazza a díjat. A hivatal viszont nem utalta ál a helypénz ezen részét a kft.-nek. Deiszinger József afelől érdeklődött, hogy a belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok, jogi problémák után történtek-e lépések azok megszüntetésére. Gáspár András emlékeztetett arra, hogy az egyetlen probléma az volt, hogy több parkolócédula maradt, mint ameny-nyi a bevételhez képest kellett volna, hogy maradjon. A jogi problémákat megszüntették, a parkolócédula-rendszert átalakították. Elmondta azt is, hogy elvégezték az útfelújításhoz és javításhoz szükséges nyilvántartás számítógépbe táplálását.
Ezt követően zárt ülésen tárgyalt a bizottság a kft. ez évi üzleti tervéről.
Kalmár István azt a tájékoztatást adta erről, hogy a GVB az üzleti tervet módosítással fogadta el. A módosítás abban áll, hogy az útpadka melletti parkolás kiterjesztése a lehető legkisebb költséggel végezhető legyen, ha parkolóórákat, sorompókat akar az üzemeltető felállítani, azt saját bevételéből kell kigazdálkodnia.
_L.l.
Pénzügyi Bizottság
Vizsgálat Bajcsán
Első napirendként oktatási intézményeknek az országos számítógépes hálózathoz való csatlakozásáról tárgyalt a Marton István vezette bizottság. Mint azt Gátszeginé Gorontay Gertrúd, a művelődési osztály munkatársa elmondta, az önkormányzat ötmillió forintos hozzájárulásával harmincötmillió forintos értéket lehetne szerezni. Ezzel Kanizsa általános és középiskolái nem maradnának el az országos szinttől. Kalmár István hiányolta a gazdasági osztályvezető jelenlétét és nemtetszésének adott hangot, amiért a költségvetés elfogadását követően ilyen gyorsan nem kis mértékű forrásra van szükség. Kérdésére válaszolva elmondták, hogy az osztályvezető helyettes forrásként az energiaáremelésből adódó feszültségek kezelésére elkülönített pénzalapot jelölte meg. Az előterjesztést a bizottság elfogadta.
Ezt követően a tagság eldöntötte, hogy a bajcsai lakásépítésekkel kapcsolatos vizsgálat első lépéseként a dokumentumokat áttanul-
MAGYAR-SZLOVÉN MINISZTERI TALÁLKOZÓ
Németh János magyar keramikusművész és Király Ferenc szlovén szobrászművész közös kiállításának megnyitója adta az apropót arra, hogy a két állam miniszteri szintű találkozójára került sor. Magyar Bálint művelődési és közoktatási miniszter és Joze Skolc, a szlovén kulturális miniszter között folytatott tárgyalás mellett a szlovén és magyar kisebbségek képviselői is találkoztak és eszmecserét folytattak.
A sajtótájékoztatón Magyar Bálint elmondta, hogy a szlovén partnerekkel alapos, szakmai megbeszélésekre került sor. A jövő év végéig érvényes kulturális szerződés van a két állam között, amellyel kapcsolatban egyetértenek abban, hogy a minisztériumi szinten azt kell támogatni,
mányozza a bizottság, majd május 21-én tizenhét órakor az érdekeltekkel közösen Bajcsán vizsgálódnak. A lakbértámogatásról szóló rendelettervezetet vita nélkül fogadta el a bizottság. Az alternatívák közül a kedvezőbb változatot támogatta a PB.
Nem támogatta a bizottság a Vagyongazdálkodási Iroda előterjesztését, amely az önkormányzat tulajdonában lévő DÉDÁSZ-részvények eladására tett javaslatot azt követően, hogy a közgyűlés a limitált ár elérése esetén értékesíteni kívánja a két energiaszolgáltató-részvénycsomagot.
A könyvvizsgálói pályázat elbírálására május 31-ig kell sort keríteni bizottsági szinten. A bíráló bizottság tagságára a PB javaslatot is tett: a gazdasági osztály képviselője, a PB és a GVB elnöke illetve Markó András szakértő végzi el a szakmai bírálatot. Az önkormányzat és intézményei számlavezetésére kiírt pályázat esetében Beznicza Miklós szerint nincs szükség külső szakértőre, de az intézmények véleményét kikérik. A sorrend felállítására a tavalyi szempontok alapján kerül sor, ha valamely pályázó igényli saját költségére közjegyző jelenlétében bontják az ajánlatokat. A bizottsági szintű döntésnek június végéig be kell fejeződni a PB szerint, a közgyűlésre júliusig vár a döntés.
L. I.
hogy intézményi szintű kapcsolatok jöhessenek létre a magyar és szlovén kultúra területén. A kapcsolatoknak már jó néhány példája van a műemlékek, képtárak, színházak területéri. Idén kiemelkedő rendezvény lesz a Ljubjanai Európai Kulturális Hónap, amelyen méltóképpen szeretnénk reprezentálni a magyar kultúrát. A kisebbségi kérdésekről szólva Magyar Bálint elmondta, hogy nincs gond a jogi keretekkel, a pozitív ösztönzőket kell keresni és erősíteni, hogy a kisebbségek kultúrája fennmaradjon. Hangsúlyozta, hogy egy egészséges nemzet nem fél a kisebbségek kultúrájától, mert az a többségi társadalom kultúráját gazdagítja. Ezért tartja fontosnak a kisebbségi kultúra pozitív diszkriminációját. A plusz fejkvótákkal sokszorosan biztosítja a kormányzat, hogy a kisebbség - ha akar - anyanyelvén juthasson kultúrájához. A tárgyalásokon szó esett egy Szentgotthárdon létrehozandó szlovén kulturális központról és egy szlovén nyelvű rádióadóról is. Az Illyés Közalapítvány tavaly ötszázezer, idén ötmillió forinttal támogatta a szlovéniai kulturális beruházást, melynek révén Lend-ván a magyar kisebbség rendelkezésére is áll a kultúrház.
Joze Skolc megerősítve a magyar miniszter által elmondottakat, hangsúlyozta, hogy szükséges a szlovén-magyar kulturális kapcsolatok erősítése. Az életképességet az igazolja, hogy a határ két oldalán élénk kulturális élet folyik a kisebbségek körében. A közeljövőben Szlovéniába vámak a színházak mellett filmeseket és más művészeti ágak képviselőit is. Köszönetet mondott a két kiállító művésznek azért, hogy kettejük kapcsolatából eredően olyan rendezvény résztvevői lehettek, amely lehetőséget nyújtott a miniszteri találkozóra is.
Magyar Bálin a problémák között említette azt, hogy hiába a jó-szándék, hiába biztosított a jog arra, hogy a szlovén nemzetiség anyanyelvén tanulhasson, gondot jelent az, hogy a szlovén köznapi nyelv nem kis mértekben eltér a Magyarországon beszélt dialektustól. A szlovén nyelvű tanárok biztosítása sem probléma nélküli, hiszen ennek biztosításához a képzés területén kell lépni, amely politikai döntéseket igénylő kérdés.
L.I.
im május 16.
L KANIZSA - (fatá$4áLntö6 y
11
A Nagyváthy utca lakói hosszú idő óta hadakoznak garázsépítési tervük elfogadásáért. Az ügy egyre bonyolultabb, egyre szövevényesebb lett. Erről nyilatkozott a Nagyváthy utcai lakásszövetkezet elnöke, Czári Istvánná.
- A garázsügy úgy kezdődött, hogy 1983 február 24-én Dr. Dénes János igazgató aláírással mi megkaptuk használatra a nagykanizsai 5496 tulajdoni lapon a 2044/1 helyrajzi számon nyolcezer négyzetméteres területet, amit a Nagyváthy-lakótelep lakói rendbe hoztak, játszótérnek kialakították és a mai napig is funkciójában ez játszótér. A Városi Tanács VB műszaki osztálya ezt a határozatot megerősítette 1983 május 24-én, Németh Tibor osztályvezetővel. 1995. november 7-én a közgyűlés közmeghallgatást tartott. Ekkor már a lakótelep lakói azzal fordultak a polgármesteri hivatalhoz, hogy részbeni beépítéssel engedélyezzék azt, hogy erre a területre garázsokat építsünk Suhai úr már ekkor úgy nyilatkozott, hogy senki itt egy kapavágást engedély nélkül nem fog tenni. Mi a területre vásárlási igényt nyújtottunk be a Kögáz felé. A Kögáz nem zárkózott el ettől. A legelső beadványunkat a mű-
Az ez idő alatt határozatképessé lett VKB Magyar József önálló képviselői indítványával kezdte meg munkáját. A témát már korábban is tárgyalta a bizottság, mi több, a közgyűlés napirendjén is szerepelt, de az interpelláló nem fogadta el a polgármester válaszát, ezért a téma ismét a VKB elé került. A Nagyváthy utcában a KÖGÁZ Rt.-től megvásárolandó területen a lakók garázsokat szeretnének építeni. A terület egykor játszótérként funkcionált, ma is a lakók gondozzák. A VKB az előző tárgyaláskor azért utasította el a kérelmet, mert az érvényben lévő rendezési terv oda nem teszi lehetővé a garázsépítést. A vonatkozó rendezési tervek módosítására van lehetőség, de ennek eredménye csak a jövő év májusára várható, hiszen, mint az ülésen elhangzott, a terveket sok helyen véleményezik, értékelik. A módosítás eredménye, mint Sónicz István utalt rá, az is lehet, hogy ott továbbra sem lehet majd garázsokat építeni. Persze, hogy ez így lesz, vagy sem, ma még senki sem tudja megmondani. A VKB, mivel az érvényben lévő rendezési terv az adott területre vonatkozóan nem változott, fenntartja a február 26-i állásfoglalását.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap, 1997. május 9.
GARAZSALMOK
szaki osztály felé \'96 január 10-én tettük meg. \'96 november 21-én ismételtük ezt meg, Németh Gábor megtervezte a játszóteret úgy, hogy a zöldövezet is megmaradjon és a garázsok számára is legyen hely. 1997 március 26-ával kaptuk meg a határozatot arról, hogy megtagadják az elvi engedélyezést. Az Általános Rendezési Tervre hivatkoztak és ez ellen a határozat ellen fellebbezéssel élhettünk. És most tulajdonképpen újból ott vagyunk, ahol a kezdetkezdetén, nesze semmi, fogd meg jól, iktasd-nyugtasd, csinálj vele azt, amit akarsz Attól fogva, hogy
ez az egész dolog elindult, hallgatólagosan, nem bizonyíthatóan, erre a területre más is igényt tart. Megkérdőjelezném azt, hogy az a hivatal, ami \'96-tól \'97-ig nem intézkedik, akkor hogy áll a munkája magaslatán. Ha a rendőrökről elmondjuk, hogy szolgálnak és védenek, a polgármesteri hivatal munkatársai meg azért vannak hogy bennünket kiszolgáljanak. Tehát ügyes-bajos dolgainkkal mehessünk hozzájuk és ne állandó jelleggel határozat határozat hátán, hanem valamilyen formában ezeket elintézzék, és ne azt nézzék, hogy kinek az érdeke és kinek
időigényes módosítások
A Nagyváthy utcai garázsépítések fő akadálya az, hogy a rendezési tervek alapján nem lehet a kiszemelt területre garázsokat építeni. Az Altalános Rendezési Terv szerint az ominózus területen túlsúlyban van a zöldterület, jelentős a védősáv részaránya - amely a vasút miatt van - és minimális a lakóterület céljára kijelölt terület.
Az Általános Rendezési Terv azt tartalmazza, azt szabályozza, hogy a város egyes szerkezeti egységeiben mit, hogyan lehet kialakítani, hol lehetnek zöldterületek, hol lakóterületek, hol lehet rekreációs célra használni és hol ipari-kereskedelmi célú beruházások céljára a földingatlant. Az ÁRT azt is tartalmazza, hogy mely területekre kell további, részletesebb terveket készíteni. Az Általános Rendezési Terv fő terüleü funkciókat tartalmaz.
A Részletes Rendezési Tervben már meghatározásra kerülnek a teleknagyságok, az építési vonalak is.
Logikus lenne, hogy igény esetén, jogszabályi kötöttséggel, az ÁRT módosítására kerül sor először, de a
gyakorlat szerint nem így történik. Először az RRT-t módosítják, ezt követően vezetík át a változásokat az ÁRT-be.
A téglagyári gödör esetében például elsőként elkészítették a beépítési tervet, majd módosították az RRT-t. Utóbbi megtörténtekor a tervező nyilatkozott arról, hogy az ÁRT-hez való visszacsatolás adott. Ezt követheü az ÁRT módosítása.
A módosítási eljárás elején a közgyűlésnek jóvá kell hagynia a tervezési programot, ezt követően kerülhet sor a terveztetésre, melynek során egyeztetni kell a közművekkel, közműüzemeltetőkkel, szakhatóságokkal, ki kell kérni a lakosság véleményét és a terveket közszemlére kell bocsátani. Meg kell kérni a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium hozzájárulását a módosításhoz. ART és Városközpont Részletes Rendezési Terv esetében közvetlenül a minisztériumhoz, RRT esetében a KTM terüleü főépítészéhez kell fordulni. A módosításhoz szükséges hozzájárulás megadása után az önkormányzati előkészítő
munka kezdődik, melynek során a szakbizottság - Kanizsán a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság - elé kerül a módosítás tervezete. Mivel a rendezési tervek rendeletek, így az ügyrendi, jogi és közrendi bizottság elé kell kerülnie az előterjesztésnek. Amennyiben olyan jellegű a módosítás, amely hosszabb távú pénzügyi tervezést is igényel (például új terület feltárása esetén) a gazdasági és városüzemeltetési illetve a pénzügyi bizottság is megtárgyalja a témát, mielőtt az a közgyűlés elé kerülne. Amennyiben a közgyűlés elfogadja a módosításokat, elkezdődhet az engedélyezési szintű tervek készítése.
Amíg eddig eljut az ügy, hónapok, akár évek is eltelhetnek, főleg akkor, ha egy vagy több szinten késnek a szakvélemények, döntések, hiánypótlásra van szükség vagy korrigálásra.
Egyetlen módosítás, amely az ÁRT, az RRT megváltoztatását irányozza elő, többszázezer, közel egymillió forintba kerül. Mindezt az önkormányzat a tervezési célra elkülönített pénzalapjából finanszírozza.
nem. Hangsúlyozom, tisztelet a kivételnek De mint egy lakószövetkezet elnöke - ahol 127 család él - nem egy, nem két olyan dolog van, hogy beállok a sorba, kérek, koldulok, könyörgök, de csak oda-vissza dobjuk a labdát. Mert tulajdonképpen ez játék a kedves állampolgárral, aki ugye adófizető, ugyanakkor ennek fejében mit kapunk? Azt, hogy kiskorúaknak néznek minket, akiket lehet orruknál fogva vezetni.
Kovács László, Nagyváthy u. 22. alatti lakos hasonlóképpen vélekedik az ügyről.
- Az az igazság, hogy ez a terület nagyon nagy hátrányokat szenved a város többi területéhez képest. Ez a közterület-fenntartó vagy milyen kft. nagyon hanyag módon bánik ezzel a területtel. Például a városban ezt a területet kaszálják le utoljára, egy évben maximum kétszer, de akkor is úgy, hogy már Tüttő István alpolgármester szólt rájuk. Ezek a garázsok amiket építetni szeretnénk, nagyon jók lennének az itt lakók számára, és még a zöldterület is megmaradna. Nekem nincs semmi bajom az önkormányzattal, az ügy intézésével kapcsolatban pedig megbízom az elnökünkben, Czári Istvánnéban. Ahogy ő mondta nekem, úgy néz ki, talán sikerül is az ügyünk sikerre vitele. Előfordult egy kis akadály, dehát az miért ne volna. Én őt tartom olyan harciasnak hogy ezt is képes legyen elintézni. Szeretném, ha az önkormányzat a döntésben az itt lakók, az ő érdekeiket venné figyelembe először, és nem másokét, hogy azok valami diszkót építhessenek ide, mint állítólag akarják.
_Szálában Attila
12 ( KANIZSA - <fatá%4M*Ho6 J
Garázsálmok
HIÁBA SÜRGETI A KÉPVISELŐ?
A Nagyváthy utca Magyar József önkormányzati képviselő választási körzetéhez tartozik. A városatya hiába interpellált, hiába nem fogadta el két alkalommal sem ő, sem a közgyűlés a kérdéskörben neki adott választ, a városfejlesztési bizottság február 26-án kialakított álláspontját az ügy legutóbbi tárgyalásakor is megerősítette. (Lásd keretes emlékeztetőnket.) Eszerint folyamatos tájékoztatást kér a rendezési terv módosításának ügymenetéről, és kéri, hogy a rendezési tervek elkészítésére a várható 1998 első negyedéve helyett még idén kerüljön sor.
Amint a VKB április harmincadikán a GVB-vel közösen megtartott ülésén elhangzott, egy későbbi napirendnél Krémer József csodálkozásának adott hangot, hogyan lehet, hogy
ha nem a lakosság érdekeiről van szó, hanem a városéról, akkor meg lehet gyorsítani az eljárást. Jelen esetben a Vásárcsarnokhoz vezető út rendezési tervbe való bevezetését tartotta a képviselő gyorsabbnak. Mint a hivatal illetékese elmondta, itt sem volt gyorsabb az eljárás, csak az eljárás két évének utolsó időszakában vagyunk.
A körzet képviselője, Magyar József hiába hivatkozott arra, hogy más esetekben megoldható, hogy gyorsabb eljárással lebonyolítsák a módosításokat.
- Újabb interpellációt nyújtok be. Véleményem szerint, ha a város saját érdekében, amikor busás haszon keletkezik egy telekértékesítésből, egyszerűbb eljárással segíti a tervmódosítást, vagy például egy RRT elkészíté-
Tisztelt Alpolgármester Úr!
A Nagyváthy utcai lakótelepen működő lakásszövetkezet garázsépítési ügye több alkalommal szerepelt a közgyűlés napirendje között. Az interpellációra adott választ a közgyűlés két alkalommal nem fogadta el. A városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság újra megtárgyalta a garázsépítkezésre vonatkozó ütemtervét. Ezek szerint, ha a közgyűlés jóváhagyja a módosított ART-t, akkor a lakók 1998 júniusában már meg is kezdhetik az 1995-ben indított garázsépítkezést.
Természetesen ezt a választ sem tudom elfogadni, a következő indokok alapján:
- a városban sorozatban térünk el az általános rendezési terv előírásaitól minden olyan esetben, amikor a polgármesteri hivatal érdekei ezt így kívánják
- A kérdéses területen 1995-ben rekreációs központ létrehozását tervezték az egyébként Kögáz tulajdonban lévő telkeken. Biztosra vehető, hogy ez a központ itt soha sem fog megépülni.
- Az építkezés megkezdésének elhúzódása már idáig is duplájára emelte a kivitelezési költségeket.
Kérném a Polgármesteri Hivatalt, hogy kizárólag a garázsépítkezés területére vonatkozólag készíttesse el soron kívül a szükséges ART-módosításokat, hogy a lakók még ebben az évben a garázsépítkezést befejezhessék.
Tisztelettel:
Magyar József
képviselő
Nagykanizsa, 1997.05.06
sét, akkor kötelessége hasonlóan eljárni, ha a lakosság érdekei kívánják ezt. A Vásárcsarnok körüli útépítés esetében ez történt. Gondolom, hogy volt más beruházás is a városban, amikor nagy pénzbevétele keletkezett az önkormányzatnak abból, hogy gyorsan lehetővé tette egy beruházás elvégzését akkor is, ha eredetileg az Altalános Rendezési Tervben szó sem volt ilyen célú területfelhasználásról. Mint képviselő ezt szeretném is bebizonyítani, de hiába fordultam az önkormányzat polgármesteri hivatalához nem adtak felvilágosítást arról, hogy mely esetekben nyújtott előnyt a város önmagának. Ha pedig ezt megtette, akkor a választópolgárok esetében is megtelieti - amennyiben indokolt a kérés. Azt hiszem, ma Nagykanizsán nem lehet azt mondani, hogy a garázsépítés ne lenne indokolt.
_Lukács Ibolya
1997. május 16.
„Népek a Mura mentén"
Lapzártánk után, május 15 és 17-e között rendezték az Alpok-Adria Munkaközösség védnöksége alatt Nagykanizsán, a Thury György Kereskedelmi Szakközépiskolában a „Népek a Mura mentén" című nemzetközi tudományos tanácskozást. A rendezvényre a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága (Zalaegerszeg), a Pokrajinski Mu/.ej (Muraszombat), a Muzej Medimurja (Csáktornya) és a Historische Landeskommision für Sleiermark (Graz) közös szervezésében került sor. Az első napon délután egy órakor a konferencia résztvevőit Vándor László megyei múzeumigazgató, Varga László a Zala Megye Önkormányzati Közgyűlésének elnöke és Tüttő István Nagykanizsa Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte. Utánuk Szabó Zoltán, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium államtitkára hivatalosan megnyitotta a tanácskozást. A rendezvény három napja alatt több, a Mura menü népek történelmével kapcsolatos előadásra, tudományos vitára is sor került, osztrák, szlovén, horvát és magyar előadók részvételével. A konferenciát 17-én a Belezna-Keszthely-Hévíz útvonallal szervezett szakmai tanulmányi kirándulás zárta le.
Művészeti est
Május 16-án pénteken, 18 órakor a Hevesi Sándor Művelődési Központban Domány Zoltán zentai előadóművész önálló estjére kerül sor. Az est során Darvas Kis Kelemen balladáját, Domonkos István „Der spingt noch auf!", „Kupié" és „Kormányeltörésben", Szilágyi Domokos „Magyarok", Sziveri János „Bábel", Romhányi József „A teve fohásza", „Szamármese", Szabó Lőrinc „Különbéke", Karinthy Frigyes „Gőgicse", Kabderó Tamás „Mementó libertatém" című művek és Fehér Anna balladája fognak elhangozni.
Péterfy Sándor tanulmányi és művészeti verseny
A Péterfy Sándor Általános Iskola május 6-án Péterfy Sándor tiszteletére megyei tanulmányi és művészeti versenyt rendezett. Rajz kategóriákban a következő győztesek kerültek kihirdetésre: I. évfolyam: Horváth Réka (Hunyadi), 2. évfolyam: Tringer Zsófia (Rozgonyi), 3. évfolyam: Vinkó Ákos (Hunyadi), 4. évfolyam: Sali Nikolett (Hunyadi), 5. évfolyam: Fodor Ákos (Vonyarcvashegy). A matemaü-ka versenyeken a 3. évfolyamosok között Pesü Veronika, a 4. évfolyamot képviselő tanulók között Németh Eszter (mindkettő Zrínyii lett az első.
Gyár már van, de nem a térképen
Az 1995. év nyarán kezdte el keresni új üzemcsarnokának építéséhez a Flamtronic. Az őszi pályázati kiírást követően a cég megvásárolta az önkormányzattól a kiszemelt területet, az építés \'96. júniusában kezdődött. Az immár Honeywell-gyárépület átadására május másodikán került sor, a száztizenhét dolgozó az új csarnokban végzi a munkát.
Mint megtudtuk, ez a tervmódosítás sem történt még meg, a rendezési tervbe nem került átvezetésre a terület más fajta funkciója.
Pedagógus Lakásfenntartó Szövetkezet által a Nagyváthy utcában építendő garázsok ügye
IDŐRENDI PROGRAM
1996. november 21. elvi építési engedély véleményezésre érkezik (PH. M.O-tól) 1996. december 5. válasz átadása a PH. M.O-ra (652/1996/12)
1996. december 19. Műszaki osztály levele a kérelmezőknek (az elvi építési engedélyt tovább kell
dolgozni (2130-2/96)
1997. január 28. Magyar József képviselő interpelláció
1997. február 11. Polgármesteri levél Magyar Józsefnek (292/1997.)
1997. február 26. VFB Ülés - a rendezési terv érintett részét felül kell vizsgálni, kiterjesztve a
sportterületre. A tulajdoni viszonyok rendeződése és a rendezési terv felülvizsgálata
1997. március 7. Módosított elvi építési engedély dokumentáció érkezik véleményezésre a műszaki osztálytól
1997. március 10. Ajánlat kérése a Bútorgyár és környéke RRT felülvizsgálatára a Kamzsaterv Kft-től
1997. március 17. Műszaki osztályra válasz megküldése, utalva a VFB korábbi döntésére, az RRT
módosítás árajánlat kérése 1997. március 26. Műszaki o. az elvi építési engedélyt megtagadta (1942-4/97/4) 1997. április 15. Magyar József és a közgyűlés az interpellációra adott választ nem fogadja el 1997. április 16. Fellebezés az 1942-4/97/4. sz. határozat ellen.
1997. április 22. Műszála Osztály a fellebbezést a Zm. Közig. Hivatalnak felterjeszti.
VÁRHATÓ ÜGYMENET
1997. április 30-ig Kamzsaterv Kft árajánlatot ad
1997. május 7. VFB az árajánlatot megtárgyalja, a tervezés programját véglegesíti
1997. május 12. PH. vezetői egyeztetés
1997. május 13. Vállalkozási szerződéstervezet megkérése
1997. május 21. Vállalkozási szerződés megérkezik
1997. május 22. Jogi Iroda - törvényességi vizsgálat. Bizottsági véleményezés (Jogi és Ügyr.)
1997. május 26. Aláírt szerződés tervező részére való megküldése, tervezési munka indítása
1997. november 30. Terv leszállítása
1997. december3. -VFB
- Közmű-, szakhatósági , és városüzemeltetői egyeztetés
- Lakossági fórum
1997. december 10. Terv véleményezésre való megküldése a KTM-be
1998. február 10. KTM válasz megérkezik
1998. február 18. VFB megtárgyalja a közgyűlési előterjesztést
1998. február 23. Ügyrendi bizottság
1998. március Közgyűlési előterjesztés
1998. március-április építési engedélyezési terv készítése, engedélyezés
1998. április-május építés indítása
1997. május 16.

( KANIZSA- TCöfiaHyát uepfeHeá,? )
13
málás alkalmával hozta el a temetőből a fej maradványait. A bejelentő élettársa egy kisrécsei ház udvarán, egy régi hűtőszekrényben, pelenkába csomagolva tárolta a koponyát, ahonnét idén márciusban bútorainak elszállítása alkalmával a hölgy elhozta volt élettársától az emberi maradványt
- Azért hoztam magammal, hogy leadjam a rendőrségen -mondta az asszony - nem az volt az elsődleges célom, hogy lebuktassam a volt élettársamat. Ezt a
VIZSGÁLJAK
Lapzártánkkor a Nagykanizsai Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán a május hetedikéi bejelentést követően a vizsgálat megindult a koponyának a temetőből való elkerülése és a körülmények tisztázása céljából.
A rendőrségnek hatvan napon belül kell lezárnia vagy az ügyészségnek átadnia az ügyet.
- Az élettársam fenyegetései miatt ki sem mertem mozdulni onnan, ahol most albérletben la-
- A volt élettársam úgy kapta, hogy exhumáláskor hozta el a sírásó a koponyát. Nem hiszem,
KEGYELETSERTES
A TEMETŐBEN
A közelmúltban közölt lapunk cikket arról, hogy a kanizsai temetőben egy hamvasztásos temetés alkalmával homokot temetett el az elhunyt időben meg nem érkezett hamvai helyett Most újabb temetői ügyben ke-
cselekedetet nem lehet máshogyan magyarázni, mint hogy kegyeletsértés és lopás történt a te-
kom. Mivel most már nem zaklatott, elhatároztam, hogy megszabadulok a koponyától, mert én
KOPONYA A MEDIKUSNAK?
resté fel szerkesztőségünket egy kanizsai lakos.
A hölgy elmondása szerint volt élettársától március 27-én elhozott egy olyan emberi maradványt, egy koponyát, amelyet exhumálás alkalmával tulajdonított el a temetőből a HOR Kft egyik sírásója.
A már korábban megszüntetett élettársi kapcsolat utáni osztozkodás következtében, a volt társak kölcsönösen megpróbálták egymást sakkban tartani. Az asszony elmondása szerint az elmúlt év decemberében megkísérelte tulajdonosi jogait érvényesíteni, amikor tudomására jutott hogy élettársa valakinek megígérte, hogy orvostanhallgató fiának szerez a temetőből egy koponyát. A négy éve nyugdíjas sírásó a HOR Kft egyik alkalmazottjától meg is kapta, amit kért A sírásó szerint egy exhu-
metőben. Gondolom, mindenki felháborodna, ha az ő hozzátartozójának az exhumálásakor úgy végeznék el a munkát, hogy a koponyáját közben ellopja egy sírásó.
- Miért tartotta idáig magánál a koponyát?
nem akarok üzletelni vele. A volt élettársam nem tudta megmondani, ki kérte tőle a koponyát, azt gondolta, majd ha kell neki, jelentkezik
- Nem lehetséges az, hogy egy megszüntetett sírból származik és nem exhumálás során került elő?
EXHUMÁLÁS
I i;\\ sír felbontása s/ükséges ahhoz, ha valakinek ;i lóldi maradványait családja, hozzátartozója valamilyen oknál fogva máshová s/erelné helye/lelni. K.hben az esetben az ÁNTSZ engedélyével lehel ezl elvébe/ni, a liszliorvosi szolgálat egy illetékese jelenlétében.
Amennyiben egy sírhely megváltási ideje lejári és ujabb megváltásra nem kerül sor. a törvények s/erinl úgy s/iiillethető meg, hdgy az elhunylak maradványai eg\\ közsírba keiül jenek, a kegyelet tiszteiéi ben tartásával.
Legális úton egyik esetben sem lehel a maradványokat vagy azok egy részéi a temeló\'hó\'l elvinni.
hogy sírmegszüntetésről lett volna szó, mert a volt élettársam régebben mesélt ezekről és azt mondta, hogy megszüntetett sír esetében nem ásnak le százhatvan centi mélységig, csak száznegyvenig, hogy a korábbi sír maradványait ne érjék el. Akinek odaígérte a koponyát, annak is mondta, hogy időbe telik, míg megszerzi, mert ritkán van exhumálás. Mindenképpen el akarok menni a rendőrségre, mert szerintem bűncselekmény az, ha valakinek a hozzátartozóját úgy helyezik át máshova, hogy a fejét nem teszik a maradványok mellé, a sírban koponya nélkül fekszik a halott, aki szerintem nem felnőtt lehetett, mert megmértem a koponyát, a körmérete negyvenkilenc centiméter. Ez gyereké lehet.
A földes, sármaradványos koponya a tarkótól az ormyeregig harminchárom centiméteres, a felső álkapocs átmérője öt centiméter.
Hogy valójában mi történt, hogyan került ki a sírból és a temetőből, történt-e bűncselekmény, már a rendőrség vizsgálja ki. Az asszony ugyanis bejelentést tett a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon, ahol a pelenkába és nejlonszatyorba csomagolt koponya átadására-átvételére is sor került.
_Lukács Ibolya
14
[ KANIZSA - \'Kitdí «, ádnal )
1997. május 16.
Kevés olyan kanizsai és még kevesebb kiskanizsai polgár él közöttünk, aki ne hallott volna tavaly az akkor még Nagyrác utcai Általános Iskola ügyéről. Akkor a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága javaslatára a két kiskanizsai iskolát, a Nagyrác utcait és a Templom térit Általános Iskola Kiskanizsa néven egyesítették, és a Nagyrác utcai létesítményt ezen komplexum telephelyeként üzemeltetik tovább. A Nagyrác utcából az úgynevezett szakiskolát átköltöztették a Templom térre, s ezen intézkedések mellett - melyeket az ésszerűség és a gazdaságosság diktált - hoztak egy döntést, mely akkor ésszé-
Egy (volt) iskolaépület kálváriája
rűnek tűnt, és pénzben megtakarítást jelentett volna. Ez a döntés pedig az úgynevezett Nagyrác utcai „A"-épület sorsáról szólt.
1996. augusztus l-jével hatályba lépett a kanizsai közgyűlés határozata, mely a két intézményt összevonta. Ekkorra már az „A"-épületet ki kellett üríteni, azt az iskola nem használhatta többé. Erről elemzések alapján döntöttek. Az elemzés a következőket tartalmazza. (Az adatok a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának a Nagyrác utcai és Templom téri Általános Iskolák összevonására tett javaslatból származnak: Az összevonás gazdasági mutatója: Személyi jellegű megtakarítás éves hatása összesen 5.751 E Ft; TB járulék (42,5%) 2.444 E Ft; Munkaadói járulék (4,2%) 242 E Ft; „A"-épület átadásával kapcsolatos várható dologi előirányzat megtakarítás 1.004 E Ft. Tehát mint látható, maga az épület a majdnem tízmillióból csak egy millió forint megtakarítást jelenti ett volna). De! „A tanulócsoportok racionális elhelyezése esetén a Nagyrác utcai Általános Iskola „A"-épülete felszabadítható és más célra hasznosítható." Tehát az „A"-épületet eredetileg azzal a céllal vették el az iskolától, hogy azt valamilyen meg nem határozott módon hasznosítsák! Aki most elmegy ehhez
az épülethez, az egy valamit észrevehet: hasznosításnak nyoma sincs. Az épület elhagyatottan áll, ablakai betörve, kívül-belül van-dál pusztítások nyomai láthatók. Az elhagyott épületbe, melyre nem vigyáz senki, már betörés is történt, a tettes elleni nyomozás kudarcba fulladt, bár nagy értéket elvinni nem tudott az illető, de kárt ő is okozott. És hogy miért így áll ez a jobb sorsra érdemes épület? Erről a miértről, az épület sorsáról kérdeztük Dömötör Mik-lósnét, az iskola igazgatóhelyettesét.
- Elsősorban mi úgy gondolkodtunk, hogy az önkormányzat hasznosítja és a befolyó összeget a régi „B"-épületre fordítanánk, mely védett, iskolatörténeti emlékmű, és 1928-ban épült. De most már egy év eltelt, nyugodtan mondhatom, hogy hasznosításnak nyomát sem véltük felfedezni, az ember szíve sír, hogy látja tönkremenni az épületet. Én úgy képzeltem el, hogy itt ebben az „A"-épületben akár még két osztálynak szaktantermet is berendeznék az épület elülső részében és a szertárakat is elhelyezném.
- Ez anyagilag mennyibe kerülne?
- Most ötmillió forint itt rendelkezésre áll, és gondolom, hogy a következő évben is lehet valamennyit tervezni, akkor ezt szépen, folyamatosan rendbe lehetne tenni, de hogyha ezt hagyják így tovább, akkor egyre többe fog kerülni ennek a felújítása illetve átalakítása.
- Jelenleg hány tantermük és hány tanulócsoportjuk van?
- Hét tantermünk van és kilenc a tanulócsoportoknak a száma, tehát vándorlással lehet az oktatást megoldani, hogyha testnevelési órák vannak, akkor a másik osztálynak szabad a helyiség, de az, hogy szertár, tehát normálisan előkészülni fizikaórára, kémiaórára, az óhatatlanul szükséges. Számítástechnikai szakkört akarunk üzemeltetni, annak is kellene egy helyiség. De ennél az épületnél szabadtéri sportolásra is lehetőség van, futballpálya, kézilabdapálya, kosárlabdapálya rendelkezésre áll itt.
- Mennyit romlott az épület értéke, mióta itt áll szabadon?
- Hát ha azt számítom, a tetőszerkezetével nincsen semmi gond. Ezek a belső károk, így ahogy én becsülöm, biztos, hogy két, két- és fél millió forint, ami állagromlás keletkezett.
- Várható a tanulók létszámának növekedése?
- Most hála Istennek, egy ilyen
1997. május 16.
( KANIZSA - TCüteá, «, ten*? )
15
felfutó ágazat van, megtudtuk az óvodában, hogy a következői nagycsoportosoknak a száma már majdnem harminc. Az biztos, hogy a tanulócsoportok most egy kicsi növekedést fognak mutatni. A holtponton túl vagyunk.
- Tehát lehet, hogy egyenesen szüksége lenne erre az épületre az iskolának?
- Lehet, hogy szükség lesz rá, igen.
- A döntést az önkormányzattól mivel indokolták?
- A döntés lényege három mondatban: A tanulólétszám csökken, tehát nem tudnak annyit beiskolázni, hogy a két épületet önállóan üzemeltetni tudjuk. Viszont én rögtön gondoltam arra, amikor ez a demográfiai hullám várható volt, hogy indítok egy szakiskolát, ami olyan gyerekeknek szól, akik nagyon nehezen végzik el az általános iskolát, tehát megindítottuk itt a gazdaasszonyképzést, zöldségtermelő, palántanevelőt, tehát tulajdonképpen jöttek gyerekek. Most az ő (önkormányzat) lehetőségük az volt, hpgy a szülők kérésére ezt a tanulócsoportot, ezt a szakiskolát odavitték a másik iskolába. Az itteni teljes felszerelést szét kellett bontani, újra be kellett ott az egészet rendezni, főzőkonyhát, varrodát, akkor hol van itt az anyagi megtakarítás?
- Tud arról, hogy bárki nyújtott volna be pályázatot az épület hasznosításáról?
- Nem, nem tudok senkiről.
- Az épület ki nem használtsága révén nyer az iskola vagy az éppen aktuális ki nem használó
évente egymillió forintot. Illetve ezt sem nyeri, hanem nem veszti el. Ezt ugye azon „nyerik", hogy nem kell költeni gázra, villanyra, karbantartásra. Az igazgatóhe-lyettesnó szerint a jelenlegi tanári kar elegendő lenne az esetlegesen keletkezendő plusz tantermek kihasználására, maximum egy karbantartó-takarítót kellene felfenni. Az önkormányzati javaslat mellékletében ez a munkakör 204 E Ft évenkénti kiadásként szerepel. Tehát így, hogy az épület már áll, nyernek rajta 1.204 E Ft-ot évente. Viszont egy év alatt 2.500 E Ft-ot romlott az épület állaga, tehát ezt veszteségként kell elkönyvelni. Ez azt jelenti, hogy ha ez a helyzet nem változik, és mivel eddig a helyzet megváltoztatására semmilyen konkrét lépés nem történt, (úgy tudjuk, egy önkormányzati képviselő folytat szélmalomharcot az épület ügyében, eddig kevés sikerrel), így az épület ez évben 1,5 millió forint évenkénti veszteséget jelent. 1996. december 10-én az épület érdekében Silló Zsolt igazgató levelet írt Suhai Sándor polgármesternek, mely levelet 696/1996. számmal iktattak. A levélben felhívja a figyelmet az épületben folyamatosan keletkező károkra, és intézkedést kér. A levélre mai napig nincs válasz. Hogy ez miért jó, és kinek, azt nem tudni. Hivatalosan erre még nincs válasz. Egyvalami azonban világos, a gyerekek és a közös iskola érdekében a legjobb megoldás az lenne, ha az épületet a lehető leggyorsabban hasznosítanák. Akár úgy is, hogy visszaad-
ják az iskolának, és az megvalósíthatná ésszerű és reális terveit. Azokat a terveket, melyekkel ezzel az épülettel kapcsolatban, mint
félhivatalosan megtudtuk, jelenleg senki más nem rendelkezik.
Szálában Attila
NAGYRAC UTCAI
CHICHAGO?
A kanizsai közgyűlés az elmúlt évben a két kiskanizsai iskolát egy igazgatás alá vonta. Az idei tanév úgy kezdődött, hogy a Nagyrác utcai tagiskola egyik szárnyát kiüríttették, hogy annak hasznosításáról majd gondoskodni kell.
A próbálkozással nem is volt gond, hiszen értékesítésről, bérbeadásról szó volt és arról is, hogy esetleg a dortmundi kamará-
val közösen létesítendő át- és továbbképző központ helyét is biztosíthatná az épület.
A nagyrácosok elhűlve szemlélték, mivé lesz a hasznosításra kijelölt volt iskola, de az illetékesek vártak. Talán arra gondoltak, hogy így is elkel az épület? Mára betörték az ablakokat, elkezdődött a lépcső melletti fal lebontása, a villanydrótok lógnak a fal-
(Folytatás a 16. oldalon.)
16
j[ KANIZSA - T^Uteé «, te**? 1
1997. május 16.
Tárgy: Nagykanizsa Nagyrác úti kiürített iskolaépület hasznosítására, értékesítésére képviselői indítvány.
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim!
121/1996. számú határozat döntött a Kiskanizsai Általános Iskolák összevonásáról, kimondva azt is, hogy egysoros tagozatot fenntart, a Nagyrác úti Iskola régi épületében. Működési kiadások csökkentésére 1996 szeptemberétől az iskola másik épületét kiürítették, az nem üzemel.
Határozatunk kimondta azt is, hogy ezen épület értékesítéséből származó bevétel forrása a helyi műemlékvédelem alá vont régi iskola felújításának Mi a helyzet 1997. május 12-én? A használaton kívül helyezett ingatlan romokban hever. A vandalizmus nyomai az épület külső homlokzatán, belső terében láthatók
A lépcsőt lebontották, az ablakokat betörték, villanyvezetékek az áram-talanttott épületben a falból kitépve lógnak
A folyosó lambériáját az intézményvezető utasítására bontották le.
A rongálok az épületben maradt bútorokat is összetörték emberi ürülékeiket is maguk után hagyva. A döbbenetes helyzetről engedjék meg, néhány helyszíni felvétel csatolását.
Kérem a Testületet liatékony és gyors intézkedésre. Kérem az alábbi javaslatokat az illetékes bizottságok véleményezzék esetleg más hasznosítási javaslatukkal próbáljunk megoldást keresni.
Első variáció: Épület közhasznú munkásokkal történő „lomtalanítás" után tartós bérleménybe adása (pl. raktárhelyiségnek).
Második variáció: Értékesítésre hirdetés
Harmadik variáció: Kisrác úti óvoda (felújításra szorul) Munkácsy úti öregek Napközi Otthonának elhelyezése, az épület és a telek megosztásával. A felszabaduló két ingatlan értékesíthető.
Negyedik variáció: Az épület lebontása (kisebbségi önkormányzatnak felajánlható), majd lakótelkek kialakításával értékesítés.
Határozati javaslat: A polgármesteri hivatal dolgozza ki Nagyrác úti iskola kiürített épületének hasznosításának, értékesítésének lehetségesformáit.
Illetékes bizottságok véleményezése alapján Alpolgármester ár tegye meg javaslatát és terjessze azt a Közgyűlés elé.
Határidő: 1997. június 20. Felelős: TUttő István Alpolgármester úr
Nagykanizsa, 1997. május 12.
Dr. Bárányi Enikő önkormányzati képviselő
(Folytatás a 15. oldatról.)
ból, dúlás nyoma a folyosókon, a falburkolatot az igazgató lebontatta, szemét, emberi ürülék szerte széjjel, ott, ahol nemrég még szépre, jóra, emberi normák betartására nevelték a gyerekeket és amelynek szomszédságában ma is ez folyik. De kinek lehet ebben az állapotban eladni vagy bérbe adni harlemi vagy chichagoi állapotokkal vetekedő önkormányzati vagyont?
- Tudomásom szerint a határozat megszületése óta voltak vállalkozók, akik bérbe vették volna az épületet, hogy varrodát vagy kisvállalkozást létesítsenek ott -mondta dr. Bárányi Enikő, önkormányzati képviselő. - Sajnos, ezek a próbálkozások nem vezettek eredményre, amit én a magam részéről nem is csodálok Ha valaki meglátja, hogyan néz ki az az épület, egy reálisan gondolkodó és jóérzésű vállalkozó azonnal számításokat végez és látja, hogy nem éri meg annyit költeni a külső-belső rendbehozatalra, ameny-pnyit a mai állapotok megkövetelnének bármilyen munkahely megteremtéséhez. Ebben az a legelkeserítőbb, hogy joggal érzi a kiskanizsai településrész lakossága, hogy becsapódott, hiszen a régi és időközben helyi védelem alá vont iskola felújításának a forrását jelentené a volt iskolaépület hasznosításából keletkező bevétel. Az értékesítésre azonban én nem látok komoly lépéseket, konkrét megoldási szándékot sem igazán az önkormányzat részéről. Ezt az épületet rengeteg szülői munkával, társadalmi munkával, bér-
megtakarítással hozták létre, jogosan mondja azt a településrész, hogy a „mi iskolánk". Az a tágabb környezet, amelyik azt érzi, hogy a bölcsődéskortól kezdve gyermeke beiskoláztatása, elhelyezése problémákat jelent, joggal gondolja, hogy mostohagyerekként kezelik
- Amennyiben komolyak a hasznosítási szándékok, nem lenne elvárható, hogy a hasznosíthatóság elemi feltételeit, az állagmegóvást biztosítsa a hivatal?
- Bennem is felmerült az, hogy legalább az értékmegőrzést biztosítani kellett volna. Talán rendőrségifeljelentést is kellene tenni ismeretlen tettesek ellen, akik behatoltak az épületbe, rongálták kívül-belül. Emellett a biztosítónak is anyagi felelősséget kell vállalnia a károkért. Ettől függetlenül nagyobb odafigyeléssel, rátekin-téssel, nem következhetett volna be ez az értékvesztés.
- önálló képviselői indítványá-
ban több alternatívát sorolt fel az épület megmentése, hasznosítása érdekében. Az ott lakóknak, a településrésznek melyik lenne a legelőnyösebb?
- Az iskolának az lenne a legelőnyösebb, ha az udvari rész. a sportpályák megmaradnának a gyerekek tovább használhatnák mind a testnevelés órákon, mind a szabadidős tevékenység során. Ezért gondolnám jónak a tartós bérbeadást. így az ingatlan az önkormányzat tulajdonában maradna és később bármelyik másik hasznosítási variáció lehetősége fennmaradhatna. Nem is beszélve arról, hogy hosszabb távon biztos bevételt jelenthetne, amelyet a határozatunk értelmében a régi iskolaépület felújítására lehetne fordítani. Amennyiben az épület lebontásra kerülne és lakótelkeket alakítanának ki a helyén, az is jó megoldás, hasznos lépés lenne, kulturált elhelyezést tudnának biztosítani családi házak építéséhez. Ha arra gondolok hogy Kiskanizsán nincs értékesíthető építési telek akkor ez egy nagyon jó bevételi forrás lehetne.
- A képviselői indítványban említett Kisrác óvoda is problémákkal küzd?
- Elhelyezési problémái nincsenek, a régi óvodaépület a hozzáépített részével alkalmas az óvoda működtetésére, de felújításra szorul. Hangsúlyozni szeretném azt. hogy Kiskanizsa területi adottságai miatt hosszabb távon is elképzelhetetlen, hogy egy óvodája maradjon, szükség van mindkettő fennmaradására a településrész mindkét felében, a Szent Flórián
1997. május 16.
( KANIZSA - TtuvwtK )
17
Kitörési pont Legalábbis a vandáloknak.
téren és a Kisrác utcában egyaránt.
- Milyen operatív lépést vár Ön a képviselő-testülettől?
- Elsősorban a szakbizottságoknak kell meghozni a döntést abban, hogy merre induljon el a hasznosítás. A legtöbbet a polgármesteri hivataltól várom, hiszen egy dolog az esetleges értékesítés, bérbeadás, de nem szabad elfelejteni, hogy ott a másik épületben oktatás folyik eléggé mostoha körülmények között. Egy mértéktartó, nem is egy, hanem kétéves ütemezésű, folyamatos rekonstrukcióra lenne szükség.
- A lehetőségekhez képest mit tehet a mára kialakult helyzetben a közgyűlés?
- Nagyon rövid időn belül el kellene dönteni, hogy milyen folyamatos vagy egy nagyösszegű pénzforrást biztosít a volt iskolaépület hasznosításából. Ha ez megtörténik, bízom abban, hogy ez a képviselő-tesület meghozza azt a döntést, hogy az iskola felújítását el kell végeztetni, figyelemben tartják azt, hogy iskoláról, gyermekintézményről van szó, hogy a településrész - ahogyan eddig is - továbbra is áldozatokra képes azért, hogy iskolája legyen. Emellett megmenthet, megőrizhet a város egy műemlék jellegű épületet is. összefoglalva: a kérdés komplex, nemcsak egy épület értékesítéséről van szó.
__Lukács Ibolya
Dániába mentek a tűzoltók
mm
Az elmük hét vasárnap délutánján pontban háromkor egy kísérő és két tűzoltóautó szirénázva hagyták el a kanizsai tűzoltólaktanya udvarát. A májusi kánikulában ezúttal nem tűzesethez vonultak a piros kocsik. Ez már abból is látszott, hogy a bajtársakból, családtagokból, barátokból összegyűlt népes közönség integetett utánunk, mintegy jó utat kívánva az ismeretlen felé.
A kísérő autó és a jó öreg Csepel tűzollókocsik menetlevele Magyarországon, Ausztrián, Németországon keresztül Dániába szólt. Az úücél Ebeltoft, egy tengerparti kisváros, ahol az idén is megrendezik az európai tűzoltók nemzetközi találkozóját. A négy napos program keretében lesz majd veterán tűzoltóautók bemutatója, különféle versenyek, az. ilyenkor szokásos ajándékcsere, és persze játék határok nélkül.
Óriási erőpróba az embernek, és
gépnek egyaránt - tudtunk meg a tizenöt fős csapatot búcsúztató dr. Tolnai Sándor városi tűzoltóparancsnoktól. A Nemzetközi Tűzoltó Csillagtúra útvonala oda-vissza nem kevesebb, mint négyezer kilométer. Ezt kell megtenni a gépkocsik életkorában veteránnak számító harminc éves autóknak. Hogy mégis megfiatalodva hagyhatták el a bázis garázsait, az köszönhető egy hihetetlen erejű összefogásnak, a szakma szeretetének, és persze megfelelő anyagiak híján megannyi támogatónak.
A világjáró kanizsai tűzoltók egyetlen mobiltelefonon tartanak majd kapcsolatot az itthoniakkal, az eseményeket pedig a Városi Televízió velük utazó videós munkatársa rögzíti. A tervezett hazatérés időpontja - ha Szent Flórián védőszent is úgy akarja - huszonnegyedikére várható.
Tóth Ferenc
TRIATLON DIÁKOLIMPIA 1997 VÁROSI VERSENY
Helyszín: Nagykanizsa, Fedett uszoda, Sétákért és Csengén u.
Időpont: 1997. május 24. 14.00
Kendezd: TRI-CO Triatlon Klub, Nk. Sugár u. 38/A. Tel.: 311-627
Távok és korcsoportok:
I. kcs. 6-10 évesek Úszás: 100 m
Kerékpározás: 4 km
Futás: 1 km
n.kcs. 11-12 évesekúszás: 300 m
III. kcs. 13-14 évesek Kerékpározás: 8 km
Futás: 2 km
IV. kcs. 13-16 évesekúszás: 500 m
V.kcs. 17-18 évesek Kerékpározás: 12 km
Felnőtt, szenior Futás: 4 km
Résztvevők: általános, középiskolás diákok, de hosszabb távon bárki elindulhat.
Egyéb tudnivalók:
- A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.
- A kerékpározás védett, de forgalomtól nem elzárt útvonalon lesz,
ezért a KRESZ betartása kötelező.
- A kerékpározásnál fejvédő használata kötelező, a helyszínen
kölcsönözhető.
Díjazás: Minden induló egyedi emiémázott pólót, az [-111. helyezettek oklevelet kapnak.
AZ OTP AZ ÖN BANKJA!
KfiNIZSfil MŰSOR
MÁJUS 17. SZOMBAT 19 óra: Zenés táncest a 60-70-es évek zenéjére az Erkel F. Műv. Házban
19 óra: Kritikus Pont - lemezbemutató, élő zenekari koncert a HELY klubban
19.30 óra: „Cantatc Dominó..." A HSMK Vegyeskar minősítő hangversenye a Felső Templomban
Apolló mozi: 14.30 óra: Goofy
16 óra: Elnökcsere
18 és 20 óra: Az utolsó emberig
Stúdió mozi: 18.15 óra: Rómeó és Júlia
MÁJUS 18. VASÁRNAP Apolló Mozi: 14.30 óra: Goofy
16 óra: Elnökcsere
18 és 20 óra: Az utolsó emberig Stúdió mozi: 18.15 óra: Rómeó és Júlia
MÁJUS 19. HÉTFŐ
20 óra: A Budapest Klarinét Quariet hangversenye a Kórház Kápolnában
Apolló mozi: 16 óra: Elnökcsere
18 és 20 óra: Az ulolsó emberig Stúdió mozi: 18.15 óra: Boise Vita C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Hírek; - Sporthírek; - Lát-szög - ifjúsági magazin; - Beszélgetés Magyar Bálint művelődési és közoktatási miniszterrel; - Jövő 7 -közéleti magazin. Vendég: Göndör István országgyűlési képviselő: Tükör - Zala megye gazdaságáról.
MÁJUS 20. KEDD Apolló mozi: 16 óra: Elnökcserc 18 és 20 óra: Az utolsó emberig Stúdió mozi: 18 15 óra: Rómeó és Júlia C2-es kábelen KANIZSA TV:
17 óra: önkormányzati közgyűlés közvetítése felvételről
MÁJUS 21. SZERDA Apolló mozi: 16 óra: Elnökcsere
18 és 20 óra: Az utolsó emberig Stúdió mozi: 18.13 óra: Rómeó és Júlia C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: Mozaik - szórakoztató magazin élő, telefonos játékkal; - Sport; -Jel-kép.
MÁJUS 22. CSÜTÖRTÖK 10 és 13 óra: Hófehérke bábjáték a HSMK-ban
17 óra: Zala megye helyi védettségű* tennészetvédelnú területei címmel előadás a HSMK-ban (Humánökológiái Szabadegyetem)
18 óra: Táncház az Erkel-ben Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra: Hanta
boy
Stúdió mozi: 18.15 óra: III. Richárd C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Híradó; - Paletta - kulturális híradó; - Rend-ben - rendőrségi hírek, információk; - Hölgyválasz; Szivárvány - sztármagazin
MÁJUS 23. PÉNTEK
9 óra: Kiskanizsai Gyermeknap a Móricz Zs. Műv. Házban i
10 óra: Bukfenc gyermeknapi színi ; előadás a Kodály Z. Műv. Házban \'
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Hanta . boy
Stúdió mozi: 18 15 óra: III. Richárd
18
KANIZSA - THdx
1997.
majns
LEHŰLŐ FÖLDRÉSZ
Egy nemrégiben közzétett tudományos elemzés szerint lehetséges, hogy az általános felmelegedés Földünk egyes részein éppen ellentétes hatással jelentkezik. Európában és Észak-Amerika keleti parvidékén elképzelhető, hogy jónéhány fokkal csökken majd az évi átlaghőmérséklet. Az említett területek hőmérséklete eddig a jótékony tengeráramlatoknak köszönhetően volt magasabb, mint a Föld egyéb ezen a szélességi körön fekvő területeinek. Az enyhe időjárást okozó mechanizmus azonban érzékeny a változásokra, elsősorban az óceánba kerülő friss víz mennyiségére. A kiéli egyetem egyik oceanográfusa számítógép segítségével modellezte, miként változik a hőszállítás az óceánba kerülő friss víz mennyiségétől. Ha a bekerülő friss víz mennyisége huszonöt százalékkal megnő, a mechanizmus végleg leállhat, ami az érintett területek éghajlatának megváltozását eredményezi.
VILÁGGÁ MENT ASSZONY
Március végén indult útnak Bukarestből egy 47 éves román asszony, azzal a feltett szándékkal, hogy körbejárja a földet.
1988-ban már némileg gyakorolta nem mindennapi vállalkozását, hiszen akkor 114 nap alatt körbegyalogolta hazáját. A fémipari szakszervezet vette oltalma alá a nem mindennapi dologra vállalkozó asszonyt, hiszen nekik 140 országgal van kapcsolatuk. Az asszony egyébként eredeti foglalkozására nézve taxisofőr, amitől ugyan nem idegen az utazás, de a gyaloglás igen.
WOODY ÉS A PUB
Negyedszázadon át minden hétfőn este klarinétozott Woody Allén a New York-i Michael\'s Pubban, s ezt a fellépési kötelezettségét annyira komolyan vette, hogy még az Oscar-díjat sem vette át, mint bizonyára önök is tudják a díjkiosztó ünnepségek is hétfőn kerülnek megrendezésre. Tavaly azonban nagy csapás érte, mert a pub bezárt. Woody hétfőnként pubról pubra járt, de sehol sem tudott gyökeret verni. Most végre úgy tűnik, megtalálta a neki való helyet, meghatározatlan időre leszerződött a Cralyle Szálló elegáns kávézójába.
SE HADGYAKORLAT, SE KÉJSZOLGÁLTATÁS
Moszkva elutasította részvételét
a NATO és Ukrajna közös hadgyakorlatában, s a Kreml eme kemény lépéséhez csatlakoztak a krími prostituáltak is. A most Ukrajnához tartozó félsziget lakosságának nagyobb része orosz, és ilyen az arány a kéjhölgyek között is. A prosik a helyi lapban tették közzé, hogy nem hajlandók a nyári hadgyakorlaton partra lépő NATO katonákat kegyeikben részesíteni, tegyék azt meg azok a tisztfeleségek, akiknek férjei beengedték a NATO hajókat a Fekete-tengerre.
LARRY VÉRSZEMET KAPOTT
Milos Formán Oscarra is jelölt filmjének sikerén felbuzdulva a „főhős" Larry Flynt revansra készül Cincinatti város ellen. A filmben felelevenített szólásszabadságnak korlátot állító nevezetes perre 1977-ben, a híres prűd ohiói városban került sor. S, hogy Cincinattiben a helyzet egyelőre változatlan, azt a Flynttel közölt fenyegetés is jelzi, a helyi hatalom ugyanis tudatta a szexmagazin-kiadóval, hogy továbbra is letartóztatásra számíthat, aki Husiért mer árusítani. Márpedig a film sikerén vérszemet kapott Larry éppen erre készül. Cincinatti annak
idején elvesztette a pert, de a boltosok most sem árusítják a magazinokat. Ha boltokban nem, akkor az utcán árulják - fenekedik Larry.
LETŰNT IDŐK
Valamikor nagy kultusza volt az ebédidőnek, s a nyugati világ vendéglősei ebből éltek. A modern világ fellegváraiban annyira lerövidült a hajdan egyórás ebédidő, hogy ma már inkább csak percekben mérhető. A dolgozók nagyrészének nincs ideje étterembe menni, többnyire be-, vagy olykor felkapnak valamit, amit az irodai mikrobán aztán felmelegítenek. Egyes felmérések szering gombamód szaporodnak az ilyen igények kiszolgálására hivatott intézmények, üzlethálózatok. Az üzletemberek még úgy-ahogy kitartanak, ám az ebédidő itt sem hosszabb negyvenöt percnél. A vendéglősök szerint ennél már lejjebb nem mehet a dolog, hiszen az elvitt ételt mégsem lehet leírni az adóból.
PÉNZZÉ TETT EMLÉKEK
Vinnie Mandela mindig szeretett nagy lábon élni, ám mióta már csak exnej, bizony kevesebb a szórható pénz. A volt frist lady-nek nem maradt más, emlékeit
kova\'csné a szomszéda ss -tudna Y s/on napozni ? -miért? (va\'lasz:) ALIG kiejtet any an *itu > T fortélyos ont ilyen a\'r 1 & van > jövendöl osztra\'K autók jelzése pa\'ratlan fűrész! jön osztra\'K ya\'log. labdarúgó volt mag a1 ny kedvelő
!onya"HűZ A A ter A egyistem-h ivó\' termelő-szövetk. fél ajtó! kiüte\'s nagyata\'d folyója béke, egynemű bet legkisebb érték
\\ \\ z\\ V v v v v V V v V V
a\'uati ERŐVEL vont ja\'rmlí > fekvő-b 6 tor kofa egynemű set > I
{ kémiai kötés leplezett > v kenyai közép-TA\'vfutó pólus >
a\'llh\'sa\'-ból el-bocsa\'t piszok > Nó\'i ne\'v > v faun V >
ha, ango lul magunk
r v szkandi-UM és ura\'n friss > v ez a ma\'- >
diszkoszv olimp. b. (Rudolf) äiKj kiköTŐI medence, nvl.
emelkedett KIM IR sz > lyukat moz létre e\'tlap > fafúvós hangszer v juh német no*l név > v V szobakutya ... felül (képességeit meo haladóan)
részben RA\'i\'JMERl > di (Sfa közepe ! v főva\'rosa glasgow > v v ne\'ma\'n segi\'tő i férfinév gadolíni-um, nitro gén > V 1——\'
gyorsan ta\'vozik megteendő út
L v v egykori görög ezüstpénz a földre > v ha\'lóban a labda épül egynemű bet v > zenedarab!
> a 1 v ta\'MoGA-ta\'st nyújtó kelvin > v v-
ska\'la-hangok palota őre A . v
Beküldési határidő: 1997. azt mondja, hogy horgászni és Magyarné Kozma Yvett
május 23. mégy, olvasóink nyertek negyedéves
Lapunk f8. számában meg- \\ sorsoláson G lávák Ta- Kanizsa DéJ-Zalal Hetilap jelent keresztrejtvény helyes másné, Jakab Erzsébet, Ko- előfizetést, melyet szerkesztőmegfejtése: Ha egy giliszta vátsik Pál, Lakatos Andrea ségtinkben vehetnek át.
Praktikus öllel
199?. május U.
"7-
KANIZSA - Wix
19
adja el, hogy némileg feltupírozza szegényes képviselői bérét. Házát turisztikai látványossággá tette, mondván, innen indult a felszabadítási küzdelem. Apránként üvegekbe, darabonként tíz dollárért árusítja kertje földjét, mint „szent földet". A Hősök Hektárjából származó földhöz Winnie Mandela saját kezűleg hitelesített okirata is jár.
PAVAROTTI (MÉG) ÉNEKEL
Decemberben még úgy nyilatkozott Luciano Pavarotti, hogy még öt évig óhajt énekelni, s hatvanhat évesen hagyja abba a nyilvános szereplést. Azóta mintha meggondolta volna magát, talán eszébe jutott, hogy éppen 2001-ben ünnepli pályafutása negyvenedik évfordulóját, s ha valami, ez igazán koncertet kíván. A múlt héten újságírói körökben azzal dicsekedett, hogy nyolcvanhat esztendős édesapjának ma is tökéletes a hangja, mintha azt kívánta volna sejtetni, nem hagy fel még az énekléssel.
KEGYELMI ÁLLAPOT
„Rózsaszínben látja a világot. Madarat lehet fogatni fele. A föld fölött jár három centivel" -
mondjuk a szerelmes emberre. Nem véletlenül. A szerelem a boldogság egyik forrása. A testi és lelki egymásba olvadás energiákat szabadít fel, nagy teljesítményekre ösztönöz. A kegyelmi állapot egy ismert anyag, a feniletilamin hatására jön létre. Az agysejtek termelik, amikor valaki szerelembe esik. A szervezet a boldogsághoz ugyanúgy hozzászokhat, mint a kábítószerhez. Eleinte még próbál több feniletilamint előállítani, de két-három év után jön a hanyatlás. Mi történik ekkor? Az egyik ember úgy megszereti a szerelmet, hogy egész életén át üldözi. Aki viszont megtalálja az új boldogságot, ismét eufóriába eshet. A tudósok az újrázás képességére még nem találtak magyarázatot.
Sokan viszont beletörődnek a szerelem elmúlásába, és megmaradnak a párjuk mellett. Ez már egy másik hormonnak, az endor-finnak köszönhető. Kutatók szerint ezt hűséghormonnak is nevezhetnénk.
Sokáig úgy tartották, hogy a hetedik évben kerülhet válságba a házasság. Mostanában állítólag a harmadik esztendő a veszélyes. Erre is van magyarázat: korábban egy kapcsolatból több gyermek született, ez pedig kitolta a szerelem elmúlásának idejét. Ma viszont a legtöbb családban egykét nevelnek. A lángoló szerelem után következhetne az egymás iránti tisztelet, megbecsülés időszaka. Csakhogy sokszor képtelenek vagyunk felismerni saját érdekeinket, amelyek az együtt-maradás mellett szólnának.
HOGY MIK
VANNAK.
A rcküt-tTENOo MEGFEJTÉS A IÁMMAL JELÖLT 40HOK-
&AN
OLVASNA TÓ
cseh író
(bohumil}
APRÓ LÉPÉSEK KEL HALAD
növény
gy8r folyója
í.
1JEN, NAGYSZIÍÖ
FORMÁLJA, RÉGIESEN
ROMAI 500
a\'llóvíz
FRANCIA
t\'RÓ
(émile-)
a földhöz simulva megbúvó
A
fútést kikapcsol
SPANYOL,
osztrák
a0tójel -7-
OSZTRÁK TARTOMÁNY *
KENŐANYAG
KEREK SÜTEMÉNY
ATAD, MEONYIT
üres tok!
AZ EGYIK SZÜLŐ
félszeg!
luxem ft
Finn ük-j
RÉSZBEN KURTÍT !
TANÍT
-v-
a panka >
KÖZLEKEDÜNK RAJTA
ososz re pülogép betűjele
firka\'lgat
VES
newton
ÓKORI
GÖRÖG TÖRZS
TEMPLOMI
FÜLKE
JELZŐJE
E
ódon, ősi
Mi az abszolút udvariasság?
Beküldési határidő: l<W. május 23.
Lapunk in. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Lnoin az örökös szurká-lódását.
A sorsoláson Császár Ágnes, Főnyi Miklós, Ilerniez János, Müller Zsigmond és Pctánovics Beáta olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
MMte*
HOROSZKÓP
Kos: III. 21-IV. 20.
Aki a virágot szereti, nem biztos, hogy cserépben is szívesen fogadná. Nem árt tehát ismételten csínján bánni a zseniális ünnepi ajándékokkal. Bika: IV. 21-V. 20.
Nem áll fenn e héten sem annak a lehetősége, hogy a templom egere tőled kérjen kölcsön. Megeshet, hogy tőle kapsz pár szem búzát, ami még ki is bújhat. Ikrek: V. 21-VI. 21.
Valamit valamiért - jobb, ha ezt nem felejted el, ha nem hiányzik egy újabb orcára hullás. Próbálj tiszta maradni, még akkor is. ha Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen. Rák: VI. 22-VII. 22. ^¦559 Nem sok híja, hogy túlcsor-EivK| dúljon víz .> pohái pert r^flP^y mén. Csak arra nagyon vi-mmt mJM gyázz, ne feléd boruljon, s az ússza meg szárazon, aki a legsáro-sabb.
Oroszlán: VII. 23-VII1. 23.
Igazad van, nem árt pórázt használni, de nem szabad olyan szorosra fogni, hogy szerencsétlen áldozatod ettől elliluló fejet és Haldoklási rohamokat produkáljon Szűz: VIII. 24-IX. 23.
Nem véletlen, hogy a kulcs-^L.^sl kérdés mindenütt roppant hangsúlyos dolog. A te ese-|| tedben sincs ez másként, mégis félvállról veszed a dolgot Túl nagy árat fogsz fizetni érte.
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Valóban elengedhetetlen a friss levegő és a mozgás a finom tavaszi levegőben, ám ennek ellenére sem szabad megfeledkezned kötelezettségeidről.
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Az kiabál legjobban, akinek a háza ég. Hát csoda, hogy
BBBBj \'"ÜSI " ll\'kiu\'ei rád
mkufl szegeződik? Már csak az exkuzálásra van módod.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Olyan útra tévedt most a lábad, melyen kevesen járnak. Nem könnyű, de ez az egyetlen, ami üdvösségre visz. Ne hagyd, hogy tudatlan nyelvek eltántorítsanak.
Bak: XII. 23-1. 20.
W$.A Még nem elég széles vállad, de a terhek viselésében majd megedződik. Ha okosan körbenézel, tán még találsz is valakit, aki segít ebben
Vízöntő: I. 21-11. 20.
Aki korán kel - nemcsak pék -, többnyire hamar álmos lesz. A nagy mennyiségű kávéivást nem javasolom, jobban ártasz vele, mint használsz. Kevesebb tévézés, kevésbé táskás szemek
Halak: II. 2I-III. 20.
Nemcsak annak nem tanácsos a tűző\' napra menni, akinek vaj van a fején, hanem annak sem, aki érzékeny bőrrel bír A pír csak így kerülhető el.
20
KANIZSA - 7U*k cW hSáhc*í
1997. május 16.
stílus NÉMA LEVENTÉK ágyban OKOS NŐVEL
A szerelmeskedők öt típusa. Valamelyikben csak magára is-
1. Az érzékeny
Nem adja magát könnyen. Csak a hosszabb, komoly kapcsolatban képes kinyílni. Általában hűséges, mert a félrelépés túlságosan megerőltető számára. Az ágyban igazán csak akkor jó, ha partnere gondoskodik a hangulatról és a megfelelő környezetről.
2. Az álmodozó
Szerelmeskedés közben testileg is, lelkileg is másik világban érzi magát. Hajlamos az erotikus álmodozásra. Inkább passzív. A legromantikusabb típus, szereti kényeztetni magát. Hűséges, partnerétől elvárja, hogy a gondolatait is kitalálja.
3. A rámenős
Gátlástalan, elveszi, amire szüksége van. Szereti irányítani partnerét. Nem hagy ki egyetlen lehetőséget sem. Ha valaki megtetszik neki, azonnal birtokolni akarja. Szívesen kipróbál minden újat. Elvárja, hogy partnere alkalmazkodjon hozzá.
4. A szenvedélyes \'
„Tetőtől talpig" élvezi az életet. Nem végez félmunkát. Ha komolyan veszi a másikat, mindent belead, hogy elérje célját. A hűséget túlságosan könnyedén veszi. Gondolatait mindig közli, érzéseit nyíltan kimutatja-
5. A nyitott
Mindig közli, mihez van éppen kedve. És amihez kedve van, azt végig kell csinálni. Aki nem tart vele, az lemarad vagy elmarad tőle. Sokan kerülik, mert szívesen tart tükröt mások elé: ilyen vagy.
A férjemmel nem lehet beszélgetni! Jellegzetes női panasz. Persze szó sincs róla, hogy az urak magkukultak volna. Jókat lehet velük dumálni fociról, üzletről. Lelkizésre viszont nem hajlandóak. Ha ön ügyes, és nem sajnálja az energiát, ráve-heti párját, hogy az érzelmeiről is beszéljen.
IDŐZÍTSEN!
Senki sem szeret parancsra beszélgetni. A sürgetéstől sokan begubóznak, vagy indulatosak lesznek, és veszekedni kezdenek. A férfi egyébként sem a szavak embere. Hibát követ el, ha nem jó időközben próbálkozik. Soha ne zavarja párját barkácsolás, olvasás, munka vagy tévénézés közben. Jóval több az esély bizalmas beszélgetésre, ha mindketten rá vannak hangolva a „lelkizésre". Segíthet, ha időnként elmennek kettesben sétálni, vacsorázni; közben jól kibeszélhetik magukat.
NE FÉLJEN!
Sok férfi azért sem hajlandó
kiönteni a szívét, mert korábban már „megégette" magát. A férfiak neveltetésüknél fogva óvakodnak az „érzelmességtől". így soha nem felejtik el, ha csak egyszer is ráfizettek az őszinteségre.
A feleség ne tekintse magától értetődőnek a teljes őszinteséget. Azért meg kell dolgozni. Első lecke: megszerezni a férj bizalmát. Második lecke: próbálja megtartani. Sok férfi joggal fél, hogy a feleség megbeszéli titkát a barátnőkkel. Éreztesse a férfival, hogy nem lesz ítélőbírája, tehát nyugodtan kitálalhat. Ne gügyögjön vele, ne kezelje gyerekként, mert azzal elronthatja a helyzetet.
KIS DOLGOKKAL KEZDJE!
A barátnők szinte mindent megbeszélnek egymással. Még azért is, hogy a sógornőjük mennyire áskálódik, a kolléganők milyen elviselhetetlenek. Ha viszont a férfi beszél például a főnökéről, először nem árulja el
az érzelmeit. Ha ön kíváncsi rá, okosan terelje a beszélgetést ebbe az irányba: „biztosan kiborított téged, legalább a pokolba kívántad?" Figyeljen arra is, hogy a férfi nehogy túlságosan elkalandozzék. Fontos, hogy ne zavarja meg saját hasonló történetének elmesélésével. Ezzel kizökkentheti, és az úrnak inába szállhat a bátorság.
NE INTSE LE!
Legjobb módja a férfi elcsen-desítésének, ha közhelyeket mond neki: „ez semmi, ezen hamar túlteszed magad", vagy „ez nem is annyira rossz". Ezekből arra lehet következtetni, hogy nem figyel a párjára.
Rossz az is, ha leinti vagy kifigurázza. Akkor se tegye, ha úgy érzi, jelentéktelen ügyön rágódik. Engedje beszélni. Lehet, hogy közben magától is rájön, a félelme túlzott. Ha nevetségessé teszi a párját, csak azt éri el, hogy sértődötten bezárkózik. Az okos nő tehát vár a sorára, még akkor is, ha tudja, a dologban ő is érintett.
A FÉRFIAK
A VILÁGOSSÁGOT
SZERETIK
Mi teszi boldoggá a férfiak szerelmi életét? A tuti tippért sok asszony lemondana „fele királyságáról". Mi nem kérünk ilyen sokat. Csak azt várjuk, hogy elgondolkozzon tanácsainkon.
* Figyeljen a testbeszédre. Ha idegesen érkezik haza a munkából, és mindenekelőtt nyugalomra vágyik, ne a párja
CSALÓKA SZAMOK
* Évente átlagosan tttt nemi lifiiK srl< kiiirnv — szt mér ein elleni erőszak, fajtalanság* megrontás és erőszakos közösülés — jut a rendőrség tudomására. Erőszakos közösülés miatt 1987-ben 4X>, 1 \')V4-Ih-u 43d, IWS-beft pedig 417 feljelentést tettek.
* Szakemberek szerint ezek a/ adatok tízzel szorzatul »k. ugyanis tíz áldozatból ki lene szégyell feljelentést tenni.
* K hüiH-selekiaéiiyek 70 százalékában 8 sérteti és az elkövető ismert egymást {esaládtág. s/nmszéd, barát).
* Tíz rr»s/ak<is kVi/aistilésltől csak minden harmadik utcai támadás.
* Az áldozatok körében nőtt a legvédtelenebbek, a gyermek\' és fiatalkornak aránya; eléri a 40 százalékot.
szeme láttára vetkőzzön le. Keressen egy csendes sarkot, ahol kicsit egyedül lehet.
* Ne kapcsolja le a villanyt, ha szeretkezni támad kedve. A férfiak a szemükön keresztül szeretnek, s szeretik megcsodálni a női testet.
* Ne játsszon a férfi érzelmeivel.
* Ne borzolja a kedélyeket azzal, hogy ok nélkül elfordul tőle. Biztos lehet benne, hogy a sértést egyszer kamatostól fogja visszafizetni.
* A jó szexuális kapcsolat mindig kettőn múlik; akkor lesz igazán szívet melengető, ha ön is akarja. Legyen kezdeményező, egy kellemes vacsora után ön is elcsábíthatja álmai férfiját.
* Ne dühöngjön, ha párja más nők meztelen képeit nézegeti. Maradjon nyugodt, s ne feledje: a férje önt szereti, az összes rossz tulajdonságával együtt. Ugyanezért nem
kell kiborulni, ha egy hölgyet megnéz a cukrászdában vagy az utcán.
* Ne legyen rögtön elutasító, ha partnere a szerelemben új figurákkal lepi meg. Ha viszont tényleg nem tetszenek az újítások, egyszerűen mondjon nemet.
* Ne higgyen annak a mondásnak, hogy a férfiakhoz a hasukon keresztül vezet az út. A nők többsége azt hiszi, hogy a konyhatündérség boldoggá teszi a párját. Törődjön azzal is, hogy az úr ne csak az ételekre, hanem önre is ki legyen éhezve.
* A férfiak többsége gyakran akkor is képes a szeretkezésre, ha a nőbe nem szerelmes. Tehát, hölgyem, ha eltöltött egy éjszakát valamelyik kollégájával, még korántsem biztos, hogy holtig tartó szerelem kezdetén van túl.
* A szerelmi játék minden életkorban izgalmas lehet. Ám minél idősebb a férfi, annál több segítségre és megértésre van szüksége. Éppen ezért élvezze az előjátékot is - ami lehet, hogy az évek múlásával hosszabb ideig tart, de talán sokkal érzékibb.
1997. május 16.
[ KANIZSA - TUm ca*4 *aa6«ct ]
21
Rohanó világunk táplálkozási szokásainkat is kedvezőtlen irányba befolyásolta. Mostanság, hogy a stressz és a környezeti ártalmak ellen folytatott harc mind több vitamint kívánna, egyre kevesebbet juttatunk a szervezetünknek ezekből a fontos anyagokból. Minden vitamin más és más helyes működésben játszik fontos szerepet. Az A-vitamin a hámszövet élettani működéséhez szükséges. Az A-vitamin hiányának legsúlyosabb következménye a farkasvakság. Elővitaminjai a zöld és a sárga főzelékekben találhatók meg, a máj alakítja át őket a fontos vegyületté. A rendszeres kávé- és drogfogyasztók, a fogamzásgátló tablettát szedők hajlamosak a B-vitamin hiányra. A Bl vitamin hiányának klasszikus tünetcsoportja beriberi, amely fáradékonysággal, idegrendszeri zavarokkal és izomműködési problémákkal jár. A beriberi leginkább a hántolt rizs fogyasztóit sújtja. A B6-vitamin kiválóan csökkenti
MINDENTUDÓ VITAMINOK
a hányingert, utazás illetve terhesség alatt tablettában szedett változata javasolható. A B-vitamin a csontvelő normális működéséhez fontos. A C-vitamin talán a legismertebb vitamin, számos zöld növény tartalmazza, hőérzékenysége is közismert. Főzött zöldségekben vagy forró citromos teában nyomát sem találjuk, tanácsos ezért a zöldséget párolni, a teát langyosan fogyasztani. A C-vitamin klasszikus hiánybetegsége a skorbut, amely leginkább a tengerészek közül szedte áldozatait a századfordulón. A C-vitamin a vas felszívódásában is fontos szerepet játszik. Erre azért érdemes figyelni, mert a nők körében igencsak elterjedt népbetegség a vashiányos vér-
szegénység. A dohányzás csökkenti a szervezet C-vitamin tartalékait, így a dohányosoknak tanácsos pótolni azt. A túlzásba vitt C-vitamin fogyasztás az arra érzékeny egyedeknél vesekövet okozhat. A D-vitamin elővi-taminja bőrben tárolódik, a napfény hatására alakul át hasznos vegyületté. A csontok szilárdságát adó kalcium beépüléséhez elengedhetetlen a D-vitamin. Elővitaminja növényi olajokban fordul elő. Az E-vitamin hiánya tartós meddőséget is okozhat, ezért érdemes erre is odafigyelni. A K-vitamin a véralvadásban játszik fontos szerepet. K-vitamint az emberi szervezet is képes termelni, ám hosszan tartó antibiotikus kezelés következményeként ez megszűnhet.
KARCSÚ FRANCIAK
A franciák szeretik az életet, ,s tudnak is élni. Nem lusta népség, de nem is dolgozzák halálra magukat, mindenbe igyekeznek belevinni némi művészetet, valami legendás eleganciát, franciás könnyedséget. A francia konyha sajtjai és borai világhírűek, csakúgy, mint az általuk diktált divat kellékei. Rossz nyelvek azt beszélik, hogy a francia nők azért olyan csinosak, mert mindig egy számmal kisebb pulóvert horda-
nak, mint kellene. Persze, ha alóla kilógnának a zsírpárnák, bizonyára másként vélekednénk, de ritka a túlsúlyos francia hölgy. Nemzeti eledel a sajt, de mellette rengeteg párolt zöldséget, különféle salátákat, sovány marhahúst fogyasztanak. Előszeretettel szerepelnek a különféle halak és köreteik a franciák étrendkében. Csupa-csupa könnyű, nem hizlaló, ugyanakkor tápláló étel jellemzi ennek az országnak a
konyháját. Nemzeti sport arrafelé a biciklizés, de mindenféle sportot űznek, és egészségesen élni arrafelé örökösen divat. A lányokat már kicsi korukban gyakran a tükör elé állítják, hogy ismerjék meg alkatukat és aszerint döntsenek, milyen sportot választanak, és milyen étkezési szokásokat válasszanak, hogy életüket ne felesleges kilók elleni kilátástalan harccal töltsék. Vajon mi magyarok gondolunk-e erre édességet majszolgató gyermekeink láttán?
PÜNKÖSD
A pünkösd elnevezés a „pentékoszté" görög szóból származik, melynek jelentése ötvenedik nap. A zsidó vallásban a húsvét szombatját követő ötvenedik napot jelenti, amely eredetileg a befejezett aratás meghálálásának napja volt, később pedig a Sínai-hegyi törvényhozás ünnepévé vált. Különleges áldozatokkal és pihenéssel ünnepelték meg; ekkor mutatták be az új gabonából készült kél kovászos kenyeret és gyümölcsöket ajánlottak fel Jahvénak.
A keresztény egyházban - a zsidó mintára - a húsvét utáni ötvenedik nap a Szentlélek eljövetelének, majd az egyház megalapításának ünnepe. Eredetileg a nyári napfordulót ünnepelték, amelyben a keresztény hagyományok ősi hiedelmekkel és szokásokkal ötvöződtek. 7lyen volt az ügyességpróbákkal és versenyjátékokkal egybekötött pünkösdi király választás, a termés- és időjóslások, egyes helyeken a májusfa állítása és az énekes-táncos adománygyűjtő pünkösdölés.
Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét a 11. századtól kezdve ünneplik. Magyarországon csak pár éve „piros betűs " ünnep.
Horváth Ilona
PRAKTIKUS TANÁCSOK
* A felfújtak alapanyaga a tojás, a sűrű fehér-mártás vagy a tejben áztatott zsemle. Jellegüknek megfelelően párolt zöldségfélét, sajtot, sonkát vagy darált húsokat vegyítünk az alapanyagok közé.
* A szárított gombát úgy használjuk fel, mint a friss gombát, 5 dkg szárított gomba 25 dkg friss gombának felel meg. A szárított gombát megáztatjuk, több vízben alaposan megmossuk és sós vízben megfőzzük.
* Halkrémet úgy készítünk, hogy egy doboz szardíniát 10 dkg vajjal habosra keverünk, majd szardellapasztával ízesítjük. Vaj helyett használhatunk tejes margarint is.
MENÜ PÜNKÖSDRE
ÉSZAKI LEVES
Hozzávalók: 60 dkg tengeri halfilé, 30 dkg burgonya, l szál póréhagyma, 3 evőkanéi olaj, 1 babérlevél, néhány szem boróka\' bogyó, tárkonyi*vél, só, bors.
A tengeri halfiiét kockákra vágjuk és olajon pár percig látjuk. Ugyancsak üvegesre pároljak a megtisztított, felkariká-zott póréhagymát, majd hozzáadjuk a kockára vágott burgonyát is. Felöntjük mistél liter vízzel, sóval, borssal, babérral és borókával ízesítjük, majd félig megfőzzük. Hozzáadjuk a halat, a tárkonylevelet és készre főzzük. Pirított z.seml eszeletek-kel tataijuk.
PÁCOLT CSIRKE
Hozzávalók: 2 csirkemetl, 4 paradicsom, l hegyet erős zöld. paprika, 1 fej hagyma, 5 dkg
margarin, só, bora, fél csokor petrezselyem. A páchoz: l fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma, s4, bors, citromU, olaj.
A csirkemellet kicsontozzuk, kettévágjuk, gyengén kiveregettük Az egyik fej hagymát és a fokhagymát lereszeljük, maj<l összekeverjük sóval, borssal, citromlével és kevés olajjal. Megkenrgetjiik vele a tmwi letek mindkét oldalát és egy órát állni hagyjuk. A lecsőpög-teteft hússzeleteket forró margarinon elősütjük, majd hozzáadjuk az apró kockára vágott hagymát, a felkarikázott erős-paprikát és a lehajazott, felne-gyedéit paradicsomot, Sóval és borssal ízesítjük, majd fedő alatt megpároljuk. Frissen vágott petrezselyemmel megszórva tálaljuk.
CSOKOLÁDÉS LINZERKOSZORÚ
Hozzávalók: a tésztához 26 dkg liszt, 10 dkg maragarin, 10 dkg porcukor, fél csomag sütőpor, 1 csomag vanűíás cukor, l tojássárgája: o krémhez 2 kávéskanál kakaó, 10 dkg cukor, 7 dkg vaj.
Összegyúrjuk a tésztát, vékonyra nyújljnh, és pogácsaszaggatóval korongokat szúrunk kl Im iult. Minden második korong közepét gyfiszővel kiszúrjuk, és a korongokat sütőlemezen szép világosra sütjük. Közben elkészítjük a krémet: a kakaót a cukorral és nagyon kevés vízzel sűrűre főzzük, majd hagyjuk kihűlni, és simára keverjük benn« a vajat. A kisült korongokat megkenjük a krémmel, és mindegyiknek egy tesz-(agyarat fektetünk a tetejére.
22
f KANIZSA - lám+raU j
1997. május 16.
A KANIZSA Dél-Zalai Hetilap támogatói:
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • CÍM • TELEFON • MX • BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK S701GÁIIAIAS0K • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • W>. • HOL? • KEHES-KÍNÁI
...INFORMÁCIÓ INDENRÖL
- ÍNDENKIÜEK INDENNAP...
és képessége szerint
ÉGMÜTATÓ TelVfax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6, Pf.:65
CÉGMUTATÓ A PARTNER ZALAI KÉPVISELET
KANIZSA
Trend Kft
ÉREZZE JÓL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157 VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZÓA ÚJ6ÁG KIT.
vállalja:
újságok • szórólapok • névjegykártyák • nyomtatványok • könyvek • meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését vdamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ AR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
KOQte
KÖZÉPDUNÁN TÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Dél-zalai Üzemigazgatóság Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 311-442 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
- Akar Ön kulturált
körülmények között étkezni,
fagyizni?
Térjen be hozzánk!
Légkondicionált, 40 férőhelyes reprezentatív vadásztermünkben külön rendezvények tartására is rendelkezésére állunk.
KREMZNER RESTAURANT
Nagykanizsa, Deák tér 11. Telefon: 93/313-057
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
LEGYEN A PARTNERUNK!
VÁLLALJUK:
- társaságok, vállalkozók, magánszemélyek könyvvezetését, adóbevallásának elkészítését, adótanácsadást, könyvvizsgálatot, vagyonértékelést, belső ellenőrzést,
vállalkozásszervezést, szoftverkészítést - szaktanácsadást oktatást, piackutatást, pénzügyi-üzleti tanácsadást.
PANNONCONSL\'LT KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel/fax: (93)310-461 Westel: (60)399-196
Reklámiroda; Nagykanizsa, Király u. 31. Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
1997. május 16.
KANIZSA - Sfi**c
23
NB I B-S HELYEN AZ OLAJOSOK
A labdarúgó NB II. Nyugati csoportjában a hétközi és hétvégi fordulóból is pontgazdagon jöttek ki az NB I B-be igyekvő olajosok, akik újabb hat bajnoki ponttal gazdagodtak. Ezzel a nagyszerű teljesítménnyel a Madár-legénység nagy lépést tett annak érdekében, hogy meglegyen a nagy álom, azaz a második vonalbeli minőségi szereplés kiharcolása.
Három fordulóval a zárás előtt hatodik helyre jött fel az Olajbányász, amely természetesen nincs még páholyban, de lépéselőnyre tettek szert. A befejező hármas sorozatban a két soproni csapat, a Matáv és a FAC igazi nagy ellenfél, akik ellen ugyancsak hatpontos találkozót vívnak a belelendült Agicsék, akik vasárnap a FAC-nál vendégeskednek, majd a Matáv gárdáját fogadják. Az évadzárón pedig Soroksáron szerepelnek.
A bajnokság 26. (hétközi) fordulójában Budafokon léptek pályára az olajosok. A lényeg,
hogy a 19. percben Panghy fejesgóljával eldőlt a találkozó, 1-0-ra nyertek a jó teljesítményt nyújtó kanizsai fiúk, akik közül többen is kitűntek a mezőny második felében tanyázó hazaiakkal szemben.
Az utóbbi fordulóban úgynevezett hatpontos mérkőzésen fogadták az ugyancsak 40 ponttal rendelkező tabellaszomszédot.
Olajbányász-BKV Előre S-l (2-0)
A jó erőkből álló küzlekedé-siek ellen tovább javult az olajosok játéka. Az első tíz perc változatos volt, majd Balogh Cs. révén lett meg a hazai előny. Ezután jöttek a vendégek, ám Czigóth kétszer is jó érzékkel hárított. A hajrában Gordián hagyta ott a védőket és máris 2-0.
Szünet után a 47. percben egy szöglet után Agics közelről bombázott a kapuba (3-0), majd elaludtak a hazaiak, s a vendégek szépítettek. A kanizsaiak több helyzetet elügyetlenkedtek,
ASZTALITENISZ SOROKBAN
- Az asztalitenisz NB II-ben a dobogós helyekért küzdő Sörgyár férfi csapata a tavaszi idényben egy kissé leengedett. A Jakabfi-együttes a KSI csapatától 14:4 arányban maradt alul -Beck két győzelemmel volt a legeredményesebb - a fővárosban. Legutóbb hazai környezetben végre javítottak, amikor a Győri Széchenyi FSK ellen 12-6-ra győztek. A siker részesei: Csapó és Beck 3-3, Holecz és Gerencsér A. 2-2 győzelem.
Az NB III-ban szereplő Sörgyár II. csapata a további minőségi osztályos helytállásért küzd, amely három mérkőzésből két győzelmet szerzett, s ezzel nagy lépést tettek a bentmaradásért.
Hazai környezetben 14:4 arányban verték Pápa gárdáját (Tu-boly, Gerencsér M. és Gerencsér J. 4-4 győzelmet szerzett), 16:2 arányban fölényes sikert értek el Sümeg ellen (legeredményesebbek: Tuboly, Gerencsér M., Gerencsér I. 4-4, Varga 3 győzelem). Legutóbb Várpalotán a tartalékos sörgyáriak 13-5-re vesztettek (Tuboly 3 győzelemmel a legjobb sörös).
- A megyei szakszövetség a Kőrösi-iskolában rendezte meg a megyei újonc egyéni versenyt.
A fiúk mezőnyében a zalakarosi Halász Máté végzett az élen Bolf András (Körösi) és Göncz Krisztián (Miháld) előtt. A lányoknál a legjobb kanizsai-városkörnyéki versenyzőnek Horváth Tünde (Miháld) bizonyult, aki ezüstérmes lett az egyaránt harmadik Buczkó Tímea (Körösi) és Horváth Csilla (Miháld) előtt.
- A megyei serdülő csapatbajnokság kettős fordulóját Vonyarcvashegyen rendezték meg, amelyen érdekelt csapataink a következő eredményeket érték el:
Kőrösi-Zalakaros 2-8, Miháld II.-Kőrösi 3-7, Miháld I.-Mu-raszemenye 4-6, Zalakaros-Gyenesdiás 9-1.
két kapufát dőttek. A vendégek nem adták fel, jöttek előre, ám gólokat mégis a hazaiak lőttek. A 78. percben Agics lopott el egy labdát, azzal kiléptette Hor-váthot, akinek beadását Gordián egy szép csel után tíz méterről helyezte a kapuba. 4-1. A vége előtt öt perccel Agics bólintott, Soós már csak a gólvonalon túlról tudta kiütni a labdát. 5-1.
A csapat összességében nagyon jól játszott. Czigóth a gól előtt hibázott, a védelemben Panghy és a két gólt elért Agics kitűnt. A középpályás Crnomar-kovics és Balogh Cs. jeleskedett, míg elől Gordián remek teljesítményt nyújtott.
A bajnokságban a Gázszer utcahosszal vezet (59) a Dunaferr (51) és a Rákóczi KFC (47 pont) előtt. A további élcsoport: 4. Matáv 44, 5. Paks 43, 6. Olajbányász 43, 7. Érd 42, 8. Soproni FAC 41, 9. BKV Előre 40, 10. Pécs 96 FC 37 pont.
Balogh Antal
Rozgonyi és gelsei
A Városi Diáksport Bizottság rendezésében lebonyolították az I. korcsoportosok diákolimpiai döntőit labdarúgás sportágban. A városi finálét a Rozgonyi-iskola csapata nyerte a Zrínyi, Körösi és Kiskanizsa előtt. A városkörnyéki döntőben Gelse nyerte a bajnoki címet Galambok és Miháld előtt.
B. A.
Szmodics és
Vukman ismét felnőtt vidékbajnok
Veszprémben rendezték meg a magyar vívó újonc és felnőtt vidékbajnokságot. A MÁV NTE sportolói újra kiválóan szerepeltek. A szakosztályok versenyében a második helyet szerezte meg a csapat egy ponttal lemaradva Veszprém mögött.
Eredmények:
Újonc fiú tőr: (63 induló) 8. Krisztián Milán, 15. Krisztián Tamás, 18. Miatta Attila, 19. Bartha Péter.
Újonc leány párbajtőr: (45 induló) 14. Takács Linda.
Újonc leány tőr: (50 induló) 2. Dani Diána, 21. Kalamár Zsófia, 30. Piecs Adrienn, 32. Takács Linda.
Újonc kard: (31 induló) 5. Koros András, 10. Bokor Bálint. 16-24 között: Wilheim Dávid, Péntek Sándor, Bokor Péter, Je-szek Balázs.
Felnőtt női párbajtőr: (46 induló) 20. Sznopek Gabriella, 32. Sajni Mariann.
Felnőtt női tőr: (45 induló) 1. Vukman Kornélia, 15. Dani Diána, 17. Sajni Mariann, 19. Sznopek Gabriella, 26. Balogh Viktória.
Felnőtt kard: (24 induló) 20. Kondor Attila.
Felnőtt férfi tőr: (36 induló) 1. Szmodics Zoltán, 8. Pataki Zoltán, 9. Tizedes Balázs, 10. Bagonyai László 13. Horváth József.
A vidék vívásának legjobbjai vettek részt a küzdelemben, így az elért eredményekkel nagyon elégedett a szakosztály._
Horváth Gyögy
TEHETSÉGKUTATÓ
Az Olajbányász Labdarúgó Klub utánpótlás szakvezetése tehetségkutató toborzót tart az Olajbányász pályán. Cél a tehetséges fiatalok felkutatása, a velük való rendszeres foglalkozás, a megfelelő utánpótlás bázis kialakítása, az NB-s ifjúsági és serdülő csapatok játékosállományának bővítése.
Május 20-án Vlaszák Géza utánpótlás szakvezető szeretettel várja az 1984. január 1-je után született érdeklődő fiatalokat, majd május 26-án, hétfőn az 1985. január 1-je után születettek jelentkezhetnek az Olajbányász pályán egyaránt délután 3 órakor.
-f 1- *
24 KANIZSA - Sfiont V. )97 rnájiiv
Győzelmek az NB II-ben
A kosárlabda NB II. Nyugati csoportjában szereplő kanizsai csapatok közül a Thury KDKK női együttese nagyszerű sorozatot ért el az utóbbi szakaszban. Az elmúlt évben még B-csoportos Tatabánya együttesét egy remek találkozón 84:81 arányban győzték le (legjobb dobó: Molnár 22), majd a Komló ellen nyertek 83:64 (32:34) arányban (ld.: Horváth A. 25, Bem 18 pont). A PEAC csapatát 61:52 arányban győzték le (Bem 18, Molnár 11, Németh 10 pontot szórt), majd Komlón 74-56-ra nyertek jó játékkal. Ld.: Simon 18, Bem 16 pont.
A Kanizsa KK férfi csapata a PEAC vendégeként 101:100 (40:49, 89:89) arányban vesztett el egy olyan találkozót, amelyen nyerni kellett volna (ld.: An-talics 32, Farkas 22, Vörös 14). A Pápa elleni hazai találkozón a tabellaszomszéd rivális ellen 80:64-re nyertek (ld.: Kulcsár 16, Farkas 15, Halász B. 14 pont). A Győri KC ellen folytatták papírforma győzelmüket, ahol 91:68 arányban kerekedtek felül (Kulcsár 28, Farkas és Török 16-16 pont).
Hetedik a Batthyány
Debrecenben rendezték meg a kosárlabda diákolimpia országos döntőt az ötödik korcsoportosok mezőnyében, ahol a zalai-kanizsai színeket a jó erőkből álló Batthyány női csapata képviselte.
A nyolc csapatos fináléban két csoportban (4-4 csapat) kezdtek a csapatok. A kanizsai középiskolások szoros mérkőzésen maradtak alul a Kecskemét és Miskolc ellen, majd nyertek Szekszárd ellen, így a folytatásban az 5-8. helyért mérkőztek. A szegediek ellen hat ponttal vesztettek (ld.: Horváth 31 pont), majd a 7-8. helyért sorra került helyosztón: Bat-thyány-Szekszárd 82-58. Ld.: Lánczos 26, Molnár 23, Horváth 19 pont. Edző: Gábor Erzsébet. Testnevelő: Willmann Zsolt.
RÁKAPCSOLT A BAJNOKCSAPAT
Az idei országos (baseball bajnokságban szereplő élvonalbeli csapataink közül az utóbbi kit fordulóban remekelt a magyar bajnok ANTS gárdája. Barbalicsék két rangadót vívtak az OB I A-csoportjában, s azokon nagyszerűen szerepeltek. Kiütéses győzelmet arattak az ezüstérmes szentendreiek ellen, az elmúlt évi bajnoki döntős riválissal szemben, majd a korábbi többszörös bajnok United ellen visszavágtak az évadnyitón elszenvedett hazai vereségért. Az élvonal B-csoportjában újonc Thury együttese balszerencsésen vette a két akadályt, amely l-l góllal maradt alul.
A bajnokság első körének (3x3 fordulós a küzdelemsorozat az alapszakaszban) záró mérkőzésén hazai környezetben vívta a rangadót a kanizsai gárda, amely fölényes győzelemmel jeleskedett:
ANTS BJ-Rotary-Szentendre 15-5
A Thury pályán rendezett találkozón Darabosak szereztek vezetést, ám a negyedik ining után már a vendégek vezettek 4-2-re. Ezt követően rákapcsolt a bajnokcsapat, s a hetedik „szett" után meglett a tízpontos különbség, ami meghozta a leléptetéses sikert az ezüstérmes ellen.
HATAN A VÁLOGATOTTBAN
A magyar baseball válogatott a Duna Kupa küzdelmeire készül. Az új szakvezetés kljeltfKe a tizennyolc fös keretet és abban hat kanizsai játékos kapott helyet. Nevezetesen: l>.u;i-bos Gábor, Barbalics László. Koréin Attila, Murányi Csaba,
Szili Zsolt és Iviinii\'s László.
A második kör első mérkőzését a fővárosban vívta a kanizsai együttes:
Bp. United-ANTS BJ Rotary 5-6
- Nagy derbit vívtunk. Mi igen jól kezdtünk, 2-0-ra elmentünk, de aztán megtorpantunk. Ezt a hazaiak kihasználták, az ötödik ining titán ők vezettek 4-2-re. Ekkor megint mi jöttünk, \\ a hetedik szett után visszavettük a vezetést (5-6). A befejező két iningben hatalmas volt a küzdelem, de egyik csapat sem tudott pontot csinálni, s így aztán három és fél órás kitűnő mérkőzésen megszületett a győzelem az addig veretlen fővárosiak ellen.
A győztes Hangyák: Darabos, Barbalics, Szili, Szécsényi, Móricz, Ivanics, Koréin, Nakagawa, Murányi, Poprádi, Weinausz, Gondi. Csapatkapitány: Barbalics László.
A Darabos Gábor edző vezette Thury csapata az utóbbi két fordu-
lóban egyaránt idegenben lépett a küzdőtérre.
- Mind a két mérkőzést a fővárosban vívtuk. Sajnálom a fiúkat, akik ezúttal balszerencsések voltak. Egy-egy góllal vesztettünk, de azért bizakodom, hogy sikerül kiharcolni csoportbeli második helyünket -említette az edző.
A kanizsai fiúk előbb a Bp. Ast-ros ellen szerepeltek, amelyen a fővárosiak 12:11 arányban nyertek. Következett a második kör első mérkőzése, amelyen a Kanizsán is győztes Players volt a vendéglátó, amelynek alaposan meg kellett izzadni a minimális, 13:12 arányú győzelemért.
A két találkozón a Thury csapatában a következők szerepeltek: Varga, Domina, Pataki, Meszteg-nyei, Bolf, Fertig, Kálmán, Traub, Kaufmann, Magyar, Simonics.
Balogh Antal
SAKKOZÓINK
Befejeződött az 1996/97. évi bajnokság a sakkozók minőségi osztályában, ahol a kanizsai színeket az Izzó SE OB l-es, valamint a Nyugatker Kft. OB Il-es férfi csapata képviselte. Nagyszerűen zárta az újabb bajnoki évadot mind a két együttes, hiszen a lámpagyáriak eddigi legjobb teljesítményt nyújtotta az előkelő ötödik helyen, míg a Sziva csapat a második helyen végzett. Az OB l-es lámpagyáriak a rendkívül erős játékerőt képviselő Elektromos ellen tartották az évadzárót a fővárosban. Jól és eredményesen küzdöttek Szilágyiak a vendéglátók ellen, s a várakozásnak megfelelően álltak helyt.
Elektromos-Izzó SE 7,5-4,5
A kanizsaiak közül Szilágyi bravúros győzelmet aratott. Döntetlent ért el Ribli, Faragó, Végh. Kiutti, Horváth P., Csonkics és Bodó. Vereséget szenvedett: Bagonyai, Schneider, Tamás, Papp.
Az 1-4. helyen végzett csapatok rájátszásában a bajnoki címet a Honvéd szerezte meg, a kanizsaiak az ötödik helyen végeztek.
SIKERE
Az OB II. Asztalos csoportjában szereplő Nyugatker Kft. együttese nagy versenyfutást folytatott a bajnoki címért, s ezzel az osztályos előrelépésért. Az idegenben sorrá került évadzárón bravúrral szerepeltek a negyedik helyezett rivális ellen, ám ez is kevés volt az aranyéremhez, mivel a pécsiek meglepően nagyarányú győzelmükkel megelőzték Sziváékat.
Dunaújváros-Nyugatker Kft. 3-9
Győztek: Kovac (szlovén), Re-zsek, Sziva, Kercsmarics, Sipos, Marton, Lenkey, Flumbort, Szabó Virág.
- Mindent megtettünk a siker érdekében, hiszen mi is a bajnoki címért küzdöttünk. Erre jó esélyünk volt, mivel a csapat együtt volt, be-
érett. Jó formában versenyeztünk, éles játékban szereztünk kilenc pontot, $ úgy gondoltuk, hogy ez elég a bajnoki aranyhoz. Végül is a rivális pécsiek szerintem kibundáztak bennünket, két alkalommal is meglepően nagyarányú győzelmeit\'?) aratlak, s ez nekik az OB l B-s szereplési jelentette. Most egy kicsit csalódottak vagyunk, hiszen rászolgáltunk volna az elsőségre, az erőviszonyok alapján - értékelt Kercsmarics József, a kanizsaiak csapatkapitánya.
A bajnokság élcsoport végeredménye: 1. DDGáz 89, 2. Nyugatker Kft. 86,5, 3. Lenti 82, 4. Dunaújváros 74,5 pont.
Balogh Antal
1997. május 16.
KANIZSA - Sfivu
25
GEDONAK IS TETSZETT
A kanizsai ökölvívás egyre szebben fejlődik, a befektetett szakmai munka mind több sikert hoz az "egykoron mellőzött szakágnak. Jeleskednek a versenyzők, de kitűnnek a szervezésben jeles szerepet vállaló szakági vezetők, elkötelezettek.
A Kanizsa Box Klub csapata sorozatban vívja meghívásos csapatmérkőzéseit. Legutóbb a Russay sportcsarnokban (volt Cserháti-csarnok) vendégeskedett a Pécsi VSK csapata, és ezen a találkozón a díszvendég a betegségben
Sporthétvége
PÉNTEK Labdarúgás. Városi kispályás. Mindenki Sportpályája. IV. osztály, 17.15. Senior: 18.45.
SZOMBAT
Kézilabda. NB I B. Nők: Olajbányász-Csurgó, Olajbányász munkacsarnok, 17.00.
Labdarúgás. NB II. Ifjúságiak: Olajbányász-Soproni FAC, Olajbányász pálya, 13.00 (B-csapat: 11.00). Serdülők: Olajbányász-Pécsi Mecsek FC, Volán-Dózsa pálya, 13.00 (B-csapat: 11.00). Megyei: MÁV NTE-Bagod, MÁV NTE pálya. 16.30.
Vasárnap
Labdarúgás. Megyei: Za-laszentbalázs-FC Keszthely, 16.30. Városkörnyék (kezdési idő: 16.30 óra): Felsőrajk-Police, Galambok-Borsfa, Belezna-Molnári, Bajcsa-Zalakomár, Murakeresztúr-Pusztamagyaród, Zalakaros-Liszó, Palin-Becsehely Pola, Szepetnek-Petrivente, Ma-gyarszerdahely-Nagyrécse, Nk. Labdarúgó Klub-Surd, Volán-Dózsa pálya.
Tenisz. OB II. Férfiak: Olajbányász-Balatonalmádi, Vár úti stadion. 11.00
Természetjárás. Az Olajipari TBF túrája. Indulás: Vasútállomás, 8.00. Gyalogtúra: Oskó-Katona út—Jeli arborétum és vissza. Táv: 14 km. Visszaérkezés: 18.00.
KEDD
Labdarúgás. Városi kispályás, I. osztály (6 mérkőzés), Mindenki Sportpályája, 17.15.
szenvedő Gedó György, az egykori kiváló bunyós, olimpiai bajnok volt.
- Nagy megtiszteltetés, hogy több százan kijöttek a csapat-mérkőzésre. Nagy öröm, hogy itt köszöntöttük a beteg Gedó Györgyöt, akit akkor is csodáltunk, amikor a ringben volt, de most is nagy köszönettel tartozunk neki. Megtisztelte a klubot, a várost. A vezetőségünk úgy döntött, hogy a teljes bevételt Gedónak adtuk, ami most mintegy harmincezer forint volt - említette a találkozó után Korpics
Miklós, a kanizsaiak vezetőedzője.
A pécsiek ellen egyébként 12-4-re nyertek a kanizsaiak. A serdülőknél Szűcs és Ballá vereséggel kezdett, de aztán jöttek a hazai sikerek. Kelemen és Szekeres is nyert, s így a korcsoportosok után az állás: 4-4. A felnőttek mezőnyében (5x2 perc) jól bunyóztak a kanizsaiak, mind a négy súlycsoportban hazai győzelmek születtek Helyes, Szabó, Balogh és Kucsebár révén, és így alakult ki a végeredmény.
B. A.
REMEK FOLYTATÁS
A városi uszodában rendezték meg a megyei úszóverseny második fordulóját, melynek során az utánpótlás és ifjúsági úszók versengtek. A bajnoki folytatásban ismét kitűntek a CWG-Vízmű tehetségei, akik bizatosan nyerték ezt a kört is a rivális egerszegiek előtt.
A kanizsai úszók közül a következők végeztek dobogós helyeken.
50 m pillangón (utánpótlás) Pintér Kitti (Bolyai) végzett az élen, míg a fiúknál: 1. Németh Gergely,
2. Horváth Balázs (mind a kettő CWG-Vízmű). 100 m pillangón (ifjúsági) Süle Orsolya második, Major Zsófia harmadik (CWG-Vízmű), a fiúknál Balázs Attila (CWG-Vízmű) második lett.
Mellúszásban, 50 m távon (utánpótlás) Domina Tamás győzött, Császár Márk harmadik. 200 méteren (ifi) a hazaiak foglalták el a dobogót. Fiúk: 1. Németh Péter, 2. Tóth Dávid, 3. Balázs Attila. Lányok: 1. Kovács Patrícia, 2. Németh Katalin (mind CWG-Vízmű),
3. Papp Viktória (Bolyai). Hátúszás. 50 m fiú, kiegészítő
szám (1989 és fiatalabb) második helyezett Gödinek László (Bolyai), harmadik Tollár Gábor (CWG-Vízmű). 100 m utánpótlás. Fiúk: 1.
Pusztai Zsolt, 2. Németh Gergely (mind a kettő CWG-Vízmű), 3. Bálint Balázs (Bolyai). Az ifjúsági fiúk 100 m-es versenyében második Németh Péter, harmadik Kovács Roland, míg a lányoknál: 1. Németh Katalin, 2. Gémesi Gabriella, 3. Molnár Mariann (mind CWG-Vízmű).
Gyorsúszásban jeleskedtek a CWG-Vízmű versenyzői. 100 m utánpótlásban a bolyais Pintér Kitti második, a klubtárs Takács Timea harmadik. 200 m ifjúságit Balázs Attila nyerte, míg a lányoknál Németh Katalin nyert Gémesi Gabriella előtt.
Felnőttek. 200 m pillangón Révész Katalin végzett az élen Süle Orsolya előtt. A fiúknál: 2. Szilo-vics Barnabás, 3. Deregi László (mind CWG-Vízmű).
Váltók. Utánpótlás. 4x50 m vegyes leány váltóban a Bolyai csapat második, a fiúknál: 1. CWG-Vízmű A-, 2. CWG-Vízmű B-csapat. Ifjúságiak. 4x100 m gyorsváltóban a lányoknál a CWG-Vízmű nyert, harmadik a Bolyai DSE, míg a fiúknál második lett a (\'\\Y(i-Vizmű csapata._
Balogh Antal
A Körösi Csorna Sándor Általános Iskola felvételt hirdet ötödikes, német nyelvi tagozatos osztályába nagykanizsai tanulók részére.
A tanulók angol nyelvi, számítástechnikai és úszás oktatása is biztosított.
A felvételi elbeszélgetés időpontja: 1997. május 28. 15-17 i óráig. 2
Kérjük az ellenőrzőkönyv elhozatalát a felvételi elbeszélge- L tésre. |
Bővebb információt a 93/313-026 telefonszámon lehet kérni, f
Olajos haladás
A kézilabda NB 1 B Nyugati csoportjában újabb két találkozón jutott túl a középmezőnybe készülő Olajbányász női együttese. A Varga-csapat hozta az elvárást, hiszen ismét ötvenszázalékos teljesítményt nyújtottak a lányok, akik mérlege: egy győzelem, egy vereség.
Budapesten, a jegyzett BHG SE csapatától 24:16 (11:5) arányban kaptak ki. A találkozó tulajdonképpen már az első félórában eldőlt, amikor megugrottak a hazaiak. Végül is a jobb erőnlét és a helyzetkihasználás döntött. Az olajosok legjobb dobói: Kiss (5), Gom-bor (3).
Hazai környezetben 27:21 arányban a Fonyód ellen meglett a kötelező győzelem.
A sérült Szakonyi és Tóth nélkül játszottak a kanizsaiak. A változatos első játékrész után Gomborék összeszedték magukat, akik az ötvenedik percben már négy góllal vezettek. A hajrában könnyedén biztosították be megérdemelt győzelmüket.
A győztes csapat: Krichen-baumné - Gombor (13), Hor-váthné (1), Majoros, Vass (2), Kiss (3), László (4). Csere: Nagy és Horváth (kapusok), Szabó (2), Alpár (2). Edző: Varga József.
Zsigmondy-
Winkler Kosárlabda
Kupa
Április végén rendezték meg a Városi Kosárlabda Szövetség és a kanizsai Polgármesteri Hivatal támogatásával a Zsig-mondy Vilmos és Winkler Lajos Műszaki Középiskola tornacsarnokában a Zsigmondy-Winkler Kosárlabda Kupát. Az eseményen négy város nyolc fiúcsapata vett részt, akik között a verseny végeztével az Olimpia Sport, az Alkotmány MgTSZ és a Zalahús Rt. különdíjait osztották ki. A kupa sorsát végül is az ifiválogatottakkal és NB-s játékosokkal érkező egerszegiek egymás között döntötték el, így az első helyen az egerszegi Ganz Műszaki Középiskola, másodikon pedig a szintén egerszegi Munkácsy SZKI végzett. A harmadik helyet a kanizsai Thury SZKI csapata szerezte meg, míg a negyedik a házigazda Zsigmondy-Winkler MKI lett. Az események pontos lebonyolításáért Wittman Károlyné főszervezőt illeti köszönet.
26 ( KANIZSA - rfptS 1997. május 16-
CSASZI Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
Nk-na Rózsa utcában, 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleti, redőnyös, vizórás lakás ebdó. Irányár: 1,7 rrfl. Kód: 692. <20Q06 K) Palnban 260 nm-es, 4 szobás, 12 éves, 2 szkiles, 2 fürdőszobás, erkélyes, étkezős, 12 éves családi ház, 60 nm-es kjalakiott üzletrész-tz«{ 20 nm-es garázzsal, 2900 nm telekkel eladó. Irányár 13 mFI.
Kód: 612. (21083 K)_
Beleznán 4 szobás, 120 nm-es, családi ház melléképületekkel, 3000 nm-es leiektel eladó vagy nagykanizsai II. mkJósfaj családi házra
cserélhető Irányár 3,5 mFl Kód: 669. (21066 Kj_
Nk-án a Munkás ulcában 57 nm-es, 1+1 félszobás, erkélyes, vízórás, 1 emeleti lakás eladó. Irányár 2,4 mFl. Kód: 55/97. (21671 K) Nk-n a Csengén/ ulcában 46 nm-es, 1+1 lélszobás, egyedi gázfűtéses, vízórás, pincés, fökteztti lakás eladó. Irányár 1.7 mR. Kód: ml {21610 K)_
Nk-n a Bartók B. utcában első emeleti 54 nm-es, egyed gázfűtéses, erkélyes, vizórás lakás eladó. Irányár; 2,2 mFt. Kód 8337. (21812 K) Nk-án a belvároshoz közel, 67 nm-es, 3 szobás, erkélyes, vizórás, 6. emeleti, kp. lütéses lakás azonnal beköltözéssel eladó. Irányár 2.1 mFl Kód: 105/97, (21906 K)__
Nk-án a belvároshoz közel 2 szobás, telújflofl, 67 nm-es, egyedi gázfűtéses, komfortos családi házrész 20 nm-es pitével eladó vagy felújításra szorufó Nk-i családi házra cseréhetö. Irányár 3,3 mFt. Kód: 690. (21948 K)_
Nk-án a Berzsenyi ulcában 54 nm-es. 2 szobás, erkélyes, 4. emeleli. egyedi gázfűtéses lakás eladó. Irányár 2.5 mFt. Kód. 131/97. (22200
fi_
Nk-án a belvároshoz közel, 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, 6, emeleti, kp. (üléses lakás eladó. Irányár 1.75 mFt. Kód 127/97. (22203 K) _
Nk-án a Kazanlak krt-on 2+1 félszobás, 67 nm-es, erkélyes, vízórás, 4. emeleli lakás, Nk-i egyedi gázfűtéses 1+1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető értókegyeztetessel. Irányár ?3 mFl. Kód: 31/97. (22206
K)__
Nk-n a Csengery ulcában 60 nm-es, 3 szobás, vízórás, erkélyes, egyedi gázfűtéses, első emeleli lakás garázzsal eladó. Irányár. 2,8
mR. Kód: 138/97. (22351 Kj_
Nk-n a Kazanlak krt-on 62 nm-es, 2+1 lóiszobés, vízórás. erkélyes, 3. emeleli lakás, garázzsal, rövid időn belüli kiköltözéssel, eladó. Irány-
ár 2,3 mFl + garázs 45Ű eFI, Kód: 140/97. (22353 K)_
Nk-án a Városkapu krt-on 64 nm-es, 2+1 lélszobás, lefújtott, vizórás, erkélyes, 3. emeleti lakás ebdó. Irányár 2,55 mFl + garázs 700 eFt.
Kód: 157/97. (22531 K)_
Nk-án a belvárosban 88 nm-es, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, letújl-totl, vizórás, 2. emeleti lakás letőlérbeépíési lehetőséggel eladó. Irányár 5,5 mFl. Kód: 156797. (22532 K)_
Nagykanizsán a belvárosban 50 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfűtéses, földszinti udvari lakás eladó. Irányár 2,2 mFt. Kód 16437. (22683 K)
Nk-án a Kazanlak krt-on 1+2 félszobás, erkélyes, vizórás, 4. emeleti lakás garázzsal, szeptemberi kjköHőzéssel eladó. Irányár 2,25 mFl. Kód: 178/97, (22773 K)
Nk-án a Rózsa ulcában 54 nm-es. 2 szobás erkélyes, vízórás, kifogástalan álapotú, nagy konyhás, 3. emeleti, kp, fűtéses lakás eladó.
Irányár 1,9 mFl Kód: 179/97. (22774 Kj_
Zalakaros és Galambok közöli a főúttól 900 m-re 12 éves, 65 nm-es, 2+1 lélszobás, 2 szintes, komfortos, garázsos, teraszos zártkerti ház 3350 nm-es telekkel eladó. Irányár: 3,5 mFt Kód 184/37. (22776 K) Kiskanizsán 17 éves, 2+3 lélszobás, 136 nm-es, 2 szintes, 2 fürdőszobás, dupla garázsos családi ház, műhellyel, pincével, 540 nm-es
leiekkel eladó. Irányár 8,7 mit. Kód 186.97 (22650 K)_
Szabadhegyen 90 nm-es, 3 szobás, pincés, befejezés ebit alb családi ház 1060 nm leiekkel, részletfizetési kedvezménnyel eladó. Irárryár. 3,5 mFt. Kód: 190/97. (22900 K)
Sormáson 17 éves, 5 szobás, 130 nm-es, 2 szintes családi ház 2880 nm-es telekkel, phcéveL garázs+múhelyel ebdó. Irányár 6.5 mFt. Kód: 189^7. (22901 K)_
A Szentgyörgyvári hegy IV, hegyhátán 1044 nm-es zártkert, a leken gyümöfcsíákkal, 2x2-es la szerszámos tárolóval, 30 m letekszéles-séggel eladó, Közmű: Víz a lelken, vibny a lelek szélén Irányár 250 oR. Kód 19697. (22903 K)_
Nk-án a Rózsa utcában 50 nm-es, 2 szobás, egyedi cikofűléses, 2. emeleti, vizórás lakás eladó. Irányár. 2,2 mFl. Kód: 723. (22906 K)
Nk-Szabadhegven 13 éves, 1 szobás, fürdőszobás, komfortoscsaládi ház, különálló 1 szoba, konyha lakrésszel, 20 nm-es pincevei, 935 nm-es letekkel eladó, irányár. 28 mFl. Kód: 676. (22910 K)
Eszteregnyén 3 szobás, 120 nm-es, 45 éves, összkomfortos családi ház 2000 nm-es leiekkel, 20 nm-es garázzsal, meleképülettel eladó.
irányár 2 mFt. Kód 637. (23194 K)_
Galambokon 110 nm-es, 3 szobás családi ház, 1440 nm-es telekkel, nyárt konyhával melléképületlel eladó. Irányár: 4,5 mFl Kód: 21207. (23197 K)_
A Csónakázó-tónál 10 éves, 108 nm-es, 3 szinles, 3 szobás, fózótüü-kés, zuhanyzó + WC-vel ellátott zártkerti ház, 738 nm-es parkosloti leiekkel eladó. Irányár 3 rrfl. Kód: 21337. (23198 K)_
A Lálóhegyen a Csónakázó-ló közelében, közvetlen a kaposvári üt mellell 50 m telekszélességgel, 2340 nm-es, kordonos szótövei, konyhakerttel, gyümölcs és fenyőfákkal beültetett, vállalkozásra is alkalmas, zártkerti Ingatlan, 20 nm-es, alápincézeti lakóépülettel, bevezetett vllamyal, fúrt kúttal eladó. Irárryár. 1.6 mFt Kód 214/97. (23199 K)_
Nk-n a Liszt ulcában 54 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, vízórás, redőnyös. 4. emeleti lakás eladó. Irányár 1,8 mFt Kód 21537, (23200
K)_
Nk-án a belvárosban 122 nm-es, 3+1 félszobás, egyedi gázfűtéses, 2. emeleti lakás garázzsal eladó vagy 3 szobás, egyedi fűtéses lakásra cserélhető értékegyeztetésseT Irányár 5,5 mFt. Kód 726.
(23296 K)_
Nemespátrón egy telken lévő, egyenként 80 nm-es, 8 illetve 25 éves, komfortos családi ház dupla garázzsal, melléképülelekkel. 2880 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 2,5 mFl. Kód: 219/97. (23297 K)_
Nk-án a Magyar utcán 533 nm-es éprtési telek teljes közművel eladó. Irányár 2,5 mFl Kód: 220/97. (23298 K)_
Nk-án 5+1 félszobás, 210 nm-es, pincés, garázsos, 2 halba családi ház 2 éves tetőtérbeépfléssel, 2 fürdőszobával, IL WC-vel, 2 telelőn-vonatlal, 1055 nm-es telekkel, melléképületekkel eladó. Irányár 13
mFl Kód: 224/97. (23299 K)_
Nk-án a Platán soron 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, vízórás, pincés. 4. emeleti lakás eladó. Irányár 2,3 mFt. Kód: 228/97. (23300 K)_______
Nk-án a belvároshoz közel 55 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, vízórás, felújított, redőnyös, 9, emeleti lakás eladó. Irányár. 1,95 mFt Kód: 229/97, (23301 K)_
Nk-án a Csengery utcában 33 nm-es, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, komfortos, vizórás, közős udvari lakás eladó. Irányár 1,6 mFl Kód: 23097. (23302 K)_____
Nk-án a belvároshoz közel, csendes utcában, 60 éves, 60 nm-es, szobás, komfortos, felújításra szoruló családi ház, 3 db szobai-konyha lakrésszel, garázzsal 462 nm-es leiekkel eladó. Irányár. 5 mFt Kód: 128/97. (23304 K)_________
Nagykanizsán a belvárosban 104 nm-es, 3 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses, igényesen lefújton, galériáznató, erkélyes, I. emeleti b-kás eladó. Irányár 8 mFl Kód 69/97. (23307 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 110 nm-es, 3 szobás, komfortos, lehijrtás-ra szortfó családi ház 600 nm-es letekkel, tégla melléképülettel eladó. Irányár 2,4 mFt. Kód 5/97. (23308 K)
Sormáson 2 szobás, 90 nm-es, egyedi gázfűtéses, fürdőszobás, régi lipusú családi ház műhellyé! és meléképületekkel, 2160 nm-es leiekkel ebdó vagy 2 szobás Nk-i bkásra cserélhető eriekegye ztetessel Irányár 2,1 mR Kód: 241/97. (23336 K)_
Nk-i, 1 szobás, 19 nm-es, egyedi gázlüléses, komfortos, erkélyes, 2. emeleti, pincés, garzon lakás eladó. Irányár 800 eFI. Kód: 243/97, (23337 K) _
Nk-án a Platán soron 56 nm-es, 2 szobás, erkélyes, I. emeleli, vízórás, téliesen MÚHott, konyha+étkezős, piicés lakás garázzsal el-adó. Irányár: 2,9 mR + garázs 600 eFI Kód: 245/97. (23339 K) Kiskanizsán 50 nm-es, 1 szobás, Wkomlorlos, bontásra vagy erős felújításra szoruló családi ház 1326 nm-es telekkel melléképülettel
eladó. Irányár 2,1 mR. Kód 249/97. (23340 K)_
Nk-án a Kazanbk krt-on 1+2 félszobás, 57 nm-es, 4. emeleti, feKiji-totl lakás eladó. Irányár 1.95 mR. Kód 247/97. (23341 K)
Nk-án 60 éves, 70 nm-es, 2 egymásba nyitó szobával komfortos családi ház 700 nm-es telekkel 15 nm-es garázzsal eladó. Irányár 4
mR. Kód: 246797. (23342 K)_
Nk-án a Kodály utcában 2 szobás, 2 erkélyes, 57 nm-es, vizórás, redőnyös, II. emeleti lakás eladó. Irányár. 1.95 mR. Kód: 251,97.
(23358 K)_
Nk-n a Csokonai utcában 52 nm-es, 2 szobás, egyedi gázlütóses, 3. emleti, lakás ebdó vagy nagyobb, egyedi fűtéses lakásra cseréhetö,
rálizetéssel Irányár 2.1 mR. Kód 10. (23556 K)_
MKJósUn 4 szobás, 170 nm-es, telőtérbeéöléses, 2 fürdőszobás, 7 éves. étkezős családi ház, pincével, műhellyel garázzsal 900 nm-es
leiekkel eladó. Irányár 5,4 mR. Kód 69. (23557 K)_
Nagykanizsán a katenaréten 3 szobás, 90 nm-es, egyed gázfűtéses, 40 éves családi ház, 300 nm-es telekkel ebdó vagy Nk-i lakásra cse; réhetö étlékegyeztetésseL Irányár 3,2 mFt. Kód: 110. (23558 Ki Dióskábn 85 nm-es, 3 szobás, garázsos, komfortos családi ház, parkosított udvarral melléképületekkel 3500 nm-es telekkel ebdó. I rány ¦
ár 4,5 rrfl. Kód 393. (23559 K)_
Kiskanizsán 2+1 lélszobás, 95 nm-es, 16 éves csabd ház garázzsal, pincével, tetötérbeépflési lehetőséggel, 846 nm telekkel ebdó. Irány-
ár: 5,2 mFt. Kód 413. (23560 K)_
Hahóion 3 szobás, újonnan épül család ház, egyénileg kialakítható tetőtérrel, 2447 nm-es telekkel fizetési kömyléssel eladó. Irányár
2,9 mFl. Kód 431. (23561 K)_
Murakeresztúron 100 nm-es, 4 szobás, 2 szinles, erkélyes, 15 éves család ház, 2 garázzsal műhellyel, meléképületekkel, 1065 nm-es parkosított, elbtoll, rendezeti letekkel eladó. Irányár 4,2 mR. Kód:
452 (23562 K)_
Gyékényesen a lóhoz közel, 100 nm-es, 2 szobás, 30 éves családi ház, különélő 40 nm-es épülettel, 6000 nm-es leiekkel, letek nélkül is
eladó. Irányár 4 mFt. KCd 463. (23563 Kj_
Nk-tól 10 km-re 106 nm-es bevezetell vegyesbolt, te|es berendezéssel, rakiámelyiseggekkel, riasztóval felszerelve eladó. Irányár 2,0
mR. Kód: 48á. (23564 kj_
NK-n 140 nm-es 5 szobás, 40 éves, 2 szirtes család ház, 30 nm-es pincével, közös bejárattal 120 nm-es leiekkel ebdó. Irányár 6,8 mFl
Kód: 500. (23565 K)_
Kiskanizsán 150 nm-es, 4 szobás, 20 éves komfortos csabd ház, 75 nm-es gazdasági épülettel, 200 nm-es zárt tárolóval, pincével, garázzsal 2700 nm-es letekkel parkosított udvarral eladó. Irányár 10
mFl KÓd 509. (23566 K}_
Nagyrécsén 1256 nm-es, 19 m széles letek érvényes építési engedélyei eladó. Irányár 500 eFI. Kód 540. (23567 K)_
Nk-n a Kazanbk krt-on, 67 nm-es, 2+2 lélszobás, 4, emeleti bkás eladó vagy kisebb bkásra cserétiető ériékegyeztetésseL Irányár 2,4
mR. Kód: 559 (23568 K)_
Nk-n a belvárosban 2 szobás, 56 nm-es, egyed gázfűtéses, komlor-r 2,7 mR. Kód 587. (23569 K)
los, közös udvari lakás eladó. Irányár 2
Palinban 210 nm-es, 6+2 lélszobás, 9 éves, 3 szintes, 3 fürdőszobás, egyed lütéses családi ház, 40 nm-es pincével, 25 nm-es garázzsal 2148 nm-es letekkel eladó. Irányár 12 mR. Kód 8897. (23570 K)________
Nagykanizsán a Rózsa utcában 2 szobás, 54 nm-es, központi fűtéses, első emeleti bkás eladó. Irányár 1,9 mFt. Kód 25697. (23571
K)_
Kiskanizsán 18 éves, 180 nm-es, 6 szobás, 2 szintes, pincés, garázsos családi ház, külön bebratú, 50 % készüiségű felső szinttel, 160 n-öl telekkel eladó. Irányár 8 mR, Kód: 253/97. (23572 K) Sandon a Radcska hegyen, 10.000 nm-es zártkert, 30 nm-es vályogházzal ásott és iható kúti vízzel, 3000 db fenyővel, gyümölcsfákkal ebdó. Irányár. 400 eFI KCd 25937. (23573 K) Nk-n a Csokonai utcában 2+1 lélszobás, 58 nm-es, egyedi lütéses, Iszl-i vizórás lakás eladó. Irányár 2,6 mFt. Kód: 260/97.
(23574 K)_
Nk-n 87 nm-es, 1+3 félszobás, 2 szintes, egyed gázlüléses, társasházi lakás garázzsal 150 nm-es parkosított udvarral eladó. Irányár:
6,5 mFt. Kód 265/97. (23575 K)_
Nk-n 3 szobás, 102 nm-es, felújítóit családi ház, 2 konyhával, kialakításra váró fürdőszobával, 20 nm-es pincével, 470 nm-es leiekkel, egyedi gázfűtéssel eladó. Irányár: 5,5 mFl Kód:
266/97. (23576 K)_
Gelsén 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, komfortos család ház terasz-szal garázzsal 1800 nm-es letekkel eladó. Irányár 2,5 mR. Kód:
¦97 (2
OK)
Kiskanizsán újonnan kialakítón. 13 nm-es, utcafronti üzlethelyiség. WC+mosdóval járóbpozva, padófutéssel, igény esetén tetetonvonal-lat hosszabb távra kbdó. Bérleti df: 30 eFVhö. Kód 244,97. (23338 K)_
Nemesviden 10 éves, 3 szobás, 110 nm-es, komfortos család ház 2160 nm-es tétekkel ebdó. Irányár: 3 mR, Kód 281/97. (23651 K) Kiskanizsán 20 éves, 3 szobás, 100 nm-es, egyedi gázfűtéses csáb-d ház garázzsal, 1070 nm-es telekkel eladó. Irányár 4,6 mR. Kód:
28437. (23652 K}_
Nk-án a Platán soron 45 nm-es, egyed gázfűtéses, nagykonyhás, erkélyes, vízórás lakás üres állapotban ebdó. Irányár 1,65 mFt Kód:
286/97. (23653 K)_
Kiskanizsán 13 éves, 175 nm-es, 3+1 félszobás, 2 szinles, egyedi gázfűtéses családi ház garázzsal melléképületlel 1800 nm-es letek-
kel ebdó. Irányár 9,8 mFt. Kód 276/97. (23654 K)_
Szepetneken 8 éves, 180 nm-es, 2 szinles, 5 szobás, 2 fürdőszobás, étkezős, garázsos család ház 780 nm-es parkosAott udvarral eladó. Irányár 11 mFt. Kód 263. (23655 K)_
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Vajda-Cserfón 700 n-öl ingatbn pincével együtt ebdó. Az ingatlan két tagból áll melyben 300 n-öl szőlő, gyümokslákkal van telepítve. A pincén három helyiség, melyből a présház és a szoba cement lapos. A gazdaság kitűnőién gondozoll Igen tó állapotban van. A pincéhez portabnltotl út vezet, a panoráma ben tetszetős. Irányár 300
eR. (18713 K)_
Sandon két szoba, konyha, kamra, fürdőszobás, etöszobás ház eladó. A ház kb 40 éves a fürdő és előszoba 2 éves. A hozzátartozó terület kb. 1.400 n.öl, melyen 900 db 4 éves fenyő és kb 300 nöl be-
rekfás erdő is van. Irányár 1.5 MFt. (14668 K)_
Zala szent Jakabon 200 nm-es épület ebdó. Az épületen belül 70 nm-es, 1,5 szobás fürdőszobás, külön WC-es egyedi ffllésü bkás van. Az épület többi része közművesített, osztatlan bármilyen (válbkozási) céta kJabkJható. Az ingatlanhoz tartozik udvar, tort szántóföld ösz-szesen: 6.600 nm. Az objektum a falu belterületén, b helyen van.
Irányár 2.8 MFt (14875 K)_
Építési telek Szepelneten a Kiskanizsa felől részen 430 nöl eladó. A lelek közmüvesitetl az utca portabnlott. Irányár. 500 eFT.(18714
k)_
Belvárosban 3 szobás csabd ház - regi építésű - 102 nm alapterülettel boltíves, téglapincével eladó. A házban víz, gáz. vlbny van Ud-
var, toft 130 n-oT Irányár 5,5 ma (18717 K)_
Hahóton 3 szobás, fürdőszobás garázsos 120 nm alapterületű családi ház eladó. A ház egyed központi fűtéses, kb. 30 éve épült paJale-lös kifogástalan állapotban Elcserélni Nagykanizsán bgalább 2,5
szobás bkássat Irányár 2,5 mR. (18719 Kj_
Látóhegyen a Kaposvárt út molett 2 szobás, csabdl ház 1540 nm telekkel ebdó. A ház 2 szintes, mellette is lakóépületek vannak Kél
sznles lusob, Wc van Irányár. 2,7 mR. (18720 K)_
Gyenesdiáson bkóház bérhetviséagel eladó.- Az épület 2 szinles, teljesen új, modern Az ószterütol 480 női a beépített 50 nöl. A kert, udvar gondozott, kulúrált, esztétikus. Az ingatbn a főútvonal melelt
a Babionhoz közel fekszik. Irányár 30 MFl, (14896 K)_
Vécsey ulcában 5 szobás, fürdőszobás ház kis előkerttel ebdó. Az épület teljes nagyságában alápincézett. Irányár: 7,2 mFt. (16079 K) Balatoníenyvesep 20 éve épüli, 2 szobás, lőzó\'füikés, 57 nm-es csa-Iád raz eladó. Ósszterülel 350 nm. Irányár 4 MFl. (17391 Kj Borsfa Fóulcájában 4 szoba halos, tetőtér beépítéses, fürdőszobás, befejezetlen család ház ebdó. A ház alapterülete 110 nm, összterület tetőtérrel 170 nm. A házhoz 1,200 n-öl terület tartozik 4 éves le-nyőcsemetákkel (A csemelés 600 n-óL Irányár 3,5 mR (18537 K) Kazanlak krt-on 2+2 lélszobás, kp. lütéses. 4. emeleti bkás eladó.
Irányár 2,2 mFl. (18973 K)_\' _
Kodály Z. ulcában 2,5 szobás, kp, lütéses bkás a 9. emetelen eladó, A lakás felújflásra szorul. Irányár 1,7 mR. (18999 K)_
Földngatbn a Csónakázó-tónál, 1900 nöl, gazdálkodásra vagy hétvégi ház kblakftására kiválóan alkalmas. Közművesítés a szomszédban buszmegálb 5 percre. Irányár 300 eFt. (19122 K)_
Nernesdéden 3 szobás, fürdőszobás család ház 4000 nm területtel eladó. A ház újonnan épült, küogástabn álapotú. Irányár 2,5 mFt
(19413 K)_
Zalaújbkon 4 szobás, tetótérbeépfléses ikerház tele lékész állapotban 2009 nm összterületlel ebdó. Jogos igény esetén szoc. pol. ked-
vezfflény igénybe vehető. Irányár 2,5 mR. (19415 K_
Építési lelek Kiskanizsán 320 n-öl közművesítettt környezetben eladó.
Irányár 720 eR. (19763 K)_
Sáncban 4 szobás, 2 lürdöszobás tetótérbeépfléses 120 nm-es család ház, garázzsal, melléképületekkel erkélyei eladó. Ósszterülel 300 n-öl A ház küúrtó álapotban van Irányár 5,5 rrfl (19765 K) Katonaréten 3 szobás, 2 fürdőszobás családi ház, p álapolban 160
n-ÖI ósszterúteHel ebdó. Irányár. 5,8 mFt (19769 K)_
Eötvös téren 42 nm-es, 1 szoba konyha lürdöszobás fötószinli bkás eladó. EfcseréhelŐ nagyobbra is (csak földszinti) értékegyeztetéssel.
Irányár 2 mR. (19770 K)_
Rózsa utcában 2. emetelen 2 szobás 50 nm-es egyed lütéses jó be-osztású étkezős bkás ebdó. Irányár 2.250 eFt. (19772 Kj Csengery utca elején, a FÖ útnál 1 szobás, 50 nm-es lakás eladó. A lakás nagyméretű szobával és konyhával rendelkezik, fürdőszoba van Iroda, kozmetkus, fodrász üzlet kblakftására alkalmas. A szoba belmérete magas, így galéria kialakítására is van lehelőség Irányár
2 mR. (20022 K)_
Csengery utca elején 3 szobás, 110 nm-es, egyedi lütéses, tégla
3\' lütelben lévő, reprezentatív lakás nagy konyhával az 1. emeleten adó. Irányár 4,6 mR. (20025 K) _
Pogánys zentpéteren a Fő út melelt 2 szobás, lürdöszobás, 80 nm-es, új családi ház két garázzsal 650 nöl összterülettel eladó. Irányár
2,4 mFl. (20026 Kj_
Platán sor eteión az Eötvös térnél 2 szobás, 70 nm-es egyed lúte-ses, 1. emeleti bkás ebdo lelújrrva. Irányár 3 mR. (20127 K) Gelsén a vasútálbmáshoz és buszmegállóhoz közel 2 szoba, konyha, lürdöszobás, 68 nm-es családi ház terasszal garázzsal 700 n-öl
területtel eladó. Irányár 1.8 mR. (20131 K>_
MAORT telepen 1 szobás, 4. emeleti, 38 nm-es. egyed fütesú. lürdöszobás lakás (önkormányzati) ebdó. Irányár 1.650.000 eFt Vagy elcserélhető 1 szobás, egyed lütéses bkáséri a K-i v.rószben órléke-gyeztetéssel. (20502 K)_
CSflSZI CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása
KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VEVŐKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL. 5
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. %
Az iroda iiyitvatartása: H-P.: 8.00-12.00-ig 13.30-16.00-ig |
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. tel.: 93/3LV371
NYITVA: munkanapokon 10-12 és 14-18 óráig
Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók, telkek és mindennemű egyéb ingatlan ADÁSVÉTELÉT, cseréjét, bérbeadását. Széles választékunk bővítése érdekében keresek és kínálok zalakarosi nyaralókat, családi házakat (Nagykanizsán és környékén), albérleteket, (bérbeadóknak ingyenes vállalás), lakásokat (központi- és egyedi fűtéssel). Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett irodánkban ellátom a szorosan vett forgalmazási teendőkön túlmenően a szükséges mindennemű jogi teendőt.
1997. május 16.
KANIZSA - /tpts
EÓtvós térnél 1. emeleti, 2 szobás, fürdőszobás, 1. emeleti, 70 nm-es lakás egyedi túlessél eladó. Irányár 2,5 mFl (20503 K)_
Csertői szŐKbitok 674 n.öl, feJOMott tégbpincóvel, hordókkal, munkagépekkel, teljes felszereléssel eladó. Irányár 450 eft. (20504 K)
Midóslán 2 szobás, 60 nm-es, régi eptésü ház jó állapotban eladó, A házhoz 200 n.öl terület tartozik Az udvaron 24 nm-es mellék-épület. A ház a falu közepén, ápolt, kulturált környezetben vau A házban 20 éve épült lürdószoba vaa Irányár 3 mFl. (20505 K)
Mklóslán 3 szobás, fürdőszobás, 20 éve épül családi ház tetőtér be-épllési lehelőséggel, 400 aöl területtel jó helyen eladó. A ház kívülről roncs bepucolva. Cserelakás Nk-án is érrjekel. Víz, gáz, vllany, lele-Ion vaa Irányár 4,5 mFl. (21362 K)_
Bajosán 100 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás családi ház garázzsal, műhelyei nagy telektel eladó. Irányár 3,5 mR. (21363 K)
Liszt f. utcában 2 szobás, 54 nm-es, 4. emeleti lakás Mújlva eladó Irányár 2 mFl Ugyanitt t8 nm-es léda garázs aknával eladó. Irány áréSOeFt. (21365 K)
4 lakásos, zöldövezeti társasházban 2 szintes, 4 szobás (2+2 félszobás), fürdőszobás bkás efázs (egyedi) fOtésssei lakás alatti garázs-zsa( 50 nm-es konyhakerttel eladó. A I \' \' \' kivitelben. Irányár 11 mFl (21366 K)
Csertőn 1200 n-öl szőtó" jó állapotban lévő pincével (szoba, konyha, kamra présház külön gazdasági épület, ciszterna). A szőb gondozott kordonmúvelésa Te|es felszereléssel eladó. Irányár: 450 eFt. (22336
Kí_
Rózsa mcában 50 nm-es, egyedi fűtéses lakás etseréhetó 1 szobás szintén egyedi lűtésüre, lehetőleg a Keleti városrészben. Imyán
2,250 mFl. (22337 K)_
Csertőn 400 n-öl szőlő pincehasználattal bérbeadó. Bérlet dfr. megegyezés szerint (21503 K)_
Mktósla határában a Mórichelyi dűlőben 1000 n-öl ingatlan benne 400 n-öl szótövei, löUpincés présházzal, teljes leiszereléssel együtt
eladó. Irányár 500 eFt. (21504 K)_
Zalaújlakon (előtér beépítéses, 2 garázsos, 2 fürdőszobás, igényesen megépNl lakóház (korház fele) 2009 nm összterülettel eladó. Kfvül-
ről nres bevakol. Irányár 5,5 mR. (21641 K)_"
Rákosszentrnlhályon (Budapesf, 16. ker) 50 nm-es, 1 szobás, erkélyes, fürdőszobás, loggiás lakás, az udvaron fémvázas garázzsal,
terthawnátottal dtedájntnyár 4.5 mFl. (21642 K)_
Balatonmária-alsón 200 n-öl telek régi faházzal eladó. Irányár: 1,3
mR (22057 K)_
Eszteregnyén a 7-es főúthoz közel, 2 szoba, konyha, nagykarnrás, X éve épület garázsos ház jó álapolban eladó. A házhoz állattartásra alkalmas ólak, és 900 n-öl lerüJet tartozik Irányár 1,5 mFt. (22058
KJ_
Budapesten a XIV. ker. Várna utcában magaslöld szinti 1 szobás 37 nm-es lakás kis karttel eladó. Irányár 2 mR. (23172 K)_
Rózsa utcában 50 nm-es, egyedi fűtéses, kél szobás, 1. emeleti lakás efcseróhető, szintén egyedi fűtésire, lehetőleg a Keleti városrészbea (23173 K)_
A Galamboki halastónál közvetlenül az út melett 2 szobás, komfortos nyaraló nagy terasszal 300 n-öl letekkel, melyen kicsi szőlő és gyümölcsös van eladó. Ár megegyezés szerint. (23174 K)
Zemplén Qy. ulcában a 9. emeleten 3 szobás, 67 nm-es, központi (üléses teleionos, reluxás, erkélyes lakás jó álapotban eladó. Irányár:
2.550 eFt. (23175 K)_
Eszteregnyén a falu központjában 3 szobás, 114 nm-es. központi fűtéses, 3 szobás család) ház nagy terasszal, isidlóval, 2 db ólai, 2.200 nöl összterülettel eladó. A ház kb. 30 éves küűno álapotban. Irányár. 2,5 mFl (23176 K)__
PANORAMA-INKOZ Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504,30/573-104
Kiskanizsán 3 szobás, 86 nm-es családi ház melléképületekkel, garázzsal 500.aöl letekkel eladó. Irányár 3,6 mFl CS/36. (19502 K) Nk-án a belváros szívében patinás ópülelben 3 szobás, 110 nm-es, irodaiak vagy orvosi rendelőnek is alkalmas, 1. emeleli. erkélyes, nagy belmagasságú bkás eladó. Irányár 4,1 mFl Bekaresi, egyszo-bás lakás beszámítható. L/70. (20498 K)_^^^^
Nk-n Kalonaréten 3 szobás, nagy előszobás, fürdőszobás 100 nm alaplerülelű családi ház 1/3 részben alápincézve, garázski-alakllási lehetőséggel 100 nöl telekkel eladó. Irányár 5,5 mFl.
Cs/5. (20862 K)_
Kiskanizsán új Lakóövezetben 4 szoba + nappais, letőlérbeépdéses, 130 nm összabpterülelű 18 éves, jó álapotú családi ház garázzsal, ipari árammal, melléképületekkel, 150 n-öl telekkel eladó. Irányár
5,98 mFl Cs/46 (21749 K)_
Gyékényest Kotróparton 2 szintes, erkélyes, vízparti horgásztanya terasszal stéggel eladó. Irányár: 2,1 mR. (21752 K)_
Gyókényesi Kotrópart közvetlen közelében 2 szobás, fürdőszobás, 100 nm alapterületű felújításra szorutó ikerház-rész garázzsal, műhelyei, 700 nöl letekkel eladó. Iiányár 1,5 mR CS/67 (21753 K) Nagykanizsán Munkás ulcában 1+2 félszobás, 57 nm-es, reluxás, lomkamrás, vízóras, 2. emeleli lakás eladó. Irányár 2,15 mR. L/119.
(21754 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 192 nöl letek 2 különálló, erösen felújításra szoruló, vagy lebontható 1 szoba-konyhás régi házzal ef-adó. Irányár 3,0 mFt. CS/75. (22040 K)_
Nagykanizsán Kalonaréten 5 szobás, 120 nm alapterületű\' családi ház szerkezetkész tetőtérrel, pincés garázzsal 15 m széles, 286 n-öl telekkel eladó. Irányár 5,98 mFl 2 szobás lakás, 1,7 mR-ig beszámítható. Cs/74. (22044 K)_
Nk-án, Kalonaréten 5 szobás, szinlertoiásos, 120 nm alapterületű, igényes belső kalakflású, cirkogejzíres társasházi lakás garázzsal,
pincével, kerttel eladó. Irányár 6,9 mR. L/137. (22126 K)_
Nk-án Katonaréten 4 szobás, nagy nappalis, 3 szintes, 130 nm alapterületű, egyedi belső kialakítású, drkobejzíes társasházi lakás garázzsal, pmcóveL kerttel eladó. Irányár 7,5 mR (22127 K) Zalakaros kp. részéhez közel 300 aöl összközműves lelek eladó.
Irányár 2,2 mR. T/10. (22131 K)_
Áron aki, sürgősen eladó a Csónakázó lónál 4 szintes, 5 szobás, 240 nm összafeplerülelű, 70 %-os készülségú hétvégi ház pincével, garázzsal. rr^léképülsfleL 526 nöl leiekkel Irányár $5 mR NY/19. (22320 K)_
Balatonberényben 2 szoba+halos, 56 nm-es nyaraló, 136 nöl parkosított udvarra], 1 szoba-konyhás különálló épülettel eladó. Irányár 4,0 mR. NY/26. (22326 K)_
Nk-n az Erzsébet téren 1, emeleten 3 szobás, nagy előszobás, 97 nm alapterületű parkettás, egyedi gázas, feJújlásI igénylő lakás el-
adó. Irányár 4,25 mR 17154. (22641 K)_
Fizetési könnyítéssel eladó Nagykanizsa belvárosához közel 2 szoba + étkezős, 72 nm-es, jó álapotú egyedi lűléses, 5. emeleli lakás,
Irányár 2,5 mFt 1/152. (22644 K)_
Zalakaroson 3x75 nm alapterületű 3 szirtes - mindegyik szinten 2 szoba, konyha, fürdő, WC - 1,5 éves összközműves nyaraló 560 nm-es, panorámás letekkel eladó. Irányár 7,0 mR. NY/01. (22647 K) Galamboki-tónál 1 szoba + nappali, konyha, fürdő, pince, 75 nm összalapterütetű, tetóférbeépiléses, 17 éves hétvég ház 1067 nm lefüleltél eladó. Vilany van, vízbekötés megcfohato (kerti csap van).
Irányár 1,75 mR. NY/29. (22646 K)_
Szabadhegyen 20 m széles, 2600 nm területű, megosztható épllési telek rrözmfesaHatozásokkal eladó. Irányár 2,3 mFt. T/12 (22649 K) Nk-án Kazanlak krt-on 2. emeleten 1+2 félszobás, 57 nm-es. erkélyes, kp. fűtéses bkás eladó. Irányár 2,2 mR L/158. (22780 K) Kisfakos központjához közel 2 szobás, fürdőszobás, 70 nm területű családi ház gazd-i épületekkel, 660 nöl telekkel eladó. Irányár 1,8 mR. CS/84. (22761 K)_
Nk-án, Szabadhegyen 1 szobás, fürdőszobás, 30 nm abplerüielü, teljesen alápincézett, 16 éves családi ház 30 nm-es szerkezetkész tetőtérrel, garázzsal, 500 aöl területlel eladó. Irányár 3 mFl. CS/87.
(22784 K)_
Nk-MikJósfán 3,5 szobás, 90 nm-es családi ház garázzsal, műhelyei, pincével, 514 n.öl ulcalront felé megosztható és beéplhetö leiekkel eladó. Irányár 5,2 mR. CS/85. (22785 K)_
Nk-án, belvároshoz közel 1 szobás, fürdőszobás, 25 nm alapterületű, régi családi ház 500 nm-es telekkel eladó. Irányár: 1,25 mR. CS/S6.
(22786 K)_
Nagyrécse központjához közel, 110 nm alapterületű, 2 szobás, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses családi ház garázzsal műhellyel, gazdálkodásra akalmas melléképülelekkel, 650 aöl letekkel eladó. Irányár: 3,49 mFl. C&08. (22788 K)_.___
Nk-án Kazanlak körúton 2. emeleti 1+2 lélszobás, üvegezett erkélyes, reluxás, vrzórás. kp. fűtéses, teleionos, 1 éve felújított lakás jó parkolási tehetőséggel, a közelben tevő ikergarázzsal vagy anékül sürgősen eladó. Irányár 2,4 mR.+garázs: 1 mR. L/168, (22966 K)
Nk-án az Olajtelep közvetlen közelében, zöldövezetben 3 szoba, nappall+élkezös, 2 erkélyes, Igényesen (oakikíolt 120 nm-es bkás garázzsal, pincével, gondozott kertiéi ebdó, Irányár 13 mR. L/169. (22970 K)_
Palh-Ujletepen eladó 170 nm ösizabpterútelü, egyedi lervezésü, 2 fürdőszobás családi ház 65 nm-es egyteglerú r^ai-ecócW-tonyhá-val. cserépkályhával 3 tetőtéri szobával, garázzsal ápolt udvarral. Irányár 9 mR. CS/91 (22972 K)_
Gyékényesi barryatóra néző, lóul közelében bvŐ, #1 rrtegközelrtheto panorámás, 3597 nm-es, zártkerti lelek eladó. Irányár 125 eFt T/15. (22973 K)_
Zákánytelepen a Drávához közel gazdálkodásra vagy hétvégi házként is használtató 3 szoba+étkezős, fürdőszobás, 100 nm-es, teljesen felújloM családi ház gazdasági épületekkel, 2000 nm-es telekkel eladó. Irányár 1,8 mR. CS/91. (22974 K) _
Zalakaroson 3 szoba+étkezős, letőtérbeépdéses, 70+35 nm-es, egyedi gázas, teleionos, nagyon jó álapotban lévő nyaraló 134 aöl
ápol letekkel eladód Irányár 7,6 mFt. NY/35. (22976 K)_
Belvároshoz közel 1 szobás, fürdőszobás 36 nm-es, egyedi gázas udvari bkás, pincével, nyári konyhával eladó. Irányár 1,25 mR.
(L/177) (23108 K)_
Kazanlak körúton a földszinten, 2 szobás, 51 nm-es, központi lűléses, felújított lakás új konyhabúlorral ebdó. Irányár 1,95 mFl. (L/167) (23110 K)_
Rózsa ulcában toldszinten, 2 szobás, 57 nm-es, egyedi gázas, parkel-tás, vrzórás, Müjdotl bkás ebdó. Imyár 2,6 mR (L/165) (23111 K)
Belvárosban 3 szobás-étkezős, 80 nm-es, ciikooeizres, 3. emeleli le-lőtéri, igényes loabWlású bkás eladó. Irányár 5,5 mFt + garázs 1,0
mR (L/178) (23112 K)_
Nagyrécse központjában 3 szobás, amerikai konyhás-el kezős, 140 nm-es, felújrlotl családi ház 450 n-öl leiekkel ebdó, vagy nagykanizsai, zabkaroi inatlanra cserélhető. Irányár 4,75 mFl (C&97) (23114 K) Kiskanizsán 3 szobás, 90 nm-es, 17 éves családi ház ebdó. Irányár;
5,6 mFl. (CSvBO) (23114 K)_
Kalonaréten 5 szoba+étkezős. 150 nm-es, szMeflolásos, erkélyes, cirkogejzi-es, igényes kbbkjlású, társasházi bkás kerttel, garázzsal, pincével eladó. Irányár 8,8 mR. Tel.: 93/310-504. (L/183) (23288 K) Zemplén utcában 2. emeleten igényesen felújított, boltíves, 3 szobás, étkezős, 67 nm-es, redőnyös, vízórás lakás eladó. Irányár 2,4 mFt + garázs 700 eFt. Tel: 93/310-504. (L/184) (23289 K)_
Belvároshoz közel 3 szobás, 68 nm-es, erkélyes, vízóras, kp. fűtéses, 3. emeleli lakás 10 emeletesben eladó. Irányár 2,2 mFt. Tel:
93310-504. (1/155) (23290 K)_
Zalasárszeg Anna-hegyen 3 szobás, tetóférbeópíléses hétvégi ház
E\'nőével, 841 nm-es leiekkel szótövei mümöfcsossel ebdó. Kút, vi-ny van. Tel.: 90^310-504. (NY/41) (23292 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 75 nm-es, nagy, üvegezel! verandás, egyedi gázas csabd ház 650 nm-es telekkel, gazdasági épületekkel ebdó vagy 1,5 szobás, egyedi gázas, földszinti lakásra cserélhető értéke-gyezletéssel. Irányár 3,8 mR. Tel: 93/310-504. (CS/102) (23293 K) Balatonmária-lürdő központi részén 2 szoba-halos, 44 nm-es, jó állapotú, összközműves kemyaraló-rész az udvarban tevő 1 szobás különálló épületiéi, 90 aöl letekkel eladó. Irányár 3,4 mR. Tel:
93/310-504. (NY/14) (23294 K)_
Látóhegyen válalkozásra is akalmas, lő út mettetli, jól megközelíthető, 50 m széles, 680 aöl bekerített lelek 18 nm-es hétvégi házzal, pincével eladó. Vilany, fúrt kút vaa Irányár: 1,6 mFl Tel: 93/310-
504. (NY/38) (23295 K)_
Bartók ulcában Z emeteten 2 szobás. 48 nm-es, egyedi gázas, parkettás, redőnyös, járólapozott, igényesen lelújftoll lakás ebdó. Irányár; 2,3 mFl (L/197) Tel.: 93/310-504. (23535 K)_
Teleki ulcában 2 szobás, 60 nm-es, egyedi gázas, erkélyes, teljesen lehijilott, 4. emeleti bkás eladó. Irányár? 2,5 mR (L/198). Tel:
90/310-504. (23536 K)_•_
Platán soron földszinten 1,5 szobás, 44 nm*s, egyedi gázas, parkettás, redőnyös, vízórás lakás új fürdőszobaberendezéssel, brolapoz-va, teljesen MúHotl albpotban ebdó. Irányár 2,0 mFl. (L/196) Tel:
93/310-504. (23537 K)__
Cseroery ulcában 1 emeteten, 2+1 félszobás, 70 nm-es, egyedi gázas, parkettás, teljesen felüjfloH bkás eladó. Irányár 4,0m Fi, (L/156) Tel.: 93^10-504. (23538 K)_
Csereery ulcában 3 szobás, 75 nm-es, egyedi gázas udvari lakás melléképületekkel eladó. Irányár 3,05 mR. (L/i95)Tel: 93/310-504,
(23538 K) _
Maori-telepen 2 szobás, 75 nm-es, lelújAott családi házrész nagy üvegezetl terasszal, kerttel, beéplhetö tetőtérrel ebdó. Irányár 9,1
mR. (CS/106) Tel.: 93/310-504. (23540 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 100 nm-es, parkettás, egyedi gázas, 25 éves csabcS ház, 500 nm-es tétekkel eladó. Irányár 5,7 mFl. (CS/105)
Tel.: 93/310-504. (23541 K)_
Nagybagobl hegyen 30 nm-es telőlérbeépftéses hétvégi ház pincével 1500 nm-es városra néző gondozott panorámás telekkel eladó.
Irányár 1,8 mR. (Ny/39) Tel.: 93/310-504. (23542 K)_
Belvárosban keresett helyen 2 szobás, 53 nm-es, egyedi gázas, parkettás, vízórás, radönyös, letolonos, magasföldszlnll lakás eladó. Irá-
nyá 2,9 mR (L/187) Tel.: 93/310-504. (23543 K)_
Piaián soron fötiszinlen 2 szobás, 57 nm-es, egyed gázas, parkettás, vrzórás, radönyös, löldszlnti bkás eladó, vagy értékegyezlelóssel 1,5 szobás lakásra cserétiető 1-2, em-lg Irányár 2,4 mR (L/185)
Tel.: 93/310-504. (23544 K) _
Rózsa utcában 4 emeletesben 1. emebti. 2 szobás erkélyes, redőnyös, reluxás, vízórás, telújllolt bkás eladó, vagy bablonl nyaratóra cseréltető. Irányár. 1,9 mR. (L/190) Tel.: 93/310-504. (23545 K) Kazanlak körúton 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, központi lűléses, felújloll, 3. emeleli bkás eladó. Irányár 2,1 mFl. (L/169) Tel:
93/310-504. (23546 K)_
É-K-i városrészben löldszriten 1+3 fébzobás, 74 nm-es, cirkogejzíes erkélyes, vízórás, redőnyös, teljesen telújlott bkás eladó. Irányár 4,3 mR É-K-l városrészben 2 szobásra Is cserélhelő. (L/194) Tel:
93/310-504. (23547 K)_
Örtlosban a Drávához közel 3 szobás, 80 nm-es csabdi ház üvege-zett terasszal-garázzsal, műhelyei, gazdasági épületekkel, 3200 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 1,5 mFl (CS/104) Tet93/310-504. (23548
K)_
Olcsó babion nyaralók ebdók: Bablonlenyves-alsón 1,2 mR-érl, Ba-latonkereszlúion, 1,5 mFt-érl, Babtonberénybea 1,7 mR-ért, Bab-lonfenyves-abóa 1,98 mR-ért, Babtonmárbfürdon Érdért faház ikertél 2,0 mR-ért, Balalortenyvesen 7éves, 3 szoba+nappaü 3,7 mFt. Tel.: 93/310-504. (23549 K)__
PLANDER Ingatlanközvetítő Iroda Nk., Kazanlak krt. 9/D. Ís/A.12. Tel.: 93/320-111
505 aöl leken beültetett, értékesíthető fenyővel, lugas szőlővel a rajta lévő szintes családi házzal eladó Sáncban. A családi ház egyedi gaz és kp. rendszerű, 5 szobás, étkezős, 2 fürdőszobás, erkélyes, külön mosókonyhás, 2 garázsos, melléképületekkel, a nyílászárók re-
dőnnyel lelszerelek Irányár 6,5 mFl. (18954 K)_
Szepetneken ebdó tetőlérbeépitéses családi ház. Az alsó szint 113 nm-es, 1 szoba, társalgó, konyha+élkező, spájz, közlekedő, lürdő, WC, A telőlér 113 nm-es, 3 szoba, fürdő, WC, etólér, erkély. A ház egyedi gázfűtéses, de vegyes tüzelésű megoldás is bent van a ház-baa Az rgatbrtioz 1100 nm letek tartozk Irányár 6,5 mR. (19579 K)
Kiscsertőn 310 aöl telek 50 nm-es földpincével, gyürnölcslákkal, lugas szófővel, építési engedélyei, rajzzal eladó. Vilany, köves út van. Buszjárat és kút is van. Tejes felszerelést adnánk, hordók prés stb.
Irányár 230.000 Ft. Hiv. sz: NY60. (20580 K)_
Eladó a K-i v.részben 2+2 lélszobás, 70 nm-es, belső téri álépüett b-t kás 4 emeletes ház 3. emeletén. A lakás lekqíotl laposfval lerakva, étkező kbbklva, az ablakokra redőny felszerelve. Irányár 2,9 mFt. Hfv. sz: CS50. (20816 K)_____
Balalonkeresztúr, É-NY-i irányban, a faluhoz közel 2185 nm belerü-lel eladó. A lelek 24 m széles, üres. Par»rámás kilátás a Bablonra és a falura Épllési lehetőség akár válblkozásnak is. Az ingatlan kél végét út haláron Irányár: 600.000 R. Hrv. sz: T03. (21127 K) Balalonkeresztúron 2158 nm-es éplési belerütel ebdó. Az ingatlan kél végét út határoja. Irányár 600.000 R Hiv.szám: T03. (21343 Kj Hahól-Alsófakospusztán és Gelseszigeten 2 szobás családi házak el-adók 500.000 Ft-tól 1,5 mFt-ig. Hiv.szám: CS71.CSB7. (21346 K) 2+2 félszobás, tsz-i lakás ebdó a K-i v.részben Redőnyös, pincés,
kütón bmkamrás. Irányár L6 mFl (21400 K)_
Zalakomárban 3 szobás, fürdőszobás, belülről igényesen felújított, egyedi gázfűtéses, telefonos, családi ház ebdó. 2 garázs, 1 műhely, melléképületek, kutyakarámmal, 1400 nm-es telekkel eladó. Irán/ár: 4,5 mFl Hiv. sz: CS93. (21659 K)_
1+2 lélszobás, 57 rvn-es, felújílolt lakás IV. emeletes házban 4. emeleten ebdó. A lakás összkomfortos, kiépös, igény esetén 2 szobás
lakást beszámítok Hiv. sz.: LAK51. (21660 K)_
Balatongyörökön 1375 nm-es külterület, rajta lévő bkhaló faházzal eladó. Jelenleg szőlő és veteményessel van beültetve. Közművesf-lett, víz, vilany vaa Irányár: 2000 FVnm. Hiv.: T04 (21662 K)
2+1 félszobás erkélyes IV. emeleti lakás ebdó a keleti városrészben.
Irányár 2,2 mFl. Hiv.szám: LAK53 (21769 K)_
2+1 lélszobás lszt-i K-i fekvésű vízórás, összkomfortos lakás eladó a keleti városrészben. Irányár 2,2 mFl Hiv.szám: LAK 54. Kívátóan al-kalmas üzlet kiabkfiásának. (21770 K)_
Belvárosi 3 szobás, igényesen felújított, erkélyes, vízóras, hevederzár felszererve, konyha nappali boltívvel Összekötve, laposóval terakva, csempés fürdő, összkomlorlos. Irányár 2,65 mFt. Hiv.szám: LAK 50
(21772 K)_
3 szobás lürdőszobás vegyes kazánlüzeléses fülésűfelújftott családház, telefonnal pincével padással garázzsal, gazdaságiépüietek-k»l 1.800 nöl letekkel eladó Kacorlakon Igény esetén Nagykanizsai 3 szobás löldszhll, vagy 1 emeleti lakásra cserélném értékegyezte-
léssel Irányár. 3 mR. Hiv.szám: CS99. (21774 K)_
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton, mindenki sportpályá^lól 5 perc-re bekeríteti, 1304 nm-es zártkerti telek ebdó. (21922 K)_
3 szobás, 74 nm-es, étkezős, erkélyes, egyed clrkogejzír fúlésü, erkélyes bkás eladó. A K-I városrészbea A bkás 1 emeleti jo álapotú, A konyha és étkező járólappal lerakott. Irányár 3.950.000,- A ház alatt lévő garázs együtti irányár 4.900.000,- FI Hiv.szám: LAK 61.
(22065 K)_
Újnéppuszlán 2 szobás, lürdőszobás, pincés 900 nöl lelkes csabdi ház eladó. Kiválóan alkalmas akár nyaraló vagy latiul turizmus kiab-kJtásárpz Irányár 1,2 mFl Hrv.szám: CS100. (22068 K)_
4 szobás padbsléí beépített, 2 fürdőszobás, vegyes kazán központú fűtéses csabd ház dupla garázzsal 600 nöl telekkel ebdó Galambo-
kon. Irányár: 3,5 mFl Hiv.szám: Cs.70. (22069 K}_
Szentgyörgyvári hegy 1!. hegyháton 360 aöl letek hétvégi házzal, szerszámlarotóval eladó. A lelken lugas és hagyományos szőlő van. A házban egy 4x4-es szoba, 4x3-as konyha, spájz, pince található.
Irányár 400.000 R. Hsz.: T02. (22101 K)_
Szabadhegyen közművesilell és nem közművesilet! telek eladó egymás mellett. A közmúvesiletl telek 1342 nm, a nem közművesített te-lek 1949 nm nagyságú. Hsz.: T01. (22102 K)_
Kiscsertőn 310 aöl telek 50 nm-es földpincével, éplési engedélyei, rajzzal, lettes felszereléssel ebdó. A telken gyümölcsfák, szőlő van. Vllany, köves út vaa A buszmegáltó 300 m-re labhaló. Irányár 230.000 R. Hsz: NY60. (22103 K) _
2 szobás, 55 nm-es, kp. fűtéses, 1 erkélyes, vízóras, 6, emeleti bkás eladó a városkozpormoz közel. Irányár 1,75 mR Hsz.: LAK 150. (22105 K)_
2 szobás, 45 nm-es, gázfűtéses, lürdőszobás, udvari lakás eladó a Csengery utcában. Az udvarban 5 lakás van, a lakáshoz kert. pince és padlásrész is tartozik. Irányár 1,5 mFl Hsz: LAK 149. (22106 K)_
3 szobás, 74 nm-es, egyedi cirkogejzír lütésü, étkezős, vízórás, erkélyes, 1. emetelf, jó álapotú bkás ebdó a K-i v.részben. A lakással együtt a ház alatti garázs is ebdó. Irányár garázzsal együtt: 4,9 mFl, csak a bkás rárr/ára\' 3.95 mFt. Hsz.: LAK 61. (22105 K)_
2+2 félszobás, vízóras, redőnyös bkás IV. emeletes ház 3. emeletén eladó a K-i v.részben. 2 szobás, gázas csere is érdekel. Irányár 2,6 mR. CS/96. (22221 K)__
2 szobás, összkomfortos, tokJszili, vízóras, jó álapotú, új konyha-szekrényes lakás ebdó a Hevesi úton. Irányár 1,9 mFt. LAK/152.
(22222 K)_
SzentgyorgyváMegyen 100 n-öL hobby kertem használadfa oda adnám rászoruló szerény családnak Érd.: 93/320-111 Pbnder Ingat-lankózvetitó Irodában Nk Kazanlak 9. (22367 K)_
3 szobás belsőtéri álalakftoll, felúj\'olt csabd ház fürdőszobás, konyhás, pincés, padásos, sátotelős központi fűtéses, vegyes tüzelésű kazánnal garázzsal, melléképületekkel, telefonnal, eladó Kacorbkon 1800 nöl leken Irányár 3 mFl (22368 K}
2 szobás, 70 nm-es, belvárosi, egyedi gázfűtéses, II. emeleti telefonos, külön fürdőszobás, WC-s rügy konyhás bks ebdó, pinoerész-szel Irányár 3,2 mR. Hiv.szám: Lak 153. (22369 K)_
7 éves, 4 emeletes házban lévő IV. emeleti 1+lélszobás, erkélyes, redőnyös, spájzszekrényes, közepes nagyságú, tágas konyhás bkás eladó a K-i v.részben Irányár 2 mFt. Igény esetén a lakás teles berendezéssel is eladó. A berendezés modem, ára; 200.000 Ft. Hrv.
sz.: L22 (22517 K)_
Nagyradán frekventált helyen 1209 nm nagyságú zártkerti ingatlan
adó. Irányár: 300.000 Ft. Hiv. sz.: T10. (22518 K)_
Zalakarosi öreghegyen 2991 nm-es zártkerti ingatlan rajta lévő tégla hétvégi házzal meléképübttel ebdó. Irányár 16 mR. Hiv. sz; T.09
(22519 K)_
1+2 lélszobás II. emeleti, összkomfortos bkás, IV. emeletes házban, nagy konyhával, erkélyei, külön lomkamrával eladó a keleti városrészbea Irányár: 1,9 mR. Hrv.sz: LAK 52. (22660 K)
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉS FELVEVŐ HELYE AZ ÁB-AECON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETÉBEN
AZ ÍRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalaan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
-12;
NYITVA;
munkanapokon 9-14-17. óráig,
Csütörtökön már kapható
a KANIZSA Dél-Zalai Hetilap!
Az iroda nyitva tartása: munkanapokon 8-12: 13-16 óráij;.
28
KANIZSA - /tpió.
1997. május 16.
MófkheV-lwz/en a tón náző oldalon 518 aöt lelek, amii szőtó él •zánló van 3 lielyiségtyjl álló pincével, berendezéssel ebdó. Vibny ás kóves ul van Irányár. 5CO.000 FI Hiv. Mim: Ttl. (22763 K)
Hahóton 2 szobás, lüroöszooás, efcezös csakWl ház 200 nm-es tetettél ebdó vagy NK-I bkásra cseréterre ertekegvezletássel Irány-
ár 3 mFl. Hiv. szám: (22764 K)_
2 szobás, ósszkomlortos, földszinti lakás 4 emeletes házban eiacb a K-i v.részben A lakás teljesen febjflorl, is konyhabútor. tüzlieV, a nagyszoba parketlázoti, a bejárati aivi bmbériázva Irányár 2,1 mFl Hiv. «;.: LAK157. |22766 K)_
2 szobás, bkás 10 emebtos ház 2. emebtéfi eladó a K-i v.részben. A bkás telesen teiiiloü, erkélyes, új konyhabútorral eladó. Irányár 1,9 mFt. Hrv. sz.: L125. (22767 K)____
Becskán 80 nm-es, Wijjiásra váró családi ház meléképúbtekkel, 400 nöl tebkkél ébdó. Irányár 550.000 FI Hiv. iz.: CS111 (22769
k)_
Sormáson 2 szobás, kb 100 nm-es, nagykonyhái, KfcBlzobás, egyed gázlOJéns, proés, le|esen lekjjblt családi ház 600 nöl la. kitol ebdó UeibképúMek gazd-i épületek vannak Irányár 2.3
mFl Hiv. «.: CS109. (22771 Kj_
UjuoVaron szint + letiteret, 5 szobái, 2 fürdőszobái, 3 WC. 40 rvn-ei nappali, konyha . étkezős, 6 évei család ház léikész álapotú gazdasági épületekkel, 1051 nm-es letekkel, telefonra], gázlüléses központi (üléssel eladó. Igény esetén Nkanlzial 2 szobái, földszinti vagy 1 em-i egyedi gázas lakást beszámítok Irányár 5,9 mR.
Hlvizam: Cs 114, (22871 K)_
Klslakosl 2 szobás, türdSizobás, csajád házunkal »tserftiér* Nkarizial 1.101 vagy 2 szobás bkáira. Önkormányzati lakás Is érdekel.
Igény esetén eladó a csabd liéz, (22872 Kj_
2+2 lélszobás 67 rm-es, redinyós, leHorcs, összkomfonos bkás eladó a K-i v.részben 4 emebtea ház 3. emeleten Irányár 2,55 mR. Hiv. sz.\'LA10. (22985 K)_
Súrgósen eladó Zatatanárban 4 szobás. 2 lúrdjízobál, lélótérbeé-pfláess, gázlüléaei, cserépkályha füleiéi, 8 évei család ház 2893 nm letekkel Igény eseten teljéi bútorzattal is Irányár 5,5 mFl, bú-lorzatlal 6 mR. Hiv. iz.: CS116. (22986 K)_
Zalakaroson lársasházL benyel cialédl ház parkoutott udvairal be-kedve eladó. Irányár 6 mFl. A ház izilWetoter, boltén eltobsos
modem kMelezáiil Hiv. sz.: CS115 (22987 K)_
Kelesünk ebdó bkágokat Nk. K-I v.rászeben: lelakott 2 szobásat, be-kólózheló álbpolü 11«, 2.1 léi 3 szoba salai Pbndet Ingat-hnkózvelio Iroda (22988 Kl_
Nk-án vegyesbolként üzemet 84 nnves üzlet eladó. Igény esetén kiadó. Bármsiv tevékenyeéjre álabklrbló. Teleionos, gázlüléiei, eladótér, száraz raktár, vegyi raklár, rodajtelyliég, mosdó, WC. Teles
bsrendezéssel tányár 6 mR Hiv. sz U1Ő (2288» K)_
Zalákéról elolt, Béhtákpusztán 12 éves, 3 szobás, 2 szinles, zuhany-zós, ktkharó nyaraló eladó 3350 nm-es telekkel Garázs van Igény esetén teljes berendezéssel, lelszerebssel. Irárr/ár, 3,5 mFl, béren-
dezve 5 mR. Hiv. sz.:T15. (22990 K)_
Pcgányszenlpéleren telólérbeéDltéses, 2 csabd kOHn bkhalását biz-loslío csabd ház 230 rm-es lakterjtenel. pincével, garázzsal, mel-teképütstekM, 1400 nót letekkel éledi. Nk-t lakán beszámítok.
Irányár 3,7 mR HM. n: CS95. (22991 K)_
Sormáson 2 szobás, fürdőszobás, leUMott, egyed gázlüléses, nagy konyhás, ipájzoi, gazdasád epületekkel, 600 n.öl lélekkel, termo. Mai gyümofcsasiel ebdó. Az hoslbii leessen fekSAotl. Nk-i lakás-csere is érdskel. Irányár 2,3 R. HÜ. iz,: CS117 (22992 K)
2 szobás, ósszkomlortos, 10 emeletes házban bvó, 4. emeleti bkás nagy előszobával, kúton lomkamrával, erkéllyel eladó a K-i v részben Irányár 1,7 mR. Hiv. sz.: IAK1K1. (22993 K)_
Szabadhegyen 500 n-ol lelek 1 szoba, konyha, türddizoba, ipái-zos.gázfutesei csabd házzal stáció. Melbképublek, pince és beken-tett. közműves leniéi tanozk hozzá, telelőn beköthető Irányár 3
mR Hiv. |Z.:T14. (22995 K)_
Zalstaro-BeNákban 600 nöl lebk eladó. Irányár 600.000 R. Hrv.
szám:T13 (22996 K)_
Zalakaros-Behiákrtál 932 nm-es telek a raji lévő atphcázett 46 nm-es alapterületű lakrész + teraszos hétvégi házzal garázzsal mellék-éputetekkel ebdó. Víz, vilany, aszlaltos ül van Irányár 2.4 mR.
Hlv.szárr.: 716,(23158 K)_
2.1 lélszobás, összkomfortos 4 emeletes házban, a 3. emeielen re-dórerjs, vizórás, erkélyes, csempés lürdöszobás, a konyhában elszívóval, 63 nm-es bkás eladó a keleti városrészben Irányár 2,4 mR Hiv.szám: LAK 70. (23160 Kj_
1+2 lélszobás, összkomlorlos, reraxás, redőnyös bkás, 7 éves, 4 emeletes házban a 3. emeleten bekötiózhetó álapotban ebdó. Irány-
ár2.3 mR. Hiv.szám: LAK 69. (23161 K)_
2 szobás összkomfortos, 10 emebtos lázban lévő erkélyes kúton tomkamrás, X. emetelen lakás eladó áron alj sügősen Hrv.szám:
LAK 166, (23164 K)_
Nagyradán 600 nm-es, parkositoll leken bvő, 3 szobás, nappalis, konyha-étkezős, fürdőszobás, előszobás, spájzos családi ráz sürgőién ebdó vagy Nk-i család házra, bkásra cserétteto. Irányár 5 mFt.
Hiv. sz.: CS119. (23310 Kj_
496 nm-es üres lelek, amit csak gazd épübl található, eladó Balatonunkon. Víz. vilany van. gáz megoldható. Irányár. 450.000 FI Hív. sz.: T27. (23311 K)__
Pogányszempéteren 3 szobás. 140 nm-es, tetőtér beéptéses, tetefo-ros, 1980-ban épül csabd ház eladó. A ház 1 fürdőszobás, nagy habs (Jm x 6m-es) nagy konyhás, spájzos. kp. lüléses, a kazán vegyes tüzelésű a szobák szönyegpadósak. Padás és pirce is talál-haló, a ház abll dupb garázs. A telek 480 nöl mgyságú, veteményes és máiio található; vabmint garázs és meléképülel. Irányár 4.3 mR. Kanizsai családi ház csere is érdekel 6,5 mR-ig. Híz. szám: CSI21. [23313 Kj_
Zslakomárbin 4 szobás. 2 lürdöszobás, letőterbeepléses, gázlute-sas, cserépkályhás. 8 éves család ház 2893 nm telken eladó. Irány-ár: 5.5 mR Bútorokkal együtl 6 mR. Hsz.: CS116 (23314 K)
Uiudvaron 220 nm-es, 6 évei, tetőtér beépítéses csabd ház ebdó. A ház 5 szobás, nappali! (40 nm-ei} konyhái-étkezői, 2 lürdöszobás, 3 WC-s, kp. lütéses (gázkazán! teleionos. A létek 1051 rm-es, azon lablholó meléképüietok lékész állapotban ipari áram, az udvar
Biitoilofl. gyümölcsfák, irányár 5,9 mR. Nk-i bkás beszárítható rv. izám: Cs114. (23315 K)_
Bocskában 80 nm nagyságú, lekiflásra szoruló régi csatód ház 400 nöl letekkel, gazdi épületekkel eladó. Viz-vilarr; van Irányár: 550 000 FI. Hrv. iz.: CS111. (23316 K)_
Nk-án szoba-konyhás, lürdöszobás. gázfűtéses, 27 nm-es házrész 500 nm-es telekkel ebdó. Irányár 1,2 mR. Hlí. sz.: CS113. (23317
K)___
Nk-án a K-I v.részben 2 szobás, ósszkomlortos, jó álapotú 10 eme-leli bkás sürgősen eladj. Irányár 1,2 mFl Hív, sz.: LAK166. (23318 K) 2 izobái, összkomfortos, felújított lakás 10 emeletes ház IV. emetelen erkéllyel nagy konyhával, lejlön tomkamrával ebdó. Irányár 1,6 mFl. Hiv. IZ.: LAK169 (23331 K)_.
2 izobár, ósszkomlortos, erkélyét, nagy előszobái, nagyméretű nagyszobás, 57 nm-es, külön tomkamrás. vízórái tokás eladj a K-I v részben lévő 10 emeletes ház 3. emeletén Irányéit 1.8 mR. Hív sz.: LAK 171. (23332 K)_
K-i v.részben 15 nm-es üzlethelyiség berendezéssel árukészlettel együtl kbdó. (23335 K)_
Holbdón 5.8CO rm-es sík erdős, gyürrcfclösbril ákó terűéi 1.500 R/nm áron eladó. Holbdon 4.100 rm-es, négyzetalekú Wek. Wálás Keazlhelyre éi Vörire eladj. Víz. vilany meopktnaló, túró kút van kiválóan akarnas terület méhészeknek, válalkozás kábklásra pl izáloda. lovarda slb-ttb. Irányár 2.090, flmmre. Hlv.izám: T25.T26 (23475 K)_
Rózsa utcában 4 emeletes épületben II. emebU. 2 szobás, nagy konyhái, erkéfyes, vizórás, hevederzárai, csempés, fürdőszobás, kúton spájzos lakás eladó Irányár 1,95 mR. Hlv.izam: LAK 174 (23477 K)_
Zalakaroson a ledell íürdőtól 5 percre gyalog, 200 n-öl épéül létek eladó. Irányár 800.000 Ft. Hir.szám T 28. (23478 Kj
3 szobás, fszt-1 bkás eladó a keleti városrészben A bkás ónkor-mányzalf megvásárolható. Igény eseten etoseréhénk 1+félszobás önkormányzati bkásra értelegyeztetéssel Irányár 1,6 mR. Hiv.szám: LAK 73, (23479 K)_
Szepetneken 747 nmtei letekkel kisebb lekijlásra szoruló, de lakható csabdi ház etedí. Víz, vilany van Irányár. 600 eR Hlv.sz.: CS 123. (23493 K)__
Mkijslán 2 szobái, nagykonyhai család ház 600 nöl telekkel el-adó. Egyed gáztüléses, garázsos, gazd-l éputetekkel Irányár 1,55 mR Hrv. sz.:CS120. (23656 K)_____
Zalakarosi hegyen lévő 1292 m<s tetekebdó. Jebnbg szőlővel van \'e Építésre kiválóan akarnas terület, vibny, víz van és aiz-
betetepltvi
falos ül. Irányár 800.000
. HÍV, «,: NY01. (23657 K)
Egyed gázfűtéses, 2 szobás, redőnyös, ii kws/habüloros, vizórás b-kii eladó > K-I v.reszben Irányár 2,6 mFl. Hiv, ál.: LAK158. (23658
Kl
Belvároshoz közei. 4 emeletes ház 4. emetelen 1.1 félszobás, egye-d gázlüléses, igényesen lelújlotl. bekoltozheló bkás eb*. Irányár
2 rrft. Hk sz.: L27. (23669 K)__
70 nm-es, betvárosl, 2 szobás, egyed gázfűtéses, (erüjlásra váró, telefonos, nagy konyhás, pircerészei lakás eladó. Irányár. 3,2 mR. Hfv. sz.: LAK 155. (23960 K)_\'_
2.1 lélszobás. Ielüi>lt, IV. emebtei házban lévő 1. emeleli biáso-mat ebésréhém 1. emeleti 2 szobás, egyedi gázMtéses bkásra. Hír.
sz,: LAK74. (23661 K)_
2+2 lélszobás, 67 nm-es, redőnyös, tebtonos, IV. emeleli házban tevő III. emeMl lakás eladj a K-i v.réizben. Irányár 2.6 mR. Hlv.sz LA10. (23662 K)_
2 szobás. 2 erkélyes, D-l lekvésu IV. emeletes házban lévő, 1. eme. let. vízórái bkái ebdó a K-i v.réizben Irányár 1.7 mR. Hív. sz. LAK175 (23663 K)_
Szentoyörgyvóri hegy IV. hegyháton 650 nöl telek tegbápütoriel el-adó. Az épdet abpríoérve. üveges leraezos, gazdasági éputetekkel, szerszámokkal együtt eladó. Víz vilany bevezetve. Irányár 1 mR.
Hrv. sz.: T33. (23664 K)_
2 szobás, egyedi gázas, 4 emeletes ház 4. emetelen tevő parkettái, vizórás, erkélyes bkás eladó a K-I v.részben Irányár 2,5 mR Hrv. sz.: LAK176. (23665 K)_
SIKER Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Terv u. 4. TelVfax: 93/312-058
Eladó Nk K-I v reszőt-en 2 szobás, erVölyes, 54 nm-es, reoVirryös, vizórás, kifogástalan álbpotú, beépíet! Se^krenyes, sionyegpadiós, lapátázott, kábelávás, leherrnentes, 3, emeleti, kp. fűtésű lakás, 4 emeletes épületben. Irányár 1,85 mR. Hiv. szám: SIKER 1701.
(23624 K)_
Eladó MMóslán 2 szoba-konyhás, egyedi gázfűtésű családi ház garázzsal, nwleképiielekkel, 550 nöl tétekkel A szobák külön bejára-lúak FCrdószoba kólakltható. Irányár: 1,6 mFt. Hiv. szám: SIKER
1708. (23625 K)_
Eladó Nk keleti városrészében 3 szobás, 63 nm-es, 2 erkélyes, vizórás, telefonos, beépített szekrényes, szonyegpadbs. tapétázón, kábelévés, központi fűtésű, nyugati fekvésű, liftes, 4. emeleti lakás, 10 emeletes éwbtben. Irányár 2,15 mR. Hrv.szám: SIKER 1722. (22865 K)
Eladó Újudvaron 2 szintes, összesen 140 nm-es, szerkezet kész családi ráz az épületben garázzsal, 1500 nm telekkel Irányár
3.50QCO0,-R. Hiv.szám: SIKER 1736. (23123 K)_
Eladó Nk. belvárosához közel, sokak álal keresett, kedvel ulcában, 1,5 szobás, 43 nm-es, egyedi gázlíüésű, vizórás, teleionos, beépített szekrtnyes, kábelévés, igényesen lelújAoH, 4. emeleti 4 emeletes tégla éoütelben lévő lakás. Irányár 2,15 mR. Hrv.szám: SIKER 1737.
(23124 K>_
Eladó Nk keteí városrészében 3 szobás, 63 nm-es, 2 erkétye9, tele-Ionos, vízórás, központi fűtésű, beéplefl szekrényes, szcViyegpadlós, tapétázott, dél- és keleti fekvésű, 4. emeleti, Hles lakás, 10 emeletes épütetten Irányár: 2,6 mFl. Hiv.szám SIKER 1733 (23125 K) Eladó Klscserlőn (NMól 6 km-re) 3500 nm szántóterülel. Irányár: 35
eR. Hivszám SIKER 1740. (23126 K)_
Eladó Olárcon 2 szobái, 60 nm-es, 1 szirtes, léda lalazatú. konyhás, előszobás, kamrás, lalüzetesu. Imjópadlós, festett és meszelt család Wz garázzsal, loldpteével, gazdasági meléképülelekkel, a leken vízvezetékekkel és ásott kúttal tófávázzal, 40 db gyümölcsiával. 800 db 5 éves tenyővel 3500 nm telekkel. Irányár 1,2
mR Hrv.szám: SIKER 1741 (23127 K)_
Eladó Nk belvárosában 2 szobás, 60 nm-es, 1. emeleti •flr*l gál-lűlésü, vizórás, redőrr/öí. telüjÉofl, parketlézotl testett, kábelévés, ráépített telefonvonalai rendelkező lakát. Irányár 3 mFt. Hiv.szám:
SIKER 1742. (23128 K)_
Eladó Balatontenyvesen, a 7-es úttól délre, 1 szintes, 1,5 szobás, 92 rm-es, parkettás, kábeltévés, teraszos, vízórás, dél lekvésu, 20 éves
B\'araló, garázzsal rrvelléképütetlel, konyhakerttel Irányár 3,6 mR. iv.szám: SIKER 1743. (23129 K)_
Eladó Keszthelyen 2 szobás, 63 nm-es, 1, emeleti, 4 lakásos társas-házban üví, egyedi gázfűtésű, vizórás, redőnyös beépített szekrényes, fjarkettáíolt, lestett lalú, töt^fárható szobáMíal rendelkező, ketet-nytmt fekvésű, kábeltévés lakát, 60 nm-es udvarral. Irányár: 3,4 rrfllteszárrfthaló mgykanizsai 1.5-2 szobás, egyedi fJésű b-
kái 2,2mR-fa. Hrv.szm: SiKER 1744. (23130 K)_
Eladó Nk, beWrosának tzhében 3 szobás, 76 nm-es, 2, emeleti, telefonos, vízórás, szo^yegpadrós. tapétázott, központi fűtésű lakás. Iroda, orvosi rendelő cellára is alkalmas. Irányár 4,2 mR. Hiv.szám:
SIKER 1746 (23131 K)_
Eladó Fűzvölgyön 3 szintes, 330 nm-es vendfkjláló egység. 80 nm-es kerthelyisége!, 3300 nm-es letekkel. Irányár 14 mR. Hrv szam
SIKER 1747. (23132 K)_
Eladó Magyarszerdaliefyen 3 szobás, 80 éves, haklpadkós, testett, tégla telazatü családi ház, vilanrwal, 2670 nm telekkel Víz az uoVa-ron Irán/ár 450 eR. Hrvalkozási szam: SIKER 1748 (23133 K) Eladó Nk. keleti városrészében 2 szobás, 54 nm-es, etké^es, 2 emefli, kiéplett teteíonvonalbl rendelkező, vizórás, központi fűtésű, szónyegpadlós, lapélázott, beépíted szekrényes, kábeltévés, északdél fekvésű. 4 emeletes épületben tevő lakát. Irányár 1,95 mR.
Hiv.Hám. SIKER 1749. (23134 K)_
Eladó Nk belvárosában 2 szobás, 53 nm-es, egyedi gázblésü, vízórát, tetelonos, parkettázoH, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, kelet-nyugat lekvésu, magasföldszinti bkás, 3 szirtes tégla épületben lrarr/ár 2,9 rrfl. Hiv.szám\' SIKER 1750. (23135 k) Eladó Nk belvárosának szivében reprezentatív, 4 szeparálható és nagyrészt egybenyilhitó szobával kialakítóit, 145 nm-es, 1. emeleti, egyedi, konvektoros gázfűtésű, vizórás, kjépletl leletorivonalal, önál-löphcrwlyiséggel rendelkező, észak-déli lekvésu teraszos, parkettá-zott, fehér falujebér nyUszarókkal bfró, 2 gardróbot, etztéllkus, új, világos bpokkal járóbpozotl, leKijnoll 6x3,5 méteres konyhával ren-dekázó, polgán bkás, IrodinaK rendelőnek is ideális. Irányár 7,2
mFl Hrv.szm: SIKER 1752. (23137 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 1,5 szobás, élkezös, 51 nm-es, egyedi gáz-fütesü, vizórás, parkettázott, tapétázott, beéplett szekrényes, kábeltévát, 4. emeleti lakás, 4 emeletes épületben. A szobák nem egybe-nyióak A fürdő és WC külürvkülön helyiségben van. Irányár 1,9 mFl Szükséges fogadó: 900 eR. Hiv. szám: SIKER 1753. (23266 K) Eladó a Csónakázó-tónál 610 nöl bekerített, beton útról megközeH-hetö, buszmegálkótót könnyen elérhető, közel négyzet alaprajzit, szép fekvésű letek, melyből 200 n.öl knnyhakert. A telkén 20 évet 12 rm-es pnoe. (ötölte 18 nm-es épület találtató konyhával, étkezővel, há-lofutkevel, erkétlyel Az épüHben vilany, a telken bevizsgált, iható vizű fúrt km van A terület 15 termő gyümölcsfa gazdagítja. Az ingatlan leherrnentes. VálaJkozásra is alkalmas. Irányár 1,6 mR, Hrv.
szám: SIKER 1754. (23267 k)_
Eladó Nk K-i v.részében 2 szobás, 51 nm-es, erkélyes, kp. lütésü, vizórás, szórT/egpadfos, tapétázott, beépített szekrényes, kábelévós, keleti és dél fekvésű, lltos, 7. emetett bkás. A konyha. 2,3 x 2,1 méteres. A fürdő és a WC különadón helyiségben van. Irányár 1,7 mFl Hiv. szám: SIKER 1755. (23266 K)_
Eladó Nk. É-K-i v.részében 1 szobás. 41 nm-es, löldszinti .egyed cr-kogejzlr lütésü, vizórás, beépített szekrényes, szőnyegpadkis, tapétázón, K-NY lekvésu bkás. Irányár 2 mFt. Hiv. szám: SIKER Í756.
(23269 K) _
Eladó Nk K-i v.részében 2+2 félszobás, 70 nnm-es, kJkJszirtl 4 emeletes épületben lévő, kp. lütésü, szónyegpadfos, lapélázott és lestett, beépített szekrényes, kábeltévés, K-NY fekvésű bkás. A konyha 2x3,9 méleres. Irányár 3 mR. Hiv. sz.: SIKER 1757, (23270
K)_
Eladó Kisrécsén 5 szobás, 2 szintes. 2x134 nm-es, 7 éves, erkélyes, teraszos, szőnyegpadrós, festeti falú, kp. kazárfútesü. vegyestüzelé-sü, aknás garázzsal, pincével kazánházzal rendelkező családi ház 4500 nm-es tétekkel. A konyha 4x3 méteres. A szobák nem egymásba nyílnak, torion bejáratúik. Az epüiel tégla lalazatú. Irányár 6 mR.
Hiv. szám: SIKER 1759. (23272 Kj_
Eladó Balatoni enyvesen, a vízparttól 50 m-re 2 szintes, 3 szoba-hallos, tógta labzatu, teraszos, erkélyes, K-Ny fekvésű nyaraló, parket-lázott, testeit lalú, kilón bejáratú, nem egymásba nyíló szobákkal, 2,5x2,5 méteres konyhával lürdövel beéplett szekrénnyel, 17x18 méteres letekkel Irányár 10 mFl Hiv. szám: SIKER 1760. (23273 K) Eladó Nk-án a Katonaréton 4 szoba-Ktappalis, 190 nm-es, szintelob-sos, iwnenkai típusú, 11 éves, egyedi fütesü, vízórás, kiépített lelelon-vonalbl rendelkező, teraszos, 2 erkélyes, dél fekvésű bkás garázs-
zsal Dinoével, szónyegpadlós, kükön bejáratú, nem egymásba nyfo szobákkal, parkettázott nappalival, 3,5x5 méteres konyhával, fürdővel 2 WC-vel, beéplett szekrényekkel kábelévével osztatlan, közös letekkel. Irányár: 8,8 mR. Hiv. szám: SIKER 1761. (23274 K) Eladó Szepetneken 3 szoba+halbs, 75 nm-es, 1 szintes, légta fab-zatú, egyedi gázlülésü, jól szigetelt, nyeregtetős, kb. 60 éves családi ráz, cseréptetős, 3,5x3 méteres konyhával szőnyegparjós, meszelt,
Symásba nyíló szobákkal, lürdövel, kábeltévével, 1003 nm telekkel. nyár 1,85 mFl, Hiv. szám: SIKER 1762. (23275 Kj Eladó Nk K-i v.részében 2 szobás, 56 nm-w, 2 erkéfyes, 3. emeleti, 4 emeletes épütetben lévő, vízórát, kp. fűtésű, szőnyegpadlós, tapétázott kábelévés, K-Ny fekvésű, tifogástabn, letúirtoll lakás. A konyha 3x3,5 m-ws, benne 200 eR értekben új torryUbütor és ú| gáztűzhely van. A fürdő és a WC kilön-külón lielyiségben található. A szobák nem egymásba nyfóak, külön bejáratúak. Az előszoba, konyha, fürdő és az erkélyek járólapozoflak Irányár 2,1 rrfl. Hrv, szám:
SIKER 1763. (23276 K)_
Eladó Irarosberértyben 1 szintes, 180 rmm-et, rád, felűjlUndó cm-lád ház nagy belmagassággal, vibmyal, fűtés nélcül 2000 nm-es, bekerített telekkel, kerttel, udvarral, elsősorban vállalkozás cetára.
Irányár 1,2 mR. Hiv. szám: SIKER 1764. (23277 K)_
Btdö • Sjlrtgyörgyvár! hegyen 3 szintes, 120 nm-es csárda vízzel, vilannyal latüzeléssel ->rfoakjwvai. bolt S-e s terasszal, a városra néző, panorámás, élősövénnyel körbeverj, 200 nötes letekkel Irány-
ár: 4,1 rrfl. Htv. szám: SIKER 1765. (23278 K)_
Eladó Nk K-I v.részében 3 szobás, 68 rm-es, 2 erkélyes, vízórát, kp. fűtésű szcriyegpadlós, lapélázott, beépített szerkényes, kábeltévés, K-Ny fekvésű, 4. emeleti lakás 4 errvetetes épütetben A tzobák nem egymásba nyílnak külön bejáratúak A fürdő és a WC külön helyiségben van A konyha 2,8x3,6 m-es. Irányár 2,8 mR. Hiv. tzám:
SIKER 1766, (23279 K)_
Bérbeadó Nk K-i városrészében garázssorban kttbkiott, 15 nmtl, 3 helyiséges étebiitzerüztet mosdóval WC-vel vízórával műanyag
Bidfoborftással. tapétázva. Bérleti á\\ 30 eR-Hezsthó Hiv. szám: Sl-ER 1767. (23280 K)_
Eladó Becsehelyen, Máva-hagyen 600 n.öl letek, dWánytzölővel, légla pincével, teles lel szereléssel, 1 szobával. Irányár 450 eR. Hiv.
szám: SIKER 1768. (23281 K)_
Eladó Kiskanizsán 5 szobás, 136 nm-es, 2 szintet, 2 erkélyes, 2 lürdöszobás, dupla garázsos, gázfűtésű családi ház műhallyel ipari árammal váltakozásra alkalmas rr^léképutettel, úszómedencével, 540 nm-es, 16 méter széles, bekerített letekkel Irányár. 8,5 mR. Hrv.
szám: SIKER 1770, (23348 K)_
Eladó Kiskanizsán 2 szobás, 60 rm-es, 1 szintes, gázfűtésű, déli fekvésű, fürdőszobát családi ház 300 nm-es, 10 méter széles leiekkel
Irányár 24 mR Hiv. szám: SIKER 1771 (23349 K)_
Eladó Kiskanizsán 3 szobás, 100 nm-es, 1 szinles, tégla Ibzatú család ház, gázfűtéssel 2000 nm-es, 18 méter széles telekkel. A konyha 2,8 X 4.2 méterei A szobák festettek parkettázoltak és hajópad-lósak. A fürdő és a WC egy helyiségen beid van Irányár 4 mFl Hív.
tzám: SIKER 1772. (23350 K)_
Eladó Nagykanizsán a temető közelében 800 nm-es, közműveslel-ten letek irányár 1 mR. Hiv. szám: SIKER 1773. (23351 K) Bérbeadó Kiskar.zsán 13 nm-es. utcára nyió üzlet. WC-vel kézmosóval, vízzel, vilannyal, padófűléssel. csatcmabekötéttel. Rezsit nem kel lizefrV Bérleti df rezsivel «0701130 eR.hó, 1 évre efore (ize-lendÓ, Hiv. szám SIKER 1774. (23352 K)_
Eladó Nk belvárosában 1 szobás, 19 rm-es, 2. emeleti gázfűtésű, lŐZÖhikás, fürdőkádas, nagy erkélyes, tehermentes garzonlakás
lrárr/ár. 800 eR. Hiv. szám SIKER 1775. (23353 K)_
Eladó Nagybakórvikon Pikartcs-hegyen 350 nnöl szőlő, gyurrtölcsös, tehermentesen Irányár. 100 eFt. Hiv. szám: SIKER 1776. (23354 K)
Eladód Nk K-I v.részében 2,5 szobás, 62 nm-es, erkélyes, 3. emeleti, 4 emeletes épütetben lévő, kp. fűtésű, szonyegpadbs, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, K-Ny lekvésu lakás, ikergarázzsal vagy anékii Irányár 2,5 mFt+garazs 400 eR Hrv szám SIKER
1777. (23355 K)_
Eladó Zabszertbalázson 2 szobás, 70 nm-es, fürdőszobás, kamrás, nyárt konyhás, teraszos, vegyeslüzelésű lütéssel rervdetkező, hab-pados, kb. 40 éves családi ház, 3x3 méteres konyhávaL A szobák testett fabak, nem egymásba nyióak. külön bejáratúak A lürdő és WC tobn-Mön helyiségben van A tetek 1700 nm, 14 méter széles, taekerített. Irányár 1,8 mR. Vagy cserétehető kanizsai bkásra, 10 emeletesben is. Hivatkozási szám: SIKER 1778. (23356 K) Eladó Nk északi v.részében 3 szobás, étkezős, 82 rm-es, erkélyes, 3. emeleti egyedi gázfűtésű vizórás. parkettázon és szonyegpadbs, redőnyös, észak-déli fekvésű bkás, garázzsal A konyha az étkezővel 4x4 méteres, A fürdő és WC külön-külön hefyiségben van Irány-
ár. 4,65 ma Hiv. szám: SIKER 1779. (23357 K)_
Eladó Nk keleti városrészében 2 szobás. 53 nm-e;, 2 erkélyes, íz-3-
Xyjpadbs, tapétázott beéplett szekrényes, központi fűtésű, kábeles.Kies, 8. emeleli, keleti lekvésu lakás. A szobák külön bejáratúak, nem egymásba nylnak A fürdő és WC küforbkübn helyiségben van A konyha 2,8 x 3,8 méteres. Irányár 1,75 mFl Hiv.szám: Sl-
KER 1781. (23514 Kj_
Eladó Nk dél városrészében 2 szobás. 56 nm-es, erkélyes, egyedi Gázfűtésű, vízórás, beépített szekrényes, parkettázolt, feslett, kábeltévés, ketel-nyugati fekvésű, löldszinti bkás, emeletes épütetben A konyha 2x3 méleres. A lakáshoz osztatlan, közös előkert és hálsó udvar is tartózk Irányár 2 mFl Hrv szam: SIKER 1752 (23515 K)
Eladó Eszteregnyén 1800 n-öl bekerített szántótenile! és gyümölcsös, gazdagaí épületekkel istetóval, ólai, palával + 1 szobával, kamrával, konyhával, liányár t mFl Hiv.szám SIKER 1783. (23516
K)_
Eladó Becsehelyen 1,5 szobás. 1 szinles + tetőieres, erkélyes, 100 nm-es, 3 éves, és egy 1 szobás, gázfűtésű, konvektoros, 6 éves, telefonos család ház, mindkettő konyhával, lürdövel, wc-vel, a lürdő és a wc kübivkülön helyiségben. A szobák (alázata meszelt. A szobák külön bejáratúak nem egymásba nyihak Az 1 szobás ház szőnyegparjós. Ipari áram van. A tetek 3188 nm, rajta 24x8 méteres gazdasági meléhépütet található. Irányár 7.2 mR. Hiv.szám: SIKER 1784 (23517 K)_
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA* 1991 -ben TEUESKÖRŰ LEBONYOLÍTÁS
312-058
Díjtalan híráetés
Díjtalan cirnkiadás. díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ögyintézél
Szerződés jogszabályok szerint. 5
6 éves Szakmai tapasztalat. 1
NYITVA: munkanapokon w
8-17 óráig 53
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat. g
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. | Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig, 5
szombaton 10.00-12.00-ig. Mi
„A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!
1997, május 16.
KANIZSA - /ipa
I
29
Ebdó Zalakarosban, a Camping molett 420 n-öl, gépkocsival megkö-zeitlielö telek 30 nm-es kopincével, lehermentesea Víz, vllany be-köthetó. Irányár. 750 eR. Hiv.szám: SIKER 1785. (23718 K) Eladó ZalakaiDsban, a lúrdőhöz közel 604 nm-es lebk, bekerítette-nüt 200 darab ezúsBenyóvel és lüvesletl területiéi, tehermentesen Gépkocítval megközellhető. Irán/ér 1,5 mR Hiv.szám: SIKER 1786. (23719 K)_
Eladó Ortibsban 3 darab, egymás melett lekvó, onáló helyrajzi számmal rendelkező zártkerti lebk, melyek közül 2739 nm erdő" és szántó, 1475 nm és 1476 nm pedig erdő, szántó és kert A teltek elölt halad a vibny - és vízvezeték Rákötés megoldható. Az ingatlanok tehermentesek, nemzeti parkkal határosak. Együttes irányáruk:
350 eR. Hiv.szám- SIKER 1787. (23720 K)_
Eladó Flyeházán 3 szoba - hatos, 118 nm-es, 1 szrles, 1963-ban épül, teraszos, légb falazatú családi ház, fürdővel 5x3,5 méteres konyhával, spejzel parkeUazott, meszelt falú. külön bejáratú, nem egymásba nyió szobákkal, latüzeléssel, 650 nöl 18 méter széles te-
lettel Irányár. 1,8 mR Hiv.szám: SIKER 1768 (23721 Kj_
Ll\\á> Kistolmácson 2 szobás, ebszobas, kamrás családi láz, gaz-dasági épületekkel, szőlővel 5 darab, önálló helyrajzi számmal rendelkező telekkel, 1604 rm + 227 nm + 151 nm + 457 nm + 636 nm területtel. Irányár: 2,2 mFl. Hiv.szám: SIKER 1789. (23722 K) Eladó Szepetneken 5 szobás, 2 szirtes, 180 nm-es, teraszos, leMo-nos, téglafalazatú, központi kazánfülésű, gázas, kelet-nyugati lekvé-sű, 6 éves családi ház étkezővel kazánházzal műanyag, hőszigetelt ablakokkal, lambénázott emelettel, garázzsal kábeltévével parabola antennával parketlázotl. külön bejáratú szobákkal, 790 nm-es, bekerített btekkel Irányár11,5 mR. Hiv.szám: SIKER 1790. (23723 K) Eladó Nk keleti városrészében 2 szobás. 54 nm-es, erkélyes, víz-órás, központi lűtésü, beépített szekrényes, szőnyegpadós, tapétázod, kábeltévés, észak-dél lekvósű. 4. emeleti bkás, 4 emeletes epeiéiben. A szobák külön bejáralüak, nem egymásba nyitlak A fürdő és a wc külön-külön l»lyiségben van. A konyha 2,8x3 méteres.
Irányár 2,2 mFt Hiv.szám: SIKER 1793. (23725 Kj_
Eladó Nk keleti városrészében 2,5 szobás, 55 nm-es, 2 erkélyes, központi lűtésü, szonyegpadbs tapétázott, beépített szekrényes, kábelévés, tfles, 9. emeleti bkás. A szobák külön bejáratúak, nem egymásba nylnak A lürdő és a wc külön-külön helyiségben van. A konyha 2x2,6 méteres. Irányár 1,65 mkR Hiv.szám: SIKER 1794. (23726 K)_
Ebdó Nk keleti városiészében 2 sobás, 50 nm-es, erkélyes, vízóra), központi fűtésű, szőnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, kábelévés, liftes, 6. emeteli bkás. A szobák külön bejáralüak, nem egymásba nyituk A fürdő és a WC kürxt-kúlör helyiségben van. A konyha 2,6x2,8 méteres. Irányár. 1,7 mR Hrv.szam: SIKER 1795. (23727 K)
Ebdó Sormáson 2 szobás, 65 nm-es, 1 szirtes, tégla tabzatú, nyugati fekvésű, fürdőszobás, egyedi gázfűtésű csabdi ház, 4x5 méteres konyhával, tapétázóit, külön bejáratú, nem egymásba nyio szobákkal 600 n-öl, 10 méter széles, bekerített leiekkel Irányár 2 mR.
Faszám: SIKER 1796. (23728 K)__
Ebdó Zab komáiban 2 szobás, 60 nm-es, 1 szirtes, légb- és vályog tabzatú, kelet-nyugati, teraszos, egyedi gázfűtésű, fürdőszobás család ház, 3,5x5 méteres konyhával szőnyegpadós, tapétázott, külön bejáratú, nem egymásba nyíló szobákkal, telefonnal, kábelévével, 3800 nm-es bekerlett tétekkel. Irányár 2,5 mFl. Hiv.szám: SIKER
1797. (23729 K)_
Ebdó Nk K-i v.részében 2,5 szobás, 60 nm-es, kp. lűtésü, beépített szekrényes, redőnyös, szőnyegpadós, lapétázott, északi fekvésű, kábehevés, földszinti lakás, 4 emeletes épületben. A konyha 2x3 méteres. A szobák külön bejáratúak, nem egymásba nylnak. A fürdő és a WC külün helyiségben van Irányár 2,3 mFt, Hiv, sz.: SIKER 1799. (23626 K)__
Szociáboltikai kedvez mennyel ebdó Nk. K-i v.részében 1+2 félszobás, nagy erkélyes, étkezős. 68 nm-es, 2 emeleti egyedi cikogejzír fűtésű, vízórás. szőnyegpadlós, kiépftetl letefonvonala! rendelkező, kábeltévés, beépített szekrényes, észak-déli fekvésű lakás, bmbériá-zolt étkezővei 3*4 méteres konyhával, új konyhabútorral, külön bejáratú, nem egymásba nyfó szobákkal, a lakás alatt garázzsal, vagy garázs nélkül. Irányár 4.5 mR + garázs 800 eR. Hrv. szám SIKER
1600. (23627 K)_
Ebdó láolnárban 2 szobás, 1 szirtes, kb. 30 éves, tégla tabzatú. fa-tüzelésű, hajópadó* család ház, 1,5x4 méteres, cementlapos konyhával, spájzzal 11x100 méteres telekkel a tehén vezetékes vízzel. Fürdőszoba rtres. A szobák testen falúak, külön bejáralüak, nem egymásba nyíbak Az ingatlan tehermentes. Irányár 700 eR. HfV. szám: SIKER 1801. (23628 K)
Ebdó Nk D-i városrészében 3 szobás, fiatal. 10 éves, 3. emeleti, kp. fűtésű, parketlázotl és szőnyegpadós, beépített szekrényes, kábeltévés, K-i fekvésű lakás, közös pincével, padlással, tájolóval faragott konyha bútorral A lürdő és a WC külön helyiségben van Irányár 4,2
mR. Hív, szám: SIKER 1802. (23629 K)_
Eladó Utóhegyen (a Csónakázó-tó közelében) 600 aöl bekerítetten, panorámás, zártkerti ingatlan, tégla épületlel, 1 szobával földpincével vezetékes vízzel, vízórával vltannyal 800 db, kitermelhető lucfenyővel, réttel, gyürr^lcslákkaL Irányár 900 eR. Hiv. szám: SIKER
1803. (23630 K)_
Eladó Utóhegyen (a Csómkázó-tó közelében) 600 aöl bekentél len, panorámás, zártkerti ingatlan, légb épülettel. 1 szobával, földpincével vezetékes vízzel, vízórával vlbrmyal 800 db, kiemelhető lucfenyővel, réttel, gyümokslákkal Irányár 900 eR. Hiv, szám: SIKER
1803. (23631 K)_
Venne ügyfelünk 1 szobás, komlortos, egyed fűtésű, lóktszirtl vagy 1. emeleti, parketlázotl bkast, esetleg nagyobb garzont, kész-
pénzfizetéssel. Hfv. szám SIKER 1604. (23632 K)_
Eladó Nk D-l v.részében 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, 1. emeleti, egyed gázfűtésű vízórás, parkettázott. K-Ny fekvésű, tégla épületben lévő lakás, 2,6x3,3 méteres telújlott konyhával, önálló pincehelyiséggel kábeltévével Irányár 2.7 mR Hiv. szám: SIKER 1805.
(23633 K)_
Eladó Nk. bejárasához közel 2 szobás. 56 nm-es, erkélyes, egyedi gázfűtésű, vízóras, parketlázotl festett laki, 4. emetetl lakás, 4 emeletes tégla épületben. Irányár 2,5 mR. Hiv. szám: SIKER 1806. (23634K)
Eladó Miklósfán 700 nm-es, bekerített, belerületi éplési tol* közművesévé, vízzel vibnnyal, gázzal, 1 szobás, bbortandó épülettel, fatál fenyőkkel, tehermentesen. Irányár 2,8 mR, Hrv. szám: SIKER
1807. (23635 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 2 szobás, 54 nm-es, 2 erkélyes, 2. meteti, szonyegpadbs, tapétázott, beépített szekrényes, telújlott jaróbpo-zott, lambériázotl, tóbehevés, ktepiett totefonvonalbl rendeltező, tehermentes, kp. fűtésű, Htes, 10 emeletes épületben tevő bkás. A konyha és az étkező 4,5x3 méteres. A lürdő és a WC küfcn helyiségben van. A szobák külön bejáratúak nem egymásba nylnak.
Irányár 1,85 mR. Hfv. szám SIKER 1808. (23636 K)_
Eladó Nk K4 v.részében 2 szobás, 53 nm-es, 2 erkélyes, szőnyegpadós, tapétázott, beépített szekrényes, kábelévés, kp. fűtésű, liftes, 7, emeleti lakás. A konyha 2x4 méteres. A fürdő és a WC kíiörvkü-ton helyiségben van. A szobák kúton bejáratúak nem egymáiba nyl-nak Irányár 1,75 mR. Hiv. szám: SIKER 1809. (23637 K) Ebdó Nk É-K-i v.részében 1+2 lélszobás. étkezős, 54 nm-es, egyedi drkogejzfr fűtésű, szőnyegpadós, tapétázott, K-Ny fekvésű, beépietl szekrényes, kábeflévés, 3. emeleti lakás 3,5 nm-es pixerésszeJ. A konyha 1,6x3,2 méteres. A szobák kúton bejáralüak, nem egymásba nylnak A fürdő és a WC külön helyiségben vaa Irányár 3 05 mFt, Hiv. szám: SIKER 1810. (23638 K)
„TELEK" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. S/a. fsz. Tel.: 93/317-505
Keresünk Nk-án és környékén egyed lűtésü lakásokat, telkeket, család háza kai, önkormányzati bkásokat. Nálunk a közvetítői dfj csak az irányár 1 Va. Megtalál bennünket a Teleki u első 4-emeletos hazának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. (11385 K)_
Nk-n (CSE 138) É-i városrészben 100 nm-es család ház 200 nöl letekkel azonnal ebdó. Irányár 2,4 mFt. (19784 K)_
Nk-án ÍLE352) K-i v.részben 2 szobás, 54 rm-es, egyed fűtéses, parkettás, vízóras, I. emeleti bkás ebdó. Irányár 2,2 mR. (21854 K) Nk-án (LE352) K-i v.részben 2,5 szobás, 64 nm-es, kp. lűtéses, vfz-órás, teljesen telújlll, III. emeleti lakás ebdó 18 nm-es garázzsal együtt. Irányár 2.55 mR + garázs: 700.000 R. (21855 K)_
Nk-tói (CSE163) 15 km-re 135 nm-es, 2 szirtes csabdi ház 2194 nm-es leiekkel, melé^epijtetekkel eladó. Irányár 5,7 mR (22114 Kj
Nk (CSE166) közelében 2+3 félszobás, 120 nm-es család ház 1200 aöl telekkel dupla garázzsal maszek kempnggel eladó. Irányár 10
mR (22117 K) _\'
Nk-n (LE356) K-i v.részben 2,5 szobás, 64 nm-es, kp. lűtéses, erkélyes, lefújtait, II. emeleti lakás, a ház abtt garázzsaal ebdó. Irányár
3 mR. (22118 K)_
Nk-n (CSE168) belvárosban 3500 nm-es telek, 160 nm-es, régi házzal eladó. Befektetők, válbkozók részére kJvátóan akatnas Irányár 7000Fltim(22120 K)_
Nk-n (CSE 169) belvároshoz közel 4 szoba+rappals, 170 rm-es, egyedi kp. fűtéses, családi ház 500 nm-es, parkosított udvarral dupla
garázzsal együtt eladó. Irányár 15 mFl (22121 Ki_
Nk-n (CSE170) 2 szobás, egyed fűtéses, udvari ház meléképütetlel,
garázzsal és műhellyel ebdó. Irányár 3 mFl. (22124 K)_
Nk-n (LE 358) belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es, központi lüté-ses, vízóras, 7. emeleti bkás ebdó. Irányár 1,9 mFt. (22300 K)
Nk-n (LE 153) belvároshoz közel 3 szobás, 67 nm-es, központi fűtéses, vízóras, letújrtotl, 5. emeleti lakás ebdó. Irányár 2,5 mR. (22301
Kj_
Nk-n (CSE56) belvárosban 100 nm-es, 3 szobás család ház 500
nm-es letekkel eladó. Irányár 5,2 mR. (22529 K)_
Nk-tói 15 km-re (CSE 174) 3 szobái, nagy konyhás család ház, ki-
sebb telekkel ebdó. Irányár 1,65 mR (22594 K)_
Nk-n (CSE 173) 4 szobás, család ház, 400 nöl letekkel, műhelyei, ipari árammal ebdó. Irányár 5,2 mR. (22596 K) NK-n (LE 359) E-K-i városrészben 2+2 felszobás. 76 nm-es, egyedi központi lűtéses, vízóras, Dl. emeleti bkás eladó. Irányár 3.2 mR.
(22597 K)_
Galamboki halastónál (CSE 172) 200 n-öl telek faházzal ebdó
Irányár 1 mR. (22598 K)_
Nk-tói (CSE175) 25 km-re 2 szobás, 74 nm-es család ház 1 fold telekkel gyümölcsössel, meléképüfetekkel együtt ebdó lletve 1 vagy 2
szobás bkásracserélhelö. Irányár 700 eR. (22733 K)_
Nk-n (LE361) belvárosban 2+2 lélszobás, 88 nm-es, kp. fűtéses, víz-órás, 2 erkélyes, I. emeteli bkás ebdó. Irárryár 5,4 mR (22734 K) Nk-tól (CSE 179) kb. 15 km-re 2 szobás, kb. 90 nm-es, család ház 1200-1300 nöl telekkel, metekápüietekkel etedé. Irányár 2,7 mR.
(22846 K)_
Nk-n (LE 363) K-I varosrészben 2 szobás, közporti fűtéses, vfzórás, I. emetetl bkás ebdó. Irányár: 1,9 mR. (22847 K)_
Nk-n (LE 365) K-i városrészben 3 szobás, közporti fűtéses, leitatott, 4. emeteli lakás, üzemetetés házban ebdó. Irányár 2.5 mR (22848
K)_
Nk-n (LE280) belvároshoz közel 2 szobás+élkezós, 70 nm-es, egyedi lűtéses, vrzórás, I. emeleti bkás eladó. Irányár 2.7
mR. (22964 K)_
Nk-n (LE366) belvároshoz közel 2 szobás, 55 rm-es, kp. fűtéses, vízórás, bmkamrés, teljesen feiúttolt bkás llwmebtes épületben el-adó. Irányár: 1,95 mR. (22965 K)_
Keszthelyen (LE 368) 2 szobás, 63 nm-es, egyed fűtéses, vfzórás, parkettás udvari bkás íladó vagy Nk-i bkásra cseréhelő. Irányár
3,2 mR. (23096 K)_
Nk-n (CSE 177) Dh városrészben 3 szobás, 100 rm-es. egyed füté-
ses udvari házrész eladó. Irányár. 2,6 mFl. (23097 K)_
Nk-n (LE 369) a betváioshoz közel 2 szobás, étkezős, 70 nm-es. egyed fűtéses vfzórás, erkélyes, I. emeleti lakás ebdó. Irányár 3,2
mR (23098 K) _
Nk-hoz közel (CSE 181) 1600 nm-es telek, légtaépübttel eladó.
Irányár. 1,6 mR (23099 K)_
Nk-hoz közel (CSE 182) 5200 nm-es telek épületiéi szőlővel gyümölcsössel, gazdasági épületekkel és me lette 1200 nm-es gyeppel
etaop. Irányár. 1.1 mFl. (23100 K)_
Nk-tól 13 km-re (CSE 183) 1200 nöl tetek, tömésházzai, pincével, la-épületekkel, lefes felszereléssel azonnal ebdó. Irányár 350 eR.
(?3101 K)__
Zalakarosban (TE 63) 300 nöl kózművesiett telek faházzal ebdó
vagy garázsra cseréltető. Irányár 900.000,-R. (23102 K)_
Nk-n (LE 269) befcfároshoz közel 2 szobás, 54 rm-es, egyed lűfé-ses, I. emeleti lakás ebdó. Irányár. 2,5 mR (23103 K)_
Nk-án (LE374) belvároshoz közel 1,5 szobás, 43 nm-es, egyedi lűléses, vfzórás, teljesen felújftotl, 4. emeletes bkás ebdó. Irányár 2
mFl (23263 K)_
Nk-hoz (CSE184) közel, 1,5 szobás csabd ház 1700 nm-es telekkel, melléképületekkel ebdó vagy lakásra cser ehető Irányár 1.6 mR.
(23265 k)__
Utóhegyen (TE2) 400 n.cJ telek laházzal azonnal eladó. Víz, vibny
vaa Irányár 400.000 Ft (23343 K)_
Nk-án (LE321) D-i városrészben 2 szobás, 56 nm-es, egyed fűtéses. vízóras, parkettás, földszinti lakás eladó. Irányár. 2 mR. (23344 K) Balatontól (TE85) 1.5 km-re 1600 aöl letek pincével, tefes lelszere-
léssel ebdó. Irányár 600.000 FI. (23345 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 2 szobás, bútorozott kp. fűtéses bkás al-bértetbe kiadó. Bérteli dj: 18000 R+rezsi (23347 K)_
Nk-n fLE 381 > K-i városrészben 1+2 lélszobás központi (üléses, fel-újsort, víz órás, lete Ionos, üvegezett erkélyes, lomkamrás, II. emeleti lakás ebdó torgarázzsal együtt Irányár 2,4 mR + 1 mR a garázs.
(23467 K)______
Nk-n (LE 378) belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es, központi lüte-
ses, 6. emeteli bkás ebdó. Irányár 1,8 mR (23468 K)_
Nk-n (LE 377) belvároshoz közel 1,5 szobás, 41 nm-es, egyed füté-
ses, 4. emeleti bkás ebdó. Irányár 1,9 mR. (23469 K)_
Nk-n (LE 376) belvárosban 1 szobás, 32 nm-es, komfortos, erkélyes,
II. emeleti lakás ebdó. Irányár. 2 mFl (23470 K)_
Nk-n (LE 375) K-i városrészben 2 szobás, 54 nm-es, egyedi lűtéses.
vízóras, I emeleti lakás eladó. Irányár 25 mR. (23471 K)_
Nk-tól (TE 86) 15 km-re 1 hc+d letek 2 szobás épütetfel gyümölcsössel, fenyőfákkal, meléképüJetekkel eladó. Irányár 500.000,-
R (23472 K)__
Nk-n (LE 379) K-i városrészben 2 szobás, 54 nm-es, közporti fűtéses, vízórás, erkélyes, telújlott, I. «meleti bkás eladó. Irányár 1,9
mR. (23473 K)__
Nk-án (CSE186) E-i v.részben szintes, 100 nm-es, 5 szobás csabdi ház 1400 nrrves letekkel garázzsal ebdó. Irányár 14 mR. (23639 K) Utóhegyen (CSE187) 1900 rm-es telek 30 nm-es pincével, 30 rm-es épülettel. 70 nm-es meléképülettel eladó. Irányár 1,15 mR.
(23640 K)___
Nk-án (LE384) K-i v.részben 1.5 szobás, 44 nm-es, kp. lűtéses, erkélyes lakás 10 emeletes épületben eladó. Irányár 1,5 mR. (23641 K)_________
TERRA-MIX 2001 Ingatlanforgalmi és Beruházási Kft. Nk., Széchenyi tér 3. 1. cm. 1. TcUliix: 93/310-482
Terra-Mix Kft. valb|a család házak, társasházak, tetőtérbeépftések kivitelezését, bonyolítását a tervezéstől a kufcsátadásig. (20981 K) Zalakaros elegáns negyedében 5 szobái, •gyed gázfűtéses. 2 fürdőszobás, telefonos, teljes közmüvesleflseggel rendelkező új bkás önáló tetetaésszel ebdó. Iiányér 8 mR (hód 55) (20747 K) Balalorfenyves-alsón 2 szobás, 2 nappalszobás nyaraló garázzsal, ragy telekkel ebdó. Irányár 7 mFl (kód 60) (20752 K)_
Eladó NK-Bagolán 136 nm-es, családi ház, 5 szoba+nappali, kél fürdőszoba, garázs, egyedi központi fűtés. Irányár 7,5 MFt
(17336 K)_
Babtonkeresztúron nyaraló eladó 200 nöl telek, 68 rm-es épület, 3 hálófülke, nagy nappal. 1 főzófúlke. 1 lürdőszoba + WC, terasz. 6x4-es csónakház Irányár 5 mR Kód: 20. (17730 K)_
Eladó Miklósién 110 nm-es, 2 szobás, új családi ház tetőtérbe-építési tehetőséggel 400 nöl lelken. Irányár: 7 mFl. Kód: 4.
(16061 K)_
Nk belvárosában ebdó 74 nm-es. nagyon jó álapotban tevő, első emeleti lakás. Irányár: 2,7 rrfl. Kód 35 (18656 K)_
Nk-Sárc v.részben 130 nm alapterületű, egyed fűtésű család ház 390 nöl letekkel ebdó. 2 konyha, 2 fürdő, 2 WC van a házban. Irányár 6,2 mR. Kód: 44. (19143 K)_
Nk központjában 52 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses tetőtéri bkás eladó. Irányár 2.7 mR. (kód 55) (20290 K)_
Zatakaros gyógyfürdőtől 10 km-re, Sand községben 2 szobás csabdi ház 200 n.öl letekkel ebdó. Az ingalbnon víz es vibny van. Irányár
1.5 mR. (20975 K)_
Terra-Mix Kft. keres kiadó bútorozott vagy bútorozalbn lakásokat, há-zakat, a rjorbeadó részére djlalan közvetítessél. (20979 K) Nk K-i v.részében 1 szobás, 37 nm-es, 4. emetetl egyedi fűtéses, jó álbpotban lévő bkás ebdó vagy 1,5-2 szobás bkásra cserélhető 2.
emeletig. Irányár. 1,5 mFt (kód 93) (21628 K)_
Nk K-i v.részében 4. emeleti 1+2 félszobás, kp. fűtéses, telújlott b-
kás eladó. Irányár. 1,9 mR (kod 94. (21629 K)_
Nk-tól kb. 15 km-re 3 szobás, aBphcézett csabdi ház 1374 nm-es leken, teles közművesítés tehetőséggel ebdó. Irányár 1.7 mR.
(kód 92) (21631 K)_
Balatonkeresztúron 3 szobás, 3 szintes, 140 nm-es nyaraló 60 nm-es melléképülettel, a pincében garázzsal ebdó. Telek mérete: 1460 nm.
Irányár 11 mFt (kód: 96) (21632 K)_
Nk-Katonaréten 5 szobás, 2 lürdőszobás, 2 garázsos, egyed gázfűtéses család ház udvarral ebdó. Irányán 13 mR (kód 69) (21635
K)_
Balatonkereszlúron 200 nm-es nyaraló 1460 nm-es telken eladó.
Irányár 11 mFt. (22053 K)_
Nk-án kbbkibndó kb. 1400 nm-es bkóteltek irodánkban előjegyez-
hetök. (22181 K)_
Nk-Szabadhegyen 250 n.öl tebk 45 nm abpterütetű csabd házzal ebdó. Az épületben szoba, konyha, fürdő van, a tetőtérben 2 szoba
kialaklthaló. Irányár. 2,8 mR (Kód 106) (22183 K)_
Nk K-i v.részében 54 nm-es, 2 szobás, egyed lűtéses, 4. emeleti b-
kás eladó. Irányár 2,7 mR. (Kód 104} (22185 K)_
Zabkaroson 215 aöl telek 230 nm-es, 7 szobás, 2 lürdőszobás, kp. fűtéses nyaralóval eladó. Irányár 11 rrft. (Kód 100) (22187 K) Zalaszentbalázs községben, FŐ út meltetl 3197 rm terület gazdasági épútetekkel ebdó. Irányár 800 ezer Ft (Kód 101) (22188 Kj Nk belvárosához közel egyed lűtéses, 2 szobás, 4. emeleti bkás eí-adó. Irányár. 2,5 rrfl (22169 K)_
Nk központiában 32 nm-es töklszinli üzbtheryiség eladó. Irányár 2,5
mFl + AFA. (22523 K) _
Nk központjában 60 rm-es vendéglátó egység Wps berendezéssel, 40 nm-es, 1 szobás bkással együtt ebdó. Irányár 10 mFt+AFA
(22524 K)_
Kozépcserfón 669 n.cM telek szőkweL borosphcével te^es berende-zéssel ebdó. Irányár 500 eFt. (22526 K)_
Balalonberényben 200 aöl letek kb. 50 nm abpterütetű nyaralóval a vízparttól kb. 100 m Uvobágra, szabadstrand metélt ebdó. Irányár:
5 rrfl (22527 K)_
Mklóslán 300 nol sarokleiken 150 nm-es, 4 szobás, 2 lialbs, 2 lürdőszobás. 1 konyhás+étkezős, 1984-ben épül csabd ház ebdó. Az épütel alápincézeti, a picében garázs és műhely bblhaló. Fülese
egyed gázfűtés. Irányár 13 mR. (kód: 105) (22953 K)_
Zabkarosban 3 szintes, új nyaraló 200 n.öl lelken ebdó. Az épület szintenként 1-1 apartmant brtalmaz, melyek 1 szobából, konyhából, étkezőből, fürdőszobából állnak. A szintek önállóan, egymástól lüggetlenül használhatók. Irányár 6 mFt.
(kód:108) (22954 K)_
Zabszentjakab községben 5000 nm terütef 45 rm-es épülettel, 25 nm-es pincével ebdó. Az ingalbnon víz és vibny van Irányár 1
mR 0(61109) (22955 K)_
Nk zöldövezeti részén 6 szobás, 3 szirtes, 240 nm-es család ház ebdó. Az épület igényesen kialakított, az ingatlan garázst, proél és 45 nm-es melléképületei is tartalmaz A letek 540 nm, parkosított.
Irányár 16 mR. (kód:72) (22956 K)_
Nk di v.részében 75 rm-es, 3 szoba+eiöszobás, egyed gázfűtésű, 1. emetetl egyed gázfűtéses társasházi bkás 4 lakásos épületben ebdó. Garázs az udvarban bblható. Irányár 3,5 mR. (kcd:113) (22958 K)_
Zabkarostól néhány km-re jó álapotban tevő kúria 2 szobával, előszobával, szalonnal alápincézve, beépíthető tetőtérrel, szakszerűen gondozott óriási parkkal ebdó. Az ingalbnon víz. vibny van. hitese
sziárd tüzetest! Irányár 18 mR, (kod66) (22959 K)_
Nk centrumában irodaháznak, szállodának alkalmas letek ebdó
Irányár 14 mR. (kódSO) (22960 X)_
Keszthely zöldövezeti részén 240 n.öl éplési tetek. teljes közmüVesf-tési tehetőséggel eladó. Irányár 2.5 mR (kód56) (22961 K) Balaton nyaratokat, lékeket kínálunk közvetlenül babtori rodánkból. Munkatársunk az Ingatlanok megtekintéséi, a helyiztnl kalauzolást biztosítja. Keressen minket a Balatonon Is. Cím Babtonmária-alsó, Hiibm u 97 (22962 K)_
Meglévő gyermekei ulán a szoapol kedvezményi se őrségünkkel On még igénybe veheti Közel a belvároshoz, új, tetőtéri bkások építésé! tervezzük, mérvekre korfátozotl számban előjegyzést még eloga-dur*. Várható befejezési habrtóő: 1997. október-roverrber. További
irtorrnáciáért keresse irodártutl (22963 K)_
febtonmárián vízparttól kb. 300 m-re 400 nöl tetek. 150 nm nyaraló-épülettel ebdó. Irányár 14 mR. Érd: Bablonmária-alsó, Hullim út
97. (23144 K)_
Bablcnmáríán 400 n-öl lelek, 260 nm-es nyaralóval ebdó. Irányár
20 mR Érd: Babtonmária-alsó, Hdbm u. 97. (23145 K)_
Babionmárián 109 n-öl vízparti telek 65 nm-es, 3 szobás faházzal el-adó. Irányár 5 mR Érd: Bablonmám-aJsó, Hulám u. 97. (23146 K) Balatonmáhán 90 nm-es új nyaratóépütet 550 nm-es letekkel ebdó. Irányár 7 mR. Érd.: Balatonmária-alsó. Hullám u. 97.
(23147 K)_
Bablonmárián 1400 nm-es telken. 25 nm-es nyírató ebdó. Irányár
5.5 mR. Érd: Bablotmárb-abó, Hulám a 97. (23148 K)_
Balatonmárián iker nyarak> minkéi teie - kütön-kúkxi is - eladó. Egyk részhez garázs Is tartozik Irányár 3,5 mFvegység. Érdeklődni. Bablonmaria-abó, Hulám u 87. (23149 K) _
TERRA-MIX
Ingatlanközvetítő és Építési Iroda
Nagykanizsa, Széchényi tér 3. Tel./fax: 93/310-482 Balatonmária-alsó, Hullám u. 97._
KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK: eladó családi házakat, lakásokat; üzlethelységeket bérelhető lakásokat; balatoni nyaralókat; építési telkeket.
VÁLLALJUK: beruházások szervezését, bonyolítását; új épületek és épületfelújítások teljeskörű bonyolítását tervezéstől a kulcsátadásig; lakótelkek kialakítását, közművesítésük bonyolítását; épületek bontását.
Ingyenes hirdetés, teljeskörű jogi képviselet
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGYAR ÚT 12-14. Tal^Taxi »3/310-884
Nyitva: H-Ca «-17, P S-l6, Sao «-12 óráig
Ingatlanforgalmi 1
német-magyar .....
érdekeltség y^ärtT
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -FORGALMAZÁS - ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KERESÜNK
- 2-.\' szobás, egyedi fűtéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
Nafjykanizsa központjában, család házas övezetben igényesen megeplett. 1 emeleti, cirkolúteses. 120 nm-es új bkás ebdó. Irányár 7,5 rrfl. (Kc<t 97) (23150 K)_
Kiskanizsán 2 lakásból áló. ebenként 2 szobái, konyhái, fürdőszobái lartalmazo csabdi ház nagy kerttel ebdó. A leken gyümöfcsös és szántó laláható, gazdálkodásra akalmas. Irányár 5,5 mR. (Kód: 73) (23151 K)_
Zaíakaros család házas övezetében 1100 nm-es tetek, rajta 140 nm-es, 2 szintes család ház garázzsal, pincével eladó. Irányár 12 mR. (Kód 107) (23152 K)_
Baia!c-ril»rényben 135 n-öl leken 56 nm-es nyaraló meHekepübttel eladó. A ház 1960-ban epüfl, 2 szobát fürdőszobát, fózófülkét, nappali tartalmaz. Vízpart az ingalbnlól kb. 300 m-re. Irányár 4 mR. (Kód 98) (23153 K)_
Nagykanizsa keleti városrészeben 3 szobás. 67 nm-es. 2 erkélyes, egyed kivifelben fefesen telújlcfl, 1. emeleli. központi lütéses bkás eladó. Irányár 2.7 mR. (Kód 110) (23154 K)_
Nagykanizsa keleti városrészében 52 nm-es, 2 szobás, 3 emeleti erkélyes, központi lütéses bkás ebdó. Irányár 1.65 mR (Kód: 111)
(23155 K)_
Nagykanizsa keleti városrészében lófclszinli 2 szobás, 52 nm-es központi lütéses bkás ebdó. Irányár: 1,7 mFl (Kód 112) (23156 K)
TOMPA
Ingatlanforgalmi Kft. Nagykanizsa, Magyar u. 14. Telefax: 93/310-884
Nk Kórház közelében váltakozásra ts alkalmas. 102 nm-es, 4 szobás, gázfűtéses, kfvülröl telesen letürtoB, abszfgetel, belülről letüj-lásra szoruló csaád ház 480 nm területen eladó. Irányár 5.1 mR (23677 K)
Kiskanizsán 156 nm-es, 4 szobás, üveges teraszos, étkezős, bmbé-riás. 77-ben épül gázlüléses és cserépkáryhás csaád ház 2700 nm lerülefen c/^möbsossen 15000 db luával ebdó. Irányár 8.2 mR. (23678 K)_
Nk Csokonai ulcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyed fűtéses. vizórás, telüjlotl álapotú lakás eladó. Irányár 2,4 mR. (23679 K) Nk Deák léren 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, egyedi lütéses, vízórás, redőnyös, pincés udvari család ház úi tördószoba berendezésekkel, új burkolalokkal, 2 eve letűirToll vezetékekkel eladó. Üzletnek és iro-dának is akalmas. Ár.: 4 mR. (23680 K)_
12 emeletes épületben a Pblán soron 76 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi fűtéses, vfzórás, redőnyös, telefonos, jó álapotú fa-kas eladó. Irányár 2,6 mR. Csere is megtelel 1 szobás, egyedi lile-
ses lakásra. (23681 K)_
Rózsa ulcában Isz-i 50 rm-es, 2 szobás, kp fűtéses, redőnyös, tele fonos Lakás fetujrtotl állapotban új RukettávaJ. új l^habutonal, új fürdőszobával eladó. Irányár 2.2 mR (23682 K|
Katona réten 120 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, előszobás, \'60-ban épül. gázfűtéses család ház. ptxevel garázsai. 360 nm területen
eladó Irányár 5 rrfl. (23504 K)_
Kiskanizsán 150 nm-es, 4 szobás, halos. étkezős, \'77-ben épül, cserépkályha fűtéses család ház, üveges terasszal 2736 nm tértjeién ebdó. Irányár 8 mFt (23505 K) •
Mkbslán 60 nm-es. 2 szobás, konyhás, előszobás, \'57-ben épül, gázfűtéses családi ház pincével, garázzsal 2266 nm lenjelen eladó.
Irányár 1,85 mR. (23506 K)_
Magyar u. 100 nm-es, 2 szobás, konyhás, lürdöszobás, étkezős. gázfűtéses, 67-ben épült család ház ebdó. Irányár 3,6 rrfl (23507 K)
Rákóczi úton 135 nm-es, 2 szintes, 3 szobás, bakos, korryha-étke-ZŐs, lürdöszobás, gardrobos, központi lütéses, 1986-ban épüft. pincével, garázzsal 1024 nm-es területen ebdó. Irányár 13 mFl. (23506 K)_
Szabadhegyen 30 nm-es, 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, gázfűtéses, 1985-ben épül, pincével garázzsal, 1800 nm-es területen csab-
d hál eladó. Irányár 3.5 mR. (23509 K) _
Kazanlak krt-on 58 nm-es. 1+2 lélszobás. nagy konyhás, erkélyes, központi fűtéses, telújlott lakás eladó. Irányár. 2,1 mR. (23510 K)
Kuberidben letőterbeepléses, 2 szirtes, 106 nm-es, 6 szobás, cirkó-gejzír lütéses, erkélyes bkás ebdó. Irányár 4.5 mR. (23511 K)
Platán soron 70 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, egyed lütéses, jó állapotú lakás ebdo -csere is érdekei). Irányár 2.6 rrft. (23512 K)
Szemere úton 54 nm-es, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, padásos, egyedi lütéses, vfzórás ud.\'an lakás ebdó. Irányár 2.5 rrfl (23513 K)
Nk-n a Zemplén Gy. utcában 74 nm-es. 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes, központi lütéses bkás ebdó. Irányár 2 mFt Csere is lehetséges kisebb bkásra. (23184 K)
Zemplén Gy. utcában 63 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, kp. lütéses lomkamrás, új kortyhabutoros bkás eladó. Irányár 1,95 mR. (23085
K)_
Zárda utcában magastoldsziiti, 53 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, spájzos, egyed lütéses. parkettás, Inobumos, pincés, gardrobos la-kas átadó. Irányár. 3 rrft. (23086 K)_
Nk-án Rozsa ulcában 4. emeleti, 66 nm-es, 2+1 lélszobás, nagy-konyhás, erkélyes, kp. fűtéses lakás, padószőnyeges szobákkal, tapétás fabkkal D-i és NY-i lekvésu ablakokkal ebdó. Irányár 2.15
mR. (22789 K)_
Ugyieíünk vásárolna 10 emeletes épütetben 2.5 vagy 3 szobás lakást
1,8 mR-fcj. (22541 K)_
Nk. Kodály Z. utcában földszinti, 58 nm-es, 2 szobás, kp. liieses b-
kás eladó. Irányár 1,5 mR. Kód LAK117. (22543 K)_
Nk. Berzsenyi D. utcában 4 emeletes épütetben 4. emeleti, 55 nm-es. 2 szobás, erkélyes, egyed lütéses lakás parkettás szobákkal, testet! tálakkal. K-NV-i lekvésu attakokkal beemeli szekrényekkel
eladó. Irányár 2,5 mR. Kód LAK 100. (22390 K)_
Nk Dózsa Gy. ulcában löldszinti, 36 nm-es, 1 szobás, egyed tűé-ses bkás pincerésszei eladó. Irányár 1,5 mR. Kód: LAK 104.
(22394 K)_
Nk. Dózsa Gy. ulcában Ic+dszrti, 57 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, üzletnek is akalmas lakás pincerésszel aknás garázzsal eladó,
Irányár. 3,5 mFt Kód: LAK 105. (22395 K)_
Nk Hunyadi ulcában 3. emeleti, 10 hónapos épütetben lévő, 60 nm-es, 2 szobás, halos. cirkogejzlr fűtéses lakás ebdó, Irányár 3,7 mR. Garázzsal együtl 4.8 mFL Kód: LAK 106. (22398 K) Nk Kráíy ulcában kétszintes 3. emeleti, 120 nm-es, egyedi fűtéses lakás pincerésszei. garázzsal vagy anékül eladó. Irányár 6,5 mR.
Kód: LAK 109. (22399 K)_
Nk Nagyváthy utcában 4. emeleti, 75 nm-es, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázlüléses, vizórás. redőnyös, telefonos bkás parkettás szobákkal, testen lalakkai K-Ny-i tekvösú ablakokkal, pincerész-szel, garázzsal vagy anékül ebdó. Irányár 4,6 mFl Kód LAK 110.
(22400 K)_
Nk Szemere utcában fsz-i, 81 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses, redőnyös, parkettás, Wújrtás-ra szonJÓ bkás, külön bejáratú konyhával és lirdőszobával eladó vagy 1+2 félszobás lakásra cserétieto.
Irányár 25 mR LAK 113. (22403 K)_
Nk Sugár úton a belvároshoz közel 90 nm-es. 3 szobás, jó álapotú lakás piWésszel átadó. Irányár 5 mFt Kód: LAK 114. (22404 K) Nk Telekj ílon földszinti, 30 nm-es. 1 szobás, egyed gázlüléses, vizórás, redőnyös, p álapotú udvari lakás Ny-i lekvesü ablakokkal, közös tárolóval eladó. Irányár. 1 mR. Köd LAK 117. (22407 K) Nk Űrhajós Jon 48 nm-es. dupla garázsból kjabkjott, 2 aknás műhely, 3 fázisú árammal, vízzel, vilannyal eladó. Irányár 1,2 mFt Kód: M10O (2241)8 K)_
Paliiban 1993-ban ©púi, 2 szobás, hallos, teraszos, kp. lütéses, parkefiás, larölapos. testett blokkal, K-i. Ny-i lekvésu abbkokkal garázzsal parabola antennával jó álapolban eladó. Irányár 9.5 mR
(227» K) _______
Csurgón 160 nm-es, 4 szobás, halos, ebteres, 2 lürdöszobás, ebéd-lős, konyhás, pincés, rriellé*éputetes, parkettás, iáróbpos, teraszos,
kp-i fűtéses csabd ház ebdó. Irányár 6 mFl (22791 K)_
Zákányban 97 nm-es, 3 szobás, konyhás, étkezős, garázsos, pincés kp. lütéses ház eladó. Irányár. 4,3 mFl (22792 K)_
Murakereszlúron 1 szobás, konyhás, spejzos csabdi ház az udvaron kúttal ebdó. Irányár 500 eFt. (22793 K)_
Gialambokon 1 szobás, halbs, konyhás, borospinces, gázfűtéses hél-végi ház ebdó. Irányár 1.8 mR (22794 K)_
Szenkjyörgyván hegven 3. hegyhálon 1 szobás, konyhás flinóbu-mos) ház melb képűiét ékkel il. nyári konyhával az udvaron kúttal, szántófölddel, szőlővel, gyümölcsössel eladó. Irányár 550 eR. (22795 K)__
Zalakaroson 2400 nm-es lenjeten 1 szobás, erkélyes, kályhafűtése; ház présházzal, új telepítésű szőlővel ebdó. Irányár 2.5 mR. (22796
K)__
Mkbstan "95-ben épül, 170 rm-es, 5 szobás, 2 fürdőszobái, halbs. élkezős, erkélyes. TO-W-s készüflségú csabdi ház pincével, garázs-zsal műhellyel 800 nm-es területen ebdó. Irányár 6,2 rrft. Kód: CSAL 211. (22545 X)__
Nk. Dózsa Gy. utcában 100 nm-es, 3 szobás, gázfűtéses, recbnyós, letetenos. 1950-ben épül, jó álapotú család ház bcAives pincével, műhelyei, 860 nm lenjbten eladó. Ar 6,5 mR. Kód CS200. (22409
KJ_;___
Nk Csengery utcában 87 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses udvari bkás 20 nm-es terasszal, teljesen telüjlotl álapolban eladó. Irányár: 3 mR.
Kód: CS201. (22410 K)___
Nk Kinizsi utcában 3 szobás, 120 nm-es, halos, leljesen telüjlotl család ház 1500 nm-es telekkel, 60 nm-es pincével, mellóképületlel eladó. Irányár. 12 mR Kód C$202. (22411 K)_
Kiskanizsán 140 nm-es, 3 szobás, halbs, 2 lürdöszobás, 2 erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, letetonos, 1981 -ben épült csabdi ház, parkefiás és járóbpos padloourkobrtal szuterénneJ (mijhetyel 380 V ipari áram) eladó. Ar 6.5 mR. Kód: C$205 (22414 K)_
Paliiban az újtelepen 1991 -ben épül, 80 nm-es. 1 szobás, halbs, étkezős, kp. lütéses család ház beépilnető. 50 rm-es tetőtérrel. 900 nm-es területen garázzsal eladó. Irányár 4,5 mR. Kód CS207. (22415 K) _
Paliiban 73 nm-es. 2 szobás, 2 előszobás, gázlüléses, kisebb letiltásra szoruló család ház 1400 nm-es területtel, műhellyel táskamrá-val tetoterbeéplési lehetőséggel ebdó. Irányár 3.6 mR Kód: CS208. (22416 K) ___
Paliiban az újelepen 240 nm-es, kétszintes, 3 szobás, halos. étkezős, kp, lütéses. 1989-ben épCÉ csabdi ház 40 nm-es pincével, garázzsal, 900 nm-es lerűJeten eladó. Az épület készültségi (oka 90%, Irányár. 14 mR. Kód: CS209. (22417 K)_
Mkbslán 73 nm-es, 2 szobás, élkezős, redőnyös, lelelonos, csabdi ház meléképüJetokkel. 3400 nm-es tenteten eladó. Irányár 5 mR. KOd: Cs 211. (22420 K)_
Mkbslán 160 nm-es, 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 halos, egész lütéses, telefonos, 1986-ban épült csabd ráz, szuterimel garázzsal, 1000 nm-es területen ebdó. Irányár 12 mR. Kód Cs 212 (22421 K) Sáncban 2 család részére megtelelő. 120 nm-es, 4 szobás, 2 lürdöszobás, 2 konyhás csabd ház. garázzsal pticével meltekepútettet
eladó Irányár. 5,9 mR. Kód Cs 213. (22422 K)_
Gyékényesen 3100 nm lerüteten 120 nm-es. 95-ben epúl vendégblo egység, nót-férfi zuhanyzóval, WC-vel rattsrherviségget 3 fázisú árammal hűtőkamrával ebdó. IRányár 5,8 mR Kód U100. (22423
K)_
Zalakaroson 1980-ban épület, 60 nm-es, 2 szobás, konyhás, teraszos, erkélyes, szotohegyi hgalbn 800 nm-es területen eladó. Irány-ár 2,1 rrfl. Kód Sz301. (22424 K)__
Molnáriban 1990-ben épül. 1880 nm területű, 92 nm lakótenJetü, 3 szobás, összkomfortos, pincés, kp. lütéses család ház ebdó. Irány-
ár: 3,5 rrfl. (23087 K) ,_
Szepetneken \'45-ben épült, 3 szobás, 100 nm-es, élkezős, közponli fűtéses, család ház melléképületekkel 2400 nm-es lelerüteten eladó.
IRányár 27 mR Kód KORNY 301. (22425 K)_
Hornokkomáromban 4 szobás, 3 konyhás, fürdőszobás, 1960-ban épütol csabdi ház melléképületekkel 24 nm-es pincével, kátyhalűlés-sel 3600 nm-es területen ebdó. Irányár 24 mFl. Az ingatlan gazdál-
kodásra is alkalmas. KÖD: KORNY 302 (22426 K)_
Lelenyén 1972-ben eptiet 144 nm-es, 4 szobás, étkezős, teleionos, központi fűtéses, család ház parkettás, padószőnyeges, járólapos. pa.dbburkobltal 1100 nm-es területen eladó. Irányár 5,9 mR Kód:
KORNY 303. (22427 K)_
Mura keresztúron 100 nm-es. 4 szobás, 1965-ben épül fürdőszobás család ház, 2800 nm-es területen ebdó. IrányérA 1,7 mR KOD
KORNY 304. (22428 K)_
Zalaszenlbalázson 60 nm-es, 2 szobás, 1960-ban épület családi ház cserépkályha Iütéssel, melléképülettel. 1800 nm-es területen eladó. IRányár 1.8 mR Kód KORNY 307. (22431 K)_
Tompa lngattaríc4gaiT<i KII keres kbdó afcerleti lakásokat, csabdi házakat, garázsokal kiadó részéről djlabn közvetítéssel. Keresse fel irodárkal személyesen. Nk. Magyar üt 14. H-Cs.: 8-16; P.: 8-17; Szo,: 8-12 óráig, (22433 K) _
SZABADPIAC
Kiskanizsai temető K-i oldalán 500 nöl belerüteti ingatlan bérbeadó esetleg ebdó. Érd: 312-973. (23017 K)_
Kiscsertőn 400 nöl szóló ós gyümölcsös lép^awncévet lel szereléssel áron alul eladó. Érd: Kiskanizsa, Őrtorony u. 3. Bencze. (18887 K) Nagyrócsen a Haladás ulcában 1256 nm építési telek eladó. Vilany. gáz beköthető, vízakna, vízóra van Érd: 93/319-759 telefonon Far-
kas Arial (16114 K)______
Zalakaroson 600 n-öl üres tebk eladó (megosztva is) Érd: 320-682-
es telefonszámon (23360 K)________
Borsfán 3 szobás család ház melépépüblekkel, 900 n-öl letekkel eladó. (Víz. gáz, vibny, telefon van) Érd: 320-682-es letetonszámon
(23361 K)_
Nk-tól 6 km-re a Csertői hegyen 173-as számú légbpiioe teljes felszereléssel 300 n-öl szőlővel szártóval, valamint kaszáló áron alul
eladó. Érd: 93019-604-es teblonszámon (18116 K)_
Eladó a Batthyány u 4. sz. ajall lévő komloftos, szobás, konyhás, b-Lakotl kertes bkás eladó. Érd: a tenb ctmen, Németh Istvánnál (21028 K)_
Belvárosi, 1 szobás, ósszkomlortos, parkettás, egyedi lütéses, 1. emeleti, önkormányzati lakásomat 2 szobásra cserélném. Ajanlatokat levélben, .Városközpont" jeligére, Nk. Pl.: 154-be
kérek. (21648 K)_
Zalaegerszegtói 8 km-re 5 eves csabd ház 4500 nm-es leken eladó. Fláromszirtes: pince, földszirt és tetőtér - két bkószinten öt szoba, 2 lürdőszoba. gáz- és vegyeslüzelésú kp. fűtéssel, telefonnal, kábeltévével +30 nm-es tedeft terasszal garázzsal Erd: 92017-287
teleionon 18-19 étéig Irányár. 8.500.000 R (23486 K)_
Szoba-konyhás lakás eladó. Érd: Nk Király u. 6. Szálában Krisztina.
(23204 K)_^_
Nk-n Hársfa út 4. sí abll 2 szobás társasházi lakás eladó. Erd a helyszhen vasárnap 18-21 óráig. Honcz Lajos. (23393 K) Belvárosi második emeteti, 2 szobás, egyed fűtésű bkás eladó. Érd:
18 óra után a 317-613-as teWonszámon (23394 K)_
Nk-n egy vagy maslélszobás, p álapolban lévő lakást vennék azonnal kózpénzfizeléssel a Városkapu, Kazanbk körűlon vagy közelébe. Ajanlatokat 18 óra dán a 92052-453-as telefonszámra várok. (23395
Nk. btváros szívében I, emeleti 60 nm-es, 1,5 szobás, egyed lütéses, IWy-i tekvésú, nagy beépAetl szekrényes bkás ebdó. Érd.: Nk.
Ady f. f.em. 8. Szabó (2339é K)_
Sorma»on 2 szobás, gázas, kertes, család haz eladó. Irányár 1,8 mR bd: Nk, Kossoth u 72 Tel.: 90/375-13fras lebk>nszámon.
(23391K)____
NargyrXizsán az Altb ulcában 1,5 szobás, 43 nm-es. gázlüléses. vízórát padószőnyeges, redőnyös lakás eladó. Irányár 1.6 mR.
Erd tQtlia u. 120 HM. Farkas Csaba. (23398 K)_
Nagykmizsa, Városkapu krt. 2/B. 111«. alatti 2+lélszobás, közporti fű-leses, tobt-nyugat lekvésu lakás igényesnek ebdó, vagy mástel szobáft cserélhető értékegyezteléssel. Érd.: 9ÓV315-499 tetelonon
17órailánvagyahelyszíien (23400 K)_
Vennék a Szertgyörgyvári hegyen lürdöszobás, S álapotú házat reáls inn Aortátokat este 9Q/Í18-390 vagy 06-20~1 -262-es tete-I orvszámon (23401 K)_
Nk belíáiDsában 59 cmes, 3 szobás, egyed fűtéses, telefonos b-
kás eladó. Erd: 313-915^s telefomzamon (23402 K)_
Egy 65 nm-es egyedi lütésü. 1+2 félszobás bkás rosszabb rJőre al-bértetbs kjadó a Péteriai utcában Érd: 17 óra dán Flyeházán, Ady
il 22. abfl (23403 K)__
Eladó belvárosi 45 nm-es, redőnyös, egyed gázfűtésű, erkélyes, egy szobás bkás. Étd: 314-559*s telefonon, 17 óra után a 318-896-as
Ietelonszámon.(2o404 K)__
Egyszobás, egyedi fűtéses bkás) keresek 1.1 mR-ig. Érd.: 312-261-
es teWonszámon (23405 K)_
3 szobás család házat vermek, vagy 2x2 szobás komlortos egyedi lütéses lakásokkal cserélnék. Érd: 06-60/364 -260-as teblonszámon.
(23406 K) _
A Berzsenyi utcában 37 nm-es, IV. emeteti, egyed (üléses, vfzórás, parkettás, letefonos, egyszoba összkomfortos lakás szeptemberi költözéssel ebdó. Irányár 1,6 mR Erd: 323-453*s tetefonon egész
nap. {23407 K)_
Nk-n az Irtás utcában 1 emeteti négyszobás, egyedi fűtéses bkás eladó. Érd Irtás u 28. 10. Tel: 318-342-es totefonszámon lehet.
(23408 K)_
Csengery u 1ű-ben magastöldsziiti. 25 szobás. 58 nm-es, kp-i lütéses, redőnyös bkás ebdó. Irányár 3,6 mR Érd: 93/314-229-es vagy a 93016-942-es letetonszámon vagy személyesen a Csengery
u, 2 Illem 12 alatt (23409 K)_
Nk-n a Pblán soron 1,5 szobás, löidszirti, egyed Iüléses bkás el-"i. Erd.:----
.: 93023-646-os telefon vagy 60/464-870« letelonszamon.
(23410 K)
Eladó Szepetneken kertes csabdi ház a Petóti út 4, szám alatt Érd: Nk. Kinizsi üt 18. vagy a 323-762-es leielonszárnon (23412 K) Nagyrjakónaktól nem messze, Arsódávorlban szőlő, gazdákodásra alkalmas terület pincével leiszerelés sel és felül bkhaló épületlel el*
adó. Ar 400 eR Érd.: 323-597-es tetelonon. (23458 K)_
Keszthelylói 4 km-re, Aló-Gyenesdáson 340 nm-es területű telek eladó Közel a Babionhoz, vasűlálomáshoz, buszmegálbhoz. Ár 1,5
mR Érd. 323-597-es telefonszámon (23459 K)_
Tólszeidahelyen kétszobás, fürdőszobás, gázas csabd ház mellék-épütolekkel ebdó vagy Nagykanizsai 1,5 vagy 2 szobás gázas lakás-ra cseréiheló. Erd: 95023-401-es tetelonon 17 óra után (23460 K)
2 szobás vizórás bkás eladó Érd: Nk. Tebki u 3«. 0U53. BARMIKORI (23461 K) _
Nk-n a városközponttól 10 percre 1 szoba-konyhás, lürdöszobás, spejzos. előszobás, phcés, laházas bkás kiskerttel ebdó, egyedi gázfűtés van. Erd: a 322-349-es telefonon este. (23462 K)
1 szobás, 45 nm-es, egyed fűtésű, lszt*i OTP bkás ebdó. Érd: Hegy. Péter Nk, Munkás u 10VD. (23463 K)_
Városközpontban 12 emebtes társasházi (nem panel épütetben) 70 nm-es, 2 szobás, egyed fűtéses, bmkamrás, vfzórás, telefonos bkás eladó. Irányár 2,8 mR. Érd: 316-914-es telefonszámon. (23464 K) Kiskanizsán egy szoba, konyhás, lürdöszobás, régi családi ház 300 négyszögöl tekén ebdó, vagy 1,5 szobásra cseréhetó. Érd: 17 óra után a 334-125ÖS telefonon. (23465 K)_
A Bel/árosban 2,5 szobás, bútorozatlan, közponli lütésü lakás bé-nyesnek abérletbe kbdó. Bérleli dj + rezsi fizetésével Érd.: 93014-229 vagy a 93/316-942-es teWonszámon (23466 K)_
3 szobás, vizórás, redőnyös, összkomfortos család ház 650 n-öl te-rüteten ebdó MikJáslán Erd: Mikbsfa, Gárdonyi u 77. (23474 K) Mkbslán 2732 rm-es telek lakhab épülettel ebdó Érd: 18 óra után
Nk, Kórisfa u. 1. (23485 K)_
Nk Zemplén Gy. u 5/B. V/O0. alán másfélszobás lakás eladó. Irányár 1.5 mR. Érd: a hetysznen 18 óra után (23495 K) Balatonkeresztúr központjában 200 nm-es epíesi telek eladó Az utca közművesített. Irányár 1,7 mR Erd: Nk. Teleki út 42 Nagyné.
(23497 K)__
Csabdi házal vásárohék. Érd.: 93010-332-es tetekxiszámon. (23498 Ki_
Kétszobás, gázlüléses, vfzórás, reluxás, fomkamrás bkás eladó. Érd.: 317-916ÖS tetelonon. (23499 K)_
Nk-n a keleti városrészben 7. emeleti, vizórás, teleionos, 2 szobás, redőnyös, egyedi elszámolású központi fűtéses, igényesen lelújlott lakás eladó. Erd.: 06-60/371 -384-es letetonszámon (23532 K) Nk-n a Pivari 117 abll, 3 szobás családi ház melléképülettel leiekkel eladó 5,5 mR-ért Érd: 334-084-es teWonszámon Török Lászlóné-
nál (23533 K)_
Nk-n az Altib utcában 2 szobás. magasföldszirtL redőnyös, vizórás. egyed fűtéses lakás ebdó vagy nagyobbra cseretiető értékegyezteléssel IV. emeletes épütetben I. vagy II. emeteti lakásra a keleti vá-rosreszben Érd: C6-30/592-991 (23534 K)_
A Szerígyörgyvári hegy 3. hegyháton 2880 m (800 nöl) zártkerti ingatlan egyben vagy megosztva, áron ald ebdó. Kb. 500 tőke kordo-nos ápoft szób, gyümobsös, szánlótökj. A léglapince egy szoba, konyha, valaminl üveges, zárt terasz. A lókJpince előtt szirtén üveges zárt terasz. Sok melteképútet van, (dsznóóbk, bistálö) álatlar-lásra, gazdálkodásra krvában alkalmas. Több irányból, toT megköze-llhetö. Vibny az összes épütetben, kúl 20 méterre található. Az ri-gatlan felszereléssel egydl eladó. Irányár 450.000 R. Érd: 30/271-621 tetelonon (23581 K)_
Udvari, 2 szobás csabd házrész eladó Érd: Nk, Kiáry u 15. (középső csengő) (23582 K)_
Nk-ár\\ Péteriai utcában 74 nm-es, 3 szobás, étkezős, cirkogejzles lakás garázzsal együtt sürgősen eladó. Erd: 18 óra után. 93016-
532 (23583 K)_
Kistabjy ulcában 1 szobás család házrész eladó. Érd.: 313-956.
(23584 K)__
Eszleregnyén régi csaád ház nagy telekkel eladó. Érd: 93/322-315. (23585 K)_
Régi csaád ház Nk Petőfi u 39. alatt melteképütettel ebdó. Erd: helysziTen vagy Kaán K 14. aiatl Motiár Imrénél (23586 K)
Nk-án a Péteriai ulcában 3 szobás, földszinti, cikogejzfres lakás sür-g5sen ebdó. Irányár 3 mR Érd.: 06-2ű\'552-353. (23587 K) Elcserélném 4 emeletes épütetben tevő. 2 emeteli 2 szobás bkáso-mal 2 és tél, 3 szobásra, értekegyezletéssel, csaak 4 emeletes ház-ban 1-3. emetettg Tei: 320-791. (23566 K)_
Zalakaroson 300 nöl letek épülettel Irekvertátl helyen áron alul el-adó. Erd: 06^0>364-260. (23589 K)_
329 nöl zártkerti ingatlan Nk-tól 13 km-re, 2 termő dófával eladó. Irányár 70 ezer FI. Erd: Nk Városkapu 16/A IIO. héttőn és kedden
egész nap. (23590 K)_
Letenyen 2 szobás, lürdöszobás. konvektoros, kábeltévés, régi Ipusü ház pincével garázzsal 2000 m területen ebdó, ebseréheto Nk-i
gázas bkásra. Erd: Letenye, Farkas j. u. 34. (23591 K)_
K-i v.részben 2 szobás lakást vásárolnék 1-2. emeletig. Földszinli
nem érdekel. Erd: 323-912 (23592 K)_
Zákány, Magashegy dcában építési telkek egyben vagy megosztra-
tóan, olcsón eladók. Tel: 82/496-251. (23622 K)_
Balaionberényi hegyen 650 nöl balatoni panorámás, beépflhetó, gondozott letek fiatat gyümölcsössel sürgősen, áron akii eladó. Erd: 321-539. (23642 K)
25 nm-es, önkormányzati, 1 szoba-konyhás, komlort nélküli udvari lakás ebdó vagy Nk-hoz közeli kis hétvégi ingatlant beszámítok, Víz, vilany szükséges. Érd: Büki József, Nk. Hunyadi út 23. (23643 K) Igényeseknek eladó a zalaszentbab zsi hegyen egy nagy területű, szép lekvésu. jól megközelthelő letek panorámás kíátással. A tétekhez tartozik szob, gyümölcsös, zöld lerubt. földpince, szoba-konyha-
Kisház berendezéssel, felszeretéssel Az írjallan mind hegyi mun-ra, mhd phenésre kwában akalmas. Irányár 450 ezer R. Tel:
93091-014 (23644 K)_
Nk-án a Kodály Z. 7 alatt II. emeleti, 2 szobás, erkélyes, igényesen lelüjtotl, kp. lütéses bkás ebdó Érd 317-446. 123648 K)
GARÁZS
Ikergarazs egyben eladó a K-i v.részben ház abd. Érd: Phnder In-ylartczvetiŐ Iroda, Nk Kazanbk 9. Tel.: 937320-111. (21664 K) Nk Hársla ufcában 19 nm-es. udvari garázs eladó Irányár. 500 eFt Kód: 6105. Etd.: Tompa Irtgattartorgairii Kft Nk Magyar u 14.
TelTlar 93010-884. (22546 K)_
Urhaps üli parázssoron 48 nm-es dupb garázsból kjabklotl 2 aknás autószerelő műhely (vfz. vibny, 3 fázisú áram mosdó wo) eladó. Irányár 1,2 mFt Érd.: Tompa Ingalbrforgalmi KII Nk. Magyar u 14.
TeUFax: 93010484. (20254 K)_
Nagyváthy ulcában 20 nm-es aknás garázs ebdó. Irányár 700 eFt. Kód: G 101. Erd: Tompa Irgarjartorgaini KA. Nk Magyar u 14. Tel./lax: 95010-884. (21004 K)_
Városkapu krt-on 22 nm-es dupla garázs vilannyal vfzzel, fűtéssel, pofookkal eladó. Irányár 900 eR. Kód G 102 Érd.: Tompa lartoroarni KH. Nk. Magyar u 14, Tel/lax: 93O10-864. (21005 K) Űrhajós üli garázssoron 20 nm-es aknás garázs (vfz, vilany. szennyvíz) ebdó. Irányár. 650 ezer R Kód G 103 Erd: Tompa Ingal-lartorgarni Kft Nk, Magyar u 14, Tel tor. 93O10-684. (20255 K) Urhabs úti 20 nm-es garázs (vfz, vibny, szennyvíz) eladó. Irányár 550 ezer R. Kód: G 104. Érd: Tompa lívjallarlorjarni Kit. Nk. I.ta
gyár u. 14. TeMax: 93010684. (20256 K)_
Nk-n Munkás üti garázssoron 18 nm-es, aknás garázs eladó. Irányár 570 Fl Kód G 1Öa Erd: Torrpa IngatrartorgaJmi Kft. Nk, Msgyar u. 14. TeMax.: 95310-884 (224^ K)_
Nagyméretű, fűtőn garázs eladó a K-i v.részben A garázs ház alatti. Irányár, 800 eR. Érd: Plánder Inpallanközvettö Iroda, Nk Kazanlak 9. 93020-111. Munkanapokon 8-12, 14-17 óráig. (21950 K) Munkás üti.garzssoron akna nélküli garázs sürgősen ebdó. Irányár: 450.000 Fl. Érd.: Pbnder Ir^lfankozvetlő Értékbecslő Iroda, Nk,
Kazanlak 9. tel. 93O20-111. (22073 K)_
Garázs eladó a Hársfa és a Kaán Károly üti garázssoron Irányár 500.000 FI és 350.000 R. Érd: Pbnder IngattanközveHÓ Iroda, Nk.
Kazanlak krt 9. Tel.: 320-111. (22760 K)_
Aknás garázs ebdó a Kaán K. úti garázssoron. Irányár 350.000 FI Érd.: Plander Inrjatbnközveflő Iroda, Nk. Kazanlak krl. 9. Tel:
93020-111 (22761 K)_
Űrhajós ulcában 20 nm-es, dupla garázs (egyik aknás) víz, vilany, szennyvíz bevezetve. Irányár 1,2 mR. Érd.: Tompa Ingatbrtorgalmi Kit Nagykanizsa, Magyar u 14. Tellax: 93/310-884. (20136 K)
18 nm-es, ház abtli garázs a K-i v.részben ebdó. Irányár 800.000 R. ERd; Plánder Ingatbnközvetlő Iroda, Nk Kazanlak 9. TeL: 93020-111. (22109 K)______
Munkás úti garázssoron a Városkapu krt i oldabn kbdó garázst apri lünk 500 R-os irányáron Érd: Pbnder IngatankózvetAo Nk Kazan lak 9. 93020-111. (22370 K)_
Hársfa ulcában garázs eladó. Irányár 500.000 R. Kaán Károly úti garázs soron garázs ebdó. Irányár 350.000 R Érd: Plánder Ingat-lanközvetlő Iroda Nk Kazanbk 9, Munkanapokon 9-12,14-17 órág Tel.: 93020-111. (22877 K)_
Nk-n (GE30) É-i v.részben 19 nm-es garázs etad>. Irányár 500.000 R. Érd.: Tetek Inpatbnközvetífő Iroda, Nk. Teleki 5/a. Fsz. Tel: 93017-505. (22735 K)_
Eladó az Űrhajós üti parázssorban 20 nm-es. tégla talazalú, meszelt lalú, beton aljzatú garázs, ketel-nyugati fekvéssel Irányár 550 eFI. Hrv.szám: SIKER 1792 Érd: SIKERlrtgalbnközvellő Iroda, Nagykanizsa, Terv u 4„ TEI: 95012-058, mifikanapokon 8-17 óráig.
(23530 K)_
Eladó a Muskátli utcai garázssorban 16 nm-es, aknás, pincés garázs, vibgtással 24 volttal, tegb épületben Irányár 340 eFt. Hrv.szám: 1796. Érd: SIKER IngallankózvetiVi Iroda. Nagykanizsa, Terv u 4.. Tel.: 93012-058. murttanapokon 8-17 óráig (23531 K)_
Az Űrhajós utcában anyagi okok miatt garázs, sürgősen eladó. Garázs 20 nm-es, lebetonozol! belül és kfvd is a kapu előn, műhelynek és raktárnak is megleteb. Érd: vasárnaponkent lehet a következő cí-
mon Nag/karizsa, Sugár út 74. (23413 K)_
Muskátli úti soron aknás garázs eladó. Érd.: 323-282-es telefonszámon (23414 K)__
Nk-n a keleti városrészben garázs ebdó Erd: 321-256 vagy a 06-
60O98-875-ÖS letelonszamon tehet. (23431 K) _
Nk-n a Munkás út garázssoron aknás garázs eladó. Érd.: 316-583-
as tetelonon (23432 K)_
Nk-án a Munkás úti garázssoron aknás garázs ebdó fizetési könnyl-
téssel Érd: 316-583 tetelonon. (23593 Kj_
Nk-án a K-i v.részben garázs eladó Érd 321 -256 vagy a 06fi0O98-575-ös tetelonon (23594 K|_
A Mindenki Sportpályája mellett aknás garázs kiadó. Bérleti dja 3.500 Ftfió. Tel. napközben 313-140/71-447, este és hétvégén:
316-646 letetonon (23595 K)_
Garázs vásárolnék a Téglagyári úl környékén Tel: 95017-667; 30665-342 (23645 K)__ ¦
JÁRMÚ
adású, 2 év műszakival tdtűriö álapolban 500 eR-ért eladó. Tel:
93016-514. (21966 K)__
1300-as LADA SAMARA 7 éves. 43000 km-rel ebdó. Érd hétközben 17 óra ulán-a 93/315-601-es telefonszámon (23430 K) Mercedes lehargéptocsi ebdó. Érd: r*-Sánc, Új Étet a 61. (20043 K)
BMX kerékpár újszerű álapolban (keveset használ), kontrafékes el-adó 8,000 Ft-ért. Erd: 93016-066 telefonon 18 óra dán (22946 K) VW Gd 1,1-es, 1998 júliusig müszakizva, 5 ajtós, piros, rádósmag-nóval. jó álbpotban eladó. Erd.: Scheer Gábor, Nk Körmös u 3
Tel.: 534-210-es letelonszamon (23378 K)_
2 sebességes Babette ebdó. Érd: Nk, Babsai u 53. vagy a 319-
346-os tetetonszámon tehet (23415 K)_
BNW 524-es T.D. B9-es évjáratú, metáltenyű könnyúfémtelnis, dtle-renciál zárral, gyári riasztóval, magrwsrádbval ebdó. Érd: 93.010-339 vagy a 06-66v327-423-as telefonszámon tehet. (23416 K)
Lada Samara három alós. 93-as évjáratú, 30 km-el eladó. IS" 90/310439 agy a 06-6to27-423.«t l^tonsajnpn (23417 K) Uncia PriEma 1,6«shoz vennék elaö bthirlcí, jobb flbő lényszolót. dtzráCKl A^nbfokal 16 ólától a 06-60397-165«js leMonszamm
Um. «3418 K)__
120 L-as Sto<fe. 2 óv műszakival eWó Érd: 256-243^, teWwion
(23419 K)_
Cjlroan GSA \'83-as evpralki teiirl műszakival 80 "vos álacotoan |ó molonal ahitós-nsk el**. Iiinyár L0 eFI Enl: 312-11 l*3275-as
melleken lelni 8-16 iráig (23420 K)__
Gaiázsban lartotl Trabant Iriss műszakival ekrfó. Érd: Tompák Zol-
lán Hk. liszl F. u 2/A. (23421 K)_
FIAT-UNO 1,0 iiiektxos, melálbot*. ««s. 5 ajtós szemekoípko. esi. 29000 UdhühM Kisu ilapolban eladó. Érd: a 93/317-923-as telalonofl. az esti órákban (23429 K)_
1997. május 16.
KANIZSA - zip*

_L
31
Mlsubitchi Cordta t 6 benznet, 1963-as eviaralu, matteiév műszakival, io altapolban ebdo v. ebserélhető. Érd. 93,310-609 (23596 K) Daca 1310*s, lnsi műszakival igényesnek ebdó, első kézből Érd Nk Városkapu 16.A 10 hetid es kedd napokon, egét: rap. (23597
K)_
IFA fupblós. bbjloll motorral, miiszakrval valamin! IFA bilenos, terepes, üzemképesen eladó Irányár 170 ét 70 ezer toriit Tel:
62496-251 (23596 K)_
Opel Aítra 1.4 SE. rwrjerenkenti belecskendezéses. légzsák, riasztó. 2 évet. sérübsmenleten eladó Irányár 1.550000 FI Tel
93077-214 (23599 Kj___
Trabantot vennék ió álapotban. Kombi előnyben. Érd\' 17 óra után,
93023-464. (23600 K)_
Simson S51es motorkerékpár Mtúnó állapotban, /alamrit Danuvta restaurait motorkerékpár ebdó. Irányár 35 eFt, il. 22 eFt. Erű Nk. Dózsa Űy. u. 1. Tel: 312-672 (23001 K)_
Tákol Sánca szemek-autó jó álapotban. frissen festve, felújítva, rész lefizetéssel is sürgősen ebdó vagy Kanizsa környéki lakisi vagy het-végi házra cserélhető irányár 220 eFt Tel.: 93,321-964. (23602 K) GAZ 69-es lempfáro bukócsövei, lorgarni engedéllyel p álapotban. részletfizetéssel a sürgésen eladó, kanyar 250 eFt. 93021-964
(23603 K)_
\'84-et évjáratú. 1 6 Ford Sierra voncnoroggal rádiós magnóval sürgősen eladó. Irányár 327 eFt. vagy 56 évet dízel üzemű autóra ra fizetéssel efcsererwto Érd: 323-135 (23604 K)_
Skoda 120 L-es, 13 eves személygépkocsi megkímél álapotban, vonóhoroggal, műszaki vizsgával eladó, esetleg Trabari combira cte-relwto értekegyeztetéssel Tel.: 30/570071 [23674 K)
ALBÉRLET
Pláncbr IngBlbnkozvelló Iroda tónál kiadó szobákat bútorozva, búto-roiatlanul 1 szobát, 1-tléltzobás, 2 szobás lakásokat bútorozva, bú-torozállanuL üzlethelyiségeket udvan lakásokat. Erd Plander Ingat-bnközvetlő Iroda, Nk. Kazanlak krt 9. TelAjzenetrogzIŐ: 9QO20-111 Munkariapokon9-12. 14-17 óráig Kiadónak dpabn bértfkőzve-tles. bertonek kedvező közvetlen d| elértében bérleményt biztosi-
ttric (23674 K)_
Keresek kiadó bútorozott, lóbszír*. igenyes egy vagy kétszobás takart Liftes házban emelet nem szamft Tel 93/320-111. (23675 K) Keretünk kiadó albérieteket, lakásokat csabdi hazakat, butorozottan vagy anékúl Tebk Ingat bnközvetlő Iroda Megtabl bennünket a Telek) ufca első négyemetatas hazának tobs ziiljén a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben Nk Teleki u 5VA Fsz Tel: 93017-505. Nytva H-Prj 9-16 óráig, Sz: 10-12 óráig (12028 Ki
Albérletei keres-khal az ÉGISZ Ingatlankozvetlő Iroda a város kúton-bözú pontjain flefces lakásokat szobai tokáson belül fürdőszoba és konvhahasznáiaBal: egyedi v. kp. fiMtsel) Érd. 313071 letatonon 14-18 óráig, vagy Tetato u 16. abtl az Lg»z rodábaa (20507 K) Nagykanizsán a Berzsenyi utcában 2 szobás, egyedi gazas, búloro-zalan bkás kiadó Bérleti dj 19.000 Ft*rezsVhó. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykarizsa, Eötvös tér 16. (AB AEGON Btztosló EpüW fsz) Tel: 930f0-504. (22332 K) Nk-án a belvárosban 2 szobás, egyedi gázas. bútorozatlan csabdi ház garázzsal kiadó Bérleti díj: 30 000 Fl+rezsüho Érd.: PANORÁMA INKOZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös lér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület tsz)
Tel 93/310-504. (22984 K)_
A belváros szívében 1 szobás. 2 emeleli,egyedi gázas, bútorozatlan lakás kiadó Bérleti d_ 16 000,-F l+rezsi/hó Erd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16 (ÁB AEGON Biztosító Épübl fsz.) Tel: 93/310-
504 (23550 K)_
Déli városrészben, 2 szirtes család ház alsó színben 1 szobás, egyed gzas bkát bútorozva vagy bútorozaltamJ kta,dó Bérleti dj 11COQ,-FV.«zsthű. Érd PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagytana ta. Eötvös tér 16 (AB AEGON
Biztoslű Ép Jel Itz) Tel.: »3/310-504, (23551 K)_
Katonaiéten 2 tantét, család ház alsó szilijén 2 szobás, 100 nmet, egyedi gázát bkát bútorozva vagy bútorzallanul kado Berbti dj 16.000 Ajrezsvhó Érd: PANORÁMA INKOZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanzsa, Eötvös tér 16 (AB AEGON
Biztosié Éputellsz) Tel: 93010-504 (23552 K)_
Belvároshoz közel 1 szobás, egyedi gázas földszinti bkás bú-lorozalbnul. június 01-től kbdó. Bérleti díj: J3.000 -Fl+rezsi/hó Érd.: PANORÁMA INKOZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa. Eötvös lér 16. (AB AEGON Biztosító épület fsz) Tel 93310-504. (23553 K)
t
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Leveli István
temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat
Balogh Józsefnét
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Tóth Csaha
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot, helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik
Horváth János
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Kazanlak körúton 1 szobát. 1 emeM bútorozott bkás kiadó Meti ott 16.000. fl+«zt*hó. Érd: PANORÁMA INKOZ IGÁT-LANKÖZVETITO IROOA rbgykartzsa, Eötvös lér 16 (AB AI0ON
Biztosié Épúbf fsz) Tel: 93010-504. (23554 K)_
Albérleti szoba kiadó Érd. Nk, Erkel F. u 9. lm 3. (23423 I) Búi orozott szoba, konyha, fürdőszoba hasznábttal olcsón bab egy nőnek vagy dakbnynak Iblve nő + egy gyermek részem. (Nm k -hanyzók előnyben) Érd: Nk Kazanlak 3* 2* Górcz ¦_:>42- K
Bútorozott 1 szobás bkát afcérblbe badó. Érd: 323-852-eisbton-
számon (23422 K)_
A Csengery 10. sz akti 2.5 szobás, központi fűtéses rragasMrJszirti bkás beibe kiadó. Érd: 93014-229<s lebtonszamon (2342!K)
Belvárosban 4 szobás, őssztomlorios bkát abertafbe vagy rabnak tóaob Érd Nk Csengery u 10/C 1 em Csora (23426 K)
Albérleti szoba kbdó egy 52-62 éves kong tértinek. Éld.: 317402-es telefonszámon. (23427 K)_
Figyelem\' A buszmegállónál éputó Fbocsarnokbaa löklszir*n, tor gaYnas tózbkedési helyen, a bejárat molett. éMmitzer plegú 22,44 nm-es üzbtolyiség osztói ktadó bsz Érd: személyesen WáéJT--porként Cm a hirdetőben 123428 K)_
3 szobás csabd házal bérelnék a Katonaiét környéken Ajanlatokat murkaboben az 537-032-es tetetonszánra kérek (23491 K)
Fiatal házaspár 2 eves kisgyerekkel június hónaptól Budapesten al-bérbtet keres, maximum 20 ezer Ft-ig. Ajánl: 93O22-085 laetonra
kérünk. (23605 K)__
Babionon pici nyarab badó Tel.. 319033 (23606 K)_
Június 1 -tol 2 szobát bkát Nk Zemplén utcában rxíorozal tanti to-adó. Érd 30171-621 (23607 K)_
Budapesti ceg keres 1.5-2 tzobas bútorozott tóaob lakást ftiius t-től 3 hónapra Nk-án Ajanlatokat 06-20682-299. vagy 06/20*19433 letatonra kerek. (23608 K)_
1 szobás. bJorozatbn afcérbbt kétesek Nk-án Korrlort nélküli is te-het Apnfatokal a 310-626 lebtonra kérek (23609 KI_
I fő részére aJbérieÜ tzoba süroősen badó Éid Nk Pbtán tor 7;A
II Iph I. em 1., esi órákban (23646 K)_
Nk belvárosában 1 szobás, egyedi fűtései vízórát, blujl fl bkát hosszabb idóre albérbtbe toado Érd: 317-446 toMonon (23649 K)
VEGYES
Zabkarosra szakácsot és pultost letvesrunk Érd: 319-546-os tete-
lonszámon (23388 K)_
Fagyai, sövény iskobzoll Ir és csavaros füz íd\'s: fűz) ebdó Érd
Kiskanizsa, Nagyracz u 45/A Tel 319-624 (21587 K)_
CD írás 500 Fl brmzzel együtt csak 2000 Ft Uj Super Nhbnob gép 22.000 Ft Hrv] a 06-30462-19»es lablonszamon (21056 K) Gyere tussti* együtt! Szuper lehetőség lókért, de nemcsak (tatánknak! kb tanulsz, dolgozol vagy eleged van a lohökodbol. ha zteb-
Enz kel vagy a komolyabb pénz érdekel seglhetek Tetelonál mut-napoktm 16.00 óra után hétvégén egész nap a 06-»565-068-6* számon (23457 K) _
öreg esetleg javlásra szoruló fotel vernek Érd 06-20/362-559-es tetetonszamon Í23490K)_
Gitár, tangóharmonka, szrtetizátor, zongora oktatási valbbk Ugyarntl angol nyelvű izovegek tordlását Is válbbm. Erd: Kiss Le-vento, Nk-Sanc. Uj Élet u. 61 Héttőn 20 óra ubn (20603 K)
Egy bős magányos bácsi vagy nénit alo magát eibtn nem luda, ápobssal, gondozással lakásért válbbm ApnEtiofcat .Szeretet\' fi
gére várok a Nk. Pl 154-re. (23434 K)_
Jó álbpoiban lévő regi típusú, kombinál dófabúlor eladó. Érd 18 óra után a 93017-390-es lebtonszamon (23435 K) 1 éves, bika. nőstény cica alafbarátnak ingyen etvlwlő Érd. 318-701-es bbtonszamon (23436 K)
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
Ebdó 5 tol vlbnyboybr 7.000.A. üveges ajtólap 50CO.A kétszárnyú bejárati zsalus alóbg 10 000,A-ért Éld.: este az 93315-66645
lebtonszamon (23437 K)_
Uj elemes szekrénysor, valamint új 4 személyét rekamié, 2 db totállal és 1 db sarokpad. és 1 db centrifuga ebdó. Erd: Nk Tetotó u
1X53 BARMIKOR\' <23436K)__
Konyhai sarokétkezó (asztal * 2 pád) olcsón ebdó Érd. 321-206-as lebtonszamon bhet (23439 K)_
Robi 56ot, 4 ulemu Btkjgs motoros kapábgep ui álapotban 36 eFt-éri és garanciális, benznes szegék/nyírok ebdók Tel 93015-865-ös lebtonszamon (23440 K)
Ágyneműtartós haverok, 2 db rutzükus fotel TV szekrény és konyhaasztal jó állapotban olcsón ebdó. Éld 93015-865<>s lebtontzá-
mon (23441 K)_
Munkanélkülkenl középkorú hölgy mtnkát keres. MlndHi riWgctíás
érdekel Érd: 322-349-et tebtonizámon (23442 K)_
Ztetef új adánykászbt 6 db-os ebdó. Érd. 93020403-as tebton-számon (23443 K)_
Német nyelvből korreoetábsl válbtok áflabnos iskobi tanútok szá-mára. Érd. 16 órától a 313-575os lebtonszármn bhet. (23444 K) Kereskedők tevékénvsegét vagyonőr biztoslana Aianbtokal forgal-
mazasban segl* jalgére Nk Pl 154-be kérek (23445 K)_
Automata mo tógép. nwM gyártmámj. 12 eR-éft ebdó. Érd.
93075455-ös bbfonszámon [23446 K) _
Mély babakocsi és kiságy nagyon olcsón ebdó. Érd: 83-321 -051 -es
lablonszamon (23447 K)_
Matematika es-vagy fizika korrepebbs középiskobsoknak sok lel-adat megokbt. korrekt áron Érd.: Batthyány u 19. vagy a 9Q011 ¦
704-es tebtontzamon bhet (23448 K)_
3x2 méteres tzőnyeg, 2 db rézkan: ebdó. Érd 316488-as leteto-
rcn (23449 K)_
Círtogeptes gázkazán, gyerekhevefók. uj állapotban tevő bátüzhery ebdó. Érd 15 ora dán a 93-375-321 -et tetetonszamon (23450 K| Morzsoll kukorica ebdó. Érd 19 ón után a 93.375-321 -es teletonon (23451 Kj_
Aiva XK 007 excek magnodack, CD, dal drel dolby BC ás DBX el-
adó. Érd: 06-30/271-017« tebfonszámon (23452 K)_
Fagybl pásztoré ab gép klünó alapotian ebdó Érd 06-30O70-
472es telel ont zámon bhet (23453 K)_
Markó 3 funkciós babakocsi ebdó 7.000, A-ért. et egy négykerekű mozeskosaras babakocsi 15000.-R4rt Érd: 323-597-et lebtonsza-mon (23454 K)_
ÉpAök figyeleml Nagyon otoson juthat használ f> álbpolu 2 db tol. 2 db üveges ajtóhoz, kb 100 db használt palához, melyek tarobs matt sürgősen ebdók Irányár 4 db ajtó, ara csak 20.000,A pab 15 Ft/db Érd: Bajcsa, Torokvári út. 140. (szombat, vasárnap) este a
322-827-es telalonszámon. (23455 K)_
10 dJtebtonosztop ebdo Érd 31»?34-es tebtontzámon (23456 K) Megbízható falai tüggetbn hölgynek házi és hézkoni munkaéri ak-habst biztosítok Érd 93,367-0 78-as lebtonszamon (23484 K) Nagy léteiben minőségi fehérbor ebdó Érd 356-243-as tebfonszámon (23487 K)_
Valbbk takarítási válbbtoknal intozményeknél, bpcsóhazaknál ma
génnazaknál Érd 317-916-ot lebtonszamon (23500 K)_
Egy Vesta típusú, biztonsági záras gáztűzhely ebdó. Érd: a 323-210-es tebtonon (23488 K)_
Felugyetetel válbtok időt beteg emberekre, nappal es éfszaka tt
Érd 317-816« tetetonszamon (23501 K)_
Betonkeverő, tapkeverógip, kompresszor flpan árammal) ebdó
356-243<s tebToron (S489 K)__
GyermeMélugyéletet válatok nappal és éjszaka is. Erd: 317-916-os
lebtonszamon. (23502 K) _
Fiatal kisgyermekes házaspár elarlási szerződést kötoe. Érd: 322-
Ö40es tebfonszámon (23496 K) _
izást válatok (varrás kivételével) Érd1 317-916os tebtonon
Bedobó zá
(23503 K)
Büfékocsi berendezéssel ebdP Tel 317-515. (23610 K)_
20 eves Ki asztalos szakmával éretttégrvel. jogosivánnyal nyárra munkál keres. Mirrten megoldás érdekel Ajanbtokat a 93 316-583-
as telefonra kérek 123611 Kj__
17 éves bny, kereskedelmi tanub, nyán munkál keres. Ajánblokal a
93016-583as teblonra kérek. (23612 K)_
A 4-es Mátrix nyomtató újszerű albpotban ebdó Tel: 93-323464 te-
tetonon, 17 óra dán (23613 K)_
4 személyes, ebsalras bkokocsi teáes berendezéssel ebdó Tel
321-978 (23614 K)_
Asztali furogep nagy tebsttményu es Simson Star 50 ccm-es motor-
kerekpar ebdó. Tét. 313-140^1 -078. (23615 K)_
Jo álapotú. 3 Itokos fagyasztoszetóenyl vásárolnék Aortátokat a
321-766 teblonra kérek. (23647 K) _
Kárploí bútor szőnyeg, szőnyegpadó atka- és pormerteslése. vegvtbzmsá svéd gépekkel Érd 320-111 (23676 K)_
l\'ARTNERKKRESO
45/15763 elvéit hölgy rrwgbmerkedne kiggetbn, jó megjebnésú ij-ral tartós kapcsobt celobol Levebkat J^ros rozsa" jetgére. Nk Pt
154-re várok (22591 K)_
40 éve*, 165 cm magas, teisotoku végzettségű rendezett anyagi kó-rühtenyek között éto. függetten, csinosnak mondótl, kedves hölgy megismerkedne korban hozzailő, hasonb adottságokkal rendelkező, magas, nsfrciahányzó úrral tevéteket .Frezb" jeligére. Nk. Kazartak
tót 9 Pbndar Htdatóbe kerek (23333 K)_
Egy értelmiségi, Itmeíen csinos, Ifcgran hölgy, aki 42 eves, 165 cm
---mdohányzc
i kor közötti .Gyongyvl 3334 K)
magas, várja a levebt annak a HflMbfl nemdohányzó, intellgens. jo meojbbnésú urnák a tevebl, aki 4046 év kor közötti .Györoyvl-rag- jeTqéw, Nk Kazarbk bt 9 Ptander Hrdetó dmre. (23334 K)
Olyan tértit keresek társamnak, aki hűséges, ősznte, korban hozzá-mIB nem a gazdagságra és kabndm vagyk 47 éves asszon/ va-gyok Leveteket Jecsiief algere, Nk Pl Í54-ra varok (22639 Kj 38 éves, 165 cm magas, tüggetbn. rwmdotbnyzo, egzisztenciával, biztos anyagi háttérrel rendelkező fbtabmber keresi korban hozzáib. ligran kedves KXj, ismeretséget komoly kapcsolat kbbklasanak c«laból. LevetekH J^naer/ HQére. Nk Kazartak tol 9 Pbnder
Hirdetőbe kerek 123005 K)_
4,1 éves 160 cm magas lüggetbn vwJékeitelő lotalember keresi koi ban hozzá Vb hölgy bvelét, akt rendezeti otthonába költözne de bg-abbbis tartós kapctoblra vágyik Jgyütt-Egymásért" pigére Nk Ka-
zarbk 9 Pbnder Hirdetőbe. (23166 K)_
.Tavam találkozás" ptigére várom lüggetbn 47 éves kong olyan ttotoy levetet, aki minden hfeammal elogadna, gazi társra vágyó füg-gelen 47 éves térti vagyok Gyermek nem akadály lik Kazartak 9
Pbnder Hirdetőbe várom a leveleket (23167 K)_
367164 cm magát etval dpbmás hölgy, rendezeti anyagukkal keresi korban hozzá dó etvál letal ember levetet tartós kapcsobl kalakítása célából. J3úzavíiágp jeigere Nk. Kazartak 9 Plander Hrdetóbe
várokievetet (23169 K)_
28 eves 168 cm magas, kék szemű, káros szenvedélytől mentes, barna hajú intelgens, tüggetbn Iblabmber keresi étele páriái Olyan hölgy személyébert, aki nem a tóráJyfrt varia a fehér lovon, hanem a toKbn éto Ifi Kizárobg vidétó hóbyek jelentkezésének .Az étet együtt könnyebb\' jelgére Ptander Hirdetőbe Nk Kazartak 9 vá> ; > (23171 K)
60-as özvegy lérti ligrán alkatú, 50-55 éves korú barátnői keres Le veteket .Oigoravirt/ ptgére várok a Nk Pl 154be (23433 K)
50 éves, tüggetbn. p Icórúlmények közölt eb terti keres egzisztei álisan rendezett helyzetű, egyedül áló, jó abkú, csinos höbyet tartót kapcsobt célából. Leveleket .Te meg Én" jeligére a Pf 154-re kérem (23434 K)
.Tulipán" jelbém várom olyan 40 éves hölgy bvelét, ab káros szeri vedályektól mertet, egy 42 éves, 165 cm magas lüggetbn rendezett anvagakkal vr>ker eb fatabmber Nk Kazartak 9 Pbnder Hirrte
tőbe. (23460 K)_
POnkoad rózsa\' albére várom 55 eves korig olyan ur levelét aki szereletet adii ét kapni akar, ha erre vágysz akkor írj egy független 52 évet egzisztencával rsndelkezó szeretetre melo rolgynek Plan
ctor Hiidetőbe. Nk Kazanlak tol 9 ctnre (23481 K)_
17456 éves fatatot káros tzeiwedélytol mertes (genves Özvegy ember keresi nem dohányzó, arányos testalkatú hób/et, aki otthonéba kölÖzna. Szereter jaigére Nk Kazartak 9. Plándar Hirdetőbe.
f23482 K\'_
léral kere *> ¦¦s-i\'< eg, ket^r--:. mofj r 1 (jgettw fan természetű, Heftgens jóbarétot aki tzabaddejének kellemes ettolte-séhez tarsal keres Szeretem az utazást, természetet sportot
4916263 kg barna hajú független, magamra és környezetemre igényes vagyok .Párosan szép az étet\' jeligére várok teve lei a Nk Ka-
zartak? Plándar Htroetóbe. (23483 K)_
44 éves nem lüggetbn lérti szabadbós partnert keres csbos hölgy személyeben La vetekéi JDiszkrécto\' |eigére a Pbnder Hrdetóbe Nk,
Kazartak 9-be kérek (23494 K)_
25 évet lány magismerkedne érettségizett, rteltgens, irtelekJualis, gátlásos zárkózol, magának való, begubódzó. álmodozó termé szetú, ragyon tzerény, most, sportot, úszást, keiékpáiozást, torán-dutost kadvetó fiúval Levebket .Nagyon szerény es begubcdzo" al-
gére a Nk Pl. 154b* várok bvebt (23555 K)_
40/162-70 lüggetbn, rendezeti életvitelű, utazást, természetei kedve lő hölgy társai, barátját keresi olyan lüggetbn férfi személyében, aki intelgens, vtíam természetű, fiabbs, káros szenvedélyektől mentes, hűséges Ha Mezei bátran H Levebket .Őszinteség, hűség; jelgére. Nk Pl: 154-be kérek (23616 K)
55 798
A legújabb adatok szerint jelenleg 55798 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten tizenöt csecsemő született Nagykanizsán és vonzáskörzetében, ebből ötöt jelentettek be nagykanizsai lakcímre. A mögöttünk álló hét folyamán huszonhét polgár halálozott el. A hét folyamán huszonnyolc fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni, nyolcan pedig kijelentkeztek. Városunk lakossága kilenc fővel nőtt, Hétvégén hat párt esketett az anyakönyvvezető, ebből nyolc fő nagykanizsai illetőségű.
Érzetemgazdag rtebgens. gyöngéden szenvedélyes, 40-es hunán értelmiségi saját lakassál rendeké:o terti keresi értelmes, csinos, őszrtte, hűséges társát Leveleket _fte|etmek~ jelgére, Nk Pl 154
amre kérek. (23617 K)_
42 eves, rendezett anyagi körütmények között élő, molett nő korban hozzailő, szeretetre vágyó társat keres. Levebket ,Mindg kel egy barát" jeligére, Nk Pl 154-be kérek (23618 K)_
47 eves. rendezett anyaguk között élő, de csak telkiekben gazdag nő. korban hozzailő, hasonló adottságú tártat keres. Levebket ,Ta-
láfcozas" jelgére. Nk Pl 154be kérek. (23619 K)_
Ha egyedüt érzed magad ha hiányzik a kedvesség, ha caros vagy és káros szenveclétytóT mentes, akkor rj egy 42 éves, szeretetre méltó, barna, 180 cm magát brtinak Levebket .Vbam évek veted* jal-
gére. NkPf 154-be kerek. {23620 K)_
30 eves. függetten halatember megismerkedne efralt hölggyel tarlós kapcsobt reményében 40 éves korig. Levebket .Skorpió" plgere.
Nk Pl.: 154be kérek (23621 K)_
49 éves, elvált, gyermekét egyedül nevelő, találós hoby sajal bkás sal komoly szándékú térti ismeretséget keresi Levebket /étlen
körytyebb" Mgére. Nk Pl: 154-be kérem (23623 K)_
Komoly terti ismeretségét keresi 55 éves kóró egy 48 éves, barna, vidám természetű özvegy hölgy. Levebket jXez a kézben\' jetgére. Pbnder Hirdetőbe. Nk Kazartak tol 9-be kérem. Í23666 K) Egyedül éb, dpbmás fiatalember rendezett anyagiakkal keresi étele párját Olyan vékony lestakatú, nemdohányzó lányok levetet várom, akfcnek még nrcs gyermeki*, de szeretnének, akt: 35 évnél fiatalabbak és 156-165 cm magasak Levebket „Barát egy éWen ár jei-gére kérem Nk Kazartak tol 9 Pbnder Hirdetőbe (23667 K) 40/16663 etvál, értelmiségi no rendezett anyagukkal keresi kizárólag tüggetbn, jó megjebnésú. HeJtgens lérti ismeretségét tartós kapcsobl ce|ából Levebket .fehér orgona\' jetgére Pbnder Hrteto
be, Nk. Kazartak tot 9-be kérem 123668 K)_
Keresem komoly kapcsobt kbtakftósahoz a társam 43 éves kong. Magam független, 43/176 cm magas, vidéken élő, stabil anyagukkal rervjelkezőTtüggetton lerti vagyok Leveleket „Korrory kapcsobl" pl-gere. Pbnder Hrdetóbe, Nk Kazartak krt 9-be kérem (23669 K)
.Lila akác" jeligére várom kedves hölgyem a bvabt, ha még nem múlt el 4? eves, barátra, társra vágyik. Én egy 41 eves. tüggetbn. rendezett anyagiakkal bíró, 180 cm magas, káros szenvedélytől mentes férfi vagyok Pbnder Hirdető, Nk. Kazan-
bk krt 9. (23670 K)_
367154 cm magas, efvál. 2 gyermekevei élő ttogy megemelkedne tartós kapcsobt céiabol hasonló adottságokkal rendelkező ural 45 éves kong Levebket .Nyár* p#gére. Nk Kazanbk tol 9-be kérem
Plander Hirdetőbe (23671 K)_
Kelbmes megjebnesű, értelmiségi. 43 évet barátnőmnek barátot keresek függetten, tamperamenhirios. to megptenésú ur személyében Levebket .Barátság7 BfcrjWBi Nj. Kazartak tol 9 Pbnder Hirdető
dmre kérem (23672 K)_
„Kozos nyár" plgere varom egy kedves, csinos höby bvabt 35 eves torig, aki szemletet tud adni. és kapni is szeretne Pbnder Hrdetó. Nk Kazartak krt 9. (23673 K) _
93/314-672
Az Élettér BgyesUlet által működtetett állatmenhelyen csaknem száz talált vagy elkóborolt eb. kis -és nagytestű keverék házőrzők és fajtiszta kutyák, köztük német vizsla kan és szuka, Wels terrier kan és skót juhász szuka kutyák várnak gazdára.
A talált kutyák hétfőtől péntekig, nyolctól tizenegyig adhatók le a menhelyen. A gazdátlan kutyusok -akik egyébként bekerülésükkor oltást kapnak, s pontosan nyilvántartottak - szombatonként délután keltőtől háromig - költségtérítési díj fizetése ellenében - elvihetők a Sáncban, a Thury-laktanya mögött található menhelyről.
INGYENES
lakossági apró
FELADHATÓ:
NagyXarüzsa, Terv u. 3.
TELEFON:
93/310-840, 312-30B
ú mis íitUUnÁ\' tCín\' é>údfoíMt
mtftJltt flimit.
32
KANIZSA- M
1997. május 16.
EXEMPLUM
DÍJ KANIZSÁRA
A Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Papp Ferenc elnyerte az Exemplum Alapítvány hatvanezer forintos ösztöndíját a közművelődés finanszírozásának új módszereiről, a mecenatúra és szponzorálás gyakorlati kérdéseiről írt dolgozatával.
A tavaly létrehozott, országos alapítvány kuratóriuma a pályázatban jelzett tevékenység fontosságát és a benne lévő kulturális innovációt értékelve javasolta a kanizsai szakember elismerését.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás; 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 16-án 18 órakor: DOMÁNY ZOLTÁN ZENTAI ELŐADÓMŰVÉSZ IRODALMI ESTJE
- 17-én 19.30 órakor: „CAN-TATE DOMINÓ..."
A HSMK VEGYESKARÁNAK MINŐSÍTŐ HANGVERSENYE A FELSŐTEMPLOMBAN
- 19-én 20 órakor: KÁPOLNA KONCERTEK
A BUDAPESTI KLARINÉT QUARTET HANGVERSENYE
- 22-én 10 és 13 órakor: HÓFEHÉRKE - bábjáték
A Süni-Büni Bábcsoport előadása rJ
- 22-én 17 órakor: HUMÁN- % ÖKOLÓGIAI SZABAD- a EGYETEM
„Zala megye helyi védettségű természetvédelmi területei" -előadás.
eV—_fl
BÚCSÚ, AUTÓVAL IS
A múlt hét végén nemcsak a középiskolák negyedéves diákjai búcsúztak el tanáraiktól, társaiktól, hanem a technikusjelölt, ötödikes tanulók is befejezték tanulmányaikat. A hagyományt megtartva a Cserháti Sándor Szakközépiskola végzősei autós felvonulással köszöntek el a várostól. A lampionokkal és egyéb kellékekkel feldíszített, traktorokból és személygépkocsikból álló karaván - hangos