Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.26 MB
2008-11-12 15:21:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
602
1347
Rövid leírás | Teljes leírás (1.12 MB)

Kanizsa 1997. 027-030. szám - július

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

AZ ÍRÓI FELELŐSSÉG A KÁRPÁTMEDENCÉBEN -POLITIKUSÁN
Neves írói gárda ült az elnöki helyeken az Identitás-Szabadegyetem előadássorozatán. Pomogáts Béla, Jókai Anna, Czine Mihály Magyarországot képviselte; Lászlójfy Aladár Erdélyt, Gál Sándor Szlovákiát, Tari István a Vajdaságot, míg Szunyogh Sándor és Bencze Lajos Szlovéniát reprezentálta. A művészet szerepe másodlagossá vált a megnyilatkozásokban. A valóságos problémák mellett írói sérelmek kerültek előtérbe -jó előadásban.
Pomogáts Béla a jelenlegi magyar parlament tagjait politikai idiótáknak nevezte. Kiemelte, hogy a nemzeti identitás erősítésében az irodalomnak lehet szerepe.
Jókai Anna stupid rendszerről beszélt. Kiemelte a magyar író megváltozott helyzetét. Természetesen a pénztelenségre utalt. Helyzetüket így fogalmazta meg: „...süket csöndnek beszéltem. " Hangsúlyozta, az író felelőssége nem változott meg. Olyan könyveket kell írni, amelyek „fontos könyvek".
Czine Mihály az írók felelősségét más oldalról világította meg. Beszélt arról az aggodalomról is, hogy a tankönyvekbe kik fognak kerülni, a jövő nemzedéke kikről fog tanulni, kik jelentik az értékeket.
Lászlóffy Aladár gondolatait a Kanizsa tézis-börze szatirikus hangú felolvasásában foglalta össze szellemesen. Gál Sándor és Tari István elégedetlenségének adott hangot, sokkal többet várnak az anyaországtól érdekeik védelmében. Szunyogh Sándor volt az egyedüli, aki az írók felelősségéről úgy szólt, hogy helyzetük javításán nekik is kell munkálkodni. Elmondta, hogy az irodalmat úgy terjesztik, hogy viszik köteteiket az olvasóhoz.
Bencze Lajos helyesen utalt a múlt teljes föltáratlanságá-nak hiányára. Ebben is látja az írói felelősséget. Erősen politikai kicsengése volt az írói gondolatoknak. így a hozzászólók Trianon, a kisebbségi sors felé fordultak inkább, mint az írói felelősség kérdéséhez.
Horváth György
KIT, S MIKOR?
Információink szerint a Suhai Sándor lemondása miatt szükségessé vált időközi polgármesteri választások időpontjára a legesélyesebb a szeptember hatodikai időpont. Mint Varga Ferenctől, a Választási Bizottság elnökétől megtudtuk, a VB első ülésére július 14-én kerül sor. Elmondta, mindenképpen szeptember első felére teszik a választás időpontját, ő megfelelőnek tartja a szeptember hatodikát is.
A kanizsai pártokat megkérdezve a következő nyilatkozatokat kaptuk:
Szabad Demokraták Szövetsége, Rost János elnök: - Elsősorban a szocialista párttal közös jelöltben gondolkodunk, de az egyeztető tárgyalások még tartanak. Ezek befejeztéig konkrét nevet nem kívánunk nyilvánosságra hozni, amennyiben kudarcba fulladnának, természetesen lenne önálló jelöltünk. A választások időpontjára szeptember elejei időpontot tartanánk szerencsésnek, talán szeptember első-harmadik vasárnapját.
Szocialista Párt, Böröcz Zoltán: - Koalíciós, közös jelöltet szeret-
nénk, nevet azonban még nem lehet mondani, hisz a tárgyalások még tartanak. Az időpont pedig a legkorábban lehetséges legyen.
KDNP, MDNP, MDF, FIDESZ, MIÉP, FKGP nevében Kovács János: - Egyelőre tartanak az egyeztetések, már csak egy-két név van a lehetőségek között, de jelenleg az ő nevüket nem kívánjuk nyilvánosságra hozni. Nekünk ősz elejei időpont, mondjuk szeptember harmadik vasárnapja felelne meg legjobban a választások időpontjára..
Erdő és iVlezőgazdaszövetség, Bognár László elnök: - Van jelöltünk, nevét nem kívánjuk még közölni a nyilvánossággal. Nincs konkrét tervünk időpontra vonatkozólag, bármikor ősszel megfelel.
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ÁRA: 35 FI
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Telefon/lax:
(93) 312-385
AIAPÍTVA: 1989.
tX. évfolyam 27. szám 1997. július 4.
Isten, áldd meg a magyart
- IDENTITÁSTUDATTAL
A magyar Himnusszal kezdődött, Dzsida Jenő: Psalmus hungaricusá-val folytatódott (Horváth István Radnóti-díjas előadásában), majd Cseke Zoltán bevezető gondolataival nyitott az Identitás Szabadegyetem Nemzeti identitások és európai identitás címmel.
A fő szervező, Cseke Zoltán barátsággal köszöntötte a régi és új résztvevőket, a megjelenteket. A szabadegyetem egyik célját úgy fogalmazta meg, hogy a magyar nemzet újabb ezer év után is létezzen. Hiszen történelmünk folyamán voltak kényszerítő tényezők, ezek elől nem lehetett kitérni. Azt is hangsúlyozta, hogy ez a hazánk, nem szabad innen elvándorolni. A magyar kultúrát meg kell őrizni, nem szabad lemondani hagyományainkról, a múltunk kell, hogy éltessen bennünket.
Göndör István, a nap házigazdája köszöntötte ezután dr. Pataki István helyettes-államtitkárt, aki az Európai Unióhoz való csatlakozás esélyei és jövőképünk címmel tartott előadást.
A gondolatsorai három fő sarokpont köré sorakoztak fel. Ezek: az európai integráció fogalma; esélyek
a bekerülésről; milyen lesz a jövőképünk?
A létkérdésünk az - mondta -. hogy milyen esélyekkel megyünk a NATO-ba, az Európai Unióba.
Kiinduló alapelve Magyarországnak nem lehet más. mint demokratikus értékeink megőrzése. Hazánknak ott kell lenni a döntéshozók asztalánál. Ez az év a döntések éve lesz. Beszélt az ország előtt álló alternatívákról, indokolta az előttünk álló lehetőségeket és kihasználási módjukat. Vagy Magyarország megmarad egyedül, így próbálja érvényesíteni érdekeit. A másik lehetőség a valakihez, a valamihez való kötődés. A harmadik az, hogy a közép-kelet-európai országok megpróbálnak közösen összefogni. Együtt fogják képviselni az érdekeiket. Az első és harmadik variáció igazán nem megfogható.
Az esélyekről a következőket fogalmazta meg dr. Pataki István: Soha ilyen kedvező lehetőségeink nem voltak. Először van igazán lehetőség érdekeink megvalósítására, Ráadásul nincsen jelenleg egyetlen állam sem, amelynek érdeke lenne, hogy feszültségeket szítson.
A cél egyértelmű: stabilabb és
békésebb rendszert kell teremteni. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy Magyarország külföldi megítélése a csatlakozni vágyó államok között a legjobb. Szólt az előadó a meglévő gondokról is. Kiemelte, hogy Nyugat-Európa gazdasági nehézségekkel küzd. Jelentős a munkanélküliség. Európa nincs felkészülve a kelet-európai változásokra; az 1989-1990-es fordulat váratlanul érte őket. Az is probléma, hogy kevésbé ismernek bennünket, kevésbé ismerik a térséget.
Esélyeinket elsősorban magunk alakítjuk.
Pozitív jövőképei rajzolt fel az előadó. Azt emelte ki, hogy biztonsági szempontból kiszámítható Európa lesz a Földön.
Két kérdéskört érintett még az előadó: az egyik a szuverenitás, a másik az identitás. Mind a kettő megmaradásának egyértelműen reális esélye van.
Összességében megállapítható, hogy Magyarország érdekelt az integrációban.
A bevezető előadás jó munkalapot adott arra, hogy a tanácskozás sikeres legyen.
Horváth György
I
KANIZSA - \'Zfíneá
1997. július 4.
A boldog életet rontja-e, a köz- és politikai életben való részvétel?
A fenti kérdésre ad és idéz másoktól is igenlő vagy tagadó válaszokat Seneca római filozófus illetve államférfi, aki Néró császár nevelője volt.
Az Élet rövidségéről szóló könyve szerint a bölcshöz egyedül méltó a magasabb rendű eszményekkel jobban összhangban álló, mindennapi életmód, ami végeredményben az egész boldog élet alapja. Hivatkozott könyvében nemleges választ ad, a közéletben való részvétel kérdésében, mert időpazarlásnak az élet felesleges elvesztegetésének ítél minden olyan tevékenységet - legyen az politikai feladat, vagy közszolgálat -, amely nem a lélek ápolását hivatott biztosítani: Ugyanő a Lelki nyugalomról szóló munkájában viszont a vállalt közérdektől való gyors meghátrálásért elmarasztal valakit.
Hivatkozik arra, hogy az athéni demokrácia fénykorának vezéregyénisége, Periklész a peloponnézuszi háborúban elesettek fölött tartott híres beszédében a közéletben való részvételt az athéni polgár egyik legfőbb ismérveként, egyben kötelességeként említette. Az Athénieknek ezért egyformán gondjuk van a saját házukra és az állam ügyeire. Periklész szerint ők az egyetlenek, akik a magukat a közügyektől távol tartókat nem egyszerűen visszavonultak-nak, hanem egyenesen semmirekellőknek tartják.
Seneca említést tesz arról, hogy Szókratész védőbeszédében Periklészével homlokegyenest ellenkező véleményt nyilvánított a vita tárgyát képező témában. Ugyanis azt mondta, ha régebben megkísérelte volna az államügyekben való nyilvános szereplést, már régen elpusztult volna. Szerinte nem is lehetséges, hogy biztonságban maradhasson bárki, akik megkísérli, hogy megakadályozza azt a sok igazságtalanságot és törvénytelenséget, ami Athén városában történik. Arra van tehát szükség, hogy az igazságért valóban har-
coló ember, ha legalábbis rövid időre biztonságban óhajt maradni, akkor magánéletet és állam-férfiú-életet éljen.
Az idézett történelmi példák inkább Szókratész keserű őszinteségét igazolták, szemben a Periklész-beszéd eszményítő kijelentéseivel ellentétben, ugyanis az athéni demokráciának Periklész kivételével nem volt olyan kiemelkedő politikusa és hadvezére, akit a fénykorát élő demokrácia ne ítélt volna száműzetésre, vagy akit legalábbis ne hozott volna megalázó helyzetbe.
Epikurosz is óva intette tanítványait a politikában való részvételtől. Veszélyesnek tartotta azt részint a létbiztonság, részint a lélek háborítatlan nyugalma szempontjából. Az emberektől való biztonságnak legtisztább forrása szerinte a visszavonulásból ered.
Zenon Periklészhez hasonlóan azt vallja, hogy a bölcsnek feltétlenül részt kell venni a közéletben, ha valami nem akadályozza ebben.
Záró véleményként szerintem azoknak van igazuk, akik nem tartják a boldog élet feltétlen megrontójának a köz-, illetve a politikai életben való részvételt. Persze egyes helyzetek, mint például az öregség, a közéletből való visszavonulást okozhatják. Az embernek társas lényi volta is szinte kívánja a közéleti szereplését. A közéleti hivatalokban, iskolákban, vállalatokban stb. felmerülő feladatokat olyan állampolgároknak kell ellátni, akiknek Periklész szerint nemcsak a saját házukra, hanem az állam ügyeire is van gondjuk.
A politikát századunk három évtizedében úri huncutságnak nevezték, de ez mára egy divatját múlt szólássá degradálódott. Itt viszont megjegyzem, hogy a nemzetközi politikai szervezetekbe bekapcsolódott pártok tagjai ne feledjék el, hogy ők elsősorban magyarok.
dr. Pais János
KOSZORÚZÁS
Ünnepélyes koszorúzással zárult le annak a német katonai különítménynek a munkája, mely vállalta a német-magyar katonai temető rendbehozását. A koszorúzáson Tíittő István alpolgármester szavai után magyar észről Nóvák István ezredes, német részről Fritscher főhadnagy, a német delegáció vezetője helyezte el a kegyelet koszorúit.
NEM HIBÁZTAK
Panasszal fordult hozzánk egyik olvasónk. Mint mondotta, becsapva érzi magát, ugyanis szerinte nem kapta meg azt az adókedvezményt, melyet katalizátor beszerelése esetén a hirdetésekben ajánlanak neki. A hirdetésben ugyanis a súlyadó felére csökkenését hirdetik, míg az ő gépkocsijának súlyadója csak körülbelül harmadával csökkent. Az ügynek szerkesztőségünk természetesen utána járt. Mint információinkból kitűnt, az adókedvezmény mindig a változást követő hónap elsejétől jár. A szóban forgó esetben pedig az adózás szempontjából változást okozó katalizátorbeszerelés májusban történt, így a kedvezmény - jelen esetben a súlyadó felére csökkentése - június elsejétől lép érvénybe. Tehát az addig eltelt öt hónapra arányosan kiszámítva a teljes súlyadó mértékét kell megfizetni, a hátralévő hét hónapra pedig szintén arányosan kiszámítva a felére csökkentett adót. A következő évben természetesen már az egész évre vonatkozik a kedvezmény, így tehát az ügyben szabálytalanság vagy tévedés nem történt.
Ember és természet
A Batthyány Lajos Gimnázium Ember és Természet címmel ökológiai tábor rendez az Alpok-Adria Munkaközösség tartományaiban élő fiatalok számára. A Zalacsében, egy felújított malomépületben helyet kapó táborban régiónként 2-2 fiatal vehet részt. A táborban a fiatalok környezetvédelmi, természetvédelmi és embervédelmi tudatosságát és lelkiismeretét kívánják fejleszteni. Példákat láthatnak a természetközeli életmódra - melynek Magyarországon léteznek hagyományai - és a helyi ökoturizmusra. A tábor résztvevői megismerhetik a gazdag magyar népművészeti és kézműves hagyományokat. A rendezvény céljai közt szerepel a fiatalok ökológiai szemléletének fejlesztése, tapasztalatok cseréje, módszerek megismerése, szervezeti és személyi kapcsolatok kialakítása.
SIKERES SZAKVIZSGÁK
A DKG-EAST Rt. június 16-23-a között a tanműhely munkacsarnokaiban sikerrel bonyolította le négy fémipari alapszakma gyakorlati vizsgáját. A jelöltek az azt követő napokon - központi tételekből - tettek szóbeli vizsgát.
A tizenöt végzős esztergályosnak a gyakorlati vizsgán lépcsős csőtengelyt kellett elkészíteni - négy óra alatt - jó minőségben. Az elnöki teendőket Pankasz Géza mérnök látta el. A tizenhárom géplakatos vizsgaelnöke Mórocz Imre mérnök volt. A meghatározott vizsgafeladat egy század milliméter pontosságú rögzítőbilincs elkészítése volt, melyet egy-egy szerszámgépen önálló szerelési munka elvégzése követett. A tizenkét vas-, fémszerkezet lakatosnál az elnöki teendőket Hegedűs Miklós mérnök látta el. A lakatos és a hegesztő szakmunkás bizonyítvány megszerzéséhez a végzősöknek egy ipari szorítókengyel lakatos munkái után, a végleges formát biztosító hegesztési feladatokat precízen kellett végrehajtani. A nyolc fős hegesztő csoport képességeit próbára tette a lemez és csőpozíció hegesztési megoldás. Vass Gyula vizsgabizottsági elnök irányításával a jelölteknek lánghegcsztési, lángvágási, villamos ívhegesz-tési, valamint védőgázas hegesztési tudásukról kellett számot adni.
Lendvai László, a DKG-EAST Rt. tanműhelyvezetője a vizsgákat követő munkanapon így vélekedett: - A tanulók összesített vizsgáját értékelve elmondható, hogy a közepesnél jobb átlag az egyenletes felkészülést tükrözi. A négy szakma tanulói-vizsgázói a jövőre nézve is bíztató eredményt produkáltak.
Bödör Béla
1997. július 4.
I
KANIZSA - VttAo*
2
Európában megismerték ezen növény ártalmasságát. Jellegzetes lelőhelyei közé tartoznak a frissen feltört, rendezetlen építési területek, elhanyagolt kertek, árokpartok, parkok, utak szélei. A növény mérete 20 és 150 cm-es magasság között változik. Felálló szárú, rendszerint dúsan elágazó, terebélyes növény. Levelei sötétzöld színűek. A porzós virágok a hajtások csúcsán találhatók, egy virágzatban 15-35 halványsárga virág van.
PARLAGFŰ
Ismét veszélyeztet a parlagfű. Ismeretes, hogy e gyomnövény pollenje a legfőbb kiváltója több allergiás megbetegedésnek, így például a pollen okozta asztma, szezonális allergiás nátha (szénanátha) és az allergiás kötőhártya-gyulla-dás kiváltása is túlnyomórészt ezen növény virágporának számlájára írható. De mi is ez a növény?
Bemutatkozik: a parlagfű (Ambrosia elatior)
Hazája az észak-amerikai végtelen préri volt. Kedvenc eledele volt itt a vándorló bölénycsordáknak, így hát természetes ellensége gondoskodott túlzott elszaporodásának megakadályozásáról. De aztán megérkezett a fehér ember, a maga európai „kultúrájával" és ezerszámra irtotta a bölényeket. S nem elég hogy irtotta a parlagfű ellenségét, még új szaporodási területeknek a lehetőségét is nyújtotta számára. A parlagfű pollenje megragadt az Európába induló hajók rakományain, így fedezhették fel századunk elején a parlagfű első telepeit a nagy kikötők környékén. Azóta folyamatosan terjed, s mostanra már egyre nagyobb területeken, szinte egész
Irtsuk a parlagfüvet!
E gyomnövény virágzási időszaka júliustól október végéig tart. Leghatásosabban már tavaszi megjelenésekor lehet irtani, lehetőleg gyökérrel együtt történő kihúzásával, illetőleg tömeges előfordulása esetén még a virágzás előtti kaszálásával. Nagyon fontos, hogy a kiirtott teriileteket újra ellenőrizzük, mert újabb hajtások megjelenése várható. Az 1988. évi II. számú törvényerejű rendeletben az állam minden földhasználó számára előírja, hogy ingatlanán és ingatlana előtti járdán köteles gyommentesítést végezni. A nagykanizsai közgyűlés rendelete szerint bármely ingatlan tulajdonosa köteles lakóterületét és egyéb ingatlanát a veszélyes gyomoktól, gaztól (pl.: parlagfű) mentesíteni.
Az ANTSZ véleménye szerint a pollen városi levegőben keringő porral keveredve még nagyobb veszélyt jelent, ezért e növény irtását minél előbb meg kell kezdeni. Helyi rendelét is kötelez egyébként erre minden polgárt, mikor előírja, hogy egy terület tulajdonosa köteles saját lakóteriiletét és egyéb ingatlanát a veszélyes gyomoktól mentesíteni. Városunkban idén is indul a parlagfű irtására akció.
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján, a Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvánnyal közösen - a város területén
PARLAGFŰ GYŰJTÉST
szervez 1997. július 5-től augusztus 15. napjáig.
A fiatal négyleveles növényke már gyomlálással és kapálással is irtható.
Jjjqi.il1,
A kifejlett parlagfű elérheti az 1,0-1,5 m magasságot is.
Az allergiát okozó virágpor (pollen).
IRTSUK AZ ALLERGIÁT OKOZÓ PARLAGFÜVET!
( KANIZSA - Öttáon^téutt^at }
1997julins4.
Napirend előtt elsőként dr. Csákai Iván tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy a SZEB megtette javaslatát a legutóbbi első lakáshoz jutók támogatási kérelmeire. A bizottság elnöke azt is elmondta, hogy a lakásmobilitást elősegítő kamatmentes kölcsön-támogatásra az ezt követő időben nem tudnak pénzt adni.
Dr. Bárányi Enikő arcai hívta fel a figyelmet, hogy a lassan felépülő nyugdíjasház alapító okirata nincsen készen. Marton István azért emelt szót, hogy az illetékesek intézkedjenek, mert évek óta és az utóbbi időben különösen megnőtt a kanizsai központi temetőben a kegytárgyak lopása.
A polgármesteri tájékoztató és a jelentés napirendje tárgyalása során Marton István a húszmillió forintos KÖGÁZ-részvény bevétele felöl érdeklődött. Kálócziné Eberling Márta elmondta, hogy a részvénycsomag egy részét értékesítették. A Pénzügyi Bizottság elnöke szerint a közgyűlési határozat értelmében a polgármestert hatalmazták fel az értékesítéssel, amely döntés során egyösszegű eladásra gondoltak. Mint mondta, így rossz esetben a megmaradt részvények értéke csökkenhet. Azt is kihangsúlyozta, hogy az érvényes rendelet szerint ekkora mértékű hasznosítás esetén a PB illetékessége lett volna az érvényes. A képviselő az Olajbányász létesítmény-fenntartásában kialakított KÖGÁZ-állásponttal kapcsolatban megjegyezte, hogy nem lehet szó visszavásárlásról. Másrészt megfontolásra ajánlotta azt is, hogy a létesítmény megvásárlásán kívül az önkormányzat más megoldással is foglalkozzon. Dr. Horváth György sérelmezte, hogy az egy évvel ezelőtti szakhatósági véleménnyel ellentétben a Magyar utca 18. számú házat le kell bontani, amelynek tetőfelújítását a közelmúltban végeztette el a tulajdonos.
A Vagyongazdálkodási Iroda szerint ez elkerülhetetlen az Arany János utca meghosszabbítása miatt. A műszaki osztály vezetője szerint a legújabb szakvélemények szerint mégis megoldható az útépítés a ház lebontása nélkül is, csak az információ még nem érkezett meg a Vagyonirodára. Marton István a Rozgonyi utca 1-gyel kapcsolatban elmondta, hogy nem ért egyet a zárt üléssel, mert a téma nyílt tárgyalása nem sérti az önkormányzat érdekeit. A képviselő az ügyben feltett kérdéseire adott válaszra csak a közgyűlés által megszavazott zárt ülésen reagálhatott. Papp Ferenc interpellációjára adott válasz szerint, amelyet az igazgatási osztály illetékese szóban is kiegészített, a Cola Bár zajkibocsátási szintje a megenge-
dettnél jóval magasabb, figyelmeztetés után a jogszabályok alapján büntethető az üzemeltető. Bicsak Miklós azért interpellált,
ÜLÉSEZETT
AZ ÖNKORMÁNYZAT
hogy a korpavári volt iskolaépületben akadályozzák meg a illetéktelenek behatolását. Hajgató Sándor kiskanizsai temetői, nyilvános telefon és veszélyes fák ügyében emelt szót. Balogh Tibor az új fizetőparkolási helyzet lakosságot érintő problémáira mutatott rá. Marton István az ügyben interpellált, hogy a hivatal vezetése GVB-PB közös határozat ellenére nem tett eleget feladatának, nem készítette el a számlavezetési pályázatok előminősítését. Ezt követően Tarnóczky Attila és Röst János módosító indítványait támogatva a közgyűlés elfogadta az új Beruházási Szabályzatot. Az önkormányzati tulajdonban lévő házingatlanok elidegenítéséről szóló rendelet szerint ezután a kárpótlási jeggyel rendelkezők kedvezménye megszűnik lakásvásárlás esetén, harmadik személynek nem értékesíthető bérlakás, újra érvénybe lép a forgalmi érték ötven százalékán történő vételár - készpénzfizetés esetén újabb ötven százalék kedvezménnyel. A nem lakáscélú ingatlanok tilalmi listájáról levette a közgyűlés a Rozgonyi utca fotó- és fodrászüzletet. Az elfogadott rendelet értelmében a nem lakáscélú ingatlanok a forgalmi érték száz százalékán, a privatizáltak kilencven százalékán, a garázsok hatvanöt százalékán értékesíthetők. A testület elfogadta a külkapcsolati tervet, a fedezetül szolgáló előirányzatot négymillió forintra emelve. Elfogadásra került a Vízmű elmúlt évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató és a kórház finanszírozási előlegfelvételhez garanciát vállalt az önkormányzat. A Családi Iroda átalakítására tett javaslatok közül a közgyűlés azt a változatot támogatta, amely szerint a dolgozókból alakuló Bt. egy évre pályáztatás nélkül kapja a Vasemberház helyiségeit bérleti díj fejében és a tevékenységet végzi. Egy év után az ősszel meghirdetett pályázat nyertese láthatja el a feladatot. A közgyűlés Tüttő István helyettesítési díját a polgármesteri bruttó illetmény negyven százalékában határozta meg. Egy lakóközösség kérésére gondozásukba adtak egy Eötvös téren egy közterületet, a miklósfai sportpálya megvásárlása mellett döntöttek, majd hozzájárultak a Vegyeskart támogató alapítvány létrehozásához, ame-
lyet a HSMK tizenötezer forint hozzájárulással kezdeményezett. A Nagyrác utcai volt iskolaépület hasznosítását tárgyaló napirend elnapolásra került. A Szociális Foglalkoztató vezetőjének, dr. Berlinger Henriknének szóbeli kiegészítése után a közgyűlés úgy döntött, hogy a korábban az intézménynek juttatott közel tizennyolcmillió forintos kölcsönt támogatásra változtatja, de az előterjesztésben szereplő hatmillió forintos plusztámogatás kérdését bizottsági hatáskörbe utalja. Marton István szerint az önkormányzati támogatás mértéke túl magas a rehabilitált foglalkoztatottak számához képest. A képviselő rámutatott arra, hogy az elmúlt években mekkora támogatást kapott a Foglalkoztató.
Ezt követően a logisztikai központról készített tájékoztatót tekintette át a közgyűlés. Tüttő István ismertette a város esélyeit annak tükrében, hogy döntés született az autópálya ügyéről. Marton István szerint a földrajzi elhelyezkedés alapján egyértelmű lenne Kanizsa elsősége. Megjegyezte azt, hogy az ellenlobby sikere esetén, a módszerek ismeretében megkérdőjelezhető, mit keres Kanizsa Zala megyében. Röst János ismertette, hogy a hét végén Zalában járt politikai államtitkár, Kovács Kálmán szerint esélyeink még pozitívabb irányba változtak. Tarnóczky Attila szerint az ismereteink szerint zároltatott szakértői véleményt propagálni, terjeszteni kellene miniszterek, államtitkárok, területfejlesztési tanácstagok között. A tájékoztatót a közgyűlés elfogadta. A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztését elősegítő pályázatokat támogatta a testület.
Deiszinger József szerint sikertelen pályázat esetén felül kell vizsgálni a hulladékgyűjtő céggel kötött szerződést. Kalmár István rámutatott, hogy mindenképpen vizsgálják felül a szerződést, hiszen hosszadalmas, eredménytelen tárgyalások folytak minden alkalommal, amikor előjött a hulladékgyűjtés kérdése. A költségvetést felülvizsgáló, illetve a jövő évi költségvetést előkészítő bizottság tagjainak a közgyűlés megválasztotta Marton Istvánt, Kalmár Istvánt, Deiszinger Józsefet valamint Tüttő István alpolgármestert és a gazdasági osztály vezetőjét, Bez-
nicza Miklóst. Felkérték az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság vezetőjét az 1848-as jubileumi szervezőbizottság felállítására, majd a közgyűlés elfogadta azt az ajánlatot, hogy a Duna Tv hat perces városreklámjának közvetítésére másfélmillió forintot irányozzanak elő. Az épített és természeti környezet védelméről szóló rendelet vitája során Magyar József javasolta, hogy a korábban önálló pont alatt védettséget élvező Olajos-lakótelep általános rendelkezései mellett mellékletként jelenjen meg a részletes szabályozás is. A rendeletet a közgyűlés elfogadta. Dr. Horváth György önálló képviselői indítványban kért gyors intézkedést az életveszélyessé vált, nagy értékű, Sugár utca 3. számú épület megmentéséért, az életveszély elhárításáért. Zárt ülésen került megtárgyalásra a Rozgonyi utca 1. számú épület felújítását követően elrendelt szakértői vizsgálati jelentés, amelyet a közgyűlés elfogadott, felkérve az alpolgármestert, hogy a kijavítandó hibák javítását végeztesse el, bonyolítsák le az érintettek egyeztetéseit. Független szakértőkkel vizsgáltassa meg, érte-e kár az önkormányzatot, és ha igen, mekkora, illetve tervezői, műszaki ellenőri, kivitelezői vagy/és beruházói felelősség miatt. A még értékesítetlen helyiségek hasznosítására pályázatot ír ki az önkormányzat, amelyen ingatlanközvetítők indulhatnak. A piac megszüntetéséről úgy határozott a testület, hogy a jelenlegi élelmiszerpiacot 1997. október 4-gyel megszünteti, a bérlemények bérlőit és az üzletek tulajdonosait erről kiértesíti. A kosaras piac helyén a Via Kanizsa Kft. fizetett parkolót fog üzemeltetni. Az Alfától az Omegáig Kft. százötvenmillió forintos hitelfelvételéhez az önkormányzat garanciát vállalt. Az egyéves lejáratú hitel garanciája azt is jelenti egyben, hogy a szabad üzletekre az önkormányzat gyakorlatilag jelzálogot jegyez. A vásárcsarnok üzemeltetésére vonatkozó javaslatot a következő közgyűlésig ki kell dolgozni. Tüttő István tájékoztatása szerint várhatóan egy héten belül rendkívüli közgyűlést hívnak össze, amelyen már az üzemeltetési elképzelések is megtárgyalásra kerülnek.
L. I.
1997. júfius 4.
I
KANIZSA - *&Oidetéa,
I
PÁLYÁZAT
KÜLFÖLDI TULAJDONBAN LÉVŐ PÉNZINTÉZET
PÁLYÁZATOT HIRDET
SZÁMLAVEZETŐ ÜGYINTÉZŐI
munkakör betöltésére.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
•> szakirányú felsőfokú végzettség
¦» banki szakmai gyakorlat
•» idegen nyelv ismerete előnyt jelent
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•* a pályázó végzettségét,
•> idegennyelv-tudását tanúsító okirat másolatát,
¦» szakmai önéletrajzát
YALtíTAPÉNZTÁROS ..,
munkakör betöltésére
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
*> középfokú végzettség *> valutapénztáros tanfolyam
hasonló beosztásban szerzett szakmai gyakorlat
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•» a pályázó végzettségét,
•+ a valutapénztárosi tanfolyam elvégzését tanúsító okiratának másolatát
szakmai önéletrajzát
Pályázatokat a következő címre kérjük:
1991. Budapest, Pf. 150. Jelige: „Nagykanizsai munkahely"
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján, a Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvánnyal közösen - a város területén
PARLAGFŰ GYŰJTÉST
szervez 1997. július 5-től augusztus 15. napjáig.
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Dr. Bárányi Enikő képvise- ^ lő 1997. július 9-én szerdán 171 órakor várja fogadóóráján vá-^ lasztókerületének polgárait a § Nagyrác utcai Általános Iskola | ebédlőjében. .
TISZTSÉGVISELŐI FOGADÓÓRA
Tüttő István alpolgármes- t ter július 9-én várja fogadó- | napján a kanizsai polgárokat, g Ezt követően két hónapig | nem lesz tisztségviselői foga- \\ dóóra.
PÁLYÁZAT
KÜLFÖLDI TULAJDONBAN LÉVŐ PÉNZINTÉZET
PÁLYÁZATOT HIRDET
BANKFIÓK IGAZGATÓI
munkakör betöltésére.
Munkakör betöltéséhez szükséges képesítési feltételek:
szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, »¦ felsőfokú (vagy azzal egyenértékű) szakképesítés,
banki szakmai és vezetői gyakorlat, *» angol nyelv tárgyalási szintű ismerete, •* orosz nyelvtudás előnyt jelent.
Pályázat benyújtásának határideje:
1997. július 30.
/
Bérezés: megállapodás szerint.
Pályázatnak tartalmaznia kell:
•» a pályázó végzettségét, képzettségét és
idegennyelv-tudást tanúsító okirat másolatát, ¦* szakmai önéletrajzát.
| Pályázatokat a következő címre kérjük:
1991. Budapest, Pf.: 150.
Jelige:
„Nagykanizsai munkahely"
J
KÜLFÖLDI TULAJDONBAN LEVŐ PÉNZINTÉZET
NAGYKANIZSÁN NYÍLÓ
BANKFIÓKJÁBA MUNKATÁRSAT KERES
munkakör betöltésére.
Szakmai elvárások:
¦> PC hardware-software ismeretek,
(MS-DOS, Windos 3.1., Win 95, Word 6.0, 7.0, Excel 5.0, 7.0 *> Windows NT alkalmazási ismeretek, •* Hálózati ismeretek: Ethernet, TCP/IP, DECnet •» Modemek kezelése, beállítása, •» Angol nyelvtudás
A részletes szakmai önéletrajzot, valamint a végzettséget, képzettsé- | get, nyelvtudást tanúsító okiratok másolatát a következő címre kér- !5 jük küldeni: %
1991. Budapest, Pf. 150. |
Jelige: „Számítástechnikai szakember" »
6
( KANIZSA- ?hí, «a? )
1997. Julius 4.
BIZOTTSÁGOK
mmmmmmmm Pénzügyi Bizottság
MENNI VAGY NEM MENNI?
Rozgonyi 1.
Alfától az Omegáig Kft.
Legutóbbi ülésén elsőként a Rozgonyi utca 1. szám alatti épület felújítása után elrendelt szakértői vizsgálatról tárgyalt a bizottság. Kámán László, az IKI vezetője köszönetet mondott azért, hogy alkalmat kapott, hogy a szakértői jelentéssel kapcsolatban a másik fél, a beruházó is kifejtheti álláspontját.
Furcsállta, hogy úgy készült szakértői vélemény, hogy a többi érdekelt félnek nem tettek fel kérdéseket a szakértők. Az intézményvezető elmondta, hogy folyamatban vannak az egyeztetések és még ebben a hónapban sor kerül a tervezővel, a tervezői műszaki vezetővel és a kivitelezővel is a tárgyalásokra. Ezt követi majd az a nagyegyeztetés, amelyen az összes érdekelt felet meghallgatják, és amelyre a szakértők és a hivatal is meghívásra kerül. A műszaki szakértői vélemény ismeretében intézkedési tervet készítettek az elvégezhető hibajavításokra, károk elhárítására.
Marton István, a bizottság elnöke a beruházás megtérülése tárgyában benyújtott interpellációra adott választ ismertette a bizottság tagjaival, amelyben kimutatásra került az eddig értékesített, illetve hasznosítatlanul maradt bevétel illetve bevétel elmaradása. Javaslatára a bizottság amellett foglalt állást, hogy általános szakértői vizsgálatnak kell kiderítenie, hogy az önkormányzatot érte-e kár, és ha igen, kiknek a hibájából. Azért is szükséges az ismételt szakértői vizsgálat, mert a jelenlegi konkrét kérdésekre adott csupán válaszokat. Kámán László megjegyezte, hogy a hasznosítás kudarcait nem kellene csak a műszaki problémákra visszavezetni, meg kellene nézni azt is, hogy hányszor és hol hirdették meg az irodákat, helyiségeket. Felhívta a figyelmet arra is, hogy nem a beruházó határozta meg a helyiségek funkcióit, amelyek a felújítás során is többször változtak. A Rozgonyi l-re városképi szempontból mindenképpen pénzt kellett volna fordítani, csak a bérlakások felújítása ötvenmillió forintot igényelt volna.
Második napirendként az Alfától az Omegáig Kft. üzleti tervét tekintette át a bizottság.
_L. I.
Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság
Kérelmek
Bérlemények értékesítése
Piac
Elsőként egy német-magyar kft. képviselője mondta el a bizottságnak, hogy megvásárolnák a Thury-laktanya középső részét vagy az egészet és átadnák ebből a városnak azokat a részeket, amelyekre szüksége van. Káló-cziné Eberling Márta elmondta, hogy az egyházi ingatlanokért cserébe az önkormányzaté lesz a Kaposvári úti épületrész, a többiről felvilágosítást kértek az ÁPV Rt-től. Az önkormányzati tulajdonú házingatlanok elidegenítéséről szóló rendeletmódosítás tervezetét vita nélkül fogadta el a GVB, amelynek értelmében harmadik személynek nem értékesíthetőek a lakások, illetve ismét nagyobb kedvezménnyel lehet megvásárolni az önkormányzati lakásokat. Halász Károly szerint a nem lakás célú bérleményeket ötven százalékos forgalmi értéken kell eladni, segítve a vállalkozókat. Őri Sándor és Stahl György ezzel nem értett egyet, mert ez nem segítené elő a bérlemények mobilitását. A bizottság azt a változatot fogadta el, mely szerint a nem lakás célú bérlemények a forgalmi érték száz százalékán értékesíthetők, a privatizáltak kilencven százalékon, a garázsok pedig hatvanöt százalékon.
Nem támogatta a bizottság az Erdélytörténeti Alapítvány kérését, amely anyagi támogatást kért az önkormányzattól. A HIT Gyülekezet a várostól bérelne helyiséget, a felajánlott bérlemény megtekintése után térhetnek vissza a kérdésre.
Utolsó napirendként a piac áttelepítésének alternatíváit tekintette át a GVB, amely téma e héten a közgyűlés elé került.
L. I.
VÁSÁRCSARNOK, PIAC, IPARCIKKPIAC EGY HELYEN?
Elmúlt heti lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy lemaradás nélkül épül a vásárcsarnok, októberben már ott árusíthatnak a most még a mai piactéren ügyködő kereskedők, őstermelők, kofák. Azt már elég régen és elég nyomatékosan kinyilvánította a kanizsai közgyűlés, hogy a vásárcsarnok üzembe helyezésével megszűnik a kosaras piac, de a piacot körülvevő üzletek tulajdonosai, bérlői - legalábbis egy részük - abban bízik, hogy a már jól bejáratott helyen maradhat. Érveiket az előprivatizáció során szerzett jogaikkal is alátámasztva némelyek abban gondolkodnak, hogy talán még nincs veszve minden, megpróbálnak lobbyzni, kártérítési pereket veü\'tenek elő az önkormányzatnak.
Mindez nem az előrevivő utat mutatja, hiába van akár jogosultságuk is. El kell fogadni, hogy a csöpögő füstölthúsok, szalonnák árusító standjai, portáljai nemcsak nem emelik a piac fényét, de a mai európai - nem balkáni - elvárásoknak sem közegészségügyileg, sem szolgáltatási színvonalban nem felelnek meg. Tiltakoznak, morgolódnak az érintettek, pedig felismerhetnék az érdekeiket is amellett, hogy kényszerítő eszközöket érzékelnek a döntések hátterében. Merthogy itt már demokrácia van, jogok, tulajdonok, foglalkoztatás meg munkanélküliség. Valóban. Meg az évek óta a kereskedőknek nem kis pénzt hozó bevásároló turizmusnak nevezett ex-jugoszláv vásárlóerőtől befolyt hatalmas bevétel. Olyan árak, amelyek képzésénél kevésbé jutott a kereskedők eszébe a foglalkoztatás és a munkanélküliség. Természetes persze, hogy védik a saját érdeküket, félnek a
bizonytalantól és az invesztálás kényszerétől. Az is elfogadható, hogy az adminisztraü\'v döntések ellen tiltakoznak, de vannak helyzetek, amelyek megoldhatatlanná válnak, ha minden érdeket figyelembe akarnak venni. Igenis, egy városnak joga van adminisztraü\'v intézkedéseket hozni, ha a város hosszú távú elképzelései azt kívánják. Az áremelések, és más köz-ponü, kormányzati vagy törvényi akarat érvényesítése is éppen olyan adminisztraü\'v kényszerítő erő, nemigen van apelláta ellene. Ezt hívják a piachoz, törvényekhez etc. alkalmazkodásnak. Hogy zsebre megy? Manapság mi nem. Ezt még azok is tudják, akiknek módjukban sem áll sem a piacon, sem a piaci kereskedőknél vásárolni. Bérleti díj? Sokba kerül? Igen. Meg kell vásárolni egy üzletet? Hogy már egyszer vásároltak boltot? így van. Ujat kell venni, hitelt kell felvenni? Ismerős, és nem könnyű helyzet, ki ne tudná. De ne feledje senki, a vállalkozás nemcsak éveken át tartó biztos és summás bevétellel járó tevékenység, hanem költségei is vannak. Sok költsége van. Bele is lehet rokkanni, de jól is lehet csinálni, hiszen a mondás szerint a jó kereskedő a jég hátán is megél. Most ilyen jeges idők vannak, amelyben a már visszafordíthatatlan ellen nem kellene tiltakozni, hanem új ruhát öltve tenni mindenkinek a dolgát. Mert a szekér megy tovább, akkor is, ha néhányan - sajnos -lemaradnak róla.
L. I.
A közgyűlés piaccal kapcsolatos döntéséről önkormányzati tudósításunkban számolunk be -, amennyiben a döntés megszületik. (A szert)
A PIACOZÓK HANGJA
Leposa Károlyné:
- Hát ha megérem, persze hogy megyünk. Hiszen mindenkinek menni kell, itt nem maradhat senki.
- És mit tetszik gondolni, jobb lesz ott?
- Hát szerintem jobb lenne itt maradni. Ez a terület sokkal jobb. itt a buszhoz, mindenhez közelebb lenne nekem, merthogy én harminckettessel járok be. Akkor meg majd cipekedhetek! De mindenkinek, a vásárlóknak is ez a piac a jobb.
Deák Jánosné:
- Hát, ha meglesz, akkor úgy
is muszáj lesz menni, nekem nem tartják meg ezt a piacot. Gondolom, ott is úgy lesz. hogy minden kezdet nehéz. Fedett helyen, és mégiscsak egy új helyen leszünk. Ez éppen olyan, mint amikor egy új boltot megnyitnak, betérnek először az emberek, a kíváncsiság űzi, viszi őket, aztán megtorpan a nép. Itt sincs nagy tumultus, nagy mozgás. A külföldiek is megcsappanlak, egyre rosszabbul megy az üzlet.
- És ha átkerül a piac, fellendülhet a forgalom?
- Reménykedjünk, azt szabad.
ímjúBus 4.
( KANIZSA-^ mi? )
PIAC -IPARCEKKPIAC
Áthelyezés, megszűnés?
VAN KÖZÖS NEVEZŐ?
Végleges megoldásra várva
Erdekek hajtják a világ kerekét, és érdekek válnak olykor a változások kerékkötőivé, így volt ez régen. (Egy van ma is, és valószínűleg így lesz örökké. Egy jól működő világban mindig a többség érdeke a döntő, de hogy mi is a többség érdeke, arra nehéz válaszolni. A kérdést sok esetben az idő dönti el, ám az, mint mindnyájan tudjuk, pénz, s abból ma is kevés van. Pénz és idő hiányában aztán egyre gyakrabban vagyunk kénytelenek erőszakos döntéseket hozni, amelyeket olykor igazol, máskor meg cáfol a múló idő. Miután a közgyűlés elhatározta a Vásárcsarnok megépítését, kimondta azt is, hogy annak elkészültekor a mostani helyén meg kívánja szüntetni a piacot. A beruházás folyamatban van, ám úgy tűnik, a jelenlegi piacon áruló kereskedők többsége nem ért egyet a piac megszüntetésével. Erről beszélgettünk Fenyves Jenővel, a piaci kereskedők képviselőjével.
- A piac sorsával kapcsolatosan három alternatíva létezik. Az első, amit a képviselő-testület meg is szavazott, a megszüntetés. Szerintem ez nem szerencsés döntés, mi több, igazán költséges. Hiszen az itt dolgozó kereskedők számos alkalmazottat foglalkoztatnak, akiknek a piac megszűntekor megszűnik a munkahelye, vagyis a munkanélküliek amúgy is népes táborát fogják szaporítani. Valószínűleg jó néhányan lesznek jogosultak segélyekre is, amelyek az önkormányzat kasszáját terhelik majd Szintén sokba kerülnek majd a bíróság által megítélt kártérítések is, hiszen a megszüntetendő üzletek tulajdonosai mind kártérítési pereket kezdeményeznek majd.
- Mi lenne a második alternatíva?
- Ha az önkormányzat a Vásárcsarnok átadása után is a helyén hagyna mindent a mostani piacon, és a polgárokra hagyná, hol kívánnak vásárolni, egy egészséges versenyhelyzet alakulhatna ki.
- S a harmadik?
- Számunkra talán ez lenne a legkedvezőbb megoldás, a piac áthelyezése. Ha az önkormányzat lehetővé tenné számunkra, hogy a felépülő Vásárcsarnokban továbbra is standokat béreljünk, va-
lószínűleg sok minden megoldódna. Nem egy olyan kereskedő dolgozik a piacon, aki nem képes 4-5 millió forintért standot vásárolni, ám szívesen folytatná munkáját az új helyen.
- Ön szerint hol nyerhetnének kialakítást az új standok?
- Véleményünk szerint a tervekben túlságosan nagy a kosaras piacnak szánt hely. Ott rácsokkal elválasztottan alakíthatnának ki helyet a mi standjainknak is. Én úgy gondolom, hogy a kosaras piacon beszedett helypénzek csak töredékei lennének az általunk befizetett bérleti díjaknak.
- Próbáltak már hangot adni véleményüknek, kérésüknek?
- Ide még egy képviselő sem jött el, hogy megkérdezzen bennünket, pedig mi is ugyanolyan polgárai vagyunk a városnak, mint a többi ember. Még senki nem ajánlott nekünk kompromisszumot, eddig csak a piac megszüntetéséről hallottunk, de arról még senki nem beszélt, mi lesz azután. Nem tudunk arról, hogy bárki is felmérte volna, hány ember sorsát érinti ez a dolog, mint ahogy azt sem tudom, készültek-e gazdasági számítások, mit is jelentene a városnak a mostani piac megszűnése, és mekkora bevételkiesést eredményezne, ha az itt álló standok után már senki nem fizet bérleti díjat, s nem lenne kikre kivetni a helyi adókat. Mi magunk sem tudjuk, mit jelentene ez a városnak, de nem is a mi dolgunk kiszámolni ezt. Egyébként az a véleményem, hogy nem lehet adminisztratív döntésekkel létrehozni és megszüntetni mindent. Több próbálkozása is volt más a városnak erre, gondoljunk csak a kis piacra, vagy rossz helyen kialakított egyéb vásárterekre.
- Önök egyébként hajlandóak lennének tárgyalóasztalhoz ülni?
- Mind a nyilvánosság előtt, mind pedig csupán az érintettek részvételével rendezett fórumon hajlandóak lennénk véleményünknek hangot adni, és az önkormányzat érveit is meghallgatni. Nekünk fontos, hogy dolgozhassunk, ám ennek lehetőségeit csak ésszerű kompromisszumok és párbeszéd árán tudjuk közösen megteremteni.
D.É.
Menni vagy nem menni, ez ma a kanizsai kereskedők legnagyobb dilemmája. Vagyis feladni a már bejáratott, igaz, sok szempontból korszerűtlen elárusító helyeket, és menni az ismeretlenbe, vagy maradni és reménykedni, hogy megy minden úgy, mint régen. Az iparcikkpiacon dolgozó kereskedők képviselőjeként Rákhely Árpád véleményét kérdeztük, még a közgyűlési döntés előtt.
- Nem új keletű kérdések ezek de mostanra, a végkifejlet előtt nyilván mindkét tábor hallatja hangját. Én a magam részéről egyet tudok érteni azzal hogy egy jobb, a kor kívánalmainak jobban megfelelő kialakítást nyerjen az iparcikkpiac, a Vásárcsarnok mellett. A mostani iparcikkpiac semmilyen szempontból nem felel meg, hiszen túlságosan zsúfolt, az esztétikai kérdésekről meg jobb nem is beszélni. Vannak olyan kereskedők akik vállalnák a költözködést, de csak abban az esetben, ha végre végleges helyre kerülhetnének s nem kellene évről évre új helyen kialakított standokra licitálniuk
- Ön szerint a városvezetés miként vélekedik erről?
- Ismereteim szerint a városnak még mindig nincs a témában kialakított koncepciója, amely egységesen kezelné a piac kérdéseit. Jó lenne, ha
előre tervezetten zajlanának ezek a dolgok, hiszen a kereskedőknek is fontos lenne, ha prognosztizálhatnák jövőjüket.
- Milyen sorsot szánnak az ünnepi vásároknak?
- Véleményünk szerint szerencsés lenne, ha az ünnepi vásárok pavilonjai is ezen a területen nyernének végleges elhelyezést. Én a magam részéről el tudnám képzelni, hogy a havi vásárokat is a Vásárcsarnok körüli területeken rendeznék meg. A mostani lielyen szerintem túlságosan zsúfolt, nem igazán jó a vásárlóknak és az ott lakóknak is sok gondja van a vásár kísérőjelenségeivel.
- Vannak, akik nem osztják a fent elhangzottakat...
- Valóban, vannak olyan kereskedők, akiknek az a véleménye, hogy Kanizsán is leheme több piac, Debrecenhez és Szegedhez hasonlóan. Vannak olyan kereskedők, akik tradíciókra hivatkozva szeretnének továbbra is a régi helyükön maradni.
- Önök milyen döntést várnak az önkormányzattól?
- Mindenki számára egyaránt kedvező döntés nem születhet, de bízunk abban, hogy sikerül a lehető legjobb megoldást megtalálni.
D.É.
KANIZSA CSULOK BT.
OLCSÓ ÁRAK - NAGY VÁLASZTÉK
JÓL JÁR, HA NÁLUNK VÁSÁROL!
Baromfi-, sertés-, marhahús, húskészítmények, füstölt áruk, ízesítők, minden, ami egy jó ételhez kell. Az Attila-Rózsa utca sarkán, a
CSÜLÖK HÚSBOLTBAN
8
( KANIZSA
\\
) 1997 julias 4.
A FOGYASZTÓVÉDELEM VIZSGÁLJA
Múltkori számunkban Takács Zoltán, a DÉDÁSZ RT. igazgatója nyilatkozatában elhangzott, áremelések alkalmával a fogyasztónak saját magától kell leolvasnia mérőórája állását, és azt a DÉDÁSZ Rt. tudomására hoznia. Mint mondotta: „Minden-
képpen javaslom, hogy a fogyasztók figyeljék a mérőórájukat, és jelentsék be annak állását áremeléskor." Az ügyben a Zala Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vizsgálatot indított. Mint Sümegi László igazgatótól megtudtuk, a felügyelőség sze-
rint a DÉDÁSZ-nak, mint szolgáltatónak, külön értesítésben kellene minden fogyasztóját értesíteni az esetleges árváltozás időpontjáról, kérve a fogyasztót a mérőóra értékének közlésére. Sümegi Pál szerint a fogyasztók nagy része nincs tisztában az áremelések időpontjával és mértékével, valamint az Ilyenkori teendőivel.
AZ SZDSZ PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ 1998-AS KÖLTSÉGVETÉSRŐL
Az SZDSZ olyan költségvetést akar, amely biztonságot nyújt a polgároknak, méltányos a rászorulókkal, és megteremti a boldogulás feltételeit a jövő generációja számára. Ugyanakkor a költségvetésnek meg kell őriznie a fenntartható növekedés feltételeit. Ezért az SZDSZ frakció kijelölte 1998-as költségvetési prioritásait.
A biztonság elvét
képviseiJUk a költségvetésben
A rendszerváltás egyik negatív jelensége a bűnözés dinamikus növekedése Magyarországon. A 90-es években első ízben most mutatkozik jó esély arra, hogy ezt a tendenciát megállítsuk. A kormány nemrégiben fogadta el a rendőrség hároméves fejlesztési programját, készül a bűnmegelőzés országos koncepciója, és a megújult rendőri vezetés együttműködő partner egy polgárbarát rendőrség kialakításához.
Csak jól felkészült, a rendőri pályát hivatásul választó, megfelelő élet- és munkakörülmények között dolgozó rendőrökkel van esélyünk a kemény és sikeres fellépésre a bűnözéssel szemben. A bűnözés terjedésének megállításához ezért alapvetően fontos a rendőrök bérének rendezése. Ezért az SZDSZ frakció javasolja, hogy a szolgálati törvény illetményalapra vonatkozó rendelkezései a rendőrökre 1998. január 1-től vonatkozzanak.
A bűnözés visszaszorítása mellett az állam a jogbiztonság garantálásával növelheti a polgárok biztonságérzetét. A cégbíróságok és a földhivatalok jelenlegi működé-
se nem felel meg a modem európai követelményeknek. Az elfogadhatatlanul hosszú átfutási idő aláássa a jogbiztonságot. A körülményes eljárás sorban állásra kényszeríti a hivatalhoz forduló törvénytisztelő polgárt. Az SZDSZ ezért kiemelten fontosnak tartja, hogy a költségvetésben szerepeljen a földhivatalok és a cégbíróságok reformja.
A vállalkozók biztonsága érdekében az SZDSZ átláthatóságot és kiszámíthatóságot kíván teremteni a vállalkozók számára is. Fontos, hogy a vállalkozók hosszú távon tudjanak tervezni, hogy tisztában legyenek azzal, milyen terheket ró rájuk a közteherviselés.
Az önkormányzatok fontos szerepet töltenek be az oktatásban és a szociális ellátásban. Ez utóbbi vonatkozásában az SZDSZ álláspontja szerint a központi költségvetésnek megfelelő forrásokat kell biztosítania ahhoz, hogy az önkormányzatok ténylegesen finanszírozhassák a gyermekvédelmi támogatást, a közgyógyellátást és a munkanélküliségi segélyből kiszorultak támogatását. Az SZDSZ javasolja, hogy a költségvetés biztosítson forrásokat az öregségi járadék bevezetéséhez.
A méltányosság elvét képviseljük a költségvetésben
A jövő nemzedékeinek érdekeit képviseljük a költségvetésben
Az államnak segítséget kell nyújtania a gazdasági válságból való kilábalás terheit viselőknek. Az SZDSZ támogatja a nyugdíjak közel 20%-kal való növelését és az özvegyi nyugdíjak kiterjesztését. Fontosnak tartjuk, hogy növekedjenek a családi támogatások.
A méltányosság elvének érvényesítése érdekében kiemelten fontosnak tarjuk az önkormányzatok támogatását. Az önkormányzatok fontos szerepet vállaltak az elmúlt években az államháztartási reformban. Miközben folyamatosan csökkent az önkormányzatok költségvetési támogatásának reálértéke, az állam egyre több feladatot hárított rájuk. Az SZDSZ álláspontja szerint az önkormányzatok akkor tudják ellátni feladataikat, ha ehhez megfelelő költségvetési támogatást kapnak.
Az SZDSZ olyan költségvetést akar, amely nem feléli, hanem felépíti a jövőt. Ahhoz, hogy a magyar társadalom fejlődése töretlen legyen, a költségvetésben idén is megkülönböztetett figyelmet kell szentelni az oktatásnak. Az állam számára az oktatás az egyik legfontosabb eszköz az esélyegyenlőség megteremtéséhez. 1996-ban kialakítottuk a közoktatási reform feltételeit, ennek ma megvan a pénzügyi fedezete. Folytatni kell a közoktatás informatikai fejlesztését: az Internet programot a középiskolák után az általános iskolákra is ki kell terjeszteni. Az SZDSZ az idei költségvetésben folytatni kívánja a felsőoktatási reformot. Fontosnak tartjuk az egyetemi tanárok és docensek külön pótlékának rendezését, az egyetemi hallgatók lakhatási támogatásának bevezetését, valamint a képzési normatívák emelését.
Tisztelt Providencia Biztosító Társaság!
Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki Önöknek a gyors és korrekt kárrendezés végrehajtásáért.
Ez év márciusában az egyik Tanácsadójuk felkeresett és figyelmembe ajánlotta egy új terméküket, az egészségbiztosítási csomagot (PRO-CARE-t).
Először kétkedéssel fogadtam a tanácsadó ajánlatát, de az őszinte beszélgetés során kiderült, hogy milyen anyagi támogatást, segítséget kaphatok a betegségeim során.
Az élet fintora, hogy az egészségbiztosítási szerződés megkötése után kb. 1,5 hónappal kórházba kerültem, és vakbéllel azonnal megműtötték.
Gondoltam, hogy ezután jön a szokásos kifogások sora. Azonban nem így történt, mert legnagyobb meglepetésemre rövid időn belül kiutalásra került részemre a szerződésben rögzített kártérítési összeg, azaz 58.000- Ft.
Ezúton köszönöm a felvilágosítást Ganzer Zsolt tanácsadónak, valamint a Nagykanizsai kirendeltség dolgozóinak gyors és pontos ügyintézését, mert anyagi segítségük akkor jött, amikor a legnagyobb szükségem volt rá.
Bolf János Nagykanizsa Felsőtemető u. 9,
1 { T7" A Vfr#C A ^*XTD \\
1997. július 4. ^ KANIZSA-?^ )
ÚJABB SZOMSZÉDOLÁS
Legutóbb déli szomszédainkkal kapcsolatos szomszédolásról írtam. Voltak, kik tanulságosnak találták. Sajnos, ettől még sem helyi - rossz - szokásaihk, sem az egy főre jutó havi jövedelmünk nem változik javuló irányban.
Ismét jósorsom, ezúttal nyugati szomszédainkhoz vezérelt. 1600 km-es utazás, melyben benne foglaltatik több közkedvelt (frekven-¦tált) idegenforgalmi központ, valamint számos vidéki település, már sok gondolatot ébreszt s akaratlan is összehasonlításra késztet. Itt és most nem a tájak szépségéről, a megszámlálhatatlan gyönyörű műemlékről kívánok írni. Bőven lenne mit. Csupán olyan témákat érintek, melyeket hasznos lenne megszívlelnünk, követnünk.
Csodák nincsenek. Kétségtelen vannak, lehetnek szerencsés körülmények. Ezt azért is állíthatom, mert 1963-ban jártam először Ausztriában, csupán nyolc évvel azután, hogy a megszálló csapatok kivonultak az országból. (De! Addig sem lakájok álltak népük szolgálatában.) Már akkor tapasztalható volt a lakosság törekvése a jóra, a gyarapodásra, de szó sem volt kiáltó gazdasági fölényükről velünk szemben. - Most, amit Innsbruck és Rábafüzes között -számos kitérővel - láttunk, tapasztaltunk, arra jelzőim: rend, tisztaság, szervezettség és jólét. Ez utóbbi nem a lakosság 5%-ára vonatkozik. - Már ott és akkor is kerestük az okokat. Azt nem volt
nehéz látni, hogy az ország gazdasága egészében jól megy (globálisan eredményesen prosperál). Am mint annyiszor, a lényeg most is a részletekben érvényesül igazán. Főleg a. vidéken volt érezhető, hogy a legkisebb településnek is van gazdája, jó, okos polgármestere s a polgárok ösztönösen, eszükkel, ismervén érdekeiket, jó-szándékkal követik a meggyőző példákat. (Elképzelni sem tudom, hogy azt kívánják: pusztuljon a szomszéd tehene is!)
- Azt már mi is régen beláttuk, hogy nem leszünk a vas- és acél országa. A technika fejlődése azzal jár, hogy a munkaerő jelentős részét a szolgáltatások foglalkoztatják. Ezért szükséges a turizmust és idegenforgalmat tisztességes eszközökkel, gyors ütemben fejleszteni. Ebben a tekintetben kitűnő példánk is van, Zalakaros. Emellett is ne restelljünk tapasztalatokat gyűjteni szomszédainktól. El kell érnünk, hogy a családi panziók szolgáltatási magas szintűek legyenek, akár addig, hogy a gyerekjátékok éjszakára is az udvaron maradhatnak s a homokozó műanyaggal (fólia) letakarva várja a reggelt. Kemény, külön téma, hogy mindez miként lehetséges kerítés nélkül, inkább jelzésszerű sövény vagy 70 cm-es léckerítés mellett. Vérengző eb aligha jöhet szóba! - Azt hihetnők, hogy mindez sűrűn lakott helyen, a környezeti felszereltség (kiépített infrastruktúra) mellett valósítható
meg. S mit kellett látnunk? A Tirolban fekvő Zillertal üdülő falucskái 500-600 tszf. magasságban épültek. Miért, miért nem, a vállalkozók e szintet megtoldják még 200-300 m-rel s nem valamiféle lejtős domboldalon! A számtalan, elszórt tanyákra emlékeztető penziók érdekes látványt nyújtanak, különösen este, mikor fényeik kigyúlnak s ha autók közelítik meg azokat. Mert akár hiszik, akár nem, a meredek hegyoldalban ezek az üdülők aszfaltúton közelíthetők meg. Egy részük mellett legelésző tehenek. Tréfáink kérdése, azok hogyan kerültek oda? - Ösztönös hasonlítgatások. Esti sétáink alkalmával, igazán romantikus helyeken, egyetlen le-csúzlizott, lámpatestet, üreg égőhelyet nem találtunk. A rend és tisztaság különben is annyira feltűnő, hogy egy kis szomorúság költözik ott az ember szívébe. Ott is vannak reklámok, de nem ma-szatosan egymásra ragasztva, nem logobnak a lámpaoszlopokon koszlottan a szélben. Láttam telefonálót utcán, kis műanyag kupola alatt. A telefonkönyvön csak a használat nyomai látszottak. A telefonáló nem püfölte a készülék oldalát. Igaz, a műveletet érme bedobásával indította. Megint képzettársítás (asszociáció) kis hazánkra. Naponta látom. Az „ügyfél" belép a fülkébe - lehet érmés vagy kártyás - leemeli a kagylót és tárcsáz. Az eredménytelenség miatt dühödten áll
KAMARAI ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Múlt hét csütörtökön tartotta elnökségi ülését a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Térségi\' szervezete. Az ülésen vendégként részt vett Tüttő István Nagykanizsa alpolgármestere. Beszámolójában tájékoztatta a ZMKIK jelenlévő tagjait Nagykanizsa város gazdaság-, kereskedelemfejlesztési elképzeléseiről. Beszámolójában kitért a multinacionális nagycégek és a helyi kis-és középvállalkozások között kialakuló versenyhelyzetre is. Mint mondotta, ezt a versenyhelyzetet városi szinten nem kívánják különösképpen kezelni, a jövőben pusztán annyi megszorítást tesznek a multik ellenében, hogy a kereskedelmi cégek számára nem szándékoznak kedvezményeket adni, de természetesen ez nem vonatkozik a termelő jellegű beruházásokra. Beszámolt a városunkban kialakítandó három kereskedelmi csomópont elhelyezéséről is. A tájékoztatóval kap-
csolatosan dr. Polay József, az OTP fiókigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte a kanizsai kereskedők például egy pécsi hasonló vállalkozáshoz képest lényegesen drágább árakkal jelennek meg a piacon, ami alapjában véve kedvez az olcsóbb árakat kínáló _ multinacionáüs nagycégeknek. Ő úgy találja, hogy a kanizsai piacra ezeket a cégeket is be kell engedni, de a kanizsai kereskedőknek is mozdulniuk kell. Ehhez kapcsolódóan Tüttő István kifejtette, hogy a kereskedőknek a kisebb haszon -nagyobb forgalom irányában kellene elmozdulniuk. Ezek után az alpolgármester röviden kitért a területfejlesztési tanács legutóbbi ülésére, melyen Kanizsa számára fontos kérdések kerültek napirendre. Mint mondotta, augusztus hónapban jelképesen elhelyeznek a kanizsai vasútállomáson egy vasúti villanyoszlopot, mely a Murakeresztúr-Balatonszentgyörgy
közötti vasútvonal villamosításának eündulását hivatott jelképezni, de az M7-es autópálya ügyében is lépések történtek Finnországban ugyanis meghatározták az 5-ös számú európai korridor útvonalát, s ez egyenlőre a jelenleg még csak tervek szintjén létező, a magyar-horvát határtól Budapestig húzódó, M7-es nyomvonalat is tartalmazza. Az alpolgármester - a területfejlesztési tanács támogatásával - javaslatot tett arra, hogy legalább a határtól Nagykanizsáig terjedő szakaszon épüljön meg minél előbb az autópálya, akár félkoncessziós megoldásban is (a költségek felét finanszírozná az állam, a másik felét adnák ki koncesszióba). Szerinte ez a megoldás segíthetne elkerülni az esetleges későbbi díj vitákat, viszont felgyorsíthatná az építkezés ütemét, mely az Európához való csatlakozás tekintetében rendkívül jelentős szereppel bír.
Sz. A.
bosszút az ártatlan anyagon, veri s még ő vár pénzt a készülékből. Ne higgyék, hogy csak gyerekekről beszélek! Másik, hangulatrontó képem. Két asszonyka cseveg a fülkék mellett. Két 3-4 éves csöppség biztosítja nyugalmukat. Az egyik felváltva kapkodja le a kagylót, nyomogatja a billentyűket, a másik csüng a fülkeajtón, ide-oda ingázik. Nem szólnak rájuk. Igaz, az egész alkotmány nem az övék, közös, a gyereknek meg kell egy kis szórakozás... Ezzel szemben: az osztrák kisváros amolyan társasházi pázsitján 7-8 óvodáskorú játszott, velük egy 10 éves körüli leányka. Arra leszek figyelmes, hogy a leányka erélyesen mutogat egy elejtett zsebkendőre. A mellette figyelő kicsi felkapja s már szalad is a szemétgyűjtőhöz. Példa-értékű jelenet volt, az Írás nem is adhatja vissza híven a látottakat.
Más. Most láttam először hogy a szénát műanyag tekercsekbe csomagolják. Kb. feleakkorák, mint a mi szalmabáláink. Eszembe jutott gyermekkorom. A csapadékos Őrségben, mekkora küzdelem folyt az ember és időjárás között, míg a széna - szárazon -padlásra vagy pajtába került. Különben rengeteg szarvasmarhát láttunk eszményi (ideális) körülmények között legelészni s ez meg is látszott rajtuk. Szomorú, hogy itthon, mezőgazdasági (agrár) ország volnánk, annyira kevés a tehén, hogy ingyen sem kell a felkínált kaszáló, falusi embereknek.
Többen elmélkedtünk azon, utolérhetjük-e s mikor a „sógorokat"? Nem voltunk derűlátóak. Okát keresve be kellett látnunk, hogy egyelőre óriási lelki-alkati, gondolkodásbeli (mentalitásbeli) különbség van közöttünk. S e tényező nem csökkeni, inkább növekedni látszik. Tartok attól, hogy a nagy gazdasági közösségbe való belépéshez nem lesz elég csak a gazdasági mutatók teljesítése, mit a nyugatiak tőlünk megkívánnak.
Nem mellékesen: nem is érdemes felemlegetnünk a kél ország GDP-jét, mert nálunk a lakosságra vetítve nem reális, sőt félrevezető. Szomszédainknál jóval több, mint a miénk, duplája s ez bizonnyal befolyásolja a mentalitásukat is.
Javaslom honfitársaimnak, ha átruccannak üdülni szomszédainkhoz, vigyenek magukkal őrölt vagy oldható kávét. Nem luxushelyen egy dupla 29-35 ATS = 542 forint. Igaz, igen kedves, udvarias kiszolgálásban lesz részük.
Tapolczay Miklós
10
I
KANIZSA - Oútfo*
I
1997. július 4
JAZZFESZTIVAL
\\ ÍV
Idén is megrendezésre kerül a nagy hagyományokkal bíró jazz-fesztivál a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Mint sajtótájékoztatóján Papp Ferenc igazgatótól megtudtuk, a fesztivált a szokásos főtámogatónak, a Royal Sped Rt-nek nem áll módjában támogatni, így új főszponzort találtak a Magyar Külkereskedelmi Bank személyében. így a mostani fesztivál hivatalos neve Alpok-Adria MKB Nemzetközi Jazzfesz-tivál lesz. A program teljes és részletes kidolgozása még folyamatban van, de már biztos, és nagy szenzációnak ígérkezik, hogy Archie Sheppet és együttesét sikerült meghívni. Ok Magyaror-
szágon most először és csak Nagykanizsán fognak szerepelni. Rajtuk kívül még unikumnak ígérkezik egy csak erre az alkalomra összeállt trió fellépése. A trióban egy osztrák, egy olasz és egy magyar zenész fog közösen fellépni, a magyar színeket Pege Aladár képviseü. Rajtuk kívül természetesen fel fognak lépni a hazai jazz legjobb képviselői is. A rendezvény fővédnökének sikerült ismét Magyar Bálint minisztert megnyerni. A fesztivál 3 és fél milliós költségvetésből gazdálkodhat, ebből az összegből a kanizsai önkormányzat 900 ezer forintos támogatással vette ki részét, a többi anyagi kiadást a szponzorok fedezik. Ismét szeretnék elemi a MÁV-nál, hogy a tavalyhoz hasonlóan utazási kedvezményeket biztosítson a rendezvényre érkezők számára, de erről még folynak a tárgyalások. Maga a fesztivál kétnapos lesz, október 10-11-én kerül megrendezésre, várhatóan fél nyolcas kezdési időponttal - közölte Papp Fe-
A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola az 1997/98-as tanévben elindítja a nappali tagozaton az érettségire épülő 3 éves
ÁPOLÓKÉPZÉS
programját.
A jelentkezés feltétele érettségi bizonyítvány.
Fiúk és lányok is jelentkezhetnek.
Jelentkezni lehet írásban az alábbi címen:
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
Jelentkezési határidő:
1997. augusztus 15.
TANÍTÁSI-TANULÁSI TRÉNING
Június 5-én a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Zala Megyei Csoportja tanítási-tanulási tréninget szervezett az érdeklődő pedagógusoknak a Petőfi-Vécsey Altalános Iskolában. A képzés módszertani anyagát a svájci Pedagógiai Intézet bocsátotta rendelkezésünkre az N.SZ.I. közreműködésével.
A jó hangulatú továbbképzés végén a svájci Pedagógiai Intézet által összeállított módszertani kiadványt kaptak kézhez a résztvevők azzal a nem titkolt szándékkal, hogy további munkájukat segítve használhassák.
Befejezésül oklevelet kapott mindenki Carl Rogers idézetével:
„Tudom, hogy nem tudok mindenkinek mindent megtanítani, csak olyan környezetet tudok kialakítani, amelyben tanulni lehet."
TECHNIKUSAVATÓ
Technikusavató ünnepélyét tartotta június 20-án a Cserháti Sándor Szakközépiskola az 1997-ben technikusi oklevelet szerzett hallgatói számára. Ebben az esztendőben közel száz végzős tanuló vehette át bizonyítványát a rendezvényen, melyen ünnepi beszédet dr. Simonics István, a Nemzeti Szakképzési Intézet főigazgató-helyettese mondott. Az ifjú technikusokat köszöntötte városunk alpolgármestere, Tüttő István is. Az ünnepség a kollégium ebédlőjében megrendezett fogadással fejeződött be, melyen Horváth Miklós vizsgaelnök, a Tungsram Rt. igazgatója mondott pohárköszöntőt.
H. I.
Kanizsai Fiatalok!
PÁLYÁZAT
Kanadai-magyar csereprogram
A kanadai-magyar csereprogram néhány feltétele megváltozott, ezért újra meghirdetjük.
Keresünk 19-25 év közötti fiatalokat, akiknek állandó lakhelye Nagykanizsán van, legalább alapfokon beszélnek angolul és részt vennének egy hét hónapos intenzív képzésben. A program 1997. novemberétől 1998. májusáig tart, félidőig Kanadában zajlik, majd Magyarországon, Egerben folytatódik. Lehetőleg főiskolai vagy egyetemi hallgatók jelentkezését várjuk.
A program témája: a helyi társadalom életének megismerése, vállalkozási és közösségi készségek fejlesztése, partnerkapcsolatok kiépítése.
A részvételi díj 95.000 Ft, mely részletekben is fizethető, illetve támogatás kérhető.
Jelentkezési lap és írásos tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban a portán kérhető. (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Személyes érdeklődés július 14-15-én 13 órától (Erzsébet tér 7. Telefon: 313-080) Jelentkezési határidő: a 1136 Budapest, Tátra u. 30/b. címen
1997. július 25-ig. Fenti programhoz keresünk befogadó családokat, akik 1998. februárjától májusig teljes ellátással (szállás és étkezés) befogadnának egy, a programban résztvevő kanadai fiatalt egri párjával együtt. A párok egyneműek, tehát egy szobában elhelyezhetők. A vendéglátás kitűnő lehetőség angol, esetleg francia nyelvtanulásra, nyelvgyakorlásra, illetve jelentősen megkönnyítheti az állami nyelvvizsgára való felkészülést!
Jelentkezni 1997. július 25-ig a 1136 Budapest, Tátra u. 30/b címen lehet.
Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa
1997. júfius 4. |T KANIZSA - Sft*ntm*?*$t* ) 11
TJRIATLOW
Jól helytálltak a kanizsaiak
Június 15-én a kecskeméti szabadidő központot birtokba vették az országos triatlon döntő résztvevői. A kerékpárokon megtörténtek az utolsó ellenőrzések, a depókba kerültek az egyéb felszerelések. Izgatottan készülődött a rajtra sok száz gyerek. Közülük elsőként a 7-8. osztályos lányok rajtoltak, majd a szintén III. korcsoportos fiúk követték őket. Ezután indultak az 5-6. osztályos lányok, majd a fiúk, és végül a legkisebbek zárták az általános iskolások közül a versenyt. Délután már a „nagyok", a középiskolások kerültek sorra a IV. és V. korcsoportosok versenyén.
Nagykanizsáról maroknyi résztvevő indult 4 korosztályban. A ül. korcsoportos fiúk 110 fős mezőnyében Deregi László (Batthyány-gimnázium 39.) és Virág József (Péterfy 72.) versenyzett.
A n. korcsoportos fiú versenynek volt még kanizsai, pontosabban kiskanizsai résztvevője Silló Mátyás személyében, aki az élmezőnyben végzett, az előkelő 9. helyezést szerezte meg az igen erős mezőnyben.
A kicsiknél indult a lányok közt, Silló Dorottya, a fiúk között Silló Dániel. Mindketten a mezőny második felében végeztek az elért időeredményükkel.
Délután a középiskolások közt állt rajthoz a Batthyány-gimnázium tanulója, Miilei János, aki jó teljesítménnyel 32. helyen zárta a versenyt.
A kanizsai különítmény a késő esti órákban ért haza. Sajnos útközben probléma is adódott, mert eddig tisztázatlan körülmények között elveszett egy kerékpár. Mivel most indul be igazán a „triatlon-sze-zon" és szinte minden hétvégén versenyezni kellene, ezért nagy gondot okoz. Kérjük, hogy akik ennek pótlásában segítséget tudnak és akarnak nyújtani, a 319-217 vagy a 319-307 telefonszámon jelezzék. Köszönet érte.
EB-FUTAM GYÉKÉNYESEN
Nagy fába vágta fejszéjét a Power Király Team. Szervezésükben július 12-én és 13-án F-500-as motorcsónak Európa bajnoki futamot rendeznek a helyi bányatavon. Mint a szervezők sajtótájékoztatóján elhangzott, a kategória küzdelemsorozatában ez a futam lesz a harmadik kontinensbajnoki esemény (az előző kettő futamot Angliában és Lengyelországban rendezték). -Az az álmunk, hogy rendszeresen itt viaskodjanak a csónakok - fogalmazott Fodor András, a Power Király Team egyesületi elnöke. Gál Veronika, a Magyar Motorcsónak- és Vízisport Szövetség főtitkára tájékoztatása szerint 20-25 csónak fogja szelni a kavicsbánya-tó habjait a versenyek időtartama alatt. A rendezvény végső első helyezettje 20 Európa-bajnoki ponttal gazdagodik. Az Eb-futamok mellett egyébként több csónakosztályban magyar bajnoki futamokat is rendeznek majd, melyeken a sportág hazai legna-
gyobb neveit láthatják. Többek között hajóra száll Bodor Péter világbajnok, Havas Attila, Kertes Krisztián és Pfeil
Zoltán is. S hogy a futamok közötti időkben se unatkozzon a nagyérdemű - egyébként a rendezők ígérete szerint 25-30 ezer nézőt tudnak kényelmesen elhelyezni, akik ingyen szemlélhetik a motorcsónak-viadalt - színvonalas hatalmas sörsátorral, ismert együttesek és zenekarok fellépésével, valamint éjszakai maratoni horgászversennyel várják az érdeklődőket, köztük a Balatonnál üdülő nyugati vendégeket is. Európában egyébként nagy érdeklődés kíséri a gyékényesi bemutatkozó versenyt, mely költségvetése - a szervezők elmondása alapján - mintegy tizenöt-tizenhat millió forintos lesz. A két napos versenysorozat fővédnöksé-gét Suchmann Tamás országgyűlési képviselő vállalta magára.
A KŐKÖSIS LÁNYOK
8. HELYEZETTEK
Június 19-22. között Kaposváron a labdáé volt a főszerep. Ekkor rendezték ugyanis a II. korcsoportos fiúk és lányok diákolimpiai döntőjét röplabda, kézilabda és kosárlabda sportágban.
Zala megyét a Körösi Altalános Iskola leány és a Kiskanizsai Altalános Iskola fiú kosárlabdacsapatai képviselték. Az ország legjobb nyolc iskolai csapata közé bekerülni is nagy szó, hát még jó eredményt elérni. A lányok szereplését kísérte kevesebb szerencse. A csoportmérkőzéseken és a helyosztókon sem sikerült nyerniük, így a 8. helyet szerezték meg a küzdelemsorozaton. Az a tény, hogy az ország legjobb nyolc iskolai kosaras csapata közé bekerültek, dicséretes teljesítmény.
A fiúk a csoportmérkőzéseket az erős „A" csoportban kezdték meg a házigazda kaposvári Toldi Altalános Iskola, a debreceni Bocskai István Általános Iskola és a szombathelyi Bercsényi Miklós Altalános Iskola csapatának társaságában.
A torna nyitómérkőzésén a házigazdáktól 76:65 arányban kikapott a csa-
KANIZSAI BRONEREM
pat az utolsó percekben eladott labdákkal. Ezen a találkozón Talabér Péter 33, Silló Mátyás 10 ponttal voltak a legeredményesebbek.
A második mérkőzésen sikerült javítani a csapatnak, jó játékkal 85:58 arányban legyőzték Szombathely gárdáját. Legjobb dobók: Talabér 30, Silló 19, Havas Róbert 12, Széplaki József 10. Sajnos a mérkőzés hajrájában Havas megsérült, így a továbbiakban már nem is léphetett pályára.
Másnap délelőtt a Debrecen ellen az volt a tét, hogy aki nyer, az bekerül a legjobb négy közé, illetve az elődöntőbe. A végig szoros mérkőzésen fegyelmezett, taktikus játékkal sikerült kiharcolni a győzelmet 63:55 arányban. A legtöbb pontot ezen a találkozón Talabér Péter (32), Silló (10) és Rózsás Viktor (8) szerezte.
A legjobb négy között a kiskani-zsaiak Budapest (egyben az OMB) bajnokával a Diana-iskolával kerültek össze és 93:50-re vesztettek. Legtöbb pontot szerezték: Silló M. (17), Talabér (16), Molnár Gábor (6).
Ezzel a zárónapon a harmadik helyért léphettek újra pályára. A „bronz-
mérkőzésen" hatalmas csatában az utolsó 2-3 percben sikerült fordítaniuk az addig vezető Kunszentmiklós Baksay Sándor Református Gimnázium csapata ellen. Végül is 66:64 arányban sikerült diadalmaskodni felettük. A bronzcsata pontszerzői: Talabér (38), Silló (11), Rózsás (8), Széplaki (6), Molnár (2), Szollár (1).
A döntőn 3. helyet elért csapat tagjai: Dolmányos László, Tóth Dávid, Széplaki József, Szollár Tamás, Marczin Szabolcs, Polgári Péter, Molnár Gábor, Silló Mátyás, Rózsás Viktor, Havas Róbert, Talabér Péter, Visnovics István. Az előcsatározások során szerepelt még a csapatban Horváth András, Nagy Attila, Kepe József. Felkészítő testnevelők: Farkas József és Silló Zsolt voltak.
A záráskor megválasztották a döntő mérkőzéssorozatának „Ali Star" ötösét (válogatottját) és legjobb fiú és leány játékost. A leány „Ali Star" csapatba bekerült Nagy Adrienn, a fiúkhoz Silló Mátyás. A döntő legjobb fiú játékosa címet pedig Talabér Péter kapta. Ők valamennyien különdíjban részesültek.
12
( KANIZSA - Sfe*nt*K*4*%i* )

1997. julius 4.
A DOKI ES A TRIATLON
ÖNMAGÁRÓL VALL AZ EURÓPA-BAJNOK
A nagykanizsai kórház szemész orvosának, Dr. Czigány Róbertnek biztosan emlékezetes dátum marad 1997. június hetedike, amikor a Csónakázó-tó és környezetében megrendezett V. Orvos-Gyógyszerész Európabajnokságon kontinensbajnok lett Hogyan lett Európa legjobbja az orvos-triatlonista, s milyen a magánéletében? -Ezekre a kérdésekre vártuk a választ, amikor felkerestük a kanizsai „dokit".
- Azt hiszem minden orvoscsaládban előfordul, hogy előbb-utóbb valamelyik utód is azt a hivatást választja, s mivel édesapám is orvos volt, én is világéletemben annak készültem. Már ötévesen macikat operáltam, s az sem véletlen, hogy szemész lettem, mivel annak idején mindig a majom szemét vettem ki...
- Édesapja - a kanizsai kórház szemész főorvosa volt - bíztatta, nógatta arra, hogy az ő pályáját folytassa, a családi hagyományt vigye tovább?
- Nem, sohasem kapacitáltak a szüleim arra, hogy orvos legyek, sőt inkább próbáltak lebeszélni arról a pályáról, de én nem hallgattam az „okos" szóra — nevette el magát Czigány doki.
- A szakterület is a szemészet lett.
- Biztos, hogy benne van ebben is az apu hatása, hiszen ezt láttam tőle, de tetszett is, hiszen finom, tiszta terület, rendkívül precíz operációs munkát igényel.
- Iskoláit hol végezte?
- Harmadik általános iskolás voltam, amikor családunk Szombathelyről Nagykanizsára költözött, először a Kun Béla Általános Iskola, majd a Batthyány elődje a Landler-gimnázium következett, s végül a Pécsi Orvostudományi Egyetem, ahol 1992-ben végeztem. Rögtön a kanizsai kórház szemészeti osztályára jöttem dolgozni.
-Újabb kihívás előtt áll.
- Novemberben megyek szakvizsgára, nem adják „ingyen" a szakorvosi bizonyítványt. Pontosan meg van határozva, hogy hány évet - négyet - kell a szakterületen eltölteni, adott számú szakrendelést, műtétet, tanfolyamot kell elvégezni.
- Váltsunk területet, miért éppen a triatlont választotta a sportágak közül?
-Kalandos út után kötöttem ki a triatlon mellett, de magát, a sport szeretetét szintén vissza le-
het csatolni a szülői háttérhez. Édesapám is rengeteget sportolt, nagyon mozgékony valaki volt, vívott, tornászott. Én hosszabb ideig asztaliteniszeztem az Üveggyár csapatában, majd az egyetemi éveim elején is a ping-pong játszotta a főszerepet. Később az egyik csoporttársam hatására -nem nagy kedvvel - megpróbálkoztam a maraton futótáv teljesítésével. A siker és az újabb rábeszélés után következett egy soproni triatlon verseny, s attól kezdve már nem volt visszaút, jártam a különböző próbákat. Az egyetemi évek alatt szinte minden hétvégén triatlonoztunk, s így óriási szenvedély lett belőle. Aki ezt a sportágat egyszer kipróbálja, az már nem tud szabadulni tőle.
- A család?
- Utolsó éves voltam az egyetemen, amikor megnősültem. A feleségem annak ellenére, hogy nem sportolt, nagyon szerette a versenyeket, mivel ez egy családias sportág. Szinte mindenki ismer mindenkit, versenyző a versenyzőt, s a családtagok hasonlóan. Sokat köszönhetek neki olyan szempontból is, hogy nem mosogatnom kellett odahaza, hanem járhattam edzeni.
- Hazatérés után miért először Kaposvárra, majd a nágocsi sportegyesületbe igazolt?
- Egyszerű a magyarázat: Nagykanizsán akkor még nem volt triatlon szakosztály, de jelenleg már a TR1-CO Triatlon Klub versenyzője vagyok.
- Honnan jött az ötlet, hogy Nagykanizsán kerüljön megrendezésre az V. Orvos - Gyógyszerész Triatlon Európa-bajnokság?
- Már 1992, majd 1993-ban is voltunk néhányan a németországi
és ausztriai orvos Európa és világbajnokságon, ahol nagyon tetszett a rendezés, a hangulat. Később - 1994-ben - olvastam egy szaklapban Sipos Andreáról, mint triatlonozó orvosról, s arról is, hogy milyen jó dolog lenne, ha a magyar orvosoknak is lenne lehetőségük idehaza összemérni erejüket. Három napig „emésztettem" a dolgot, majd tavaly megkerestem Csőgör Jánost a TRI-CO vezetőjét, hogy az 1995-ös Triatlon Kanizsa Kupán egészítsük ki az orvosok versenyével. Az ötletet tett követte, s az előző évben már úgy szerveztük meg a hazai bajnokságot, hogy az idén már felvállaljuk az EB-t.
- Ahol aztán fényes magyar, kanizsai siker született. Dr. Czigány Róbert Európa legjobb orvos-triatlonistája lett.
- Nemzetközi szinten már voltak eredményeim, elsősorban duatlonban, de valóban az életem legnagyobb sportsikere. Rendkívül fontos, hogy a bajnoki cím megszerzése mellett, mint rendezők sem vallottunk szégyent.
- Nem úgy indult a verseny, hogy kontinensbajnok lesz.
- Nem vagyok profi úszó, az egyetemi évek alatt tanultam meg úszni, ezért kezdtem gyengébben, de a kerékpározás már jobban ment, s végül a futásnál a közönség bíztatása fantasztikus erőt adott.
- Milyen újabb célt fogalmazott meg magának?
- Még semmit. Fáradtnak érzem magam, sok minden volt ebben az évben, egy kicsit pihenni szeretnék, ugyanakkor időnként már mozog bennem a „kisördög". Nem állok azért teljesen le, 29 éves vagyok, szeretném még tovább csinálni a triatlonozást is,
hogy mennyi energia marad rá, még nem tudom.
- Beszéltünk már a családi hagyományokról, ez folytatódni fog a gyerekeknél is?
- András fiam négy és féléves, míg Nóri két és fél. Mindkettő rendkívül „eleven", szeretnek mozogni, szeretném ha hamarosan megtanulnának úszni. Remélem, hogy fognak valamit sportolni, de nem akarom belehajszolni őket az élsportba.
- A kórházban a munkatársak hogyan fogadták Czigány Róbertnek a sikerét?
- Nagyon sokan látták a versenyt a kollégák közül, s a kórházban az Európa-bajnokság után nem tudok úgy mozogni, hogy naponta két-három ember ne gratuláljon az elért eredményemhez Köszönöm a munkatársaimnak azt is, hogy a szervezési munkák idején hagyták, hogy időnként eltűnjek a „színről", s a versennyel, a rendezéssel foglalkoznak
- Mennyire elégedett a triatlon városi, megyei, országos elismertségével?
- Nagykanizsán kevés a triat-lonista, s elég szétszórt a társaság, hiányolom a versenyzők menedzselését. A hagyományos, országos versenyek nagyon jók, nagy kár lenne ezt a remek Csó-nakázó-tavi adottságokat nem kihasználni. A megyei helyzetet nem ismerem, az országot viszont igen, s egyértelmű, hogy ifjúsági szinten a világ legjobbjai közé tartó-\' zunk. Ennek lehetnek hátrányai is. hiszen egy fiatal ha túl nagy terhelések sorozata éri, a felnőtt korra könnyen kiéghet, s erre figyelni kell. Az óriási tehetségekre, ígéretekre meg kell tanulni vigyázni.
- Az V. Orvos-Gyógyszerész Európa bajnokság sikere, a személyes sikere, a rendezők sikere után várható újabb nagy „falat", egy újabb Eb, vagy triatlon világbajnokság Nagykanizsán történő megrendezése?
- Az, hogy a júniusi orvos Európa-bajnokság házigazdája Nagykanizsa volt, nem csak az én érdemem, igazából Dr. Zátrok Zsolt, nagyatádi belgyógyász vitte vállán a rendezési ügyeket. Valóban a jelenlévők nagy elismeréssel beszéltek a versenyről, s már egyértelmű felkérést kaptunk a Nemzetközi Orvostriatlon Szövetség elnökétől, Dr. Johaim Fischertől, hogy a jövő évi orvos triatlon világbajnokságot mi rendezzük meg. A helyszín megválasztását ránk bízták, ha a kiváló Csónakázó-tavi lehetőségekhez párosulni fognak a pénzügyi adottságok, és szakmai kérdések is, akkor remélem, hogy Nagykanizsa lesz a házigazdája az 1998. évi világbajnokságnak Én nagyon szeretném - hangsúlyozta orvos-triatlonista, dr. Czigány Róbert.
Deregi László
]W7. !"Mus 4.
( KANIZSA - Sp0>ttȒ*9*%?K )
13
VILÁGBAJNOKSÁGON A KANIZSAIAK
A Magyar Torna Szövetség szakágaként „ működik a sport-akrobatika, melynek hazai minőségi és korcsoportos mezőnyében évek óta országosan rangelső a népes mezőnyöket felsorakoztató Zalaerdő-Hevesi DSE, Farkas Zoltán elnök és Gajcsi József vezetőedző irányításával. Mintegy tíz éve Kanizsa a fellegvára a szakágnak, ahol négy év óta immár két klubban folyik az alapos, kemény és eredményes munka. Ugyanis megalakult a Zsig-mondy-Winkler DS E-ben is a szakosztály az ügy- és szakág vezető Jurik Gyula vezetésével, a tornatanárok aktív közreműködésével. Az iskolában közben ideális feltételek alakultak ki a magas színvonalú szakmai munka végzéséhez. Közel harmincan kapcsolódtak be a szakági munkába s ebből alakult az a tizenöt fős „mag", amely ma fémjelzi az újabb kanizsai minőséget. A szakközépiskola és a DSE vezetése, élén Bene Csaba igazgatóhelyettessel, a támogató szülőkkel, szponzorokkal sokat tesznek a működéshez szükséges feltételek biztosítása érdekében, hiszen az országos szövetségnél mostoha szakág a sportakrobatika. Szegény a Magyar Torna Szövetség is, de az anyagiak hiánya ugyancsakjelentkezik mind a két kanizsai klubnál is. Saját erőből, városi összefogásból építkeznek az országosan első kanizsai egységek, a bajnokok, akik több nemzetközi meghívásos versenyen is igazolták nagy tehetségüket, képviselték hazánkat a kontinens-versenyeken. A június elején véget ért világbajnokságon is négy kanizsai egység is szerepelhetett volna a magyar válogatottban, ám hiába volt magas színvonalú szakmai munka, eredmény, sok-sok éves munka és bizonyítás, még sem volt ott a magyar válogatott, nem vettek részt a vében a Zalaerdő-Hevesi DSE egységei, mivel nem jöttek össze a részvétel anyagi fedezetei. Magyarországot egyedül csak a Zsigmondy-Winkler DSE képviselte a Kozma Vilmos-Ora-vecz Edina vegyes párossal és a Molnár Dóra-Strényi Veronika női párossal. Az országos szövetségtől semmi támogatást nem
kaptak, de ellátták őket címeres mezzel (hazaérkezés után azonnal le kellett adni). Szerencsére segítette a magyar-kanizsai képviseletet a vében az önkormányzat, a szakközépiskola, a kanizsai olajipari cégek, Zalaiparker, Ryno, több vállalkozó s így összejött a szükséges másfél millió forint a Hawaiiban, pontosan Honoluluban rendezett világversenyre. A hazaérkezés után Jurik Gyulával, a kanizsaiak szakvezetőjével be-
vébé helyszíne, ahova húsz órás repülőút után érkeztünk.
- Elhelyezés, gondoskodás?
- Egyetemi kollégiumban, kétágyas szobába helyeztek el bennünket, közvetlen a világverseny színhelye mellett. Ezzel semmi gond nem volt, viszont az átállás, az étkezés s az ottani ismeretlen körülmények megfogtak bennünket. No és a nagy meleg, a páratartalom, a 40-45 fokos hőség nagyon zavarta a versenyzőket s ezek aztán érződtek mind az edzések, mind a vébés szereplés során.
- Hány ország képviseltette magát a vében?
Kanizsaiak Hawaii-szigeten. Balról-jobbra: Molnár Dóra, Gőcze Gyula, Oravecz Edina, Strényi György, Strényi Beáta, Jurik Gyula, Kozma Vilmos.
Bene Csaba felvétele
szélgettünk az első vébés szereplésről.
- Elsőként is nagy-nagy köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy részt vehettünk a világbajnokságon, amit óriási sikernek tartok. Kanizsa sikerének, az összefogás, a tenniakarás, a hozzáállás nagyszerű példájának. Kanizsa jelesre vizsgázott s a gyerekek, a szakma rengeteget profitálhat a világversenyből. Kár és nagyon sajnálom, hogy csak mi lehettünk ott a vében, sőt az országos szövetség sem képviseltette magát, pedig a versenyek mellett jelentős szakmai tanácskozásra is sor került.
- Milyen volt a repülőút?
- Hosszú és fárasztó. Budapestről előbb Amsterdamba repültünk, onnét átszállással Los Angeles, majd Hawaii volt a végállomás, nevezetesen Honolulu, a
- Tizenhárom nemzet versenyzői jelentek meg a küzdőtéren, ám a hivatalos megnyitón húszan sorakoztak fel, mivel három nemzetet csak vezetők képviselték, akik a szakmai világtanácskozásra érkeztek. Ugyanis most volt az a nagy szakmai kongresszus, ami előkészítette a szakág olimpiai felvételét. Nos, remény van arra, hogy kétezerben már ez a látványos szakág is felkerül az olimpiai műsorba
- Hány nap állt rendelkezésre az átállásra, edzésekre?
- Az átállás akkor következett be, amikor visszaérkeztünk Ferihegyre. A nagy időeltéréssel nem tudtunk mit kezdeni. Az edzések? Két napon át volt lehetőség a felkészülésre, amikor mindent megtettünk, de az idő kevés volt az előbb említettek miatt.
- A kanizsai egységek miként szerepeltek?
- Először is arról, hogy a szakági krém jött össze Honoluluban, tehát fantasztikusan magas volt a színvonal, a fartalom. az anyag. Férfi négyesben öt egység is hármas szaltót mutatott be, ami szenzációs volt. Felemelő a látvány, az erősség, a végrehajtás, azaz a szakág bőven megmutatta magát, bizonyította, hogy ennek a látványos szakágnak helye van az olimpián. A mi gyerekeink első alkalommal vettek részt világversenyen, most láttak először kiemelkedő nagy mezőnyt, világklasszisokat. Ráadásul a más világ, környezel sem kedvezett s így aztán bizony idegesek voltak, izgultak és rontottak. Ennek ellenére egyik egységünk sem vallott szégyent. A Kozma-Oravecz vegyes páros végül is a kilencedik helyen végzett, míg a Mol-nár-Strényi páros a tizenkettedik lett. Mindenesetre úgy ítélem meg, hogy ha nincsenek a külső körülmények, akkor egységeink három-négy csapatot megelőzhettek volna. Egyébként a nemzetek közötti rangsorban hazánkat a tizenkettedik helyre hoztuk, ami bekerült a nagykönyvbe.
- Szabadidőre, kikapcsolódásra, sziget és városnézésre mennyi idő maradt?
- A világbajnokság befejezése után, egy teljes napon át szabad program volt, fakultatív alapon. Ezt a mi kis csapatunk a helyi értékek megismerésére, megtekintésére fordította és természetesen óceáni fürdés is szerepelt a programban. Hazafelé jövet Los Angelesben, a nyolc órás várakozási időt hasznosan töltöttük el, melynek során jártunk Beverty Hillsben, Hollywoodban is. Minden felejthetetlen nagy élményt jelent, ám a szakmai összegzés, a tapasztalatok hasznosítása, a szakági dolgok kamatoztatása a legfontosabb, amelyből tovább építkezhetünk.
- Apropó! A négy vébés versenyző mellett kik alkották a magyar delegációt?
- A küldöttség vezetője Bene Csaba igazgatóhelyettes volt, tolmácsunk Gőcze Gyula, és velünk tartott Strényi apuka, vagyis a távoli Honoluluban nyolcan képviseltük a nemzetet.
- Hogyan tovább?
- Most egy kis pihenőt tartunk, de aztán július közepétől folytatódik a munka, a felkészülés, az újabb nemzetközi és hazai viadalokra.
Balogh Antal
14_ \\ KANIZSA - SfrOnt0t<Z$A$l*t ) 1997. július 4.
„A KUNG FU HATÁROZOTTABBÁ TETT"
Átlagos, hétköznapi ember ül előttem. Külsején nem látszanak hatalmas izmok, mégis látszik, hogy kisportolt alkat Pár szó hangzik el még csak, és szerénysége máris megkap. Pedig olyan sport mestere, melyet tízmilliók csodálnak és szeretnének profi módon űzni. Ő Szabó Ferenc és magyar létére a shao-lin kung fu egyik ágának mestere.
- Mi vezette erre a pályára?
- A \'70-es években olvastam az lnterpress magazinban egy cikket a Shao-lin kolostorról, arról, hogy újraépítették, újra képeznek Shao-lin harcosokat. Ez kellette fel érdeklődésemet a kung fu iránt. Viszont akkor még nem volt Magyarországon kung-fu, csak karate, így a karatéval próbálkoztam. Aztán találkoztam egy illetővel, aki elhívott egy bemutatóra és gondoltam, megnézem magamnak. Megnéztem, megpróbáltam és sikerült.
- Eddig milyen fokozatot ért el?
- Az első mesterfokból vizsgáztam. Eljött hozzánk a nagymester és ő vizsgáztatott minket. Ezek a vizsgák há-
rom napig folytak. Nálunk egyébként tizenkét tanuló és tizenkét mesteri fokozat van, ebből az első mesteri fokozatot értem el.
- A kung fu mennyire változtatta meg a természetét?
- A kung fu határozottabbá tett. Megtanultam kitűzni magam elé a céljaimat, és elérni azokat. Tizenkét célt tűzök ki magam elé, és ezekért a célokért küzdök, dolgozok.
- Ön erőszakos ember?
- Egyáltalán nem. A tudásomat is csak önvédelemre használom.
- Volt olyan eset, hogy szüksége volt rá?
- Igen. Még régebben Pécsett, egy szúk utcában tartottam hazafelé, mikor három igen jókedvű úriember szembejött velem Előttem sétált egy idős néni. őt körülugrálták, megijesztették, felforgatták a kosarát. Aztán következtem volna én, az egyikük se szó, se beszéd felém rúgott. Hárítottam a rúgását és ellentámadtam. A végén az egyikük összeesett, a másik kettő meghátrált. Néhány szó még elhangzott a részükről, ennyi történt. De
ez nagyon gyorsan történt, szinte meg sem álltunk Amolyan futtában történ minden.
- Mostanában egyre divatosabbak a különböző kung fus filmek, például Jackie Chan filmjei. Sportszemmel nézve milyenek találja ezeket?
- Ehhez el kell mondanom valamit: háromféle kung fu létezik. Az egyik az egészséggel, a tájjal foglalkozik, a másik a látványosságot, a szórakoztatást szolgálja. Ez köszön vissza ezekben a filmekben. És természetesen van egy harmadik féle kung fu, a wing-tsun, ami az önvédelemre, a harcra készít fel. Én ezt az utóbbit űzöm.
- Hogyan került Kanizsával kapcsolatba?
- Én voltam az első, aki elkezdtem itthon népszerűsíteni ezt a stílust, felkerültem Pestre, aztán elkezdtem a Dél-Dunántúlon is tanítani a nagyobb városokban, így Nagykanizsán is. Gyakorlatilag ingázok a városok között.
- A tanulói között van olyan, aki sikerrel pályázhat majd mesteri fokozatra?
- Lehetősége meg van mindenkinek. Ez nem képességektől függ, a wing-tsun tanulható. Egyszerűen elhatározás kérdése. A technikán van a hangsúly, nem az erőn vagy a képességeken. A wing-tsunt éppen azért fejlesztették ki, hogy a fizikailag gyengébb képességű ember se legyen védtelen az erősebb támadásával szemben. Nem véletlenül egy nő volt az alapítónk. A wing-tsun az életre, az utcaharcra épül, hogy itt is meg tudja állni bárki a helyét.
- Van önöknek tankönyvük?
- Mesterünk révén van. Ő nagyon sok könyvet ír a kezdőknek és a haladóknak a gyakorlatokról, fegyverekről, a kung-fu történetéről.
- Hogyan kezdhet el valaki most Kanizsán kung-fuzni?
- Egyetlen dolog szükséges, az elhatározás. Itt Kanizsán személy szerint engem kell megkeresni. A Bolyai általános iskola tornatermében minden héten kedden és csütörtökön vannak edzések, beiratkozni csütörtökönként lehet.
Sz. A.
AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOKRA KÉSZÜLNEK
A CWG-NVSE úszói június 23-án autókba pakolták felszereléseiket, s szülői segítséggel edzőtáborba vonultak, Nagyatádra tették át -mintegy két hétre - a székhelyüket Félidőben, egy hét után kerestük fel őket s edzőjüket Meiszterics Lászlót és néhány tanítványát arról faggattuk, beváltak-e az elképzeléseik, s egyáltalán, hogy érzik magukat?
- Elsődleges célunk az volt, hogy ötven méteres medencében készüljünk fel a közelgő korosztályos bajnokságokra, amelyek július 18-a után hetenként következnek majd. Ezeket a bajnokságokat mindenhol - Székesfehérvár, Nyíregyháza - ötvenes medencében rendezik s köztudott, hogy nálunk, Nagykanizsán 25 méteres található. Másrészt fontosnak tartottunk egyfajta környezetváltozást is az úszóink részére, s az itt folyó munka tartama, intenzitása is eltér a megszokottól. Mindez természetesen az eredményesség érdekében történik.
- Nem fordulhat elő az sem, hogy valaki „elalszik" á reggeli edzésről, vagy más kifogással akar kibújni a tréningek alól.
- Pontosan erről van szó. Együtt vagyunk, egy helyen alszunk, egy helyen étkezünk, mindenki részt vesz minden edzésen, a felkészülésünk csúcspontja ez a mostani edzőtábor. A
későbbi pihentető szakasz után következhet majd az országos bajnokság.
- Hány fővel érkeztek Nagyatádra?
- Húsz versenyzővel, s csatlakozik még hozzánk Révész Kata is, aki a vidékbajnokság után Budapesten, a Spartacusban készült tovább.
- Milyen elvárások fogalmazódtak meg az országos bajnokságra?
- Nem akarunk semmit elkiabálni, ha már valaki egy olyan versenyen a „B" döntőbe verekszi be magát, már óriási eredmény, ha „A" döntőbe, akkor az már nagyon nagy dolog, a dobogóra kerülés pedig már egy. extra nagy teljesítmény.
- Meddig maradnak Nagyatádon?
- Július negyedikéig, s onnantól kezdve már Nagykanizsán készülünk tovább az ob-kre, melyek közül a serdülők versenye - \'81-82-es fiúk és \'83-84-es lányok részére - Székesfehérvárott lesz július 18-20-án. Ezzel párhuzamosan lesz a Budapest-bajnokság, mely elsősorban a válogatott keretnél is figyelembe vett Révész Katát érinti, amely verseny egyben válogató is lesz az Európa-bajnokságra. A gyermek-bajnokságon is érintettek leszünk az 1983-84-es fiúk és az 1985-86-os lányok kategóriájában, melynek színhelye Nyíregyháza lesz. Augusztus elején az utánpótláskorúak - 85-86-os fiúk - mérik össze tudásukat Székesfehérváron. Lesz tehát bő-
ven feladatunk! Jellemzői az országos bajnokságoknak, hogy az indulásokat nevezési szintekhez kötik, tehát csak komoly munka után, már jegyzett úszók jelentkezését fogadják a rendezők
- Csodálatos környezetet sikerült választani.
- A liáttérfeltételek - kollégium -mellett, úgy érzem, ennek az atádi környezetnek: 50 méteres medence, gondozott, ápolt park és szabadidős sportokra kialakított terület, komoly varázsa van, s megfelelően tudunk készülni, dolgozni, - s ez most a legfontosabb - hangoztatta a tréner.
Kíváncsiak voltunk a versenyzők véleményére is. Az egyik ifjú tehetség, Kovács Patrícia így vélekedett az edzőtáborról:
- Úgy érzem, itt jobban fel tudunk készülni az országos bajnokságra, ahol én legalább a „B" dontőbe akarok kerülni - 100 mellen, 200 mellen és 200 méter vegyesen -, de azt sem bánnám, ha sikerülne „A " döntős lennem Ehhez azonban legalább két-három másodpercet kellene még javulnom... Nagyon kemény edzéseket kapunk itt, szerencsére remek a medence, a víz és az időjárás is.
Az apró termetű Domina Tamást egy óriási focimeccs után - kemény edzés ide vagy oda, azért a fociderbik sem maradnak el - állítottunk meg.
..........\'-:\'[¦:.............::>::-:-:-x-:-x-x-:-:->:
- Én a \'86-os születésűek között fogok indulni az országoson, jó lenne valami kiugró eredményt produkálni, elsősorban mellúszásban. Jól vagyunk, készülünk... - sietett el nevetve.
Együtt vagyunk jóban, rosszban, tréningezünk, s készülünk - ezek voltak azok a szavak, amelyek szinte sugároztak azokból a nagykanizsai úszókból, akik edzőtáborozással töltik a nyári szünidejük egy részét, de pontosan tudják, hogy megéri...
Deregi László
1997, július 4.
( KANIZSA - Spont*H*y*>$c*
15
ELNÖKI SZÉKFOGLALÓ KANIZSÁN
„..ÁLLJON FEL AZ, AKI PÉNZT AKAR KIVINNI..."
- Lh látom el az elnöki teendőket, két elnökhelyettesünk van, Sabján Imre és Böröcz Tibor személyében, a jogi és ügyvédi feladatokat dr. Baumgartner Imre látja el, míg további elnökségi tagok meghatározott feladatokkal: Ferencz József,
A „tisztánlátás" érdekében először tekintsünk vissza egy 1997. április negyedikéi eseményre, amikor rendkívül küldöttközgyűlést tartott a N. Olajbányász Sportegyesület. Az akkori elnök: Baranyai István ezekkel a szavakkal távozott: „Mi a hírekkel ellentétben nem ragaszkodunk székekhez! Ezért a teljes elnökség - a március 23-án hozott határozatuk alapján - hivatalosan ezen a küldöttközgyűlésen lemond."
Horváth Sándor elnökségi tag ezt még megtoldotta: - „Április negyedike újra felszabadulás napja lett a sportegyesületnél..."
Lemondott tehát a teljes elnökség, a küldöttek elfogadták az új alapszabályt, majd létrehoztak egy háromtagú bizottságot, melynek feladatul határozták meg az új, önálló (!) klubok megalakítását, viszonylag szoros határidővel.
Először az Olajbányász Futball Club jött létre, majd sorra kisebb közgyűlések után mondták ki, egyenlőre csak szóban önállóságukat a kézi labdások (elnök: Dávid Sándor), teniszezők (elnök: Nagy Lajos), és az atléták (elnök: Steindl József) is.
Ezúttal a futballisták új elnökét, Sipos Gyulát kértük fel egy „székfoglalóra".
- Amikor átvettem az irányítást - az április 24-én -, az alapkérdés az volt, hogy tartsuk bent a csapatot a második vonalban, pontosabban, hogy a következő évben az NB UB-ben legyünk Ha ez sikerült - megtörtént, akkor jöhet a következő feladat, hogy alakítsunk ki egy olyan gárdát, mely-lyel nem fordulhat az elő, hogy a kiesés ellen küzd, „magyarul" mindaddig előre akarunk nézni és előre is menni!
- Kanizsán szeretik a futballt.
- Pontosan azért vállaltam el az elnöki posztot, mert végigéltem már az NB UB-s, az NB ll-es, majd az NB l-es időszakokat is Nagykanizsán, s rúgtam a labdát a régi Olajbányász és a mostani pályán is. Mi, akik átvettünk az irányítást éreztük, tudtuk, hogy ki
kell tömi a régi hagyományokból, amelybe belesüppedt a vezetés és a csapat is.
- Azzal, hogy új vezetés alakult, máris jobb lett a csapat is?
- Nem lett jobb, de már az első alkalommal leültem velük beszélgetni, egyben az egész gárdával és külön-külön a játékosokkal, s megkérdeztem tőlük, hogy „Gyerekek! Fel tudjátok-e mérni, hogy egzisztenciálisan mit jelent számotokra a foci?" Fokozatosan közelebb kerültünk egymáshoz, megkérdeztük apró bajaikat is. A játékosok többsége érzékeny, hiszen ki vannak téve annak, hogy a meccs alatt jobbról-balról kiabálnak nekik, ütik-verik őket, amely valahol azért fáj is nekik...
- Ugyanaz a közönség, amely bántja őket, jó játék, gólok, eredmény esetén fel is emeli a futballistákat...
- Erről van szó. Aki látta a BKV elleni mérkőzést, az azt is megfigyelhette, hogy a hármas sípszó után mennyire másként jöttek le Agicsék a pályáról. Összeállt a csapat, hiszen 13 mérkőzésen nem kaptak ki, s kilenc összecsapás volt hátra, amikor leültünk velük beszélgetni.
- Gondolom, azért kaptak valamiféle motivációt is.
- Megígértük, hogy ami le volt írva, ami jár nekik azt megkapják, s azt is, hogy amint lehet erősítünk is. Egy hét alatt hoztunk két új játékost. A másik oldalon viszont azt kértem, hogy ők viszont azt ígérjék meg, hogy ezért mindent megtesznek. Megbeszéltük, hogy benne van a játékban a vereség is - nincs olyan csapat, amelyik soha nem kap ki, de azt, hogy valaki ne hajtson a pályán, ácsorogjon, azt nézzem, hogy a másik elől, miként viszik el a labdát, azt nem! Megértették!
- Sikerült a bennmaradás, következhet az új feladat.
- Először nagyrészt együtt kellene tartani a csapatot, s még néhányfővel ki kell bővítenünk a keretet, hogy az edzőnek ne legyenek nehézségei a választás miatt.
A következő lépés az utánpótlás-nevelés rendezése, olyan for-
mában, hogy a vezetőedző hatásköre alá helyezzük őket is. Biztosítva a fiatalság előre meneteléseit, amely nem kis teher anyagilag. Úgy néz ki, hogy a város is megfog mozdulni ennek érdekében, gondolok a városvezetésre és a kisebb-nagyobb cégekre is.
- Várható a közönség visszatérése az Olajbányász stadionjába?
- Arra még emlékszünk, hogy az NB l-ben átlagban nyolc-tízezer ember volt kíváncsi a meccsekre, s mivel vissza akarjuk a futballt hozni a városba, ezzel együtt a szurkolókat is. Nagykanizsán mindig jó foci volt, tehát csak másként kell hozzáállni a dolgokhoz
- Hogyan áll az FC a szerződéskötésekkel?
- Az edző személye már eldőlt, továbbra is Madár Gábor irányítja a csapatot, míg a játékosok június 13-án jöttek vissza a szabadságukról. Most ez a munka vár ránk. Nagyon szeretnénk ha mindenki maradna, de ha valaki másként dönt, a távozását sem akadályozzuk meg tűzzel-vassal. Nagyvonalakban a keret marad, egykét új emberrel kiegészítve.
- A létesítmény kérdése még mindig rendezetlen.
- Nagyon szeretném én is, ha ez a dolog nagyon rövid időn belül valóban meg is oldódna, bár ez nem kis falat. Tudomásom szerint a város vezetése és a Kögáz Rt. tulajdonosai hamarosan tárgyalóasztalhoz ülnek. Valóban senkinek sem jó a mostani állapot, sem az Olajbányásznak, sem a KÖGÁZ-nak és a városnak sem, hiszen tulajdonilag a Kögázé, míg a város nagyon sokat áldoz jelen pillanatban is a létesítmény finanszírozására.
- Ugyanakkor akár az utcára is kerülhetnének.
- így igaz, de nem hiszem, hogy a kanizsai embereknek ez járna a fejében. Mire az új bajnokság elkezdődik jó lenne, ha mindent tudnánk már és ez a kérdés is rendezve lenne.
- Milyen most a Futball Club vezetésének a felállása?
Horváth Gyula, Koszorú Ferenc és Papócsi György.
- A felvázolt elnökség hosszú távon miben gondolkodik?
- Ha mindig a mi gondolataink lennének a mérvadók, akkor az csodálatos lenne, mivel mi azt akarjuk, hogy előre menjen a futball és a legmagasabb szintig elmenjünk. Hosszú távon csak úgy lehet tervezni, ha ismerjük az anyagi hátteret is, s a feltételeket. Ha a hozzáállás a város, a cégek és a magánemberek szempontjából is kedvező lesz, akkor a legmagasabb célokat fogalmazzuk meg. Ez pedig nem lehet más mint az első osztály - hangoztatta az új elnök, aki az első elnökségi ülésen azt mondta kollégáinak: - Aki szereti a focit és tenni is akar érte az maradjon, de aki innen pénzt akar kivinni, az jobb ha már most feláll...
- Amíg ezek a mondatok papírra kerültek, a hivatal gépezete tovább működtek, s újjáalakult az Olajbányász SE elnöksége. A jövőben a koordináló SE elnöki feladatait Nagy Lajos a Fókusz üzletház igazgatója látja el, s a „nagy" elnöki csapatot az önálló klubok .vezetői alkotják. Az is eldőlt, hogy a tavalyi csapatból eltávozott Panghy, aki kölcsönjáté-kosként szerepelt az Olajbányászban, valamint átigazolt a Szombathelyi Haladáshoz Balogh Csaba és Vidóczi József is. Az elnökség folyamatosan tárgyal, hogy az eltávozottakat pótolja és megerősítse a gárdát. Sajtótájékoztatón megtudtuk, hogy Madár Gábor edző munkáját a jövőben Balogh Attila, a miklósfaiak korábbi trénere segíti, s mellette edzi az ifjúsági első csapatot is, valamint erőnléti edző is bekapcsolódik a „nagy" csapat felkészítésébe, Steindl József személyében.
Pörögnek tehát az események a Futball Clubnál, s nem is véletlenül, hiszen a július 26-i hétvégén már megkezdődnek a csaták az új, egycsoportos, húsz csapatos második vonalban, az NB I/B-ben.
Deregi László
16
Q KANIZSA - S/tonttHO$4$c# }
1997. Július 4.
BRAVÚROS HAJRA
CÉLBA ERTEK AZ OLAJOSOK
Egy évvel ezelőtt jelentős mozgások következtek be az Olajbányász NB Il-es labdarúgó csapatánál. Ugyanis Szabó Imre, a korábbi edző helyett a Kanizsán korábban (kétszer három évig) bizonyított Madár Gábor lett a szakvezető. A kerettagok közül eltávozott Filipovics, az olajosok meghatározó játékosa, valamint hányi, Keszeg és a három zalaegerszegi (Szőke, Molnár, Kópicz). Új fiúként érkezett vissza Agics, a tapolcai Gelencsér, a keszthelyi Csörnyei, az agárdi Heinczinger és hat sajátnevelésű fiatal is felkerült a nagycsapat keretébe.
A nagy változás ellenére a legfontosabb feladat az volt az olajosoknál, hogy a szakági átszervezés következtében feleljen meg a minőségi elvárásoknak, a második vonalbeli folytatásnak. Ez azt jelentette, hogy a csapatnak az első nyolcas mezőnyben kell végezni, ami végül is az NB I B-s szerepléshez kellett. Nos, a terv, a nagy feladat meglett, amelyhez egy hosszú hajrá, bravúros befejezés kellett s egy olyan záró ötös sorozat, amikor az Olaj tizenhárom bajnoki pontot szerzett. Ez végül is a nagyszerű negyedik helyet eredményezte (az előző bajnokságban is negyedikek voltak).
A bajnokság őszi idényében szeszélyesen szerepelt a ,gárda s főként a hazai mérleg maradt el a várakozástól (nyolc meccsből csak tizenegy pontot gyűjtöttek), így is a vonal fölött zárt az Olaj, amely hetedikként tért pihenőre (23 pont, 25-2l-es gólkülönbség), de elmaradt az egyesületi 1-6., a városi vezetés 1-4, helyétől, mint premizálási feltételektől.
A tavaszi folytatáshoz kedvező volt, hogy a sérültek felépültek, ám az anyagi háttér siralmas volt, s így a kiszemelt és nagyon szükséges középhátvédek közül sem Panghy, sem az utánpótlás válogatott Diczkó olajos szereplésére nem kerülhetett sor. Ugyanakkor sikerült másfél éves szerződést kötni Agiccsal, két és féléveset az egerszegi Horváth Gyulával (február elején megsérült és csak két hónappal később debütált bajnoki meccsen). A korábbi kerettagok közül Svélecz a horvát Hódosán csapatához került.
A krónikához tartozik, hogy ebben a szegényes időszakban felgyorsultak az egyesületnél az átalakítási folyamatok.,A „körben" bent volt a városi vezetés, az OKSB, a városi sportiroda, no és az Olajbányász s ez utóbbi csak akkor kaphatott önkormányzati támogatást, ha befejeződik az átalakulás. Az Olaj-nál viszont gyarapodtak a kifizetetlen számlák, veszélybe került a hazai bajnoki rajt is (gázszolgáltatás kikapcsolása miatt). A szegénységre jellemző, hogy Diczkó a bajnoki rajt előtti héten kénytelen volt visszamenni a fehérváriakhoz, mert hiányzott néhány százezer forint a kölcsönadáshoz, a VFC viszont nem adott haladékot.
Középhátvéd, gólvágó nélkül kezdte a tavaszi idényt a csapat, amely az első ötös sorozatban csak hét pontot gyűjtött. A hazai nyitányon vereség a paksiaktól (1-3), aztán a Gázszer ellen (0-2). A harmadik fordulóban, a Balatonfüreden megszületett az első tavaszi győzelem (2-1), majd hazai környezetben újabb baki, 0-0 lett a veszprémiekkel. Tatabányán javítottak Vidócziék (5-3), de úgy is csak a kilencedik helyről vágtak neki az újabb ötös sorozatnak.
Az újabb szakasz érdekessége, hogy két fordulón át elnökség nélküli volt az Olaj. A másik, hogy négy fordulón át sorozatban döntetlent játszottak, majd hatpontos mérkőzésen született meg az oly fontos szakaszgyőzelem. No, a pécsiek elleni hazai derbin (l-l) Czigoth volt szenzációs a befejező percekben, Kaposváron kihúzták 0-0-lal s ugyanez lett a végeredmény a Dunaferr ellen, amikor felállt az új klubelnökség Sipos Gyula elnök vezetésével. Százhalombattán „pontosak" lettek (l-l), majd a szakaszzárón 1-0-re nyertek az Érd ellen. Ekkor mutatkozott be Kanizsán a kölcsönbe érkezett Panghy és D. Crnomar-kovics (jó benyomást keltettek), de a csapat még mindig a kilencedik helyen tanyázott.
Megkezdődtek a nagy számolgatások s ekkor úgy tűnt, hogy irtózatosan nehéz lesz bekerülni a nyolcas mezőnybe. A csapat viszont nem taktikázott, hanem egy
kitűnő záró ötös sorozatot nyújtott. Nyertek Budafokon (1-0), a Zárda úti stadionban 5-l-re leléptek a BKV Előre gárdáját, pontosan tértek haza a hűség városából (2-2 a SFAC ellen). A tabellaszomszéd Matáv Sopron ellen, a túlerővel, a túlzott keménységgel is megbirkóztak az olajosok és az 1:0 arányú győzelem azt jelentette, hogy a befejező forduló eredményétől függetlenül NB I B-s lett az Olaj. Az NB Il-es búcsú is szépen sikerült, hiszen Soroksáron is nyertek (2-1) s ezzel megszerezték az előkelő negyedik helyet, miközben a befejező tizenhárom fordulóban veretlennek bizonyultak a Madár-tanítványok.
A tavaszi sorozat hét hazai találkozóján 12 pontot szereztek (9-5), a nyolc idegenbeli mérkőzésen 15 pontot gyűjtöttek (13-10), vagyis összességében néggyel többet, mint az őszi idényben (27 pont). A bajnoki évad 50 bajnoki pontja (47-36-os gólkülönbség) biztosította az előkelő negyedik helyet, az NB I B-s szereplést.
Madár Gábor szakvezető a bajnoki évadban a következő kerettagokat szerepeltette: Czigoth és Gelencsér (kapusok). Gyulai, Szálai, Kiss, Balogh Cs., Koller, Farkas, Vidóczi, Csörnyei, Agics, Visnovics, Kovács T., Heinczinger, Gazda, Pécsi, Horváth Gy., Gordián, Korpics, Balogh A., ősszel Svélecz és a tavaszi hajrában Panghy, D. Crnomarkovics (mezőnyjátékosok).
Az olajosok legeredményesebb játékosa az irányító középpályás Vidóczi és a támadójátékossá előlépett Pécsi lett 11-11 góllal, akiket Gordián 9, Balogh Csaba 8 góllal követ. A piros-kékek egyébként a támadójátékot illetően a harmadikok a mezőnyben, viszont a kapott gólok tekintetében csak a tizenegyedikek, ami figyelmeztető.
A játékosok teljesítménye közül az él-
re kívánkozik a többször is bravúrokra képes Czigoth kapus, a mezőnyjátékosok közül a védelemben, középpályán és a támadásokban is jeleskedő Balogh Cs., a játékmester, ám tavasszal kissé halványabb Vidóczi, a megbízható Agics, Farkas és Kiss (a számára szokatlan poszton többségében jól helytállt),\'valamint a tavaszra beérett Gordián.
- Tulajdonképpen egy új csapatot kellett építeni és akkor, amikor a szakági bajnoki rendszer átszervezése miatt a legfőbb feladat az első nyolcba kerülés volt. Meghatározó játékosok váltak ki, új szerkezeti feladatokkal kellett megbirkózni, miközben nem volt középhátvédünk. Többen is hiányoztak kiállítás, sárgalapok, sérülés miatt. Félidőben erősítésnek idehoztuk Diczkót és Horváth Gyulát, de előbbiről le kellett mondani, az ék pedig megsérült. A tavaszi kettős vereséggel való indulás után viszont egy nehéz szakaszt vészeltünk át, de tartott a lendület. Az utolsó hat mérkőzésre aztán összeállt az Olaj, Panghyval és Crnomarkoviccsal ütőképes lett s bravúros hajrával tűnt ki. A befejező tizenhárom mérkőzés veretlensége, a javuló és eredményes játék biztosította, hogy ősztől tagjai leszünk az NB I B-s mezőnynek. Köszönöm a vezetőknek, a fiúknak a végzett munkát, a hozzáállást, az eredményes szereplést -hangoztatta Madár Gábor, az olajosok szakvezetője.
Balogh Antal
A bajnokság végeredménye
1. Gázszer FC 20 8 2 61-19 68
2. Dunaferr SE 17 10 3 54-21 61
3. Érdi VSE 14 9 7 46-32 51
4. Olajbányász 14 8 8 47-36
5. Rákóczi KFC 12 13 5 39-28 49
6. Matáv Sopron 13 9 8 40-27 48
7. Paksi ASE 12 10 8 46-28 46
g. Soproni FAC 12 9 9 40-33 43
9. Százhalombatta 11 11 8 39-35 44
10. Pécs \'96 FC 11 8 11 29-30 41
11. BKV Elóre 11 8 11 40-45 41
12. Budafoki LC (. 14 10 29-32 32
13. Soroksári TE 5 8 17 39-64 20
14. Veszprém 3 9 18 28-55 18
15. Balatonfüred 4 4 22 20-68 16
16. Tatabánya 3 6 21 24-68 15
A Soroksár csapatától három büntetőpont levonva.

19m ; 4.
( KANIZSA - Sfl*>tt»uty*%tH, )
17
ÉLCSOPORTOS OLAJOS FIATALOK
Az 1996/97. évi labdarúgó-bajnokságban, az NB U-es utánpótlás mezőnyben érintett klubok vezetői, a szakmai irányítást, szervezést végző szakemberek előtt újabb nagy feladatok végrehajtására került sor. A már hagyományos NB U-es ifjúsági bajnokság mellett be kellett indítani az NB U-es serdülő bajnokságot is, vagyis duplázódtak a feladatok, ami minden téren nagy kihívást jelentett. Ugyanakkor a szakmai fejlődés, a versenyeztetés, a tehetséggondozás tekintetében kellett az U-15 és U-14-es korosztály rendszeres bajnoki rendszere.
A szűkös anyagiakkal rendelkező Olajbányász a mezőnyben négy csapattal volt érdekelt, amelyeknél a tett szervezési, szakmai munka, a hozzáállás tekintetében sikeres évet zártak: - Kollégáimmal együtt mindent megtettünk annak érdekében, hogy a frontos mezőnyen az Olaj sikeres legyen. Czebei Tibor az NB U-es ifi B-csapat. Zöldvári István, az NB II-es serdülő A-csapat, Faller Zoltán, az NB U-es serdülő B-csapat edzője nagy hozzáértéssel oldotta meg a sokrétű feladatot, melyért köszönet jár és elismerés a gyerekeknek, a szakágat segítőknek -vélekedett Vlaszák I. Géza, az Olaj utánpótlás szakág vezetője,
az NB Il-es ifjúsági csapat edzője.
A bajnokság befejező szakaszában az ifi A-csapat négyes győzelmi sorozattal tűnt ki, amely a bajnok Veszprém mögött magabiztosan szerezte meg az ezüstérmet.
Vlaszák-csapat hazai környezetben 4:0-ra nyert a Soproni FAC ellen (Gazda mesterhármast ért el, a negyedik gólt Tüske szerezte). A Soroksár csapatát 6-0-ra verték (gól: Gazda és Korpics 2-2, Tüske, Fehér), míg a Budafok ellen 2:1 arányban kerekedtek felül Tüske és Pongrácz találatával. Sopronban, a Matáv ellen 5-2-re nyertek (gól: Pongrácz 2, Gazda, Simon, Balogh A.)
- A csapat tavasszal nagyszerűen oldotta meg a feladatokat, miközben tizennégy (!) győzelmet szereztünk és egy döntetlenünk volt. Összességében 76 pontot gyűjtöttünk, 114 gólt lőttünk és csak harmincat kaptunk. A sok jó teljesítmény közül kiemelem Gazda, Balogh A., Korpics, Horváth I. G., Hostyáhszki és Tüske játékát, de a többiekkel is elégedett vagyok - értékelt a szakvezető.
A leggyakrabban a Horváth LG. - Hostyánszki - Boa, Korpics - Simon, Hollender, Szűcs, Balogh A., Pongrácz - Tüske, Gazda kezdőcsapat szerepelt, de
játszott még Balogh T., Pápai, Németh, Földesi, Lukács.
Az ifi B-csapat szeszélyes hajrával zárta a bajnoki évadot. Hazai pályán (Volán-Dózsa) a Soproni FAC-tól 3-0-ra kikaptak, a Soroksár elleni találkozó elmaradt, mert a vendégek kevés játékossal érkeztem meg. A Budafok ellen 3-2-re vesztettek (gól: Horváth II. G., Csizmadia). Sopronban, a Matáv csapatát 8-0-ra győzték le (Vörös és Szakály 2-2, Simon, Nagy A., Korentzy, Csizmadia l-l gól).
Czebei Tibor leggyakoribb csapata: Lajkó - Jerausek, Kőszegi, Gyuricza, Bogdán - Nagy A., Vörös, Simon, Horváth Cs., -Szakály, Csizmadia. Szerepelt még Balogh T., Takács, Korentzy, Németh, Horváth Cs. Kitűnt Csizmadia és Szakály, a két gólvágó, valamint Jerausek és Gyuricza.
- összességében a megszerzett negyedik hellyel elégedett vagyok A két nagy riválist elkaptuk, de a-szerényebb képességű együttesektől váratlan vereséget szenvedtünk. Kár, hogy a hajrában megtorpantunk - említette az edző.
Az NB Il-es serdülő bajnokságban szereplő olajosok közül a Zöldvári István vezette U 15-ös csapat két győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel zárt a
hajrában. Siófokon, a Bányász ellen 10-1-re nyertek, hazai környezetben 7-1-re lépték le a Dunaferr SE csapatát. A PMFC csapatával 2-2-re végeztek, majd az évadzárón 2-1 arányban vesztettek a Pécsi VSK vendégeként.
A Zöldvári csapat: Hajmás -Fekete, Szmodics, Török, Bagonyai - Dömötörfi, Horváth III. G., Füzesi - Magyar, Ferencz, Németh I. Szerepelt még Bíró, Gáspár, Kiss B., Nagy A.. Korentzy. Kitűnt: Szmodics, Horváth ül. G., Magyar, Ferencz.
Az U-14-es korosztályos csapat Faller Zoltán edző irányításával hosszú időn át remekelt, ám a hajrában visszaestek a fiatalok, akik csak egy győzelmet arattak és háromszor szenvedtek vereséget.
Siófokon 2:1 arányban nyertek. Hazai pályán vesztettek a Dunaferr (1-6) és a PMFC ellen (0-3), majd a záró fordulóban: PVSK-Olajbányász 1-0.
A leggyakoribb kezdőcsapat: Kiss A. - Tímár, Martinecz, Horváth, Besenyei - Pauska, Bognár, Majtán, - Bene, Lukács, Szabó. Gyakran szerepelt Gazdag, Kulik, Boros, Sneff, Horváth A. A bajnokságban kitűnt: Martinecz, Tímár, Bene, Lukács, Majtán, Horváth.
Balogh Antal
SPORTOLÁSBAN ELEN JARO
A fiatalok egy része szabadidejét intenzív sportolással tölti. Karácsony Tibor (18), aki a vízilabdában az élen járok között szerepel, részt vett Hajdúszoboszlón az országos bajnokságon úszás kategóriában és sikeresen szerepelt. Erről számolt be nekünk.
- Hallottam, hogy az elmúlt években a sportban sikert sikerre halmoztál. Mikor kezdtél sportolni, mesélj róla bővebben és mesélj az országos bajnokságról.
- 1987-ben kezdtem el úszni, amit 6 évig intenzíven csináltam, majd 1 hónap szünet után kezdtem el vízilabdázni, amit azóta is rendszeresen csinálok. Az elmúlt 2 év februárjában elindultam a megyei versenyen; 200 m vegyes úszással.
mmmm
Első helyen végeztem mind a két alkalommal, de az múlt évben még nem indultam az országos bajnokságon, mert a bajnokság ideje alatt volt egy vízilabda mérkőzésünk, ami nekem fontosabb volt, ezért indultam idén. Az országos bajnokság áprilisban került megrendezésre Hajdúszoboszlón. Szintén 200 m vegyes úszás kategóriájában indultam. A versenyre nagyon erős mezőny jött össze^ válogatott úszókkal kellett tudásomat megmérettetni. A létszám körülbelül 100 fő volt, fiúk-lányok egyaránt. A versenyen tizenegyedik helyezést értem el. A vágyam az volt, hogy az első tízben bent legyek de mivel ez nem sikerült, természetesen így is elégedett vagyok magammal. Verseny előtt konkrétan az
úszással külön nem foglalkoztam, csak amit vízilabda edzéseken készültem. Hajdúszoboszlóra a bajnokság előtt egy nappal utaztunk fel, hotelban helyeztek el minket azokkal a lányokkal és fiúkkal, akik kvalifikálták magukat a bajnokságra. Másnap délután volt a verseny és utána utaztunk haza.
- Melyik egyesületbe tartozol ki az edződ?
- A Nagykanizsai Vízmű Sportegyesületébe tartozom és Szőllősi Csaba az edzőm.
- Sikeres vízilabdázónak tartod magad?
- Ez a sportág mindenképpen csapatmunka, kiemelkedő személyiség nincsen. Én is és társaim is mindent megtesznek a sikerért.
- Miért szereted a vízilabdát?
- A vízilabdát a csapat miatt szeretem, a csapatszellem kiváló.
- Mennyi időt töltesz sportolással?
- Edzés hétfőtől péntekig minden nap van, ezeken részt veszek, persze verseny előtt a felkészülési időszakban minél többet töltök edzéssel. Emellett természetesen a tanulásnak sem fordítok hátat.
- Ki a példaképed?
- Kásás Tamás vízilabdázó, az UTE játékosa. Mindent megteszek azért, hogy eljussak arra a szintre, ahol ő van.
- Csapatotok milyen helyen szerepel?
- Csapatunk 3. helyen végzett az évben. Remélem, még sok sikert hozunk a városnak.
Strasek Kata
18
KANIZSA - SfiontmayxjiK
1997. július 4.
FÉNYEK ES ARNYAK A VÁROSI SPORTBAN
Az elmúlt év végén tartott összegezés során igen kedvező visszapillantást adhattunk a város minőségi sportjáról, hiszen ritka csúcsként jegyezhettük fel azt, hogy az élvonalban tizenkét csapattal érdekelt a város és több egyesület, szakág igencsak jegyzett a hazai és nemzetközi porondon.
A kedvező folyamat sajnos megtört s bizony több sportágban is megkezdődött a hanyatlás időszaka, a hónap elején véget ért őszi-tavaszi rendszerű bajnoki küzdelemsorozatban. Ez több mint figyelmeztető az illetékesek, a sportért felelős szervek, vezetők részére. Összességében látható, hogy nem a struktúrával, hanem az anyagi feltételrendszerrel, a háttérrel vannak gondok.
Az 1996/97. évi bajnokságok, szakágak versenyeiben remekelt a kanizsai sakkozás. Az élvonalban eddigi legjobb eredményét érte el az Izzó SE (korábban Tungsram) férfi kitűnő együttese, az NB l-es mezőny meghatározó csapata, a második legjobb vidéki gárda. Ribliék a nívós bajnokságban az előkelő ötödik helyet szerezték meg, miközben a nemzetközi nagymesterek, nemzetközi mesterek, mesterek, mesterjelöltek nagy többsége szenzációs teljesítménynyel büszkélkedhet. Bravúr ez a javából. Ugyancsak kiemelkedő az utánpótlás, a magasszínvonalú gondozás, a hozzáállás, melynek eredményeként a kanizsai gyerekek ott vannak az élen, a korosztályos élcsoportban. Az NB II-ben s annak Asztalos-csoportjában ezüstérmes lett a Sziva csapat, amelyben a rutin és a fiatalság olyan egységet képez, amely a jövő záloga.
Az ülőröplabda nemzeti bajnokság első osztályában évek óta meghatározó szerepet játszott a kanizsai férfi csapat. Korábban három-négy játékos is szerepelt a magyar válogatottban, jeleskedtek kontinens és világversenyeken (köztük Czimmermann, Balogh, Pölcz) és sorra szállították az ezüst-és bronzérmeket a magyar bajnokságban. Közel voltak az aranyhoz is, de akkor is az
anyagi háttérrel voltak a gondok. Nos, napjainkban is a feltételrendszer hiányzik, oly annyira, hogy az egykoron nagyon sikeres szakág a mostani bajnokságban folytatta leszálló ágas szereplését. Földiek úgy elfogytak, hogy csak az ötödik helyet sikerült megszerezni, miközben arra sem volt anyagi alap, hogy részt vegyenek a Magyar Kupa döntőjében. A sportszeretet, a lelkesedés tartja össze most a szűkös kerettel rendelkező csaptot, ám félő, hogy ősztől eggyel csökken a kanizsai NB l-es csapatok száma ebben a sportágban...
Férfi kézilabdában viszont biztos, hogy lezárult a nagy korszak. Az Izzó SE (korábban Tungsram) sereghajtóként végzett, s ezzel ötévi élvonalbeli szereplés után kiesett az NB T-ből. Összedőlt az alap, a vidéki fellegvár s ezért csak részben felelősek a küzdőtér szereplői. A Tungsram Rt. helyi vezetői, élén Horváth Miklós gyárigazgatóval, Musits Ferenc főkönyvelővel megteremtették ehhez a sportághoz is a feltételeket. Jéki Zoltán szakvezetővel bevitték a csapatot az NB I-be, ahol az első év a csodával egyenlő hetedik helyet hozta, aztán két nyolcadik hely után megkezdődött a váltás. Az önkormányzat oly mértékben felemelte a helyi adókat s oly keveset juttatott vissza, amivel nem tudott mit kezdeni a gyáróriás. Az előző évben szerencsével menekült meg a csapat, ám ez nem volt elegendő lecke. A csapat most kiesett, megszűnt a minőség, s a ma helyzete alapján megkezdődik a tartós szürkeség...
Nos. évek óta ebben van az Olajbányász NB I B-s női csapata, az egykori NB l-es együttes, amely olyan kiválóságokat adott a szakágnak, mint Németh Helga, Siti Bea, Mátyás Auguszta, az egykori élvonalbeli gólkirály, hogy csak a legjobbakat említsük. Az elmúlt bajnokságban Varga József edző már azt is nagy sikernek tartotta, ha az edzésen, vagy a mérkőzésen megvan a kezdő csapat. így aztán nem véletlen, hogy az Olaj ebben a szerény színvonalú
NB I B-ben is csak a tizedik helyet tudta megszerezni.
Három éven át Kanizsa, pontosabban a Sörgyár azzal is kitűnt a teke-berkekben, hogy a kis-egyesület két csapattal érdekelt az NB I-ben. A nők, a rutinos és ifjú versenyzők biztosították a folyamatosságot, hetedik helyen végeztek, áldozatos munkával (anyaszerep, gyereknevelés, család), ami több mint dicséretes. A férfi gárda, a sporttörténelmet írt Tóth-legénység viszont két évi sikeres NB I-es működés után úgy átalakult, minőségileg lecsökkent, hogy a harmadik év végén kiesett az NB I-ből. A hosszú hajrára ugyan visszatértek az egykoron jegyzett tekések (vállalkozók, három műszakban dolgozók), de már nem sikerült a mentés. A bajnoki záró fordulóban, a hazai pályán sorra került kiesési rangadón vesztettek s ezzel elköszöntek az NB I-tői. Újabb csapat esett ki...
A labdarúgóknak viszont sikert hozott az őszi-tavaszi sorozat. Természetesen az Olajbányász volt az érdeklődés középpontjában, hiszen a bajnoki rendszer átalakítása, az NB I B-s osztály újbóli felállítása komoly kihívást jelentett. Az NB Il-es Olajnak az első nyolcban kellett végezni, amit nehezített, hogy feltételek tekintetében csak április közepétől állt össze a szakág. Szerencsére a bajnokság befejező ötös sorozatában szenzációsan szerepeltek és az előkelő negyedik hely egyben biztosította az Olaj NB I B-s szereplését a sikeredző Madár Gábor vezetésével. A megyei bajnokságban kiemelkedett a mezőnyből a három kanizsai csapat, amelyek közül a hosszú tavaszi hajrában a már 11 ponttal is vezető Miklósfa és a MÁV NTE folytatott nagy versenyfutást a bajnoki aranyért s ezzel az NB III-as szereplésért. Ez utóbbiban biztos volt, hogy kétévi szünet után újra lesz kanizsai képviselő, ám hogy ez melyik csapat, az csak a zárófordulóban dőlt el. A miklósfaiak alaposan leeresztettek s mivel a Vasút robogott előre, megtar-
totta kétpontos előnyét, így a MÁV NTE kezdi meg ősszel NB III-as, remélhetőleg sikeres tevékenységét szoros együttműködésben az olajosokkal. Biztató, hogy a két klubvezetés között megkezdődtek az érdemi tárgyalások s ezzel a mostani olajos-tehetségek (akik nem férnek oda az NB I B-s kerethez) jól alapozhatnának az NB III-as mezőnyben, azaz megvalósulna a körforgás...
Kosárlabdában megint nem sikerült az előrelépés a MÁV NTE női együttesének. Maradtak az NB l-es mezőny B-cso-portjában, pedig Vág völgyiek magabiztos játékkal megnyerték a bajnoki alapszakaszt. Menetközben jött a nagy rivális Szarvas (megerősített A-csapatos feltételekkel), amely aztán igazolta a telt erőfeszítéseket a rájátszás során. Ugyancsak megjelent az akaraterős Szeged is, amely a vasutasok elleni kettős győzelemmel megelőzte Tomáékat, akik végül is a rájátszást a harmadik helyen zárták. Az NB II-ben erős középcsapatként zártak a kanizsai képviselők, a fiatal KDKK együttese és a Kanizsai KK férfi csapata. Ez utóbbinál a nagy tervek érvényben vannak s a hírek szerint most úgy erősítenek, hogy meglegyen az NB l-es mezőny B-csoporlbeli szereplésének a kiharcolása, a főbázis DKG-EAST jóvoltából (a vezérigazgató a szakági elkötelezett Mádé Károly).
Asztalitenisz NB II-ben a Jakabfi Imre vezette sörgyári gárda a bajnoki évadban dobogós terveket fogalmazott meg, de a tavasz nem jött össze s így ötödikek lettek. Vízilabdában is véget ért a bajnokság, amelyben a Vízmű csapatai időarányos tervüket teljesítették.
Az éves versenyrendszerben működő sportágak közül tartja remek helyét a magyar bajnok és BEK-döntős ANTS BJ-RO-TARY baseball csapat, sikerrel szerepelnek az ugyancsak élvonalbeli kis-Hangyák. Folytatták kitűnő szereplésüket a hazai és nemzetközi versenyeken a sportakrobaták (Zalaerdő-Hevesi DSE, illetve Zsig-mondy-Winkler DSE), a MÁV NTE élvonalbeli vívói, a technikai sportok képviselői, a kajakozok. Az ökölvívók készülnek a csb-re, országos bajnokságokra, míg az atléták új korszakot remélnek az olajosoknál.
Balogh Antal
1997. július 4.
•J-
KANIZSA - Sfe<vtt-t*?*}<H
19
CLIFFHANGER KANIZSÁN
Bizonyára többen látták a filmet, de nézzük meg, miről is van szó valójában:
- Általánosan le kell szögezni, hogy az alpinizmus kaland. A túlélés intelligencia, szívósság és erőnlét kérdése, míg a mász.óisko-lai mászásnál ez. nagyjából fordítva van. A mászópartinak biztonságos, körnvez.etbó\'1 kiragadva, önmagának kell minden kétíves helyzetet megoldania. A hegymászásnak több ága létezik. Az ún. alpinizmus mellett -amellyel a kanizsai hegymászók is foglalkoznak - ide tartozik a magashegymászás, expedíciózás, síalpinizmus, sportmászás és valamennyire a siklóernyőzés és a hídugrás. A klasszikus alpinizmus a cél a csúcsra való feljutás valami határozott hegyformáción keresztül.
- Mióta beszélhetünk a kanizsai hegymászókról és hogy alakult meg a csapat?
- 1996 szeptembere óta vagyunk együtt. Megtudtuk, hogy a I)r. Mező Ferenc Gimnázium nyert egy pályázatot, és a kapott
pénzből épített egy falat, amit most mi is használunk.
- Hány tagja van a csapatnak?
- Akik rendszeresen együtt vagyunk, úgy 7-8 fő, ebből két lány.
- Mikor tartjátok az edzéseket?
- Kedden és csütörtökön este hattól hétig. Itt mindenki készülhet a hétvégi túrákra; a 7 m-es fal, ami a teremben van, csak arra jó, hogy gyakoroljunk. A hegymászás nem csak ebből ált. Egész, más egy 20-30 m magas sziklát mászni, mint egy műfalat.
- Mivel a környék nem bővelkedik több ezer méteres csúcsokban, sőt az ország sem, van-e olyan hely. ahol mászni tudtok?
- Igen, természetesen. Bár a magyarországi lehetőségek korlátozónak, igyekszünk mindent meglenni, hogy mászható szikla közelébe jussunk. Voltunk már Pécsen, Dörgicsén, Kővágószőlősön.
- Sok mindent meg lehet tanulni könyvekből. Mi a helyzet az alpinizmussal?
- Könyvből inkább a biztonsági előírásokat és néhány alap-
vető dolgot sajátíthatunk el, a legfontosabb azonban a gyakorlat.
- Mik azok az alapvető dolgok, amire feltétlenül szükség van és ki biztosítja?
- A felszerelés egy részét a sulitól kapjuk, a többi saját. A legfontosabbak közé tartozik: kötél, beülök, porzsák, karabiner, ereszkedő nyolcas és persze egy jó cipő.
- A jó felszerelés nem elég. Mekkora fizikai feszültséget igényel?
- A Sziklamászásról általánosságban elmondható, hogy az. ujjak edzésére kell kiflön hangsúlyt fektetni, ez abszolút alkat kérdése. Aki nagyobb darab, annak többet kell edzenie, hiszen nagyobb súlyt kell tartania. A hegymászás viszont jó állóképességet követel (nagyobb a magasság, hóra is számítani lehet és a hátizsákot is cipelnie kell valakinek), de ezt mindenki érzi.
- Hogy lehet felmérni a képességeket és a tudást?
- Magyarországon már rendeztek múfalmászó versenyekel, tavaly pedig első ízben jégfalmászó versenyt.
- A felszerelést elnézve nem lehet olcsó dolog. Van, aki támogat benneteket?
- Mivel a köztudatban nem eléggé terjedt ez a sport, nincs igazán nagy közönsége, nehéz
szponzorokat találni. Mindenki a lehetőségeihez mérten igyekszik mindent beszerezni de ez csak saját erőből nagyon lassan megy. Itt nem érdemes a felszerelésen spórolni, hiszen mindenki a saját illetve a társa életével játszik. Nem kifizetődő egy nem bevizsgált, feketén szerzett cucc miatt meghalni.
- Külföldön könnyebb lenne?
- Valószínű. Olt jobbak a lehetőségek, könnyebb beszerezni dolgokat és nagyobb tömegeket mozgat meg, mini nálunk. Még a mászás! lehetőségekel sem kell olyan sokáig keresni...
- Visszatérve a címhez. Mi a véleményed magáról a filmről?
- Amikor először láttam, nagyon tetszeti. De mikor belecsöppentem a sziklamászásba, igyekeztem más szemmel nézni. Voltak olyan dolgok, amiket mi is csinálunk, de akadt olyan, amit egy profi hegymászó is furcsának tarthal.
- Aki ezek után kedvet kapott, hol érhet el benneteket?
- Most szerelnénk hivatalosan bejegyeztetni a hegymászó sportol Kanizsán; ha sikerül az- egyesületi formál felvenni, igyekszünk nyilvánosságra hozni. Ha ez szeptemberig nem jönne össze, az iskolában várjuk az érdeklődőket kedden és csütörtökiül...
Kovács Krisztina
20
T"
KANIZSA - SfiontmAt*ij4*
1
1997. jéllus 4.
Noteszlapok...
Mint minden évben, úgy most is, a labdarúgó holtszezon legizgalmasabb kérdése az, hogy ki hova igazol át, kit, mennyiért tud egy-egy sportkör megszerezni? Természetesen először mindig a szűkebb pátriánkban történtek foglalkoztatnak bennünket, s ezért nem véletlen, hogy elsősorban a N. Olajbányász Futball Clubban történtek érdeklik a foci kedvelőit.
- Csak arról szeretek beszélni, arni már biztos - hangoztatta az olajosok elnökhelyettese, Böröcz Tibor. Balogh Csabának lejárt a szerződése, szabadon igazolhatott át, amit ki is használt, s elfogadta a Szombathelyi Haladás ajánlatát és az NB I-et választotta. Ő tehát eligazolt tőlünk, mint ahogy Vidóczi is.
- Vidóczi Józsefet élő szerződés kötötte Nagykanizsához.
- Valóban, ugyanakkor már több, mint egy éve tervezi, hogy más klubban folytatja, s erre ígéretet is kapott. Sokáig úgy tűnt, hogy a Bundesligába szerződik, de mivel a nénietek nem jelentkeztek, másfelé kezdett el kacsingatni.
- Ez a kacsingatás végül a Sz. Haladáshoz való átigazolást hozta.
- Igen. Azt hittük, hogy tudunk olyan árat mondani, ami hallatán visszalépnek a vasiak, de nem ez történt...
Két labdarúgó biztosan távo-
MIÉRT KELL?
zik Nagykanizsáról, a többiekkel folyamatosan tárgyal az elnökség, s közben szinte „ég" Böröcz Tibor telefonja, s azon munkálkodik, hogy a közelgő rajtra ütőképes gárda kerüljön Madár Gábor edző keze alá.
Felvetődik azonban akarva -akaratlanul a kérdés: - miért van az, hogy mindig a legjobbjaink gondolják azt, hogy eligazolnak a városból? Miért kell mindig azoknak továbbállniuk, akik itt is kamatoztathatnák tudásukat?
Technikai sportok. A hét végén, már pénteken délután hangos volt a Csónakázó-tó és környéke, mégpedig apró, rádió távirányítású kis hajók süvítő hangjától. Akik korábban érkeztek, már kipróbálták modell-motor-csónakjukat a másnapi nemzetközi Kanizsa Kupa előtt. Szombaton és vasárnap aztán már tétre ment a dolog, s több, mint hatvan kis modell mutatta be tudását. A jó eredményhez természetesen az is kellett, hogy a „gazda" jól navigáljon a parton, mert ha ezt nem tette meg, vagy csődött mondott a 3,5 vagy 7,5 esetleg 15 kcm-es miniatűr motor, akkor indulhatott a versenyző az evezős hajóval „menteni". Rendeztek már korábban Nagykanizsán világ- és Európa-bajnokságot is, a sportág nem ismeretlen a városban - a feltéte-
lek pdig kitűnőek, - ezért kicsit furcsa, hogy a házigazdáktól nincs versenyző. Felvetődik a kérdés: - miért kell elfogadni azt. hogy a kanizsaiak csak nézőként vesznek részt már hosszú évek óta ezeken a modellező megmérettetéseken?
Autókrossz. A „vasszöcské-sek" országos bajnokságában két futam került eddig megrendezésre, s az első autókrosszverseny éppen Nagykanizsán. Erről már beszámoltunk, s arról is, hogy a kanizsaiak egyik élversenyzőjét, Radák Attilát a technika ördöge arra kényszerítette, hogy csak a nézőtérről kísérje figyelemmel a döntőt.
Jöhet a kérdés: - miért kell annak a fránya hajtókarnak mindig a legfontosabb futamok döntőjében kilyukasztani a blokk falát? Ha egyszer megtörténik, akkor rendben van, még belefér a statisztikába, még elfogadható a hibahatár. De folyamatosan, már évek óta? Még szerencse, hogy azon a viadalon a kilenc és fél éves Balta Ferenc (Magic Team SE), valamint Papp Sándor (Honvéd Thury SE) megmentették a becsületet, két harmadik helyezéssel.
A folytatás azonban már jobban sikerült Radák Attilának, s a legutóbbi, orosházi bajnoki futamon megszerezte a másodjk
helyet, s arra a pozícióra küzdötte fel magát Balta Ferike is pöfögő Trabantjával.
Ha már a technikai sportok kerültek terítékre, nem szabad elfelejtkeznünk a szombat-vasárnap (június 28-29-én) megrendezett, a Hungária Sportrepülő Egyesület által szervezett, három határon átmenő, I. Mura Kupa nemzetközi sárkányrepülősök versenyéről sem. Ez a megmérettetés több volt, mint egy kupán belüli erőfelmérés, hiszen azt a célt is szolgálta, hogy a februári tragédia - egy motoros sárkányrepülő lezuhanásakor vesztette el életét Popellár Jenő és Koczfán Zoltán - újraéledjen a repülősélet Nagykanizán, a lezárt repülőtér légi kapui kinyíljanak!
A kanizsaiak eredényei az I. Mura Kupán
Együléses sárkányoknál: ...5. Solymosi Tibor, ... 13. Ferencz Lajos, 14. Kálovics Gábor, 15. Lubics Görgy dr... 18. Dolmányos László, 19. Bazsó László
Kétüléses sárkányoknál: ... 6. Tóth László - Tóth Gábor.
Ami a legfontosabb, s amit a legjobban szeretnénk a kanizsai repülősöknél, hogy soha többé ne kelljen feltenni azt a kérdést, hogy miért kellett ennek vagy annak a repülőnek, vagy sárkánynak lezuhannia! A repülőtér, a kanizsai légtér legyen sza-bad. nyitott..._
Deregi László
MIKLOSFAI EVZARO
Bensőséges ünnepség keretében tartotta meg évadzáróját a miklósfai labdarúgó szakág, amelyen a megyei LSZ képviseletében megjelent Cuba Béla és Lang Ferenc is, az elnökség tagjai.
Németh József, a sportegyesület elnöke adott összegezést a szakági munkáról. Kiemelten foglalkozott az utánpótlással, s dicsérte Vastag Lajos edző nagyszerű munkáját, aki az utóbbi két évben kitűnő munkát végzett. Az ifjúsági csapat utcahosszal nyerte a megyei bajnokságot s a csapatból többen is felmentek az első csapathoz. A serdülő csapat negyedik helyét nagyra értékelte, amely egy kis szerencsével akár az élen is végezhetett volna.
A megyei felnőtt bajnokságban ezüstérmes gárdát ugyancsak dicsérte a sportköri elnök: - Egy évvel ezelőtt meggyengültünk, aztán sérülések, piros- és sárgalapok miatt nem sikerült a nagy előnyt aranyra váltani. Mi a 3^6. helyre vártuk az elmúlt év ősze előtt a csapatot, de a megingások a tavaszi hosszú hajrában azért meghozták az ezüstöt. Nem kesergünk, hi-
szen a 2-300 nézőnek, a támogatóknak sok örömet szerzett a társaság. Én köszönöm a fiúknak a helytállást, köszönöm a támogatók kiállását és szépen csillog az ezüstérem - mondotta Németh József.
Cuba Béla meleg szavakkal szólt a miklósfai szereplésről: - A felnőtt és utánpótlás csapatok a megyei „krémhez" tartoznak, amelyért rengeteget tettek Németh Józsefek, a vezetőség, a szakmai munkát irányító Balogh Attila, Vastag Lajos. Nagy dicséret illeti mind a három csapatot az éves szereplésért s ezt jelzi, hogy arany-, ezüstérem és egy negyedik hely az évad mérlege. A sportsze-rűségi versenyben az előkelő második helyen végeztek, amelyhez ugyancsak gratulálok - szólt a játékosokhoz az elnökségi tag, majd díszes serleget adott át Németh Józsefnek és az ezüstérmet a következők kapták: Lánczos Attila (csapatkapitány), Kapus László. Mózes Róbert, Gelencsér László, Kovács Szilárd, Kovács Krisztián, Felső Attila, Skublics Győző, Hőbe István, Lovkó Balázs, Csáki László, Németh Tibor, Molnár Jó-
zsef, Ifjovics Ferenc, Hohl Balázs, Dóra László, László Lajos, Fábián Csongor, Balogh Attila edző, aki búcsúzott a csapattól: - Sikeres időszakot töltöttem el a fiúkkal. Én az ezüstérmet nagyra értékeiéin s köszönet mindazoknak, akik ebben közreműködtek. A bajnoki
évad előtt, majd a téli szünetben is gyengült a csapat s bár vezettünk már 11 ponttal is, de a nagy rivális Vasút élt a lehetőséggel és megelőzött bennünket. A csapat megtette a magáért, amelyben Csáki, Láncos, Ifjovics, Kapus és a gólkirály Skublics a név szerinti kiemelésre is rászolgál. Kívánok sok sikert a társaságnak, további jó együttműködést - mondta Balogh Attila, aki az olajosoknál folytatja edzői pályafutását._
-balogh-
A KÜZDŐTÉREN
A megyeszékhelyen kezdte meg az előkészületi mérkőzéssorozatot az Olajbányász FC NB I B-s csapata, amelyben három próbajátékos is szerepelt (Nagy, Horváth A., Kütsön).
Az első mérkőzésen a ZTE FC NB l-es csapata 3:1 (1:0) arányban nyert az Olaj alakuló csapata ellen, amelyben Madár Gábor vezetőedző a következő játékosokat szerepeltette: Czi-goth (Gelencsér) - Crnomarko-vics - Kiss, Agics - Gyulai, Szálai (Hollender), Balogh A.
(Hostyánszki), Koller (Korpics), Pécsi (Nagy) - Horváth Gy. (Horváth A.), Gordián (Kütsön). Az olajosok gólját Kütsön szerezte.
A piros-kékek július 5-én a Haladás VFC vendégei lesznek a vasi fővárosban, három nappal később Kaposváron lépnek pályára. Sopronban, a Matáv ellen 15-én szerepelnek, majd 19-én 11 órakor a soproniak vendégeskednek a Zárda úti stadionban.
B.A.
-v
KANIZSA - Sjb&ttm*Q*fj#
FELKÉSZÜLÉSI NAGYÜZEM
1997. július 4.
- A rendelkezésre álló állománnyal június 16-án láttunk neki a munkának. Alapos orvosi vizsgálat, játékosértekezlet vezette be a felkészülési rövid szakaszt, majd nyomban a küzdőtér következett -említette az első napi programot Madár Gábor vezetőedző, akinek segít az erőnléti edző, Steindl József, valamint Balogh Attila pályaedző, aki egyébként az NB Il-es ifjúsági bajnokságban szereplő A-csapat szakvezetője is.
A kerettagok dolgoznak, keményen folyik az erőgyűjtés. A csapat együtt-tartása nem sikerült, hiszen az elmúlt évadban szerepeltek közül három meghatározó játékos is hiányzik.
- Panghynak a kölcsönjátékos szereplése lejárt, aki az NB l-es újonc, Diósgyőr játékosa lett. A Haladás VFC NB l-es csapatához távozott Balogh Csaba és\' Vidóczi József, akiket nem lehetett megtartani - említette Sipos Gyula klubelnök.
- Új játékosok?
- Nos, az biztos, hogy olajos szerelésben játszik ősztől is Czi-góth, D. Crnomarkovics, Kiss,
RÉVÉSZ, AZ ARANYHALMOZÓ
Népes mezőnyökkel rendezték meg az úszók vidék-bajnokságát, amelyre Szegeden került sor. A többnapos bajnokságon a kanizsai színeket a válogatott kerettag Révész Katalin, valamint a tehetséges Kovács Patrícia képviselte, akik kitűnően szerepeltek.
A több mint kétszázötven úszó közül kiemelkedett a kanizsai kitűnőség Révész, aki hat számban indult és valamennyiben vidék-bajnok lett, vagyis aranyhalmozónak bizonyult: - A bajnokságot az országos fináléra való felkészülés egyik állomásaként szerepeltettük a programban. Nagyon alapos, kemény munka közben tarolt Kata, akinek természetesen az országos bajnokságon kell csúcsformában lenni. Nyilvánvaló, hogy a hat arany mindennél többet mond, de ez csak egy állomái volt a még nagyobb eredményekhez
Balatonboglár adott otthont a tenisz szakág vidék-bajnokságának amelyen az Olajbányász TC csapatai, versenyzői nagyszerűen szerepeltek.
A 14 éves fiúk mezőnyében az Olajbányász vidék-bajnok lett, amely a döntőben 4:2 arányban verte a rivális Pécsi VTC csapatát. A sikerkovácsok: Gyenes Mátyás, Izmendi Károly, Halász Dávid, Horváth Ádám, Plánder Béla és a kaposvári vendégjátékos Pá-
Agics, Gyulai, Csörnyei, Farkas, Horváth Gyula és a fővárosi piros-kékeknél próbajátékon volt Gordián. Természetesen a többiekkel is folynak a tárgyalások, köztük több új fiúval is, ám ezek még képlékeny állapotban vannak, s most több játékossal folynak előrehaladott tárgyalások.
- Az NB I B-ben milyen ára lesz a belépőjegyeknek?
- Az ülőhely 300, az állóhely 200, a nyugdíjas-diák-katona jegy 100 forintba kerül.
- Bérletek?
- A sorsolás ismeretében hirdetjük meg, hiszen csak ekkor tudjuk, hogy az őszi idényben hány alkalommal leszünk pályaválaszlók. Mindeneseire azt tervezzük, hogy a bérletek kedvezményt kapnak, s
vezető úton - összegezett Meszterics László, a CWG-Vízmű úszóedzője Révészről, majd így folytatta: - Az 1984-es születésűek korosztályában nagyszerűen versenyzett Kovács Patrícia, aki két bronzénnet szerzett és két számban negyedikként ért a célba.
A CWG-Vízmű versenyzői közül Révész Katalin, a felnőtt korosztály jeles úszója foglalkoztatott volt, aki gyakran szállt a vízbe. Kiemelkedett a mezőnyből, a legeredményesebb úszónak bizonyult a megszerzett hat vidék-bajnoki címmel.
Aranyérmet szerzett 50 m gyorson 28,28 mp-es idővel, 100 m gyorson (1:00,40 mp), 200 m gyorson 2:11,80 mp-es idővel, 50 m pillangón (30,19 mp), 100 m pillangón (1:06,34 mp) és 200 m pillangón 2:25,83 mp-es idővel, ami új megyei csúcs.
Kovács Patricia korosztályában bronzérmet szerzett 100 m mellúszásban (1:20,29 mp) és 200 m mellen (2:53,28 mp), míg negyedik helyen végzett 200 m vegyesúszásban (2:38,50) és 400 m vegyesen (4:38,21 mp).
kai Norbert. Az egyéniben Izmendi Károly bronzérmet szerzett, Gyenes Mátyás bekerült a nyolcba. Párosban vidék-bajnok lett a Gyenes-Pákai duó. Az újonc leányok mezőnyében Farkas Judit bekerült a legjobb nyolcas mezőnybe.
A 16 éves fiúknál bfonzérmet szerzett Tálosi Dániel, oldalán Csányi Szabolccsal (Tisza TC)._
B.A.
bevezetjük az úgynevezett székes bérleteket és meghirdetjük a főbejárat fölötti páholyt is - mondta a klubelnök.
Összeállt a szakmai team a vezetőedző, Madár Gábor irányításával. Balogh Attila, az egykori olajos lett a pályaedző, aki az NB Il-es ifjúsági bajnokságban szereplő A-csapat szakmai munkáját is irányítja. A többi csapat Vlaszák Gézához tartozik, aki az NB Il-es ifjúsági B-csapat edzője. Az U-15-ös csapatnál Zöldvári István, az U-14-nél Buda Péter lett az edző. Szervezés alatt állt a gyermekbajnokságban szereplő három csapat kialakítása, amelyek szűkített létszámmal és szűkített pályán kezdik meg a megyei LSZ által irányított körzeti bajnokságot. A
Sillo Dániel 2. helyezett
Budapesten a MAK (Magyar Autóklub) Rómer Flóris úti központjában bonyolították le a „Ki a mester két keréken" kerékpár-ügyességi vetélkedő országos döntőjét.
Nagykanizsát kettő tanuló képviselte, akik mindketten a Kiska-nizsai Általános Iskola diákjai. Molnár Gábor a „nagyok", míg Silló Dániel a „kicsik" mezőnyében versenyzett.
Szombathelyen, a Savária Kupa meghívásos versenyen hét klub közel kilencven versenyzője vett részt, köztük a Kanizsa Box Klub legjobbjai, akik nagyszerűen szerepeltek a vasi fővárosban.
- Nagyon elégedett vagyok a fiúk helytállásával. Szereztünk három arany-, négy ezüst- és három bronzérmet, miközben két súlycsoportban is kanizsai döntőt láthatott a szépszámú közönség. Az egyesületi rangsorban megszereztük a harmadik helyet, amit ugyancsak nagy sikernek tartok - összegezett Korpics Miklós vezetőedző, majd örömteli hírről számolt be: - A szakma felfigyelt a mi gyerekeinkre, akik közül Szekeres Lászlót az a kitüntetés érte, hogy beválogatták a magyar ifjúsági válogatottba, vagyis tíz év után újra lesz olyan
21
gyermek korcsoportnál a szakmai vezető Faller Zoltán.
- Mi a helyzet az NB l-es ifibajnoksággal?
- Az A-csapat ezüstérmes lett u Veszprém mögött. Nos, a bajnok nem lépett előre, s így az MLSZ elsőként nekünk ajánlotta fel az NB l-es szereplést. Ezt nem tudtuk felvállalni, aminek ugyan sok összetevője van, de az élre kívánkozik, hogy az ifi A-csapat többsége kiöregedett, no meg igen sokba is kerülne az NB l-es szereplés. .
- Mi -lesz a kiöregedett ifijátékosokkal?
- A szakma dönt ebben, de a lényeg, hogy a fejlődésükei elősegítjük. Klubelnökünk éppen tárgyalásban van a MÁV NTE elnökével, Izsák Csabával és Szálai Zoltánnal, az NB III-as vasutasok edzőjével. Egy biztos, hogy létrejön a kölcsönösség, az együttműködés a két klub között, illetve a szakág között, és ebből mindenki profitálhat._
Balogh Antal
Molnár Gábornak nem sikerült a tavalyi ragyogó szereplést megismételnie, így sajnos elmaradt a titkon remélt nemzetközi szereplés.
Silló Dániel mind a gyakorlati pályán, mind az elméleti feladatmegoldásban sikeresebbnek bizonyult. Összesítésben a 2. helyen végzett. Remélhetőleg jövőre is megismétli majd ezt a teljesítményt, és akkor már a „nagyok" közt indulva kiharcolhatja a nemzetközi szereplés jogát, és ismét lesz kanizsai, résztvevője az európai megmérettetésnek.
bunyósunk, aki címeres mezben versenyezhet.
A kupaversenyen aranyérmei szerzett az ifjúságiak mezőnyében Kelemen Gergő (54 kg) és Szekeres László (63 kg), valamint a felnőtt Kucsebár Zsolt 75 kg-os súlycsoportban.
Ezüstérmes lett az ifjúsági Németh Balázs 57 kg-ban (első versenyén) és Kiss Szabolcs (63 kg), valamint a felnőttek mezőnyében Balogh Szilárd (63 kg) és Orsós István (75 kg).
Bronzérmet szerzett a felnőttek mezőnyében Török Krisztián (54 kg), Bogdán Zoltán (57 kg) és Bicskei Tibor (71 kg-os súlycsoportban).
A szakvezetőtől megtudtuk, hogy az ökölvívók a nagy őszi feladatra augusztus elején kezdik meg az alapozást._
B.A.
VIDÉK-BAJNOK OLAJOSOK
KISKANIZSAI DIÁKOK AZ ORSZÁGOS DÖNTŐN
Éremgyűjtő bunyósok
KANIZSA - -Hú*
1997. július 4.
HOGY MIK VANNAK...?
PECHES TOLVAJ
Igencsak meglepődött az a strandi szarka, aki az egyik tel avivi strandon frissen elcsent zsákmányával az egyik öltözőbe bújt. A meglovasí-tott táska ugyanis egy időzített bombát rejtett. A megszeppent tolvaj egyenesen a rendőrségig szaladt nem mindennapi zsákmányával, ahol először valószínűleg dicséretben részesítették tettéért, s csak a bomba hatástalanítása után került sor a tolvaj felelősségre vonására.
KÖZÉPKORI VACSORA
Éppen hatszáz esztendeje kötöttek szövetséget a skandináv uralkodók első ízben. A dán, a norvég, és a svéd királyi pár, az izlandi és a finn elnöki pár a neves alkalomra rendezett vacsorán kézzel esett neki az asztalra készített étkeknek. ugyanúgy.
mint elődeik tették ezredéve, hiszen akkoriban még nem ismerték az evőeszközöket.
A GOLF NEM LÉTSZÜKSÉGLET
Már a golfozásban sem lelheti örömét az egykori sportcsillag, OJ. Simpson, ugyanis kedvenc golffelszerelését is áruba kell bocsátania. A Beverly Hills-i bíró kijelentette, hogy a golfozás nem létszükséglet, bárhogy is győzködte őt a sztár ügyvédje.
CSAK SEMMI CSÓK
Az egyik szicíliai városka polgármestere megelégelte, hogy a helybéli fiatalság mit sem törődve a közszeméremmel csak úgy össze-vissza csókolózgat. Kapta hát magát, s rendeletben tiltotta meg a dolgot. Ezen aztán a fiatalok háborodtak fel. s
szemérmüket - és a kétszázezer lírás büntetés miatt érzett - félelmüket félretéve a főtérre vonultak csókolózni. A fiatalok, és a helyszínre kivonuló sajtó meghozta a kívánt hatást, a polgármester meghátrált, mondván, nem akarta ő a szerelmet cenzúrázni, csupán a túlkapásoknak próbált gátat vetni.
SZAVAK, SZAVAK
Nos mit tehet az, aki képtelen egy idegen nyelv hangjait helyesen, érthetően ejteni, talán azt, hogy leírja, mit is szeretne valójában. Nem ezt tette Angliában kérdezősködő japán turista. A hölgy Törökországba szeretett volna utazni, ám amikor Turkey - Törökország angol neve -után érdeklődött, s valaki Torqquaynek értette. Először rossz vonatra szállt, aztán az átszállásnál is tévedett, s hogy hányasa volt földrajzból, hogy azt hihette.
hogy a csalagúton át Törökországba érkezett, nem tudni.
KÓLA HELYETT BORT
Egy francia felmérés szerint Franciaországban túlságosan elterjedtek az amerikai italfogyasztási szokások, főleg ami a kólázást illeti. A felmérés készítői attól tartanak, hogy a mostani huszonévesek körében pár év múlva rengeteg érrendszeri megbetegedései küzdő középkorú lesz. A franciák azt állítják, hogy a vörösborfogyasztással ez megakadályozható. Az amerikaiak azzal vágnak vissza, hogy a májproblémák azonban a bor gyakori velejárói, így tehát a borfogyasztásnak is vannak hátulütői. Vitatkozás helyett, talán fogyasszák a kólát vörösborral, így a kecske is jóllakhatna és a káposzta is megmaradna.
CMAMFoHT (m*-4*Mli francia i\'ró, moralista gondolata
ünnepélyesen a\'tadó
nva\' j at
irXnyi\'t
paris sg kapus
a deep purple énekese
(">»)
somogyi község lakója
nivelo
-9-
üres
zsa\'k!
nagy testű kutyafajta
EDÉNY
gener\'al motors -<?-
lad - ce tawíta\'sa
distes épület
olajcég rőv. neve
kel-nemet POLYo\'
dupla\'n
8ECÉIETT
tivadar
bajor-o r SZa\'g latin neve
K
vila\'g-
polga\'r
angol
TÖRVÉNY -7-
VÉKONY LEMEZ
rockzenekar
kiejtett se tű
szláv és
apa betűi keverve -7-
sirva KÓ1ÖL -V
angol
K1KÖ7Ó\'-
va\'ros
ron. 51»9 "7-
KORAI
félév !
Portuga\'l
focista (RUl)
-7-
LETUNK folyama-
JAPAN
tXblXs jXték
vekonv faag
SOMOGYI VÁ\'ftOS
ELEMI !
művégtag
-y-
ön, néwe-tül -V
NÉVELÓ\'s SZÍN
ang varos lakója
A MOVE U TO\' UZ KARA
izom-rögzítő
SVA\'JCI VÁR O 5
i\'ró
(na\'noor)
.. . puga-
csova(e\'ne
kesnö)
régi fra
va\'ltópénz
jód,
oxigén,
rór
chilei teniszező\'
ESTEFELE !
bajor folyó -7—
kén,
lantXn
ókori bal-KA\'ni nép
f-ves bajnok
nyeregre N. van!
Burokban van! —v-
személy
ne\'vmXs
angol
pérfine\'v
fegwer-rel a\'t-lőhetét-
\'- 1 N
urán
--V-
autos-iskola
Beküldési határidő: 1997. július 11.
I üpunk 25« számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
A nélkülözés megtanít becsütni valós értékeinket.
A sorsoláson ti erflek Ignác, Kőris Csabáné, Men-esik Viktor, Sókcczy Ibolya,
Wetghter Krisztián olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Megszívlelendő
HOROSZKÓP
A 28. HÉTRE
1997. Julius 4.
KANIZSA - THdx
Jelenleg, 1994-től a Művelődési Osztály vezetője Nagykanizsán a Polgármesteri Hivatalban.
Azelőtt a Cserhátiban is tanított, és a Perfekt Kft. ügyvezetője is volt. A Nemzetközi Son-
DR. PINTERNE GRUND M ANN FRIDA
Rák havában született
nenberg Kör (London) elnökhelyettese és magyarországi elnöke. Július végén a németországi Sonnenheigben lesz összejövetel, családok részvételével. Előadások hangzanak el. Kanizsáról is lesznek meghívottak.
A magyar-német társaság jó hangulatú összejövetelein is ott van. Itt ugyan magyarul beszélnek, de neki felsőfokú német nyelvvizsgája van.
Sokféle emberrel van dolga, s szereti az életet, sportot. Kosárlabda, utazás, túrázás, olvasás, színház a kedvtelései Hivatalába is gyakran kerékpárral megy. Kél nagylánya van, a szintén matematikus Pintér Ferenccel kötött házasságából Hasonló az érdeklődésük, harmoni kus családi életet élnek. Mindketten júliusi születésűek.
A tudományos érdeklődés is közös. Pintéiné Cirundmann Frida tagja a Matematika Tantervfejlesztő csoportnak! Mezőgazdasági Géptan című tankönyv magyarra fordítója az Emberi erőforrások fejlesztése világbanki program keretében.
További sikereket kívánunk!
A VICC POÉNJA A SZÁMMAL JELÖLT SOROKfcAN OLVAS HATÓ
SZA&OICS\' SZrB. MEGYEI Ti-
lepOle\'s
SZÁRMAZIK
ÜGYIRAT
ANTONoV-RÉPÜLŐK BETŰJELE
UJKoKOR-SZAK
WÉMÁN RÁLÉPŐ !
HELYET FOGLALT
SERTÉS LAKHELVE
NÉPIES SZÓVAL
SZOLMIZ. HANG
KÉSŐBBI NEMZEDÉK
REGI
FEJFEDŐ\' Dl\'SZE
ME ZOG AZ DA SÁGI ESZKÖZ RÉSZE -7-
CSENDES BÁNAT !
ÖRÓKLÓ\'Dés ANYAGA
SOT BETŰI KEVERVE
JOD -7"
SPANYOL. SVÉD. MÁLTAI GKJEL
KAPU ELE IVE LŐ
GENERAL MOTORS
—t:—
PERU
autójele
SZIKLASIVATAG
-V—
MUTATO NtíVMA\'S
RINGÓ
TEXTILIPARI növe\'ny
s
ÁLLÓKÉP -9-
Két ember beszélget
- Mi ni az észt osztották, te háromszor álltál sorba.
- Köszönöm a dicséretet.
- ...(folytatás a rejtvényben)
Beküldési határidő: 1997. július 11.
Lapunk 25. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Tudom, de holnap nem érek rá kimenni
A sorsoláson Devi Mihály, Góczck Kriszta, Lendly Szilárd, Olmann Árpád, Rigó Evelin olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dcl-Za-lai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Kos: III. 21-IV. 20.
Nem szép. hogy megint mi-sukkal kapartalod ki a gesztenyét, még akkor sem. ha van, aki megérdemli, hogy hepahzzák Ne feledd, a lelkiismereteddel neked kell elszámolnod
Bika
9
IV. 21-V. 20.
Ha hosszú élelű akarsz lenni ezen a Földön, ne végy mindent folyton a szívedre, Éppen elegek azok a sebek, amiket másoktól kapunk, magadnak ne okozz, ha lehet.
Ikrek: V. 21-VI. 21.
A mai közállapotok mellett természetesen abszolút normális dolog az óvatosság, de azért ezt sem szabad túlzásba vinni. Elég egyszer megnézni, hogy becsuktad, elzártad, kihúztad.
Rák: VI. 22-VII. 22.
^¦Js^H Hűséget és vakságot fogadni
¦CvSQ "VV;,» kei dolog, de aki k\'o-
[fS^yd molyan teszi meg az elsőt, M UM optimális esetben valóban csak arra az egyre bír koncentrálni. Erre még te is képes vagy.
Oroszlán: VIL 23-VIII. 23.
Rád aztán egyáltalán nem áll az. hogy árnyékban nem tudsz fejlődni. Sőt, mintha ilyenkor mutogatnád igazából oroszlánkörmeidet. E héten is ilyen feladatok varnak rád.
Szűz: VIII. 24-1X. 23.
Nem vert meg a Teremtő ak-kora szaglószervvel, hogy azt R!v únos-untalan mindenbe bele WÁ\\ kéne ütnöd. Nem árt, ha az eddig kiszagolt dolgokkal is csínján bánsz.
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Egyre gyorsabban közeledik az a perc, mikor egy hosszútávra szóló kérdésben meg kell hoznod döntésedet. Tudakozódj a nálad bölcsebbtől, s ne iszonyodj a helyváltoztatástól.
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Nem vagy végtelenített mag-_ nószalag, hogy folyton foly-UfthtjM vást ugyanazt ismételgesd Ideje, hogy valaki végre kizökkentsen ebből. Ne makacskodj tovább.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Észrevétlenül kezdődölt az átalakulási folyamat, de eredménye egyre inkább másoknak ts szembeötlő Semmi szégyellnivaló nincs ebben. A helyedben büszkén vállalnám.
Bak: XII. 23-1. 20.
Nem mondom, hogy elkeseredésre semmi okod. de ne add fel. Ne nyugodj addig, míg ketten meg nem oldjátok ezt a látszólag kicsi, ám roppant veszélyes problémát.
Víznnlö: I. 21-11. 20.
Nemcsak te tikkadsz a tomboló hőségtől, hanem növényeid is kókadtan lógatják leveleiket. Ne feledkezz meg a némaságra ítéltekről.
Halak: II. 21-111. 20.
Legnagyobb bánatodra véget értek azok a napok, mikor felhőtlen jókedvvel lubickolhattál. A dolgos hétköznapok rövidesen robofba csapnak át, szellemed azonban nem köthetik meg.
24 KANIZSA - Tfauwi* július
1997. j 4.
Horváth Vilmos, Vili bácsi Belgiumban cl. Az ötvenhatos események után elhagyta hazáját, de egész életében csak a magyarokért tett, cselekedett. Megvakult egy halesetből adódóan, de szellemével leküzdötte e testi fogyatékosságát, s folytatta munkáját a rászorulók megsegítésére. S hogyan is alakult változatos és eseménydús élete? Erről beszél:
- Zala megyében, Szentmargit-falván szulettem, 1935. március 20-án. Tizenöt éves koromig éltem a falumban, utána Budapestre, Vácra kerültem. Itt éltem 1955-ig, innen vonultam be katonának. 1957. január 20-án, Tornyiszentmiklós közelében gyalogoltunk át a határon. Belgiumba kerültem, ott letelepedtem, s egy balesetből kifolyólag megvakultam. Az első feleségemet elvesztettem, Mókával pedig úgy ismerkedtem meg, hogy házvezetőnőt kerestem. Ot viszont öt napon belül kiutasították volna Belgiumból, mivel munkavállalóként lett bejelentve. A polgármester helyettese adta azt a tanácsot, hogy házasodjunk össze, akkor minden felszólítás semmis lesz.
- Miként jutott arra a gondolatra, hogy segélyeket gyűjtsön a rászorulóknak\'.\'
- A 70-es évektől indultak el azok a segélyezési akciók, melyekben én is részt vettem. Először hadiözvegyeknek segítettünk, csomagokat küldtünk. 1990 őszétől indult el az a tevékenység, amelyet ma is folytatunk feleségemmel. Móka nénivel együtt. Ennek a lényege az, hogy a Kárpát-medencében élő magyar gyerekeknek a tanulmányi eredményeik ösztönzésére jutalmakat és támogatást adunk. Először könyveket tudtunk eljuttatni a gyerekeknek, majd amikor felismertük, hogy a Magyarország halárain kívül élő magyarok számára milyen nagy jelentőséggel bír a Duna Televízió, elkezdtünk arról gondolkozni, hogy hogyan lehetne ezt a televíziós adást elérhetőbbé tenni a szegényebb emberek számára. Először egy falusi tanítónőnek küldtünk egy parabolaantennát, és erre rá leheteti kötni a faluban élő minden család tévékészülékét. Mikor ez megtörtént, felvetettem a feleségemnek, hogy körbetelefonálom a kinti ismerőseimet, hátha tudunk szerezni valaki másnak is egy parabolaantennát. Mikor láttuk, hogy ezzel a két antennával micsoda hatást lehel elérni, elhatároztuk, hogy felvesszük a Duna Televízióval a kapcsolatot. Ok nagyon komolyan vettek minket és erkölcsi támogatást nyújtottak számunkra. Ez abból állt, hogy akik egy parabolaantenna árát felajánlották, küldtek magukról egy fényképet is. Amikor pedig erről az akcióról szóló riport-műsort bemutalták, a felvétel alsó sarkában megjelentek ezek a képek. Ahogy alakultak a dolgok, úgy szélesedlek az én lehetőségeim. Hogy ösztönözzem a kinti magyarságot, felvettem a kapcsolatot a Magyarok Világszövetségével. Kértem őket, hogy azoknak a magyaroknak, akik hajlandóak voltak áldozatot vállalni a magyarságért, egy oklevelet
„VILI BÁCSI VAK, DE A SZÍVÉVEL LÁT
adjanak. Kaptam több ilyen oklevelet, amit át is adtam az azt megérdemlő embereknek. Ilyen formában kaptam erkölcsi támogatást a Magyarok Világszövetségétől, de meg kell hogy mondjam, ők egyáltalán nem vették ezt az ügyet komolyan. Többször is rájuk kellett dörrente-nem, mire végre csináltak valamit. Eddig Kárpátaljára juttattunk el egy és Erdélybe körülbelül huszonöt ilyen óriás parabolaantennái. Ez mellett a magyar rádióhoz is jó kapcsolatok fűznek. Például rajluk keresztül fordultam egy ízben a magyarsághoz egy olyan felhívással, hogy minden nyugaton élő magyal család engedjen meg magának egy olyan gesztust, hogy egy ilyen parabolaantenna árát elküldi számunkra, hogy azt mi a Kárpálok völgyében élő magyarok javára felhasználhassuk. Volt egy olyan elképzelésem is, ami Szenlmargilfal-vára vonatkozott. Beszéltem a polgármesternővel és kértem arra, hogy vegyen részt egy ilyen akcióban szimbolikusan. Én a nagy részét ennek a pénznek fizetem. Csináljuk azt meg, hogy mondjuk az én falum, akár egy erdélyi, akár egy kárpátaljai falunak eljuttat egy parabolaantennát. Tehát amúgy jelképesen történt volna, hogy egy Ificsi falu nyújt segítséget a rosz-szabb helyzetben lévő magyarságnak. Sajnos ez a tervem nem sikerüli, meri az emberek nehezen mozdultak meg. Akkor támogattuk mintegy kétszázezer forintnyi ösz-szeggel a Zalaegerszegen megnyíló művese-állomás felépítését is. Most legutoljára egy előfizetési akciót sikerült megszerveznem, harminc-hal előfizetési küldtünk a Napsugár gyermekújság számára. Ez az akció jó arra, hogy: támogassuk a szerkesztőségei, ezeket az előfizetési díjakat oda tudjuk adni különböző gyermekpályáz.atok győzteseinek. Hasonló dolgot szeretnék a szlovákiai Pásztortűz, újságjával. Ezeket az ügyeket kettesben végezzük a feleségemmel, kivétel ez alól a parabolaantennák ügye. Ott több család is segít minket, például van olyan hölgy, Piroska néni, aki már több mint százötvenezer forinttal járult e nemes ügyhöz. Az 1090-ben elindult akció keretében eddig hárommillió forintot sikerült eljuttatni rászoruló magyar családokhoz. Végeredményben itt nincs klub, nincs segélyszervezet.
Az egész tevékenység mozgatórugói mi vagyunk, persze nagyon sokan segítenek nekünk. Mull évben, mikor meghallottam, hogy a Meciár kormány hogy elnyomja a magyarság kultúrájának, nyelvének ügyét, felvettem a kapcsolatokat a Kassai Magyar Színházzal és Komáromi színházzal. Jelképesen küldtünk el oda huszonöt-huszonöt bérletet hat előadásra. Azt kértük, hogy azoknak az embereknek, akik
a magyar nyelv ügyéért fáradoznak, dolgoznak, juttassanak el egy-egy bérletet. Ezzel örömet szerzünk, elismerést nyújtunk számukra, ugyanakkor a színházaknak is tudunk így egy kis pénzt juttatni. De hogy hogyan is szerezzük meg bevételeinket? Például indítottunk egy pezsgő akciói. Házról-házra ismerősökhöz, és felajánlottam nekik megvételre egy vagy több üveg pezsgőt, amiért annyit fizetnek, amennyit akarnak. Hogy ez mennyit jelent, azt érzékelteti, hogy én egy üveget hetven frankért veszek Magyarországon. Ezért én kérek ott ezer frankot,! de van aki kétezret, háromezret ad. Például egy belgiumi leánylíceum tíz üveg pezsgőt vásárolt húszezer frankért. Ezt a különbözetet hasznosítani tudjuk parabolaantennákra, iskolák támogatására, betegekre. A gyűjtési akcióinknak nagy erőssége, hogy mindenkinek, akivel kapcsolatba kerültünk, felírjuk a nevét és a címét, és számukra minden fillérrel, amit adtak, elszámolunk, a Duna Televízió segítségével akár képi formában is. Mindenki számára elküldjük az átvételi elismervényekel, és mellékeljük a köszönőleveleket is. A mi elszámolásunk annyira tökéletes, hogy a telefonköltségei, postaköltséget saját magunk zsebéből fizetjük, mivel még ennyi hiány sem lehet az adakozás és az átvett támogatás között. Ezért támogatnak nagyon sokan, mert mindenki teljes mértékben nvomon követheti az általa felajánlott pénz sorsát. Például van egy nagyon kedves hálálnom, egy apáca, Alberlina nővér. 0 is tízezer belga franko! ajánlott fel, s nagyon jólesett számukra, mikor a rendjük püspöki köszönőlevelet kapott Erdélyből. Sokoldalúan, magyarok is nagyon sokat segítenek. Tulajdonképpen a parabolaantennákkal kapcsolatos tevékenységüket most tavasszal be is fejeztük, mert a Máltai Szeretetszolgálat vezetője öt-hatszáz antennára lett ígéretet, amelyet ők eljuttatnak Erdélybe, Szlovákiába, Kárpátaljára. Egyébként ezekkel a parabolaantennákkal az volt a célunk, hogy a nyugaton élő magyarságot felrázzuk a Duna Televízió segítségével. De nemcsak ott, hanem a sajtó számos kiadványa adott tevékenységünkről széles körű tájékoztatást. Szóval a tevékenységünk nagyon széles körű, amiben csak tudunk, segíteni akarunk. IIgyanúkkor több flamand család vállalta más családok, fiatalok segítéséi. Erre jó példa, hogy egy flamand család vállalta egy erdélyi fiatalember teológiai tanulmányaihoz szükséges anyagi terheket, s így ez a Mihály keresztnevű fiatalember eljuthatott a vizsgákig, s mondhatom, hogy tisztességgel le is lette azokat. Számtalan olyan magányos, beteg emberről van tudomásunk például
Erdélyben is, akik karácsonykor kaptak tőlünk öt-ötezer forintot úgy, hogy az illetők azt sem tudták, hogy mi létezünk és karácsony előtt néhány nappal csengetett náluk a postás a havi nyugdíjuknak megfelelő összeggel. Nagy híve vagyok a pillanatnyi örömnyújtásnak, mert egy nyugdíjas, pláne ha rokkant is, nem képes világmegváltásra, de bizonyos helyen, bizonyos időközönként tudunk egy kis fényt lopni az emberek szívébe. Például a falumban ez a tevékenység sokáig abban merült ki, hogy a hadiözvegyeknek egy apró kis ajándékot, olyan ötszáz-ezer forint értékben, szóval egy kis meglepetést adjon. Akkor még a fülembe jutott az is, hogy emelni szándékoznak egy emlékművet a világháború áldozatainak emlékére, erre is küldtem némi pénzbeli támogatást. Tehát közvetlen Magyarország felé ilyen nagyobb-szabású akciókat nem szervétünk, mivel legyen bármilyen nehéz itt is a helyz.et, a nyelv szemcsére nincs veszélyben. Minden tevékenységünknek az az. alapja, hogy a nyelvünk megmaradására, ápolására koncentráljunk, annak kimunkálására ösztönözzünk. Most fog hozzám érkezni egy erdélyi plébános, aki egyszer már három társával egvütl kint Belgiumban az ottani magyar családoknak misét celebrált, ami szinte csodának számítolt. Ez év októberében fogják megtartani másodszor azt a táncfesztivált, ahol mi vagyunk a tiszteletbeli elnökök. Akkor történlek velem olyan dolgok, hogy például Vicén is egy találkozó, kapcsán, ahol előttem Marka Béla és Vetési professzor beszélt, rettenetesen meghatódtam, mert a plébánosunk a következőkkel vezette elő beszédemet: „ Vili bácsi vak, de a szívével lát. " Mindenhol elmondom, és szinte mottómnak érzem, hogy fogjuk meg egymás kezét magyarok, és amit tudunk, tegyünk meg egymásért és a fennmaradásért. Szeretném mindenhol ezt a felfogást népszerűsíteni, elterjeszteni és felhívni minden olyan személy figyelmét magunkra, aki támogatni tud minkéi. Ennek érdekében nagyon sok helyen, nagyon sokféle módon megszólalok.
- Boldognak érzi magát?
- Borzasztó aktív vagyok. Jobban, szebben nem lehet a mai időkel megélni. Az első feleségem halála után egy pillanatra mélypontra kerültem, de aztán aktivizáltam magam újra. Összeházasodtam Mókával, azóta az életem ragyogó szép, tele vidámsággal, élettel, szereteltei. Ez a tevékenység, amiről beszéltem, csak egy része az életünknek, hisz a belgiumi magyarság körében is mi vagyunk a mozgatórugók, mindennapi munkánk rendkívül érdekes és csodálatossá teszi napjainkat.
Szabiban Attila
199?. július 4.
KANIZSA - ÄÄt
25
RENDHAGYÓ RIPORTOK
Shabby Blues Band
A Shabby Blues Band hél éve született Zalaegerszegen. Nehéz szülés volt, hiszen úgy indult, mint egy haveri kör, és végül amire senki sem számított, zenekarként lepte meg környezetét.
- Hol játszottatok az utóbbi időben?
- Külföldön jártunk, már amennyiben itt Zalában annak lehet nevezni a volt Jugoszláviát. Varasdon volt egy jól ismert mutatványunk. Diszkóban voltunk sztárvendégek...
- Ez komoly?
- Természetesen. Nekünk ez újdonság volt, de a helybelieknek nem annyira.
- Más városban is sikerrel léptetek fel?
- Lendvára járunk rendszeresen. S hogy mekkora sikerrel? Óriási sikerrel. Legutóbb is két asztal sört olt kellelt hagyni, mert már nem bírta a zenekar.
- Klubotok van Egerszegen?
- Persze, hogy van. A Crazy Horse Club. Eleinte hetente, majd kéthetente léptünk fel, most egyszer egy hónapban. Jön a nyár, és sokat járunk vidékre. Havonta tíz-tizenkét bulit játszunk.
- Hobbizenekar vagytok, vagy profinak valljátok magatokat? A zenétekből ez utóbbira tudok gondolni.
- Hobbizenekar. Mellette mindenki mással foglalkozik. A zenénkből nem is akarunk profitálni. Annyi, hogy takarja az egész asztali. Az utazást, meg amit fogyasztunk.
- Terveitek?
- Folytaljuk, amíg bírjuk. „Elvetemült emberek vagyunk, bennünket elpusztítani sem lehet." A tavalyi kazettánk címe mindent elmond: „A Blues Rabul Ejtett". S ha rabul ejtett, akkor képtelenek vagyunk kikeveredni belőle. Úgy néz ki, hogy októberben ismét stúdióba vonulunk.
- A riport végéhez közeledve egy szokásos kérdés. Soroljátok fel a zenekar tagjait.
- Öt tagú a banda. Kránilz Tóni (szájharmonika). Szólóénekesünk Angyal Tibor, aki csak ahhoz ért, de abban profi. Gedeon „Gida" Attila (szólógitár). A dobos Varga „Satu" Zoltán. Jómagam meg basszusgitáron, Pál „Shabby" Fecó.
- Ha legnagyobb sikereitek kérdezném, mit válaszolnátok?
- Némi büszkeséggel tölt el bennünket, hogy ahol a blues számít, ott mindenhol megfordultunk. A Diákszigetre kétszer is meghívtak bennünket. A paksi és
a pécsi blues fesztiválokon sikeresen szerepeltünk. Már előfordultunk Nagykanizsán a Hely Klubban, és fergeteges volt az Olds Klub bulija.
- Kik a kedvenc előadóitok?
- Csak egyet említenék meg. Tom Waits.
- Végül, amit még fontosnak gondoltok?
- Számunkra legfontosabb a blues, és szeretnénk, ha a következő órában ti is áléreznétek, amit ez a zene nyújt a léleknek.
Free Time Band
A monológot előadja Nyakas Péter
- Csapatunk két évvel ezelőtt alakult, egy film - „Commit-menls" - adta ötlet alapján, ami egy zenekar ügyes-bajos kezdetét, felvirágzását és hanyatlását mutatja be. Remélem, nálunk ez utóbbi elmarad. A terv tehát megvolt, csak a zenekar hiányzott. Orosz Balázzsal ¦ elkezdtünk gondolkodni, mi lenne, ha ő, meg ő, meg ő játszana ezen a poszton. Valahogy így alakult meg a csapat, a filmzenekar mintája alapján. A Free Time Band nevet választottuk, ami szabadidős csoportot jelent. Ebből az tűnt ki, hogy egy hobbipróbálkozás akart lenni. Ezen a lelkes amatőrségen, úgy érzem, túljutottunk. Megélni ugyan nem tudunk belőle, ezt a \' lehetőséget a nagy taglétszám valószínűleg kizárja. Mindenkinek van állása. Széles skálán mozgunk, hisz az újságírótól a grafikusig találhatunk zenekari tagokat. Stílusunk a soul-blues-funky. Végül is rokon műfajok. Sok olyan számot játszunk, mint a filmbeli zenekar. Ezek mind régi sóul klasszikus feldolgozások. Mi megtűzdeljük egy kis funky-val, előtérbe hozzuk a vokált, s a fúvós hangszerek szólama lesz a domináns. Saját dalokkal még nem foglalkozunk, mert nagyon jó számok vannak a repertoárban, így a mérce magasan van, nehéz lenne túlszárnyalni. A Dunántúl nagyvárosaiban már megfordultunk. Érdekes, a legközelebbi városba, Kanizsára csak most jutottunk el. Úgy tűnik, hogy ez. a fesztivál maradandó élmény lesz a zenekar tagjai számára, akikel eddig el is felejtettem felsorolni. Tehát: Hír Mihály (billentyű), Radics Igor (dob), Nyakas Péter (gitár), Török Balázs (basszusgitár), Bella Levente (ének), Kanta Judit (ének), Tánczos Adrienn (ének), Gyenese Zsolt (pózán) és Henics Attila (szaxofon).
Mészáros Bálint
ZÖLDTABORBAN JO
A nyári vakáció értelmes eltöltése sok szülő számára okoz problémát, különösen az utóbbi években, hiszen a nyaralást kevés család engedheti meg magának. Ezen próbál segíteni a Zemplén Győző Altalános Iskola azzal, hogy ezen a nyáron is megszervezi a zöldtábort napközis rendszerben. A Csónakázó-tónál lévő táborban — az e célra épült létesítményben - hétfőtől péntekig tölthetik a gyermekek a vakációt, és a résztvevők napi háromszori étkezésben részesülnek. Pedagógusok gondoskodnak arról, hogy a diákok színes programokban vegyenek részt, az iskola lehető-
séget biztosít túrákra, játékos vetélkedőkre, számháborúra, barkácsolásra és kirándulásokra. A napközis zöldtábor augusztus lóig várja az érdeklődőket, azokat a tanulókat, akik effajta közösségben kívánják eltölteni a szünidejüket vagy annak egy részét.
üttjártunkkor hetvenöt kisdiák élt a tábor kínálta lehetőségekkel, s az ideális környezetben lévő helyen - láthatóan - valamennyien jól érezték magukat, így bátran ajánlhatjuk bárkinek a zöldtábort, aki még nem talált magának kedvére való elfoglaltságot a nyári vakációra.
H. I.
„Elet az ókori Keleten
„Élet az ókori Keleten" címmel művészeti tábort szervez a Zemplén Győző Altalános Iskola 4-8. osztályos fiúk és leányok részére. Az augusztus 4-9. között megrendezésre kerülő programra azokat az érdeklődő általános iskolásokat várják, akik szívesen megismerkednének a piramisok mítoszaival, az egyiptomi plasztikával és sziklaírásokkal, és szeretnének bepillantani az írás kialakulásának történetébe, valamint a hieoroglri-
fák rejtelmeibe. Ezekre nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is sor kerülne - többek között - domborművek készítésével, ékszer, ruhák, maszkok előállításával és szerepjátszással. A rendezvényt gyalogtúra, aerobic és filmvetítés fogja kiegészíteni a tábor helyszínén. Lukács Judit, a program szervezője a Csónakázó-tónál lévő zöldtáborba várja az ókori Kelet mesés múltja iránt érdeklődő fiatalokat.
Horváth Ilona
EZ AZTÁN KABARÉ
Nagy érdeklődés mellett, jól kezdődött a Kanizsai Nyári Színház 1997-es előadássorozata. A múlt héten alkalmi „Vidám Színpad" vendégszerepelt a HSMK mellett kialakított szabadtéri színházban. A bemutató, „Ez aztán kabaré" - címét igazolva - klasszikus kabaréjeleneteket, tréfákat, vicceket foglalt magában, s a vidám történeteket korabeli dalok, kuplék színesítették. Ha hagyományos értelemben vett színházról nem is beszélhetünk az előadás kapcsán, a látottak mégiscsak a műfajt idézték.
Az est sikerének elengedhetetlen feltétele volt a kitűnő szereplői gárda. Antal Imre már sokszor bizonyította, ehhez is ért. láthatóan szívesen is csinálja, akkor meg miért ne vegyen részt effajta produkcióban. Nem kevés öniróniával tette dolgát, ahogy a Vidám Színpad színésznője, Csala Zsuzsa is, akinek már a jelenléte is szórakoztató. Hibátlanul tudja, érzi a kabaré-
játszás minden elemét, s nem is marad adós ezek visszaadásával a közönség felé. Jó volt a nem elsősorban ebben a műfajban megismert Benkő Péter is,, intellektuális humora színt jelentett a pódiumon. Kár, hogy csak a kincstári takarékjegyes reklámból ismerjük Kocsis Györgyöt, fellépése többre hivatott tehetségéről győzött meg bennünket. Viszonylag új arc Závodszky Noémié, aki Gór Nagy Mária .Színitanodájában „edződött", de már lehet látni a televízió sorozataiban és a Vidám Színpadon is. Üde. kellemes jelenség volt a kabaréesten.
Igazi nyári hangulatban indult útjára városunk szünidei színházi „évadja". Láttunk, hallottunk budapesti sztárokat, tolmácsolásukban kellemes kis bohózatokat, fülbemászó slágereket, amelyek önfeledt szórakozást nyújtottak a nézőknek.
Kell ennél több?
Horváth Ilona
26 ( KANIZSA-^ ) 1997. Julius -4.

TÁMOGATÓNK:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 31. Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
m
KOQKL
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Dél-zalai Üzemigazgatóság Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 311-442 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
——
KANIZSA
Trend Kft
ÉREZZE JÓL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZSA UJSAG KFT. vállalja:
újságok * szórólapok * névjegykártyák * nyomtatványok * könyvek * meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉGI
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • CÍM • TELEFON • FAX • lANKKAKSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KEKES-KÍNAL
V_.___>
..INFORMÁCIÓ INDENRŐL
INDENKINEK NDENNAP...
és képessége szerint
ÉGMUTATÓ ^317"287fi
8906 Zalaegerszeg 6,
Pf.:65
CÉGMUTATÓ PARTNER ZALAI KÉPVISELET
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara
FELVÉTELT HIRDET
napi 4 órás, fő vagy mellékfoglalkozású, ügyintézői munkakör betöltésére az alábbi városokban történő alkalmazásra:
Zalaegerszeg
Keszthely
Lenti
Nagykanizsa
Hévíz
Letenye
A felvételre kerülő munkatárs feladata a kamara térségi működésének adminisztratív ellátása.
A munkakör betöltéséhez szükséges:
^ legalább középfokú végzettség számítógép felhasználói ismeret
• szövegszerkesztői gyakorlat
• helyben lakás, helyismeret
Előnyt jelent:
• idegen nyelv ismerete
• adminisztratív jártasság
Bérezés megegyezés szerint.
Az írásos jelentkezés (szakmai önéletrajzzal) zárt borítékban a kamara főtitkárához kell eljuttatni 1997. július 10-ig. Cím: Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 7.
1997. július 4.
KANIZSA - /Ip*
21
CSffSZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása
KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VE VÖKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL. <
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CIMKIADAS DÍJMENTESEN. %
f Sí
Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.30-13.00-ig 13.30-16.00-ig |
Nk-án a belvároshoz közei, 67 nm-es, 3 szobás, erkélyes, víz-órás, 8. emeleli, kp. fűtéses lakás azonnali beköltözéssel eladó.
Irányár: 2,1 mR. Kód: 105/97. (21938 K)_
Nagykanizsán a belvárosban 50 nm-es, 2 szobás, egyedi gáz-lűtéses, földszinti udvari lakás eladó. Irányár: 2,2 mR. Kód:
164/97.(22683 K)_
Szabadhegyen 90 nm-es, 3 szobás, pincés, befejezés előli áJó családi ház 1080 nm telekkel, részletfizetési kedvezménnyel el-
adö. Irányár: 3 mR. Kód: 190/97, (22900 K)_
A Csonakazo-lónal 10 eves. 108 nm-es, 3 szinles, 3 szobás, fö-zólülkés, zuhanyzó + WC-vel ellátotl zártkerti ház, 738 nm-es parkosiotl leiekkel eladó Irányár: 3 mR. Kód: 213/97. (23198
KI_
Nk-n a Liszt utcában 54 nm-es. 2 szobás, nagy konyhás, vízórás, redőnyös, 4. emeleti lakás eladó Irányár- 1.8 mR. Kód:
215/97. (23200 K)_
Nk-án a Magyar ulcán 533 nm-es éplési telek teljes közművel
eladó. Irányár: 2,5 mR. Kód: 220/97. (23298 K)_
Nk-án 5+1 félszobás, 210 nm-es, pincés, garázsos, 2 halos családi ház 2 éves telötérbeépiéssel, 2 fürdőszobával, ill. WC-vel, 2 letefonvonaJlal, 1055 nm-es leiekkel, melléképületekkel el-
adó. Irányár: 13 mR. Kód: 224/97. (23299 K)_
Nk-án a Plalán soron 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, vízórás, pincés, 4 emeleti lakás eladó. Irányár: 2,3 mR. Kód: 228*7
(23300 K)_
Sormáson 2 szobás, 90 nm-es, egyedi gázfűtéses, fürdőszobás, régi lipusú családi ház műhelyei és meléképületekkel, 2160 nm-es telekkel eladó vagy 2 szobás Nk-i lakásra cserólhe-ló értékegy ezleléssel. Irányár 2,1 mR. Kód: 241/97. (23336 K) Nk-án a Kodály utcában 2 szobás, 2 erkélyes, 57 nm-es, vízórás, redőnyös, II. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,95 mR. Kód:
251/97. (23358 K)_
Nagyrécsén 1256 nm-es. 19 m széles lelek, érvényes épüési engedéllyel eladó. Irányár: 500 eR Kód: 540 (23567 K) Nk-n a Csokonai utcában 2+1 félszobás, 58 nm-es, egyedi fűtéses, fszl-i vízórás lakás eladó. Irányár: 2,6 mR. Kód: 260/97.
(23574 K)_
Nk-n 87 nm-es. 1+3 félszobás. 2 szrttes, egyedi gázfűtéses, társasházi lakás garázzsal, 150 nm-es parkosiotl udvarral el-
adó. Irányár: 6,5 mR. Kód: 265/97. (23575 K)_
Gelsén 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, komfortos családi ház terasszal, garázzsal, 1800 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 2,5 mR.
Kód: 280/97. (23650 K)_
Kiskanizsán 20 éves, 3 szobás, 100 nm-es. egyedi gázfűtéses család ház garázzsal, 1070 nm-es leiekkel eladó Irányár: 4,6
mR. Kód: 284/97. (23652 K)_
Nk-n a Városkapu krl-on 1+2 létszobás. 57 nm-es, erkélyes, vízórás, I emeleti lakás eladó Irányár 2,25 mR. Kód: 126/97.
(23760 K)_
Kiskanizsán befejezés elötl áló, féltesz családi ház 1440 nm-es telekkel, 16 nm-es (etekszélességgel, a lelten egy regi épülettel, nagy melléképülettel, tágas pincével eladó Irányár: 3,6 mR.
Kód- 293/97. (23770 K)_
Nagybakónakon 60 éves, 60 nm-es, 2 szobás, komfort nélküli család ház, 3600 nm-es leiekkel, a falu központjában eladó.
Irányár: 1,6 mR. Kód: 296/97 (23773 K)_
Nk-án a belváros közelében csendes helyen, 80 nm-es, 2+2 félszobás, erkélyes, vízórás, étkezős, 2. emeleti lakás garázzsal eladó. Irányár: 5.6 mR + garázs 900 eR. Kód: 301/97. (23909
K)_
Nk-án a belvárosban 37 nm-es, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, vízórás. redőnyös, 1. emeleti, teljesen felújíott lakás eladó.
Irányár 1,9 mR Kód: 315/97 (23910 K)_
Sormáson 80 nm-es. 2 szobás, komfortos családi ház 1080 nm-es telekkel, melléképületekkel eladó. Gáz beköthető, rányár
1,25 mR. Kód: 316/97 (23911 K)_
Kiskanizsán 100 nm-es, 3 szobás, 25 éves, garázsos családi ház, különálló szoba-konyha lakrésszel, 2160 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 6 mR Kód: 317/97 (23912 K)_
Bánokszenlgyórgyön szerkezetkész, 100 nm-es, lelőtórbeépíé-ses családi ház, 1000 nm-es telekkel eladó. Szoc.pol. lámoga-las igénybe vehető. Irányár: 2 mR Kód: 325/97. (24049 K) Nk-n a Keleti városrészben 2 szobás, 53 nm-es, 2 erkélyes, nagy konyhás, 4 emeleti, fetújilotl, kitűnő állapotú lakás eladó
Irányár- 2,15 mR. Köd: 334/97. (24051 K)_
Molnáriban 32 éves, 98 nm-es, 3 szobás, komfortos családi ház, melléképületekkel, 1347 nm-es telekkel, beköthető gázzal, csatornázva eladó vagy értékegyezteléssel, 2 szobás lakásra cserélhető rányár: 1,75 mR. Kód: 295/97 (24144 K)_
Letenyén 2+2 félszobás, 88 nm-es, 10 éves, földszinti, egyedi (üléses, vízórás, redőnyös, erkélyes lakás garázzsal eladó vagy Nagykanizsán 1, környékén család házra, lakásra cseréltető ertékegyezletessél. Irányár: 3,6 mR. Kód: 338/97. (24145 K)
Nk-n a belvároshoz közel. 2+1 félszobás. 71 nm-es. erkélyes, vízórás. étkezős, erkofűtéses. földszinti kiúnő áflapotü lakás, julus végi kiköltözéssel eladó Irányár 5 mR Kód 340/37
(24147 K)_
Nk-n az Északi v részben t+2 félszobás. 61 nm-es. 2 emeleti, étkezős arkol\'jieses nagy erkélyes Lakás eladó rányár 3.4
mR Kód 343/97 (24149 K)_
Nk-n a Plalán soron 43 nm-es. 1+1 félszobás, egyedi fűtéses. 4 emeleti, vizóras. klűnó állapotú lakás, eladó Irányár 2.2 mR Kód 344/97 (24150 K)_
Hahóton 3 szobás. 2 éves. összkomfortos család ház. egyénileg kialakihaló tetőtérrel . 2447 nm-es leiekkel eladó Irányár
1.95mR Kód. 431 (24283 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel. 2 szobás, leluj lott. 67 nm-es egyed gázfűtéses.\'komfortos család házrész. 20 nm-es pin-
cevel eladó Irányár 2.6 mR Kod 680 (24264 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 43 nm-es. 1 szobás, teljesen lelú|iotl. gázfüléses, komfortos család házrész eladó vagy egyed lűte ses. 2 szobás lakásra cserértető 2 emeletig órtókegyezielés-
sel Irányár 2.4 mR Kód 349/97 (242B7K)_
Nk-n a belvároshoz közel. 3+1 felszobás. 96 nm-es. 2 erkélyes, étkezős, 3 emeleti lakás, zuhanyfúlkével. külön fürdőszobával. 2 wc-vel garázzsal eladó Irányár 5.8 mR + 900 eR garázs
Kód: 350/97 (24268 K)_
Nk-n a Kodály utcában 54 nm-es. 2 szobás. 2 erkélyes, vízórás. redőnyös. leJúriott. 4 emeleti lakás eladó kanyar 1.9 mR. Kód 353/97 (24289 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában első emeleti. 2 szobás, erkélyes, egyed gázfűtéses, vizóras. jó állapotú lakás elcseréhető kisebb, egyed lűléses. I vagy II emeleti lakásra Irányár 2.6
mR Kod 361/97 (24290 K)_
Eszleregnyén 30 éves. 100 nm-es. 2+1 félszobás, félkomfortos, garázsos család ház. 2728 nm-es telekkel eladó Irányár: 1.4
mR. Kód 366/97. (24362 K)_
Nk-n a belvárosban frekventált helyen. 80 nm-es. 3 szobás, egyed gázfűtéses, galenázhatc. garázsos. pincés, utcafronti, vállakózásra is átalakíttató lakás, zárt udvarral eladó rányár
8.8 mft Kód 368/97 (24364 K)_
Nk-n a belvárosban 88 nm-es. 2+2 lélszobás. 2 szrttes. vizórás, összkomfortos, első emeleti lakás, 2 WC-vel. 2 erkéllyel eladó
Irányár- 5.1 mR Kod 369/97 (24365 K)_
Palinban 210 nmes. 6+2 félszobás. 9 éves. 3 szintes. 3 lurdó-szobás egyed fűtéses család ház. 40 nm-es pncével. 25 nm-es garázzsal. 2148 nm-es telekkel eladó Irányár 12 mR
(24498 K)_
Iharosberényben 100 nm-es. 5 szobás, halos. garázsos. 2 szín-les család ház 2160 nm-es telekkel eladó vagy énékegyezieté-sel nagykanizsai lakásra cseréltető Irányár 4.2 mR Kód
113/97 (24499 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában 54 nm-es. 2 szobás, erkélyes. 4 emeleti, egyed gázfűtéses lakás eladó Irányár 2.5 mR Kód
131/97 (24500 K)_
Sormáson 17 eves. 5 szobás. 130 nm-es. 2 szintes családi ház. 2860 nnves telekkel pincével, garázs + mühetlyel eladó rányár
6.5 mR Kód 189/97 (24501 K)_
Nk-n a Csengery utcában 33 nm-es. 1 szobás, egyed gázfűtéses, komfortos, vizóras. közös udvart lakás eladó rányár 1.6
mF Kod 230/97 (24502 K)_
Kiskanizsán 18 éves. 6 szobás. 2 szintes, pincés, garázsos család ház, külön be|áraiü, 50 % keszulségű felső szinltel. 160 n-ól leiekkel eladó Irányai 8 mR Kód 258/97 (24503 K) Galambokon 60 nm-es. 2 szobás, egyed gázfűtéses, régi tpu-su család ház. 330 n-ól telekkei eladó Irányár: 3,6 mR Kód 268/97 ( 24504 K)_
Kiskanizsán 7 éves. 145 nm-es. 5 szobás. 2 szintes, egyed gázfűtéses család ház. garázzsal. 800 nm-es leiekkel eladó
Irányár. 7.9 mR Kód 275/97 (24505 K)_
Kiskanizsán 13 éves. 175 nm-es. 3+1 félszobás. 2 szintes, egyed gázfűtéses, család ház, garázzsal, meléképulettel. 1800 nm-es telekkel eladó Irányár 9.8 mR Kód 276/97 (24506 K) Nk-n az Északi városrészben. 19 nm-es garázs eladó Irányra
380 eR. Kód 371/97 (24507 K)_
Nk-n 25 éves. 80 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses, garázsos család haz melléképületekkel eladó Irányár 3.6 mfl
Kód 372/97. (24508 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, csendes helyen. 100 nm-es. 3 szobás, étkezős, garázsos. pncés család ház. szerkezetkész telő-lérbeépiésel. 562 nm-es leiekkel eladó Irányár 10 mR Kód
37S/97 (24509 K)_
Nk-n az Inás utcában 1+3 lélszobás. 69 nm-es. étkezős, vizóras. 3 emeleti lakás eladó Irányár 3.8 mR Kód 376/97 (24510 K)_ :
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371 Dr. Dolmányos István ügyvéd
Szolgáltatásunk kiterjed: mindennemű ingatlan ADÁS-VÉTEL-CSERE-BÉRBEADÁS-..Ingatlanok becslésére" (Okirat szerkesztése). Keresünk és kínálunk: családi házakat, lakásokat, albérleteket, telkeket, nyaralókat
Külföldiek részére megbízásból. ERÉNYÜNK A PONTOSSÁG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG. Ingatlanát a becsült értéken értékesítjük, a legkedvezőbb feltételek mellett.
Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett iroda.
Ellátom a forgalmazási teendőkön túlmenően szükséges mindennemű
jogi teendőket.
A/ iroda nyitvatartása: X-IS óráig.
Balatonfenyvesen-Családi ház 20éve épült 2 szoba, fő zőtúlkés, zuhanyos, külön az udvaron, t szoba, konyha, wc-s lakás. Összterület 350 nm. A vakolat kőporos a tető-
zelpala Irányár: 4 mFl Hírd sz.: 2 (23957 K)_
Zalakaroson kétszmten nyaraló üdültetés céljára alkalmas 6 szobás, két fürdőszobás, nagy hal. 350 nm-es terület
Irányár: 4,6 mFt Hírd sz 12. (23958 K)_
Nk-n társasház eladó. Maort telepen 2 szintes társasház ban 116 nm-es, 4 szobás, összkomfortos ház Az alagsorban garázs, tároló helység van A fóndsziní rész egyben van, ahol minimális szint eltolással van a nappali a hall, a konhya. az éléskamra. Udvar és kisméretű kert tartozik a
házhoz IRányár II mFt Hirdsz 15 !23959 IC._
Nk-n lakás eladó Rózsa utcában a szintettolásos épületekben 2-ik, emeleten, 2 szobás. 50 nm-es. egyedi fűtéses, felújftott kitűnő beosztása, étkekzős lakás Irányár:
2250mFt Hirdsz : 27 ( 23960 K)_
Nk-n eladó lakás üszt F utcában 2 szobás, központi fűtéses négy emeled, egyedi vízórás, telefonos. 54 nm es téliesen felújított lakás, [rányár: 2,2 mFt Ugyanitt 18 nm-es, aknás garázs eladó. Irányár: 650 eFt Hird.sz: 16 (23961
K)_
Nk-n eladó lakás Maort telepen az erdész utcában 4 emelet lakás, 38 nm-es, 1 szobás, egyedi fűtéses, önkor mányzal Irányár; 1.650 mFl. Hird.sz: 10 (29963 K) Nagykanizsa családi ház sáncban eladó 4 szobha, 2 fürdőszobás, tetőtér beépítésű. 120 nm-es. családi ház. Garázzsal mellék épületekkel eladó Irányár: 5.5 mFL
Hird.sz: 36. (29964 10_
Nk-n eladó a Platánsor elején első emeleti, 2 szobás, külön tároló helyiseggel, 70 nm-es, kitűnő beosztású egyedi fűtéses lakás eladó Irányár: 2,6 mFl Hird.sz.: 5 (29965
K)_
Nemesdéden 3 szobás családi ház eladó Egyedi fűtéses, fürdőszobás, beépíthető tetőtérrel 4 00 nm-es területtel, víz. villany, van. gázbekötése a faluban folyamatban van
Hird.sz.: 7. (29966 K)_
Eszleregnyén 3 szobás. 114 nm-es, fürdőszobás családi ház. nag yterasszal. istJóval, kö2pont fűtéssel, 2200 n-öl lefüleltél eladó. Irányár. 2,5 mFt Hírd. 19 |29967 K) Cserfői hegyen szőlő birtok eladó 1200 n-öl gondozott állapotban, jó karban lévő présház, szoba konyhás, lomkamrás, pincével, külön gazdasági épület Az ingatlanhoz tel|es felszerelés, hordók, gépek. slb. tartoznak, a szőlő kordonművelésű, géppen könnyen gondozható Irányár:
450 eFt. Hird.sz: 37 (29968 KI _
Zalaújlakon családi ház eladó 4 szobás, tetőtér beépítéses, ikerház fele 2000 nm-es, összterülettel, szoc.pol kedvezmény igénybe vehető Irányár: 2,5 mFt Hirdsz: 6
(29969 K)_
Eszleregnyén a hetes főúthoz közel 2 szobás családi ház, garázzsal, melléképületekkel, jó állapotban, víz, villany van. fürdőszoba kialakihaló. 900 n-öl telekkel gazdasági épületekkel eladó. Irányár 1,5 mFt. Hírd.: 17. (29970 K) Pogányszentpéteren a főúton 2 szobás, fürdőszobás, 80nm-es. családi ház eladó A házhoz 650 n-öl telek tartozik, melyen 1.000 db fenyő. 250 db málnatő van. Az udvaron faházak, ólak gazdálkodásra alkalmas épületek vannak Esetleg elcserélhető 1 vegy 2. emeleti lakásra Irányár: 2.4 mFL Hírd sz: 8 (29973 K)_
Nk-n Zemplén Gy utcában 4 emeleti, 3 szobás, már korszerűen épített, 67 nm-es, erkélyes, telefonos, külön wc-vei padlószönyeges nagyrészt felújított lakás eladó kány-
rá: 2.550 eFt. Ft Hirtf sz: 18 (29974 K)_
Nk-n Miklósfán családiház eladó. 2 szobás. 60 nm-es. régi építésű ház. jó állapotban A házhoz 200 n-oi terület tartozik. Az udvaron 24 nm-es melléképület van. A ház a falu közepén ápolt környezetben található Irányár: 3 mFt
Hird.sz 36. (29975 K)_
Nk-n eladó lakás Hunyadi utcai 80 nm-es, nagyméretű. 2 szobás, + 2 félszobás, összkomfrotos, egyedi fűtéses lakás erkéjes a lakás alatt 18 nm-es garázs van. Irányár:
6,5 mFt. Hiid.sz: 39. (29976 K)_
Nk-n lakás eladó. Kodály Z utcában 2,5 szobás, központi fűtéses lakás a 9. emeleten a szobák felújításra szonji nak. Irányár: 1,7 mFl Hird.sz: 3 (29977 K)_
Nk-n lakás eladó. Csengery elején 1 emeleti 3 szobás 110 nm-es, egyedi fűtésű lakás orvost rendelővel eladó.
Irányár: 4,6 mFl Hird.sz: 29. (29978 K)_
Cserfői hegyen szőlőbirtok 674 n-öl ingatlanon felújított téglapince, a hozzátartozó felszerelés hordok és munka-qépekkel eladó. Irányár: 450 eFt Ft. Hird.sz: 11 Ft (29981 K)_
Nk-n lakás eladó. Zemplén Gy. u-ban, 7. emeleten, 3 szobás, erkélye, lomkamrával, nagy előszobával, 76 nm-es, központi fűtéses lakás. Irányár. 2,5 mFl Hird.sz: 34, (29982 K) _
Nk-n eladó lakás. Csengery út elején, a város központjában, 3. emelet, egyedi fűtésű, 1 szoba, konyha, fúrdöszo-ba lakás eladó. Irányár: 2 mFl. Hird. 5/a. (29983 K)
Nk-n családi ház eladó a Sikátor utcában. 2 szintes, 102+125 nm-es, 6 szoba, 2 fürdőszobás, az udvaron aknás garázs összterület 1300 nm. A házhoz nagy kert, ba-romfiudvar tartozik. Irányár: 14 mFt. Hird.sz: 20. (29983 K) Gelsén a családi ház a vasútállomáshoz és a buszmegállóhoz közel 2 szoba konyha fürdőszoba, 68 nm-es, terasszal az udvaron, garázzsal, 700 n-öl telekkel. Irányár:
1,8 mFt. Hird.sz: 9. (29964 K)_
Iharosberényben családi ház eladó. Újonnan épített 2 szinte, 5 szobás, erkélyes, nagy terasszal, 100 + 70 nm-es fürdőszobás, családi ház, szép környezetben, 2100 nm területtel részben málnával beültetve. Irányár: 4,5 mFl Hird.sz.: 34. (24092 K)_
Miklósfán családi ház eladó. Régi trpusú falust ház, 60 nm-es, 2 szobás, jó állapotban lévő, 20 éve épüli fürdőszoba van. A ház a falu közepén rendezett környezetben.
Irányár: 3,4 mFt Hird.sz.: 33. (24093 K)_
Pécsen építési telek a Kismérvölgyi úton eladó. Rendezett környezetben építési engedéllyel 840 nm-es terület. Irány-
ár: 520 eFt Hird.sz.: 36. (24094 K)_
Zalaújlakon családi ház eladó. Kétszintes, 4 szobás, 2 garázsos, 2 fürdőszobás, igényesen megépített, teljesen új ház (ikerház fele). 2009 nm területtel eladó. Irányár: 4,8
mFl Hird.sz: 35. (24095 K)_
Szentgyörgyvári hegyen szőlő eladó. IV.hegyháton, 380 n-öl szőlő, gyümölcsös, téliesített lakóház Borospince présház, vezetékes víz, villany van, gépkocsival jól megközelíthető. 8 ezer tégla tetőanyaggal együtt eladó. Irányár: 950 eFt. Hird.sz: 37. (24096 K)_
Eladó lakás Nagykanizsán. Városkapu krt-on 62 nm-es, 1+2 félszobás, központi fűtéses lakás. Irányár: 1,8 mFl
Hirdsz: 41. (24261 K)_
Nk. eladó lakás a Csengery út elején, kétsobás, egyedi fűtéses, garázsos, udvari, kis dkőkerttel. Rendezett körülmények között szép gondozott lakás. Irányár: 2,35 mFt.
Hirdsz: 43, (24372 K)_
Nk-n eladó lakás a Városkapu krt-on 3. emeleti 1+2 félszobás központ fűtéses lakás. Irányár: 1,8 mFl Hirdsz: 41. (24373 K)_
Inkén családi ház eladó szép környezetben 4 szobás, tetőtér beépítéses, garázsos, melléképülettel, központi fűtéses családi ház. Irányár: 5 mFL Hirdsz: 42.
(24374 K)_
Eladó Családi ház Nk-n. Kétszmten 220 nm-es 7 szobás, 2 fürdőszoba, két konyha nagy terasz nagy nappali, alul üzlethelyiség 10 éve épült parkosított, külön garázzsal és melléképülettel szép környezetben üzlet céljára is alkalmas. Irányár 13 mFt. Hirdsz: 45, (24476 K)_
Eladó lakás Nk-n a Teleki út elején felújított 2 szobás, központ fűtéses, 8. emelet, 51 nm-es lakás. Irányár: 2,1
mFt Hirdsz: 47. (24477 K)_
Eladó lakás Nagykanizsán 55 nm-es egy szobás, egyedi fűtéses, külön vízórás földszint lakás Csengery úton
Irányár: 1,4 mFl Hirdsz: 46. (24478 K)_
Eladó családi ház Nagykanizsán. Felújított két család részére alkalmas családi ház, amely egy, 1+1/2, szobás és egy 2 szobás, fürdőszobás lakásból áll, esetleg meg is
osztbató. Irányár: 4 mFt. Hirdsz: 49. (24479 K)_
Albérlet Nagykanizsán Csendes környezetben 2 szobás családi ház egy szoba lezárásával egy szobásnak is kiadó. Hirdsz: 49. (24480 K) _
28
KANIZSA - /ífiné.
I<>97. július 4.
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉSFELVEVO HELYE AZ ÁB-AEGON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETÉBEN
AZ IRODA KERES-KINAL:
Kiadó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
l\\ V,I)V K/.Ö KÖZVETí I ÉSI I I.LTKTKI.KK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
iroda nyitva tartása: munkanapokon 8—12; 13-16 órái};.
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalaan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig,
Csütörtökön már kapható
a KANIZSA Dél-Zalai Hetilap!
Balatonberényben 2 szoba+hallos. 56 nm-es nyaraló, 136 n-oJ parkosított udvarral, 1 szoba4ionyhás különálló épületiéi eladó.
Irányár: 4,0 mR. NY/26 (22326 K)_
Nk-n az Erzsébet léren 1. emeleten 3 szobás, nagy előszobás, 97 nm alapterületű parkettás, egyedi gázas, telújlást igénylő lakás eladó Irányár: 4,25 mR L/154 (22641 K)_
Fizetési könnyítéssel eladó Nagykanizsa belvárosához közel 2 szoba + étkezős, 72 nm-es, jó álapotü egyedi lütéses, 5. emeleti lakás. Irányár. 2,5 mR. L/152. (22644 K)_
Zalakaroson 3x75 nm alapterületű 3 szintes - mindegyik szinten 2 szoba, konyha, lúrdŐ, WC - 1,5 éves összkózműves nyaraló 560 nm-es, panorámás telekkel eladó. Irányár\' 7.0 mR. NYAD1.
(22647 K) _
Szabadhegyen 20 m széles, 2600 nm területű, megosztható építést telek közműcsatlakozásokkal eladó. Irányár: 2.3 mR.
T/12 (22649 K)_
.Nk-án Kazanlak krl-on 2 emeleten 1+2 lélszobás, 57 nm-es, erkélyes, kp. lűtéses lakás eladó. Irányár: 22 mR. L/158
(22760 K)_
Nk-Mklóslán 3,5 szobás, 90 nm-es családi ház garázzsal, műhellyel, pincével, 514 n Öl ulcafronl leié megosztható és beépl-hetó leiekkel eladó. Irányár: 5,2 mR. CS/85. (22785 K) Nagyrécse központjához közel, 110 nm alapterületű, 2 szobás, fürdőszobás, egyedi gázlüléses családi ház garázzsal, mühely-lyel, gazdákodásra alkalmas melléképületekkel. 850 n.öl lelek-
kel eladó. Irányár: 3,49 mR. CS/08. (22788 K)_
Palin-ÜfteJepen eladó 170 nm Összalapterúletü, egyed tervezésű, 2 fürdőszobás családi ház 65 nm-es ég/légterű nappai-ebódő-konyhával. cserépkályhával, 3 tetőtéri szobával, garázs-
zsal, ápolt udvarral. Irányár: 9 mR. CS/92. (22972 K)_
Gyékenyesi bányatóra néző, lóul közelében lévő, jól megközelíthető, panorámás, 3597 nm-es. zártkerti telek eladó. Irányár: 125
eR.T/15 (22973 K)_
Zalakaroson 3 szoba+ étkezős, letŐtérbeépiléses, 70+35 nm-es, egyedi gázas, telefonos, nagyon jó állapotban lévő nyaraló 134 n.ot ápolt telekkel eladó.d Irányár: 7,6 mR. NY/35. (22976 K) Kazanlak körúton a földszinten, 2 szobás, 51 nm-es. központi lűtéses, lekijlott lakás új konyhabútorral eladó Irányár: 1,95
mR. (L/167) (23110 K)_
Belvárosban 3 szobás-étkezős, 80 nm-es, cirkogejz\'res. 3. emeleti tetőtéri, igényes kialaklású lakás eladó. Irányár: 5,3 mR +
garázs 1.0 mR. (L/178) (23112 K)_
Nagyrécse központjában 3 szobás, amerikai konyhás-étkezós, 140 nm-es, felújított család ház 450 n-ÖI telekkel eladó, vagy nagykanizsai, zalakaroi ingatlanra cserélhető. Irányár: 4,75 mR.
(CSL7) (23114 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 90 nm-es, 17 éves család ház eladó.
Irányár. 5,6 mR. (CS/80) (23114 K)_
Zemplén utcában 2. emeleten igényesen feJújlotl, boHrves, 3 szobás, étkezős, 67 nm-es, redőnyös, vizórás lakás eladó. Irányár: 2,7 mR + garázs 800 eR. Tel.: 93/310-504. (L/184)
(23269 K)__
Zalasárszeg Anna-hegyen 3 szobás, tetőtérbeépiéses hétvégi ház pincével, 841 nm-es leiekkel, szőlővel, gyümölcsössel el-adó. Kút, villany van. Tel.. 93/310-504. (NY/41) (23292 K) Kiskanizsán 3 szobás, 75 nnves, nagy, üvegezett verandás, egyed gázas család ház 650 nm-es telekkel, gazdasági épületekkel eladó vagy 1.5 szobás, egyed gázas, földszinti lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár. 3.8 mR. Tel.: 93/310-
504. (CS/102) (23293 K)_
Balatonmária-lürdő központi részén 2 szoba-hallos, 44 nm-es, jó álapotú. összkózműves ikernyaraló-rész az udvarban lévő 1 szobás különálló épülettel. 90 n.öl telekkel eladó. Irányár. 3,4
mR Tel 90010-504. (NY/14) (23294 K)__
Bartók utcában 2. emeleten 2 szobás. 48 nm-es, egyed gázas, parkettás, redőnyös, járólapozott, igényesen felújlott lakás el-adó. Irányár: 2,3 mR. (L/197) Tel: 93/310-504. (23535 K) Teleki utcában 2 szobás, 60 nm-es, egyed gázas. erkóK/es, teljesen lelújlotl, 4. emeleti lakás eladó. Irányár? 2,5 mR. (L/198)
Tel: 93/310-504. (23536 K)_
Csengery utcában 1 emeleten, 2+1 félszobás, 70 nm-es, egyed gázas, parkettás, teljesen lelújlotl lakás eladó Irányár: 4:0m R.
(L/156) Tel. 93510-504. (23538 K)_
Maort-lelepen 2 szobás, 75 nm-es, lelújlotl család házrész nagy üvegezett terasszal, kerttel, beépíthető tetőtérrel eladó. Irányár: 9,1 mR (CS/106) Tel 93/310-504 (23540 K) Kiskanizsán 3 szobás, 100 nm-es, parkettás, egyed gázas, 25 éves család ház, 500 nm-es telekkel eladó Irányár: 5,7 mR.
(CS/105) Tel.: 93/310-504. (23541 K)_
Nagybagofai hegyen 30 nm-es tetőt órbeépiléses hétvég ház pincével 1500 nm-es városra néző gondozott panorámás telekkel eladó Irányár. 1,2 mR. (Ny/39) Tel.: 93/310-504. (23542 K)
Platán soron löktezinien 2 szobás. 57 nm-es. egyed gázas. parkettás, vízórás. redőnyös, löldsznli lakás eladó, vagy erieke-gyeztetéssel 1,5 szobás lakásra cserélhető t-2 enng Irányár
2.4 mR (L/185) Tel 93/310-504 (23544 K)_\'__
Kazanlak kőrúton 1+2 lélszobás. 57 nm-es. erkélyes, központ lűtéses. telú|lott. 3 emeleti lakás eladó Irányár 2.1 mR
(L/189) Tel 93/310-504 (23546 K)_
É-Kh városrészben tóldszinlen 1+3 lélszobás. 74 nm-es. cirko-gejzres erkélyes, vizórás. redőnyös, téliesen letudott lakás eladó Irányár. 4.3 mR É-K-i varosrészben 2 szobásra is cserét
hetö (L/194) Tel 93/310-504. (23547 K)_
Ortüosban a Drávához közel 3 szobás. 80 nm-es család ház üvegezett terasszal garázzsal, műhellyel, gazdaság épületek-kel. 3200 nm-es telekkel eladó Irányár 1.5 mR. (CS/104)
Tel 93010-504 (23548 K)_
Ady utcában 2. emeleten 1 szobás 38 nm-es egyed fűtéses, parkeiiás vizórás. 2 trancia erkélyes, azonnal bekohőzhetó gar-zonlakás eladó Irányár: 1.7 mR. (L/203) Tel 93010-504
(23709 K)_
Zemplén utcában 1.5 szobás. 44 nm-es, redőnyös, kp fűtéses. 10 emeleti lakás eladó kányár 1.3 mR (L/207 K) Tel 93/310-
504 (23714 K)_
Belváros közvetlen közelében 3x2 szobás. 150 nm-es. felújlási igénylő család ház 540 nm-es telekkel eladó Irányár. 6.0 mR
(CS/101) Tel: 93/310-504 (23715K)_
Kiskanizsán 6 szobás. 20 nm összalapterúletü két generációs család ház szerkezetkész tetőtérrel, garázzsal. 150 n-ol leiekkel eladó. Irányár 7.S mFl (CS/68) Tel 93/310-
504. (23716 K)_
Gyékényes; szőlőhegyen a banyatöhoz közel, csendes, nyugod helyen rég pnce 400 n-ol panorámás területtel, termő geszte-nyelaval eladó Irányár: 145 eR (T/03) Tel 93/310-504 (23717
1!_
Gyékényesen a bányató közvetlen közelében telújiásra szoruló 2 szobás, 75 nm-es régi ház 5000 nm-es területtel eladó. Irány-ár 1.8mR(Cs/109) Tel 93/310-504 (23716K)_
Kiskanizsán főút meleti 4 szobás. 120 nm-es család ház melléképületekkel, kt 180 nm összalapterúletü raktárral, 3200 nm-es telekkel eladó Irányár 5.2mR (CS/110) Tel 93310-504
(23719 Kj_
Belvárosban 3 szobás. 67 nm-es. erkélyes, vizórás. lomkamrás, reluxas 5 emeleti, központi lűtéses lakás eladó. Irányár 2.4
mR (U63) Tel.: 93010-504 (24270 K)_
É-Kh városrészben 2+1 félszobás, étkezős, 66 nm-es. cirkogej-zres |ó állapotban lévő. 3. emeleti lakás eladó kanyar 3,7
mR (L/224). Tel 93/310-504 (24271 K)_
Csengery utca elején. 1 emeleten. 2 szobás. 54 nm-es. nagy-konyhas egyed gázas parkettás, telefonos lakás eladó Irány-ár: 2.65 mR (L/164) Tel 93010-504 (24272 K)_
Munkás utcában 2 szobás. 58 nm-es, egyed gázas. erkélyes, parkettás, vizórás. jó állapotban lévő 3 emeleti lakás eladó
Irányár 2.4 mR (L/221) Tel 93Q10-504 (24273 K)_
Keleti városrészben 1 szobás. 39 nm-es. parkettás, egyed gázas. loldszinli lakás eladó Irányár. 1.59 mR. (L/222) Tel
93010-504. (24274 K)_
Keleti varcsieszben 2 emeleten. 2 szobás, egyed gázas. parkettás lakás eladó kányár 2.3 mR (L/222) Tel 93O10-S04
(24275 K)_
Keleti városrészben 2 szobás. 57 nm-es erkélyes, telujitoti ja rolapozoll. telefonos 9 emeleti lakás eladó Irányár 1,59 mR
(L/223) Tel 93/310-504 (24276 K)_
Kiskanizsán 1 szoba. 32 nm-es. egyed gázas. Iekj|lasra szoruló, vagy lebontható család ház. 70 nm-es. 10 éves mellek-épülettel 304 nm-es telekkel eladó Irányár 1.6 mR (Cs/121)
Tel 93/310-504 (24277 K)_
Palm Újtelepen 3 szoba+nappalis. amerikai konyhás. 120 nm-es. igényes belső kialaklású család ház. 20 nm-es garázzsal. 15 nm-es nyánkonyhával, 26 nm-es terasszal eladó kanyar
10.5 mR (CSS6) Tel 93010-504 (24278 K)_
Látóhegyen tó út közelében. 1 szobás. 27 nm-es. alápincézett. 20 éves hétvég ház. 560 n-ól telekkel eladó Villany, ásott kút van Irányár 980 eR (Ny/05) Tel 93010-504 (24279 K) Északi városrészben 6 szobás. 200 nm-es két generációs család ház. 2 telefonvonalai, nagy telekkel, garázzsal, melléképületekkel, fizetési kónnylessel eladó Irányár 13 mR (CS/117) Tel. 93/310-504. (24280 K)_
Kiskanizsán 3 szobás. 80 nm-es. egyed gázas. parkettás. 25 éves család ház. 490 n-ol telekkel eladó, kanyar: 2.59 mR
(C$L8) Tel 93/310-504 (24281 K)_
Gyékényest bányatónál vízparti horgásztanyák eladok kanyar 2.1mR4.2mRng Tel : 93/310-504 (24262 K)_
Nk-án vegyesboltként územeló. 84 nm-es üzlet eladó Igény esetén kiadó Bármely tevékenységre álalakiható Teleionos, gázfűtéses, eladótér, száraz raktár, vegyi raktár, irodahelyiség, mosdó. WC Teljes berendezéssel rányár 6 mR Hív sz Ü10
(22989 K)_
Poganyszentpéteren letötérbeépiéses 2 család külön lakhatását biztosié család ház 230 nm-es laklerulettel. pincével, garázzsal, melléképületekkel. 1400 n oi telekkel eladó. Nk-i lakást beszámitok Irányár 3.7 mR Hív, szí CS95 (22991 K)
2 szobás, összkomfortos. 10 emeletes házban lévő, 4 emeleti lakás nagy előszobával, külön lomkamrával, erkéllyel eladó a K-iv részben Irányár 1.7 mR Hrv sz LAK163 (22993 K) Zalakaros-Öehiáknal 932 nm-es lelek a rajt lévő alpincézetl 46 nm-es alapterületű lakrész + teraszos hétvég házzal, garázzsal melléképületekkel eladó Vb. villany, aszfaltos út van kanyar 2.4 mR Hrv szám T16 (23156 K)_\'
Nagyradán 800 nm-es. parkosított lelken lévő. 3 szobás, nappalis, konyha-étkezős lurdőszobás. előszobás, spájzos család ház sürgősen eladó vagy Nk-i család házra, lakásra cserélhető
Irányár 5mR Hív sz. CS119. (23310 K)_
Poganyszentpéteren 3 szobás. 140 nm-es. tetőtér beépítéses, telefonos. 1960-ban épül család ház eladó A ház 1 lurdőszobás. nagy halos (7m x 6m-es) nagy konyhás, spájzos. kp \'üléses, a kazán vegyes tüzelésű, a szobák szőnyegpadósak. Padlás és pince is található, a ház alatt dupla garázs A telek 480 n öl nagyságú, veteményes és málna található, valamnt garázs és melléképület Irányár 4.3 mR Kanizsai család ház csere is
érdekel 6,5 mR-ig Hrv szám CS121 (23313 K)_
Zalakomárban 4 szobás. 2 fürdőszobás, letötérbeépiéses. gaz-lűtéses. eset épkaiyhas. 8 éves család ház 2893 nm lelken eladó Irányár 5.5 mR Bútorokkal együtt 6 mR Hsz CS116
(23314 K)_
Bocskában 80 nm nagyságú. felü|lásra szoruló rég család ház 400 nöl telekkel. gazd-i épületekkel eladó Viz-vilany van
Irányár 550 000 R Hív sz C$111 (23316 K)_
Nk-án szoba-konyhás, lurdőszobás, gáztüléses. 27 nm-es házrész 500 nm-es telekkel eladó Irányár 1.2 mR Hrv. sz.. CS113 (23317 K)_
3 szobás, fszt-i lakás eladó a keleti városrészben A lakás önkormányzati megvásárolható Igény esetén elcserélnénk 1+tél-szobás önkormányzati lakásra értékegyezietéssel Irányár\' 1.8
mR Hrv szam LAK 73 (23479 K)_
Szepelneken 747 nm-es telekkel, kisebb felú|lásra szoruló, de lakhaló család ház eladó Víz. vllany van Irányár 600 eR
Hívsz CS 123. (23493 K)_
Miklósfán 2 szobás, nagykonyhss család ház 600 n öl telekkel eladó Egyed gázfűtéses, garázsos. gazd - epületekkel lr,,ny-
ár 1,55 mR. Hrv sz CS120 (23656 K)_
Zalakarosi hegyen lévő 1292 m-es lelek eladó Jelenleg szőlővel van betelepkve Eplesre kiválóan alkalmas terület, villany, viz van es aszlaltos út Irányár 800 000 R Hrv sz NY01
(23657 K)_
70 nm-es. belvárosi, 2 szobás, egyed gázfűtéses. Ielú|lásre váró telefonos, nagy konyhás, pneerészes lakás eladó kanyar
3.2 mR Hrv sz. LAK 155 (23660 K)_
3 szobás összkomfortos nagy előszobás. 1 erkélyes, kúton lom-kamras. reluxás a konyha előszoba boltíves lakás 10 emeletes házban eladó Irányár. 2.5 mR Hrv szám: LAK 76 (23774 K) Miklósfán 74-ben épuK. 3 szobás, egyed gázlüléses. fürdőszobás, nagykonyhás. |ó álapotú család ház 650 n ól leiekkel eladó A ház alatt pince, a tekén nyankonyha. melléképületek
vannak kányár 4 600 000 Hsz..CS122 (23655K)_
Belvárosnak mondhaló helyen 3 szobás, összkomfortos (de egyed elszámolású), reluxás. vizórás. erkélyes, csempézett lurdőszobás lakás eladó Irányár 2.7 mR Hiv. sz.: LAK 81
(23861 K)____
1 szobás, nappalis, konyhás, fürdőszobás. 80 nm-es család ház 300 nol telekkel eladó Sormáson Irányár 1.3 mR Hrv
szám. CS126 (24169 K)_
3 szobás, összkomfortos vízórás. teljesen lakjjiott. 1 emeleti lakás 10 emeletes házban, külön lomkamrával, nagy előszobával eladó Irányár 2.8 mR Igény esetén család házra cserélendő. Hiv sz LAK 83. (24170 K)_
Csónakázó-tónál a Szőlőskert Fogadótól 3 percre 360 n.öl lelek a rajta lévő alápincézett faházzal eladó Vrz-vilany van. és aszfaltos út. buszjárat A telken konténeres garázs e megtalalhalo amr vagy a leiekkel vagy külön eladó Telek ára 1 mR a gara zsé pedg 100 000 R Hívsz T35 (24171 K)_
2+1 lélszobás, összkomfortos, 4. emeletes házban lévő I emeleti lakás K-NY íekvésű, erkélyes, vizórás, beköltözhető álapot-ban eladó a K-i városrészben, kányár: 2,5 mR Hrv szám: LAK
82. (24172 K)_
Sáncban 199 nm-es letŐtérbeépiléses, erkélyes, egyed gáz fűtéses. 2 fürdőszobás. 5 szobás család ház 560 nm-es leiekkel, 40 nm-es vállalkozásra alkaknas éplménnyel eladó + 777 n-öl telekkel, Irányár: 5 mR. a telek + 1 mR. Hv.sz: Cs 127. (24296
K)_
Sormáson 80 nm-es lurdőszobás, család ház 300 n-Ól leiekkel, mellékepületekkel eladó, kányár: 13 mR. Hivszám: CS 126.
(24297 K)_
2 szobás, összkomforots, 4 emeletes házban lévő 3. emeleti lakás lekijlott állapotú, erkélyes, vizórás, telefonos. Eladó a keleti városrészben. Irányár 1,85 mR. Hiv.szám: 180. (24300 K) Belvárosi 80 nm-es, 3 szobás, lurdőszobás. külön wc-s, spájzos, gázfűtéses, áknenyezetes, galériázhaló család ház jelegű lakás eladó. A lakás alatt boltíves pince, 12 nm-es garázs, 240 nm-es, udvarrósz, padásbeéplhető. A házban 3 lakó lakja.
Irányár: 8.8 mR. Hiw.szám: Cs128. (24368 K)_
Belvároshoz 2 percre, udvari család házrész eladó. 2 szobás, konyhás, spájzos, lurdőszobás, egyed gázfűtéses, vizórás, garázsos, melléképületes és 300 n-ölelkes Irányár: 2,9 mR
Hiv.szám: CS129. (24369 K)_
Keleti városrészben 4 emeletes házban lévő 3. emeleli, 2 szobás, 2 erkélyes, nagy konyhás, Összkomfortos, vizórás, reluxás lakás kevezó áron eladó. Ára: 1,8 mR, igény esetén lölrjszinti
lakásra elcserélendő. Hiv.szám: LAK 161. (24370 K)_
Galamboki halastó közvetlen pontján 260 n-öt terület parkoslva a rajt lévő 6x3 nm-es taházzal eladó Viz. villany, aszfaltos út
van. Irányár: 1,3 mR. Hirdsz. T38. (24481 K)_
Murakeresztúron 2 lakások társasházban, kulonbejaratú. 2 szobás, nagy konyhás, fürdőszobás, spá|zos, előszobás, család házrész eladó. Központi fűtéses, redőnyös, teleionos, garázs és gazdaság épület látatható a parkosított udvarban. Irányár: 2,1 mFl Igény esetén Nagykanizsai lakásra cserélendő. Hiv.szám: Cs 131 (24482 K)_
1+2 lélszobás, IV. emeletes házban lévő II. emeleli 57 nm-es, összkomfortos, vizórás, konyha + étkezős, erkélyes, spájzos, külön lomkamrás, lelújlotl. riasztóval felszerelt lakás eladó a ke-leti városrészben, kányár: 2.5 mR. Hrv.sz: LAK 86. (24483 K) 2+1 lélszobás, IV. emeletes házban lévő, IV. emeleti összkomfortos, vízórás, erkélyes nagy konyhás, külön lomkamrs, 62 nm-es, lakás eladó Nk keleti városrészében igény esetén kisebb család házra cserélendő Kiskanizsán. Irányár:2,3 mFl Hívsz: LAK 65. (24484 K)_
2 szobás, összkomlortos, vizórás, erkélyes, redőnyös, nagy konyhás, teljes felújlott lakás IV emeletes házban, a II. emeleten a keleti városrészben. A konyha az előszobával boltVvel van összekötve Irányár: 2 mR Hrv.sz: LAK 182. (24485 K)
2 szobás, összkomlortos, 2 erkélyes, vizórás, nagy konyhás. V emeletes házban lévő III. emeleti lakás eladó a keleti városrészben vagy földszinti lakásra cserélendő, kányár: 1,8 mR. Hiv.szám: LAK 161. (24486 K)_
3 szobás. Összkomlortos, belvárosnak mondhaló helyen lévő összkomfortos, teljes lelújlolt, egyed gáz elszámolású, reluxás. vízórás, 2 erkélyes, heveder zárral leiszereit bejárai ajtós lakás
eladó. Irányár: 2,7 mR. Hivsz: LAK 81. (24487 K)_
Nkamzsa keleti városrészében központi, de zöldövezeti helyen lévő 1+2 lélszobás összkomfortos IV emeletes ház II. emelelén lelújlotl lakás eladó Irányár: 2.3 mR. Hívsz: LAK 64. (24488
K}_
Keleti városrészében lévő 7 éves házban a löldszinlen 1 szobás, egyed erkogejzir lütéses, redőnyös, vizórás. lekijlott lakás
eladó. Irányár: 1,7 mR. Hívsz: L 29. (24459 K)_
Aknás nagyméretű garázs eladó a Munkás úti garázssoron a
Városkapui oldalon. Irányár: 550.000 R. (24490 K)_
1292 nm-es lelek eladó a Zalakarosi hegyen. Eplósre akalmas, villany, viz megoldható, aszfaltos út van Irányár: 700,000 R.
Hrv.sz: NY 01 (24491 K)_
Szentgyörgyvári hegy IV. heg/hálán 6500 n-öl lelek, gyümölcsfákkal, tégla hétvégi házzal eladó. A ház alápincézett, szintes, beton. Gazdasági épületekkel, fizetési kedvezménnyel eladó. Állandó lakóépületként is használható (24492 K) Szabadhegyen közműveslett és közmű néküli építési telkek eladók. Kralunk 1 szobás, szintes házat 3 mR-órt Hrv.sz: T14., T01. (24493 K)_
1997. július 4.
KANIZSA - /Ifin*
29
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 199!4>en, TELJESKOR Ű LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan számítógépes nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés.
@ 312-058
Szerződés jogszabályok szerint. 6 éves szakmai tapasztalat.
NYITVA: munkanapokon 8-17 óráig
,A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!\'
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakúsok, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása cs értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. 2 Az iroda nvitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-1 6.00-ig. %
szombaton 10.00-12.00-ig. :
Eladó Nk dél városrészében 1 szobás, 35 nm-es, lötdszinti. egyedi gázfűtésű, tonveklotos, vfzórás, parkettázotl, meszel falú, zuhanyzós, kb 50 éves. udvari lakás, 3x2 méteres konyhával, beépflheló tetőtérrel, 5 lakással közős udvarban, azonnal bekősozhetően. rendes szomszédaidat A zuhanyzó és a WC külön helyiségben vaa Irány-
ár 950 eFt Hív szám; SIKER 1351. (24110 K)_
Eladó Nk K-t v részében 2 szobás. 54 nm-es, erkélyes, vízórás. kp .fűtésű, szőnyegpadlói, lapétázott, kabeleves. lehermentes. liftes. 10. emeleti lakás A szobák kúton bepratuak. nem egymásba nyilak. A fúrdó és a WC kúton helyiségben van A konyha 2x3 méteres.
Irányár 1,35 mFl Hiv. szara SIKER 1868. (24127 K)_
Eladó Nk K-i v részeben t+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, 1. emeleti, vízórás. kp. lütésü, beépletl szekrényes, redőnyös, szőnyegpadlói, tapétázott, kábelévés, 4 emeletes épületben lévő lakás, 4x2,5 m-r-. konyhával, kukSn bejáratú, nem egymásba nyió szobákkal A fürdő és a wc külön helyiségben van. Irányár 2.5 mFt Hrv szám: SIKER 187u i24129 Kj_
Eladó Nk K-i v.részében 1 szobás. 37 nm-es. erkélyes, szónyegpad-tos, lapelazofl, beépített szekrényes, kábeltévés, K-Ny fekvésű. 4. emeleti, 4 emeletes, rendezel), szép épületben levő lakás, 3x2 méteres konyhával A fürdő és a wc külön helyiségben van. Irányár 1,45
mFl Hrv. szám: SIKER 1871. (24130 K) _
Eladó Nk K-i v.részében 3 szobás, 62 nm-es, erkélyes, 1 emeleli, vizóras, kp. tilésü, kwpiett telefonvonallal rendé\'kező, szónyegpad-lős, tapétázott, beépfMt szekrényes, kibelévés, K-Ny fekvésű, 4 emeletes épületben tévő lakás, 2,7x2,7 m-es konyhával. A fürdő és a wc külön helyiségben van. Iiányár 2.5 mFl. Hív. szám: SIKER 1875.
(24134 K) _
Eladó Katonaréten 5 szobás, 120 nm-es, 4 szrttes, egyedi gázfűtésű, konvektoros, vizóras. lelefonos, kábeléves. 2 erkélyes, 1 teraszos, garázsos, pixéi lakás, tégla épületben, parkettáxott nappaf-vaL szőnyegpadbs szobákkal, tapétázott tálakkal. Irányár 7,5 mR.
Hrv. izám SIKER 1876.124135 K)_
Eladó Nk belvárosának sztvében 1 szobás. 38 nm-es, 2. emeleti, 2 IrancBerkétyes, egyedi gázfűtésű, vizorás, parkellázotl, legla épúM-ben lévő garzonlakás, az épütelen belül, zárt udvarban parkolási to-helőséggel Ara készpenzfizelésset 1,5 mR. Hív. szám. SIKER
1879. (24138 K)_
Eladó Nk D-i v.részében 3 szobás, 60 nm-es, legla falazatú, családi ház egyedi gázfűtéssel, vízórával, teleionnal, kábeltévével, É-D-i fekvéssel. 3x4 méteres konyhával, külön bejáralu, nem egymásba nyib, parketlázoll, íletve műanyagpadbs, lestell lalú szobákkal, lasíjmra-
val Irányár 3,6 mFl. Hív szám: SIKER 1881 (24140 K)_
Eladó Nk belvárosában 2,5 szobás, 71 nm-es, erkélyes, II emeleti, egyedi erkogejzír fűtésű, vízórás, szőnyegpadbs, festett lalú. kábellevés, beépletl szekrényes, kelet-nyugati fekvésű, tehermentes lakás, 3 emeteles épületben A konyha 3x3 méteres. A szobák külön bejárainak, nem egymásba nyitnak A fürdő és a wc külön-külön he-lyiségben van. Irányár 4,5 mfl. Hiv.szám: SIKER 1883. (24244 K) Eladó Nk. déi városrészében, a belvároshoz közel, 3,5 szobás, 75 nm-es, erkélyes, 1. emeleti, egyedi gázfűtésű, konvektoros, vízórás, teteíonos, parkettázott., tapétázót, beéplell szekrényes, kábelévés, tehermentes, 4 emeletes tégla épületben lévő lakás, a közeli garázs-sorban aknás garázzsal. Irán/ár 5.2 mFl Hiv.szám: SIKER 1885.
(24246 K)_
Eladó Iharosberényben 2 szobás, tégla lalazatu taluzeléiú, meszelt lalu, vrzzel. vHamyal elátotl családi ház. meléképuMekkel, nagy telekkel Fürdő nincs. Irányár 650 eR. Hrv.szám SIKER 1889. (24250
K)_
Eladó Nk belvárosához közel 1,5 szobás, 41 nm-es, erkélyes, 2. emeleti, vízórás, központi lütesu, parketlazon, tapétázott, beépített szekrényei, kábeltévés, nyugati fekvésű, liftes, 10 emeletes épületben lévő lakás, új konyhaszekrénnyel, új mosdóval, 1,5 x 3 méteres konyhával, külön bejáratú, nem egymásba nyitható szobákkal A fürdő él a wc kdórvkukjn helyiségben van. Irányár: 1,65 mR.
Hivszam SIKER 1S94 ?24315 K._
Eladó Nagymesén 2 szoba-nappalis, 9 nm-es. tégla falazatú, új család ház terasszal, beépítetlen tetőtérrel, lafüzebtu központi kazanfú-fessel letofomal. parkettázott, meszelt lalú szobákkal, E-D fekvéssel, 3x2 m-es konyhával, 300 nol, 17 m széles leiekkel Az épület vakolatlan, LB-Knauf vakolat van hozzá. A szobák ktion be(áratúak nem egymásba nylnak A lúrdő éi a WC külön-külön helyiségben van.
Irányár 4,5 mR Hiv szám: SIKER 1896 (24516 K)_
Eladó Baskán 2,5 szobás, egyszintes, tégla falazatú családi ház terasszal, 3x4 m-es konyhával, feslett falú szobákkal, 667 n.öl telekkel, A izobák külön bejáretúak, nem egymásba nyílnak A lúrdő él a WC külön helyiségben van Irányár 2,5 mR. Hrv. izám: SIKER 1896.
(24517 K)_
Eladó Lálóhegyen 620 női letek, pincével, letelte 1.5 izobái, 35 nm-es, la- és olajtuzetésü hétvégi házzal, terasszal, szőnyegpadbs, leslett, iietve tapétázott, egymásba nyió szobákkal, a telken kordonos izőtivel, gyümölcs- és fenyőfákkal konyhakertiéi. Irányár 1,26 mFt.
Hiv. (zam. SIKER 1899, (24518 K)_
Eladó Nk belvárosához közel 2,5 izobás, 58 nm-es, egyedi gázfűtésű, konvektoros, vizorás. parkettázotl, tapétázott, leépíteti szekrényes, redőnyös, kábeltévéi, tehermentes, fötdszínli lakás, 4 emeteles legla épületben A szobák külön bejáratúák nem egymásba nylnak A túrdő és a WC egy helyiségen be Ki van. Irányár 2.6 mR.
><p. szam SIKER 150; [24519 K)_
Eladó Ljnd-hsgyen ..\'Radcska-hegyen) 1,5 hóid terület. 3000 db te-nyóvel, szőlővel, gyümölcsössel, szántóval, konyhakerttel, gazdasági épületekkel, ásott kúttal. Irányár. 400 eR. Hiv. szám SIKER 1901
(24520 K)_
Eladó Nk Dh v részében 1 szobás, 55 nm-es, loWszinti. egyedi gázfűtésű jwketlázott. tapétázott, Nyn fekvésű, 3x3,5 méteres konyhá-
val rendelkező lakás. 3 nm-es zotteruHtel Irányár 1.4 mR Hrv
szám SIKER 1902 (24521 K)_
Eladó Nk belvárosában 4 szobás. 96 nm-es 1 emeleti egyedi gázfűtésű, tor-vektoros, parkettázotl. testen lalu kábellévés. tehermentes lakás. 2.8x3 méteres konyhával 3 emeletei legla épületben Irányár 5.3 mR Hr.- szám SIKER 1900 (24522 KI_
Eladó Nk belvárosához közel 2 szobás. 60 nm-es. erkélyes. 2 emeleti, kp fűtésű, tízórás. U] szőnyegpádos. u. tapétás, upnrur, mázol teleionos, beépletl szekrényes. Ki tekvesű. liftes. 10 emeletes epu létben tevő lakás. 2x3 mes konyhával, 2x3.5 méteres előszobával
Irányár 2.25 mR Hrv szam SIKER (24523 Kl_
Eladó Zalakarosban. Felsőhegyen 1961 nm-es, 20 m széles, bekerítetlen, zártkerti ngatlan Vrz. vilany beköthető Irányár 600 eR. Hiv
szam SIKER 1905 (24524 Ki_
Eladó Nk belvárosának szivében 2 szobás. 67 nm-es. erkélyes, t emeleti, egyedi gázfűtésű, konvektoros. vizóras parkellázotl. lesieti falu. kiepleti leletonvonalsJ rendelkező kábeltévés, legla lalazatu épületben tevő lakás 4x4 méteres konyhával A szobák kúton bejáratúák. nem egymásba nyílnak A lúrdő es a wc külön helyiségben van
Irányár 5 mR Hm szam SIKER 1W !24525*_
Eladó Nk Ki v részében 2 szobás. 54 nm-es, erkélyes. 3 emeleti 4 emeteles épületben levő. kp fűtésű, vrzoras. szónygpadös. tapétázón, beépített szekrényes, kábeltévés, tehermentes lakás. 3.1 «2.6 méteres konyhával A szobák külön bejárainak nem egymásba nylnak A rürdő es a WC kúton helyiségben van Irányár 1.98 mFt HW
szam SIKER 190? .24526 K)_
Eladó Nk D-i v részében 2 szobás. 54 nmei. udvart lakai. 3 lakassál közős udvarban, egyedi gázfútestei, konvektorral, a szobákban műanyag padóval, festett falakkal A konyha 2x3 méters Spájz nincs A vízóra egy masfc kakassal közös A lakás lehermentes A totó pvlandó beázik Irányár 1 1 mFt Hív szám SIKER 1908
(24527 K)_
Eladó Nk belvárosához közel 2 szobás. 49 nmes. 1 emeleti egyedi gázfűtésű vizorás. kjepftel tele ion vonalai rendelkező, parketlazott. i-lelve a parkettán szonyegpedos. tapétázott, beépletl szekrényes, kábeltévés, nyugati tokvésú. 4 emeteles tégla épületben lévő lakás A konyha 3.5x2 méteres A szobák az előszobából kúton béfaraluak. nem egymásba nysóak A túrdő es a wc egy helyiségen belül van
irányár Z3 mfl Hrv szam SIKER 1909 (24528 K)_
Eiado Nk K i v részében 2.5 izobás. 62 nmei. erkélyes. 2 emetet. kp fűtésű, vizorás. szőnyegpádos. tapetázotl. beeplett szekrényes, kábeltéves, tehermentes. 4 emeletes épületben tevő lakás A konyha 3x3 méteres A lurdo es a wc küton helyiségben van A szobák közül kellő egymásba nyitható valami rí az előszobából mindegyik külön is megközeflhelő Irányár 265 mR Hrv szam SIKER 1910 (24529
Kl_
Elad M f f i / részében N2 Wszobas 61 nm es erkélyes ; emeleti, egyed crkogeizír lutesu redőnyös, szonyegpedos. tapétázott, beépített szekrényes. 3 emeletes épülelben tevő bkás iranyar
3.4 mFl Hrv szam SIKER 1811. (24530 K)_
Eladó Úszóban 1 szobás. 2 konyhás ház meleképuleftel. 1 hoki tőiddel Fürdőszoba nincs Irányár 600 eFt Hiv szám SIKER 1912
(24531 K)_
Eladó Nk belvárosához közel 2 szobás. X\' nmes. erkélyes, egyedi gázfűtésű, vizóras. telefonos, kábeltévés, szőnyegpádos. testeit lalu. beépített szekrényes, llfes. 10 emeleti bkas A konyha 3x3 méteres A lurdo és a wc kúton helyiségben van A szobák nem egymásba nysóak Irányár 2.45 mR Hrv szam SIKER 1914 (24532 K) Eladó Lálóhegyen 274 nol lelek. 1 szobás laiurekssu 22 nm-es épületiéi, vízórával, teles felszetelessel Iranyar 850 eR Hrv szam
SIKER 1915 124533 K)_
Eladó Nk be leniét en. főútvonal melefl. 800 nol. 3C m síelés eprle N letek, régi. lebontandó házzal Válaltozásra üzletház, bemutatóterem epresére ideális Irányár 3.5 mR Hrv szám SIKER 1916 (24534 K)__
ALBÉRLETEK:
Kiadó Nk. K-i v részében 2 szobás, bútorozol, kp fűtésű, vfzórás. 4 emeleli lakás 4 emeletes epütotben maxmum 4 ló részere. azonnal beköltözhetően. 2 lekhelyei 2 asztalai 2 izekkel, tevével hdószek remyel edényekkel étkésztoilel Bérleti dj 16000 R ¦ rezsttw Hrv
szam SIKER A31Q 12453 5 K)_
Kiadó Nk Dh v részében 1 szobás. 40 nmes. bdorozattaa egyedi gázfűtésű konvektoros. erkélyes. 3 emeleti, tégla épületben evő lakás konyhaszekrénnyel, egybenyitott konyhával és étkezővel, parkettázotl szobákkal. 1 fő vagy házaspár részen Bérleti dj 13000 R +
rezsvhó Hiv.szám SIKER A317 (24536 K)_
Kiadó Nk K-i v részében 2 szobás. 55 nmei. 1. emeleti, kp fűtésű. 4 emeletes épületben tevo. bútorozatlan, redőnyös, hevederzárai, vfzórás lakás, augusztus 1 -tót Bérleti dj: 12000 R ¦ rezsi hő Hív
szám SIKER A318 ( 24537 K)_
Kiadó Nk K-i v reszében 2 szobás, bútorozott, erkélyes, kp fűtésű, vfzórás. 4 emetefi Illés 10 emeteles eputerben tevő tokát, július 15-101 Bértol di 13000 R * rezsire Hrv szám SIKER AO20 (24538
K)_
Kiadó Nk Kh v részében 2 szobás bútorozott, szépen berendezett egyed gázlütéiú. torwekloroi. Mes lakás Bérleti di 1S00C Ft . re
zithó+30.000 R etet Hfv szám. SIKER A321 (24539 Ki_
Szoba kiadó Nk Éh v reszében. bútorozva, konyha, és fürdőszoba használattal gázfűtéssel, 1 fő megbízható bérlő részere Bérleti di
BOQORrezsiho ha- szam SIKER A322 t24540 K)_
Kiadó Nk Kh v részében 2 szobás. 56 nmes 2 erkélyes, vcórás. kp lűtesu bdorozattaa kabeléves. beépített szekrényes, szőnyeg pados tapétázott, fetuitolf. 4 emeteii Ikaas 4 emeletes epu tel ben Béreli d| 13000 R ¦ rezs>hó . 20000 R totol Hrv szám SIKER A323 (24541 Kj_
Keresünk Nk-an és kornyékén egyed fűtésű" lakásokat lelkekel családházakal. önkormányzati lakásokat Nálunk a kozvetlői dj csak az fanyar 1%-a Megtalál bennünket a Teleki u elsó 4-emeletes házának lokfczinl|én. a Napsugár Presszó hátsó béfá-rátával szemben (11385 K)_
Nk-tól 15 km-re (CSÉ 174) 3 szobás, nagy konyhás család ház, kisebb leiekkel eladó Irányár 1.65 mR (22594 K)
Nk-n (CSE 173) 4 szobás, családi ház. 400 n-ól telekkel mú-hellyel, ipari arammal eladc Irányár 5.2 mR (22596 K) Galamboki halastónál (CSE 172) 200 n-ol lelek, lahazzal eladó
Irányár-1 mR (22558 K)_
Nk-tól (CSE175) 25 km-re 2 szobás. 74 nm-es :salad haz 1 hold telekkel, gyümölcsössel, melléképület ékkel együtt eladó illetve 1 vagy 2 szobás lakásra cseréthelÖ rányár 700 eR (22733 K)_
Nk-n LE361 belvárosban 2+2 félszoba; 38 nm-« HM ses. vizorás 2 erkélyes. I emeled lakás eladó kanyar 54 mR
(22734 Kj_
Nk-tól (CSE 179) kb 15 km-re 2 szobás, kb. 90 nm-es. család ha: 1200-1300 n-ol felekkel, melléképületekkel eladó lányar
2.7 mR (22646 K)_
Nk-n (LE 365} K-i városrészben 3 szobás, kozponli lűléses. tel-u|loti 4 emeleti lakás, tízemeletes házban eladó kanyar 2.5
mR (22848 K)_
Nk-n (LE366) belvároshoz közel 2 szobás. 55 nm-es. kp lúté-ses. vrzoras kxnkamras téliesen leki|Íotl lakás üzemetetés épületben eladó lányar. 1.95 mR (22965 K) Keszthelyen (LE 368) 2 szobás. 63 nm-es. egyed lütéses. vizorás. parkettás udvan lakás eladó vagy Nkn lakásra cserélhető
kanyar 3.2 mR (23096 K) _
Nk-n (LE 369) a belvároshoz közel 2 szobás, étkezős. 70 nmes. egyed lútéses. vizorás. erkélyes. I emeleti lakás eladó Irányár 3.2 mR (23098 K)_
Nk-hoz közel (CSE 181) 1600 nm-«s lelek, legjaépulellel eladó
kanyar 1.6 mR (23099 K)_
Nk-hoz közel (CSE 182) 5200 nm-es lelek épülettel, szótövei, gyümölcsössel gazdasági epületekkel és mellette 1200 nm-es gyeppel eladó Irányár 1.1 mFt (23100 K) NktcJ 13 km-re (CSE 183) 1200 n-ól telek, lómesházzal. pincével, laepulelékkel, lettes felszerelessel azonnal eladó lányai
350 eR (23101 K)_
Zalakaiosban (TE 63) 300 n-ol kozmúveslett telek tahazzal el-adó vagy garázsra cserélhető Iranyar 900 000.-R (23102 K) Nk-n (LE 269) belvároshoz közel 2 szobás. 54 nm-es. egyed lútéses. I emeleti lakás eladó Irányár 2.5 mR (23103 K)
Nk-án (LE374) belvároshoz kózel 1.5szobás.43nmes egyed lútéses. vizorás. teljesen leJujIoti 4 emeletes lakás eladc
Irányár 2mR !23263 Kt_
Nk-hoz (CSE184) kózel 1.5 szobás család haz 1700 nm-es telekkel, melléképületekkel eladó vagy lakásra cserélhető kanyar
1.6 mR. (23265 K)_
Lálóhegyen (TE2) 400 nol telek lahazzal azonnal eladó Ve
villany van kanyar 400 000 R (23343 K)_
Balatontól (TE85) 1.5 km-re 1600 n ól lelek pincével, lekes lel
szerelessel eladó kanyar 800 000 R (23345 K)_
Nk-n (LE 381) Kh városrészben 1+2 félszobás, központi lútéses. teiu|loll vizorás. lelelonos. üvegezett erkélyes, lomkamrás. II emeleti lakás eladó ikergarazzsal együtt Irányár 2.4 mR -+ 1
mR a garázs (23467 K)_
Nk-n (LE 378) belvároshoz közel 2 szobás. 56 nm-es. központi lűléses 6 emeleti lakás eladó Irányár 1.8 mR (23468 K) Nk-n (LE 377) belvároshoz közel 1.5 szobás. 41 nm-es. egyedi lútéses. 4 emeleti lakás eladó kanyar 1.9 mR (23469 K)
Nk-n (LE 376) belvárosban 1 szobás. 32 nm-es. komloflos. er-kéh/és. II emeleti lakás eladó Irányár 2 mR. (23470 K) Nk-n (LE 375) Kh városrészben 2 szobás 54 nm-es. egyed lűléses. vrzoras. I emeleti lakás eladó Irányár 2.5 mR (23471
K)_
Nktól (TE 86) 15 km-re 1 hold telek. 2 szobás épülettel gyümölcsössel, fenyőfákkal, melléképületekkel eladó kányár
500.000.-R (23472 K)_
Nk-án (CSE186) Eh vreszben szintes. 100 nm-es. 5 szobás család ház 1400 nm-es telekkel garázzsal eladó Irányai 14 mR (23639 Kj_
Lálóhegyen (CSE187) 1900 nm-es telek 30 nm-es pincével, 30 nm-es épülettel. 70 nm-es meléképüleltel eladó Irányár: 1,15
mR. (23640 K)_
Nktól (CSE 189) 15 km-re 3 szobás, 96 nm-os család haz 1300 n-ol leken melléképületekkel eladó. Irányár: 1,7 mR.
(23708 K)_
Nk-án (CSE 188) 145 nm-es, 5 szobás, lelotéíbeépiéses. étkezés, egyed túteses család ház 800 nm-es telekkel, garázzsal
eladó Irányár: 7,9 mR. (23830 K) _
Nk-án (LE 357) belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es. egyed lűléses. erkélyes. 4 emeteti lakás eladó Irányár 2,45 mR
(23832 K)__
Nk-n (CSE 5} belvárostól 5 percre. 130 nm-es, 5 szobás, csalá-á ház, 410 n-öl telekkel eladó kányár: 15 mR. (24232 K)
Nk-n (LE 388) belvároshoz közel 1,5 szobás. 44 nm-es. egyed lűléses, lehjjlott, tókbzinli lakás eladó Irányár 1,95 mR
(24233 K)_
Pécseit (TE 89) 834 nm-es éplési lelek eladó kányár:
520.000,-R. (24234 K)_
Nk-tól (CSE 131) 15 km-re ikerház eladó Egyik része 124 nmes, tetötérbeépüéses, 4 szobás, a másik rész szerkezeikész, 4000 nm-es lerülelen, ikergarázzsal együtt eladó. Külön-külön is megvásárolnáló Irányár: 4,8 mR + 22 mR. (24235 K) Nk-n (LE 389) K-i városrészben 1+2 lélszobás, 57 nm-es, központi fűtéses, vízórás, I emeleli lakás eladó kanyar 2,5 mR
(24236 K)_
Nk-lól (CSE 159) 30 km-re. 2 szobás. 80-100 nm-es, család ház. 1400 nm-es leiekkel, melléképület ékkel, műhellyel együtt eladó. Irányár. 4 mR. (24237 K)
Nk-lcJ (CSE 190) 30 km-re 3 szobás, család ház, 600 n-öl telekkel, melléképületekkel, gyönyörű környezetien eladó vagy egy szobás nagykanizsai lakásra cserélhető kanyar 1,5 mR
(23998 K)_
Nk-n (LE 225) belvároshoz közel 2 szobás, 67 nm-es. egyed lútéses, utcafronti házrész eladó Irányár: 2,9 mR (23999 K) Nk-n (LE 387) belvároshoz közel, 3 szobás, 64 .nm-es, kózponb fűtéses, földszinti lakás trzemeíeles épületben eladó Irányár 2,4
mR. (24000 K)_
Nk-n (LE 385) Kh városrészben 3 szobás, 67 nm-es, kozponli fűtéses, vízórás, erkélyes, lizemeleles épületben lévő lakás el-
adó. Irányár: 2,35 mR. (24002 K)_
Nk-n (LE 390) belvároshoz kzel 2 szobás, 54 nm-es. központi fűtéses, vizóras. letújlott lakás lizemeleles épületben eladó
Irányár: 2 mR (24331 K)_
Nk-tol (CSE 191) 15 km-re 2 szobás, 50 nm-es. teljesen teajji-tott család ház mellek épülettel, kertiéi, garázzsal együtt eladó.
vagy lakásra cserélhető Irányár: 2.1 mR. (24332 K)_
Nk-n (LE 380) a belvárosban 3 szobás. 80 nm-es, nagy belmagasságú lakás 240 nm-es udvari tulajdonnal, 12 nm-es garázs-zsal eladó Üzleti célra kiválóan alkalmas kányár: 8,8 mR
(24333 K)_
Nk-n (LE 391) K-i városrészben 2 szobás. 58 nm-ta. egyed fűtéses, vízórás, erkélyes. III emeleti Lakás azonnal eladó Irany-
ár: 2,3 mR. (24334 K)_
Nk-n (LE 395) belvárosában 2 szobás. 48 nm-es, egyed tűté-
ses. udvari lakás eladó. Irányár: 1,8 mR. (24469 K)_
Nk-n (LE 392) belvárosához közel 1+3 télszobás. 96 nm-es, egyed központi lűléses, vízórás lakás az épület alal 21 nm-es garázzsal egyiitt eladó Irányár: 5,9 mR + garázs: 1,1 mR.
(24470 K)_
Nk-n (LE 393) belvároshoz kózel 3 szobás, 60 nm-es, egyed központi fűtéses, vizorás lakás, a ház alatt garázzsal eladó
Irányár: 4,7 mR. (24471 K)_
Nk-n (LE 394) Dh városrészben 1 szobás. 38 nm-es, egyed fűtéses, vízórás. parkettás, erkélyes, I emeleti lakás eladó Irány-
ár: 1,8 mR. (24472 K)__
Nk-n (LE 350) belvároshoz közel 1 szobás. 42 nm-es. egyed lűléses, erkélyes, parkettás, I emeleti lakás eladó kányár: 2,05
mR. (24473 K)_
Nk-n (CSE 192) belvároshoz közel 100 nm-es. 3,5 szobás, egyed lütéses, parkettás család házrész 250 nm-es udvarral eladó összekóHÓzők részére kiváló, kányár: 4 mR. (24474 K) Galamboki halastónál (TE 90) 260 n-öl telek, gyümölcsössel, \\+ házzal együtt eladó kanyar: 1,3 mR. (24475 K)_
30
KANIZSA - Apui
I<>97. július 4.
TERRA-MIX
Ingatlanközvetítő és Építési Iroda
Nagykanizsa, Széchényi tér 3. Tel./fax: 93/310-482 Balatonmária-alsó, Hullám u. 97.
KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK: eladó családi házakat, lakásokat; üzlethelységeket bérelhető lakásokat; balatoni nyaralókat; építési telkeket.
VÁLLALJUK: beruházások szervezését, bonyolítását; új épületek és épületfelújítások teljeskörű bonyolítását tervezéstől a kulcsátadásig; lakótelkek kialakítását, közművesítésük bonyolítását; épületek bontását.
Ingyenes hirdetés, teljeskörű jogi képviselet
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGYAR ÚT 12-14. T.l./fax: 93/310-884
Nyitva: H-Cs 8-17, P 8-16, Sio 8-12 óráig
Ingatlanforgalmi Kft.
német-magyar érdekeltség
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -FORGALMAZÁS ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink szániára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VETÉL -ÉPÍTÉS
CSERE - BÉRBEADÁS -- FELÚJÍTÁS
Terra-Mix KII vállalja családi házak, lársasházak. tetőtér-beépítések kivitelezését, bonyolítását a tervezéstől a kul-csatadásig (20981 K)
Zalakaros elegáns negyedében 5 szobás, egyedi gázlüléses, 2 lurdőszobás, lelefonos, teljes közművesített segg el rendelkező új lakás Önálló leiekrésszel eladó Irányár 8
mR (kód. 55) (20747 K)_
Balatonlenyves-alsón 2 szobás. 2 nappaliszobás nyaraló garázzsal, nagy telekkel eladó Irányár: 7 mFl. (kód 60) (20752 K)_[_^_
Eladó NK.-Bagolán 136 nm-es. családi ház. 5 szoba+nap-pah, két türdoszöba, garázs, egyedi központi (ülés Irány-
ár; 7,5 MFt (17336 K)_
Balatonkereszlúron nyaraló eladó 200 n-ol lelek, 68 nm-es épület, 3 hálólülke, nagy nappali. 1 tózőlülke, 1 lürdŐszo-ba + WC. lerasz, 6x4-es csónakház. Irányár: 5 mFl, Kód
20 (17730 K)_
Eladó Miklósién 110 nm-es, 2 szobás. ú| családi ház tető-terbeépílési lehetőséggel 400 n.öl lelken. Irányár: 7 mFt
Kod: 4. (18061 K)_
Nk belvárosában eladó 74 nm-es, nagyon jó állapotban lévő, első emeleli lakás Irányár 2.7 mFl Kód: 35 (18656 KJ_
Nk-Sánc v.rószben 130 nm alapterületű, egyedi tütésü családi ház 390 n.öl telekkel eladó. 2 konyha, 2 fürdő, 2 WC van a házban Irányár 6,2 mR Kód 44. (19143 K) Nk. központjában 52 nm-es. 2 szobás, egyedi fűtéses lelő-téfi lakás eladó. Irányár: 2,7 mR (kód: 55) (20290 K) Zalakaros gyógyfürdőtől 10 km-re. Sand községben 2 szobás családi ház 200 n ól telekkel eladó Az ingatlanon víz és villany van. Irányár: 1,5 mFt. (20975 K) Terra-Mix KII. keres kiadó bútorozott vagy bútorozatlan lakásokat, házakat, a bérbeadó részére díjtalan közvetítés-sel. (20979 K)_
Nk K-i v.részében 1 szobás, 37 nm-es, 4. emeleti, egyedi fűtéses, jó állapotban lévő lakás eladó vagy 1,5-2 szobás lakásra cserélhető 2 emeletig Irányár: 1,5 mFt. (kód; 93) (21628 K)_
Nk K-i v.részében 4. emeleti 1+2 félszobás, kp. lűtéses. lelu|ilot1 lakás eladó Irány.ir 1.9 mFt (kod .-4 (?1629 K)
Nk-lól kb 15 km-re 3 szobás, alápincézett családi ház 1374 nm-es lelken, teljes kozmüvesles lehelŐségqel el-
adó. Irányár 1,7 mFt (kód: 92) (21631 K)_\'
Balaton keresztúron 3 szobás. 3 szinles, 140 nm-es nyaraló 60 nm-es melléképülettel, a pincében garázzsal eladó Telek mérete 1460 nm Irányár 11 mFl. (kód: 96) (21632
KJ_
Nk-Katonaréten 5 szobás, 2 fürdőszobás, 2 garázsos, egyedi gázfűtéses családi ház udvarral eladó Irányár: 13
mFl. (kód. 69) (21635 K)_
Balatonkeresztúron 200 nm-es nyaraló 1460 nm-es lelken eladó. Irányár. 1! mFt 122053 K)
Nk-án kialakítandó kb 1400 nm-es lakótelkek irodánkban előjegyeztielok (22131 Ki
Nk-Szabadhegyen 250 n öl lelek 45 nm alapterületű családi házzal eladó. Az épületben szoba, konyha, fürdő van, a tetőtérben 2 szoba kialakilhaló Irányár: 2,8 mFt. (Kód:
106) (22183 K)_
Nk. K-i v.részében 54 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,7 mFt. (Kód: 104) (22185
KJ_
Zalakaroson 215 n.öl lelek 230 nm-es, 7 szobás, 2 fürdőszobás, kp. fűtéses nyaralóval eladó. Irányár: 11 mFt
(Kód: 100)(22187 K)_
Zalaszenlbalázs községben, Fö út mellett 3197 nm terület gazdasági épületekkel eladó. Irányár: 800 ezer Ft. (Kód:
101)(22188 K)_
Nk. belvárosához közel egyedi lűtéses, 2 szobás. 4, eme-leli lakás eladó Irányai 2,5 mFl (22189 K) Nk. központjában 32 nm-es földszinti üzlethelyiség eladó Irányár: 2,5 mR + ÁFA. (22523 K)_
Nk központjában 60 nm-es vendéglátó egység teljes berendezéssel, 40 nm-es, 1 szobás lakással együtt eladó Irányár: 10 mFt+ÁFA (22524 K)_
Középcserfőn 669 n.öl lelek, szőlővel, borospincével, teljes berendezéssel eladó Irányár: 500 eFl (22526 K) Balatonberényben 200 női telek kb. 50 nm alapterületű nyaralóval, a vízparti ól kb 100 m távolságra, szabadstrand mellett eladó Irányár: 5 mFl. (22527 K)_
Miklósfán 300 n.öl saroktelken 150 nm-es, 4 szobás, 2 hallos, 2 lurdőszobás, 1 konyhás+élkezös, 1984-ben épült
család haz eladó Az épület alápincézett, a pincében garázs és műhely található Fűtése egyedi gázfűtés Irányár
13 mR {kod 105) (22953 K) _
Zalakarosban 3 szintes. ü| nyaraló 200 n ól lelken eladc Az épület szintenként 1-1 aparlmant tartalmaz, melyek 1 szobából, konyhából, étkezőbői. fürdőszobából állnak A színiek önállóan, egymástól fuagetlenúl használhatók
Irányár 6 ir.Fl (kód 108) (22954 K)_
Zalaszentjakab községben 5000 nm terület 45 nm-es épülettel. 25 nm-es pincével eladó Az ingatlanon viz és villany van Irányár t mFl (köd 109) (22955 K) Nk zöldövezeti részen 6 szobás. 3 szintes. 240 nm-es családi ház eladó Az épület igényesen kialakiott. az ingatlan garázst, pincét és 45 nm-es melléképületet is tartalmaz A telek 540 nm. parkosított Irányár 16 mFt (kód72} (22956 K)_
Nk d-i v részében 75 nm-es. 3 szoba+elöszobás. egyedi gázfűtésű. 1 emeleti, egyed gáztüléses társasházi lakás 4 lakásos épületben eladó Garázs az udvarban található
Irányár 3.5 mR (kód 113) (22958 K)_
Zalakaroslól néhány km-re p állapotban lévő küna 2 szobával, előszobával, szalonnal, alápincézve, beépíthető tetőtérrel, szakszerűen gondozott óriási parkkal eladó Az ingatlanon víz. villany van, fűtése szilárd tüzelésű Irányár
18 mR. (kód.86) (22959 K)_
Nk centrumában irodaháznak, szállodának alkalmas telek eladó Irányár 14 mFt (kód 90} (22^60 K,._
Keszthely zöldövezeti részén 240 n öl épiési telek, teljes kózművesitési lehelőséggel eladó trányár: 2.5 mFt
ikód 56) (22961 K)_
Balatoni nyaralókat, telkeket kralunk közvetlenül balatoni irodánkból Munkatársunk az ingatlanok megtekintései, a helyszíni kalauzolást biztosija Keressen minket a Balato-non is. Cím Balatonmária-also. Hullám u\' 97 (22962 K) Meglévő gyermekei után a szoc pol kedvezményt segítségünkkel On még igénybe veheti Közel a belvároshoz, új. tetőtéri lakások építését tervezzük, melyekre korlátozott számban előjegyzést még ellogadunk Várhaló befejezési határidő 1997 október-november További információért keresse irodánkat1 (22963 K)
Balatonmárián vízparttól kb 300 m-re 400 n-ól lelek. 150 nm nyaralóépúleliel eladó Irányár 14 mFl Érd Balalon-maria-alsó. Hullám ül 97 (23144 K)
Balalonmánán 400 n-öl lelek. 260 nm-es nyaralóval eladó Irányár 20 mR Érd Balalonmána-alsó. Hullám u 97
(23145 K)_
Balalonmánán 109 n-ól vízparti telek 65 nm-es. 3 szobás faházzal eladó Irányár 5 mFt Érd Balatonmána-alsó. Hullámú 97 ( 23146 K)_
Balalonmánán 90 nm-es uj nyaralóépulet 550 nm-es leiekkel eladó Irányár 7 mFt Érd Balatonmána-alsó. Hullám u 97 (23147 K>_
Balatonmárián 1400 nm-es telken. 25 nm-es nyaraló eladó Irányár 5.5 mFl Érd Balatonmána-alsó. Hullám u 97 (23143 Ki_
Balatonmárián iker nyaraló minkéi tele - kúlon-kúlon is -eladó Egyik részhez garázs is tartozik Irányár 3.5 mFl/egység Érdeklődni Balalonmária-alsó. Hullám u 97
(23149 K)~_
Nagykanizsa központjában, család házas övezetben, igényesen megéplett. 1. emeleti, cirkofűtéses. 120 nm-es ú| lakás eladc Irányár 7.5 mFt (Kód 97) (23150 K)
Kiskanizsán 2 lakásból álló. egyenként 2 szobái, konyhát, fürdőszobát tartalmazó családi ház nagy kerttel eladó A lelken gyümölcsös és szántó található, gazdálkodásra alkalmas Irányár. 5.5 mR (Kod. 73) (23151 K)_ :
Zalakaros családi házas övezetében 1100 nm-es telek, rajta 140 nm-es 2 szintes családi ház garázzsal, pincével el-
adó Irányai 12 mFt (Kód 107) (23152 K)_
Balatonberényben 135 n-ol telken 56 nm-es nyaraló melléképülettel eladó A ház 1980-ban épült. 2 szobát, lurdó-szobát, lózöfulkel nappalit tartalmaz Vízpart az ingatlantól
kb 300 m-re Irányár 4 mFt (Kód 96) (23153 K)_
Nagykanizsa keleti városrészében 3 szobás. 67 nm-es. 2 erkélyes, egyedi kivitelben téliesen lelú|lotl. 1 emeleti, központi fűtéses lakás eladó Irányár 2.7 mR (Kód. 110) (23154 K)_
Nagykanizsa keleti városrészében 52 nm-es. 2 szobás, 3. emeleti erkélyes, központi fűtéses lakás eladó Irányár
1.85 mFt (Kod 111) (23155 K)_
Nagykanizsa keleti városrészében földszinti 2 szobás. 52 nm-es központi fűtéses lakás eladó Irányár 1.7 mFt (Kod. 112) (23156 K)_
FŐ úton, 1996-ban epul 60 nm-es. 2 szobás, kp-egyedi füteses víz órás. D-l tekvésu 90 %-os keszulsegú lakás (családi haz) tetőiét be eplésr Wielór»ggel ebdo Irányár 2.5 mFt (24305 Ki_
Munkás utcában. 3 emelek 58 nm-es. 2 szobás, étkezős, egyedi fű-leses, pincés lakás etadó Irányár 2.2 mFl. (24306 K) Nagyváthy Jcában. 1 emeleti, 75 nm-es. 3 szobás, étkezős, egyedi fűtéses bkás közös pncével. garázzsal, p állapotban elaoo Irányár 5.2 mR garázzsal együtt. (24307 K;
Rozsa u-ban. 55 rímes. 2 szobás, nagy konyhás, kp-i fűtéses, telüfj-
tort lakás tomkamrával eladó Végső ár 2 mFl (24308 K)_
Városkapu krlon 3 emeleti. 67 nmes. 2+1 félszobás, nagykonyhas. kp lűtéses. )ö álapotú lakás tárolóval eladó Irányár 2.2 mR (24309
K)_
Zemplén Gy u 74 nm-es. 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, kp fűtéses, festésre szonió lakás, lomkamrával ébdo Irányár 2 mFt (24310 Kj_
PelŐti u fsztH. 78 nm-es. 2+1 lélszobás, étkezős, etökerles. egyedi lütéses. sorházi lakás, p állapotban, letóter beepAési lehetőséggel eladó Iranyar 3 mFl (24311 f.
Nk-an, Csengery úton 1 emeleti, 75 nm-es. 3 szobás egyedi tuteses lakás pncével eladó Végső ár 3.3 mR (garázzsal) (23802 K) Nk-án, Csengery utón 1 emeleti. "2 nm-es. 2 szobás, étkezős, koz-lekedós gázfűtéses, fi állapotú lakás pncével eladó (zarl parkoló) Irányár 3.3 mFl (23803 K)_
Nk Kodály Z. u 7 alatt 54 nm-es. 2 szobás, étkezős, 2 erkélyes, kp lütéses. bmlárolos. kitűnő állapotban tévő lakás cserélhető é Ki v részben tevő 12. emeleti lakásra Iranyar 1.5 mFt (23804 K)
Nk Zemplén utcában 7 emelel. 67 rímes. 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes, nagy előszobás, kp fűtéses bmkamrás. lelurtott lakás el adó irányár 2.2 mR (23805 K)
Palnban 170 nmes. 3 és félszobás, étkezős, egyedi fúteses. nappá lis. fő álapotú család hz. 706 nm területen, pncével garázzsal. 2 terasszal kamrával, gardróbbal etado iranyar 1.96 mR (24312 K) Sormáson 1990-ben épül. 125 nm-es. 2 szobás, étkezős, lalúzelésü (de kazán van) család ház. 960 nm területen terasszal mellék epületekkel tetőtér beeplési tehetőséggel eladc- Irányra 3 5 mR
(24313 K)_
Fityehazan 118 nmes. 3 szoba * 1 nappais. teraszos, lalúzelésü, család ház. melekep Jetlel 2040 nm lenjelen eladó Irányár 1.85 mFt (24314 K)
Homok komaromban 1000 n-öl területen. 4 szobás. 3 konyhás, kam ras karvhatuléses pincés családi haz eladó Iranyar 2 4mR (24315
K) _
Nk Vörösmarty Jcában 2"5 m lenjeién 76 nmes bkoterJétu. 2 szobás, konyhás, egyedi Uésü. garázsos. p álbpolú családi ház roeltek ep Jetlel eladr lia^a- C mF\' 123306 K:
Nk Körház közelében vállakózásra is alkalmas. 102 nm-es. 4 szobás, gázfűtéses, krVükól telesen felújrtotl. ab szigetel, betűből letuji-lasra szoruló családi haz 480 nm területen eladó Irányár 5.1 mR 123677 K)_
Kiskanrzsan 156 nmes. 4 szobás, üveges teraszos, étkezős, bmbe rtas. 77-ben épült gázlüléses és cserépkályhas csaád ház 2700 nm tenJeten gyűmőfcsóssen. 15000 db liiával eladó irányár 8.2 mR
(23678 K)_
Nk Csokonai utcában 54 nm-es. 2 szobás, erkélyes, egyed tuteses. vizoras. teli|lotl állapotú lakás eladó Iranyar 2.4 mR (23679 K,
Nk Deák léten 72 nmes. 2 szobás, étkezős, egyed lűtéses. vizórás. redőnyös, pnces udvan család ház uj fürdőszoba berendezésekkel. u| burkolatokkal. 2 eve lekiploil vezetékekkel eladó Üzletnek es ro-danák is alkalmas Ar.4mR 123680 K}_
12 emeletes épületben a Platán soron 76 nm-es. 2 szobás, étkezős, erkélyes, egyed fűtéses, vizórás. redőnyös, telefonos, jó állapotú b kas eladó Iranyar 2.4 mR Csere is megtelel 1 szobás, egyedi fűté-ses Mám (23681 Ki_
Kalonarelen 120 nm-es. 3 szobás, nagy konyhás, előszobás. \'60-ban epul. gázfűtéses család ház pncével garázsát 360 nm lenjelen
etado Iranyar. 4.5 mR (23504 fO_
Mkbslan 60 nmes. 2 szobás, konyhás, előszobás. \'57-ben épül. gázfűtéses családi ház phcevel. garázzsal 2286 nm területen etadó Irányár 1.55 mR {23506 K)
Magyar u 100 nm-es. 2 szobás, konyhás, lurdőszobás. étkezős, gázfűtéses. \'67-ben épí* csabd haz eladó Irányár 3.6 mR (23507
!0_
Rákóczi Jon 135 nmes. 2 szrtes 3 szobás, halos. kortyhaetke-zós. fürdőszobás, gardrobos. központi lűtéses. 1986-ban epJt pn oevel. garázzsal, 1024 nm-es területen eladó Irányár 13 mR
123508 K)_
Szabadhegyen 30 nmes. t szobás, konyhás, fürdőszobás, gázlüléses 1985-ben épül. pincevei garázzsal. 1800 nmes ter Jeten csali-
d ház eladö Irányár 3.5 mFl 123509 K)_
Kazanlak krlon 58 nmes. 1*2 leiszobás, nagy konyhás, erkélyes. kózponli tútéses. felülteti lakás eladó Iranyar 2.1 mFt (23510 K, Kisberkiben tetoterbéépleses. 2 szrtes. 106 nmes. 6 szobás, cirkó-gejzír fűtéses, erketyes lakás etado Irányár 4.5 mFl (23511 K:
Szemere Jon 54 nm-es, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, jjadásos, egyedi Uéses, vizórás udvan lakás ebdó Irányár: 2,5 mR (23513
K)_
Zemplén Gy utcában 63 nmes, 3 szobás, 2 erkélyes, kp lűtéses, lomkamras, Uj koir/habúloros bkás eladó. Irányár 1,95 mFt. (23085
K)_
Ügyfelünk vásárolna 10 emeletes épületben 2,5 vagy 3 szobás lakást 1.6 mFI-lj (22541 Ki
Nk Kodály Z utcában tórJsznli. 58 nmes. 2 szobás, kp Uéses lakás eladó. Irányár 1,5 mR. Kod: LAK117. (22543 K)
Nk Berzsenyi D Jcában 4 emeletes epJetben 4 emeleti, 55 nmes, 2 szobás, erkélyes, egyed fűtéses lakás parkettás szobákkal, festett tálakkal, K-tfY-i lekvésü abbkokkal, beépAefl szekrényekkel
eladó. Irányár 2.5 mFl Köd: LAK 100 (22390 K)_
Nk Dózsa Gy. utcában lötdszinti, 36 nm-es, 1 szobás, egyedi fúteses lakás pincérésszél eladó. Irányár: 1,5 mR. Kód: LAK 104 (22394 K)_
Nk Dózsa Gy. Jcában Ic+dsznti. 57 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, üzletnek is akaftias lakás pircerésszel, aknás garázzsal eladó
Irányár 3.5 mFt Kod LAK 105 !22395 K)__
Nk. Hunyadi utcában 3 emeleti. 10 hónapos épületben tevő. 60 nmes, 2 szobás, halos, cirkogejzr tJéses lakás ebdó Irányár 3.7 mFl
Garázzsal egyJt 4,5 mR. Kőd: LAK 108. (22398 K)_
Nk Király Jcában kétszintes. 3. emeleti, 120 nm-es, egyedi fűtéses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anékJ eladó Irányár 6 mFt +
500 eFl garázs. Kód: LAK 109 (22399 K)_
Nk Nagyválhy Jcában 4 emeleti, 75 nmes, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázlüléses, vizórás, redőnyös, telefonos bkás parkettás szobákkal, lesieti (alakkal. K-Ny-i lekvésü ablakokkal, pincerész-szel, garázzsal vagy anélkül ebelo Irányár 4mFl + 600 eFl garázs
Kod: LAK 110. (22400 K)_
Nk Űrhajós Jon 48 nm-es, dupla garázsból taabWotl, 2 aknás műhely. 3 fázisú árammal, vízzel, vilannyal eladó. Irányár 1,2 mFt. Kód
M100 (224C6 K)_
Csurgón 160 nm-es. 4 szobás, halos, elöleres. 2 fürdőszobás, ebédlői, konyhás, pincés. mellékepJeles, parkettás, járóbpos, teraszos, kp-i kiesés családi haz ebdó Irányár: 6 mR (22791 K} Zákányban 97 nmes, 3 szobás, konyhás, étkezős, garázsos, pincés, kp. fűtéses ház eladó Irányár 4,3 mFl. (22792 K) Mura kereszt Jon 1 szobás, konyhás, spejzos családi ház az udvaron
kúttal etado. Irányár 500 eFt (22793 K)_
Miklóslán SS-ben épül. 170 nmes, 5 szobás, 2 lurdőszobás, hallos, étkezős, erkélyes, 70%-os készJtségü családi ház pincével, garazs-zsal. műhellyel, 800 nm-es területen etadó. Irányár 6,2 mR. Kód. CSAL 211 (22545 K)
Nk Dózsa Gy Jcában 100 nmes. 3 szobás, gázlüléses. redőnyös, lelefonos, 1950-ben épül, jó álapotú család ház bolt/és pincével, műhelyei. 86ü nm lerútslen eladó Ár: 6.5 mFt Kód: CS200. (22409 K-
Nk Csengery Jcában 87 nm-es, 2 szobás, gázfJéses udvari bkás 20 nm-es terasszal, teljesen felújlott álapotban eladó. Irányár 3 mFl
Kód: CS201. (22410 K)_
Nk Kinizsi Jcában 3 szobás. 120 nmes, halos, teljesen lelújlotl család ház 1500 nmes telekkel. 60 nmes pitével melbkepülellel
eladó Irányár 12 mR Kód CS202. (22411 K)_
Kiskanizsán 140 nmes, 3 szobás, hallos, 2 fürdőszobás. 2 erkélyes, gáztüléses, redőnyös, leletonos, 1981-ben épült családi ház, parkettás es járólapos padtóburkobllal. szJeremel (műhelyet 380 V ipari
aram) eladó. Ár 6,6 mFl. Kod CS205. (22414 K)_
Palnban az újtelepen 1991-ben épül, 80 nmes, 1 szobás, hallos, étkezős, kp, fűtéses család ház beépíthető, 50 nmes tetőtérrel, 900 nmes területen garázzsal ebdó Iranyar: 4,5 mR. Kód: CS207
(22415 K)_
Palinban 73 nmes, 2 szobás, 2 előszobás, gázfűtéses, kisebb lefújh tasra szoruló család ház 1400 nmes lerJellel, műhellyel, táskámra-val, tetöterbeéplési lehetőséggel ebdó Irányár 3,6 mFl. Kód:
CS20S. (22416 K)_
Palinban az újtelepen 240 nmes, kétszintes, 3 szobás, hallos, étkezős, kp. fűtéses, 1989-ben épül csabdi ház 40 nmes pitével, garázzsal, 900 nm-es területen eladó. Az épület készültség loka 90% Irányár 12 mFl Kód: CS209. (22417 K)
MMósfán 73 nmes, 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, csabd! ház, meléképJelekkel, 3400 nm-es területen eladó Irányár: 5 mFt.
KÓd: Cs 211 (22420 K)_
Mktósfán 160 nmes, 4 szobás, étkezős, erkélyes. 2 halos, egész tuiesés. telefonos, 1986-ban épült csabd ház, szJerinnel. garázzsal, 1000 nm-es területén eladó Irányár 13,5 mR Kőd: Cs 212 (22421
K) _
Sáncban 2 család részére megletelő, 120 nm-es, 4 szobás. 2 lurdőszobás, 2 konyhás család ház, garázzsal, pncével, melléképútellel
etado Iranyar 5,9 mFt Kod: Cs 213 !22422 K)_
Gyékényesen 31,00 nm területén 120 nmes, 95-ben épül vendégblo egység, női-térti zuhanyzóval, WC-vel raktíthélyiséggel, 3 lázisú arammal, hűtőkamrával ebdó IRanyar 5,8 mR. Kód: U100. (22423
199?. július 4.
KANIZSA -
31
SZABADPIAC
Nk-n a Városkapu krt. 2/B. Hl/9. 2 + félszobás lakás igényesnek eladó, vagy kisebbre cserélhető + garázs. Érd.: 93/321-396-ös telefonszámon napközben. (24451
KJ_
Nk-n az Erdész ulcában 1 szobás, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás eladó. Érd.: 93/313-040/71-308-as telefonon. (24452
K)_
Nk-n a Hunyadi utcában 2+2 félszobás, új igényesen kialakított lakás garázzsal eladó. Irányár: 5,5 mFt. garázs 800 eFt. Érd.: 312-475-ös telefonon. (24453 K) Nk-n a Munkás u. 2/B. III.em. 2 szobás, vizórás, egyedi fűtésű lakás eladó. Irányár: 2,1 mFt. Érd.: Pócs István, 17 óra után a 312-764-es telefonon.(24454 K) Balatonmária-alsón Iker villa fele eladó. Érd.: 93/311-149-es telefonon, 18 óra után a 93/315-514-es telefonon. (24455
K)_
Discovery 6 sebességes férfi MTB eladó. Irányár: 16.000 Ft. Érd.: 93/316-860-as
telefonon 17 óra után. (24456 K)_
Nk-n a keleti városrészben 1-1,5 szobás, egyedi fűtéses lakást vennék. Irányárral, sürgősen ajánlatokat a Munkás u. 2. D/1.-
re kérek. (24457 K)_
2 szobás, összkomfortos, vízórás, X. emeleti lakás eladó. Érd.: Zemplén Gy. u.
9/B. X/65. (24458 K)_
Mórichelyi hegyen szőlő pincével, teljes felszereléssel eladó. Érd.: Miklósfa, Szen-
lendrei u. 20. Doma (24459 K)_
Zalasárszeg, Anna-hegyen eladó tetőteres, teraszos, hétvégi ház szőlővel, gyümölcsössel. Irányár: 750.000,-Ft. Erd.: 93/324-037-es telefonon. (24496 K) Miklósfán a Gárdonyi u. 77. alatt, 3 szobás családi ház, 650 n-öl telekkel, melléképületekkel eladó. Ár megegyezés szerint. (24497 K)_
Zalakomár I., Arany János u. 3. szám alatti kertes családi ház (felújításra szorul), 4 szobás, 90m + 30m-es műhely ipari árammal (szikvízüzem volt) eladó. Ösz-szes terület: 820 m. Érd.: Nagykanizsa,
t
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Gaál János
temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetei mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat
Zádori Lászlónét
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Janda Károlyné
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot, helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik
Pintarics Jánosné
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Batthyány u. 19. Tel.: 93/311-704. (24512 K)
í;akazs
Nk-n a Kaán Károly utcában aknás garázs eladó. Érd.: 18 óra után a 93/317-116-os telefonon. (24460 K)_
Nagyothalló készülék eladó. Erd.: 93/317-769-es teleionon az esti órákban. (24468 K)
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
JARMU
120 L-es Skoda, 13 éves, friss műszakival eladó. Érd.: 322-196-os telefonon. (24511
K)__
ALBÉRLET
Balatonfenyvesen villa, 2 család részére is alkalmas, kiadó. Érd.: 93/314-871-es
telefonon. (24461 K)_
Nagykanizsa, Király u. 31/G. I. emeleti, 50 nm-es, helyiség irodának kiadó. Érd.: 93/311-441 vagy a 93/318-412-es telefo-non. (24462 K)_
VEGYKS
Egy régi cigány hagyományos jóslat1 Amit a múltban, a mostani és teljes jövőt tenyér, kártya, cigánykártya és tarot kártya, viaszöntés, problémákról, betegségről és több egyéb dolgokról és problémákról. Érd.: Galambok, Petőfi S. u. 11. Kiss Ti-borné. Szombat-vasárnap 8-19-ig. (24465
KJ_
80 l-es hidrofor eladó. Érd.: Nk, Corvin 12/D. I/4. vagy a 323-379-es telefonon.
(24463 K)_
5-6 ezer db kisméretű, bontott tégla eladó. Érd.: 93/310-216-os telefonon.
(24464 K)_
310 literes Gorenie fagyasztóláda, 120 literes Lehel hűtőszekrény, 10 literes szőlőprés darálóval. Érd.: 17 óra után a 93/310-595-ós telefonszámon. (24466 K) Angol nyelvből korrepetálást vállalok. Érd.: 93/314-988-as telefonon. (24467 K)
ROBOTRON S600/-es programozható villanyírógép eladó. Érd.: minden nap 17 óra után a 375-201-es telefonszámon. (24495 K)
PARTNERKERESŐ
50 éves, független, jó megjelenésű, családcentrikus hölgy várja korban hozzáilő úr levelét „Pünkösdi rózsa" jeligére a Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe. (24494 K)
SABA
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
NAGYKANIZSA, SUGÁR U. 4. Tel: 310-990, 316-615
ll.ni\'>,i Nagyrécsén 120 nm-es
is.iLiili Ilii/. 366 ll.nl telekkel.
félig kész teiőiérbeépítéssel. 54
tlln-es garázs átalakítva üzletnek. 3 szoba, étkező, előszoba, konyha, spájz. 4 emeletes ház-hali 2 szobás lakást beszámítok.
Ára: 7 mFl. (24542 K)_
Eladó Galambokon 3 szintes, 270 nm-es családi ház teljes berendezéssel, 5 szoba, nappali, konditerem, mosókonyha, konyha-étkező, spájz, 2 fürdőszoba, középszinten 30 nm-es terasz, garázs, kábel-, parabola antenna, telefon, gáz van. Berendezéssel együtt 18 mFt. (24543 K)
AZ EV HAZA \'97
Pályázati hirdetmény
Ismét országos, nyilvános, egyfordulós építészeti pályázatot hintetünk, amelynek célja az építészeti és környezetkultúra fejlődésének elősegítése, és a saját erőből megépült példás házak bemutatása.
A pályázat nyilvános, azon a kész lakóház dokumentációjával részt vehet az épület tervezője és építtetője együtt vagy egyedül a másik beleegyező nyilatkozatával. A pályázók lehetőséget nyújtanak a bírálóbizottságnak az épület megtekintésére, és vállalják, hogy nevük, a ház tervei és képei a sajtóban megjelenjenek.
A pályázatot a Családi Ház szerkesztőségébe kell postán beküldeni, címe: 1026 Budapest, Trombitás út 26. Benyújtási határidő: 1997. szeptember 19.
Részletes információ és kiírás a szerkesztőségben, a főépítés zeti hivatalokban és a 212-2378 telefonszámon kérhető.
A bírálóbizottság a szakma neves képviselőiből, valamint a szakfolyóiratok főszerkesztőiből áll.
A legjobb pályaművek tervezői elnyerik a Családi Ház, a Lakáskultúra és az Otthon egyenként 150.000 Ft-os fődíját és oklevelét. A házak építtetői bronz domborművet vehetnek át. A többi eredményes résztvevőnek szakmai szervezetek és a termékgyártók adnak át különdíjakat.
Eredményhirdetés 1997. decemberében lesz, a nyertes pályaműveket a sajtó ismerteti.
A pályázati anyag tartalma: M=l:100 léptékű alaprajzok, metszetek, homlokzatok, műleírás, a beépített anyagok és szerkezetek leírása, helyszínrajz, térképvázlat a helyszíni szemléhez, pontos cím irányítószámmal és a házról készült min. 4 db levelezőlap nagyságú fénykép (színes xerox nem felel meg).
A pályázati kiírás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészi Irodán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. n. emelet 15.) is kérhető".
55 704
A legújabb adatok szerint jelenleg 55704 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten harminchét csecsemő született Nagykanizsán és vonzáskörzetében, ebből tizenhat nagykanizsai lakcímű. A mögöttünk álló hét folyamán tizenhét polgár halálozott el. tizenhármán kanizsaiak voltak. A hét folyamán tizennégy fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni. harmincnyolcan pedig kijelentkezni kívántak. Az elmúlt két hétvégén tizennyolc párt esketett az anyakönyvvezető, ebből huszonnégy fő nagykanizsai illetőségű.
93/314-672
Az Élettér Egyesület által működtetett állatmenhelyen csaknem száz talált vagy elkóborolt eb, kis -és nagytestű keverék házőrzők és fajtiszta kutyák, köztük német vizsla kan és szuka, Wels terrier kan és skót juhász szuka kutyák várnak gazdára.
A talált kutyák hétfőtől péntekig, nyolctól tizenegyig adhatók le a menhelyen. A gazdátlan kutyusok - akik J egyébként bekerülésükkor ol- L tást kapnak, s pontosan nyil- L vántartottak - szombatonként J délután kettőtől háromig - | költségtérítési díj fizetése el- » lenében - elvihetők a Sáncban, a Thury-laktanya mögött található menhelyről.
Lakossági
apróhirdetés
FELÁSHATÓ:
Nagykanizsa, Terv u. 3. &-16 óráig
Egy alkalommal 15 szóig 50 forint.
32
KANIZSA - Wóieá,
1991. július 4.
SZDSZ-JUNIÁLIS
Az elmúlt hét végén ren-\'dezte meg immár hagyományos juniálisát a Szabad Demokraták Szövetségének kanizsai szervezete.
A Csónakázó-tónál igazi júniusi meleg és a szép környezet, s nem utolsó sorban a pártcsoport szíveslátása fogadta a városból illetve a megyéből érkezett vendégeket. Az évközi politikai, szervezeti, közéleti munka első félévének zárásaként megrendezett összejövetel oldott, baráti körben zajlott. A saját készítésű, tartalmas gulyás kifogott ugyan egyesek gyomrán, de a hajnalhasadtáig tartó bulin le lehetett táncolni a plusz kalóriákat.
A juniálisozóknak illusztris vendége is volt, hiszen aznap megyénkben tartózkodott Kovács Kálmán, a KHVM politikai államtitkára. Az államtitkár aznapi programjában kerékpárútavatás és horvátországi autópálya-felderítés is szerepelt. Az M 7-es, a logisztikai központ és más aktuális témákban lapunknak adott nyilatkozatát következő heti számunkban olvashatják olvasóink.
TÁJÉKOZTATJUK TAGSÁGUNKAT, ÜGYFELEINKET,
hogy Szövetségünk ügyfélszolgálati rendje szabadságolások miatt
az alábbiak szerint
MEGVÁLTOZIK!
Munkanélküliek Érdekvédelmi Irodája:
július 1-től július 14-ig,
Jogsegélyszolgálat:
július 1-től augusztus 5-ig,
Üdülési Iroda:
július 1-től augusztus 6-ig SZÜNETEL.
LIGA Szakszervezetek Dél-Zalai Szövetsége Nagykanizsa
RENDŐRSÉG, HATÁRŐRSÉG, TŰZOLTÓK
Tűz Galambokon
28-án késő este riasztották a kanizsai tűzoltókat egy galamboki családi házhoz, ahol a beépített tetőtér és a tetőszerkezet égett. A tűz során személyi sérülés nem történt, az anyagi kár azonban meghaladja az ötmillió forintot.
Autófeltörés és lopás
Csak egy percre hagyta figyelmen kívül a Csónakázó tónál parkoló autóját egy kanizsai illető, de ez az idő is elég volt arra, hogy a gépkocsit feltörjék. Az eddig ismeretlen tettesek zsákmánya két horgászfelszerelés volt mintegy húszonötezer forint értékben. Ugyanakkor Zalakaroson egy metálzöld Nissan Maxima típusú személygépkocsit loptak el, a (volt) tulajdonos kára kétmillió forint.
Betörések
Múlt héten egy Ady utcai fodrászkellékeket forgalmazó üzlet ablakát betörve jutottak hozzá ismeretlen tettesek mintegy negyvenezer forint értékben hajvágógépekhez. Ugyanakkor Magyarszentmiklóson egy lakásból tüntettek el arany ékszereket, összesen százezer forint értékben.
Halál a kanyarban
Múlt hét vasárnap hajnalban Murakeresztúr irányából Molnári felé közlekedett egy Lada típusú személygépkocsi, melyben összesen heten foglaltak helyet. Egy balra ívelő kanyarban a gépkocsi kicsúszott, s harmincnégy méternyi sodródás után egy fatönknek ütközve állt meg. Az ütközés következtében egy utas életét vesztette, egy súlyosan sérült.
míg a többiek könyebben sérültek meg.
Csempészés bartell-üzletben
27-én az éjféli órákban fogták el azt a két jugoszláv állampolgárt, aki egy horvát illetőségű személy segítségével kísérelte meg illegálisan átlépni a magyar államhatárt. A vizsgálat során szinte szokásosnak számító történet derült ki, az egyetlen szokatlan dolog a kihallgatok számára az embercsempész honoráriuma volt. Ugyanis tettéért nem pénzt, hanem egy Opel Astra gépkocsimotor lett volna a fizetség, sikeres akció esetén. S hogy a bartell-üzlet meghiúsult, az a határőrök éberségének köszönhető.
Úszóbajnok a tilosban
Nem veszélytelen módon, a Dráva átúszásával próbálkozott egy román állampolgárságú férfi, aki ezen az úton kívánt hazánk területére lépni. S hogy az ilyen akciókat egyáltalán nem honorálja a magyar határőrség, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy az illető a jövőben nem az úszóválogatott tagja lesz, hanem ellene eljárást indítottak.
Határforgalom
Június 23-tól június 29-ig a magyar-szlovén határon 77660 utast és 29256 járművet, míg a magyar-horvát határon 195038 utast és 57027 járművet ellenőriztek a határőrség munkatársai. Beutazási feltételek hiányában 28 külföldi állampolgárt kellett visszafordítaniuk a magyar határőröknek. A sármelléki ideiglenes légi átkelőhelyen hat repülőgépet és azok nyolcszázhuszonhat utasát ellenőrizték.
KANIZSA MŰSOR
JÚLIUS 5. SZOMBAT Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Az Angyal Stúdió mozi: 18.15 óra: Bátrak
igazsága
JÚLIUS 6. VASÁRNAP
19 óra: Kiskanizsai búcsúi bál
a Móricz Zs. Műv. Házban.
Zene: Tramp együttes. Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Az Angyal Stúdió mozi: 18,15 óra: Bátrak
igazsága
JÚLIUS 7. HÉTFŐ
21 óra: „Indián nyár" - Kovács Kati-Koncz Tibor estéje a Bazár Udvarban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Az Angyal
Stúdió mozi: 18.15 óra: Párna-könyv
C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: CELESTE - argentin filmsorozat
JÚLIUS 8. KEDD Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Az Angyal Stúdió mozi: 18.15 óra: Bátrak
igazsága
JÚLIUS 9. SZERDA Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Az Angyal Stúdió mozi: 18.15 óra: Bátrak
ieazsága C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: CELESTE - argentin filmsorozat
JÚLIUS 10. CSÜTÖRTÖK
18 óra: Táncház az Erkel-ben Apolló mozi: 16, 18 óra: Balhé Bronxban
20 óra: Esthajnalcsillag (Becéző szavak 2.)
Stúdió mozi: 18.15 óra: Hasznos holmik C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Hírek; - CELESTE - argentin filmsorozat
JÚLIUS 11. PÉNTEK Apolló mozi: 16. 18 óra: Balhé Bronxban
20 óra: Esthajnalcsillag (Becéző szavak 2.)
Stúdió mozi: 18.15 óra: Hasznos holmik
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Munkatársak: Dukát Éva, Szálában Attila. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bodor Béla, Horváth Ilona, Pungor Attila, Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 TeL/fax: 93/312-305. Szedés: Antal Lívia. Borda Menyhért, Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. Ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550, Felelős vezető: Somogyi Tibor Ügyvezető igazgató.
.Terjeszti a Magyar Posta, a MelóDIÁK és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft.
\' Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-.1879
NAGYKANIZSA
BARMIT TESZ, A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN NINCSENEK SE JUTALMAK, SE BÜNTETÉSEK, CSUPÁN KÖVETKEZMÉNYEK VANNAK!
ÖNKORMÁNYZATI NAP
Balogh Miklós mesteri fejesgóljával nyert a Polgármesteri Hivatal csapata az Önkormányzati képviselők ellen. A múlt hétvégén kelült sor arra a vidám szórakozással, vetélkedőkkel eltöltött Csótó parti (iarden-partyra, melynek során abszolút politikamentesen ismerhették meg még jobban egymást a hivatal és a közgyűlés jelenlevő képviselői. A szellemi vetélkedők során magabiztos hivatali győzelem született, pedig a versenyfeladatokat kitaláló dr. Horváth György és Bicsak Miklós mindenféleképpen igyekezett próbára tenni a résztvevőket - s tegyük hozzá, ezt kiválóan vitték végbe. A szellem vetélkedése után került sor az immár hagyományossá váló focimeccsre, mely nagyon sokáig döntetlent ígért. A második félidőben aztán a nagyszerű csapatmunkának és nem utolsósorban Balogh Miklós remekbe szabott „csúsztatásának" köszönhetően 1-0-ra diadalmaskodott a polgármesteri hivatal.
AJÁNLÓ
DREHER SOR 7. old. PÁLYAKEZDŐ ORVOSOK 12-13. old.
NYUGDÍJASHÁZ 14-15. old. ALKOHOLBETEGEK 19. old.
LYUKAS VOLT A SZÍVE
Emlékezik az első zalai szívműtött
- Kétforintos nagyságú lyuk volt a szívemen, s nem volt más lehetőség, mint a szívműtét. Papp professzor azt mondta, 98%-os esélyem van a gyógyulásra, ő inkább attól tartott, nehogy az embólia megint kialakuljon. Négy és fél óráig tartott a műtét, 32 fokra bűtöt-
tek le. 10 percig állt a szívem, s összehúzták a lyukat, szerencsére a szívizomból nem kellett kivenni, nem volt rá szükség. A saját véremet kaptam vissza, ez azért fontos, mert csökkenti a fertőzésveszélyt. Fél háromig tartott az operáció, három órakor már ébresztgettek. 5-kor
pedig a lélegeztető gépel is levették rólam. Úgy érzem, könnyen átvészeltem a műtélct. és most is szeretném megköszönni Papp professzor úrnak és teamjének...
(11. old.)
ÁRA: 35 Ft
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Terv u. 3. Telefon/fax: (93) 312-305
ALAPÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 28. szám 1997. július 11.
SZÁZADIK SZÜLETÉSNAP
Mint olvasóink emlékezhetnek rá. nemrég tudósíthattunk egy századik születésnapját ünneplő néniről. Nos, ezúttal ismét hasonló csodálatosan szép kort megért nénit ünnepelhettek hozzátartozói. A kerek egy évszázadot megélt Sípos Gyuláné - Mari néni Miklósfán lakik jelenleg, s itteni otthonában köszöntötte őt Nagykanizsa város nevében Tüttő István alpolgármester és Miklósfa lakói nevében Őri Sándor. Az alpolgármester köszöntő szavai és ajándékkosara mellett Göncz Árpád köztársasági elnök a századik születésnap alkalmából küldött üdvözlő oklevelét is átnyújtotta, kívánva még sok egészségben megért, boldog esztendőt az ünnepelt számára. Ezek
után a Vakok és Gyengénlátók Kanizsai Szervezetének nevében köszöntötték Mari nénit, aki a meghatottságtól és az évek súlyától erőtlen hangon köszönte meg az ajándékokat és a jókívánságokat. Mint
megtudtuk, a néninek már három dédunokája él, sőt ükunokája is. aki a Milán névre hallgat. Mari néni egyébként Iha-rosberényí születésű, 1944 óta él Kanizsán. Életének nagy részét a Bárczay grófok szolgá-
latában töltötte, mint szakácsnő. Férjét, kit húszévesen választott élete párjául, viszonylag korán elvesztette, ötvenévesen, s azóta újabb ötven évet töltött el szerető leszármazottai körében, egyetlen lánya gondoskodása mellett. S hogy mi a hosszú élet titka? Nem inni alkoholt, nem dohányozni, s kerülni a betegségeket. A néni száz év leforgása alatt - saját bevallása szerint -egyszer sem látott orvost, nem szedett gyógyszert. És hogy ennek ellenére milyen jó fizikai állapotban van most is, arról meggyőződhettek az ünnepség résztvevői, mikor a születésnapi tortát egymaga, nem remegő, biztos kézzel szelte fel.
2 ( KANIZSA - VttAoti ) im^n.
HÍREK-RÖVIDEN
Közmunka
Közös pályázatot nyújtott be a Közmunkatanács Hivatalába Nagykanizsa és térségében fekvő hét település. A pályázat témájában a többszörösen hátrányos helyzetű munkanél-küüeket érinti, kiket természeti értékek védelmének érdekében foglalkoztatnának.
Útépítés
Aláírásra kerültek az észekkeleti lakótelep és a Vásárcsarnokhoz vezető utak és az ezekhez kapcsolódó közműépítés beruházási okmányai. A beruházások további előkészítés munkálatai folyamatban vannak.
Csónakház
Megvásárolta a Csónakázó-tónál lévő csónakházat az önkormányzat. A vételt a bútorgyár felszámolásával megbízott Vectigális Rt-vel bonyolították le, s az adásvételi szerződés mára aláírásra is került. A vételárat százhuszonötezer forintban állapították meg.
Huszonnégymillió a kasszába
Ez év februárjában privatizációs bevételként kétmiUió-háromszázezer forint névértékű kárpótlási jegyhez jutott
Július elsejétől új parkolási rendet kell megszokniuk a kanizsaiaknak és a Kanizsára látogatóknak. Mint Gáspár Andrástól, a Via Kanizsa Kft. ügyvezető igazgatójától megtudtuk, ha zökkenőkkel is, de sikeresen tudták az új rendet elfogadtatni az érintettekkel. Példaértékű volt néhány üzlettulajdonos hozzáállása, akik az első nap még haragosan, a harmadik nap eltelte után viszont már kedvezően nyilatkoztak az új rendről. Az ügyvezető szerint ezek az üzlettulajdonosok rájöttek arra, hogy a fizetőparkoló bevezetésének következtében mindig marad szabad parkolóhely az üzletek közeiében, ami egyértelműen a vásárlók és az üzletek érdekét szolgálja. Felmerült az a probléma is, hogy a Rozgonyi utcában gyermekét orvoshoz vinni szándékozó szülő fizessen-e parkolási díjat. Ezt a problémát orvosolni igyekszik a Via Kanizsa Kft., mégpedig oly módon, hogy az orvoshoz igyekvők számára három helyet ingyenesen fenntartanak. E helyeket az „Orvosi rendelő" felirat különbözteti meg a többitől. Mint megtudtuk, a piaci kereskedők parkolási gondjaira is megpróbál a kft. megoldást találni,
a kanizsai önkormányzat. Ezt 80 százalékos áron, a szintén az önkormányzat tulajdonában lévő Kögáz részvényekből pedig 20 millió névértékű csomagot 110 százalékos áron értékesítették, így az önkormányzat huszon-hárommilüó-nyolcszáznegyvenezer forinthoz jutott.
Lenfonógyár
Osztrák befektetők véteü szándékukat fejezték ki az önkormányzat felé egy az északkeleti városrészben elhelyezkedő ingatlanra vonatkozólag. Szándékaik szerint a területre lenfonógyárat telepítenének, mintegy 270 új munkahelyet teremtve ezzel. A szóban forgó ingatlant azonban az önkormányzat nem ilyen célra kívánja értékesíteni, ezért a befektetők számára más, nem önkormányzati tulajdonú területeket ajánlottak fel.
Zala Volán - elutasítva
Hivatkozva arra, hogy korábban az önkormányzat nem fogadta el a Zala Volán Rt. által indítványozott tarifaemelést, s így a cégnek veszteséget okozott, a Volán kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az autóbusz-pályaudvar esedékes vételárrészletét a hivatal engedje el. A kérelmet elutasították azzal az indoklással, miszerint a veszteségkompenzáció nem é körben kezelendő.
mégpedig nagy kedvezmény nyújtásával. A kereskedőknek ugyanis ha félévre előre kifizetik parkolóhely bérletüket, havi szintre lebontva mindössze kétezerötszáz forintot kell fizetniük. Az árakról szólva Gáspár András elmondta, összesen négyféle bérletet kínálnak, melyek a parkolójegyekkel kiegészülve teljes mértékben lefedik a kívánalmakat. A parkolási
Kisajátítás
Ahhoz, hogy a Kalmár utca és az Arany János utca összeköttetése megvalósulhasson, a Magyar utca 18. számú ház önkormányzat általi megvásárlására lenne szükség. Mivel azonban a két magántulajdonos az önkormányzat által irreálisnak tartott vételárat kért, az ingatlanra kisajátítási eljárást kezdeményeznek.
OTP ingatlanok
Ismét meghirdették értékesítésre az OTP Ingatlan Rt. birtokában lévő Kossuth laktanyát és az úgynevezett Sánci pusztát. Az önkormányzat mindkét ingatlanra vételi szándékkal jelentkezett, az esetleges további lépések azonban a pályázati feltételektől függenek.
Kiskastély
A Kiskastély megnyitása előtt az épület beruházási programjában nem szereplő munkálatokat is elvégezte az Ingatlankezelési Intézmény. így belső helyreállítási munkálatokra, képtároló állványok elkészítésére, a képek egyedi megvilágításának kialakítására is sor került többek között. Az elvégzett munkák összértéke hárommiUió-négy-száznyolcvanötezer forint volt, mely fedezetét az IKI felújítási kerete biztosította.
A Kögáz nem támogat
Nem járul hozzá a Kögáz Rt. a továbbiakban az Olajbányász-létesítmény működtetéséhez. Mint azt az rt.
díj egyébként a Sugár és a Csengery utakon, valamint ezen utcáktól nyugatra eső területeken nyolcvan forint/óra, míg a keletre eső területeken hatvan forint/óra lesz. A belvárosban lakó polgárok a házukhoz legközelebb eső parkolóban díjmentesen állhatnak meg. Ha egy üzlet ragaszkodik a bejárata előtti parkoló szabadon hagyásához, kilencezerhatszáz forint/hó
vezérigazgatója bejelentette, a Kögáz a létesítmény fenntartására csak a legszükségesebbeket fordítja, valamint kéri az önkormányzatot, hogy a létesítmény megvásárlása érdekében tegye meg a szükséges lépéseket. Ennek lehetőségének elemzésével a Sportirodát bízták meg.
Malajziai befektetők
A malajziai miniszterelnök és a kíséretében lévő több befektető előtt mutatták be más városok mellett Kanizsa befektetési lehetőségeit. Városunk képviselői többek között a logisztikai központról és a termál-projektekről tudtak számot.adni.
Szociális ügyek
Odaítélték a Csengery 61-63. és a Dózsa 75. szám alatt található szociális bérlakásokat az arra rászorulóknak. A mostani döntés négy ilyen jellegű lakást érintett. Ezenkívül kilencszáznegyvenháromezer forintot osztott ki a szociális alapból a Szociális és Egészségügyi Bizottság.
Rozgonyi u. 1.
Összesen bruttó százhuszonhétmil-lió-kilencszázezer forintba került a Rozgonyi u. 1. számú ház felújítása Ebből az előzetes tervek alapján jelen időpontig mintegy 67 millió forintnak meg kellett volna térülnie, azonban a valóság nem ezeket a számításokat igazolta, Az épületre költött összegből ugyanis eddig mindössze 25 millió forint térült meg a beruházó önkormányzat számára.
díjazás fejében megválthatja saját magának ezt a helyet. Szintén kilencezerhatszáz forintot kell fizetni havonta az éves parkolóbérletért, melynek felmutatásával bárki bármely parkolóban korlátlan ideig parkolhat. Havi négyezernyolcszáz forintot kell fizetnie annak, aki egy konkrét parkolóhelyre kíván bérletet váltani. Rendszám alapján történik e bérlet kiadása, s tulajdonosa ezen a parkolóhelyen korlátlan ideig parkolhat, a bérlet lejártáig. Azok számára, akik rendszeresen mozognak, parkolnak, vásárlásaikat e parkolók felhasználásával kívánják elvégezni, kedvező ajánlatot kínál a Via Kanizsa Kft. A száz óra időtartamára szóló bérletet ugyanis nem nyolcezer, hanem mindössze négyezer-négyszázötven forintos áron kínálják. A bérlet által kínált száz parkolási óra pedig nem egy hónapra érvényes, mint azt sokan tévesen hiszik, hanem korlátlan időre kinyújtható a felhasználása. S ami érdekesség ezzel a bérlettel kapcsolatban: ennek a bérletnek a segítségével egy óra alatt több parkolóban is meg lehet fordulni, nem kell új helyen új órát elhasználni. Eddig egyébként az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint több száz lakossági vagy kedvezményes bérletet váltottak, s hasonló mennyiségű bérleteladásra számítanak a továbbiakban is.
VÁLTOZOTT A PARKOLÁSI REND
ímjúfaus .11.
I
KANIZSA - IttAo*
I
Mint ismert, a kanizsai önkormányzat szocialista és szabad demokrata frakciói együttműködési megállapodást kötöttek egymással. Azóta eltelt egy kis idő, sor került egy közgyűlésre is. Ennek kapcsán kérdeztünk rá több önkormányzati képviselőre is: Hogy látja, működik-e a koalíció?
• Dr. Bárányi Enikő: - Nagyon sikeresen működik. Remélem nem a politikai gőg és arrogancia fogja jellemezni ezentúl a közgyűlés munkáját.
• Dr. Csákai Iván: - Nem tartanám sikernek ezt a koalíciót, hiszen ezek után bármit véghez lehet vinni, legyen az a város számára bármilyen rossz.
• Kerekes József: - A legutóbbi közgyűlésen tökéletesen működött, mert semmilyen ké-
MIT SZOL HOZZÁ?
nyes kérdésben nem tudtunk dönteni. Ez a koalíció részére nagy siker volt. Miként az országos nagypolitikában, ugyanúgy működött ez itt Kanizsán is.
• Marton István, független képviselő: - Ennek a két pártnak, mint országosan, itt is szüksége van egymásra, különös tekintettel vezéregyéniségeik botrányos körülmények közötti elvesztésére (MSZP-s polgármester és SZDSZ-s frakcióvezető bukása).
Bízom benne, hogy Nagykanizsán, ez a mostani ismételt nagy egymásra találásuk elegendő lesz \'98-ban mindkettőjük választási vereségéhez. Tartalmi oldalról, különösen az időközi polgármesteri választás előtt, ezt a megállapodást semmi sem indokolta, hiszen amit meghirdettek, eddig is tehették, senki sem akadályozhatta volna meg őket ebben. A legutóbbi közgyűlésen abszolút sikeresen debütáltak, hiszen ami érde-
kelte volna a választópolgárokat, ahhoz egy utólagos tájékoztatóból jutottak hozzá. Erőből megtudták oldani, hogy a kényes kérdések zárt ülésre kerüljenek.
• Rost János: - Úgy gondolom, hogy az idő rövidsége miatt nem kell egyből sikeresnek vagy nem sikeresnek ítélni a közgyűlésen történteket, dolgozni kell tovább. Az első lépések elkezdődtek, megpróbáljuk összehangolni a továbbiakat. A megállapodás eredményességét, annak tartalma határozza meg, abból az aláírók mit és hogyan valósítanak meg. Gondolok itt a nagy beruházások, például a vásárcsarnok építésének körülményeire, pénzügyi finanszírozására, az 1997. évi költségvetés felülvizsgálatára, a jövő évi költségvetés előkészítésére, vagyis a fajsúlyos témákra.
ÚJFÍT A VOLÁN!
Állapíthattuk meg a napokban, hisz elindult az úgynevezett elsőajtós felszállítás. Ezzel is ki szeretnék szűrni a bliccelőket, mert hogy ilyenből a meggyében nálunk van a legtöbb. Es mi lett belőle? Képzeljük el, amint egy buszmegállóban mondjuk várnak ötvenen a buszra. Befut a busz, rajta másik ötven leszállni szándékozó ember. Mit tehet ilyenkor a sofőr? Kinyitja az első ajtót, ezen felszáll az ötven ember. Ekkor már száz ember nyomorog a buszon, de sebaj, mert nyílhatnak a hátsó ajtók, s leszállhat, aki akar! Hogy ez kicsit hosszú ideig fog tartani, az úgy látszik nem számít. A sebtiben elrakott bérlet ki tudja, visszakerül-e a helyére? A tömegben „élhetnek" a nyitva hagyott táskákra lesők. Más, ezúttal menetrend. Idős néni, önkormányzati képviselő fogadóóráján. Kérdi, miből vegye meg a 150 forintos, vaskos menetrendet, merthogy a nyugdíjából élnie is kellene. Meg egyáltalán, miért kellene ismernie a más városok menetrendjét? így csak a táskáját nehezíti, de neki nem nehezékként kellene. Tényleg, muszáj volt csak megyei menetrendet megjeleníteni? Persze, így egyszerűbb. Mármint a Volánnak, de nem az utasnak. De nézzünk is bele ebbe a menetrendbe! Mert olyan nagyon utasbarát, érdemes nézegetni. Például több busz is azért megy le a vasútállomásra, hogy a vonattal érkező utasokat el tudja szállítani. De
jaj neked, kedves utas, ha rossz vonatot választasz! Mert például ha az este 21 óra 3 perckor beérkező szombathelyi személyvonattal, vagy az ugyanekkor Pestről érkező Venezia nemzetközi gyorssal érkezel, már csak az üres megállót találod magad előtt Merthogy három perccel előbb elmegy a busz. Mit lehet erre mondani? Semmit, de az ember elkezd gondolkozni. Kinek árt mindez? Csakis az utasnak, ennek a városnak a lakójának. Es nemrég ennek a városnak az önkormányzata nem hagyta jóvá a Volán által kért áremelés mértékét...
* * *
Az ügyben megkérdeztük Zalatnai Lászlót, a Zala Volán Rt. vezérigazgatóját:
- Milyen céllal vezették be Kanizsán a helyi buszjáratokon az elsőajtós felszállítást?
- Két oka is volt ennek a felszállítási módnak a bevezetésének Az első, hogy Kanizsán még nem volt olyan díjemelés mint a megye más városaiban, valamint ebben a városban lényegesen csökkent az utasszám. Úgy gondoltuk, az elsőajtós felszállítás bevezetésével jobban hozzájutunk bevételekhez. Az igazság egyébként az, hogy ez a fajta felszállítási mód csak Kanizsán szokatlan, a hazai megyei jogú városokban és külföldön csak így lehet felszállni. Természetesen az utasok mindenhol egy kicsit rosszul élik meg, hisz az biztos, hogy lelassítja az utasforgalom lebonyolítását, de mindent megteszünk ennek kikü-
szöbölésére. Mindenesetre ez a forma most már maradni fog, valószínűleg véglegesen maradni fog.
- Az utóbbi időben a külső szemlélő számára úgy tűnik, létezik egy Volán kontra önkormányzat vita, aminek a harmadik fél, az utasok isszák meg a levét...
- Én azt gondolom, hogy összességében nagyon jó a kapcsolat az önkormányzat és mi-közöttünk, de létezik néhány olyan pont, ahol a dolgok természetéből adódóan vita van kettőnk között. Természetes, hogy az önkormányzat a saját érdekeit képviseli, mint ahogy nekünk is a saját szempontjaink alapján kell döntéseket hoznunk. Az önkormányzat érdeke az, hogy mozgójárdák, luxusbuszok lássák el a tömegközlekedés feladatait, és mindezt ingyen, a mi érdekünk az, hogy
minél magasabb minőségben tudjuk ellátni utasszállítási feladatainkat és közben lehetőleg ne legyünk veszteségesek. Nem akarunk irreális áremelést, de olyan mértékűre szükség lenne, aminek eredményeképp legalább nullszaldósra ki tudnánk hozni a költségvetésünket. Úgy gondolom, a köztünk lévő vita még olyan ponton van, amire nyugodtan lehet mondani, hogy nem egy durva vita. Szerintem arról van szó, hogy jött egy új törvény, amit most kell megtanulnunk És nekem úgy tűnik, hogy mi már megtanultuk, az önkormányzat pedig most tanulja.
- Várhatóak egyéb újítások önöknél?
- Alapvetően nem. Augusztus 20-án átadjuk az új autóbusz-pályaudvart, ami már teljesen a Zala Voláné lesz. Itt sokkal kulturáltabb, minőségileg fejlettebb módon tudunk majd az utasaink szolgálatára állni.
Sz. A.
SEMMELWEIS-NAP
Múlt héten tartották hagyományos Semmelweis-napi ünnepségüket a nagykanizsai Városi Kórház dolgozói. Az ünnepségen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár képviseletében részt vett Kis József igazgatóhelyettes is. Kérdésünkre, miszerint tud-e valami biztatót mondani a nehéz finanszírozási helyzetben lévő kórházak számára, elmondta:
- Elviekben igen, tudok. Ugyanis ha városi kórházakról van szó, a területi és szakmai szorzó eltüntetése relatíve egy kicsit jobb helyzetet te-
remthet. Ez egy folyamatos kiegyen-íítődés lesz, minek nem biztos, hogy azonnal lehet majd látni a hatását. Másik ilyen biztató dolog, hogy elindult egy olyan gondolkodásmád, aminek eredményeképp a felhalmozott adósságállományokat felülvizsgálják. Egy olyan gyakorlatra látszik törekvés, ami alapján az év végén megmaradó törmelékpénzeket szétosztják a kórházak között. Nem nagy pénzek ezek országos szinten, de helyileg harminc-negyven millió forint is sokat jelenthet.
/ IV A rVTYr7C A ?) y^. - _ pl
4 1997 július 11.
Soron kívüli ülését tartotta kedden a kanizsai közgyűlés. Nem vették fel napirendre az Alfától az Omegáig Kft.-vel kapcsolatos napirendet, mert a beruházásról készített szakanyagot a kft. közgyűlésével is ismertetni kell. Tarnóczky Attila elmondta, hogy az ügyvezető jogi okokra hivatkozva nem közli a tulajdonostársak nevét. A felszólaló szerint így a közgyűlésben összeférhetetlenség állhat fenn, olyan képviselő is szavazhat a kérdésben, aki a tulajdonosok között van, tehát érintett. Mint Tarnóczky Attila felvetette, egy érintett biztosan van a testületben, de több is lehet. A témáról újabb soron kívüli közgyűlésen tárgyal a képviselő-testület.
A kórháznál végzett gazdasági vizsgálatról Tüttő István alpolgármester elmondta azt, hogy a felügyelő tanács által felvetett átvilágítást az érintettek formális eredményt kimutatónak tartották volna, de az önkormányzat a tervezett vizsgálatok keretében mindenképpen elvégezte a feladatot. Ennek során szabálytalanságokra is fény derült, három számla esetében hiányoznak adatok. Emellett az alpolgármester - aki egyben a kórházat felügyelő tanács elnöke is - arra is rákérdezett, hogy az elmúlt héten kilencvenöt millió forintnyi előlegfinanszírozásra kezességet vállalt önkormányzat jól tudja-e, hogy a lehetőség meghiúsult. Dr. Szabó Csaba főigazgató elmondta, hogy a múlt héten városunkban járt OEP-főigazgatóhelyettes által elmondottak szerint a finanszírozási előleg felvételénél jelentős feltételkülönbségek vannak, mint amit a hatályos jogszabály tartalmaz. Eszerint az előlegfinanszírozás összegét a felvétel tárgyévében vissza kell fizetni. Tüttő István szerint ha az információ igaz, hogy a kórház adósságállománya egy hét alatt kilencvenötről százharmincmillióra nőtt, akkor visz-sza kell vonni a garanciavállalás-
ról hozott döntést. Meg kell gondolni azt is, legyen-e „A"-épület rekonstrukció, hogyan tovább kanizsai kórház? Dr. Szabó Csaba rámutatott arra, hogy ha nincs
ÜLÉSEZETT
AZ ÖNKORMÁNYZAT
m......
garanciavállalás, nem bírálják el a kérelmet sem. Hozzáfűzte, hogy az ez évre készített prognózisukat fenntartják, de az alpolgármester kérdésére - mely szerint a százharmincmilliós tartozás összhangban van-e a prognózissal -nemmel válaszolt. Papp Péter gazdasági igazgató elmondta, hogy július harmadikán - a legfrissebb adat - kilencvennyolc és félmillió forint a lejárt határidejű tartozás, feltételezése szerint a nem lejárt határidejűket is hozzá számolta, aki ezt az összeget kimutatta. A gazdasági igazgató tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy júliusban már pozitív szaldót ért el a kórház. Marton István hangsúlyozta, hogy a finanszírozási előleg felvétele esetén a havi visszafizetés meghaladja a törvényi minimumot, az ötmillió forintot, hiszen havi nyolcmillió forintos kötelezettség lenne. Rámutatott arra is, hogy a lejárt adatok ellentmondanak azzal, amit a felügyelő tanács ülésén kérdésére válaszoltak: nőtt a foglalkoztatottak létszáma. A számítások szerint száztizenhét fővel több a kórházban dolgozók száma. Ezzel szemben Palotás Tibor azzal érvelt, hogy így is közel kétszázötven fővel kevesebben vannak a kórházi dolgozók, mint a minimumlétszám.
A határozati javaslat szerint a kórház főigazgatójával Szemben a gazdasági vizsgálat során során előkerült hiányosságok miatt kötelezettség vétkes megszegésének alapos gyanúja miatt fegyelmi eljárást kezdeményezett volna a
..........?:». • t-mmmmmmmmmmamm
közgyűlés. Az erről való döntést azonban elnapolta a közgyűlés. Zsoldos Ferenc szerint elhamarkodott lenne a határozat elfogadása. A vizsgálóbiztosok körének megnevezésére reagálva dr. Bárányi Enikő előre eltervezettnek tartotta az ügyet. Magyar József szerint ha fegyelmi vizsgálatra kerülne sor, meg kellene vizsgálni az ügyben az önkormányzat és a polgármesteri hivatal felelősségét is. Rámutatott arra, hogy felháborító, ha nagy értékű adományok számlái miatt rendel el eljárást a közgyűlés. Dr. Kerekes József felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy nem csupán az alaki hibás számlákról van szó, hanem más egyéb hiányosságokról is, amire a főigazgató még nem adott választ. A közgyűlés nem fogadta el a felelősségi záradékra adott főigazgatói válaszadást. Krémer József azt vetette fel, hogy nem összeférhetetlen-e, ha a közgyűlésben szavaznak olyan képviselők is, akiknek vagy akik közeli hozzátartozójának munkáltatója a kórház főigazgató-
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Egészségügyi Osztálya felmérést készít a városban élő fiatal felnőtt fogyatékosokról, egy komplex program kidolgozásához.
Várjuk azoknak a 18. életévet betöltött fiataloknak a jelentkezését, akik családban élnek, foglalkoztatást vagy egyéb problémájuk megoldásához segítséget igényelnek.
Felmérő lapokat a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa., Erzsébet tér 7.) portáján és a Szociális és Egészségügyi Osztályon (Nagykanizsa, Király u.; 47.) lehet kérni, vagy telefonon (310-807) történő jelentkezés esetén postán kiküldjük, i
A felmérés adatait bizalmasan kezeljük.
Dr. Nemesvári Márta :
osztályvezető
s=m........" wmmmmmm
ja. A testület nem látott összeférhetetlenséget. Dr. Szabó Csaba elismerte azt a mulasztást, hogy az adományok esetében a számlán nem tüntették fel a szolgáltatás jegyzékszámát és az adószámot. Krémer József javaslatára következő ülésre napolta a közgyűlés a döntést. A Sugár utca 3. számú épület felújításra tett javaslatok közül elfogadta a közgyűlés azt, amely a végleges megoldást jelenti, tervezett hatvannyolcmillió forintos beruházással, melyhez címzett támogatásra is pályázik az önkormányzat. Nem támogatták azt a kérést, amely szerint reklámlehetőséghez jutott volna a Duna TV-ben a város. Az indok: nem megfelelő időpont és korábban már határoztak a military során közvetített reklámról. Zárt ülésen a Thury-laktanyával kapcsolatban úgy foglalt állást a közgyűlés, hogy a HM-mel és az APV Rt.-vel lebonyolításra kerülő hétvégi egyeztetésen a lehető legnagyobb teriilet és az épületegyüttes megszerzésére törekedjen az önkormányzat.
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága, a Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvánnyal közösen a város területé
PARLAGFŰ GYŰJTÉSI AKCIÓT
szervez 1997. július 7-tól július 23. napjáig.
Palin Mezőgép előtt és Ki.skaniz.sa Szent Flórián tér:
1997. július 16-án 13.00-13.30 óra között 1997. július 18-án 13.00-13.30 óra között 1997. július 23-án 13.00-13.30 óra között
Miklósfa Kápolna tér és Nagykanizsa Miurv tér:
1997. július 16-án 14.00-14.30 óra között 1997. július 18-án 14.00-14.30 óra között 1997. júüus 23-án 14.00-14.30 óra között
A gyűjtők 10 kg-ként sorsjegyek kapnak. Az akció végén a Városi TV-ben értékes ajándékokat sorsolunk ki.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki érzékeny a különféle virágporokra » vagy ún. szénanáthája van, saját érdekében ne gyűjtsön parlagfüvet! 1
A felhívásunkhoz várjuk a lakosság széles körű csatlakozását! 2
A díjak körének szélesítése érdekében felajánlásokat elfogadunk, a támogatók 3 névsorát kívánságra nyilvánosságra hozzuk. 3
Tüttő István i alpolgármester i
1997. július 11.
I
KANIZSA- Vfitndetéá,
I
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Janus Pannonius Tudományegyetem Szántó Kovács János úti Kollégiumában kilenc férőhellyel rendelkezik a pécsi felsőoktatási intézményekben tanuló nagykanizsai diákok számára. A kollégiumi hely elnyerésére pályázhat az a hallgató:
? aki állandó nagykanizsai lakos,
? tanulmányait valamelyik pécsi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatja,
? tanulmányi átlaga legalább jórendű,
? akinek kollégiumi férőhely iránti kérelmét elutasították.
A kollégiumi férőhelyre a jelentkezés pályázati formában történik. A pályázathoz szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal portáján átvehető. |
A pályázatokat a kért mellékletekkel együtt 1997. augusztus S-ig kell be- a nyújtani a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályán. 2
Nagykanizsa Megyei Jogú Város 1 Polgármesteri Hivatal 5 Művelődési Osztály |
„Ismerjétek, hogy tiszteljétek a kisebbséget!"
MEGHÍVÓ
A Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetség Zala Megyei Tagszövetsége és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata megrendezi a
VIII. Kulturális és Sportnapot 1997. július 19-én (szombaton) 10 órától.
A rendezvény a cigány és más nemzetiségi, etnikai csoportok találkozója, melyen egymás kultúráját, nyelvét, hagyományait ismerhetik meg.
Helyszín: Zemplén Győző Általános Iskola (volt Úttörőház) Nagykanizsa, Zrínyi u. 18.
Sportrendezvények 10 órától:
- sakkverseny, kispályás labdarúgás („kapufa kupa"), futóversenyek, családi váltófutás, vetélkedők és ügyességi játékok gyermekek számára
Kulturális rendezvények 15 órától:
- hagyományőrző együttesek bemutatkozása
- cigány képzőművészek kiállítása
- cigány költők verseiből előadás t
Várjuk az érdeklődők jelentkezését és kérjük, hogy részvételüket legkésőbb 1997. július 16-ig visszajelezni szíveskedjék a mellékelt jelentkezési lapon! A visszajelzett létszám alapján tudunk étkezést biztosítani. (Útiköltséget és tiszteletdíjat nem áll módunkban téríteni.)
Váradi Istvánné
MCKSZ ZM. Tagszövetség elnök
Teleki László
CKÖ elnök
FOGADÓÓRA j
Értesítem a nagykanizsai 2. számú választókörzet polgárait, hogy í fogadóórámat 1997. július hó 16. nap 18-20 óra között tartom a ° Pálma étteremben. (Magyar utca 80.) |
Dr. Horváth György % önkormányzati képviselő
AZ EV HAZA \'97
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Ismét országos, nyilvános egyfordulós építészeti pályázatot hirdetünk amelynek célja az építészeti és környezetkultúra fejlődésének elősegítése, és a saját erőből megépült példás házak bemutatása.
A pályázat nyilvános, azon a kész lakóház dokumentációjával részt vehet az épület tervezője és építtetője együtt vagy egyedül a másik beleegyező nyilatkozatával. A pályázók lehetőséget nyújtanak a bírálóbizottságnak az épület megtekintésére, és vállalják, hogy nevük, a ház tervei és képei a sajtóban megjelenjenek.
A pályázatot a Családi Ház szerkesztőségébe kell postán beküldeni, Címe: 1026 Budapest; Trombitás út 26. Benyújtási határidő: 1997. szeptember 19.
Részletes információ és kiírás a szerkesztőségben, a főépítészed hivatalokban és a 212-2378 telefonszámon kérhető.
A bírálóbizottság a szakma neves képviselőiből, valamint a szakfolyóiratok főszerkesztőiből áll.
A legjobb pályaművek tervezői elnyerik a Családi Ház, a Lakáskultúra és az Otthon egyenként 150.000 Ft-os fődíját és oklevelét. A házak építtetői bronz domborművet vehetnek át. A többi eredményes résztvevőnek szakmai szervezetek és a termékgyártók adnak át különdíjakat.
Eredményhirdetés 1997. decemberében lesz, a nyertes pályaműveket a sajtó ismerteti.
A pályázati anyag tartalma: M=l:100 léptékű alaprajzok, metszetek, homlokzatok, műleírás, a beépített anyagok és szerkezetek leírása, helyszínrajz, térképvázlat a helyszíni szemléhez, pontos cím irányítószámmal és a házról készült min. 4 db levelezőlap nagyságú fénykép (színes xerox nem felel meg.) A pályázati kiírás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészi Irodán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) is kérhető.
Kanizsai Fiatalok!
PÁLYÁZAT
Kanadai-magyar csereprogram
A kanadai-magyar csereprogram néhány feltétele megváltozott, ezért újra meghirdetjük.
Keresünk 19-25 év közötti fiatalokat, akiknek állandó lakhelye Nagykanizsán van, legalább alapfokon beszélnek angolul és részt vennének egy hét hónapos intenzív képzésben. A program 1997. novemberétől 1998. májusáig tart, félidőig Kanadában zajlik, majd Magyarországon, Egerben folytatódik. Lehetőleg főiskolai vagy egyetemi hallgatók jelentkezését várjuk.
A program témája: a helyi társadalom életének megismerése, vállalkozási és közösségi készségek fejlesztése, partnerkapcsolatok kiépítése.
A részvételi díj 95.000 Ft, mely részletekben is fizethető, illetve támogatás kérhető.
Jelentkezési lap és írásos tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban a portán kérhető. (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Személyes érdeklődés július 14-15-én 13 órától (Erzsébet tér 7. Telefon: 313-080) Jelentkezési határidő: a 1136 Budapest, Tátra u. 30/1). címen
1997. július 25-ig. Fenti programhoz keresünk befogadó családokat, akik 1998. februárjától májusig teljes ellátással (szállás és étkezés) befogadnának egy, a programban résztvevő kanadai fiatalt egri párjával együtt. A párok egyneműek, tehát egy szobában elhelyezhetők. A vendéglátás kitűnő lehetőség angol, esetleg francia nyelvtanulásra, nyelvgyakorlásra, illetve jelentősen megkönnyítheti az állami nyelvvizsgára való felkészülést!
Jelentkezni 1997. július 25-ig a 1136 Budapest, Tátra u. 30/b címen lehet.
Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa
( KANIZSA - /t jöu&? )
1997. júlia^ 11.
AUTÓPÁLYA, LOGISZTIKA
Aközelmúltban Zalában járt Kovács Kálmán a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium politikai államtitkára. Elsősorban a Kanizsát és környékét érintő, a tárcához tartozó kérdésekről faggatta lapunk munkatársa a Csónakázó-tó partján lévő önkormányzati vendégházban, az SZDSZ-juniális alkalmával.
- Ez a térség - Szlovénia, Horvátország és Dél-Nyugat Magyarország - az Unió, Brüsszel megítélése szerint Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége lesz. Ennek jegyében Helsinkiben aláírásra került a három kormány által az, hogy pontosan merre vezet az 5-ös korridor haladási iránya és hogy Tornyiszentmiklósnál lesz a határátmenet. Ezzel egy ötéves vita végére került pont. E térség az infrastrukturális fejlesztésben - amelyet egyik legfontosabb feladatként tűzött maga elé a kormány - kiemelkedően jól járt az elmúlt három évben. Elég csak arra gondolni, hogy gáz- és csa-tomaközműben Zala megye nagyon jelentősen lépett előre. Távközlésben ma egy modern, digitalizált központokon nyugvó hálózata van a megyében szinte minden kistelepülésnek Ha a vasútvillamosítási program meg fog indulni még idén és az M7-es autópálya is megépül, akkor ez a térség rövid időn belül nagy előnyöket fog élvezni.
¦ Kanizsán manapság központi kérdés, hogy honnét kezdik építeni az autópályát. Az elképzelések szerint jobb lenne nekünk, ha a határtól befelé indulna az építkezés. Mi erről a tárca véleménye?
- Minden ésszerű javaslatnak pártfogója lesz a kormányzat és főleg a közlekedési tárca, hiszen ami költségek és praktikusság szempontjából hasznos, az lehet a kormány célkitűzése is. Ebben nincs presztízskérdés. Ugyanakkor néhány szakmai érv ennek ellentmond. A horvát példát szokás felhozni. Ott is úgy építik hogy a határtól kezdték az építést. Most jártunk Horvátországban, ahol megkérdeztem a kollégát: mekko-
BALATON
ra forgalommal számolnak most és mekkorával, ha elkészül az autópálya. Nem tudják. Állami beruházás, nem érzékenyek rá, mekkora lesz a forgalom. Tudnak majd autópályadíjat szedni és kilométerenként tizenhatmillió márkába kerül, ami 1,6 milliárd forint. A sokat szidott, koncessziódíjas Ml-es autópálya, amely javarészt hitelből valósul meg, az 1,2 milliárd forint/kilométer. És drága... Tehát a horvát példa nem igazán jó. Katonák építik a pályát, zsoldos hadsereg. A háborús eseményeket követően más a felállás. Magyarországon erősen megnézi a beruházó, hogy milyen gazdaságosság mellett éri meg az autópályát finanszírozni. Tény az, hogy Budapesttől Székesfehérváron át \' Nagykanizsáig haladva egyre fogy, csökken a forgalom. Az is kétségtelen, hogy Nagykanizsa és a határ között újra nagyobb a forgalom. Ha a határtól indulnánk a Balatonig, Budapesttől Zamárdiig szintén, akkor az üdülőövezetbe bezúdulna a két fél autópálya forgalma és ott építenénk meg utoljára. Ezt szakmailag nagyon nehéz lenne elfogadtatni és elfogadni. Mindenképpen el kell gondolkodnunk az új kiírásnál, hogy a Nagykanizsától a határig terjedő részt gyorsforgalmi útként előbb meg kellene építeni, mert ezzel le lehet vezetni a határtól a városig jelentkező közlekedési problémát.
¦ A másik városunkat foglalkoztató kérdés a logisztikai központ helye. Az információk szerint a Kanizsát előtérbe helyező szakmai véleményt a logisztikai központért szintén lobbizó Zalaegerszeg zároltatta, azt szeretné, ha új szakvélemény készülne. Tudhatnánk e kérdésről bővebbet?
- Tárcánk korábban közlekedési szempontok alapján azt az egyértelmű szakmai álláspontot adta át a kormányzatnak illetve a Területfejlesztési Tanácsnak, hogy a
nagykanizsai térségben kiépítendő logisztikai központ megalapozottabb és közlekedési szempontból indokoltabb, mint a zalaegerszegi. Én zárolásról nem tudok. A korábban elmondott legújabb fejlemények még nem voltak ismertek, amikor ez a vélemény készült, tehát logikusan gondolkodva ezekkel nemhogy csökken, hanem nő Nagykanizsa esélye, javulnak a feltételei. Azért szeretnék valamit elmondani. Ez a vita, ami a logisztikai központok körül zajlik, egy kicsit túlzott. Legalábbis ahhoz képest, amekkora jelentősége lesz annak, hogy ki kerül be a tíz központ közé. Ugyanis döntően a logisztikai központok a gazdaság szereplőiből és a térségi forrásokból, területfejlesztésből fognak megalapozódni. Nemcsak a tíz nagy, hanem az összes. A tíz országos központ bizonyos állami támogatást kaphat. \'98-ban fejenként öt és tízmillió forint esik ezekre. Egy logisztikai központ öt és tízmilliárd forintba kerül. Nagyságrendnyi a különbség. Tehát sokkal nagyobb vihart kavart ez a kérdés, mint amekkora valójában. Húsznál több logisztikai központ fejlődik ma is az országban, elsősorban gazdasági szereplők által meghatározott területeken.
¦ Úgy érzi, hogy presztízskérdéssé vált a logisztikai központok megszerzése?
- Rosszul értelmezett presztízs is lehet Zala tekintetében. Praktikusan az történik hogy Zalaegerszeg kéri, hogy ismételten tekintsük át a szakmai anyagot. De mint mondtam, Nagykanizsa esélyei nőttek. Azt kellene engedni, hogy a spontán gazdasági folyamatoknak megfelelően ott alakuljanak ki logisztikai központok, ahol azt a gazdaság igényli. Magyarország nem olyan gazdag állam, hogy parancsszóval, politikai döntéssel határozza meg egy logisztikai központ helyét.
¦ Fejlesztés, építés szinte mindig azzal jár, hogy a természetes környezet károsodik. Vízügyi szempontból a mostani épített környezetben zajló folyamatok hogyan hatnak a Balatonra? Mi,,
- A Balaton vízminősége igen jelentősen javult. Biztos emlékeznek arra az olvasók amikor néhány évvel ezelőtt, a kelet-német turistainvázió vége felé német autós újságokban megjelent, hogy milyen szennyezett a Balaton vize, miért nem alkalmas turisztikára. Tíz évvel ezelőtt a szennyvíznek az egyharmada tisztítatlanul belement a Balatonba. Ma - legálisan
- egyetlen liter tisztítatlan szennyvíz nem mehet a tóba. A városok közeli települések nem ontják a szennyvizüket közvetlenül a tóba, körbezárult a Balaton-szennyvíz program. A Kis-Balatonnál revi-talizáltunk újraélesztettünk egy Velencei tó méretű tavat, amely egész Európában egyedülálló. Hihetetlen összegeket emésztett föl, hatalmas szakmai munkát igényelt, de ma oda kell menni és megnézni, hogy milyen gyönyörű a madárvilág, milyen virulens a természet, és azt, hogy a Zala megtisztítva érkezik a Keszthelyi öbölbe. Az elmúlt két évben a Balaton vízmennyiségének ötven százaléka leöblítésre került, a mostani víz fele már új víz. Ez a Balaton egészen más. A már említett német újságban néhány hónapja a Balaton úgy jelent meg, mint kiváló vízminőségű tó. Ez egy sikerprogram, de messze nem vagyunk a végén. Itt van a halpusztulást, az iszonyatos mennyiségű angolna-betelepítést meg kell próbálni valahogyan kezelni. Legyen szúnyogirtás vagy ne
- mert csípnek de ökológiai szempontokat is figyelembe kell venni. Változtatni kell a strandolási szokásokon is, hiszen nem kis olajszennyezést okozunk akár a napolajokkal is. A lakosságnak is feladatai vannak, de úgy tűnik ma már egymástól is egyre inkább elvárják, hogy ne mossák bele az autót a tóba, vigyázzanak a környezetre. Bízom abban, hogy ez a fajta tulajdonosi szemlélet erősödni fog.
_ L.I.
1997.júBus 11.
I
KANIZSA - Sün,
I
a Kanári szigeteken, más középkelet európai országokban és Kínában működtetnek sörgyárakat.
A Kőbányai és Kanizsai Sörgyárak megvásárlása óta a SAB komoly működőtőkét fektetett
A Kőbányai és a Kanizsai Sörgyárak összevonásával létrejött a Dreher Sörgyárak Részvénytársaság
1997. július l-jével a Kőbányai Sörgyár és a Kanizsai Sörgyár fuzionált, hogy együttesen Dreher Sörgyárak Részvénytársaság néven közös alaptőkéjű részvénytársaságként kezdje meg működését.
A két vállalat formális és jogi összevonásáról a döntés a két korábbi vállalat igazgatótanácsainak ülésén született 1997. június 11-én.
Az igazgatótanács ülése új, jelentős tőkebefektetésről is határozott, amelynek keretében 54 millió dolláros befektetést hajtanak végre, így a Dreher Sörgyárak Rt-be történő rekapitalizáció összege közelítőleg megegyezik azzal az összeggel, amit a South African Brevveries (SAB) eredetileg fizetett a két sörgyár privatizációjakor, 1993-ban és 1994-ben. Ebből a keretből 29 millió dollárt (a teljes összeg 53,7%-át) a meglévő adósságok visszafizetésére, 15 millió dollárt, (a teljes összeg 27,8%-át) további eladási illetve marketing célú befektetésekre, 5 millió dollárt pedig (a teljes összeg 9,3%-át) a cégen belüli információs technológia korszerűsítésére fordítanak. További 5 millió dollárral egészítik ki a működő tőkét.
A fuzionált vállalat kezdő részvénytőkéje meghaladja a 13 milliárd forintot.
Alan Richards, az igazgatótanács elnöke a fúzió kihirdetésekor kijelentette:
„E lépéssel egy vezetés alatt egyesítjük a két céget és azt egységes irányvonal és terv alapján működtetjük. A Dreher név visszatérése a cég zászlajára jelzi, hogy az új társaság célja újraéleszteni a nagy hagyományokat és sörgyáraink hírnevét. Ismét Magyarország vezető sörgyártója leszünk és márkáink ismét nemzetközi hírnévre tesznek szert."
Ezzel a befektetéssel a South African Brevveries a cégben 97%-os tulajdonosává válik. A kisebbségi részvénytulajdonosok többnyire azok a helyi önkormányzatok, ahol a sörgyárak létesítményei találhatók, valamint az ÁPV Rt., akinek szándékában áll rész-
vényeit átadni az említett helyi önkormányzatoknak.
A SAB a világ negyedik legnagyobb sörgyártó cége, amely üdítőitalok gyártásában, a turizmusban, a szállodaiparban is érdekeltségekkel rendelkezik. Afrikán kívül
modernizációba, a márkák továbbfejlesztésébe, a marketingbe és a terjesztésbe, a csomagolásba és az irodai vezetésbe. Mindezen beruházások hozzájárultak a termékek minőségének emelkedéséhez.
Az új cégnek kb. 38%-os részesedése van a magyar sörpiacon. Tavaly 16,8 milliárd forintos forgalmat ért el. Vezető márkái között van a Kőbányai Világos, a Dreher, az Arany Ászok, a Hofbrau és a legújabb, a Tuborg.
A most létrejött vállalat a nagy sörgyártó dinasztia emlékére visszatér a hagyományos Dreher névhez, mert az ő nevük Magyarországon hosszú évtizedeken keresztül összefonódott a kiváló minőségű sörrel. A Dreher Sörgyárak határozott célja, hogy továbbfejlessze termékeit és azok hírnevét, hogy a Dreher ismét jól ismert nemzetközi márka legyen.
A DREHER TÖRTÉNET
Az első utalás a Dreherekre 1632-ből származik, amikor Schwechatban serfőzdét alapítottak, és amelyet 1709-ben Franz Dreher megvásárolt. Fia, I. Dreher Antal új sörgyártási technológiát dolgozott ki, amelynek eredménye a világszerte „Lágerként ismert sör lett.
A sörfőző, akit később „Sörkirálynak" neveztek el, felismerte Kőbánya kiváló adottságait, ezért földet, valamint egy serfőzdét vásárolt itt. A helyszín alatt húzódó 30 kilométer hosszú alagútrendszer ideális volt a sör tárolására, míg a mély kutakból származó víz állandó és magas minőséget biztosított.
1862-ben pedig megvásárolta a legnagyobb magyarországi sörfőzdét, a Kőbányai Sörgyárat. A termelés a világhírű építész, Feszi Frigyes által tervezett épületekben indult el.
A sörfőzés művészetének elsajátítása után az alapító fia, II. Dreher Antal 1870-ben vette át a gyár irányítását.
Ezzel egyidejűleg a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparbank elnöke, Gelsei Gutmann Vilmos javaslatára üzletemberek és vállalkozók sörgyár építését határozták el a dunántúli városban. A döntés fő oka az volt, hogy a sűrűn lakott és mozgalmas Dunántúlon nem volt sörgyár. Az 1892-ben bejelentett vállalkozás neve: Kanizsa Sörgyár Részvénytársaság volt. A gyár értékesítési területe a Dunántúlon túl, Fiúméig, Triestig, Splitig, Puláig terjedt és magában foglalta az egész adriai tengerpartot.
1905-ben a Kőbányai Sörgyár maga is részvénytársasággá alakult és 1907-bcn a Dreher Biro-
dalmon belül teljesen függetlenné vált. Az I. Világháborút megelőző években a gazdasági körülmények gyorsan javultak. Dreher Antal a konjuktúrát kihasználva kibővítette gyárát, amely így teljes kapacitással gyártotta a sört.
Az I. Világháború megrázta a Dreher Birodalmat, amely hosz-szantartó, súlyos hatással volt, lett a gyár vezetésére. A trianoni döntéssel elszakított országrészek jelentős felvevőpiacainak hiányát erősen megérezte a társaság. Ekkor jelentek meg az első sörhirdetések: céljuk a csökkenő fogyasztás megállítása volt. Az egyik legjelentősebb fejleményként 1923-ban az eddig három egymástól független sörgyár, a Dreher, a Hagenmacher és a Részvénytársasági Sörgyár, a Dreher Kombinátban egyesült. Az egyesülés Dreher Jenő nevéhez fűződik.
A Dreher Sörgyár 1926-ban egyesült a Kanizsai Sörgyárral, amely addigra Király Sörgyártó Részvénytársaságként működött.
1933-ban jött létre a Dreher-Hagenmacher féle Első Magyar Részvénytársasági Sörfőzde a korábbi kombinátból. Ez a társaság uralta a magyar sörpiac 66 százalékát. Abban az időben a Dreher már világhírű márkanév volt, ismerték Nyugat-Európában, Amerikában, Ázsiában, Afrikában és Ausztráliában egyaránt. 1938-tól, amikor visszacsatolták az elszakított területek egy részét, véget ért a nagy gazdasági világválság, gazdasági fejlődés vette kezdetét. Ezzel nőtt a sörfogyasztás is. Ennek eredményeként a Dreher Rt. terjeszkedni kezdett. A gyár magas szintű szociális szolgáltatásokat nyújtott dolgozóinak, fogászatot, általános gyógykezelést és
röntgen vizsgálati lehetőségeket biztosított számukra.
A II. Világháború után Kőbányán is megindult a rekonstrukció. A háborút követő első években a Dreher Sörgyár a magyar gazdasági élet aktív részese volt.
A Dreherek magyarországi tulajdonát 1947-ben államosították. Egy évig a társaság állami tulajdonban lévő részvénytársaságként működött.
Évtizedekkel később a 80-90-es évek fordulóján a politikai és gazdasági változások eredményeként privatizálták a Kőbányai Sörgyárat is. Az állami Privatizációs Ügynökség és a vállalat vezetése egyaránt ragaszkodott ahhoz, hogy a jövőbeni tulajonos úgynevezett „stratégiai befektető", azaz sörgyártó legyen. A pályázók közül a South African Breweries-t (SAB) választották ki, ugyanis szakmai és pénzügyi szempontból ez adta a legjobb ajánlatot. így került a társaság 1993. november 16-án a SAB tulajdonába.
A SAB az egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező sörgyártó a világon. A dél-afrikai piac legnagyobb- és a világ negyedik legnagyobb sörgyártója.
A SAB nagy energiával látott a Kőbányai Sörgyár és a Kanizsai Sörgyár modernizálásához, a régi jó sörmárkák megújításához. Ennek köszönhetően, mind Kőbánya, mind Nagykanizsa a legmodernebb és leghatékonyabb termelők közé lépett elő az országban és visszaszerezte a Dreher jó hírnevét.
Ezért az 1997. július l-jével életbe lepő egyesítés a vállalat életének történelmi fontosságú eseménye. A két cég összeolvadásával létrejött a Dreher Sörgyárak.
KANIZSA - ^ene, %e*te ) _íw.jMtaii.
KANIZSÁN IS
ihi ¦ mmmm m mmmm
8
A „Juventus Karaván" jött, és meghódította városunk fiatalságát Az Ifjúsági park szombat délután olyan volt, mint egy oázis. Afrikai hőség, s a dance-re várók szomjukat olthatták nyolc órán keresztül. S a szomjúságot magyarország legjobb dance-együttesei enyhítették. Fellépett a Carpe Diem, Bon Bon, Ámokfutók, Baby Sisters és a Pa Dö Dö. A Juventus Rádió ötlete nyerő volt A mintegy négyezer fiatal megcsodálhatta azokat a sztárokat, akiket naphosszat hallgatnak a prádió hullámain, s akik egyszerűségükkel, kedvességükkel, közvetlenségükkel e napon szíveket hódítottak meg. Az előbb felsorolt tulajdonságok a riportok készítése közben csak megerősítést nyertek. Készséggel állt rendelkezésre Andrejszky Zoltán, a Juventus Rádió különleges-projeckt igazgatója is.
- Jó és sikeres ötlet a .Juventus Karaván". Sok fiatalt mozgat meg, és jó szórakozást kínál. Mikor született meg az öüet, és mi motiválta?
- Az ötlet februárban jutott eszünkbe, aminek a lényege az. hogy bejárjuk azokat a városokat, ahol a Juventus rádió fogható, s tesszük mindezt teljesen ingyenesen, hogy a hallgató közelebb kerüljön a rádióhoz. Mi módon történhet mindez? Azok az emberek lépnek fel itt javarészt, akik a rádióban is megszólalnak, vagyis a műsorvezetők. A „Férgetek Party"-ban Szabó Z., D.J. Dominique,
Várkonyi Attila, Suri Imre és jómagam személyes kontaktust, érzelemi kötődést tudunk kialakítani a hallgatókkal. Nagyon sok ajándékkal próbálunk kedveskedni. Minden egyes alkalommal hatszáz darab „Juventus" pólókat, törülközőket kapnak a fiatalok. És a legfontosabb, hogy olyan együtteseket hozunk akik a mai zenei életben meghatározó szerepet játszanak
- Az együttesek neveit olvasva úgy tűnik, hogy a dance stílus képviselői kerültek a programba. Hogyan történt a kiválasztás?
- Ez a népszerűségi lista alapján történt. Azok a zenészek kerültek a műsorunkba, akinek zenéjét a rádiónk sugározza, s akiknek a rajongótábora nagyon nagy. A mi koncepciónknak a dance muzsika felel meg, amelyik fogyasztható, amelyik a háttérrádiózást is szolgálja. A meghívott együttesek minden esetben minimum négy-ötezer fiatalt kicsalnak a koncertre, de rászervezünk nagy eseményekre is, mint pl. a kecskeméti repülőnap volt. Ezzel elértük, hogy a műsorunkat háromszázezer ember látta, hallgatta.
- Most öt csapat alkotja a karavánt. Nehéz volt egyeztetni, összehangolni az időpontokat, és műsortervet készíteni?
- A Röpülő Kft, Csala Mária vezetésével, már sok rendezvényt szervezett számunkra, ő „száz éve" van a szakmában, tudja, milyen technika kell, milyen együtteseket érdemes megkeresni, s mindezt úgy, hogy az
együttesek a meghívást el is fogadják A zenészek tudják, hogy ez nem hakni, hanem egy rádióval megerősített program. A tiszteletdíjért profig előadást kérünk.
- Terveztek-e folytatást még ez évben, vagy jövőre folytatódik, mint „Nyári Fesztivál \'98"?
- A most futó program szeptember 13-án Pécsett záródik. Az lesz a tizedik előadás. Utána leülünk a támogatókkal, és értékeljük az image fenntartó, esetleg növelő hatást. Ha pozitív hatást tapasztalunk akkor jövőre is elindul a karaván. Újabb városok ismerkedhetnek meg a Juventus rádió műsorvezetőivel, és azokkal az együttesekkel, amelyek előadásaira máskor csak diszkókban, pénzért juthatnak be. Nem lehet eléggé hangsúlyozni; a mi műsorunk teljesen ingyenes, sőt mi még sok ajándékot adunk azért, mert megtisztelnek bennünket azzal, hogy ide eljönnek...
mmmui i h i íj í i v nwTHiiniiiifiiiiii írnirm nr ^r mii.
ÁMOKFUTÓK
Hm 58 ii||iiiiiiiiiiniiffi 9 S89&HBB
Riport Kozsoval, aki elmondta azt is, hogy az „Ámokfutók" egyszemélyes zenekar, ahol a lányok minden esetben meghívott vendégek.
- Két szuperalbum után (Sebességláz, Varázsolj el), változás volt az együttesnél. Tissy és Jee Jee kiváltak a csapatból. Felfutó ágban ritkán van személycsere. Kényszerű változtatás volt, vagy az új stílus követelte meg a cserét?
- Tulajdonképp a zenei elképzelésünkben volt különbség a lányokkal. Én tudtam, hogy mit akarok csinálni, s továbbiakban is azon az úton fogok járni, amit megálmodtam, kitaláltam. Ezért úgy döntöttünk; külön folytatjuk Én a történtek ellenére azt érzem, hogy az „Ámokfutók" harmadik lemeze még sikeresebb, mint az első kettő. Persze csak szeptember 22-ig, mert akkor jelenig meg a negyedik lemez.
- A harmadik CD az „Ámokfutók 3." címen jelent meg. Itt már te is énekelsz. Most említetted a négyes lemezt. Várható, hogy ismét énekelsz, vagy ezt a lányokra hagyod?
- Megpróbálkozom... Az „Ámokfutók" egyszemélyes zenekar. Noa és a Candy, amint látod, most is meghívott vendégek, és én megpróbálom a jövőben is ehhez tartani magam. Nekem nagyon fontos, hogy a közönségben is így tudatosuljon... Lehet, hogy a következőkben is Candy és Noa lesz a meghívott, lehet, hogy mások. A lényeg: én mindig ugyanaz vagyok, és nagyon bízom a közönség további szeretetében.
- A két „bombázó" telitalálatnak bizonyult. Hogyan sikerült megtalálni az új párost?
- Nem volt egyszerű dolog. Ott kezdődött az egész, hogy Candy már for-
gatott velünk egy klippel A Noát pedig egy ilyen „rózsaszínbolyhos nyu-szitappáncs" nevű együttesből csábítottam el.
- A „Szomorú szamuráj" fantaszti-kus sláger volt. Melyik számodnál vársz hasonló sikert? Talán a „Vigyázz rám angyal!"?
-A „Holddala" és a „ Vigyázz rám angyal" képviseli azt az irányvonalat, ami jellemző az „Ámokfutók " stílusára. Az én lelkemhez ezek a dallamosabb dolgok állnak közelebb.
- Szerepel a CD-n „Morricone: A jó, a rossz és a csúf filmzenéje. Régóta kísértett már ez a csodálatos dal?
- Igen, nagyon... Annyira, hogy ebből a nótából lesz egy remix a negyedik lemezen.
- Vannak-e még nem valósult álmaid?
- Nincsenek, hiszen az „Ámokfutók" a harmadik lemezével ismét bizonyított, lassan platinalemez lesz, és ezt nagyon köszönön azoknak, akik sze-remek bennünket... A meg nem valósult álmaim között talán az szerepel, hogy még sikeresebb legyen a többieknél az újlemez, amin gőzerővel dolgozom, és beleírom a lelkem...
BONBON _^
Egy nagyon tehetséges páros -Szolnoki Péter és Török Tamás - alkotta együttes neve már most jól cseng a szakmában. Petivel beszélgetve a múltról és jövőről esett szó...
- Kanizsán már az ismert, sikeres együttesek közé tartoztok...
- Igen, már harmadszor járunk itt. Játszottunk a Coca-Cola diszkóban is...
- Beszéljetek a múltról, a megalakulásról, a névválasztásról.
- Mindketten már régóta a zenei világban mozgunk Úgy másfél éve Tamás felhívott, hogy alakítsunk együtt zenekart. Sokszor segítettünk addig is egymásnak, s neki is neve volt a szakmában, hát belevágtunk... Miért lett „Bon Bon" az együttes? Ilyenkor előkerül mindig egy toll, s elkezdjük írni a hangzatos neveket. A „Bon Bon" végül is Tamás bűne. Annyira közérthető, és külföldiek számára is érthető, hogy ennél maradtunk. Utólag ideológiát is gyártottunk: Ha kinyitasz egy bonbonos dobozt, abban különböző ízű, alakú és színű bonbonokat találsz. Ha kinyitod a lemezünket, ugyanezt tapasztalod Elég eklektikusra sikerült az albumunk.
- Hogyan neveznétek azt a stílust, amit játszatok?
- Házibuli lemeznek hívjuk, mert mindenféle stílus megtalálható rajta Diszkó, szving, roki, szerelmes ballada, mulatós nóta, antiszerelmes dal. Tehát minden, ami egy házibuliban előfordulhat...
1W. július 11.
|[ KANIZSA - Le*e, fene )
ÁTHALADT A KARAVAN...
- Mit jelent nektek a , Juventus karaván"?
- Azt, hogy egy nagyon kellemes társasággal tudunk dolgozni, és az külön jó érzés, hogy hívnak minket, A meghívás most váratlanul ért bennünket, de a közönség visszajelzése megnyugtató volt.
- Milyen feladat vár még rátok?
- Június 30-án Budapesten a Petőfi Csarnok szabadtéri színpadán az Earth, Wind and Fire előzenekaraként lépünk fel. Nagy kihívás... Tizenhárom neves zenésszel alkotjuk majd a „Bon Bon"-t élőben. „Megpróbáljuk megváltani a világot..."
CARPE DIEM
Magyarország talán legjobb dance-páros. Tulajdonképp már \'93 óta létező együttes, mint trió. \'95-tól ketten maradtak, s a siker azóta sem tágít mellőlük. Most az „Álomhajó"-val vitorláznak a slágerlista első helyein. Attila mesél hétköznapjaikról, arról a színes világról, ami számukra nem is olyan hétköznapi...
- A Juventus rádióval nagyon jó a kapcsolatunk Nagyon sok rendezvényükön veszünk részt, és a „Juventus karaván" különösen kedves számunkra. Szívesen teszünk eleget a meghívásnak, hisz ez azt jelenti, hogy a rádió, amely köztudottan közönségcentrikus, szeret minket, illetve azt is jelenti, hogy a csapat sikeres.
- A „carpe diem" szállóige Horatiustól ered. Életstílusotoknak is felvállalható az „Élvezd a pillanatot", „Élj a mának"?
- Igen, bár a mai napon erre még nem volt idő. Tegnap éjszaka Budapesten léptünk fel, majd délután két órakor szintén, s most hatkor is Nagykanizsán
- Ha lehetséges lenne egy hónap szabadidő, mihez kezdenétek?
- El sem tudom képzelni...
- Az „Álomhajó" klipet Dél-Afri-
kában forgattátok. Ez magyar együttestől nem megszokott. Kié volt az ötlet, és hogyan sikerült megvalósítani az utat?
- Az ötlet közös volt, hisz minketten egy extra helyszínt szerettünk volna a kliphez. Szerencsénk is volt, hogy megvalósulhatott. Az egyik érv, amiért erre esett a választás, az a novemberi magyar időjárás. Nyári hangulatú kliphez az ottani harmincöt fok ideális volt
- Terveztek még külföldi forgatást?
- Igen, a következő album első számához, de az nem trópusi környezetben lesz.
- Volt időtök körülnézni Dél-Afrikában, és mi ragadott meg benneteket?
- Igen, volt időnk A legjobban Fokváros érintette meg a szívünket. Talán a világ legszebb helye. Két óceán, gyönyörű hegyek, vízesések... El sem lehet mondani...
- A forgatás egyik helyszíne miért a „Spirit of Victoria" nevű hajó volt?
- Szerettük volna megmutatni az álomhajót, s ezzel a luxusvitorlással reméljük, sikerült.
- Mit jelent számotokra az álomha-jó?
- Funny fogalmazta meg nagyon jól. Azt mondja, hogy felpakoltuk az álmainkat egy álomhajóra, és elindultunk a megvalósítás szigete felé. Le het, hogy első hallásra furcsán hang zik.. De a harmadik lemezbe minden beleadtunk s az álmok megvalósítása hoz talán máris jó szelet kaptunk Bízom benne, hogy ez a lendület kitart a következő lemezig.
- \'95-ben az egyik legnépszerűbb dance-zenekamak számítottatok. Az együttes mégis belső gondokkal küzdött, Gergő kilépett a zenekarból. Nehéz időszak, nehéz beszélni róla. De azért pár mondatban mondd el, mi segített a sikeres újrakezdésben?
- Valóban nehéz volt, hiszen az ilyen problémák minden zenekart
megviselnek. Nálunk Funny sikeres albuma volt az - a kiadó külön kérésére készült -, ami sokat segített. A történtek után is megkerestük Gergőt, hogy az „Álomhajó" készítésében részt akar-e venni, de ő nemet mondott. Maradt kéttagú a Carpe Diem", és azt hiszem minden pletykára méltó válasz volt a harmadik album megjelenése, hiszen a harmadik albumot érzem a legerősebb Carpe Diem albumnak, és bízom benne, hogy ezt majd minden albumnál elmondhatom.
- Álmaitok vannak-e?
- Mindenkinek nagy álma, hogy egy nagyon jó élő koncertet adjon, nagyon sok ember előtt, és a külföldi sikerek, vagyis Európa...
BABY SISTERS
Jó estét nyár, jó estét szerelem... Erezhetünk-e másként, amikor a színpadon megjelenik három nem mindennapi lány, s egy fergeteges, őrült show veszi kezdetét A dalok szerelemről, érzésekről szólnak szuggesztív erővel. Hát legyünk kissé titokban szerelmesek... Nyár van, s ilyenkor ez biztosan bocsánatos bűn... Klári is megerősít hitemben, amikor azt mondja; a szövegek a fiatalokhoz, és azokhoz szólnak, akik fiatalnak érzik magukat....
- Gratulálok a jól megérdemelt sikerhez, és gratulálok az első album megjelnéséhez. Van valamilyen köze a címnek Fejes Endre regényéhez?
- Nincs. Az album megjelenése nyár elejére lett tervezve, s mivel megszületett ezzel a címmel egy számunkra is nagyon kedves, lassú szám, úgy gondoltuk legyen a CD névadója. Nagyon szeretnénk, ha ez a dal is sláger lenne.
- Beszélnél a kezdetekről?
- Másfél évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem a zenekar megalakításának a gondolata. Magam mellé toboroztam a két lányt. Évi már akkor is barátnőm volt, Gabival a suliban ismerkedtem meg. Berkes Gáborral megbeszéltem az ötletet. Tetszett neki, és elkezdtük a munkát. Röviden ez a történet.
- Legsikeresebb számotok a „Rád gondolok". A szövege azt juttatja az ember eszébe, hogy „dögös", kemény lányok vagytok és szinte megközelít-heteüenek.
- Egyáltalán nem ez a jellemző ránk. Túlságosan is barátkozók vagyunk. Szeretjük nagyon a társaságot, szeretjük a rajongókat, és inkább elvárjuk, hogy jöjjenek, közeledjenek bátran, de természetesen csak a normális kereteken belül. „
- Hány kiló levelet kaptok naponta?
- Úgy mondanám, hogy minden hé-, ten több száz levél érkezik.
- A kívánságlistán mi szerepel az elsők között?
- Azt szeretnénk, ha minél több ember megszerelné a zenénket, ezáltal minél többen ismernék a „Baby Sisters"-t. Remélem, ez nem álom, és bízunk, abban, hogy a siker egyre többször kopog be hozzánk...
_ PA2fLD^
Milyen riportot lehet készíteni két olyan lánnyal, akik már minden újságnál többször nyilatkoztak, akik a TV-ben meghívott vendégek voltak Fríderikusz Sándornál, és a „Leheleden" című műsorban? A sort természetesen még lehetne tovább folytatni, és az oldal szép lassan megtelne. Az életük ebből következően nyitott könyvnek tűnik. Mariann bíztatott, ne riportban gondolkodjam, csak beszélgessünk.
- Az utóbbi időben két tévéműsorban is szerepeltetek. Fríderikusz Sándor és Vámos Miklós két külön egyéniség, különböző hangszínű műsorral. Hogyan ereztétek, miben láttatok különbséget?
- Tulajdonképp Vámos egy régimódi baráti beszélgetésre hívja a vendégeket. A műfaja talán „kávéházi beszélgetés". A Friderikusz pedig teljes mértékig egy húszadik századi „show-man", aki egészen lényegretörő, aki direkt disznó kérdéseket tesz fel. A Friderikusz az, aki úgy kérdez, mint ahogy a „Mari néni" kérdezne a sarokról valakitől, akit érdekelnek mindig a hátsó dolgok az érdekességek. Megpróbál mögé látni mindennek, és mindent megtesz, hogy zavarba hozza az illetőt. Nekem ez a dinamikusabb jobban tetszik.
- A mai fellépés után merre mentek az országban, hol lesznek koncertek?
- Turnézni kezdtünk. Tegnap éjjel Mórahalmon szerepeltünk, de majdnem minden este fellépünk valahol. Fogalmam sincs, hogy legközelebb hol leszünk. Talán Záhonyban, mert az még Kanizsánál is messzebb van. Mindenfelé mászkálunk... Kétszer meg fogjuk kerülni a Balatont...
- A „pas de deux" nevű páros táncot biztosan ismeritek. Járjátok?
- Persze. A „pas de deux " az „a páros tánc", tehát lehet bármilyen, vagyis nagyon sokféle. Járjuk, de ebben segítségünkre van a tánckar, akiket természetesen ide Nagykanizsára is elhoztunk
- Milyen esemény lesz még a turnén kívül?
- Augusztus 6-án jelenik meg az új lemezünk. Ennek a bemutatója lesz augusztus 7-én a budai Parkszínpadon...
_Mészáros Bálint
i
10 ( KANIZSA-^ ) 1997. július 11.
1-ill 11 1 1111111
TÁMOGATÓNK:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
-Jl
m
KOG\\Z
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Dél-zalai Üzemigazgatóság Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 311-442 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 51. Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
KANIZSA Trend Kf
ÉREZZE JÓL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZSA UJSAG KFT. vállalja:
újságok * szórólapok * névjegykártyák * nyomtatványok * könyvek * meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését, valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • CÍM • TEE FON • FAX • BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT • HOL? • K FI LS KÍNÁL
V._/
.INFORMÁCIÓ * 4
INDENKINEK IH DE N NAP...
és képessége szerint
ÉGMUTATÓ Te^/fax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6, Pf.:6ő
CÉGMUTATÓ A PARTNER ZALAI KÉPVISELET
A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola az 1997/98-as tanévben elindítja a nappali tagozaton az érettségire épülő 3 éves
ÁPOLÓKÉPZÉS
programját.
A jelentkezés feltétele érettségi bizonyítvány. Fiúk és lányok is jelentkezhetnek.
Jelentkezni lehet írásban az alábbi címen:
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
Jelentkezési határidő:
1997. augusztus 15.
1.997. juBus 11 C KANIZSA - *7etoU-tei*U e^é^é^ } 11

Azzal a szándékkal kerestük fel nagykanizsai otthonában Szollár Józsefnél, Katit, akin a Zala Megyei Kórházban először hajtottak végre szívműtétet, hogy.arról beszélgessünk, miként alakult az élete, mivel foglalkozik most. A beszélgetés során azonban akarva-akaratlanul is felidéződtek a múlt eseményei, a betegség és a műtét pillanatai. 1994. november 8. - Kati újjászületett. ,
* Visszaemlékezik még a három esztendővel ezelőtt történtekre?
- Igen, visszaemlékezem rá, már túltettem magamat rajta, de elfelejteni nem lehet. Marad egy emlék.
Miért kellett a szívműtétére sor kerülnie?
- 1994. május 13-án volt egy agyembóliám. Arra ébredtem éjjel, hogy nem tudok beszélni, de szerencsére az eszméletemet nem vesztettem el. Bekerültem a kórházba, az eredményeim jók voltak, s végül is nem tudták pontosan, hogy mitől kaphattam embóliát. Nem nyugodtam ebbe bele, és magánúton jutottam el Zalaegerszegre. Ott kimutatták, hogy ASD 2-vel születtem, ez szívrendellenességet jelent, amely 38 évig nem derült ki, pedig mindkét gyermekemet császárral szültem. Kétforintos nagyságú lyuk volt a szívemen, s nem volt más lehetőség, mint a szívműtét. Papp professzor azt mondta, kilencvennyolc százalékos esélyem van a gyógyulásra, ő inkább attól tartott, nehogy az embólia megint kialakuljon. Négy és fél óráig tartott a műtét, 32 Celsius fokra hütöttek le, 10 percig állt a szívem, s összehúzták a lyukat, szerencsére a szívizom nem kellett kivenni, nem volt rá szükség. A saját véremet kaptam vissza, ez azért fontos, mert csökkenti a fertőzésveszélyt. Fél háromig tartott az operáció, három órakor már ébresztgettek, ötkor pedig a lélegeztető gépet is levették rólam. Úgy érzem, könnyen átvészeltem a műtétet, és most is szeretném megköszönni Papp professzor úrnak és teamjének, valamint a nővéreknek a fáradhatatlan munkájukat, amelyet az operáció alatt és után végeztek, sohasem fogom tudni meghálálni,
ff
MARAD EGY EMLÉK
ff
hogy visszakaptam az egészségemet.
A családja hogyan élte meg azokat a napokat?
- Nehéz volt. Amikor embóliát kaptam, másnap ballagott a fiam Barcson, 22-én pedig meghalt az édesapám... A betegségem ideje alatt sokat köszönhetek Beznicza Ferencnének, a szomszédasszonyomnak, aki átvállalta a háziasszonyi szerepet, s köszönettel tartozom a barátainknak, köztük Molnár Jánosnénak, segítőkész munkájukért.
# Vannak egészségi problémái?
- Nincsenek, a szívműtét óta jól vagyok, de csak azt tudom mondani, hogy előtte is jól voltam. Elem a hétköznapi életemet, évente egyszer járok kontrollra Zalaegerszegre, félévente pedig az idegosztályra. A szívműtéttel a problémáim megoldódtak, úgy élek, mint más ember. Az operáció után egy hónapig voltam táppénzen, aztán visszamentem a munkahelyemre, a Polgári Védelem Nagykanizsai Körzeti Parancsnokságán dolgozom előadóként. Mind a megyei, mind pedig a városi parancsnok-
ság vezetőségének és a közvetlen kollégáknak - Gabnai Sándor, Balázs László, Peszleg Bálint -szeretném megköszönni azt, hogy a műtétem utáni felépülésemhez erőt adtak. Az életem problémamentes.
# A munkáján kívül mivel foglalkozik?
- A férjemmel és a két gyermekemmel élek. A nagyobbik fiam, Norbi Veszprémbe jár, főiskolai hallgató, gépészmérnöknek készül, Márk, a kisebbik fiam Győrben szerezte meg április 11-én a Szakma Kiváló Tanulója versenyen a karosszéria-lakatos szakmát, szeptembertől pedig másodszakmás lesz, remélem, elvégzi ezt az iskolát is. A házimunkából -bevásárlás, takarítás - maximálisan kiveszik a részüket. Ha hazajövök, főzök takarítok, azt csinálom, amit a háztartásban egy nőnek el kell végeznie. Ezen kívül van egy 78 éves édesanyám, naponta megyek hozzá, viszem neki a főtt ételt, s nála is végzem a napi teendőket, mint idehaza.
* A szabadidejét mivel tölti szívesen?
- Kötéssel, tévénézéssel, zene-
hallgatással, olvasással, bár nagyon sokat dolgozom, most éppen az eltevések időszakát éljük.
# Tartja a szívműtöttekkel a kapcsolatot?
- Igen, levelezés útján azokkal, akikkel egyidőben műtötték. Június 26-án pedig megalakult a „Nyitott szív" klub, ahová én is beléptem.
* Van valamilyen nagy terve a jövőre nézve?
- Terveim vannak, bár erről -úgy érzem - nyilatkozni nem tudok előre, mert soha nem tudja az ember, mit hoz a sors és a jövő. Egy kívánságomat azonban megemlíteném. Ez a szívműtét akkora erőt adott nekem, hogy -amennyiben mód és lehetőség lenne rá - szívesen végignéznék egy szívműtétet. Utólag úgy fogalmazhatnék, hogy szinte kellemes emlékeim vannak Zalaegerszegről. Megragadó volt Papp professzor személyisége, az a hozzáállás, amelyet nála tapasztaltam, hogy nem tesz különbséget orvos, nővér, takarítónő között, a kórházban a tisztaság, a rend, a sterilizálás, de nagyon fontos az is, hogy az orvos utasításait be kell tartani. Közös összefogás, összhang szükséges orvos és beteg között, és a beteg akaratereje a gyógyuláshoz legalább ötven százalékkal járul hozzá.
Közben bejön a szobába Kati férje, Szollár József is. így gondol vissza a múltra:
- Lassan kezdjük elfelejteni, ami akkor történt, pedig először alig tudtam felfogni, hogy milyen nagy a baj. Megint úgy élünk, mint régen, s ezt köszönhetjük Kati elszántságának, élni akarásának. Azt szoktam mondani: Kati egy kisebb csoda.
_ttn Horváth Ilona
TALÁLKOZÁS KATIVAL, AZ ELSŐ ZALAI SZÍVMUTÖTTEL
12
[ KANIZSA - lettt-teiál
1997. július 11.
KÉTSÉGEK ES BIZONYOSSÁGOK
Farkastörvények uralta világunkban ma nem kis feladat fiatal pályakezdőnek lenni, legyen az a pálya bármilyen. Egy fiatal orvos sorsa pedig különösen nehéz, hiszen egyszerre jelent feladatot számára a napi munka elvégzése, és a szakadatlan tanulás, amellyel a szakvizsga előtti évek telnek.
- Családom nem törzs gyökeres\' nagykanizsai, de én már itt születtem a városban - kezdi élete történetét dr. Horváth Csaba, a városi kórház l-es Belgyógyászatának ifjú orvosa. - Iskoláimat is itt végeztem. Az egykori Landlerben szerzett érettségi bizonyítvány után elsőre felvettek a pécsi orvostudományi egyetemre. Két évvel ezelőtt, 1995-ben végeztem, és kétezerben szakvizsgázom majd, ha minden a tervek szerint megy.
- Miért választotta ezt a pályát?
- Az édesanyám az egészségügyben dolgozott, részben az ő hatására döntöttem az orvosi pálya mellett. Eredendően belgyógyász szerettem volna lenni, de kész csoda, hogy sikerült a dolog, mi több a szülővárosomban vál-
lalhattam állást. Amikor mi elkezdtük az egyetemet, még az orvosok válogathattak az állásajánlatok között, ma már egyre nehezebb elhelyezkedni. Amikor mi jelentkeztünk az egyetemre, még a legjobb képességű diákok között válogathattak a felvételiztetők. Mára ez megváltozott, hiszen a jobb megélhetést nyújtó pályák elcsábítják a legértelmesebbeket, gondolok itt a menedzserekre, pénzügyi szakemberekre. Szerintem még inkább csökkent az orvosi hivatás presztízse. Ma az orvosok nagy része nem lenne képes a szakmai továbblépését megfinanszírozni, ha nem lennének a gyógyszergyártók által szervezett és finanszírozott tanácskozások, szakmai szimpóziumok.
- Mi változik, ha meglesz a szakvizsgája?
- Ez felelősségben és munkában jelent többet, anyagi elismerésben nem igazán. Magyarországon nem úgy működik ez a dolog, mint nyugaton, hogy a szakvizsgát követően az orvos magasan kvalifikált értelmiségi lévén biztos jövőt mondhat magáénak mind erkölcsileg mind anyagi értelemben. Sajnos az egészségügyben nagyon alacsonyak a fizetések, a felelősség azonban komoly. Itt nem lehet egy rosszul bevert szöget kihúzni és előröl kezdeni a dolgot, itt egy apró hibán is életek múlhatnak.
- Mennyit dolgozik naponta?
- Tíz-tizenkét órát dolgozik szinte minden orvos, ehhez hozzá jön még a szombati munkarend, hiszen az egészségügy nem hagyhat ki két napot, valamint az
ügyeletek Időben nagyon sok ez, és nem fizikai megterhelés elsősorban, hanem pszichés megpróbáltatás.
- Miért pont a belgyógyászat mellett döntött?
- A belgyógyászat egy olyan része a medicinának, ahol az orvos csillogtathatja manuális képességeit is, ugyanakkor van mód a dolgok végiggondolására, vizsgálatok elvégzésére, és a kapott eredmények kiemelésére. A műtétes szakma látványosabb, a miénk kicsit meditativ.
- Hogy érzi magát első munkahelyén?
- Úgy érzem ezen az osztályon én is és a többi kollégám is megkaptuk, minden lehetőséget arra, hogy megvalósítsák önmagunkat. Vannak képzési lehetőségek, amelyekkel ki-ki élhet. A fiatalok végzik mindenütt a napi rutinmunkát, ám ez a legjobb módja, hogy mindenbe beletanuljunk Igaz ez többletfeladatot jelent, de én úgy gondolom fontos.
- Egyre gyakrabban esik szó a nyugaton szokásos gyakorlat átvételéről. Mit gondol, mit jelentene ha ez az egészségügyben is bekövetkezne?
- Nem lenne jó. A tisztán gazdaságossági alapon működő egészségügy csak egy szűk rétegnek nyújtana megfelelő ellátást, nagy tömegek szorulnának ki a legalapvetőbb segítségnyújtásból. Az egészségügyi ellátás drága dolog, s egy komoly betegség, ha tisztán a beteg illetve a biztosítótársaságok finanszírozzák, még egy gazdag ember is hamar kol-
dussá válhat. En nem szerelném, ha ez Magyarországon bekövetkezne.
- Mi a véleménye a televízióban látható kórházsorozatokról?
- Nem a magyar egészségügyről szólnak
- Mit szeretne orvosként és magánemberként elérni az életben?
- Magánemberként nyugodt családi életet, anyagi biztonságot. Orvosként segíteni a betegeket a legjobb tudásom szerint, és elérni mindent, amit csak lehet.
- Társat talált már e célok eléréséhez?
- Egy éve vagyok nős. a feleségem is orvos, Ő az idegosztályon dolgozik.
- Az ügyletek és a napi munka mellett hogyan van mód a magánéletre?
- Nem könnyű megszervezni, de most, hogy még nincs gyermekünk. Az ügyeletet igyekszünk úgy beosztani, hogy egyszerre dolgozzunk, és egyszerre legyünk szabadok. Ha majd gyermekünk lesz, akkor valószínűleg nem megy majd így a dolog, hiszen egyikünknek majd mindig otthon kell lennie, míg a másik dolgozik.
- A sok munka mellett jut idő ezen a nyáron némi kikapcsolódásra?
- Igen, hamarosan szabadságra megyünk, s irány a Balaton. íme még egy momentum, amiben különbözik a nyugati egészségügy a magyartól. Itt egy fiatal orvos-házaspárnak még egy külföldi nyaralásra sem telik, ha csak nem sikerül barátoknál szállást lelni.
D. É.
Nyaralás közben sem kerülnek el bennünket a kisebb-nagyobb bajok, kényelmeüenségek, balesetek, s bizony nem árt, ha az egyszerűbbekkel magunk is megbirkózunk.
Fájdalom
Ki jobban, ki kevésbé, de van olyan ember is, aki egyáltalán nem viseli el ezt az érzést. Testünk, szervezetünk legkülönbözőbb részeiben jelentkezhet, s csillapítása is ennek megfelelően változik.
Fejfájás
Ne feledjük, hogy gyermekkorban a gyógyszerek adagolása általában testsúlykilogramm alapján történik, és van olyan készítmény is, amely gyermekkorban nem. ajánlott. Az amidasophen kúpok és a paraceta-mol-tartalmú szirupok jól hasznaiba-
VALAMI FAJ
tók a gyermekek fájdalomcsillapítására, amennyiben lehet, a szalicilát-származékoktól tartózkodjunk (pl. Aspirin). Mindig pontosan olvassuk el a gyógyszerek ismertetőjét, ne dobjuk ki, igyekezzünk tisztában lenni a mellékhatásokkal és a gyógyszerek kölcsönhatásaival is. Tartózkodjunk a mértéktelen gyógyszerfogyasztástól!
Torokfájás
Hátterükben általában a meghűlés vagy gyulladás áll. A gargaüzáló-szerek és gyulladáscsökkentő cukorkák sokat segíthetnek. Alkalmanként antibiotikus kezelésre is szükségünk
lehet, de ezek felírása és indoklása kizárólag orvosi feladat!
Láz
Gyakori kísérő tünete a betegségeknek. A modern szakirodalom 38 fokig gyógyító lázról tesz említést, ilyenkor nem kell gyógyszert adni. Ha a láz eléri a 38,5 fokot, akkor gyógyszeres csillapítás, ha meghaladja a 39-et, hűtőfürdő és lázcsillapító együttes alkalmazása javasolt. Gyermekeknél a Panadol szirup és a paracetamol kúpok adása jó hatású. Az amidasophen kúpokat úgyszintén a testsúly függvényében alkalmazzuk; a Germicid C-t lehetőleg csak fekvés előtt használjuk lázcsillapítás-
ra, hiszen nyugtatót is tartalmaz. Ha a gyermek súlya eléri a 25 kg-ot, 1/2 tbl. Algopyrint vagy Paracetamol 500 mg-osat kaphat; ha már közel 50 kg, a dozfrozás megegyezik a felnőttekével. Amennyiben gyermekünknek már volt lázgörcse, a hűtést korábban kezdjük el, és vigyünk magunkkal Stezoüdot, mely rektálisan alkalmazva (a végbélbe helyezve) megszüntetheti a lázgörcsöt. Természetesen ilyen esetben hívjuk a mentőt!
Fülfájás
Fülfájás esetén elegendő lehet a helyi melegítés szolluxlámpával vagy meleg sóval, illetve orrcseppek használata. Ha a panaszok nem szűnnek, keressünk fel specialistát. Fájdalomcsillapítókra nem reagáló, csillapíthatatlan sírással és a fül nyo-
1997 július 11. ( KANIZSA - 7eáU-tei&? evéáyuU? ) 13
MERCEDES KASZNITRABI ALKATRÉSSZEL
mmmmmmmmmmmm
Egy fiatal orvos álmokkal, elképzelésekkel telten, a tudomány legkorszerűbb vívmányainak ismeretében kezdi meg munkáját, s hamar belátja a magyar egészségügy, s benne a kórházak felszereltsége - kevés kivétellel - igencsak elmarad attól a szinttói ahol megszerzett tudását bárki a megálmodottak szerint használhatná. Dr. Nóvák Enikővel, a városi kórház ifjú röntgen orvosával készített beszélgetésünk a fenti megállapítást megerősítette.
- 1967-ben születtem Szekszárdon, az iskoláimat Nagykanizsán végeztem. Elsőre nem vettek fel az orvosira, egy évig dolgoztam a traumatológián. \'86-ban bekerültem az egyetemre, ahol én is végigélhettem a hat év minden szépségét és visszásságát. 1992-ben végeztem, s mivel a férjem itt a környéken kapott állatorvosi állást, én is igyekeztem Kanizsán elhelyezkedni. Már egyetemista koromban vonzott a radiológia, ezért boldog voltam, hogy sikerült egy üres státuszt találnom. Mindössze két és fél hónapot töltöttem itt, aztán közel egymás után megszületett a két gyermekem, akikkel tavaly októberig voltam otthon.
- Két kicsi gyermek mellett nem lehet könnyű...
- Valóban nem, hiszen a férjemet bármikor kihívhatják, ám az a szerencsénk hogy nálunk a röntgenben nincs bennalvós ügyelet, így minden éjjel a kicsikkel tudok maradni. A
munkabeosztásom is kedvező, így jut elég időm a gyerekekre.
- Két fiatal orvos ma miként jut otthonhoz?
- Általában szülői segítséggel, gondolom. Mi egy szolgálati lakásban lakunk a város szélén, de mert egyikünk szakterülete sem olyan, ahol volna paraszolvencia, csak nehezen jutunk egyről a kettőre.
- Ön szerint milyen az orvosszakma megítélése?
- Kívülről vagy belülről? Kívülről is, belülről is hierarchizált, gyakran csak a főorvost veszik a más szakterületen dolgozó kollégák emberszámba, és a szakterületek közötti megítélésben is különbségek vannak. A mi szakmánk valahol a hierachia alján van mind erkölcsileg, mind anyagilag. Természetesen ha diagnózis megállapításáról, netán megerősítésről van szó, akkor mindjárt más szemmel néznek a radiológusra.
- Nemrégiben fejeződött be a rekonstrukció legnagyobb szakasza, mit érzett ebből a röntgen?
- Ha képletesen akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy úgy néz ki a dolog, mint amikor a ragyogó, új Mercedes kaszniba egy rozzant Trabant alkatrészeit szerelnék be. Szóval a csillogó falak közé a régi elavult gépek kerültek vissza, amelyeknek bizonyára nagy a muzeális értékük, ám az idő túlhaladt rajtuk Szomorú dolog amikor a szerelők kidobásra ítélt gépek alkatrészeiből próbálnak felszereléseket eszkábálni.
- Mennyit érez ebből a beteg?
- Mi - mivel eskünk erről szól -, igyekszünk a lehető legjobb tudásunk szerint dolgozni, a betegnek legfeljebb a várakozási idő tűnik hosszúnak, a leletekre kell várni, s olykor a gépek hibái miatt is meg kell ismételnünk a vizsgálatot. A nem megfelelő felszereltség miatt az orvosnak percnyi ideje sincs, a beteggel nem tud kontaktust teremteni, pedig olykor szükséges lenne.
- Hány beteget látnak el naponta?
- Mivel a város és vonzáskörzete elég nagy, egy-egy orvosra az ultrahangon naponta huszonöt-harminc beteg jut, a többi munkahelyen sokkal több, ami nem lás pszichés terhet jelent. A százhúszezer ellátottra öt orvos jut mindössze, de inkább négy, hiszen egy többnyire hiányzik vagy táppénzen, vagy szabadságon, netán továbbképzésen van.
- Vannak-e olyan vizsgálatok, amelyeket nem tudnak helyben elvégezni?
- Sajnos igen, de el kell mondanom, hogy ennek elsősorban gép hiány az oka, hiszen a kolléganőim jól felkészült szakemberek, akik más kórházakban elsajátították olyan berendezések használatát is, amelyek Kanizsán nincsenek. Nem tudunk például mammog-ráfiai vizsgálatokat végezni, holott ez nagyon fontos lenne, hiszen nálunk már-már népbetegség az emlők daganatos megbetegedése, ugyanakkor ez a betegség, ha időben felismerik jól gyógyítható. Ilyen vizsgálatok elvégzésére Zalaegerszegen kerül sor. Vannak olyan vizsgálatok, amelyekért a zalaegerszegi kórháznak fizetnünk kell, ezért ezeket igyekszünk magunk elvégezni, még akkor is, ha a gépek
nem mindig felelnek meg a céloknak. Nincsen az osztályon színes Doppler UH-s készülék ami minimum követelmény ma már. Ezen eszközzel sokkal hatékonyabban lehet érrendszeri megbetegedéseket vizsgálni, diagnosztizálni, kis elváltozásokat is kimutatni.
- Úgy tudom egy időre ismét elhagyja a kórházat?
- Tanulni megyek. Egy másik város a miénknél nagyságrendekkel jobban felszerelt radiológiai osztályán azoknak a gépeknek a használatát fogom elsajátítani, amelyekkel a gyakorlat letelte után a kanizsai kórházban valószínűleg egy ideig nem lesz módom dolgozni, egyszerűen azért, mert olyan berendezések itt még nincsenek. Nagy várakozással nézek a továbbképzés elé, ám a letelte után kicsit félek majd visszajönni, valahogy úgy, mint amikor a mesebeli szegénylánynak szerény otthona után megmutatják a csillogó palotát... Azt hiszem egy pillanatra sem szabad majd elfelejtenem, honnan is megyek oda... de azért igyekszem majd mindent megtanulni, amit csak lehet, ki tudja nem lesz-e hamarosan szükségem az ott megszerzett tudásra. Ki tudja, lehet hogy hamarosan a röntgen felszereltségén is javítani fognak
Ty másérzékenységével járó ese-tekben gyermekkorban minding gondoljunk középfülgyulladásra. Szédüléssel, hányingerrel járó esetekben gyermekeknél Deadalonetta kúpot használhatunk.
Hányás
Hátterében gyakran gyomorrontás, fertőzött vagy romlott étel fogyasztása áll, de okozhatja fertőzés is (pl. tü-szős mandulagyulladás, ha a mandulák megnövekednek, és nyeléskor hozzáérnek a garatfalhoz).
Agyrázkódás esetén, illetve agyhártyagyulladásoknál úgyszintén az egyik bevezető tünet a hányás lehet. Fontoljuk meg: lehet, hogy nyaralás előtt érdemes családunkat beoltani kullancs ellen.
A kezelés diétából, gondos folya-dékpótlásből, B6-vitamin adásából és hányáscsillapításból áll. Gyermekek-
nek Daedalonetta, illetve Vomin kúpot adjunk. Mindig hideg folyadékot igyunk (a gyermekek is!), hiszen ez képes gyomrunkat megnyugtatni.
Amennyiben a gyermeken minden kísérletezésünk ellenére a kiszáradás tüneteit észleljük (aluszékonyság, aláarkolt szemek, a bőr rugalmasságának csökkenése, a vizelet mennyiségének megkevesbedése stb.), haladéktalanul vigyük kórházba.
Hasmenés
Gyermekkorban, legyen bármilyen eredetű is a hasmenés, a kezelés a folyadékpótláson és a diétán múlik. Aminek el kell távozni a szervezetből az távozzon el, csak pótoljunk kellő mennyiségű folyadékot, másként könnyen kiszáradhatunk. A bél fokozott működését gáüó gyógyszerek (pl. Reasec, Imodium) a fiatalok esetében ne alkalmazzunk, mert a leállí-
tott bélműködés alatt a kórokozók a bélfalon keresztül felszívódhatnak a véráramba, és ott általános fertőzést (szepszist) okozhatnak.
Székrekedés
Igen gyakori, kellemetlen panaszokkal járó állapot. Utazás közben nem mindig jutunk el az áhított toalettre, s így gyakran alakul ki székrekedés. Jó, ha kéznél van valamilyen enyhe hashajtó hatású gyógyszer. Táplálkozzunk egészségesen, fogyasszunk sok gyümölcsöt és rostos ételt, és idejében végezzük el dolgunkat! Ezt a betegséget megelőzni kell.
Allergia
Talán ettől szenvedünk a legtöbbet. Ha ismert érzékenységünk van, óvakodjunk a kiváltó ágensektől, illetve vigyük magunkkal gyógyszereinket (az asztmások természetesen
speciáüs inhalációs gyógyszereiket is). Amennyiben ismeretlen eredetű családkiütések lépnének fel, tartsunk fehérjementes diétit, használhatunk Fenisül gélt, makacsabb esetekben Ca Sandoz pezsgőtablettát. Ha gombócérzés keletkezik a torokban, nehézlégzés vagy fulladás lép fel, haladéktalanul keressük fel az orvost! Ne feledjük, hogy gyakran egy méhcsí-pés is végzetes katasztrófát okozhat.
Kötőhártya-gyulladás
Nyaralás közben, főleg ha vízparton tartózkodunk, kötőhártya-gyulladás is előfordulhat. Napközben a Noemicin szemcsepp, éjszakára az Irgamid szemkenőcs javasolt. Ezeket hűtőszekrényben tároljuk, a szem-cseppet a felbontást követően 5 nappal dobjuk ki, és vigyázzunk a sterilitásra! Az állapot rosszabbodása esetén forduljunk szemész szakorvoshoz!
14
( KANIZSA - leaU-tet&l e^ú^j
1997.júHüs 11.
Hamarosan birtokba vehetik új lakásaikat mindazok a nyugdíjasok, akik szeretnének a Kodály utca 10. szám alatt épülő úgynevezett „Nyugdíjasház" -ba költözni. Múlt héten lakossági fórumot is szerveztek mindazok számára, akik eddig jelezték a polgármesteri hivatal szociális és egészségügyi osztálya felé odaköltö-zési szándékukat Ezen dr. Nemesvári Márta, a szociális és egészségügyi osztály vezetője számolt be az ügy fejleményeiről:
- Kollégáink minden érdeklődő személynél elkészítették a környezettanulmányokat, s ismételten rákérdezlek a szándék komolyságára. Úgy hiszem, hogy ez az épület egy olyan intézménye lehet a városnak, amelyet az idősek szívesen vesznek birtokba. Kis lakások vannak benne, többségében a jelentkezők önkormányzati bérlakással rendelkeznek bár előfordul köztük magántulajdonos is. Ezek a szóban forgó lakások bérlakások. Jelenleg van egy rendelete a városnak, mely a bérlakáshoz jutást szabályozza. Ezt a rendeletet szeretnénk kiegészíteni a Kodály Zoltán utca 10. szám alá való bekerülés lehetőségével. Ez a ház nem nyugdíjasház, csak mi nevezzük így. Ez egy nyugdíjasok bérlakásaiból álló luíz. Annyiban lesznek plusz szolgáltatásai e háznak - amiért a jelentkezők is szeremének idekerülni - hogy állandó nővérügyelet lesz és létrehozunk egy idősek klubját. A házat magát mint gondozási központot szereménk működtetni. Lehetőség lesz napi háromszori étkeztetést igénybe venni, házi gondozói szolgálatot és amit még klubszolgáltatásként tudunk nyújtani. Terveink szerint öt főfoglalkozású ápolónőt fogunk alkalmazni a különböző ápolói feladatok ellátására. Velük szemben nagyon szigorúan ragaszkodunk majd ahhoz, hogy felnőtt-ápolói végzettséggel rendelkezzenek. Ez a személyzet véleményem szerim képes lesz megfelelő egészségügyi felügyeletet biztosítani. A házhoz egyébként orvosi rendelő is fog tartozni. Mindez, ami eddig elhangzott, nem azt jelenti, hogy a klub szolgáltatásait kötelező lesz igénybe venni, hiszen ezek a lakások azért bérlakások, hogy ha becsukják az ajtót, akkor oda senki a tulajdonos engedélye nélkül be nem léphet. Teljesen önálló életet élhet mindenki, a klub szolgáltatásait igénybe veheti, hangsúlyozva a feltételes módot, hiszen mindenki szuverén joga ezt eldönteni. Lift van a főépületben, a második épületben pedig ki van alakítva a lift lehetősége. Másfél és egyszobás, illetve garzon lakások között lehet választani. Úgy szeretnénk, ha a két épületrészt egyszerre adnák át, a közgyűlés határozatának értelmében és a leendő lakók érdekében is. A plusz szolgáltatásokért fizetendő díjat az intézmények közétkeztetés igénybevételét
NYUGDÍJASOK BÉRLAKÁSAI
szabályozó rendelet értelmében jövedelemfüggőén fogjuk majd megállapítani. A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a közgyűlés úgy határozott, hogy akinek a minimumnyugdíj alatti a jövedelme, nem kell ezekért az igényelhető szolgáltatásokért térítést fizemie. Az ezt meghaladó jövedelmeknél kétezer forintonként kialakított kategóriák vannak, s ezek arányában kerülnek majd megállapításra a szolgáltatásokért fizetendő térítések összegei. Abból, hogy a házban gondozási központfog működni, számos jelentős előny származik majd. Ha valaki bevásárlást, segítséget igényel, ezt megkapja a közvetlenül, teljesen helyben található gondozó-ápolóktól.
A kialakítandó orvosi szobára visszatérve: mindenkinek van betegkártyája. A szabad orvosválasztás értelmében ezt a kártyát bárkinek le lehet adni. Ha az ideköltözők nem kívánnak átkerülni abba az orvosi körzetbe, amelybe az a ház tartozik, a háziorvosuknak lehetősége lesz igénybe venni ezt az orvosi rendelőt. Meg is maradhamak a régi orvosuknál, de át is léphemek új orvoshoz is, ha mondjuk területileg megváltozna hovatartozásuk
Szereménk, ha minél többen vennék igénybe a klub szolgáltatásait. Maga a klub ingyenes, fizetni semmit sem kell érte. Csak azért kell fizetni, ami szolgáltatást igénybe vesznek Úgy tervezzük, hogy valamelyik közeli bölcsödéből fogjuk megoldani a meleg étel szállítását, a klubnak csak melegítőkonyhája lesz. A bölcsőde kiválasztása még a jövő feladata, valószínűleg a háztól egyforma távolságra lévő Rózsa utcai vagy Csokonai utcai bölcsődék közül valamelyik lesz a választott. A lakásokbeli burkolatok, tapéták.
konyhabútorok, egyebek is kiválasztásra kerültek már.
Magukról a lakásokról annyit lehet elmondani, hogy lakbérük a lakbérrendelet alapján kerül megállapításra. Ezek a lakások drága lakások, igényesen kerültek kialakításra. Nem annyiba kerültek, mint amennyit mi a használatért kérünk. A közös helyiségek kialakítása, az igényes kivitel jelentősen megnöveli a bekerülési árat. A hozzájutásért cserébe elsősorban önkormányzati bérlakásokat szereménk kapni, de természetesen van mód másféleképpen is megoldani ezt a kérdést. A jelentkezőket négy kategóriában fogjuk osztályozni, aszerint, hogy ki milyen lakást kért. A házaspároknak szeretnénk másfél szobás lakásokat juttami, az egyedülállóknak pedig úgy gondolom, hogy a garzon is megfelel. Beépített konyhaszekrény, gáztűzhely jár minden lakáshoz.
A házzal kapcsolatban egyébként felmerült az a probléma, hogy nagyon sokan félnek illetéktelen egyénektől. Ezt az állandó éjszakai felügyelettel kívánjuk orvosolni, de ha igény lesz
rá, közhasznú foglalkoztatott őrző-védőket is szeretnénk foglalkoztami. Zalaegerszegen és több helyen is bevált gyakorlat alakult ki ezen probléma kezelésére. Ezek apró dolgok, de az élettel járó problémák.
Nem szeretnénk télen költözködni, novemberig szeretnénk a beköltözteté-seket lebonyolítani, hogy ne kelljen fűtetlen lakásba beköltözniük az érintetteknek.
Ezt a házat a nagykanizsai nyugdíjasoknak terveztük, számukra szeretnénk e ház lehetőségeit felajánlani. Rendeletben szereménk meghatározni azt, hogy akinek Nagykanizsán házingatlana vagy saját tulajdonú lakása van, az bérlakásként működő lakást ne vehessen igénybe. Erre egyszerűen az ügyeskedők kiszűrése miatt van szükség, hiszen ebben az ügyben is volt olyan, aki befektetés gyanánt kívánt megvenni ebben a házban egy lakást. Felmerült többeknél is, hogy társbérletek ügyében hogyan járunk el. Ezekben az esetekben valószínűleg egyedi elbírálással fogunk dönteni arról, hogy ezeket a társbérleteket elfogadjuk e vagy sem. A ház semmiképpen sem lakásproblémák megoldását kívánja szolgálni. Akik bérlakásban laknak, nem számíthatnak pénzbeli térítésre.
A takarítás, mosás, mosogatás problémájáról szólva: ez nem otthonház. Itt bérlakásokról van szó, a függetlenségét nem adja fel senki. Egyébként egy mosógép mindenképpen be fog férni a fürdőszobába, tehát a mosást ilyen módon meg lehet oldani. * * *
Bozsoki Imre, a műszaki osztály vezetőhelyettese szerint az építkezés megfelelő módon és minőségben halad előre. A készülő lakásokról az alábbiakat mondta el:
- A lakások fűtését cirkofúléssel oldottuk meg, olyan kialakítással, hogy az a központi fűtés. De mindenkinek saját fűtőberendezése van, mely egy vegyeskazán lesz, ami egyszerre fogja ellátni a fűtést és a meleg vizet. Mindenki saját maga fizeti a gázt, villanyt, vizet, amit fogyaszt. Ennek érdekében minden lakást önálló, saját vízórával,
1997. július 11. ( KANIZSA - 7eaU-tel6c e$év$4é? ) 15
villanyórával és gázórával látunk el. A lakások kiosztása még nem eldöntött módon fog történni, valószínűleg sorsolást fogunk tartani, hisz mi alapján lennénk különbséget a jelentkezők között? Magukról a lakásokról amit most el lehet mondani: két épületben fognak elhelyezkedni. Téglaépületekről van szó, tehát egészséges épületekről. Zömében egy, illetve másfél szobás lakások kerülnek kialakításra. Az egyszobás lakások huszonhat négyzetméter alapterületűek míg a másfél szobás lakások között vannak harmincháromés negyvenöt négyzetméteresek Ezeken kívül két, egyenként ötvenhárom négyzetméteres lakóegység került kialakításra. Ezek tartalmaznak egy főzőkonyhát, amik elég nagyok ahhoz, hogy hűtőgép, konyhaberendezés elférjen benne. Alapfelszerelésükként fog ezekhez a konyhákhoz tartozni gáztűzhely és konyhabútor. Hűtőgépet természetesen mindenkinek magának kell hoznia. Ahhoz viszont ezek a konyhák viszonylag kicsik hogy ott ketten-hárman leüljenek egyszerre étkezni. Minden lakás rendelkezik egy fürdőszobával, ahol többségében fürdőtálca és kézmosó lesz kialakítva, de lesznek fürdőkáddal felszerelt fürdőszobák is. Abban, hogy a fürdőtálcás megoldást szorgalmaztuk az esetek többségében, egy szempont vezérelt minket. Mégpedig az, hogy itt idősekről van szó, akik nehezen mozognak, így a fürdőkádba is neliezebben tudnak belépni. Számukra lényegesen jobb megoldás a zuhanyzótálca, melynek lényegesen alacsonyabb pereme van. A szobák burkolata az egyszobás lakásoknál parketta lesz, hiszen az étkezés valószínűleg a szobákban fog történni, így a padlószőnyeget nem tartottuk célszerűnek A másfél szobás lakások viszont padlószőnyeggel lesznek ellátva, míg a közlekedő-előtérbe PVC burkolatot teszünk. A nagyépületben alakítottunk ki egy liftet, melynek segítségével a mozgásukban korlátozottabbak könnyebben tudják elérni az első emeletet. Központi folyosó fogja szolgálni az épületen belüli közlekedést, külső erkélyekre pedig teraszok nyílnak. A kisebb épületben viszont csak külső közlekedési lehetőség van a lakásoknál, nem belső folyosós. Ez az épület egyébként a közös helyiségekkel kisebb, tehát az étkező, a melegítőkonyha, az orvosi szoba, a nővérszoba és a társalgó a nagyépületben kerültek elhelyezésre.
A nagyépület földszintjén került kialakításra két olyan lakóegység, melyek átmenőküszöbösek, helyiségeik nagyobbak a normál méremél. Ezek a lakóegységek a tolókocsis közlekedés miatt lettek így kialakítva, de ez kimondottan csak ilyen célra van. A fürdőszobákban mosógép-csatlakozó kialakításra kerül. Egy egyszobás lakás úgy néz ki, hogy ha belépnek az ajtón, egy előtérbe \' érnek, amiből egyik
irányban nyílik a konyha, másikban a fürdőszoba, az előtér végében pedig a szoba helyezkedik el. A másfélszobás annyiban különbözik hogy az előszobából még a nagyszoba mellé nyílik a kisszoba, és mellette van a fürdőszoba, a másik oldalon pedig a konyha. Viszonylag egyszerű, de jó elrendezésű lakások melyek nagyon szépen fognak kinézni, ha majd készen lesznek Meszelt falak lesznek az egész épületben mindenhol, nem szavaztunk ezúttal bizalmat a diszperziós festéknek A konyhabútort a főorvos asszony választotta ki, fehér bútorok lesznek fa erezettel, a munkapultja zöld márvá-nyos. Mindenhova műanyag nyílászárókat építettünk be, a telefont és a tévét kivezetékeltük, viszont ezt minden beköltözőnek saját magának kell előfi-zemie. Gazdaságossági megfontolásokból a nővérhívó rendszer az idén valószínűleg nem fog elkészülni, bár kicsövezése már megtörtént. Valószínűleg jövőre kerül beüzemelésre. S amit szerintem nagyon fontos megemlíteni az épülettel kapcsolatban, hogy az elhelyezése kiváló. Rögtön ott van mellette a posta, ABC, a kispiac, mellette van a 33-as busz megállója, tehát mindent, amire egy embernek mindennapi életében szüksége lehet, néhány percnyire megtalál az ebben az épületben élő.
LEENDŐ OTTLAKÓK
Sikerült két nyugdíjast is megkérdeznünk, miért kívánják új otthonukként ezt az épületet igénybe venni. Pálfi József, Kodály utca 1-3 szám alatti lakos szerint:
- Van egy kétszobás lakásunk közösen a feleségemmel, ezt szeretném leadni ezért a lakásért cserébe. Harmincnégyezer forintos a nyugdíjam, és már végleges az elhatározásom, min-
denképpen idejövök lakni. Pénzügyileg is jobban fogok kijönni, meg hát sokat jelent, hogy az ember nem lenne egyedül. Attól, hogy új helyre, ismeretlenek közé kerülnék, egyáltalán nem félek. Ott is csak emberek lesznek nem?
Egy idős nénit is megkérdeztünk, aki szívesen válaszol is kérdésemre. Ám amikor nevét tudakoljuk, megtagadja nevének leközlését. Mint mondja, nem annyira magát, inkább gyerekeit, félti, bár mikor megkérdezem, hogy végül is mitől fél, nem tud válaszolni. Szerinte:
- Azért szeremék odamenni, mert félek a magánytól. Ennek az elhatározásomnak "kizárólag pszichés indítéka van, mivel szerintem anyagilag semmi könnyebbséget nem fog jelenteni. A reményeimről pedig inkább hadd ne
beszéljek, hiszen senuni sem biztos, semmit sem tudhatunk előre.
Sz. A.
16
( KANIZSA - leati-teHU e^éa^é^)
EGYÜTT A CSALÁD
Rövid szünet után újra van élet a Zala Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet felügyelete alatt működő palini Családias Otthonban. A fiatal házaspár, Tóth Attila és felesége, Tóthné Prepok Annamária közel egy éve nevel állami gondozott gyermekeket, és ebben segítségükre Tóth úr édesanyja, Tóthné Lukács Jolán van, aki gyermekfelügyelői beosztásban dolgozik. Az otthon életéről a „ház urával", Tóth Attilával beszélgettünk.
- Honnan jött az ötlet, hogy a palini Családias Otthon vezetője legyen?
- Édesanyám már nyolc éve nevelt állami gondozott gyermekeket, és az ő ötlete volt tulajdonképpen, hogy ugyanazt, amit eddig csinált, így most jobb körülmények között tudnánk folytatni, ha a család összefogna. Ezért pályáztuk meg a megüresedett otthont.
- Milyen pályamódosítást jelentett ez az Ön számára?
- Képesített könyvelőként dolgoztam tíz évig, aztán számítógép programozó voltam, miután elvégeztem egy tanfolyamot, most pedig e szakterületen járok főiskolára. Ezt váltotta fel a nevelőszülőség, illetőleg nem is felváltotta, mert a kettőt szeretném párhuzamosan csinálni. Úgy gondolom, a számítástechnika a jövőt tekintve és a gyermekek nevelésében is nagyon nagy szerepet játszhat, mindenképpen hasznukra válhat, ha megismerik
- Jut idő mind a kettőre? Mert a családi otthont vezetni 24 órás feladat...
-Ez a vezetés nem olyan, hogy csak én magam intézem a dolgokat, hanem nyilván a család, és főleg édesanyám nagy szervezőkészsége jelent sok segítséget. Ezzel együtt kell, hogy jusson idő mind a kettőre, a gyermekek tanulásába becsempészem a számítástechnikát.
- Maga az otthon már régebb óta működik. Mióta élnek Önök itt?
- Egy esztendeje, 1996. augusztus 1-je óta birtokoljuk a lakást.
- Megünneplik a jubileumot?
- Igazából még nem készültünk rá tudatosan, de számunkra ez nem is volt akkora váltás. Sokan kérdezték annak idején, hogyan merünk belevágni, micsoda nagy feladat ez. Részünkről természetes folytatása volt ez annak, amit eddig csináltunk, hiszen amíg édesanyám nevelte a gyermekeket, addig is családi dolog volt. Eleinte én voltam a „nevelőszülő-helyettes", aztán a feleségem lett, amikor az édesanyám hivatásos nevelőszülő volt. Tehát nem beszélhetünk akkora váltásról, hogy akár ünnepeljünk.
- Honnan kerültek a gyermekek a házba?
- öten velünk jöttek Bázake-rettyéröl, ott is együtt éltünk, négy régi lakót visszahelyeztek ide, amikor indult az otthon, három óvodás kislány pedig februárban került a családba, így most teljes a létszám, tizenketten vannak, és még meg kell említenem a saját gyermekünket, Benjámint, aki ötéves, s belenőtt a közösségbe, kölcsönösen szeretik egymást.
- Milyen korúak az itt élő gyermekek?
- Hal kis- és nagylányunk van és hat kis és nagyfiúnk. A három óvodás kislányon kívül mindenki általános iskolába jár. Hárman már nyolcadikba mennek az ősszel, s lassan azzal kell foglalkoznunk, milyen szakmát tanuljanak a mai nehéz gazdasági helyzetben, amellyel aztán el is tudnak helyezkedni és a saját lábukra tudnak majd állni.
- Kellett valamilyen nehézségekkel megküzdeniük a gyermekekkel kapcsolatban?
- Tizenkét gyermek ha semmit sem csinál, már akkor is gond van velük.
Olyan hétköznapi feladataink vannak, mint bármely más családnál - óvodába elvinni őket, az iskolai tanszereket beszerezni -, s mivel a gyermekek egy része régebbi családi hátterénél fogva veszélyeztetettebb, így kisebb magatartási problémákkal is meg kell küzdenünk ezeket le kell győzni.
- Mivel tudnak örömet szerezni a gyermekek?
- A szeretetükkel. Bennük van van egy olyan hatalmas szeretetigény, amelyet a korábbiakban nem kaptak meg, s ezt mi igyekszünk pótolni. De örömet szereznek azzal is, ha valamiben ügyesen segítenek, ha jól tanulnak, ha a tekintetükből látjuk, hogy örülnek. Azt szereménk, ha a lehetőségeinkhez képest családban, családias körülmények között nőnének fel.
- Említette az iskolások legfontosabb feladatát, a tanulást. Milyen eredményekkel végeztek a diákok?
- Három csoportban készülünk a következő napra. Mindent megbeszélünk különösen a matematika megy nehezebben, de következetesen számonkérünk mindent, mert csak így érhetünk el eredményt. Bukásunk szerencsére nem volt, s a tanulmányi eredmények meglehetősen jók: 3,5-4,4 között vannak.
- Hogyan telik a nyár?
- Igyekszünk elfoglaltságot találni nekik le kell kömi őket. A nevelés
1997. július 11.
alapvető része, hogy a házimunkából is kivegyék a részüket, a szobájukat, szekrényüket rendben tartják, a konyhában segítenek, játszanak. Szeretnénk az udvarra egy ping-pong asztalt, ez az ő nagy kérésük. Amennyire az anyagi lehetőségeink engedik, nyaralni is megyünk. A Balatonra az intézet szervez üdülést, mi pedig közösen azt tervezzük, hogy elutazunk a Velencei-tóhoz sátorozni, mert van elég felszerelésünk sátrunk A városba is bejárunk olyan programokra, amely az érdeklődésüknek megfelel.
- A környék hogyan fogadta be a gyermekeket?
- A szomszédokkal nagyon jó viszonyt sikerült kialakítani, nincs probléma, s az iskolában is megjegyezték, hogy nem különböznek a többi diáktól
- Mit szeret Ön ebben a munkában? De lehet, hogy ezt nem is munkának kellene nevezni...
- Én is úgy fogalmaznék hogy ez nem munka, hanem életforma, s hozzám nagyon közel áll.
- Ha ü\'z év múlva készítenénk riportot, akkor is itt beszélgetnénk? Hogyan képzeli el a jövőt?
- Amikor elhatároztuk, hogy megpályázzuk az állást, hosszú távra terveztünk, de ezt nem is lehet rövid távra. Nevelem egy évig a gyermeket, aztán meggondolom magam, s utána nem nevelem tovább. Nem tudom elképzelni, hogy ilyet lehetne tenni. Bízom benne, hogy öt, tíz, tizenöt év múlva ugyanitt ugyanerről beszélgethetünk.
Horváth Honit
„Családi életre nevelés...\'*
A szeptembertől induló Nemzeü Alap Tanterv lehetővé teszi a diákoknak, hogy az alap és szaktantárgyakon kívül, olyan témakörökre is betekintést nyerhessenek, melyek megkönnyítik számukra, hogy az élet különböző területen is megfelelően helytálljanak. Mivel az embereket leginkább a szerelem, a kiegyensúlyozott magánélet teszi boldoggá, azért ideje ezt is tanulni, hiszen az egészséghez mindez hozzátartozik. Az egészség pedig - mint tudjuk - nem a betegség hiánya, hanem a teljes testi, lelki, szeUemi jólét (WHO).
S, hogy valóban lehet ezt tanulni? Igen. Az elmúlt hetekben az ANTSZ felvállalásával megyeszerte indítottak általános és középiskolai pedagógusok számára családi életre nevelés címmel felkészítő tanfolyamot. Városunkat a Széchenyi István Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola, valamint a Batthyány Lajos Gimnázium és Szakközépiskola pedagógusai és a középiskolák ifjúsági védőnői képviselték. A kurzus végén a sikeres írásbeli vizsga után dr. Czeizel Endre orvos-genetikus aláírása által hitelesített oklevelet kaptak, ami feljogosítja őket ezen tantárgy oktatására. S, hogy szükség van-e minderre? A tizenéveseket eddig hagyták felkészületlenül nekivágni a nagybetűs Életnek, s ez bizony sok-sok kudarcot hozott magával. Ez a tantárgy tulajdonképpen egy szexuáüs felvilágosítás lesz, ami az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés fontos, nehéz és kényes területeit tárgyalja. Például nemi higiénia, szexuálisan terjedő betegségek (SZTB), helyes fogamzásgátló módszerek, s tinédzserek személyiségfejlődése. De szó volt a családtervezés fontosságáról, cigaretta, kábítószer és az alkohol kóros következményeiről. Ezután talán lehetőségük lesz olyan pszichológia-fizikai tudás megszerzésére, mely elősegíti az opümális egészségkultúrát, ami a harmonikus életvezetésükhöz, párkapcsolataikhoz, életükhöz szükséges lenne.
Természetesen nem kötelező a tantárgy bevezetése, az iskola szuverén joga eldönteni, hogy fontos-e a számukra ezen tantárgy oktatása vagy sem. Mi csak remélhetjük, hogy az iskolák zöme él majd a lehetőséggel.
R.R.
1997. július 11.
( KANIZSA - *7eaU-UÜU e^ifié^)
17
PSZICHOLÓGUSNÁL
Hosszú évek óta működik Kanizsán az a Nevelési Tanácsadó, mely intézmény neve utóbbi éveiben szinte egybeforrt Balassáné Tüske Ágnes pszichológus nevével, tevékenységével. De sok fiatal nem innen, hanem a megyei katonai sorozóbizott-ságban végzett munkájáról ismerheti nevét Találkozásunkkor mégis inkább a Tanácsadóban végzett munkájáról kérdeztem először: - Tizenöt éve dolgozom a nagykanizsai Nevelési Tanácsadóban, hét éve lettem ennek az intézménynek a vezetője. Itt a háromtól tizennyolc éves korú gyermekekkel foglalkozunk, tanulási és magatartási zavarokkal, különféle neurotikus tünetekkel. De megfordulnak nálunk beilleszkedési zavarokkal küszködő gyerekek is. Azonban természetesen nemcsak a gyerekekkel foglalkozunk, hanem a szülőkkel is fel kell hogy vegyük a kapcsolatot,amikor egy gyermek vizsgálatáról, vagy terápiájáról van szó, illetve hogyha szükséges, akkor megkeressük és segítséget kérünk az adott gyerekkel kapcsolatban álló óvónőtől, vagy pedagógus kollégától. Speciális tesztekkel végzünk különféle vizsgálatokat, s miután sikerült felderítenünk a probléma, problémák okát, különféle terápiás módszereket alkalmazunk ezen ok felszámolására, leküzdésére. A nagykanizsai Nevelési Tanácsadóban speciális fejlesztő terápiaként foglalkozunk óvodás gyerekekkel, akik számára iskolára felkészítő foglalkozásokat tartunk. Ennek a célja az iskolai, tehát írási, olvasási és számolási zavarok megelőzése. Elsős és másodikos dyslexiás gyerekeknek speciális dyslexia, illetve számolási zavarok esetén dyscalculia terápia. A pszichoorganikus szindrómával küszködő gyerekeknek speciális szenzoros integrációs terápiával segítünk. Serdülő
gyerekeknek önismereti csoportokat szervezünk illetve vezetünk a kolléganőmmel együtt, „Baráti Hang" néven telefonos lelkisegélyszolgálatot működtetünk, melynek a supervisióját a pszichológus kolléganőmmel együtt csináljuk E szolgálat abból a célból jött létre, hogy a fiatalok ezt a tanácsadót anonim módon felhívhatják, ahol egy kortársuk ül a telefonnál, illetve próbál segítséget adni a problémák megoldására, ők először önismereti csoportban vettek részt, majd számukra pszichológiai ismereteket adtunk át. ők például osztályfőnöki órákat is tartanak
A legkülönfélébb problémákkal keresnek meg minket, neurotikus zavarokkal, éjszakai ágybavize-léssel, aminek nagyon sok oka lehet, aztán éjszakai alvászavarok szoktak felmerülni a problémák közt. Gyakorlatilag a pszichés betegségek teljes palettája előfordul mindazon esetekben, amikkel hozzánk fordulnak segítségért. ¦
- Mennyire problémás a kanizsai fiatalok helyzete?
- Úgy gondolom, hogy semmivel sem problémásabb Kanizsán, mint az országban máshol. Az viszont sajnálatos tény, hogy nálunk növekvő tendenciát mutat a problémás gyerekeknek a száma. Eves szinten körülbelül ötszáz esetben kenésnek meg minket, ami egy három évvel ezelőtti háromszázhoz képest egyértelműen növekedést jelent.
- Ön miben látja ennek az okát és mennyire súlyosak ezek a problémák?
- Egyre súlyosabbak a problémák, egyre hosszabb terápiát, illetve gondozást igényelnek azok az esetek, amelyekkel minket felkeresnek. Hogy miért nő az esetek száma? Ebben közrejátszik az is, hogy a diagnosztikánk egyre javul, tehát hamarabb kiszűrjük azokat a problémákat, amik felmerülhetnek Ezeket természetesen igyekszünk megelőzni, illetve az iskolákban súlyosbodtak a problémák. Igen nagy a tantervi követelmény, amit nagyon gyors tempóban kell elsajátítani a gyerekeknek. De ezenkívül a családokban is mind gyakrabban merülnek fel problémák gyakorlatilag ahogy súlyosbodnak a társadalomban a problémák úgy ezek nálunk azon nyomban megjelennek. A gyerekek számára jóval nehezebb eligazodni a mai
világban, mint néhány évvel ezelőtt. Nagyon sok kísértésnek vannak kitéve, és itt nemcsak a drogproblémára gondolok. Legalább akkora probléma az alkoholfogyasztás, a dohányzás is. De természetesen a biológiai érés mellett felmerül a pszichés érés folyamata is, ami vagy bekövetkezik vagy nem. Egyszóval, nagyon kell félteni a gyerekeket.
- Valamikor elég unszimpati-kus tettnek számított családi vagy egyéb pszichológiai problémákkal orvoshoz fordulni. Javult mára ez a hozzáállás?
- Igen. Valóban régen azt mondták hogy aki felkeresi a nevelési tanácsadót, az vagy elmebeteg, vagy a gyereke értelmi fogyatékos, hála istennek ez a tendencia manapság már nem jellemző. Lehet hogy jobb a tájékoztatás, azt hiszem, a pszichológiai kultúra is javult valamicskét ebben az országban. És sajnos egyre több problémával találják magukat szemközt a gyerekek és a szülők, amiket egyedül már nem tudnak megoldani.
- Mi az ön szerepe a sorozásnál?
- Néhány éve született meg az a honvédelmi törvény, ami előírta azt, hogy az orvosi vizsgálat mellett pszichológiai vizsgálaton is részt kell vennie a sorköteles katonáknak Ennek a törvénynek szerintem egyértelműen az öngyilkosságokra és a fegyverrel való visszaélésekre hajlamos, a katonaság intézményébe beilleszkedni képtelen személyek kiszűrése volt a célja. Nagyon sok volt az ilyen jellegű probléma, s ennek hatására írták elő a pszichológusi részvételt a sorozóbizottságok munkájában. Ez a következőképpen zajlik: Megjelennek a sorköteles ifjak, akikkel a pszichológus asszisztens egy tesztet vetet fel. Ki kell tölteniük egy az értelmi képességeket vizsgáló feladatsort, amely megmutatja, hogy az illető matematikai logikája, analógiás gondolkodása mennyire jó, milyen mértékben képes az illető a megtanult dolgokat a gyakorlatban hasznosítani. Kitöltenek egy kifejezetten pszichológiai tesztet is, mely kimutatja egyéniségük rejtett vonásait is. így ki lehet szűrni a neurózisra, labilitásra hajlamos egyéneket, s így akár tragédiákat lehet megakadályozni. Ezentúl a saját életükről kell kitölteniük egy
listát. Az eredmények kiértékelése után mindenkivel elbeszélgetek ahol tisztázódik, hogy az illető mennyiben írt igaz válaszokat, illetve próbált meg ily módon kibújni a katonai szolgálat alól. Amennyiben valódi problémák merülnek fel, pszichiátriai kivizsgálásra küldöm az illetőt, mely kötelező érvényű. Tehát első nekifutásra semmiképpen sem mentek fel senkit pszichés zavarok miatt. Amennyiben pedig katonának megfelel, de valamilyen szempontból zavarok mutatkoznak javasolhatom a korlátozott katonai szolgálatot, ami például konyhai munkák elvégzésére még alkalmassá teszi az illetőt.
- Milyen gyakori a pszichés alapon való felmentés?
- Kétszáz emberből húsz az átlag, ebből négy vagy öt, aki értelmi problémák miatt kap felmentést. Úgy látom, hogy Zala megye nem kirívó e tekintetben.
Pszichológus - pszichiáter. Mi a különbség a pszichológus és a pszichiáter között?
- A pszichológus egyetemen szerez végzettséget, ugyanúgy, mint a tanár vagy a mérnök. A pszichiáter mindig orvos, aki pszchiátriából szakosodik. A pszichiáter és a pszichológus között a legfőbb különbség talán az hogy a pszichológus nem végezhet orvosi kezelést. A pszichiáter elsősorban olyan betegségekkel foglalkozik ahol valamilyen organikus eredetű gond is létezik. Természetesen együttműködnek, hiszen egy betegség kezelése akkor sikeres, ha az orvos speciális gyógyszerrel segít a betegség minél előbbi meggyógyításában, míg ez mellett a pszichológus a pszichológiai módszerekkel próbálja a gyógyulást elősegíteni. Például relaxálni taníthatja meg a pácienst a pszichológus. Pszichotera-peuta mind a kettő lehet, de ez már egy újabb, külön képzés. Ez mondjuk úgy zajlik hogy az a pszichológus, aki pszichoterapeu-ta szeretne lenni, eljár egy super-visor pszichológushoz, aki vele fog végezni egy terápiát. Megismeri önmagát, hibáit, erejét, lehetőségeit. Ezután elméleti és gyakorlati kurzusokat kell elvégezni, ahol elméletben is tanul, valamint különféle eseteket beszél meg a supervisorával, és vele együtt kielemzik ezeket.
_ Sz.A.
1 "
1997. július 11.
18
KANIZSA - leAU-tcOU eféVfU?
Kanizsán a Citromsziget néven emlegetett lakótömb, a Dózsa György utca 73-75. szám alatti lakóegyüttes, amelyet - legalábbis hírből - mindenki ismer. Mondhatnánk úgy is: mint a rossz pénzt. Mindez csak részben fedi a valóságot, mert az elhanyagolt, rothadó épületekben nemcsak kritikán aluli lakásokban tengődnek emberek, de jobbérzésű, takaros otthonokat gondozó lakók is találhatók ott. És ott működik az az intézmény is, amelyet nemes egyszerűséggel átmeneti szállóként emlegetünk.
Igazából átmeneti férfiszálló, nappali melegedő, két szociális. Úgynevezett Segítő Szállás illetve ambuláns orvosi rendelő is működik ott.
- Mindez kiegészül egy szociális étkezdével, amely nemcsak a szállón lakókat, hanem a város rászoruló lakosságát is ellátja meleg étellel - mondja Antal Istvánná, a Vöröskereszt kanizsai titkára. - A kilencvenes évek elejétől működő szálló üzemeltetésével városi feladatot vállaltunk át. 1994-től található a mai helyén az intézmény, amelynek helyiségei két ütemben kerültek kialakításra. Idén fejeződött be a második ütem. Ötmillió forintos pályázat és rengeteg munka eredménye a mai szálló, melegedő és az egyéb szolgáltatásokat nyújtó többi helyiség illetve maga a szolgáltató tevékenység. Azt szeretnénk elérni, hogy a kanizsai önkormányzat az éves költségvetés elkészítésénél figylembe venné a:, intézmény működését és a szükséges támogatást megadná, ugyanis az elvárt szakmai programok teljesítéséhez, az intézményi feladatok hatékonyabb végrehajtásához az állami normatíva nem elég.
ÁTMENETI SZALLO ESi.4
Antal Istvánná tájékoztatása szerint a Vöröskereszt a koordináló szerepet tölti be a hajléktalanok, elesettek támogatására elkötelezettek között, így az önkormányzattal, a szociális és egészségügyi osztállyal, a Családsegítő Központtal valamint a Megyei Munkaügyi Hivatallal. Utóbbival együttműködve a szálló lakóiból tíz főt foglalkoztatnak a Csó-tónál kerti munkával intézményen belül, gombatermesztéssel és kosárfonással próbálkoznak. E tevékenységi terület sikeressége esetén a kezdeményezés ötéves folyamattá válhat.
- Mindezek mellett ezeknek az. embereknek a foglalkoztatása azt is jelenti - folytatja Antal Istvánná -, hogy segítséget kapnak ahhoz, hogy a munka révén vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba.
A Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete segítőket, támogatókat vár. Kérik a lakosságot, a vállalkozókat, szponzorokat, hogy segítsék a segítő munkát. Példaként említik a Zalakerámiát, amely a bővítés alkalmával burkolólapokkal nyújtott támogatást. Szükség van élelmiszeradományokra, használati cikkekre, bútorokra. Emellett várnak olyan szakembereket is, akik jogi. közigazgatási, szociális téren segítséget tudnak nyújtani a munkájukhoz. Szívesen látnának olyan fiatalokat, akik tanulmányaikhoz szakdolgozatot akarnak a terület feladatairól készíte-
ni, gyakorlatot kívánnak szerezni e tevékenységi körben.
- Pályázunk minden tevékenységünkre, ahova csak lehet -mondja Antalné, Marika. - Olykor rizikót is vállalunk, előbb elindítunk valamit, mint a pályázat elbírálása megtörtént volna, de optimisták vagyunk. Ezt máshogyan nem lehet és nem is szabad csinálni. Ha télen nincs elég helyünk? Él a forró drót Zalaegerszeg, Kanizsa, Győr, Kaposvár és Pécs között, hogy hol van szabad férőhely, hova lehet küldeni az ázó-fázó hajléktalant. Üdvözöljük azt, hogy a Közigazgatási Hivatal segítő partnerségére is számíthatunk. Dr. Tőke Alajos és szakmai stábja ellenőrzi, felügyeli és segíti immár a mi tevékenységünket. Ez. hiánypótló intézkedés volt, szükség lett volna már korábban is a közigazgatási rendszerbe való valamilyen bevonásunkra.
A jövő? Nagy szükség lenne női szállóra, ahol anya gyermekével, gyermekeivel lehetne melegben, fedél alatt, ételt kapna, tisztálkodási, mosási lehetőséget. A tervek között ilyen szálló kialakítása szerepel.
Az átmeneti szálló vezetője, Szirmai István azt mondja, igazából gondozási központról kellene beszélni.
- Kormányrendelet rendelkezett arról, hogy a működési engedély és a normatív támogatás feltétele az. ellenőrzés, amelyet
most a Közigazgatási Hivatal végez. - fűzi hozzá Szirmai Istvátt> - Intézményen belüli hozománya mindennek az, hogy a Vöröskereszt Megyei Szervezete létrehozta a Zala Megyei Hajléktalan Ellátó Szociális Intézmények szakmai felügyeletét. Tapasztalatunk szerint az. ellenőrzés következetes és emberléptékű.
Éves munkaterv alapjáig^^1-goznak, külsősként tudják alkalmazni a szociális munkásokat, segítő foglalkoztatásban részt vevőket. A szálló vezetője is hangsúlyozza, hogy várják a mentális. pszichés. szqcjslis, egészségügyi területeken diplomát szerzetteket illetve azokat, akiknek szakíhai előbbrejutásuk-ban a náluk végzett munka segíthet. A szállón az alkoholbetegek szociális-mentális gondozására klubot hoznak létre.
- Városszinten nem megoldott a támaszra szorulók segítése -mondja Szirmai István. - Nem látni, hogy a polgári életben megtalálnák a polgári értékrend alapján működő támaszt. Pedig erre nagy szükség lenne. Azt szeretnénk, ha a szakmai kompetenciával rendelkező hivatalok, személyek figyelemmel kísérnék azt, amit a Vöröskereszt és a vele cg yüttműködők tesznek.
A Vöröskereszt helyi szervezetét és ezen keresztül a rászorulókat az alábbi számlaszámon támogathatják pénzadományaikkal: OTP Bank Rt. Nagykanizsa 11749015-2000 2286
L. I.
MÁLTAI SZERETETSZOLGALAT
Szegénység, munkanélküliség, hajléktalanok - napjaink, jelenünk szomorú valóságának kulcsszavai. A jövő is? Segítségre szoruló emberek ma. 1997-ben. Nincsenek kevesen. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat olyan szervezet, amely az ő gondjaikon igyekszik enyhíteni. Erről beszélgettünk Kovács Lászlóval, a kanizsai szolgálat megbízott vezetőjével.
- Mikor alakult meg a máltai szeretetszolgálat kanizsai szervezete?
- 1987. december közepén volt az első alakuló ülésünk.
- Mi az Önök feladata?
- A jelmondatunk úgy szól, hogy „A hit védelme és a szegények segítés." A múltunkból is következik ez, a Máltai Lovagrend hozta létre a szervezetet, amelynek tagjai vagyunk, s ez egészen a keresztes háborúk korára nyúlik vissza.
A szeretet szolgálatában
- Mivel tudják támogatni a szegényeket?
- Nagyon sokrétű a segítségnyújtás, elsősorban anyagilag tudjuk támogatni a rászorultakat, ruhaneműt gyűjtünk a lakosság köréből, élelmiszereket, gyógyszert kapunk, bútorokat veszünk át hagyatékból, s a budapesti központon keresztül is érkeztek külföldi segélyszállítmányok.
- Milyen módon döntik el, hogy kik azok, akik valóban érdemesek a segítségre?
- Alapos szociológiai felmérést végzünk a rászorultakról, igazolniuk kell, mennyi a jövedelmük, be kell mutatniuk a nyugdíjszelvényüket, és kimegyünk a helyszínre is, megnézzük a családi körülményeket. Sokszor egészen elképesztő állapotokat találunk. Eddig 1500
azoknak a száma, akiket már fogadtunk. Van, aki hetente jár ide, s tudunk neki adni valamit. A hajléktalanokat a fűtési idényben minden pénteken vendégül látjuk reggelire. Ha a pékeknél megmarad valamilyen nagyobb mennyiségű áru, még szombaton este is kiviszem a hajléktalanszállásra. A lazsnaki szociális otthont rendszeresen felkeressük, minden hónapban kijárunk oda, kis ajándékokat viszünk nekik, s eltöltünk velük egy-egy órát.
- Ki segíti a munkájukat a lakosságon kívül?
- Felkeresünk intézményeket, gyárakat, ha meg vagyunk szorulva, s a magánkereskedők közül is nagyon sokan támogatnak bennünket. A gyermelyi tésztagyár a máltai központon keresztül ne-
künk is tud juttatni készítményeiből.
- Említette a nyugdíjasrendezvényüket. Mivel foglalkozik még a szervezet?
- Kórház.! beteglátogató csoportunk minden kedden elmegy a gerontológiai és a pszichiátriai osztályra, és főleg olyan embereket keres fel, akikel senki nem látogat. Sok embernek lesz szüksége továbbra is segítségre, viszont, a\\ támogatóink körét bővíteni kellene, jó lenne, ha többen segítenének bennünket, hiszen a világon elismert szervezet a máltai. 97 országban vannak segélyszervezetek. Mi csak akkor tudunk segíteni, ha nekünk is vannak támogatóink, de) tagokat is szívesen várunk, egyet-\' len kikötésünk van, a jelentkezd keresztény legyen és gyakorolja a vallását.
Horváth Ilona
1997. július 11.
KANIZSA - "íutc-üUt ifitftí?
19
AZ OTTHONTALAN EMBER A SZEGÉNYNÉL IS SZEGÉNYEBB
A „hajléktalan" megnevezés tartalma az elmúlt évek során jelentős változáson, differenciálódáson ment keresztül. A hajléktalanok nem kezelhetők homogén csoportként, ezért a velük való foglalkozás is mindenképp megköveteli, hogy különböző szakemberek összehangolt munkával próbáljanak segíteni rajtuk.
A hajléktalanság problémakörével foglalkozó kutatások egyik fontos tanulsága, hogy ez a populáció speciális alcsoportokra bontható. Ebből következik, hogy bármiféle beavatkozás megkezdésének előfeltétele ezen alcsoportok szo-ciokulturális életút- és személyiségvizsgálata, pszichológiai problematikájának feltárása.
A hajléktalansághoz nagyon sokféle út vezet. Az okokat tekintve egyértelműnek tűnik, hogy a szegénység a hajléktalanná válás első számú kiváltó oka. Dr. Levendel László (1992) a munkanélküliséget, a válásokat és az alkoholizmust jelöli meg elsődleges okként. Gyuris Tamás és munkatársai az okok közül a családi konfliktusokat, a tömeges elbocsáj-tásokal és a lakáshiányt emelik ki.
Nyilvánvaló, hogy az okok átfedik egymást, egymást erősítik és egymásra hatva idézik elő a hajléktalanságot. A hajléktalanná válásban erősen hatnak az egyén társas hely-
zetéből és személyiségéből adódó pszichológiai problémák is. Érdemes lenne ezzel helyi szinten is behatóbban foglalkozni, hiszen a nagykanizsai hajléktalanok helyzetéről sem készült átfogó, a hajléktalanság korai előzményeit kutató vizsgálat az Átmeneti Szálló (Dózsa üy. u. 73.) 1993. évi megnyitása óta.
A hajléktalan-ellátás szakmai kontrollját, a fejlesztés és továbbfejlődés szakmai irányának kijelölését, a szociális ellátásban betöltött szerepének meghatározását megoldatlannak érzem helyi szinten. A Vöröskeresztet mindenképp köszönet illeti, amiért a helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján vállalta a hajléktalanokat befogadó Átmeneti Szálló működtetését. Sajnálatos, hogy a hajléktalanságból kivezető lehetőségek kidolgozására és főleg azok megvalósítására már nem maradt elég társadalmi erőfeszítés. Látni kell, hogy a hajléktalanoknak biztosított szálláslehetőségek hosszú távon zsákutcának bizonyulnak, mert előbb-utóbb a rendszer bedugul, és végtelenségig nem lehet a férőhelyek számát növelni.
A fejlesztésnek ma már sokkal inkább a védett munkahelyek teremtésére, reszocializá-ciós és rehabilitációs programokra, és olcsó lakhatási le-
hetőségek megteremtésére kell irányulniuk. A mai helyzet további fenntartása együttjár a helyzet konzerválásával, ami pedig nem más, mint a hajléktalanok megtartása abban a közömbös, passzív, önkontrollt vesztett helyzetben, amelybe süllyedtek. Ebben a helyzetben a hajléktalan szociálisan és mentálisan teljesen elszigetelődik, egyre inkább magára marad a számára rosszindulatúnak és ellenségesnek megélt világban. A „külvilághoz" fűződő kapcsolatai megszűnnek, a hajléktalanságon kívüli léthez kapcsolódó kötelékeit teljes mértékben elveszíti. Kialakul egy úgynevezett „menhely szindróma", amely együttjár az önértékelés csökkenésével, a személyes sorsa feletti kontroll elvesztésével. Ebben a helyzetben a régóta hajléktalanokat a sorsuk iránti teljes közömbösség jellemzi, a segítő intézménytől függnek, önállóan leginkább már csak a napi „búfelejtő" alkohcjlmennyiség elfogyasztására törekszenek.
A hajléktalanok körében kirívóan magas az alkoholisták száma, így ha a problémát komplexitásában nézzük, kézenfekvőnek tűnik először ezzel a problémával szembenézni. Ezzel együtt látni kell azt is. hogy az alkohol okozta probléma nem kezelhető kiragadva a hajléktalanság problémaköréből.
Kizárólag olyan komplex program hozhat sikert, amely széles szakmai síkon, többféle szakember (orvos, pszichológus, szociális segítők stb.)
FELHÍVÁS
A Családsegítő Központ felhívással lyrclul a város lakosságához, hogy adományaikkal segítsék a rászorulókat. A szervezők szívesen vennének:
- használt ruha, cipő,
- iskolaszer, tanszer,
- bútor, berendezési tárgyak.
- háztartási eszközök,
és egyéb adományokat, melyet naponta 8-16 óra között lehet az intézménybe eljuttatni (Nagykanizsa, Erzsébet tér 21), illetve telefonon történő (312-214) egyeztetés után a szervezők vállalják az. adomány elszállítását is.
összefogásával próbál a problémához közelíteni.
Ha van a városban olyan szakmai stáb. amely felelősséget érez a hajléktalanok ügye iránt, és akad olyan szervezet, amely szívügyének tekinti az ezzel való foglalkozást, akkor kötelességünk minden segítséget megadni munkájukhoz.
Ennek egyik jele. hogy a Vöröskereszt égisze alatt MENTÁL-SZERVI7. \'98. címmel pályázatot adott be a l\'HARE LIEN mikro-projekt címmel meghirdetett lehetőségre egy szakmai csoport. A pályázat elsődleges célja a hajléktalan Átmeneti Szállón egy absztinens részleg kialakítása, illetve a későbbiek során egy városi alkoholmentes klub működésének beindítása.
Valami tehát elindult.
Nagy János szociális munkás
Nagykanizsán sajnos - mint másutt az országban, világban - nagy számban találhatók alkoholbetegek. Az ő megsegítésükre szervezett társaság, kör szorosan összefügg Balogh Tibor képviselő, református lelkész nevével. Tevékenységükről ő maga beszél:
- Ez a kör a kilencvenes évek elején alakult meg. a Soros Alapítvány és a Szociális és Egészségügyi Osztály támogatásával, méghozzá abból az apropóból, hogy a református iszákosmentő\' akció keretében tartottak egy konferenciát. Erre a konferenciára egy nagyon kemény alkoholista kanizsai
Alkoholbetegek
fiatalember is eljutott és kéthetes intenzív kurzus után úgy érezte, hogy meggyógyult. És valóban hat hónapon át teljesen absztinens volt. Akkor léphetett az akkor még létező\' úgynevezett Kék Kereszt mozgalomba, ami a meggyógyult alkoholistákat foglalja magába. Ez a fiatalember kezdeményezte, hogy itt Kanizsán is alapítsuk meg valamilyen jármában a Kék Kereszt mozgalom helyi szervezetét. Mivel a környezetben mindenki dohányos volt, ezért alkoholbetege-
ket segítő\' körként alakult meg. A helyet e kör számára a kanizsai református egyházközség biztosította. Minden héten egy alkalommal jövünk össze, s ilyenkor beszélgetünk, szeretettel várjuk mindazokat, akik alkoholbetegként kitörni szándékoznak betegségükből. Ezeknek az embereknek minden esetben egyengettük az útját az iszákosmentó\' misszió gyógyító konferenciára. Dömösre. Tudniillik mi magát a gyógyítást nem tudjuk felvállalni, hiszen erre nincs képzettségünk.
Az utógondozást vállaljuk fel. ami nagyon fontos abból a szempontból, hogy összejövünk, mindenki elmondja gondjál-baját, mi történi vele. együtt énekelünk, imádkozunk, s így a kapcsolattartás megvan. Ennek a körnek a munkájában érdekes módon pont az alapító nincs már benne, ugyanis ő időközben visszaesett. S hogy mennyire nem egyházhoz kötődő ez a kör. azt bizonyítja, hogy minden résztvevő katolikus. Eddig öten vetlek részt a dömösi konferencián, és ölükből kelten már teljesen absztinens módon élik az életüket.
20
KANIZSA - ~?eaU-UÜU, e^Aé^

július 11.
SZÜLETÉSNAP VÉRADÁSSAL
A vérellátás állami feladat. Önkéntes és térítésmentes. Életet menthet, életet ment. Nagykanizsán ezzel a Vértranszfúziós Állomás foglalkozik, amelynek vezetőjével, di. Kőc.s Máriával arról beszélgettünk, mi a feladatuk, milyen a vérellátás mai helyzete^ kitől várnak segítséget.
- A feladatunk a nagykanizsai kórház betegeinek vérrel, vérkészítményekkel való ellátása, azon kívül a kórház betegeinek és az ambuláns betegeknek a vércsoport-vizsgálata, de pár esztendeje - amióta kötelező - az ellenanyag-vizsgálatot is végezzük.
- Itt az AIDS kiszűrésére kell gondolni?
- Nem, mi a vércsoporttal összefüggő dolgokat tudjuk vizsgálni, itt a vércsoport antigének ellen termelődött ellenanyagokról van sz.ó. Ha valaki már vért kapott, vagy olyan betegsége van — pl.: immunrendszert érintő — vagy pedig több terhessége volt, akkor kialakulhat valamilyen ellenanyag a beteg szervezetében. Nem törvényszerű, hogy kialakuljon, de kialakulhat. Ezeket vizsgáljuk éppen azért, hogy a transzfúzió - tehát ha egy beteg vért kap - számára minél biztonságosabb legyen, a transzfúziós szövődményeket minél inkább kivédjük. Mindettől függetlenül nem mindent tudunk kimutatni, és nem biztos, hogy kivédjük, de ez azért van, hogy minél biztonságosabban lehessen transzfundálni a beteget. Ez a mi feladatunk.
A donor kivizsgálásába valóban beletartozik sok minden, így az AIDS vírusainak (HIV 1, 2,), a májgyulladás vírusainak - B, C típusú - vizsgálata, amelyet összességében vírus-szerológiának neveznek, de ezeket Zalaegerszegen végzik. Az Országos Vérellátó Központ meghatározta, melyek azok az állomások, amelyek ezeket a vizsgálatokat megcsinálhatják, s 1986-tól, amióta kötelező a HIV-szűrés, ez a megyeszékhely feladatai közé tartozik.
- Kiket látnak még el vérrel, vérkészítményekkel?
- Zalaegerszegen a körzetünkhöz tartozó szívműtötteket, ha nincs a véradó állomáson annyi és olyan vérkészítmény, amelyre szükség van, de az intézetek egymásnak mindig átadják a „felesleges" vérkészítményeket. Ha mi meg vagyunk szorulva, akkor az országos hálózatból is kérhetünk segítséget, s ez fordítva is működik. „Nagy családnak" nevezte még annak idején Hollán professzor asszony a véradó hálózatot, de így is van, meg is maradt ez a szemlélet nálunk. Zalaegerszegéi temészetesen kötelesek vagyunk segíteni, sőt elvárják, és ha ritka vércsoportról van szó,\' behívunk véradókat.
- Milyen feltételeknek kell megfelelnie egy véradónak?
- Az első véradó legyen 18 és 60 év közötti, a többszörös dono-
raink 65 éves korukig adhatnak vért. Legyen egészséges, érezze annak magát a véradó. Bárki jelentkezhet, semmi egyéb kikötés nincs, de természetesen mindenkit kivizsgálunk, hogy alkalmas-e.
- Mennyi vért ad egy ember egy-egy alkalommal?
- 400-450 millilitert. Ennek semmilyen káros hatása nincs az emberi szervezetre, semmi problémát nem okoz ennyi vér elvesztése, hamar pótlódik.
- Mennyi véradójuk van átlagban évente?
- Az elmúlt esztendőről tudok pontos adatokat mondani. 1996-ban 3627 véradónk volt, s ők 1451 liter vért adtak. Ez az elmúlt évekhez képest bizonyos fokú csökkenést jelent, amely országos tendencia. A jelentkezők száma lényegesen nagyobb - 4300 fő volt tavaly —, de nagyon sok volt a kiszűrtek száma. Mindez a lakosság egészségi állapotának romlásával magyarázható, a donorok sem egészségesebbek, mint az. átlagpopuláció.
- Ebben rejlik a csökkenés oka?
- Nem, a csökkenés elsősorban a nagyvállalatok megszűnése miatt következett be, bár az egészség is közrejátszott ebben. Akárki akármit is mond, nem az emberiesség veszett ki a dolgozókból, hanem régen a szocialista brigádmozgalom - biztos, hogy sok mindenre nem volt jó - egyik feladata volt a véradás, akkor az. tulajdonképpen jó pontnak számított, ha valaki elment vért adni. Egy vállalattól alkalmanként eljöttek negyvenen, ötvenen, s ez egészséges létszám volt egy héten. Most nagyobb cégek nem nagyon vannak, a kisebbek pedig nem engedik el munkaidőben a dolgozókat, amit tulajdonképpen meg is lehet érteni, mert a saját zsebükre megy. Régóta szó van arról, hogy valaki finanszírozná a kieső időt, amelyei a donor véradással tölt, de egyelőre nincs ebben a kérdésben előrelépés, pedig a vérellátás állami feladat.
- Hogy tudják a hiányt pótolni?
- Azt hiszem, tulajdonképpen az országban megvan a megfelelő donor-létszám, bár bizonyos területeken - így Budapesten - kisebb, mint amire szükség lenne. Az volna a jó, ha tudnánk az országos vérkészletről, mert akkor lehetne gazdálkodni a vérkészítményekkel, hiszen ezeknek is van lejárati ideje. Azon kívül pedig változtatni kellene a szervezési módszereinken — a vöröskereszt a rendszergazda eredetileg - miután a vállalatoknál elég nehéz megszervezni a ¦ véradást, bár Nagykanizsán a Tungsramnál például még meg lehet oldani. Meg kellene próbálkozni a lakótelepi véradással, amely bizonyos helyeken már működik, de egy országos értekezleten hangzott el, hogy az autómárka-kereskedések így is reklámozzák magukat. Jó ötletnek tartom.
- A 18. életévüket betöltött fiatalokat hogyan szervezik be?
- Országosan vannak olyan felhívások, hogy „ Ünnepeld a 18. születésnapodat véradással!" Nálunk a szakközépiskolák ötödéves és a negyedikes évvesztes tanulói számára szerveznek véradónapokat. Elég szép létszámmal jönnek a Cserhátiból és a Zsigmondy— Winkler szakközépiskolából, s a donorok nagy része az iskola befejezése után is véradónk marad, s ezért köszönettel tartozunk nekik és természetesen az összes segítőnknek.
- Végül engedjen meg egy személyes kérdést! Ön hogyan került erre a pályára orvosként?
- Nem így születtem... Gyermek-, orvos szerettem volna lenni, de annak személyes oka van, hogy miért nem lettem. Amikor végeztem az egyetemen, egészen más pályázati rendszer volt, mint most, három állást kelleti megpályázni.
Miután én zalai vagyok, Miháldról származom, nem akartam elmenni Szabolcs-Szatmárba, körzeti és belgyógyászati állás pedig nem volt a környéken. 1979-ben kezdtem, s Turányi doktor javasolta nekem, hogy menjen el, meglátja... Egy orvosi egyetemet végzettnek -az. az igazság - nem az az. álma, hogy Vértranszfúziós Állomáson dolgozzon, hanem hogy betegeket gyógyítson. Nem nagy lelkesedéssel vállaltam el, de itt örültek nekem, mert a főoi~vos úr már több éve egyedül volt. Aztán szakvizsgáztam, transzfúziológus leltem, meg is szerettem á munkát, a donorokkal való foglalkozást. Különböző emberekkel ismerkedem meg, különböző emberi sorsokkal és a sokszoros véradókkal is jó kapcsolat alakul ki, a több egység vérrel vagy több alkalommal transzfundált betegekért pedig együtt aggódunk a kezelő osztály dolgozóival.
Horváth Ilona
EGY EMBERKÖZELIBE KÓRHÁZ?
A kanizsai kórházban a betegek egy idő óta meglepetten kapják fel a fejüket. Egy részük akkor, amikor a nővér megkérdezi tőlük, hogy hogy szeretné, ha szólítanák, vagy hogy vannak-e látogatási problémái. Másik részük akkor, amikor én kérdezem meg őket, hogy hallottak-e már ilyenről.
Az elv, hogy törődnek a beteg lelkiállapotával, igazán szép. A kérdés az, mennyire válik ez be a mi magyar mentalitásunkkal. Papp Péter gazdasági igazgató úr véleménye szerint, a kórházak közötti verseny miatt is szükséges, hogy a betegek „kellemes" élményekkel távozzanak tőlük. Ügy gondolja, hogy a beteg gyógyulása érdekében, a szakmai tudás és a tárgyi felszereltség mellett - amennyire a beteg engedi -, figyelembe kell venni a beteg kívánságai! is. Mindenképpen számít arra, hogy a változtatások sikeresek lesznek.
Az ápolási lapot, amit a pszichiátriai osztályon egy éve sikeresen használnak, már több osztályon is bevezették. A különböző osztályok saját igényeiknek megfelelően alakítottak ki variációkat. A nyomtatvány két részből áll: az adatfelvételből és a gyógyszeres kezelés dokumentációjából. Az ápolási lap célja, hogy a beteg és a nővér között személyes kapcsolat alakuljon ki, a beteg érezze, hogy törődnek vele. A kérdések által olyan problémákra derülhet fény, amikre különben nem terelődött volna szó. A lap a betegnek egyénre szabott ápolást biztosít. Az ápolási lap szakmai szempontból is hasznos mindkét oldal számára. Bizonyos osztályokon így már a felvételkor kiderülhet, mit lehet elérni az. adott betegnél, a nővérek számára pedig egy-egy eset utólagos megbeszélése fejlődésre ad lehetőséget, és nyilvánvalóvá teszi a felelősségüket és munkájuk fontosságát. Jogi szempontból sem mellékes, hogy ha valami probléma adódik, nyomon lehet követni a kezelés folyamatát. Dr. Hortobágyi Tibor, a pszihiátriai osztály főonosa elmondta, hogy a lap segíti az oi-vosi munkál, és segíti átlátni a szociálpszichológiai összefüggéseket. A pszichiátrián ezen felül még egy naprakész betegmegfigyelő lapot is vezetnek, amin az aznapi vizsgálatok, beavatkozások és a nővér aláírása szerepel.
A különböző ápolási lapokon különböző kérdések szerepelnek. A legtöbb lapon szerepel - a már említett - kérdés, hogy hogyan szólítsák, a gyermekosztályon pedig megkérdezik, hogy mi a kedvenc játéka, vagy hogy egyedül alszik-e. A pszichiátrián érdeklődnek arról például, hogy tud-e rendesen aludni, nincsenek-e rémálmai.
Nyilvánvaló, hogy - a pszichiátriát kivéve - az újonnan bevezetett ápolási lap használata a kezdeti stádiumban van.
A megkérdezett betegek nagy része nem hallott semmit, sem a fent említett, sem néhány más, szintén az ápolási lapon szereplő kérdésekről. Szerencsére csak néhány olyan beteggel beszéltem, aki maga volt kénytelen feltalálni magát segítség nélkül. A többi beteg elégedetten nyilatkozott az ápolásról, de nem emlékezett arra, hogy kérdezték volna őt. Azok a betegek, akik emlékeznek ezekre a kérdésekre, figyelmesnek és körültekintőnek találták.
Ezek szerint így, vagy úgy a rendszer működik. Papírral és anélkül.
T.J.
1997. július 11.
KANIZSA - 1eaU-íeOU cfte^e?
21
A LEGFIATALABB LAKÓ HATNAPOS
1996. október l-jétől új irányítója van a nagykanizsai Csecsemő- és Gyermekotthonnak Bognár Veronika személyében. Az intézmény fiatal vezetőjével arról beszélgettünk, milyen tervekkel vágott neki az otthon vezetésének, hogyan, élnek ma a ház kis lakói.
- Ön nem régóta vezetője a csecsemőotthonnak. Honnan jött az ötlet, hogy ezt a feladatot elvállalja?
- Előzőleg a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben dolgoztam két évig. A múlt esztendő nyarán írták ki a pályázatot, mert megüresedett az otthonvezetői állás. Akkor beadtam a pályázatomat, és sikerült megkapnom az állást.
- A végzettsége ezek szerint ehhez kapcsolódik...
- Szociális munkás vagyok, most pedig még egy főiskolára járok szo-ciálpedagógia szakra, másoddiplomás képzésben veszek részt.
- Milyen tervei voltak, amikor megpályázta az állást?
- A gyermekvédelem számomra nem volt új terület, hiszen miután diplomát szereztem, rögtön a gyermekvédő intézetben kezdtem el dolgozni, de ott nem kicsikkel, hanem inkább a serdülő korosztállyal foglalkoztam. Nagyon szerettem csinálni, de úgy gondoltam, kisebb korban sokkal nagyobbak a lehetőségek a gyermekek személyiségének a kibontakoztatására és a későbbi elhelyezésük megszervezésére, tehát több lehetőséget láttam ebben a munkában. Az nem volt tervem, hogy megváltoztassam az otthont, hiszen nagyon jól bevált rendszer és módszer szerint dolgozott. Egy budapesti módszertani intézet útmutatásai alapján ment a munka, ,v ezt folytatjuk tovább. Talán abban szeretnénk változtatni, hogy még családiasabb légköri tudjuk teremteni a gyermekeknek, hogy ne bura alatt nőjenek fel, hanem nyissuk ki előttük a világot. Fontos, hogy minél jobban tudjanak tájékozódni az éleiben, minél több élményük legyen. Nagyon lényegesnek tartom még a gyermekek további sorsának az intézését. Sokan azt hiszik, hogy
LÁTOGATÁS A CSECSEMŐOTTHONBAN
nálunk csak csecsemők vannak, pedig egészen iskolás korukig élnek itt a kicsik, utána elkerülnek valahová, s itt a nagy kérdés, hogy hová. Mi arra törekszünk, hogy amelyik gyermeket csak lehet, vagy a vérszerinti családhoz helyezzük vissza, vagy nevelőszülőhöz, és ha mód van rá, akkor ölökbe adjuk, bár nálunk nagyon kevés az örökbe adható kicsik száma. Szerelnénk elkerülni azt, hogy intézetbe kerüljenek.
- Mi az Ön által említett módszer lényege?
— Ez a csecsemőotthonban élő gyermekek gondozására vonatkozik. Az itt élőket kicsit más módszerekkel kell nevelnünk, mint a családban lévő gyermeket. Csoportban dolgozunk, egyben - ideális esetben - maximum nyolcan lehetnek, s velük néhány állandó gondozónő foglalkozik azért, hogy a gyermekeknek stabil kapcsolatuk legyen velük. A módszer egyébként a kicsik önálló aktivitására épül, így
próbálunk nevelni. Nem akarunk semmit kényszeríteni, hanem mindenkit a saját fejlődési üteme szerint gondozunk, tanítunk.
- Hányan vannak jelenleg az otthonban?
- Az intézmény 56 férőhelyes, ennyien is vagyunk, ez egyébként ritka. A legfiatalabb lakónk most hatnapos.
- Hogyan kerülnek Önökhöz a gyermekek?
- Általában a védőnő javasolja, de jelezhet a körzeti vagy háziorvos, a rendőrség, az óvoda, a bölcsőde, sőt a családtagok, szomszédok is, ha észlelik, hogy valami nincs rendben a gyermekkel. A gyámhatóságon lehet bejelentést tenni, ha fennáll a veszélyeztetettség.
- Mivel töltik a gyermekek az időt?
- Nyilván egy csecsemőszoba esetén a gondozási műveletek - fürdetés, etetés, pelenkázás - köti le az időt. A nagyobbaknál - három-
A NYÁRI BŐRBETEGSÉGEKRŐL
Mondják, a nap az élet, neki köszönhetünk szinte mindent, nélküle nem is léteznénk. A nyárnak, a nap által biztosított kellemes érzésnek is megvannak azonban a korlátai. A legmelegebb évszakban a napsugárzásnak kitett bőr megbetegedhet, jelentős károsodást szenvedhet, de nyáron más bőrbetegségekkel is számolnunk kell. Erről beszélgettünk dr. Jámbor Klára bőrgyógyász szakorvossal, a Bőr- és Nemibeteggondozó Intézet főmunkatársával.
- Milyen bőrbetegségek fordulhatnak elő a nyári időszakban?
- A napfény hatására a vírusfertőzések szaporodnak, mert a napfény provokálja a herpeszvírusok szaporodását. Kiütések jelentkezhetnek az arcbőrön, elsősorban a száj körül, s ilyenkor lehet látni a
„napgombát", amely a lebarnult bőrön fehér foltokat jelent. Napallergiát hoznak létre a fénynek kitett területeken az UVA-sugarak, ezek nemcsak a felhámig, hanem az irha rétegig hatolnak, de a napfény és a gyógyszerek együttes hatására is létrejöhet bőrgyulladás. A gyógyszerekre rá van írva, ha szedésükkor nem ajánlott a napozás.
- Nyáron gyakoriak a gombás megbetegedések is...
- Igen, a meleg hatására a gombák elszaporodnak, s különösen a hajlatokban jelennek meg, ilyenkor hámlik, foltos a bőr.
- Hogyan lehet ezek ellen védekezni?
- A hajlatokat mindig szárazra kell törölni, ajánlott a gombaelle-
nes hintőporok használata, mert meg lehet előzni a gombásodás kialakulását. Aki azonban a bőrén ilyent tapasztal, forduljon orvoshoz, krémmel, tablettával meg tudjuk szüntetni a betegséget.
- Mire kell még figyelnünk a nyáron?
- A csípésekre, amelyek kullancstól, rovaroktól, méhektől, darazsaktól származnak. Ha a kullancscsípés után vörös folt látható a bőrön, azonnal orvoshoz kell menni, mert ez a Lyrne-kórhoz vezethet. Méh- és darázscsípés esetén akkor keressünk fel szakembert, ha a beteg szédül vagy általános állapotában rosszabbodás következik be. Vigyázzunk magunkra a nyáron is!
Horváth Ilona
éves kortól - már egyre inkább előtérbe kerülnek a programok, minél színesebbé szeretnénk tenni a gyermekek életét. Amikor már járni kezdenek, kivisszük őket az otthonból, később megpróbáljuk a buszozást, kirándulásokat szervezünk, így egyre több helyre eljutnak. A nagyobbakat a főzésbe is bevonjuk, részt veszünk a művelődési ház programjain, bábelőadásokon, ők nagyon sokat segítenek nekünk azzal, hogy a legtöbbször ingyen beengednek bennünket egy-egy rendezvényre.
- Milyen létszámmal dolgozik az otthon?
- Ötvenkilencven vagyunk, ebből negyven személy foglalkozik a gondozással, a többiek technikai dolgozók.
- Van-e valamilyen terve a közeljövőre?
- Vannak terveink arra vonatkozólag, hogy - ahogy már említettem - még családiasabb légkört szeretnénk kialakítani. A nagyobb csoportok számára külön lakóegységet kívánunk létrehozni, amelyben lenne nappali, hálószoba, fürdőszoba. Ma még ez nem így van, de megpróbálunk pályázattal vagy más úton-módon erre pénzt szerezni. Ez a fő célunk, mert a családot úgysem tudjuk pótolni, de arra a rövid időre, amíg nálunk vannak a gyermekek, azt szeretnénk, ha tényleg olyan környezetben nőnének fel, amely legközelebb áll a családhoz.
Horváth Ilona
FOGDOKTOR
Mivel több olvasónk előtt sem volt egyértelmű\', milyen rendszerben dolgozik a fogászati ügyelet, ezért megkerestük Dr. Nemesvári Mártát, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőjét, aki tájékoztatásul elmondta, hogy a fogászati ügyelet az orvosi ügyelettől eltérően működik, hiszen a fogfájás, legyen bármilyen kellemetlen is, nem tartozik a sürgősségi betegellátás körébe. Nincs éjszakai ügyelet. Ha valakinek fáj a foga körzeti hovatartozástól függetlenül ellátják este fél nyolcig a fogászaton, ha ezután jelentkezik a gondja, ki kell várni a reggelt. Szombaton és vasárnap délelőtt 9-12 óra között fordulhat fogászhoz, akinek erre sürgősen szüksége van, de a szakemberek azt tanácsolják, ne várjon senki addig, amig foga odáig romlik, hogy a baj már csak eltávolítással orvosolható.
Úgy tűnik sokévi huzavona után lesz mód a fogszabályzószakember hiánya okozta űr betöltésére. Mint dr. Nemesvári Mártától megtudhattuk, van egy ifjú fogorvos, akinek fogszabályzó szakorvosi képzését a város finanszírozza. A doktornő nagykanizsai származású, s a városban kíván letelepedni..
D.É.
KANIZSA - Tfax
A.
1997. július U.
HOGY MIK VANNAK... ?
AGGODO RAJONGÓK
Bob Dylan rajongói az egész világon tovább aggódhatnak kedvenc sztárjukéit, akinek a hosszú kórházi kezelés ellenére sem kielégítő az állapota. Az 56 éves énekesnek több koncertjét le kellett mondania, mi több a lemezfelvételektől is eltiltották. A feltevést, miszerint Dylan AIDS-ben szenvedne, a sztár orvosai hevesen cáfolják.
HÁROMMILLIÁRDOS BÉBI
Költséges vége lett annak a szenvedélyes éjszakának, amelyet Kevin Costner töltött el Bridget Rooney ágyában. A nász gyümölcséért, az időközben két hónapossá cseperedett Liamért, a vérvizsgálattal is igazolt apának átszámítva hárommilliárd forintot kellett fizetnie. A háromgyermekes színész házasságon kívül szüle-
tett sarját eddig még nem látta.
THANEE BULÉMIÁS?
A mama ugyan 57 éves már, de még mindig szép, és sikert sikerre halmoz, ám 34 éves lánya Thanee Welch még mindig nem tudott betörni a sztárok világába. Eddig még csak kisebb szerepekben csillogtathatta meg tudását és szépségét, s emiatt mély depresszióba süllyedt. A 176 centis hölgy mindössze 48 kiló, barátja szerint állapota egy segélykiáltás, de úgy tűnik ez a mama Raquel Welch fülébe még nem jutott el.
MAJOMHARAPÁS
Egy nyolcéves kislányt súlyos sérülésekkel szállítottak a minap a bangkoki kórházba. A gyermeket egy állatkelti gorilla harapdálta össze, amikor a kicsi etetni próbálta az állatot.
HALÓ HALÓ
A japán számítógépes megszállottak Internet-sírt vásároltak szeretteiknek. A világhálós temető sokkal olcsóbb, mintha telket vásárolnának, ezért elhunyt szeretteikről a képernyőn emlékeznek meg. És hová teszik az elhunyt maradványait?
BLAIR ÉS AZ ÁGY
Időlegesen be kellett zárnia annak a boltnak, amelyben Tony Blair, az új angol miniszterelnök vásárolt magának franciaágyat. A vevők elárasztották az üzletet, s mindenki a Blair-modellt kereste. Néhány nap múlva - állítja a bolt vezetője - megújított raktárkészlettel, és megerősített személyzettel állnak a vevők rendelkezésére.
KUTYABARÁT
Egy huszonhét esztendős angol kutyabarát és idomár kedvenc ebét választotta koszo-
rúslánynak az esküvőjén. A képzett labrador, állítólag jól végezte feladatát.
A SZÍV ÉS AZ AGY KAPCSOLATA
A pszichés stressz és a szíves érrendszeri megbetegedések közötti összefüggésekre hívja lel a figyelmet egy nemrégiben elvégzett tudományos vizsgálatsorozat. E szerint a szívműködésben a stressz hatására bekövetkező változás kisebb szívbetegséghez is vezethet. Azoknál, akiknél fokozottabb a szellemi igénybevétel, a feladatok megoldása kapcsán csökken a szív vérellátása, és tesélyük háromszoros, hogy szívinfarktust kapjanak, vagy koszorúér-elzáródás miatt műteni kelljen őket. Ezek a problémák a szokásos kardiológiai kivizsgálás mellett elvégzett stresszvizsgála-tokkal kiszűrhetők, ám e két terület vizsgálatait mindeddig még nem kapcsolták össze.
SKÓCIÁBAN a SC.RS-jegya\'rusna\'l -apu, VEGYÜNK ket- 7— ROSKAD személyét ÉRINTI VÍZPARTI fa HARU kl al ... AZONOS betűk vétó KULRIftTOK ra tele-pult ---v TÁVOLRA textil-IPARI GÉP megszüntet (pl . szenveDÉLYT) e\'sszel tel foga\' nap szak > dél-.közép amerikai orma\'nios medve
FOGYASZT ja EURÓPA KUPA
tőt-NVAFOö A kis- tant a\'l
fiú. mire apja felHÁBORODva kérdi ; \\1 2 \\ v v v V v V v v v v v R
r \\ AUTOGRAM kérés CSIKÓS--szerszám > i
szótlan sa\'c > hint légnyo-ma\'s egySÉGE > v vörös, NÉMETÜL > zavaros tejj__ tenger, ANGOLUL >
... davis (trombita\'sj veron ta\'s része!
r v újra\'za\'s észak-AMERIKAI SZEKTA > v v kies készlet! orosz történés? >
nehézség ellenére ve\'orehajt KELET > FRANCIA MORALISta (hip-polyte) székes egyha\'z we»f" &ide . . . > v ka\'rtya-j aték ROCK-hős (chuck) > félszeg! közel-keleti FENNSÍK > v gramm KURoSZA-VA >
, . tarda (túzok) > v v ingyen DOLGOZIK^ éfazaki " ferfine\'v v költő v. (ja\'nos) v > v
időegység somogyi község
L az aréna HŐ SE > v o\'bor lesz belőle! lám > mezó\'gazd e&zkóz >
páratlan h ideg 1 NAGY költőnk
szikra\'t pattant >cs v mister > sporteszköz AZ adige PARTJAI) > v formál > v
a vegén összecsengő! amerl\'d-um
> I v v fcajnok. kiva\'ló embe_r raidiusz > v" NORVÉGIA autó jele
foldközi-t. melléki e.urgonva" fí LE I-\\-K \' v v
Beküldési határidő: 1997. Ezer évnyi hírnév múlhat pádné, Zsende Sára olvasójúlius 18. egy órányi viselkedésen. luk nyertek negyedéves Ka-Lapunk 26, számában A sorsoláson Gibber Ká- nlzsa Dél-Zalal Hetilap elő-mi-ujclent keresztrejtvény roly, Farkasné Vári Lilla, fizetést, melyet szerkesztősé-helyes megfejtésé: Kapocs Stefánia, Tuloky Ár- günkben vehetnek át.
ÉSSZÍÍ1U
i
HOROSZKÓP
A 29. HÉTRE
1997. július 11.
KANIZSA - TfUx
1972 óta nyugdíjas. A Képcsarnok működése alatt levő Egry József Terem létesítője, illetve fiókvezetője volt Nagykanizsán. Diósy Antal festőművész hagyatéka, ittlévő kiállítása után Diósyékkal történő kellemes kapcsolata hatására került a Városi Képtár tulajdonába.
Unokatestvérével elválaszthatatlanok voltak. Aztán egyedül maradt. O az fajta aki nem mond le az életről.
MANDOKI ANNA
A hajdani Király-díjas Zrínyi Miklós Kör vegyeskarának is tagja volt. Fényképeket mulat, ahol mint fiatal lányt látjuk. Nevetve, arcokra hívja fel a figyelmet.
A legendás Ketting tanár úr személyét az ő elmondása alapján is megismerhetjük. Elmeséli, milyen élmény volt megkapni a legrangosabb dalos trófeát jelentő Király-díjat. Hogyan fogadták őket, mit jelentett a városnak ez a diadal. A fényképek, újságcikkek Gábor Jenő közvetítésével a Nagykanizsai Thury György Múzeumba kerültek. A Pannon Tükör 1997. évi 2. - március-áprilisi -számában is olvashatunk erről Gábor Jenőtől.
Édesanyjáról, családjáról is mutat régebbi és újabb fotókat. Édesanyjára nagyon büszke, aki igen szép asszony volt. Az ő tartását, életerejét\'örökölte Mándoki Anna.
Otthonában délután találhatjuk, mert délelőtt piacra megy. bevásárol, háztartást vezet. Ragyogó rend. szép tárgyak, értékes képek veszik körül. Életének is rendje van. Mindig mosolyogva fogad, de véleményét mindenről megmondja.
Rendszeresen figyelemmel kíséri az eseményeket, híreket. Televíziót néz. olvassa az újságokat, hallgatja a rádiót. Ápolja rokoni, emberi kapcsolatait. Az ő korosztálya sokat megélt, szépet is, jót is, és ennek ellenkezőjét, békét és háborút.
Mándoki Anna egyéniség, akiből egy van. Szüle, tésnapjára kívánunk neki jó egészséget, hogy még sokáig örülhessünk szelleme frissességének és okos emberségének.
a vicc
POÉNJÁ-
nak
ELSŐ
RÉSZE
kecske -
beszéd
irodájába hívat
ERSZÉNYES AUSZTRÁ UAI ÁLLAT
FILMET JÁTSZIK
moli&dén >
szemléltető"
RAJZ
MUTATO NÉVMÁS
SZABADSÁGHARC\' VEZETŐ (FERENC)
MEGREKEDŐ
OROSZ CA\'RNŐ
ÚRES KUT!
A poen
FOLYTATa\'
SA
letero egynemű
CARTE -V-
hosszmér téregység, röviden
titokran FlGYLL
DUPLÁN VÁROSUNK
PAP, SZERZETES
testfelépítés -•}-
NÉMÁN ESENGŐ!
az adige partjai !
ÁLL ZSÍRPÁRNÁJA -?-
FÉLHOLT I >
ÖZÖNLIK, NYOMUL
BARATFULE
EGYES
a VEGÉN KEZDI ! -v-
A
SVÁJCI VÁROS
A tanár az időzónák fogalmát magyarázza a gyerekeknek.
- Amikor mi lefekszünk, akkor kelnek fel Amerikában.
Kgy hang hátulról..... (lásd
a rejtvényben).
Beküldési határidő: 1997. július 18.
Lapunk 26. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: NEBRASKA
A sorsoláson Agárdy Ilona, Békési Ferenc, Gidócs Mihály, Lukoczck Viktor, Zsumhck Kriszta olvasóink nyerlek negyedéves K:inizs:i Uél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
m
in. 21-iv. 20.
A halogató taktikái be kéne végre fejezni, ha nem hiányzik, hogy ismételten a körmödre égjenek határidős tennivalóid. Az ujjvégek csak ritkán pótolhatók.
Bika: IV. 21-V. 20.
Elvurázsoltságod a sokéves átlagot is felülmúlja. Ébresztő, zökkenj végre vi.s.sza a való világba, ha nem akarod hozzátartozóid életéi végképp elkeseríteni.
Ikrek: V. 21-VI. 21.
Hiába, evés közben jön meg az étvágy. Pedig a diétás ételeknek jobban örülne a gyomrod, no meg a pénztárcád. Fogd vissza egy picikét a lo-
V ilk.lt
Rák: VI. 22-VII. 22. ¦TS^J I -assan itt az idejc. hogy ¦tapLjSQ megtedd a nyaralási elöké-UuMs]J izületeket De csak akkor, HM ha nem akarsz mindenről lecsúszni, Utazni nyugodtan érdemes.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Mielőtt belevetnéd magad teljes testtel a lila ködökbe, nem ártana a rút anyagi világhoz kötődő szálakat is rendesen elvarrni. Jobb tiszta lappal indulni.
Szűz: VIII. 24-IX. 23.
Kendezni kéne végre egye-^ sekkel közös dolgaidat, ha IKN nem hiányzik, hogy a szél csapja össze a bokádat. Veszélyes játékba kezdtél, aminek nem látod a végét.
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Túlzottan lefoglalnak az előkészületek. önmagádra már nem is igen jut időd. Pedig célszerű lenne meg-állnod egy szusszanásnyira. ontérképet készítendő
Skorpió: X. 24-XI. 22. Wf&*H Adni csak az képes, akinek [í^.^# van is mit. Neked volna, HTOmMm mégis az üres zsebeidet mii-¦AkW^H togatod. Hosszútávon nem vet jó fényt rád. ráadásul kapcsolatok életben tartásához is elégtelen
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Korán reggel bizony rokkant is a rigó. Hagyj időt hát az ébredezésre, így komoly bajokat előzhetsz meg. Tutira elkerülheted például a találkát a fekete macskával.
Bak: XII. 23-1. 20. ^¦PT;^ V háborítson fel más fele-BRwjfl dékeny.sége aggodalmasko HÉIK^ dása, I zzel I>i/(<>>,iíi ,i/ MM a célja, hogy téged boldogtalanná tegyen. Nézd el emberi gyengeségeit. A szeretete tette ilyenné.
Vízöntő: I. 21-11. 20.
Sosem voltál igazán egy társasági ember, de a magadnak valóságot olykorolykor mégis fel kéne függesztened. A barátokra neked is szükséged van. ,
Halak: II. 21-111. 20.
Az akadályok arra valók, hogy átugorjuk őket. Átbújni alattuk csak néha lehet, klr^fl megtorpanni viszont sohasem szabad. (Ugy nem edződsz.) Bízz a rugóidban.
24
KANIZSA - Sfuvu
1997. július 11.
ALAKUL A
BÁNYÁSZ
Az Olajbányász FC vezérkara és az NB I B-s gárda is megnyitotta a nagy hajrát, hiszen már nagyon közeleg az új évad, a minőségi osztály rajtja.
A csapatot érzékenyen érintette a három meghatározó játékos kiválása (Balogh Cs. és Vidóczi a Haladás VFC-hez, Panghy a Diósgyőrhöz igazolt), akik pótlására és a gárda szükséges erősítésére erőteljes tárgyalások folynak.
A klub háza táján sajnálják, hogy a kiszemeltek közül Kósa végül is maradt a Mecsek-alján, a gólvágó Nagy a vasiakat választotta. Ugyanakkor előrehaladott tárgyalásban vannak több játékossal is, köztük szerepel a Kiskanizsán jólismert Somogyi, aki Kecskemétről tér vissza. A zalai pályákról ismert Kovács László (Sopron) ügye közvetlenül a rendezés előtt áll. Folynak a tárgyalások a zalaegerszegi Horváth Józseffel, a serdülő válogatott Farkas Tiborral, a kaposvári Takács Zsolttal és Horváth Ádámmal, a marcali Papp Gáborral. Többek között nagyon szeretnék, ha a soroksári gólvágó Molnár Csaba is a piros-kékeknél folytatná a játékot és még néhány kiszemelt van a pakliban, valamint dönteni kell az NB II-es ifibajnokságban ezüstérmes fiatalokról, a jövőről.
Az \'utóbbi edzőmérkőzésen, a hazai bemutatkozáson a Rákóczi KFC ellen az Olajbányász FC alakuló csapatában többen is helyet kaptak a régiek és a tervezett újak közül, akiket a szakmai vezetés tesztel.
A döntetlenül (0-0) végződött találkozón Madár Gábor vezetőedző a következőket szerepeltette: Czi-goth - Kiss (Boa) Somogyi (Bachler), Agics (Hollen-der), Farkas J. (Farkas T.), Horváth J., Kovács L. (Gyulai), Papp (Balogh A.), Crnomarkovics (Korpics), Gordián (Kovács T.), Gazda (Horváth Á.). A régiek közül néhányan kisebb sérülés miatt nem léptek a pályára.
B.A.
Közel tíz éve jegyzett az újkori kanizsai sakkozás, melynek alapjait kiváló helyi versenyzők, nagyszerű és fáradhatatlan szervezők rakták le. Olyan elkötelezettek sorakoztak fel, mind Nádasi Tamás. Kassai Zoltán, Kiss László. Kuhár László, Szíva Antal és segítőtársaik, valamint a feltételeket biztosító Tungsram Rt. helyi vezetői, élén Horváth Miklós igazgatóval, Musits Ferenc főkönyvelővel.
Éveken át erős anyagi bázist jelentett a minőségi sakkot felvállaló Tungsram. A csapat az élvonalban jegyzett lett, utóbbi években ragyogóan jön fel az utánpótlás s a vidéki fellegvár egyre erősödött. Két évvel ezelőtt aztán a korábbi főbázis az ismert körülmények között már nem tudta felvállalni a jegyzett minőségi szakágat s ekkor viszont nagy gondban voltak a helyi szakági vezetők. A sok munka, az erős szponzori kör kialakítása, néhány vállalkozó áldozatos kiállása, a versenyzők hozzáállása biztosította a folyamatot a Tungsram utolsó és az átalakulás után az Izzó SE első évében. Sőt az utóbbiban csúcsra ért a minőségi sakk. amely az NB l-es csapatra és az utánpótlásra egyaránt vonatkozik, de megkezdődött a feltámadás az NB Il-es együttesnél is, ahol a nagy öregek
SAKK-KLUBBAN A LÁMPAGYÁRIAK
mellett jeleskednek a beérett fiatalok.
A kanizsai sakkozók most jól megérdemelt pihenésüket töltik - bár többen is hazai és nemzetközi egyéni versenyeken szerepelnek -, ám a vezetők a sikeres folytatás érdekében szorgoskodtak. Létrehozták az önálló Izzó Sakk Klubot, melynek elnöke Takács Zoltán, a Dédász Rt. helyi igazgatója lett. A klubelnökség tagjai: Kassai Zoltán, Nóidasi Tamás. Szíva Antal. Bagonyai Attila. Somogyi Jenő, Papp Nándor.
Az új klubelnök, az egykori aktív sakkozó ismert a sakk-berkekben, aki érhetően a megszállottak közé tartozik:
- A körülmények alakulása, a változás elérte a szakágat is, amely az elmúlt évadban fényesen igazolta a kanizsai sakksport csúcsminőségét. \'Ezt a szellemi sportot rangján kell kezelni, hiszen a kanizsai szakág a tett erőfeszítések alapján kimagasló eredményekkel büszkélkedhet. Ez vonatkozik az NB l-es csapatra, a kiváló ötödik hely megszer-
zése mindennél többet mond, de szól az utánpótlásnak is, amelyben Bagonyai Attila olyan nevelőmunkát végez s ehhez az iskolaigazgatók olyan támogatást adnak, amire felfigyel a szakág. Tehát csúcson vannak a felnőtt versenyzők, Ribli nemzetközi nagymester eredményes felkészítési munkája kapcsán a kanizsai versenyzők hallatlanul sokat fejlődtek és csúcsra értek és érnek a tizenéves nagy tehetségek, akik kitűnnek a korcsoportos versenyeken, bajnokságokon. Ugyanakkor nagy elismerés az NB Il-es csapatnak s reményeim szerint a Sziva-csapat egy év múlva már az NB I B-ben rajtol. A szakmai feladatok végzése mellett hallatlan nagy szerep hárul a klubvezetésre abban is, hogy erősítse a városi összefogást, újabb támogatókat nyerjünk meg, akikkel biztosítható a szükséges feltételrendszer. A csapatok, ezek a nagytehetségű versenyzők megérdemlik az odafigyelést - hangoztatta Takács Zoltán klubelnök.
- balogh -
HUSZ EREM HORVÁTORSZÁGBÓL
A horvátországi Ludbreg térségében, a hreznicai víztározó versenypályáján nagyszabású meghívásos nemzetközi korosztályos versenyt rendeztek a horvátok, amelyen jeleskedtek a Kanizsai Kajak-Kenu Klub versenyzői.
- A kétnapos viadalon horvát, szlovén klubokkal találkoztunk. A magyar színeket egyedül mi képviseltük és örömmel mondhatom, hogy gyerekeink remekeltek a százötven fős mezőnyben. Szereztünk nyolc arany-, hat-hat ezüst-és bronzérmet s több értékes helyezést és ezzel az egyesületek közötti pontversenyben a második helyen végeztünk. Versenyzőim szépen fejlődnek, meggyorsult a beérési folyamat, ami biztató a közelgő vidék-bajnokság előtt. Különösen a 10 éves Takács Ti-mea és Fehér Zsolt, az. elsőéves, elsőversenyes tehetségek nagyszerű helytállása jelzi, hogy jó úton haladunk - összegezett Hé-der István, a kanizsaiak szakvezetője.
MK-1 500 méteren Takács Tímea végzett az élen, a 11 éves
Cserjés Veronika bronzérmes, míg a fiúknál, a 10 évesek között Fehér Zsolt harmadik lett.
MK-I 100 méteren Takács Tímea arany-, Cserjés Veronika ezüst-, Fehér Zsolt bronzérmet szerzett. MK-1 1000 méteren az élen végzett korosztályában Takács Tímea, Fehér Zsolt, míg Cserjés Veronika ezüstérmes lett.
K-l serdülő leány 500 méteren Schaffhauser Yvett bronzérmes, Sabján Eszter nyolcadik, Harangozó Judit kilencedik, Fehér Mária tizedik lett. A fiúknál: 6. Cserjés Károly, 7. Somogyi Botond, 8. Szép Vendel. Ifjúsági fiúk 500 méteres versenyében aranyérmes Szabó Gábor, ezüstérmes Réti Gábor.
K-l 2000 méteren, a serdülők mezőnyében: 4. Somogyi Botond. 5. Cserjés Károly, 6. Réti András, 8. Szép Vendel. A lányoknál Sabján Eszter negyedik, Harangozó Judit ötödik, Fehér Mária hatodik helyen végzett. Az ifjúságiak között Réti Gábor arany-, Szabó Gábor ezüstérmes lett.
K-2 500 méteren, a serdülő Schaffhauser-Sabján hajó második. Harangozó-Fehér duó ötödik, míg a fiúknál: 4. Cserjés K.-Réti, 5. Somogyi-Szép. Ifjúságiak mezőnyben bronzérmes a Szabó-Réti hajó.
K-2 2000 méteren a serdülő lányoknál az élen végzett a Schaffhauser-Sabján kettős, negyedik lett Fehér M.-Harangozó duó. A fiúknál: 2. Cserjés-Réti, 3. Somogyi-Szép. Aranyérmet szerzett az ifjúságiak mezőnyében Szabó-Réti hajó.
VÁLOGATÓ SZEGEDEN
A Tisza-parti városban rendezték meg a felnőttek második válogató versenyét, amelyen felnőtt korcsoportban folytak a versenyek. Jó eredménynek számít, hogy Fodor Krisztina bekerült K-l 500 méteren a döntőbe, ahol a kilencedik helyet szerezte meg.
K-4 férfi hajóban a kanizsaikaposvári vegyescsapal (Varga Gábor, Cservári Gábor. Faludi András. Csirke Antal) harmadik lett 500 méteren, míg negyedik helyet szerezték meg 1000 méterem_
Balogh Antal
r <
1997. július 11. KAINlAaA — Sfuvtt 25
A Hangyák Szlovéniában
SIKERES BEMUTATKOZÁS A BEK-DÖNTŐBEN
Az ANTS BJ-ROTARY, a magyar bajnokcsapat Szlovéniában szerepelt a Bajnokcsapatok Európa Kupája B-csoportos küzdelmeiben, amelyen első alkalommal rajtoltak a kanizsai Hangyák.;
Darabosok bizakodva utaztak el az egyhetes BEK-döntőre, akik reménykedtek abban, hogy felkerülnek a dobogóra, hiszen ügyes csapatot hoztak össze. Nos, ez utóbbi nem jött össze, mivel iskolai és munkahelyi elfoglaltság miatt tartalékpsan vették fel a küzdelmeket. így aztán elmaradtak a várakozástól, azaz lemaradtak a dobogóról, miután a negyedik helyen végeztek.
- Sikeresnek tartom szereplésünket, jól képviseltük a hazai színeket, még akkor is, ha nem sikerült a dobogós helyezés -kezdte Barbalics László, a Hangyák csapatkapitánya.
- A csoportmérkőzések során milyen eredményeket értek el?
- A nyitó találkozói a szlovák Tronet csapatával vívtuk, amely rendkívül változatos volt. Mi nagyon jól kezdtünk, elmentünk 2-0-ra, ám a negyedik inning után már a riválisnál volt az előny, sőt már 5-2-re is vezetett. A hajrára aztán összekaptuk magunkat és fantasztikus játékkal nyertünk 8-7-re. Aztán megint jött az eső, megint halasztás s ez nekünk nem tett jót, ami azt jelenti, hogy a moldáv Kvint csapata 8-7-re legyőzött bennünket bírói segítséggel. Egy nappal később semmivel, senkivel nem volt gond s ez meglátszott a játékon, eredményen, hiszen leléptük 17:6 arányban a Kutno (lengyel) gárdáját. Csoportmásodikok lettünk, azaz elődöntőt játszottunk.
- Mit hozott?
- Először is halasztást, niert az eső megint közbeszólt. A lényeg, hogy a BEK-döntő befejező napjára sűrűsödtek az események s ekkor nekünk is két mérkőzést kellett játszani. No meg két kitűnő gárda várt ránk, olyanok, akik előttünk járnak. így aztán érvényesült a papírforma már a döntőbejutásért lejátszott mérkőzésen, amelyen a cseh bajnok Dracy, a két kiváló amerikai játékossal erősített gárda 7-l-re nyert ellenünk. Érdekességként jegyzem meg, hogy a csehek a többi csapatot sokkal nagyobb arányban győzték le.
- Bronzcsata?
- A harmadik helyért a horvát Zágráb csapatával mérkőztünk. Csata nem volt, hiszen a horvátok ellen 12:4 arányban vesztettünk s ezzel a negyedikek lettünk.
, - Kik szerepeltek a csapatban?
- A BEK küzdelmeiben részt vett Darabos Gábor, Szili Zsolt, Szécsényi Attila, Koréin Attila, Ivanics István, Kaufmann Péter, Murányi Csaba, Poprádi Zoltán, a csapatvezető Gondi Zoltán, jómagam, valamint a vendégjáté-kos Degawa Yuichiro. Várkonyi Attila (mind a kettő Bp. Players) és Gyenge Dániel (Bp. United).
- Kik nyújtották a legjobb teljesítményt?
- A név szerinti kiemelésre három játékos külön is rászolgál, akik a hét különdíjból ötöt (!) hoztak el, vagyis a szakma felfigyelt a mi csapatunkra. Három díjat kapott Degawa Yuichiro (torna legjobb játékosa, legjobb dobó, legtöbb home runt ütő játékos), egy-egy különdíjban részesült Murányi Csaba (legtöbb lopott bázis) és Koréin Attila (legjobb védőteljesítmény).
- Hol játszották a mérkőzéseket?
- A főbázis Ljubljana volt. Ott voltunk elhelyezve háromágyas szobában, egy kollégiumban, ahol reggelit és vacsorát kaptunk. A mérkőzéseket a Kranj melletti Skopja Lokában játszottuk, ahol az időjárás bizony nem kedvezett. így aztán többször is játék nélkül voltunk, kényszerszünet volt.
- Mit csináltak ekkor?
- Az időt hasznosan töltöttük el, közben egy napot Triesztben töltöttünk el.
- A BEK költségeit kik finanszírozták?
- Hát. nem a házigazdák, hanem mi, a főszponzorok jóvoltából. Legnagyobb segítséget a városi önkormányzat, a Hungária Biztosító Rt. biztosította s úgy érzem, hogy mi ezt eredménnyel igazoltuk. Kanizsát, a magyar szakágat képviseltük.
- Milyen tapasztalatokra tettek szert?
- Természetesen tanultunk a B-csoportos BEK-döntőn, ahol 3-4 csapat és köztük mi is a krémhez tartoztunk. Nos, még jobbak lehettünk volna, ha ütésben sikerült volna jobbat nyújtani, vagyis ebben mindenképpen fejlődnünk kell. Sajnos voltak szervezési hiányosságok a házigazdák részéről, viszont arról ők sem tehettek, hogy gyakran szakadt az eső s így az előre kimunkált programok sorra felborultak. Nekünk a várakozás, a sűrítés, az egy nap alatt két mérkőzés nem tett jót, no meg az sem, hogy néha a bírók is ellenünk voltak.
- Jövőre meglesz a dobogós hely?
- Az még messze van, de mi természetesen arra készülünk, hogy megnyerjük az idei bajnokságot s ezzel újra BEK-döntőben szerepelhetünk. Addig szükség lenne minél több nemzetközi tornára, meghívásos versenyekre és az újabb megmérettetések szolgálnák az előrelépést a nemzetközi porondon is, amire ez a csapat képes is. Tehát az ígéret realizálható s ebben nagy része lehet a támogatóinknak, akik eddig is mellettünk voltak. A csapat, a játékosok tudják a feladatot, valamennyien sokat teszünk annak érdekében, hogy a hazai színtér mellett külföldön is jegyzettek legyenek a kanizsai Hangyák - mondotta végezetül Barbalics László.
RÁJÁTSZANAK A KANIZSAIAK
Az idei baseball magyar bajnokság első osztályában a kanizsai- Hangyák, az ANTS BJ-ROTARY kitűnő gárdája, a bajnok, az elmúlt év legjobb férfi csapata útban van a duplázásra, a , bajnoki cím megvédésére.
A háromszakaszos alapbajnokságban, az első találkozón elszenvedett hazai vereséget követően nagyszerűen haladtak előre Gondiék. Sorra nyerték a bajnoki találkozókat az élvonal A-csoportjában (négy csapat szerepel a felsőágon), és az évad-zárós vereséget követően valamennyi mérkőzésüket megnyerték, vagyis az alapszakaszt az élen zárták.
Magabiztosan haladnak előre a Hangyák, egyre jobban összeérik a csapat, amelybe nagyszerűen beépültek az új szerzemények. A hazai élcsapat a rájátszást a győriekkel kezdte s ebben az első sorozatban két győzelemig játszottak a riválisok. Nos, az egykori Sötétlő évek óta már rivális, hiszen az eltelt évek alatt a kanizsaiak az élre kerültek, a győriek viszont nem tudták felvenni a versenyt a minden tekintetben nívós Hangyákkal.
Darabosok biztosan mennek előre, a kitűzött cél, a bajnoki duplázás, mellett a kupa-küzdelem újbóli megnyerése előtt vannak. Természetesen a csapat sokat tesz a sikerek érdekében, keményen és szervezetten dolgoznak és a töretlen fejlődést segítik a szponzorok, a kiemelt támogatást biztosító önkormány-zat. Rászolgálnak, megérdemlik.
Balogh Antal
VAN
MÉG CSAPAT!
Az ülőröplabda országos bajnokságban ötödik helyen végzett Hamburger SE együttese meghívásos nemzetközi tornán szerepelt Vácon, ahol a helyi Mozdulj SE ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját.
A vasiakkal megerősített kanizsai csapat a körmérkőzéses kupaversenyen győzelemmel rajtolt a Lipcse ellen: - Nagyon szoros mérkőzésen nyertünk 2-0-ra, amit jelez, hogy az első szettet 12-re, a másodikat 13-ra nyertük - említette Földi József játékosedző.
A folytatásban a kanizsaiaknál jobb csapatok voltak az ellenfelek s ellenük vesztettek Balo-ghék. A Tatabánya 2-0 (14 2), a hazaiak 2-1 (12, -9, 13) arányban kerekedett felül.
A befejező találkozón újra nyertek a kanizsaiak, akik a Halasi ellen két szettben bizonyultak
jobbnak (16, 4) s ezzel a Vác, Tatabánya mögött megszerezték a harmadik helyet.
A csapatban a következők szerepeltek: Balogh, Földi. Tarócly. Palicz, Pőcze, valamint a szombathelyi kölcsönjátékos Gőczi, Kovács és Ruck.
- A szakágban is javában tart a szünet és örülök annak, hogy a három vasi fiúval kiegészülve sikerült részt venni a tornán. Egyébként a mi csapatunk helyzete tényleg bizonytalan, ma még nem tudom, hogy mit hoz a jövő. Mindenesetre bizakodunk, hogy Kanizsa, a város mozgássérült sportolói is ott lesznek az ősszel kezdődő új OB I-es bajnoki küzdelmekben. Remélem, hogy a feltételek adottak lesznek, a szükséges anyagi eszközök összejönnek és folytatódnak a hagyományok.
-balogh-
26
KANIZSA - Sfvvu

1997. július 11.
Noteszlapok...
LABDARÚGÁS
Nem hiszem, hogy volt, valaki Kiskanizsán, aki gondolt volna arra, az indításnál, hogy a település utcák és terek kispályás labdarúgóbajnoksága, a Móricz Kupa túlél különböző politikai és gazdasági rendszerváltásokat és olyannyira nagykorúvá válik, hogy a múlt hét szombatján - július 5-én - már a XXIV. küzdelemsorozata kezdődött el. Márpedig, aki elmúlt húszéves, az bátran mondható felnőttnek!
A kupa hagyományait ismerve álljunk meg azonban egy szóra... Sokan vannak, akik emlékeznek arra, hogy milyen szigorú szabályok szerint lehetett korábban csapatot nevezni erre a megmérettetésre, hiszen rögzítve volt, hogy csak kis-kanizsai, s csak az adott utcában vagy téren lakó futballozhatott a kupameccseken. Ez a kör aztán bővült a településről származó, de onnan elköltözőitek körével is, így azok visszalátogatásával is találkozhattunk, akik vagy a sportban vagy esetleg más területen hívták fel magukra a figyelmet. Azonban a mostani, a XXIV. Móricz Kupa versenykiírását alaposan elolvasva is csak találgatva lehetett eldönteni, hogy milyen megkötések is vannak a nevezéssel kapcsolatban, amely egyeseknek örömet és lehetőséget kínált a közös csapatban indulásra, míg mások esetleg boszan-kodtak, s visszaléptek a részvételtől. A lényeg azonban azt hiszem
A KANIZSAIAK NEM HIÁNYOZTAK!
nem ezen van, hanem azon, hogy a Móricz Kupa él és virul, s kerüljön a sport értéke, megmérettetésre adó lehetősége, nosztalgiázó és hagyományápoló ereje előtérbe. A szombaton indult huszonnegyediken ezúttal is szép számmal vesznek részt felnőtt együttesek, mintegy tizenhármán, míg a fiatalabbak csapatszáma — három ifjúsági, négy serdülő - lehetne bővebb is, mert egyszer ők is lesznek felnőttek...
ÁTIGAZOLÁSOK
Alakulgat az Olajbányász NB I/B-s labdarúgócsapata, s ez lemérhető az edzőmérkőzéseken elért eredményeken, s azon, hogy kik is alkotják a Madár-legénységet. Folyamatosan bővül azoknak a köre, akikkel az új elnökség már megkötötte szerződését, így Czigóth, Agics, Crnomarkovics, Kiss mellett aláírt papírral rendelkezik már Farkas, Gelencsér. Gyulai és Szálai, valamint átigazolásra került Kovács László - az egykori ZTE focista -, Sopronból, a kiskanizsai Somogyi József Kecskemétről, és Horváth József a ZTE FC-ből.
TRIATLON
Nem fogadta kegyeibe az időjárás azt a népes kanizsai „küldöttséget", akik szombaton úgy döntöt-
tek, hogy elindulnak a hetedik „Egerszegi Triatlon" elnevezésű gyermek, serdülő, sprint ranglista versenyen. A Gébárti-tó egyébként csodálatos környezete ezúttal borús és esővel áztatott arcát mutatta, s amíg a tóban való úszás, s a műúton való kerékpározás még „triat-lon-szerű" volt, addig a futószámok már inkább a sárban való csúszkálásnak volt nevezhető. Ennek ellenére minden résztvevő keményen megküzdött a sikerért, melyből bőven jutott a kanizsaiaknak is. Abszolútban - 750 méter úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás -Szabó Szilárd a második helyen végzett, míg korosztályában a legjobb lett, s talán senki sem haragszik meg azért, hogy őt a kanizsaiak közé soroljuk annak ellenére, hogy főiskolai tanulmányai miatt, jelenleg győri színekben szerepel. A seniorok között remekül versenyzett Horváth József, második lett, s csak minimális időhátránnyal szorult le a dobogó tetejéről. A gyermek korcsoportban ezúttal is felhívta magára a figyelmet Silló Mátyás, aki 300 méter úszás, 8 km kerekezés és 2 km futás után a negyedik legjobbként érkezett a célba:
BASEBALL
Nem sikerült a nagy cél, a szlo-
NYÁRI SZÜNET A KISPÁLYÁN
Már javában tart a nyári szünet a népszerű kispályás labdarúgó-bajnokságban. Mind az öt osztályban és a seniorok mezőnyében elnéptelenedtek a küzdőterek, az idális feltételeket biztosító Mindenki Sportpályáján csak augusztusban folytatódnak a küzdelmek.
Az őszi fordulóból előrehozott két mérkőzést a csapatok még az első félidőben lejátszották, amelyek ugyancsak bővelkedtek meglepetésekben, váratlan eredményekben.
II. OSZTÁLY
Az ugyancsak 12 csapatos mezőnyben hat csapat folytat ádáz küzdelmet a feljutást jelentő 1-2. helyek megszerzéséért. A tavaszi bajnok Tungsram meglepő vereségével visszaesett, míg a riválisok többsége begyűjtötte a hat pontot, így átírták a bajnoki élcsoportot: 1. Happy Boys 28, 2. BB Sas 27, 3. Tungsram 26, 4. Szivacsok 25, 5. Hidrofilt 23, 6. Totálgáz 23 pont.
(32 pont), amelyet az egyaránt 31 pontos Blackburry és a P 97 SE követ. A negyedik Spec Bau csapatának 21 pontja van, míg az ötödik Sirocco 15 pontos.
V. OSZTÁLY
I. OSZTÁLY
III. OSZTÁLY
Folytatta kitűnő szereplését az örökös kispályás bajnok, a Tip-Top gárdája, amely továbbra is 100 százalékos teljesítménnyel dicsekedhet s nagy fölénnyel vezet. Az ezüstéremre esélyes ÁFÉSZ ugyan egyszer megtor-,pant (a HB Kanizsa ellen), de helyét nem fenyegeti veszély. A bronzéremre pályázó csapatok közül a V. Sabotage, Predator, Progresso bajnoki p\'ontjai ugyan gyarapodtak, de feljött a két fordulóban hat pontot szerzett Autójavító, vagyis ez a négyes nagy versenyfutásba kezd.
A tavaszi bajnok, az addig nagyszerűen menetelő Batthyány csapat mind a két mérkőzését elveszítette, a KM Light öt pontot vesztett. A nagy ellenfelek ugyanakkor sikeresen vették az akadályokat és átírták az élsor-rendet. Az őszi folytatást a Delfin az élről kezdi (28 pont) a Tintahal (27), Hidroterm (24), Produkt (23), Batthyány (22) és a KM Light előtt (22 pont).
Az ugyancsak 11 csapatos csoportban négy együttes folytat nagy versenyfutást. Tizenkét mérkőzésből 28 pontot szerzett az Unicum, 27 pontot a Matáv, A Tyu Tyu 11 találkozón 25 pontot szerzett, míg 10 mérkőzésből 23 pontot gyűjtött a Muslincák, azaz a vesztett pontok alapján ők vannak a legkedvezőbb helyzetben.
SENIOROK
IV. OSZTÁLY
A mezőny 11 csapatos, amelyből három csapat kiemelkedik, köztük a veretlen Vése gárdája
A bajnokságban kilenc csapat szerepel, amelyek közül a bajnoki címért a listavezető Dél-Zala gárdája (27 pont) és a Flamingó csapata (26 pont) folytat nagy harcot, amely még veretlen. Á bronzéremért folyó harcban három csapat érintett, mégpedig a CCA-Dédász (17 pont), Zöldmező (16), az egykori bajnok és a DKG-EAST (15 pont).\'_
- balogh -
véniai Kranjban megrendezett B csoportos BEK-ben a dobogórake-rülés kiharcolása a nagykanizsai Ants - BJ Rotary baseball-csapatának, ennek ellenére nincsenek elkeseredve a „hangyák", s erről győzött meg bennünket Gondi Zoltán csapatvezető.
- Együttesünk, mint a tavalyi év bajnokcsapata, akik képviseltük a magyar színeket ezen a BEK küzdelemsorozaton úgy érzem nem vallott szégyent. Nem csak az elért negyedik helyezés alapján mondhatom ezt, hanem a mérkőzéseken mutatott játék és ellenfeleink szakembereinek nyilatkozatai is ezt erősítik. Ugyanakkor még meg kell tanulnunk néhány dolgot...
- Mire gondol?
- Többek között a gárdánk, s egyáltalán a magyar baseball menedzselésére, ugyanis ennek hiánya nagyon sokszor jelentkezett a játékvezetők tevékenységében. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ez is hozzátartozik az élsporthoz, főleg nemzetközi szinten.
- Most hétvégén Taszáron, az SFOR-bázison igazi hírverő mérkőzésre került sor a katonák csapata, az SFOR Ali Stars és a magyar baseball-válogatott között. Ott voltak a kanizsai kerettagok is?
- Természetesen. Elértük, hogy kanizsaiak nélkül a magyar válogatott már hiányos lenne - hangsúlyozta a csapatvezető.
Deregi László
MOTORCSÓNAK EB
Alakul a gyékényesi F-500-as motorcsónak világbajnoki futamon vízre szálló versenyzők névsora. Mint ismeretes, a versenyre július 11 -e és 13-a között kerül sor. A mellékrendezvényekről, s magáról az eseményről eddigi számainkban részletesen beszámoltunk, ám most Vellák Sándor, a szervező Power Király Team részéről a rajthoz álló versenyzőkről adott tájékoztatást lapunknak:
- A versenyen számos európai országból indulnak versenyzők, így például Litvánia, Németország, Anglia, Finnország és Olaszország legjobbjai is jelen lesznek. Rajthoz áll a háromszoros világbajnok olasz Tombretta, s az a Havas Attila is, aki az elmúlt hétvégén Lengyelországban O-500-as kategóriában világbajnoki címet szerzett. Szintén nagy névnek számít Bodor Péter, aki korábban Finnországban nyert OSY-400-as világbajnokságot, itt Gyékényesen nemcsak az F-500-ban indul Havas mellett, hanem az OSY-400-as géposztály küzdelmeire is benevezett, méghozzá elég jó esélyekkel. Rajtuk kívül a magyar indulók névsorát emeli az O-350-es kategória tavalyi világbajnoka, a bajai Vízügy .VG versenyzője, Pfeil Zoltán is.
1997. Július 11.
KANIZSA - /Ifiú
27
CSffSZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak ¦ díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VEVŐKNEK. ÜdYvÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.30-13.00-ig 13.30-16.00-ig
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykaalssa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371 Dr. Dolmányos István ügyvéd
Szolgáltatásunk kiterjed: mindennemű ingatlan ADÁS-VETEL-CSE RE-BÉRBEADÁS-„Ingatlanok becslésére" (Okirat szerkesztése). Keresünk és kínálunk: családi házakat, lakásokat, albérleteke!, tel keket, nyaralókat
Külföldiek részére megbízásból. ERÉNYÜNK A PONTOSSÁG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG. Ingatlanát a becsüli értéken értékesítjük, a legkedvezőbb teltételek &• mellett.
Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett iroda. Ellátom a forgalmazási teendőkön túlmenően szükséges mindennemű jogi teendőket.
Az iroda nyitvatartása: 8-18 órái fi.
Nk-án a belvároshoz közel. 67 nm-es. 3 szobás, erkélyes, vízórás 8. emeleti, kp. (üléses lakás azonnali beköHözés-sel eladó. Irányár: 2,1 mPl. Kód: 105/97. {21936 K) Nagykanizsán a belvárosban 50 nm-es, 2 szobás, egyedi gázJűléses, földszinti udvari lakás eladó. Irányár: 2,2 mFt.
Kód: 164/97. (22663 K)__
Szabadhegyen 90 nm-es, 3 szobás, pincés, belejezés elöli álló családi ház 1080 nm leiekkel, részlellizelési kedvez-ménnyel eladó, Irányár 3 mFt. Kód: 190/97. (22900 K) A Csónakázó-tónál 10 éves. 108 nm-es, 3 szintes, 3 szobás, fözöfülkés, zuhanyzó + WC-vel ellálott zártkerti ház, 738 nm-es parkosított telekkel eladó Irányár: 3 mFt. Kód:
213/97 (23196 K)_
Nk-n a Liszt utcában 54 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, vizórás redőnyös, 4. emeleti lakás eladó Irányár: 1.8 mFt.
Kód: 215/97. (23200 K)_
Nk-án a Magyar utcán 533 nm-es építési lelek teljes közművel eladó Irányár: 2.5 mFt. Kód: 220/97. (23298 K) Nk-án 5+1 félszobás, 210 nm-es, pincés, garázsos. 2 hallos családi ház 2 éves letölérbeépíéssel, 2 fürdőszobával, ill WC-vel, 2 telefonvonallal, 1055 nm-es telekkel, m^liek épületekkel eladó. Irányár: 13 mFt. Kód: 224/97. (23299 K) Nk-án a Platán soron 2 szobás. 54 nm-es, erkélyes, vízórás, pincés, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,3 mFt. Kód:
228/97. (23300 K}_
Sormáson 2 szobás. 90 nm-es, egyedi gázfűtéses, fürdőszobás, régi típusú családi ház műhellyel és melléképületekkel, 2160 nm-es telekkel eladó vagy 2 szobás Nk-i lakásra cserélhető érték egyeztetéssel Irányár: 2,1\' mFt.
Kód: 241/97 ( 23336 K)_
Nk-án a Kodály utcában 2 szobás, 2 erkélyes, 57 nm-es. vizórás. redőnyös, II. emeleti lakás eladó Irányár\' 1,95
mFl. Kód 251/97 (23358 K)_
Nagyrécsen 1256 nm-es, 19 m széles telek, érvényes épité-si engedéllyel eladó. Irányár: 500 eFl Kód: 540. (23567 K) Geisen 72 nm-es. 2 szobás, étkezős, komfortos családi ház terasszal, garázzsal, 1800 nm-es telekkel eladó. Irány-
ar: 2,5 mFl. Kód. 280/97. (23650 K)_
Kiskanizsán 20 éves, 3 szobás, 100 nm-es, egyedi gázfűtéses családi ház garázzsal, 1070 nm-es teleikéi eladó.
Irányát: 4,6 mFt. Kód. 284/97. (23652 K)_
Nk-n a Városkapu krt-on 1+2 félszobás. 57 nm-es, erkélyes, vizórás, I. emeleli lakás eladó. Irányár: 2,25 mFt.
Kód. 126/97. (23760 K)_
Kiskanizsán belejezés előtt álló, léikész családi ház 1440 nm-es telekkel, 16 nm-es telekszélességgel, a lelken ecy régi épületiéi, nagy melléképülettel, tágas pincével eladó.
Irányár: 3,6 mR. Kod: 293/97. (23770 K)_
Nagybakónakon 60 éves, 60 nm-es. 2 szobás, komlort nélküli családi ház, 3600 nm-es telekkel, a falu kozpontjá-ban eladó. Irányár: 1,6 mFl. Kód- 296/97. (23773 K)
Nk-án a belváros közelében csendes helyen. 80 nm-es, 2+2 lélszobás, erkélyes, vizórás, étkezős, 2. emeleti lakás garázzsal eladó. Irányár: 5,6 mFt + garázs 900 eFl. Kód:
301/97. (23909 K)_
Nk-án a belvárosban 37 nm-es, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, vizórás, redőnyös, 1. emeleti, teljesen felújított lakás
eladó Irányár: 1.9 mR Kód: 315/97. (23910 K)_
Sormáson 80 nm-es, 2 szobás, komfortos családi ház 1080 nm-es telekkel, melléképületekkel eladó. Gáz beköt-helő. Irányár: 1,25 mR. Kód: 316/97. (23911 K)_
Kiskanizsán 100 nm-es, 3 szobás, 25 éves, garázsos családi ház különálló szoba-konyha lakrésszel, 2160 nm-es telekkel eladó. Irányár: 6 mR. Kód: 317/97. (23912 K) Bánokszenlgyörgyön szerkezetkész, 100 nm-es, lel öl érbe-épíéses családi ház, 1000 nm-es telekkel eladó. Szx.pol. lamogatás igénybe vehető Irányár 2 mFt Kód* 325/97.
(24049 K)_
Nk-n a Keleti városrészben 2 szobás, 53 nm-es, 2 erkélyes nagy konyhás, 4. emeleli, lelúíriott, kitűnő állapotú la-kás eladó. Irányár: 2,15 mR Kód: 334/97. (24051 K) Molnáriban 32 éves, 98 nm-es, 3 szobás, komlortos családi ház, melléképületekkel, 1347 nm-es telekkel, beköthető gázzal, csatornázva eladó vagy értékegyezleléssel, 2 szobás lakásra cserélhető Irányár: 1,75 mFl Kód: 295/97.
(24144 K)_
Lelenyón 2+2 lélszobás. 88 nm-es. 10 éves, földszinti, egyedi lűtéses, vízórás, redőnyös, erkélyes lakás garázs-zsal eladó vagy Nagykanizsán ill. környékén családi házra, lakásra cserelnető értékegyeztetéssel. Irányár: 3,6 mFl.
Kód: 338/97. (24145 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 2+1 lélszobás, 71 nm-es, erkélyes, vízórás, élkezös, cirkofűtéses, löldszinti, kitűnő állapotú lakás, július végi kiköltözéssel eladó. Irányár: 5 mFt.
Kód: 340/97. (24147 K)_
Nk-n a Platán soron 43 nm-es, 1+1 félszobás, egyedi fűtéses 4 emeleti, vízórás, kitűnő állapotú lakás, eladó. Irányár. 2.2 mFt Kód: 344/97. (24150 K)_
Kahóton 3 szobás. 2 éves. összkomfortos családi haz. egyénileg kialakítható tetőtérrel . 2447 nm-es telekkel el-adó Irányár 1.95 mFt Kód 431 (24283 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel. 2 szobás, lelújiotl. 67 nm-es egyedi gázfűtéses, komfortos családi házrész, 20 nm-es pincével eladó Irányár 2.6 mR Kód 680 (24284
K)_
Nk-n a belvároshoz közel 43 nm-es. 1 szobás, teljesen feJ-ü|iloll. gázfűtéses, komlorlos. családi házrész eladó vagy egyedi fűtéses. 2 szobás lakásra cserélhető 2 emeletig érlek egyeztetéssel Irányár 2.4 mR Kód 349/97 (24287
K)_
Nk-n a belvároshoz közel. 3+1 félszobás. 96 nm-es. 2 erkélyes, étkezős. 3 emeleti lakás, zuhanyfúl kével, kulón fürdőszobával 2 wc-vel garázzsal eladó Irányár 5.8 mFt + 900 eFl garázs Kód 350/97 ( 24288 K)_
Nk-n a Kodály utcában 54 nm-es. 2 szobás. 2 erkélyes, vízórás redőnyös felújított 4 emeleti lakás eladó Irányár
1.9 mFt Kód 353/97 (24289 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában első emeleti. 2 szobás, erkélyes, egyedi gázfűtéses, vizórás. |ó állapotú lakás elcserélhető kisebb egyedi fűtéses. I vagy II emeleti lakásra
Irányár 2.6 mR Kód: 361/97 (24290 K)_
Eszteregnyén 30 éves, 100 nm-es. 2+1 félszobás, télkomfortos, garázsos családi ház. 2728 nm-es leiekkel eladó Irányár 1.4 mFl Kód. 366/97. (24362 K)_
Nk-n a belvárosban IrekvenláH helyen. 80 nm-es. 3 szobás, egyedi gázfűtéses galériázhaló. garázsos. pincés, utcafronti, vállalkozásra is átalakihatö lakás, zárt udvarral
eladó Irányár 8.8 mR Kód.368/97 (24364 K)_
Nk-n a belvárosban 88 nm-es. 2+2 félszobás. 2 szintes, vizórás. összkomfortos első emeleti lakás. 2 WC-vel. 2 er-kéHyel eladó Irányár 5.1 mFl Kód 369/97 (24365 K) Palinban 210 nm-es. 6+2 félszobás. 9 eves. 3 szintes. 3 lurdőszobás. egyedi fűtéses családi haz. 40 nm-es pincével. 25 nm-es garázzsal. 2146 nm-es telekkel eladó Irány-
ár 12 mR (24496 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában 54 nm-es. 2 szobás, erkélyes. 4 emeleti, egyedi gázfűtéses lakás eladó Irányár: 2.5
mFl Kód 131/97 (24500 K)_
Nk-n az Északi városrészben. 19 nm-es garázs eladó
Irányra 380 eR Kod 371/97 (24507 K) _
Nk-n 25 eves. 80 nm-es. 3 szobás, egyedi gázlúlóses. garázsos, családi ház. mell ék épül el ékkel eladó Irányár 3.6
mFl Kód 372/97 (2450$ K)_
Nk-n a belvároshoz közel, csendes helyen. 100 nm-es. 3 szobás, étkezős, garázsos. pincés családi ház. szerkezetkész letótérbeéplesel. 562 nm-es telekkel eladó Irányár
10 mR. Kód 375/97 (24509 K) _
Nk-n az Irtás utcában 1+3 félszobás 69 nm-es. étkezős, vizórás. 3 emeleti lakás eladó Irányár 3.8 mR Kód
376/97. (24510 K)_
Nk-n a Platán soron III. emeleti. 2 szobás. 54 nm-es. pincés, egyedi gázfűtéses lakás eladó vagy kisebb nagykanizsai családi nazra cserélhető Irányár 2.2 mFt Kód 371
.; 24523 Kj_
Nk-n a Városkapu körúton 62 nm-es. 1+2 lélszobás, 3 emeleti lakás eladó Irányár 1.7 mFl Kód 433 (24524 K) Palinban 260 nm-es. 4 szobás. 12 éves. 2 szintes. 2 fürdőszobás, erkélyes, étkezős. 12 éves családi ház. 60 nm-es kialakított üzletrésszel. 20 nm-es garázzsal. 2900 nm telekkel eladó Irányár 13 mFl Kód 612 (24525 K)
Eszteregnyén 3 szobás. 120 nm-es. 45 éves. összkomfortos családi ház. 2000 nm-es telekkel. 20 nm-es garázzsal, melléképületekkel eladó Irányár 2 mFt Kód 637 (24526
KJ_
Nk-n a belvárosban 122 nm-es. 3+1 félszobás, egyedi gázfűtéses 2 emeleti laks garázzsal eladó vagy 3 szobás egyedi lűtéses lakásra cserélhető érlékegyeztetéssel
kanyar 5.5 mR. Kód. 726. (24527 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 110 nm-es. 3 szobás, kolmorlos. lelúiitásra szoruló családi ház. 800 nm-es telekkel, légla melléképülettel eladó Irányár 2.4 mFt Kód: 5/97 (24528
K)_
Kiskanizsán 80 Vban felújíott. 70 nm-es. 3 szobás csata-di ház, 1440 nm-es telekkel, melléképülettel eladó Irányár
2.6 mFl Kod 385/97 (24 529 K)_
Nk-n a Csengery utcában a belvároshoz közel, 2 szobás. 60 nm-es. nagy konyhás, vizórás. pincés, egyedi gázfűtéses első emeleli lakás, azonnali beköltözéssel eladó
Irányár 2.7 mR Kód 386/97 (24530 K)_
Kiskanizsán 3 szobás. 98 nm-es. egyedi gázlútéses családi ház. 14 nm-es pincével, melléképülettel. 2232 nm-es telekkel 15 m telekszélességgel eladó Irányár 5.5 mFl Kód 366/97 ( 24531 K)_
Nk-n a Kazanlak krt-on 3 emeleti. 1+2 félszobás, erkélyes, kitűnő állapotú lakás, egyedi átalakításokkal eladó Irányár 2,1 mFt Kód: 391/97 (24532 K)
Zalakaroson kétszinten nyaraló üdültetés céljára alkalmas 6 szobás, két lürdőszobas. nagy hal 350 nm-es terűlet
Irányár 4.6 mR Hud sz 12 (23958 K)_
Nk-n társasház eladó Maort telepen 2 szintes társasházban 116 nm-es. 4 szobás, összkomlortos ház A: alagsorban garázs, tároló helység van A tóndszinii rész egyben van. ahol minimális szint eltolással van a nappah a hall. a konhya. az éléskamra Udvar es kisméretű kert tartozik a házhoz IRányár 11 mFt Hírd sz 15 (23959 K)_
Nk-n lakás eladó Rózsa utcában a szmteltolásos epületekben 2-ik. emeleten. 2 szobás, 50 nm-es. egyedi fűtéses, felújított kitűnő beosztása, étkekzős lakás Irányár
2.250 mR Hird sz: 27 (23960 K)_
Nk-n eladó lakás Liszt F utcában 2 szobás, központi fűtéses négy emeleti, egyedi vízórás. telefonos. 54 nm-es teljesen felújítóit lakás Irányár 2.2 mFt Ugyanit! 18 nm-es. aknás garázs eladó Irányár 650 eR Hird sz 16(23961
KJ_
Nk-n eladó lakás Maort telepen az erdész utcában 4. emeleti lakás. 38 nm-es. 1 szobás, egyedi fűtéses, ónkormány-
zatí. Irányár. 1.650 mFt Hirdsz 10. (29963 K)_
Nagykanizsa családi ház sáncban eladó 4 szobha. 2 lurdőszobás. tetőtér beéplésű. 120 nm-es. család* ház Garázzsal melléképületekkel eladó Irányár 5.5 mFt Hird sz
. 36 (29964 K)_
Nk-n eladó a Plalánsor elején első emeleti. 2 szobás, külön tároló helyiséggel. 70 nm-es. kiiünó beosztású egyedi lűtéses lakás eladó Irányár 2.6 mFl Hird sz 5 (29965 K)
Nemesdéden 3 szobás családi ház eladó Egyedi lűtéses. lurdőszobás. beépíthető tetőiénél 4 00 nm-es területtel, víz. villany van, gázbekötése a laluban lolyamatban van Hirdsz 7 (29966 K)_
Eszteregnyén 3 szobás. 114 nm-es, fürdőszobás családi ház. nag yterasszal. isttóval. központi lűlesset. 2200 n-ÖI lerülellel eladó Irányár 2.5 mR Hird 19 (29967 K) Csertői hegyen szóló birtok eladó 1200 n-ól gondozott állapotban, jó karban lévő présház, szoba konyhás, lomkamrás, pincével, külön gazdasági épület Az ingatlanhoz teljes felszerelés, hordók, gépek, stb tartoznak, a szőlő kor-donmúvelésü. géppen könnyen gondozható Irányár 450
eR Hird sz 37 (29968 K)_
Zalaújlakon családi ház eladó 4 szobás, tetőtér beépítéses, ikerház lele 2000 nm-es. összterülettel, szocpol kedvezmény igénybe vehető Irányár 2.5 mR Hird sz 6
(29969 K)_
Eszteregnyén a hetes főúthoz közel 2 szobás családi ház. garázzsal, melléképületekkel, jó állapotban, víz, villany van. fürdőszoba kialakítható. 900 n-ól telekkel gazdasági épülelekkel eladó Irányár 1.5 mR. Hird: 17 (29970 K) Nk-n Zemplén Gy utcában 4 emeleti. 3 szobás, már korszerűen épített. 67 nm-es. erkélyes, lelelonos. külön wc-vel padloszonyeges nagyrészt lelújHotl lakás eladó Irány-
rá 2 550 eR R Hirdsz 18 (29974 K)_
Nk-n Miklósián családiház eladó 2 szobás. 60 nm-es. regi építésű ház. |ó állapotban A házhoz 200 n-öl terület tartozik Az udvaron 24 nm-es melléképület van A ház a falu közepén ápolt környezetben található Irányár 3 mFt
Hirdsz 36 (29975 K)_
Nk-n eladó lakás Hunyadi utcai 60 nm-es. nagyméretű. 2 szobás. + 2 lélszobás. összkomfrotos. egyedi lűtéses lakás erkéjes a lakás alatt 18 nm-es garázs van Irányár 6.5
mR Hird sz 39 (29976 K)_
Nk-n lakás eladó Kodály Z utcában 2.5 szobás, központi lűtéses lakás a 9 emeleten a szobák lelű|ításra szorulnak
Irányár 1.7 mR Hirdsz 3 ( 29977 K)_
Nk-n lakás eladó Csengery eleién 1 emeleti 3 szobás 110 nm-es egyed fűtésű lakás orvosi rendelővel eladó irány
ár: 4.6 mFt. Hirdsz: 29 (29978 K)_
Cserlói hegyen szőlőbirtok 674 n-ól ingatlanon felújított léglapince a hozzátartozó felszerelés hordók és munkage pe\'kkel eladó Irányár 450 eR R Hirdsz 11 (29981 K) Nk-n lakás eladó Zemplén Gy u-ban. 7 emeleten. 3 szobás, erkélye, lomkamrával, nagy előszobával. 76 nm-es. központi fűtéses lakás Irányár 2.5 mFt Hirdsz 34
(29982 K)_
Nk-n eladó lakás Csengery üt elején, a város központjában. 3 emeleti, egyedi fűtésű. 1 szoba, konyha. lur-Jc--:-. ba lakás eladó Irányár 2 mFl Hird 5/a (29963 K) Nk-n családi ház eladó a Sikátor utcában 2 szintes. 102+125 nm-es. 6 szoba. 2 lurdőszobás. az udvaron aknás garázs összterület 1300 nm A házhoz nagy kert. ba romlmdvar tartozik Irányár 14 mR Hird sz 20 (29983 K)
Pécsen építési telek a Kismérvólgyi úton eladó Rendezett környezetben építési engedéllyel 840 nm-es terület Irány-ár 520 eR Hirdsz 36 (24094 K)_
Iharosberényben családi ház eladó Újonnan epüelt 2 szinte, 5 szobás, erkélyes, nagy terasszal. 100 + 70 nm-es fürdőszobás, családi ház, szép környezetben, 2100 nm te-rülellel részben málnával beültetve Irányár: 4,5 mFl
Hirdsz.: 34. (24092 K)_¦
Miklósián családi ház eladó. Régi típusú falusi ház, 60 nm-es, 2 szobás, jó állapotban lévő, 20 éve épült, fürdőszoba van. A ház a lalu közepén rendezett környezetben. Irány-
ár: 3.4 mFt. Hird.sz.: 33. (24093 K[_
Zalaüjlakon családi ház eladó Kétszintes, 4 szobás, 2 garázsos. 2 fürdőszobás, igényesen megépített, teljesen ú| ház (ikerház fele). 2009 nm terül eltel eladó. Irányár: 4,8
mR. Hird.sz: 35. (24095 K)_
Szent györgyvári hegyen szőlő eladó IV hegyháton, 380 n-öl szőlő, gyümölcsös, téfíesíett lakóház Borospince présház, vezetékes vfz, villany van. gépkocsival jól megközelíthető. 8 ezer tégla tefőanyaggal együtt eladó Irányár 950 eR. Hird.sz: 37. (24096 K)_
Eladó lakás Nagykanizsán Városkapu krt-on 62 nm-es, 1+2 félszobás, központi lűtéses lakás. Irányár: 1,8 mFl
Hirdsz.: 41. (24261 K)_
Nk eladó lakás a Csengery űt elején, kélsobás, egyedi lűtéses, garázsos. udvari, kis elkŐkertte! Rendezett körülmények között szép gondozott lakás. Irányár: 2,35 mFt.
Hirdsz: 43. (24372 K) _
Nk-n eladó lakás a Városkapu krt-on 3 emeleti 1+2 lélszobás központi fűtéses lakás. Irányár 1.8 mFt Hirdsz: 41
(24373 K)_
Inkén családi ház eladó szép környezetben 4 szobás, tetőtér beépítéses, garázsos, mellék épület lel, központi lűtéses
családi ház Irányár 5 mFt. Hirdsz 42. (24374 K)_
Eladó Családi ház Nk-n Kélszinten 220 nm-es 7 szobás, 2 fürdőszoba, két konyha nagy terasz nagy nappali, alul üzlethelyiség 10 éve épült parkosított, külön garázzsal es melléképülettel szép környezetben üzlet céljára is alkalmas. Irányár. 13 mFt. Hirdsz: 45. (24476 K) Eladó lakás Nk-n a Teleki út elején lekíjüott 2 szobás, központi lűtéses, 8. emeleti, 51 nm-es lakás Irányár: 2,1 mFl
Hirdw: 47. (24477 K)_
Eladó lakás Nagykanizsán 55 nm-es egy szobás, egyedi fűtéses, külön vizórás földszinti lakás Csengery úton
Irányár: 1,4 mR. Hirdsz: 46. (24478 K)_
Eladó családi ház Nagykanizsán Felújított kél család részére alkalmas családi ház. amely egy, 1+1/2, szobás és egy 2 szobás, lurdőszobás lakásból áll, esetleg meg is
osztható. Irányár: 4 mFt. Hirdsz: 49. (24479 K)_
Albérlet Nagykanizsán Csendes környezetben 2 szobás családi ház egy szoba lezárásával egy szobásnak is ki-adó. Hirdsz: 49. (24480 K)_
Eladó lakás Nagykanizsán (OLCSÓN) egy szoba,konyhás, lurdőszobás. egyedi fűtéses, udvari lakás Irányár 1.1
mR. Hird.sz: 30. (24516 K)_
Eladó lakás Nagykanizsán a Hevesi úlon. Földszinten 48 nm-es. 2 szobás, fürdőszobás, előszoba, lürdőszoba, WC-külön. Hideg és meleg vizórás, telefonos lakás lrányár:1.9
mR. Hirdsz: 52 ( 24517 K)_
Családi ház Keszthelyen eladó. Ikerház együtt és a baloldala külön is. 8 szoba,2 konyha, 2 lürdőszoba, 2 napali, 4 wc, 2 zuhanyzó, nagy garázs. Víz, villany, gáz, csatornázva, kábel TV. Eladó vagy különálló Balatoni, ingatlanra cserélhető Irányár- Bal oldali 10 mR Együttesen 20 mFl
Hirdsz: 44 (24518 K)_
Eladó Lakás Nagykanizsán (OLCSÓN) Rózsa utcában 4 emeleli, 2 szobás, központi lűtéses 54 nm-es lakás eladó
Irányár: 1,4 mR. Hirdsz: 38. (24519 K)_
Eladó Családi ház PALINBAN 2 szoba, előszobás, konyha, kamrás, fürdőszobás, családiház melléképületekkel. 300 n-öl telekkel eladó Irányár: 3 mR. Hirdsz 38. (24520
KJ_
Hétvégi ház a Széni györgyvári hegyen IV. hegyháton az ÉDENBEN. 650 n-öl telekkel 40 nm-es lakóház, szobakonyha, üveges terasz, pince, nagy szisztéma.\' víz, villany van. FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL leiét kell kifizetni, a másik felét egy éven belül. Irányár: 900 eR. Hirdsz: 43. (24521
K)_
Építési lelek SURDON. 30 m széles építési telek 1664 nm-es terület, közművesített építési engedéllyel, alapozás kész, levan bontva, gyönyörű panorámás helyen szép kilá-
tással Irányár- 650 eR. Hirdsz: 51. (24522 K) _
Vegyes boltban szakképzet! eladókat lek/eszünk. (24599
KJ_
Eladó 1200-as LADA, \'79-es évjáratú küogáslalan állapotú, űj gumikkal, 1998-ig érvényes műszakjai Irányár: 130 eFt. (24600 K)_
28
KANIZSA - /Ip*
1997. július 11.
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
a kanizsa és vidéke extra hirdetésfelvevo helye az áb-aegon biztosító épületében
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
A/ iroda, nyitva tartása: munkanapokon S-12; 13—16 óráig.
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak kit. 9.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12;\'% 14-17 óráig,
Keresünk kiadó albérleteket, eladó lakásokat.
Nk-n az Erzsebel léren 1. emelelen 3 szobás, nagy előszobás, 97 nm alapterületű parkettás, egyed gázas. lel-újilást igénylő lakás eladó. Irányár: 4,25 mFl L/154
(22641 K)_
Fizetési könnyítéssel eladó Nagykanizsa belvárosához közel 2 szoba + étkezős, 72 nm-es jó állapotú egyedi fűtéses. 5. emeleti lakás. Irányár: 2,5 mFt. L/152. (22644 K) Zalakaroson 3x75 nm alapterülelű 3 szintes - mindegyik szinten 2 szoba, konyha, lürdő, WC - 1,5 éves összkóz-müves nyaraló 560 nm-es. panorámás leiekkel eladó
Irányár: 7,0 mFl. NY/01. (22647 K)_
Szabadhegyen 20 m széles, 2600 nm területű, megosztható éplési létek közműcsatlakozásokkal eladó. Irányár: 2.3
mFl. T/12 (22649 K)_,
Nk-Miklóslán 3.5 szobás. 90 nm-es családi ház garázzsal, műhellyel pincével. 514 n.öl ulcalronl leié megosztható és beéptlhelő telekkel eladó. Irányár: 5.2 mFl. CS/85. (227Í5
K>_,__
Nagyrécse központjához közel, 110 nm alapterületű, 2 szobás, fürdőszobás, egyedi gázlűléses családi ház garázzsal, műhellyel, gazdálkodásra alkalmas melléképülelekkel, 650 n.öl leiekkel eladó. Irányár: 3,49 mFt.
cs/oa. (227aa K)_
Palin-Újtelepen eladó 170 nm Összalapterületü. egyedi ler-vezésü. 2 fürdőszobás családi ház 65 nm-es egylégterú nappali-ebédlő-konyhával, cserépkályhával. 3 letŐtéri szobával, garázzsal, ápolt udvarral. Irányár: 9 mFl. CS/92.
{22972 K)_
Gyékényesi bányatóra néző, főül közelében lévő, jól megközelíthető, panorámás, 3597 nm-es, zártkerti felek eladó
Irányár\' 125 eR. T/15. (22973 K)_
Zalakaroson 3 szoba+éikezós, lelőlérbeépiféses. 70+35 nm-es, egyedi gázas, Istefonos, nagyon |ó állapotban lévő nyaraló 134 n.öl ápolt leiekkel eladó.d Irányár: 7.6 mFt.
NY/35. (22976 K)_
Belvárosban 3 szobás-étkez ős, 80 nm-es, cirkogejzíres, 3. emeleli tetőiéri, igényes kialakítású lakás eladó. Irányár:
4,9 mFt. (L/178) (23112 K)_
Nagyrécse központjában 3 szobás, amerikai konyhás-étke-zős, 140 nm-es, felújítod családi ház 450 n-öl telekkel eladó, vagy nagykanizsai, zalakaroi ingatlanra cserélhető.
Irányár: 4,75 mFl. (CS/97) (23114 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 90 nm-es, 17 éves családi ház el-adó. Irányár 5,6 mFl. (CS/80) (23114 K)_
Zemplén utcában 2. emeleten igényesen leiújltott, boltíves. 3 szobás, étkezős. 67 nm-es. redőnyös, vízórás lakás eladó. Irányár: 2,7 mFl + garázs 800 eFl. Tel.: 93/310-504
(L/184) (232B9 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 75 nm-es, nagy, üvegezell veran-dás, egyedi gázas családi ház 650 nm-es felekkel, gazdasági épületekkel eladó vagy 1,5 szobás, egyedi gázas, földszinti lakásra cseréíhelŐ én ék egyezi éléssel, irányár:
3,8 mFt. Tel.: 93/310-504. (CS/102) (23293 K)_
Balalonmária-fúrdö központi részén 2 szoba-hallos, 44 nm-*s, jó állapotú, ósszközműves ikernyaraló-rész az udvarban lévő 1 szobás különálló épülettel, 90 n.öl leiekkel eladó. Irányár: 3.4 mR Tel.: 93/310-504. (NY/14) (23294
K)_
Csengery utcában 1 emeleten, 2+1 félszobás, 70 nm-es, egyedi gázas, parkettás. tel|esen felújított lakás eladó. Irányár: 4,0m R. (L/156) Tel: 93/310-504. (23538 K) Nagybagolai hegyen 30 nm-es, letÖtérbeépiteses hétvégi ház pincével, 1500 nm-es, városra néző gondozott panorámás telekkel eladó. Irányár: 1.2 mFt. (Ny/39). Tel: 93/310-
504. (23542 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 100 nm-es, parkettás, egyedi gázas, 25 éves családi ház, 500 nm-es telekkel eladó. Ir-iny-ár: 5.7 mFl. (CS/105) Tel.: 93/310-504. (23541 K) Nagybagotai hegyen 30 nm-es lelőlérbeépíléses hélvégi ház pincével, 1500 nm-es városra néző gondozott panorámás telekkel eladó. Irányár: 1,2 mFl. (Ny/39) Tel.: 93/310-
504. (23542 K)_
Platán soron földszinten 2 szobás, 57 nm-es, egyedi gázas, parkettás, vízórás, redőnyös, földszinti lakás eladó, vagy érték egy ezt éléssel 1.5 szobás lakásra cserélhető 1-2. em-ig. Irányár: 2,4 mFt. (L/185) Tel.: 93/310-504.
(23544 K)_
Kazanlak körúton 1+2 lélszobás, 57 nm-es, erkélyes, központi fűtéses, lelújított, 3. emeleli lakás eladó. Irányár: 2,1 mFl. (L/189) T,tl: 93/310-504. (23546 K)_
É-K-i városrészben lőldszinlen 1+3 félszobás, 74 nm-es. cirkogejzíres erkélyes, vízórás, redőnyös, teljesen felúji-lotl lakás eladó Irányár: 4,3 mFt. É-K-i városrészben 2
szobásra is cse*elheló (L/194) Tel 93/310-504 (23547 K)_
Ortilosban a Drávához közel 3 szobás. 80 nm-es családi ház üvegezett terasszal garázzsal, műhellyel, gazdasági épületekkel. 3200 nm-es telekkel eladó Irányár: 1.5 mFl (CS/104) Tel 93/310 504 (23548 K)_
Ady utcában 2 emeleten 1 szobás 38 nm-es egyedi fűtéses, paikeilás. vízórás. 2 francia erkélyes, azonnal beköltözhető garzonlakás eladó Irányár 1.7 mFt (L\'203) Tel 93/310-504 (23709 K)_
Kiskanizsán 6 szobás. 20 nm összalapterületü kél generációs családi haz szerkezeikész tetőtérrel, garázzsal. 150 n-ol telekkel eladó Irányár 7.9 mFl (CS/68) Tel 93/310-
504 (23716 K)_
Gyékényesi szőlőhegyen a bányatóhoz közel, csendes, nyugodt helyen régi pince 400 n-öl panorámás területtel, termő geszlenyefával eladó. Irányár. 145 eFt. (T/03) Tel
93/310-504 ( 23717 K}_
Gyékényesen a bányafö közvetlen közelében felú|ílásra szoruló 2 szobás. 75 nm-es régi ház 5000 nm-es teiüleiiel eladó kanyar 1.8 mFl (Cs/109) Tel 93/310-504 (23718
K)_
Kiskanizsán főút mellett 4 szobás. 120 nm-es családi ház melléképületekkel, kb 180 nm Összalapterületü raktárral. 3200 nm-es telekkel eladó Irányár 5.2mR (CS/110) Tel 93.010-504 ( 23719 K)_
Belvárosban 3 szobás. 67 nm-es. erkélyes, vízórás. lom-kamrás, reluxás. 5 emeleti, központi fűtéses lakás eladó Irányár 2.4 mR (L/63) Tel. 93/310-504 ( 24270 K)
É-K-i városrészben 2+1 félszobás, étkezős. 66 nm-es. cirkogejzíres. |ó állapotban lévő. 3 emeleti lakás eladó Irányár: 3.7 mR (L/224) Tel: 93/310-504 (24271 K) Csengery utca elején. 1 emelelen. 2 szobás. 54 nm-es. nagykonyhás. egyedi gázas. parkettás, lelelonos lakás eladó Irányár 2.65 mFt (L/164) Tel. 93/310-504 (24272
K)_
Kelen városrészben 2 emeleten. 2 szobás, egyedi gázas parkettás lakás eladó Irányár 2.3 mR (L/222) Tel 93/310-504 ( 24275 K)_
Keleti varosrészben 2 szobás. 57 nm-es. erkélyes, jarcla-pozott, teleionos. 9 emeleti lakás eladó Irányár 1.45 mFl (L/223) Tel 93/310-504 ( 24276 K) ,_
Kiskanizsán 1 szoba. 32 nm-es. egyedi gáZas. felújításra szoruló, vagy lebontható családi ház. 70 nm-es. 10 éves melléképülettel. 304 nm-es leiekkel eladó Irányár 1.6 mFl (Cs/121) Tel 93/310-504 (24277 K)_
Palin Újtelepen 3 szoba+nappalis. amerikai konyhás. 120 nm-es. igényes belsó kialakítású családi ház. 20 nm-es garázzsal 15 nm-es nyánkonyhával. 26 nm-es terasszal eladó Irányár 10.5 mFt. (CS/96) Tel 93/310-504. (24276
K)_
Látóhegyen fő ül közelében. 1 szobás. 27 nm-es. alápincézett. 20 éves hélvégi ház. 550 n-öl telekkel eladó Villany, ásott kút van Irányár 980 eFl (Ny/05) Tel 93/310-
504. (24279 K)_
Északi városrészben 6 szobás. 200 nm-es kél generációs családi ház, 2 telefonvonallal, nagy leiekkel, garázzsal, melléképületekkel, fizetési kónnyléssel eladó Irányár 13 mFl (CS/117) Tel 93/310-504 ( 24280 K)_
Kiskanizsán 3 szobás. 60 nm-es. egyedi gázas. parkettás. 25 éves családi ház. 490 n-ol leiekkel eladó Irányár: 3.59 mFt. (CS/98) Tel. 93/310-504. (24281 K)_
Gyékényesi bányalónál vízparti horgásztanyák eladók Irányár. 2.1 mR-4.2 mR-ig Tel 93/310-504 (24282 K) Keleti városrészben 2 emeleten. 2 szobás, io állapotban lévő. erkélyes, padószonyeges. központi fűtéses, telefc-nos lakás eladó Irányár 2.05 mFt (L/230) Tel 93/310-
504. (24568 K)_
Rózsa utcában 2 emelelen. 2 szobás. 2 erkélyes, padló-szőnyeges, központi fűtéses lakás eladó Irányár 1.78
mFt (L/231) Tel 93/310-504 (24569 K)_
Keleti városrészben 10 em épületben 3 emeleten. 2 szobás, nagykonyhás erkélyes, vízórás. szónyegpadlós lakás eladó Irányár 1,8 mR Tel 93/310-504 (24570 K)
Újudvaron főút melleit 2 szobás. 90 nm-es, egyed gázas. lúrdőszobás. 46 éves vállalkozásra is alkalmas családi ház. 30 m széles. 2000 nm-es bekerített leiekkel, ipari árammal műhellyel, garázzsal, gazd épületekkel eladc Irányár 2.0 mFt (Cs/125) Tel 93/310-504 (24571 K)
Lálóhegyen vállalkozásra it alkalmas fő út melletti, iöl megközelíthető. 50 m széles, 680 n-ol bekeríteti lelek. 18 nm-es hélvégi házzal, pincével, eladó villany, túri kút van Irányár 1.26 mFl (NY/38) Tel 93/310-504 (24572 K)
Nk-án vegyesboltként üzemelő. 84 nm-es üzlet eladó Igény esetén kiadó Bármely tevékenységre álalakiható Telefonos, gázlűléses, eladótér, száraz raktár, vegyi raktár, irodahelyiség, mosdó. WC Teljes berendezéssel ranyár 6 mR Hív sz Ü10
(22989 K)_
Pogányszentpéteren lelőlérbeéptéses. 2 család külön lakhatását biztosító család ház 230 nm-es lakterülettel, pincével, ga-lazzsal. melléképületekkel \'400 n ol leiekkel eladó Nk-i lakást beszámítok Irányár 3.7 mR Hív sz CS95 (22991 K) 2 szobás, összkomfortos. 10 emeletes házban lévő. 4 emeleti lakás nagy előszobával külön lomkamrával, erkéllyel eladó a K-iv részben Irányár 1.7 mR Hív sz LAK163 (22993 K)
Zalakaros-Behiáknál 932 nm-es lelek a raji levo atpincézefl 46 nm-es alapterületű lakrész + teraszos hétvégi házzal, garázzsal melléképületekkel eladó Vrz villany aszfaltos üt van kanyar
2 4mR Hrvszám. T16 (23158 K)_
Nagyradán 800 nm-es. parkosíott telken levő. 3 szobás, nappalis, konyha-étkezős, lurdószobás, előszobás, spájzcs család ház sürgősen eladc vagy Nk-i csaldd házra, lakásra cseréíhelŐ
kanyar\'5 mR Hív sz C$119 \'23310 K)_
Pogányszentpéleren 3 szobás. 140 nm-es. tetőiét beépíéses telefonos. 1960-ban épül család haz eladó A haz 1 lúrdőszobás, nagy halos (7m x 6m-es) nagy konyhás, spájzos. kp (üléses, a kazán vegyes tüzelésű a szobák szőnyegpadósalt Padlás és pince is található, a ház alatt dupla garázs A telek 480 n öl nagyságú, veteményes és málna tálalható, valamint garázs es melléképület Irányár 43 mR Kanizsai család ház csere is érdekel 6.5 mRng Hív szám. CSI21 (23313 Kj_
Zalakomárban 4 szobás 2 lurdószobás. tetötérbeépiéses gázlűléses. cserepkálytiás. 8 éves család ház 2893 nm lelken eladó Irányár 5.5 mR Bjlonkkal együtt 5 mFt Hsz CS116
(23314 K)_
Bocskában 80 nm nagyságú, lelujlasra szoruló régi család ház 400 noi telekkel cazd -i épületekkel eladc Viz-vilany van Irányár 550 000 R Hrv sz CS111 T23316K)_
Nk-án szoba-konyhás, fürdőszobás, gázfűtéses. 27 nm-es házrész 500 nm-es telekkel eladó Irányár 1.2 mR Hrv sz CS113 (23317 K)_
3 szobás. Iszt-i lakás eladó a keled városrészben A lakás önkormányzati megvásárolható Igény esetén elcserélnénk 1+fél-szobas önkormányzati lakásra erteken/ezt etesse! Irányár 1.6 mR Hrv szám LAK 73 123479 Kj_
Szepetneken 747 nm-es leiekkel, kisebb lelujüásra szoruló, de lakható család ház eladó Víz. vdlany van Irányár 600 eR.
Hívsz CS 123 (23493 K)_
Miklósfán 2 szobás, nagykonyhás család ház 600 n öl telekkel eladó Egyed gázlűléses. garázsos. gazd-i épületekkel Irány-
ár 1.55 mR Hív sz CS120 (23656 K)_
Zalakarosi hegyen lévő 1292 m-es lelek eladó Jelenleg szőlővel van betelepítve Építésre kiválóan alkalmas terület, villany viz van és aszfaltos üt Irányár 800000 R Hrv sz NY01
(23657 K)_
70 nnves. belvárosi. 2 szcbás egyed gázfűtéses, telujiásra váró lelelonos. nagy konyhás pncerészes lakás eladc Irányár
3 2 mFt Hív sz LAK 155 123660 K,_
3 szobás összkomfortos nagy előszobás. 1 erkélyes külön lom-kamrás, reluxás a konyha előszoba boltíves lakás 10 emeletes házban eladó Irányár 2 5 mR Hív szám LAK 76 (23774 K)
Miklósién 74-ben épüli. 3 szobás, egyed gázlűléses. fürdőszobás, nagykonyhás. |ó álapofü család ház 650 nói telekkel eladó A ház alati pince a tekén nyánkonyha. melléképületek
vannak irányár 4 600 000 Hsz CS122 (23855 K)_
Belvárosnak mondható helyér. 3 szobás, összkomfortos (de egyed elszámolású), reluxás. vízórás. erkélyes, csempézett lurdószobás lakás eladó Irányár 2 7 mR Hív sz : LAK 81
(23861 K)_
1 szobás, nappalis, konyhás, lurdószobás. 80 nm-es család ház 300 noi leiekkel eladó Sormáson Irányár 1.3 mR. Hrv
szám CS126 (24169 K)_
3 szobás, összkomfortos, vízórás. legesen fekjjlott. 1 emeleti lakás 10 emeletes házban, külön lomkamrával, nagy előszobával eladó Irányár 2,8 mR Igény esetén család házra cseré--—OK)
lendó Hrv sz LAK 83 (24170 H
2 szobás, ósszkomlorols. 4 emeletes házban levő 3 emeleH lakás felújított állapotú erkélyes, vízórás. teleionos Eladó a keleti városrészben Irányár 1.85 mR Hrv szám 160 (24300 K) Belvárosi 80 nm-es. 3 szobás, fürdőszobás, külön wc-s. spájzos. gázfűtéses. áLmenyezetes. galénázhaió család haz jelegű lakás eladó A lakás alatt boltíves pince. 12 nm-es garázs. 240 nm-es, udvarrész. padásbeépíheiö A házban 3 lakó lakja.
Irányéi 6.6 mR Hiw szám. Cs126 (24368 K)_
Belvároshoz 2 percre, udvari család házrész eladó 2 szobás, konyhás, spájzos. fürdőszobás, egyed gázfűtéses, vízórás. garázsos. melleképuletes és 300 n-őle&es Irányár: 2.9 mR
Hrv szám C$129 (24369 K)_
Keleti városrészben 4 emeletes házban levó 3 emeleti. 2 szobás. 2 erkélyes nagy konyhás, összkomfortos, vízórás. reluxás lakás kevezö áron eladó Ára 1.8 mR. igény esetén Iddszinh lakásra elcserélendő Hrvszam LAK 181 \'24370 K)
Csónakázó-tónál a Szőlőskert Fogadótól 3 percre 360 n.öl telek a rajta lévő alápincézett laházzal eladó. Viz-vilany van, ós aszfaltos új, buszjárat. A lelken konténeres garázs is megtalálható, arm vagy a telekkel vagy külön eladó Telek ára 1 mR, a gará-
zsé pedg 100.000 Ft. Hiv. sz.. T35. (24171 K)_
2+1 félszobás, összkomfortos, 4. emelefes házban lévő I eme-leti lakás K-NY lekvésű, erkélyes, vízórás, beköltözhető alapéiban eladó a K-i városrészben Irányár 2,5 mR Hív szám: LAK
62. (24172 K)_
Sáncban 199 nm-es tetőt érbeépílóses, erkélyes, egyed gáz lű-téses, 2 fürdőszobás, 5 szobás család ház 560 nm-es telekkel, 40 nm-es vállalkozásra alkaknas építménnyel eladó + 777 n-öl leiekkel Irányár 5 mR a telek + 1 mFl Hív sz: Cs 127. (24296
Kj_
Galamboki halastó közvetlen pontján 260 n-öt terület parkoslva a raji lévő 6x3 nm-es laházzal eladó Víz, villany, aszfaltos üt
van. Irányai: 1,3 mR. Hird.sz: T 38 (?4481 K)_
Muraker eszi úron 2 lakások társasházban, külónbejáratú, 2 szobás, nagy konyhás, lurdószobás, spájzos, előszobás, család házrész eladó. Központi lűtéses, redőnyös, telefonos, garázs és gazdasági épület található a parkosítotl udvarban Irányár 2,1 mR Igény esetén Nagykanizsai lakásra cserélendő Hív.szám:
Cs 131 (24482 K)_
1+2 félszobás. IV emeletes házban lévő II emeleti 57 nm-es, összkomfortos, vízórás, konyha + étkezős, erkélyes, spájzos. külön lomkamrás, leiújíott. riasztóval felszerelt lakás eladó a keleti városrészben. Irányár: 2,5 mR. Hrv sz: LAK 86. (24483 K) 2+1 félszobás, IV emeletes házban lévő, IV emeleti összkomfortos, vízórás, erkélyes nagy konyhás, külön lomkamrs, 62 nm-es, lakás eladó Nk. keleti városrészében igény esetén kisebb család házra cserélendő Kiskanizsán lrányár:2,3 mR. Hiv.sz:
LAK 85. (24484 K)_
2 szobás, összkomfortos, vízórás, erkélyes, redőnyös, nagy konyhás, teljes felüjitott lakás IV emeletes házban, a II emeleten a keleti városrészben A konyha az előszobával boltívvel van összekötve. Irányár: 2 mR Hiv.sz LAK 182 (24485 K)
2 szobás, összkomlorlos. 2 erkélyes, vízórás. nagy konyhás, V emeletes házban lévő III. emeleti lakás eladó a keleti városrészben vagy földszinti lakásra cserélendő Irányár: 1,8 mR. Hiv.szám: LAK 181. (24486 K)_
3 szobás, Összkomfortos, belvárosnak mondhaló helyen lévő összkomfortos, teljes felújloll, egyed gáz elszámolású, reluxás, vízórás, 2 erkélyes, heveder zárral felszerelt bejárai ajtós lakás
eladó. Irányár: 2,7 mR. Hiv.sz: LAK 81 (24487 K)_
Nkanizsa keleti városrészében központi, de zöldövezeti helyen lévő 1+2 félszobás összkomfortos IV emeletes ház II emeletén fehíjiloll lakás eladó. Irányár\' 2.3 mR Hiv.sz: LAK 64 (24488
KJ_
Keleti városrészében lévő 7 éves házban a földszinten 1 szobás, egyed cirkoge|zír túléses, redőnyös, vízórás, lekíjilotl lakás
eladó Irányár 1.7 mR Hívsz: L 29 ( 24489 K)_
Aknás nagyméretű garázs eladó a Munkás úti garázssoron a Városkapui oldalon. Irányár: 550.000 Ft (24490 K)
1292 nm-es lelek el&dó a Zalakarosi hegyen Építésre alkalmas, villany, víz megoldható, aszfaltos út van. Irányár- 700 000 R.
Hiv.sz: NY 01. (24491 K)_
Szent györgyvári hegy IV. hegyhálán 6500 n-öl lelek, gyümölcslakkal, tégla hélvégi házzal eladó. A ház alápincézett, szintes, beton Gazdasági épületekkel, fizetési kedvezménnyel eladó Állandó lakóépületként is használható. (24492 K) Szabadhegyen közművesített és közmű néküli éplési lelkek eladók. Kínaiunk 1 szobás, szintes házal 3 mR-ért Hiv.sz: T14.,
T01. (24493 K)_
Budapesten 2 szobás, lurdószobás, galériázhaló lakás eladó
Irányár: 2,4 mR. Hívsz: LAK 186. (24533 K)_
2 szobás, összkomlorlos, X. em. házban lévő nagy előszobás, 1 erkélyes, lakás sürgősen eladó 1,5 mR-ért Hiv.sz: LAK 185.
(24534 K)_
2+1 lélszobás, IV emeletes házban lévő II. emeleli összkomfortos, erkélyes, vízórás, redőnyös, reluxás, részben feiújloii lakás eladó a keleti városrészben. Irányár 2,6 mR. Hívsz: LAK 87
(24535 K)_
Galamboki halastó közvetlen vízpartján 260 n-ol lelken lévő 6x3 m-es laház eladó. Víz, villany van Irányár: 1,3 mR. Hívsz: T38. (24536 K)_
Keleti városrészben ház alatli nagyméretű, lütőll garázs beveze-tett pari árammal eladó. Irányár: 800,00 R. (24537 K) Plánder Ingatlanközvet lő koda keres díjtalan bérlő közveliléssel kiadó albérletekel Kedvező közvellési djért kínál kiadó albérie-
teket. Tel.: 93/320-111. (24538 K)_
Nkanizsa zöldövezetében lévő udvari lakás eladó Víz, villany, gáz van, felújításra szoruló. Irányár 800.000 R. Igény eseten
raktárnak kiadó (24540 K)_
Plánder Ingatlanközvetítő Iroda keres eladó lakásokat Nk-n. Legkedvezőbb közvetítési djlizetessel, 0,9 % kiakudoti árból. Hirdetés eladásig. Ügyvéd állal irt szerződési a közvetítési dj tartalmazza. (Ez legyen az első!) (24539 K)_
1997. július 11.
KANIZSA - /tpuí
29
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991-ben. TELJESKOR Ű LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan számitógépes nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Dijtalan cimkiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés
Szerződés jogszabályok szerint. 6 éves szakmai tapasztalat.
NYITVA: munkanapokon 8-17 óráig
312-058
„A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!"
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig,
szombaton 10.00-12.00-ig.
Etado Palrtan 2 szobás. 1 szirtes, 15 éves, egyedi ^aztiiesu kon-vektoros, kábeltévés, hajöpadós, feslett talú családi ház, víz nttkül, 300 nöl lelten, kúttal Irányár 3 mR Hiv sz: SIKER 1845 (24S44 Ki Eladó Nk keleti városrészében 2 szobás. 52 nm-es, erkélyes, szo-nyegpactós, tapétázott, beeplett szekrényes, kábelévés, központi Hitelű. Kies. 4 errek* lakás Imáyár 1,4 mR Htv.sz SIKER 1S46
(24545 K)_
Eladó Nk dél városrészében 1 szobás, 35 nm-es. földszinti, egyedi gázfülesti, konvekloros, vizórás, parketlazoll, meszel talú, zuhanyzós, kb. 50 éves, udvari lakás, 3x2 méteres konyhával, beépfthetó te-i ¦¦lerrel. 5 lakással közös udvarban, azonnal bekotózhetóen. rendes szomszédakkai A zuhanyzó és a WC külön helyiségben van Irany-
ár 950 eFt Hív, szam SIKER 1851 (24110 K)_
Eladó Nk K-i v részeben 2 szobás, 54 nm-es. erkélye*, vízórái, kp.lutesű, szónyegpados. tapétázott, kábeleves, lehermertes. Illés. 10 emeleti lakás A szobák Idlon bejáratiak, nem egymásba nyirok A fürdő és a WC kúton helyiségben van A konyha 2x3 méteres
Irányár 1,45 mFt Hrv szám SIKER 1866. (24127 K)_
Eladó Nk K-i v részében 1*2 félszobás, 57 nm-es. erkélyes, 1 emeleti, vizórás. kp. fűtésű, beépíted szekrényes, redőnyös, szőnyegpad-k>s. tapétázott, kábelévés, 4 emeletes épületben levő lakás, 4x2,5 m-res konyhával, külön bejáratú, nem egymásba nyió szobákkal A fürdő és a wc külön reK/isegben van. Irányár 2,5 mFt Hrv szám Sl-
KER 1870. (24129 K)_
Eladó Nk K-i v részében 1 szobás, 37 nm-es, erkélyes, szőnyegpadlói, tapétázón, beeprtett szekrényes, kábetteves. K-Ny lekvésü, 4 emeleti 4 emeletes, rendezeti, szép épútefcen levő lakás. 3x2 méteres konyhával A tüidö és a wc külön helyiségben van Irányár 1.45
mR Ht. szam: SIKER 1871 (24130 K)_
Eladó Nk K-i v részében 3 szobás, 62 nm-es, erkélyes, 1. emeleli, vizórás, kp. fűtésű, képlett telefonvonallal rendetozö, szőnyegpad-tos. tapétázott, beépített szekrényes, kábelévés, K-Ny fekvésű 4 emeletes épütotben tevő lakás, 2.7x2.7 m-es konyhával A fürdő es a wc kúton helyiségben van Irányár 2.5 mFl Hív szám SIKER 1875
(24134 K)_
Eladó Katonaréten 5 szobás, 120 nm-es, 4 szntet. egyedi gázfűtésű, kortvektoros, vizórás, tetetonos, kábeleves 2 erkélyes, 1 teraszos, garázsos, prtcés lakás, tégla épületben, parkettázott nappal-val szónyegpados szobákkal, tapétázott tálakkal. Irányár 8 mFt
Hív szam SIKER 1876 ( 24135 K;_
Eladó Nk D-i v részében 3 szobás. 60 nm-es. téda lalazalú, családi ház egyed gáztütéssel, vízórával, letefomal. kábeltévével É-D-i fekvéssel, 3x4 méteres konyhával, külön bejárain, nem egymásba nyíló, parkettázotl iletve műanyagpadbs, lestett lalú szobákkal. láskamra
val Irányár 3.8 mFt Hrv. szám: SIKER 1881. (24140 K)_
Eladó Nk belvárosában 2.5 szobás, 71 nm-es, erkélyes, II. emeleti, egyed errkogejzfr lúrésú, vizoras, szónyegpados. lestelt talú. kábel-levés, beeplett szekrényes, kelet-nvugati fekvésű, tehermentes lakás. 3 emeletes épületben A konyha 3x3 méteres A szobák külön bejáratuak, nem egymásba nyitnak A fürdő és a wc kiion-kutön he-lyiségben van Irányár 4.5 mFt. Hiv.szám: SIKER 1883. (24244 K) Eladó Nk dél varosteszében, a belvároshoz közel, 3,5 szobás. 75 nm-es, erkélyes, t emeleti, egyedi gázfűtésű, krjrweMoios, vtzórás, tetetonos, parkettázott, tapétázol, beeplett szekrényes, kábelevés, lehermertes, 4 emeletes legta épületben lévő lakás, a közeli garázs-sorban aknás garázzsal Irányár 5,2 mFl. Hiv.szám: SIKER 1885.
(24246 K)__
Eladó Nk belvárosahoz közel 1,5 szobás, 41 nm-es, erkélyéé. 2 emeleti vizórás, központi tütésű. parkettázott. tapétázott, beeplett szekrényes, kábeltévés, nyugati lekvésü. liftes, 10 emeletes épületben lévó lakás, üj tonyhaszekrénriyel. üj mosdóval, 1,5 x 3 méteres konyhával, kúton bejáratú, nem egymásba nylhato szobákkal A fürdő és a wc tason-kúton helyiségben van Irányár: 1,75 mFt.
Hiv szám SIKER 1894, (24318 K)_
Eladó Nagyrécsen 2 szoba-nappafs, 89 nm-es. tégla falazatú, új csa-Iád ház, lerasszaL beépítetlen tetőtérrel, talujetesu központi kazántütéssel, letetomal. parkettázott. meszeit talú szobákkal észak-dék fekvéssel, 3x2 méteres konyhával, 300 rvöl 17 méter széles telekkel Az épútetvakotallan, LB-Knaul vakolat van hozza. A szobák kúton bejáratuak nem egymásba nyílnak A fürdő és a wc kiábn-kufc-n he lyiségben van. Irányár 4.5 mR Hrv.sz SIKER 1896 (24546 K) Eladó Nk belvárosahoz közel 2,5 szobás, 58 nm-es, egyed gázfűtésű, konvekloros, vízórát, parkettázott, tapétázott, beépített szekrényes, redőnyös, kabelévés, tehermentes földszinti lakás. 4 emete-les tégla épületben A szobák külön bejáratuak, nem egymásba nyirok. A fürdő es a wc egy helyiségen belül van Irányár 2,6 mFt
Hiv.sz: SIKER 1900. (24547 K) _¦
Eladó Nk dél városrészében. 1 szobás, 55 nm-es. tötdszrii, egyedi gázfűtésű, parkettázott, tapétázott, nyugati fekvésű, 3x3,5 méteres konyhával rerdekezó lakás. 3 nm-es zórderutettel Irányár 1,4 mFt
Hiv szám: SIKER 1902 ( 24548 K)_
Eladó Nk belvárosában 4 szobás, 96 nm-es. 1 emeleti, egyed gazfűtesu konvekloros. parkettázott, leslett laki, kábeltevés, tehermentes lakás, 2.8 x 3 méteres konyhával 3 emeletes tegta épületben
Irányár 5,3 mR. Hívsz SIKER 1903. 124549 K)_
Eladó Nk keféli varosrészében 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes. 3. emeleti. 4 emeletes épületben tevő. közporti fútesü, vizórás. szónyegpados. tapétázott, beépített szekrényes, kabelévés. tehermentes bkás, 3,1 x 2,6 méteres konyhával A szobák kúton bejáratuak.
nem egymásba rvtoak A fürdő és a wc kdön+úbn herviségben van Ifanyar 1.96 mR H*sz SIKER 190* 124550 K, Eladó Nk ctel vairsreszeber. 2 szobás 54 nm«s. uoVan lakás. 3 a kassal közös udvarban, egyed gázfűtéssel konvektorral, a szobákban műanyag padóval. lestett latokkal A konyha 2 x 3 méteres Spájz nmes A vízóra egy másít lakással közös A lakás tehermen les A lelő m.rUnct beazk irányár 1.1 mFt Hk sz SIKER 1908
{24551 K)_
Eladó Nk belvárosához közel 2 szobát. 49 nm-es. t emeleti, egyedi gázfűtésű, vizórás. krépfteti tetetonvonalal rendelkező, parkettázott, i-tetve a parkettán szónyegpados. tapétázott, beeplett szekrényes, kábeitoves. nyugat lekvésü. 4 emeletes feda épületben tevő lakás A tonyha3.5 x 2 méteres A szobák az előszobából kúton bejáratuak. nem egymásba nyuóak A fürdő és a wc egy helyiségben betűi van
irányár 2.3 mFf Hrv szam SIKER 1909 !24552 K,_
Eladó Nk hatol városrészében 2.5 szobás. 62 nm-es. erketyes. 2 emeleti, központi tutesu vooras. szonyegpadbs lapefazoft. beeplett szekrényes, kábeltévés, tehermentes. 4 emeteies épületben tevő tálcás A konyha 3x3 méteres A furdó es a wc kúfcn+ufon helyiségben van A szobák kozul kellő egymásba nylhato valamrt az előszobából mndegyfc kúton - kúton it megkozeítheto Irányár 2.65
mFl Hívsz SIKER 1910 !24553 Kl_
Eladó Nk beleroJelén touívonal mellett. 800 n-ol. X elér szeles epi-tési letek. régi. tebonlandó házzal Válakozasra. üzletház bamulalo terem eplésere tieális Irányár 3.5 mFt Hrvsz SIKER 1916 (24554
K)_
Eladó Nk keWi varosrészeben 2 szobás. 54 nm-es. erkélyes kóz-pcnii fútesü. szonyegpadlós tapaiazoft. beeplett szekrényes 4 eme tetet épületben tevő lakás A fürdő és a wc külön-kuton helyiségben van A szobák nem egymásba nyioak Irányár 1.95 mFt Hív sz SIKER 1917 124555 K)_
Eladó Balatorteryvesen-atson 3 szobás, nagy konyhás. 100 nm-es. tégla latazatu. sátortetős. 1975-ben épuW. egyed gázfűtéses csa lomázott, parkettázott. beépített, üvegezett verendás. nyán konyhás család ház, 400 n-d terekkel g-umotsossel szőlővel Irányár 8
mR Hrv tz SIKER 1918 (24556 K)_
Eladó a Szerégyorgyvan-hegyen 380 n-d szóló. 2 szobás. 50 ¦ 30 m-es prxeepütetlel telps telszerelésset Irányár 1.5 mR Húszam
SIKER 1919 (24557 K)_
Eladó Nk belvárosához kőzet 3.5 szobás. 96 nm-es. erketyes. 2 emeleti, egyedi gázfűtésű, konvekloros. telefonos, kábelévés. parkettázott. tapétázott, beépített szekrényes, gényesen tolaklofl kiogas talán lakás. 4 emeletes, tégla épületben. Irányár. 5.3 mR Ugyanit eladó 18 nm-es. aknás, vilamval ellátott garázs Irányára 700 eFl
Hrvsz SIKER 1920 124558 K)_
Eladó Nk belvárosához közel 2 szobát 57 nm-es parkettazofl. les tett laru tobsant udvan lakás. 5 lakással kózós udvarban egyed gázfűtéssel vízórával, képlett telefonvonallal kabelévével 2x4 méteres konyhával teli tokvéssei Irányár 2.35 mR Hrvsz SIKER
1921 (24559 K)_
Eladó Sáncban 3 szobát, t tzrlet. 120 nm-es. 35 éves. tégla falazatú, egyed gázfűtésű, konvetooros. zári teraszos, hajópadoa, tes-lefl tato. kabelévés. tehermentes család haz. teljesen abprxezve garázzsal. 100 rtol bekeríteti telekkel Irányár 5 mFt Hrv sz SIKER
1922 (24560 K)_
ALBÉRLETEK:
Kiadó Nk keWi varosrészében 2 szobás, bútorozott, központi tutesu. viicas. 4 érnetek bkás. 4 emeteies épületben maxmum 4 ló részére azomal beköltözhetően 2 lekhetyesf. 2 asztallal 2 székkel tévével hűtőszekrénnyel, edényekkel, étkészlettel Bérien dj 16.000.-R +
rezs. ¦ ho Hrvsz SIKER Ao\'-O i245fi1 K,_
Kiadó Nk deli városrészében l szobás. 40 rímes, bútorozatlan, egyed gazfűtesu konvekloros. erkéryes. 3 emeleti, tégla épületben levő lakás, konvtvaszekronnyei egybenyitott konyhával és étkezővel, parkeflazorl szobákkal 1 to vagy házaspár mszere Bérleti ckj
13 OOO.R* rezsi \'ho Hrvsz SIKER A/317 (24562 K>_
KiadO Nk keleti városrészében 2 szobás. 55 nm-es. t emeleti toz pont tutesu 4 emeletes eputeiben tevő. bútorozatlan, redőnyös, he vederzaras vizórás bkas. augusztus Hói Bérlet dj 12000 R ¦ re
zsi \'hő Hrv sr. SIKER A/318 (24563 K)_
Kiadó Nk kelet varosrészében 2 szobás, bútorozott, erkélyes köz pont fútesü, vrzoras. 4 emeleti, Wles. 10 emeteies épületben tevő b kas. jiius 15-fől Bérleti d] 13000.R «¦ rezstftó Hrv szám SIKER
A320 t24564 K)_
Kiadó Nk kelet városrészében 2 szobás, bútorozott szépen béren dezett egyed gazfűtesu konvekloros. Iltes lakás Bérlet di 15000.-R . rezsi < hó ¦ 30000.-R Mát Hrvsz SIKER A321
(24565 K}_
Szoba kjadó Nk észak] városrészében, bútorozva, konyha- ét fuido szoba használattal gázfűtéssel 1 lo. megbízható berto részére Ber tet dj 8.000.R + rezsi / ho Hrv szám SIKER A322 (24566 K) Kiadó Nk kelet városrészében 2 szobás. 56 nm-es. 2 erkélyes vrz őfás. központ fútesü, bútorozatlan kábeléves beeplett szekrényes, szónyegpadbs lapeiazofi. leiuftol 4 emelet lakás. 4 emeteies épületben Bérlet d) 13000.R ¦ rezsi \' ho ¦ 20000-fl MN. Hrvsz SIKER A323 (24567 K)_
Keresünk Nk-an es kornyékén egyed fűtésű lakasokal. lelkeket, csalácjhazakal. ónkormányzali lakásokat Nálunk a kozvelHói di| csak az irányár iVa Megtalál bennünket a Teleki u első 4-emeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben (11385 K) Nk-tol 15 km-te (CSE 174) 3 szobás, nagy konyhás csalá-di haz. kisebb leiekkel eladó Irányár 1.65 mFt (22594 K) Nk-n (CSE 173) 4 szobás, családi ház. 400 n-ól telekkel, műhellyel, ipari árammal eladó Irányár 5.2 mFl (2259$
KJ_
Galamboki halastónál (CSE 172) 200 n-öl lelek, laházzal
eladó Irányár 1 mFt (22598 K)_
Nk-tol (CSE175) 25 km-re 2 szobás 74 nm-es család ház 1 hold tétekkel, gyümölcsössel melléképűletekkel együtt eladó illetve 1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető kanyar
700 eFl (22733 K)_
Nk-n (LE361) belvárosban 2+2 félszobás. 88 nm-es. kp lűlésés. vizórás. 2 erketyes I emeleti lakás etado Irányár 5.4 mFt (22734 K)_
Nk-tol (CSE 179) kb 15 km-re 2 szobás, kb 90 nm-es. család ház 1200-1300 n-ol lélekkel, melléképületekkel el-
ado Irányát 2 7 mFl (22846 Kl_
Nk-n (LE 36S) K-i városrészben 3 szobás, központi lűtéses. (elü|Íott. 4 emeleti lakás, tízemeletes házban eladó
Irányár 2.5 mFt !22848 K)_
Nk-n (LE366) belvároshoz közel 2 szobás. 55 nm-es. kp tüieses vizórás lomkamrás, téliesen lelüjlotl lakás tíz -emeletes épületben eladó Irányár 1.95 mFt (22965 K) Keszthelyen (LE 368) 2 szobás. 63 nm-es. egyed lűtéses. vizórás. parkettás udvari lakás eladó vagy Nk-i lakásra csefélheló Irányár 3.2 mFl (23096 K)_
Nk-n (LE 369) a belvároshoz közel 2 szobás étkezős 70 nm-es. egyedi lűtéses. vizórás erketyes. I emeleti lakás eladó Irányár 3.2 mR (23098 K)_
Nk-hoz közel (CSE 181) 1600 nm-es telek, téglaépülettel eladó Irányár 1.6 mR (23099 K)_
Nk-hoz közel (CSE 182) 5200 nm-es telek épülettel, szikivel gyümölcsössel, gazdasági épülelekkel és mellette 1200 nm es gyeppel eladó Irányár 1,1 mR (23100 K) Nk-tol 13 km-re (CSE 183} 1200 n-ól leiek, lómésházzal. pincevei laépületekkel. teljes leiszer eless el azonnal eladó
Irányár 350 eR (23101 K)_
Zalakarosban (TE 63) 300 n-ól kózmüvesHeii telek faházzal eladó vagy garázsra cserélhető kanyar 900 000-Ft
(23102 K)_
Nk-n (LE 269) belvároshoz közel 2 szobás. 54 nm-es. egyedi fűtéses I emeleti lakás eladó Irányár 2,5 mFl
[23103 K)_
Nk-án (LE374) belvároshoz közel 1.5 szobás. 43 nm-es. egyedi fűtéses, vizoras téliesen felújított. 4 emeletes la
kas eladó Irányár 2 mR (23263 K)_
Nk-hoz (CSE184) kezel 1.5 szobás család ház 1700 nm-es leiekkel, melléképülelekkel eladó vagy lakásra cserei
heló Irányár 1.6 mFl (23265 K)_
Látóhegyen (TE2) 400 n öl lelek laházzal azonnal eladc
Viz. villany van Irányár 400 000 R (23343 K)_
Balatontol (TE85) 1.5 km-ia 1600 n ól felek pincével teljes leiszer elessél eladó kanyar 800 000 Ft (23345 K) Nk-n (LE 381) K-r városrészben U2 lélszobás. központi lűtéses. fetujitolt. vizórás. lel el ónos, üvegezett erketyes lomkamrás. II emeleti lakás eladó étergarézzsal együtt
Irányár 2.4 mR * 1 mR a garázs (23467 K)_
Nk-n (LE 378) belvároshoz közel 2 szobás. 56 nm-es. központi fűtéses. 6 emeleti lakás eladó Irányár 1.8 mFl
(23468 K)_
Nk-n (LE 377) bélvároshoz közel 1.5 szobás. 41 nm-es. egyedi lúléses 4 emeleti lakás eladó kanyar 1.9 mFl
(23469 K)_
Nk-n (LÉ 376) belvárosban 1 szobás. 32 nm-es. kornlor-tos, erkélyes. II emeleti lakás eladó Irányár 2 mFt
(23470 K)_
Nk-n (LE 375) K-i városrészben 2 szobás. 54 nm-es egyed fűtéses, vrzoras I emeleti lakás eladó kanyar 2.5
mFl (23471 K)_
Nk-lol (TE 86) 15 km-re 1 hold lelek. 2 szobás épülettel gyümölcsössel, lenyöfakkal. mellek épül etekkel eladó
Irányár 500 000.Fl (23472 K)_
Nk-án (CSE 166) E-i v részben szintes. 100 nm-es 5 szobás családi ház 1400 nm-es telekkel garázzsal eladó Irányár 14 mFt (23639 K)_
Lálóhégyen (CSE187) 1900 nm-es telek 30 nm-es pincével, 30 nm-es épülettel, 70 nm-es melléképülettel eladó
Irányár. 1,15 mFt (23640 K)_
Nk-tól (CSE 189) 15 km-re 3 szobás, 98 nm-es családi ház 1300 n-öl telken melléképületekkel eladó Irányár 1,7 mFl. (2370BK)_._
Nk-án (CSE 188} 145 nm-es. 5 szobás, letólérbeépléses. étkezős, egyedi fűtéses család) ház 800 nm-es telekkel.
garázzsal eladó, kanyar: 7,9 mFl (23830 K)_
Nk-án (LE 357) belvároshoz közel 2 BZobás. 56 nm-es, egyedi lűtéses. erkélyes, 4 emeleli lakás eladó Irányár
2,45 mFl. (23832 K)_
Nk-n (CSE 5) beivároslól 5 percre. 130 nm-es. 5 szobás család ház. 410 n-öl leiekkel eladó Irányár: 15 mFt
(24232 K)_
Nk-n (LE 988) belvároshoz közel 1.5 szobás, 44 nm-es, egyedi fűtéses, lelú|ttott. földszinti lakás eladó. Irányár
1.95 mFt (24233 K)_
Pécsett (TE 89) 834 nm-es éplési telek eladó Irányár
520.000,-R (24234 K}_
Nk-lól (CSE 131) 15 km-re ikerház eladó. Egyik része 124 nm-es, tetőtérbeépítéses, 4 szobás, a másik rész szerkezetkész. 4000 nm-es területen, ikergarázzsal együtt eladó Külön-külön is megvásárolható Irányár 4.8 mFl * 2.2
mFl (24235 K)_
Nk-n (LE 369) K-i városrészben 1+2 lélszobás, 57 nm-es központi fűtéses, vízórás, I. emeleli lakás eladó Irányár 2.5 mFl. (24236 K)_
Nk-lól (CSE 159) 30 km-re, 2 szobás. 60-100 nm-es. családi ház, 1400 nm-es telekkel, melléképületekkel, műhely-
lyel együtt eladó kányár 4 mFl, (24237 K)_
Nk-tól (CSE 190} 30 km-re 3 szobás, családi ház. 600 n-öl telekkel, melléképületekkel, gyönyörű környezetben eladó vagy egy szobás nagykanizsai lakásra cserélhető Irányár
1,5 mFt. (23998 K)_
Nk-n (LE 225) belvároshoz közel 2 szobás, 67 nm-es egyedi fűtéses, utcafronti házrész eladó kanyar 2,9 mR
(23999 K)__
Nk-n (LE 387) belvároshoz közel, 3 szobás, 64 nm-es, központi lűtéses, lóldszinti lakás tízemeletes épületben el ado Irányár 2,4 mFl !24000 K)_
Nk-n (LE 385) K-i városrészben 3 szobás. 67 nm-es. központi lűtéses. vizórás, erkélyes, tízemeletes épületben lévő lakás eladó Irányár: 2,35 mFt (24002 K)_
Nk-n (LE 390) bélvároshoz kzel 2 szobás, 54 nm-es, központi fűtéses, vizórás. lelűjiott lakás tízemeletes épületben eladó. Irányié/: 2 mFt. (24331 K)_
Nk-lól (CSE 191) 15 km-re 2 szobás, 50 nm-es. teljesen lelujitoil családi ház melléképülettel, kérllel. garázzsal együtt eladó, vagy lakásra cserélhető Irányár\' 2.1 mR
(24332 K)_
Nk-n (LE 380} a belvárosban 3 szobás, 80 nm-es, nagy belmagasságű lakás 240 nm-es udvari tulajdonnal. 12 nm-es garázzsal eladó Üzleti célra kiválóan alkalmas Irányár
8,8 mFt (24333 K)_
Nk-n (LE 391} Kh városrészben 2 szobás. 58 nm-es. egyedi lűtéses, vizórás, erkélyes, III emeleti lakás azonnal eladó Irányár. 2,3 mR (24334 K)_
Nk-n (LE 395) belvárosában 2 szobás. 48 nm-es."egyedi lűtéses. udvari lakás eladó Irányár 1.8 mR (24469 K)
Nk-n (LE 392) belvárosához közel 1+3 félszobás, 96 nm-es. egyedi központi lűtéses. vizórás lakás az épület alai 21 nm-es garázzsal együtt eladó Irányár 5,9 mFt + ga-rázi: 1.1 mR, (24470 K)_
Nk-n (LE 393) belvároshoz közel 3 szobás. 60 nm-es. egyedi központi lűtéses. vizórás lakás, a ház alatt garazs-
zsal eladó kányár 4,7 mFl. (24471 K)_
Nk-n (LE 394) D-i városrészben 1 szobás, 38 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás, parkettás, erkélyes, I emeléti la-
kás eladó. Irányár: 1,8 mFl. (24472 K)_
Nk-n (LE 350) belvároshoz közel 1 szobás, 42 nm-es egyedi fűtéses, erkélyes, parkettás. I emeleti lakás eladó
Irányár: 2,05 mFt. (24473 K)_
Nk-n (CSE 192} belvároshoz közel 100 nm-es, 3,5 szobás, egyedi fűtéses, parkettás családi házrész 250 nm-es udvarral eladó OsszekÖHözők részére kiváló kányár 4 mFl
(24474 K)_
Galambok] halastónál (TE 90) 260 n-öl lelek, gyümölcsössel, faházzal együtt eladó Irányár 1.3 mR (244 75 K}_
30
KANIZSA - /tp*
1997. július 11.
TERRA-MIX
Ingatlanközvetítő és Építési Iroda
Nagykanizsa, Széchényi tér 3. Tel./fax: 93/310-482 Balatonmária-alsó, Hullám u. 97.
KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK: eladó családi házakat, lakásokat; üzlethelységeket bérelhető lakásokat; balatoni nyaralókat; építési telkeket.
VÁLLALJUK: beruházások szervezését, bonyolítását; új épületek és épületfelújítások teljeskörű bonyolítását tervezéstől a kulcsátadásig; lakótelkek kialakítását, közművesítésük bonyolítását; épületek bontását.
Ingyenes hirdetés, teljeskörű jogi képviselet
TOMPA
NAGYKANIZSA, MACYAR UT 12-14. T»l./fax: 93/310-884
Nyitva: H-Cs 8-17, P 8-18, Szo 8-12 óráig
Ingatlanforgalmi Kft.
német-magyar érdekeltség
- INGATLANKOZVKTITKS, FORGALMAZÁS - ÉRTÉKBKCSLKS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi líítéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
Terra-Mix Kft. vállalja családi házak, társasházak, tetőtérbeépftések kivitelezését, bonyolítását a tervezéstől a kulcsátadásig. (20981 K)_
Zalakaros elegáns negyedében 5 szobás, egyedi gázfűtéses. 2 fürdőszobás, telefonos, teljes közművesítettséggel rendelkező új lakás önálló telekrésszel eladó. Irányár: 8 mFt. (kód: 55)
(20747 K)_
Balatonfenyves-alsón 2 szobás, 2 nappaliszobás nyaraló garázzsal, nagy telekkel eladó. Irányár: 7 mFt. (kód: 60) (20752 K)_
Eladó NK.-Bagolán 136 nm-es, családi ház, 5 szoba+nappali. két fürdőszoba, garázs, egyedi központi tűtés. Irányár: 7,5 MFt (17336 K)
Balatonkeresztúron nyaraló eladó 200 n-öl telek, 68 nm-es épület. 3 hálófülke, nagy nappali, 1 fő-zöfülke. 1 fürdőszoba + WC, terasz. 6x4-es csónakház Irányár 5 mFl Kod 20. (17730 K) Zalakaros gyógyfürdőtől 10 km-re, Sand községben 2 szobás családi ház 200 n.öl telekkel eladó. Az ingatlanon víz és villany van. Irányár:
1.5 mFt. (20975 K)_
Terra-Mix Kft. keres kiadó bútorozott vagy bútorozatlan lakásokat, házakat, a bérbeadó részére
díjtalan közvetítéssel. (20979 K)_
Nk. K-i v,részében 4. emeleti 1+2 félszobás, kp. fűtéses, felújított lakás eladó. Irányár: 1,9 mFt.
(kód: 94. (21629 K)_
Nk-tól kb. 15 km-re 3 szobás, alápincézett családi ház 1374 nm-es telken, teljes közművesítés lehetőséggel eladó. Irányár: 1,7 mFt. (kód: 92)
(21631 K)_
Balatonkereszturon 3 szobás. 3 szintes, 140 nm-es nyaraló 60 nm-es melléképülettel, a pincében garázzsal eladó, Telek mérete: 1460 nm. Irányár: 11 mFt. (kód: 96) (21632 K)_
Nk-Katonaréten 5 szobás, 2 fürdőszobás. 2 ga-rázsos, egyedi gázfűtéses családi ház udvarral eladó. Irányár: 13 mFt. (kód: 69) (21635 K) Nk-Szabadhegyen 250 n.öl telek 45 nm alapterületű családi házzal eladó. Az épületben szoba, konyha, fürdő van, a tetőtérben 2 szoba kialakítható. Irányár: 2,8 mFt, (Kód: 106)
(22183 K)_
Nk. K-i v.részében 54 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,7
mFt. (Kód: 104) (22185 K)_
Zalakaroson 215 n.öl telek 230 nm-es, 7 szobás, 2 fürdőszobás, kp. fűtéses nyaralóval el-adó. Irányár: 11 mFt. (Kód: 100) (22187 K) Zalaszentbalázs községben, Fő út mellett 3197 nm terület gazdasági épületekkel eladó. Irányár: 800 ezer Ft. (Kód: 101) (22188 K)_
Nk. belvárosához közel egyedi fűtéses, 2 szobás, 4. emeleti lakás eladó, irányár: 2,5 mFt.
(22189 K)_
Nk. központjában 32 nm-es földszinti üzlethelyi-ség eladó. Irányár: 2,5 mFt + ÁFA. (22523 K) Középcsertőn 669 n.öl telek, szőlővel, borospincével, teljes berendezéssel eladó. Irányár: 500
eFt. (22526 K)_
Zalakarosban 3 szintes, új nyaraló 200 n.öl telken eladó. Az épület szintenként 1-1 apartmant tartalmaz, melyek 1 szobából, konyhából, étkezőből, fürdőszobából állnak. A szintek önállóan, egymástól függetlenül használhatók. Irányár: 6
mFt. (kód: 108) (22954 K)_
Zalaszentjakab községben 5000 nm terület 45 nm-es épülettel. 25 nm-es pincével eladó. Az ingatlanon víz és villany van. Irányár: 1 mFt. (kód: 109) (22955 K)_
Miktósfán 300 n öl saroktelken 150 nm-es. 4 szobás. 2 hallos. 2 fürdőszobás. 1 konyhás+ét-kezős. 1984-ben épült családi ház eladó Az épület alápincézett, a pincében garázs és műhely található Fűtése egyedi gázfűtés, irányár
13 mFt. (kód: 105) (22953 K)_
Nk zöldövezeti részén 6 szobás 3 szintes 240 nm-es családi ház eladó. Az épület igényesen kialakított, az ingatlan garázst, pincét és 45 nm-es melléképületet is tartalmaz. A telek 540 nm. parkosított. Irányár: 16 mFt. (kód:72) (22956 K) Nk d-i v.részében 75 nm-es. 3 szoba+előszo-bás. egyedi gázfűtésű. 1. emeleti egyedi gázfűtéses társasházi lakás 4 lakásos épületben eladó. Garázs az udvarban található. Irányár 3.5
mFt. (kód 113) (22958 K)_
Zalakarostól néhány km-re jó állapotban lévő kúria 2 szobával, előszobával, szalonnal, alápincézve, beépíthető tetőtérrel, szakszerűen gondozott óriási parkkal eladó. Az ingatlanon v(z. villany van. fűtése szilárd tüzelésű Irányár 18
mFt (kód:86) (22959 K)_
Nk centrumában irodaháznak, szállodának al kalmas telek eladó, irányár 14 mFt (kód 90)
(22960 K)_
Keszthely zöldövezeti részén 240 n.öl építési telek, teljes közművesítési lehetőséggel eladó
Irányár: 2.5 mFt. (kód.56) (22961 K)_
Balatoni nyaralókat, telkeket kínálunk közvetlenül balatoni irodánkból. Munkatársunk az ingatlanok megtekintését, a helyszíni kalauzolást biztosítja Keressen minket a Balatonon is Cím Balatonmána-alsó. Hullám u 97 (22962 K) Meglévő gyermekei után a szoc.pol kedvezményt segítségünkkel Ön még igénybe veheti. Közel a belvároshoz, új. tetőtén lakások építését tervezzük, melyekre korlátozott számban előjegyzést még elfogadunk Várható befejezési határidő: 1997 október november További infor-mációért keresse irodánka\'1 ?22^63 Kj_
Nagykanizsa központjában, családi házas övezetben, igényesen megépített. 1. emeleti, cirko-fűtéses. 120 nm-es új lakás eladó. Irányár 7.5
mFt. (Kód: 97) (23150 K)_
Zalakaros családi házas övezetében 1100 nm-es telek, rajta 140 nm-es. 2 szintes családi ház garázzsal, pincével eladó. Irányár 12 mFt (Kód: 107) (23152 K)_
Nagykanizsa keleti városrészében 3 szobás. 67 nm-es. 2 erkélyes, egyedi kivitelben teljesen fel -újított, 1. emeleti, központi fűtéses lakás eladó
Irányár: 2.7 mFt (Kód: 110) (23154 K)_ i
Nagykanizsa keleti városrészében 52 nm-es. 2 szobás. 3. emeleti erkélyes, központi tütéses lakás eladó. Irányár 1.85 mFt. (Kód: 111} (23155
KJ_
Nagykanizsa keleti városrészében földszinti 2 szobás. 52 nm-es központi fűtéses lakás eladó Irányár: 1,7 mFt. (Kód 112) (23156 K)_
Nagykanizsa belvárosához közel 54 nm-es. két szobás lakás októberi költözéssel eladó Irányár
2,7 mFt (24573 K)_
Nk belvárosához közel 2 + félszobás, egyedi fűtéses, új. földszinti lakás áron alul. sürgősen el-
adó. Irányár: 4.7 mFt. (24574 K)_ I
Eladó Nk. belvárosában igényes új családi ház
Irányár 15 mFl. (24575 K)_ ;
Nk tói 10 km-re lévő faluban eladó 3 szobás családi ház 200 n-ől telken. Irányár 3.5 mFt.
(24575 K)_
Balatonkeresztúron ikemyaraló fele 60 nm-es eladó, 70 n-öl telken. Irányár 3.5 mFt (24576 K)
nk-n a városközpontban 1 emeled. 72 nmes. 2 szobás, gázfűtéses lakás eladó irányár 3.3 mr (24577 k)_
nk-n a berzsenyi utcában 42 nm-es. 1,5 szobás erkélyes, kp.tülésés. vízóias. parkettás, p álapolu lakás eladó irányár 1.55 mr (24578
kl_
petii verten 3300 nm es lelek eladó (közmüvek a ház etott, irányár 330 ef\' k-_
nk-n a csengery jon 36 nm-es. 1 szobás, gázfűtéses, lurdószobás lakás eiado irányár 900 eft (24560 K) _
nk-n az eotvos léren 2 ©m-t, 2 szirtes 70 nm-es. 2.5 szobás, étkezős, nappalis, cikolütéses. vízórás. lelelonos. parkettás lakás kiváló albpotbai-.eiajo irányár 5.5 mr :24581 k,
nk-n a fó úton 60 nm-es. 2 szobás, cirko fűtéses, vízórás. lehesen lambénázoft. tetótén 80 %-os keszúttségu lakás eladó irányár 2.5 mr (24582 k)
nk-n a muskátli garazssoron 16 n irányár 350 efl 124583 ki
;, aknás, pincés garázs elaob
nk-n a nagyvalhy utcában 1 em-t 75 nm-es. 3 szobás, étkezős erkélyes, egyedi gázlűléses. vlzóras. lelelonos. parkettás, p állapotú la kas garázzsal eladó irányár 5.2 mfl (24584 k) nk-n társasházi. 71 nm-es, 2.5 szobás, étkezős, gázfűtéses, vízórás. teleionos átalakított jo álapolu családi sorház etókerfteleladó irány-
ár 3.1 mfl (24585 k)_
nk n a rózsa utcában 2 em-i. 54 nm-es. 2 szobás, nagvkonyés. 2 erkélyes, kp fűtéses. d-i lekvesú lakás eladó irányár 1,7 mr
(24586 k)_
palí.r.in í; i|lelepe" te\' *i let ¦"\' nmes terűtek* b\\ szrtes. 200 nm-es. kp gázfűtéses, lelelonos. pincés. 3 garazsos. jú állapotú családi ház ebcb az alsó szirten üzlet územelelesere alkal mashek iseg található a felső szirten 3 szoba. hal. étkező, lúrdőszo-
ba irányár 20 mfl (24587 k)_
gelsen 35 nm-es üzlethelyiség raktárral. 394 nm területen eladó vagy
kiadó irányai 600 eft \'24563 k)_
rozsa u-ban, 55 nm-es. 2 szobás, nagy konyhás, kp-i lúléses letujr toblakas lomkamrával eladó vegsóar 2mr (24308 k>_
városkapu kjton 3 emeled. 67 nrr.es. 2*1 lélszobás. nagykonyhás kp lúléses fo álapolu lakás tárolóval eladó irányár 2 2 mft (24309
kl_
zemplén gy u 74 nmei. 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás kp fűtéses, festésre szoruló lakás lomkamrával ebdó irányár 2 mr
(24310 k,_
nk-án. csengery utón 1 emeleti. 75 nm-es. 3 szobás, egyed fűtéses lakás pmcevel eladó végső ár 3.3 mr (garázzsal) (23802 ki nk kodály z u 7 alatt 54 rvn-es. 2 szobás, étkezős. 2 erkélyes, kp lúléses. bmtarobs. kitunó állapotban lévő lakás cserélhető É-k-i v részben lévő 1-2 emeleti lakásra iran/ár 1.5 mr (23804 k; nk zemplén utcában 7 emeleti. 67 nm-es. 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes, nagy ebszobas kp fűtéses, bmkamrás. letúrtad lakás el adó itanyar 2,2 mr (23805 k)_
szabadhegyen 1324 nm-es lelek teljes közműellátással eladó irány-
ár 1.3 mr .24589 kj_
la tóhegyen 752 nm-es zártkert (vilannyali eladó irányár 300 efl
(24590 k)_
pajni fórhénc hegyen 2160 nm lenjeten 32 nm-es. 1 szobás, teraszos pince, szőlővel, gyumotcstakkal eladó irányár 400 er (24s91
kj_
lakihegyen (szobskerl fogadóhoz közel) 720 nm terübfen, 54 nm-es. 2 sobas. halbs konyhás, fürdőszobás. 78-ban épült hétvégi ház cserépkalyta fűtéssel, kocsi beállóval eladó irányár 2 mft (24592
lakihegyen 2340 nm lerúwen, 2 sznles. 80 nm-es. 2 szobás, étkezős teraszos 92-ben épült hétvégi há: eladó irányár 2.6 mr
(24593 k)_
szentgyőrgyvan hegyen 900 nm területen, 35 nm-es. 1 szobás, élke^ zós zuhanyzós. "86-ban épül pince eladó irányár 1.2 mr (24594
K)_
palribar, az újtelepen 706 nm lenjeten 89 ben épült. 3.5 szobás, étkezős, nappals. gázfűtéses, reluxás. lelelonos. parkettás. y> alapod) családi ház pince*! garázzsal melekeptjetekkel. terasszal eladó
irányár 9.5 mfl (24595 kj_
uzm (presszó) kiskanizsán 218 nm lenjeten. terasszal szociális helyiségekkel közmüvekkel, teips berendezéssel, lakrésszel eladó
irányár 8 mfl (24596 kj_
belvaiosban 80 nm-es. 2 5 szobás, gázfűtéses lakás. uzwnyrlási engedélyekkel utcafrontra nylhal krakattal eladó (24597 k,_
belvároshoz közel 70 nm-es. 3 helyiségből aló. újonnan kialakított, igényes rodai vagy uzlelhefytseg krado (24593 k)
sormáson 1990-ben epúl. 125 nm-es. 2 szobás, étkezős, tatüzelésű (de kazán van) családi haz. 960 nm lenjeten. terasszal mellék epületekkel teioter beépítési lehetőséggel eladó irányra 3.5 mr
(24313 k)_
fityeházan 118 nm-es. 3 szoba ¦ 1 nappals. teraszos, laluzelésü családi ház. melékeputettel 2340 nm lenjeten eladó irányár 1.85 mr !24314 ki_
nk vörösmarty utcában 275 m területen 76 nm-es bkoterjeto. 2 szobás, konyhás, egyedi lűtésű. garazsos. p álapolu udvan családi ha? melléképülettel eüdó :i,irryjr 2 rr.fi .; fit\' k-__
nk kórház közelében vállakózásra is alkalmas. 102 nm-es. 4 szo-bás, gázfűtéses, ktvükol legesen tejiftoít. absztgelel. belülről felup lasra szorub családi haz 480 nm lenjeten eladó irányár 5.1 mft
(23677 k)
kiskanizsán 156 nm-es, 4 szobás, üveges teraszos, étkezős, iambén-ás, 77-ben épült gázfűtéses és cserépkáryhás csaád ház 2700 nm területen gyümolcsössen, 15.000 db (ujával eb dó irányár 8,2 mft
(23678 k)_
nk. csokonai utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyedi lűtéses. vízórás bkas eladó irányár 2,4 mft, (23679 k)
nk. deák téren 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, egyedi fűtéses, vízórás. redőnyös, pincés udvari családi ház új fürdőszoba berendezésekkel, ü| burkobtokkal, 2 éve lelújlolt vezetékekkel ebdo. úzbtnek és irodának is alkalmas ar 4 mfl. (23680 K)
12 emeletes épületben a pblán soron 76 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi lűtéses, vízóra*, redőnyös, leblonos, jó álapolu lakás ebdó. irányár: 2.4 mfl. csere is megfelel 1 szobás, egyedi füté-
ses bkásra. (23661 k)_
katortaréten 120 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, előszobás, \'60-ban épült, gázlűléses családi ház. pincével, garázsai. 360 nm lenjeten eladó. irányár 4.5 mft. (23504 k)_
mikbslán 60 nm-es, 2 szobás, konyhás, ebszobás, \'57-ben épié. gázlűléses családi ház pincével, garázzsal 2266 nm lenjeten ebdó.
irányár 1,35 mft. (23506 K)_
magyar u 100 nm-es, 2 szobás, konyhás, lurdószobás, étkezős, gázfűtéses, \'67-ben épii család ház ebdó irányár 3,6 mft. (23507 kj szabadhegyen 30 nm-es, 1 szobás, konyhás, lurdószobás, gázlűléses, 1985-ben épült, pincével, garázzsal 1600 nm-es területen csalá-
di ház eladó. irányár 3,5 mr. (23509 k)_
kazanlak kri-on 58 nm-es, 1+2 lélszobás, nagy konyhás, erkélyes, központi lűtéses, wújuott lakás ebdó. irányár 2,1 mft. (23510 k) zemplén gy utcában 63 nm-es. 3 szobás, 2 erkélyes, kp. lúléses, lomkamrás, új konyhabüloros bkas eladó irányár 1,95 mft. (23065 k) nk. kodály z. utcában földszinti, 58 nm-es, 2 szobás, kp lúléses la-
kás ebdó. irányár 1,5 mfl. kőd lak117. (22543 k)_
nk. berzsenyi d. utcában 4 emebtes épületben4 emebti, 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyed fűtéses bkás parkettás szobákkal, (esteli (alakkal, K-NYh fekvésű abbkokkal, beépaetl szekrényekkel ebdó irányár 2,5 mfl kód: lak 100. (22390 k)_
nk. hunyadi utcában 3 emebti, 10 hónapos épületben lévő, 60 nm-es. 2 szobás, halbs, cirkogejzr (üléses bkás eladó irányár: 3.7 mft.
garázzsal együtt 4,5 mr. kód: lak 108. (22396 k)_
nk. király utcában kétszintes, 3. emebti, 120 nm-es, egyed fűtéses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anélkül eladó irányár: 6 mfl +
500 eft garázs. kód: lak 109. (22399 k)_
nk. nagyváthy utcában 4. emeleli, 75 nm-es. 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi gázlűléses, vízórás, redőnyös, telet ónos lakás parkettás szobákkal, lesieti falakkal. K-ny-i fekvésű ablakokkal, preeresz-szel, garázzsal vagy anélkül eladó irányár 4mft + 600 efl garázs
kód: lak 110. (22400 k)_
nk. űrhajós űton 48 nm-es, dupla garázsból kialakított, 2 aknás műhely, 3 lázisú árammal, vízzel, vilannyal ebdó irányár 1,2 mft kód
m100. (22408 k)_
csurgón 160 nm-es, 4 szobás, halbs, etóteres, 2 fürdőszobás, ebéd-lős, konyhás, pincés, meltekepubt.es, parkettás, járóbpos, teraszos. kp-ilulesesímlvliluzela-i:. irat,vár 6 mr ,22791 kj zákányban 97 nm-es, 3 szobás, konyhás, étkezős, garazsos, pircés,
kp 1u1er.es ház eladó. irányai: 4/1 mfl (22792 kj__
miktóslari \'95-ben épült 170 nm-es, \'¦ szobás. 2 lurdószobás halbs, étkezős, erkélyes, 70%-os köszüttségü családi ház percével garázs-zsal, műhelyei, 800 nm-es területen ebdó kanyar: 6.2 mr. kód:
csal 211. (22545 k)_
nk. dózsa gy. utcában 100 nm-es, 3 szobás, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, 1950-ben épüli, ró állapotú család ház boltíves pincével, műhelyei 860 nm terütelen ebdó ár 6,5 mft. kód cs200. (22409 k) nk. csengery utcában 87 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses udvari bkás 20 nm-es terasszal, tettesen tekilort álapotban ebdó. irányár 3 mr.
kod cs201. (22410 k)_
nk. kinizsi utcában 3 szobás, 120 nm-es, halos, tettesen letijrtoll család ház 1500 nm-es letekkel, 60 nm-es pincével, melékeputettel
ebdó. irányár 12 mfl kód: cs202. (22411 k)_
kiskanizsán 140 nm-es, 3 szobás, halos, 2 lurdószobás, 2 erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, telefonos. 1981-ben épült család ház, parkettás és prótapos padóburkobttal szulerénnel (műhelyei 380 v teán
áram) ebdó. ár 6,5 mr. kód: cs205. (22414 k)_
painban 73 nm-es, 2 szobás, 2 előszobás, gázfűtéses, kisebb leliá-(ásra szoruló családi ház 1400 nm-es területtel, műhellyel, táskámra-val telotérbeepilesi lehetőséggel ebdó. irányár 3,6 mr. kód:
cs206 (22416 K)_
painban az újtelepen 240 nm-es, kétszintes. 3 szobás, halos, étkezős, kp. (üléses, 1969-ben épült család ház 40 nm-es pincevei garázzsal 900 m-es területen ebdó. az épület készúlségi (oka 90%
irányár 12mr kód cs209. (22417 k)_
miklósfán 73 nm-es, 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, csatád ház, melteképületekkel 3400 nmes lerülelen ebdó. irányár* 5 mfl.
kód: cs211. (22420 k)_
miktóslán 160 nm-es, 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 halbs, egészíti-leses, telefonos, 1986-ban épül család ház, szülémnél garázzsal 1000 nm-es lerütelen eladó irányár 13.5 mft kód cs 212 (22421 k)
sáncban 2 család részére megletelő, 120 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás 2 konyhás család ház, garázzsal pincével meléképutetlel
ebdó irányár. 5,9 mr. kőd cs 213. (22422 kj_
gyékényesen 3100 nm terütelen 120 nm-es, 95-ben épül vendégblő egység, rtói-térfi zuhanyzóval, wc-vel ramájheryiaággel, 3 fázisú árammal, hűtőkamrával eladó. irányár 5.8 mr. kód u100. (22423
1<W. július li.
KANIZSA - /(fine.
31
SZABADPIAC
Zákányban a Domb u-ban, szép kilátású helyen a tótól kb. 1 km-re, 3 db, egyenként 1500 nm-es, közművesített építésre alkalmas teJek eladó. Érd.: munkaidőben a \'93/321-300/21 l-es melléken, vagy személyesen Gyékényes, Kossuth u. 28. sz. alatt lehet.
(24606 K)_
Nk-n a Hunyadi ulcában 2+2 félszobás, új igényesen kialakított lakás garázzsal eladó. Irányár: 5,5 mFl. garázs 800 eFl. érd.: 312-475-ös telefonon. (24453
Kj _
Nk-n a keleti városrészben 1-1,5 szobás, egyedi fűté-\' es lakást vennék Irányárral, sürgősen ajánlatokat a
Munkás o f \'¦ re kérek. (24457 Kj_
fcvároskapu krt 2/B 111/9. 2 + félszobás lakás igényesnek eladó, vagy kisebbre cserélhet + garázs. frd .-3(321 3fjf> teleionon napközben. (24601 K) í alinban 3+.\' lélszobás kertes családi ház gardróbhal,\'pincével. ,|.irázzsal eladó. Érd.: 315-341-es tele-
ionon c:M6ü.\'K!_
nagyrécsétői 2 km-re pince, felszereléssel, szőlővel áron alul eladó. Érd.: 320-037-es telefonon. (24603
K)_
elcserélném vagy eladnám zalakomári 4 szobás, gá-zas, szennyvizes, telefonos, családi házamat nagykanizsai 2 szobásra, 4 emeletig, értékegyeztetéssel.
erd 06-93\'386-190-es telefonon (24604 K)_
Nk belvárosában vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó. Érd.: 93/318-412-es telefonon. (24605 K) Magyar u. 96. sz. alatt 2 szobás, összkomfortos ház 800 n-ől telekkel, építési lehetőséggel eladó. Érd.:
helyszínen. (24606 Kj_
nk-n a Kisberki utcában I. emeleti, 3 szobás, 74 nm-es, cirkogejzíres fűtésű lakás eladó. Érd.: 321-482-es
telefonon. (24607 K)_
3 szobás, garázsos, kertes családi ház eladó. Érd.:
320-037-es telefonon. (24608 K)_
Nagykanizsán a keleti városrészben 2 szobás, központi fűtéses, 7. emeleb, vizórás, redőnyös felújított lakás eladó. Érd.: 06-60/371-384-es telefonon. (24609
Kl _
Nk-i panorámás, 2 szobás, 2 erkélyes, telefonos, nyugati fekvésű lakás eladó vagy elcserélhető. (Katonaréti családi házra, Jókai és Vörösmarthy utcába vagy Takarék utcaira.) Érd.: 06-60/398-821-es telefonon.
Nk. Táncsics tér C. (24610 Kj_
hetman ottó utca 4. sz. alatt, 3. emeleti, két szobás, 58 nm-es lakás novemberi kiköltözéssel eladó. Irányár: 3 mFt. Érd.: 310-800-as telefonon. (24611
Kj_l_
Nk-n a Liszt F. utcában 54 nm-es, erkélyes, lakás eladó. Érd:: 316-835-ös telefonon. (24612 K) Pogányszentpéteren 4189 nm-es ingatlan bontásra, vagy felújításra szoruló házzal eladó. Irányár: 500.000,-Ft. Érd.: 93/310-379-es telefonon. (24648 Kj_
t
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Horváth Béláné
temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat
Wüncs Sándornét
utolsö útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Mihályovszky Miklósné
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot, helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik
Persovits Gyula
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
GARÁZS
Nk-n a Kaán Károly utcában aknás garázs eladó. Érd.: 18 óra után a 93/317-116-os telefonon. (24460
K)_
Nk-n a Munkás úrj garázssoron aknás garázs eladó Érd.: 316-583-as teletonon. (24640 K)_
JARMÜ
Jó állapotban lévő Babetta motor eladó. Érd.: Nk, Ko-
dály u. 2. 4/A. Nádasi. (24613 K)_
GILERKA KZ 115 gyorsasági motor megkfmélten 190.000 Ft-ért eladó. Érd.: 06-3O/273-269-es telefo-non. (24614 K)_
Suzuki Sedan 1,3 GLX 2 éves, rádióval, központi zárral, 1,4 millió Ft-ért eladó. Érd.: hétköznap a 93/500-
246, 93/312-146-os teletonon. (24615 K)_
1978-as évjáratú 1300-as körlámpás lada műszaki nélkül sürgősen eladó. Érd.: az esti órákban, Nk. Her-
man 1. I.em. 10. Stamlel Tünde (24616 Kl_
WV transzporter 1988-as zárt teherautó friss műszakival 750 000 Ft irányárral eladó. Érd.: 313-661-es teleionon. (24617 K)_
626-os Mazda motorhibával, üzemképesen (metál ezüst) 150.000,-Ft-ért eladó. Érd.: 313-661-es lelelo-
non. (24618 K)_
Egy túágyas kötőgép nem használt állapotban eladó. Érd.: Nk, Rákóczi u. 8. vagy a 317-001-es telefonon.
(24641 K)_
Volkswagen LT 28 diesel, személyautónak vizsgáztatva eladó. 1981 -es évjáratú, a motor frissen felújított. Irányár: 500.000,-Ft. Érd.: 93/310-379-es telefonon. (24642 K)_
ALBÉRLET
Szoba kiadó maximum két hölgynek vagy nő ¦ egy gyermeknek. Érd.: Nk, Kazanlak 3/c. 2/9. Göncz.
(24619 K)_
1 szoba külónbejáratú lakás albérletbe kiadó. Bútorozott, fürdő- és konyha használattal. Érd.: Magyar u.
115. 16 óra után. (24620 Kj_
Nagykanizsa, Király u. 31/G. alatt, 1. emeleti, 50 nm-es helyiség irodának kiadó. Érd.: 93/311-441-es vagy
a 93/318-412-es telefonon. (24621 Kj_
Nk-n főútvonalon lévő zárt ingatlanon 60 nm-es raktár kiadó számítógépes raktárkezeléssel is. Tel.: 93/310-379. (24643 Kj_
VEGYES
Számítástechnikai oktatás minden korosztály részére Nagykanizsán. Windows, Word, Excel, Dos. Pascal. Érd.: 93/316-514-es telefonon. (24632 K)_
Fodrász üzlet eladó! Érd.: Nk, Csokonai u. 8-10. Tel.: 318-970-esvagy a 312-271-es telefonon (24622 Kl
200 l-es hűtőszekrény és konyha sarokülö garnitúra eladó. Érd.: 93/323-252-es teleionon. (24623 K) Angol Cocker Spániel kiskutyák törzskönyvezve, oltva, tetoválva eladók. Érd.: Nk. Bajcsy-Zs. E. u. 2/a. vagy a 93/319-455 vagy a 06-30/371 -591 -es telefo-non. (24624 K)_
Nyelvtanár német tanítást és korrepetálást vállal.
Érd.: 93/319-517-es teletonon. (24629 K)_
Két kislány kecske eladó. Érd.: Palin, Alkotmány u.
82. (24625 K)_
Egy hetet tölthet balatoni nyaralomban jó állapotú, műszakis személygépkocsijáért Ráfizetés is lehetsé-ges. Érd.: 316-984-es teleionon 8-16 óráig. (24626 K) Őszi árpa eladó. Érd.: 16 óra után 369-230-as leleío-
non. (24627 K)_
Középiskolai tanár matematikából pótvizsgára felké-szltést vállal. Érd.: 310-610-es teleionon. (24628 K)
Akvárium 50 l-es, berendezéssel, halakkal eladó. Irányár: 10.000,-FI. Érd.: Munkás u. 2/B. 1/4. (24630 K)_
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
Discovery 6 sebességes férfi MTB eladó. Irányár: 16.000,-Ft. Érd.: 93/316-860-as teleionon 17 óra
után. (24631 K)_
Eladó 4 szárnyas üvegezett fémszerkezetű bejárati ajtó. Érd.:Nk, Nagyrác u. 113. sz. alatt, vagy a
93/334-104-es telefonon. (24633 K)_
TEC-MA 206 típusú pénztárgép 50.000,-Ft-ért eladó.
Érd.: 93/310-379. (24644 K)_
LB Knauf önterülő padlókiegyenlltő, 125 kg 10.000,-Ft-ért eladó. Érd.: 93/310-379-es teleionon. (24645 K| 5 zsák perlit (0,5 m3) 3.000,-Ft-ért eladó. Érd.: 310-379-es telefonon. (24646 K)
Új szódásszifonok 600 Ft/db-os áron eladók postai útinvétellel is. Tel.: 93/310-379. (24647 K)_
PARTNERKERESŐ
163/36 értelmiségi, nem dohányzó nő tartós kapcsolat céljából társat keres független férfi személyében. „Vörös rózsa" jeligére a Kazanlak krt. 9. Plánder Hir-detébe várom a levelet.(24541 Kj 40/170 értelmiségi hölgy tartós kapcsolat kialakításához társat keres. .Sárga rózsa\' jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várok levelet. (24542 Kj 42/182 férfi megismerkedne korban hozzá illő kedves hölggyel .Nefelejcs\' jeligére a Nk. Kazanlak krt. 9.
Plánder Hirdetőbe várok levelet. (24543 Kj_
45/157/54 elvált hölgy megismerkedne független jó megjelenésű úrral, tartós kapcsolat céljából. .Ibolya\' leiigére Nk, Pf. 154-re várok levelet. (24634 K)
Hiányzik az életedből a fény, a meleg? Mindezt megkaphatod, ha válaszolsz egy 41 éves, értelmiségi, kellemes megjelenésű hölgynek. Leveleket .LÁNG*
jeligére a Nk. Pf. 154-be várok. (24635 Kj_
Augusztusi nyaraláshoz útitársnőt keresek 48 éves korig. 38/171/85 független elfoglalt vállalkozó vagyok. Leveleket .Tartós kapcsolat lehetséges" jeligére a Nk.
Pf. 154-re várok levelet. (24636 Kj_
54 éves özvegy hölgy megismerkedne korban hozzáillő férfival. .Társat keresek" jeligére a Nk. Pf. 154-re várok levelet. (24637 K)_
Egyszerű becsületes, hűséges társat keresek, aki korban hozzám illő és nem kalandra vágyik. 47 éves özvegyasszony vagyok. ,Talál)unk egymásra\' jeligére
várok levelet a Nk. Pf. 154-re. (24638 Kj_
Sárga Rózsa Társkereső Iroda. Kérje ingyenes tájékoztatónkat! 8804 Nagykanizsa, Pf.: 13, Tel.: 06-30/276-952. (24639 K)_
SABA
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
NAGYKANIZSA, SUGÁR U. 4. Tel: 310-990, 316-615
Eladó Nagyrécsén, 120 nm-es családi ház, 366 n-öl telekkel, félig kész tetőtérbeépftéssel, 54 nm-es garázs átalakítva üzletnek. 3 szoba, étkező, előszoba, konyha, spájz, 4 emeletes házban, 2 szobást lakást beszámítok. Ára: 7
mFt. (24542 Kj_
Eladó Galambokon 3 szintes, 270 nm-es családi ház teljes berendezéssel, 5 szoba, nappali, konditerem, mosókonyha, konyha-étkező, spáj, 2 fürdőszoba, középszinten 30 nm-es terasz, garázs, kábel-, parabolán antenna, telefon, gáz van. Berendezésekkel együtt 18 mFt. (24543 Kj_
Nagykanizsán belvároshoz közel 90 nm-es, 2 szintes, felújított családi ház, 3 szoba + nappali, 2 fürdőszoba, konyha, spájz, garázs igé-
nyesnek eladó. Ár: 6,5 mFt. (23986 Kj_
Nagybakónakon a Fő utcában jó állapotban lévő családi ház eladó 1200 n-öl telekkel. 2 szoba, konyha, előszoba, nagy pince, víz az ud-
varban. Ár: 1,6 mFt. (23987 Kj_
Galambok központjában 300 n-öl telken lévő családi ház eladó, 1 szoba, konyha, tusoló.
Ára. 2,6 mFl. (23989 K)_
Orosztonyban 500 n-öl telken, jó állapotban lévő családi ház eladó, 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, gazdálkodáshz melléképület. Ára: 2,5
mFt. (23990 Kj_
Orosztonyban 400 n-öl telken jó állapotban lévő családi ház 2 szoba, előszoba, fürdő, konyha, spájz, melléképületek. Ára: 2,5 mFt. {23991
Kj_
Felsőrajkon 500 n-Öles telken családi ház eladó. 2 szoba, konyha, spájz, fürdőszoba, ga-
rázs. Ára: 2,8 mFt. (23992 Kj_
Zalakarosi hegyen szőlő gyümölcsössel 2166 nm-en eladó. A pincéhez átalakítási engedély van. Ara: 2 mFt, (23993 Kj_
Zalakaros fölött 2200 n-öl panorámás telek el-adó megosztva is. Ár: 2000,-Ft/n-ól. (23994 K)
Zalakaros központjában régi családi ház gazdasági épületekkel eladó. 2 szoba, előszoba, konyha, kamra, vfz, gáz az udvarban. Ára: 3
mFt. (23995 K)_
Zalakarosi hegyen 190 n-öl panorámás telek eladó. (Víz, villany van.) Ára: 3000,-Ft/n-öl.
(23996 K)_
Keresünk belvárosi másfél és kétszobás egyedi gázfűtéses lakásokat. (23997 Kj
Csapi öreghegyen 2600 n-öl gyümölcsös, kaszáló, erdő, szép pincével. Eladó ára: 1,1 mFt. (24649 Kj_
55 712
A legújabb adatok szerint jelenleg 55 712 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten huszonkét csecsemő szülelelt Nagykanizsán és vonzáskörzetében, ebből tizenkettőt jelentettek be nagykanizsai lakcímre. A mögöttünk álló hél folyamán tizenhal polgár halálozott el. A hél folyamán tizennégy fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni, kijelentkezés nem történt. Hétvégén négy párt esketett az anyakönyvvezető, ebből nyolc fő kanizsai illetőségű.
93/314-672
Az Élettér Egyesület által működtetett állalmenhelyen csaknem száz talált vagy elkóborolt eb. kis -és nagytestű keverék házőrzők és fajtiszta kutyák, köztük német vizsla kan és szuka, Wels terrier kan és skól juhász szuka kutyák várnak gazdára.
A talált kutyák hétfőtől péntekig, nyolctól tizenegyig adhatók le a menhelyen. A gazdátlan kutyusok - akik egyébkén! bekerülésükkor oltást kapnak, s pontosan nyilvántartottak -szombatonként délután kettőtől háromig - költségtérítési díj fizetése ellenében - elvihetők a Sáncban, a Thury-laktanya mögött található menhelyről.
Lakossági
apróhirdetés
FELADHATÓ:
Nagykanizsa, Terv u. 3. 8-16 óráig
Egy alkalommal 15 szóig 50 forint.
KANIZSA MŰSOR
32
KANIZSA - Vfaeá
KITÜNTETÉS, ELŐLÉPTETÉS
A Szent László ünnepe alkalmából a nagykanizsai Határőr Igazgatóságon rendezett Határőrség Napja alkalmából többen is kitüntetésben, illetve jutalomban részesültek. A Magyar Köztársaság belügyminisztere Lukács Sándor alezredest, rendészeti igazgatóhelyettest soron kívül ezredessé léptette elő. Fülöp Árpád alezredes számára „Az Év Határőre" címet adományozta. Rajtuk kívül további hat főnek adományozott különböző szintű kitüntetést, jutalmat, soron kívüli előléptetést. A Határőrség Országos Parancsnoka tizenhét főt részesített elismerésben a kanizsai igazgatóság állományából. Igazgatósági jutalomban összesen harminchármán részesültek. A nap alkalmából számos érdeklődő tekintette meg a kanizsai határőr laktanyát, ahol érdekes programokkal, bemutatókkal, versenyekkel várták a kámzsái és nem kanizsai polgárokat. Ezen rendezvénysorozat keretében került sor többek között arra a sakkszimultánra is, melyet városunk képviselője, Marton István tartott, s melyen nem talált legyőzőre.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./faX: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 16-án 21 órakor: KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ ..KELLENE MA ÉJJEL..." - OPERETTGÁLA
Közreműködnek a pécsi Nemzeti Színház művészei: Lesznyák Katalin, Harmath Albert, Unger Pálma. N. Szabó Sándor
- 17-én 19 órakor: CSÜTÖRTÖKI RANDEVÚ SZOMSZÉDVÁRAK I.
FREE TIME BAND KONCERT (Zalaegerszeg)
A koncert előtt és után sportruházat-bemutató
Villámsújtotta családi ház
Június 7-én délután Zalaszentjakab-ra riasztották a kanizsai tűzoltókat, ahol egy családi ház tetőterébe belevágott villám okozón tüzet. Szerencsére a gyorsan a helyszínre érkező tűzoltók meg tudták akadályozni a nagyobb tűz kialakulását, így a kár mindössze húszezer forint lett. 6-án hajnalban a húsáruház udvarába kellett vonulniuk a tűzoltóknak, ahol egy tapétabolt gyulladt ki. a kár hétmillió forint. A tűz keletkezésének okát a rendőrség bevonásával vizsgálják.
Nyolc napon túl gyógyuló családi veszekedés
Vasárnap értesítette a rendőrséget a kanizsai kórház baleseti ambulanciája egy hölgy sérülései kapcsán. A hölgy, aki nyolc napon túl gyógyuló sebeit elláttatni fordult a kórházhoz, az orvos-
nak elismerte, hogy sérüléseit élettársa okozta. Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított
Kutya ellen bor
Ismeretlen betörők jártak egy Becsehely melletti hegyi pincében. Innen konyhai felszereléseket vittek magukkal, majd távoztukkor, feltehetőleg a nyomkövető kutya szimatvételének megakadályozására, az egyik hordóból a bort a földre engedték. A tulajdonos kára mintegy 15 ezer forint.
Biciklit és motort loptak
Múlt héten loptak el egy nagykanizsai lakóház alagsori tárolójából egy közel hannincezer forint értékű kerékpárt. Majdnem ugyanaznap egy vállalat telephelyén lévő műhelybe jutottak illetéktelen, enyves kezű tolvajok, akik innen egy Babetta segédmotor-kerékpárt és több méternyi rézdrótot loptak el. A kár száztízezer forint.
ÉVFORDULÓK
július 7.
- 1912. Törvények a debreceni és a pozsonyi egyetemek felállításáról.
- 1977. Kamuti vívó világbajnok kapta a nemzetközi Fair Play díjat.
- 1982. Országunkat felvették a Világbankba.
790 éve született Árpádházi Szent Erzsébet, II. András leánya, a ferences harmadrend, a ciszterciek, az Erzsébet apácák, pékek, özvegyek, árvák, ártatlanul üldözöttek, csipkeverók és fátyolkészítők védőszentje.
- 75 éve született Pier Cardin francia ruhatervező
- 57 éve született Ringó Starr brit rockdobos, énekes, filmszínész, a Beatles egykori tagja, 1989-ben létrehozta a Mozgó Beatles Múzeumot Amerikában.
július 8.
- 70 éve született Gárdos György akadémiai díjas biokémikus, az Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet szaktanácsadója. Világszerte elismert felfedezése az ionstranszport-csatornák kimutatása, az ún. Gái\'dos-effekrus.
- 59 éve született Koncz Gábor Kossuth-díjas színész, rendező.
- 44 éve született Kocsis Ferenc birkózó, olimpiai, világ- és Európa-bajnok
- 54 éve született Szakcsi Lakatos Béla jazz zongoraművész, zeneszerző. Pege Aladár együttesével elnyerte a Montreux-i jazzfesztivál I. díját.
JÚLIUS 9.
- 70 éve született Ipper Pál újságíró. A Magyar Rádió munkatársa, majd az MTV
New York-i tudósítója volt. 1971-ben indította el a 168 óra című rádiós műsorát.
- 64 éve született Csala Zsuzsa. Jászai Mari-díjas színésznő, a Vidám Színpad törzstagja.
- 41 éve született Tom Hanks amerikai színész.
JÚLIUS 10.
\'- 1992. Helsinkiben 51 állam vezetője, köztük Antall József aláírta az EBÉÉ dokumentumot.
- 52 éve született Dunai Tamás. Jászai Mari-díjas színész, prózák és musicelek szereplője.
JÚLIUS 11.
- Szent Benedek olasz szetzetes, a bencés rend alapítójának ünnepe.
- 1987. Megszületett az ötmilliárdodik ember.
július 11
- 130 éve született Kaán Károly Nagykanizsán. Erdőmérilök a magyar természetvédelem atyja.
- 46 éve született Sass Sylvia operaénekesnő. A Corvin Egyetem ének tanszékvezetője, a Cant-Art igazgatója.
JÚLIUS 13.
- 1972. Magyar kormányhatározat jelent meg az ipari és az építőipari dolgozók, heti 44 órás munkaidejéről.
- 280 éve született Bél Károly András történész, irodalomtörténész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke volt.
- 55 éve született Harrison Ford amerikai színész.
- 53 éve született ilj. Rubik Emi, állami díjas építész, tárgytervező. Olyan játékok alkotója, mini a bűvös kocka, amely több országban is az Év Játéka lett.
JÚLIUS 12. SZOMBAT
20 óra: Zenés táncest a 60-7n-es évek zenéjére - Erkel F. Mm Ház
Apolló mozi: 16, 18 óra; Bíithé"
Bronxban 20 óra: Esthajnalcsillag i Lk\'cczn
szavak 2.) Stúdió mozi: 18.15 óra: Hasznos
holmik
JÚLIUS 13. VASÁRNAP
20 óra: Kiskanizsai kishúcsúi hűl ,t
Móricz Zs. MŰv. Házban (Zene:
Pax együttes) Apolló mozi: 1C-, IK óra: Baihc
Bronxban 20 óra: Esthajnalcsillag (Becéző
szavak 2.) Stúdió mozi: 18.15 óra: Hasznos
holmik
JÚLIUS 14. HÉTFŐ
Apolló mozi: 16. 18. 20 óra
Bosszúálló angyal Stúdió mozi: 18.15 óra: Gomolygó felhők
C2-fs kábelen KANIZSA TV: 19
óra: CELESTE - argentin filmsorozat
JÚLIUS 15. KLDD
Apolló mozi: 16. 18, 20 óra
Bosszúálló angyal Stúdió mozi: 18.15 óra: Hasznos holmik
JÚLIUS 16. SZERDA
19 óra: „Kellene ma éjjel..." - operettgála a pécsi Nemzeti Színház előadásában (a HSMK előtti téren)
Apolló mozi: 16, 18, 20 óra:
Bosszúálló angyal Stúdió mozi: 18.15 óra: Hasznos
holmik
C2-es kábelen KANIZSA TV: 19
óra: CELESTE - argentin filmsorozat
JÚLIUS 17. CSÜTÖRTÖK
19 óra: Free Time Band koncert a
HSMK-ban Apolló mozi: 16. 18. 20 óra: Eddie Stúdió mozi: 18.15 óra: A rajongó C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Hírek; - CELESTE argentin filmsorozat
JÚLIUS 18. PÉNTEK
16 óra: Az Ifjúsági Klub jubileumi
táncestje az Erkelben Apolló mozi: 16. 18. 20 óra: Eddie Stúdió mozi: 18.15 óra: A rajongó
- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap -
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Munkatársak: Dukát Éva. Szálában Attila. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László. Bodor Béla. Horváth Ilona, Pungor Attila, Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 Tel7fax: 93/312-305. Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhért, Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-3<>5. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. Ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.; 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor Ügyvezető igazyaló. Terjeszti a Magyar Posta, a MelóDIÁK és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Fl. Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-3879
1— s mm j * A 1 CSATLAKOZZON \'ARLAGFŰGYŰJTÉSI ÖN IS AKCIÓHOZ!
NAGYKANIZSA
UJ ÁRUHÁZUNK NYÍLT
r oljtalásaképp a Spar Ausztria Kertskedelmi Kt. szomszédos orszá-gokbeli terjeszkedésének, máit héten Nagykanizsán is megnyitotta kapuit a vásárlók előtt a Spar legújabb szupermarketje. Az impozáns épület - mely 1380 négyzetméteren kínálja a vásárlók számára árukészletét — az Iiiijii ii:tl Kft. berubúzásában készült el. A Juhász István által M/ei.ti kanizsai üzlet mintegy halezerötszáz cikket kínál vásárlóinak. Mint megtudhattuk, a frissárukészlctcl heti hatszori szállításnál biztosítják, így mindennap friss termékekkel várják a számukra legelsőnek számító vásárlókat — ezt hangsúlyozza a bejáratnál elhelyezett tábla is, melynek felirata: „Mi Önért Vagyunk!". Az üzlet hétköznap reggel hattól este hétig, szombaton reggel hattól délután négy óráig, míg vasárnap délelőtt nyolc órától délig lesz nyitva. Kéthetente akciókat szerveznek, melynek során töb mint ötven cikket kívánnak különösen kedvezményes, akciós áron kínálni. A csütörtök reggeli megnyitót követően pedig négynapos rendezvénysorozattal várták az első vevőket a Sparban,
Eltűnt a gőzmozdony?
Mint olvasóink jelezték, a MÁV NTE sportcsarnokánál álló „Lokomotív" büfé gőzmozdonya egyik napról a másikra eltűnt a helyéről. Megpróbáltunk utána járni, hogy hová is tűnhetett, hisz úgy gondoltuk, egy több tonnás szerkezetet nem lopnak el. A MÁV állomásfőnöksége nem tudott semmit az ügyről, s a Polgármesteri Hivatalhoz is hiába fordultunk, mert mint megtudtuk, nem ők az illetékesek az ügyben. Végül a budapesti Közlekedési Múzeumhoz fordultunk, mivel információink szerint az ő tulajdonukban van a kérdéses mozdony. Itt Dr Berta Istvánt sikerült elérnünk, aki semmilyen információt nem volt hajlandó közölni az ügyben, csak annyit árult el. hogy nem lopták el a gőzmozdonyt. Nem hivatalos forrásaink szerint a kérdéses gőzmozdonyt a szóban forgó múzeum egy tranzakcióban kívánja felhasználni, mint cserealapot egy másik gőzmozdony megszerzéséhez.
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ARA: 35 Ft
KANIZSA
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Telefon-fax:
(93)312-305
ALAPÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 29. szám 1997. július 18.
VIDÉKI CIPOBOLT
VÉGKIÁRUSÍTÁST TART
30-50-70%-os
ÁRENGEDMÉNNYEL!
TÖBB MINT 300 FÉLE NŐI MINŐSÉGI CIPŐBŐL VÁLOGATHAT.
Cipők, szandálok, bakancsok, csizmák, TAVASZ - NYÁR - ŐSZ - TÉL egy helyen!
Csak hétfőtol szombat délig július 21—26-ig A HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN.
Naponta 9-17 óráig
Szombaton 9-12 óráig
RUHÁZATI ÉS SZOLGÁLTATÓ RT.
CON 5601 Békéscsaba\' llléshári u. 5. • Pf. 6. V V11 Telefon: (36-66) 450-155 Telefax: (36-66) 441-507
A legfinomabb anyagokból készült elegáns, klasszikus vonalú kosztümök, ruhák, szoknyák és blúzok teszik teljessé egy modern nő ruhatárát.
Az UNICON RT. termékeinek 1997. évi kollekciójából csak MOST VÁSÁRI ÁRON válogathatnak háromnapos bemutatónkon, és vásárunkon, ahol finomkonfekciónk teljes méretválasztékban megvásárolható.
Az UNICON vásár 1997. július 21-22-23-án (naponta 9-től 17 óráig) Nagykanizsán a Hevesi Sándor Művelődési Központban.
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! Butikosok, viszonteladók érdeklődését is várjuk.
A vásár helyszínén munkatársunknál érdeklődhetnek.
I
KANIZSA - *)tt&o*t
I
IW7. július IS.
FELJELENTIK A BELLÁT ÉS A
Rendkívül nagy felháborodást és tiltakozást váltott ki a kanizsai kereskedők körében az a múlt héten elhangzón megállapítás, miszerint a kanizsai kereskedők jóval drágábbak, mint pécsi társaik - kezdte mondanivalóját Póczai Zoltán a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsai Kiskereskedő Tagozata által szervezett konzultáción. Mint elmondta, társaival együtt utánajártak ezen állításnak, s meggyőződtek hamisságáról. Ezért tiltakozásukat fejezik ki a szóban forgó állítás ellen. A kanizsai kereskedők múlt héten meggyőződhettek arról is, folytatta - rátérve az alpolgármester által számukra nyújtott tájékoztatóra -, hogy Kanizsának nincs konkrét kereskedelemfejlesztési koncepciója. Póczai Zoltán felhívta a város vezetésének figyelmét arra, hogy gondolják át, milyen külföldi vállalkozásokat engednek be Kanizsára, hiszen a Spárhoz és Billához hasonló multinacionális nagycégek nem hoznak, hanem csak visznek pénzt. A jövőben az lenne megoldás, ha a kamara véleményét kikérnék minden olyan" kérdésben, ami egy a városba betelepülni szándékozó multinacionális cégről szólna, fejtegette az előadó. Szerinte nagyon súlyos problémák előtt áll Nagykanizsa, amit az eddig idetelepült muliik okoznak. Mint elhangzott, kezdetben a Billa is száz ember foglalkoztatását ígérte, ez helyett jelenleg már csak negyvennyolc fő áll az alkalmazásában. Ha tovább folytatódik a multinacionális cégek betelepülése, teljesen tönkremegy az évtizedek alatt kifejlődött kanizsai kereskedelmi kultúra, munkahelyek százai fognak megszűnni. S amint monopolhelyzetbe kerülnek ezek a cégek, számítani kell a nagymértékű áremelésekre, hiszen ezeknek a cégeknek is a profitszerzés a célja. S monopolhelyzetben egy cég olyan árat diktál, amilyent csak akar - hangoztatta a szóvivő. Az ekkor szót kérő dr. Varga Endre jogász szerint viszont van lehetőség
a multinacionális cégek megfékezésére, hiszen a Billa - és már a frissen megnyitott Spar is - több pontban is vétett az 1996. évi LVII. törvény ellen, mely a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozásról szól. Mint közölte, a piaci versenyt ötletességen, érdekességen alapulónak írja elő a törvény, s határozottan tiltja a versenyben a gazdasági erőfölény kihasználását. A piaci árverseny akkor tisztességes, ha a versenytársat nem hozza indokolatlanul hátrányos helyzetbe és az érvényesített ár nem alacsonyabb, mint az önköltség - 1990. évi LXXXVI. tv. 20. §, s ezt nemcsak a Billa, hanem a Spar is megsértette. Dr. Varga Endre elmondta azt is: A törvény szerint - és ez különösen érdekes a Billa és a Spar esetére - „Tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen... a versenytársaknak az érintett piacról való kiszorítására vagy a piacra lépésük akadályozására alkalmas, nem a versenytársakéhoz viszonyított nagyobb hatékonyságon alapuló, túlzottan alacsony árakat alkalmazni. Ez pedig egyértelműen illik a kérdéses cégekre, mivel mindkettő eleve beszerzési ár alatt ad több terméket is, s ezt a gyakorlatát kívánja folytatni egész a monopol helyzet megszerzéséig. Akkor viszont már semmi sem akadályozza meg a korlátlan áremelésben. Törvény tiltja a különösen előnyös vásárlás hamis látszatának keltését is, amire példának a jogász elmondta: ezt merítette ki a Spar a mostani árajánlataival is, mikor is a hirdetéseiben úgy tüntette fel a különböző termékeket, mintha azokat árleszállítás révén ajánlhatnák ilyen olcsó áron, holott soha nem árulhatták az adott terméket a feltüntetett - és áthúzott - áron, már csak azért sem, mert a Spar csak most nyitott ki... Mindezek meghallgatása után a Kamara jelenlévő vezetői úgy döntöttek, megfontolják az ügy jogi útra való terelésének lehetőségét.
Sz. A.
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága, a Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvánnyal közösen a város területé
PARLAGFŰ-GYŰJTÉSI AKCIÓT
szervez 1997. július 7-től július 23. napjáig.
Palin Mezőgép előtt és Kiskani/.sa Szent Flórián tér:
1997. július 18-án 13.00~13.30 óra között 1997. júüus 23-án 13.00-13.30 óra között
Miklósfa Kápolna tér és Nagykanizsa Thury tér:
1997. július 18-án 14.00-14.30 óra között 1997. júüus 23-án 14.00-14.30 óra között
A gyűjtők 10 kg-ként sorsjegyek kapnak. Az akció végén a Városi TV-ben értékes ajándékokat sorsolunk ki.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki érzékeny a különféle virágporokra vagy ún. szénanáthája van, saját érdekében ne gyűjtsön parlagfiivet!
A felhívásunkhoz várjuk a lakosság széles körű csatlakozását!
A díjak körének szélesítése érdekében felajánlásokat elfogadunk, a támogatók
névsorát kívánságra nyilvánosságra hozzuk.
Tüttő István
alpolgármester
FELEVI ÖSSZEGZÉS
Elkészítették a kanizsai Határőr Igazgatóság féléves tevékenységének összegzését. Mint Lukács Sándor ezredestől megtudtuk, a szűkös pénzügyi feltételek ellenére sikerült a rájuk bízott közel 200 kilométer hosszúságú határszakasz őrizeti feladatait megfelelően ellátniuk. Az igazgatóság hét határőrizeti és négy határforgalmi kirendeltséget működtet, továbbá ide tartozik két határvadász század is. Az általuk működtetett idegenrendészeti feladatokat ellátó Közösségi Szállásról szólva az ezredes közölte, július 17-én megérkeznek a kanizsai szállásra az első ideiglenes lakók, miközben a muraszemenyei épületet - mely eddig látta el ezeket a feladatokat - értékesíteni próbálják.
«Y \':Sf*
Mint megtudhattuk, a határforgalomban folyamatos a növekedés, Lete-nyén például negyven százalékkal nőtt a személyforgalom a tavaly első félévéhez viszonyítva. Kilencvenhat első félévében 2,4-szeresére nőtt az igazgatóság által felderített jogellenes cselekmények száma, melyek több mint kilencvenöt százaléka kifelé irányult. Eddig egyébként 1604 személlyel szemben kellett eljárniuk, s ez a szám év végére várhatóan jócskán meghaladja a háromezret is. Úgy néz ki, zökkenőmentesen fog lezajlani a határőrség átszerveződése is. Jelenleg még akadnak kérdések, de már törekszenek a hivatásos állomány növelésére, bár a törvény szabta határidő még messze van.
A RENDŐRÖK NEM NYUGSZANAK
Nagyszabású sajtótájékoztatót tartott a rendőrség. Mint Hantos Ferenc dandártábornoktól megtudtuk, Zala megye összesen negyven fő rendőri erősítést kapott. Velük megerősödve már jobb közbiztonságot igyekeznek elérni. Mint megtudhattuk, az idegenforgalom szempontjából frekventált helyeket igyekeznek elsősorban a nyári bűnözéstől megtisztítani, s ezen feladat mellett kívánják rendes szolgálatukat elvégezni. Nagykanizsán lényegesen szürkébb a bűnözők által elkövetett bűnök palettája. Míg Keszt-
helyen szervezett bűnözésre utaló jelek keretében a gépkocsilopások és zsebtolvajlások száma növekszik, Kanizsán nincs szervezettségre utaló jel. Zalakaroson a helyi rendőrőrs kiváló munkáját emelte ki Horváth István kanizsai rendőrkapitány, aki elmondta: a helyi önkormányzat jelentős támogatással járul hozzá tevékenységükhöz, többek között mopedeket vásárolt a járőrök számára. Kanizsán közvetlenül a gépkocsilopás nem jelent nagy gondot, a rendőrség feladata inkább a megelőzés, a továb-
bi alacsony szinten tartás. A jövőben jellemző lehet erre a térségre a betörés, besurranásos lopás bűncselekményének elterjedése. Megjelentek a gépkocsi-feltörések, ablakbezúzásos lopások. Ilyen esetekben természetesen a kapitány véleménye szerint az is közrejátszik, hogy sokan felelőtlenül nagyon nagy értékeket hagynak a kocsijukban. Mint Horváth István elmondta, sikeres rendőri akciók eredményeképpen „elűzték" a prostituáltakat a 7-es főút mellől. Arra a kérdésre, hogy a Csengery út miért ma-
radt ki ebből az akcióból, a kapitány tőmondatban válaszolt:
- Mert a tengert nem lehet mindenhonnan kiszorítani.
Elterjedőben a tippre történő betörés. Ennek sajnos kedvez, hogy az emberekben nincs meg a kedvező tulajdonosi hozzáállás. Kiterjedt az az orgazdahálózat is, mely az ilyen betörésekből származó holmikat főleg Budapestre juttatja el, s ott nagyon gyorsan értékesíti. Összességében a zalai helyzet nem minősíthető rossznak, bár mint a kapitány közölte, amíg csak egy bűncselekmény is történik, a rendőrök nem nyugszanak.
_Sz. A.
1W7. július 1 fi.
I
KANIZSA -
I
VISSZAEMLÉKEZÉS KÉT SZOMORÚ NAPRA
Július 16-án volt 45 éve a Kanizsát eddigi történelme során ért talán legnagyobb jégverésnek, másnap pedig a politikai jégverésnek mondható kitelepítésnek.
1952 július 16-án csütörtökön, mi gépgyári irodisták a motorszerelőkkel focimeccset játszottunk. A meccs csak egy félidőig tartott, mert utána égi sötétség borult a fekete felhők miatt, az egész városra szörnyű szélvihar kíséretében. Utóbbi következményeként a pálya körül levő deréknyi vastagságot is meghaladó törzsű 5 fa nádszálként fordult ki. A nyári szélvihar gyakori velejárójaként talán 15 percig tojás nagyságú jégdarabok zúdulták a városra. A föld téli fehérséget öltött a rajta levő vastag jégdarabok miatt. Hogy ez mennyire így volt, bizonyítja az is, hogy az, akkor még mezítláb járó városi gyerekek közé tartozó elemista fiamat, a hátamon vittem haza a jeges vihar elmúlta után, mert 1 km-t jégen mezítláb csak a pingvinek tudnak, illetve szoktak megtenni. A város ablakainak 80 százalékát a jég betörte.
Hogy Kanizsa mezőgazdaságát mekkora kár érhette, annak felbecsülését a még éL5 akkori föld-mívelőkre, illetve az olvasókra bízom.
Másnap reggel fél hét körül jött egy másik, nem fehér, hanem piros emblémájúnak nevezhető jégverés: a kitelepítés. A mai 55 éven felüliek zöme még emlékezik arra, hogy Rákosiék hogyan próbálták megpuhítani, illetve „átnevelni", az ellenségnek tartott
volt katona- és rendőrtiszteket, altiszteket, a volt vezető beosztású, de más pártállású tisztviselőket, a volt nagy- és kiskereskedőket, no meg persze - főleg a vallásos -gazdag parasztokat. A kitelepítés előtti nap délután lezúdult jég a falak mellett meg mindig nagy darabokban fehérlett.
A mi lakásunk előtt is megállott egy, a kitelepítendőket szállító ÁVH-s teherautó. Arra gondoltam, hogy volt nyugatos tartalékos főhadnagyi múltam lehet oka a teherautó lakásunk előtti letábo-rozásának. Kiderült, hogy a másik utcából telepítenek ki egy volt tanító családot, mert a családfő még 1948 előtt szocdem párti, de később a kommunista pártba át nem lépett főispán volt. A teherautó azért nem állt a kitelepítendők akkori Oswald (most Erdész) utcai lakása előtt, mert az utca javítás miatt teherautós közlekedésre alkalmatlanná vált. A velem baráti viszonyban volt tanító-főispán kb. egy év múlva került haza a többi „átnevelt" kitelepítettél együtt, akik közül sok zalai már két évvel előbb, azaz 1950-ben kapott „beutalást" Hortobágyra Rákosi „délibábjának" megismerésére rúgások és „egyebek" kíséretében.
A kitelepítés megszüntetését elrendelő Nagy Imre 1956-os „bűnlajstromát" növelhette ez is, hisz ezzel egy csomó „ellenségnek", adott megint szabad teret a világmegváltó kommunizmus építésének lassítására.
dr. Pais János
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja a Mindenki Sportpályáján lévő büféhelyiségét.
A versenytárgyalás ideje: 1997. augusztus 19.9.00 óra A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme.
Részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em 6. és 10. sz. irodáiban vehető át.
Tisztelt Szerkesztőség!
Előrebocsátva, hogy nem világot rengető témákat hozok szóba, de olyanokat, amelyek ha kisebb mértékben is, mégis hatással vannak amúgy sem túl jó közérzetünkre. Rendszeresen Budapestre utazó ember lévén, szinte minden változást észreveszek az út menti települések arculatában. Az utóbbi időben olyasvalamire figyeltem fel, ami korábban nem volt jellemző. A Balaton melletti települések szinte kivirultak gondosan ápolt útszélek szemet gyönyörködtető virágokkal beültetett útszegélyek, parkok esztétikus utcatáblák kandeláberekre varázsolt virágözön, azok amik felkeltik az átutazók figyelmét. Úgy tűnik valami történt a Dunántúl belsejében, de nem így a horvát határ közeli végeken, mert ha valaki végigmegy Nagykanizsán a városközpontját elkerülő 7-es főközlekedési útvonalon, vagy a Kaposvári úton, esetleg a Csengery utcában, szinte megretten, hogy vajon hol jár, jóllehet ezeken az utakon bonyolódik Nagykanizsa átutazó forgalmának 90%-a. A benzinkutak környékét kivéve, mindenütt nyakig érő fű nő az útpadkákon és az útszéleken, nem egyszer az útfelületre benövő gazindákkal találkozik az átutazó és a helybeli. A 7-es elkerülő útnak van egy különösen gondozatlan része, amely már azóta ilyen, hogy megépült ez az útszakasz, a rozsdás bodegákkal és az égigérő gazzal borított Kinizsi utcai sarok. Nem sokkal különb a helyzet a szebb napokat látott Csengery utcában sem, ahol hamarosan több ezer ember fog végigutazni a Gyékényesi tavon rendezendő Motorcsónak Európa Bajnokságra, megőrizvén emlékezetükben ezt a gondozatlan várost, hogy legközelebb nagy ívben elkerüljék. Ugyanezt el lehet mondani a Kaposvári út mentén tapasztalható állapotokról is, sőt mert a közművesítés és a Gábor Áron laktanya bezárása után még rosszabb benyomást kelt ez a környék, mint korábban. Befejezésül csupán annyit, nem hiszem el, hogy ennek az állapotnak a felszámolása pénzkérdés, nem igaz az, hogy ha rendben tartanánk környezetünket, akkor felborulna a város költségvetése. Itt egészen másról van szó, az igénytelenségről, a slamposságról, a kulturálatlanságról. Ezzel a mentalitással nem hogy az Európai Közösségbe, de még egy sokkal kevésbé igényes emberi közösségbe sem jutunk el.
Nagykanizsa, 1997. július 8.
Tisztelettel:
Sons Ernő Nagykanizsa Csokonai u. 6/A
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata erdőgazdálkodót keres a tulajdonában lévő erdőterületek kezelésére 1997. október l-jétől 2007. december 31-ig terjedő időtartamra. c
Pályázat benyújtásának határideje: 1997. szeptember 1. „
10.00 óra -
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 10. számúi irodájában vehető át.

-1 KANIZSA-- OaéfintKéuuftat y 1997. j úlius 18
ÜLÉSEZETT
hiányosságokra, szabálytalanságokra adott főigazgatói választ a közgyűlés nem fogadta el, de nem döntött a fegyelmi felelősséget tisztázó eljárás megindításáról sem. A jelentés szerint
AZ ÖNKORMÁNYZAT
Újabb soron kívüli üléssel folytatta munkáját kedden a kanizsai közgyűlés. Elsőként az intézményi felújítások költségvetésének felülvizsgálatára készített előterjesztésről vitázott a testület. A dokumentum szerint a költségvetés elfogadása után derült fény arra, hogy a betervezett munkák költségeit nem minden intézménynél fedezi az e célra elkülönített összeg, emellett az év folyamán soronkívüli intézkedéseket megkövetelő munkák is jelentkeztek. Az előterjesztésben fontossági sorrendet állítottak fel a hivatal szakemberei. A javaslat azt is tartalmazza, hogy a felújításokra megjelölt összegek felhasználása során keletkezett pénzmaradványok a sorrendben következő, fedezethiánnyal rendelkező tervezett felújítási célokra legyenek fordítva.
Dr. Bárányi Enikő csodálkozásának adott hangot azért, hogy a félév utolsó közgyűlése elé került csak az anyag. A képviselőnő 3-5 fős bizottság felállítását javasolta a költségvetést és az intézményeket is érintő tervezetek felülvizsgálatára. Papp Ferenc is későinek tartotta az előterjesztést. Hangsúlyozta azon véleményét, hogy a hivatal illetékes osztályai nem a kellő körültekintéssel készítették elő az anyagot. Papp Ferenc tiltakozott az ellen a már nem egyszer előfordult eset ellen, amikor a hivatal a bizottságok megkerülésével készített előterjesztéseket. Marton István azt javasolta, hogy a költségvetést felülvizsgáló, illetve a jövő évi költségvetést előkészítő bizottság vegye figyelembe a felújításokkal kapcsolatban tett hivatali javaslatot. A közgyűlés a határozati javaslatokat elfogadta.
Ezt követően a Sugár utca 3. számú, volt könyvtárépület sorsa került ismét a közgyűlés elé. Egy ingatlanközvetítő iroda tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy egyéni vállalkozó ügyfele egymillió forintért megvásárolná az épületet és még idén elhárítaná az életveszélyt. A későbbiekben a ház teljes felújítására is sor kerülne, gazdagítva ezzel a városképet. Balogh Tibor afelől érdeklődött, hogy csak a volt helyén tudják-e elképzelni a könyvtárat és ha nem, akkor hol. Krémer József szerint a romos épületeket meg kell menteni, de ha nincs rá pénze a városnak és csak hitelből, el-adósodva tudná csak ezt megtenni, akkor funkciókötöttséggel értékesíteni kell őket. A vevő így a felújítás költségeinek terhét levenné a város válláról. Tüttő István elmondta, hogy 1994 februárjában húszmilliós ajánlatot utasított vissza az önkormányzat. Az al-
polgármester megfontolásra ajánlotta azt, hogy a földterülettel apportként az önkormányzat is beszállhatna a tulajdonba eladás esetén. Dr. Bárányi Enikő azt javasolta, hogy az alpolgármester révén tárgyaljanak a potenciális vevővel. Zsoldos Ferenc szerint az előző közgyűlésen hozott, a felújításra vonatkozó határozatuk ellenére az eladás mellett kellene dönteni még annak árán is, hogy az új tulajdonos meghatározhatja az épület funkcióját. Kelemen Z Pál javaslata szerint az eladás körülményeinek több pontja tárgyalás kérdése, így a vételár is. A felújítás pénzügyi garanciáinak is biztosítva kell lenni. Dr. Kerekes József rámutatott arra, hogy az épület eladását a javasoltak szerint támogatja, de a telket forgalmi értékén adják el. Rost János amellett szólt, hogy a tetőfelújítás terveit az önkormányzat készíttesse el és az értékesítés kérdésében a közgyűlés döntsön. Tarnóczky Attila szerint nem kellene a városnak terveztetnie, a halogatás miatt le fog dőlni a volt könyvtár. A képviselő rámutatott, hogy hova juthatnak, ha a Rozgonyi l-hez hasonlóan önkormányzati beruházásként újítják fel a Sugár utca 3-at, nem is beszélve a sok gondot okozó vásárcsarnok példájáról. Palotás Tibor tiltakozott a felhozott példák és az ügyek összehasonlítása ellen. Bozsoki Imre, a műszaki osztály vezetőhelyettese közölte, hogy a terveket már elkészítette a Zalaterv. Dr. Horváth György megfontolásra ajánlotta az egymillió forintért való épületeladást, mert nincs döntés arról, hogy mi lesz a könyvtárral. Azt sem tudni, mi lenne olcsóbb. Marton István számításai szerint a teljes felújítás talán még kétszázötven millió forintba is belekerülne, de a kétszázmilliót biztosan elérné. A képviselő rámutatott, hogy van lehetőség egy késleltetett tulajdonba adásra is, a teljes felújítás elvégzése után a vevőnek. Dr. Fodor Csaba szerint az alpolgármester készíttesse elő a szerződéstervezetet, majd azt a GVB és az ÜJKB elé kell terjeszteni. Az értékesítésről a GVB döntsön. A közgyűlés nem támogatta Rost János azon javaslatát, hogy a közgyűlés mondja ki az eladásról a végső döntést. Tüttő István tájékoztatása szerint a gyermekkönyvtár szeptember elsejétől a Széchenyi Fiúkollégium volt épületébe költözik. Az alpolgármester tárgyalásokat kezd a Sugár utca 3. számú épület eladásáról.
Második napirendként az egy héttel korábban elnapolt kórházi napirendre tértek vissza a képviselők. A kórház pénzügyi revíziója során fellelt formai
általában megfelelő alakú és tartalmú alapbizonylatokat talált a revízió, kivétel a három kifogásolt hiányos számla, amely az adományokkal kapcsolatos. Egyes megállapítások szerint kifogásolható a szakértői díjak, kiküldetési számlák elszámolásának helye. Balogh Tibor a Közalkalmazotti Törvényre hivatkozva javasolta a fegyelmi vizsgálat mellőzését. Marton István furcsállotta a hivatal azon adatszolgáltatását, amely szerint a létszámkérdésben nem egymáshoz illő számadatokat hasonlítottak össze. Zsoldos Ferenc szerint hordereje szempontjából is egyszerű ügyről van szó, nem történt visszaélés és más, önös érdekből elkövetett hiányosságra sem derült fény. A képviselő szerint le kell zárni az ügyet, nehogy olyan ferde vágányra kerüljön, mint az előző közgyűlésen történt. Tarnóczky Attila szerint ha van rá ok, legyen, ha nincs, ne legyen fegyelmi vizsgálat. Magyar József arra hívta fel a figyelmet, hogy három, a kórházzal kapcsolatos dolog keveredik állandóan a tárgyalás során, pedig semmi köze a finanszírozási hiánynak, az önkormányzat garanciavállalásának a revizori vizsgálat eredményeihez vagy az esetleges felelősség kérdéséhez. A testület úgy döntött, hogy nem kíván tovább az üggyel foglalkozni. Dr. Bárányi Enikő szerint az ilyen módon történt lezárással a hitelrontást tovább fokozták, legalább a főigazgatónak meg kellett volna adni a szólás jogát. Dr. Szabó Csaba elmondta, hogy a véleményét elmondja, ha kérdéseket intéznek hozzá, írásban fog válaszolni a képviselőknek. Röst János rámutatott arra, hogy dönteniük kellene a korábban tervezett átvilágítás kérdésében. Ezt a javaslatot a közgyűlés támogatta.
Az Alfától az Omegáig Kft. keddi taggyűlésén történtekről Tüttő István és Röst János tájékoztatta a képviselőket. Röst János összefoglalása szerint a jelenlegi épület kivitelezői munkálataira nem írtak ki pályázatot és a műszaki ellenőri tevékenységre sem. Palotás Tibor cége, az Architekt GMK műszaki ellenőri díja meg fogja haladni a tízmillió forintot A parkolók kivitelezése úgy kezdődött meg, hogy nincsenek tervek, engedélyek, a beruházás összköltségeivel nincs arányban a kötbér összege, nem különítettek el pénzügyi visszatartó fedezetet. A ZÁÉV egyhavi határidő-módosítást kér. Emellett Palotás Tibor többszörös összeférhetetlensége állapítható meg, hiszen nemcsak önkormányzati képviselő, tulajdonos és műszaki ellenőr, de a ZÁÉV megbízásából alvál-
lalkozóként is közreműködője a beruházásnak. Tüttő István kérte a közgyűlést, foglaljanak állást azügyben, hogy a kft. ügyvezetője függessze-e fel a műszaki ellenőri tevékenységét. Több képviselő negatívumnak tartotta, hogy a beruházás mai készültségi fokán változás történjen. Stahl György szerint a felvetett problémák nagy része megoldódott vagy nem teljesen igaz. Palotás Tiborral egyoldalúan kellene szerződést bontani, ez pedig az ügyvezető szerint kétes kimenetelű lehet a bíróságon, hiszen nem bizonyítható, hogy nem végezte el a munkáját. A vásárcsarnok beruházás folyik, hibára nem derült fény. Krémer József szerint vállalkozói alapon működő vásárcsarnokra van szükség, így is keU kezelni a beruházást, de ha az önkormányzat az ismert mértékű, többszázmilliós hozzájárulással száll be, foglalkoznia is kell azzal, hogy mire költik el a pénzt. Rámutatott arra, hogy a ZÁÉV ma kétszázmillió forinttal finanszírozza a beruházást, de az is igaz, hogy korábban százmilliós előleget vett fel a kivitelezésre. A műszaki ellenőrzés problémáira reagálva elmondta, hogy tisztakezű, szakszerű munkát vár el a kft. Kelemen Z. Pál szerint sehol nincs csak vállalkozói alapon működő vásárcsarnok, a gond az, hogy az eddigi, megszokott, „brancson kívüliek" jutottak munkához. Krémer József ezt visszautasítva közölte, hogy lett volna lehetősége a munka megszerzésére, mert felajánlották neki. Marton István morálisan egyetértett Kelemen Z Pál mondanivalójával, a szakszerűséget illetően pedig a szabad demokrata képviselők véleményével, de a Krémer József által emlegetett tiszta-kezűséggel kapcsolatban rámutatott, hogy a Kiskastély és a Rozgonyi 1. esetében a képviselő-tervező élt a lehetőséggel, Marton István szerint rácsapott a munkákra. Nem fogadta el a felkérést arra, hogy negyedikként legyen tagja a tulajdonosi jogokat gyakorló teamnek. Nagy vitát váltott ki az, hogy a kosaras piacért fizetett kétszázötvenmillió forint az nettó vagy bruttó összeg-e. A gazdasági osztályvezető közölte, hogy az áfa visszaigényelhető, tehát bruttó összeggel kell számolni. Stahl György szerint ebben az esetben nem építhető meg a vásárcsarnok. Nehezményezte azt, hogy ezt az információt a hivatal illetékese négy hónapig visszatartotta. A közgyűlés úgy döntött, hogy a százötvenmillió forintos hitelfelvételi kezesség esetén - amennyiben a kft. nem tudja visszafizetni a hitelt - az önkormányzat üzletterületeket vásárol meg a hitel fejében. Döntöttek Palotás Tibor műszaki ellenőri megbízatásának megszüntetéséről is.
Az ülés végén közölték, hogy a választási bizottság 1997. szeptember hatodikára tűzte ki az időközi polgármester-választás időpontját.
L. I.
1997. július 18.
KANIZSA - *&0uUté4,
I
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Janus Pannonius Tudományegyetem Szántó Kovács János úti Kollégiumában kilenc férőhellyel rendelkezik a pécsi felsőoktatási intézményekben tanuló nagykanizsai diákok számára.
A kollégiumi hely elnyerésére pályázhat az a hallgató:
? aki állandó nagykanizsai lakos,
*5* tanulmányait valamelyik pécsi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatja,
* tanulmányi átlaga legalább jórendű,
•> akinek kollégiumi férőhely irántí kérelmét elutasították.
A kollégiumi férőhelyre a jelentkezés pályázati formában történik. A pályázathoz szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal portáján átvehető.
A pályázatokat a kért mellékletekkel együtt 1997. augusztus 5-ig kell be- Íj nyújtani a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályán. <
Nagykanizsa Megyei Jogú Város | Polgármesteri Hivatal 2 Művelődési Osztály i
„Ismerjétek, hogy tiszteljétek a kisebbséget!"
MEGHÍVÓ
A Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetség Zala Megyei Tagszövetsége és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata megrendezi a
VIII. Kulturális és Sportnapot 1997. július 19-én (szombaton) 10 órától.
A rendezvény a cigány és más nemzeüségi, etnikai csoportok találkozója, melyen egymás kultúráját, nyelvét, hagyományait ismerhetik meg.
Helyszín: Zemplén Győző Általános Iskola (volt Úttörőház) Nagykanizsa, Zrínyi u. 18.
Sportrendezvények 10 órától:
- sakkverseny, kispályás labdarúgás („kapufa kupa"), futóversenyek, családi váltófutás, vetélkedők és ügyességi játékok gyermekek számára
Kulturális rendezvények 15 órától:
- hagyományőrző együttesek bemutatkozása
- cigány képzőművészek kiállítása
- cigány költők verseiből előadás
Váradi Istvánné Teleki László
MCKSZ ZM. Tagszövetség, elnök CKÖ elnök
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Egészségügyi Osztálya felmérést készít a városban élő fiatal felnőtt fogyatékosokról, egy komplex program kidolgozásához.
Várjuk azoknak a 18.\'életévet betöltött fiataloknak a jelentkezését, akik családban élnek, foglalkoztatást vagy egyéb problémájuk megoldásához segítséget igényelnek. 1 Felmérő lapokat a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa., Erzsébet tér 7.) por-1 táján és a Szociális és Egészségügyi Osztályon (Nagykanizsa., Király u. 47.) le- c het kémi, vagy telefonon (310-807) történő jelentkezés esetén postán kiküldjük S A felmérés adatait bizalmasan kezeljük. 1
Dr. Nemesvári Márta osztályvezető I
AZ EV HAZA \'97
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Ismét országos, nyilvános egyfordulós építészeti pályázatot hirdetünk amelynek célja az építészeü és környezetkultúra fejlődésének elősegítése, és a saját erőből megépült példás házak bemutatása.
A pályázat nyilvános, azon a kész lakóház dokumentációjával részt vehet az épület tervezője és építtetője együtt vagy egyedül a másik beleegyező nyilatkozatával. A pályázók lehetőséget nyújtanak a bírálóbizottságnak az épület megtekintésére, és vállalják, hogy nevük, a ház tervei és képei a sajtóban megjelenjenek.
A pályázatot a Családi Ház szerkesztőségébe kell postán beküldeni. Címe: 1026 Budapest; Trombitás út 26. Benyújtási határidő: 1997. szeptember 19.
Részletes információ és kiírás a szerkesztőségben, a főépítészeü hivatalokban és a 212-2378 telefonszámon kérhető.
A bírálóbizottság a szakma neves képviselőiből, valamint a szakfolyóiratok főszerkesztőiből áll.
A legjobb pályaművek tervezői elnyerik a Családi Ház, a Lakáskultúra és az Otthon egyenként 150.000 Ft-os fődíját és oklevelét. A házak építtetői bronz domborművet vehetnek át. A többi eredményes résztvevőnek szakmai szervezetek és a termékgyártók adnak át különdíjakat.
Eredményhirdetés 1997. decemberében lesz, a nyertes pályaműveket a sajtó ismerteti.
A pályázaü anyag tartalma: M=l:100 léptékű alaprajzok, metszetek, homlok- í zatok, műleírás, a beépített anyagok és szerkezetek leírása, helyszínrajz, tér- jjj képvázlat a helyszíni szemléhez, pontos cím irányítószámmal és a házról ké-szült min. 4 db levelezőlap nagyságú fénykép (színes xerox nem felel meg.) | A pályázaü kiírás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vá- | rosi Főépítészi Irodán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) is kérhető.
Kanizsai Fiatalok!
PÁLYÁZAT
Kanadai-magyar csereprogram
A kanadai-magyar csereprogram néhány feltétele megváltozott, ezért újra meghirdetjük.
Keresünk 19-25 év közötti fiatalokat, akiknek állandó lakhelye Nagykanizsán van^ legalább alapfokon beszélnek angolul és részt vennének egy hét hónapos intenzív képzésben. A program 1997. novemberétől 1998. májusáig tart, félidőig Kanadában zajlik, majd Magyarországon, Egerben folytatódik. Lehetőleg főiskolai vagy egyetemi hallgatók jelentkezését várjuk.
A program témája: a helyi társadalom életének megismerése, vállalkozási és közösségi készségek fejlesztése, partnerkapcsolatok kiépítése.
A részvételi díj 95.000 Ft, mely részletekben is fizethető, illetve támogatás kérhető.
Jelentkezési lap és írásos tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban a portán kérhető. (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Személyes érdeklődés július 14-15-én 13 órától (Erzsébet tér 7. Telefon: 313-080) Jelentkezési határidő: a 1136 Budapest, Tátra u. 30/b. címen
1997. július 25-ig. Fenti programhoz keresünk befogadó családokat, akik 1998. februárjától májusig teljes ellátással (szállás és étkezés) befogadnának egy, a programban résztvevő kanadai fiatalt egri párjával együtt. A párok egyneműek, tehát egy szobában elhelyezhetők. A vendéglátás kitűnő lehetőség angol, esetleg francia nyelvtanulásra, nyelvgyakorlásra, illetve jelentősen megkönnyítheti az állami nyelvvizsgára való felkészülést!
Jelentkezni 1997. július 25-ig a 1136 Budapest, Tátra u. 30/b címen 9 lehet. I
Polgármesteri Hivatal * Nagykanizsa ,
6 ( KANIZSA — rfvuto- é& tnoat ) ifa.\'sma-ú.
MI LETT VELE? MIVEL TÖLTI NAPJAIT?
DR. HENCZI EDIT volt jegyző
- Elsősorban munkával. Azóta, hogy az önkormányzattól eljöttem, ügyvédként tevékenykedem, s ezen a területen belül főleg a polgári jogi ügyekkel foglalkozom. Egyszóval dolgozom.
- Érdekli még a kanizsai közélet?
- Igen, ha ez az úgynevezett társadalmi közéletre vonatkozik. Minthogy hosszú ideig ebben funkciót láttam el, úgy érzem, ez bizonyos fokig természetes is.
- Hiányzik a közéleti szereplés?
- őszintén meg kell mondanom, hogy ma már nem. Az első időszakban persze érdeklődtem, hogy mindazok a dolgok, amiket elindítottam még jegyzőségem alatt, hogy alakulnak, de ma már ilyen mélységig nem foglalkozom ezekkel az ügyekkel. Elsősorban a helyi sajtóból tájékozódom a városi eseményekről.
- Ha lehetősége lenne, visszatérne?
- Ha ez az önkormányzathoz való visszatérést jelenti, el kell hogy mondjam, én is hallottam olyan híreket, hogy a jegyzőnő esetleg távozni óhajt. Meg rémhíreket, elképzeléseket, hogy ki szerint hova kíván távozni. De szerintem ennek nincs komoly alapja. Lényeg az, hogy igazából ezen nem gondolkodtam még, de azt hiszem, hogy nem vágyom vissza.
- Mit tudna tanácsolni a jelenlegi kanizsai vezetőknek?
- Azt tudom mondani, amit eddig is, hogy aki közéleti szerepet vállal, annak kötelessége elsősorban a köz érdekeit szem előtt tartani, és csak utána a saját érdekeit.
MINORICS PIROSKA
volt önkormányzati képviselő
- Jeleneg tanár vagyok, visszatértem a tanításhoz. Most a nyári szünetben a barátommal közösen a Kanizsa Kalauz címkiadványon dolgozunk Ezt évről évre tervezzük kiadni, tavaly jelentettük meg az elsőt, idén a másodikat készítjük el. i
- Hiányzik a politikai közéleti szereplés?
- Egyáltalán nem, ezt a lehető leghatározottabban mondhatom. A politika nem nekem való volt, úgyhogy ha lehetőség lenne is rá, hogy visszakerüljek a politikába, nagy valószínűséggel nem vállalnám.
- Ön szerint milyen volt a közélet az Ön aktív szereplésének időszakában a mostanihoz képest?
- Szerintem más volt. A másságot úgy értem, hogy akkor a rendszerváltás után volt egyfajta eufória, ami az önkormányzatok - így a helyi politika - és a parlamenti - országos - szinten is megvolt. Akkor hirtelen megváltozott mindenkinek az élete, és ez egyfajta tenniakarást, változtatni akarást váltott ki az emberekből, amire úgy látszott, meg is van a lehetőségük. Azt gondolom, hogy mostanra már letisztulófélben vannak a politikai erőviszonyok, és most már a tenniakarás helyett a kimondottan politizálás a jellemző.
- Ha egy mondatban lehetne valamit üzenni a Kanizsát jelenleg irányítóknak, mit üzenne Ön?
- Egy mondatban? Próbálják meg a lehető legjobban csinálni, mindenkinek az lenne a hasznos.
KOCZFÁN FERENC
volt önkormányzati képviselő
- Jelenleg a Colonia Biztosítótársaságnál dolgozom, úgyhogy munkával töltöm a napjaimat.
- Érdeklődik még a kanizsai közélet iránt?
- Igen, természetesen, csak közvetlen adataim nincsenek, ami alapján reálisan meg tudnék ítélni bizonyos dolgokat, eseményeket. Érdeklődök, de részleteiben már nem látom úgy a dolgokat, mint régen.
- Hiányzik az Ön számára a közéleti szereplés?
- Ez is, mint minden dolog, kétoldalú. Egyik része hiányzik, másik része nem. Ha százalékban ki lehetne ezt fejezni, hatvan százalékban hiányzik, negyven százalékban nem.
- Ha lenne rá lehetősége, visszatérne a politikai közéletbe?
- Igen, ez egyértelmű.
- Mi a véleménye a mai kanizsai közéletről?
- Ezt csak nagyon szubjektívan tudom megválaszolni. Azt gondolom, hogy most lényegesen rosz-szabb a közélet, mint akkor volt. Több pénz elmegy, nagyobb a korrupció.
- Mit tanácsolna a mai kanizsai vezetőknek?
- Van egy szép idézet, a XIX. század költői című versből, én ezt alakítanám át tanácsnak: Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz... ha nincs rád szüksége a nagykanizsai közéletnek, a szent fát - mármint a képviselőséget - tedd félre. Tegyenek többet a közért és kevesebbet a saját érdekeikért.
FARKAS ZOLTÁN
Kanizsa volt alpolgármestere
- A nagykanizsai Olajbányász labdarúgó klubnál igazgatói, titkári teendőket látok el. Ezenkívül a Szociális Foglalkoztatónak vállalkozóként munkaszervezői teendőket látok el.
- Hiányzik a politikai közélet?
- Különösebben nem hiányzik.
- Ha lehetősége lenne rá, visszatérne?
.- Ez sok mindentől függ. Milyen időpontban, kitől jönne a felkérés, hogyan lenne reális esély a sikeres visszatérésre. Nem lehet azt mondani egyértelműen, hogy igen, azt sem, hogy nem. Tehát nem kizárt, hogyha ilyen lehetőség lenne, de ezt alaposan meg kellene fontolni.
- Érdeklődik még a poliüka iránt?
- Igen, természetesen figyelemmel kísérem az eseményeket. A sport révén érintettek is vagyunk, lévén az egyesület önkormányzati támogatásfüggő, különösen a labdarúgók. Döntések születnek, amik érintenek minket, ezért minden, ami gazdasági jellegű, érdekel minket.
- Mi a véleménye, aktív politikai közéleti szereplése alatt milyen volt a közélet a maihoz képest?
- A mi időnkben nem voltak a mostaniakhoz hasonló botrányok, vagy legalábbis nem ilyen mértékűek, mint amilyeneket mostanában megélt a város. Mindezek mellett azt hiszem, hogy alapvetően nem történt jelentős változás magában a politikai közéletben. Nem lehet azt mondani, hogy akkor sokkal jobb volt. Talán minden egy kicsit más volt. Mások voltak az erőviszonyok az emberek hibái, más volt minden, együttvéve minden erényével, minden hibájával.
- Milyen tanácsot tudna adni a mostani városvezetésnek?
- Talán azt tudnám mondani, hogy ehhez a munkához végtelen türelem kell. Tudnám javasolni mindenkinek, hogy csak hideg fejjel szabad döntést hozni és félre kell tenni az indulatokat.
1997. júfiuj$18,
( KANIZSA - e** *zté**_ )
Számos helyi esemény teszi egyre rangosabbá a magyar kőolaj- és földgázbányászat 60. évfordulójának ünneplését A Nagykanizsai Olajipari Természetbarát Egyesület ajándékot „készített" ez alkalomra: átadtak rendeltetésének azt a 89 km hosszúságii Olajos Körutat, mely az olajipar bölcsőjétől, Bázakerettyétől kiindulva hegyen-völgyön barangolva vezeti látogatóit Zala megye legszebb tájain. A tett ennél is nagyszerűbb, hiszen olyan neves útvonalak köre lett eggyel több, mint az Országos Kék Túra, vagy a Mecsek Túra. A történésekről beszélgettünk Szűcs Rózsával, az egyesület elnökével.
- Fennállásunk 37. évét tapossuk szó szerint is, és 74 természetkedvelő tartozik közénk Életünknek talán legnagyobb eseménye volt a mostani - egy önálló túraútvonal kialakítása. Nem volt titok és meglepetés sem, hiszen körülbelül két és fél évig készült. Változó létszámmal dolgozgattunk rajta, ahogyan időnk és az időjárás engedte. Az ötlet megvalósítása szinte mindenki szívügye lett. Úgy éreztük, nekünk kell megmutatni a hajdan létrejött olajmezőket, az olajipar műemlék jellegű objektumait, az útvonalon található védett természeti értékeket, ide csalogatni és vezetni a látogatót szűkebb környezetünk gyönyörű tájain. Ezen túlmenő szándékunk volt kedvet csinálni a rendszeres természetjáráshoz, és lehetőséget adni azoknak is, akik egyéni teljesítményüket bizonyíthatják még ismeretlen utakon. Saját erőből készült úgy, hogy az illetékes polgármesteri hivatalok, erdészek segítettek az engedélyek beszerzésében, az elképzelt terep és útvonalak felderítésében. így született meg az Olajos Körút, pontosabban a Bázakerettye-Lispeszentadorján - Maróc - Vé-tyemi ősbükkös - Szécsisziget -Kerkateskánd - Máhomfa - Lentiszombathely - Lenti - Gosztola -Lendvadedes - Tornyiszentmiklós - Kiscsehi -Budafapuszta - Bá-zakerettye útvonalon.
- Hívjuk meg a kedves olvasót egy kedvcsináló túrára!
- Bázakerettye a magyar szénhidrogénbányászat születési helye. Határában található az ország első olajtermelő kútja. Ma emlékoszlop jelzi az 1937-ben megnyitott B-2-es kutat. A falut átszeli a Csömödér-Kistolmácsi keskenynyomtávú erdei kisvasút, amely menetrendszerint szállítja a kirándulókat. A három kilométerre lévő Kistolmács mesterséges tava pedig tiszta vízével csábítja a fürödni vágyókat, no meg a horgászokat. A göcseji bükkfás egyik legszebb látnivalója a budafai arborétum, őshonos fáival, védett virágaival. Lenti megújulóban lévő vára a XIII. századot idézi. Huszonkét hektáros parkerdejében az öreg kocsányos tölgyek és kőrisek alatt tavasszal hóvirág és tőzike telepeket találni. Egyre népszerűbb a helység termál- és gyógyfürdője. Lentiszombathely külterületén a vasúti megálló közelében a 200 éves kocsányos tölgyek méreteikkel ejtik rabul a vándort. Lispeszentadorján temetőjében középkori pálos templomrom található. A környék erdeinek népszerű virága az odvas keltike, és a védett ciklámen. A maróci
hegy pedig mint kilátó emelkedik a táj fölé. Szécsisziget egyik büszkesége a barokk stílusú templom értékes faliképeivel, szobraival, 1763-ból orgonájával. Tornyiszentmiklós már az Árpád-házi királyok korában lakott hely volt. Római katolikus temploma a falu
színfoltja. Hajdani vízimalma pedig ma szálláshelyül szolgál. A 16 hektáros vétyemi ősbükkös faállománya - lenyűgöző méreteivel -több mint száz éves. A közelében található Vétye-puszta pedig a múlt században működött üveghuta maradványait rejti. Visszatérve Bázakerettyére csábítóan üdítő lehet a kultúrház mellett épült feszített víztükrű, szabadtéri strandfürdő.
- Kapható-e valamilyen útmutató az Olajos körút bejárásához?
- Természetesen. Már a megnyitón kiadott tájékoztató füzetek - most is kaphatók az egyesületünknél a Nagykanizsa, Ady Endre utca 14/C-ben - tartalmazzák a térképet, tájékoztatnak a látnivalókról. Ebben található továbbá az egyben jelvényszerző túra tíz ellenőrzőpontja is. Ide kell beragasztani a megjelölt helyeken, fadobozokban található lebélyegzett kis cédulákat. A teljesítményért pedig kis gomblyuk-jelvény jár. Az igazi ajándék persze nem ez, hanem a szabadban, jó levegőn eltöltött idő, a tiszta forrásvíz, a csodálatos útvonal nyújtotta élmény.
Tóth Ferenc
D
I 1
Í \\
I ! !
I
i i
I i
i
I % % % I
Szűcs Rózsa egy meghívással búcsúzott lapunktól:
Az Egyesület minden érdeklődőt szeretettel vár
a július 27-i (vasárnapi)
Olajos
Indulás a KÖGÁZ parkolóból 8 órakor.
Gyalogtúra: Gosztola - Tenkes - Lendvakecskés -Dedeskecskés - Gosztola - Lentihegy.
Táv: 16 km. Érkezés: kb. 18 órakor.
A részvételi díj: 300 Ft.
8
( KANIZSA - )
Túl az érettségin de hogyan tovább?
Júniussal bezárólag végetértek a „klasszikus" diákévek a szakközépiskolások és a gimnazisták számára, hisz június folyamán a maturan-dusoknak be kellett bizonyítaniuk érettségüket, már ami a tudományokat illeti. Valószínű, hogy idén is sokan jelentkeztek főiskolára, egyetemre, de sajnos az is biztos, hogy sokuknak csalódniuk kell felsőoktatási álmaikat illetően. A legelszántabbak jövőre is megpróbálkoznak, a többiek pedig más továbbtanulási lehetőség után kell, hogy nézzenek. Szép számmal akadnak olyanok is, akik ugyan nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe (mint tudjuk, ennek határideje márciusban lejárt), de az érettségi kevés számukra, s ezért szeretnének egy szakmát is szerezni. Nekik kívánunk segítséget nyújtani az eligazodásban azzal, hogy egy körképet próbálunk adni a város középiskoláiban folyó, érettségire épülő képzési lehetőségektől.
Első utunk a Thury György Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképzőbe vezetett, itt Cseke Zoltán, az intézmény igazgatója volt segítségünkre. Mint elmondta, különböző tanfolyamoknak is otthont ad az iskola, de a fő profilt két képzés alkotja, ez pedig a kereskedelmi technikusképzés, illetve az ún. félfőiskolai képzés. A kereskedelmi technikusképzés nappali rendszerben ötödik évfolyamként folyik. E képzésre csak azok jelentkezhetnek, akik kereskedelmi érettségivel, vagy keris szakmunkásbizonyítvánnyal és érettségivel rendelkeznek. A félfőiskolai képzés is nappali rendszerben, két éves kép/ési idővel működik. Ez egyenlőre önköltséges, de az igazgató úr reményei szerint szeptembertől államilag finanszírozott főiskolai képzéssé avanzsálhat, hisz az akkreditá-ció folyamatban van, s a jelek biztatóak. Egyébként a képzésben résztvevők a Budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola diákigazolványával rendelkeznek, tehát a jogviszony megegyezik egy főiskolai hallgató jogviszonyával. S hogy milyen szakokon lehet tanulni? Az „étlap" igazán ínycsiklandó, hisz meg lehet szerezni a kereskedelmi menedzseri, a marketing- és reklámmenedzseri, valamint a nemzetközi szállítmányozói diplomát. Ez utóbbi tantervét egyébként az iskola dolgozta ki. A szakok bármelyikére jelentkezők a következő felvéteü feltételek számíthatnak: a legfontosabb az érettségi bizonyítvány, az első félévi tandíj befizetése, s
a jelentkezőnek bizonyoságot kell tennie a pályára való alkalmasságáról a felvételi elbeszélgetésen. A jelentkezés nincs korhatárhoz kötve, túljelentkezés esetén azonban a nyelvvizsgával rendelkezők előnyt élveznek. A tanulmányok befejezésivel lehetőség van arra, hogy a hallgatók a tanulmányaikat a fentebb említett főiskola nappali tagozatán folytassák, hisz a képzés tizenhét tantárgya megegyezik a főiskolán oktatottakkal. Egyébként a képzéshez a nyelvvizsga nem előfeltétel, kivétel ez alól a nemzetközi szállítmányozói, mert a légi-, és a tengeri szállítmányozás gyakorlati oktatása Zágrábban, ill. Fiumében történik. Tehát a képzésre az angol nyelvvizsgával rendelkező, és a logisztika, szállítmányozás iránt érdeklődők jelentkezését várják. Tárgyalások folynak arról is, hogy az iskola a jövőben a Budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola távoktatásának regionális oktatási centruma is lehet.
Utunk következő állomása a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet volt. Mint azt Egerváriné Pem Mária igazgatóhelyettes elmondta, az intézményben ötödik évfolyamon technikusképzés folyik női ruhakészítő és asztalos szakmákban. E képzésekre azok jelentkezhetnek, akik szakirányú szakmunkásbizonyítvánnyal és érettségivel rendelkeznek.
Kőrútunk során útbaejtettük a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumot és Közgazdasági Szakközépiskolát is, ahol Nemes István nyújtott felvilágosítást az itt folyó képzésekről. Kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy három szakmában folyik képzés ötödik évfolyamon, úgymint gazdasági informatikus, európai üzleti asszisztens, és marketing- és reklámügyintéző. A képzés nappali rendszerű, a képzési idő egy év. A képzés alapvetően közgazdasági előképzettséget feltételez, de ez nem felvételi követelmény, azonban a felvétel után már a hallgatón múlik az, hogy hogy birkózik meg a közgazdasági fogalmakkal. Ha a diáknak ezen szakmák valamelyike a második szakmája lesz, akkor kell fizetnie egy minimális nagyságrendű tandíjat. A jelentkezés feltétele az angol, vagy a német nyelv érettségi szintű ismerete, hisz mindhárom szakmában folyik idegennyelv-oktatás. A gazdasági informatikus szakma esetében ez az angol, míg a másik két szakmában választani lehet az angol, ill. a német nyelv között.
A következő állomásunk a
Zsigmondy Vilmos-Winkler Lajos Műszaki Szakközipsikola volt. Mint azt Balogh András igazgató elmondta, az intézményben két éves időtartamú technikusképzés folyik nappali formában, három szakmacsoportban, hét szakmában, ezek a következők:
- Gépészet - energetika szakmacsoport: mélyfúró technikus, fluidumkitermelő technikus, gázipari technikus.
- Számítástechnika-informatika szakmacsoport: informatikus-térinformatikus szak, számítástechnikai programozó (felsőfokú képesítést nyújtanak).
- Vegyészet-környezetvédelem szakmacsoport: környezetvédelmi, vegyipari szak, és általános vegyész szak.
A jelentkezésnek nem előfeltétele a szakirányú előképzettség, akár gimnáziumi érettségivel rendelkezők is jelentkezhetnek, a szakok bármelyikére. A jelentkezési korhatár huszonkettő év, e kor felett nem áll módjukban elfogadni a jelentkezéseket. Itt is érvényes az, hogy a második szakma esetén a diáknak tandíjat kell fizetnie, az oktatási törvény értelmében. Az elsődleges jelentkezési határidő június 27-e, de azok jelentkezését augusztus 20-ig elfogadják, akik lemaradnak a főiskoláról, egyetemről. A képzések lehetőséget adnak kiegészítő szakképesítés megszerzésére is, például a vegyésztechnikusi képzésre jelentkezők megszerezhetik a számítógép-kezelői szakképesítést is. Ha valaki a tanulmányi idő közben felvételt nyer valamely felsőoktatási intézménybe, akkor kiszállhat a képzésből, s az első tanév befejeztével szakmunkásvizsgát tehet az adott szakmában. Ugyanezen szakmákban tanfolyami képzés is folyik, de csak akkor indulnak e kurzusok, ha a vállalatoknál igény jelentkezik a szakképzett munkaerőre. Ez önköltséges, 1-1,5 év képzési idővel, heti egykét konzultációval.
Ellátogattunk a Batthány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolába is. Mint azt Mayer Ferenc igazgató elmondta, az egészségügy és a szociális szféra számára képeznek szakembereket, hisz óriási kereslet mutatkozik e szakemberek iránt. Idén két képzési formát terveznek indítani, az egyik az érettségire épülő ápolóképzés, amely három év alatt, nappali rendszerben képez ápolókat. A másik a szociális asszisztens képzés, szintén nappali tagozaton, két éves képzési idővel. E képzést a házi betegápolás kiterjesztése igényli. Az
1997.
július 18.
ápolóképzés gyakorlati oktatásának helyszíne a kórház, a másik képzésé pedig a különböző szociális intézmények. A jelentkezés egyetlen feltétele az érettségi, a jelentkezési határidő augusztus 10-15. Túljelentkezés esetén a középiskolai eredményeket veszik figyelembe. Idegen nyelvet németet, vagy angolt tanulnak a diákok. Az első évben a gyakorlati oktatás helyszíne az iskola, a második évtől a képzési idő felét a kórházban töltik a diákok.
A Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskolában Janzsó Antal igazgatót kerestünk. Az igazgató úr elmondta, hogy az intézményben igazán jól konvertálható képzésekben vehetnek részt a jelentkezők.
Itt is folyik technikusképzés ötödik évfolyamon, a mezőgazdaság, elektronika, és gépészet szakterületeken. Külső pályázók is jelentkezhetnek a képzésekre, de mégis elsősorban azokat várják, akik korábban világbanki képzésben vettek részt. A sima érettségivel rendelkezők (tehát mindenféle előképzettség nélkül), a műszaki informatikai technikus képzésre jelentkezhetnek. A képzés időtartama a világbanki programban végzetteknek egy év, a többieknek pedig két év. Az iskola ad otthont a Gábor Dénes Főiskola távoktatási centrumának is. A képzés elvégzésével az informatikai mérnök diplomát szerezhetik meg a hallgatók, számítógép-alkalmazási, és műszaki menedzseri szakirányokkal. A képzés vonzó sajátossága az, hogy helyben van, és nincs felvéteü vizsga. A költségekről is ejtsünk néhány szót, beiratkozáskor kell fizetni 5.000 forintot, a tandíj pedig körülbelül 69.000 Ft/félév. Ezen összeg tartalmazza a tankönyvek, jegyzetek, feladatlapok, videoanyagok árát is. A foglalkozások pénteki, illetve szombati napokon zajlanak. A képzés egyéni tanulási tempót enged meg, e tempóhoz igazodnak a vizsgák is. Ha a félévi vizsgákból kimarad valami, akkor is meg lehet kezdeni a következő félévet. Ide, sajnos már csak jövőre lehet jelentkezni, hisz a határidő márciusban lejárt. Az iskolában működik a Pénzügyi és Számviteli Főiskola nulladik évfolyama is, amelynek elvégzése két lehetőséget kínál: egyrészt, ha a hallgató a vizsgákat 80%-ra teljesíti, akkor automatikusan felvételt nyer a Főiskolára, másrészt vállalkozói ügyintéző diplomát kaphat. 1996 szeptemberétől indult az iskolában a Miskolci Egyetem gépészmérnöki szakának levelező tagozata. Az első két évben általános képzést kapnak a hallgatók, a második két évben szakosodni lehet az informatika, automatizálás és a logisztika irányába. Felvéteü nincs, a képzés tandíjas.
A Honvéd Kaszinóban Aranyné Zsiborás Edit, a Penta Unió tanfolyamszervezője fogadott minket. Tájékoztatása szerint a Penta Unió sok, az

Július ts.
I
KANIZSA - <?<ué*U
2
érettségire épülő szaktanfolyamot kínál az érdeklődőnek, melyek az OKJ által elismert tanfolyamok. így például képeznek szakembereket a számvi-teü ügyintéző, pénzügyi ügyintéző, külkereskedelmi ügyintéző, vámkezelő szakmákban, amelyek előfeltétele a középiskolai végzettség, illetve a külkereskedelmi ügyintéző esetében egy idegen nyelvből érettségi is. E képzések középfokú végzettséget adnak, a képzési idő egy év. Felsőfokú szakképzettséget ad a mérlegképes könyvelő, pénzügyi tanácsadó, illetve a vámügyintéző tanfolyam elvégzése. Ez utóbbi jelentkezési feltétele az érettségin kívül a vámkezelői szakképesítés megléte is. A vizsgák illetve a képzések itt, Kanizsán folynak, csak az esetleges pótvizsgára kell kimozdulni a városból. De ez sem oly\' vészes, hisz a legközelebbi oktatási centrumok Zalaegerszegen, és Kaposváron találhatók. Ha valaki kedvet kapott a képzések bármelyikéhez, az az említett intézményekben bővebb felvilágosítást kaphat, s itt juthat hozzá a jelentkezési lapokhoz is.
_Horváth Attila
S ha minden kötél szakad, és a frissen érettségizett netalántán munkanélküli is lesz, a problémára megoldást kínál a Munkaügyi Hivatal kirendeltsége. Somos Béláné kirendeltség-vezető elmondta, az érettségi után pályakezdő munkanélküliként regisztrált fiatal sok átképző tanfolyam közül választhat. Csak érettségivel rendelkezők számára a következő tanfolyamokat ajánlják: csipkekészítő, fazekas, szőnyegszövő, kosárfonó, számítástechnikai műszerész, számviteli ügyintéző, valutapénztáros, szoftverüzemeltető, közművelődési szakember, oktatástechnikus, illetve különböző nyelvtanfolyamok is indulnak. Érettségivel és valamilyen nyelvvizsgával, nyelvismerettel rendelkezők számára a következő szakmákat ajánlják: idegenvezető és hostess, irodavezető, külkereskedelmi asszisztens, külkereskedelmi ügyintéző és valutapénztáros, személyügyi ügyintéző, idegenforgalmi ügyintéző.
A Munkaügyi Hivatal a képzés költségét általában teljes egészében átvállalja, s a képzésekre csak munkanélküliként regisztráltak jelentkez-hemek. A képzésekre mielőbb várják a jelentkezőket, mert a létszám betöltésével azonnal indulnak a tanfolyamok. A pályakezdők elhelyezkedését segítő programokat is indítanak „Impulzus" fantázianévvel. A középfokú végzettséggel rendelkezőktől elkezdve a felsőfokúig mindenkit várnak e programokra, akik bizonytalannak érzik a jövőjüket. A programok során a fiatalok egy úgynevezett életút-ter-vet készítenek maguknak a hivatal dolgozóinak a segítségével. A programok állásbörzével és képzési börzével zárulnak.
A TANULÁSBAN NIM ÁLLTAK LB
Kisiparosoknál tanulták ki a karosszérialakatos szakma alapfortélyait. Szavaikból kiderül, hogy jól döntöttek, amikor ezt a sok kézügyességet és leleményességet igénylő szakmát választották. Az elméleti és a gyakorlati záróvizsgák utáni munkanapon folytattunk beszélgetést - azonos kérdéseket feltéve - két olyan fiatallal, akik ez év őszétől újból a Széchenyi István Ipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola diákjai lesznek. Ezúttal az autószerelő szakmában kell helytállniuk. A tanulóidejük most csak két év lesz. Szollár Márk. Püspök József DAEWOO márkakereskedőnél, míg Kiss György, Major Gábor karosszéria lakatos mesternél volt bárom évig tanuló.
- Miért ezt a szakmát választotta?
Sz. M.: - Az autók már kis koromban is érdekeltek. Megfigyeltem, hogy nincs két egyformán összetört autó, és ez adja a szakma elsajátításának a fontosságát. Cél, hogy a javítást az eredeti állapothoz viszonyítva a lehető legjobban sikerüljön elvégezni.
K. Gy.: - Először szakács szerettem volna lenni, viszont a második felvételi helyen a karosszérialakatost jelöltem meg. Kellemesen csalódtam! Ez a vasas szakma felszínre hozta azokat a képességeimet, amelyekről eddig csak részben volt ismeretem. Nagyon hamar megtetszett a sokrétű feladatvégzés.
- Hogyan emlékszik a kezdeti időszakra?
Sz. M.: - Jó osztály alakult ki, nagyon hamar megszerettük egymást tanulótársaimmal, ez vonatkozik a munkahelyi mesterekre és a többi szakmát tanuló fiatalra is. Az elméletet sem hanyagoltam el, talán azért is jött össze az országos tizedik helyezés, ami a jeles vizsgaeredményben mutatkozott meg.
K. Gy.: - Kezdetben bizony gondot okozott a tanulandó műszaki nyelvezet lényeges eltérése a köznapi beszédtől. Nagy segítséget jelentett, hogy a mesterem és az
előttem végzett tanulótársam türelmes volt hozzám...
- Melyik tantárgyakat kedvelték?
Sz. M.: - Az anyagismeretet, a szakmai ismeretet és a szakrajzot. A gyakorlatot is szívesen végeztem, az említett három szakmai tantárgyat jól tudtam alkalmazni a gyakorlatom során.
K. Gy.: - Kedvenc tárgyam a szakmai ismeret volt, azon belül a lemezalakítási műveletek. Nehéznek tartottam az anyagismeretet, sok volt az olyan anyagrész, amely mélyebb ismeretet igényelt volna...
- Ki volt a példaképe a tanulóidő alatt? Sz. M.: - Három tanár a példaképem,
akik az első és a második évfolyamban tanítottak, bevezettek a szakma tanulásának lényeges területeibe. Gyakorlatból két mesterem folyamatosan egyengette utamat. Ha kellett, megszidtak, de ha kellett, akkor dicsértek. Ez utóbbiból nem lehet panaszom.
K. Gy.: - Példaképem csak az lehetett, aki a szakmai alapokra megtanított, akár az elméleti, akár a gyakorlati vonalat veszem alapul. A szüleim mellett, szívesen gondolok vissza mesteremre és iskolai szaktanáraimra.
- Hogyan tovább?
Sz. M.: - A másodszakma megszerzése a cél. Az autószerelő szakma elsajátításával remélem, az autós szakma jó ismerője és művelője leszek. Még ez év nyarán a B -kategóriás jogosítványt is megszerzem. Új szakmámat a FORD Márkakereskedés és Szerviz Balaton úti üzemében akarom elsajátítani.
K. Gy.: - Az autószerelő másodszakma megszerzése a további célom. A „B" kategóriás jogosítványt még az őszi tanévkezdésre megszerzem, remélem, sikerül. A másodszakmát Wachtl Csaba márkakereskedő új szervizében fogom elsajátítani. ***
Az iparosok a szakmai jellegű beszélgetések során gyakran mondják, hogy a szakmák megbecsülése háttérbe került. Ez vonatkozik az ipari végzettségek mellett a kereskedelmi és a könnyűipari szakmák többségére is. Ennek ellenére látni kell, hogy nem „émetünk" jó autószerelő, jó karosszérialakatos és egyéb végzettségű szakemberek nélkül. A dolog nem vitás, kell a szakember! A végzettség megszerzése után szolid behatárolás szerint is öt-^yolc év az az időtartam, ami után a képzett szakember minőségi munkavégzésre alkalmassá válik. Az említett véleményt a szakemberek több sége vallja, és a gyakorlat is ezt bizonyítja!
A júniusi vizsgaidőszakban a Széchenyi István Ipari Szakközép és Szakmunkáskép ző Iskola két végzős tanulójával beszélgettünk az iskola folyosóján.
Gazdig István (19 éves): - Az alapszak mám karosszérialakatos, Major Gábor mes térnél végeztem két éve. Magasra tette a lécet, állandó jelleggel személygépkocsikon dolgoztam a főnök irányításával. Az akkori kitűnő szakvizsgám egyértelműen jelezte, hogy jó úton járok. Másodszakmára - az autószerelőre - visszajöttem anyaiskolámba. Az első-második fél-fél éves, de egy évre vonatkozó tananyaggal jól boldogultam A harmadik évfolyam egész éves, és most következnek a záróvizsgáim. Ennek a tantárgynak nehezebb az elméleti része. Emlékezetes az első önálló munkám. Egy Opel Ascona külső-belső szétszerelése volt festésre. Ügyelni kellett a részelemek sérülésmentes kiszerelésére, majd a fényező műveletek elvégzése után a visszaépítésre - ez még a karosszériás munkaterületemen volt. Az autószerelő szakma Angyalosi Béláné Automobil Centerjében a BMW-ék, a Nissanok és Hyundai-ok világába vezetett át. Jó alapot kaptam ahhoz, hogy a harmadik
évfolyamban már Lőrincz József autószerelő mesternél a Suzukiktói a Zuk típusú gépkocsik sok-sok változatán dolgoztam. A motorok főjavítását, műszaki vizsgára való felkészítését sikerült elsajáü\'tanom. Bízom a sikeres autószerelő szakmunkásvizsgában is, és utána jöhet, sőt, várom is az augusztusi katonai behívót, távolabbi terveim utána következnek...
Büki László (17 éves): - Édesapám a Dunántúli Kőolajipari Gépgyárban volt géplakatos tanuló, később a Tungsram Rt-nél helyezkedett el a szakmában, beosztása: műszaki specialista. Az Ő nyomdokaiba lépve jelentkeztem a DKG EAST-hoz ugyancsak géplakatosnak. A gyakorlat mellett első évfolyamban a szakmai ismeret, másodikban az anyagismeret, harmadikban a mechanika tantárgyakból voltam a legjobb. A tanulmányok alatt sajnos többször közbeszólt egy-egy betegség és bizony hátráltatott az egyenletes felkészülésben, de nem vette el a kedvemet sem a tanulástól, sem a gyakorlati munkától. Szakvizsga előtt állok, nincs különösebb izgalmam, mivel az évek folyamán egyenletesen tanultam, nagy „gáz" nem lehet az öttagú vizsgabizottság előtt. Gyakorlatból ennek ellenére a biztonságom nagyobb. A tanulásban nem állok le, ez év Őszétől a Winkler Műszaki Szakközépiskola kétéves érettségit adó nappali tagozatára iratkoztam be. Matekból kell erősítenem, hajlamos vagyok a gyors, de felületes példamegoldásra, és ez bizony az esetek többségében visszaüt! Akarom a sikert, a bárom iparis év után már most is látom, hogy nem lehet megállni a fejlődésben. Úgy vélem, majd annak idején a magasabb végzettséggel az elhelyezkedési lehetőségeim javulni fognak. Ha jól megy a szakközépiskola, akkor még egy utána következő műszaki főiskola is belefér az életembe, ezt akarják a szüleim is... I
BödörBéla
10 ( KANIZSA - PÍR ] 1997. július 18.

TÁMOGATÓNK:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1111111111111111- XAGVKANIZSAi
Reklámiroda 5
Nagykanizsa, Király u. 51. Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
KOQM
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Dél-zalai Üzemigazgatóság Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 311-442 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
KANIZSA
Trend Kft
ÉREZZE JÓL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZSA UJSAG KFT. vállalja:
újságok * szórólapok * névjegykártyák * nyomtatványok * könyvek * meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését, valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉGI
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • CÍM • TELEFON • FAX • BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOIGÁUATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK •MÍT7* HOL? • KEILS KÍNÁL
...INFORMÁCIÓ
ENROL DENKINEK DENNAP,..
és képessége szerint
ÉGMUTATÓ Telefax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6, Pt:65
CÉGMUTATÓ A PARTNER ZALAI KÉPVISELET
A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola az 1997/98-as tanévben elindítja a nappali tagozaton az érettségire épülő 3 éves
ÁPOLÓKÉPZÉS
programját.
A jelentkezés feltétele érettségi bizonyítvány. Fiúk és lányok is jelentkezhetnek.
Jelentkezni lehet írásban az alábbi címen:
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
Jelentkezési határidő:
1997. augusztus 15.
1997. Julius 18.
( KANIZSA - TU** cmá *úú*te& )
11
EDINA
Szeretjük a divatos öltözékű nőt és férfit. Kétségkívül van olyan személy, aki a legelegánsabb cipőt, ruhát vásárolja, azonban mégsem úgy mutat rajta, mint egy jó alakú, csinos, jó megjelenésű, szép beszédű személyen. Köztudott, hogy a modellek, vállalkozó személyek olyan adottságokkal rendelkeznek, amelyeket köznyelven szólva könnyű „öltöztetni", széles a ruhaválaszték, amiben ha megjelennek mutatnak és annak az érdeklődését is felkelti, aki különben nem érdeklődik a di-vatáramlatok iránt. A ruhák színe, szabása, kialakítása, a hozzákapcsolódó kellékek mind meghatározzák a modell megjelenésének szószerint vett értékét. Ezek közé tartozik Szabó Edina nagykanizsai lány, aki Budapesten vett részt a kezdő modellek számára tartott megmérettetésen.
- Mikor kezdtél modellkedni?
- Kiskoromban többször felléptem divatbemutatókon, majd 1994-ben mentem el egy ismerősöm ajánlására a HEMO-ba, ahol a Tip-Top, Cicoma képviseletében mutattunk be ruhákat. Ez egy évig tartott. Ezután jelentkeztem Budapesten a Super Modell of the World versenyen, ahol kiválasztottak és ezzel részt vehettem a tanfolyamon és a versenyen.
- Hogyan készítettek fel a tanfolyamon? Mennyi munka van e mögött?
- Két hónapig szombatonként jártam fel Budapestre, ahol különböző kurzusok voltak: smink, haj, viselkedéskultúra, mozgás, helyes táplálkozás, próbafelvételek, fotózás. Tizenöten voltunk. Neves modellek, fodrászok, sminkesek tanítottak bennünket. E mögött sok munka van, reggeltől estig talpon lenni elég fárasztó, na és persze a fotózás.
- Van-e előnye annak, hogy modell vagy?
- Anyagilag sok pénzt lehet keresni, de in Magyarországon a modellkedés még nincs fejlődő ágazatban. Társa-ságilag sok modellel találkozom, barátságok szülemek belőle, ami mindenképpen előny.
- Az emberek azt képzelik, hogy elég csak mosolyogni és szépnek lenni. Mi erről a véleményed?
- Bizonyos szempontból ez igaz, mert az nem mindegy, hogy valaki ronda-e vagy helyes, tud-e mosolyogni vagy nem. De ez csupán nem elég, tudni kell viselkedni, a fotózás előtt „színésznőnek" kell lenni, szükség van mozgástudásra, de természetesen a fotós ebben sokat segít. Sokan úgy gondolják, hogy a modellek buták persze ez nem igaz Szükség van észre is, hogy feltudjam mérni a munkám értékét.
NEM CSAK
- Hogyan hat a modellkedés a magánéletedre?
- A fotózás és a fellépések mellett nagyon nehéz az iskolai dolgokat kézben tartani. De ezek általában hétvégén zajlanak, ezért a hétköznapi dolgaimat nem nagyon érinti. A barátaim ugyanúgy viselkednek velem, nem közösítenek ki, nem néznek le, elfogadják, hogy ezek a terveim.
- Mesélj a fotózás előtti műhelytitkokról!
- Budapesten amelyik ügynökségnél vagyok általában a Guess márkaboltot képviseli, így ezeket a ruhákat mutatjuk be. De más cégek is közreműködnek Profi fodrász és profi sminkes csinálja a modelleket. Teljesen oldott a hangulat, olyan mintlut barátok között lennék, pedig valójában még ismeretlen emberek. Mindenki nagyon kedves, barátságos. Teljesen önmagamat kell képviselni, nem lehetnek szülők, ismerősök Mindig fittnek kell lenni, vigyázni kell a súlyomra, amit sportolással tudok elérni.
- Milyen további terveid vannak?
- Idegenforgalmi Főiskolán szeretnék továbbtanulni, idegenvezetőként, de mellette szeremém a modellkedést folytatni.
- Ki a példaképed?
- Kate Moss és Heléna Christensen világhírű modellek, akiknek van egyéniségük. Kate Moss nem a szépségéről híres, hanem különleges karakterisztikus egyéniségéről. Kedvenc divattervezőm Calvin Klein.
- Mit ajánlasz annak, aki most kezdi el a modellkedést? Milyen feltételei vannak, hogy valaki modell legyen?
- Minimum 172 cm magasnak kell lenni. Ehhez az ideális testsúly 49-50 kg. Helyes, vonzó legyen, megfelelő tudással rendelkezzen. Természetes legyen, mert az szeretik. Mindenképpen azt tanácsolom, hogy híres divatügynökséghez jelentkezzen, amiről már hallott, mert rengeteg olyan cég van ahol csak a pénzt veszik el, de semmit sem adnak érte.
Strasek Kata
móra ferenc kijelenté-sének
első része
.. universale (egyetemes ember)
afrikai ország lakója
maü ki\'na része
kihalt futómadár
a jupiter
EGVIK
holdja
téli sport
z
férfinév
legendas színész (lajos)
japan város
mutato uévmás
kerek sza\'m
EVoE SZ-KÖZ
részleges vesze\'lv!
uttóro köszönés
azonos betűk
azt
figvelo!
D
Foszfor
az cbet a karóhoz "7-
logikai
részlet!
12
( KANIZSA - cuiá, tiSáneé )

1997. jÚlitlí rlS.
Nemcsak az úgynevezett újgazdagok részéről van igény a munkámra, az egyszerű, kispénzű embereknek legalább annyi gondja adódik a lakásberendezés körül, mint azoknak akik drága holmikkal rakhatják teli otthonukat Én nem akarom megváltani a világot, és nem akarom megváltoztatni az embereket, de a véleményem az, hogy az ízlést terjeszteni kell - így vall magáról és munkájáról dióhéjban Tóth Zsuzsa lakberendező.
- Miként kerül valaki erre a pályára?
- A Mezőben érettségiztem, majd a Ruhaipari Szövetkezetnél dolgoztam. Voltam titkárnő és tolmács, ám egyik pálya sem volt olyan, amely számomra az önmegvalósítást jelentette volna. A Maratonban találtam a hirdetést, amely lakberendező tanfolyam indításához keresett jelentkezőket, s mert már régóta érdekelt a téma, különösen a belsőépítészet, jelentkeztem. A tanfolyamot az a Mózer Noémi vezette, akit a nagyközönség „Az én házam, az én váram" című műsorból ismerhet.
- Ma meglehetősen sok fiatal lakberendező kerül ki az ilyen tanfolyamokról...
- Másodévesként én magam is elbizonytalanodtam egy kicsit, lesz-e arra kereslet, amire a tanfolyamon okítanak bennünket. Mivel ez a kételkedés mélyen belém ivódott, jelentkeztem művelődésszervezőnek is.
- Ha választhatsz, milyen teret rendezel be a legszívesebben?
- Kedvencem a panellakás, a kicsi lakások, amelyek berendezéséhez gyakran nagy képzelőerő szükséges, hiszen mindennek be kell férnie, ugyanakkor olyan lakást kell teremteni, amelyben tényleg otthonosan érzi magát a lakó. Tudomásul kell venni, hogy nem tud mindenki családi házat építeni.
EGY LAKBERENDEZŐ ÁLMAI
- Mi a véleménye a kilencvenes évek lakberendezési tárgyairól?
- Végre eltűnőben vannak a monumentális kockák, a robosztus szekrénysorok, amelyek csak beszűkítették a teret. Egyre gyakrabban alakítanak ki gardróbokat, amelyek sokkal jobban kihasználhatók, több holmit el lehet bennük helyezni. Mostanra letisztultak a
- Mindenképpen, a rendszerváltást követően nagyon jelentős eszköze lett az önkifejezésnek amilyen az otthonom, olyan vagyok magam is, vagy legalábbis olyanná szeretnék válni. Gondoljunk csak a pénzes emberek polgári kultúrát idéző, olykor meglehetősen ízléstelenre sikeredett otthonaikra.
harmonikus elegancia csak az anyagiakon múlna.
- Mi a lakberendező feladata?
- A lakberendező feladata, hogy a megrendelő igényei szerint rendezze be a lakást. A megrendelővel kell és lehet is kompromisszumokat kötni. Ha az ember elveivel teljesen ellenkezik a megrendelő elképzelése, inkább vissza
formák, szerénység jellemzi a bútorokat, mobilakká váltak, abszolút jellemzőjük a kényelem, a funkció a lényeg. Az agyondekorált, faragott giccsek helyére egyszerű formák kerülnek, a színek is letisztultak, az anyag szépségéé a főszerep. A milánói bútorkiállítás is ezeket az eszméket sugallta. A budapesti szakvásáron is a skandináv stílus volt az uralkodó.
- El tudja fogadni a régit és a hagyományost?
- Nosztalgiát érzek a régi tárgyak iránt, a számítógépek rohanó világában kimondhatatlanul vonzanak a régi paraszti bútorok. Az, hogy egyre gyakrabban kerülnek vissza ezek a tárgyak mindennapi dolgaink közé, az számomra az emberek romantika utáni só-várgásál, és a nyugalom iránti vágyát jelentik
- Lehet-e a lakás az önkifejezés
eszköze?
- Mire ügyeljen az, aki most kezdi berendezni otthonát?
- Fontos, hogy a színek harmóniában álljanak, ne legyenek túlságosan sokszínűek a használati tárgyak. Hogy egy példát mondjak, ha vezérszínek a sárgát választja valaki, akkor az térjen vissza a törölköző színében fürdőszobában, a szennyes tartóban, de akár a műanyag használati tárgyakban a konyhában is, és természetesen az összes textíliában. Kanizsán erre kevésbé van mód de alapos utánajárás után azért megoldható. Ha valaki romantikus konyhát alakít ki, akkor tanácsos e köré szervezni a lakás többi helyiségét is.
- Hogyan vélekedik a divatról?
- A divatot hajlamosak vagyunk a fiatalokénak tekinteni. Nem szabad megragadni a húszéves formák között, ne féljünk változtatni. Bár ez nagyon gyakran ma pénz kérdése is, de nem hiszem, hogy a
kell adni a megrendelést, hiszen az ilyen munkában csak ritkán lesz öröm.
- Mibe kerül ma lakberendezőt fogadni?
- A Lakberendezők Szövetségének szabott árai vannak, amelyek bárki számára megfizethetők. Körülbelül hatvan tagja van a szövetségnek
- Függ-e az ár a megrendelő kérésétől?
- Természetesen. Én számítógéppel dolgozom, az utolsó szögig szeretem megtervezni az adott teret, és igyekszem a dolgot végigkísérni az elejétől a végéig. Véleményem szerint megtérül lakberendezőt fogadni, hiszen mi szakmai fogásként olykor olcsóbb megvalósítási lehetőségekel javasolhatunk bár a dolog nem mindig pénzben térül, inkább egy olyan szférájú otthonban, amelyben öröm élni.
D. É.
1997. júfiüslS.
( KANIZSA - TéW c^é nSáneá )
13
- Már pici koromban, bármilyen műsor volt, mindig számíthattak rám az óvónénik, ha szerepelni kellett. A Nagyrác utcai óvoda után a szüleim a kiskanizsai iskolába írattak, ahol akkor indult az első zenei általános osztály. Azóta a zene a mindenem. Olyan nagyszerű pedagógus tanított ott -Tóth Attiláné -, aki tényleg egy életre elindított bennünket ezen a pályán. Az osztályunkból nagyon sokan mentek zenei vonalon tovább, énektanárok lettek, én a Zeneművészeti Főiskolán végeztem.
Zongoristaként kezdtem a zeneiskolában Iza néninél - Szász Istvánná -, bár az akkori úttörő seregszemléken szólóénekben, a néptáncegyüttes és az irodalmi színpad tagjaként is indultam. Szerettem valamennyit, nagyon jelentős kulturális élet folyt abban az időben - mai szemmel nézve is. Énekelni tanulni csak 16 éves koromban kezdtem el, s csak két esztendővel később derült ki, hogy ezt folytatom. A tanárunk azonban a zenei tagozatot az általános iskolában olyan magas fokon művelte, hogy a főiskolára való felvételihez egy hónapos felkészülés elég volt. Magánének szakra jelentkeztem, de aztán a felvételi után felajánlotta a szolfézstanárom, hogy vegyem fel a szolfézs-zeneelmélet szakot is. így kaptam kétszakos diplomát.
A tanulmányaim alatt már dolgoztam a kanizsai zeneiskolában, négy napot tanítottam, s közben Pécsre jártam a főiskolára. A zongorázást nagyon jól tudom hasznosítani, mert az énekes növendékeimet magam kísérem az órán, s ez nagyon nagy előny. Számomra az éneklés és a tanítás is nagyon nagy örömet ad, de a mai napig nem tudom eldönteni, melyiket szeretném igazán. Mert amikor nagyon sokat tanítok és nagyon sok öröm ér, akkor az nagyon csodálatos érzés - azt hiszem, ezzel maradandót tudok nyújtani, mert a gyermekekben tovább él, amit átadok -, de ha már három hétig nem énekelhetek, hiányérzetem van. Egy énekesnek holtáig kell járnia énekórára, mert nem tudja kontrollálni önmagát; és Szentendrey Zsuzsa nénihez járok, ő az első számú tanárom, és ha kimarad egy hét, akkor már rosszul érzem magam.
Szívesen énekelek operát, operettet és musicalt is, mert mindegyik olyan feladat, amely izgatja az embert, hogy a megfelelő stílusban, ízlésesen adja elő. Kihívást jelent. Szerencsésnek tartom magam, mert ha Budapesten élnék, akkor csak egyfajta műfajra állíthatnám rá magam, Kanizsán viszont kipróbálhatom magam mindenféle műfajban. Itt szükség van könnyedebb műsorra is, bár természetesen a könnyűt se könnyű előadni.
Gyermekkoromban a televízióban láttam egy színielőadást, s akkor azt mondtam, olyan leszek, mint a néni... A jó adottságot az ember nem tanulhatja meg, azt a jó istentől kapja. Per-
Egy arc, egy hang - Baráth Yvette
sze, gondoltam rá, hogy egyszer én is színpadon szerepelek, de az élet másképpen alakult. Nem mondom, hogy nincs az álmaim között az, hogy operában kosztümösen énekelek... Többen mondták, miért nem megyek Pestre, de annak az életnek van egy olyan oldala, amelyiktől én szenvednék. Nem vagyok olyan alkat, aki átgázol másokon.
SZABADIDŐ, HOBBI
• # m •
CSALÁD ••••••••
- Családcentrikus vagyok, szeretem a békét és a nyugalmat magam körül, és ezt szeretném a családomnak is megadni. Igaz, hogy néha rengeteg a tennivaló, de szívesen csinálom. Ha otthon beteszem az ajtót, akkor is gondolkodom a tanításon, a koncerteken, de azért mégiscsak a béke szigetén érzem magam.
A fiam, István tízéves, három hangszeren játszik - hegedű, trombita, zongora -, az ő kívánsága volt. Éviké pedig nagycsoportba megy, tisztán énekel. Sok örömet szereznek nekem.
- Olyan szerencsés vagyok, hogy nekem a hobbim a munkám. A kettő nem válik el egymástól, mert ha hazajövök, és éppen van időm, akkor kottákat nézegetek, darabokat keresek a kamarakórusomnak. Inkább a nyáron jut idő arra, hogy a családdal elmegyünk együtt nyaralni. Főleg a tenger szerelmesei vagyunk, a Dalmát-vidék nagyon vonz bennünket, de szívesen biciklizünk és kirándulunk Magyarországon is.
HÁZIMUNKA
^flfr $ö ölt ^flfr ^ffli y& ifflí iift*
- Főzni meg sütni kimondottan szeretek mindenféle finomságokat. Ha családi ünnepség van, akkor soha nem rendelünk tortát, mindig mindent magam készítek, s kitalálok valami különlegeset. A fiam, István egyszer rakéta-tortát kért, akkor kitaláltam azt,
de már sütöttem várkastély-tortát is. Szeretem a szépet, a rendet, ezek tényleg fontosak számomra, mert csak ekkor érzem jól magam.
ÖLTÖZKÖDÉS
- Nem a divat a fontos, hanem az, hogy az öltözködés hozzátartozik a harmonikus egyéniséghez. Azt vallom, hogy a belső harmónia tükrözi a külsőt. Szeretem az egyedi dolgokat, de ez abból is fakadhat, hogy a színpadra nem lehet olyan ruhában kiállni, amelyből egy tucat fut az utcán. Vannak ötleteim, elképzeléseim, s magam is készítek ruhákat. Egy - a nagymamámtól örökölt - csipkevirág-rátét vagy csipkemellény nagyon fel tudja dobni az öltözködést.
NŐIESSÉG
- A nőiesség valahol belülről sugárzik. Egy nő legyen kedves, bájos, gyengéd, de a határozottság és irányítóképesség nem hátrány. Úgy gondolom, egy nőnek nem kell a háttérbe vonulnia, nem baj, ha dolgozik, pénzt keres, szereti a szakmáját, mint én is. De azért a nő legyen nő!
KAMARAKÓRUS
- Hat esztendeje vezetem a zeneiskola kamarakórusát. Tizenhárom tagja van, s a minősítő hangversenyen megkaptuk a „Fesztiválkórus" elnevezést, valamint meghívtak bennünket Pécsre a kamarakórusok világtalálkozójára. A nyári zenei táborok után pedig - saját erőből - CD-felvételt készítünk, és bízunk abban, hogy külföldi szereplési lehetőségeink megvalósulnak.
A JÖVŐ
fl8 tP íP íP ^9 (P 4P
- Jövőre szeretnék egy önálló dal-és áriaestet, amelyen csak azt énekelném, amit én szeretek.
OPERA
t& © ^ © ^ ^if 5§í
- Nem gondolkodtam azon, hogy a színpadon melyik operában énekelnék szívesen, de a mezzoszopránoknak nagy kihívás Eboli a Don Carlosból...
APÁM
© © 4& ^ flií ® i|í ®" 3§í
- Az édesapám most nagyon boldog lenne, ha olvasná ezt a cikket.
Horváth Ilona
14
j[ KANIZSA - TU** ca*é MS6*ce& )
1997; július 18.
MENYASSZONYOK, VŐLEGÉNYEK
ANNO
Hirschler Aranka Úrleánynak! Nagykanizsa, Kisfaludy utca 6.
Millió forró köszönet a „Sehnsucht" című lapért. Óh de drága is vagy én egyetlen boldogtalan betegem!
Ne aggódj, ne félj, melletted állok, meg nem tántoríthat senki a világon. Ne félj, ne aggódj 1/2 évecske esetleg egy megvált kínjaidtól
a te szerencsétlen
Barnád
Végtelen türelmetlenséggel várom drága soraidat. Csáktornya, 1916. május 9.
im juiius m
( KANIZSA - We** cmL *t$<Ue6 )
15
ES MOST
16
( KANIZSA - Tien, ctoiá, «aúneá, )
1997. július 18.
A SZÉPSÉGÉRT
Hétfőn megnyílt városunk legújabb kozmetikai üzlete, az Edit Beauty Sálon. A Sugár út 2/b számú ház földszintjén működő kozmetikában elegánsan modern, kellemes környezetben szépülhetnek meg a hölgyek és urak. Az üzlet szolgáltatásairól, újdonságairól a kozmetika tulajdonos-vezetőjével, Nagy Edittel beszélgettünk.
szómákat juttatunk be a bőrbe, s ezzel a zsíros, pattanásos bőrű fiatalokat is eredményesen kezeljük. Számunkra előnyös a Ba-lance gél és az antiszeptikus gyó-gykorrektor használata. A Balan-ce gél gyógynövény-tartalmánál fogva mérsékeli a gyulladásokat, szabályozza a faggyúmirigyek működését, liposzómái rugal-masítják és regenerálják a bőrt. A
- Mivel várja még a szalon az érdeklődőket?
- Amerikai 18 karátos arannyal bevont fülbevalók belövésével várjuk a vendégeket, akiknek rendelkezésére áll a görgős gerinckorrekciós masszázságy is. Ajánljuk az iontophorezist, ez elektromos kezelés, melynek során a bőrbe mélyen beépül a hatóanyag, továbbá a Clean & Easy
Megnyílt az Edit Beauty Salon
Ilii
- Mit kínál az Edit Beauty Sálon a vendégek számára?
- A kozmetikai kezeléseket csak természetes eredetű, bioaktív hatóanyagokkal végezzük, amelyek hypoallergének. Dr. Rimpler német professzor termékeivel dolgozom, ezek minden korosztálynak, mindenfajta bőrtípusra rendelkezésre állnak, s speciális ápolóprogram segíti a szépülést. Ránctalanító, bőrrugalmasító szérumokat, regeneráló lipo-
gyógykorrektor bőrszínű készítmény, gyógyítja és fedi a pattanásokat, nem szárítja ki a bőrfelületet, s a kezdődő gyulladás kialakulását meggátolja. Újdonság az azonos gőzölő használata, amely különösen gyulladt bőröknél előnyös hatású, mert csíraölő és fertőtlenítő szerepe van. Aromaterápiás karcsúsító kezelésekkel - ez is újdonság - kívánunk segíteni a súlyfelesleggel rendelkező hölgyek problémáin.
elnevezésű steril gyaníázást és bőrkondicionálást. Szívesen végzünk Rosa Graf-kezeléseket, de-koltázs-maszszázst, alkalmi és nappali sminkeket készítünk, a barnulni vágyókat pedig szolárium várja ugyanitt.
- Mikor áll a hölgyek és az urak rendelkezésére az Edit Beauty Sálon?
- Hétfőn, kedden, szerdán 13-tól 20 óráig, csütörtökön és pénteken pedig 8.30-tól 15 óráig várom
kedves vendégeimet, de tervezem, hogy ősztől meghosszabbítom a nyitva tartást, és szombaton délelőtt is nyitva lesz a kozmetika.
Horváth Ilona
AZ AROMATERÁPIÁS FOGYÓKÚRÁRÓL
A fogyókúrázásnak gyakran vannak káros hatásai. Ha valaki szigorú diétával teszi ezt, akkor megvan rá az esély, hogy az arca lefogy, a felsőteste összeesik, bőre petyhüdtté válik. Magyarországon közel két éve új módszer áll a fogyni kívánó hölgyek rendelkezésére, amelynek kifejlesztéséért Dolensky professzor Ausztriában feltalálói nagydíjat kapott. A testkarcsúsító kezelést már Nagykanizsán is igénybe lehet venni az Edit Beauty Salonban. Az aromaterápiás fáslizó módszer lényegéről a kezelést végző Nagy Edit kozmetikussal beszélgettünk.
- Mit tartalmaz egy kezelés?
- Az első kezelés előtt a problémás területekről - comb. has, fe-
nék - leradírozzuk az elhalt hámréteget, majd különböző aromaolajakat kenünk fel a cellulitos (narancsbőr) és striás (csíkos) felületekre. A hajszálértágulatokra, visszerekre Eis gél kerül. Ezt követően az aromaolajjal átitatott fáslikat közvetlen a térd feletti résztől kezdődően feltekerjük a combra, a fenékre, és a hasra, s a bepólyázott testrészeket nejlonfóliával borítjuk be, a vendég így fekszik 40-50 percig. Először erőteljes hűtő hatás érezhető, ezáltal a sejtekben felszabadul a só. Öt perc múlva erős felmelegedés következik, ekkor az aromaolaj bejut a megnyitott pórusokba, és természetesen módon teszi feszessé a bőrt. Normál állapotban szervezetünk belsejében magasabb a hő-
wmmmMMfflmmmfflKfflamsmm
mérséklet, a kezelés során a külső bőrfelszín vérbősége miatt a test elkezd belülről fázni, tápértékeket kell elégetnie, hogy pótolja a belső hidegveszteségei és helyreállítsa a termikus egyensúlyt. így pontosan a kezelendő felületeken épülnek le a tápértékek.
- Mit szabad enniük-inniuk a kezelésen részt vevő hölgyeknek?
- Kalóriaszegény, de ballasztanyagokban gazdag diétát kell tartani, mert a kezelés csak akkor hatásos, ha a vérben kevés tápérték található. Az alkalmazás előli öt órával nem szabad szilárd ételt fogyasztani, mert akkor a hasi zsírszövet bontására fordítandó energia egy része a táplálék megemésztésére fordítódna. Inni azonban nagy mennyiségű, ener-
giamentes vitaminitalokat, méregtelenítő teát, ásványvizel kell, mert a kezelés után a vizelettel rengeteg lerakódolt salakanyag és zsírsejt kiürül.
- Milyen eredménye van a terápiának?
- Már egy kezelés is látványos hatást mutat, egy-két centiméter „jön le" a kezelt felületről. A karcsúsítandó teriilettől függően heti egy-két kezelés, összesen tíz-tizenöt alkalomból álló kúra ajánlott. Terhesség esetén nem alkalmaz-
• ható, viszont szülés után azonnal javasolt, mert a kezelés során csak természetes növényi eredetű anyagokat használunk. Az olajok, gélek, elasztinl, algát, avokádól. kollagént, zsurlót és más. a bőr számára hasznos vitaminokat tartalmaznak. Az aromaterápiás fáslizó módszerrel a problémás teriiletekről négyszeres hatékonysággal égnek el a tápanyagok, s ezek onnan épülnek le. ahonnan mi akarjuk. \\
_ Horváth Ilona
1W7. július IS.
| KANIZSA - 7U*k cml6 n&bteú ]
17
«•*•••• • ¦>»•
Fuldoklik egy ember a tóban. Nem messze tőle halászok vannak, csónakkal.
- Halászok, halászok!
- Mi is, csak nem ordítozunk.
© © ©
Édesem, miért vágtad le a kutya farkát?
- Nekem ne csóválja az a dög, amikor az anyósom jon!
© © ©
Két barát találkozik az utcán. Az egyik két bőröndöt cipel, miközben kelkáposzta csorog a fejéről.
- Te jóságos ég! Mi történt veled?
- Ó, ne is mond, összevesztem a feleségemmel és ő a fejemre borította a kelkáposztát. .
- Te, ha az én feleségem velem ilyet tenne, én rögtön szétszedném.
- Miért? Mit gondolsz, mi van a bőröndökben?
© © ©
Az anyós hazaérkezik és újságolja:
- Képzeljétek, fodrásznál voltam.
Mire a veje:
- Na, és nem volt nyitva?
© © ©
Mondja Kovács bácsi, maga mit szokott csinálni, ha este nem tud elaludni?
- Én? Elszámolok háromig, és már alszom is.
-Tényleg? Háromig?
- Háromig, de van úgy, hogy fél négyig is.
© © ©
Kisfiú horgászik a vízparton. Odamegy hozzá az ügyeletes hal-őr.
- Ugye tudod, hogy itt csak engedéllyel lehet horgászni!?
- Ó, akkor azért nem volt egész nap egy árva kapásom sem! Én
RECEPTAJÁNLAT
BOLGÁR PARADICSOMLEVES
Hozzávalók (4 személyre): 1 kg érett paradicsom, 1/2 evőkanál cukor, fél citrom leve és reszelt héja, 2 gerezd fokhagyma, fél vöröshagyma, egy kisebb kígyóuborka, petrezselyem, csipet tárkony, só, őrölt bors.
Elkészítés (30 perc alatt): A paradicsomokat meghámozzuk, „felnégyeljük" és összetuimixoljuk, majd szitán átnyomjuk. A püréhez keverjük a cukrot, a sót, a borsot, a citrom levét és héját, az áttört fokhagyma gerezdeket és a lereszelt vöröshagymát. Míg a leves a hűtőben hűl, az uborkát meghámozzuk, vékonyan felszeleteljük, a petrezselymet apróra vágjuk, és a tárkonnyal együtt tálalás előtt beletesszük a levesbe.
KELBIMBÓS MAKARÓNISALÁTA
Hozzávalók: 10 dkg makaróni, 25 dkg kelbimbó, 1 nagy fej lila hagyma, 2 evőkanál marinált paprikacsfk, 1 dl kefir, 3 evőkanál olaj, 2 evőkanál citromlé, 1 evőkanál mustár, 1 nagy csokor petrezselyemzöld, ízlés szerint törött bors, só.
A tésztát apróra tördeljük és a szokásos módon megfőzzük, majd hideg vízzel leöblítjük, és az egy evőkanál olajjal összekevert kefirrel átforgatjuk. Közben a friss kelbimbót megmossuk, fonnyadt apró levélkéit leszedegetjük. Forrásban lévő, enyhén sós vízben néhány percig főzzük, majd leszűrjük. A hagymát hámozás után vékony fél karikákra vágjuk, a marinált paprikacsíkokat kissé összeaprítjuk, majd az összes zöldséget és a tésztát mély salátástálba tesszük. A mártáshoz a megmaradt olajat simára keverjük a mustárral, hozzákeverjük a citromlevet, és sóval, cukorral, valamint törött borssal és a finomra vágott petrezselymemmel simára keverjük. A mártást rálocsoljuk a salátára, jól összeforgatjuk, majd gondosan befedjük, hogy erős illata ne árassza el a hűtőszekrényt. Legalább fél napig érleljük. Nemcsak hús mellé, hanem magában is kitűnő vacsora. A salátamártás helyett majonézzel is összekeverhetjük.
eddig csak gilisztával, meg ke- gem. Pedig én igyekszem mindig
nyérrel próbálkoztam. Kössz a tippet!
© © ©
- Egyszerűen fel nem foghatom, miért nem szeret a felesé-
a kedvében járni. A legkedvesebb, hogy minden áldott reggel az ágyába viszem a kávét!
... Neki csak meg kell darálni.
© © ©
PRAKTIKUS TANÁCSOK
A hideg hozzávalókból összeállított felfújtat a sütő alsó- vagy középső rácsára, az előfőzött hozzávalókból készültet a legfelső rácsra helyezzük.
Ha a felfújt nagyon könnyű masszából készül, csak a forma alját kenjük ki.
A felfújtak különös varázsa abban is rejlik, hogy a tállal együtt kerül a sütőből az asztalra. így - a tál formájától függően - rusztikus vagy előkelő étkezést készíthetünk. Magas és sima szélű formát olyan felfújtak és szuflék készítéséhez használjuk, amelyek a sütés ideje alatt „felemelkednek". Ezzel szemben lapos formát a rövid ideig sütött felfújtakhoz vegyünk. Fontos, hogy a magas formában készült felfújtak hosszabb ideig süljenek, mint a kis vagy lapos tálban lévők.
Ha a felfújt idejekorán megpirul, fedjük le alufóliával, nehogy a teteje sötétbarna és kesernyés legyen. Röviddel a sütés befejezése előtt távolítsuk el a fóliát és süssük hirtelen aranybamára. * * *
Ha a felfújt tetejére finom kérget akarunk sütni, arra többféle lehetőség kínálkozik. A klasszikus sajtkéreg mellett még az alábbiakból készíthetünk kérget: apró vajvagy margarin darabkák, zsemlemorzsa, kenyérkocka, kockákra vagy csíkokra vágott szalonna, őrölt vagy vagdalt dió, illetve mogyoró.
Gyakran öntünk tojásos tejet a felfújtak tetejére. Ez összefogja a masszát, mert 80 fokon megolvad és megköt. Ha fűszereket, friss füveket és sajtot keverünk hozzá, a felfújt elnyeri egyéni, jellegzetes ízét. A tálba rétegezett hozzávalókat gyakran mártással vagy joghurttal öntjük le.
A felfújtakhoz felhasznált metélt, burgonya vagy rizs, amelyet rétegezés előtt előfőzünk, ne legyen teljesen puha, hanem „magvas", hiszen a sütőben még valamelyest puhul.
A felfújt a sütés után néhány perccel kissé összeesik, de minél könnyebb az étel, annál gyorsabban következik ez be. Ezért fogyasszuk el mielőbb.
H. I.
Két katolikus pap beszélget az utcán:
- Szerinted a mi életünkben eltörlik még a cölibátust?
- Mi azt már nem érjük meg, de a gyerekeink biztosan...
18 KANIZSA - TUm c&aé «3*W 1997. július 18.
i * :. mmm..*"-":.....................................i —iwi ¦¦ ..................
egy közmondás olvasható az J T _ talizma\'n húsétel leve román gk-ma\'rka észak-olaszor-sza\'gi tó ... sophia (isztambuli e>ít-me\'ny)
" 1 ^ sorban V v V z
zöld drágakő > }
mámoros jókedv >
holland, thaiföldi autójel > kiiil (török hegység) a földre >
kicsinyítő képző > lanta\'n 6ARÁTOK alkalmi brigádja > v osztrák autójel eió\'adó-mú\'ve\'sz >
> V feszítő-eszköz tévesen jegyző v >
vas m. helység > becézett enikő V >
nitrogén, tantál származik
spanyol autójel > maros,.. (csongrádi Község) ...-lom > v usa-film-fe\'nyérze\'-Kenységi szabva\'nv
recézett női NÉV > v v
eredme\'-nyes > I
\\ / E
/ \\
199?. Julius 18. KANIZSA - TUm <W nSéne*. 19
|NAVIGARE NECESSE EST"
- avagy hajózni szükséges
„Távolban egy fehér vitorla, kék tenger ködén át felragyog." Ki ne ismerné Lermontov csodálatos költeményét, mely még azon személyek lelk-ét is megragadja, akik vitorlát, vitorlást soha életükben nem láthattak. De mennyien nézzük sóvárogva a hullámokat fenségesen szelő vitorlásokat. Ki nem szeretné, akárcsak egyszer is kipróbálni a vitorlázás embertpróbáló tudományát? S számosan irigyeljük azokat a szerencséseket, akiknek megadatott a lehetőség, hogy egy vitorláshajó fedélzetén küzdhettek meg azzal az elemmel, mely oly lágyan ringató és oly haragvó, viharos is tud lenni. Egy olyan sport ez, mely egyszerre nevel, tanít az életre, de ha felkészületlenül, óvatlanul vágunk bele, akár el is veheti azt tőlünk. Horváth László tervezőmérnök, de szabadidejében egy vitorláshajó kapitánya. Mint mondja, a tervezés az alkotás örömével tölti el, u vitorlázás pedig a szabadság érzésével.
- 1982-ben kerültem kapcsolatba a keszthelyi vitorlázókkal. Egy év alatt sikerült megszereznem a szükséges vizsgát, s vettem egy hajóhéjai. Mire megépítettük a hajót, addigra meg is tanultam vitorlázni, hiszen körülbelül egy évig tartott a hajóépítés is. Ez egy teljesen saját építésű, de általában ezek a hajók, amelyekkel versenyzünk, mind saját építésitek. Fonyódon egy nagyon nagy tudású, ugyanakkor nagyon nagy türelemmel megáldott úriember több tízezer gyufásdobozból, hosszú évek munkájával készítette el az első ilyen héjat, s ez olyan jól sikerült, hogy azóta 60-70 ilyen típusú hajó készült. így alakult ki a Balatonon az úgynevezett 25-ös flotta, Jolly osztály, ami egy rendkívül barátságos csapat. Ez egy önálló flotta, saját flottakapitány-nyal, rendezvényekkel. Évente egyszer, január közepén szervezünk egy vitorlásbált, amit mindig másmás városban rendezünk meg. Ezek nagyon jól szoktak sikerülni, annak ellenére, hogy a szervezők sem profik, hanem önként jelentkeznek a bál megszervezésére. A nagyhajós bajnokságokon ez a flotta önállóan indul, mert most már olyan nagy a taglétszámunk, hogy a miénk a legmagasabb létszámú flotta az országban, ezért aztán ebben-a flottában egy igen kiélezett, „gyilkos" verseny folyik, nagyon nehéz az élre kerülni. Persze ez egy folyamatos fejlődés eredménye, hiszen mindig van egy réteg, akik presztízst csinálnak abból, hogy az élre kerüljenek. És bizony ha meg tudják fizetni, akkor az évente kijövő új hajók mindig egy kicsit jobbak, mint a régiek. Ma már ott tartunk, hogy lassan kettészakad a flotta a hagyományos, klsszikus építésű ha-
jók, és a két-három éve vízre tett kimondottan versenyre teivezetl huszonötös hajók között. Ez annyit jelent, hogy egy nagyhajós bajnokságon az első négy-öt hely gyakorlatilag elérhetetlen a hagyományos hajóval rendelkezők számára. Akik nyerési eséllyel indulnak, azok már olyan profin csinálják, hogy szinte mindenféle hajótípussal felveszik a versenyt. Ezek már nagyon gyors típusú hajók, akár még a szolingokkal is felveszik a versenyt. Ha az ilyen hajók kapitányai tudnak is hajózni, akkor igen fel kell kötnie a gályáját az embernek ahhoz, hogy
- Minden hobbihoz kell egy ki5 megszállottság. A vitorlázáshoz is?
- A megszállottságról annyit, hogy a vitorlástársadatom csupa megszállottból áll. Mindegy, hogy milyen iskolai végzettségű, nincsen kicsoda-micsoda, közvetlen baráti kapcsolatok alakulnak ki az emberek között. Például nálunk ismeretlen fogalom a magázás, mindegy, hogy tizenötéves a beszélgetőpartner, vagy hatvannyolc, tegeződve folyik a beszélgetés. Mindenki ismer mindenkit, és ezek a baráti kapcsolatok rendkívül jól működnek. Ha valakinek bármilyen prob-
a legjobb tíz közé juthasson. Egy ilyen bajnokság vasárnaptól csütör-kökig tart. Rendeznek a bajnokságon kívül egyébként egy úgynevezett „Kékszalag" versenyt is, amely az idén közvetlenül a bajnokság után kerül megrendezésre. A bajnokságon magam számára az első tízbe kerülést tűztem ki célul, esélyem van rá, de ehhez nem szabad hibázni. Tavaly ez nem sikerült, mert hibáztunk, de talán az idén. Egyébként huszonöt, harminc hajó indul egy ilyen bajnokságon, szóval az első tízben végezni nagyon szép eredmény lenne. A hosszú távú versenyeken egyébként jobban szerepel a hajóm, mint a rövid tavitokon. Ez annak köszönhető, hogy igaz, hogy nem olyan bonyolultan felszerelt, kiélezett hajó, viszont a mancsaft kiváló. A hosszú távú versenyeken ugyanis van idő korrigálni azokat a hátrányokat, amelyek a felszerelésből adódhatnak. Tudni illik egy ilyen versenyen teljesen szabadon választhatjuk meg az útirányunkat, így aztán ott mindig jobbak vagyunk. A tavalyelőtti „ Kékszalag" versenyen negyedik helyet értem el, majd a tavalyi „ Fehérszalagon" - ami ugyanaz, mint a Kékszalag verseny, csak fordított irányú - már harmadik lei-lem. Ha idén harmadik helyre jönnék be, az lenne a csúcs, amit ezzel a hajóval el tudtam érni.
léniája vari, biztos, hogy talál valakit, aki segít neki. Nagyon vidám társaság a miénk. Ezért is nagyon szeretem a hajózást.
Meg azért, mert különleges élményeket tud nyújtani az embernek. Ha arra gondolok, hogy egész héten építkeztetek, meg tervezek, ami nagyon szép, nem mondom, de hál elég rabszolga- és kulimunka is tud lenni. Az valami csodálatos érzés, mikor kimegyek a vízre, és teljesen szabadnak érzem magam. Hagy ne mondjam, hogy a 110 kilómmal úgy érzem magam, mintha repülnék. Annál csodálatosabb dolog nincs, mint a víz közepén egyedül vagy másodmagaddal hajózni. Akkor közrejátszott abban, hogy vitorlázó lettem, az is, hogy kellett keresnem egy sportot, amit hatvan-, hetvenévesen is lehet űzni. És ezt tényleg lehel csinálni, mert volt már nyolcvanéves kapitányunk is a flottában, akinek a két ötvenéves „kisfia" volt a kísérője. És már nem is látott szegény Laci bácsi, de azért mondták neki, hogy élesebben, lazíts, föl, le, és úgy versenyeztek. Igaz, hogy eredményt nem érlek el, de az valami csoda volt, hogy nyolcvanéves ember viharban a kormánynál ül. Én is valami ilyesmit szerelnék megélni, ha nyolcvanévesen ott ülhetnék a kormánynál viharban. A feleségem, Lénán Erzsébet is ezt a sportol űzi, S az
egyik állandó mancsaflorn már a kezdetektől fogva. És harmadikunk a sógorom, Trajcsik Imre. A feleségemről azt el kell mondanom, hogy büszke vagyok rá, mert igazából a Balatonon a versenyz.ők kö;.öll kél asszony van, aki tizenkét év óta szinte minden vihart meghajózott, és közülük az egyik az én nejem. De a vitorlázásnak kedvez az is, hogy nincs hegyünk, szőlőnk, ahová hétvégéken kellene járni. A hajózás mindkettőnket kielégít, nagyon jól érezzük magunkat a vízen. Tavaly például ki sem vettem a jégből a hajóm. Szeptembertől karácsonyig süllőzök, áprilistól szeptemberig pedig, amikor- csak lehelem, kint vagyok vele a vízen. Mindegy, hogy esik az eső, fúj a szél, vagy sül a nap. Csak túl nagy vihar ne legyen, mert az nagyon kényelmetlen. Nem mondom, van. amikor az ember bennragad a viharban, meri útközben kapja el, de épeszű hajós olyankor nem megy ki a nyílt vízre. Dehál van, amikor nincsen más mód, kénytelen az ember meghajózni. Na olyankor kell összeszedni minden tudási, meri a víz, az nem játék. Illetve mi játszunk rajta, de ezt a játékot nagyon komolyan kell venni, mert nagyon veszélyes. Hogy mennyire veszik komolyan a vizet a vitorlások, azt jól mulatja, hogy az utóbbi tíz évben összesen kél halálos balesel volt. Itt is léle-ik KRESZ, csak ez a vízi közlekedési szabályok gyűjteménye, amit nagyon komolyan kell venni. De minden hajósban ott van ez a természetlel való háború, az adja meg nekünk a szépérzést, az örömei, ha le tudjuk győzni a természetet. Ez nem olyan, mint a gépkocsivezetés, hogy nyomom a gázt, meg néha a fékei. Hanem kizárólag ésszel, óvatossággal, testi érzékkel kell legyőzni a vihart.
- Ugy hallottam, a legutóbbi versenyén is sikerült szép eredményt elérnie...
- Hát igen, a Keszthelyen rneg-rendezetl évadnyitó versenyen sikerült az osztályomban aranyérmei szereznem, ami egyben az abszolút második helyei is jelentette. Ez egy klubverseny volt, amin méghozzá nem is a szokásos legénységemmel szerepeltem. A barátom, Takács Jenő kísért el a két lányával, Judittal, Évával és a lányok egy barátnőjével. Egyébkén! a lányok nagyon remekül viselkedtek, mert útközben elkapott minkéi a vihar, de ezt minden zokszó nélkül elviselték. Egyedül a vendégkislány lett egy kicsit rosszul, de mire hazaért, már neki sem volt kutyabaja sem.
Sz. A.
20
KANIZSA - 0JU*k ^ K^neá
I
1997. július 18.
Bemutatjuk:
DR. OROSHAZY ATTILA
Valószínűleg hölgyek ismerik jobban dr. Orosházy Attila nevét, hisz foglalkozását tekintve nőgyógyász a kanizsai városi kórházban. Számos gyermek születését, s számos nőgyógyászati probléma megszüntetését lehet neki köszönni. S hogy milyen is az orvos maszkja mögött megbúvó ember?
* * *
- Kaposvár mellett születtem, középiskolámat elvégezve kerültem a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, ahol 1985-ben végeztem. Azóta itt Kanizsán dolgo-
zom, a szülészet-nőgyógyászaton újabb négy év után szakvizsgáztam. Feleségem szintén itt Kanizsán fogorvoskodik. Ővele még Pécsett ismerkedtem meg, évfolyamtársak voltunk, s most július kilencedikén ünnepeltük tizennegyedik házassági évfordulónkat. Azóta született egy kislányunk is, aki a Kata névre hallgat. O október elsején lesz. kilencéves. Most szeptemberben fogja kez.deni a harmadik osztályt a Roz.gonyi Altalános Iskolában. Nagyon sokat segít az anyósom is. Ha mindkettőnk ügyeletet ad, vagy bármi más ok miatt nem tudunk délután otthon lenni, ő szokott vigyázni a kislányomra, és akik gyakorló szülők, tudhatják, hogy ez. milyen nagy segítség.
* * *
Mindenféleképpen műtétes szakmában szerettem volna elhelyezkedni. Hogx pont nőgyógyász lettem, azt az. is behatárolta, hogy éppen melyik osztályon volt hely. Gondolkodtam a sebészeten is, de mivel ott éppen nem tudtam volna elhelyezkedni, kettőjük kö-
zül maradt a nőgyógyászat. Nem tapasztalom, soha nem is tapasztaltam, hogy bármivel is bizalmatlanabbak lennének a panaszukkal hozzám forduló hölgyek, csak mert ellenkező nembeli vagyok. Persze van, aki nőként egy nőben tud csak igazán megbízni, de szerintem ez a kisebbség. Sőt, a női nőgyógyász a ritkább. Úgy veszem észre, hogy vannak olyan hölgyek, akik szívesebben jönnek férfi nőgyógyászhoz, mint nőihez.
* * *
Ha tehetem, esténként eljárok focizni. Ilyenkor baráti kör jön össze,\'a Cserháti Szakközépiskola tornacsarnokában, s nagyon jól érezzük magunkat. Ezen kívül -ha tudok menni, tehát ráérek - a városi bajnokságban játszom a jogászok csapatában. Feleségemmel együtt nagyon szeretünk utazni, tehát ha mindkettőnknek szabad a hétvégéje, szívesen kirándulunk valahová. Ez abból a szempontból is praktikus, hogy tulajdonképpen ilyenkor van együtt a család. Ezen kívül hét-köz.ben nagyon szeretünk elmenni
valami hangulatos, kellemes helyre vacsorázni. S hogy még mivel foglalom el magam? Napi sajtói olvasom, frileg a gazdasági események, hírek érdekelnek, például a tőzsde. Kertészkedem, otthon a családi házunk kertjében nagyon szeretek elbíbelődni. Esténként pedig marad a tévé. legkellemesebb persze az. is családi körben.
* * *
Nem hiszem, hogy mert orvos-házaspár vagyunk, bármiben is különbözünk egy átlag házaspártól. Abban szerencsém van, hogy a feleségemnek nem kell sokat ügyelnie, ugyanis orvosházaspárok körében gyakori probléma, hogy a gyerekre a gyakori ügyelések miatt nem jut idő. Ez nálunk szerencsére nem jelentkezett. Nem hinném, hogy különböznénk valamiben is másoktól, mi is dolgozunk, élünk, ugyanúgy, mint bárki. Azt nagyon szerencsésnek érz.em. hogy már az egyetemen a nulladik évfolyamon megismertük egymást, s már ott kiderüli, hogy remek párost alkotunk. Azóta, hála istennek, zökkenőmentes a kapcsolatunk. Ennek nincsen különösebb titka, egyszerűen megértjük egymást, a másik gondjait. Ha netán egyikünk z.aklaloiiabhan, ingerültebben térne haza, nem veszekedés lesz. belőle, hanem a másik segít, hogy visszanyerje a kedvét, vidámságát.
Sz. A.
ELKÖSZÖNT A ZALAI CSÚCSTARTÓ
Az újkori kanizsai minőségi úszósport alapjait az egykori Andrejka általános iskola tanmedencéjében olyan szakavatott és elkötelezett kiválóságok rakták le, mint az egykori jeles úszó Ladányi Éva, az úszóoktató-edző, a nagytekintélyű Vecsey György, a nagyszerű nevelőedző. A tanmedence valójában piciny volt, szűkösek a feltételek, de mégis a rendszeresség és folyamatosság, az időjárástól független tevékenység hihetetlen nagyüzemet biztosított a tanuszodában. A szakemberek reggeltől estig foglalkoztak a gyerekekkel, rendkívül intenzív munkát végeztek. A kemény és következetes szakmai munka gyors sikereket hozott. Megjelentek a kanizsai úszók az országosan jegyzett Arany Üst versenyeken, sorra érték el a jobbnál jobb eredményeket. Ebből az iskolából nőtt ki Holló Adrienn. Idén ért el a csúcsra: finalista volt az országos felnőtt bajnokságon, az olimpikonok mezőnyében, aki újabb dicsőséget szerzett a CWG-Vízmű SE Horváth Gyula vezette úszószakosztálynak. Holló, a példakép elköszönt. A vezetés ajándékokkal kedveskedett a kitűnő versenyzőnek, a Batthyány Lajos Gimnázium végzős tanulójának, aki ősztől az egyetemi tanulmányok megkezdésére készül. Befejezte kanizsai pályafutását s így
már nem lesz ott az idei országos felnőtt bajnokságon s<jm.
- Nagyon szép, sikeres és eredményekben gazdag időszakot zártam. Sokat köszönhetek első edzőmnek, Ladányi Évának, aki rengeteget foglalkozott velem, majd Papp Miklós irányításával lettem korosztályos válogatott és utóbbi edzőm, Meiszterics László vezetésével jutottam el a jegyzett felnőtt országos döntőbe, ahol a legjobbak társaságában képviseltem a kanizsai minőségi sportot. Minden eredményre, sikerre szívesen emlékszem, bár tudom, hogy ezek mögött irtózatosan kemény, áldozatos munka van, de csak a munka hoz eredményt. Enélkül korábban, de ma sem lehet számottevő eredményt elérni. Az úszás valójában sokat követel s én az eltelt közel tíz évben mindent megtettem annak érdekében, hogy a szakágban és a tanulásban is meglegyen a csúcsminőség. Ebben edzőim és tanáraim egyaránt benne vannak, akik osztoznak a sikerekben a Zrínyi iskolában és a Batthyány Gimnáziumban, ahol a sport mellett aranyérmes helyen voltak a tantárgyak is - mondta az elköszönt Holló.
A kitűnő versenyzőről így vélekedtek a szakvezetők.
Papp Miklós: - Ladányi Évától kaptam meg á versenyzőt, akivel 1994-ig foglalkoztam. Méltán volt
a szakosztály büszkesége, példaképe, aki valójában kiugró sikereket ért el. Adriennel öröm volt dolgozni, mert ideális versenyalkat, szorgalom, akaraterő, kitartás, nagy munkabírás jellemezte -kezdte az egykori edző. majd a kiemelkedő eredményeket sorolta: - A befektetett munka gyors sikereket hozott, hiszen alig három év után már országos úttörő bajnok 50 és 100 m mellúszásban, aranyérmes az Olimpiai Reménységek Versenyén, bronzérmes a serdülő magyar bajnokságon, egy évvel később már 100 és 200 m mellen ezüstérmet szerzett. Három éven át korosztályos rangelső és válogatott. Közben sikerrel szerepelt az olaszországi Trentóban címeres mezben, ahol az előkelő második helyet szerezte meg. Ifjúsági aranyjelvényes, az orságos bajnokságon korosztályában harmadik helyen végzett. Méltán voltam büszke tanítványomra, aki a sport mellett a tanulásban is jeleskedett, bekerült a nagykönyvbe, további sikereket kívánok neki.
Meiszterics László, a CWG-Vízmű SE úszóedzője 1995-től irányította a versenyző szakmai munkáját, amikor Holló már a felnőttek mezőnyében gyarapította bajnoki és minősítési pontjainak számát: - Folytatluk a sikersorozatot. Sorra nyerte a versenyeket, javította meg a megyei
csúcsokat. Nagyságát többek között az is jelzi, hogy mellúszószámokban valamennyi megyei csúcsot Adrienn tartja. A számos hagy eredmény közül kiemelkedik az 1995-ös országos felnőtt döntőn való szereplése, ahol bemutatkozásként 100 és 200 m mellen egyaránt a nyolcadik helyen végzett. Egy évvel később hatodik lett 200 m mellen, a 100 m döntőben nyolcadik, míg a diákolimpián ezüstérmei szerzett. Az utóbbi időben a negyedikes gimnazista a tanulást helyezte előtérbe, az. életre készüli, aki diákolimpiai bronzéremmel búcsúzott az országos versenyektől - hangoztatta edzője, majd így összegezett: - Holló igazi példakép valamennyi fiatal úszó és sportoló részére. Számos alkalommal az Év sportolója, aki folyamatosan nyerte el a Jó tanuló-Jó sportoló címet, angolból középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Köszönjük neki a szép és sikeres, eredményes kanizsai éveket, aki joggal került fel^ az úszók dicsőségtáblájára. Kívánjuk, hogy az. egyetemi tanulmányok alatt leivei, elképzelései valósuljanak meg és minél több rajt-cél győzelmet arasson, ahogy azt az uszodában tette.
Balogh Antal
1997. július 18._[ KANIZSA - Tje**, MOÚHeÁ J_21
ROVER MAZSORETTCSOPORT
Senki sem lehet próféta saját hazájában?
Öt éve, amikor a rendszerváltozás kulturális nyitottságot eredményezett és szabad áramlást biztosított az addig esetleg filmeken látható különböző művészeti irányzatoknak, megalakult Nagykanizsán egy kis csoport - akkor még „Rover Majorett Group" néven -, és elhatározta, hogy meghonosítják városunkban a látványos „menettáncot". A tizenhét kislány valóban új színfoltot jelentett a kanizsai amatőrművészet világában. Szerencsés helyzetek sora tette lehetővé a megalakulást, a fennmaradást. Lelkes, dolgozni kész gyerekek, anyagi áldozatokra is kész szülők, és egy kulturális intézmény, az MH Helyőrségi Klub segítő keze, amely otthont adott az álmok megvalósításához. Az eltelt évek a kezdeti botladozások után gyors fejlődést hoztak. Világossá vált, hogy különleges tehetséggel megáldott lányok találkoztak egy közös cél megvalósítására. Tehetségüket mi sem mutatja jobban, mint az eredményeik hosszú listája. Csak párat kiragadva a sikerlistáról... 1995-ben lettek országosan is elismert csoport. A Budapesten zajló országos „mazsorett" versenyen huszonnégy csapat versengésében az ötödik helyet szerezték meg. Még az év őszén a zánkai dunántúli regionális versenyen mindkét kategóriában második helyezettek lettek. Az 1996-os országos verseny második helyezése olyan népszerűséget hozott a lányoknak, amit azóta is jól kamatoztatnak. Rengeteg meghívást kapnak az ország különböző városaiból. Szinte minden hétvégéjük foglalt. Most, július végén kéthetes szakmai táborozásra utaznak Gyenesdiásra, hogy tovább csiszolják tudásukat, hiszen nem titkolt céljuk az országos első hely megszerzése. A kislányok az öt év alatt kivirultak, és a magasság, a szépség még látványosabbá teszi bemutatóikat. Mert mit is pontoznak a versenyeken? A jó zeneanyag kiválasztása, az arra készített koreográfia, annak magas szinten történő megvalósítása, ezen belül ötletes térformák kialakítása, botkezelés és természetesen a megjelenés. Ezek egysége jelenti egy mazsorett csoport tudását, és ez szabja meg értékét. A felsorolásban utolsóként említettem a megjelenést, de tudnunk kell, hogy ez sem kevésbé fontos, mint a többi elem. A megjelenésnél a szépséget nagymértékben befolyásolja a ruházat is, ami bizony. nem kis összeg, mert má-j öltözék kívántatik
meg a „színpadi show" és a „menettánc" kategóriában is. Nagy anyagi áldozatokat követel a szülőktől, hiszen gondolnunk kell még ezen kívül az utaztatásra is. A képhez tartozik ugyanis, hogy vidéken sokkal nagyobb megbecsülésben részesülnek, mint szűkebbe pátriájukban... Hogy az országos elismertséget kivívott kanizsai mazsorettek tovább öregbíthessék városunk hírét, bizony elkelne a segítség, hogy a napi gondok alól kissé mentesülhessenek, és csak a munkára összpontosíthassák energiájukat. Remélni kell, hogy a művészet megtalálja a mecénását, és abban már csak hízni kell, mint a csodában, hogy mecénás jelentkezik, mert meglátta e kis csoportban a művészetet, az értéket... Sorsukat, eredményeiket nem titkolt csodálattal figyelve kerestem meg Molnár Ágnest - Zalaegerszegen moderntánc oktató, az „Albatrosz Táncklub" művészeti vezetője, és itt a „Rover Mazsorettcso-port"-nál koreográfusként, szakmai felkészítőként tevékenykedik -, hogy benézhessek a kulisszák mögé egy kevés titkot ellesve...
- Mikor hallottál először a kanizsai mazsorett csoportról, vagy már .a kezdetektől felkértek a szakmai irányításra?
- Öt éve kezdődött, de akkor még nem mazsorettet csináltunk, hanem dzsessz.balettel. Ez mintegy két évig tartott. Egyébkén! akkor még Császár István voll velük. 0 a tanárom voll, s mikor elment a városból, akkor vettem át a lányokat, és akkor vallottunk mazsorettre. Azóta folyamatosan felfejlődőt! a csoport...
- Amikor a művészeti vezetőjük lettél, a lányok milyen tudásszinten voltak?
- Teljesen kezdők voltak, még botot sem láttak szegények. Videón lehet igazán a fejlődésüket lemérni. A táborok nagyon sokat, jelentettek minden évben, ott rengeteget fejlődtek. Elmondhatom, hogy most már az országban az elsők között vannak.
- Könnyű volt velük dolgozni, vagy folyamatosan érett össze a csapat?
- Nagyon szeretek velük dolgozni, mert kimondottan tehetségesek. Nagyon ritka az. ilyen, hogy összeáll egy csoport, és mindenki tehetséges. Például Egerszegen nincs már mazsorett-csoport, mert a nagycsapat kiöregedett. Indítottunk egy újat, de abba is hagytuk, nem volt értelme.
- Nem veszélyezteti a munkát, hogy ketten is érettségiztek, s esetleg főiskolán folytatják a tanulmányokat?
- Ahogy beszélgettem velük, úgy néz ki, hogy nem lesz zavaró körülmény, hiszen a próbák, fellépések hét végén vannak, és ők folytatni szeretnék. Én örülnék neki. Természetesen majd elválik, hogyan egyezteihető össze a tanulással. ..
- Mi volt az első koreográfia, amelyiket betanítottál?
- Először a Klapka-induló volt, utána jött a Hunyadi-nyitány. Végül megmaradt mind a kettő, csak kissé átalakítottuk.
- A fejlődés állomásait próbáld meg elmondani, azt, amíg eljutottatok a „palotás"-ig.
- Talán a következő a Striczl és John egyik indulója, majd a Radetzky-induló, azután a Pet Shop Boys „Go West" című szá-
mára készítettem egy koreográfiát. Persze mindezt a teljesség igénye nélkül mondom... Van egy kisfiú is a csoportban, most vele készítettünk egy számot. Nagyon sokat fejlődött ő is... És végül a „palotás"... Tulajdonképpen három vonalon dolgozunk. Az egyik az indulók (fúvószenekari számok), a második a színpadi produkciók (komolyzenei kísérettel), a harmadik pedig a show jellegű számok...
- Mekkora munka egy koreográfia kidolgozása?
- Az. attól függ, hogyan működik az agyam, és a lányok hogyan veszik a lapot... De néha segítségre is szükség van. A palotáshoz, hívtam egy népitáncost, mert az alaplépéseket ő pontosabban ismeri, és utána írtam meg a koreográfiát...
- Akkor ez a sajátod...
- Igen, ez. végül is nem igazi palotás. Az alaplépések megegyeznek... De a mazsorett egy kevert műfaj, abba sok minden belefér...
- Következő terved?
- Szeretném elkészíteni a csoportnak a csárdást, a Monti-csárdásra. Remélem, ez. is siker lesz..
A szakmai kérdések után szerettem volna technikai, a mazso-rettcsoport anyagi helyzetével kapcsolatos kérdésekre választ kapni. Miskó János, a Honvéd Kaszinó Alapítvány kuratóriumának elnöke volt segítségemre...
- Ki támogatja a csoport munkáját? Elegendő pénz áll rendelkezésre a zavartalan munkához?
- Pénzszűkében van a csapat, mert amit a fellépésekért kapunk, azok az. alapítvány számlájára mennek. Az. alapítvány pénze pedig az. alapítvány csoportjainak a kiadásait próbálja részben fedezni. Tehát az így visszakapott pénz. csak töredéke a befutott összegnek, és egyáltalán nem elégséges a fennmaradáshoz. Hogy a felszínen maradjunk, szükség van a szülők önfeláldozó segítségére. A ruhák egy részét ők vásárolták, s amikor nem volt pénz, hogy elutazzon fellépésre a csoport, akkor öt-hat autóval karavánt alkotva vitték a szülők a gyerekeiket, hogy a már lekötött fellépések el ne maradjanak... És így van ez. sokszor ma is... Annyit szeretnék még elmondani, hogy ez nem csak művészeti csoport, hanem jó és vidám baráti társaság is. Nemcsak a próbákon és fellépéseken találkoznak, hanem szinte naponta vannak közös programjaik... Ez a jókedv, a tánc szeretete az, ami átsegíti a csoportot a nehézségeken, s ez ad a szüleiknek is erőt a gondok megoldásához...
Mészáros Bálint*
KANIZSA - 7H4x
1997. július 18.
HOGY MIK VANNAK...?
SZÍVBEN
MEGFIATALODVA
Az a 71 éves férfi Anglia legidősebb újszívese, akinek transzplantációját néhány héttel ezelőtt hajtották végre a szigetországban. A szívében megfiatalodott férfi jól érzi magát, panaszai nincsenek, orvosai szerint a beavatkozást a szervezet várakozáson felül jól tűrte.
RUHÁTLAN ÜNNEPLÖK
Kanada túlságosan merev közviselési törvényei ellen tiltakozott az a tömeg, amely egy sportcentrum átadására félpucéran érkezett. Mivel az eseményről kép nem érkezett, így nem tudhatjuk melyik felük volt pucér a tüntetőknek.
TÉGLATOLVAJ
Tizenkét tonnányi téglát loptak el egy angol régiségke-
reskedő udvaráról. Az építőanyaglopás mindennapos jelenség még ilyen mennyiségben is a világon, ám a most meglovasított téglák egytől egyik a 18. századból származtak.
BIZTOS BUKÁS
A Prembery versenypályán akarták megrendezni azt a rendőrségi akciót, amelynek keretében az ittas motorosok vezetését tesztelték volna. Az esemény elmaradt, ugyanis egyetlen biztosító társaság sem kívánt érdemben tárgyalni az esemény kapcsán jelentkező károkról.
CALLBOY
Egy tizenhét éves ifjú fura pénzkereseti forrásra akadt. Katolikus iskolai növendékként az osztályban óra alatt sem szüneteltette szolgáltatását, így aztán nem csoda, ha a mobil éppen az egyik leg-ájtatosabb pillanatban berre-
gett bele a csendbe. A megrendelő házhoz hívta éppen az ifjút, aki információink szerint ennek a hívásnak nem tehetett eleget, mert a dolgok irányítása és a telefon is kicsúszott a kezéből. Ki tudja, lehet hogy a talaj meg majd forróvá válik alatta...
CLAUDIA HÁZA
Öt hálószoba, ugyanannyi fürdőszoba, száz négyzetméteres medence - ezek Clau-dia Schiffer épülő házának legfőbb paraméterei. A ház egyébként a tengerparton áll majd, álomi kilátást biztosítva a modellnek, aki nemrégiben tekintette meg Mallorcán épülő vityilló]át. A munkásoknak állítólag komoly hegyi túrát kell nap mint nap megtenniük, hogy munkájukat elvégezhessék. A topmodellnek egyébként nem mindennapos szomszédság jut majd ki, hiszen nem messze
áll tőle Michael Schumacher háza.
BUKTA, BUKTA
Volt asszonykája igencsak megcsapolta Anglia leghíresebb éttermesének bankszámláját. Sir Terence Con-ran nem kevesebb mint 12 millió font tartásdíjat lesz kénytelen fizetni asszonyának. Ezzel a rekordok könyvébe is bekerülhet. Conran éttermének messze földön nagy a híre, bel- és külföldi hírességek látogatják naponta. Conran vagyonát egyébként 70 millió fontra becsülik, felesége harminc év után vált el tőle, s bevallása szerint azért, mert a férj elfeledte a harmincadik évfordulót. Nos, ezt drágán meg is fogja fizetni. Rossz nyelvek azt beszélik, hogy Conran urat a felesége látta el az ínyencségek receptjeivel, ha ez így volt, a válást az étterem is megsínyli majd.
auguste rodin megáll a-píta\'sa rejtőzik a SzXmú-zott sűrok-rau a kl\'nal betűvetés jellegzetessége r7 vl\'z femeken élő Korlátlan .. . club (szabad kőműves egylet) őst keleti vonós hangszer a közlekedés szabályai spanyol autójel intézkedik vmelv ügyben titokban figyeli láthatóan zavarban van
antimon vegyjele üéh, motormárka részben hezitál! magas hőfokú
indiai pálinka kiütés nöbélium
\\. 1 v v v v v v v v v E
köztéri műalkotás > angol férfinév * )
üressé tesz \\ cibáló
finn állóvíz > női név * köze\'pen lera\'g! > v ... nasta5e
a ta\'rgy ragja kivágott erdő területe
első. oszta\'lyu mesehős
V > v heves rí lakója * v v erbium, trícium >
gondoskodik róla ... mAIl (légiposta)
r tűzhely sütője v páratlan lózung! aprólékról készült leves > v terebé-l1es korona\'jli növénv
szt\'nész (la\'szló) békeidő közepe!
apró rovarok > mérgező gomfca > v v színész (oszkár) * félhold! nyitott bánya-folyosó v
mutató névmás solyma\'rl üzem lauda
r v törmelék, szemet > hői név > v kart okoz v jód >
mar . . . pl ata indonéz, spanyol autójel részleges pa\'nik! wyakmele-g(tó\'
pénzintézet > v nitrogén sajó egynemű &etűi száraz-sa\'g > v v kerti szerszám > v
zkppelin csokifajta gépkocsi, röv.
r I v v geodéziai műszer newton v
gyó\'r-mo-son -sop-ron m.-1 lakos N v tanintézet > -
Beküldés\') liüláridíí: A leggazdagabb a takarékos, Klára olvasóink nyertek tl«-
július 25. a legszegényebb a zsugort. gyedeves Kanizsa Dél-Zului
Lapunk 27. számában meg- A sorsoláson Bedőnek Iván, Hetilap előfizetést, melyet
jeleut keresztrejtvény helyes Királyfi Ilona, Menyhárt Ger- szerkesztőségünkben vehetnek
megfejtése: gíí, Nyírit Bálintné, Zsánccz át.
HOROSZKÓP
A 30. hétre
1997. július 18.
KANIZSA -
Erdős László festőművész fia. Felesége Faragó Ágnes tanácsos, az állami zeneiskola tanára. Három fiúk van, Márton, Ádám, Gergely. 1971-ben érettségizett a Landler Jenő Gimnáziumban. Versenyszerűen atlctizált az Olajbányász SE színeiben. Országos serdülő, majd ifjúsági kerettag volt. 1977-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán doktori oklevelet szerzett. 1980-tól a Nagykanizsai Úgyvédi
DR. ERDŐS LÁSZLÓ
ügyvéd
RÁK HAVÁBAN SZÜLETETT
Munkaközösség tagjaként ügyvéd; 1991-től magánügyvéd, a Zala Megyei Ügyvédi Kamara Etikai Bizottságának elnöke.
Családjáról, édesapjáról kérdezzük. Erdős László festőművészt gyakran elkíséri, ha kiállításra, megnyitóra, megbeszélésre kell mennie. 1997-ben Zalaegerszegen volt kiállítása, jelenleg a Nagykanizsai Kórház Sebészeti Osztályán láthatók édesapja képei.
Mindhárom fiúgyermekére büszke, Marci 16 éves. Történelem, irodalom, művészetek érdeklik. Kamaszgyerek költői próbálkozásai vannak. Ádám szintén a Batthyány Gimnáziumba jár. Jól tanul. Egyelőre a számítógépek érdeklik. A legkisebb fiú még óvodás.
Felesége jótékony célú hangversenyt szervezett a szülészet javára hagyományteremtő célzattal, a zeneiskola tanárainak és tehetséges növendékeinek közreműködésével. Erdős László mindenben támogatja és menedzseli.
A gyermeknevelésnél a jómodort, intellektuális érdeklődést szorgalmazzák. Iskolai tanulmányaikon kívül arra inspirálják gyermekeiket, hogy valamiben mélyedjenek el. Otthonról is hozzák az útravalót azon túl, amit az iskola adhat.
BARKOCHBA - KATEGÓRIA
fifty-fifty
hónap ne
ve , RÖV.
Somogyi
va\'ros
indonéz sziget
szertartás rend
HEVES h. SZÉKHELYE
serte\'s ige\'je
ha\'nya-tott
SORSÚ
konyha-Kerti
NÖVÉNY
vegyileg tisztít
romai császár
részben megeszi !
-V-
-FERE
nyájat az akolba hajt
romai 52.
dél-afrikai holland
gléda
sál végei !
ilyen láda is van
fekete i. regénye
mondat eleme
10
egyes!
Robin ... (legendás
HÓ\'s)
5. lem regénye
gyógynövény
M
A számozott négyzetekbe írt betűket sorrendben összeolvasva Móra Ferenc egyik regényének címét kapjuk.
Beküldési határidő: 1997. július 25.
Lapunk 27. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
De egyszer sem kerültél sorra!
A sorsoláson Adács Viktória, Czipó Viola, Ger-gics Henrik, Gyimes Igor, Kesernyék Sarolta olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
III. 21-IV. 20.
Milyen jó neked. hogy itt a nyár. inert mind .i napsütés, mind a zivatar felhók eltakarnak mindent, amire mostanában nem lehetsz büszke Jó lenne azonban a jovón gondolkodnod, uiert a korábbiakkal ellentétben nem megy majd minden simán Jószeivncséd egy időre elhagyott, valami másban kell híznod.
Bika: IV. 21-V. 20.
Hiszékeny vagy\' Ne légy. nwri pórul lársz. Környezetedben sok olyan személy ólálkodik, akitől semmi jóra nem szániflliatsz. Magadnak inkább bele kellene nézni mélyen a tükörbe és többször elmondani; csak magadban bízz!
Ikrek: V. 2I-VI. 21.
Nem szerencsés és számodra nem előnyös, ha semmiféle kompromisszumra, ¦j^\\t¦ toleranciára nincs hajlandóság benned. wMmm% Ezzel kirekeszted magad, amely egy idő után nem vet jó fényt rád. D kell fogadni, hogy másnak is van véleménye, amely nem mindig kell hogy egyezzen a tiéddel.
Rák: VI. 22-VII. 22.
^¦^tjS1 A csillagok állása szerint rövid időn be-
ppVA lul egészen jó irányba fordul a sorsod. Fa^jjJ Lehel, hogy ezek kis lépésenként felent-mdumm kezó pozitív változások, de nem kell elégedetlennek és t ii re Íme Üe intek lenni. Gondolj arra, hogy az elmúlt időszakban mennyivel több ió volt, mint rossz. Na. ugye\'
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Csalódni is tudni kell. Ha mást nem sikerült, bízz a jövőben, de ne annyira, hogy a következő siker tel enséglv belebetegedj. Tudod. ;tz élei célja a küzdés maga. Hogy neked ebből bőven voll eddig is.\' Hál istenein, van. akinek színesebb elet jut osztáh részül.
Szűz:
VIII. 24-IX. 23.
A mOStani közérzeted természetes, ck-Lalán az a bizonyos léc túl magasra volt helyezve. A lényeg, hogy átvitted, mert
mondják azi. hogy tói kell ala|x>zni alihoz. hogy valamikor nagy eredmény következzen Most ezeket az alapokat raktad le Bizakodj, mert már a földből kilátszanak a falak
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Kétségek gyötörnek? És még csodálkozol ezen? Tudhatnád, hogy ez végig log kísérni az egész életeden, inert ilyennek szuleltél, a világ nagyobb része meg olyannak, amilyen. Arra azonban figyeli, hogy ne lássák lelki vívódásaidat, inkább az erődet, a magabiztosságot és azt. hogy senmii áron nem lehet léged megfutamítani.
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Nem szép dolog mások levesébe kopni, de megbocsátható, ha erre kényszerülsz. \\Mt?m)É Hiszen te alapjában véve !6 és becsü-¦B&^fl le les vagy, éleiért is e/l igazolja I la eg> kicsit tisztességtelenebb lennél csak a törvényességen és a )óízlésen belül sokkal többre vinnéd Ja. de az erkölcs\' És a matéria?
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Adri meg minden segítségedet annak, aki erre nagyon vár és boldogsága tőled függ. Itt segítesz neki. minden hálájára, szereletére számíthatsz.. (Ez nem azt jelenti, hogy csupán eiiől tttgg a dolog.) A sors konyj vében az van megírva, hogy közeli hozza tartozód mostanában sok oroméi okoz neked. A lobbi meglepetés.
XII. 23-1. 20.
Ne törje kedved a nyári nátha, torokgyulladás. Valamilyen úton te is elindultál, amely ha nem is gyors, de biztos sikereket tartogat számodra. A csapatmunkában számítanak rád. szükség van a tnegbfz-ható emberekre.
Vízü
intő: I. 21-11. 20.
A családi Ünnep léged kevésbé érintett meg? Nem tudsz örülni más boldogságának, ha te magad nem vagy boldog? Tegyél ellene. Dem kell a stlltga-lainbra várni. Kicsit több élet. több vitalitás, aktivitás és máris nyeregben lehelsz..\'
Halak: II. 21-111. 20.
¦jjrrr"^ Nem ez az évszak az, amikor lubickol-WtKtiM hatsz, de túl kell lenni a nyáron és még | íMbI egy ludeg télen is ahhoz, hogy a tavasz Ur3fl jótékony hatását erezed Ne félj más lé-ren nem kell vámod mindenféle jótékony hatásokra, a csillagok állása és jóakaróid poZttíV áramlatokat hoznak számodra. A gonoszok is tovább próbálkoznak, de legalább edződsz, nem hagyod el magad
-. .
24 , KANIZSA - Sfiont 1997. j úli us 18.
Noteszlapok...
Szép számmal vannak olyanok, akik rendszeres látogatói a különböző technikai sportágak versenyeinek, s egyre többen azok is, akik már bele-belekóstolgattak a megmérettetés lehetőségébe is úgy, hogy nyeregbe pattantak, versenyautóba ültek, vízre szálltak, esetleg egy-egy pilótafülkébe is bemerészkedtek és levegőbe emelkedtek. Utóbbiak körébe tartozók átélik, de az előzőek is tudják, hogy a technikai sportágakban versenyzők mit elkövetnek annak érdekében, hogy az ő gépük legyen a legcsodálatosabb, a leggyorsabb, a legjobb. Már szinte azt is lehet mondani, hogy szerelmesek tárgyi versenytársukba, gyakran orol is érte a barátnő, feleség, hacsak nem állandó látogatója - általában az - 5 is ezeknek a viadaloknak, futamoknak. Az ilyen technikai versenyek legutóbbi fordulóiban kukkantottunk mi is bele.
KERÉKPÁR
Július 13-án, vasárnap került megrendezésre Zalaegerszegen a Chio-Chips, már hagyományos kerékpáros futam, melyre a házigazdákon kívül szép számmal érkeztek kerekesek Nagykanizsáról, Keszthelyről, Kaposvárról, Nágocsról, de akadt szombathelyi színekben induló is. Nagykanizsáról mintegy tizennégyen vállalták, hogy nekilódulnak a 20 kilométeres országúti távnak. Többségük a Kanizsa Kerékpáros Klub színeiben versenyez, de egyéni biciklisek is ratjhoz álltak, melyek közül külön ki kell emelni az 1926-os születésű Ács
AZ A CSODALATOS TECHNIKA...
Hetvenegy évesen még fiatal
Istvánt, aki annak ellenére, hogy már 71 éves, fantasztikus tempóra képes. Most is nem kevés tizen-hu-szonévesnél jobb idővel, 33:36 perc alatt gyűrte le a húsz kilométert.
- Reggel vonatra ültem, a gépemmel együtt, úgy jöttem el Zalaegerszegre, most pedig felülök a kerékpáromra és hazabiciklizek Nagykanizsára - mondta Pista bácsi a verseny után. - Készülnöm kell a következő hazai próbatételre, amelyen 100 km-t (!) kell majd hajtani - hangoztatta, majd fiatalos lendülettel valóban nyeregbe pattant, hogy újabb 50 kilométer megtétele után hazaérjen. Ha már a technikai sportágakról van szó, most sem szabad elfelejtkezni a „technika ördögéről", aki bizony jelen van minden futamon, csak mást és mást tréfál meg. Most például egy zalatriatlonos kerekessel űzött csúfot, aki már felállt a rajthoz - percenként indultak a versenyzők -, amikor egy óriási durranás hallatszott, majd a biciklije egyik gumijából pillanatok alatt eltűnt minden levegő...
Nézzük az eredményeket is!
A férfi felnőttek között, meg az egész mezőnyben a Kanizsa Kerékpáros Klub versenyzője, Kiskó Gábor volt a leggyorsabb, s biztosan győzött nagy vetélytársa, a zalaegerszegi Varga Ferenc előtt. Ha egy szekér meglódul, már nem
NYÁRI JUDO EDZŐTÁBOR
A MAV NTE Judo Szakosztálya Balatongyörökön 1997. június 21—27-ig Nemzetközi Judo Edzőtábort rendezett. A MÁV ju-dokái mellett marosvásárhelyi ju-dósok is szép számmal vettek részt a táborozáson.
A közel 40 fős csoport tagjai a gyakorlás mellett túrákon, kirándulásokon, különböző vetélkedőkön mutathatták meg, mire képesek. Legnagyobb sikere (az edzések mellett) a tájékozódó túrának volt, amelyen többek között lövészet, kötélen való függeszkedés, gázálarcos futás, úszás is szerepelt.
Az edzéseket Csép Dezső, a marosvásárhelyi klub edzője és
Mester József, a MÁV edzője tartotta. A tábor zárásaként versenyen bizonyíthatták, ki a jobb a tatamin.
A versenyen elért helyezések:
MÁV: I. hely: Németh József, Kling Ádám, Vörös Enikő, Hóbár Péter. II. hely: Molnár Tamás. III. hely: Mester Marcell, Mester Szabolcs.
Marosvásárhely: II. hely: Ste-fanescu Cristina, Szatmári Barna, Morar Lucián. III. hely: Patru Dániel, Csépő Zoltán, Stepanu Claudiu.
A táborozás Romániában folytatódik augusztus hónapban, amely már az őszi versenyekre való felkészülést szolgálja.
SAVÁRIA KUPÁN A MOZGÁSSÉRÜLTEK
A Hamburger SE vezetése évek óta kiemelten gondozza a mozgássérültek sportját, ahol több sportágban is jeleskednek a versenyzők.
Legutóbb a tizenkettedik alkalommal sorra került Savária Kupán vettek részt a kanizsaiak. Az atléták mezőnyében az edzői teendőket is végző Virovecz László a versenyben negyedik helyezést
ért el, akinek versenyzői közül kitűnt Józsvai Tamás két aranyéremmel (megnyerte a 100 m síkfutást és a távolugrást) és Lakatos Szilárd, aki gerelyhajításban arany-, diszkoszvetésben pedig bronzérmet szerzett. Az asztaliteniszezőknél Kopár Ágota folytatta jó szereplését, aki egyéniben a negyedik helyen végzett.
B.A.
könnyű megállítani - mondja a közmondás, s bizony a kanizsaiak szekere ezen a futamon valóban meglódult. A hölgyek között Bödör Krisztina - mint kajakos is halmozza a sikereket - (Kanizsa KK) lett az első Szász Orsolya és Boldizsár Borbála előtt, míg az ifjú férfiaknál Skáfár Csaba (Zalatriatlon) nyert. A serdülő fiúknál a dobogó mindhárom fokára kanizsai állhatott, mégpedig sorrendben: Borsodi Ákos (27:25:89), Borsos Dénes (28:35:00) és Hóbár Donát (29:05:04). A senior kategóriában indultak - a már említett Ács István mellett - Kanizsáról is versenyzők, akik között Horváth József igazolta, hogy nem csak a biciklije jó, hanem bírja még ő is a tempót és nyert.
AUTÓKROSSZ
A harmadik országos bajnoki futamot az Eger melletti Bogácson rendezte meg a Magyar Autósport Szövetség, melyről természetesen nem hiányoztak a kanizsai pilóták sem, akik ma már két klub színeiben versenyeznek. Az élre kívánkozik az alig tízéves ifj. Balta Ferenc (Magic Autócross Team), kinek igazán megjött az étvágya, s a kanizsai futamon elért harmadik, Orosházán megszerzett második helyezése után ezúttal el.ső lett, az aranykoszorú került a nyakába. Sőt
ezek után már összetettben is vezeti a bajnoki rangsort! Fokozatosan jön fel Radák Attila is, a technika ördöge békén hagyta - nem úgy, mint Nagykanizsán -, az 1600 kcm alatti kategóriában második lett.
- Az osztrák, de dömsödi színekben szereplő Johann Gusenleit-ner jobban rajtolt, mint én, de próbáltam szorosan „rátapadni". Nagyon jó „vasszöcskével" rendelkezik, ezért sikerült megtartania az első pozíciót, nerh vagyok azonban elégedetlen az ezüstkoszorúval és a második helyért járó pontokkal -mondta a kis Radák, aki a tavalyi évben kategóriájának országos bajnokságában a dobogó harmadik fokán végzett. Étvágya azért neki is van...
MOTORCSÓNAK
Nem kis feladatra vállalkozott a Kanizsától 25 km-re fekvő Gyékényes, pontosabban a főszervező nagykanizsai Király Power Team, amikor felvállalta, hogy a bányatavon megrendezik a Formula 500-as motorcsónak Európa-bajnoki futamát. Szombaton és vasárnap több, mint tízezer kanizsai és a sportág iránt érdeklődő embernek biztosítva így remek szórakozási lehetőséget és látványosságot. Aki mer, az nyer...
Üeregi László
HELYTÁLLÁS ZÁGRÁBBAN
A kajak-kenu sportban tart a nagyüzem, sorozatban zajlanak a hazai és nemzetközi korcsoportos versenyek, amelyekről nem hiányoznak a Kanizsa Kajak-Kenu Klub tehetségei.
A Héder-tanítvány ok legutóbb Zágrábban szálltak hajóba, ahol több mint százötven versenyzővel rendeztek meghívásos nemzetközi versenyt.
Az 500 méteres távokon hárman végeztek az élen. köztük az újonc Szép Vendel remekelt, a felnőtteknél Fodor Krisztina, valamint a Varga Gábor-Varga
Péter hajó is elsőként ért a célba. K-l-ben Varga Gábor ezüstérmes lett, Péter a hatodik helyezett. Az ifjúságiak mezőnyében Szabó Gábor negyedik, Réti Gábor hatodik lett. Az újonc lányoknál Takács Tímea nyolcadik. Cserjés Veronika a kilencedik helyen végzett.
A serdülő lányoknál hatodik Schauffhauser Yvett.
K-2 ifjúságiaknál bronzérmet szerzett Szabó Gábor-Réti Gábor, a serdülőknél hetedik lett a Schaffhauser—Sabján hajó.
b.a.
TESZTELNEK AZ OLAJOSOK
A labdarúgó NB 1 B-re készülő Olajbányász FC gárdája bizony nehezen áll össze, és a bajnoki rajt előtt két héttel még számos nyitott kérdés van. A hírek szerint eléggé sokan távoznak, és lapzártáig csak az a biztos, hogy Kovács László (volt ZTE és Sopron) és Somogyi József (volt Kiskatii zsa, Kecskemét) a piros-kékeknél folytatja, ám a többi új szerzemény ügyében a hét végén születik döntés. Mindenesetre folyik a tesztelés, a Rákóczi KFC ellen is több próbajátékos szere-
pelt a csapatban, amely Kaposváron 2:1 arányban vesztett, amikor a következők szerepeltek a csapatban: Czigóth - Pálfi - Gyulai, Kiss - Gersics, Horváth J., (Szűcs Z.), Kovács L. (Hollen-der), Vrnomarkovics (Szálai) -Gordián (Kovács T.). Horváth L., Papp (Farkas-).
Az olajosok a hazai főpróbát holnap (szombaton) tartják az Olajbányász pályán, ahol 11 órakor kezdenek a Matáv SC Sopron (ugyancsak NB I B-s) csapatával.
B. A.
KANIZSA - Sfu^u
1997. július IX. 25
LEMARADTAK A DOBOGÓRÓL
Csapó, az újoncok legeredményesebb játékosa
A sörgyári pingpongozok újoncként rajtoltak az 1996/97. évi NB II-ben, annak 10 csapatos Barna-csoportjában Jakabfi Imre edző vezeté-. sével.
A sörgyári férfiak ügyes csapata merész tervekkel vágott neki első NB II-es évadjának s mindenképpen éremre biztos esélyesként zárta az el-
ső félidőt, az őszi sorozatot. Öt győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel tanyáztak a harmadik helyen a kirobbanó formában játszó Csapó és Holecz vezérletével, ám dicséretesen teljesített Beck és Gerencsér Árpád is.
- A tavasz nem a miénk volt. A folytatásban nem voltak még gondok, hiszen zsi-
nórban három győzelmet arattunk, majd Holecz és Gerencsér Árpád munkahelyi elfoglaltság miatt nem járhatott edzésre s ez meglátszott játékukon. Zsinórban elment négy mérkőzés. A bajnok és a mezőnyből kiemelkedő kaposváriak megérdemelten nyertek ellenünk, de a celldömölki, székesfehérvári és a KSI II. csapat elleni vereség miatt csak az ötödik helyet tudták megszerezni. Lemaradtunk tehát a dobogóról s bizony csalódott vagyok, mert a képességek alapján érmeseknek kellett volna lenni - magyarázta az edző.
A bajnok Kaposvár (35 pont) mögött szoros volt az élcsoport: 2. Celldömölk (27), 3. Dunaújváros (23), 4. Székesfehérvár (22), 5. Sörgyár 21 pont (10 győzelem, 1 döntetlen, 7 vereség), 6. KSI II. 17 pont.
A szakvezetés az említett játékosokon túl Gerencsér Miklóst szerepeltette az évad során, amikor az újonc csapatban, az éves értékelésben Csa-
BENTMARADTAK
Az asztalitenisz NB III. Kehr-ling-csoportjában szerepelt a Sörgyár II. csapata, amelyben a rutinos játékosok mellett a fiatal tehetségek, az utánpótlás versenyzők kaptak nagyszerű játéklehetőséget.
Az őszi sorozatban a fiúk pontatlannak bizonyultak a 11 csapatos mezőnyben, miközben két mérkőzés is „elment". A tavaszi idényben aztán segítségként beszállt a csapatba az NB II-es kerettag Gerencsér Miklós, akinek eredményességéhez felzárkózott Tuboly és Jakabfi, valamint feljavultak a fiatalok is (Varga Zsolt, Lakics László, Bicsak Attila).
A tett erőfeszítések végül is sikerrel jártak, a csapat szerzett négy győzelmet s ezzel a kilencedik helyen végzett, ami a bent-maradást jelentette.
- Nekünk az NB III. mindenképpen kell, hiszen itt alapozhatnak azok a fiúk, akik saját ne-velésűek, egykor majd erősségei lehetnek a sörgyári minőségi csapatnak. A játéklehetőség, a rendszeres megmérettetés ősztől folytatódhat, a gyerekek fejlődése biztosítható s most ez a lényeg - hangoztatta Jakabfi Imre, aki nem csak szakvezetőként, hanem játékosként is segítette a sörgyáriakat.
KANIZSA KUPA
A megyei és a városi asztalitenisz szakszövetség, a Sörgyár .szakosztálya harmadik alkalommal rendezte meg a Kanizsa Kupa országos meghívásos korcsoportos versenyt.
Az ideális feltételt biztosító Thury SZKI tornateremben bonyolították le a kupaversenyt a sörgyári vezetés jelentős támogatása mellett. A reggeltől estig tartó nagyüzem sztárja a serdülő válogatott Katus, (KSI) volt, de nagyon szépen szerepeltek a .sörgyári versenyzők is.
- Hosszú, fárasztó, de nagyon sikeres rendezvény volt a harmadik alkalommal sorra került kupaverseny. Több mint százan versenyeztek, nagy volt a mezőny, rengeteg a mérkőzés, ami sokat követelt a gyerekektől, de tőlünk is - említette Szakonyi István, a sportági megszállott, a városi szövetség idős, fáradhatatlan vezetője.
A serdülők mezőnyében Katus remek játékkal aratott kupagyőzelmet. Az ifjúságiaknál Németh (KSI) végzett az élen, a sörgyári Varga Zsolt ötödik, Lakics László hatodik helyen végzett.
A felnőttek egyéni versenyében az esélyes sörgyári Csapót a döntőben az egerszegi Fazekas legyőzte, míg párosban a kanizsai .sikerről a Csapó-Beck duó gondoskodott, és Tuboly is érmes
lett, aki Katussal az oldalán a harmadik helyet szerezte meg.
MIHÁLDI SIKEREK
A megyei újonc és serdülő versenyzők Miháld Kupa asztalitenisz korcsoportos viadalán a lányoknál a miháldi, a fiúknál a vonyarcvashegyi fiatalok jeleskedtek.
Az újonc lányok versenyét a miháldi Varga Mariann nyerte Molnár Franciska (Körösi-Kanizsa Kft), a miháldi Horváth Csilla és Horváth Tünde előtt. Serdülő korcsoportban Babai Eliza-beth (Miháld) végzett az élen Kelemen Mária (Körösi), Török Anna (Miháld) és Újházi Csilla (Körösi) előtt.
Az újonc fiúknál Bolf András (Körösi) a második helyen végzett.
BECKÉK SIKERE
Hévízen bonyolították le az egészségügyi dolgozók asztalitenisz tornáját, amelyre immár huszonkettedik alkalommal került sor.
A megyék közötti viadalt Zala nyerte, amelyhez jelentős mértékben hozzájárultak a szakágban jeleskedő kanizsai Beckék. Gábor megnyerte a férfi egyest, Szilvia bronzérmes lett. Gábor a keszthelyi Nyirővel az oldalán élen végzett a párosban, míg a vegyespárosban Beckék lettek aranyosak.
B.A.
pó nyújtotta a legjobb átlagot Beck előtt.
A működési feltételek biztosítottak voltak, anyagi gondjaink nem voltak. Élveztük a sörgyári vezetés bizalmát és éppen ezért is újabb merész terveket fogalmaztunk meg: erősítenünk kell és bajnokok leszünk a szeptember közepén rajtoló új bajnokságban -mondta határozottan Jakabfi Imre._
Balogh Antal
TERMÉSZETJÁRÓK
Az Olajipari Természetbarát Egyesület július 20-án (vasárnap) Várföldére szervez túrát, amelyre a vezetés, túravezetők várják az érdeklődőket. Indulás 7.50 órakor az autóbuszállomásról. A könnyű gyalogtúra útvonala: Bánokszentgyörgy-Várfölde-Horgásztavak és vissza útvonalon. A táv: 8 km. Visszaérkezés: 16.15 óra.
-ba-
SAMSUNG MAGYAR KUPA
A labdarúgó kupasorozatban, a legjobb 32 közé jutásért tizenhat csoportban küzdenek az érdekelt csapatok, köztük az Olajbányász FC NB I B-s gárdája. A kanizsai piros-kékek a tizenötödik csoportba lettek sorsolva, akik a megyeiben szereplő Nagyberki, az NB II-es Sárvár és az élvonalbeli Győri ETO KC csapatával mérkőznek.
Az egyfordulós körmérkőzéses rendszerű küzdelmekből a legjobb 32 közé az 1-2. helyen végzett csapatok jutnak be.
Az olajosok július 30-án Sárváron kezdenek, majd augusztus 13-án Nagyberki vendégei lesznek. A csoportmérkőzések záró fordulóját augusztus 27-én rendezik, amikor az Olajbányász FC gárdája a Győri ETO KC ellen mérkőzik a Zárda úti stadionban.
B. A.
26
KANIZSA - Sfuwt
1997. július 18.
Csúfosan szerepelt, s még csúfosabban zárta az 1996/97-es bajnoki évadot az N. Izzó SE férfi kézilabdacsapata: elbúcsúzott az első osztálytól a Jéki-legénység, kiesett az NB [-bői. A megelőző évben a szerencse még segített, az idén már az sem...
Az indulásnál pedig azt fogalmazta meg az egyesület, a csapat vezetése is, no meg a játékosok, hogy nem bízzák az utolsó percekre a dolgot, nem akarják a bajnoki véghajrában a körmüket rágni, hogy vajon sikerül-e az élvonal megtartása. S erre mi lett az eredmény? Az utolsó percekre hagyták, a körmüket rágták, s végül kiestek! A figyelmeztető jelek pedig állandóan jelen voltak, már a bajnokság télidejében, majd hétről-hétre, napról-napra. Azt azért nem mondhatjuk és nem is mondjuk, hogy nem történtek bizonyos lépések a zuha-¦nás megállítására, de azok csak tapogatózó jellegűek voltak, melyek nem érték el, s nem is érhették el a kívánt hatást. A „vendégek" mellé leigazolták még Dunaújvárosból Csermák Gábort és Juhász Gábort, s Szegedről Farkas Rolandot, de nem tudták leigazolni az együttes számára a nélkülözhetetlen belső összetartozást, kohézióerőt, tüzet, ami még nagyon, de nagyon kellett volna.
A lehetőségekre ugyanakkor ezúttal sem lehet panasz, hiszen még az utolsó fordulókban is élt a „zászló", a mentőöv, csak hát elmaradt a rúdba, az övbe való kapaszkodás. Nyugodtan kimondhatjuk azt is, hogy lélekben olyanok adták fel leghamarabb, akiknek ki kellett volna tartani a legtovább, s nem siránkozással elhárítani a felelősséget.
Az elmúlt hetekben kiderült, hogy az az NK. Hungária (Székesfehérvár), aki az utolsó fordulóban, Nagykanizsán is meg tudta verni az izzós, de nem izzó csapatot hazai közönsége előU, nem indul az NB I-ben, visszalép az első osztálytól. Ezért a szövetség osztályozót írt ki a legjobb NB l-es kieső - még erről is lecsúszott a Jéki-gárda - és az NB I/B második helyezett csapatai számára. Érdemes elgondolkodni: - milyen könnyen bennmaradhatott volna az együttes!
Igaz, itt az újabb kérdés: - ha most osztályozóra kellene menni, milyen csapattal indulnának útra?
Ezzel elérkeztünk a máig, a van is, meg nincs is szakosztályig, csapatig. Úton-útfélen azt hallja az ember, hogy darabjára esett szét az együttes, aki csak tehette szedte a sátorfáját, lejárt vagy le nem járt szerződéstől függetlenül, illetve azt is suttogják, hogy nem rendezte számláját a sportolók felé a sportegyesület, ezért a kézilabdások és a volt edző várja, hogy a tartozás kiegyenlítésre kerüljön.
Ezek után kerestük meg a sportegyesület elnökét, Musits Ferencet, hogy válaszoljon néhány kérdésünkre.
- Az Izzó SE nevezte az NB I/B-be a férfi kézilabdásait?
- Igen, megküldtük nevezésünket az 1997/98-as bajnoki évadra, annak ellenére, hogy nincsenek
MIRE VARNAK A FÉRFI KÉZISEK?
Rodek Attila gólt ló\'.
rendezve még a csapat feltételei.
- Többször is kértünk é.s kaptunk is találkozási lehetőséget a polgármesteri feladatkört is ellátó Tüttő István alpolgármestertől. Végleges választ azonban arra nem, hogy a csapat pénzügyi támogatása hogyan fog realizálódni.
- A bajnokság befejezése óta találkoztak már a „megmaradt" játékosokkal?
- Nem, nem láttam értelmét. Hogyan beszéljek úgy a csapattal, hogy nem tudok konkrétumokat mondani? Ahhoz, hogy az NB I/B-ben való szereplést fel tudjuk vállalni, jelentős támogatásra lenne szükség, s az sem titok, hogy az élvonalból való kiesés miatt a még meglévő szponzorok is visz-szaléptek. ígéretet kaptam az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság vezetőjétől, dr. Horváth Györgytől, hogy írásban kapok választ a felvetett kérdéseinkre és kéréseinkre.
- A tervek szerint mikor kezdő-
dik el a csapat felkészülése az új bajnoki évre?
- Úgy döntöttünk, hogy augusztus elsejével indulunk, előtte azonban le kell ülnünk a játékosokkal egy beszélgetésre, s tisztázni a dolgok rendezetlen részeit.
- A csapatból kik maradtak Kanizsán, kikre lehet egyáltalán számítani?
- A három kapus - Mészáros, Vártok, Nagyvizeli - jelen van, annak ellenére, hogy Mészáros megpróbált eligazolni. Tudomásom szerint számíthatunk Hunglerre, Monostorira, Rodekre (képünkön) és Petrovicsra is, - utóbbiról másként szól a fáma -, s itt vannak az ifis-táink. akik közül néhányan felkerülnek majd a felnőtt keretbe. Szigetvárról szeretnénk ha visszakerülne Fónagy László, valamint Le-tenyéről Baksa István és Kurusta Sándor.
- Információink szerint az NB I/B-ből kiesett Letenye is nevezett, mégpedig az NB II-be, akkor ah-
hoz, hogy átigazoljanak játékosokat tárgyalni, s valószínű, hogy fizetni is kell.
- A nevezésükről én is hallottam... Arról is azonban, hogy Ku-rustáról május óta nincs hírük, mivel a Balaton-parton dolgozik, valahol egy vendéglátóegységet vezet.
- Az edzőkérdést hogyan rendezik?
- Nincs rá pénzünk és nem is akarunk főfoglalkozású edzőt foglalkoztatni, ezért várhatóan a technikai vezető feladatokat eddig is ellátó Ojtó Tamás fogja vezetni az edzéseket, de végleges döntés még nincs.
- Az elmondottakból kiderült, hogy a játékosállomány összetétele is rendkívül képlékeny, nem beszélve arról, hogy nem ártana esetleg igazolni is.
- Többször elmondtam már é.s továbbra is nagy gondnak látom, hogy Nagykanizsán nincs főiskola, így előbb-utóbb azok is „eltűnnek", akik az ifjúsági csapatban tigye-lemreméltóan szerepelnek, s fantázia van a fejlődőképességükben, élvonalbeli szerepeltetésükben. Most is vannak olyanok, akikről azért kell lemondanunk, mert továbbtanulnak, s elmennek más városokba, egyetemre vagy főiskolára.
- Visszatérve a kézilabdacsapat második vonalbeli szerepeltetésének a feltételeire, korábban kornoly összegeket költöttek arra, hogy bérelték az Olajbányász munkacsarnokát. Ez most másképpen lesz?
- Igen. a jövőben a mérkőzéseken és az edzéseken is térítésmentesen használhatjuk a sportcsarnokot.
- Erről írásban kaptak értesítést?
- Nem. A Polgármesteri Hivatal sportcsoport vezetője, Kápolnás Zoltán szóbeli tájékoztatása alapján értesültem az intézkedésről.
- A bajnoki rajtig, de még a lelkészülés megkezdéséig, tehát augusztus elsejéig is lesz bőven teendője az Izzó SE elnökségének.
- így igaz, mert nagyon rossz a bizonytalanság, s tudnunk kell, hogy pontosan mire is számíthatunk ahhoz, hogy összehívjuk a csapatot, s nekilássunk az új bajnoki évnek - mondta befejezésül Musits Ferenc.
Befejezésül érdemes visszatérni a címre, mely egy kérdést takar: mire is várnak a férfi kézisek? Azt tudjuk, s ezt a játékosok egy részével való találkozáskor hallottuk, hogy ők először arra, hogy kifizessék feléjük az előző bajnoki évből fennálló jövedelmüket, mert ők is csak úgy vásárolhatnak a boltban, ha fizetnek...
Deregi László
1997. július 1$.
KANIZSA - /tpt*
CSfiSZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása
KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VEVŐKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.30-13.00-ig 13.30-16.00-ig
Nk-án a belvároshoz közel, 67 nm-es, 3 szobás, erkélyes, viz-órás, 8. emeleti, kp. fűtéses lakás azonnali beköltözéssel eladó.
Irányár: 2,1 mR. Kód: 105/97. (21936 K)_
A Csónakázó-tónál 10 éves, 108 nm-es, 3 szintes, 3 szobás, lő-zőfülkés, zuhanyzó + WC-vel ellátott zártkerti ház, 738 nm-es parkosított telekkel eladó. Irányár: 3 mR. Kód: 213/97. (23198
s_
Nk-n a Liszl utcában 54 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, vízórás, redőnyös, 4. emeleti lakás eladó, Irányár: 1,8 mR. Kód: 215/97. (23200 K}_
Sormáson 2 szobás, 90 nm-es, egyedi gázfűtéses, fürdőszobás, régi típusú család ház rnűheffyel es melléképületekkel, 2160 nm-es telekkel eladó vagy 2 szobás Nk-i lakásra cserélhető éhékegyezléléssel. Irányár: 2,1 mFl. Kód: 241/97
!23336 K) _
Nk-án a Kodály utcában 2 szobás, 2 erkélyes, 57 nm-es, vízórás, redőnyös, II. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,95 mR. Kód:
251/97. (23358 K)_
Nagyrécsén 1256 nm-es, 19 m széles telek, érvényes építési engedéllyel eladó. Irányár: 500 eR. Kód: 540. (23567 K) Kiskanizsán 20 éves, 3 szobás, 100 nm-es, egyedi gázlűléses család ház garázzsal, 1070 nm-es telekkel eladó. Irányár: 4,6
mR. Kód: 284/97. (23652 K)_
Nk-n a Városkapu krt-on 1+2 léJszobás, 57 nm-es, erkélyes, vízórás, I, emeleti lakás eladó. Irányár: 2,25 mR. Kód: 126/97. (23760 K)_
Kiskanizsán befejezés előtt adó, lelkész családi ház 1440 nm-es telekkel, 16 nm-es leJekszélessóggef, a leiken egy régi épülettel, nagy melléképülettel, tágas pincevei eladó. Irányár: 3,6 mR. Kód: 293/97. (23770 K)_
Nagybakónakon 60 éves, 60 nm-es, 2 szobás, komfort nélkül családi ház, 3600 nm-es telekkel, a talu központjában eladó.
Irányár: 1,6 mR. Kód: 296/97. (23773 K)_
Nk-án a belváros közelében csendes helyen, 80 nm-es, 2+2léi-szobás, erkélyes, vízórás, étkezős, 2. emeleti lakás garázzsal eladó Irányár: 5,6 mR + garázs 900 eR. Kód: 301/97. (23909
K)_
Nk-án a belvárosban 37 nm-es, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, vízórás, redőnyös, 1. emeleti, teljesen felújídl lakás eladó illetve földszinti, 1 vagy 1 + 1 félszobás lakásra cserélhető. Irányár: 1,9
mR. Kód: 315&7. (23910 K)_;_
Sormáson 80 nm-es, 2 szobás, komfortos család ház 1080 nm-es leiekkel, melléképületekkel eladó. Gáz bekölhető. Irányár:
1,25 mR. Kód: 316/97. (23911 K)_
Kiskanizsán 100 nm-es, 3 szobás, 25 éves, garázsos családi ház, különálló szoba-konyha lakrésszel, 2160 nm-es telekkel el-
adó. Irányár: 6 mR. Kód: 317/97. (23912 K)_
Molnáriban 32 éves, 98 nm-es, 3 szobás, komlortos család ház. melléképületekkel, 1347 nm-es telekkel, beköthető gázzal, csatornázva eladó vagy értékegyeztetéssel, 2 szobás lakásra
cserélhető Irányár 1,75 mR Kod: 295/97 !24144 K)_
Lelenyón 2+2 félszobás, 88 nm-es, 10 éves, löldszinli, egyedi lűlóses, vízórás, redőnyös, erkélyes lakás garázzsal eladó vagy Nagykanizsán il. környékén család házra, lakásra cseréhető értekegyeztetéssel. Irányár: 3,6 mR. Kód: 338/97. (24145 K)
Nk-n a belvároshoz közel, 2+1 léJszobás, 71 nm-es, erkélyes, vizórás, étkezős, cirkoíüléses. löldszinli, kitűnő állapotú lakás, július végi kiköltözéssel eladó. Irányár: 4,75 mR. Kód: 340/97.
(24147 K)_
Nk-n a Platán soron 43 nm-es, 1+1 télszobás, egyed lűlóses, 4. emeleti, vcórás, kitűnő állapotú lakás, azonnali beköltözéssel
eladó. Irányár: 2,15 mR. Kód: 344/97. (24150 K)_
Hahólon 3 szobás, 2 éves, összkomtortos család ház, egyénileg kialakítható tetőtérrel , 2447 nm-es telekkel eladó. Irányár:
1,95 mR. Kód: 431. (24283 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 2 szobás, felújított. 67 nm-es egyed gázlűléses, komfortos család házrész, 20 nm-es pincével eladó. Irányár: 2,6 mR. Kód: 680 (24284 K) Nk-n a belvároshoz közel 43 nm-es, í szobás, teljesen felújított, gázfűtéses, komfortos, család házrósz eladó vagy egyedi fűtéses, 2 szobás lakásra cseréftető 2. emeletig ériékegyeztetés-
sel. Irányár: 2,4 mR. Kód: 349/97. (24287 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 3+1 félszobás, 96 nm-es, 2 erkélyes, étkezős, 3. emeleti lakás, zuhanylülkével, külön fürdőszobával, 2 wc-vel, garázzsal eladó. Irányár: 5,8 mR. + 900 eR garázs.
Kód: 350/97. (24288 K)_
Nk-n a Kodály utcában 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, vizórás, redőnyös, lefújítoll, 4. emeleli lakás eladó. Irányár: 1,9 mR.
Kód: 353/97. (24289 K)_
Eszteregnyén 30 éves, 100 nm-es, 2+1 félszobás, félkomfortos, garázsos család ház, 2728 nm-es telekkel eladó. Irányár: 1,4
mR. Kód: 366/97. (24362 K)_
Nk-n a belvárosban frekventált helyen, 80 nm-es, 3 s2obás, egyed gázfűtéses, galériázhaló, garázsos, pincés, utcafronti, vállalkozásra is átalaklható lakás, zárt udvarral eladó, Irányár:
8,8 mR. Kód: 368/97. (24364 K)_
Nk-n a belvárosban 88 nm-es; 2+2 félszobás, 2 szintes, vízórás, összkomfortos, első emeleli lakás, 2 WC-vel. 2 erkéllyel eladó. Irányár: 5,1 mR. Kód. 369/97. (24365 K)_
Palinban 210 nm-es, 6+2 félszobás, 9 éves, 3 szintes, 3 fürdőszobás, egyed fűtéses család ház, 40 nm-es pincével, 25 nm-es garázzsal, 2148 nm-es telekkel eladó. Irányár: 12 mR
(24498 K)_\'_
Nk-n a Berzsenyi utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleti, egyed gázlűléses lakás eladó. Irányár: 2,5 mR. Kód:
131/97. (24500 K)_
Kiskanizsán 25 éves, 80 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses, garázsos, család ház, melléképületekkel eladó. Irányár: 3,6
mR. Kód: 372/97. (24508 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, csendes helyen, 100 nm-es, 3 szobás, étkezős, garázsos, pincés család ház, szerkezetkész tető-lérbeépilésel, 562 nm-es telekkel eladó. Irányár: 10 mR. Kód:
375/97 (24509 K)_
Nk-n az Irtás utcában 1+3 lélszobás, 69 nm-es, étkezős, víz-órás, 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 3,8 mR. Kód: 376L7.
(24510 K)__
Nk-n a Városkapu körúton 62 nm-es, 1+2 lélszobás, 3, emeleti
lakás eladó. Irányár: 1,7 mR. Kód: 433. (24524 K)_
Palinban 260 nm-es, 4 szobás, 12 éves, 2 szintes, 2 fürdőszobás, erkélyes, étkezős, 12 éves család ház, 60 nm-es kialakítóit üzletrésszel, 20 nm-es garázzsal, 2900 nm telekkel eladó.
Irányár: 13mR.Kód: 612. (24525 K)_
Eszteregnyén 3 szobás, 120 nm-es, 45 éves, összkomfortos család náz. 2000 nm-es telekkel, 20 nm-es garázzsal, mellék-épülelekkel eladó. Irányár: 2 mR. Kód: 637. (24526 K) Nk-n a belvárosban 122 nm-es, 3+1 lélszobás, egyed gázlűléses, 2. emeleti laks garázzsal eladó vagy 3 szobás egyed fűtéses lakásra cserélhető ért ók egy ezt éléssel Irányár: 5,5 mR.
Kód: 726. (24527 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 110 nm-es, 3 szobás, kofmortos, fel-újlásra szoruló család ház, 800 nm-es telekkel, tégla mellék-
épülettel eladó. Irányár:2,4 mR. Kód: 5/97. (24528 K)_
Kiskanizsán 80 %-ban lefójloll, 70 nm-es, 3 szobás család ház, 1440 nm-es telekkel, melléképülettel eladó. Irányár: 2,6
mR. Kód: 385/97. (24529 K)_
Nk-n a Csengery utcában a belvároshoz közel, 2 szobás, 60 nm-es, nagy konyhás, vizórás, pincés, egyed gázfűtéses, első emeleti lakás, azonnal bekóJlözéssel eladó. Irányár: 2,7 mR.
Kód: 386/97. (24530 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 98 nm-es, egyed gázlűléses család ház, 14 nm-es pincével, melléképülettel, 2232 nm-es telekkel, 15 m Ielekszélességgel eladó. Irányár: 5,5 mR. Kód: 388/97, (24531 K)
Nk-n a Kazanlak krt-on 3. emeleti, 1+2 félszobás, erkélyes, kitűnő állapotú lakás, egyed átalakításokkal eladó. Irányár: 2,1 mR.
Kód: 391/97. (24532 K)_
Nk-n a Platán soron III emeleli, 2 szobás, 54 nm-es, pincés, egyed gázlűléses lakás eladó vagy kisebb nagykanizsai család házra cserélhető. Irányár: 2,2 mR. Kód: 371 (24729 K) Nk-n 87 nm-es, 1+3 télszobás, 2 szintes, egyed gázfűtéses, társasházi lakás, garázzsal, 150 nm-es parkosított udvarral el-
adó. Irányár: 6,5 mR. Kód: 265/97. (24730 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 102 nm-es, 3 szobás, részben lekiji-toll, vállalkozásra alkaknas család ház, 20 nm-es pincével, 470 nm-es telekkel eladó, Irányár: 5,1 mR. Kód: 266/97. (24731 K) Kiskanizsán 3+1 lélszobás, 120 nm-es, egyed gázfűtéses család ház, 160 nm-es melléképülettel, dupla garázzsal, 18 nm-es pincével, 3000 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 5,2 mR. Kód:
393/97. (24732 K)_
Kiskanizsán 2 szobás, 62 nm-es, 40 éves, egyed gázfűtéses család ház, 841 nm-es telekkel, melléképületekkel eladó. Irány-ár: 4,5 mR. Kód: 394/97. (24733 K)_
Nk-n a Üszl utcában 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, 4. emeleli, központi lüléses lakás eladó. Irányár: 1,8 mR. Kód: 395/97.
(23734 K)_
Nk-n a belvárosban 54 nm-es, 2 szobás, egyed gázfűtéses, vízórás, 2. emeleti, erkélyes lakás, pincerósszel eladó. Irányár: 401/97. (23735 K)_
Kiskanizsán 140 nm-es, 5 szobás, 25 éves, egyed gázfűtéses, igényesen kialakított család ház, műhellyel, ipari árammal, dupla garázzsal. 1150 nm-es telekkel eladó. Irányár: 5,5 mR. Kód:
403/97. (23736 K)_
Palinban 8000 nm-es megosztható, éplési lelek, 20 nm-es leiekszélességgel, eladó. Irányár: 1,2 mR. Kód: 404&7. (23737
KJ_
Nk-n a belvároshoz közel 5+1 félszobás, 130 nm-es, egyed gázfűtéses, csald ház, 100 nm-es pincével, 1434 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 15 mR. Kód: 405/97. (23738 K)_
Nk-n a Liszt utcában 54 nm-es, 2 szobás, központi fűtéses, vízórás, löldszinti lakás eladó. Irányár: 1,8 mR. Kód: 410/97.
(23740 K)_
Nk-n a Munkás utcában 2+1 félszobás, 61 nm-es, étkezős, központi lűtéses, vízórás, redőnyös, földszinti lakás eladó. Irányár:
2,55 mR. (23741 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában 3 szobás, 72 nm-es, erkélyes, vízórás, egyed fűtéses kitűnő állapotú, igényes kialakítású, 4. emeleli lakás eladó, tányár: 4,4 mR. Kód: 417/97. (23742 K)
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371 Dr. Dolmányos István ügyvéd
Szolgáltatásunk kiterjed: mindennemű ingatlan ADÁS-VETEL-CSE-RE-BÉRBT?ADÁS-„Ingatl anok becslésére" (Okirat szerkesztése). Keresünk és kínálunk: családi házakat, lakásokat, albérleteket, telkeket, nyaralókat
Külföldiek részére megbízásból. ERÉNYÜNK A PONTOSSÁG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG. Ingatlanát a becsült értéken értékesítjük, a legkedvezőbb feltételek mellett.
Városunkban a legrégebben létesített é.s bevezetett iroda.
Ellátom a forgalmazási teendőkön túlmenően szükséges mindennemű
jogi teendőket.
Az iroda nyitvatartása: 8-18 óráig.
Zalakaroson kétszinten nyaraló üdültetés céljára alkalmas 6 szobás, kél lürdőszobás, nagy hal. 350 nm-es le-
rülel. Irányár: 4,6 mR, Hird sz. 12. (23958 K)_
Nk-n társasház eladó. Maort telepen 2 szinles társasházban 116 nm-es, 4 szobás, összkomfortos ház. Az alagsorban garázs, tároló helység van. A föndszinli rész egyben van, ahol minimális szint eltolással van a nappali a hall, a konhya, az éléskamra. Udvar és kisméretű kert tartozik a házhoz IRányár: 11 mFl. Hird.sz. 15. (23959
K)_
Nk-n lakás eladó. Rózsa utcában a szintellolásos épületekben 2-ik, emeleten, 2 szobás, 50 nm-es, egyedi fűtéses, felújított kitűnő beosztása, étkekzős lakás. Irányár:
2.250 mR. Hird.sz.: 27. (23960 K)_
Nk-n eladó lakás Liszt F. utcában 2 szobás, központi lűtéses négy emeleli, egyedi vizórás, telefonos, 54 nm-es teljesen felújítod lakás. Irányár: 2,2 mFl. Ugyanitt: 18 nm-es, aknás garázs eladó. Irányár: 650 eFl. Hird.sz.: 16
!23961 K)_
Nk-n eladó- lakás Maort telepen az erdész utcában 4. emeleti lakás, 38 nm-es, 1 szobás, egyedi fűtéses, önkormányzati. Irányár: 1.650 mFl. Hird.sz: 10. (29963 K) Nagykanizsa családi ház sáncban eladó. 4 szobha, 2 fürdőszobás, tetőtér beépítésű, 120 nm-es, családi ház. Garázzsal melléképületekkel eladó. Irányár: 5,5 mFl.
Hird.sz.: 36. (29964 K)_¦_
Nk-n eladó a Platánsor elején első emeleti, 2 szobás, külön tároló helyiséggel, 70 nm-es, kitűnő beosztású egyedi fűléses lakás eladó. Irányár: 2,6 mFt. Hird.sz.: 5.
(29965 K}_
Nemesdéden 3 szobás családi ház eladó. Egyedi fűtéses, lürdőszobás, beépíthető tetőtérrel 4.00 nm-es területtel, víz, villany, van, gázbekötése a faluban lolyamal-
ban van. Hird.sz.: 7. (29966 K)_
Eszteregnyén 3 szobás, 114 nm-es, lürdőszobás családi ház, nag ylerasszal, isllóval, központi fülessel. 2200 n-öl lerülellel eladó. Irányár: 2,5 mFl. Hird.: 19. (29967 K) Cserfői hegyen szőlő birtok eladó. 1200 n-öl gondozott állapotban, jó karban lévő présház, szoba konyhás, lomkamrás, pincével, külön gazdasági épület. Az ingatlanhoz teljes felszerelés, hordók, gépek, stb. tartoznak, a szőlő kordonművelésű, géppen könnyen gondozható. Irányár:
450 eR. Hird.sz: 37. (29968 K)_
Zalaújlakon családi ház eladó. 4 szobás, tetőtér beépítéses, ikerház lele 2000 nm-es, összterülettel, szoc.pol kedvezmény igénybe vehető Irányár: 2,5 mFl. Hird.sz: 6.
(29969 K)_
Eszteregnyén a hetes lőúthoz közel 2 szobás családi ház, garázzsal, melléképülelekkel, jó állapotban, víz, villany van, fürdőszoba kialakítható, 900 n-ö! telekkel gazdasági épületekkel eladó. Irányár: 1,5 mFl Hird.: 17.
(29970 K)_
Nk-n Zemplén Gy. utcában 4. emeleti, 3 szobás, már korszerűen épített, 67 nm-es, erkélyes, teleionos, külön wc-vel padlószönyeges nagyrészt felújított lakás eladó.
Irányra: 2.550 eR. Ft. Hird.sz: 18. (29974 K)_
Nk-n Miklósién családiház eladó. 2 szobás, 60 nm-es, régi építésű ház, jó állapotban, A házhoz 200 n-öl terület tartozik. Az udvaron 24 nm-es melléképület van. A ház a lalu közepén ápolt környezetben található. Irányár: 3
mFl. Hird.sz: 36. (29975 K)_
Nk-n eladó lakás. Hunyadi utcai 80 nm-es, nagyméretű, 2 szobás, + 2 félszobás, összkomfrotos, egyedi lűtéses lakás erkéjes a lakás alatt 18 nm-es garázs van. Irányár:
6,5 mFt. Hird.sz: 39. (29976 K) _
Nk-n lakás eladó. Kodály Z utcában 2,5 szobás, központi lűlóses lakás a 9. emeleten a szobák lelújíásra szorul-
nak. Irányár: 1,7 mFl. Hird.sz: 3. (29977 K)_
Nk-n lakás eladó. Csengery elején 1 emeleli 3 szobás 110 nm-es, egyedi lűlósü lakás orvosi rendelővel eladó
Irányár: 4,6 mFt. Hird.sz- 29. (29978 K)_
Csertői hegyen szőlőbirtok 674 n-öl ingatlanon telújított léglapince, a hozzátartozó felszerelés hordók és munkagépekkel eladó. Irányár: 450 eFl. Ft. Hird.sz: 11. (29981
KJ_
Nk-n lakás eladó. Zemplén Gy. u-ban, 7. emeleten, 3 szobás, erkélye, lomkamtával. nagy előszobával, 76 nm-es, központi lűlóses lakás. Irányár. 2,5 mFt. Hird.sz: 34. (29982 K)_
Nk-n eladó lakás. Csengery út elején, a város központjában, 3. emeleti, egyedi (űlósű, 1 szoba, konyha, fürdőszoba lakás eladó. Irányár: 2 mR. Hird. S/a. (29983 K)
Nk-n családi ház eladó a Sikátor utcában. 2 szintes, 102+125 nm-es, 6 szoba, 2 fürdőszobás, az udvaron aknás garázs összlerúlet 1300 nm. A házhoz nagy kert. ba-romfiudvar tartozik. Irányár: 14 mR. Hird.sz: 20. (29983 K)
Iharosberényben családi ház eladó. Újonnan épített 2 szinte, 5 szobás, erkélyes, nagy terasszal, 100 + 70 nm-es lürdőszobás, családi ház, szép környezetben, 2100 nm területtel részben málnával beültetve. Irányár: 4,5
mFl. Hird.sz.: 34. (24092 K)_
Pécsei? építést lelek a Kismérvölgyi úton eladó. Rendezeti környezetben építési engedéllyel 840 nm-es terület. Irányár: 520 eR. Hird.sz.: 36. (24094 K)_
Zalaújlakon családi ház eladó. Kétszintes, 4 szobás, 2 garázsos, 2 lürdőszobás, igényesen megépített, teljesen új ház (ikerház fele) 2009 nm területtel eladó Irányár
4.8 mR. Hird.sz: 35. (24095 K| _
Szenlgyörgyvári hegyen szőlő eladó. IV hegyháton, 380 n-öl szőlő, gyümölcsös, téliesített lakóház Borospince présház, vezetékes víz, villany van, gépkocsival jól megközelíthető. 8 ezer tégla letőanyaggal együtt eladó.
Irányár: 950 eFt. Hird.sz: 37. (24096 K)_
Eladó lakás Nagykanizsán. Városkapu krt-on 62 nm-es, 1+2 lélszobás, központi lűtéses lakás. Irányár: 1,8 mFt.
Hirdsz.: 41. (24261 K)_
Nk. eladó lakás a Csengery út elején, kélsobás, egyedi lűtéses, garázsos, udvari, kis elkőkerltel. Rendezett körülmények közöli szép gondozott lakás. Irányár: 2,35
mFl. Hirdsz: 43. (24372 K)_
Inkén családi ház eladó szép környezetben 4 szobás, tetőtér beépítéses, garázsos, melléképülettel, központi fűtéses családi ház. Irányár: 5 mFl. Hirdsz: 42. (24374 K) Eladó Családi ház Nk-n. Kétszinten 220 nm-es 7 szobás, 2 lürdőszoba, két konyha nagy terasz nagy nappali, alul üzlethelyiség\'10 éve épült parkosított, külön garázzsal és melléképülettel szép környezetben üzlet céljára is alkal- ¦
mas. Irányár. 13 mFl. Hirdsz: 45. (24476 K)_
Eladó lakás Nk-n a Teleki út elején lelújílott 2 szobás, központi fűtéses, 8. emeleti, 51 nm-es lakás. Irányár: 2,1
mR. Hirdsz: 47. (24477 K)_
Eladó lakás Nagykanizsán 55 nm-es egy szobás, egyedi lűtéses, külön vizórás löldszinti lakás Csengery úton.
Irányár: 1,4 mFl. Hirdsz. 46. (24478 K)_
Családi ház Keszthelyen eladó. Ikerház együtt ós a baloldala külön is. 8 szoba,2 konyha, 2 fürdőszoba, 2 napali, 4 wc, 2 zuhanyzó, nagy garázs. Víz, villany, gáz, csatornázva, kábel TV. Eladó vagy különálló Balatoni, ingatlanra cserélhető. Irányár: Bal oldali 10 mFl Együttesen
20 mR. Hirdsz: 44 (24518 K)_
Eladó Lakás Nagykanizsán (OLCSÓN), Rózsa utcában 4 emeleli, 2 szobás, központi lűtéses 54 nm-es lakás el-
adó. Irányár: 1,4 mFt. Hirdsz: 38. (24519 K)_
Építési lelek SURDON. 30 m széles építési lelek 1664 nm-es terület, közművesített építési engedéllyel, alapozás kész, levan bontva, gyönyörű panorámás helyen szép kilátással. Irányár: 650 eFl. Hirdsz: 51. (24522 K} Vegyes boltban szakképzett eladókat felveszünk. (24599
K]_
Eladó 1200-as LADA, 79-es évjáratú kifogástalan állapotú, új gumikkal, 1998-ig érvényes műszakiak Irányár: 130
eR. (24600 K)_
Eladó kétszintes ikerház Nk-án, 150 n.öl saroktelken 200 nm-es lakólér, 9 szoba, 2 fürdőszoba, 2 WC, 2 előszoba,
2 konyha, 2 étkező folyosó nappali garázs, 2 műhely gyönyörű környezetben. Jó parkolási lehetőség több generációs család részére panziónak, kft-nek, irodaháznak vállalkozók részére eladó. Irányár: 16 mFt. Hird.sz.\' 53.
(24778 K)_
Nagyméretű családi ház Nk-Palinban eladó presszóval együtt. 4 szoba, 2 fürdőszoba, konyha, étkező, 60 nm-es presszó, 20 nm erkélypince, 110 nm vegyesbolt alapja kész 100 nm-es parkoló, összesen 750 n öl területen 50 db gyümölcsfával konyhakertlel. Irányár: 16 mFt.
Hird.sz.: 50. (24779 K)_
Nk. Hevesi utcában 48 nm-es, földszinti. 2 szobás, külön hideg-meleg vízórás, telefonos, felújított padlószönyeges. mennyezetig csempés lürdőszobás lakás eladó. Irányár:
1.9 mFt. Hird.sz.. 52. (24780 K)_
28
KANIZSA -
júüus is.
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉS FELVEVŐ HELYE AZ ÁB-AEGON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETÉBEN
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
az iro<la nyitva tartása: munkanapokon S-l2; 13-16 óráig*
Fizetési kőnnyíté$s#l eladó Nagykanizsa belvárosához közel 2 szoba + étkezős, 72 nm-es, jó állapotú egyedi lűlé-989, 5, emeleli lakás. Irányár: 2,5 mFl. L152 (22644 K) Zalakaroson 3x75 nm alapterületű 3 szinles - mindegyik szinlen 2 szoba, konyha, fürdő, WC - t,5 éves összköz-műves nyaraló 560 nm-es, panorámás telekkel eladó.
kányái- 7,0 mfl NY/01. (22647 K)_
Szabadhegyen 20 m széles, 2600 nm területű, megosztható építési lelek közműcsatlakozásokkal eladó. Irányár: 2,3 mFl T/12 (22649 K)_
Nk-Miklósién 3,5 szobás, 90 nm-es családi ház garázzsal, műhellyel, pincével, 514 n öl utcafront felé megosztható és beépíthető telekkel eladó. Irányár: 5,2 mFl CS/85. (22785
k]_
Nagyrécse központjához közel, 110 nm alapterületű, 2 szobás, lűrdőszobás, egyedi gázfűtéses családi ház garázzsal, műhellyel, gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel, 850 n.ől telekkel eladó. Irányár: 3,49 mFl.
CS/08. (22786 K)_
Gyékényesi bányatóra néző, főút közelében lévő, jól megközelíthető, panorámás, 3597 nm-es, zártkerti telek eladó.
Irányár 125 eFt. T/15 (22973 K)_
Zalakaroson 3 szoba+étkezös. tetőtérbeépHéses, 70+35 nm-es, egyedi gázas, telefonos, nagyon jó állapotban lévő nyaraló 134 n.öl ápolt telekkel eladó.d Irányár: 7,6 mFl.
NY/35. (22976 K)_
Nagyrécse központjában 3 szobás, amerikai konyhás-étke-zős, 140 nm-es, felújítóit családi ház 450 n-öl telekkel eladó, vagy nagykanizsai, zalakaroi ingatlanra cserélhető.
Irányár: 4,75 mFl (CS/97) (23114 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 90 nm-es, 17 éves családi ház el-
adó. Irányár: 5,6 mFl. (CS/80) (23114 K)_
Zemplén utcában 2. emeleten igényesen lelújHoll, boltíves, 3 szobás, étkezős, 67 nm-es, redőnyös, vízórás lakás eladó. Irányár: 2,7 mFl + garázs 800 eFt Tel.: 93/310-504.
(L/184) (23289 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 75 nm-es, nagy, üvegezett veran-dás, egyedi gázas családi ház 650 nm-es leiekkel, gazdasági épületekkel eladó vagy 1,5 szobás, egyedi gázas, löldszinli lakásra cserélhető értékegyeztetésssl. Irányár: 3,8 mFl. Tel. 93/310-504. (CS/102) (23293 K)_
Balalonmária-fúrdő központi részén 2 szoba-hallos, 44 nm-es, jó állapotú, összközműves ikernyaral ó-rész az udvarban lévő 1 szobás különálló épületiéi, 90 n.öl leiekkel eladó. Irányár: 3,4 mFt Tel.: 93/310-504. (NY/14) (23294
K)_
Csengery utcában 1 emeleten, 2+1 félszobás, 70 nm-es, egyedi gázas, parkettás, teljesen lelújlott lakás eladó Irányár: 4,0m Ft. (L/156) Tel/ 93010-504 ( 23538 K) Nagybagolaí hegyen 30 nm-es, lelőlérbeépítéses hétvégi ház pincével, 1500 nm-es, városra néző gondozod panorámás telekkel eladó. Irányár: 1,2 mFl. (Ny09). Tel: 93O10-
504. (23542 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 100 nm-es, parkettás, egyedi gázas. 25 éves családi ház, 500 nm-es telekkel eladó. Irány-ár: 5,7 mFt. (CS/105) Tel.: 93/310-504. (23541 K)
Nagybagolaí hegyen 30 nm-es tetőtérbeépitéses hélvégi ház pincével, 1500 nm-es városra néző gondozoll panorámás leiekkel eladó. Irányár: 1,2 mFl, (Ny09) Tel.: 93/310-
504. (23542 K)_
Kazanlak kőrúton 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, központi fűtéses, felújított, 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,1
mFt. (L/189) Tel: 93/310-504. (23546 K}_
É-K-i városrészben földszinten 1+3 lólszobás, 74 nm-es, cirkogejzires erkélyes, vizórás, redőnyös, teljesen felújított lakás eladó. Irányár: 4,3 mFl. É-K-i városrészben 2 szo-básra is cserélhető. (L/194) Tel.: 93/310-504. (23547 K) Órlilosban a Drávához közel 3 szobás. 80 nm-es családi ház üvegezett terasszal garázzsal, műhellyel, gazdasági épületekkel, 3200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 1,5 mFl.
fCS/104) Tel:93/310-504. (23548 K)_
Kiskanizsán 6 szobás, 20 nm összalaplerülelű kél generációs családi ház szerkezetkész tetőtérrel, garázzsal. 150 n-öl telekkel eladó. Irányár: 7.9 mFl. (CS/68) Tel.: 93010-
504. (23716 K)_
Gyékényesi szőlőhegyen a bányalóhoz közel, csendes, nyugodt helyen régi pince 400 n-öl panorámás Területtel, termő gesztenyefával eladó. Irányár: 145 eFl. (T/03) Tel.: 93010-504. (23717 K)_
Kiskanizsán lőút mellett 4 szobás, 120 nm-es családi ház melléképülelekkel, kb 180 nm összalapterúlelű raktárral, 3200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 5.2mFt. (CS/110) Tel.. 93010-504. (23719 K)
É-K-i városrészben 2+1 félszobás, étkezős, 66 nm-es, cirkogejzires, jó állapotban lévő, 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 3,7 mfl. (L/224). Tel.: 93/310-504. (24271 K) Csengery utca elején, 1, emeleten, 2 szobás, 54 nm-es, nagykonyhas, egyedi gázas, parkettás, telefonos lakás eladó, Irányár: 2,65 mFl. (L/164) Tel.: 93/310-504. (24272
K)_
Keleti városrészben 2 szobás, 57 nm-es, erkélyes, járóla-pozoll, telefonos, 9. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,45 mFt.
(L/223). Tel 93O10-504. (24276 K)_
Kiskanizsán 1 szoba, 32 nm-es, egyedi gázas, felújításra szoruló, vagy lebontható családi ház, 70 nm-es, 10 éves melléképülettel, 304 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 1,6 mFl fCs/121) Tel : 93/310-504 (242"7 K)_
Palin Újtelepen 3 szoba+nappalís, amerikai konyhás, 120 nm-es, igényes belső kialakítású családi ház, 20 nm-es garázzsal, 15 nm-es nyárikonyhával, 26 nm-es terasszal eladó. Irányár: 10,5 mFl. (CS/96) Tel.: 93/310-504. (24278
__
Látóhegyen lő út közelében, 1 szobás, 27 nm-es, alápincézett, 20 éves hétvégi ház, 550 n-öl telekkel eladó. Villany, ásoll kúl van. Irányár: 980 eFl. (Ny/05) Tel.: 93/310-504. (24270 K)_
Északi városrészben 6 szobás, 200 nm-es kél generációs családi ház, 2 telefonvonallal, nagy telekkel, garázzsal, melléképülelekkel, fizetési könnyítéssel eladó. Irányár: 13
mFt. (CS/117) Tel.; 93O10-504. (24280 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 80 nm-es, egyedi gázas, parkettás, 25 éves családi ház, 490 n-öl leiekkel eladó. Irányár: 3,59
mFl. (CS/98) Tel: 93010-504. (24281 K)_
Gyékényesi bányatónál vízparti horgászlanyák eladók. Irányár: 2,1 mfl-4,2 mR-ig. Tel.: 93010-504. (24282 K) Keleti városrészben 10 em. épületben 3. emeleten, 2 szobás, nagykonyhás, erkélyes, vizórás, szőnyegpadlós lakás eladó. Irányár: 1.8 mfl. Tel: 93/310-504. (24570 K) Újudvaron lőút melleit 2 szobás, 90 nm-es, egyedi gázas, fürdőszobás, 46 éves vállalkozásra is alkalmas családi ház, 30 m szeles, 2000 nm-es bekeríteti telekkel, ipari árammal, műhellyel, garázzsal, gazd. épületekkel eladó. Irányár: 2,0 mFt. (Cs/125) Tel: 93/310-504. (24571 K) Látóhegyen vállalkozásra is alkalmas fő üt melletti, jól megközelíthető, 50 m széles, 680 n-öl bekerített telek. 18 nm-es hétvégi házzal, pincével, eladó villany, túrt kút van. Irányár: 1.26 mFl, (NY08) Tel.. 93/310-504 (24572 K) Bázakereltyén 2,5 szobás, 74 nm-es, parkettás, egyedi gázas, 30 éves, 10 éve felújított, iker családi házrész 300 n.öl leiekkel eladó vagy Nk-i lakásra cserélhető. Irányár: 3,2 mFl. (CS/133) (24723 K)_
Északi városrészben 1 szobás parkettás, egyedi gázas löldszinli lakás eladó. Irányár 1,45 mFt. (L/243) (24724 K) Ady utcában 1. emeleten 2 szobás, parkettás, nagykonyhás, 73 nm-es lakás eladó. Irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas. Irányár: 2,8 mFl. (L/140) (24725 K)_
Belvárosban 1. emeleten 3 szobás, parkettás. 100 nm-es, amerikai tip nappalis, igényesen kialakított, erkélyes lakás garázzsal eladó. Irányár: 7.2 mFt+1mFt garázs. (L/241)
(24726 K)_
Platán soron 1,5 szobás, 44 nm-es, parkettás, vízórás, teljesen lelújioll. .4. emeleti lakás új járólapozott fürdővel, űj konyhabútorral eladó. Irányár: 2,1 mfl. (L/242) (24727 K) Platán soron löldszinten, 1,5 szobás, 44 nm-es, egyedi gázas, parketás. redőnyös, vizórás lakás új lűrdőszobaberen-dezéssel, járólapozva, teljesen felújított állapotban eladó
Irányár: 1,95 mFt. (L/196) (24728 K)_
Belvárosban frekventált helyen, 2. emeleti, 2+1 félszobás, 70 nm-es, parkettás, igényesen felújított és átalakított, választékos járólapokkal burkolt lakás egyedi tervezésű konyhabútorral, tetőtérbeépHési lehetőséggel, teljes bútorzattal eladó Irányár: 5,5 mFt. (L/250) Tel.: 93010-504. (24742 K)_
Belváros közelében 1 szobás, egyedi gázas, fürdőszobás, 28 nm-es, udvari garzonlakás eladó. Irányár: 1,3 mFl.
(L/236) Tel. 93010-504. (24743 K)_
Ady utcában 2. emeleten 2 szobás, 65 nm-es, parkettás, nagykonyhás. vizórás, jó állapotban lévő lakás eladó. Irányár: 3,3 mfl. (L/235) Tel.: 93010-504. (24744 K) Belvároshoz közel 2. emeleten 3+1 félszobás, 96 nm-es, egyedi gázas, parkettás, reluxás, erkélyes, igényesen lel-új\'rtott és átalakítóit lakás eladó. Irányár: 5,2 mFl+garázs
700 eFt (L/139) Tel.: 93O10-504. (24745 K)_
Keleti városrészben 2. emeleten 2 szobás, erkélyes, szőnyegpadlós, kp. fűtéses, jó állapotban lévő telefonos lakás eladó. Irányár- 2,05 mFt. (L/230) (24746 K}
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig, szeptember 1-jéig pénteken 9-14 óráig.
Keresünk kiadó albérleteket, eladó lakásokat.
Értesítési Plánder Ingatlanközvetítő Iroda értés ti ügyfeleit, hogy 1997. szeptember 1-ig pénteki napon 9-14 órára varja ügyfeleit. Délután ügyfélfogadás nincs. Más napokon munkaidő utáni ügyfélfogadás telefonon vagy személyes időpont egyeztetés ulan lorténk (24716 K)_
Nagyfakoson 3 szobás, nagykonyhás, spájzos, 1200 n.öl telkes családi ház eladó vagy Nk-t lakásra cserélendő Víz van, fürdőszoba kialakítható. Garázs, gazdasági épületek vannak, Irányár:
1,7 mfl. Hiv. sz.: CS134. (24715 K)_
Nk-án vegyesboltként üzemelő, 64 nm-es üzlet eladó. Igény esetén kiadó. Bármely tevékenységre át alakítható. Telefonos, gázfűtéses, eladótér, száraz raktár, vegyi raktár, irodahelyiség, mosdó, WC Teljes berendezéssel irányár: 6 mfl. Hív. sz.: Ü1Ő
122989 K)_
Pogányszenlpéteren tetötérbeéptéses, 2 család külön lakhatását biztosié család ház 230 nm-es lakterülettel, pincével, garázzsal, melléképületekkel, 1400 n öl telekkel eladó Nk-i lakást beszámítok Irányár: 3.7 mfl. Hív sz CS95 (22991 K)
2 szobás, összkomfortos, 10 emeletes házban lévő, 4 emeleti lakás nagy előszobával, külön lomkamrával, erkéllyel eladó a K-i v.részben. Irányár. 1,7 mFt Hív sz. LAK163 (22993 K) Nagyradán 800 nm-es, parkosított telken lévő, 3 szobás, nappalis, konyha-étkezős, lűrdőszobás, előszobás, spájzos család ház sürgősen eladó vagy Nk-i család házra, lakásra cserélhető. Irányár: 5 mfl. Hiv. sz.: CS119. (23310 K)_
Pogányszenlpéteren 3 szobás, 140 nm-es, tetőtér beépítéses, leteíonos, 1980-ban épül család ház eladó. A ház 1 lűrdőszobás, nagy halos (7m x 6m-es) nagy konyhás, spájzos, kp. (üléses, a kazán vegyes tüzelésű, a szobák szőnyegpadósak Padlás és pince is található, a ház alatt dupla garázs. A telek 480 n.öl nagyságú, veteményes és málna található, valamint garázs és melléképület Irányár: 4,3 mfl Kanizsai család ház csere is
érdekel 6.5 mR-ig. Hiv. szám: CS121. (23313 K)_
Zalakomárban 4 szobás, 2 fürdőszobás, tetőt érbeépitéses, gáz-lűtéses, cserépkáfyhás, 8 éves család ház 2893 nm lelken eladó, Irányár: 5,5 mFt. Bútorokkal együtt 6 mR. Hsz,: CS116.
(23314 K)_
Bocskában 80 nm nagyságú, felújlásra szoruló régi család ház 400 n.öl telekkel, gazd.-i épületekkel eladó. Víz-vilany van.
Irányár: 550 000 R. Hiv. sz CS111. (23316 K)_
Nk-án szoba-konyhás, fürdőszobás, gázfűtéses, 27 nm-es házrész 500 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 1,2 mfl. Hiv. sz.: CS113. (23317 K)_
3 szobás, Iszt-i lakás eladó a keleti városrészben A lakás önkormányzati megvásárolható. Igény esetén elcserélnénk 1+lél-szobás önkormányzati lakásra értekegyeztéléssel. Irányár: 1.8
mR. Hiv.szám: LAK 73. (23479 K)_
Szepetneken 747 nm-es telekkel, kisebb lelú|itásra szoruló, de lakhaló család ház eladó. Víz, villany van Irányár: 600 eFt
Hiv.sz.: CS 123 (23493 K)_
Miklósién 2 szobás, nagykonyhás család ház 600 n.öl leiekkel eladó. Egyed gázfűtéses, garázsos, gazd.-i épületekkel. Irány-
ár:1,55mR. Hrv sz.:CS120 ( 23656 K)_
Zalakarosi hegyen lévő 1292 m-es lelek eladó Jelenleg szőlővel van betelepítve. Építésre kiválóan alkalmas terület, villany, víz van és aszfaltos üt. Irányár: 800000 R, Hiv sz.: NY01.
(23657 K)_
70 nm-es, belvárosi, 2 szobás, egyed gázfűtéses, felújításra váró, telefonos, nagy konyhás, pincerészes lakás eladó. Irányár:
3.2 mR. Hív, sz.: LAK 155. (23660 K)_
3 szobás összkomfortos nagy előszobás, 1 erkélyes, külön lom-kamrás, reluxás a konyha élőszóba boltíves lakás 10 emeletes házban eladó. Irányár: 2,5 mfl. Hiv.szám: LAK 76. (23774 K)
Miklósfán 74-ben épült, 3 szobás, egyed gázfűtéses, lűrdőszobás, nagykonyhás, jó állapotú család ház"650 n.Ól leiekkel eladó. A ház alatt pince, a leken nyárikonyha, melléképületek
vannak. Irányár: 4.600.000. Hsz CS122. (23655 K)_
1 szobás, nappalis, konyhás, fürdőszobás, 80 nm-es csatád ház 300 n.ől telekkel eladó Sormáson Irányár 1,3 mR. Hrv. szám: CS126. (24169 K)_
3 szobás, összkomfortos, vizórás. leliesen fefu|itott. 1 emeleti lakás 10 emeletes házban, külön lomkamrával, nagy előszobával eladó. Irányár: 2,8 mfl. Igény esetén család házra cseré-
lendö. Hiv. sz.: LAK 83. (24170 K)_
Csónakázó-tónál a Szőlőskert Fogadótól 3 percre 360 n.Ól telek a rajta lévő alápincézeti faházzal eladó Víz-vllany van, és asz-lattos üt, buszjárat. A lelken konténeres garázs is megtalálható, ami vagy a leiekkel vagy külön eladó. Telek ára 1 mfi, a gará-
zsé pedg 100.000 fl. Hrv. sz.: T35. (24171 K)_
2+1 lélszobás, összkomfortos, 4. emeletes házban lévő I emeleti lakás K-NY lekvósű, erkélyes, vizórás, beköltözhető álapot-ban eladó a K-t városrészben, rányár: 2.5 mR. Hrv. szám: LAK 82. (24172 K)_
Sáncban 199 nm-es tetötérbeépitóses. erkélyes, egyed gáz fűtéses, 2 fürdőszobás, 5 szobás család ház 560 nm-es telekkel, 40 nm-es vállalkozásra alkalmas építménnyel eladó + 777 n-öl telekkel. Irányár: 5 mR, a telek + 1 mR. Hrv.sz: Cs 127. (24296
KJ__________________
Belvárosi 80 nm-es, 3 szobás, lűrdőszobás, külön wc-s, spájzos, gázfűtéses, árnenyezetes. galéríázhaló család ház jelegű lakás eladó. A lakás alatt boltíVes pince. 12 nm-es garázs, 240 n-es, udvarrész, padásbeépíthetö. A házban 3 lakó lakja. Irányár: 8,8 mR. Hiw.szám: Cs128. (24368 K) _
Belvároshoz 2 percre, udvari család házrész eladó. 2 szobás, konyhás, spájzos,.fürdőszobás, egyed gázfűtéses, vízórás, garázsos, melleképületes és 300 n-óíelkes. Irányár: 2,9 mfl.
Hiv.szám: CS125. (24369 K)_
Keleti városrészben 4 emeletes házban lévő 3 emeleti, 2 szobás, 2 erkélyes, nagy konyhás, összkomfortos, vizórás, reluxás lakás kevezo áron eladó. Ara: 1,8 mfl, igény esetén földszinti lakásra elcserélendő Hiv .szám: LAK 181. (24370 K)
Murakeresztúron 2 lakások társasházban, különbejáratú, 2 szobás, nagy konyhás, fürdőszobás, spájzos, előszobás, család házrész eladó. Központi fűtéses, redőnyös, telefonos, garázs és gazdaság épület található a parkosítod udvarban. Irányár: 2.1 mfl Igény eseten Nagykanizsai lakásra cserélendő Hrv szám-
Cs 131. (24462 K)_
1+2 félszobás, IV emeletes házban lévő II emeleti 57 nm-es. összkomfortos, vízórás, konyha + étkezős, erkélyes, spájzos, külön lomkamrás, felújHoti. riasztóval leiszereit lakás eladó a keleti városrészben, rányár. 2.5 mR. Hiv.sz. LAK 86. (24483 K)
2+1 lélszobás, IV emeletes házban lévő, IV. emeleti összkomfortos, vizórás, erkélyes nagy konyhás, külön lomkamrs. 62 nm-es, lakás eladó Nk. keféli városrészében igény esetén kisebb család házra cserélendő Kiskanizsán Irányár.2.3 mR. Hiv.sz: LAK 85. (24484 K)_\'_
2 szobás, összkomfortos, vízórás, erkélyes, redőnyös, nagy konyhás, teljes felújított lakás IV emeletes házban, a II. emeleten a keleti városrészben, A konyha az előszobával boltívvel van összekötve. Irányár 2 mFt. Hiv.sz: LAK 182 ( 24485 K)
3 szobás, összkomlortos, belvárosnak mondhaló helyen lévő összkomfortos, teljes lelújlott, egyed gáz elszámolású, reluxás, vizórás, 2 erkélyes, heveder zárral felszerelt bejárai ajtós lakás eladó. Irányár: 2,7 mR. Hiv.sz: LAK 81. (24487 K) Nkanizsa keleti városrészében központi, de zöldövezeti helyen lévő 1+2 félszobás összkomfortos IV emeletes ház II. emeletén lelú|üott lakás eladó. Irányár: 2,3 mfl Hiv.sz. LAK 64. (24488 K)
Aknás nagyméretű garázs eladó a Munkás úti garázssoron a
Városkapui oldalon. Irányár: 550.000 Fi (24490 K)_
1292 nm-es lelek eladó a Zalakarosi hegyen Építésre akalmas, villany, viz megoldható, aszfaltos út van. Irányár: 700 000 Ft.
Hiv.sz: NY 01 (24491 K)_
Szentgyőrgyvári hegy IV hegyhálán 6500 n-öl telek, gyű möicsfakkal. légta hétvégi házzal eladó. A ház alápincézett, szintes, beton. Gazdasági épületekkel, fizetést kedvezménnyel eladó. Állandó lakóépületkeni is használható. (24492 K) Szabadheqyen közművesített és közmű néktili építési telkek eladók. Khakink 1 szobás, szinles házat 3 mfl-órt. Hiv.sz: T14.,
TOL (24493 K)_
Budapesten 2 szobás, lűrdőszobás. galéríázhaló lakás eladó
Irányár: 2,4 mfl Hívsz: LAK 186. (24533 K)_
2 szobás, összkomfortos. X. em. házban lévő nagy előszobás,
1 erkélyes, lakás sürgősen eladó 1,5 mfl-ért Hiv sz: LAK 185.
(24534 K)_
2+1 lélszobás, IV emeletes házban lévő II emeleti összkomfortos, erkélyes, vizórás, redőnyös, reluxás, részben lelújlott lakás eladó a keleti városrészben Irányár 2,6 mfl Hivsz: LAK 87
(24535 K)_
Galamboki halastó közvetlen vízpartján 260 n-öl lelken lévő 6x3 m-es faház eladó Víz. villany van Irányár: 1,3 mfl Hívsz T 38 (24536 K)_
Keleti városrészben ház alatti nagyméretű, fűlött garázs bevezetett ipari árammal eladó. Irányár: 800,00 Ft. (24537 K) Plánder rigatlanközvetlő Iroda keres djtalan bérlő közvetíéssel kiadó abériefeket. Kedvező közveliési djért kínál kiadó albérie-
lekel. Tel: 93/320-111 (24538 K)_
Nkanizsa zöldövezetében lévő udvari lakás eladó Víz, villany, gáz van, leluilasra szoruló. Irányár: 800.000 fl. Igény eseten
raktárnak kiadó. (24540 K)_
Plánder Ingatlanközvetítő Iroda keres eladó lakásokat Nk-n Legkedvezőbb közvetítési díjfizetéssel. 0,9 % kiaJkudott árból. Hirdetés eladásig. Ügyvéd által irt szerződést a közvetítési dj tartalmazza. (24539 K)
Zalakaroson-Behiáknál 450 nm-es, parkoslott telek a rajta lévő tégla, 3 szobás, lűrdőszobás, teraszos, télieslett nyaralóval eladó. Aszfaltozott ul van Irányár: 2 mfl. H.sz :T39. (24717 K)
Puszlamagyaródon 90 nm-es. 2 szobás, nagy konyhás, család ház gazdasági épületekkel, 1200 n.ől telekkel eladó. Irányár- 3
mfl. H.sz.: CS135. (24718 K)_
Sáncban régi család ház lakható állapotban 1+lélszobás, konyhás, fürdőszobás, egyed gázas, 600 n.öl leiekkel eladó. Lebontás esetén új ház építésére kiválóan alkalmas terület. Irányár.
1.7 mfl. H.sz.: CS107. (24718 K)_
Galambokon a halastónál 200 n.öl telek a rajta lévő ,cseh" 2 szobás, elöteres, teraszos faházzal eladó Fürdő kialakítható, viz, villany, aszfaltos út és horgászati lehetőség, nyarartalási le-helóségvan. Irányár 1,1 mfl.Hsz.: T37 (24719 K)_
2 szobás, egyed gázfűtéses, IV. emeletes házban lévő 3 eme-leli lakás eladó Irányár- 2,6 mfl. H sz. LAK184 (24720 K) 1+1 félszobás, összkomlortos, vizórás, erkélyes, külön lomkamrás lakás X. emeletes házban eladó. Irányár: 1.4 mfl H.sz.:
L30. (24721 K)_
Szenlgyörgyván hegy II. hegyhálon a Romlott várnál 100 n.öl hobbikért eladó A lelek végében patak található megkózellése
3 irányból is. Irányár: "55.000 Fl Érd.: Plánder Ingat-lanközvetlönél (24722 K) _
1997. július IH.
KANIZSA -
1
29
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 19914jen, TELJESKOR Ű LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan számítógépes nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés.
Szerződés jogszabályok szerint. 3 6 éves szakmai tapasztalat. 1
NYITVA: munkanapokon w 8-17 óráig |
312-058
,A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!"
Eladó Nk. K-i v.részében 2 szobás, 57 m-es, erkélyes, egyedi gázlülésú, konvekloros, parkellázoll, szépen felújított, 4. emeleti lakás, 4 emeletes, tégla falazatú épületben. Végső ár: 2 mFl. Hív, szám: SIKER 1706. (24685 K) Eladó Nk. belvárosában 1.5 szobás, 75 nm-es, felújításra szoruló, közós udvarban lévő családi ház 247 nm-es tei-ken Irányár 1.6 mFl Hív szám. SIKER 1707. (24686 K)
Eladó Nk. belvárosához közel 1,5 szobás, 43 nm-es, egyedi, konvekloros gázfűtésű, vízórás, teleionos, kábeltévés, beépített szekrényes, igényesen felújított, 4 emeleti lakás, 4 emeletes tégla épületben. Irányár: 2 mFl. Hív. szám: SIKER 1737. (24687 K)_
Eladó Nk déli v.részében 1 szobás. 35 nm-es, földszinti, egyedi gázlűtósű. konvekloros, vízórás, parketlázotl, meszelt laki. zuhanyzós, kb. 50 éves, udvari lakás, 3x2 méteres konyhával, beépíthető lelőlérrel, 5 lakással közös udvarban, azonnal beköltözhetően, rendes szomszédokkal. A zuhanyzó és a WC külön helyiségben van. Irányár: 950
eFt. Hiv. szám: SIKER 1851. (24688 K)_
Eladó Nk. K + v részében 1 szobás. 37 nm-es, erkélyes, szőnyegpadlós. tapétázott, beépített szekrényes, kábellévés, K-Ny lekvésű, 4. emeleti, 4 emeletes, rendezett, szép épületben lévő lakás, 3x2 méteres konyhával. A lürdö és a wc külön helyiségben van. Irányár: 1,45 mFl. Hiv. szam
SIKER 1871. (24689 K)_
Eladó Nk. D-l v.részében 2 szobás, 54 nm-es, udvari lakás, 3 lakással közös udvarban, egyedi gázfűtéssel, konvektorral, a szobákban műanyag padóval, feslett falakkal A konyha 2x3 méteres. Spejz nincs. A vízóra egy másik lakással közös. A lakás tehermentes A tető javítandó, be-azik. Irányár: 1,1 mFt. Hiv szám: SIKER 1908. (24690 K) Eladó Miklósién 2 szobás, 100 nm-es, tégla falazatú, 30 éves, leraszos családi ház, egyedi, konvektoros gázfűtéssel, parkellázott, illetve hajópadós, leslett lalú szobákkal, nyári konyhával, faházzal, istállóval, pajtával, 1200 rt.ÖI telekkel, lényekkel gyümölcsfákkal, udvarral. Irányár: 6,6
mFl. Hiv. szám. SIKER 1923. (24691 K)_
Eladó Zalaszenlbalázson 2500 nm-es telek, használható, tégla falazatú melléképületekkel, pajtával, vízzel, villany-nyal. régi, lebonlandó házzal. A telek bekerüetl, művelt, tehermentes. Jelenleg kukoricás. Irányár: 600 eFt. Hiv.
szám SIKER 1924. (24692 K)_
Eladó Balalonberényben tejesen új, most épletl, befelezett. 2 szintes, 80 nm-es, 2 szoba+náppalis, konyhás, lürdőszobás, teraszos, erkélyes nyaraló, szőnyegpadlós szobákkal, cserepkályhával. zártkerti ingatlanon. Irányár teljes berendezéssel: 4,5 mFl. Berendezés nélkül: 4,2 mFt. Hiv.
szam: SIKER 1925. (24693 K)_
Eladó Nk. K-i v.részében 2+1 lélszobás, 62 nm-es, erkélyes, 2. emeleti, vizórás, kp. lűtésű, kiépített telefonvonallal rendelkező, lelújítoil, szőnyegpadós, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, 4 emeletes épületben lévő, tehermentes lakás. Irányár: 2,7 mFt. Hiv szám: SIKER 1926.
(24694 K)_
Eladó Murakereszlúron 3+1 szobás, 120 nm-es, 1 szintes, tégla falazatú, parkellázott, telefonos, kábellévés, beépített szekrényes, vegyeslúzelésü, É-D lekvésű családi ház 600 n öl bekerített telekkel, Irányár 3,5 mFl. Hiv. szám: SIKER
1927, (24695 K)_
Eladó Murakereszlúron 3 szobás, 2 szintes. 150 nm-es, tégla falazatú, sátortetős, 22 éves, központi kazánlűlesu, vegyestüzelésű, telefonos, kábeltévés, erkélyes, étkezős, 2 hallos családi ház, parkellázott szobákkal, csatornabekötéssel, ipari árammal, gazdasági melléképületekkel, garázzsal 220 n.öl telekkel, kertlel, gyümölcsfákkal. Irányár: 3,8 mFl. Hiv. szám: SIKER 1928. (24696 K)_
Eladó Nk. belvárosához közel 62 nm-es büfé, 20 nm-es terasszal, teljes berendezéssel: kerti székekkel: asztalokkal, napernyőkkel, belléri székekkel, asztalokkal, sónléspultlal. készre szerelve, italálvánnyal, 600 literes italhűtővel, gáztűzhellyel, 3 fázisú mosogatóval, 250 literes hűtőszekrénnyel, elektromos grillsütővel, konyhaasztalokkal, állványozott raktárral, férii-nŐi wc-vel, kézmosóval, személyzeti wc-vel, külső, zárt gőngyóleglárolóval, gazdasági bejárat-lal. Irányár 4 mR. Hiv szám: SIKER 1929. (24697 K) Eladó a Csertői hegyen 4382 nm-es, bekeríteti, gépkocsibejáróval rendelkező, aszlallozott úton megközelíthető lelek, 480 ló kordonos szőlővel, gyümölcsössel, szánlóval, a lelken 1 szintes, padlásteres épülettel, fürdőszobával, borospincével, vizzel, villannyal. Hivatkozási szám: SIKER
1930. (24698 K) _
Szociálpolitikai kedvezménnyel, pénzintézeten keresztül eladó Nk. belvárosához közel, csendes, sokak által keresett és kedvelt utcában 2,5 szobás, 74 nm-es, erkélyes, étkezős, egyedi gázlúlésű, konvekloros, vizórás, redőnyös, kiépített telefonvonallal rendelkező, dupla előszobás, lambé-
riázott, 4 emeletes tégla épülelben lévő lakás, lakáson belüli tárolóhelyiséggel. Ára: 4,9 mFt. Ára szoc. pol. nélkül: 4,5 mFl. Hiv. szám. SIKER 1931. (24699 K)_
Eladó Nk. É-i v.részében 2 szintes, önálló belső udvarral rendelkező társasházban 2 szintes, padlás- és pincei eres. 2+2 lélszobás, 105 nm-es, leraszos, erkélyes, egyedi gázlúlésű, konvektoros. vizórás, lefelonos. kábeltévés, tehermentes lakás, a pinceiérben garázzsal, műhellyel, vizesblokkal, zöJdséglárolóval. a bejárali lépcsői eljár ón ál zárt szél- és esőfogóval. A szobák tapétázónak, közülük 2 parkettázott, 2 szőnyegpadlós. A konyha 5x2 méteres Irány-
ár: 6,8 mFl. Hiv. szám: SIKER 1932. (24700 K)_
Eladó Nk. belvárosához közel 2 szobás. 49 nm-es, 3. emeleti, egyed gázfűtésű, vizórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, parkettázott, feslett falú, beépített szekrényes, kábellévés, 4 emeleles tégla épülelben lévő lakás. Irányár: 2,3 mFt. Hiv. szám SIKER 1S33 !24701 K) Eladó Palinban 1858 nm-es, 2 ház építésére is alkalmas, tehermenles, bekerítetlen saroktelek. Közművesítése megoldható Irányár: 3.4 mR Hiv. szám: SIKER 1934. (24702
KJ_
Eladó Nk. K-i v részében 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, 1 emeleti, kp. lűtésű, szőnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, nagy konyhás, kábeltévés, tehermentes, 4 emeleles épülelben lévő lakás. A lürdö és a wc külön helyiségben van A szobák nem egymásba nylóak, az előszobából külön bejárattal nyílnak. Irányár: 1,85 mR. Hiv.
szám SIKER 1935. (24703 K)_
Eladó Nk. K-i v.részében 1 szobás, 41 nm-es, erkélyes, 4. emeleli, kp. fűtésű, szőnyegpadós, feslett falú, kábeltévés, 4 emeleles épületben lévő. tehermentes lakás. A fürdő és a wc külön helyiségben van. Irányár: 1,25 mFt. Hiv. szám:
SIKER 1936. (24704 K)_
Eladó Nk. É-i v.részében, csendes, családi házas övezetben 2,5 szobás, 64 nm-es, erkélyes, 1 emeleli, egyedi, konvektoros gázfűtésű, vizórás, parkellázoll, beépített szekrényes, nagy konyhás, sorházi lakás, 2 szintes, tégla falazatú, előkertes épülelben, önálló pince- és padlásrésszel. Irányár: 3,9 mFt Hrv. szám: SIKER 1937. (24705
KJ_
Eladó Nk belvárosához közel 2 szobás. 55 nm-es, 2 erkélyes, szőnyegpadlós, lesieti lalú, beépített szekrényes, kp lűtésű. kábeltévés, liftes, 9. emeleti lakás, új konyhabútorral. Irányár 1,9 mFt Hiv szám SIKER 1938 (24706 K)
ALBÉRLETEK:
Kiadó Nk. K-i v.részében 2 szobás, bútorozott, kp. fűtésű, vizórás, 4. emeleti lakás, 4 emeletes épületben, maximum 4 lő részére, azonnal beköltözhetően, 2 fekhellyel, 2 asztallal, 2 székkel, tévével, hűtőszekrénnyel, edényekkel, étkészlettel. Bérleti d(: 16.000 Fl + rezsi/hó Hiv, szám: Sl-
KER A/310. (24707 K)_
Kiadó Nk. D-i v.részében 1 szobás, 40 nm-es, bútorozatlan, egyedi gázfűtésű, konvekloros. erkélyes,s 3. emeleti, tégla épületben lévő lakás, konyhaszekrénnyel, egybenyitott konyhával és étkezővel, parkellázoll szobákkal, 1 lő vagy házaspár részére. Bérleti díj: 13000 R + rezsi/hó
Hiv. szám. SIKER A/317. (24708 K)__
Kiadó Nk. K-i v.részében 2 szobás, bútorozott, erkélyes, kp lűtésű, vízórás, 4 emeleti, liltes, 10 emeleles épületben lévő lakás, július 15-től. Bérleli díj: 15.000 Fl + re-
zsi/hó. Hiv. szám: SIKER Afl20. (24709 K)_
Eladó Nk. K-i v.részében 2 szobás, 56 nm-es, 2 erkélyes, vízórás, kp. fűtésű, bútorozatlan, kábeltévés, beépített szekrényes, szőnyegpadós, tapétázott, felújított, 4. emeleti lakás, 4 emeletes épületben. Bérleti díj: 13 000 Ft + rezsi/hó + 20.000 Ft letét. Hiv. szám: SIKER A/323. (24710
K)_
Szoba kiadó Nk. K-i v.részében, bülorozva, egyedi gázlű-léssel, 1 hölgy részére, hölgy tulajdonossal Bérleli áy. 10.000 Ft + rezsi/hó. Hiv. szám: SIKER A024. (24711 K) Kiadó Nk. K-i v.részében 2 szobás, bútorozatlan, központi fűtésű, 4 emeletes épület löldszmljén lévő lakás. Bérleti dj: 13 000 Ft + rezsi/hó. Hiv. szám: SIKER A025. (24712
KJ_
Kiadó Nk belvárosához közel 2 szobás, 57 nm-es, erkélyes, 1. emeleti, vízórás, egyedi gázlűléses, parkettázott, (esteti lalú, lelújított lakás. Az egyik szoba bútorozott, a másik igény szerint bútorozva, vagy bútor nélkül is kiadó. Bérleti d|: 18.000 Ft + rezsi/hó. Hiv. szám: SIKER A/326.
(24713 K)_
Kiadó Nk. K-i v.részében 2 szobás, 2. emeleti, kp. fűtésű, búlorozatlan lakás 4 emeleles épülelben, azonnali beköltözéssel, gyermekeseknek is, Bérleti díj: 12.000 Fl + r»-zsi/hó. Hiv. szám: SIKER A/327. (24714 KJ__
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Esz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakásuk, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat. g
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. 3 Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig, I
szombaton 10.OO-l2.OO-ig.
Keresünk Nk-án és környékén egyed lűtésű lakásokat, lelkeket, családházakat, önkormányzati lakásokat. Nálunk a közvetítői díj csak az irányár 1%-a. Megtalál bennünket a Teleki u. első 4-emeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. (11385 K) Nk-lól 15 km-re (CSE 174) 3 szobás, nagy konyhás családi ház, kisebb telekkel eladó. Irányár: 1,65 mFl (2 2 594 K) Nk-n (CSE 173) 4 szobás, családi ház, 400 n-öl leiekkel, műhellyel, ipari árammal eladó. Irányár: 5,2 mFl. (22596
KJ_
Galambok halastónál (CSE 172) 200 n-öl telek, laházzal
eladó. Irányár: 1 mFt. (22598 K)_
Nk-tól (CSE175) 25 km-re 2 szobás, 74 nm-es családi ház 1 hold leiekkel, gyümölcsössel, melléképületekkel együtt eladó illetve 1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető. Irányár:
700 eFt. (22733 K)_
Nk-n (LE361) belvárosban 2+2 lélszobás. 88 nm-es, kp. fűtéses, vizórás, 2 erkélyes, I. emeleti lakás eladó Irányár:
5,4 mR. (22734 K)_
Nk-tól (CSE 179) kb. 15 km-re 2 szobás, kb. 90 nm-es, család ház 1200-1300 n-öl telekkel, melléképületekkel eladó. Irányár: 2,7 mFt. (22846 K)_
Nk-n (LE 365) K-i városrészben 3 szobás, központi lűtéses, felújíott. 4. emeleti lakás, tízemeletes házban eladó
Irányár: 2.5 mR. (22848 K)_
Keszthelyen (LE 368) 2 szobás, 63 nm-es, egyed fűtéses, vízórás, parkettás udvari lakás eladó vagy Nk-i lakásra cserélhető. Irányár: 3,2 mFl (23096 K)
Nk-n (LE 369) a belvároshoz közel 2 szobás, étkezős, 70 nm-es, egyedi lűtéses, vízórás, erkélyes, I emeleti lakás
eladó. Irányár. 3,2 mR. (23098 K)_
Nk-hoz közel (CSE 181) 1600 nm-es lelek, téglaépülettel eladó. Irányár: 1,6 mR. (23099 K)
Nk-hoz közel (CSE 182) 5200 nm-es telek épülettel, szőlővel, gyümölcsössel, gazdasági épületekkel és mellette 1200 nm-es gyeppel eladó. Irányár: 1,1 mR (23100 K) Nk-tól 13 km-re (CSE 183) 1200 n-öl lelek, lömésházzal, pincével, fa épül elekkel, teljes leiszereléssel azonnal eladó.
Irányát: 350 eR. (23101 K)_
Zalakarosban (TE 63) 300 n-öl közművesített lelek laházzal eladó vagy garázsra cserélhető. Irányár: 900 000,-Ft
(23102 K)_
Nk-n (LE 269) belvároshoz közel 2 szobás, 54 nm-es, egyedi fűtéses, I. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,5 mFl.
(23103 K)_
Nk-án (LE374) belvároshoz közel 1,5 szobás, 43 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás. teljesen felújított, 4. emeletes la-
kás eladó. Irányár: 2 mR (23263 K)_
Nk-hoz (CSE184) közel, 1,5 szobás család ház 1700 nm-es leiekkel, melléképülelekkel eladó vagy lakásra cserél-
hetó. Irányár: 1,6 mR. (23265 K)_
Lálóhegyen (TE2) 400 n.öl lelek laházzal azonnal eladó.
Viz, villany van. Irányár: 400.000 R. (23343 K)_
Balatontól (TE85) 1,5 km-re 1600 n.öl lelek pincével, teljes felszereléssel eladó. Irányár: 800.000 Ft (23345 K) Nk-n (LE 381) K-i városrészben 1+2 lélszobás, központi lűtéses, lelújrlotl, vízórás, telefonos, üvegezett erkélyes, lomkamrás, II. emeleti lakás eladó ikergarázzsal együtt.
Irányár: 2,4 mR + 1 mFt a garázs. (23467 K)_
Nk-n (LE 378) belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es, központi fűtéses, 6. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,8 mFt
(23468 K)_
Nk-n (LE 377) belvároshoz közel 1,5 szobás, 41 nm-es, egyedi lűtéses, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,9 mFl.
(23469 K)_
Nk-n (LE 376) belvárosban 1 szobás, 32 nm-es, komfortos, erkélyes, 11. emeleli lakás eladó. Irányár: 2 mFt. (23470 K)_
Nk-n (LE 375) K-i városrészben 2 szobás, 54 nm-es, egyedi fűtéses, vizórás, I emeleti lakás eladó Irányár: 2,5
mFt. (23471 K)_
Nk-tól (TE 86) 15 km-re 1 hold telek, 2 szobás épülettel, gyümölcsössel, lenyőlákkal, melléképülelekkel eladó
Irányár: 500.000,-R. (23472 K)_
Nk-tól (CSE 131) 15 km-re ikerház eladó Egyik része 124 n-es, tetőtérbeépítéses, 4 szobás, a másik rész szerkezetkész, 4000 nm-es területen, ikergarázzsal együtt eladó. Külön-külön is megvásárolható. Irányár: 4,8 mFt + 2,2 mR. (24235 K)__
Nk-án (CSE186) É-i v.részben szintes, 100 nm-es, 5 szobás családi ház 1400 nm-es telekkel garázzsal eladó
Irányár: 14 mR. (23639 K)_
Látóhegyen (CSE187) 1900 nm-es telek 30 nm-es pincével, 30 nm-es épülettel, 70 nm-es melléképülettel eladó
Irányár: 1,15 mFt. (23640 K)_
Nk-tól (CSE 189) 15 km-re 3 szobás, 98 nm-es családi ház 1300 n-öl telken melléképületekkel eladó. Irányár: 1.7
mFl. (23708 K)_
Nk-án (CSE 188) 145 nm-es, 5 szobás, tetőtérbeépüéses. étkezős, egyedi fűtéses család ház 800 nm-es telekkel, garázzsal eladó. Irányár: 7,9 mFl. (23830 K) Nk-án (LE 357) belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es, egyedi fűtéses, erkélyes. 4. emeleti lakás eladó. Irányár:
2,45 mR. (23832 K)_
Nk-n (CSE 5) belvárostól 5 percre, 130 nm-es, 5 szobás, család ház, 410 n-öl telekkel eladó Irányár: 15 mFt.
(24232 K)_
Nk-n (LE 388) belvároshoz közel 1,5 szobás, 44 nm-es, egyedi lűtéses, felújított, löldszinti lakás eladó. Irányár:
1,95 mFl (24233 K)_
Pécseit (TE 89) 834 nm-es építési lelek eladó. Irányár: 520.000,-R (24234 K)_
Nk-n (LE 389) K-i városrészben 1+2 lélszobás, 57 nm-es, központi fűtéses, vízórás, I emeleti lakás eladó. Irányár:
2,5 mR. (24236 K)_
Nk-lól (CSE 159) 30 km-re, 2 szobás, 80-100 nm-es, családi ház, 1400 nm-es leiekkel, melléképületekkel, mühely-lyel együtt eladó Irányár: 4 mFt. (24237 K) Nk-lól (CSE 190) 30 km-re 3 szobás, családi ház, 600 n-öl telekkel, melléképülelekkel, gyönyörű környezetben eladó vagy egy szobás nagykanizsai lakásra cserélhető. Irányár:
1,5 mFl. (23998 K)_
Nk-n (LE 387) belvároshoz közel, 3 szobás, 64 nm-es központi fűtéses, földszinti lakás lizemeletes épületben eladó. Irányár: 2.4 mFt (2400« K)
Nk-n (LE 385) K-i városrészben 3 szobás, 67 nm-es, központi fűtéses, vizórás, erkélyes, tízemeletes épületben lévő lakás eladó. Irányár: 2,35 mFt. (24002 K)
Nk-n (LE 390) belvároshoz kzel 2 szobás, 54 nm-es, központi fűtéses, vizórás, lelújított lakás tízemeletes épületben
eladó. Irányár: 2 mFl. (24331 K)_
Nk-tól (CSE 191) 15 km-re 2 szobás, 50 nm-es. teljesen lefújHoll családi ház melléképülettel, kertlel, garázzsal együtt eladó, vagy lakásra cserélhető. Irányár: 2,1 mR.
(24332 K)_
Nk-n (LE 380) a belvárosban 3 szobás, 80 nm-es, nagy belmagasságú lakás 240 nm-es udvari tulajdonnal, 12 nm-es garázzsal eladó. Üzleti célra kiválóan alkalmas. Irányár:
8,8 mR. (24333 K)_
Nk-n (LE 395) belvárosában 2 szobás, 48 nm-es, egyedi lűtéses, udvari lakás eladó. Irányár: 1,8 mR. (24469 K) Nk-n (LE 392) belvároséhoz közel 1+3 félszobás, 96 nm-es. egyedi központi lűtéses, vizórás lakás az épület alal 21 nm-es garázzsal együtt eladó. Irányár: 5,9 mFl + ga-
rázs: 1,1 mR. (24470 K)_
Nk-n (LE 393) belvároshoz közel 3 szobás, 60 nm-es, egyedi központi fűtéses, vízórás lakás, a ház alatl garázs-
zsal eladó. Irányár: 4,7 mFl. (24471 K)_
Nk-n (LE 394) D-i városrészben 1 szobás, 38 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás, parkettás, erkélyes, I. emeleti la-
kás eladó. Irányár: 1,8 mR. (24472 K)_
Nk-n (LE 50) belvároshoz közel 1 szobás. 42 nm-es, egyedi lűtéses, erkélyes, parkettás, I. emeleti lakás eladó
Irányár: 2,05 mFl. (24473 K)_
Nk-n (CSE 192) belvároshoz közel 100 nm-es, 3,5 szobás, egyedi lűtéses, parkettás család házrész 250 nm-es udvarral eladó. Összeköltözik részére kiváló. Irányár: 4 mR.
(24474 K)_
Galamboki halastónál (TE 90) 260 n-öl telek, gyümölcsössel, laházzal együtt eladó Irányár: 1.3 mFt.
(24475 Kj_
Nk-án (LE397) D-i v.rószben 1 szobás, 38 nm-es, egyedi fűtéses, felújított, 4 emeleti lakás eladó. Irányár: 1,6 mFt.
(24476 K)_
Nk-án (LE398) D-i városrészben 1 szobás, 55 nm-es, egyedi fűtéses, udvari lakás kis kerttel eladód. Irányár: 1,4 mFl. (24477 K)_
30
KANIZSA - /Ifin*
1997. július 18.
TERRA-MIX
Ingatlanközvetítő és Építési Iroda
Nagykanizsa, Széchényi tér 3. Tel./fax: 93/310-482 Balatonmária-alsó, Hullám u. 97.
KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK: eladó családi házakat, lakásokat; üzlethelységeket bérelhető lakásokat; balatoni nyaralókat; építési telkeket.
VÁLLALJUK: beruházások szervezését, bonyolítását; új épületek és épülettel új ít ások teljeskörű bonyolítását tervezéstől a kulcsátadásig; lakótelkek kialakítását, közművesítésük bonyolítását; épületek bontását.
Ingyenes hirdetés, teljeskörű jogi képviselet
TOMPA
NAGYKANIZSA, MACYAR UT 12-14. T«l./fax: »3/310-884
Nyitva: H-Cs 8-17, P 8-16, Szo 8-12 óráig
Ingatlanforgalmi Kft.
német-magyar _
érdekeltség
- ingatlanközvetítés, -forgalmazás értékbecslés - befektetési tanácsadás
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
Terra-Mix Kft. vállalja családi házak, társasházak, tetőtérteépítések kivitelezését, bonyolítását
a tervezéstől a kulcsátadásig. (20961 K)_
Zalakaros elegáns negyedében 5 szobás, egyedi gázfűtéses. 2 fürdőszobás, telefonos, teljes közművesítettséggel rendelkező új lakás önálló telekrésszel eladó. Irányár: 8 mFt. (kód: 55)
(20747 K)_
Balatonfenyves-alsón 2 szobás, 2 nappaliszobás nyaraló garázzsal, nagy telekkel eladó. Irányár:
7 mFt. (kód: 60) (20752 K) _
Eladó NK.-Bagolán 136 nm-es. családi ház. 5 szoba+nappali. két fürdőszoba, garázs, egyedi központi fűtés Irányár: 7.5 MFl (17336 K) Balatonkeresztúron nyaraló eladó 200 n-öl telek, 68 nm-es épület. 3 hálófülke, nagy nappali, 1 fő-zőfülke. 1 fürdőszoba + WC. terasz, 6x4-es csó-nakház. Irányár: 5 mFt. Kód: 20. (17730 K) Zalakaros gyógyfürdőtől 10 km-re. Sand községben 2 szobás családi ház 200 n.öl telekkel eladó. Az ingatlanon viz és villany van. Irányár:
1,5 mFt. (20975 K)_
Terra-Mix Kft. keres kiadó bútorozott vagy bútorozatlan lakásokat, házakat, a bérbeadó részére
díjtalan közvetítéssel (20979 K)_
Nk K-i v részében 4 emeleti 1+2 félszobás, kp, fűtéses, felújított lakás eladó. Irányár: 1.9 mFt.
(kód 94.(21629 K)_
Nk tói kb. 15 km-re 3 szobás, alápincézeti családi ház 1374 nm-es telken, teljes közművesítés lehetőséggel eladó. Irányár: 1.7 mFt. (kód: 92) (21631 K)_
Balatonkeresztúron 3 szobás, 3 szintes, 140 nm-es nyaraló 60 nm-es melléképülettel, a pincében garázzsal eladó, Telek mérete: 1460 nm. Irányár: 11 mFl. (kód: 96) (21632 K)_
Nk-Katonaréten 5 szobás. 2 fürdőszobás, 2 garázsos. egyedi gázfűtéses családi ház udvarral eladó. Irányár: 13 mFt. (kód: 69) (21635 K) Nk-Szabadhegyen 250 n.öl telek 45 nm alapterületű családi házzal eladó. Az épületben szoba, konyha, fürdő van. a tetőtérben 2 szoba kialaktt-ható. Irányár: 2,8 mFt. (Kód: 106) (22183 K) Nk K-i v részében 54 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses. 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 2.7
mFt. (Kód. 104) (22185 K)_
Zalakaroson 215 n öl telek 230 nm-es, 7 szobás. 2 fürdőszobás, kp. fűtéses nyaralóval el-adó. Irányár: 11 mFt, (Kód: 100) (22187 K) Zalaszentbalázs községben, Fő út mellett 3197 nm terület gazdasági épületekkel eladó. Irányár:
ÉPP ezer Ft. (Kód: 101) (22188 K)_
Nk belvárosához közel egyedi fűtéses, 2 szobás, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,5 mFt.
(22189 K)_
Nk központjában 32 nm-es földszinti üzlethelyi -ség eladó. Irányár 2,5 mFt + ÁFA. (22523 K) Középcserfőn 669 n.öl telek, szőlővel, borospincével, teljes berendezéssel eladó Irányár: 500
eFl, (22526 K)_
Miklósfán 300 n öl saroktelken 150 nm-es. 4 szobás. 2 hallos, 2 fürdőszobás. 1 konyhás+ét-kezős. 1984-ben épült családi ház eladó. Az épület alápincézett, a pincében garázs és műhely található Fűtése egyedi gázfűtés. Irányár:
13 mFl. (kód: 105) (22953 K)_
Zalaszentjakab községben 5000 nm terület 45 nm-es épületlel, 25 nm-es pincével eladó. Az ingatlanon víz és villany van Irányár: 1 mFt.
(kód-109) (22955 K)_
Zalakarosban 3 szintes, új nyaraló 200 n.öl tel-
ken eladó. Az épület szintenként 1-1 apartmant tartalmaz, melyek 1 szobából, konyhából, étkezőből, fürdőszobából állnak. A szintek önállóan, egymástól függetlenül használhatók. Irányár: 6
mFt. (kód:108) (22954 K)_
Nk. zöldövezeti részén 6 szobás. 3 szintes, 240 nm-es családi ház eladó Az épület igényesen kialakított, az ingatlan garázst, pincét és 45 nm-es melléképületet is tartalmaz. A telek 540 nm. parkosított. Irányár: 16 mFt. (kód:72) (22956 K) Nk. d-i v.részében 75 nm-es, 3 szoba+előszo-bás. egyedi gázfűtésű, 1. emeleti, egyedi gázfűtéses társasházi lakás 4 lakásos épületben eladó. Garázs az udvarban található. Irányár: 3.5 mFt. (kód:113) (22958 K)_
Zalakarostól néhány km-re jó állapotban lévő kúria 2 szobával, előszobával, szalonnal, alápincézve, beépíthető tetőtérrel, szakszerűen gondozott óriási parkkal eladó. Az ingatlanon viz. villany van. fűtése szilárd tüzelésű Irányár: 18
mFt. (kód:86) (22959 K)_
Nk. centrumában irodaháznak, szállodának alkalmas felek eladó Irányár: 14 mFt. (kód:90)
(22960 K)_
Keszthely zöldövezeti részén 240 n.öl építési telek, teljes közművesftési lehetőséggel eladó.
Irányár: 2.5 mFt. (kód:56) (22961 K)_
Balatoni nyaralókat, telkeket kínálunk közvetlenül balatoni irodánkból Munkatársunk az ingatlanok megtekintését, a helyszíni kalauzolást biztosítja. Keressen minket a Balatonon is. Cím: Balatonmária-alsó. Hullám u 97. (22962 K) Meglévő gyermekei ulán a szoc.pol kedvezményt segítségünkkel Ön még igénybe veheti. Közel a belvároshoz, új, tetőtéri lakások építéséi tervezzük, melyekre korlátozott számban előjegyzést még elfogadunk. Várható befejezési határidő: 1997. október-november. További információért keresse irodánkat! (22963 K) Nagykanizsa központjában, családi házas övezetben, igényesen megépített, 1. emeleti, cirko-fútéses. 120 nm-es új lakás eladó. Irányár: 7.5
mFt. (Kód: 97) (23150 KJ)_
Zalakaros családi házas övezetében 1100 nm-es telek, rajta 140 nm-es, 2 szintes családi ház garázzsal, pincével eladó. Irányár: 12 mFt. (Kód:
107) (23152 K)_
Nagykanizsa keleti városrészében 3 szobás. 67 nm-es. 2 erkélyes, egyedi kivitelben teljesen felújított. 1. emeleti, központi fűtéses lakás eladó.
Irányár 2.7 mFt. (Kód. 110) (23154 K)_
Nagykanizsa keleti városrészében 52 nm-es. 2 szobás. 3. emeleti erkélyes, központi fűtéses lakás eladó. Irányár: 1,85 mFt. (Kód: 111) (23155
K)_
Nagykanizsa keleti városrészében földszinti 2 szobás. 52 nm-es központi fűtéses lakás eladó.
Irányár 1.7 mFt. (Kód: 112) (23156 K)_
Nagykanizsa belvárosához közel 54 nm-es. két szobás lakás októben költözéssel eladó. Irányár
2.7 mF| (24573 K)_
Nk. belvárosához közel 2 + félszobás, egyedi fűtéses, új, földszinti lakás áron alul. sürgősen el-
adó. Irányár 4.7 mFt. (24574 K)_
Eladó Nk. belvárosában igényes új családi ház. Irányár 15 mFt. (24575 K)_
Nk-tól 10 km-re lévő faluban eladó 3 szobás családi ház 200 n-öl telken. Irányár 3.5 mFt.
(24575 K)_
Balatonkeresztúron ikemyaraló fele 60 nm-es el-adó. 70 n-öl telken. Irányár 3,5 mFt, (24576 K)
Nk-n a Városközpontban 1 emeleti. 72 nm-es. 2 szobás, gázfűtéses
lakás eladó Irarryar 3.3 mR (24577 K)_
Nk-n a Berzsenyi ulcában 42 nm-es, 1,5 szobás, erkéryes, kp.Kléses, vizórás. parkettás, p álapolu lakás eladó Irányár 1,65 mFt (24578
K)_
Petnvenlén 3300 nm-es letek elacb (közművek a ház elöli) Irányár 33neFl (24579 K>
Nk-n a Csengery iion 36 nm-es. 1 szobás, gázfűtéses. fürdőszobás
lakás elatto. Irányár 900 eFl (24530 K)_
Nk-n az Eötvös téren 2. ern-i 2 szinles, 70 nm-es. 2,5 szobás, étkezős, nappalis. crkoMéses. vizórás. tetetonos. parkettás lakás tavak?
állapotban eladó Irányár 5.5 mR (24581 K)_
Nk-n a Fó ulon 60 nm-es, 2 szobás, cirko fűéses. vtzoras, teljesert lambenazolt. tolóién 80 °.-os keszíjlsegú lakás eladó Irányár 25 mFl 124552 K i
Nk-n a Muskátli garazssoron 16 nm-es, aknás, pixés garázs eladó Iranvar -:\' <-(l .:v-.- r-
Nk-n a Nagyvátiy ulcában 1 em-i 75 nm-es. 3 szobás, étcezös, erkéryes. egyed gázfűtése;, vizórás, telefonos, parkettás, p állapotú b kás garázzsal eladó. Irányár 5,2 mFl. (24584 K) Nk-n tarsasházi. 71 nm-es. 2.5 szobás, étkezős, gázfűtéses, vízórái, telefonos, átalakított, p alapotu csabdi sorház eb kerttel ebdo Irány
ár: 3,1 mFl. (24565 K)_
Nk-n a Rozsa ulcában 2. em-i, 54 nm-es, 2 szobás, nagykonyás. 2 erkélyes, kp Mesés. D-i lekvesu Lakás ebdo Irányár 1.7 mR (24556 K)
Palmban az újtelepen 1992-ben épület. 801 nm-es lerütelen tevő, 2 szinles, 260 nm-es. kp. gázfűtéses, telefonos, pincés. 3 garázsos, jó állapotú család ház ebdo Az abo szinten uztel uz emeleté sere alkal-mashetytseg található, a lei* szinten 3 szoba, hal, étkező, lúrdószo-ba. Irányár: 20 mFl. (24587 K)_
Gelsén 35 nm-es üzlethelyiség raktárral, 394 nm területen eladó vagy
kiadó Irányár 600 eR (24588 K)_
Rózsa u-ban, 55 nm-es. 2 szobás, nagy konyhás, kp-i tJéses. letui lott lakás lomkamraval eladó Végső ár 2 mFt (24308 K)_
Varoskapu krlon 3. emeteli, 67 nm-es, 2+1 félszobás, nagykonyhás, kplütéses, |0 alapotu lakás tárolóval ebdo Irányár 2,2 mR (24309
K)_
Zemplén Gy u 74 nm-es. 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, kp fűtéses, testesre szonJó lakás, lomkamrával eladó Irányár. 2 mR
(24310 K)_
Nk-án. Csengery úton 1. emeleli. 75 nm-es. 3 szobás, egyedi fűtéses lakás pintével eladó Végsó ar 3,3 mR (garázzsal) (23302 K)
Nk Kodafy Z u 7 alatt 54 nm-es, 2 szobás, étkezős, 2 erkélyes, kp fűtéses, bmtárolós, kitunó állapotban lévő lakás cserélhető É-K-i v részben leve 1-2 emelőit lakásra Irányár 1,5 mR (23804 K) Nk Zemplén ulcában 7. emeleti, 67 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes, nagy erjszobás. kp fűtéses, bmkamras, tetujrtoll lakás el-
.,]¦ Iranvar 2.2 mFl ÍZ3805 K)_____
Szabadhegyen 1324 nm-es telek teljes közműellátással eladó Irány-
r 1.3 mR. (24589 K)_
Latohegyen 752 nm-es zártkert Ivilannyal) eladó. Irán/ar 300 eFt
(24590 K)_\'_
Palm Fórhénc hegyen 2160 nm területen 32 nm-es. 1 szobás, teraszos pince, szőlővel, gyűmokslakkal eladó Irányár 400 eR (24591
K)_
Latohegyen íSzobskert Fogadóhoz közel) 720 nm terutoten 54 nm-es, 2 sobas, halbs, konyhás, fürdőszobás, 78-ban épül hétvégi haz cserépkályha túlessél, kocsi beállóval eladó. Irányár 2 mFt (24592
K)_
Latohegyen 23*? nm területen. 2 szrtes, 80 nm-es, 2 szobás efce-zós, teraszos, "92-ben epul netvegi haz eladó Irarr/ar 2,6 mFt
(24593 K)_
Szertg-^ygyvan hegyen 900 nm tenJeten. 35 nm-es, 1 szobás, étkezős zuhanyzó -. 86-ban epul pince eladó iranvar 1.2 mFt (24594
K)_
Palnban az urteiepen 706 nm területen 89-ben épüli 3.5 szobás, étkezős, nappals. gaztűteses. reluxás. telefonos, parkettás, p alapotu családi ház pincéét garázzsal, melefceputotekkel. terasszal eladó.
Irányár 9,5 mFl. (24595 K)_
Üzlet (presszó) Kiskanizsán 218 nm lerütelen. lerasszal, szociális helyiségekkel, közmüvekkel, lelps berendezéssel, lakrésszel eladó Irányár 3 mFt (24596 K)_
Belvárosban 80 nm-es. 2.5 szobás, gázfűtéses lakás, úzlétnyrlási én-getfclyekkol, utcalrontra nyílhat kirakatul eladó. 12459" K,_
Belvároshoz kőzd 70 nm-es, 3 helyiségből áló. ipnroi kalakAoll, Igényes rodai vagy üzlethelyiség kiadó (24598 K) Sormáson 1990-ben epul, 125 nm-es. 2 szobás, étkezős, latúzelésú ide kazán van) családi haz. 960 nm tenielen. terasszal mellek-epületekkel tetőtér beéplési tehetőséggel eladó Irányra. 3.5 mFt
(24313 K)_
Rlyeházán 118 nm-es, 3 szoba ¦ 1 nappals. teraszos, fatuzetesü. család ház. melekepüleltel. 2340 nm területen eladó Irán/ár: 1.85
mR (24314 K)_
Nk Vörösmarty utcában 275 m területen 76 nm-es bkóterutetú. 2 szobás, konyhás, egyed hlétú. garázsos. p alapotu udvart családi
ház mellékepuWtel ebdo Irányár 2 mR (23806 K)_
Nk Kórház közelében vállakózásra is alkalmas, 102 nm-es. 4 szobás, gázfűtéses, ktVüköl tejesen lelújrtoll. alászigetel, belülről leluilasra szoruló család haz 480 nm területen eladó Irányár 5,1 mFl (23677 K) _
Kiskanizsán 156 nm-es. 4 szobás, üveges teraszos, étkezős, lambén-as. 77-ben épüH gázfűtéses és cserépkak/hás csaád ház 2700 nm lerutolen gyűmotcsóssen. 15.000 db tufával eladó Irányár 6,2 mFt
(23678 K)_
Nk Csokonai utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyed (üléses, vizórás lakás eladó Irányár 2,4 mFt (23679 K) Nk Deák téren 72 nm-es. 2 szobás, étkezős, egyedi fűtéses, vizórás, redőnyös, pincés udvart család ház uj lűrdoszoba berendezésekkel, u| burkolatokkal, 2 éve tekildt vezetékekkel eladó Üzletnek és iroda-
nak is alkalmas Ar 4 mFl (23680 K)_
12 emeletes épületben a Platán soron 76 nm-es. 2 szobás, étkezős erketyes, egyed Mesés, vizoras. redőnyös, teletöm; p alapotu lakás ebdo Irányár 2,4 mFl Csere is megtétel 1 szobás, egyed lűte-
ses bkasra (23681 K)_
Katonaréten 120 nm-es. 3 szobás, nagy konyhás, előszoba*, \'60-ban epütl. gaztűteses család ház. pincevei. garázsai. 360 nm területen el
adó Irányár 4.5 mFl (23504 K)_
Mtkfcstan 60 nm-es. 2 szobás, konyhás, efoszobas. \'57-ben épít. gaztűteses csabd ház prtcével garázzsal 2286 nm terüteten ebdo Irányár 1,35 mR (23506 K)_
Magyar u 100 nm-es, 2 szobás, konyhás, lűrdőszobás, élkezos. gáz-lüléses. 87-ben epul család haz ebdo Irányár 3.6 mR. (23507 K) Szabadhegyen 30 nm-es. 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, gázfűtéses, 1985-ben épült, pincével, garázzsal, 1600 nm-es területen családi haz eladó Irányár 3,5 mR. (23509 K)
Kazanlak krlon 58 nm-es. U2 lélszobás. nagy konyhai erkélyes központi IJeses. telii,*ott lakás ebdo Irányár 2.1 mR. (23510 Kj Zemplén Gy utcában 63 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, kp fűtéses, lomkamras. u| konyhabJoros lakás eladó Irányár 1.95 mR 123085
Kj_
Nk Kodály Z utcában foHszmu. 58 nm-es. 2 szobás, kp Mesés la-
kás eladó. Irányár 1.5 mR. Kód: LAK117. (22543 K)__
Nk Berzsenyi D utcában 4 emeletes épületben 4 emeleti. 55 nm-es. 2 szobás, erkélyes egyed luteses hka; parkettás szobákkal, testet! tálakkal K-NY-i lekvésu ablakokkal, beépített szekrényekkel ebdo
Irányár 2.5 mR Kód: LAK 100 (22390 K)_
Nk Hunyad ulcában 3 emelet, 10 hónapos éoutetben lévő. 60 nm-es. 2 szobás, halbs. cirkogejzr tíléses bkás eladó Irányár 3.7 mR
Garázzsal együtt 4,5 mR Köd LAK 108. (22398 K)_
Nk Király utcában kétszintes. 3 emeleti, 120 nm-es. egyed tútéses lakás pncemsszel. garázzsal vagy anétkúl eladó Irányár 6 mFt ¦
500 eR garázs Kőd LAK 106 (22399 K)_
Nk Nagyváthy ulcában 4 emeleti 75 nm-es. 3 szobás, éfcezós, erkélyes, egyedi gázlüléses. vizórás. redőnyös, tetetonos lakás parkettás szobákkal lestelt labkkal. K fly-i lekvesu ablakokkal. ; <• -¦" : szel. garázzsal vagy anélkül eladó Irányár 4mR + 600 eFl garázs
Kod. LAK 110. (22400 K)_
Nk Urhaps úton 48 nm-es ckpla garázsból kialakított. 2 aknás műhely, 3 tazisú árammal, vízzel, vilannyal ebek\' Irárryar 1.2 mFl Kód
M100 (22408 K)_
Csurgón 160 nm-es, 4 szobás, halbs. elóteres. 2 fürdőszobás, ebédlő;, konyhás, pincés, menéképübtes, parkettás, prőbpos. teraszos.
kp-i lütéses csabdi ház eladó. Irányár. 6 mR. (22791 K)_
Zákányban 97 nm-es. 3 szobás, konyhás, étkezős, garázsos. pincés, kp Mesés ház eladó. Irányár 4,3 mFl (22792 K) Miklóstán \'95-ben epüfl, 170 nm-es, 5 szobás. 2 fürdőszobás, halbs, élkezos. erkéryes, 70%-os készillsegü család ház pincével, garázs-zsal műhelyei 800 nm-es terüteten ebdo Irányár 6.2 mFl KM
CSAL 211 (22545 K)_
Nk. Dózsa Gy utcában 100 nm-es, 3 szobás, gázfűtéses, redőnyös, letető nos. 1950-ben épült, p albpotu család haz boBrves prcevel, műhellyel 360 nm terutoten ebdo Ar 6 5 mR Kod C$200 (22409 Ki Nk Csengery ulcában 87 nm-es, 2 szobás, gaztűteses uctvan bkas 20 nm-es terasszal. Wpsen tohiMt alapéiban ebdo kanyar 3 mFt
Kód CS201 (22410 K)__
Nk Kinzu ulcában 3 szobás. 120 nm-es halos, tolpsen letjíVfl család haz 1500 nm-es telekkel, 60 nm-es pncével melekepűbtlel
ebdó. Irányár 12 mFt Kód CS202 (22411 K)_
Kiskantzsan 140 nm-es. 3 szobás, halos, 2 fürdőszobás. 2 erkélyes, gaztűteses, redőnyös, tetetonos. 1961-ben epJt csabd ház. parkét lás és arólapos padotukobltal. szulerennel (múttelyel 380 V pan
aram) ehífc. Ar 6,5 mR Kód CS205 (22414 K)_
Patnban 73 nm-es, 2 szobás, 2 előszobás, gázlüléses, kisebb telup-tasra szoruló csabdi ház 14C"J nm-es terútottol ¦¦<*¦•¦¦¦ faskamra-val, letoterbeeplesi tehetőséggel ebdo. Irányár 3,6 mR. Kod
CS208. (22416 K)_
Painban az irtetepen 240 nm-es, kétszintes. 3 szobás, halos, étkezős, kp fűtéses. 1989-ben épült csabd ház 40 nm-és pincével, garázzsal. 900 nm-es területen ebdo. Az eputet készülsegi toka 90% Irányár. 12 mR Kod CS209. (22417 K|
Mikbstán 73 nm-es, 2 szobás, étkezős, redőnyös, tetetonos. csabd haz. meltokepülelekkel 3400 nm-es terüteten ebdó kanyar 5 mFl
KOd Cs 211 (224211 K)_
MiHostán 160 nm-es. 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 halbs, egész fűléses. tetetonos. 1986-ban epul család ház. szutermel, garázzsal. 1000 nm-es terüteten ebdó Irányár13,5 mFl Kod Cs 212 (22421 K)
Sáncban 2 család részére megtelelő, 120 nm-es, 4 szobás. 2 lűrdőszobás. 2 konyhás család ház, garázzsal pincével, melekepűbtlel
ebdo Irányár. 5,9 mR, Kód: Cs 213. (22422 K)_
Gyékényesen 3100 nm terüteten 120 nm-es. 95-ben épül vendégbló egység, nöi-terti zuhanyzóval. WC-vet raMarrwIyiséggsJ, 3 tázisti arammal hűtőkamrával eladó. IRanyár 5.8 mR Kód U100. (22423
1997. július IX.
KANIZSA
31
SZABADPIAC
Zákányban a Domb u-ban, szép kilátású helyen a tő-tól kb 1 km-re, 3 db, egyenként 1500 nm-es. közművesített építésre alkalmas telek eladó. Érd.: munkaidőben a 93/321-300/211 -es melléken, vagy személyesen Gyékényes, Kossuth u. 28. sz. alatt lehet.
(24606 K)_,_
Nk-n a Hunyadi utcában 2+2 télszobás, ú) Igényesen kialakított lakás garázzsal eladó Irányár: 5,5 mR. garázs 800 eFt. Érd.: 312-
475-ös teletonon. (24453 K)_
Nk-n a keleti városrészben 1-1,5 szobás, egyedi fűtéses lakást vennék. Irányárral, sürgősen ajánlatokat a Munkás u. 2. D/1.-re ké-
rek. (24457 K)_
Nk. Városkapu krt. 2/B III/9. 2 + félszobás lakás igényesnek eladó, vagy kisebbre cserélhet + garázs. Érd.: 93/321-395 telefonon napközben. (24601 K)_
Palinban 3+2 félszobás kertes családi ház gardróbbal, pincével, garázzsal eladó. Érd:
315-341-es telefonon. (24602 K)_
Nagyrécsétől 2 km-re pince, felszereléssel, szőlővel áron alul eladó. Érd.: 320-037-es te-
lefonon. (24603 K)_
Elcserélném vagy eladnám zalakomári 4 szobás, gázas, szennyvizes, telefonos, családi házamat nagykanizsai 2 szobásra, 4 emeletig, értékegyeztetéssel. Érd.: 06-93/386-190-
es telefonon (24604 K)_
Nk. belvárosában vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó. Érd.: 93/318-412-es tele-
tonon. (24605 K)_
Magyar u. 96. sz. alatt 2 szobás, összkomfortos ház 800 n-ől telekkel, építési lehetö-séggel eladó. Érd.: helyszínen. (24606 K)
Nk-n a Kisberki utcában I. emeleti, 3 szobás 74 nm-es, cirkogejzíres fűtésű lakás eladó. Érd.: 321-482-es telefonon. (24607 K) 3 szobás, garázsos, kertes családi ház el-adó. Érd.: 320-037-es telefonon (24608 K) Nagykanizsán a keleti városrészben 2 szobás, központi fűtéses, 7. emeleti, vizórás, redőnyös felújított lakás eladó. Érd.: 06-60/371-384-es telefonon. (24609 K)_
Nk-i panorámás, 2 szobás, 2 erkélyes, telefonos, nyugati fekvésű lakás eladó vagy elcserélhető. (Katonaréti családi házra, Jókai és Vörösmarthy utcába vagy Takarék utcaira.)
t
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Pusztai Béláné
temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat.
Lakatos Ferencnét
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Tóth István
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik ,
Simon Lajosné
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Érd.: 06-60/398-821-es telefonon. Nk, Tán-
esics tér 6 (24610 K)_
Hermán Ottó utca 4. sz, alatt, 3. emeleti, két szobás, 58 nm-es lakás novemberi kiköltözéssel eladó. Irányár: 3 mFt. Érd.: 310-800-as teletonon. (24611 K)_
Nk-n a Liszt F. utcában 54 nm-es, erkélyes, lakás eladó. Érd.: 316-835-ös teletonon.
(24612 K)_
Pogányszentpéteren 4189 nm-es Ingatlan bontásra, vagy felújításra szoruló házzal eladó. Irányár: 500.000,-Ft. Érd.: 93/310-379-
es telefonon. (24648 K)_
Zalakaroson 300 n.öl telek faházzal eladó. Viz, villany, betonút van. Gazdálkodásra és nyaralásra is alkalmas. Érd.: 06/60/364-260.
(24787 K)_
Nk-án a belvárosban 2 db 2 szobás, I. emeleti, egyedi fűtéses, vízórás, redőnyös lakások eladók, illetve 3 szobás családi házra cserélhető. Érd.: 06/60/364-260 (24788 K) Nk. belvárosában, a Bajza utcában 3 szobás, egyedi fűtésű, összkomfortos családi ház kis udvarral, terasszal, pincével, garázzsal eladó vagy értékegyeztetéssel kisebb kertes családi házra cserélhető. Tel.: 93/313-271. 06/30/476-337. (24789 K)_
GARÁZS
Űrhajós úti garázssoron az italdiszkont mellett padlásos garázs sürgősen eladó. Irányár: 430 eFt. Érd.: 93/315-493. (20 óra után).
(24669 K)_
Nk-án a Munkás úti garázssoron aknás garázs eladó. Érd.: 316-5B3 telefonon. (24670 K)_!_
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
JARMU
Boomer aluvázas, első teleszkópos MTB-om eladnám vagy elcserélném kis Polskira, esetleg Ladára Irányár: 90 ezer Ft. Érd.: Molnár Attila, Nk. Kölcsey u. 17. 15-18 óráig. (24653
K)_
1989-es 126-os Polski Fiat 1999-ig érvényes műszakival eladó. Érd.: 316-371. Nk. Sugár u. 38/A. Metzger Istvánná. (24667 K)_
\'85-ös évjáratú 126-os Polski Fiat, fehér, felújított állapotban eladó. Érd.: 93/325-320, es-ti órákban.(24781 K)_
Megkímélt, 1985-ös. 1.6-os diesel WV Transporter, 9 személyes mikrobusz eladó. Tel.: 93/313-271 vagy 06/30/476-337. (24782 K)
SACHS crossmotor eladó. Irányár: 70 ezer Ft. Tel.: 93/313-271. 06/30/476-337. (24783
K) ^_
ALBÉRLET
Nk-án 2 szobás, bútorozott, telefonos lakás Igényesnek kiadó. Érd.: 93/320-917, 18 óra
után, (24650 K)_
Szoba kiadó maximum két hölgynek vagy nő + egy gyermeknek. Érd.: Nk. Kazanlak krt.
3/C. 2/9. Góncz. (24652 K)_
Kiadó 1. emeleti, vízórás, gázas, erkélyes, felújított, 2 szobás lakás Nk-án. Tel:: 93/320-946. (24668 K)_
Nk. Király u. 31/G. alatt I. emeleti, 50 m-es helyiség irodának kiadó. Érd.: 93/311-441 vagy 93/318-412. (24671 K)_
VEGYES
Fodrász üzlet eladó. Erd.: Nk. Csokonai u. 8-10. Tel.: 318-970, vagy lakás. 312-271.
(24651 K)_
Német nyelvből korrepetálást, középfokú nyelvvizsgára való felkészítést vállalok. Érd.:
313-575, egész nap. (24654 K)_
Angol cocker spániel kiskutyák törzskönyvezve, oltva, tetoválva eladók. Érd.: Nk. Bajcsy Zs. E. 2/a. Tel.: 93/319-455 vagy 30/371-591. (24655 K) _
Egy hetet tölthet balatoni nyaralómban jó állapotú, műszakls személygépkocsijáért. Ráfizetés lehetséges. Tel.: 316-984, 8-16 óráig.
(24656 K)_
Középiskolai tanár matematikából felkészítést
vállal. Tel.: 310-610. (24657 K)_
Pótvizsgára matematikából és/vagy fizikából, ezen kívül pótérettségire matematikából középiskolásoknak (nappali, levelezős) felkészítés, korrepetálás, korrekt áron! Érd.: Nk. Batthyány u. 19. Tel.: 93/31 1-704. (24658 K) Peg Peregő Roma kombinált babakocsi, komplett, eladó. Érd.: 316-371. (24659 K) Gyakorlattal, szakképesítéssel rendelkező, középkorú, megbízható hölgy betegápolást, házigondozást vállal hosszú távra Is lakásért. Ajánlatokat „Korrekt" jeligére, Nk. Pf.: 154
címre kérek. (24660 K)_
Társasházak karbantartási és felújítási munkáinak műszaki ellenőrzését vállalom. Tel.: 06/30/377-397. (24661 K)_
Névjegykártyák, meghívók, kártyanaptárak, üdvözlőlapok, emblémák, levélpapírok, reklámanyagok, egyéb nyomdai termékek széles választéka megrendelhető. Tel.: 06/30/377-
397. (24662 K)_
Cipők, szandálok 100 Ft-ért eladók. 1/2-1-2-3 literes dunctos üvegek úgyszintén. Érd.: Kis-
faludy 17/C. (24784 K)_
2 db 1400 x 20-as gépjármű gumiabroncs el-
adó. Érd.: 93/391-232. (24785 K)_
1200 literes boroskád eladó. Érd.: Nagyrác u. 29/A Karosi. Tel: 310-674 (24785 K)
PARTNERKERESŐ
54 éves özvegy hölgy megismerkedne korban hozzáülő férfival. Leveleket „Társat keresek" jeligére, Nk. Pf.: 154-be kérek. (24663
KJ_
Megismerkednék Nk-án vagy környékén élő, független, őszinte, megértő, családszerető, nemdohányzó úrral tartós kapcsolat kialakítása céljából. Hasonló adottságokkal rendelkező, jó megjelenésű, 30 éves hölgy vagyok. Leveleket „Keresem a párom" jeligére. Nk.
Pf.: 154-be kérek. (24664 K)_
45/157/54 elvált hölgy megismerkedne független, jó megjelenésű úrral tartós kapcsolat céljából. Leveleket „Ibolya" jeligére, Nk, Pf.:
154-be kérek. (24665 K)__
Jöjj, nyaralj velem a Balatonon, ha csinos, maximum 45 éves, jó alakú, független hölgy vagy. Várja hívásodat egy középfokú végzettségű, elvált úr a 06/60/399-210 teletonszá-\'
mon. Minden lehetséges (24666 K)_
61 éves, 175 cm magas, független férfi vagyok. Saját, komfortos lakásom van Keresek 50-57 éves független hölgyet, aki hozzám költözne. Leveleket „Szeretnélek megtalálni" jeligére, Nk Pl.: 154-re kérek (24786 Kj
55 712
A legfrissebb adatok szerint jelenleg 55 712 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten tizenhét csecsemő született Nagykanizsán és vonzáskörzetében, ebből nyolcat jelentettek be nagykanizsai lakcímre. A mögöttünk álló hét folyamán tizenkettő polgár halálozott. el, közülük nyolc volt kanizsai lakos. A hét folyamán tizenhét fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni, a kijelentkezések száma is tizenhét fő. A hétvégén egy párt esketett az anyakönyvvezető, akik nem nagykanizsai lakosok.
93/314-672
Az Élettér Egyesület által működtetett állatmenhelyen csaknem száz talált vagy elkóborolt eb, kis -és nagytestű keverék házőrzők és fajtiszta kutyák, köztük német vizsla kan és szuka, Wel.s terrier kan és skót juhász szuka kutyák várnak gazdára.
A talált kutyák hétfőtől péntekig, nyolctól tizenegyig adhatók le a menhelyen. A gazdátlan kutyusok - akik egyébként bekerülésükkor oltást kapnak, s pontosan nyilvántartottak szombatonként délután kettőtől háromig - költségtérítési díj fizetése ellenében - elvihetők a Sáncban, a Thury-laktanya mögött található menhelyről.
apróhirdetés
FELADHATÓ:
Nagykanizsa, Terv u. 3. 6-16 óráig
Egy alkalommal 15 szóig 50 forint.
32
T~
KANIZSA - Wikeé
1997. július 18.
„Indián nyár"
Kovács Kati estjével kezdődött meg a Bazár Udvari Zenei Esték 1997. évi rendezvénysorozata. Az időjárás „természetesen" most sem fogadta kegyeibe a fellépőket ás a nézőket, az eső miatt az előadásra a HSMK kamaratermében került sor, ott azonban - újításként - "fehér asztal" mellett szórakozhatott a mintegy 150 főnyi közönség.
Az esten először Kovács Kati lépett pódiumra Koncz Tibor zeneszerző kíséretében, s régi slágereivel nyitotta meg a műsort. Ezt követően Dömsödi Farkas Bálint énekelt operettrészleteket, régi dalokat - nagy sikerrel. A műsor harmadik részében ismét Kovács Katié volt a ,.főszerep", aki pályafutásának legismertebb nótáit elevenítette fel, de felidézte a régmúlt eredetileg mások által bemutatott - nagy magyar sikereit is, és megszólalt néhány szám a közeljövőben megjelenő, új nagylemezéről.
A jó hangulatú előadáshoz nemcsak a művészek által bemutatott népszerű dallamok, hanem a két művész közvetlensége, humora is hozzájárult. Mit lehet ehhez hozzátenni? Jól kezdődött ebben az esztendőben is városunk legnépszerűbb nyári kulturális rendezvénye, és ígéretesnek tűnik a folytatás is. Augusztus 4-én Bessenyei Ferencet és Kovács Apollómát várjuk Kanizsára.
Horváth Ilona
^1
na
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 21-én 21 órakor: „SZÓL A TÁ- | ROGATÓ" L
Tárogatóestéle az. Erzsébet téren, n a Török kútnál °
Közreműködik: Kiss Gy. László H tárogatóművész, a Budapesti 1 Fesztiválzenekar tagja «
KIDŐLT A FA
Szerencsére nem sok tennivalója volt a kanizsai tűzoltóknak az elmúlt héten. 13-án este kellett mindössze egy az útra dőlt fát eltávolítaniuk.
HALÁLOS GÁZOLÁS
Szombaton délután a bajcsai Törökvári utcában közlekedett személygépkocsijával egy érdi illetőségű férfi. A vizsgálat eddigi megállapításai szerint a sebesség helytelen megválasztása miatt későn észlelte, hogy egy vele szemben kerékpározó helybeli kisfiú áttért az ő sávjába. Ennek követ-
keztében elgázolta a kisfiút, aki a helyszínen az életét vesztette.
BENZINT ÉS BUGYIT LOPTAK
Eddig ismeretlen tettesek törtek be egy fehérneműüzletbe az Erzsébet téren. Az elkövetők összesen háromszázötvenezer forint értéket tulajdonítottak el. A Platán sorra viszont lakossági bejelentés alapján szállt ki a rendőrség, s a gyors cselekvésnek köszönhetően elfogták azt a három személyt, akik egy ott parkoló gépkocsiból benzint szívtak le. A három férfi ellen eljárás indult.
ESEMÉNYEK, ÉVFORDULÓK
JÚLIUS 14.
- A Francia Köztársaság nemzeti ünnepe a Bastille lerombolásának évfordulóján.
- Göncz Árpádot a francia becsületrend nagykeresztjével tüntette ki Chirac francia elnök.
- 79 évvel ezelőtt született Ingmar Bergman Oscar-díjas, svéd színházi és filmrendező, forgatókönyvíró.
- 87 éve született William Hanna rajz-filmkészítŐ, a Tom és Jerry, a Flinstones alkotója,
- Szent Kamill rendalapító ünnepe, ápolónők és a férfiápolók védőszentje.
JÚLIUS 15.
- 1932-ben letartóztatták a KMP vezetőit, Sallai Imrét, Fürst Sándort és Karikás Frigyest.
- 56 éve született Medveczky Ádám karmester, a Zeneművészeti Főiskola adjunktusa, az Operaház karmestere.
- 44 éve született Bódy Magdi énekesnő, számos díjat nyert itthon és külföldön. 1981 után kanadai és amerikai klubokban, rádióban, tévében szerepelt.
- 56 éve született Drahota Andrea, Jászai Mari-díjas színésznő, a Nemzeti Színház tagja.
JÚLIUS 16.
- 1992. Az USA Demokrata Pártja hivatalos elnökjelöltének nyilvánította Bili Clintont,
- 56 éve született Mészöly Kálmán labdarúgó, mesteredző, kétszeres világa-kétszeres Európa-válogatott.
- 104 éve született Kalmár Tibor zeneszerző, karnagy. Első kupéit 17 éves korában írta. A Huszárdal című versét Lehár Ferenc zenésítette meg.
JÚLIUS 17.
- Az Iraki Köztársaság ünnepe, a brit csapatok kivonásának és a Bath Párt második hatalomátvételének ünnepe.
- Szent András, magyar származású szerzetes, remete, a remeték és a szerzetesek védőszentjének ünnepe.
- 45 éve született Dávid Hasselhoff amerikai színész, i
JÚLIUS 18.
- 79 éve született Nelson Mandela, Nobel-békedíjas dél-afrikai politikus, köztársasági elnök. Éveket töltött börtönben emberjogi harcaiért.
- 76 éve született Lehoczky Zsuzsa Jászai Mari-díjas színésznő, az Operettszínház volt szubrettje.
JÚLIUS 19.
- 1952. Helsinkiben megnyitották a XV. nyári olimpiát, amelyen a magyar sportolók 16 aranyérmet szereztek.
- 72 éve született Raksányi Gellért, Kossuíh-díjas színész. Jelenleg a Szomszédok teleregényben láthatjuk.
- 34 éve született Wladár Sándor úszó. a hátúszás olimpiai és kétszeres Európabajnoka, voll Európa csúcstartó,
JÚNIUS 20.
- A Kolumbiai Köztársaság nemzeti ünnepe, az 1810 e napján kirobbant függetlenségi háború nyomán elnyert függetlenség napja.
- Szent Margit antiokhiai szűz vértanú, az áldott állapotban lévő asszonyok, szülőnők, valamint a haldoklók védőszentje.
- 1992. Budapestre érkezett a XVI. dalai láma.
- 50 éve született Carlos Santana, Grammy-díjas mexikói származású amerikai rockgitáros.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Munkatársak: Dukát Éva, Szálában Attila. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi litkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla, Horváth Ilona, Pungor Attila, Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 Tel./fax: 93/312-305. Szedés: Antal Lívia. Borda Menyhírt. Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta, a MelóDIÁK és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-3879
KANIZSA MŰSOR
JÚLIUS 19. SZOMBAT Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Eddie
Stúdió mozi: 18.15 óra: A rajongó
JÚLIUS 20. VASÁRNAP Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: F.ddie
Stúdió mozi: 18.15 óra: Elvált nők klubja
JÚLIUS 21. HÉTFŐ
21 óra: „SZÓL A TÁROGATÓ" - Kiss Gy. László tárogatóművész estje a Török-kútnál
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Murder at 1600 - Gyilkosság a lehér Házban
Stúdió mozi: 18.15 óra: Car-rington - A festőnő szerelmei
C2-es kábelen Kanizsa TV:
19 óra: CELESTE - argentin filmsorozat: - Iránytű gazdasági magazin
JÚLIUS 22. KEDD Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Murder at 1600 - Gyilkosság
a Fehér Házban Stúdió mozi: 18.15 óra: Elvált
nők klubja
JÚLIUS 23. SZERDA Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Murder at 1600 - Gyilkosság
a Fehér Házban Stúdió mozi: 18.15 óra: Elvált
nők klubja C2-es kábelen Kanizsa TV:
19 óra: CELESTE - argentin
filmsorozat
JÚLIUS 24. CSÜTÖRTÖK Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Légörvény Stúdió mozi: 18.15 óra: Larry
Flynt, a provokátor C2-es kábelen Kanizsa TV: 19 óra: - Hírek: - CELESTE - argentin filmsorozat; - Régió
JÚLIUS 25. PÉNTEK
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óla:
Légörvény Stúdió mozi: 18.15 óra: Larry
Flynt, a provokátor
A JÁRDA KÖZEPERE KIHELYEZETT, „SZLALOMRA" KÉNYSZERÍTŐ REKLÁMTÁBLÁK INKÁBB TASZÍTANAK, MINT VONZANAK!
REVESZ SEVILLÁBA MEGY?
A fővárosban, a Szőnyi úti uszodában rendezték meg az úszók jegyzeit országos nagy versenyét, a Budapest bajnokságot. A teljes hazai élmezőny felsorakozott, köztük természetesen a kanizsai kiválóság, a válogatott kerettag Révész Katalin, a CWG-Vízmű SE jeles versenyzője. A kanizsai úszónő szenzációsan szerepelt a háromnapos\' bajnokságon, aki három számban nyert Budapest bajnokságot!
- Kata igazolta az előzetes várakozásokat, aki nagyszerűen teljesített. Pillangón, 100 m, majd 50 m gyorson indult és mind a háromban maga mögé utasította a riválisokat, a válogatott kerettagokat. Teljes sikert ért el, a szakma előtt isméi bizonyítón - mondta nagy örömmel Meiszterics László, a kanizsaiak edzője, majd így folytatta: - Mind a három aranyérmet remek idővel nyerte Kata, akivel tudatosan készültünk fel a nagy erőpróbára. Egy hónapon át a Spa-riban folyt a munka, majd az egyhetes nagyatádi edzőtábor után Nagykanizsán volt a formábahozás. Nos, fejlődéséi jelzi, hogy minden számban egyéni csúcsot úszott, ami egyben új megyei felnőtt csúcs, és nagyszerű ajánlólevél a Sevillában (spanyol) sorra kerülő Európa-bajnokságra.
Révész Katalin naponta érte el a bajnoki címeket. Az első versenynapon 100 m pillangón 1:04,01 mp-es eredménnyel nyert Klocker (Bp. Spartacus) előtt (1:04,12 mp). A második napon 100 m gyorson lett bajnok a korábbi riválisok (válogatottak) előtt 57,99 mp-cel. Klocker 58,60, míg a fradista Lakás 59,60 mp-el ért el. A Budapest-bajnokság befejező napján, 50 m gyorson Révész 27,34 mp-cel nyert bajnokságot Gazda (Spartacus, 27,99 mp) és Lakos (28,30 mp) előtt.
- balogh -
A KABELTEL VISSZAÉLT?
FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Nagykanizsa Polgárait, hogy 1998. január l-jétől április 30-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, az 1848-as forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulójának tiszteletére ünnepségsorozatot szervez.
Kérjük, hogy ötleteikkel, javaslataikkal járuljanak hozzá a jeles évforduló programjának összeállításához. Javaslataikat a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályra (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) 1997. augusztus 15-ig adják le.
Dr. Horváth György s. k.
szervező bizottság elnöke
Az EOTVOS CIRKUSZ Kanizsán
31. old.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Balogh Tibor (8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 1.), dr. Csákai Iván (8800 Nagykanizsa, Kisberki u. 11.), dr. Bárányi Enikő (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 25.), Marton István (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 15.) és Tar-nóczky Attila (8800 Nagykanizsa, Babóchay u. 5.) bejelentőknek a KÁBELTEL Kanizsa Kft. (8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 5.) ellen gazdasági erőfölénnyel történt visszaélés megállapítására tett bejelentése alapján a Gazdasági Versenyhivatal Szolgáltatási Irodájának B-7/305/1997/3. számú határozata ellen a bejelentők által 4. sorszám alatt benyújtott jogorvoslati kérelem alapján - tárgyaláson kívül - meghozta a következő
határozatot.
Jogorvoslati kérelemnek a Versenytanács helyt adott.
A határozat ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
INDOKLÁS
A bejelentök sérelmezték, hogy a bejelentett 1997. április 1-től az ál-
tala üzemeltetett antennarendszerről a vételi lehetőség biztosításáért 300,- Ft/hó helyett 550,- Ft/hó díjat számol fel lakásonként. Ez a nagymértékű áremelés nincs arányban a nyújtott szolgáltatással, így a szolgáltató monopolhelyzetével visszaélve jogsértést valósít meg.
A Szolgáltatási Iroda 3. alszámú határozatával úgy rendelkezett, hogy nem indít eljárást. Ezt azzal indokolta, hogy a beszerzett információk alapján megállapítható volt, hogy
- az üzemeltető 1997. április 1-től végrehajtott díjemelése az inflációval, valamint a médiatörvény előírásából eredő díjfizetésekkel, továbbá a hálózat fejlesztésének költségeivel függ össze, e mellett
- a soros rendszeren emelte a bejelentett a csatornák szárnál
végül is így a díjemelés nem jelent a bejelentett számára egyoldalú előnyt. Ezek alapján törvénybe ütköző magatartás nem valószínűsíthető.
A Versenytanács a jogorvoslati kérelmet alaposnak találta.
A Versenytanács nem osztja vizsgáló azon álláspontját, miszerint a törvénybe ütköző magatartást nem valószínűsítik a rendelkezésre álló adatok.
Az érintett piacon a bejelentett erőfölényes helyzetben van nem vitathatóan, és 83%-ot meghaladó díjemelést alkalmazott. Ez a mérték alkalmas arra, hogy a bejelentett megsérthette a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmát, így a Tpvt. 69. § (3) bekezdésében írt feltétel fennáll. A Versenytanács álláspontja szerint nem mellőzhető az áremelés körülményeinek, indokainak vizsgálata.
Mindezekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 69. § (7) bekezdése alapján a jogorvoslati kérelemnek helyt adolt.
Budapest, 1997. július 15.
dr. Lénárd Réka sk.
eljáró versenytanácstag előadó
dr. Bodócsi András sk.
versenytanácstag dr. Györffy István sk.
versenytanácstag
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Telelon/lax:
(93)312-305
ALAPÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 30. szám 1997. július 25.
Hatpárti jelölt: MARTON ISTVÁN
A Fidesz-MPP, az FKgP, a KDNP, az MDF, az MDNP és a MIÉP közös sajtótájékoztatóján Bárczi László MIEP-elnök az alábbi közleményt olvasta fel:
Nagykanizsa hat politikai pártja megegyezett abban, hogy az időközi polgármester-választáson a város közéletében sikeres munkát végző Marton Istvánt indítja.
Az összefogás révén olyan személy vált esélyes jelöltté, aki a ciklus hátralévő időszakára képes zökkenőmentesen átvenni az önkormányzat irányítását és szakértelmével hozzájárulni városunk gondjainak megoldásához.
Megvalósult tehát Nagykanizsán a nemzeti és a polgári erők összefogása.
Ezután mind a Fidesz, mind az MDF képviselői hangsúlyozták, hogy a polgári erők összefogása példa- és jelzésértékű, hiszen az
országszerte bekövetkezett politikai és közéleti botrányok után váltásra van szükség, és ez Kanizsán a polgármesterjelölés esetében valósult meg. Tarnóczky Attila az MDNP részéről rámutatott arra, hogy nem arról van szó, hogy a hat párt politikai szövetséget kötött, hanem arról, hogy Marton Istvánt mindannyian támogatni kívánják. Pócza Attila köszönetet mondott az öt pártnak, akik az FKgP ajánlását elfogadva a korábbi négypárti polgármesterjelöltet, Marton Istvánt támogatják a szeptember hatodikai választáson. Péter József elmondta, hogy a Fidesz részéről a választás napjáig szól a szövetség. Kovács János KDNP-elnök annak a véleményének adott hangot, hogy Marton István személyében olyan jelöltet állíthat a hat párt, aki a fennálló gazdasági problémákat
kezelni tudja. Úgy látja, hogy a hatpárti összefogással esély van a győzelemre. Tar Ferenc, az MDF megyei elnöke szerint ha sikeres lesz a polgármester-választás és a későbbi együttműködés is, akkor nem egy, hanem öt évre szólhat az a támogatás, amelyet pártja nyújt a mostani jelöltnek. Marton István hangsúlyozta, hogy nagyon jólesett neki az, hogy a hat párt viszonylag rövid idő alatt meg tudott egyezni a személyében. Megválasztása esetén a válságkezelést tartja fő feladatának, hiszen mint hangsúlyozta, korrupt és eladósodott városba nem megy a tőke. Rámutatott arra, hogy a város mai helyzetét nagyban meghatározta az, hogy hét évig ugyanaz az erő vezette Kanizsát direkt illetve a háttérből és az utóbbi években a direkt vezető szerepet játszóknak ..sokkal kevesebb jutott".
2
I
KANIZSA-
I
1997. július 25.
JO HIRE VAN NAGYKANIZSÁN...
A ZÁÉV RT.-NEK
Beszélgetés Soós József vállalkozási főosztályvezetővel
- Az 1997-es év második felében mit mutat az első félév képzeletbeli mérlege?
- A társaság sikeresen kezdte az évet - mondta Soós József. - Ennek alapja az, hogy \'96 végén jó nyitóállománnyal rendelkeztünk. Több olyan megkezdett beruházás volt folyamatban, amely fél évre biztosította kapacitásunk lekötését. Időközben az első negyedév folyamán további pályázatokat nyertünk meg. így most azt mondhatom, az eddigi megbízások már lekötik éves kapacitásunk 80%-át. Ez azt is jelenti, hogy még további pályázatokon kell sikeresen fellépnünk ahhoz, hogy elérjük a 100%-os lekötöttséget. Ehhez tudni kell, hogy a cégnél 1996 április I. óta a divíziók önállóan is vállalkozhatnak, léphemek fel pályázatokon. Ez még több lehetőséget biztosíthat. Az építőmesteri divízió például elnyerhet egy ácsmunkát, amit tökéletesen le tud önállóan vezényelni, el tud végezni.
- Ez mennyit jelent az egészhez viszonyítva?
- A divíziók munkája az összes tevékenység hatvan százalékát teszi ki. A három divízió az építőmesteri, a szakipari és a gépészeti. A központja mindháromnak Zalaegerszegen van, de a középirányító réteg megvan területenként is: Keszthelyen is, Nagykanizsán is, Zalaegerszegen is.
- Milyen munkákat jelent a nyolcvan százalékos lekötés?
- Kezdődött a januári átadásokkal. Köztük a Nagykanizsán épült Célpont üzletház, de ekkor fejeződött be itt a kórház rekonstrukciója is. A zalaegerszegié pedig folytatódott az úgynevezett zöld épülettel. Az OTP Ingatlan Rt. megrendelésére Nagykanizsán húsz lakás épült a Kórház utcában. Pécs környékén fedett uszodát építünk, Pápán a Városi Bíróság, Egerszegen a Zrínyi-gimnázium alagsora, a szentgotthárdi gimnázium rekonstrukciós munkái. Ebben az évben egyik legnagyobb feladatunk a Vásárcsarnok építése Nagykanizsán. Bár a terep előkészítése miatt van egy kis csúszás, a mi részünkről megtörténik szeptember 30-ra az átadás.
Celldömölkön készenléti üzemanyagtárolót építünk, Veszprémben a könyvtár rekonstrukciója, Keszthelyen a postáé, Hévízen a volt bányászüdülőé, Keszthelyen a Festeticskastélynál is ilyen feladatunk van. Sok új épület: Zalaegerszegen önkormány-
zati megrendelésre kilenc lakás és üzletek a Kossuth L. utcában, saját beruházás az Ola utcai húsz lakás plusz orvosi rendelő. Az OTP Ingatlan Rt. megrendelésére Budapesten a Dajka utcában 4x8 lakás, Hévízen a Petőfi utcában 18 lakás (apartman) plusz üzletek épülnek Teljesen új „beléptető" és „kiléptető" épületet építünk a rédicsi határátkelőnél, és izgalmas feladat lesz Vasváron az OTP-fiók építése a hely miatt (a körháznál lévő /iá-romszögben, két forgalmas úttal közbezárva)...
- Két dolog tűnt fel nekem ebben a felsorolásban. Az egyik, hogy szívesen vállalnak rekonstrukciós munkákat, a másik, hogy sokat dolgoznak megyén kívül is.
- A rekonstrukciós munkákra tulaj-
nem vállalhat át. De ma már megértik ezt a megbízók is. Budapesten kórházi, gimnáziumi rekonstrukciók lesznek azokba is szívesen bekapcsolódunk
És ez is a megyén kívül van. Sajnos megyén belül kevés az olyan nagyobb volumenű munka, amely a mi szakmai felkészültségünknek megfelelő. Persze egy 50 milliós munkát is megbecsülünk de az ISO 9002-es tanúsítvány milliárdos nagyságrendű feladatok elvégzésére is feljogosít.
- Úgy tudom, \'96 januárja óta dolgoznak a tanúsítvány birtokában.
- Az ISO 9002 tanúsítványa kötelez bennünket az egyenletesen jó minőségű munkára. A bizottság, mely ezt a tanúsítványt kiadta, ellenőrzi is a minőségbiztosítási rendszert, összevetve a végzett munka minőségével. De ter-
iétét, az ellenőrizhető minőségű munkát veszélyeztetni. A beruházóknak be kell látniuk hogy a biztonságosan jó minőségű munkát meg kell fizetoi. Ez a minőségi garancia mellett teljesítési garanciát is ad.
- Már említettük a nagykanizsai beruházásokat!
- Nagykanizsa a ZÁÉV Rt. dolgozóinak körülbelül a negyedét adja. Ez 120-150 embert jelent. Mi is szeretnénk, ha mindig lenne számukra szú-
CÉLPONT ÜZLETHÁZ
donképpen a rendszerváltás idején „kényszerültünk". Például a bankhálózat kiépítése során többnyire régi épületben alakították ki a bankfiókokat. Bele kellett tanulnunk ebbe a munkába is. Pedig ez egy kicsit mindig „zsákbamacska". Előre nem látható problémák is előfordulhatnak az átépítés során. Ezek természetesen többletköltségeket is jelenthetnek, melyet a felújítási munkákat végző cég
meszelésen előnyt is jelent. Enélkül a nagyobb építési munkáknál már az előminősítésben kieshetnek a cégek nem vehetnek részt a pályázat további szakaszában.
A piaci verseny azonban élesedik! Ennek az is a következménye, hogy egyes cégek annyira áron alul tesznek ajánlatot, hogy az már létüket veszélyezteti. A ZÁÉV Rt. nem megy bele ilyen kalandokba! Nem kívánjuk a cég
kebb környezetükben is munka. Mi ugyanúgy szeretjük Nagykanizsát, mint a megye többi városát. Viszont nagyon kevés a beruházás Nagykanizsán. A város vezetésének gondolnia kellene arra, hogy jobban odavonzza, ne csak a kereskedelmet, hanem az ipart is. Munkahelyteremtés szempontjából arra nagyobb szükség lenne.
Gombás Imre
1997. július 25.
I
KANIZSA - \'Zfindetéá,
I
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános ver senytárgyaláson bérbe adja a Mindenki Sportpályáján lévő büféhelyisé- g. gét 1
A versenytárgyalás ideje: 1997. augusztus 19. 9.00 óra »
A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme. | Részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em 6. és 10. sz. irodáiban 3 vehető át.
FELHÍVÁS
Felhívjuk az országban élő vak hadirokkantak, az 1956-os forradalom és sza- & badságharcban vagy a hadgyakorlatokból visszamaradt robbanóanyagok fel-1 robbanása következtében látássérültté vált személyek, az elhunyt látássérült^ hadirokkant bajtársaink özvegyeinek figyelmét, hogy kapcsolatfelvétel célja- <t ból jelentkezzenek az alábbi címen: |
Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete "
1576 BUDAPEST Postafiók 12. .
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Egészségügyi Osztálya felmérést készít a városban élő fiatal felnőtt fogyatékosokról, egy komplex program kidolgozásához.
Várjuk azoknak a 18. életévet betöltött fiataloknak a jelentkezését, akik családban élnek, foglalkoztatást vagy egyéb problémájuk megoldásához segítséget igényelnek.
Felmérő lapokat a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa., Erzsébet tér 7.) portáján és a Szociális és Egészségügyi Osztályon (Nagykanizsa., Király u. 47.) lehet kémi, vagy telefonon (310-807) történő jelentkezés esetén postán kiküldjük.
A felmérés adatait bizalmasan kezeljük.
Dr. Nemesvári Márta
osztályvezető
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Janus Pannonius Tudományegyetem Szántó Kovács János úti Kollégiumában kilenc férőhellyel rendelkezik a pécsi felsőoktatási Intézményekben tanuló nagykanizsai diákok számára.
A kollégiumi hely elnyerésére pályázhat az a hallgató:
? aki állandó nagykanizsai lakos,
? tanulmányait valamelyik pécsi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatja,
? tanulmányi átlaga legalább jórendű,
*?• akinek kollégiumi férőhely iránti kérelmét elutasították. A kollégiumi férőhelyre a jelentkezés pályázati formában történik. A pályázathoz szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal portáján átvehető.
A pályázatokat a kért mellékletekkel együtt 1997. augusztus 5-ig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályán.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztály
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata erdőgazdálkodót keres a tulajdonában lévő erdőterületek kezelésére 1997. október l-jétől 2007. december 31-ig terjedő időtartamra.
Pályázat benyújtásának határideje:
1997. szeptember 1. 10.00 óra
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 10. számúi irodájában vehető át.
FELHÍVÁS
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Városi Szervezete tisztelettel kéri a lakosságot és a jogi személyeket, hogy anyagi-tárgyi (ruha, tisztasági eszközök, takarók, tartós élelmiszerek) támogatásukkal nyújtsanak segítséget a közép-kelet-európai térség árvízsújtotta területeinek.
A Magyar Vöröskereszt e célra elkülönített számlaszáma: 10300002-20329725-71843285 MKB E készpénzátutalási postai csekk a Magyar Vöröskereszt Városi Szervezeténél, Nagykanizsa Sugár u. 8. alatt beszerezhető. A gyűjtési helye: Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház,
Nagykanizsa, Ady E. u. 8. Ideje: 1997. július 22-szeptember l-ig
kedd-csütörtök 10—16 óráig
i
Együttműködési támogatásukat köszönjük!
Vöröskereszt Városi Vezetősége Nagykanizsa
J
AZ EV HAZA \'97
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Ismét országos, nyilvános egyfordulós építészeti pályázatot hirdetünk amelynek célja az építészeti és környezetkultúra fejlődésének elősegítése, és a saját erőből megépült példás házak bemutatása.
A pályázat nyilvános, azon a kész lakóház dokumentációjával részt vehet az épület tervezője és építtetője együtt vagy egyedül a másik beleegyező nyilatkozatával. A pályázók lehetőséget nyújtanak a bírálóbizottságnak az épület megtekintésére, és vállalják, hogy nevük, a ház tervei és képei a sajtóban megjelenjenek.
A pályázatot a Családi Ház szerkesztőségébe kell postán beküldeni. Címe: 1026 Budapest; Trombitás út 26. Benyújtási határidő: 1997. szeptember 19.
Részletes információ és kiírás a szerkesztőségben, a főépítészet! hivatalokban és a 212-2378 telefonszámon kérhető.
A bírálóbizottság a szakma neves képviselőiből, valamint a szakfolyóiratok főszerkesztőiből áll.
A legjobb pályaművek tervezői elnyerik a Családi Ház, a Lakáskultúra és az Otthon egyenként 150.000 Ft-os fődíját és oklevelét. A házak építtetői bronz domborművet vehetnek át. A többi eredményes résztvevőnek szakmai szervezetek és a termékgyártók adnak át különdíjakat.
Eredményhirdetés 1997. decemberében lesz, a nyertes pályaműveket a sajtó ismerteti.
A pályázati anyag tartalma: M=l:100 léptékű alaprajzok, metszetek, homlokzatok, műleírás, a beépített anyagok és szerkezetek leírása, helyszínrajz, térképvázlat a helyszíni szemléhez, pontos cím irányítószámmal és a házról készült min. 4 db levelezőlap nagyságú fénykép (színes xerox nem felel meg.) A pályázati kiírás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészi Irodán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) is kérhető.
I
KANIZSA -/t*«*
1
1997. július 25.
NEM CSAK A SZÉPRE
is v: sí » »
-sí :íí ii\' *í
Ha valakitől megkérdeznénk, ki az a személy, aki Kanizsát vezetve a legmélyebb nyomot hagyta maga után, valószínűleg nagyon sokan Mózes Pálra szavaznának. Hosszú évekig vezette Nagykanizsa városát, majd a rendszerváltást is megelőző megbuktatását követően eltűnt a kanizsai közéletből. S hogy mi lett vele azóta?
- Részben nyugodt, részben pedig elég mozgalmas nyugdíjas életem van, ugyanúgy, mint több millió magyar nyugdíjasnak. Most már hét éve vagyok nyugdíjban, egyébként elég könnyedén beleszoktam ebbe az életformába. Ha úgy tetszik könnyű volt átállni, hiszen most már nincs akkora felelősségem, nem kell mindennap azokkal a gondokkal, problémákkal szembesülni, amelyek egy város életében szinte mindig megvannak. Azért könnyebb így, hogy megszabadultam ezektől a problémáktól, gondoktól. Nyugodtabbá, csendesebbé vált az életem, bár hozzá kell tennem, hogy huszonhét évig dolgoztam a tanácsnál, ebből huszonhárom évig tanácselnökként, elég sok éven át kellett gyűrődnöm, küszködnöm a helyi gondokkal, és ez nem múlt el nyomtalanul. Hozzászoktam a mindennapi feszített élethez, gyűrődéshez, és ezek után kicsit szokatlan volt a nyugalom, de most már elmondhatom, hogy sikeresen átálltam. Azóta mit csinálok? Hát, több restanciám is felgyűlt a hosszú évek alatt, mert nem tudtam például olvasni olyan könyveket, amiket szerettem volna. Akkor nem tudtam az országos problémákkal foglalkozni, most ezt is megtehetem. A másik pedig, hogy végre van időm a gyerekeimmel, unokáimmal foglalkozni. A legkisebbik most is éppen itt van nálam, és nagyon sok örömet, elfoglaltságot okoz. Az utóbbi hat évben fejeztem be a hétvégi házunkat, saját kezűleg csináltam meg rajta mindent, és ha mégis maradna egy kis időm, akkor barkácsolással foglalkozom, amolyan unaloműzőként. Ha már unom az olvasást, a tévénézést, az újságokat is elolvastam, akkor elmegyek, és egy órát barkácsolok a saját kedvtelésemre. Ilyenekkel foglalkozom többnyire, de persze figyelemmel kísérem a városi politikát, ami változatlanul érdekel, hisz
wém
azért huszonhárom évi tanácselnöki tevékenység után egyáltalán nem közömbös, hogy mi történik itt. Meg hát lényegében akkor történt itt minden.
- Ma, az évek tükrében visszatekintve milyennek látja az akkori munkáját?
- Rendkívül nehéz körülmények között kellett nekünk akkor dolgoznunk, mint ahogy meggyőződésem, hogy a mostaniaknak is nehéz körülmények között kell dolgozni. Pénzből mindig kevés volt, tehát a képzelőerőre, a fantáziára kellett támaszkodnunk Meg kellett találnunk azokat a lehetőségeket, amikkel a pénzgondokat enyhíteni tudtuk ehhez egy nagyon jó kapcsolatrendszert kellett felépítenünk és kialakítanunk, és ez rengeteg munkába került. De mindenütt találtam olyan embereket, akik Kanizsát akarták és tudták is segíteni. Minden kanizsai elszármazott, aki tudta segíteni munkánkat akár országos, akár megyei szinten, az segített nekünk Megyei szinten erre nagyon nagy szükség is volt, mert ez a város örökös harcban volt a megyei vezetéssel, és természetesen a város képviseletében személy szerint én is. Nem másból fakadt ez a harc, mint hogy mi egyszerűen mindig többet akartunk a város potenciális helyét, helyzetét, szerepét erősíteni akartuk, és ennek érdekében mindent megtettünk a megyei vezetéssel szemben is. Ezért is volt az, hogy a város számottevő fejlődést mutatott. Ebben a városban 1963
januárjáig, amíg én a városba nem kerültem, nem sok minden történt. Katonai-stratégiai okok miatt megépült a hetes út, két laktanya került a városba - a Kossuth és a Gábor Áron -, valamint megépült néhány tisztiház az alsótemplomnál a katonatisztek számára. És azt hiszem, ezzel be is lehet fejezni mindazon fejlesztések felsorolását, amelyek hatvanháromig itt történtek. Ennek ugye ismert okai voltak közel voltunk a jugoszláv határhoz, és ez miatt nem preferálták ezt a területet. Ami itt fejlődött, az tulajdonképpen az alatt a huszonhét év alatt történt, amíg én itt dolgoztam. De mik is voltak ezek? Először is az iparfejlesztés - hiszen előttem Kanizsa hírhedt volt a munkanélküliségéről, és ez lényegében megoldódott -, ezzel párhuzamosan megtörtént a csatornahálózat rekonstrukciója, a vízhálózat bővítése, és általában az infrastruktúra körébe tartozó kérdések megoldása. Ezt levezetni, organizálni, szervezni - annak ellenére, hogy az akkori helyi vezetésnek messze nem voltak olyan szabad döntési jogai, mint a jelenleginek -, nem volt egy kis feladat. Lényegében kiépült az iskolai, bölcsődei, óvodai hálózat, de nem büszkélkedni akarok ezzel, mert ha nem én lettem volna, akkor másnak kellett volna elvégeznie ugyanezt a feladatot, vagy kevesebb, vagy több sikerrel. Nagyon bonyolult, és mennyiségében nagyon nagy feladatot kellett megcsinálni, és ezt
nem lehetett volna elvégezni országos kapcsolatok nélkül, sokszor a megyei vezetés ellenére. De ki ne harcolt volna az én helyemben annak idején például a Tungsram nagykanizsai letelepítéséért? A Tungsram munkaerő-szükséglete elsősorban a fiatalokra vonatkozott. És pont ezen a területen volt Kanizsán a legtöbb munkanélküli. Vagy éppen a Bútorgyár, az Üveggyár. Ezek letelepítése végsősorban ahhoz vezetett, hogy Kanizsán a munkanélküliség ismeretlen lett.
- Sokak szerint ezt inkább annak lehetett köszönni, hogy bevezették a közveszélyes munkakerülés büntetését...
- Tulajdonképpen van benne valami. Biztos, hogy ez is elősegítette. Valóban megjelent a gyárakban a kapun belüli munkanélküliség, és ez ugye abból fakadt, hogy mindenkinek dolgozni kellett, ami rontotta a munkahelyek, a gyárak hatékonyságát. Végső soron ez vezetett oda, hogy amikor megtörtént a rendszerváltás, a privatizáció, akkor ezek az emberek a kapun kívülre kerültek. Azt mindenki tudta akkor is, hogy létezik ez a jelenség, de a politikának az volt az érdeke, hogy leplezze ezeket. És biztos, hogy ez nem volt jó dolog minden vonatkozásban, mert azóta ennek isszuk a levét. Akkor szoktunk dicsekedni sok mindennel, ami utólag nem biztos, hogy olyan jó dolog volt. Például dicsekedtünk azzal is, hogy mindenki el tudja helyezni a gyermekét bölcsődében, méghozzá a lakásához közel. Mert például miért kellett annak a gyereknek bölcsődébe járnia, akinek az anyukája ráért volna foglalkozni vele. Ez az országnak is kisebb terhet jelentett volna. Szóval voltak olyan lépések, amelyek mostani szemmel nézve túlzásnak, helytelennek tűnnek. Akkor még dicsekedtünk velük.
- Mit tart a huszonhét év legnagyobb eredményének és kudarcának?
- A város a megyén belül, de mondhatnám hogy országosan is nagyon megerősítette a pozícióit, ismertségét. Gondolok itt arra. hogy nagyon jelentős ipara volt a városnak, és ez jelentősen növelte a város súlyát, befolyását, tekintélyét mindenhol. És ez például megmutatkozott abban is, hogy a kanizsai középiskolások nagyon jelentős számban nyertek felvételt felsőfokú oktatási intézményekbe,
1997. július 25.
( KANIZSA - /4*k* )
5
EMLÉKEZIK...
pedig akkor is nagyon nehéz volt egy egyetemre bejutni. De kiemelhetném a sportot is. Az, hogy Nagykanizsán Európa-, Világbajnokságot rendeztünk, hát hogy mondjam... Nem minden város dicsekedhet ilyenekkel. Nagyon nehéz egyetlenegyet kiragadni, de talán azok voltak a legnagyobb eredményeink, hogy mindenki dolgozhatott, aki akart, és mindenki lakáshoz juthatott. Hogy mi volt kudarc? Talán az, hogy ha nem is romboltuk le a város központját, de nem kezdtük el elég hamar ennek a városközpontnak a rehabilitációját. Akkor még szebb lehetne a város központja, mint amilyen. A város - és vele egy időben én is - Hild-érmet kapott a városközpont és a külső területek harmonikus fejlesztéséért. És ezt nem a párttól kaptam, hanem a szakma ismerte el azokat a lépéseket, amiket megtettünk De ezek csak az első lépések voltak, sajnos nem tudtuk folytatni, befejezni. Illetve az sajnos, hogy a rendszerváltás után az önkormányzat nem tudta, vagy nem tudja folytatni ezeket a fejlesztéseket. Amit kudarcnak ítélek a munkámban, az az hogy ezeket a lépéseket nem hamarabb, ag-resszívabban kezdtem el.
- Az ön ideje alatt elsősorban építkezésekkel terjeszkedett Kanizsa, gondolok itt például a keleti városrészre. Aztán áttértek az úgymond bekebelezéssel való terjeszkedésre, itt van példának Palin esete. Ön miben látja ennek az okát, visszavezethető ez a régi rendszerre?
- Az utolsó rendszerváltás előtt tíz tizenöt évben átlagban évente négy-, ötszáz lakás épült, és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra. Ezt a nagymennyiségű lakást és intézményt a város klasszikus határain belül nem lehetett megvalósítani. Ahhoz rombolni, bontani kellett volna. Ez az egyik dolog, ami közrejátszott abban, hogy a város terjeszkedni akart - akár Palin, akár Miklósfa felé. A másik az, hogy azt is figyelembe kell venni, hogy ezek a teriiletek maguk is akarták a csatlakozást. Sőt még Újudvar is csatlakozni akart, az ottani polgármester, Baranyai János még a megyét is igénybe vette, hogy beszéljenek rá minket a csatlakozásra. Vagy még Korpavárt úgy kértük, hogy legyenek önállóak. Nem gondolkoztak ők rosszul, mert egy nagyobb, fejlet-
# ®s »
tebb településhez tartozni rangot jelentett. Tehát volt felőlük is egy igény a csatlakozásra, amit mi sem akartunk figyelmen kívül hagyni abból a megfontolásból, hogy további lakásmennyiséget megépíteni a város klasszikus határain belül nem lehetett, tehát terjeszkedni kellett.
- Ön huszonhárom évi tanácselnökség után nem túl dicsőséges körülmények között távozott a város éléről...
- Igen, ez valóban így van. Nem volt ezt könnyű átélni és megélni. Az a bizonyos lakáscsere volt, ami kiváltotta azt a vihart, ami végül is oda vezetett, hogy nyugdíjba mentem. Bár az a lakáscsere már \'85-ben megtörtént, öt évvel később mégis elővették. Természetesen semmiféle törvénytelenséget nem állapítottak meg, pedig hat hónapon keresztül három bizottság is vizsgálta az ügyemet. Teljesen törvényesnek találták a dolgot. De ennek a kapcsán aztán összehordtak mindent rólam. Ilyenkor előállnak a fogadatlan prókátorok, akik előadták minden sérelmüket. Nagyon sok embernek segítettem, de nagyon soknak egyszerűen nem tudtam segíteni. Vagy mert nem voltam képes rá, vagy mert nem volt jogos. Ilyenkor aztán mondtak rólam mindent, például azt is a fejemhez vágták hogy vadászni járok a város költségén. Pedig az életben egyetlen egyszer fogtam vadászpuskát a kezemben, amikor az egyik volt helyettesem - Pásztorné - férje születésnapjára vadászpuskát kapott, és megmutatta nekem. De ő hivatásos vadász is volt egyébként. Akkor volt először és utoljára vadászpuska a kezemben, hisz időm sem volt vadászni, de még kártyázni sem. De nem akarom felsorolni ezeket a dolgokat, mert ezek olyan otromba, igazságtalan, rosszindulatú vádak voltak, amelyek hiába voltak minden alapot nélkülözők, nagyon nehéz volt ellenük védekezni a rendszerváltás kezdetekor. Úgy látszik, hogy olyan tényezőnek találtak, hogy én lehetek a rendszerváltás egyik akadályozója itt a városban. Azóta beszéltem néhány olyan emberrel, akik akkor követelték a leváltásomat. Megkérdeztem tőlük, hogy mi bajuk volt tulajdonképpen akkor velem, erre ilyen válaszokat kaptam, hogy „Hát, ő már nem is tudja." De huszonhét évig egy helyben lenni nem egy jó do-
log, mert ennyi idő alatt elvásik, elkopik az ember. És lehet, hogy sokan azt mondták, hogy most már új ember kell. Tulajdonképpen én \'85-ben már kértem is, hogy elmehessek a tanácstól, de
- Ha lehetősége lenne rá, visszatérne a kanizsai közéletbe?
- Nem. Hatvanhat évesen újra bekapcsolódni az aktív politikai életbe biztos, hogy nagyon nehéz lenne. Persze ingere volna az embernek, hiszen huszonhét év nem múlik el nyomtalanul. Meg az is, hogy szeretnék, meg talán tudnék is tenni a városért. Nem tudom elképzelni az életemet már Kanizsa nélkül. Minden apró dolognak örülni tudok, és Kanizsa minden
nem engedtek el. Ha most az életemet előröl kezdeném, nem lennék sokáig egy helyen, az biztos.
- Most külső szemlélőként milyennek tartja a jelenlegi városvezetés munkáját?
- Amennyire tudom, figyelemmel kísérem a munkájukat. A mi időszakunkhoz képest nagyon sok minden megváltozott. Szerintem nekik sem könnyebb, mint nekünk volt, de nem is nehezebb. Nagy-nagy önállósággal rendelkeznék, tulajdonképpen minden itt dőlhet el, ami a mi időnkben azért nem egészen így volt. Minket felülbírálhattak a megyén, megtorpedózhatták a döntéseinket, hiába voltak azok helyesek és jók, most tehát sokkal nagyobb önállósággal, sokkal jobban, sokkal többet lehetne csinálni, mint a mi időnkben. És valahogy az az érzésem, hogy most a szakmai kérdések a politika síkjára terelődnek a város szempontjából jó ötletek a politika miatt elhalnak. Az pedig, hogy a kanizsai vezetés ilyen válságban van, mint amilyenben most is van - hogy nincs polgármestere a városnak -, a mostani körülmények között, egy ilyen nagy várost vezetés nélkül hagyni, azt nem tartom jó dolognak, az nem szolgálja a város érdekeit. Nem a volt polgármestert akarom ezzel védeni. Egyszerűen az a rossz, hogy nincs a városnak polgármestere ebben az időszakban, aki dinamikát adna a dolgoknak.
apró problémája és gondja ugyanúgy megvisel, mint aktív koromban. Ha módom lenne, akkor párthovatartozástól függetlenül segíteném a várost. De hogy közvetlenül bekapcsolódjak a város életébe, ahhoz azt hiszem, fiatalabbnak kellene lennem.
- Mit tanácsolna a jelenlegi városvezetés számára?
- A politikai nézeteltéréseket félretéve a város gondjainak, problémáinak, lehetőségeinek eldöntésében szakmai kérdések alapján döntsenek Nem azt mondom, hogy ne legyen vita, de szakmai vita legyen. Ha le tudnák mezteleníteni ezeket a vitákat a politikai felhangoktól, úgy hiszem a város dinamikusabban fejlődne. Ezen kívül azt tudnám tanácsolni, hogy a kapcsolatokra rendkívül nagy hangsúlyt fektessenek, mert ezek nélkül egy város már csak leépülni tud. Ma már csak a régió-szintu gondolkodástól lehet remélni a fejlődést. A harmadik dolog, amit meg tudnék említeni, hogy a lakosság, a társadalom véleményét mindenképpen meg kell kérdezni, mert én úgy látom, hogy ez ma nincs meg. Talán másképpen kellene, mint ahogy mi csináltuk akkor, de valamiképpen minden fontos kérdésben, döntés előtt ki kell kérni a lakosság véleményét. Lehet, hogy illúziókat kergetek de szerintem igenis a város javát szolgálná, ha ezt a három dolgot megpróbálnák megvalósítani.
Szálában Attila
6
( KANIZSA- m<&H4*wí? )
1997. július 25.
TÖRVÉNYJAVASLAT A TÁRSASHÁZAKRÓL
ON MIT SZOL HOZZA? VÁRJUK LEVELEIKET, VÉLEMÉNYÜKET!
Az Országgyűlés a többlakásos épületek építésének elősegítése, a tömegesen létrejött társasházak működésének javítása és a megváltozott politikai-gazdasági viszonyokhoz igazodó, korszerűbb szabályozás érdekében a következő törvényt alkotja:
I. fejezet
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
A társasház
l.§
(1) Társasház jön létre, ha épületingatlanon az alapító okiratban meghatározott, természetben megosztott lakások vagy nem lakás célú helyiségek - legalább két önálló ingatlan - a tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek, a külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, épületberendezés, helyiség és lakás viszont a tulajdonostársak közös tulajdonában van.
(2) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg.
2.§
(1) A közös tulajdon tárgyát képező ingatlanrész (15. §) - a 3. § (2) bekezdésében és a 18. §-ban szabályozott esetet kivéve - a külön tulajdonba tartozó lakás (helyiség) alkotórészét képezi, azzal együtt önálló ingatlan.
(2) A közös tulajdonra vonatkozó, az egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányad és a lakásra (helyiségre) vonatkozó tulajdonjog egymástól függetlenül nem ruházható át, és nem terhelhető meg.
3.§
(1) A társasház tulajdonostársainak közössége (a továbbiakban: közösség) az általa viselt közös név alatt az épület fenntartása, felújítása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézés során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet és perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös tulajdon terheit. A társasháznak vagy a tulajdonostársaknak ezzel ellentétes rendelkezése harmadik személyekkel szemben hatálytalan.
(2) A 15. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlanrész és tárgy kivételével az alapító okirat felhatalmazást adhat arra, hogy a közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítés jogát a közösség gyakorolhatja, ha az ingatlanrész önálló ingatlanként kialakítható. Ebben az esetben a közgyűlés az összes tulajdoni hányad kétharmados
többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet az elidegenítésről.
(3) A közösség egészét terhelő kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk szerint felelnek az egyszerű (sortartásos) kezesség szabályai szerint.
4.§
A nem lakás célú helyiségre, illetőleg az ilyen helyiségekből álló társasházra a lakásokra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
Társasház alapítása 5.§
(1) Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás van vagy alakítható ki.
(2) A társasházat az ingatlan tulajdonostársai szerződésben vagy az ingatlan tulajdonosa mint egyszemélyi alapító egyoldalú nyilatkozatban kifejezett alapítási elhatározással (a továbbiakban együtt: alapító okirat) létesíthetik.
(3) Az alapításhoz a társasháztulajdonnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges.
<5.§
(1) A közösség szerveit, azok hatáskörét, jogait és kötelességeit, a közös költség viselésének szabályait, ha azokat nem az alapító okirat tartalmazza, annak felhatalmazása alapján a közösség szervezeti-működési szabályzata állapítja meg.
(2) A szervezeti-működési szabályzatot az alapító okiratot aláíró tulajdonostársakból álló alakuló közgyűlés állapítja meg 2/3-os szavazattöbbségű határozatával. Az alakuló közgyűlésen megválasztják a társasház közös képviselőjét, vagy intézőbizottságát és annak elnökét, valamint szükség szerint a számvizsgáló bizottságot.
(3) Az alapító okiratot, valamint a szervezeti-működési szabályzatot az ingatlan-nyilvántartási iratokhoz kell csatolni.
7.§
A társasháztulajdon földrészletre való feljegyzésének vagy meglévő épületre való bejegyzésének feltétele, hogy az ingatlant terhelő jogokat törlik, vagy az érdekeltek megegyeznek abban, hogy azok a társasházzá történő átalakítás után mely ingatlanokat terhelik.
8.§
(1) Társasház felépítendő épületre
úgy alapítható, hogy az épület építési engedéllyel ellátott tervrajzának megfelelően a földrészlet tulajdonosa vagy tulajdonosai az alapítási szándékot alapító okiratba foglalják, és az alapítást az ingatlan-nyilvántartásban a földrészlet tulajdoni lapjára feljegyzik.
(2) A feljegyzett alapítás kihat arra is, aki később az ingatlanra nézve jogot szerez.
(3) A feljegyzett alapítást követően a társasház ingatlan-nyilvántartási bejegyzése a használatbavételi engedély alapján kérhető. Ha a használatbavételi engedély eltér az építési engedélytől az épület közös vagy külön tulajdoni ingatlanrészeit illetően, a bejegyzés feltétele, hogy a változás szerint az alapító okiratot módosítják.
9.§
Társasház létesíthető bírósági határozattal is a közös tulajdonban álló meglévő épületre, ha az alapítást bármelyik tulajdonostárs kérelmére a bíróság elrendeli. Az alapító okiratot ilyenkor a bírósági határozat pótolja.
10. §
Az alapító okiratban meg kell határozni
a) a külön tulajdonba kerülő lakásokat, helyiségeket és tárgyakat (a továbbiakban együtt: lakás),
b) a közös tulajdonban álló épületrészekből és a földrészletből az egyes tulajdonostársakat megillető - a külön tulajdonba kerülő lakáshoz tartozó -tulajdoni hányadot és ezek meghatározásának módját,
c) az ingatlan-nyilvántartás szabályai által megkívánt egyéb adatot,
d) a közösség szerveit, azok hatáskörét, jogait, kötelezettségeit, ha az alapító okirat nem rendeli el erre nézve szervezeti-működési szabályzat megalkotását,
e) a közösség közös nevét, amely egyéb megjelölés hiányában a társasház címe.
11. §
(1) Az alapító okiratot közokiratba vagy ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.
(2) Az alapító okirat megváltoztatásához - ha e törvény másként nem rendelkezik - valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges; a változást be kell jelenteni a földhivatalnak.
II. fejezet
TULAJDONI VISZONYOK A TÁRSASHÁZBAN
Külön tulajdon
12. §
(1) A tulajdonostársat külön tulajdona tekintetében megilleti a birtoklás, a használat, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga; a tulajdonostárs e jogait azonban nem gyakorolhatja a többi tulajdonostársnak a dologhoz fűződő joga és törvényes érdeke sérelmével.
(2) Az alapító okirat meghatározhatja a külön tulajdonban lévő lakás használatának, hasznosításának szabályait a társasház céljának, működésének megfelelően.
(3) A lakóépületben lévő társasházban a közgyűlés 2/3-os szótöbbségű határozatával megtilthatja a külön tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség használata, hasznosítása módjának megváltoztatását, ha az a társasház rendes működését zavarná.
13. §
A tulajdonostárs köteles
a) fenntartani és szükség szerint felújítani a külön tulajdonában álló lakást,
b) a szükséges intézkedést megtenni ahhoz, hogy a vele együtt lakó személy, valamint az, akinek lakása használatát átengedte, betartsa a 12. § (1) bekezdésének rendelkezését,
c) lehetővé tenni és tűrni, hogy a külön tulajdonú lakásába a közösség megbízottja a közös tulajdonban, illetőleg a másik tulajdonostárs a külön tulajdonában álló épületrészekkel, berendezésekkel összefüggésben a szükséges ellenőrzés, valamint a fenntartási és felújítási munkák elvégzése céljából arra alkalmas időben bejuthasson a tulajdonostárs, illetőleg a bentlakó szükségtelen háborítása nélkül,
d) a lakásában tervezett építkezésről értesíteni a közös képviselőt, illetőleg az intézőbizottság elnökét.
(2) A közösség, illetőleg a tulajdonostárs köteles megtéríteni az (1) bekezdés c) pontja szerinti beavatkozással okozott kárt.
14. §
Az alapító okiratban a külön tulajdonban álló lakásra a tulajdonostársak javára elővásárlási, előbérleti jog létesíthető.
Közös tulajdon
15. §
(1) Közös tulajdonba tartozik az az épületrész, épület-berendezés, nem lakás célú helyiség és lakás, amelyet az alapító okirat külön tulajdonként nem jelöl meg. Ha földrészlet nem képezi harmadik személy tulajdonát, közös tulajdonba tartozik.
(2) Az épületszerkezet, az épület
1997.júHus25.
( KANIZSA - Tttu vsát fogért )
biztonságát (állékonyságát), a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész, épület-berendezés és felszerelési tárgy akkor is közös tulajdonba tartozik, ha az a külön tulajdonba tartozó lakáson belül van.
16. §
(1) Minden tulajdonostárs jogosult a közös tulajdon tárgyainak birtoklására és használatára, ez azonban nem sértheti a többi tulajdonostárs ezzel kapcsolatos jogát és jogos érdekét.
(2) A közgyűlés a birtoklás, használat és hasznosítás módját meghatározhatja.
17. §
A közös tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás célú helyiség, lakás és tárgy fenntartásának és felújításának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint terheli, ha az alapító okirat vagy a szervezeti-működési szabályzat másképp nem rendelkezik.
18. §
(1) A közgyűlés határozata alapján a közösség kérheti a bíróságtól, hogy a közös tulajdonban álló olyan épületrészre, amely önálló ingatlanként kialakítható, vagy amellyel a meglévő külön tulajdon tárgya bővíthető, megszüntesse a közös tulajdont, ha az a kisebbség méltányos érdekét nem sérti.
(2) A kereseti kérelemhez mellékelni kell az önálló ingatlan kialakítására vonatkozó, az építési hatóság által engedélyezett építési tervet.
Utaló rendelkezés
19. §
A társasház-tulajdonnak e törvényben nem szabályozott kérdéseire a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
III. fejezet
A TÁRSASHÁZ SZERVEZETE
Általános rendelkezések
20. §
(1) A közösség legfőbb döntéshozó szerve a tulajdonostársakból álló közgyűlés, amelyen valamennyi tulajdonostárs részt vehet.
(2) A közösség ügyintézését a közös képviselő látja el. Az alapító okirat vagy a szervezeti-működési szabályzat közös képviselő helyett intézőbizottság választását írhatja elő. Ha abban a társasházban, amelyben ötven lakásnál több lakás van, közös képviselőt választottak, a közösség gazdálkodásának ellenőrzésére számvizsgáló bizottságot kell választani.
(3) Az olyan társasházban, amelyben legfeljebb hat lakás van, a társasház szervezetére a Ptt-nak a közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
Közgyűlés
21. §
A közgyűlés határoz
a) a közös tulajdonban álló épületrészek használatáról, fenntartásáról, felújításáról, a közösséget terhelő kötelezettségek elvállalásáról,
b) a közös képviselőnek, illetőleg az intézőbizottság elnökének és tagjainak a megválasztásáról, felmentéséről és díjazásáról,
c) a közösség éves költségvetésének és elszámolásának elfogadásáról, valamint a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság részére a felmentvény megadásáról - 36. § (2) bek. -,
d) a házirend megállapításáról,
e) minden olyan ügyben, amelyet az alapító okirat, vagy a szervezetiműködési szabályzat nem utal a közös képviselő, az intézőbizottság, vagy a számvizsgáló bizottság hatáskörébe.
22. §
(1) Közös tulajdonban álló épületrészekkel kapcsolatos rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokról valamennyi tulajdonostárs egyhangúlag határoz.
(2) A szervezeti-működési szabályzatot a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel módosíthatja.
(3) A közgyűlés a közös képviselőt, az intéző, illetőleg a számvizsgáló bizottságot bármikor felmentheti.
23. §
(1) A közgyűlés a határozatával a közös költséghez való hozzájárulás befizetésével legalább féléves hátralékba került tulajdonostárs külön tulajdonának jelzálogjoggal való megterhelését rendelheti el a hátralék megfizetésének biztosítékául.
(2) A határozat meghozatala során a hátralékos tulajdonostárs nem élhet a szavazati jogával, az ő tulajdoni hányadát a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti határozatot a hátralékos tulajdonostárs részére kézbesíteni kell.
(4) A jelzálogjog bejegyzésének elrendelése féléves hátralékonként megismételhető.
(5) A közgyűlés határozata az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésre alkalmas okirat.
24. §
(1) A közgyűlést a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke hívhatja össze; a közgyűlésre valamennyi tulajdonostársat írásban kell meghívni.
(2) A meghívóhoz mellékelni kell a közgyűlés napirendjét. A közgyűlés csak a meghirdetett napirend tekintetében hozhat határozatot.
(3) Sürgős esetet kivéve a meghívót legkésőbb a közgyűlési időpontja előtt nyolc nappal meg kell küldeni.
25. §
(1) Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell tartani.
(2) Kötelező a közgyűlés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a napirend és az ok megjelölésével írásban kérték. Ha a kérést a közös képviselő vagy az intézőbizottság nem teljesítette, az összehívást kérő tulajdonostár-
sak által megbízott személy a közgyűlést összehívhatja.
26. §
(1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tulajdoni hányadnak több mint a felével rendelkező tulajdonostársak jelen vannak.
(2) Ha a közgyűlés nem határozatképes, a közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követően újból össze kell hívni három napnál későbbi, de legfeljebb tizenöt napon belüli időpontra az eredetivel azonos napirenddel (megismételt közgyűlés).
(3) A megismételt közgyűlés a jelenlévők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes; ezt a körülményt a megismételt közgyűlés meghívójában fel kell tüntetni..
27. §
(1) A közgyűlésen a tulajdonostársakat tulajdoni hányad szerint illeti meg a szavazati jog.
(2) Ha a törvény vagy annak alapján az alapító okirat, illetőleg a szervezeti-működési szabályzat másképpen nem rendelkezik, a közgyűlés a határozatát a jelen lévő tulajdonostársak a tulajdoni hányad alapján számított egyszerű szavazat többségével hozza meg.
28. §
(1) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlésen elnöklő személy és az egyik tulajdonostárs az aláírásával hitelesít.
(2) A jegyzőkönyvbe bármely tulajdonostárs betekinthet, és arról - a másolási költség megfizetésével - másolatot kérhet.
29. §
(1) A közgyűlési határozat úgy is meghozható, hogy a közös képviselőnek, illetőleg az intézőbizottság elnökének a felhívására az írásbeli határozati javaslatról - a számvizsgáló bizottság írásbeli véleményének ismeretében - a tulajdonostársak írásban szavaznak.
(2) Az írásbeli szavazás eredményéről a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke tájékoztatja a tulajdonostársakat.
30. §
(1) Az alapító okirat vagy a szervezeti-működési szabályzat a közgyűlés megtartásának módját részközgyűlések formájában is meghatározhatja; ebben az esetben megállapítja a részközgyűlési körzetek kialakításának elveit.
(2) A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze kell számítani.
(3) Az elkülöníthető gazdálkodású épületrészekhez tartozó lakások tulajdonostársai tekintetében létesített részközgyűlés önálló döntési jogkörrel ruházható fel az elkülöníthető gazdálkodás ügyében.
31. §
(1) Ha a közgyűlés határozata jogszabály vagy az alapító okirat, illetőleg a szervezeti-működési szabályzat rendelkezését sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével
jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat meghozatalától számított hatvan napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
(2) A kereset a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban a végrehajtást indokolt esetben felfüggesztheti.
Küldöttgyűlés
32. §
(1) Az olyan társasházban, amelyben ötvennél több lakás van, az alapító okirat vagy a szervezeti-működési szabályzat küldöttgyűlést rendszeresíthet. A küldöttgyűlés a közgyűlés jogkörét gyakorolja.
(2) A küldötteket választó részközgyűlési körzeteket, valamint a küldöttek számát a szervezeti-működési szabályzat állapítja meg. A küldött megbízatása legfeljebb három évre szól.
(3) A küldöttgyűlésen a küldöttet a részközgyűlésen való részvételre jogosult tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának megfelelő szavazati jog illeti meg.
Közös képviselő és intézőbizottság
33. §
A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság köteles a) a közgyűlés határozatait előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek,
b) minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartása és felújítása érdekében,
c) közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét, és érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit.
34. §
Ha a közös képviselet, intézőbizottsági elnöki tisztséget vagy tagságot díjazás ellenében a tulajdonostársakon és a társasházban lakó személyen kívüli személy látja el, tevékenységét -a jogszabályban meghatározott felkészülési időt követően - csak a külön jogszabályban megállapított szakképesítés birtokában végezheti.
35. §
A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság évenként költségvetési javaslatot készít, amely tartalmazza
a) a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat költségnemenként,
b) a tervezett fenntartási és felújítási munkákat,
c) a tulajdonostársak közös költséghez való hozzájárulásának összegét tulajdonostársanként.
36. §
(1) A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság által készített, a költségvetés végrehajtására vonatkozó éves elszámolás bemutatja
a) a kiadásokat költségnemenként, (Folytatás a S. oldalon.)
8
( KANIZSA <^sí ? )
1997, július 25.
(Folytatás a 7. oldalról.) ezen belül a karbantartásokat az elvégzett munkák részletezésében,
b) a bevételeket források szerint,
c) a közösség vagyonkimutatását,
d) a tulajdonostársak által a közös költségekhez való hozzájárulás teljesítését.
(2) Az éves elszámolás elfogadása esetén a közgyűlés a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság tárgyévi ügykezelő tevékenységét jóváhagyja (felmentvény). A felmentvény nem jelenti az esetleges kártérítési igényről történő lemondást.
37. §
A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke jogosult a közösség képviseletének ellátására a bíróság és más hatóság előtt is. E jogkörének korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.
Számvizsgáló bízottság
38. §
(1) A számvizsgáló bizottság
a) bármikor ellenőrizheti a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság ügyintézését,
b) véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatot, így különösen a költségvetést és az elszámolást, valamint az alapító okirat, illetőleg a szervezeti-működési szabályzat által meghatározott értékhatár felett a bemutatott számlákat,
c) javaslatot tesz a közös képviselő személyére és díjazására,
d) összehívja a közgyűlést, ha a közös képviselő vagy intézőbizottság elnöke az erre vonatkozó kötelességének nem tesz eleget
(2) A számvizsgáló bizottság tagjai közül választja meg elnökét; döntéseit szótöbbséggel hozza meg.
IV. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Értelmező rendelkezések
39. §
E törvény alkalmazásában
1. fenntartás: az üzemeltetés és a karbantartás;
2. üzemeltetés: a közös tulajdon rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges szolgáltatások ellátása, így a közüzemi szolgáltatások díjának kifizetése, a központi berendezések üzemben tartói feladatainak ellátása, szükség esetén gondnoki, házfelügyelői, házmesteri szolgáltatások megszervezése, az intézőbizottság rendszeresítése esetén működésének biztosítása;
3. karbantartás: a közös tulajdonban lévő ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében szükséges, a tulajdonosok közösségét terhelő megelőző és felújításnak nem minősülő javítási munkák elvégzése, illetőleg egyes közösségi berendezések cseréje. A karbantartás lehet:
a) hibaelhárítás, amely az életveszélyt okozó, továbbá az épület állagát károsító és rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó, azonnali
beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan eseti megszüntetése,
b) időszerű karbantartás, amely az épület állagát veszélyeztető, de rendeltetésszerű használhatóságát lényegesen nem akadályozó, azonnali beavatkozást nem igénylő hibáknak és hiányosságoknak eseti vagy az épületen elvégzendő egyéb javítási munkákkal együtt, de az észleléstől számítva legkésőbb hat hónapon belüli megszüntetése,
c) tervszerű karbantartás, amely az épület állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében végzendő rendszeres állagmegóvási munka;
4. felújítás: az ingatlan egészére, illetőleg egy vagy több főszerkezetére kiterjedő, időszakonként szükségessé váló olyan általános javítási építésszerelési munkák végzése, amelyek az eredeti műszaki állapotot - megközelítőleg vagy teljesen - visszaállítják, illetőleg az eredeti használhatóságot, üzembiztonságot az egyes szerkezetek, berendezések kicserélésével vagy az eredetitől eltérő kialakításával növelik.
A felújítás lehet:
a) teljes felújítás: a műszaki állapot alapján szükséges, az ingatlan egészére kiterjedő külső-belső javítási munkák elvégzése,
b) részleges felújítás: az épület legalább egy főszerkezetére kiterjedő, teljes felújításnak nem minősülő, de abba belátható időn belül beilleszthető általános javítási munkák elvégzése,
c) korszerűsítés: a központi fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezésnek az energiaracionalizálással, illetőleg a levegőtisztaság-védelemmel összefüggő átalakítása vagy kicserélése;
5. rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások: az állagvédelmet meghaladó a, fenntartás, felújítás és korszerűsítés körébe nem tartozó olyan munkálattal összefüggő kiadások, amelyek jellemzően az épület bővítésével vagy új épület létesítésével járnak.
Hatálybalépés
40. §
(1) Ez a törvény 1998. január l-jén lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a társasházról szóló 1977. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: tvr.).
Átmeneti rendelkezések
41. §
(1) Az e törvény hatályba lépése előtt keletkezett körülményre alapított igényt a keletkezés idején hatályos szabály szerint kell elbírálni.
(2) E törvénynek való megfelelés céljából a törvény hatályba lépésekor bejegyzett társasház közgyűlése 2/3-os szavazattöbbségű határozatával módosíthatja alapító okiratát a tvr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott kör kivételével, illetve szervezeti-működési szabályzatot alkothat. Az erről szóló döntés a megismételt közgyűlés szabályai szerint - 26. § (3) bekezdése -nem hozható meg.
(3) A törvény hatálybalépésekor bejegyzett társasház alapító okiratának
az e törvény rendelkezéseivel ellentétes rendelkezése hatályát veszti, és helyébe e törvény kötelező jellegű rendelkezése lép. Az alapító okirat ennek megfelelő kijavítását az alapító okiratnak egyéb okból első ízben történő módosítása során kell elvégezni.
(4) Ha az alapító okirat rendelkezése nyilvánvaló elírás folytán tévedést tartalmaz, bármelyik tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól annak kijavítását.
(5) Ha a törvény hatálybalépése előtt létesített alapító okirathoz mellékelték a társasházi lakások beosztását tartalmazó tervrajzot, a külön tulajdonban álló lakás beosztásának megváltoztatásához nem szükséges az alapító okirat módosítása.
Felhatalmazás
42. §
Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy az üzletszerűen végzett ingatlankezelés szakképesítési követelményeit a szakképesítésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően - kellő felkészülési idő megállapításával - a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza.
Módosuló rendelkezések
43. §
A Ptk. a következő alcímmel és 578/1. §-sal egészül ki:
„5. A társasház-közösség 578/1. §
(1) A társasháztulajdon alapján a tulajdonostársaknak az épület fenntartására, felújítására alapító okirattal létrehozott szervezete gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, kivéve az elidegenítés jogát, viseli a közös tulajdon terheit.
(2) A társasházra vonatkozó részletes szabályokat külön törvény állapítja meg."
44. §
A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény végrehajtására kiadott 3/1995. (I. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 13. §-ának (4) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:
„Nem vonatkozik az egyetemleges felelősség a társasházban a közös tulajdonban álló épületrészben (helyiségben) történő fogyasztás díjfizetési kötelezettségére."
45. §
A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVHI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 5. §-ának (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Nem vonatkozik az egyetemleges felelősség a társasházban a közös tulajdonban álló épületrészben (helyiségben) történő fogyasztás díjfizetési kötelezettségére."
Auto-Kanizsa
Kényelmes, biztonságos nyaralás, a vezetés élménye, a biztonságot segítő extrák, Önnek is elérhető áron: ez a
1.4 CLX
már 2.130.000 Ft-ért.
És ami benne van:
- 5 ajtós kivitel
- körkörös ütközésvédelem
- 1.4 EFi/75 LE kat. motor
- szervokormány
- hátsó szélvédő mosás-törlés-fűtés
- hátsó ködlámpa
- gyújtásblokkoló
- központi zár
- Ford 3000 rádiós magnó
- speciális kárpitozás
- színre fújt lökhárítók
- magasságban állítható biztonsági övek
500.000 Ft készpénz a többi részletkérdés!
Auto-Kanizsa Kft.
Nagykanizsa, Balatoni út 33. Telefon: 93/537-000, fax: 93/537-009
108 Ft/DEM
19*7. július 25.
(KANIZSA-
A költő nem léphet ki énjéből
(Gyurik Irén verseskötetéről)
Mi a vers? - Látszólag egyszerű lenne a meghatározás: alapja a ritmus, s bizonyos prozódiai szabályokat követ.
Gyurik Irén kötetében a gondolatok, az életigazság szintű gondolatok követik egymást. A klasszikus értelemben ezek nem versek, hiszen azáltal, hogy egy mondat csonkítást szenved (hiányos szerkezetűvé vagy csonkává válik), még nem verssor. A hagyományos formákból kilép a szerző „Megdorgált tudat" című gyűjteményével. Egy műalkotás értékét a tartalom és forma egysége adja meg. Gyurik Irén erőssége a tartalom. Érett és elvonttá váló gondolatokat fogalmaz meg. Művészetében a pesszimizmus, a reménytelenség, de ugyanakkor a bizakodás is költői üzenetté válik. „Mert hibás az egyenlet, a világ." De ki a hibás világunkért? - veti fel a kérdést Gyurik Irén. Az „Ars poetica" gondolatsora belső félelmet fejez ki: „Ha majd a szó tollamon megreked, nem leszek". A költőnő reménytelensége, kiúttalansága vezethet el elsősorban Istenhez. Gyurik Irénnek azonban nem a végső nyugalomra van szüksége - kora révén is -, hanem az alkotás nyugodtságára, a gondolatok művészi kifejezésére. Üzenetet kell küldenie a magyarságnak. Jól látja „Sorspatkó" című háromsorosában feladatát (és ezt is kell követnie): „...szegezd fel a holnap küszöbére életed, halálod!" Látja a bizonyos fokú determinációt, tudja a költő és a költészet feladatát is, s ebben vállalja kötelezettségeit.
Az esztétikus kötet hangulatához jól illeszkednek Farkas Zsuzsa illusztrációi. Gyurik Irén első önálló gyűjteményében a formaiságot ugyan kifogásolhatjuk, de hisszük, hogy az eszmeiség ereje magasra emeli művészetét, amely részévé lesz a magyar költészetének. Legyen ereje az íráshoz, a megújuláshoz, a folytatáshoz.
Horváth Hona
ARS POETICA
Ha majd a szó tollamon megreked, nem leszek. Elültetem magam a képek, évek termőföldjébe, s ha néha elrebeg a szám egy-egy vesszőrevalót, tartsatok a szavak keresztvize alá, lenni.
KÉTELYEK KÖZÖTT
Szél zörgeti ablakom, be szeretne jönni. Gyere, szél! -Egyek vagyunk. S ha itt vagy, ülj közelebb! Mondd, jártál Istennél? Várj, hová rohansz, szél? Csak úgy kérdeztem... Várj, én is veled megyek!
ÉLŐK ÉS HOLTAK
Megemberesedett fák izmai feszülnek, levelek, mint a verejtékáradat, a föld orrára nehezülnek.
Avaros éjből kikúszik ködébe a hajnal,
belőle nem látszik ki az Isten,
alig hallik holtakért kiáltó fényes haranghang.
Fekete számlapos órák fekete fellegen,
ázik ködében a zuhanó idő,
a tegnap halott. Az élet védjegye, ki még eleven,
a holnap hantjaihoz göröngyölt ébrenlét. Erőlködő kanócunk pillogó gyertyacsonk-erő, sápadt krizantémkoszorú a halálraszánt reménység.
NEKEM AZ ISTENT KELL
Nekem az Istent kell
visszakapnom,
ki ősidőktől bennünk lakott.
Nekem a nyájat vesztett
Pásztor kell,
ki az olajfák alatt sír
a bimbójában hervadt virágért.
Nekem az Istent kell
visszakapnom,
ki a világ volt a világ előtt
maga.
A szertefutó nyájban én is ott vagyok. Azért kellesz, Uram, hogy a végtelen könnyeit felitassam.
10 ( KANIZSA- "KuítcíftaíiA «t*<pi$c*) 1997. július 25.
AUGUSZTUSI KULTURÁLIS AJÁNLAT
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
A Janus Pannonius Tudományegyetem Gyakorló Intézménye Széchenyi tér 5-9. T/f.: 310-465 Információs szolgálat: jegyárusítás 8.00-18.00, T.: 311-468
4. 21.00 BAZÁR UDVARI ZENEI ESTEK
„VALAHOL AZ EMBER MINDIG ELHIBÁZZA" Bessenyei Ferenc és Kovács Apollónia nótaestje Zene: ifj. Oláh Kálmán cigányzenekara Házigazda: D. Farkas Bálint Belépődíj: 600 Ft
6. 19.00 TÉRZENE - A NAGYKANIZSAI OLAJBÁNYÁSZ FÚVÓSZENEKAR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
Vezényel: Amon István Műsor: Sousa: Washington Post
Walters: Hoote Nanny
Kodlitz: Látogatás Gershwinnél
Handy: St. Louis
Hauser: Brazil Tropical
Revaux: May Way
Marék: Blumengriisse Helyszín: a HSMK előtti tér
6. 20.00 KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ
AZ ÚT, AVAGY SVEJK A DERÉK KATONA TOVÁBBI
KALANDJAI - komédia a széthullás korából Színpadra alkalmazta: Verebes István
Közreműködnek: Kocsis György, Oberfrank Pál, Németh Gábor, Tóth József, Nagy Mari, Sajgál Erika, Lengyel Ferenc, Molnár László, Kiss Eszter
Belépődíj: 500 Ft. A színházbérlet-tulajdonosok részére 100 Ft kedvezmény!
7. 19.00 CSÜTÖRTÖKI RANDEVÚ-SZOMSZÉDVÁRAK II. ZAJ (Keszthely)
Zóra, Anita és Judit akusztikus rockzenéje fuvolával és hegedűjátékkal színesítve. A koncert előtt és után fürdőruha- és fehérnemű-bemutató
11. 21.00 BAZÁR UDVARI ZENEI ESTEK „AZ ÉLET EGY NAGY CSODÁLATOS SEMMI"
A „Fizetek Főúr!" és a „Szomorú vasárnap" világhírű szerzőjének élete
dalban elbeszélve.
Seress Rezső: Maros Gábor
Zene: Dobsa Sándor és kisegyüttese
Belépődíj: 500 Ft
12. 21.00 TÉRZENE - A NAGYKANIZSAI OLAJBÁNYÁSZ FÚVÓS-
ZENEKAR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
Vezényel: Ámon István Helyszín: a HSMK előtti tér
20. 21.00 „SZÓL A TÁROGATÓ"
Tárogatóestek az Erzsébet téren, a Török-kútnál a Városvédő Egyesület támogatásával. Közreműködik: Kiss Gy. László tárogatóművész, a budapesti Fesztiválzenekar tagja
25.19.00 TÉRZENE - A NAGYKANIZSAI OLAJBÁNYÁSZ FÚVÓSZENEKAR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL Vezényel: Ámon István Helyszín: a HSMK előtti tér
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ
Hajgató Sándor u. 1. Telefon: 319-202
1-3. VIII. Zalai Nemzetközi Néptáncfesztivál
(Részletes program a plakátokon!) Helyszínek:
l-jén Nagykanizsán és Zalakaroson 2-án Letenyén 3-én Lentiben és Hévízen 20. ARATÓBÁL
Vacsorával, asztalfoglalással Vacsorát az Ambrózia étterem, zenét a Pax együttes szolgáltat
Belépődíj: 1000 Ft.
ELŐZETES
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és a RYNO Kulturális Menedzseriroda 1997. szeptember 13-14-én II. Országos Utcaművész Fesztivált szervez. Részletes program a szeptemberi műsorban és az utcai plakátokon!
KODÁLY ZOLTÁN Vasutas Művelődési Ház
Csengery út 67. Tel.: 311-195
18. VÁRÓTERMI TÁRLAT HETES NÉPMŰVÉSZETE
Kiállítás a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet hímző szakkörének munkáiból.
KÉPZŐMŰVÉSZETEK HÁZA (Kiskastély)
Erzsébet tér 14-15. Telefon: 313-920 Z. Soós István festőművész állandó kiállítása
Megtekinthető: naponta 11-18 óráig hétfőn szünnap. Belépődíj: nincs
KULTURÁLIS HÍRCSOKOR
» ÚJ OLTÁRTERÍTŐT KAPOTT az evangélikus templom, amit Janzsó Jánosné kézi hímzéssel és rátétes munkával készített. A nagy értékű oltárterítő - mint tudjuk - szimbólum, hirdeti Isten cselekedeteit. A zöld alapszín demonstrálja Jézus megváltását, a keresztény élet reménységét, miszerint az örök élet valóság lesz. A rajta levő kereszt annak jelképe, hogy Isten úgy szereti a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Az alatta levő búzakalász pedig az úrvacsorára utal. A szőlővessző Jézus szavait jelenti János evangéüuma (szerint) alapján, miszerint: „én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki bennem marad az terem sok gyümölcsöt."
• TÖBB KANIZSAI PEDAGÓGUS is részt vett a balatonmáriai alkotótáborban, amit a Soros Alapítvány vizuális-nevelési programja alapján szerveztek. Az Etyeki Műhely csoportja mutatta be a hallgatóknak az ősi kézművesség minden fortélyát, a korongozástól, kéziszövéstől
elkezdve egészen a fafaragókig. A primitív eszközökkel létrehozott gyönyörű tárgyak, felelevenítették a magyarság ősi kultúráját, amit - ahogy a pedagógusok is elmondták - mielőbb szeretnének továbbadni a gyerekeknek. A kurzus célja többek között a rajztanárok, tanítók, gyakorlati tudásának felfrissítése mellett, felkészíteni őket a Nemzeti Alaptanterv új vizuális kultúra és kommunikáció tantárgy oktatásához.
• JÚLIUS 11-13 KÖZÖTT RENDEZTÉK MEG a 18. Kaláka Folkfesztivált. A diósgyőri várba ellátogató mintegy 1000 fős közönség kiváló koncerteket láthatott többek között a szlovákiai Ghymes, a cigány folklórt játszó Kaly Jag, a délszláv zene hazai kiválósága a Vujicsics együttes és a házigazda Kaláka együttes előadásában.
Több mint 40 jelentkező közül választották ki azt a húsz amatőr csoportot, akik a délutáni versenyprogramokon mutatták be műsoraikat. Az idei évben a Kaláka együttes különdíját a nagykanizsai Igricek együttes nyerte el megzenésített verseiért.
THURY GYÖRGY MÚZEUM
Fő út 5. Tel.: 314-596
„ERI)(\') ÉS EMBER ZALÁBAN"
Állandó kiállítás
„A MAGYAR KIRÁLYI 17. HONVÉD GYALOGEZRED ÉS ZÁSZLAJÁNAK TÖRTÉNETE
Megtekinthető:
keddtől szombatig: 10-18 óráig, vasárnap és hétfőn szünnap.
FEJEZETEK KANIZSA NAGY KORSZAKAIBÓL VÁROSI KÉPTÁR (VASEMBERHÁZ)
Megtekinthető:
keddtől szombatig: 10-18 óráig vasárnap és hétfőn szünnap. Belépődíj: felnőtteknek 80 Ft diákoknak, nyugdíjasoknak 40 Ft Előzetes bejelentés alapján iskolai csoportoknak ingyenes.
HONVÉD KASZINÓ
Ady út 7. Telefon: 311-036,314-199
4. Kiállítás Kálovicsné Molnár Zsuzsa népművészeti munkáiból
Megtekinthető: augusztus 22-éig 18-22. Termék és terménybemutató
A helyi és környékbeli vállalkozók, kistermelők árubemutatója.
25. Szakony Attila fotókiállítása
Megtekinthető: szeptember 12-ig.
29. Vakáció-záró-„Kölyöknap"
Népitáncos edzőtábor
Nyáron sem kell, hogy tétlenkedjenek azok a miklósfai fiatalok, akik népitáncot szeretnének tanulni. A miklósfai Faluház szervezésében ugyanis tizenhat gyereknek edzőtábort tartanak. A Városszépítő Egyesület finanszírozásában indított bentlakásos tábor keretében a kicsik délelőttönként foglalkozás keretében népitáncot tanulnak Tótfalusi István-nétól, majd a délutánt szórakozással, játékokkal, strandolással töltik. A tábor egy hétig tart, s tulajdonképpen miklósfaiaknak, idevalósi gyerekeknek szervezték. A meleg ételt a helyi Vincellér Borozó biztosítja, s Kövér Lászlóné igazgatónő szerint nagyon jó minőségben. Magát a tábort egyébként igyekeznek minden évben megrendezni, ez a jelenlegi már a második ilyen rendezvény a faluház életében. A gyerekeknek - az igazgatónő véleménye szerint - nagyon tetszik, élvezik, hogy táncolhatnak, valamint a szülők számára sem mellékes, hogy jó körülmények között tudhatják gyermeküket. A rendezvény folytatásaként egyébként augusztus másodikán Kovásznáról érkezik egy gyermekcsoport a miklósfai faluházba.
1991. július 25
( KANIZSA
11
KANIZSÁN A CONTI
Ismét városunkba érkezik a Continental Singers. Az esemény tulajdonképpen még szervezési stádiumban áll, de ami már érdekessé teszi a dolgot, az az, hogy _ idén két olyan lány (Takács Eva és Maros Zsuzsanna) szervezi a kanizsai koncertet, akik életükben most próbálkoznak először ilyesmivel. Velük beszélgettünk:
- Hogy jutott eszetekbe ennek az egész eseménynek a megszervezése?
- A Zsuzsi tavaly benne volt ebben az énekkarban - kezdte Takács Éva -, én is elmentem egy előadásukra, nagyon megtetszett, és akkor gondoltam arra, hogy Kanizsán is érdemes lenne megszervezni egy ilyen koncertet, mert nagyon érdekes, és azelőtt még nem láttam ilyet.
- Ennyi kell az egészhez? Semmilyen profi szervezővel nem álltok kapcsolatban?
- Netn, egyszerűen kitaláltam és véghezvittem. Ennyi volt.
- És hogy sikerült, hiszen semmi rutinod nincs ilyesmiben?
- Elég nehéz volt végül is. Szponzorokat kellett keresni, egyáltalán nem tudtam, hogy kihez forduljak, hová menjek, meg kellett tudni, hogy hogyan lehet ezt, meg miként. Végül belevágtunk, és most már egész rutinosan tudjuk csinálni. Lassan beletanultam. Még most is folyik a pénzgyűjtés, hiszen a HSMK bérleti díja elég magas, és még nincs meg rá a pénz.
- És ha nem volt semmi rutinod ilyen szervezési dolgokban, honnan volt a bátorság mindjárt a Continental Singerssel kezdeni?
- Nem tudom, talán onnan, hogy szeretem az új dolgokat. Néha szeretek belevágni teljesen is-
meretlen dolgokba, ezek vonzanak.
- Zsuzsa hogyan került a képbe?
- Úgy, hogy osztálytársak vagyunk. Most végeztünk mindketten a Mező Ferenc Gimnáziumban, úgyhogy eleve adva volt az ismeretség, csak szólnom kellett, és egyből felajánlotta, hogy segít.
- Mennyiben más a Maros
mindketten vallásosak vagytok. De mennyire?
- Hát a Zsuzsi sokkal inkább, mint én. Én inkább a tavalyi koncert hatására is vagyok vallásos.
- Persze, hiszen a turné nagyon nagy hatással tud lenni egy emberre. Én, mivel ezt átéltem, sokkal előrébb tartok, mint Évi. De már elindult ő is, és ez haladás.
- A szereplők névsorában szí-
Family, mint a Continental Singers? - fordulok Zsuzsannához.
- Nagyon más, hisz a családdal, ahol zenélünk, ott szórakoztatni kell, végig kell állni, énekelni egy éjszakát, tulajdonképpen csak ennyi célja van, hogy szórakoztasson. A „Conti" ezzel ellentétben egy teljes hónap, és a célja is teljesen más, hiszen az egésznek az a feladata, hogy az evangélium üzenetét eljuttassa az emberekhez, modern eszközök segítségével. Ez egy keresztény szervezet, vallásos dalokat énekelünk de nem hagyományos felfogásban, hanem teljesen modern zenékkel, fényekkel, tánccal.
- Ezekből úgy gondolom,
neszek is fel vannak tüntetve. Ez azt jelenti, hogy színielőadás is lesz?
- Ez új dolog, idén lesz először.
Eddig a koncertek csak dalokból, és szöveges betétekből álltak. Idén a dalok között lesznek rövid jelenetek, amik tartalmukban egy család élete köré csoportosulnak Túl sokat még én sem tudok, de az biztos, hogy ezzel is fel lesz dobva az egész
- Mennyiben tudtál a Maros Family rutinjával segíteni Évának?
- Hát, a Maros Family rutinjával nemigen, mivel ott minket hívtak meg egy eleve megszervezett eseményre. Itt viszont mi hívtunk meg egy együttest, nekünk kellett mindent leszerveznünk. Annyit tudtam segíteni, hogy mivel egy turnét már végigcsináltam, láttam, hogy a szervezőknek mit kell elintézniük meg hogy hogy szokták, hogyan könnyebb. És mikor ezt elmondtam az Évinek akkor már sokkal könnyebb volt megcsinálni a dolgokat.
- Te most kétszeresen is érintett vagy, hogyan lehet összeegyeztetni a szereplőt és a szervezőt?
- Ezen már én is gondolkodtam. Koncert előtt már négy héttel kezdődik számomra a próbatábor és a turné, úgyhogy nem leszek itthon. Lehet, hogy majd telefonon tartjuk a kapcsolatot, hogy mi van, mit kell még elintézni. De a családom többi része itthon marad, ők vállalták, hogy segíteni fognak majd Évinek.
Sz. A.
FELHÍVÁS
1997. augusztus 24-én ismét városunkba látogat a Magyar Continental Singers. A csoport idén 11 fiúból, 9 lányból és egy házaspárból áll, akik számára szállást keresünk. Ha Ön kanizsai és szívesen befogadna 2-3 tagot egy éjszakára, kérjük jelentkezzen! Cím: Maros Zsuzsanna Tel.: 313-056 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 49/6.
Egyúttal mindenkit sok szeretettel meghívunk az 1997. augusztus 24-én 19 órakor kezdődő előadásra.
(KANIZSA
1997. július 25.
R. TAMAS VALERIA: TANÍTÓMESTEREM AZ UNIVERZUM
MEDITÁCIÓK (részletek)
JAMES JOYCE:
Ifjúkori
önarckép, és
ULYSSES (a válságregény)
„Joyce-nak az egész világon igen nagy tekintélye volt, mint mindenkinek, akit senki sem ért meg, de senki nem meri bevallani. Most már meghalt, a halottakról vagy jót, vagy semmit. Most már talán sohasem szabad bevallani, hogy blöff volt az egész" - írta másodjára A világirodalom története-ben Szerb Antal.
Harminc évvel Szerb Antal halála után:
„Meg felejthetetlen mesterünknek sem hisszük el, hogy ULYSSES blöff volt csupán."
Thomas Mann nemcsak magasztalja Joyce regényírását, de alig gyózi az Ulyssesnek a Doktor Fausutus-ra gyakorolt élményhatását és regénytechnikai következményeit részletezni: - világkép
- totalitásra törő szerkezet
- bonyolult jelképrendszer
- széttagolt nyelvi egység,
mely ugyan az utódokat óvatosságra inti, mégis termékenyen hat.
A regény tervrajza lenyűgöző.
Rám - e könyv írójára - élesztőgombaként hat:
- immanens tudatábrázolása
- képzettársításos technikája
- a gyakori belső monológ Valódi kihívás!!!
A fokozatosan kibontakozó életmű nyers élményanyagának minden atomja kamatozik.
A számok karizmatikus hatalma — Nap és Hold kapcsolata —
Az l-es és a 4-os számok ösztönös hit-mechanizmusa Hogy kiről szól a történet Egyremegy. Rólad is szólhat.
Az irodalmi példát, mint tükörképet tartom fel,
— benne láthatod a Te univerzális arcod. A felhők, melyek körképed behatárolják,
— a szabadság pólusai.
A lebegés, a kitárulkozás időléptékei. Itt nincs aktuálpolitika. Itt egyetemes igazságok vannak. Csend - béke - szeretet.
Merészeld korlátaid lebontani! Hogy tetszhalál állapotod szorító bilincse lehulljon!
A világ Téged vár! Idő és tér kortalan.
A dimenziók három-négy és több Benned működnek.
Nyisd ki hát ketreced zárját és repülj a végtelenbe!!!
Ahogy a Nap és Hold, fény és sötétség kergetik egymást a
a világ kezdete óta egymás magnetikus vonzáskörében, —
az ellentétek szükségszerű és kibékíthetetlen egységét
megalkotva.
Kövesd a szabadság útjait, ahogy a Nap a Holdat!
... Az összetartozás elemi erő, — és szétválaszthatatlan..
„Egyszer házasodott. Nora Bamacle-ban mindent megtalált, feleséget, szeretőt, háziasszonyt, házisárkányt, anyát, múzsát, modellt, elválni sem kellett tőle, visszatérni sem kellett hozzá, oldalán átélhette a bódulásos szerelem a megszokás, a kiábrándulás, a megtérés, az újrakezdés, az újrafelfedezés fokozatait, a férfi-nő kapcsolat lehetséges és megunhatatlan változásait."
(James Joyce életrajzából)
James Joyce Ulysses című könyvanyaga úgy hat rám, mint erjesztőgomba: „semmit sem lehet úgy csinálni, mint ezelőtt."
E könyv megjelenésének (1922) világméretű visszhangja volt, és van napjainkban is, ha megértjük rejtjeles nyelvezetét, nyers élményanyagát, melynek minden atomja kamatozik.
Házassága Nap-Hold kapcsolat.
Nora Barnaele 37, azaz 1 NAP
James Joyce 31, azaz 4 HOLD (termékeny képzelet)
Kapcsolatuk harmóniáját az idézett szöveg fémjelzi, —
mikrokozmikus világuk immanenciája a KOZMOSZ-ban.
NAP és HOLD.
Lélek - szépség - esztétika
JÖVŐKÉP
Az egység eredete
Hozunk magunkkal a múltból olyan lelki tartalmakat, melyek beláthatatlan messzeségből származnak ránk.
A filozófia értelmezése szerint a lélek, - pontosabban a lélek egy része: az értelem - isteni eredetű. Ugyanakkor a testet és a lelket biológiai egységben látja.
Maga a lélek nem idea, hanem az ideák tartománya. Az idea - a fogalom - halhatatlan. Platón értelmezése szerint a léleknek is halhatatlannak kell lennie, mert máskép nem tartalmazhatna halhatatlan eszméket. A lélek visszaemlékezés formában újítja fel e tartalmakat, ami korábban már az övé volt.
Az összekötő kapocs a test és lélek között megtalálható az Eroszban.
Ez a „testet lelket átható, szellemet szabadító-mozgató erő" lobbantja lángra bennünk a törekvést az ideák után, - s az ideákon keresztül az ősegység felé. Az idea vonz magához, de nincs energiánk, hogy elinduljunk felé, ha nem hajt az Erósz: a vágyódás és törekvés a jó, az igaz és a szép iránt.
Az Éroszról szól Platón leghíresebb műve, a ..halhatatlanság nagy dialógusa": a SYMPOSION.
Az Érosz lényege: kerülni a rútat, s törekedni a szépre. Az égi Érosz az erényre és a szépre törekszik, a közönséges Érosz mindezzel mit sem törődik, csupán a vágyak kielégítésére tör. Érosz kettősége minden létező dologra kiterjed: növényre, állatra, művészetre, tudományra. Mindenben két ellentét küzd egymással: az egészség és a betegség, a magas és a mély hangok, a hideg és a meleg, a száraz és a nedves, a vallásosság és az istentelenség. Az ellentétekből alakul ki az összhang: a harmónia. Az ellentét a két fajta Eroszból származik: az égi és a lélekkel nem rendelkező érzéki Eroszból.
Érosz (görög) = az ókori görög mitológiában a szerelem istene.
És most következik Arisztophanész különös - de számunkra tanulságos története a férfi és a nő eredetéről. Kezdetben ugyanis létezett egy androgun teremtmény, amely férfi és nő volt egyszerre.
Gömbölyű testén négy kéz és négy láb volt.
Két arca közül az egyik előre, a másik hátra nézett.
Ezek a különös torzszülöttek lázadó s fékezhetetlen természetek voltak.
Magukra haragították a főistent Zeuszt, aki haragjában kettéhasította őket, mint ahogy befőzéskor a gyümölcsöt szokják.
Most már csak két kezük, két lábuk, egy arcuk volt, mint a mai embernek.
Ekkor azonban különösen dolog történt:
A fél emberek sehogy sem tudtak elszakadni egymástól:
.Minden fél a másikkal való egyesülésre vágyódott.
Átölelték egymást, így epekedtek azért, hogy ismét eggyé forrjanak."
Zeusz ekkor megszánta őket, nemzőrészeiket egymás felé fordította, - hogy megnyugvást találjanak egyásban, és szaporodhassanak.
Azóta él tehát az emberekben az egymás iránti szeretet s köti őket régi állapotukhoz. Igyekeznek a két félből egy egészet alkotni, s ezáltal az emberi természetet meggyógyítani. Most egyből lettünk kettővé, - ezért mindenki keresi a neki megfelelő félt, s ha egyszer megtalálta, csodálatos módon megragadja őket a barátság és a szeretet varázsa.
Mert az együvé-tartozás őstermészetünkből fakad.
Az egység utáni vágyás törekvés: a szeretet.
Ez a miükus történet csodálatos megérzése egy mély biológiai igazságnak.
Amit Platón gömb alakú és kettévágott embernek érzékeltetett, azt ma sejtnek, meg kromoszómának nevezzük. Amit Platón úgy hívott, hogy Érosz, annak ma „libidó, vagy géneken alapuló ösztönös vonzás" a neve (Freud, Jung és Szondi pszichoanalitikájában).
A lényeg a test-lélek szempontjából ugyanaz, - nevezhetjük Erósznak, vagy ösztönös vonzalomnak, - az ellentétes testek egymás iránti vonzalma élettani gyökerű.
Érosz nemcsak a vágyat jelenti, hanem az ellenkezőjét is: „okosság annyi, mint uralkodni a gyönyörökön és a vágyakon". Érosz ma nem egyéb, mint a s z é p n e k szeretete.
Tágabb értelemben inspiratív erő, hogy a szépet szaporítsuk testben és lélekben egyaránt.
Ez a platóni értelemben vett halhatatlanság.
Az idő fogaskerekei alatt, ami bensőnkben van változik - alakul - formálódik.
Utódainknak ezt átadva, a halhatatlanságnak adjuk át.
Az utódok továbbépítik, formálják, korszerűsítik,... aztán ismét továbbadják a következő generációnak. E folyamatosság pörgeti előre a fejlődés, a megújulás, a halhatatlanság körhintáját.
(Forrásmunka Benedek Elek ösztönvilága)
mn. júfius is. ( KANIZSA - Xxítunáióy *tutyx$í*t) 13
A KOSSUTH-BANKO BIRTOKLÁSÁÉRT
FÖVESZTÉS JÁRT...
A numizmatika régi pénzek, érmék, plakettek papírpénzek, kitüntetések gyűjtésével foglalkozó gyűjtőmunka összefoglaló neve. Országosan elismert gyűjtők kitartó, szorgos munkájának köszönhetően Nagykanizsa jól csengő név a numizmatika világában. Beszélgetőpartnerem Farkas István, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete nagykanizsai csoportjának titkárhelyettese, aki numizmatikai érdekességekről, gyűjtési szokásokról és a kanizsai csoport munkájáról osztja meg gondolatait a KANIZSA olvasóival.
- Nagykanizsán mióta működik szervezett kereteken belül az érem-gyűjtés?
- Szervezett gyűjtőkör a Magyar Numizmatikai Társulat kebelén belül már évtizedekkel ezelőtt is működött, de a MÉE kanizsai csoportja szinte az országos egyesület megalakulásával egyidőben jött létre 1970-ben.
- Hogyan lesz valakiből éremgyűjtő, és mikor válik igazi numiz-maukussá?
- Sokan azt mondják kétféle ember létezik Az egyik normális, a másik meg gyűjt valamit. Gyermekkorunkban általában az utóbbi csoportba tartozunk Klasszikus eset a bélyeggyűjtés, de fiatal koromban a gyufacímke-, és a szalvétagyűjtés is nagy divat volt. Kortól függően később az ember átvált egy „nemesebb" területre - nem leszólva az előbb említetteket -, például az éremgyújtésre. Én pénzt, vagyis érmét gyűjtök Azért hangsúlyozom, mert más az érem, és más az érme. Az érem általában olyan művészi alkotás, amit valamilyen alkalomra vernek. Az érme pedig az, ami az árucsere-forgalomban mint vásárlóeszköz szerepel, más néven pénz. S mikor válik a gyűjtő numizmatikussá? Nagyon hosszú az út. Rendelkezni kell kellő történelmi ismeretekkel, nyelvi ismeretekkel - gondolok a mi területünkön a latin és német nyelvre. Sokáig a latin volt a hivatalos államközi nyelv, és hosszú ideig éltünk a Habsburg-ház uralkodása alatt, majd az osztrák-magyar monarchiában. A magyar pénzek színe-java ez időszak alatt került forgalomba. Ezenkívül fémipari anyagismerettel kell rendelkezni, és fontos a szakirodalom folyamatos követése, vagyis mint látható, széles az a skála, ami az ismeretek körét illeti.
- A szakirodalmat említette az önképzés lehetőségeként. Állnak-e rendelkezésre könyvek, vagy egyéb kiadmányok?
- Olyan képzett gyűjtők vannak a körünkben, akik vállalkoznak publikációkra. A Nemzeti Múzeum igazgatója, és az Éremtár vezetője is sokat segítenek írásaikkal, hogy naprakészek lehessünk. Szervezett szakmai képzésre is van lehetőség. Évtizedeken keresztül Keszthely, jelenleg pedig Esztergom ad helyet a Numizmatikai Nyári Egyetemnek ahol hivatásos hazai és külföldi numizmatikusok tartanak igen magas színvonalú előadáso-
kat. Ezenkívül minden évben megrendezésre kerül a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének a vándorgyűlése, ahol a szervezeti kérdések mellett az idő nagy részét szakmai előadások töltik ki. Két havilap is olvasmányosan segíti az önképzést. Ilyen az "Érem" című lap.
- Ha valakinek a birtokában mái-sokféle pénz van, és rádöbben, milyen jó is lenne egy szép gyűjteményt összeálb\'tani, megkezdődhet a gyűjtőmunka. De mit is gyűjtsünk? Milyen tanácsot tudna adni?
- Ha valaki elkezdi az érmegyűjtést - legyen fiatal vagy idős -, akkor legyen „mindengyűjtő". A szakosodáshoz legalább tíz éves gyűjtői múlt szükséges. Ez az idő arra jó, hogy kellő éremismerettel rendelkezzen az ember. Nem lehet például úgy szakosodni a XV. századra (gondolok most a dénár gyűjtésére), hogy az előtte és utána lévő kort ne ismerjük. A „minden-gyűjtés" során kialakul az ízlésvilágtól és anyagi helyzettől függően az, hogy mit is szeretnénk a gyűjteményünkben látni.
- Nem tudom, szabad-e megemlíteni a szakterületét?
Én egy kicsit megmaradtam „mindengyűjtőnek", de a szakterületem most a Habsburg uralkodók érméi. Ez mellett megtartottam a papírpénzeimet, amit még mindig gyarapítók Természetesen örök demokrata lévén a magyar forradalmak és szabadságharcok pénzeit is összegyűjtöttem, a hozzáférhetőség határain belül. Amit az első magyar állami papírpénznek elismerünk, az Kossuth Lajos nevéhez fűződik. A gyűjtők, akik rendelkeznek vele, büszkék lehemek, mert a Kossuth-bankó a magyar szabadság szimbóluma. Birtoklásáért a Bach-korszakban fővesztés járt...
- Mi tesz neves, elismert numizmatikussá valakit?
- Talán a gyűjtői megszállottság, a gyűjtői becsület és mindenféle gyűjtői anyag tisztelete. Ehhez kell társulni az egyszerűségnek segítőkészségnek. Mindezek mellett nagyon fontos, hogy kiállításokon szerepeltesse az anyagát, tegye közkinccsé érmeit. Úgy gondolom, ezek a legfontosabb ismérvek
- Nagykanizsán is tevékenykednek országosan elismert műgyűjtők?
- Az országos ismertséget nehéz mérni. Nagy mértékben függ a vagyoni helyzettől, szaktudástól. Úgy fogal-
maznék, hogy van sok általam tisztelt műgyűjtő Kanizsán.
- Van-e kialakult kapcsolatrendszere a kanizsai numizmatikusoknak országos, illetve nemzetközi szinten, s ha van ez miben nyilvánul meg?
- Természetesen, hiszen a MÉE országos szervezet, fővárosi és vidéki tagozattal. Az egyesület vezetősége teremt kapcsolatokat külföldi szervezetekkel és kölcsönös cserelátogatások kiállítások segítik a személyes kapcsolatok kialakítását is.
- Mi határozza meg egy pénz, érme értékét?
- Először talán egy gyűjtemény értékéről szeretnék szólni. A gyűjtemény értékét a rendezettsége és dokumentáltsága határozza meg. Az egyes pénzek értékét pedig a ritkasági fokuk az anyaguk és a koruk határozza meg. Sokan vannak abban a tévhitben, hogy az az értékesebb, ami arany, vagy ami régi. Az igazság az, hogy az érték elsősorban attól függ, hogy egy bizonyos pénzből mennyit vertek abban az adott korban. Ha levéltári kutatások segítenek a mennyiség meghatározásában, akkor azt kell tudni, hogy mennyi lelhető fel jelenleg, és csak ezután jön az anyaga és a kora.
- A gyűjtemények gyarapítása vásárlással, cserével történik. Mi a teendő, ha valaki pl. a kertjében ásva egy korsó régi pénzre talál?
- Mindenki, aki muzeális tárgyat talál - a pénz is ez -, köteles azt a területileg illetékes múzeumnál bejelenteni és maradék nélkül beszolgáltatni. Kell mindezt azért, mert a föld méhének a kincsei a magyar államot illetik Ezt méltányolják a múzeumok önkormányzatok és egy jelképes összeggel jutalmazzák a megtalálót.
- Mitől számítjuk a magyar pénzverés kezdetét? Úgy tudom, hogy I. István féldénárosa a legrégebbi magyar fellelt pénz. Ez azt jelenti, hogy Árpád, Zsolt, Taksony és Géza fejedelmek idejében nem volt pénzverés? Vajon abban az időben milyen pénz volt fizetőeszköz, vagy volt-e egyáltalán?
- Igen, I. István féldénárosa az első magyar pénz. Jelenlegi ismereteink szerint kijelenthetjük hogy Árpádtól Gézáig külföldön vert pénzek voltak forgalomban. Főleg velencei és frank pénzek szolgálták a kereskedelmi célokat.
- Hol lehetett az első pénzverde Magyarországon? Esztergomban vagy Székesfehérváron?
- A történelmi kutatások azt mutatják, hogy királyi székhelyeken voltak
az első pénzverdék, pénzverő helyek Ezért Magyarországon Esztergom valószínűsíthető.
- Az első fémpénz forgalomba hozásának dicsősége az i. e. VII. században élt lüdiai GUgész király nevéhez fűződik. A külföldi pénzek értéke szintén sokszor felbecsülhetetlen. A kanizsai numizmatikusok foglalkoznak-e más országok és azok egyes korszakaiban vert pénzeinek gyűjtésével?
- Igen. Csak két területet említek. Az egyik svájci érmek gyűjtője, a másik pedig német területeken vert pénzeket gyújt. A külföldi pénzeknél számítani kell hamisítványok felbukkanására. Legbiztosabb különböző aukciókon vásárolva növelni a gyűjteményt.
- A szakosodásról és annak lehetőségeiről kezdtünk beszélni. Hallhatnánk erről bővebben?
- Tulajdonképpen annyira szakosodtak a gyűjtők, hogy már semmi sem meglepő. Van, aki a nem kör alakú pénzeket gyűjti. Kíváncsiságból én is próbálkoztam Nagy meglepetésemre rövid két hónap alatt hatvanvalahány fajta került tulajdonomba. A gyűjtés történhet motívumok alapján. Valakit csak az állatokat ábrázoló pénzek érdeklik ugyanakkor van, aki csak a lyukas pénzeket gyűjti.
- Talán vannak olyan fiatalok, akik e sok információ hallatán kedvet kaptak az éremgyűjtéshez. Aki ezzel kapcsolatban szeretne kérdéseire választ kapni, hová fordulhat Nagykanizsán?
- Mindenkit szeretettel várunk az Éremgyűjtők Egyesülete kanizsai klubjában, a HSMK-ban. Most ugyan nyári szünet van, de szeptembertől minden hónap második és negyedik szombatján délután három órától készségesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.
- A második félévben vannak feladatai, céljai az egyesületnek?
- Elhatároztuk, hogy ismét kimegyünk kiállításokkal a középiskolákba. Az igazgatókkal és történelemtanárokkal nagyon jó kapcsolataink vannak. Itt kell megemlítenem a Batthyány Gimnáziumot és Mayer Ferenc igazgató urat, aki már az elmúlt években is teret, lehetőséget nyújtott a kiállításunknak. Előkészítünk egy mozgó kiállítást, s ha igény van rá, akkor akár általános iskolába is kivisszük Augusztusban Letenyén lesz egy nagyobb kiállítás. Novemberben a hagyományos kiállítással jelemkezünk a HSMK-ban, és decemberben egy érembörzét, éremárverést tartunk.
Mészáros Bálint
14
( KANIZSA
1997. július 25.
ALPOK—ADRIA: MAGYAROK A NEMZETKÖZISÉGBE
- BATTHANYSOK ÖKOLÓGIAI TÁBORA ZALACSEBEN
Az Alpok-Adria Munkaközösségnek és a Batthány Lajos Gimnáziumnak köszönhetően - pályázat útján -adódoU az a lehetőség, hogy július első hetében találkozásra hívhattuk az Alpok-Adria tartományok fiatal képviselőit, hogy átadjuk egymásnak tapasztalatainkat az „Ember és Természet" témához kapcsolódóan.
Az új évezred kihívása számunkra, hogy tudunk-e természetbarát, környezetbarát módon élni. A természetvédelmi, környezetvédelmi és embervédelmi tudatosságot és lelkiismeretet szerettük volna ébreszteni és fejleszteni ezen baráti találkozóval is regionális szinten. A természetközeli életmódra mutattunk fel példákat, melynek Magyarországon még léteznek hagyományai.
így a gazdag magyar népművészeti és kézműves hagyományok ápolását és továbbtanítását mutattuk be elsősorban. Mert Magyarországon még meg-
őrizték a régi kézműves technikákat és díszítőelemeket, s az ezredvég emberének is fontos lehet a természetes anyagok öröme, az emberi kreativitás fejlesztése. Ezen kívül a helyi ökoturiz-musra mutattunk példákat, s a természetben való sportolás és baráti találkozás örömét is szerettük volna felmutatni, s a közös tapasztalatokból újabb kapcsolatokat és aktivitást nyerni az Alpok-Adria régiókat képviselő fiatalok számára Zala megyei színtéren.
A tizennyolc Alpok-Adria tartományból kilenc képviseltette magát végső létszámban 36 fővel: körülbelül negyed-negyed résznyien voltunk Olaszországból, Ausztriából\', Szlovéniából és Magyarországról. A nyelvi korlátok feloldásában Veres Mária, Varga Ágnes és Biharvári József segítettek. A tábor helyszíne Szabolcs Péter szobrászművész Malom-tanyája volt Zalacsében a Zala partján. Nem véletlenül, mert ez a tipikusan és idil-
lien Zala megyei táj és hely biztosítani tudta azt a romantikus, csendes, intim környezetet, ahol távol kerülhettünk a világ zajától. Köszönet érte a ház gazdáinak.
Programjainkról röviden: volt bemutatkozó est személyre szólóan és a régióknak - természetesen tábortűz mellett. Voltak táncházak, Kócza Attiláék és népzenei műsorok a Patkó Banda jóvoltából. Az aktivitások lényegét persze a kézművesmunkák jelentették. Ezek köszönhetők voltak Pulainé Cserti Ilonának, Strazsek Saroltának, Szabolcs Péternek és a Skrabut Eva-vezette Gébárti-tónál lévő Kézművesek Háza mestereinek. Lehetőség nyílott csuhébaba-készítésére, kártyaszövésre, anyagozásra, nemezelésre, bőrmunkára, övszövésre, jurtabojt készítésére, famunkára, szal-
pusztai bivalyok és szürkemarhák, budafapusztai arborétum, Nagykanizsán az „Erdő és Ember Zalában" című kiállítás, a zalaegerszegi skanzen, a veleméri templom, a pityerszeri falumúzeum, ... A tartalmas egy hetet a dobronhegyi Udvarház Fogadóban zalai specialitással (göcseji rostélyos) és a Kandiké kilátótornyából (303 m) göcseji panorámával zártuk, majd a táborban az értékelés és a búcsúest adta meg rendezvényünk végső ívét.
Ekkor „Ember és Természet" táborunk kapcsán megfogalmaztuk tételmondatainkat is, melyek mint axiómák egyben üzeneteink is embertársainknak: 1. Az Ember része a Természetnek! 2. Az Ember számára a Természet befogadó korlát! 3. Az Ember nem zsákmányolhatja ki a Természetet: nem a Természet feletti uralomra
mából készült tárgyak készítésére... Ezekből az elkészített tárgyakból a tábor végén kiállítást rendeztünk, de utána mindenki hazavihette az általa készített emléket - remélhetőleg életre szólóan. Emlékezetes volt a Kézművesek Házánál a jurta; s az esti csillagnézések részint Piriti Jánosnak köszönhetően. Volt lovaglás és íjászat, sőt lovasbemutató - melynek gazdája Takács László volt. Egy-egy napot kirándultunk részint igazi természetvédelmi környezetbe, részint az igazi zalai épített környezetet is bemutattuk - szakszerű vezetőink voltak: Palkó Sándor, Horváth Jenő, illetve Stamler Lajos. Ok egy-egy este vetített képes előadással is összefoglalták a látnivalókat. A konkrétumok a következők voltak: fenékpusztai madargyűrűző tábor, Kis-Balatoni Tájvédelmi Körzet, kápolna-
teremtődött! 4. Az emberi tevékenység értékszempontjait bővebben kell értelmezni: fel kell ismerni, hogy a természet önértékkel bír! Az ún. Természeten a geoszféra - bioszféra folyamatait, az emberi biologikumot és a kulturális örökséget (!) is értjük!
Ezért is tevékenykedtünk mi most egy hétig. Táborunk nem projekt-jel-legű volt, hanem kimondottan az volt a célunk, hogy a táborlakók kis közössége jól érezze magát természetes körülmények között Zalában. Úgy érezzük, hogy a nyelvi és regionális határokat sikerült feloldanunk, s kommunikációnk a lehetőségek szerint közössé vált ebben az egy hétben, s talán to-vábbmutatóan is. Hasonló élményeket kívánunk mindnyájunknak!
Balogh László és Simon József szervezők
1997. július 25.
KANIZSA - TCttttonáUi,
15
Hogyan szórakozhatunk, művelődhetünk Nagykanizsán három évvel az ezredforduló előtt. Mit nyújtanak, mit ind iiiik nyújtani városunk lakosságának a kultúra fellegvárai, a helyi művelődési házak, intézmények, klubok, e nehéz gazdasági helyzetben. Erre kerestem a választ, és az intézmények igazgatóival beszélgetve kiderült, hogy a szűkös anyagi lehetőségek ugyan határt szabnak a szárnyaló fantáziának, de tisztességes munkával, a lehetőségek ésszerű kiaknázásával - ha nem is gazdagon -mégis széles skálán próbálkoznak és tudnak mozogni.
A beszélgetéseket csokorba szedve azt remélem, hogy talán gondolatébresztők lesznek-Hiszem, hogy ami érték, az maradandó. Bízom abban, hogy akinek szívügye a magyar kultúra, az megtalálja a segítés módját a továbbiakban is. E reményekkel következzenek az interjúk. HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Horányi Iván. MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ Farkas Tibor. ERKEL FERENC OLAJIPARI MŰVELŐDÉSI HÁZ: Fehér Imre. KODÁLY ZOLTÁN VASUTAS MŰVELŐDÉSI HÁZ: Mónai Zsuzsanna. HONVÉD KASZINÓ: Kóczáné Horváth Piroska. HELY KLUB: Rajnai Miklós.
LÁTOGATÁS A KULTÚRA TÁRHÁZAIBAN...
HEVESI SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT
Horányi Iván igazgatóhelyettes
- Mennyire elégedett az 1997-es évvel? Sikeresnek, eredményesnek látja-e az elmúlt fél esztendőt9
- Nálunk úgy néz ki a gyakorlatban, hogy augusztusban, amikor mindenki visszatér a szabadságról, akkor történik a félév átfogó értékelése. Ez már hosszú évek óta így megy. A gazdasági és a szakmai részt is értékeli az igazgató, és számba vesszük, hogy mi történt az első félévbén, és milyen feladatok várnak ránk az év hátralévő részében. Nálunk, mint a város legnagyobb kulturális intézményében, nagyon széles skálán mozognak a rendezvények. Azt már most megállapíthatjuk, hogy semmivel sem volt rosszabb az első félév, mint mondjuk az elmúlt években. Az önkormányzati támogatás természetesen nem elég a művelődési központ működtetéséhez, ezért nekünk is gazdálkodni kell, meg kell dolgozni a rendezvényekéri, a pénzért. Természetesen ahhoz, hogy egyáltalán létezni tudjunk, nagyon sok pályázaton kell részt venni. A pályázatok nagyon sokrétűek. Pályázunk az önkormányzatnál, részt veszünk az országos és nemzetközi pályázatokon. Ezen kívül szponzorokat kell keresni a különböző rendezvényekre is.
- Vannak esetleg állandó szponzorok?
- Állandó szponzorai a nemzetközi jazzfesztiválnak vannak, mely ez év őszén ismét megrendezése kerül. Ez nagyon szép és értékes feladat, de egyben komoly szervező
munkát igényel, hiszen csak a költségvetése több, mint hárommillió forint. Az önkormányzattól nem várhaló, hogy állja a költségeket, ezért marad a pályázatok lehetősége, és bizony nem könnyű jő szponzort találni. Állandó szponzorként ötven-hatvan cégre számíthatunk Nagykanizsán. Ok már hosszú évek óta hűséges segítőink... Bizonyos rendezvényeket, mint például a „Tavasz a kultúrában", szintén szponzori segítséggel tudunk megoldani... Bevételünk terembérekből képződik és némely rendezvényből. Általában olyan rendezvényeknek próbálunk otthont adni, amelyek fenntartják magukat. Persze nyereséges rendezvény nagyon kevés van...
- Mi ilyenkor, nyáron a művelődési ház feladata?
- Mi nem érezzük a nyarat -a hőséget nem számítva -, mert nincs holtszezon. Kevesebben vagyunk ugyan, de a feladatok lekötnek bennünket. Állandó nyári rendezvénysorozatunk a „Bazár udvari zenei esték", aminek szervezése ez évben is fontos feladatom. Kolléganőm a másik sorozat, a „Kanizsai nyári színház" sikerén dolgozik. Gyermekren-dezvényiink, a „ Vakációzz velünk a HSMK-ban ". Ennek keretén belül az általános iskolásoknak nyújtunk különféle programokat reggeltől estig. Április 20-tól új intézménnyel gazdagodtunk. Ez a . Kiskas-tély, a „Képzőművészetek Háza". Itt jelenleg Z. Soós István festőművész állandó kiállítását rendeztük be. Szeptemberre már a következő kiállítás elkészítése a feladatunk, tehát nyáron nálunk ugyanolyan üzem van, mint a többi évszakban. Én egyáltalán nem érzem azt, hogy most egy kicsit ki lehet engedni, mert nincs leállás.
- Vannak kiemelten kezelendő programok?
- Igen. Kettőt említenék. Az egyik a színház, amit Nagykanizsán különösen kedvelnek az emberek. Ezt mutatja bérleteseink nagy száma. Minden rendezvényünk teltházas, és a magas színvonalú produkciókat nézve ez tefmészetes. Már készítjük elő a következő évadot, hiszen októberben beindul a szezon. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházzal egyeztettük a darabokat. Most augusztusban kell mennünk majd Kaposvárra és Veszprémbe, hogy véglegesíteni tudjuk a műsortervet. E három színház fog a következő szezonban is nálunk vendégszerepelni... A másik kiemelten kezelendő terület a Kiskastély. 1998-ig egy hosszabbtávú kulturális programot alakítottunk ki, egy programsorozatot szerveztünk állandó kiállításokra. Szeretnénk meglepetéssel szolgálni a város számára, hiszen a Kiskastély a művészetek háza, ahol a képzőművészet, az irodalom és a zene egyaránt otthont kell, hogy találjon.
- Meglepetést említett. Ez titok? s-
- Nem. Egy komplex programról van szó, jelen pillanatban egyéves időtartamra tervezve, amelynek egy része a kanizsai Brunner családdal kapcsolatos. Az Indiában élő Brunner Erzsébet képanyaga kerül kiállításra, ami egy Indiára felépített kulturális program része lesz, és természetesen megismerkedhetünk az indiai vallással is... A nagykanizsai zeneiskola tanáraival zenei programot állítottunk össze. Egy Gershwin-sorozat indul szeptembertől Vu-kán Györggyel... Ruszt Józseffel egy másik sorozat veszi majd kezdetét „Színház, zene,
16
KANIZSA — TCfUtunáícA ggggggg
1997. július 25.
és látvány" címmel. Most alakítjuk a Kiskastély Baráti Kört a helyi értelmiség bevonásával, akik segítségünkre lesznek terveink megvalósításában. Számunkra, de a város számára is nagyon fontos, hogy ez az intézmény működjön, és állandóan látogathassa a lakos-\' ság. A reklámterveken már most nagyon sokat dolgozunk...
- Van-e lehetőség a fiatal tehetségek felkarolására?
- A mi feladatunk a hivatásos művészek foglalkoztatása, meghívása mind Kanizsáról, mind más városokból. Novemberben például egy kaposvári művész, Ludwig Zoltán mutatkozik be kiállításával. Az amatőröknek a többi művelődési ház nyújt bemutatkozási lehetőséget.
- Van-e kialakult munkakapcsolat Nagykanizsa más kulturális intézményeivel?
- Természetesen van kapcsolatunk az intézményekkel, hiszen az együttműködésre szükség van. Versenyhelyzetet nem akarunk teremteni, hiszen a HSMK minden téren olyan előnnyel rendelkezik, ami szinte kizárja a versengést. Mi inkább egy egészséges munkakapcsolatra törekszünk, amelybe olyan egyeztetés is beletartozik, hogy a programok ne ütközzenek. Mindenkinek kialakult profilja van, kialakult törzsközönséggel, vagyis úgy érzem, hogy már kialakult, ki mit csinál.
- Elmondható lesz év végén, hogy sikeres évet zárt a ház?
- Igen, mindenképpen eredményes évet zárunk majd. A színházi előadások magas színvonalúak. A komolyzenei hangversenyek látogatottsága okoz fejtörést, de ez országosan is ugyanolyan gond, mint Nagykanizsán. A lassú lépések politikáját kell alkalmaznunk, és az eredmények talán később jelentkeznek... Eredményes viszont az énekkarunk, a „HSMK Vegyes Kara", amely a legmagasabb minősítést érte el... Nagyon jó a fotó-, és filmklubunk, és kiváló munkájuknak is köszönhető, hogy Kanizsán került megrendezésre a „44. Országos Független Film és Videó Fesztivál". Volt Németh János kerámiaművésznek és Király Ferenc szobrászművésznek egy közös kiál-
lítása, amelynek rangját emelte a magyar, a szlovén kultuszminiszter és a két nagykövet részvétele. Már évek óta megrendezésre kerül az egynapos jazzkoncert „Péntek esti jazz" címmel, amit a magyar rádió egyenes adásban közvetít.
- Milyen feltételeknek kellene még adottnak lenni, hogy a ház profilja megvalósulhasson?
- Tulajdonképpen a feltételek adva vannak, és elmondhatjuk, hogy ami elvárható egy művelődési központtól, azt szűkösen, de teljesíteni tudjuk... Talán a pénz az, ami még nálunk is kevés. Az önkormányzattól jelenleg többet nem kérhetünk, hiszen így is maximális támogatást élvezünk. Más a helyzet, mint régen. Nincs szakszervezeti támogatás, a vállalatok \' nem vesznek bérletet a dolgozóknak. Ma már minden rendezvényért nagyon meg kell dolgozni a munkatársaimnak. Nehéz lépést tartani a művészek kívánalmaival. Tulajdonképpen olyan magas jegyárakkal kellene dolgozni, amit már nem bír el a közönség, hisz Kanizsa kisváros. Van egy széles réteg, aki egyáltalán sehova sem jár, a kevés résztvevő ízlését pedig nagyon nehéz megismerni... Fájó gond, hogy a tizenéveseket nagyon nehéz becsalogatni, hiszen a sztárok szinte megfizethetetlenek... Reméljük, hogy az októberi nemzetközi jazzfesztivál, ha csak pár napra is, de behozza a fiatalságot hozzánk...
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ
Farkas Tibor igazgató
- Mennyire elégedett az 1997-es évvel? Sikeresnek, eredményesnek látja-e az elmúlt fél esztendőt?
- Talán ott kezdeném, hogy én az elmúlt év november tizenötödikén kerültem ide a Móricz Zsigmond Művelődési Házba. Tulajdonképpen az első félév az ismerkedés jegyében telt el, illetve azzal, hogy megpróbáljak tisztán látni, milyen programokra van igény Kiskanizsán, és megpróbáljam megtalálni azokat a kapcsola-
tokat, társakat, akik segíthetnek ennek a megvalósításában. Úgy gondolom, hogy ez megtörtént, most már tudom, milyen irányban kell haladni. Mindig próbáltuk közelebb vinni a házat az ittlakókhoz, próbáltuk becsalogatni az embereket. Ez a ház olyan helyzetben van, hogy a városhoz tartozik, mégis egy falusiasán működő közösség. Ennek megfelelően az igényeket is ez a helyzet határozza meg. Néhány dolog a programokról. Próbáltunk olyan programokat szervezni, ami a gyerekektől a nyugdíjas korosztályig szól, és megtalálja mindenki a magának valót. Voltak gyermekrendezvényeink, amely három részletes, bérletes sorozat volt, és főként az óvodásokra épült. Rendeztünk a Zemplén Győző Általános Iskolában egy háromrészes sorozatot „Költészet és zene" címmel. Ezen belül Kátai Zoltán énekmondó a XVI., XVII. század énekelt irodalmából adott válogatást. Földes László (Hobó) József Attila műsora aratott nagy tetszést. Dinnyés József daltulajdonos az elmúlt harminc év énekelt verseiből nyújtott át egy csokorral.. Voltak felnőtteknek szóló rendezvények is. Megpróbáltuk visszacsalogatni azokat, akik az utóbbi időben nem nagyon jártak a házba. Zenés, táncos, vacsorás esteket rendeztünk részükre. Jól sikerült a farsangi bálunk, illetve a nőnapi buli... Rendeztünk a Polgári Olvasókörrel közösen egy asztalitenisz-versenyt, aminek nagy sikere volt. Most nyáron láblengóversenyt szerveztünk. Ebből is látszik, hogy megpróbálunk minél szélesebb körben kitalálni dolgokat, hogy mindenki megtalálhassa nálunk a saját programját. Különben itt működik a házban a Kanizsa Táncegyüttes, a Rozmaring Táncegyüttes, a Bojtár Együttes, a Lammas Tide, az Igricek, és még szeretnénk bővíteni a kört. Tervben van egy színjátszó és versmondó stúdió létrehozása is, valamint gondoltunk egy sáska asszonykórus megalakítására is...
- Vannak kiemelten kezelt programok?
- Igen. A Háznak van három olyan rendezvénye, amely kiemelkedik a többi közül, amelyek országos, vagy nemzetkö-
zi jelentőségűek. A legfontosabb a Zala Megyei Nemzetközi Folklórfesztivál, amelyet az idén is megrendezünk augusztus elsejétől. A program a Károlyi Kertben, a szokott helyszínen lesz. A megnyitó helyszínéről, az Erzsébet térről menettáncos felvonulással érkeznek oda a szereplők. A gálaműsor után néhány együttes Zalakarosban folytatja a szereplést. A többieknek táncházat tartunk... Ezzel egyidőben zajlik egy nemzetközi alkotóművész tábor. Az idén ukrajnai festőművészeket látunk vendégül... A harmadik pedig szeptemberben a Kanizsa napokkal egyidőben megrendezendő országos utcaművész fesztivál, amelyet idén második alkalommal szen\'ezünk meg...
- Mennyire játszik szerepet a műsorterv elkészítésében az anyagi helyzet?
- Az előbb felsoroltaknak is meg kell teremteni az anyagi feltételeit. Részben pályázatok útján próbáljuk előteremteni. Például a néptáncfesztiválnak a támogatója a Városi Kulturális Alap. Szintén ők támogatják a festőművész tábort. Az országos utcaművész fesztiválra az idén nem kaptunk pénzt, ezért igyekszünk más forrást keresni...
- Vannak állandó szponzorok? Valóban küszködnek a művelődési házak anyagi gondokkal?
- A kiskanizsai tsz támogatja több évtizede a házat. Mi mindig számítunk a támogatásukra, illetve egy-egy alkalommal kisebb szponzorokát próbálunk találni. Szeretnénk persze kialakítani egy rendszeres szponzori kapcsolatot, de ez nem könnyű. Jó lenne kötni olyan szponzori szerződéseket, amelyik mindkél fél számára jó. Szeretnénk, ha ez ősszel megvalósulna az elképzelésünk. Tehát látható, hogy a művelődési házak anyagi gondokkal küszködnek. Ami nagyon nehézzé leszi a gazdálkodást, az az energiaárak növekedése. A költségvetésben erre nagyon kis összeg szerepel. A műsorokat úgy tervezzük, hogy ne legyenek veszteségesek. Arra vállalkozunk, amit meg is tudunk valósítani. Néha bizony nem egyszerű megoldani, hogy látványos is legyen, a
1997. július 25.
KANIZSA - TMtunáttá,
17
közönséget is vonzza, és legyen rá pénzforrás. Ésszerűen kell tervezni, kiegészítve szponzortámogatásokkal, és pályázatok által nyert pénzekkel. A költségvetés úgy áll össze, hogy az, amit az önkormányzat nyújt, az a bérekre, és a bérjellegű kiadásokra elég, esetleg még az energiának a hetven százalékára. A telefon saját pénzből megy. A többit a saját bevételünkből fedezzük. Ettől függetlenül azonban hosszútávra kell tervezni, mert csak így van esély a sikerre. A nagy rendezvények mellett szinte a legfontosabb dolog a mindennapi élet. Az, hogy az emberek ezt a házat tényleg otthonuknak tekintsék, így olyan dolgokat is fel kell vállalnunk, amelyek az itteni közösségért vannak. Ilyenek például a lakossági fórumok, a mezőgazdasági és egészségügyi előadások. Ezért ősztől egy ilyen sorozatot tervezünk dr. Baranyai Enikő képviselőasszonnyal. Lesznek előadások a borászatról is. Nyilván igazodni kell az itteni körülményekhez..¦ Nyáron az emberek többsége hegyen van, ilyenkor nehezebb programokat szervezni.
- Nyáron mi a feladata a művelődési háznak?
- Van feladata. Azt gondolom, hogy nyáron elsősorban a szabadságon lévő gyerekekkel kell foglalkozni. Az idén kaptunk egy turnust a templom téri általános iskola által vezetett balatonmáriai táborban. Tizenkilencedikétől huszonötödikéig egy művészeti tábort csinálunk Balatonmárián, amelyben néptánc, népművészei, néprajz, dal-, furulya-, gitároktatás lesz. Nyolcvan gyereket táboroztatunk. Ilyenkor nyáron próbálunk olyan programokat is szervezni, melyeket a városba helyezünk. Vagyis a ház ilyenkor is működik.
- Van olyan terület, amelyben különböznek más művelődési házaktól?
- Igen. A mi fő profilunk a folklór. Ezt bizonyítja az a rendezvénysorozat, amelyet „Találkozások" néven szerveztünk meg. Az ország legjobb népzenei együtteseit akartuk meghívni. A pályázat, által csak annyi pénzt kaptunk erre, amely szűken csak két csapat
meghívására volt elegendő. Ettől függetlenül több együttest tudtunk mégis szerepeltetni. Volt a szombathelyi Boglya együttes, a Méta Budapestről, és az Egyszólam szintén Budapestről. A Bojtár, illetve a Larnmas Tide volt a záróegyüttes. Osz folyamán szeretnénk a Téka és a Muzsikás együtteseket meghívni. Mivel egy rendezvényen százhúszszázötven ember vett részt, elmondhatom, hogy jól sikerült, ugyanis ez a művelődési ház egy régi épület, ahol telt ház esetén is mintegy százötven ember fér el. Jövőre szeretnénk folytatni „Népek zenéje" címmel, ahol görög, bolgár együttesek is fellépnének.
- Van kapcsolat a város többi művelődési házával? Más városok intézményeivel alakult-e ki partnerkapcsolat?
- Igen. Mindenki igyekszik a másikat partnerként kezelni. Az intézmények között inkább barátságot kell kialakítani, és nem versenyt, mert ez nem vállalkozás és egész más a profilja mindegyik intézménynek. Itt végül is kulturális szolgáltatást kell végezni, ami azt jelenti, hogy minőségnek kell lenni, és a közönség érdekeit kell nézni. Nagyon jó kapcsolatunk van a zalaegerszegi MMIK-val, a Városi Művelődési Központtal. A lelenyei művelődési házzal is jó barátság alakult ki. Egyébként az itteni környezet eleve adja, hogy mit kell csinálni.
- Van-e együttműködés az iskolákkal?
- Igyekszünk együttműködni az iskolákkal. Ezt bizonyítják a gyerekműsorok. Elsősorban a fiatalokért vagyunk...
- Milyen feltételeknek kellene még adottnak lenni ahhoz, hogy az igazi profil, amellyel már teljes mértékben elégedett lenne, megvalósulhasson?
- Az épületen kéne változtatni. Ez pedig anyagi dolog, pénz kérdése. Itt például el tudnék képzelni egy szabadtéri színpadot, amely fedett lenne.
- Elmondható lesz év végén, hogy sikeres évet zárt a ház?
- Nagyon remélem. Ha a bevételt nézem, akkor bizakodhatunk. A rendezvényeink nem voltak ráfizetésesek. Hogy sikeres lesz az év, azt az előttünk álló feladatok is megerő-
sítik, hiszen olyan szép rendezvények várnak még ránk... Két dolgot szeretnék elmondani. Talán most terítékre kerül az önkormányzati ülésen az intézményünk önállósodása, hiszen jelenleg gazdaságilag a HSMK-hoz tartozunk. Tehát fura helyzet alakult ki. Szakmailag önállóak vagyunk, de a könyvelésünk ott folyik. Ez semmiképpen sem jó nekünk. Ha ezen változtatni tudnánk, akkor önállóan, naprakészebben tudnánk követni a gazdasági tevékenységünket, másrészt rengeteg plusz munkától szabadulnánk meg... A másik, ami szükséges lenne, az a ház felújítása, de ez pénzkérdés. Remélem jövőre sikerül legalább elkezdeni, habár tudni kell azt is, hogy saját erőből nem fog menni. Szükség lesz az önkormányzati segítségre, és bízom abban, hogy a segítségben nem lesz hiány, hiszen az nem lehet hátrányos számunkra, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Ház Kiskuni zsán van...
ERKEL FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehér Imre igazgató
- Minden művelődési háznak, kulturális intézménynek más az adottsága, esetleg más kívánalmak merülnek fel az intézménnyel szemben. Ezek figyelembevételével mennyire elégedett az 1997-es évvel? Sikeresnek, eredményesnek látja-e az elmúlt fél esztendőt?
- Valóban nem olyan helyzetben vagyunk, mint a lobbi művelődési ház, hogy kizárólag városi, lakóterületű feladatokat kell ellátni. Itt az első számú feladat az, hogy a fenntartó, működtető vállalatoknak, a munkahelyi közösségeknek az igényeit kell kielégíteni. Nagykanizsán már kialakult minden intézménynél, hogy ki mivel foglalkozik. A mi intézményünkre a kiscsoportok működtetése a jellemző. Tizenhét csoport működik itt. Ezek közül a művészeti csoportok a legismertebbek, mint például az Olajbányász Fúvószenekar, a Dél-Zala Táncegyüttes, a Patkó Banda, az Erkel Ferenc Kamarakórus. A próbák, fellépések szervezése, az utaztatások lebonyolítása sokszor komoly kihívás... A
művészeti tevékenységen belül a különböző kiállítások havi egy alkalommal szerepelnek a műsortervben. Mivel égy hét az anyagrendezés, a második hét pedig a felkészülés, így egy-egy kiállítás általában kéthetes időtartamú... A munkahelyi közösségek részére pódium-előadásokat, zenés táncesteket, szakmai programokat szervezünk... Ezzel-, párhuzamosan napközben folynak az oktatások. Az egyik a társadalom-, nyugdíj-, és egészségbiztosítással közösen szervezett oktatás, amelyen elsősorban munkanélküliek vesznek részt. A másik az üzemi tanácstagok képzése, amit a megyei központ az osztrákokkal közösen indított... Rendszeres programunk még a szabadkörű foglalkozás. Napközben állandóan nyitott a ház, és büfét is működtetünk... Már három hónapja, szerdai napokon egészségügyi előadásokat sze rvezünk te rmészetgyógyá -szókkal közösen „Egészséges életmód" címszó alatt. Tanácsokat adnak, kezelés is folyik teljesen ingyenesen, és ez is elsősorban a vállalati dolgozók számára, tehát a Rotary, a Mol Rt., és a DKG-East dolgozói részére... Van képzőművészeti klubunk. Van két utánpótlás csapatunk is. A fúvószenekar hatvan százaléka fiatal középiskolás... Van egy szerepjátékcsoportunk harminc fővel. Heti egy alkalommal, kedd délutánonként nyáron is itt vannak Ezek tartalmas négy-öt órás foglalkozások. Vezetőjük Lukács Gábor... Az ¦Erkel Ferenc Kamarakórus szombatonként próbál. Most van egy finnországi meghívásuk, de megpályáztunk egy bretagne-i utat is... Helyei adtunk a „Biblia Szól" gyülekezetnek. Többségében fiatalokból áll. Szombaton délutánonként gyűlnek össze... Van egy klubunk a hátrányos helyzetben lévők számára is. Július 18-án lesz egy zenés klubdélutánjuk.... Úgy érzem, hogy az intézményünk profilja jó, mert sok igényt kielégít. Tizenhét klubunk van. Itt található az anonim alkoholisták klubja... Van üdülési tanácsadás, jogsegélyszolgálat,is...
- Vannak állandó támogatók, szponzorok?
- A tulajdonosunk, s egyben támogatónk, a DKG-East, a
18
KANIZSA — \'Xuítunáttá, mayaycK
1997. július 25.
Rotary, és a Mol Rt. Ezen kívül vannak saját bevételeink, pályázati lehetőségek. Pályázunk a város, a Mol Rt. felé, de pályázunk a Művelődési alapra is. Ez a költségvetésünknek csak az egyötöd része. Támogatás általában szakmai területekről van, és ezek inkább céltámogatások. Például szeptemberben lesz a központi bányásznapi ünnepség itt Nagykanizsán, melyre kapunk támogatást, és az ünnepség kulturális részét nekünk kell megszervezni. Ezek a támogatások tevékenységekhez, feladatokhoz kötöttek, s ezekben érdekeltek vagyunk, mert a művészeti csoportjainknak ez fellépési lehetőséget jelent, illetve a pénz bizonyos fokig bentmarad az intézményben... A város által szervezett különböző társadalmi, nemzeti ünnepeken is rendszeres közreműködők csoportjaink. A Hevesi Művelődési Központtal évenként két-három alkalommal önálló estei szen\'ezünk. Ebben általában részt vesz a Fúvószenekar, a Dél-Zala Táncegyüttes. Úgy néz ki, hogy a nyári színházi napok keretében is lesz majd feladatuk... A művelődési házunk működtetéshez a DKG-East ad évi kétszázezer forintot, amit javításokra, felújításokra költünk. Az egyéb költségeket az intézménynek saját magának kell előteremtenie. Kétharmad része a működtetésnek sajál bevétel, a többi pályázati pénz, vagy céltámogatás. Ez a három forrás van, amely a működéshez szükséges. Ezeknek függvénye, hogy mit tud a ház nyújtani... Ettől függetlenül nyugodtan működünk, és nyitottan, a klubfoglalkozásokat is mindenki látogathatja, akár a nyugdíjas rendezvényeinket is... Van még természetjáró csoportunk, akik havi egy alkalommal ismeretterjesztő előadásokat tartanak. Ez mutatja, hogy a város felé is teljesen nyitottak vagyunk... Természetesen a fő feladatunk az olajipari vállalatok igényeinek a kielégítése. Éppen ebből adódik sok országos Jeladatunk is. A csoportjaink az ország számos helyén ismertek. A Fúvószenekar most volt Franciaországban, ahol városunkat képviselte. Az Olajipari Horgászegyesület fenntartása is pénzt, energiát köt le....
- A nyár általában holtszezon. Mi ilyenkor nyáron a művelődési ház feladata?
- Nálunk az intézményen belül elsősorban télen vannak programok, de nem állunk le. Nálunk nyáron is minden működik. Ugyanúgy szervezzük a programjainkat, mint máskor. Most szombaton is zenés táncestünk volt. Nincs teljes leállás. ..
- Van olyan terület, amiben különböznek a többi kanizsai kulturális intézménytől?
- Úgy érzem, hogy művészeti csoportjaink magasabb szintűek, mint bármelyik intézmény hasonló csoportjai. Ebben vagyunk egyediek.
- Van valamilyen kialakult munkakapcsolat a művelődési házak között? Más városok intézményeivel alakult-e ki partnerkapcsolat?
- Az együttműködés a Hevesi Művelődési Központtal elég gyakori. Például a Költészet és a Város napján a csoportjaink közreműködőként szerepelnek náluk... Sok a családias jellegű rendezvényünk. Baráti laláIkozók, nyűgdíjasbúcsáztatok, és van úgy, hogy alföldi közösségek jönnek hozzánk... Egyébként jó a kapcsolat más városok olajipari intézményeivel. Szakmai fórumok, megbeszélések, felkészítések... Van egy időszak, a ballagások ideje, amikor nem tudunk mással foglalkozni, mert akkora igény jelentkezik. Van, amikor lakodalmakra is biztosítanunk kell helyiséget. Megszűntek a brigádok, ezáltal megszűnt a munkahelyi művelődés, mint olyan, és talán ez elég nagy baj. Ezl meg kellett volna hagyni, mert pozitív jelenség volt...
- Van lehetőség fiatal tehetségek felkarolására?
- Hogyne. Elsősorban mi amatőrökkel foglalkozunk, azzal a céllal, hogy tényleg teret adjunk a fiataloknak. A legutóbbi ilyen siker volt a zákányi Somogyi Zsuzsa keramikus kiállítása. Rendkívül nagy sikere volt, hiszen már a megnyitáskor megyei szintű meghívásokai kapott, és elég komoly mennyiségben tudtunk a munkájából eladni. Meg kell említenem Tukszár Andrea szőttes kiállítását is... Aztán az irodalmi kávéházon belül is nagyon sok a fiatal... Tervezzük
a fiatal fafaragók műhelyének a kiállítását... iskolákkal is nagyon jónak mondható kapcsolataink vannak. Például városi szintű rajzversenyt rendeztünk gyermekeknek...
- Elmondható lesz év végén, hogy sikeres évet zárt a ház?
- Eddig mindenképpen sikeresnek, eredményesnek tartom a munkát. Sikeresek voltak a városi szintű rendezvényeink, mint például a Mol Napok. Sikeresek voltak a külföldi szereplések is. Gondolok most az Olajbányász Fúvószenekar franciaországi, illetve a Dél-Zala Néptáncegyüttes kovásznál fellépéseire. Jó volt a visszhang, több meghívást kaptunk... Eléggé látogatottak a rendezvényeink, így a lehetőségekhez mérten meg vagyok elégedve, figyelembe véve azt is, hogy egy olyan bevételcentrikus gazdálkodást kell végrehajtanunk, amely biztosítja az intézmény fenntartását. Eddig sikeresnek ítélem meg az évet, és mivel alapvető változásokat már nem várok, hát sikeres évet kell zárnunk. Eredményeinkben közrejátszik az az adottság is, hogy a városközpontban van az épület, és ez sokat jelent... A sikeres évzáráshoz nagy mértékben hozzájárul, hogy sokan keresik meg az oktatási programjainkat (ez egyben alaptevékenységünkhöz tartozik), és ez elég nagy bevételt jelent...
- Milyen feltételeknek kellene még adottnak lenni, hogy az elképzelt profil megvalósulhasson?
- Olyan anyagi háttérre lenne szükség, hogy lehessen vállalkozni. Azért, hogy felvállalhassunk olyan kockázatot is, amellyel esetleg veszteséges lesz egy rendezvény, de ki tudjon az ember száz-százötvenez-res veszteséget is gazdálkodni, ha kell. Ugyanakkor legyen meg a lehetőség a tisztességes nyereség elérésére. Fontos lenne, hogy az intézmények megítélése reális legyen, mert kell visszakapcsolás, hogy jó-e, kell-e, amit csinálunk. Mert ami jó volt két éve, az esetleg nem jó napjainkban... Érződik, hogy inkább a kiscsoportos formák felé tolódik el minden. Most már nem lehet monumentális, sok embert megmozgató dolgot csinálni. Ezért a lokális, helyi kezdeményezéseket
kell feltétlenül felkarolni. A városnak is ebben felelőssége, szerepe van. Az lenne a jó, ha partner lenne minden esetben. Most előfordul sokszor, hogy más városokból hívnak művészeket, akik nem jobbak, mint a mieink. Talán jobban oda kellene figyelni. Nagyon sok érték van ebben a városban, amit sokkal jobban kellene menedzselni. Állandóan előtérbe kellene helyezni a városnak a saját értékeit. Olyannak kellene lenni, mint egy kirakatnak, és ha a város ezt nem tudná kitölteni, csak akkor kellene más helyek felé fordulni... Az ifjúsági rendezvények azok, amiket nehezen tudunk megoldani, ezek között is legfájóbbak a koncertek. A probléma, hogy nem mindig partner az együttes. Ennek anyagi okai vannak, mert borzasztó nagy pénzek forognak zenész körökben. A jó alkuba már nem mennek bele az együttesek. Sokuk megfizethetetlen. Pedig látogatottak voltak a koncertek. Most magas jegyárakkal kellene dolgozni, amely már számunkra nem elfogadható... Az így megmaradó pénzt a többi tartalmasabb ifjúsági rendezvényre igyekszünk fordítani... A ház végül is a kultúra széles skáláját vonultatja fel. Napi két-három programot kell lebonyolítanunk, és ez évente hat-hétszáz programot jelent...
KODÁLY ZOLTÁN VASUTAS
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Mónai Zsuzsanna igazgató
- Mennyire elégedett az 1997-es évvel? Sikeresnek, eredményesnek látja-e az el- • múlt fél esztendőt?
- Sikeresnek ítélem, bár félő volt, hogy nem sikerül elképzeléseink szerint alakítani bevételeinket. Szerencsére mindig a várakozáson felül zárultak ezek a nehéz évek. Ez évben is nagyon sok rendezvény volt, jól működtek a klubok...
- Beszélne a Vasutas Művelődési Ház profiljáról, a kialakult műsorpolitikáról?
- Elsősorban a vasutas dolgozók számára szervezünk rendezvényeket, ismeretterjesztő műsorokat, művészeti programokat. A másik feladatunk a
1997. július 25.
KANIZSA - \'KvttecuUtA m+fttu*
19
déli városrész kiszolgálása kulturális rendezvényekkel. Ez mellett már nagyon sok éve kialakult egy ifjúsági vonal. Nagy sikere volt a rock-buliknak, dark rendezvényeknek és az ifjúsági koncerteknek. A városban nálunk volt a legtöbb ilyen jellegű, fiatalok sokaságéit megmozgató rendezvény. Persze nem ment minden zökkenőmentesen. A környék lakói néha talán jogosan panaszkodtak a nagy hangerőre. Finomítani kell a gyakorlaton. Jobb szigetelés a töredékére csökkentheti a kiszűrődő hangokat. A biztonsággal eddig sem volt gond, és ha a rendezők a továbbiakban is olyan jól dolgoznak, mint eddig, akkor az ősz folyamán ezek a fiataloknak szórakozást nyújtó műsorok folytatódhatnak, talán egy korábbi kezdéssel és befejezéssel. Nagyon hiányzik a városban a „kemény" műfaj. Lehet, hogy ettől sokan félnek, megijednek, de az eddigi ilyen jellegű rendezvényeink roppant sikeresek voltak. Célunk az ilyen igényt is kielégíteni, bár nem olyan rendszerességgel, mint ahogy az Old\'s Klub működik. De mi nyitottak vagyunk minden korosztály számára. Gyermekeknek havonta játszóház van... Jól működik a nyugdíjas klubunk... „Várótermi Tárlat" néven sok kiállítást rendezünk. A leendő kiállítás különösen kedves számomra, hiszen a vasút történetét dolgozza fel... Folyamatban van a „ Vasutas társasági élet képekben" címmel egy vasúttörténeti kiadvány...
- Nyáron mi a művelődési ház feladata?
- Nyáron a dolgozók szabadságon vannak, hiszen az év többi részén nagyon sok a tennivaló. Most felújítjuk a házat, ezért két hónapra bezárunk...
- Mennyire játszik szerepet a műsorterv kialakításában az anyagi helyzet?
- Feltétlen szerepet játszik. Ettől függ minden döntés a rendezvények kiválasztásakor. Nehéz hivatásos művészeket a műsorunkba iktatni. Nagyon magasak a tiszteletdíjak. Egy hivatásos művész már szinte megfizethetetlen... Tehát nagyon meg kell gondolni minden lépésünket...
- Milyen segítséget kapnak a várostól, az önkormányzattól?
- A várostól támogatást nem kapunk, de mi is éppen úgy pályázunk, mint más intézmények. Ebben az évben öt pályázatot adtunk be, ebből négyet adtak a klub, és kiállítási tevékenységre. Ilyen formában mégis van egy csekély támogatás...
- Vannak állandó támogatók, szponzorok?
- Alkalmi szponzorok vannak, de állandó támogatónk nincs...
- Miben különböznek más művelődési háztól?
- Annyiban különbözünk, hogy mi üzemi művelődési ház vagyunk, vagyis üzemhez kapcsolódunk. A különbség még talán abban is megnyilvánul, hogy az ifjúságnak folyamatosan akarunk és tudunk koruknak megfelelő szórakozást nyújtani... A többi tevékenység már hasonlít a többi művelődési ház programjaihoz. Szeretjük a népművészetel, ezért a tárlatsorozatunkban elég sok népművészeti kiállítást rendezünk. Ezen kívül működik népi kismesterségek klub. Ennek a költségeit is pályázaton sikerült megszerezni. Van még fafaragó klubunk is. Hihetetlen, hogy a rövid idő alatt milyen szép munkák készültek... Lesz még szalmatárgyak készítésével foglalkozó tagozata a népi kismesterségek klubjának az év második felében, hiszen ez télies műfaj.
- Van valamilyen partnerkapcsolat más művelődési intézményekkel?
- Persze. Az együttműködés, a kollegalitás az természetes. Van intézményvezetői munkaközösség. Időnként nagyon hasznos kultúrpolitikai előadásokat tartanak számunkra a HSMK szervezésében.
- Más városok intézményeivel is tartanak kapcsolatot?
- Vasutas intézményekkel igen. A vasútnak huszonkét művelődési háza van, s ezekkel állandó kapcsolatot tartunk. Kialakult már barátság külföldi művelődési házzal is. Ennek köszönhetően ősszel tervezünk egy kiállítást a lendvai művelődési központ hímző szakkörének anyagából.
- Van lehetőség fiatal tehetségek felkarolására?
- Igen. Ha zenére gondolunk, akkor feltétlen, hiszen sok fiatal zenekarnak adtunk lehetőséget a bemutatkozásra.
- Elmondható lesz év végén, hogy sikeres évet zárt a művelődési ház?
- Mindent megteszünk érte. Előre nem láthatunk, de ha minden feltétel és lehetőség továbbra is megmarad, akkor jó évet zárunk...
- Végül még egy kérdés. Hogyan látja, mikor működne, működhetne a művelődési ház a feladatainak megfelelően, vagyis milyen feltételeknek kellene adottnak lenni, hogy az elképzelt profil megvalósulhasson?
- Talán egy kicsit még csinosítani kellene a házat, bár tudom, hogy nem ez a legfontosabb... Nehéz válaszolni, mert amikor jobban volt Lehetőség művészeket, írókat meghívni, akkor sem volt mindig nagyobb a látogatottság... Természetesen a nagyobb anyagi lehetőség nagyobb tervekre ösztönözne, s ez jó lenne...
HONVÉD KASZINÓ
Kóczáné
Horváth Piroska igazgató
- Mennyire elégedett az 1997-es évvel? Sikeresnek, eredményesnek látja-e az elmúlt fél esztendőt?
- A \'97-es év már azért is sikeres, mert alapítványi formában tovább működlelhetjük a házal. Igen, ez a legnagyobb siker, hiszen sikerült kiharcolni, hogy ne zárjanak be egy ekkora intézményt, ami a többi művelődési intézménnyel karöltve, vagy saját szervezésű különprogramjaival, de mindenképpen a többi tevékenységét kiegészítve működik. Ami csalódást okozott a \'97-es évben... az ami külső szemlélőként ugyan feltűnt, csak nem érzékeltem ilyen keserűen... most bentről jobban látom, hogy rengeteg rendezvényt érdektelenség kísér. A diákréteg még megjelenik, de igazándiból más korosztályok nem képviseltetik magukat. Ez nem a művelődésben dolgozók hibája. Időhiányt, pénzhiányt érzek emögött...
- Beszélne a Honvéd Kaszinó profiljáról, a kialakult, és
követendő műsorpolitikáról? Gondolok ezen belül a kulturális eseményekre, továbbképzésekre, szakkörökre, klubokra, egyéb rendezvényekre...
- Elkezdtünk egy galériasorozatot, ahol a város és környéke művészeti alkotóit, festőművészeit szeretnénk bemutatni a nagyközönségnek. Kéthetes kiállítási lehetőséget biztosítunk minden művésznek. A kialakult rendszer mindkét fél számára kedvezőnek mondható. A művészek szívesen jelentkeznek a munkáikkal, mi helyet biztosítunk számukra. Adottságaink a tárlatokhoz a lehető legjobbak, hiszen a városközpontban az érdeklődők könnyen elérhetik... Művészeti csoportjaink kiemelkedő sikereket mondhatnak magukénak. Országos, illetve regionális versenyeken az elsők között, mindig az élbolyban végeznek... Nyugdíjas klubunk, aki az alapítványt létrehozta, tartalmas programmal rendelkezik egész évre. Havonta egy közgyűlési tartanak, és a legfőbb összetartó erőnek számító családi ünnepekre nagy hangsúlyt fektetnek. A születésnapok, illetve névnapok közös megünneplése szép és megható... Évszakokhoz kötődő rendezvényeik is vannak, mint a borverseny, de a természetgyógyászai irányában is élénk az érdeklődés... A felnőttképzésben folyamatos a mérlegképes tanfolyamunk működése. Tavasztól pedig egyéb más területeken is (nyelv, társastánc, szabó-varró tanfolyam, kondíciótorna) tanfolyami kiírásokkal szerelnénk jelentkezni.
- Vannak kiemelten kezelendő programtik. és melyek ezek?
- Minden programunk kiemelten kezelt. Am általában, ami a legnagyobb tömegeket vonzza, azok a táncos, zenés pódiumszínházas családi estek. Mindez nyilván a báli szezonra korlátozódik. A nyár elég nehézkes, hiszen a szabadságolások alatt nem igazán tudunk tömegeket vonzani.
- A nyár tehát holtszezon. Mi ilyenkor a feladata egy művelődési háznak?
- Felkészülni az őszre, a télre, a második félévre tervezett rendezvényekre. Ugyanakkor művészeti csoportjaink szak-
20
KANIZSA - TCjxttwiátíá m*2*9**
1997, július 25.
mai táborozásokra utaznak. A „Majoréit" csoport Gyenes-diásra, az „Aranyvessző" gyermek- és ifjúsági néptánccsoport pedig Balatonmáriára. Ezekben a szakmai táborokban már a következő versenyekre készülnek, új koreográfiákkal, új stílusanyagokkal.
- Mennyire játszik szerepet az anyagi helyzet a műsorterv elkészítésében?
- Gondolom, máshol is, de nálunk rettenetesen meghatározó, ugyanis arra még nem volt példa, hogy nonprofit szervezet működtessen egy művelődési intézményt. Mi elég kis induló tőkével tudtunk munkához látni, amit a Honvédelmi Minisztériumtól és a várostól kaptunk, de ez önmagában nem elegendő az intézmény fenntartásához. Ezért nekünk az a dolgunk, hogy gazdasági szempontból is átgondoljuk a rendezvényeinket, kitaláljunk és megvalósítsunk „ bevételes " rendezvényeket, de úgy, hogy ne kizárólag az anyagiasság legyen a motiváció.
- Van olyan terület, amiben különbözik a Honvéd Kaszinó a többi művelődési háztól?
- Biztosan. A társasági kaszinó jelleget szeretnénk kiépíteni, ami nyilván még az első évben nem valószínűsíthető, hiszen mindenekelőtt azt kell bizonyítanunk a budapesti Honvédség felé, hogy igenis, meg tudunk állni a lábunkon, anyagi kereteinkből jól tudunk gazdálkodni. Szeretnénk, ha látnák, hogy a Ház jövője jó kezekben van. A Kaszinó működése alapfeltételekhez van kötve. A nonprofit szervezeteknek átadott helyőrségi klubok feladata az, hogy év végéig ne kerüljenek adósságba, mutassák meg, hogy képesek az önálló gazdálkodásra, vagyis a rendezvények bevételeivel legalább nullszaldósra kihozzák az évet. Ha ez sikerül, akkor a jövő évtől könnyebb dolgunk lesz, mert hosszabb időtartamban tudunk gondolkodni mind programokban, mind elképzelésekben, és \'98-tól fogunk erőteljesen a társasági kaszinó arculata felé orientálódni.
- Van valamilyen kialakult munkakapcsolat a művelődési házak között?
- Hogyne. Nagyon kellemes kapcsolatunk van a Móricz Zsigmond Művelődési Házzal. Ezen kívül szakmai továbbképzések és értekezletek terén a Hevesi Sándor Művelődési Központtal, és nagyon szívesen dolgozunk együtt a Családi Irodával.
- Más városok intézményeivel alakult-e ki partnerkapcsolat?
- A kaszinókkal mindenképpen. Ugyanis tíz-tizenhat körül van azoknak a helyőrségi kluboknak a száma, akik hasonló formában, nonprofit működtetésben üzemelhetnek. Nyilván, velük állandó tapasztalatcseréket kell folytatnunk. Segíteni egymás munkáját, ötleteket kérni, adni, és annak a megvalósítási módjait sokszor közösen kitalálni. Mindenkinek az ötlete segíthet.
- Van-e lehetőség a fiatal tehetségek felkarolására, és ebben van-e együttműködés az iskolákkal?
- Az idei évtől vettük fel ismét a kapcsolatot az általános iskolákkal. Rendszeres gyerekprogramok, gyermekkiállítások mutatják a követendő utat. Nagyon szívesen hozzák ide iskolai rendezvényeiket, irodalmi napjaikat, de az ünnepi rendezvényeket is. A középiskolákkal szintén jó kapcsolatokat szeretnénk kialakítani. Egy kis büszkeség tölt el, mert megkerestek bennünket fiatalok, akik diákszínjátszó közösséget szeretnének létrehozni, és úgy gondolták, hogy nálunk otthonra találnak. Reméljük, hogy sikeres, eredményes lesz ez a kezdeményezés, és tovább alakítja intézményünk és a középiskolák közt meginduló közeledést.
- Elmondható lesz év végén, hogy sikeres évet zárt a Kaszinó?
- Nagyon remélem, nagyon bízom benne, hiszen ezért dolgozunk.
- Vannak állandó szponzorok, támogatók?
- A művészeti csoportoknak vannak szponzorai. Magát az intézményt inkább alkalmanként segítik felajánlásokkal a vállalkozók, vállalatok. Állandó szponzorunk, helyesebben mondva hivatalos támogatónk a Honvédelmi Minisztérium.
- Végül még egy kérdés.
Milyen feltételeknek kellene adottnak lennie még, hogy az elképzelt profil megvalósulhasson?
- Tulajdonképp a tárgyi feltételeink adottak. Arra van szükség, hogy valóban sikeresen zárjuk az évet, és ezáltal a jövő évtől engedélyt kapjunk hosszú távú működésre, vagy legalábbis középtávú tervek elkészítésére, és megvalósítására. Nyilván ehhez szükséges az anyagi lehetőségek felkutatása...
HELY KLUB
Rajnai Miklós vezető
- Mennyire elégedett az 1997-es évvel, sikeresnek, eredményesnek látja az elmúlt fél esztendőt, és milyennek ígérkezik a második félév?
- Úgy érzem, hogy a Hely Klubban a megnehezedett gazdasági és társadalmi körülmények ellenére is értékes programot tudtunk összeállítani. Óriási eredménynek tartom azt, hogy a „művészeti műhelyünkben " minden hónapban volt egy jeles előadónk vagy Budapestről, vagy Debrecenből. Többek között említeném meg Pap Gábor művészettörténész nevét, aki ma meghatározó szellemi vezetője a magyar hagyománynak. Molnár V. Józsefet emelném még ki, akitől két előadást hallhattunk a most megjelent „Világ-virág" című könyvéről. Itt kell megemlítenem a „Zsig-mondy Galériát" is, hiszen a kettőt csak szervesen együtt tudnám értékelni... Minden hónapban értékes előadásokat és kiállításokat tudtunk létrehozni. A magyar kultúra napjára Kustár Zsuzsa iparművész egy szép kiállítását mutattuk be. Utána Csávás Csaba fafaragónak egy részben szakrális anyagokból készült kiállítását láthatták a jelenlévők, amit elvittem Csurgóra is. Decemberben volt Joó Attila amatőr festőművész kiállítása, és folytathatnám még a sort... Ősszel elindult a „Politikamentes angol társalkodó kör" Blasszau-er János vezetésével. Az én megítélésem alapján a klubra egy nagyfokú önzetlenség, tisztesség jellemző, hiszen minden ellenszolgáltatás nélkül ebbe a klubba bárki lejöhet, és angolul beszélhet, tanulhat... Ezen
túlmenően több olyan félig-meddig karitatív dolog is zajlik, ami úgy tűnik, talpon marad. Ilyen például a „Szegény Klub", ami „sajnos" megszerveződött, vagyis létezik. Természetesen ez összefüggésben van azzal, hogy ebben az országban, így a városban \'is á szegények száma egyre nagyobb, és mondhatnám, hogy egyre elkeserítőbb, reménytelenebb ezen családok helyzete. A segítséghez mindenképpen karitatív tevékenységre van szükség. Ez egy most szerveződő közösség, amiből talán kialakul valami emberi, valami jó... A Deák Ferenc Potgári Kör is alkalmanként programokat szervez. A szétesés szélén volt, de sikerült talpon maradnia. Újból erősödik, szerveződik, részben Deák Ferenc szellemi hagyatéka, részben pedig a magyar hagyomány mentén. Vagyis nem kimondottan a politika, hanem az értékes kultúra a meghatározó, ami számomra nagyon nagy öröm... Még egy dolgot meg kell hogy említsek, s ez a „Középiskolások Klub"-ja. A fiatalokról lévén szó, feltétlenül meg kell jegyeznem, hogy velük kapcsolatban nagy a felelősség, hiszen ők a jövő nemzedéke. Éppen ezért a kultúrának, közművelődésnek nemcsak az igények kielégítése a célja, hiszen ezen igényt a szórakoztató iparnak kell ellátnia, hanem feladatai közé tartozik egy olyan világkép és normális erkölcsi tartás kialakítása, ami kulturális összetartozást nyújt, értékközvetítő szereppel. A „Középiskolás Klub" nagy segítségemre van, és úgy gondolom, hogy az itt tevékenykedő fiatalokkal még sok közös, sikeres feladatot fogunk megoldani... Tavaly novemberben országos szakmai továbbképzések zajlottak. Egy kissé meglepetésként ért, hogy a tizenéves korosztály milyen fegyelmezetten, jól dolgozik. Én megszerettem velük a közös munkát, és úgy látom, ez kölcsönös... Itt van a Kritikus Pont nevű együttes, aki nemrégen kazettát jelentetett meg. Lehet, hogy kicsinek tűnik ez az eredmény, de én nagynak tartom... Összegzésképpen egy globális képet talán egy mondatban. Tavaly mindössze kétszázezer forintnyi támogatást kaptunk a városi önkormány-
199?. július 25
KANIZSA — TCtdCunáíiA HuupifiK
21
lattól, most háromszázezret. Iszonytatóan kevés ez a pénz, mert Budapestről egy előadó tízezer forint alatt nem jön le. Mindent összevetve, a Hely Klub által kiadott kulturális tájékoztató önmagáról beszél. A programok a Klub és a Zsigmondy Vilmos Szakközépiskola közös, önzetlen munkájának az eredményei. Többségében mindenki ingyen, társadalmi munkában, és mindent egy személyben végez, tehát ez nemcsak Rajnai Miklós önálló produkciója. A kis pénz csak technikai költségeket fedez. Én eredményesnek tartom az elmúlt félévet, és bizakodom, hogy a következő féléyben is hasonlóan színvonalas, értékes munkát tudunk végezni, mert csak értékkel lehet az embert megtisztelni.
- Fontos szerepet játszik az anyagi helyzet?
- Igen, ez tény. Mint mondtam, minimális az anyagi támogatás. Pozitívum, hogy a Zala Petrol Transz Kft., Mako-vics József jóvoltából rengeteget segít a Hely alapítványnak, a Zsigmondy Galériának, és ez példa értékű. Van egy pozitív jelzés a MOL RT. Nagykanizsai Bányászati Üzeme részéről, mégpedig az, hogy támogatásban részesítette a Hely alapítványt, értékesnek ítélve az itt folyó munkát. Anyagi támogatás ügyében több levelet jogok írni a vállalatoknak, és nagyon bizakodom. Ha nem is pénzt adnak, hanem „csak" technikai támogatásban részesítenek bennünket, akkor is tisztelettel megköszönöm, mert ez nem egy öncélú munka. Remélem, hogy ezt a mostani fiatal korosztályt ezáltal szellemi munícióval is ellátják, mert óriási probléma lenne, ha a kultúra folyamatosságát elveszítenénk. Ennek a súlyát nagyon sok ember nem érzi, mivel nem látható, nem kézzelfogható dolgokról van szó. A kultúra csak közösségben működik, és csak szellemi kisugárzással lehet valamit létrehozni. Erről szól a történet. Ezért reménykedem a vállalatok támogatásában.
- Vannak esetleg kiemelten kezelendő programok?
- Vannak. Mindenképpen a magyar művészeti hagyományműhelyt emelném ki. Ennek keretén belül hangzott el egy
előadás két felvonásban a nagyszentmiklósi kincsről. Ez az egyik legnagyobb értékű, legmeghatározóbb aranylelet, aminek a képjelírási rendszere egyértelműen bizonyíték arra, hogy itt kultúrában kontinuitás van, vagyis az avar, szkíta, magyar műveltség egymásra épült. Ezt Pap Gábor művészettörténész előadásában hallhattuk. Molnár V. József „Világ-Virág" előadása is azért fontos, mert azt a képjelírási rendszert értelmezi, amely bizonyíték arr