Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.72 MB
2008-11-12 15:42:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
465
1495
Rövid leírás | Teljes leírás (1.02 MB)

Kanizsa 1997. 049-052. szám - december

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


VÁSÁRCSARNOK, PIAC
HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY
Megszületett a kanizsai vásárcsarnok használatbavételi engedélye. A zalaegerszegi polgármesteri hivatal műszaki osztályán érdeklődésünkre Tálos Tamás ügyintéző elmondta, az engedély készen van, jelenleg a nyilvántartásba vételét intézik. Az ezzel megbízott Tóth József szerint az engedély és a különböző szakhatósági szakvélemények kézhezvétele után soron
betörés
Mint a rendőrségi illetékesektől megtudtuk, hétfő reggel virradóra betörtek a kanizsai Deák tér 5. szám alatt lévő [KI—udvarban található több irodába is. A betörők ajtóbefe-szítés módszerével jutottak be a Környezetvédelmi Felügyelet, az Irodatech Bt., a Zrínyi Horgászegyesület és az Alfától az Omegáig Kft. irodájába. Az előzetes felmérések szerint lopási kár egyedül ez utóbbi kft-nél nem keletkezett, a többi irodában a rongálási káron kívül mintegy kétmillió forintra tehető az ellopott érték.
kívül, kiemelten fogja nyilvántartásba venni az engedélyt, valamint törvényi lehetőségeivel élve azonnal jogerőre emeli -elhagyva a jogorvoslati lehetőséget. Lapzártánkig a különböző szakvélemények közül a Zala Megyei Növényvédelmi Hatóságé, valamint a nagykanizsai közgyűlés piacok és vásárok működéséről szóló, módosított rendelete nem állt az ügyintéző rendelkezésére. A polgármeseri hivatal illetékesétől származó információ szerint piacköltözte-
tés a jövő héten. Tüttő István polgármester lapzártánkkor azt a tájékoztatást adta, hogy a kosaras piac e hét végén költözik, a Vásárcsarnok ünnepélyes megnyitója pedig december tizenharmadikán lesz.
A KERESKEDŐK PERELNEK?
December 9. az utolsó határidő, amikor a kereskedők még ebben az évben hajlandók- beköltözni a Vásárcsarnokban. Ha ez nem jöhet létre, akkor már csak
a jövő évben lehet szó a költöz-.ködésről. Amennyiben a beköltözésre a fennt említett időpontig nem kerülhet sor, a kereskedők kártérítési pert kívánnak indítani. A működési szabályzatot - mondta el lapunk kérdésére Hederics Árpád - azért nem fogadják el, mert az erőfölényből meghozott, rájuk erőltetett döntések számukra elfogadhatatlanok. Az erőfölények helyett, a teljes egyetértésben hozott döntéseket tudják csak támogatni.
MEGJELENIK MINDEN PENTEKEN
ARA: 35 Ft
KANIZSA
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Ten u. 3.
Telefon/fax:
(93)312-305
A1APÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 49. szám 1997. december 5.
ANTIGONE
EGYKOR ÉS MA
BEMUTATÓ:
5-én 19 órakor a HSMK-ban
I
KANIZSA - 1tt?«*i
I
1997. december 5.
Dr. Varga Endre tanácsai
Olvasónk családi házban több mint tíz éve iparosműhelyt üzemeltet. Szomszédja - aki az üzemeltetésbe beleegyezett - nemrégiben eladta ingatlanát, és az új tulajdonos most, hivatkozással a nagy zajra, követeli a műhely bezárását
Ennek kapcsán kérdezi levélírónk:
Kötelezhető-e a költözésre, és ha igen, ki téríti meg a kárát?
A Ptk. 100. §-a előírja, hogy a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. Ez a tilalom összefügg az emberi környezet védelmével is. Az erre vonatkozó külön előírásokat (PTK. 108. § (3) bek.) az emberi környezet védelméről szóló 1995. évi I. m. tv. rendelkezései tartalmazzák.
A települési környezet védelme kiterjed a lakóterületekre. Nem szabad üzemben tartani a települési környezetben olyan gépeket, amelyek káros mértékű zajt okoznak. Káros mértékűnek kell tekinteni általában azt a zajt, amely meghaladja az előírt határértékeket A zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT számú rendeletben írt felhatalmazás alapján a zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 4/1984. (I. 23.) EüM számú rendelet rendelke-
zései állapítják meg. E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből származó zajterhelési határértékeket.
A fentiekből következően, ameny-nyiben levélírónk műhelye a települési környezetben az előírt határértékeket meghaladó káros mértékű zajt okoz, úgy kötelezhető megfelelő védekezés kialakítására, a károsodás korlátozására, megszüntetésére, melynek költségei olvasónkat terhelik.
Olvasónkat kiköltözésre nem, csak a határértékeket meghaladó zaj csökkentésére, vagy ha ez nem lehetséges, úgy a zajkeltő tevékenység abbahagyására lehet kötelezni.
Terjeszkedő szemét
A mostani szeméttelep egyre kevésbé képes befogadni a város szemetét. A telep bővítésére már évek óta születnek a koncepciók, eddig egy sem valósult meg. Most a telekvásárlás látszik a leginkább kivitelezhető megoldásnak, s erre irányuló kezdeményezések is vannak már. Jelenleg bizottsági szakaszban van az a javaslat, amelynek eredményeként a város egy Király utcai cseretelekért 6725 négyzetméteres területhez juthat, amelyen a mostani telepet bővíteni tudná.
UJABB MULTIK
Lapunk információi szerint újabb nagy kereskedelmi egységek telepednek meg a városban. A C+C élelmiszer diszkont már beadta építési engedély kérelmét. A tervek szerint a szupermarket a Gábor laktanya és a Schmell Novak Autószalon közti magánterületen épül majd. Még egy élelmiszer-áruház is tervezi megtelepedését a városban, a Balatoni úton a garázs sor és az út közötti területre kívánják felépíteni. Amikor lapunk az oda tervezett kereskedelmi egységek felől tudakozódott, a Vagyongazdálkodási Iroda munkatársa, Schott Zsuzsa azt a választ adta: „Ha a szóban forgó kereskedelmi egység közzé kívánta volna tenni szándékát, akkor a Kanizsa Újságnak küldte volna el üzleti ajánlatát." Egyelőre ennyiről tudjuk tájékoztatni olvasóinkat..
ADY NAPOK Zágrábban
Tüttő István polgármester és Cseke Zoltán, a Thury György Szakközépiskola igazgatója vezetésével nagykanizsai küldöttség járt Horvátországban, Zágrábban. Ez a mostani látogatás beleillik abba a sorba, amit a Kreatív Klub hirdetett meg, hogy Nagykanizsát a Rijeka, Zágráb, Budapest tengelyre aktív pontként sikerüljön feltenni, a kultúra, kereskedelem, gazdaság, és a diplomácia területén. A kapcsolat kialakulása június hónapban kezdődött. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége meghívására az Identitás Szabadegyetem egy kihelyezett napot tartott Zágrábban. Horvát részről már akkor jelezték, hogy szeretnének szorosabb kapcsolatra lépni Nagykanizsával. Előadót kértek az október 25-i ünnepségükre, amikor ha megkésve is, de a magyar forradalomról tartottak megemlékezést. Ezen a napon dr. Márkus Ferenc tanár tartott nagy sikerű előadást, majd azt követően történt egy újabb meghívás a november 22-én kezdődő és december 1-jéig tartó Ady Napok megnyitására. A tíz napos ünnepségsorozat első műsoros estjén, amit a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör fennállásának 65. évfordulója és Ady Endre születésének 120. évfordulója alkalmából rendeztek, a Dél-Zala Táncegyüttes, a TUNGS-RAM-Hevesi Sándor Versmondókör tagjai és a Patkó Banda adott nagy sikerű műsort. A hagyományosan jó kulturális kapcsolat mellett Tüttő István polgármester a már korábban szóba került kereskedelmi, gazdasági együttműködés lehetőségéről tárgyalt, és meghívást adott át Cseke Zoltánnal az ottani gazdasági szakembereknek. A meghívás december 5-re szól. Házigazda a Kreatív Klub lesz, ahová a város Kereskedelmi Iparkamara tagjait is várják. Szalay Zsolt nagykövet ígérete szerint, a horvátországi magyar konzulátus gazdasági vezetője jelen lesz ezeken a megbeszéléseken, ahol már konkrét megállapodások születhetnek kereskedelmi munkakapcsolatokról. Hogy nem érdektelen kapcsolatról van szó, mutatja az is, hogy Nagykanizsával párhuzamosan ugyanezt az utat járja Pécs városa is, amiben a horvátországi magyarok hídverő szerepet játszanak. A küldöttség tagja volt Papp Ferenc, a HSMK igazgatója, és Katona Noémi a HSMK Vegyeskórusának vezetője. Eredményes tárgyalásuknak köszönhetően decemberben, advent idején, a kanizsai vegyeskórus zágrábi vendégszereplésre kapott meghívást.
Mészáros Bálint
EGYESÜLETI ÉLET
Nyugat-Európában a 18. század második felében alakult ki az egyesületi mozgalom és kb. a 19. század közepére terjedt el. Mivel egyre differenciálódott, ezért aztán beszélhetünk klubokról, szalonokról, asztaltársaságokról, dalárdákról és olvasókörökről. Elterjedésük Magyarországon a 19. század első felére tehető. Érdekes, hogy a külföldet megjárt magyar utazók tapasztalatai nyomán honosodtak meg itthon ezek a civil szerveződések.
Céljaiban és formájában is az első igazi egyesületnek Nagykanizsán az 1836-ban megalakult Polgári Egyletet nevezhetjük. A többnyire német anyanyelvű, de magát már lélekben magyarnak érző tagság csak 1848. április 12-én vette fel ezt a nevet, ettől az időponttól vezette jegyzőkönyveit is magyarul. Az alapításkor Bürgen-Vérein néven nevezték magukat. Az egyletbe minden tiszta erkölcsű kanizsai polgár felvételét kérhette. Alapszabályaiból nyomon követhetjük, hogy mennyire demokratikus szervezet volt, pecsétjén is két egymást szorító kézfej látható. Egy ünnepi beszéd szerint: „...szépen megfértek benne egymás mellett főúr a köznemessel, iparos a kereskedővel, concipista a leíróval, és a szellem munkása a kézművessel. Egyik sem érezte magát az együttlét által kisebbnek." Az egyletben politizálni nem szabadott, talán ezért is találta meg benne művelődési és szórakozási lehetőségét a képzettebb iparostól a liberális gondolkodású értelmiségig a város sok polgára.
A másik korai egyesület a zsidó kereskedők által 1835-ben alapított Kanizsai Kaszinó volt. Kezdetben Széchenyi szellemében, a Polgári Egylethez hasonló célokkal működtek, de a kiegyezés után már csak a zsidóság „krémjét" fogta össze.
Az első zalai egyesületeket hamarosan követte a többi is, sajnos azonban a szabadságharc bukása megakadályozta szaporodásukat. Az 1850-52-es korlátozó, szigorú rendeletek ellenére a reformkori körök egy része újjáéledt gazdasági egyletek, olvasókörök, kaszinók és honvédegyletek formájában.
Büki Erzsébet
1997. december 5.
I
KANIZSA -
I
Bűnmegelőzés
Lakásbetörések
Nagykanizsán mintegy húszezer háztartás található. Ezek mindegyikére nyugodtan ráfoghatjuk, hogy bármiféle biztonsági berendezés ellenére potenciális veszélyben forognak. Tulajdonképpen azt is kimondhatjuk: amíg lakásbetörök lesznek, tökéletesen biztonságban nem fogjuk tudni értékeinket. A vagyon elleni bűncselekményeknek mintegy hetven-nyolcvan százalékát teszik ki Kanizsán a lakások elleni bűncselekmények - az adat Horváth István bűnmegelőzési csoportvezetőtől származik:
- Ez is jelzi, mennyire jelentős bűnözési „ágazat" lett Nagykanizsán a lakásbetörés, besurranásos lopás. Értékelésünk alapján több területre lehet behatárolni ezeket a bűncselekményeket.
Területek, módszerek:
A keleti városrész az egyik fő veszélyeztetett terület. Itt szeptember végén, október elején volt egy sorozat, mely áldozatául számos lakás esett. Rózsa út, Hevesi, Városkapu, Zemplén - jellemző felbukkanása területei a lakásbetörésre specializálódott csoportoknak. Jellemzően az emeletes házak lakásai voltak a kiszemelt célpontok. Itt szinte kizárólag a hengerzártörés technikájával hatoltak be a megtámadott lakásokba. Ezek a zárak ma már szinte semmit sem jelentenek, bármelyik fekete- piacon hozzá lehet jutni sajnos olyan eszközökhöz, melyekkel az ilyen zárakat egy pillanat alatt el lehet törni. Itt tíz és százezer forint között mozgott a kárösszeg, főleg elektronikai cikkek -televízió, videó - valamint az esetleg a lakásban található ékszerek, készpénz. Módszerük, hogy ha bemennek egy emeletes házba, ott több helyre is becsöngetnek. Ha kinyitják az ajtót, közlik, hogy keresnek valakit, ha nem nyitják, betörnek. Másik terület a várost övező részek - Sánc, Szabadhegy -, ahol főleg családi házak találhatók. Itt a fő behatolási módszer a nyílászáró befeszítése volt - ajtó, ablak. Innen
már nagyobb, milliós értékek tűntek el. Ezeket a házakat már van ugyanis idejük átkutatni, teljesen felforgatni. Az értékeket - értékpapír, ékszer, videokamera, fagyasztott hús - nagy mennyiségben tudják eltulajdonítani. Jellemző ezekre a külterületekre még a besurranásos lopás is. Egy pillanatra nyitva hagyja a háziasszony a kaput -csak amíg átugrik a szomszédba egy kis tere-ferére. Mire pedig hazaér, valaminek már lábakéit. S nem is biztos, hogy ezt azonnal észre veszi, mivel itt nincs rumli, szertedobálás, kutatás. Általában az ilyenekkel foglalkozó bűnöző a legjobb érzékkel nyúl azután a szekrény, vagy fiók után, mely az értékeket - betétkönyv, dugipénz -rejti. S épphogy kinyitja, már csukja is vissza, amelyen könnyen átsiklik a hazaérkező szeme. így napok is eltelhetnek a bűncselekmény felfedezése után, és ez egyértelműen a bűnöző esélyeit növeli. Megelőzés:
Százszázalékos biztonság nem létezik, de nagymértékben el lehet venni a bűnöző kedvét lakásunk feltörésétől. Ilyen lehetőség például a hangos vagy csendes riasztásos módszer, az ablakok, ajtók megerősítése. Lakótelepi lakásokban, ahol az egyetlen bejutási lehetőség az ajtó, ezt mindenképpen meg kell erősíteni. Biztonsági lánc nem elég. Próbáljunk olyan ajtót venni, melyen fel van tüntetve, hogy a biztosítók műszaki felügyelete ajánlja. A már meglévő ajtókat keresztpánttal erősítsük meg, ennek befeszítése hosszadalmas munkát igényelne. Ezt próbáljuk megtenni: meghosszabbítani a bejutás idejét, mivel a betörő nem ér rá! Besurranok ellen egyszerű a védekezés: ne engedjünk idegeneket házunkba, vagy ha az utcában - főleg románok kapták fel ezt a stílust manapság - árusok jelennek meg. Ha ilyenre figyelünk fel, figyeljük őket, és értesítsük a rendőrséget, ha kell.
Sz.A.
MEG MINDIG BONT JAK
Kórház „A" épület
Lapzártánk előtt még mindig tartottak a bontási munkálatok a kórházban teljes felújításra szorulónak ítélt „A" épületnél. Mint a beruházási csoport munkatárástól, Márffy Róberttől megtudhattuk, valóban megcsúszott a bontási munkálatokat kivitelező cég. Tudomása szerint gépekkel álltak neki most már a munka elvégzésének, amely már határidőn túli - így kötbért számolnak fel a vállalkozóval szemben. A beruházási osztály felelőse azt is elmondta, hogy mivel az épületet bontó munkások Szekszárdról érkeztek, éjszakánként bent alszanak a bontott épületben. Márrfy Róbert szerint a csúszás nem okozhat fennakadást a beruházás ütemében, hiszen várhatóan csak december huszadika tájékán dől el a beadott tervpályázatok elbírálása, az építkezés csak ezután kezdődhet el. Eddig pedig mindenképpen el fog tűnni a jelenleg még a területen található épület, valamint annak összes maradványa.
Ehhez a véleményhez csatlakozott a bontási munkálatokra kiírt pályáza-
tot elnyert cég, a kanizsai székhelyű Kanyon Bt. vezetője, Kovács József is, aki lapunk kérdésére elmondta: a csúszás egyik oka a bontást végző alvállalkozó lecserélése volt. Nehezítette munkájukat az is, hogy rendkívül veszélyes volt a tetőfák leengedése, mivel az épületet csak szűk sáv választja el az utcától, vagy más épületektől. Szintén elhúzódtak a belső sze-relvény-leszerelési munkák is. A csúszás okai közt volt az is, hogy a bontás megkezdése után még mindig szakrendelés folyt az épületben, s erre is tekintettel kellett lenniük. A szokásos módon nem tudták összedönteni az épületet, mivel a pincefödémnek sérteüennek kellett maradnia. Minden falat külön kellett kihúzniuk, s ez szintén hosszabbította a munka elkészültének végső időpontját. Ottjár-tunkkor huszonhat ember, valamint két munkagép dolgozott az épületen. Kovács József szerint a bontással mindenképpen végeznek a hónap végére, s nem hiszi, hogy ezzel fenntartanák a beruházás menetét.
EZ A TÉMA ÖRÖKZÖLD?
Hősünk gyanútlanul tért be az Erzsébet tér egyik üzletébe, hogy kocsisgyertyát vásároljon. „Nincs! Ez mezőgazdasági bolt!" - utasították rendre. A vásárló bátortalanul próbálkozott elhitetni a pult mögött felsőbb-rendűén tornyosuló eladóval, hogy tudja, hová tért be, és miért, mert hát ezt az iparcikket ugye ma főként a mezőgazdaságban használják, itt a helye, s mégsem kérheti a húsboltban. Ezzel öntött igazán csak olajat a tűzre, mert a zordon eladó - ki tudja miért mérgesen - odavágta: „Hozok magának a másik boltból". Pedig egyszerű-
en csak annyit kellett volna mondania: „Elnézést kérek, ezt nem tartunk."
S íme a jelenet a szomszéd boltban így zajlott le. A két hölgy-eladó és pénztáros - sajnálkozásukat fejezték ki, hogy a kocsisgyertya bizony az őszi szüretelés során elfogyott. Itt aztán véget is érhetett volna hősünk története, de a hölgyek valóban eladni akartak és nem a boltban melegedni, ezért hát megkérdezték, hogy mégis milyen célra kell az a fránya viaszdarab. Miután megtudták, azonnal ajánlottak helyette egy a célnak megfelelő másik, vastag gyertyát. Az üzlet ezu-
tán megköttetett. A két jelenet között a minőségi különbséget ugye - mint ahogy mondani szokták volt - zongorázni lehetett.
Egyszerű kis ügy, legyinthetne az olvasó. Szót sem igen érdemel, hiszen hétfőtől szombaüg ezerszámra vágnak a fejükhöz ennél különb dolgokat a kereskedők, a szolgáltatók, a felszolgálók, a feladók, a kiadók, az őrök, az őrizők, a bevételezők, a kihordok.... Egyszóval azok, akiktől azt várjuk, hogy a SAJÁT pénzünkért azt adják cserébe, ami megjár. Jó modort is!
Büki Erzsébet
Liberális Nagykanizsáért „díj"
Új alapítványi díjjal kívánja honorálni a Liberális Nagykanizsáért mindazon személyek tevékenységét, akik Nagykanizsa kulturális vagy közéletében kiemelkedőt mutattak. Á díj odaítélésére bármely magánszemély vagy közösség ajánlatot tehet a meghirdetéstől számítva minden év december 31-ig. A díj Fischer György szobrászművész alkotása, ez mellett a díjazottak emléklapot vehetnek át. A díjban részesülhet minden magyar és külföldi állampolgár, ha Nagykanizsáért való munkájáért ezt kiérdemli, továbbá elkötelezett a polgári értékrend iránt. A díj posztumusz is adományozható, odaítéléséről az alapítvány kuratóriuma által felkért bizottság dönt.
( KANIZSA - ^é^cuOÍ táj* )
1997. december 5.
Ülésezett aCKÖ
Csütörtökön délelőtt ülésezett a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Az elnöki beszámolót követően a jövő évi költségvetésről esett szó, Teleki László elmondta, mivel előttük is ismert a város anyagi helyzete, önmérsékletet gyakoroltak, és egy fillérrel sem kérnek több támogatást, mint tavaly. Beznicza Miklós örömmel fogadta a hírt, mondván a város anyagi helyzete meg is kívánja a takarékoskodást, hogy szűkebbre húzzuk a nadrágszíjat. Ezt követően zárt ülésen döntött a Közgyűlés a Nemzetiségi Napon ki-tüntetendőkről. Két nem cigány származású, két cigány származású magánszemély, egy szervezet kap kitüntetést, és kilenc szervezet részesül majd elismerő oklevélben. Ezt követően a december 5-én megrendezésre kerülő Télapó-ünnepély szervezési kérdéseiről döntöttek, a tervek szerint a Zemplén-iskolában kerül majd sor a rendezvényre, amelyre közel háromszáz kisgyermeket várnak. December 18-án kerül sor a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által szervpzett Öregek Napjára, amelyet a HSMK-ban rendeznek meg, 100-120 meghívott részvételével.
ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉBEN
Azok az ingatlantulajdonosok, akiknek építményük helyi védelem alatt áll, pályázatot nyújthatnak be, amennyiben felújítják azt. A tulajdonosok háromszázezer forintra pályázhatnak, a szakértői bizottság, a szakmai zsűri javaslatai alapján a Városfejlesztési Bizottság ítéli oda a támogatást. >A beadott pályázatokból egyet nem támogatott csupán a bizottság, a többi felújítást támogatásra érdemesnek tartotta. A jövőre nézve a bizottság azt javasolta, hogy előírásként szerepeljen, hogy a több tulajdonossal rendelkező ingatlanok felújítását lehetőleg egy kivitelezővel, egy időben végeztessék el az épület egysége érdekében.
Még mindig Bolhás-mozi?
A Rozgonyi utca városunk egyik legszebb utcája - lehetne. Nem rég újították fel az utca egyik épületét, több százmillió forintot áldozva rá. Közben az egyik kanizsai vállalkozó tervet készített a volt Bolhás-mozi területén (Rozgonyi. 4.) kialakítandó üzletház és lakóépület felépítésére. A terv évekkel ezelőtt született, s hogy miért nem áll még az épület? Papp Győző vállalkozó szerint az okot nem lehet tudni:
- Nálam okosabb és hozzáértőbb emberek sem tudták kikutatni az indokait, hogy miért nem áll még az épület. Közel két évet elhúztak ezzel az üggyel. A telek kiigazításról még tavaly döntött a közgyűlés, ugyanakkor született meg az a földhivatali határozat, mely elrendeli a telek összevonását. Ehhez tudni kell, hogy egy öt-méteres sávról szólt a vita. Nem tudom, hogy kiknek állt az érdekében egész eddig , elhúzni az ügyet, de a bűnösöket szerintem a hivatalban kell keresni, ők pedig - nyilvánvalóan - vagy parancsra cselekedtek, vagy hanyag munkát végeztek.
Szerintem az ügy olyan nagy horderejű, hogy nem személyeket kell keresni a hátterében. Megnevezni senkit sem tudok, hiszen közvetlen kapcsolatom, vagy ismeretségem nincs a hivatalban. Úgy vélem, a dolog, a halogatás nem énfelém irányul, hanem maga az ügy felé - bosszúból.
- Mekkora kár érte önt?
- Most már tetemes a károm. Az építési engedélyt is idén október nyolcadikán kaptam meg. Eddig semmit sem tudtam volna csinálni. Ez az engedély még mindig nem jogerős, hiszen - bár eltelt a kézhezvételétől számított tizenöt nap -, a hivatal még mindig nem küldte meg számomra az engedélyezett tervdokumentációkat. így most nem tudom, hogy a sok kiértesített fél közül nem fellebbezett-e valaki. Magyarul itt megint valamiféle csúsztatás van. Ebből is kitűnik, hogy építeni egész eddig
nem is tudtam volna. Az engedély kiadásának elhúzódását a hivatal nekem azzal magyarázza, hogy. nem voltam birtokban. Hogy miért nem voltam birtokban? Mert ők nem adták a birtokomba. Megint csak a „huszonkettes csapdája". Ezen okoknál fogva most hatmillió forintnál tart a konkrét anyagi károm. Nyilván egy beruházás értékét a beruházás gyorsasága is meghatározza. Ez hosszan elhúzódott, a befektetett pénz nem tud visszatérülni. Nem beszélve arról a veszteségről, hogy közben véletlenül - bár a véletlenben nem hiszek - elkészült a vásárcsarnok épülete is. Ezzel az általam építendő üzletekre nincs többé igény. Felépült a Célpont üzletház is, tehát az üzletépítő vállalkozóim már ott lefoglaltak maguknak üzleteket. Ily módon is számíthatnánk a veszte-
séget. Lakásvásárlóimra pedig jellemző, hogy nem várnak olyan helyen, melynek bizonytalan a jövője, így ha szakértők számolnák mindazt a profitveszteséget, mely kárként ért, a hatmillión jóval felül lenne a veszteségem.
- Ön pert is indított ügyében...
- Valóban. A per folyamatban van, az első fokú ítéletet még nem kaptam kézhez, de az eredményét már ismerem. Ezt az ítéletet inkább nem akarom minősíteni... Annyit mondhatok hogy folytatása lesz az ügynek.
* * *
A kérdéses területet Papp Győző az eddigi huzavonára válaszul, használatra ingyen átengedte a kanizsai önkormányzat számára, hozzájárulva, hogy a parkoló üzemeltetéséből befolyt összeget az útalapba visszaforgassák.
Kiss és Kiss Kft.
Magyar utca 69.
Várjuk kedves vásárlóinkat bővített áruválasztékkal, kedvező áron.
Nálunk megveheti egy helyen a lakásához szükséges festékeket és tisztítószereket
Kínálatunkban szerepel továbbá háztartási- és vegyiáruk széles skálája.
Ne szenvedjen tovább a rozsdás felületek kezelésével! Itt az új megoldás, mely időt és pénzt takarít meg Önnek, itt a Hammerite!
Nyitva: H-R: 7.00-16.00 Sz.: 8.00-12.00
A ^TYnrl A xl/ 4 . \\:;:::;:::::::-:::::
1997. december í V KANIZSA - *%0uUté4, ) 5
TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a polgárokat arról, hogy 1997. december 2-től változik a külföldre utazásról és az úüevélről szóló törvény végrehajtási rendelete. A változás lényege, hogy a Belügyminisztérium útlevél kiállítására jogosult szerve az útlevél érvényesítésére és biztonságának fokozására az útlevél 5. oldalán érvényesítő címkét helyez el. A címke lézergravúozásos eljárással készül, mely tartalmazza az igénylő arcképmását, aláírását, az útlevél betű- és sorozatszámát, az érvényesítő címke sorszámát és az útlevél új érvényességi idejét. A változással összefüggésben új típusú útlevéligénylő lap kerül forgalomba, melyet a postahivatalokban lehet megvásárolni. Az útlevéligénylő lapon található tájékoztató az igényléssel, az igénylő lap kitöltésével összefüggő tudnivalókat tartalmazza, de ki kell hangsúlyozni, hogy a fényképek helye alatt az aláírás nem nyúlhat túl a kereten! Aláíró: ha írni tud - az igénylő (gyermekkorú is), ha nem tud írni - a törvényes képviselőik).
MEGISMÉTELVE A FŐBB TUDNIVALÓKAT:
Az útlevél iránti igény benyújtható:
- Nagykanizsán lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgárok az útlevél iránti kérelmüket a Polgármesteri Hivatal Népesség-nyilvántartó és Anyakönyvi Csoportnál (Nagykanizsa, Ady E. u. 2. sz.) nyújthatják be hétfőn 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig, szerdán 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig.
A benyújtáskor mellékelni kell:
- Új mintájú útlevéligénylő lapot (kapható a postahivatalokban)
- 2 db 35x45 mm-es egy évnél nem régebbi fényképet
- ha van, akkor a régi, még érvényes úüevelet
- illetékbélyeget, melynek értéke:
18 év alatt és 70 év felett 1000 Ft Egyéb esetben 4000 Ft
Szolgálati útlevél esetén 3000 Ft
Fontos! Elveszett, megrongálódott vagy más módon utazásra alkalmatlanná vált és még érvényes útlevél helyett kiállított új okmányért az alapilleték kétszeresét kell fizetni. Változatlanul az alapilletéket kell fizetnie annak, aki hitelt érdemlően - a rendőrség vagy a külképviselet által felvett jegyzőkönyvvel - igazolni tudja, hogy akár Magyarországon, akár külföldön kirabolták, lakását, vagy gépjárművét feltörték stb., és az említett esemény kapcsán útlevelét eltulajdonították.
A benyújtáskor szükséges egyéb okmányok:
- az úti okmányt igénylő személyi igazolványa,
- ha az úti okmányt 18 éven aluli gyermek részére igénylik, akkor szükséges a gyermek személyi igazolványa is, ha nincs személyi igazolványa, akkor a születési anyakönyvi kivonata,
- 18 éven aluli gyermek, valamint gondnokság alatt álló személy esetén mind a két szülő érvényes személyi igazolvánnyal kell, hogy megjelenjen a szülői nyilatkozat megtételéhez. Ha a szülők nem házasságban élnek, akkor az a törvényes képviselő, akit a jogerős bírósági végzés a gyermek-elhelyezés, illetve gondnokként megjelölt, és az erről intézkedő jogerős bírósági végzés.
Az útlevéligényléssel kapcsolatos kérdések megválaszolására a Népesség-nyilvántartó és Anyakönyvi Csoport munkatársai az ügyfélfogadási időben személyesen, illetve a 311-201 számú telefonon készséggel állnak a polgárok rendelkezésére.
TISZTSÉGVISELŐI FOGADÓÓRA
TÜTTŐ ISTVÁN polgármester december 10-én szerdán 8 és 12 | óra között várja fogadóóráján az állampolgárokat. 2
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
DR. HORVÁTH GYÖRGY önkormányzati képviselő a 2- számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 1997. december 3-án szerdán 18 órakor a Pálma étteremben. (Magyar utca 80.)
PAPP FERENC önkormányzati képviselő december 5-én pénte- ^ ken 15-től 17 óráig várja fogadóóráján a 4. számú választókerült pol- | gárait a HSMK földszinti irodájában.
HIRDETMÉNY
Értesítem Nagykanizsa város és a környező települések lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városi Gyámhivatala 1997. november 1. napjától Nagykanizsa és 46 városkörnyéki település illetékességi területére vonatkozóan látja el a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.
A Város Gyámhivatal székhelye:
Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51. -, amely a Deák tér 5. szám felől is megközelíthető.
Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óra Péntek: 8.00-12.00 óra
dr. Takács Anikó
jegyző
felhívás pályázatra
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ARCULATTERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRE.
A pályázati kiírás térítésmentesen beszerezhető Nagykanizsa Me- J"
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészi Irodán g
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon/fax: 93/312-283) 1997. no- g
vember 17-től munkanapokon 9.00 órától 15.00 óráig. 3
( KANIZSA-/l «aá<A ü^eátá^)
1997. december 5.
Tárgy: Interpelláció
Tüttő István Alpolgármester úr HELYBEN
Tisztelt Alpolgármester úr!
Az utóbbi időben egyre gyakrabban kerül a képviselő-testület olyan helyzetbe, hogy a lakosság által jelzett jogos problémák megoldását érvényben lévő magasabbszintű rendeletek miatt a hivatal nem tudja vagy nem akarja megoldani.
Konkrétan felsoroljuk a közelmúlt egyes a lakosság által felvetett, és a hivatal részéről megoldaüan problémák gyűjteményét.
1. A lakosság ültakozása ellenére az idén is mint az elmúlt években mindig megrendezték a sörfesztivált az éjszakába nyúló szokásos hangerővel. A Polgármesteri Hivatal tájékozatása szerint nincs lehetőségünk a rendezvények engedélyeztetésével kapcsolatos szabályozására, mert ezt magasabb szintű rendelet nem teszi lehetővé.
Kérdések:
- Milyen észrevételeket tett a hivatal az illetékes szakminisztérium felé, hogy a helyi problémák felmerülésének még csak a lehetőségét sem figyelembevevő, korszerűtlen rendeletük miatt, tétlenül vagyunk kénytelenek végigszenvedni egy-egy rendezvény rendezőinek a közösségek nyugalmát semmibevevő produkcióit?
- Milyen zajszintmérés valósult meg a sörfesztivál rendezvényeinek 22 órát követő ideje alatt?
Amennyiben nem történt zajszintmérés szíveskedjenek a város lakosságát tájékoztatni, hogy milyen rendszer szerint történik a zajszint mérése a városunkban.
Amennyiben nincs meg ez a rendszer szíveskedjen az illetékes osztály vezetőjét megbízni a zajszintmérések megrendelésének és kivitelezésének rendjére vonatkozó utasítás megalkotására. Az utasítás megalkotását követően tájékozatni kell a lakosságot a zajszintmérésekkel kapcsolatos eljárási szabályokról.
2. Miután a Kincstári Vagyonkezelő Intézmény a Nagyváthy utcai lakótelep tövébe tervezett diszkó működtetése ellen kifogást nem emelt, lakossági tiltakozás ellenére a diszkó működési engedélyét kiadták. Magasabb szintű rendelet nem teszi lehetővé, hogy egy város a számára nem kívánatos vállalkozások működési engedélyét megtagadja.
Kérdések:
A város adózási rendjének kidolgozásánál szinte egyedüli fegyverként, gondolt-e a hivatal arra, hogy a kívánatos és a nemkívánatos vállalkozások adóit jelentős mértékben differenciálja. Pl. egy alkoholmentes diszkó, ami 22 órakor bezár legyen adómentes, míg a jelenleg üzemelő diszkók a legmagasabb adókategóriába tartozzanak?
- Miért nem tesszük érdekelté a Polgármesteri Hivatal által működtetett művelődési házakat rendszeresen működő, alkoholmentes zenés szórakozóhelyek üzemeltetésében?
- Jeleztük, hogy a diszkók működtetésére vonatkozó szabályok nem egyértelműek és, hogy a városban kialakult elszomorító droghelyzet szorosan összefügg a diszkók működésével?
3. A védett területeken és a közterületeken történt fakivágások pótlására vonatkozó helyi rendelet megalkotását a hivatal azzal utasította el, hogy egy 21 éve alkotott magasabb szintű törvény - amelynek a végrehajtási utasítását 1990-ben törölték - ezt nem teszi lehetővé.
Kérdés:
- Jelezte-e a hivatal az illetékes szakminisztérium felé, hogy egy alavult rendelet miatt, nem tudjuk a város ilyen jellegű tevékenységét szabályozni?
Feltételezem, hogy a feltett kérdésekre a válasz negatív lesz, ezért kérjük az Alpolgármester urat, hogy az illetékes szakminisztériumok és az országgyűlési képviselőnk felé a felvetett problémák megoldása érdekében szíveskedjen intézkedni.
Nagykanizsa, 1997. 07. 03.
Tisztelettel:
Taranóczky Attila Magyar József
képviselő képviselő
Magyar József Képviselő úr Tarnóczky Attila Képviselő úr Nagykanizsa
Tisztelt Képviselő urak!
Az 1997 júliusában benyújtott interpellációjukban foglaltakra válaszomat az alábbiak szerint adom meg:
1. Az elmúlt időszakban egyre több alkalommal okoz problémát rendezvények tartása során az éjszakai hangerő és zaj. A rendezvények esetén a zajra vonatkozóan a 12/1983. (V. 12.) MT. sz. rendelet és a 43/1996. (XII. 03.) számú helyi rendelet fogalmaz meg előírásokat. A zajhatáson túl rendelkezéseket tartalmaz a 19/1977. (XII. 20.) BkM. számú rendelet a szeszes ital árusításának korlátozására. A rendezvények tartását egyéb központi jogszabály nem szabályozza.
Az állampolgár részére a jelenlegi jogi szabályozás zavaró magatartás esetén az alábbi jogi utak igénybevehetőségét biztosítja:
• zajvédelmi rendelet alapján szabálysértési eljárás,
• szabálysértési törvény tényállása alapján csendháborítás miaui eljárás,
• bírósági út polgári jogi alapon szomszéd- és birtokviták.
A rendezvények tartása tekintetében minisztériumokhoz jelzés ez ügyben nem történt.
A 43/1996. (XII. 3.) számú Levegőtisztaság- és zajvédelemről szóló önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése szerint „Közterületre irányuló hangszórás-hangosító berendezéssel -csak a jegyző engedélyével folytatható". A rendezvény megtartásához a szükséges zajkibocsátási határérték határozat - kérelem hiányában - nem került kiadásra.
A Sörfesztivál idején a városon belül hiteles mérés elvégzésére alkalmas szervezet nem működött. E területen lényeges előrelépés, hogy a Zsig-mondy-Winkler Műszaki Középiskola Környezetvédelmi Laboratóriuma jelenleg már alkalmas az államigazgatási eljárások során felhasználható mérési eredmények megadására.
E tény figyelembevételével zajszintméréseket sorozatban rendeltük meg az alábbi helyeken:
• Coca-Cola Bár
• Kodály Zoltán Művelődési Otthon
• Keleti Étterem
• Piros-Kék Söröző
E területeken határérték túllépés a Coca-Cola Bár esetében került dokumentálásra, a többi mérés eredményének megküldése 1997. július 30-ig várható.
A határérték túllépés megállapítását követően az Igazgatási Osztály figyelmeztette az üzemeltetőt, ameny-nyiben a zajkibocsátási határértéket ismételten megszegi, az üzlet nyitva tartásának korlátozását vonja maga után.
2. A Nagyváthy utcai tervezett diszkó esetében a Műszaki Osztály a használatbavételi engedély kiadását a zajkibocsátási határérték határozat meglétéhez kötötte.
A határérték megállapítására vonatkozó kérelem jogszabályban előírtak szerinti kiegészítésére a Városi Főépítészi Iroda 1997. június 10-én szólította fel a kérelmezőt, melyre a válasz a mai napig nem érkezett meg.
A vállalkozások adóztatására az 1990. évi C. törvényben foglalt keretek között a helyi iparűzési adó, valamint az építményadó jöhet szóba.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése mindkét helyi rendeletét megalkotta.
• A helyi iparűzési adóról a 39/1996. (XI. 26.) számú,
• az építményadóról a 40/1996. (XI. 26.) számú rendeletet.
A rendeletekben jelenleg nincs olyan megkülönböztetés a vállalkozások között, hogy ki milyen disco illetve alkoholmentes vendéglátó egységet üzemeltet.
A helyi iparűzési adó mértéke Nagykanizsán 10 ezrelék (a HTV-ben biztosított 12 ezrelékkel szemben). Az adó alapja a nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítések értékével. Azon vállalkozások, amelyek a nettó árbevételt csökkentő előbbi levonásra nem jogosultak, 10-40% adókedvezményben részesülnek.
Mivel a diszkók vendéglátó egységek, így az árbevételüket csökkentik az eladott áruk beszerzési értékével, ennek megfelelően adókedvezményre
Tüttő István Alpolgármester úr HELYBEN
Tárgy: Interpellációra adott válasz elutasítása
Tisztelt Alpolgármester úr!
Megdöbbenve olvastam interpellációnkra adott válaszát mert a levél stílusa és tartalma a régi időket idézi. Akkor volt ugyanis divat kioktatni az állampolgárokat, lekezelni a lakosság által felvetett problémákat és természetesen írni egy semmitmondó levelet a látszat kedvéért
Szeretném emlékeztetni a levél szerzőjét, hogy a felvetett problémák nem csak Tarnóczky és Magyar kép-
viselők problémája hanem Nagykanizsán élő állampolgároké.
A levél szerzője kiemeli, hogy a hivatal feladata a jogszabályok betartása akár jó vagy akár rossz. Szerintem a hivatal (eladata elsősorban a város polgáraink a szolgálata és ha a jogszabályok olyanok, hogy emiatt a város polgárait sérelem éri, kötelességük ez ellen tenni. Nagyfokú cinizmusnak tartom kinyilvánítani, hogy az általunk kritizált jogszabályok helyesek akkor, amikor az elmúlt időszakban sorozatban állt a hivatal olyan a lakosság nyugalmát zavaró esetekkel szemben, amikor a magasabb szintű jogszabályok tehetetlenségre kárhoztatták a hivatal jegyzőjét.
Szeretném még egyszer emlékeztetni a következőkre:
1. Az első nagykanizsai sörfesztivál megrendezése után lakossági bejelentésre kezdeményeztem egy olyan helyi rendelet megalkotását, ami szabályozta volna a rendezvények engedélyeztetését, ami nyilván a lakosság nyugalmát, a környezetvédelmi előírások betartását biztosította volna.
A hivatal ezt azzal utasította el, hogy magasabbszintű jogszabály erre nem ad lehetőséget és miután más lehetőség nem volt a környezetvédelmi rendeletbe kellett beépíteni a zajvédelmi rendelkezéseket hogy legalább utólag legyen valami szankcionálási lehetőség. Minderről a lakosság nem tud
és azt sem tudja, hogy hol kell ilyen méréseket megrendelni. Természetesen ezzel az eljárással nem lehet megelőzni a nem kívánatos eseményeket legfeljebb csak ellenőrizni.
2. Lakossági bejelentésre több alkalommal próbáltam a diszkók kellemetlen mellékhatásait mérsékelni eredménytelenül. A hivatal a lakosság nyugalma érdekében egyetlen lépést sem tett. Tehetetlenül szemlélte újabb és újabb a lakosság számára teljesen felesleges ilyen jellegű létesítmények megnyitását.
3. A fapótlási törvény helyi megalkotása azért hiúsul meg, mert van egy magasabb szintű rendelet -amelynek egyébként 1990-ben vissza-
1997. december 5.
( KANIZSA-rf Miéig, ügetné )
nem jogosultak, természetesen figyelembe véve a levonási határokat, amelyek a helyi rendeletben szerepelnek.
Adókedvezmény úgy adható, hogy - hátrányos megkülönböztetés ne érvényesüljön - a fenti vállalkozások ne tételesen felsorolva, hanem gyűjtőfogalomként jelenjenek meg a rendeletben.
Az építményadó alapja az épület belső hasznos alapterülete négyzetméterben számítva. Az évi adótétel jelenleg 300 Ft négyzetméterenként a HTV-ben biztosított 800 Ft-os adómértékkel szemben. Az adókedvezmény nyújtásánál szintén a fenti elveket kell alkalmazni.
Véleményünk szerint a helyi adóztatással történő szabályozás - annak alacsony volta miatt - nem érné el célját. Az adó összege nem tesz ekkora különbséget, hogy az üzemeltetőt az alkoholmentes, illetve csökkentett nyitvatartású üzlet tevékenységre ösztönözze.
A Nagyváthy utcai lakótelep tövébe tervezett DISCO működtetésére az üzletek működéséről szóló 4/1997. (II. 22.) Korai, számú rendelet vonatkozik, s ez alapján kell eljárni a hivatalnak. Az üzemeltető által a jogszabályban előírt feltételek teljesítése esetén a működési engedély kiadása nem tagadható meg. Az említett jogszabály 5. § (1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a jegyző a rendeletben előírt okiratok, hozzájárulások, engedélyek megléte esetén köteles kiadni a működési engedélyt.
A hivatal feladata a jogszabály végrehajtása.
Természetesen a jogszabály alkalmazása során felmerülő végrehajtási problémákat, anomáliákat a felettes szervek felé a szolgálati út betartásával jelezzük. Ezt megtettük jelen kormányrendelet végrehajtásánál is. A Közigazgatási Hivatal által összegyűjtött problémákra (mint például: zajmérés, zenés szórakozóhelyek létesítésekor szomszédos ingatlan tulajdonosok érdekeinek védelme stb.) az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium állásfoglalást adott ki. A Minisztérium Jogi Főosztályának állásfoglalása megerősítette a rendelet azon pontját, mely szerint a szükséges iratok becsatolását követően a jegyző a működési engedély kia-
vonták a végrehajtási utasítását - ami ezt nem teszi lehetővé.
Ezek után azt leírni, hogy az általunk említett esetek jogszabály szerinti szabályozása megfelelő és nem szükséges szakminisztériumok felé észrevételeket tenni a képviselői tevékenységünk semmibevevését jelenti, ami egyébként már nem furcsa számomra. A fentiek miatt interpellációmra adott válaszukat nem tudom elfogadni.
Tisztelettel:
Magyar József
képviselő 1997. 09. 04. Nagykanizsa
dását nem tagadhatja meg. Álláspontjuk szerint mások jogos érdekeinek figyelembe vételére az üzlet létesítésekor az építési igazgatási eljárás ad biztosítékot. Leiratukban kifejtették továbbá, hogy a lakosság nyugalmának védelmét szolgálja a rendelet 18. §-ában a jegyző részére biztosított jogkör, mely alapján az üzlet nyitva tartása korlátozható, illetve kötelező zárvatartási időszak rendelhető el.
3. Magyar József képviselő úr 1996. áprilisi kezdeményezése alapján a Műszaki Osztály megkezdte a fakivágásokkal együttjáró fapótlások szabályozásáról szóló helyi rendelet előkészítését. A rendelettervezet hivatalon belüli előkészítésekor - annak jogi felülvizsgálata során - derült ki, hogy magasabb rendű jogszabály által szabályozott kérdésben a képviselőtestület nem alkothat helyi rendeletet.
Képviselő úrral korábbi egyeztetés alapján a fakivágások és nagyobb mérvű gallyazások engedélyezési folyamatába több növényvédelmi mezőgazdász szakembert vontunk és vonunk be. A kialakult gyakorlat szerint kb. negyedévente kerül sor olyan -több beavatkozást magába foglaló -helyszíni szemlékre, melyek során a szakemberekkel közösen az érintett lakóterület képviselője és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja együtt határoznak a fakivágások engedélyezéséről és a póüások elrendeléséről. Az e célra létrehozott alkalmi bíráló bizottság minden esetben igyekszik alkalmazni az említett rendelet-tervezet részét képező fapótlási előírásokat, melyek igazodnak az ország egyéb településein alkalmazott, szakmailag elfogadott növény-pótíási számítási metodikákhoz.
A továbbiakban a fakivágások elbírálását végző bizottság fokozott figyelmet fordít a városi növényállomány megóvására és pótlási kötelezettségek betartására.
A védett területeken történő fakivágások pótlására a 32/1997. (VH. 1.) számú önkormányzati rendelet tartalmaz utalást.
E rendelet l/f, g. melléklete rögzíti a védett növényeket és területeket, másrészt a 8. § (8) bekezdése szerint „A védett növényzetek vágása engedélyköteles és pótlásuk azonos zöldfelületi értékű fajtaazonos növényekkel kötelező, melyet egyedi határozatban kell előírni. Végrehajtását az építésügyi hatóságnak ellenőriznie kell."
A fentiek alapján úgy ítélem meg, hogy az Önök által feltett kérdések jogilag megfelelő szinten szabályozottak, ezért nem tartom szükségesnek a szakminisztériumok, illetve az országgyűlési képviselő felkérését a jogszabályi változtatások kezdeményezésére.
Nagykanizsa, 1997. július 31. Tisztelettel:
Tüttő István
Dr. Baja Ferenc Miniszter
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Budapest
Tisztelt Miniszter úr!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Képviselő-testületének tagjait élénken foglalkoztatja a várost és az állampolgárokat érintő jogszabályok helyi érvényesülése.
A törvények és rendeletek gyakorlatban történő alkalmazása során merülnek fel olyan problémák, amelyeket helyileg a jogszabályok hiányosságai, illetve annak hiánya miatt képtelen az önkormányzat, a hivatal megoldani. Azzal természetesen egyetértenek, hogy minden igényt nem lehet kielégíteni, mert a jogszabály minden esetben a jogalkotó akaratát fejezi ki, valamely szabály betartására kötelez vagy megenged. Néha azonban az egyes emberek vagy csoportok visszaélnek az adott lehetőséggel és mások rovására vagy kárára folytatnak olyan tevékenységet, amely a többségnek okoz gondot, megoldhatatlan problémát.
Jól bevált módszernek tartjuk azt, hogy a jogszabályok még megalkotásuk előtt lekerüljenek azokhoz, akik azt a gyakorlatban alkalmazni fogják. Az országgyűlési képviselőnkön valamint a Megyei Városok Szövetségén keresztül több jogszabályt észrevételeztünk, de sajnos vagy nagyon kevés időt biztosítottak a részletes tanulmányozásra, vagy a felterjesztett észrevételünket nem vették figyelembe.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése meghatározó jelentőséget
tulajdonít az életfeltételek között fontos szerepet betöltő zöldterületeknek. Ez a jelenleg még „érték nélkül" nyilvántartott vagyonrész a települési környezet, a települési táj terhelésének és környezeti ártalmaknak van kitéve.
Helyi viszonylatban a védett területeken történő fakivágások póüása az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló rendeletünk tartalmaz utalást, de ezt a testület és a lakosság sem tartja kielégítőnek. Hiányoznak azok a jogszabályok, amelyek lehetővé tehetnék azt, hogy az önkormányzat teljes jogkörében rendeletében szabályozhatná a védelemmel kapcsolatos gyakorlatban megvalósítható feladatokat, kötelezettségeket és jogokat.
Jelenleg a fák védelmével kapcsolatos szabályokat a fák védelméről szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet tartalmazza. A végrehajtásról szóló 28/1970. (XII. 13.) MÉM rendelet az 1/1990. (I. 11.) MÉM rendelet mellékletének 4. pontja hatályon kívül helyezte.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bek. értelmében - mivel nincs törvényi felhatalmazás - a képviselő-testület rendeletet nem alkothat.
Véleményünk szerint a jogalkotás hiánya jelenti annak akadályát, hogy helyileg a felvett probléma megoldható lenne.
Tisztelettel kérjük Miniszter urat, hogy az általunk megfogalmazott problémát szíveskedjen kivizsgáltatni és a rendelet módosítását kezdeményezni.
Nagykanizsa, 1997. szeptember 29. Tisztelettel:
Dr. Takács Anikó
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTERE
Dr. Takács Anikó asszonynak
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője Nagykanizsa
Tisztelt Jegyző asszony!
A települések zöldfelületei és fás növényállományának védelme érdekében küldött levelét köszönettel vettem.
A Kormány munkaprogramjában szerepel a fák védelméről szóló jogszabályok korszerűsítése, mivel a
szakterület szabályozásának igénye mind sürgetőbb. A települések zöldterületeinek környezetvédelmi szerepét a jelenleginél sokkal határozottabban szükséges érvényesíteni.
A jelenlegi jogszabályok az egyes értékes faegyedek, idős növényállománnyal rendelkező, változatos parkok természetvédelmi oltalmát lehetővé teszik (az 1996. évi LIH. tv. értelmében), és a szankcionálás is védett értékre vonatkozóan történhet, ill. a település városépítési szabályzatában lehet a védett fák, fasorok, parkok helyzetét rendezni.
Várhatóan az új jogszabály megfelelő segítséget fog nyújtani hatósági munkájukhoz, javaslataikat a rendelet véleményezése során kérni fogjuk, hogy gyakorlati tapasztalataikat figyelembe vehessük.
Budapest, 1997. november 13.
Üdvözlettel:
Dr. Baja Ferenc
Dr. Takács Anikó Nagykanizsa Megyei Jogú Váras jegyzőjének levele dr. Fazekas Szabolcs miniszter úrhoz a 8. oldalon olvasható.
8 ( KANIZSA-/^ art é& üweáeé ) 1997. december 5.
Dr. Fazekas Szabolcs miniszter
Ipari-, Kereskedelmi- és Idegenforgalmi Minisztérium Budapest
Tisztelt Miniszter úr!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Képviselő-testületének tagjait élénken foglalkoztatja a várost és az állampolgárokat érintő jogszabályok helyi érvényesülése.
A törvények és rendeletek gyakorlatban történő alkalmazása során merülnek fel olyan problémák, amelyeket helyileg a jogszabályok hiányosságai, illetve annak hiánya miatt képtelen az önkormányzat, a hivatal megoldani. Azzal természetesen egyetértenek, hogy minden igényt nem lehet kielégíteni, mert a jogszabály minden esetben a jogalkotó akaratát fejezi ki, valamely szabály betartására kötelez vagy megenged. Néha azonban az egyes emberek vagy csoportok visszaélnek az adott lehetőséggel és mások rovására vagy kárára folytatnak olyan tevékenységet, amely a többségnek okoz gondot, megoldhataüan problémát.
Jól bevált módszernek tartjuk azt, hogy a jogszabályok még megalkotásuk előtt lekerüljenek azokhoz, akik azt a gyakorlatban alkalmazni fogják. Az országgyűlési képviselőnkön valamint a Megyei Városok Szövetségén keresztül több jogszabályt észrevételeztünk, de sajnos vagy nagyon kevés
időt biztosítottak a részletes tanulmányozásra, vagy a felterjesztett észrevételünket nem vették figyelembe.
Az utóbbi időben a legtöbb gondot a rendezvények tartása okozta városunkban. A rendező szervek az anyagi haszonszerzés reményében a lakóközösségek nyugalmát semmibevevő tevékenységet folytatnak, a vendéglátó egységekről nem is beszélve. A zajkibocsátás az emberi tűrőképesség határát jóval meghaladja.
Az önkormányzaü képviselők, de közvetlenül a lakosság részéről érkező legtöbb panasz a vendéglátóegységek, éjszakai szórakozóhelyek (disco) működtetésével kapcsolatosak.
A problémát az említett egységek környékén érezhető zaj és egyes vendégek által tanúsított tevékenység okozza (így: közegészségügyi, utcai verekedés, megnövekedett járműforgalom, kábítószer-fogyasztás stb.) Ezt lehetne csökkenteni a rendőrség állandó részvételével, de a szervezet jelenleg ezt megoldani képtelen.
A lakosság részéről ilyen esetekben az egységek azonnali bezárására vonatkozó igény lép fel, amely az adott körülmények miatt érthető. Ezért az új egységek létesítésénél már a működési engedélyek kiadása előtt aláírásukkal annak megtagadását kérik.
Az üzletek működéséről szóló 4/1997. (1.22.) Korm. sz. rendelet azonban erre nem nyújt megoldást. A korábbi rendelet alapján valóban nehéz volt bizonyítani a „zavarás tényét", de néha eredményre vezetett. A zavarás tényének kihagyásával szű-
kült a jegyző lehetősége és csak a zajszínt túllépése esetén rendelhet el korlátozást. A zaj műszeres mérése óriási anyagi gondot jelent a hatóságnak.
A lakókörnyezet nyugalma érdekében megítélésünk szerint módosítani kell a jelenlegi rendeletet. A működési engedély kiadása előtt a vendéglátóegységekkel szomszédos ingatlanok tulajdonosainak biztosítani kellene az ügyfél jogállását. Ezt az építési igazgatási eljárásnál alkalmazott szabály nem pótolhatja.
Jelenleg nincs beleszólása abba, hogy milyen üzletkörű egység fog működni, ez jogosan sérti érdekeit. A hozzájáruló nyilatkozatra szükség lenne.
A működési engedély visszavonásának köre bővítésre szorul. A zajszínt másodízben történő túllépése esetén az engedély visszavonását ki kellene mondani, a nyitvatartási idő korlátozása nem bír visszatartó erővel. Természetesen, hogy az egyéb rendzavarásnak (drogárusítás stb.) ugyanilyen szankcióval kellene bírni.
A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a jelenlegi szabálysértési eljárás nem ad megoldást a felvetett gondokra. Ezért a hivatkozott kormányrendeletben kell a problémát kezelni.
Tisztelettel kérjük Miniszter urat, hogy az általunk megfogalmazott problémákat szíveskedjen kivizsgáltatni és a rendelet módosítását kezdeményezni.
Nagykanizsa, 1997. szeptember 29.
Tisztelettel:
Dr. Takács Anikó
Beszélő kövek
December elsején, tizenhét órai kezdettel nyitotta meg a kanizsai Honvéd Kaszinóban Németh Ferenc szobrász kiállítását Tóth László. A „Beszélő Kövek" című kiállítás elsejétől tizenkettedikéig tekinthető meg a nagyközönség által.
***
Karácsonyi kiállítás
December elsején, hétfőn nyitotta meg ünnepélyes keretek között a Hevesi Sándor Altalános Iskola Galériája „Tél, karácsony, szeretet" című tárlatát Némethné Rádi Éva igazgatóhelyettes. A kiállításon az iskola, valamint a Rózsa és a Hevesi Óvoda tanulóinak munkái tekinthetők meg december tizenkilencedikéig.
Óriási citromok
Nem mindennapi növénnyel büszkélkedhet Borda Elemér. A gyerekfej-nagyságú citromokat termő fa egykori otthonát kinőve került mostani gazdájához. A fa a képek tanúsága szerint évről évre meghálálja a szeretet és a gondoskodást, amelyet kap, hiszen őshazájában is csak nagyon kivételes alkalmakkor teremnek ekkora citromot a fák.
1997. december 5. ( KANIZSA- SL + /*f ) 9

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere
I
Nagykanizsa, 1997. november 18.
Habsburg Ottó Elnök Úrnak Paneuropa Unió
Mélyen Tiszteit Elnök Úr!
Kérem engedje meg, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgárai nevében nyolcvanötödik születésnapja alkalmából tisztelettel köszöntsem!
Örömmel tájékoztathatom, hogy az Ön Magyarországért végzett politikai tevékenysége nagy szimpátiát váltott ki városunkban. Az emberek megtanulták becsülni a tisztességes és eredményes politikusi munkát. Talán szokatlan egy politikussal kapcsolatban ezt a szót használni, de Önt valóban szeretik Nagykanizsán!
Tisztelt Elnök Úr!
Közelgő születésnapja alkalmából kérem fogadja őszinte jókívánságainkat! Városunk és a magam nevében kívánok Önnek továbbra is jó erőt, egészséget, hogy szándékait a közéletben és a magánéletben továbbra is megvalósíthassa.
Tisztelettel:
Tüttő István polgármester
HABSBURG OTTO VENDÉGE VOLTAM
„Amikor megkaptam Habsburg György és neje, Habsburg Eilika meghívását, nagyon megörültem, de rögtön tudtam, hogy ez a megtiszteltetés személy szerint nemcsak engem ért, hanem Nagykanizsa városát is. Azt a várost, amelyik Magyarországon az elsők között fogadta be a paneuropa mozgalom eszméjét, hozta létre vidéki szervezetét.
A dr. Habsburg Ottó 85. születésnapja tiszteletére november 22-én rendezett különféle ünnepi programok közül én kettőre voltam hivatalos. Délelőtt 10 órakor a Mátyás-templomban ünnepi szentmisén vettem részt, amit Paskai László bíboros úr celebrált. Ennek kapcsán szeretnék már elöljáróban is egy megjegyzést tenni. Itt is azt éreztem, amit a délutáni fogadáson, hogy nem volt különleges parádé, maga a rendezvény célja, az őszinte tisztelet dominált. A szentmisén az áhítat, a fogadáson a köszöntés.
17 órakor a Nemzeti Múzeum Kupolatermében gyülekeztek a vidéki meghívottak, közöttük én is. A mintegy 200 főből álló vendégsereget az egy hónapja házasodott ifjú hercegi pár fogadta végtelenül egyszerűen, de közvetlenül és sok szeretettel. Megnyitót a házigazda mondott, majd a jelenlevők nevében Glatz Ferenc, a MTA elnöke
köszöntötte az ünnepeltet, azt a világszerte ismert és elismert személyiséget, aki 85. születésnapján elmondhatja magáról, hogy az európaiság eszméjének harcosaként valami felemelőt és nemeset adott a 20. század végén az emberiségnek Habsburg György köszönte meg a jókívánságokat, majd maga az ünnepelt is szót kért. Dicsérte a népszavazás során bölcsen és céltudatosan döntő magyar népet, s a rá jellemző frissességgel - pedig ekkor már egy díszebédről érkezett - mondott elismerő és találó szavakat az egybegyűlteknek, akik mindnyájan koccintottak vele.
A város ajándékát, egy tűzzománc címert, egy jubileumi emlékplakettet és Tüttő István polgármester úr köszöntő levelét már az ünnepség elején elhelyeztem az ajándékok asztalán.
Számomra -pedig életem során nagyon sok hasonló reprezentatív rendezvényen vettem már részt - örökké emlékezetes marad ez az este. Talán azért, mert egy olyan embert köszönthettem a város nevében, aki túllépett származása és bátran mondhatom azt is, hogy korán (mindkét értelemben), s akinek az életében a cél és áz eszköz összefonódva vált nemessé. \\
Elmondta: Schmindt István Lejegyezte: Büki Erzsébet
Violetta a Kifutóban
November 28-án láthatta a közönség a TV2 Kifutó című műsorában Béli Violettát, a Mező Gimnázium tanulóját
- Hogyan kerültél a műsorba?
- Baráti bíztatásra vágtam bele a dologba. A műfaj nem volt teljesen ismeretlen számomra, hiszen tizennégy éves korom óta énekelek és táncolok. Igyekszem minden olyan lehetőséget megragadni, ami összefügg a szerepléssel.
- Mivel készültél?
- Koncz Zsuzsa egy számával, Madonna egy dalával, és Gloria Gaynor egyik általam kedvelt nótájával. A dalokat csak félig hallgatta meg a zsűri, aztán úgy döntöttek, a produkciómtól függetlenül én Zoltán Erikára hasonlítok, így azt kell előadnom Nem nagyon volt más választásom, a Szerelemre születtem című dalt kellett elénekelnem. Végül is volt egy alternatíva, Csepregi Éva, de az végképp távol áll tőlem.
- Hogyan zajlott a forgatás?
- Három alkalommal volt próba, közben fodrász kozmetikus, szabó vett mintát és méretet.
- Kicsit csalódottan beszélsz ezekről a dolgokról...
- Egy kicsit az is vagyok. A tévében szerepelni nagy csáberő, de én azt hiszem az ember mást vár egy szupernek mondott produkciótól. Giki, amikor a felvétel végén kiszedik az összes csatot a kellékesek, néhány perc múlva szinte letépik az ember műszempilláit, mert az másnak is kell. A Vágó István készítette riport pedig azért volt kellemetlen, mert a megbeszélésen egészen más kérdéseken egyeztünk meg. Valahogy olyan „lejáratásízé" volt az egésznek
- Megbánta, hogy jelentkezett?
- A fentiek ellenére sem, hiszen ez is egy megmutatkozási lehetőség volt, s aki ezen a pályán szeretne maradni, az nem hagyhat ki semmit.
D.É.
Zsuzsi és a Piszkos Tánc
November 24-én került sor a TV2 Kifutó című műsorának soron következő válogatójára, amelynek ismét volt kanizsai résztvevője, Maros Zsuzsanna személyében. A zsűri a Dirty Dancing betétdala mellett döntött a bemutatott három produkcióból. Arról sajnos még nincsenek pontos információink, hogy mikor láthatjuk mi, a nagyközönség a műsort, és benne Maros Zsuzsannát a Be my baby című dallal.
Haladó hagyományokat kíván ápolni a kanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ az „Alapítványok Hete" programsorozat egyhónapos időtartamra való kibővítésével - mondta Papp Ferenc igazgató az „Alapítványi Hónap"-ról tartott sajtótájékoztatón.
Mint elhangzott, a rendezvénysorozat keretében több alapítványi eseményt tudnak tartani, ezáltal nagyobb lehetőséget biztosíthatnak a városban működő civil szerveződések (alapítványok, egyesületek, baráti körök) számára, a lakosság felé való bemutatkozásuk érdekében. A program egyben szociális és karitatív jellegű is lesz.
Papp Ferenc szerint jelenleg körülbelül százötven alapítvány működik a városban, a segítségükkel szervezett programok a város legkülönbözőbb korosztályai számára kínálnak megfelelő szórakozást, élményt.
A HSMK egyik célja e hónap lebonyolításával, hogy a karácsony előtti hetek városi ünnepi hangulatához hozzájáruljon. A programokban sor kerül zenés mesejátékra, a Batthyány Lajos Gimnázium Diákszínpadának előadásában megtekinthető lesz Antigoné tragédiája. A programban szerepel a Körösi Csorna Sándor Altalános Iskola tanulóinak díszletterveiből készített kiállítás is. December kilencedikén szakmai nap keretében „A kultúra pénze 1998" címmel Csonka András, a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány igazgatóhelyettese tart előadást az érdeklődők részére.
December tizenötödikén kerül sor a Nagykanizsai Városvédő Egyesület Történet című könyvének bemutatójára, az est házigazdái szerepét Zsoldos Ferenc vállalta magára. Tizenhetedikén és üzennyolcadikán immár hagyománnyá váló rendezvényt tartanak a „Segíts, hogy segíthessünk" Alapítvány és a Vöröskereszt szervezésében. Első nap a „Gyermekek Karácsonya" című programban a kisgyerekeket, második nap az időseket várják a HSMK Kamaratermébe, ahol különböző műsorok keretében ajándékozásra is sor kerül.
Mint azt Papp Ferenc elmondta, a program főnavigátora a Családsegítő Központ lesz, s az ajándékozásokra a Zéta Kiskereskedelmi Részvénytársaság segítségével kerülhet sor. A programokban részt vesz Strub Dezső, Angyal János, Illényi Katalin is. Két hangversenyt is rendeznek két egymást követő napon, így tizenkilencedikén az Alsóvárosi templomban a Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói közreműködésével (vezényel Russay Olivérné és Simon József-né), valamint huszadikán a Felsővárosi Templomban a HSMK Vegyeskara és a Kaposvári Vikár Béla Vegyeskar tart karácsonyi koncertet (vezényel Katona Noémi karnagy és Zákányi Zsolt Liszt Fe-renc-díjas karnagy.
Sz. A.
| 10 ( KANIZSA - Se»ua*tjcc6
Koncz Tivadar nem tősgyökeres miklósfai. Felesége, házasságkötése révén került Miklósfára. Immáron húsz éve vallja otthonának, s úgy érzi, nemcsak ő szerette meg Miklósfa népét, hanem az ott élő emberek is befogadták. Koncz Tivadar négy éve a Miklósfai Városszépítő Egyesület elnöke.
- Ez egy egészen más világ, más felfogású emberek élnek itt, mint az én szülőhelyemen, Badacsonytomajban. El kellett telnie némi időnek amíg megértettem az itteni dolgokat, megismertem, miként gondolkoznak errefelé az emberek. Az őslakos miklósfaiak roppant szorgalmas, dolgos emberek, akik a két kezük munkájával teremtették meg, amijük csak van. Évtizedek óta mezőgazdasági termelésből származnak a bevételeik és ez bizony nem könnyű kenyérkereset.
- Miként kapcsolódott be az egyesület munkájába?
- 1989-ben hoztuk létre az egyesületet, nem politikai szándékkal, inkább azzal a céllal, hogy a Miklósfán élő embereket összehozzuk egy kicsit. Négy évig voltam az egyesület titkára, négy éve pedig én töltöm be az elnöki tisztet.
- Mi mindent sikerült megvalósítani ebben a nyolc évben?
- Talán mindenki tudja, hogy elsőre a faluházat építettük újjá, s ezzel megteremtettük annak lehetőségét, hogy az itt lakók kulturált helyen találkozhassanak egymással, hogy helyben is szervezhessünk ren-
dezvényeket, például bálokat, lakodalmakat.
- Miből sikerült megvalósítani ezt a régi álmot?
- Téglajegyeket adtunk el, s szinte minden család vásárolt ilyet. Emellett rengeteget dolgozott itt Miklósfa népe, van aki mestermunkát tudott vállalni, de mindig akadt segédmunkás is. A házat egyébként nemcsak felépítettük hanem üzemeltetjük is, igyekszünk az igényeknek. megfelelni. Nem csak zenés táncos rendezvényeknek ad otthont a ház, vannak más programjaink is, van egy jól működő nyugdíjas klubunk, a mozogni vágyó hölgyek esténként tornászhatnak Azok a férfiak akik erejüket kívánják fejleszteni, ma már egyesületi pénzből vásárolt gépeket tehetik ezt.
- Hány tagot számlál az egyesület?
- Ma már csak százat, igaz, ez egy nagyon aktív közösség, sokkal több mindenre képes, mint abban az időben, amikor még háromszor ennyien voltunk Főként a középkorosztályból kerülnek ki az egyesület tagjai, a fiatalabbak az ifjúsági klubban tevékenykednek
- Mekkora tagdíjat szednek?
- Havi száz forintot. De vannak olyanok akik ennél többet tudnak áldozni, egyébként ezt mindig tagjainkra bízzuk.
- Melyek a legnépszerűbb rendezvényeik?
- Természetesen a bálok ezek mindig közelebb hozzák az egyesület tagjait. Egyébként az egyesület által szervezett dolgok mindig meg tudják mozgatni az embereket. Képesek kimozdítani őket, még akkor is, amikor mind általánosabbá válik az, hogy az emberek közönyössé válnak otthonaikba húzódnak vissza. Itt, Miklósfán mindig tűzbe lehet hozni az embereket egy jó cél érdekében.
Egy ideje Kanizsa és Ko-vászna testvérvárosi kapcsolatai lanyhulnak, ám Miklósfa felelevenítette ezt. Tavasszal -
miután mi már fogadtuk őket -ellátogatunk Kovásznára, ennek szervezése folyamatban van.
- Egyszerre jellemzi ezt a városrészt a gazdagság és az elmaradottság...
- Valóban igaz, hogy jómódról árulkodnak a kiköltö-zők által épített ingatlanok, de se tisztességes járdák, se csatornahálózatunk nincs. Az elmúlt években keveset áldoztak erre a városrészre, de bízunk benne, hogy a csatornázásokat követően itt is rendbeteszik az utakat, és hogy végre úgy néz ki majd ez a városrész is, ami egy kertvárosrésztől elvárható. Ez egyébként egy nagyon szép fekvésű terület, s ha egyszer kiaknázásra kerülnének a gyógyvízkincsei is, maga lehetne a paradicsom. Ez utóbbi nemcsak ennek a városrésznek lenne jó, hanem egész Kanizsának, hiszen munkahelyeket teremtene, tőkét hozna a városnak Persze ez nagyon messze van, de még mesz-szebb is kerülhet, ha illetékes helyeken nem lobbiznak e cél érdekében megfelelő intenzitással.
- Mennyire egyeztethető össze az egyesületi munka a napi feladatok és a magánélet dolgaival?
- Sok megoldandó feladat vár mindenütt rám, de jó szervezéssel és biztos családi háttérrel minden megoldható. Itt, a Garancia Biztosítónál jó szervezéssel, és megfelelő kol-legális háttérrel minden kihívásnak eleget tudok tenni, otthon pedig sok segítséget és támogatást kapok
- Öntől eredeti végzettségét tekintve meglehetősen távol áll a mostani munkája...
- Eredetileg szervetlen vegyész vagyok, ám mikor idekerültem, ebben a szakmában semmiképpen nem tudtam elhelyezkedni. Éppen létszám-stopp volt ezeken a területeken, így aztán az Állami Biztosítónál helyezkedtem el. Ma már nem bántam meg a választásomat.
D. É.
1997. december 5.
Műszaki átadás a jövő évben?
Hol tart a Balatonszentgyörgy
-Kanizsa vonal vasút-villamosítása?
A terveknek megfelelően halad az augusztusban indult Balalon-szentgyörgy-Nagykanizsa-Mura-keresztúr villamos felső vezeték kiépítése - kaptuk az információt Illés Endrétől, a MÁV Nagykanizsai Vontatási főnökétől.
- Jelenleg a Balatonszentgyörgy-Nagykanizsa vonal építése folyik. A munkálatokat szakaszokban hajtják végre a Vasútvillamossági Kft. szakemberei. Zalakomártól indultak Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa irányába. Ennek az a fő indoka, hogy szakembereink a Zalakomá-ri állomást és annak térségét találták a legmegfelelőbbnek a beépítésre kerülő anyagok tárolására, továbbá motiváló tényező volt a vasútállomás befogadó képessége is.
- Eldőlt az is, hogy az alál-lomást a Billa Áruház mögötti területen alakítjuk ki, a rendszert két 25 kilovoltos feszültségű egység fogja táplálni, amely két irányban oldja meg a táplálást, egyrészt Balatonszentgyörgy, másrészt Gyékényes lesz a célállomás. Lényegében a már üzemelő, de terhelt balatonföldvári és kaposfüredi állomás közé épül be a kanizsai alállomás. A befejezés 1998. szeptember 30-ra várható, habár felvetődött az említett szakasz részleges üzembehelyezése is, mintegy kapcsolódva a jövő májusi menetrendváltozáshoz. Ettől az időponttól tervezzük indítani az Inter City szerelvényeket. Ezzel a jelenlegi személyszállítási idő Kanizsa-Budapest között egy órával csökkenne!
- Milyen a műszaki háttér?
- Akár holnaptól is tudjuk vállalni a plusz feladatokat. A szerelő és a műszaki állomány képzett. Folyamatban van a vizsgálatokat kitevő helyek kialakítása, szakembereink képzése is folyamatos. A műszerezettség milliós nagyságrendet ér el, ez is jól segíti a folyamatos átalakulást.
Bodor Béla
Mindent Miklósfáért
ÜW* december 5.
I
KANIZSA - Tfc^
I
11
Kedves Mikulás!
Nagyon várlak az idén. Egész évben jó és néha rossz kislány voltam. Azt bozz amit gondolsz, mert a rosszalködás miatt nem tudom mit kérjek.
Üdvözöl:
Gabika
Zrínyi Miklós Altalános Iskola
Nagykanizsa
Molnár Erika 3. o.
ilM 1 H<Jtvü U xi.
MIKI
Es mégis létezik a Mikulás! Évente egyszer hús-vér valójában eljön közénk, hogy szeretet hozzon, hogy hatalmas zsákjából szétosszon köztünk valami olyan csodát, amelyben más napokon igencsak hiányt szenvedünk. A gyermekkor addig tart, amíg hinni tudjuk, hogy évről évre eljön.
• Mivel tölti az év másik 364 napját?
- Mondhatnám azt is, hogy az Üveghegyen túl pihengetek, míg a manók az ajándékok készítésével foglalatoskodnak, de nem így van. Egy multinacionális cégnél vagyok területi vezető. Az év többi napjain ott dolgozom - válaszol Várfalvi Tibor, a Családi Iroda Mikulása.
• Hogyan lesz valaki Mikulás?
- Engem felkértek erre a dologra. Egy üzletben dolgoztam, amikor a Családi Iroda akkori vezetője megkért, és én elvállaltam. Ez még 1989-ben történt.
• Járt Mikulás-képzőbe?
- Sajnos erre még nincs lehetőség Magyarországon, vagy legalábbis Kanizsán. Itt a Mikulások önerőből készülnek a feladatuk ellátására. Amikor én elvállaltam, igyekeztem minden mesét és verset összegyűjteni a Mikulással kapcsolatban, hogy a gyerekek kérdéseire mindig tudjak felelni. Ma már vannak aranyos játékfilmek is e tárgykörben.
• Az ön ruhája eltér a többi kanizsai Mikulásétól.
- Igen így van. Ezt a ruhát én terveztettem, magam készíttettem, mert igazán zavart az a szokványos köpeny formájú ruha. Illúzióromboló, ha kilátszik alóla a civil viselet. Az én ruhám nadrágból és kabátból áll, hasonlít az Amerikában szokásosra, valamint a német Mikulások viseletére.
• Mindig ugyanazokhoz a gyerekekhez jár?
- Igen, többnyire visszajárok a családokhoz Ez azért is jó, mert így évről évre vannak közös dolgaink Megbeszélem a kicsikkel, mi történt azokkal az ajándékokkal, amelyeket tavaly vit-
tem nekik. Amikor civilben találkozunk, vagy netán látom őket, igyekszem megjegyezni, mit csinálnak, és amikor Mikulásként látogatok otthonukba, rákérdezek ezekre a dolgokra. Persze ők nagyon meglepődnek és innentől szentül hiszik a mesét, hogy én mindent látok Elmondom nekik, hogy van egy toronyszobám, és benne egy messzelátóm, és azon ál mindent látok, ami csak történik a világban. Az sem titok a gyerekek előtt, hogy van egy nagy piros könyvem, és én mindent beleírok, amit csak látok, és ezt a könyvet mindig magammal viszem. Egyébként ebben a könyvben vannak azok a kérdőívek is, amelyeket a szülők juttatnak el a Családi Irodába.
• Hány családot keres fel évente?
- Naponta tizet.
• Volt-e már nagyon furcsa kézbesítendő ajándék?
- Nem igazán. Bár nem szokványos, hogy egy kisfiú babát kapjon vagy mosógépet, de előfordult már ilyen. Arra is volt példa, hogy több szatyornyi ajándékot vittem egy jómódú családhoz.
• Egyedül jár mindenhová?
- Sajnos nincsenek kísérőim. Néha ez komoly nehézséget is okoz. A sötét autóból nem könnyű kikeresni az éppen soronkövetkező csomagot, ilyenkor elkelne a segítség. Nagyon körültekintőnek kell lenni, nehogy összecserélődjenek az ajándékok, de erre még nem volt példa.
• Hogyan fogadják az emberek általában?
- Amikor az autók ablakában, vagy saját visszapillantó tükreikben látnak meg, többnyire elkapja őket a nevethetnék Amikor a lakótelepi gyerekekhez megyek, és az utcán találkozom a nagyobbakkal, mindig igyekeznem kell, hogy baleset nélkül megússzam, ugyanis gyakran belémkötnek, ha hó van, az is előfordul, hogy megdobálnak. Ha kicsik jönnek az utcán, mindig megérdeklődöm, voltam-e már náluk, megkapták-e az ajándékukat, és ha igen, örültek-e neki? Mindig elbe-
szélgetek velük és olyankor úgy érzem, nagyon boldogok
• Hogyan fogadják a gyerekek?
- Volt már olyan, aki annyira türelmetlen volt, hogy kilopta az ajándékot a puttonyomból. Gyakran mondanak verset, énekelnek nekem, rajzokat adnak ajándékba. Amikor búcsúzom, kikísérnek puszit is adnak. Ez utóbbitól többnyire furcsán fintorognak, hiszen a szakállam szúrós is, kellemetlen is, de erről nem én tehetek. Egyébként minden családnál igyekszem eltölteni egy kis időt, játszunk az új és a régebbi játékokkal is, ezért nagyon hálásak a kicsik
• Megismerik civilben is?
- A szülők egyrészét jól ismerem. Az idén a temetőben találkoztam az egyik olyan családdal, akikhez visszajárok már két éve. Köszöntöttük egymást, aztán az apuka ekképpen fordult a kislányához: „Nézd itt a Mikulás bácsi, most mondd el neki szépen, mit szeretnél kapni." Az év többi napján is én vagyok a Mikulás l-l percre.
• Volt-e már valami malőr mi-kuláskodása idején?
- Egyszer a rossz látási- és útviszonyok miatt elkéstem, az apuka már szabályosan dühöngve várt. A szakállam és a ruhám majdnem letépte, és mindennek elmondott, mi több a pénzét is visszakövetelte, mert mire odaértem, a gyermeke elaludt. Végül aztán abban maradtunk, hogy másnap visszatérek, így is történt.
• Amikor kicsi volt, ön is várta a Mikulást?
- Természetesen. A szüleim az ablakba rejtették az ajándékot, én már feszülten figyeltem minden neszre, csak hogy meghalljam, mikor érkezik a Télapó. Az apukám kívülről megkopogtatta az ablakot, és én már rohantam is, egy mozdulattal tártam ki az ablaktáblákat és nyomtam ki a redőnyt, csak hogy lássam, legalább a Mikulás hátát. Torkom szakadtából ordítottam, hogy jöjjön vissza, de már senkit sem láttam,
D.É.
12
I
KANIZSA - \'TteéuU
1

1997 december 5.
wmmmi 1
:itxt
Iskolánkban régi hagyomány, megajándékozni a kisebb iskola-társainkat, és az óvodásokat.
Nagy izgalomban folynak az előkészületek a felsős és alsós osztályokban. Gyűlnek az ajándé-kocskák, készülnek a papírtélapók, és meglepetés csomagocskák. Előkerülnek a jelmezek, hiszen a Télapó mellől nem hiányozhatnak a Krampuszok sem. A kicsik körében nagy izgalom támad, mikor eljön az idő az ajándékozásra. Kicsit nekünk is visszatér az az idő, mikor mi vol-
tunk alsó osztályos tanulók. Hiszen mi is nagyon vártuk a Télapót, vajon mit mond nekünk, milyen lesz a ruhája, szakálla. Nekünk felsősöknek, sokat jelent hogy örömet tudunk szerezni társainknak.
Boldogan osztja a Télapó, és a Krampuszok az ajándékokat a megszeppent kisdiákoknak. Szemükben csodálat, kis félelem tükröződik. Boldog pillanatokat szerez a Télapó számukra, és számunkra is, hiszen tudjuk hogy ebben nekünk is jutott némi feladat.
A picik kedves énekkel köszönik meg a Télapó ajándékait. Kapcsolatunk az ovival ilyenkor is élő, hisz az alsósok színdarabbal és saját készítésű ajándékokkal lepik meg az apróságokat.
Reméljük ez a jó szokás megmarad iskolánkban, mert megajándékozni másokat nagy öröm.
Kiglics Anita Palini Altalános Iskola 8. osztályos tanulója
A kópé krampuszok
Kedves Mikulás!
Bárcsak, már december hatodika lenne! Úgy szeretnélek már látni, mert eddig titokban jártál nálunk. Én nagyon szeretem az ilyen ünnepeket, és szeretek ajándékot kapni. Ebben az évben is jól tanultam, és mindig szót fogadtam Anyunak. Mindenki azt mondja, csak a jó gyerek kap ajándékot. A rossz gyereknek virgács jut. Szeretném, ha megtöltenéd a csizmámat! Virgácsot, köszönöm szépen nem kérek. Már előre is köszönöm az ajándékokat! Szia!
Takács Lívia
Petőfi-Vécsey Ált. Isk.
Nagykanizsa
Télapónak!
Kedves Mikulás! Most is ugyanúgy izgalommal várom jöveteledet, mint a korábbi években. Az idén is kifogom fényesíteni a csizmámat, üszteletedre. Remélem kedves Télapó hogy már tudod, milyen ajándékra vágyom, és írd le egy levélre hogy nálunk jártál. Tudod Mikulás, úgy érzem az ajándékot megérdemlem, hiszen a tavalyi bizonyítványom kitűnő lett, és az idén sok ötöst szereztem már. Azért a biztonság kedvéért, ide írom neked milyen ajándékot szeretnék: Egy könyvet melynek címe: Márti kertészkedik. Csokikat és cukrokat is szeretnék.
Még egy kérésem lenne hozzád Télapó: Mint tudod van egy bátyám a Norbi, neki is hozzál ajándékot.
Előre is köszönöm ajándékaidat mindkettőnk nevében. Köszönöm!
Győrfi Éva Petőfi-Vécsey Ált. Isk.
Nagykanizsa
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy játékgyár. Eveken keresztül ott szorgoskodtak a krampuszok. Egyszer azt mondta az egyik, hogy mi lenne akkor, ha megtréfálnák a gyerekeket. Elkészítették a játékokat. Volt ott fejnélküli robot, keréknélküli motor, propeller nélküli helikopter és még sok rossz játék. Ekkor lépett be a Télapó a műhelybe:
- Te jó ég! Mi történt itt? Most mit viszek a gyerekeknek? El vagytok bocsátva!
Éjjel - nappal dolgozott, még este sem merte lehunyni a szemét, mert félt, hogy nem tudja rendbehozni a játékokat időben.
Közben a krampuszok nagyon rosszul érezték magukat, hogy így kitoltak szegény öreg Télapóval és a gyerekekkel. Ekkor top-
pant be a Mikulás és a segítségüket kérte. A kis gézengúzok örültek, hogy az öreg visszafogadta őket, s ezzel jóvá tehették tettüket. Közös erővel helyre pofozták a játékokat. Eljött a csomagolás ideje. Minden ajándékot dobozba tettek. Pár nap és hozzánk is ellátogat Miki. Remélem, hogy én is egy olyan dobozt kapok, melyben fantasztikus játék fog feküdni.
Bodó Zoltán - Rozgonyi 3. a
1997. december 5.
I
KANIZSA - IteÁuU
I
13
Barangoltam játékországban... Van-e játék kicsinek és nagynak? - kérdeztem Óperencián innen és
az Üveghegyeken túl... Bejártam a kerek erdőt, felmásztam az égig érő nagy fára is, és végre rátalál-
tam két nagy játékboltra. Dörzsöltem a szemem, mert mit látok? A boltok zsúfolásig telve játékokkal. Bizony az én gyermekkoromban is volt bőven, de ez már minden képzeletet felülmúl. El is határoztam, hogy kiugróm a meséből, és elmondom, milyen játékokat várhatnak a gyerekek Mikuláskor, Karácsonykor...
Nagyon nagy a választék, mindenki találhat kedvére valót. Olyan nincs, hogy valaki keres valamit, és azt nem találja. Jelentek meg újdonságok, hiszen a slágerek most is a reklámfilmekhez, filmekhez, mesékhez kötődnek. Ezekből pedig évente újak születnek, és a játékgyárak ugyanabban a pillanatban gondoskodnak arról, hogy a gyerekek el tudják játszani a hősök szerepét, vagyis rövid idő alatt a boltokba kerülnek. Ilyen újdonságok az új Szuperman, Hercules, Transformer, Ironman, Actionman, Star Wars, Robin és Batman bábuk. Nagyon menők a különböző repülő autók, és a hagyományos, csak száguldani képes matchboxok szinte szégyenlősen bújnak meg mellettük. Széles a skála a társasjátékoktól (Pocahontas, Betűtorony, Hotel, Rizikó) a plüss állatkákig, illetve papucsokig. Nem lehet kihagyni a sorból az örök nagy slágert, a Lego-t sem, ami a kis csomagolástól a legnagyobbakig^ várja az új gazdit a játékpolcon. És ott van még a lányok kedvence a Barbie-baba. Egyébként látszólag többfé-
le játék jut a fiúknak, mint a lányoknak. A lányok még mindig el vannak nyomva?... Dehát ebben a korban mindig is könnyebb a fiúknak vásárolni... Az árak a tavalyihoz képest nem emelkedtek nagymértékben, és akciók voltak, vannak, és lesznek... Az árak? Kétszázötven forinttól huszonötezer forintig. Mindenki találhat a pénztárcájának megfelelőt, főleg az akciós napokon. Ilyenkor persze jóval több a vásárló, mint máskor. Egyébként valóban mindenféle játék kapható. Igény, ízlés, és nem utolsósorban pénztárca szerint. És vannak a puzzle-ok is, amelyek nagy népszerűségnek örvendnek. Különben már beindult az ajándékozási láz. Nemcsak a magyar, hanem a még mindig jelentős számban érkező horvát szomszédok is komoly vásárlók maradtak... A játékok nagyon vonzóak, eredetiek amit nem lehet eléggé hangsúlyozni. A játékok mellett a sportszerek széles skáláját vonultatják fel a boltok. Akinek tehát játék a sport, az válasszon belőlük, hiszen hasznosak, esztétikusak és az ár is elfogadható. Mindent összevetve az idén nem panaszkodhatunk a kínálatra. És a pénztárca bírja-e? Ha időben megyünk és ügyesen válogatunk, akkor biztosan. Figyelni kell az akciókat, hogy még elérhetőbbé tegyük a gyermekek számára azt a világot, amely mindannyiunkban titkon létezik...
M. B.
AJÁNDÉKOZNI OROM
A könyv minden alkalomra ajándék, legyen az születésnap, névnap, vagy akár a szeretet ünnepe. A legkisebbeknek 300 forint körüli áron tíz-tizenkét-féle leporellóból választhatnak a könyvesboltokban. Vannak közöttük az ünnepekhez kapcsolódó kiadványok, mesék és állatokkal foglalkozók is. A négyéveseknek számos, szépen illusztrált mondókáskönyvből válogathatnak. A kicsit nagyobbaknak örömet szerezhetnek „A világ legszebb meséi" sorozta könyveivel. Ismét kaphatók Sicc kalandjai is. Ezeket a könyveket már kissé drágábban, ezer forint körüü áron vásárolhatják meg. A már olvasni tudó, a világ iránt érdeklődő gyermekeknek számos ismeretterjesztő művet kínálnak a könyvesboltok polcai, ezer-ezerötszáz forint körüü áron vásárolhatók meg ezek a kiadványok. Az egyik kedvenc, a Mini csoda sorozat kötetei 990 forintért kaphatók. A csíkos és
pöttyös könyvek mára teljesen eltűntek a boltokból, e sorozat ismételt kiadásai még váratnak magukra, így a könyvesboltokban nem igen tudnak könyvet ajánlani a kora üzenéves leányoknak. Az „Anne" sorozat könyvein kívül nem találtunk mást. A fiúknak Jules Verne könyveit ajánlották. Akik a kötelező olvasmányokat szeretnék beszerezni, szinte minden művet megtalálhatnak. Számos gyermekeknek készült kazettát leltünk, továbbra is vannak hangos mesék, két sorozat is kapható a Mesevilágból, amelynek darabjai háromszáz forint körüli áron kaphatók. A kicsiknek való zenekínálat kicsit szűkösebb, Halász Judit kazettáin kívül nem nagyon találtunk mást. Ismét kapható a Karácsonyi Csillagok és a Sztárkarácsony című összeállítás, emellett számos, régi klasszikus karácsonyi művet és új és újabb feldolgozásban is találtunk a boltok polcain.
SOKEREAMIA FIGURÁK
Gyönyörű karácsonyfadíszeket, gyertyatartókat lehet csinálni sóból és lisztből. Ajándékba is gyúrhatsz szüleidnek ötletes figurákat, ceruzatartót, dísztálat. Az elkészíthető tárgyak sokaságának csak fantáziád szab határt.
Hozzávalók: 1 csésze só, 1 csésze liszt, 1/2 csésze víz.
Keverd össze egy tálban a lisztet és a sót. Lassan adagold hozzá a vizet, hogy könnyen gyúrható legyen! Vedd ki a tésztát a tálból, és addig gyúrd, amíg teljesen sima nem lesz! Kpzben liszttel szórd, hogy ne ragadjon. Tedd a kinyújtott tésztára a sablont, és késsel vágd körbe. Hústűvel tégy rá lyu-
kat, amelyen fel lehet majd fűzni a szalagra. Rakosgasd tepsibe á díszeket, langyos sütőben szárítsd, majd sok színnel fesd ki őket.
A gyertyatartó készítésénél fakanál nyelével fúrj lyukat a gyertya helyének. Nyersen díszítheted gyönggyel, fonállal a művedet, ha telje-j sen kész,] fújd át hajlakkal, így tartós lesz.
14
I
KANIZSA - TMcO*
I
1997. december 5.
Télapóra várva
Dóra nyolc és fél éves, és néhány napja a városi kórház gyermekgyógyászati osztályának lakója.
- Miért vagy itt?
- Mert vért találtak a vizeletemben. A kezembe tett csövön keresztül naponta több alkalommal is kapok gyógyszert.
- Hogyan telnek napjaid itt a kórházban?
- Reggel felébredünk, játszunk a lányokkal, sakkozok a szobatársaimmal, néha tanulok egy kicsit. Este kapok a kezembe egy injekciót, aztán éjszaka elnevetgélünk.
- Szereted a néniket, akik ápolnak?
- Igen, nagyon kedvesek mind, igaz, én a legjobban a hosszú hajú nővérkét szeretem, azt hiszem, Erikának hívják. És szeretem még a Livi doktor nénit is.
- Nem hiányzik a családod?
- De, igen. Dávid, a bátyám Kaposváron tanul, vele egyébként is ritkán találkozom; most, hogy itt vagyok, alig látom. Hiányzik az anyukám is, aki miden nap bejön, munka után, de egész nap egyikük sincs velem. Igaz, anya minden nap a látogatás végéig marad itt.
- Várod már a Télapót?
- Igen, nagyon várom már. Jó lenne hazamenni innen addigra, de hát lehet, hogy nem sikerül.
- Mit kértél a Télapótól?
- Ajándékokat. Szeretnék egy kicsi, zenélő mackót és Télapócsokit, és szeretnék cukrot és csokoládét, igaz, nem annyit, mint a tesóm. Azért nem, mert tudom, hogy a sok édesség rongálja a fogakat. Egy kevés azért talán nem árt...
- Szerinted hol lakik a Télapó?
- Szerintem á Télapó a jegesmedvék között lakik. Amikor nem\' az ajándékokat hordja szét, akkor azon fáradozik hogy összeszedje azt a sok mindent, amit a gyerekek kértek tőle. Belerakja egy nagy zsákba, és amikor végzett, akkor lepihen.
- A szüleidnek mit hoz a Télapó, tudod-e?
- Azt nem tudom, de én szerettem volna az anyunak és a papinak ajándékot készíteni karácsonyra, de itt a kórházban nem lehet. Nem baj, majd elkészítem karácsonyra. Anyunak csomagot szerettem volna készíteni. Az apunak nem, ő nem él velünk. A papámat nagyon szeretem, neki majd készítek valamit.
D.É.
Miki, Miki, Mikulás, hova bújsz, hova állsz, mennyi aranyat találsz a csomagban?
Vár rád a gyerekcsapat, ide add, oda add a cukrot, a kosarat, gyere gyorsan!
Azt hiszed, nem láttalak a jegenyefák alatt? Lopództál egy nagy halom dióval a válladon!
Bármily csendben lépeget bakancsod a rét felett, minden gyerek észrevett az ablakból tégedet! .
Olyan ember vagy te, mint mi, csak az ég ruhádra hinti a havat, és ezüst, , csillogó hajad a füst.
Felhőből van a szakállad, szél tömi meg a pipádat, rókaprémből van a bundád, szeretettel gondolunk rád!
Kedves Télapó!
Én az idén egy Pocahontasos videót szeretnék egy játék szívpámát. És kérek még Tőled Mikulás csokit, és cukrot is. Nagyon szeretlek, kedves, hogy ilyen sok ajándékot hordasz szét a gyerekek között. Nagyon jó, hogy soha senkit nem felejtesz ki, és hogy semmit sem felejtesz el. Sokkal ügyesebb vagy, mint mi emberek, hiszen Te minden ajándékot megveszel, és egy éjszaka mindenhová el tudod vinni.
Az ajándékokért előre is köszönet:
Dóra
Kitesszük az ablakunkba a csizmát, a cipőt, mi meg addig elbújunk a sutban, hogy legyen időd
hozni mindenféle jót, mazsolát, mogyorót, s mikulások, gyerekek cinkostársak legyenek!
Megcsörren a mogyoró, puttonyodban, csuda jó! Mi már tudjuk, hogy te jössz, kócnadrágod csupa szösz!
Itt állunk megilletődve, míg a lábad törölöd le, jól tudod te, illik ez a mikulás-emberhez!
A kezedben alma, keksz, bezörögsz, bejöhetsz, tapsolunk, ámulunk, soha el nem árulunk!
Minden este feldíszíti csillagfény a homlokod, olyan ember vagy te, mint mi, csak pirosabb és nagyobb!
Bár lehetnék én
Amikor a két kislánytól elbúcsúztam és kifelé indultam, a kórház folyosóján gyerekek szegődtek a nyomomban. Kértek, vigyem el üzenetüket a Télapóhoz, mert ott nincsen telefon se posta, hogy kérésüket, üzenetüket eljuttassák az ősz öreghez. Egymás szavába vágva ki-ki sorolta, hogy játékot szeretne, fényeset és érdekeset, szépet és szebbet, cukrot és csokoládét... s ott a háttéreben egy aprócska fiú nagy barna szemét rám emelte. Halk szavai minden zsibongáson túl eljutott hozzám, s csak annyit mondott, ő egészséget szeretne... Bár lehetnék én a Télapó, vagy legalább egy Hópihe, hog kérését ott tolmácsolhassam, ahol nincs lehetetlen, ahol minden álom, és kérés teljesül...
O.É.
várva
Noémivel szintén a kórház gyermekosztályán találkoztunk. Betegágyánál ott ült édesanyja i$, aki a kis beteg minden kérését aggódva leste.
- Miért vagy itt?
- Kicsit úgy érzem, minden bajom van. Fáj a torkom, a hasam is. A gipszemet még a héten leveszik, a kezem talán már meggyógyult.
- Édesanyád egész nap veled van?
- Az anyu nem dolgozik, egész nap itt van velem a kórházban. A nővérkék is nagyon kedvesek, nincs is kedvencem, mindegyiket nagyon szeretem. A Barna Gyöngyi doktor néni nagyon kedves nekem, ő foglalkozik a betegségemmel is. Attila nővérke is kedves. De azért jó, hogy itt az anyu.
- Várod a Télapót?
- Én már egy ideje tudom, mert kilestem, hogy az anyu és az apu teszik a cipőmbe az ajándékokat és nem a Télapó. De én így is nagyon örülök. Nem okozott csalódást, hogy megtudtam, nincs Télapó, hiszen az ajándék így is meglepetés. Egyébként rég sejtettem már.
- Mit szeretnél kapni?
- Egy új kazettát a Game Bo-yomba. A cukrot és a csokit nem kívánom már.
- A szüléidet megajándékozod?
- Az anyunak veszek ajándékot, az apunak és a két bátyámnak meg készítek majd valamit.
- Mivel telik el itt egy nap?
- Csak fekszem, meg fekszem, aztán ha elunom, akkor beszélgetünk, meg fürdünk. Olykor látogatóba megyünk a többiekhez, bár ezt mostantól megszűnik, mert az influenza lehet fertőző is, és nem szeretném, ha a többiek is betegek lennének miattam. Különben meg szeretnék minél előbb hazamenni, mert Jenny és Ázim, a két kutyusunk biztos nagyon vár már engem. Perzse tudom, hogy csak akkor mehetek, ha meggyógyulok. Az az igazság, most vagyok életemben először kórházban, s nem olyan jó dolog ez. Például jó lenne, ha legalább fülhallgatóval hallgathatnék zenét, akkor az idő is gyorsabban múlna.
D. É.
1997. december 5.
I
KANIZSA - TtdaU
I
15
Csörög a vekker, kelnem kell. Megyek az oviba, mim mindennap. Anyuci mosdat, apuci oktat: jó legyél aztán, kisfiam!
Persze, jó dolog bemenni az oviba, várnak a barátok, barátnők - meg a dadus. Kati néni átölel, apuci meg -balra el... Itt vagyok, ez a mi birodalmunk. De nézzünk csak körül! Asztalok, székek, tisztára, mint a felnőttek világában, csak minden sokkal-sokkal kisebb. Meg a rengeteg játék. Mert az kell, fontosabb mindennél. Bár most a középső csoportban vagyunk, de Barbie még itt is hódít! Na persze a lányoknál... Bár igaz, ami igaz, némelyik tényleg varázslatos. Az egyik például menni és beszélni is tud!
De azt hiszem, mindenki itt van, mert a dadus becsukta az ajtót. Én a Réka mellett ülök, mert a múltkor is adott a csokijából. Kati néni Ferit hívja magához, mi pedig kérésére kört alakítunk köréjük. Jólesik tenni, amire kér, pedig nem is mondja erősen. Mégis, akármit mond, figyelünk rá, s tesszük, amit kell. Mert úgysem fog olyanra kérni minket, hogy bajunk eshet, ezt már jól tudjuk A felnőttek ezt úgy mondanák: „Biztonságban vagyunk". Pedig ez több. Eszünkbe sem jut, hogy bármi baj érhetne minket, s nagyon jól érezzük magunkat. Most is játszunk Mindig játszunk. Vagy ver-selgetünk: „Jákobnak volt hat fia, mind a hat csizmadia... " Ezt előadjuk tapsolva is, aztán dadus csak tapsol-gat nekünk - mi pedig visszatapsoljuk ugyanezt, (ő ugyan nem mondja, de mi jól tudjuk, hogy az ütemérzékünk -is - fejlődik ezzel...) És mindig dicséretet kapunk, igaz, akkor elmarad ha rosszul csinálunk valamit, de szidalmat sohasem Most például Hej, a Sárit játszunk. Én leszek az áru... Mármint odaguggolok a kofát játszó Réka elé, behunyom a szemem, a többiek pedig körben sétálnak és énekelnek. Majd valaki a dadus intésére meg akarja venni a „portékát," nekem pedig ki kell találnom, kicsoda ő?
Sikerült...
Pereg a játék, megy az idő. Bár ezt észre sem vesszük, olyan ügyesen irányítja dadus a „foglalkozást". Mert így hívják ezt - a felnőttek -, pedig nem is az Mert itt játszunk mindenfélét. Hol énekelünk, hol pedig elbújtatjuk ezt az éneket. Mármint Kati néni hol kinyitja a képzeletbeli hangládát, hol becsukja Ilyenkor pedig felerősítjük hangunkat, vagy némán, magunkban énekelünk tovább. Fokozatosan eljutunk a télhez is, olyankor pedig hideg van Tűzet is gyújtunk - persze képzeletben, hogy meg ne fagyjunk A tüzet pedig körül kell venni, s ezt tehetjük énekelve is. Télen pedig ki jön a gyerekekhez? Azt hiszem, erre mindenki tudja a választ. Nem, nem a nyuszi... Dadus most a Télapóról mesél nekünk, álljon itt e mese életünk e kis epizódjának hiteles lezárásául:
„Messze földön, hegyen-völgyön, kis házikóban, békességben éldegélt a Télapó. Csendes éjjel, december éjjel telirakta puttonyát mindenféle játékkal - melyeket a gyerekek kapnak tőle. Befogta kedvenc rénszarvasait a csengős szánja elé, s süvítve
Oviban járva
hegyen-völgyön át elindult a város felé. Örültek a rénszarvasok, hogy mozoghatnak, futottak is, mint a táltosok. Igen ám, de egyszer csak belebotlottak egy gödörbe, és eltörött a lábuk. Szegény Télapó! Épp csak hogy megbírta mozdítani a szánkóját, olyan súlyos volt a sok ajándéktól. Gondolta is magában: Hogyan menjek el a gyerekekhez, miképp vigyem el a sok ajándékot számukra? Épp hogy csak haza tudta vinni a szarvasait is. Lefektette őket jó puha szalmára, majd visszaindult nagy búsan a szánkójához. Ahogy ment-mendegélt, egy-szercsak elébe toppant két őzike:
- Mikulás, Mikulás! Hát te nem vagy a gyerekeknél? Mi lesz akkor velük? Ott sírnak az ablakokban!
Szomorúan válaszolt a Télapó:
- Hagyjátok el, őzikéim! Nagy az én bajom! Eltörött a szarvasaim lába, egyedül meg nem bírom elhúzni a nehéz szánkói.
Több se kellett az őzeknek, odaáll tak a szánkó elé:
- Köss be minket, Télapó! Úgy elviszünk, hogy észre sem veszed, már ott is leszel!
Be is fogta az őzeket a szánkó elé a Mikulás, meg is iramodott a szán nagy sebesen. Siklott a szán, hegyen át. völgyön át Már éppen megnyugodott volna a Télapó, mikor hirtelen felbukkant egy bogos tölgyfa. S amilyen félősek az őzikék, elkiáltotta magát az egyik:
- Ott a róka! - S azzal illa-berek, nádak, erek, futásnak eredtek.
Megint ott állott egyedül a Télapó. Állt nagy búsan, s azon gondolkozott, hogy tudná elhúzni a szánt egyedül. Ahogy állt és várakozott, egyszercsak felbukkant két tapsifu-les:
- Télapó, Télapó! Te nem vagy még a gyerekeknél? Nagy baj van -mind téged várnak, sírnak, rínak!
- Hagyjátok el, nyulacskáim, nagy bajban vagyok! Eltörött a szarvasaim lába, s nem bírom egyedül húzni a szánkót! Megkértem két őzikét, hogy segítsenek, de megijedtek egy bogos tölgyfa árnyékától, s itthagytak.
- Láttuk mi azt a két őzet futni, de ne aggódjál Télapó! Majd mi elhúzunk a szánkóddal együtt - felelték a nyulacskák.
Meg is indultak a szánkóval, nagy sebesen. Siklott a szán, hegyen át, völgyön át Már majdnem a városba értek, mikor feltűnt egy fenyőfa. Felkiáltott az egyik nyúl rémülten:
- Ott a róka! - S azzal rohantak hanyatt-homlok, árkon-bokron. Megint ott maradt nagy búsan a Télapó. Már nagyon nekikeseredett, mikor megszólalt felette egy csapat
- Télapó, Télapó! Hogy hogy még nem vagy a gyerekeknél? Minden gyerek az ablakban áll és téged vár!
- Hagyjátok el, drága galambocskáim! Eltörött a szarvasaim lába, s egyedül nem tudom elhúzni a nehéz szánkót! Őzek jöttek segíteni, de megijedtek egy tölgyfa árnyékától, s elszaladtak. Nyulacskák jöttek ek-~ kor, de ők is megijedtek, s ők is itt hagytak nagy bajomban.
- Sose búsulj Mikulás, segítünk rajtad! - Azzal megindultak a szánkóval a galambok. Igen ám, de minthogy madarak voltak, repülni akartak. Nehéz volt viszont a szánkó, mindig visszaesett a földre. El is kezdett jajgatni a Télapó:
- Jaj, jaj, drága galambocskáim! Tegyetek inkább le a főidre, öreg vagyok én már az ilyen zötykölődés-hez!
- Ha nem kellünk, el is mehetünk! - válaszolták sértődötten a galambok, s azzal otthagyták. Szegény Télapó pedig ismét ottmaradt egyedül, várva a csodára. S akkor mit látott egyszer csak a hóban?
- Hogyhogy, te még itt vagy az árokparton, Télapó? - s a Télapó ahogy odanézett, két csigát látott meg. - Minden gyerek csak rád várt, de már rég álomba ringatta magát! Nézd, a Göncölszekér rúdja is lefelé áll már!
- Lássátok kis csigácskáim, eltörött a szarvasaim lába, s nincs ki segítsen rajtam. Két őzike próbálkozott, de megijedtek egy tölgyfa árnyékától. Jött utánuk két nyuszika, de ők is megijedtek egy fától. Utánuk galambok segítettek volna, de azt a zölykölődést nem bírtam ki, így most ők is itthagytak.
- Ne búsulj, Télapó! Majd mi segítünk neked! - mondták erre a csigák.
- Ugyan hogyan tudnátok rajtam segíteni, kedves csigácskák? Hiszen sosem érünk oda!
- Lassan járj, tovább érsz! - válaszolták a csigák, s a Télapó belenyugodva a megváltoztathatatlan-ba, ráült a szánra, mely szép lassan megindult És szépen, nyugalmasan haladt hegyen ál. völgyön át A Télapó pedig közben elaludt Egyszercsak érezte, hogy megáll a szán, s felriadt Mikor felnézett maga előtt látta a várost. Gyorsan kiosztotta a gyerekeknek szánt ajándékokat így esett hogy abban az évben is kaptak ajándékot a gyerekek a Télapótól...
így volt, mese volt Aki nem hiszi, járjon utána... (Elmondta: Gaál Kálmánné)
Sz. A.
16
I
KANIZSA - We6cdá
I
1997. december 5.
Négy gyerekkel egyszerre beszélgetni mindig nehéz dolog, pláne a már nem gyerek számára. Most viszont olyan kisgyerekeket próbáltunk egy kicsit kifaggatni a Télapóról, akiket a Vécsey-iskola alsó tagozatos büszkeségei között tartanak számon:
A legszerényebb
- Zsemlye Nórának hívnak és második osztályos vagyok.
- Melyek a kedvenc tantárgyaid?
- Matematika, olvasás, nyelvtan, környezet. A többit is nagyon szeretem, de ezeket valahogy jobban... Azt nem tudom, hogy miért, de így van. Ebben az évben még nem kaptam rossz jegyet semmiből sem.
- Merre laksz?
- Miklósfán, a Szentendrei utcában lakom a szüleimmel és a testvéremmel együtt. Nagyon szép házunk van, nagy kerttel. Vannak állataim is, egy macskám és egy kutyám, de azt hiszem, egy picit jobban szeretem a macskámat. A kutyámat Rexinek hívjuk, míg a macskámat Rómeónak neveztem-el.
- Találkoztál már a Télapóval?
- Igen, az óvodában.
- Mit hozott neked tavaly?
- Egy babakocsit és egy könyvet.
- Hogyan vártad a Mikulást?
- Idén is várom, teszek ki csizmát is az ablakba. De nincs különösebb kívánságom, bármit hoz nekem, az jó lesz.
- Hol él szerinted a Télapó?
- Az északi sarkon él egy kis házban, és nagyon szereti a gyerekeket.
- Szerinted mit csinál a Télapó, mikor éppen nem viszi az ajándékokat a gyerekeknek?
- Fekszik az ágyán és alszik. Meg néha ad ennivalót a rénszarvasainak.
- Hány rénszarvasa van a télapónak, és hogy hívják ő^et?
- Nem tudom...
A legvidámabb
- Surányi Nikoletta vagyok, és első osztályba járok Kedvenc tantárgyam a környezet, a matematika és a technika.
- Technikaórákon mivel foglakozol legszívesebben?
- Gyurmával. Nagyon szeretem, mert bármit ki lehet alakítani belőle, csak nagyon oda kell figyelni, különben csúnya lesz.
- A közelben laksz?
- Nem túl messze lakom az iskolától, a Csengery úton van lakásunk Szüleimmel és középső csoportos ovis kistestvéremmel lakom ott.
- Szabadidődet hogy töltöd legszívesebben?
- A testvéremmel, Attikával ki szoktunk menni a Sétakertbe, és ott játszunk. Nagyon szeretünk például hintázni is. Jó lenne, ha anyu is ott lehetne olyankor, de neki dolgoznia kell. Babázni is szeretünk. Ha jó az idő, kivisszük a babáinkat is, ha meg rossz, otthon maradunk. Bár ilyenkor általában kuglizni szoktunk - leteszünk öt bábut, és ezeket kell elborítani egy kislabdával.
- Allatod van?
- Nincs, de nagyon szeretnék egy kiscicát. Idén ezt kívántam a Télapótól is, remélem, meghallgatja a kérésemet. Tavaly a testvéremnek egy játékpisztolyt hozott, nekem pedig egy babát.
- Találkoztál már vele?
- Igen, tavaly az óvodában. Körbeültünk a székekkel, és vártuk hogy megérkezzen. Amikor pedig meghallottuk a csengőjét, mindenki tudta, hogy megjött. Kiosztotta az ajándékait, aztán átkísértük a középső csoporthoz Otthon is járt nálunk, csak akkor nekünk el kellett mennünk anyával sétálnunk. De apa otthonmaradt, és beengedte St, heg az ajándékokat is. Sajnáltam is, mikor hazaértünk, hogy már elment, de nem akartam utána menni, inkább azt néztem meg, mit hozott...
- Hogy nézett ki, mikor az oviban találkoztál vele?
- Öreg bácsi, hosszú fehér szakállal.
- Szerinted hol él a Télapó, és mit csinál?
- Az északi sarkon él, és vagy az állatait eteti, vagy fekszik Néha a gyerekekre gondol, mert nagyon szereti őket.
A legravaszabb
- Mester Móninak hívnak, és harmadik osztályba járok Kedvenc tantárgyaim a testnevelés,
technika, olvasás. De legjobban a testnevelést szeretem.
- Miért?
- Mert sokat játszhatunk, például fogózunk. Sokszor vagyok fogó, de ez nem baj.
- Hol laksz?
Surányi Nikoletta 1. oszt. Petőfi-Vécsey Ált. Isk.
Mester Zsófia 3. oszt. Petőfi-Vécsey Ált. Isk.
Győrfi Éva 4. oszt. Petőfi-Vécsey Ált. Isk.
- Itt, a Csengery utcában.
- Találkoztál már a Télapóval?
- Igen, óvodában, meg egyszer otthon is.
- Otthon is találkoztál vele?
- Mikor odaérkezett hozzánk kopogott, meg csengetett. És akkor anyukám kiment üdvözölni őt, nekem pedig el kellett bújnom. De én mindenképpen látni akartam őt, úgyhogy leskelődtem.
- Mit láttál?
- Egy nagyszakállú, öreg bácsit, piros ruhában. Jó lett volna a rénszarvasait is látni, de azokat nem tudtam megnézni.
- És mit hozott neked?
- Nagyon sok csokit, mert azt szeretem.
- Honnan tudhatta ezt a Télapó?
- Biztos anyukám megmondta neki. De levelet is szoktam írni neki, meg a télapós könyvembe is be kell írni, hogy mit kívánok tőle. Talán onnan...
- Hol él a Télapó?
- Az északi sarkon, egy házikóban a törpékkel együtt. Azoknak segít az ajándékokat elkészíteni, vagy eteti a rénszarvasait.
- Hány rénszarvasa van a Télapónak, és hogy hívják őket?
- Nyolc, de a nevüket nem tudom.
***
A legidősebb
- A nevem Győrfi Éva, és a Teleki utcán lakom. Negyedikes vagyok, mindenből kitűnő. Nagyon szeretek olvasni, és ezért tulajdonképpen minden tantárgyamat nagyon szeretem. Az olvasási szeretetem miatt egy könyvet -meg persze csokit - kértem a Télapótól is egy levélben.
- Tavaly mit hozott neked a Télapó?
- Nekem egy kis sípot, a bátyámnak pedig - ha jól emlékszem - legót. De akkor sajnos éppen aludtam.
- Találkoztál valaha vele?
- Igen, az utcákon, meg a boltokban is.
- Hogy néz ki a télapó?
- Fehér szakálla van, piros és bundás ruhája, valamint lógó sapkája
- Hol lakik ő?
- Szerintem vagy a sarkokon, vagy a mennyekben. Ott éldegél a
\' manóival együtt, és egész évben válogatja a általuk készített ajándékokat a gyerekek számára. Meg persze ellátja a rénszarvasait is.
- Hány rénszarvasa van?
- Hat. A nevüket nem tudom, de utána fogok nézni. Biztos, hogy nagyon szép nevük van.
Sz. A.
im^bers. ( KANIZSA- nieácUó. ) 17
AKIKRE BÜSZKÉK LEHETNEK
„Tanulni nem csak jó, de érdemes is!" - az örökké érvényes idézet talán még fokozottabban illik arra a három kisgyerekre, akikkel a Rozgonyi utcai általános iskolában találkozhattunk: ***
( HORVÁTH ESZTER
- A harmadik osztályba járok. Nagykanizsai vagyok, a Corvin utcában lakom szüleimmel és testvéremmel együtt. Elég jól tanulok (A kislány szerénysége a kitűnő jegyeket takarja...), és elég jól is úszom, több jó eredményt értem már el.
- Bár mindenből kitűnő vagy, gondolom vannak kedvenc tantárgyaid?
- Persze hogy vannak. Ilyenek a magyar, a rajz, és a testnevelés.
- Miért pont ezek?
- A magyarórákon jókat olvasunk, és lehet szinte mindenből tanulni. A rajzot különösen kedvelem, mivel bármit rajzolhatok, s ha nagyon jól sikerül, még akár nyerhetek is vele. A testnevelés órákon pedig csupa olyan gyakorlatot végzünk, melyektől frissebb leszek, s ez nagyon jó érzés.
- Említetted, hogy rajzból nyerni is lehet. Te nyertél már valamit?
- Nem...(Tudomásunk szerint igen.)
- Iskola után mivel foglalkozol legszívesebben?
- Van, amikor előszedem a másnapi tananyagot, s megtanulok. De leggyakrabban a barátnőimmel szoktam játszani. Ilyenkor társasjátékozunk, vagy fogócská-zunk.
- Az úszást is említetted, mint kedvenc sportodat. Mióta is űzöd?
- Már jó pár éve. Nagyon szeretem benne, hogy egyrészt nem vagyok a legrosszabb, másrészt ha olyan jól úszom, a többi gyereknek is megmutathatom a tudásomat.
- Úgy tudom, már versenyen is elindultál...
- Ez igaz, többször is elindultam, különböző számokban Fűzfőn, Zalaegerszegen, Lentiben az ott megrendezett versenyeken. Elértem már több harmadik és egy második helyet is. Erre vagyok a legbüszkébb, függetlenül attól, hogy hány ellenfelem volt máshol.
- Gondolom az első hely a cél?
- Ezért edzek minden hétköznap. Remélem, most már hamarosan azt is sikerül megszereznem...
- Igaz, hogy még nagyon kicsi vagy, de mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
- Még nem tudom, mert van, amikor balerina akarok lenni, de van úgy, hogy úszó.
- Vannak példaképeid?
- Révész Kata.
( KALMÁR ANDRÁS \' )
- Én a Vlasits utcában lakom szüleimmel és lánytestvéremmel együtt. Nagyon jól tanulok eddig már több tanulmányi versenyen is részt vettem. Voltam például matematika-, nyelvtan- és környezetversenyeken. Igaz, eddig még az első háromba nem sikerült bekerülnöm, de a részvétel a fontos.
- Miért szeretsz ennyire tanulni?
- Mert nagyon jó. Például nagyon szeretem a játékosabb feladatokat megoldani.
- Hogyan tanulsz?
- Hazamegyek, majd először is a házi feladatokat csinálom meg. Ezekután átnézem a szóbeliket, s ha van megtanulnivaló - megtanulom.
- Szüleid is segítenek ebben?
- Németben segít néha anyukám, de úgy különösképp nem kell.
- Mindemellett nagyon jól sakkozol is...
- Igen, csapatban Péterrel együtt játszom (eredmények lásd ott!), egyéniben általában a középmezőny második felében szoktam végezni. De én hetente csak egyszer járok edzésre.
- Egy parti után mire gondolsz?
- Ha nyerek, természetesen nagyon örülök. Ha pedig vesztek inkább a következő meccsre gondolok, hogy majd ott győznöm kellene.
- A sok tanulás mellett marad idő a játékra is?
- Természetesen, labdázni szeretek, valamint a testvéremmel társasjátékomi. Ezenkívül vannak plüssállataim, autóim. De néha az udvaron is focizom.
- Gondolom, a barátokkal...
- Nem, egyedül is lehet. A kertkaput felhasználva nagyon jól lehet focizni.
- Mi leszel, ha nagy leszel?
- Állatorvos. Nagyon szeretem az állatokat, szeretnék rajtuk segíteni, ha betegek A legvégsőkig el vagyok szánva, hogy eljussam ide. Szüleim sem szólnak belé.
- Mennyire ismered az állatorvosok munkáját?
- Egyelőre nem nagyon. Persze pár dolgot már ismerek például ők oltanak, műtenek
- Saját állatod van?
- Van egy keverék kutyám, Bodrinak neveztem el.
j - Őt is meg szoktad vizsgálni?
- Nem, inkább elviszem az állatorvoshoz.
- Példaképeid vannak?
- Nincsenek.
* * *
( PŐLÖSKEI PÉTER )
- Negyedik osztályos vagyok jól tanulok, s sakk eredményeim is vannak már.
- Melyik a kedvenc tantárgyad?
- A matematika. Nagyon szeretek számolgatni nagyon nagy számokkal. Jó érzés megoldani egy nehéz feladatot, kiszámolni két külön számból egy harmadikat valamilyen műveleti sor végén...
- Végül is a sakk is közel áll a matematikához...
- Valóban, nagyon sok közük van egymáshoz. Mindkettőben kombinálgatni kell, kiszámolni különböző dolgokat. Csak persze a sakkban mindezt sokkal magasabb fokon, mint mondjuk tanórán.
- Milyen eredményeid vannak eddig?
- Csapatban Kalmár Andrással városi elsők, megyei harmadikak leltünk Egyéniben is elindultam már, ott is jó eredményeket értem el.
- Hogyan készülsz egy sakkversenyre?
- A normál sakkórákon kívül én még pluszban heti egy alkalommal eljárok külön edzésre is. Persze ez alatt nem a hagyományos edzéseket kell érteni, mivel mi nem súlyokat emelünk hanem sakkmeccseket nézünk televízión, vagy egymás ellen játszunk.
- Ki volt az eddigi legnehezebb ellenfeled?
- A Batthyány Kupán találkoztam egy lánnyal, szerintem eddigi ellenfeleim közül ő játszott a legjobban - meg is vert...
- Mire gondolsz, mikor esetleg kikapsz?
- Szomorú vagyok de ezt nem szabad kimutatni. Higgadtnak, nyugodtnak kell mutatnom magamat mindig. Ha győzök, akkor sem szoktam kimutatni...
- Mi leszel, ha nagy leszel?
- Még nem tudom.
- Van példaképed?
- Bagonyai Attila.
* * *
( KOVÁCS PATRÍCIA
Nemrégiben feltűnt egy új tehetséges kislány a kanizsai úszók között. Kovács Patrícia fiatal kora ellenére már több nemzetközi sikert tudhat maga mögött. A név
már több hírben is szerepelt, de ki bújik meg mögötte?
- A Rozgonyi úti Általános Iskola hetedik osztályába járok -vallja önmagáról. - Az iskolán és az úszáson kívül zeneiskolába is járok, ahol zongorázok és szolfést tanulok Általános és zenei iskolai tanulmányaimat is kitűnő eredményekkel végzem, s szeretném ezt tovább folytatni. Ezenkívül hittanra járok a Batthyány-iskolába. Egyébként oda szeretnék menni tovább tanulni.
- Ennyi munka után jut időd szórakozni is?
- Ha nem is túl sok de akad... Hétvégeken el szoktam menni a nagymamámhoz. Ha ráérek, sokat biciklizem, tévézem, olvasom. Ezenkívül van egy hegyi telkünk is a Rigóhegyen, Galambok közelében. Oda rendszeresen eljárok a családommal együtt. Él ott egy kuvaszunk, mely Blöki névre hallgat. Mondjuk nem olyan túl nagy, mint általában, de nagyon szeretem. Ha itthon vagyok, egy úszótárs barátnőmmel szoktam eljárni mindenfelé, bár erre nincs túl sok időm, mivel az úszás nagyon leköt. Már óvodában is sokat jártam uszodába. Már olt nagyon megszerettem az úszást. A felkészítő edzőm pedig látta, hogy valószínűleg jó úszó lesz belőlem. Ő javasolta, hogy maradjak meg ebben a sportágban. Ez körülbelül hét éve történt.
- Azóta számos eredményt elértél, melyekre vagy a legbüszkébb?
- Gyakorlatilag minden eredményemre büszke vagyok, hisz legfontosabb a versenyzés, s becsúszhat egy-egy rosszabb helyezés is. Már többször elértem különböző nemzetközi bajnoki címeket. Tavaly és idén rövidpályás vidékbajnokságon két számban is első lettem, egy számban pedig második. Másfél hét múlva országos felnőtt bajnokságon indulok, remélem, hogy sikerül jó eredményeket elérnem. Az edzőm mindenesetre bizakodó... Tulajdonképpen mindenfajta úszásnemet szeretek, de mellben vagyok a legjobb. Talán ezért is ez a kedvencem. Bár az úszás mellett kevés idő jut a tanulásra, azért mindent megteszek a jó jegyekért. Megpróbálom jól beosztani az időmet, s mindent ezalatt a lehető legtökéletesebben elsajátítani. Naponta olyan két-három órát töltök tanulással, ez általában elegendő szokott lenni. Nagyon szeretem a biológiát meg a testnevelést. Példaképeim Kovács Ágnes és Révész Kata.
Sz. A.
18
KANIZSA - TUÁuU
1997. december 5.
KISLÁNY NAGY HANGSZERREL
Lehet, hogy túlzásnak tartja valaki, de Katz Mariann az anyatejjel szívta magába a zene szeretetét. Sőt, még korábban, hiszen míg édesanyja a szíve alatt hordta - lévén zenetanai\' - a kis fejlődő magzat mondhatjuk úgy, már akkor közvetlen kapcsolatba került a zenével. Aztán a sok dúdoló, dalocska hatására és a már említett zene indíttatásból a kis Mariann érzékeny lett a muzsikára. Szinte természetes volt, hogy a zeneovi hűséges és lelkes tagja lett, majd iskoláskorba kerülve a zeneiskola következett. Édesanyja hiába zongoratanár, Mariannák a cselló lett a kiválasztott hangszere, amelyen már a kezdet kezdetén több hangról
elpengetett egy-egy dalt a szülők, nagyszülők, szomszédok örömére. Az csak természetes, hogy kiválóan tanul, verset mond és rajzol, énekel és persze zenél. Kis életének tanúi a megmondhatói, hogy mindem teljes intenzitással akar csinálni. Magnófelvételek őrzik egy-egy ünnepen, családi eseményen előadott verseit, dalait, rajzok sokasága a képi képzelőerő maradandó nyomait, eddigi próbálkozásait, gyermeki alkotásait.
Meddig jut a zenében? Majdani hivatása kapcsolódik-e hozzá? Ebből fog-e élni vagy zeneszeretőként és értőként "csak" érzelmi kapcsolatba kerti a muzsikával? Ki tudja...? Ma még
a szülők és a nagypapa cipelik a hangszert, de egyről a kettőre eljön az idő. . amikor ketten maradnak a csellóval és igazán bensőséges kapcsolatba kerül a kislány a zenével. Ha két-három év múlva egy kiskamasz lányt látnak az
utcán, a vele együtt növekedő hangszerrel a kezében, ő lesz a mai kis Katz Mariann - kicsit nagyobb kiadásban. Az a kislány, aki már az óvodában eldöntötte mi legyen a közvetítő eszköz közte és a muzsika között.
ELJÖ A TÉLAPÓ
Közeledik a Mikulás, Santa Claus, Télapó, Hóapóka ünnepe. Ezen ünnep alkalmából a világ minden gyermeke várja mindazon ajándékokat, melyet egész évben mutatott jó magaviseletéért kap. Erre készülnek a Palini Altalános Iskola gyerekei is, akik között évek óta szép hagyomány, hogy egymást ajándékozzák meg. A készülődésről Baj Ibolya, harmadik osztályos tanuló beszélt: ,
- Testvérosztályunk, a hetedik o.vztáy számára készítettünk ajándékokat, valamint szeretnénk egy műsorral kedveskedni az óvodásoknak. A műsor címe Télapó elutazik lesz, s arról fog szólni, hogy a Télapó fél a tavasztól. Közben azonban megérkezik a szél, mely felkapja a Télapót, s elviszi magával. Aztán otthagyja azzal, hogy jövőre találkoznak, s ekkor megérkezik a tavasz, aki szórja az ajándékokat. Az összes szereplő a saját osztályomból állt össze. Én például egy mackó leszek, aki beszélget a Télapóval. Ezen kívül megkérdezem a ta-
vaszt arról, hogy nekem mit hozott.\'
- Te hogy várod a Télapót?
- Remélem, hogy nem fog virgácsot hozni, mivel jó voltam. S ajánlom a gyerekeknek is, hogy jók legyenek.
- Tavaly mit kaptál tőle?
- Kaptam egy kis virgácsot, meg szaloncukrot.
- Találkoztál már vele?
- Igen, mikor még kicsi voltam. Csak megijedtem tőle, úgyhogy f elrohantain a szobámba.
- Hogy nézett ki?
- Nagyon nagy szakálla volt, és szemüveg rajta. Meg persze piros ruhája...
- Szerinted hol él a Télapó, és mit csinál olt?
- Jégországban él. Vannak kis manói, s velük közösen készítik a gyerekek számára az ajándékokat.
- Egész évben csak ezzel foglalatoskodik?
- Nagyon sok ajándék lesz ám...
Sz. A.
Euphorbia pulcherrima - MIKULÁSVIRÁG
November végétől tavaszig folyamatosan kapható a virágboltokban. Legkeresetteb - magyar nevének megfelelően - mikulás és karácsony Iáján. Díszét a jelentéktelen virágokat övező nagyméretű, piros fellevelek adják. A fellevelek másfél, kél hónapig, néha tovább is megmaradnak, és a sötétzöld, jellegzetesen erezett levelekkel együtt különleges díszei a téli lakásnak.
A mikulásvirág vízigényes növény. Mivel a laza szerkezetű talajt kedveli, ez pedig a fűtött lakásban gyorsan kiszárad, esetleg naponta meg kell öntözni. A gyakran kiszáradó növény elhullatja leveleit, esetleg piros felleveleit is.
Sokan szeretnék mikulásvirágukat a következő teleken i.s virágoztaini. A piros fellevelek elhullása után fokozatosan csökkenteni kell az öntözést, hogy a levelek mind leszáradjanak. A lombtalan növény 15 cm-re vágjuk vissza és májusig hagyjuk pihenni. Növényházakban ilyenkor az asztal alá fektetik a cserepekel. Így a föld szárazon marad, de a páradús levegő, a nedves környezet mégis érvényesül. Ennek pótlására lakásba 10-12 naponként meg kell nedvesíteni a pihenő mikulásvilágol, földjét is. Május közepén átültetjük friss, tápdús földbe, amelybe 1/4 rész hansági tőzeget keverjünk- Újra rendszeresen locsoljuk. Az új levelek megjelenése után kéthetenként tápoldattal i.s megöntözzük.
Akinek kertje vagy erkélye van. a nyári hónapokban nevelje a szabadban. Ilyenkor természetesen hozzá kell szoktatni a növényt a napfényhez és a szabad levegőhöz. „Kertésznyelven" edzeni kell. A kora őszi hűvös éjszakák beköszöntése előtt vigyük be ismét a szobába, különben az erős lehűlés levélhullást okoz. December elején várható a virágok é.s a piros fellevelek megjelenése. A mikulásvirág ugyanis rövidnappalos növény: akkor virágzik, amikor a napi megvilágítás 8-12 óra.
-—-¦-/ < 199?. december 5. KANIZSA — He/tul* 19

hajas szájas
Volt egyszer egy panda, úgy hívták, hogy Manda. Meleg volt a bundája, nem lett soha náthája. Az új divatot 6 alkotta: fehér-fekete foltokkal.
Hogy történetem végre elkezdjem Manda ebédelni ment. Fogynod kéne Manda! Ne menj a vadonba! Hizlal az a sok bambusz, így aztán le, sose fogysz!
Teli a bendő, eltelt az idő, s mert háza nincsen, a földre ledőlt.
Arra járt egy pille,
s Mandát farönknek nézte,
le-le röppent pihenőnek.
- Szép nagy tuskó, de puha! De sok rajta a moha!
S lám itt egy piros alma -s pille pandánk orrába harapa de erre még Manda is felriad.
- Mi^van pille, félre látsz? Régen voltál optikán?.
- Jé, hát ez nem is alma, hanem egy kövér panda!
Manda álma messze szállt, de haragos lett is ám!
- Ki zavarta meg álmom? Csúfos pille kiabál,
lába alig tartja már.
- De hájas vagy panda! Elfut tőled minden csorda!
- Téged, meg szellő is elfújna!
- Elfújna? ,
- Elfúj - a!
Manda egy levegőből, tüdő erejéből, elsöpörte a szárnyast.
Majd uzsonnázni ment, s hangosan dörmögte:
- Teszek arra a szájhősre!
így aztán kövér maradt Manda, de ez csöppet se zavarta.
Fehér Zoli 4. a. Rozgonyi u. Alt. Iskola, Nagykanizsa
december 6?
Minek ís az ünnepe ez Súgjad tueg gyorsan! Szerinted a Mikulásé? Hát igazad van, Miklós püspöké.
Örülünk mi gyerekek Mert idén újból Ellátogat hozzánk, Sok-sok új ajándékkal.
Hatalmas puttonyát
Tele rakja játékkal
Mit manócskái készítettek et
Minden jó gyereknek.
Bizony ám. de Rénszarvas nélkül Nem repül a szán Hozzánk gyerekekhez.
Ki is az a rénszarvas? Hát ki lenne más, Mint Mikulás szánhúzója ö segít Télapónak, Hogy repüljön a szán.
Most már cl tud indulni Mikulás A hosszú útra, de azért ne szomorkodjatok Ha még egy pár hetet kell várnotok. Hogy ideérjen messze földi házától.
Molnár Fríka 3.
a hóember
Répa orrom, szemem szén, éu vagyok a hó vezér.
PJros fazék fejemen, szeressetek gyerekek.
Söprű áll a kezemben, kopasz, mint a december.
Hóból vagyok, elolvadok, márciusban meg sem vagyok.
Dtmtinkn Dóra 2. a. Rozgonyi u. Ált. Iskola, Nagykanizsa
egyszerű ajándék
20 KANIZSA - TUáuU 1997. december 5.

messzire mennek?
A Művelődési Osztály koordinálásában, a Kína Alapítvány kezdeményezésére több kanizsai kisgyereknek van esélye arra, hogy Pekingbe illetve Sanghajba látogasson a jövő nyáron. Az előselejtezők már lezajlottak, a további válogatásra december hatodikán kerül majd sor, tudhattuk meg Kóczáné Horváth Piroskától, a Honvéd Kaszinó igazgatónőjétől. Ezen a válogatáson két ifjú táncos, Eszenyi Klára és Kővári Róbert, és négy majorett, Czobor Szandra, Golobics Anikó, Nándori Doris és Strényi Vera vehetnek részt a Honvéd Kaszinó csoportjaiból. A majorettek felkészítését Molnár Ágnes végzi, a táncosokkal Kócza Attila dolgozik együtt. Kóczáné Horváth Piroskától megtudhattuk azt is, hogy a kiválasztásra kerülő gyerekek egy hétvégi táborozáson vesznek majd részt, ahol a kínai mindennapokhoz elengedhetetlenül fontos dolgokra felkészítik őket, megtanulnak pálcikával enni, és a legalapvetőbb jeleket is elsajátítják. A gyerekeket három pedagógus és két alapítványi munkatárs kíséri majd el. Az elmúlt hétvégén Budapesten lezajlott tájékoztatón egyébként nagy elismeréssel szóltak a kanizsai jelentkezőkről, produkcióik színvonala magas szintű, a kívánalmaknak minden szempontból megfelel. A táncosok és a majorettek mellett a Fitnes Center négy növendéke, és a Templomtéri Iskola hangszeres szólistái, Dávidovicsné Géczi Zsuzsanna tanítványai, és Pongrácz Erika, a Miklósfai Általános Iskola tanulója vehetnek részt a válogatón.
KODÁLY ES KORA
A Kiskanizsai Általános Iskola "Kodály és kora" címmel rajz- és énekversenyt hirdetett a Nagykanizsán és környékén lévó általános iskolák tanulói számára. A Kodály Zoltán halálának harmincadik évfordulóján megrendezett művészeti versenyen szinte minden iskola képviseltette magát. Ez az érdeklődés, a fiatalokban élő versenyszellem örömre adhat okot, hiszen olyan nagy volt a beérkezett pályaművek mennyisége, hogy csak egy részét, a legjobbnak vélt alkotásokat tudták kiállítani. Az életkori sajátosságok figyelembevétele miatt alsó és felső tagozatos versenyként lett meghirdetve a pályázat, és ez az értékelést is nagy mértékben megkönnyítette. Az elvárások, a pályaművekkel szemben támasztott követelmények között szerepelt, hogy a vizuális képírás minden módja képviseltesse magát. Ennek következtében a kifejezési módok széles választéka jellemezte a bemutatott anyagokat. Silló Zsolt igazgató megnyitója után Sörlei Ibolya értékelte a pályamunkákat; „...Gazdag felületkezeléssel rendelkező munkák láthatók a kiállított anyagban. A hagyományos festészeti technikák különböző fajtái mellett kortárs képzőművészeti eljárások is ¦ megjelentek, mint a felrakás, vissza-kaparás, karcolás. A térlátástól az absztrakciós megoldásokig széles skálán mozognak a témák. A pályázat jellegének köszönhetően, mely a népdalok mondanivalóját próbálta a
belső világból a kivetített képvilágra absztrahálni, egy ritkán látott, a kortárs művészetben is csak most kibontakozó, feltárás alatt lévő felületnek a csíráit is láthatjuk. Külön örömet okozott, hogy a népi díszítő elemeket, mint jelrendszert, a gyermekek a maguk módján, a népművészek gondosságával vetekedő aprólékossággal foglalták munkáikba..." A rajzpályázaton a következő tanulók voltak a legeredményesebbek. Felső tagozat: 1. Balatoni Judit (Zemplén Gy. Ált. Lsk. 8/a), 2. Pere-di Judit (Péterfy S. Ált. Isk. 7/b), 3. Sáfrán Emil (Péterfy S. Ált. Isk. 7/a). Alsó tagozat: Megosztott 2. hely, Szabó László (Zrínyi M. Ált. Isk. 3/c), Lábodi Etelka (Palim Ált. Isk. 3/a), 3. Ziegler Anett (Körösi Cs. S. Ált. Isk. 4/b). A délutáni órákban zajlott az énekverseny, Dá-vidovits Lászlóné vigyázó gondoskodása mellett. A díjazottak: Zenetörténeti vetélkedő: 1. Lenti (Arany J. Ált. Isk.), 2. Palini Ált. Isk., 3. Zalaegerszeg (Apáczai Cs. J. Ált. Isk.). Népdaléneklés: 1. Bazsó Adrienn (Zrínyi M. Ált. Isk. 4.), 2. Re-zsek Edina (Murakeresztúr, Zrínyi M. Ált. Isk. 4.), 3. Hosszú Melinda (Zrínyi M. Ált. Isk. 4.). Kodály Bi-ciniumok: 1. Antalics Veronika (4.), Horváth Krisztina (5.) (Miháldi Ált. Lsk.), Megosztott 2. hely, Ughy Kata, Jóna Tímea (Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. Ált. Isk. 6.), Barna Anita, Dávidovits Adrienn (Kiskanizsai Ált. Isk.).
FOGÁSZATI VETÉLKEDŐ
1997. november 28-án a fogászati hónap eseményeként városi fogászati vetélkedőt tartottunk a Petőfi-Vécsey iskolában. Az iskolafogászat képviseletében dr. Róka Andrea köszöntötte a kisiskolásokat és vállalta a zsűri elnökségét. A játékos, gondolkodást és fantáziát is igénylő feladatokkal jól megbirkózott mind a 13 csapat. Legjobban a Péterfy iskola csapata szerepelt, második helyen a Petőfi-Vécsey, harmadik helyen a Palini iskola diákjai végeztek. A hat legeredményesebb csapatot a Hungária Biztosító jóvoltából ajándékkal jutalmaztuk és minden kedves diáknak piros almával, matricával köszöntük meg a részvételt. Várunk jövőre is benneteket!
Fognyüvö Manócska
A hétfői napom a legjobb napom! Akkor eszik legtöbb gyerek édességet. Bemegyek a gyerekek szájába, és addig nyűvönt a fogukat, míg az ki nem esik! Csudajó dolog ez! Főleg azokat a gyerekeket szeretem a legjobban, akik egész nap csokit, cukrot esznek- Viszont ki nem állhatom a fogorvosokat! Egyszerűen nyővöm a fogakat, és jön egy habos valami felém! Nagyon megijedtem. Azóta is csak rossz gyerekek szájában nyú\'vöm a fogakat. Lehet, hogy hozzád is elmegyek! Szia!
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A HEVESI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZATOT HIRDET
a város általános iskolás korú tanulói részére az alábbi korcsoportokban:
1-2. osztály 3-4. osztály 5-6. osztály 7-8. osztály
A vers kategória kötetlen, próza kategóriában a terjedelem max. 3 gépelt oldal..
Az egyes kórcsoportokban kategóriánként max. 3 pályamunkát várunk.
Beküldési határidő: 1998. március 1.
Cím: Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Hevesi S. u. 2.
Eredményhirdetésre és a díjak átadására 1998 májusában, a Hevesi Napokon kerül sor.
1997. december 5.

5
KANIZSA - TUiuU
21
VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT
1997. szeptember 25-én a diákság nagy lelkesedése kíséretében végre megalakulhatott a nagykanizsai DÖK (diákönkormányzat). A kezdeti hév nem látszik csitulni, sőt fokozódik.
1996 tavaszán a nagykanizsai önkormányzaton belül a Zemplén Győző Altalános Iskola nevelői egy országos ifjúságpolitikai pályázaton vettek részt, melynek eredményeképpen jöhetett létre e közösség. Életrehívói a helyi tanintézetek ifjúságát képviselik intézményenként, 2 résztvevőt delegáltak.
Minden hét csütörtök délutánja estébe forduló vitákat, javaslatok tömkelegét, értékes kritikákat, új barátságokat, információkat von maga után. A fiatalok komolyan, megfontoltan próbálják intézni ügyeiket, gyakorolni jogaikat, fejleszteni ítélőképességüket.
Mindez a nagy nyilvánosság előtt zajlik, mert a Városi Televízió Ifjúsági szerkesztőségének tagjai is állandó résztvevői a találkozóknak.
A Kanizsa Újság lehetővé tette a Melléklet felhasználását, amivel élt is az ifjú tollnokok csapata.
A vélemények szerint a nagy érdeklődés fő okai a következők:
- végre megismerhetik egymást az iskolák
- lehetőség tapasztalatcserére
- az általános iskolások sokat tanulnak a középiskolásoktól
- megtanulhatják a jogaik érvényesítésének lehetőségeit
- segítséget kaphatnak példákon keresztül egymástól, a patronáló felnőttektől
- közösen tartalmasabb programokat valósíthatnak meg.
A diákönkormányzatot segítő tanárok részéről is pozitív visszajelzések érkeznek.
Ok is jó ötletként könyvelték el a vezetők időszakonkénti találkozóját, ami már realizálódott is. Az idei évben 2 fontos tennivaló van
még hátra: - a Diákparlament lebonyolítása:
1997. december 11-én délelőtt 10 órakor a Zemplén Győző Altalános Iskola Színháztermében meghívott előadóink: Salamon Eszter, az MKM Ifjúsági Főosztályának vezetője; Simon Gábor, a GYIÉT korosztályi oldalának soros elnöke.
Meghívott vendégeink: Tüttő István polgármester, Göndör István országgyűlési képviselő, az oktatási-kulturális osztály dolgozói, az önkormányzat képviselői, a tanintézetek igazgatói és más rokon szervezetek tagjai.
A közel .háromszáz diákküldött ekkor fogja megválasztani (a saját maguk által elkészített szervezeti szabályzat alapján) a város diákpolgármesterét, alpolgármesterét.
A december végi évadzáró szilveszteri óévbúcsúztató megszervezésének oroszlánrésze már az új vezető.ségű diákönkormányzaté lesz. Eddig még mindig nyitott kapuk fogadták a valóban megalapozott tanulói kéréseket, akár a média, akár a szponzorok, tanárok, önkormányzati dolgozók felől.
A Városi DÖK-ot segítő két felnőtt, (Fenyvesné Belányi Marianna és B. Zalavári Ágota), a Zempléniskola pedagógusai: Góra Balázs és Sényi Zsóka megyei szintről segíti az itt folyó munkál. Mellettük nagy segítséget jelent értékes, játékos, korosztályorientált, népszerű, hatékony tréningjeivel Fata László, a Cserháti SZKI tanára.
Az eddigi tények mind azt bizonyítják, hogy az ifjúságnak valóban igénye van az önkifejezés ily módjára is, a demokrácia gyakorlására, a saját ügyeikben szereti, ha legalább a véleményét elmondhatja, s a rábízott feladatokat maximálisan igyekszik megoldani.
Minden társadalom célja, hogy vezetőik profi, hozzáértő, gyakorlott politikusok legyenek, de ide az út a már fiatalon elkezdett tanuláson, problémamegoldáson, ítéletalkotáson keresztül vezet.
Polgármester-jelöltek:
Csordás Hajnalka (Széchenyi), Kalotsa Gergely (Cserháti), Tóth Norbert (Batthyány).
Alpolgármester-jelöltek:
Matyasics Dóra (Bolyai),
Balatonyi Judit (Zemplén),
Imre Eszter, Krántcz Attila (mindkettő Körösi),
Kálovics Anasztázia, Kisfürjesz Nóra (mindkettő Hevest).
POLGÁRMESTER-JELÖLTEK
CSORDÁS HAJNALKÁNAK hívnak, 16 éves vagyok. A Széchenyi István Szakmunkásképző és Szakközépiskolában tanulok. Aktívan részt veszek a diákönkormányzat munkájában és az iskolai programok megszervezésében. Humán érdeklődésű vagyok. Kedvenc tantárgyam a magyar. Tanulmányaimat is ez irányba szeretném folytatni. Újságírói vagy történészi pályára készülök. Szabadidőmben szívesen olvasok és sétálok.
KALOTSA GERGELYNEK hívnak, és jelenleg a Cserháti Sándor Szakközépiskola II.c osztályos tanulója. Bár Keszthelyen születtem, s itt is élek, a Cserháti Szakközépiskola révén Nagykanizsát is szeretem, hisz időm többségét itt töltöm. A diákok érdekképviseletével, a diákjogi problémákkal eddig elég sokat foglalkoztam. A Gyermekbarát Mozgalom Gyermek Kormányában is szerepelhettem, s így országos szinten tudtunk eredményeket elérni. Ennek gyümölcse a Gyermekvédelmi Törvény, amelyet mi állítottunk össze. Sajnos kisebb nézeteltérések miatt és az intézmény belterjessé válása miatt elhagytam a mozgalmat, mert úgy éreztem, hogy nem azt a célt szolgálja, mint amit hirdet. Ezek után már csak regionális dolgokkal foglalkoztam, és az iskolánk diákönkormányzatát vezettem. Azt ok pedig, hogy polgármester szeretnék lenni az az, hogy a kanizsai diákok kezdeményezőkészsége engem ámulatba ejtett és szeretnék én is hozzájárulni ahhoz, hogy egy ilyen szervezet működhessen a városban, hiszen a közösségi életet ilyen szövetségekben lehet igazán gyakorolni. Nagyon remélem, hogy méltó vetélytársaim akadnak, hogy kiderülhessen ki tudná a lehető legjobban irányítani és segíteni a szervezetet. Egyet azonban nem szabad elfelejteni, hogy ez a tisztség nem jár előnyökkel és aki ezt elvállalja, annak csak munkája leszt több, érdeme nem!
TÓTH NORBERTNEK hívnak. A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolába járok. 17 éves vagyok. Azért indulok a Diákpolgármester választáson mert úgy hiszem, hogy kell egy ember aki összefogja a kanizsai diákságot. Megválasztásom esetén maximális támogatást várok mind a kanizsai képviselőtestülettől és vezetőségtől, mind pedig a diákoktól és az iskolavezetésektől is. Szeretném színes, érdekes és hasznos programokkal szolgálni a város tanulóit. Támogatni fogok minden kulturális célt szolgáló törekvést, és kiemelt helyen fogom kezelni a sportrendezvényeket is. Örömmel vettem észre, hogy a diákok helyzete napról-napra javul. Viszont el kell mondanom azt is, hogy még ezt lehet fokozni. Célom tehát, hogy a városi képviselőtestület és az iskolavezetésekkel közösen egy egységes és jogilag elismert diákságot teremtsünk meg. A megvalósításhoz mindenkitől fegyelmet és kemény munkát várok majd. Bízom benne, hogy sikerülni fog!
ALPOLGÁRMESTER-JELÖLTEK
Balatonyi Juditnak hívnak, a Zemplén Győző Általános Iskola 8. osztályos diákja vagyok. Az általános iskola után gimnáziumban szeretnék továbbtanulni. Nagyon sok minden érdekel. így a biológia, a művészettörténet, történelem, irodalom, tin magam is szeretek rajzolni, festeni, versekkel tolmácsolni a költők gondolatait, érzéseit, amelyek sokszor bennem újjászületnek. Azért indulok az alpolgármester-választáson, mert mindig is érdekeltek az emberek és azok a kapcsolatok amelyek mozgatnak bennünket. A demokrácia nem csak mint fogalom érdekel, hanem annak mindennapi használata is. Szeretném a tanulókkal jogaikat, „kötelességeiket" megismertetni, orvosolni panaszaikat, segítséget nyújtani számukra.
A nevem KÁLOVICS ANASZTÁZIA, és a Hevesi Sándor Általános Iskola hetedik osztályos tanulója vagyok. Ha megválasztanának alpolgármesternek, igyekeznék szülővárosomat szebbé tenni. Nagyobb erőt fektetnék még a város fontos intézményeinek felújításába is.
MATYASICS DÓRA vagyok, a Bolyai János Általános Iskola 8. g osztályos tanulója. Kedvenc tantárgyaim a magyar és az angol nyelv. Szeptembertől a Batthyány Lajos Gimnázium humán osztályában szeretnék továbbtanulni. Szeretem a zenét és a sportokat, 4 évig"fagottoz-tam is. Sok barátom van, szabadidőmben együtt járunk moziba, kirándulni. Alpolgármesterként fő célomnak fogom tekinteni a diákság jogainak védelmét és érdekeinek minél hatékonyabb érvényesítését. Szeretném megvalósítani azt a tervemet, hogy a város 12-16 éves diákjainak is kulturált szórakozási lehetőséget tudjunk biztosítani. Ezt egy városi diákklub keretében tudnám elképzelni. Ezért, ígérem, minden tőlem telhetőt megteszek! Ehhez kérem bizalmatokat a december 1 1-i választáson.
KANIZSA - Sp^tt_
NOTESZLAPOK...
22 . :
LABDARÚGÁS Keserű a szőlő?
- Nem titkolták az Olajbányász FC NB I/B-s labdarúgócsapatának vezetői és játékosai, hogy szeretnék szépen zárni az őszi bajnoki sorozatot, s erre minden esélyük meg is volt, hiszen az utolsó fordulóban hazai pályán, kámzsái közönség előtt léptek pályára Agi-csék. A szép búcsú azonban elmaradt, mivel a gárda 2:1 arányban maradt alul a Dunaferrel szemben. Már az első játékrészben is döcögött a szekér, hiányoztak a gólok, míg a másodikban a vendégek egyértelművé tették a találkozót. Azt nem mondhatjuk, hogy nem akartak, nem hajtottak Horváth Gyuláék, azt viszont igen, hogy ha a helyzeteiket nem tudják megfelelően értékesíteni, csak hasonló eredményre számíthatnak. Egyik érdekessége volt az összecsapásnak, hogy a meccs utolsó percében, az egyik szabadrúgásnál még Czigóth kapus is felment az ellenfél kapuja elé - kockáztatva, üresen hagyva így a sajátját -. hogy hátha az ő fejesével menti meg az egyik pontot az Olajbányász. Nem így lett! Sajnos az utolsó három fordulójának mérlege .ezek ismeretében semmi örömre nem ad okot. ugyanis pontokat hullajtottak el a Nyíregyháza ellen, hazai környezetben, majd nem kímélte őket a szegedi együttes, s most a Dunaferr elvit-
KÉZILABDA
A DÖNTETLEN ELÉGEDETLENSÉGET SZÜLT...
Zala megyei rangadóra, két szomszédvár találkozójára került sor Nagykaiúzsán. az Olajbányász csarnokban november 29-én, amikor a N. Olajbányász KC NB I/B csoportos női kézilabdacsapata mérte össze tudását a Zalaegerszegi Kézilabda Klub együttesével. Először úgy tűnt, hogy az egerszegiek biztosan nyerik meg a mérkőzést, majd a kámzsái lányok kezébe került az irányítás és a vezetés, de a győzelmet kiengedték a kezükből és meg kellett elégedniük az egyik pont megszerzésével.
N. Olajbányász KC-Zalaegerszegi N.K.K. 24-24 (12-12)
Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Fancsali, Hegyi
Olajbányász: Nagy - Gombóc 10, Tóth 3. Horváthné 3, Vass 3, László 5, Kiss. Csere: Horváth N. (kapus), Kámán. Edző: Varga József.
Varga József: Ajándékba adtunk egy pontot a zalaegerszegieknek, már megnyert meccset engedtünk ki a kezünkből.
TOVÁBBRA IS GÖDÖRBEN AZ IZZÓ
A N. Izzó SE férfi kézilabdacsapata hazai pályán lépett pályára az
te Nagykanizsáról mind a három bajnoki pontot.
Madár Gábor edző: - Valóban igaz az, hogy ha győzelemmel tudtunk volna zárni ezt a félszezont, akkor kellemesebben telt volna el a hosszú, téli pihenő, ezt azonban nem sikerült elérni. Úgy éizem, hogy a csapat ennek ellenére megpróbált mindent megtenni az őszi zárófordulón. Valószínű másképp alakult volna a játék összeképe, ha a bíró megadja az első gólunka! is. Keserű egy kicsit a szánk íze, a félév tapasztalatait értékelve, meg kell próbálnunk a tavasszal majd a hiányosságainkon javítani. A gólhelyzetteremté-seihk megfelelőek, a kihasználásuk viszont rendkívül gyenge, elsősorban ezen kell változtatnunk. A labdarúgást gólokra játsszák - köszönt el a mester.
KÉZILABDA
Krichenbaum ismét villogott...
Mezt és szívet is cserélt?
A N. Izzó SE férfi kézilabdacsapata a hét végén hazai pályán a Tököl
l
elmúlt pénteken, mégpedig a Tököl együttesét fogadta a NB I/B-s bajnoki mérkőzésen. Az ellenfél csapatában pályára lépett Krichenbaum Tibor is, aki Kámzsán élte meg az Izzó első osztályú fénykorát és bukását is...
Jól kezdett a hazai csapat, Bazsó, Berta, Rodek, Hungler is eredményesen játszott, így a 16. percben már ötgólos előnyre tettek szeri. Ekkor még abban a hiszemben volt a csapat edzője: Ojtó Tamás és a kö-zönség is, hogy ez egy „sima" találkozó lesz a hazaiak javára. Nem letl az! A kanizsai fiúk megmutatták, hogyan kell hét gólt kapni úgy, hogy csak kettővel válaszolnak (12-12).
A második játékrészben folytatódott a hazaiak góliszonya és a „Kri-ki" vezetésével a vendégek szárnyalása olyannyira, hogy a Tököl gárdája a 42 percben már öt góllal vezetett. Egy rövid időre feljavult Ro-dekék teljesítménye, s ebben közrejátszott az is, hogy kapusuk. Nagy-vizeli végre fogott is valamit.. A kétgólos (21-23) hátrányt azonban nem tudták tovább csökkenteni, sőt a végjátékban újra az ellenfél, a tö-köliek nyújtottak többet, aminek eredménye az Izzó részéről ezúttal is egy vereség.
N. Izzó SE-Tököl 25-30 (12-12)
Olajbányász-csarnok. Jv.: Babicz-ki, ifj. Belső. NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés.
N. Izzó: Nagyvizeli - Cseh, Felde 11, Berta 1, Bazsó 4, Hungler 2, Rodek 7. Csere: Bánlaki, Sziva. Edző: Ojtó Tamás.
együttesét fogadta bajnoki találkozón, s a vendégek csapatában egy régi ismerősre bukkantunk Krichenbaum Tibor személyében. A kámzsán „Kriki-ként" népszerű kézilabdás meghatározó játékosa után elismerés jár, s nagy része volt abban, hogy a vendégek legyőzték az izzósok csapatát.
Krichenbaum a kanizsai éveivel bevéste magát a sportot szerető és a kézilabdázás! figyelemmel kísérő emberek tudatába, részese volt a Tungsram majd az utód, az Izzó nagy menetelésének és hanyatló szakaszának is.
- Merre vagy, hogyan telned napjaid? - kérdeztük meg Krichenbaumot.
- Versesen élek, s mint ahogy a példa is mutatja, a toköliekkel kézilabdázom a második vonalban. Amikor Nagykanizsáról eligazoltam, egy félévet Székesfehérváron játszottam az NB I-ben, elégedetlenek voltak velem szemben, így továbbálltam. Nem azon a poszton szerepelhettem, akol igazán jól éizem magam, s nem azt játszatták velem, amit tudok. Más volt a kollektíva is...
- Az igazi szép időszak téged Kámzsán köt. \'
- Valóban. Nekem felejthetetlen marad a Kuzmicsowal, Kumstával,
1997. december 5.
Rodek Attilával, Kálóczy Lacival és az akkori csapattársakkal eltöltött szép évek
- Székesfehérvárról hova mentél tovább?\'
- Tökölre igazoltam, ahol lassan már egy éve vagyok.
- Közben megjelentél Fonyódon is, mint edző.
- így igaz, Budapestről lejártam Fonyódra edzéseket vezetni, többek között azért is, mert a barátnőm ott kézilabdázott. Két hónapot töltöttem el trénerként, de mivel nem tudlak fizetni az útiköltségemet, ezért elváltak útjaim a fonyódiaktól. Jól. éreztem magam pedig a lányokkal, úgy érzem rengeteg olyan dolgokat megtanítottam nekik, amit én tudok. Sajnálom, hogy anyagiak miatt bukott meg ez a tevékenységem.
- Milyen érzésekkel jöttél vissza a megszokott kanizsai csarnokba játszani?
- Őszintén megmondom, hogy új csapatommal győzni jöttünk, amit vé-¦gUl el is ertünk, s külön öröm szamomra, hogy találkozhattam ezúttal is a fiammal, aki itt él a városban. Nagyon sok sikert megéltem én már ebben a csarnokban, s talán most sem vallottam szégyent! - búcsúzott el Krichenbaum, Kriki, a „király".
Deregi László
SAKK
TOVÁBBRA IS LÉPEGETNEK ELŐRE...
N. Izzó SK-Paksi Atomerőmű SE 8,5-3,5
Nagykanizsa, NB I-e.s csapatmér-kőzés
A negyedik fordulóban hazai környezetben ült asztalhoz a N. Izzó Sakk klub NB l-es sakkcsapata a Paksi Atomerőmű SE ellen. A Ribli Zoltán vezette kamzsaiak újabb bravúrt értek el, s magabiztosan, megérdemelten győzték le a jó játékerővel rendelkező „atomvárosiakat".
Egyéiú eredmények (alul a hazai, kanizsai sakkozók). Ribli - Ács döntetlen. Faragó - Csom 1-0. Van Mii - dr. Hazai 1-0. Horváth P. -Dumitrache 1-0, Krulti - Vidéki 0-1. Végh - Molnár döntetlen. Szilágyi - Mészáros 1-0, Bagouyai — Siklósi 1-0, Sziva Erika - Tóth döntetlen. Bodó - Gosztola döntetlen.
ÚSZÁS
Nemzetközi úszóversenyen vett részt a csehországi Znojmo városában a nagykanizsai CWG-NVSE úszóinak egy csoportja, Meiszterics László edző vezetésével. A meghívásos tornán remekeltek a kámzsái versenyzők, Kovács Patrícia volt a legeredményesebb: egy aranyat és egy ezüstöt szerzett, de dobogós helyezést én el korosztályában Deregi László és Silló Mátyás is.
Flumbort - Berkes döntetlen, Papp - Tancsa 1-0.
TÚL SZÉP LETT VOLNA
Nem sokat pihenhettek az első osztályú kanÍ7.sai sakkozók, mivel a paksiak ellem találkozó másnapján már újra bajnoki meccset játszottak Budapesten, a listavezető Elektromos ellen. Az elsődleges cél - a rájátszás első nyolc csapata közé kerülés - felé jól haladnak, annak ellenére, hogy a fővárosban ezúttal nem sikerült a bravúr.
Elektromos-N. Izzó Sk. 6,5-5,5
Egyélű eredmények, hátul a kanizsaiak: Pintér - Ribli döntetlen. Horváth Cs. - Faragó döntetlen, Horváth J. - Van Mii döntetlen, Bö-röcz - Horváth P. döntetlen, Péter -Krutti döntetlen, Dely - Végh döntetlen, Estrada - Schneider 1-0, Dőry - Szilágyi P. 1-0, Bokros -Bagonyai döntetlen, Grábics - Sziva döntetlen, Kiss G. - Flumbort 0-1, Kiss F. — Papp döntetlen.
Eredmények:
100 méteres mellúszás (83-84-ben születettek) leány: 1. Kovács Patrícia, 1:18,11, fiúk: 3. Deregi László, 1:15,77.
100 m pillangó, leány: 3. Kovács Patrícia, 1:12,10.
100 m pillangó, (1985-86), fiú: 3. Silló Mátyás, 1:13,43.
100 m gyors: 6. Silló Mátyás.
100 m mell (1985-86):^. Domina Tamás. 1:26,33.
100 m gyors (1985-86), leány: 6. Molnár Mariann, 1:08,93.
—................................-¦¦ / ^ 1997. december 5. KANIZSA - Sfuvtf 23

LABDARÚGÁS
N. Olajbányász FC-Dunaferr SE 1-2 (0-0)
Nagykanizsa, Olajbánysz stadion, 1500 néző. Jv.: Szabó J.
NB I/B-s labdarúgó-mérkőzés. Olajbányász: Czigóth -Kiss, Pálfi (Gersics, 72. p.). Horváth J., Agics, Kovács L, Csörnyei (Gordián, 64. p.) Visnovics, Somogyi (Farkas, 55. p.), Horváth Gy., Horváth L. Edző: Madár Gábor.
Lendületesen kezdték a játékot a csapatok, a hazaiak közül Horváth Gyulának, míg a vendégektől hamarosan Ruppertnek akadt helyzete, de az első igazán figyelemreméltó gólszerzési lehetőséget a hazaiak csatára, Horváth Gy. hagyta aki a 35. percben. Az első játékrészben nem bírt egymással a két gárda, de a Dunaferr megérezte, hogy van keresnivalója Nagykanizsán, s erőfölénye az 55. percben gólt is eredményezett Tököli révén, (0-1). A Dunaparti együttes a megszerzett
előnye birtokában sem állt le „bekkelni", hanem a 77. percben tovább növelte előnyét: bár Czigóth még bravúrral mentett egy kapura tartó labdát, a kipattanó pettyest Tököli a hálóba helyezte, (2-0). Mindent egy lapra feltéve támadott a hazai csapat, s bizony erősen tiltakozott a közönség, amikor a 80. percben Horváth Gyula hiába lőtt a hálóba, a játékvezető les címén érvénytelenítette a találatot (!). A becsületgól azonban megszületett az Olajbányász részéről a 88. percben: Gordián kapufája után Horváth Gyula nem hibázott,\'(1-2).
Madár Gábor edző: - A Dunaferr igazolta hírnevét, rettentően jól kontrázott, mellyel szemben mi csak mezőnyjátékot tudtunk felmutatni, kevés gólhelyzettel. Nem tudom, ha az első gólunkat a játékvezető megadta volna, hogyan változik meg az eredmény... A véghajrában kicsit még felforrósodott a játék és a levegő, a helyzetlehetőségeinket azonban akkor sem tudtuk értékesíteni.
TEKE
A XXXVII. ZALAI
OLAJ KUPA CSAPAT-EGYÉNI VERSENY KIÍRÁSA ÉS SORSOLÁSA
A verseny ideje: 1997. december 6-7; december 6. (szombat) 10.00-16.00 óráig; december 7. (vasárnap) 9.00-14.00 óráig
A versenybíróság: elnöke: Bende József; elnökhelyettes: Németh István; titkár: Balogh Antal; tagok: Szálai Géza, Biczó László, Majoros Istvánná.
A verseny védnökei: Kudela József, a MOL RT Bányász Szakszervezet elnöke, Pa-czuk László, a MOL Nagykanizsa Bányászati Üzem igazgatója. Illés Miklós, a ROTARY RT elnök vezérigazgatója. Kovács Tibor, a Kanizsa Sörgyár vezérigazgatója.
Sorsolás:
1997. december 6. (szombat):
10.00-12.00-ig SZÁNK not- ZTE ZÁÉV not
12.00 órakor ünnepélyes megnyitó
12.15-14.15-ig BÁZAKE-RETTYE-SZANK férfi 14.15-16.15-ig LOVÁSZI-GELLÉNHÁZA férfi 1997. december 7. (vasárnap):
9.00-11.00-ig K. SÖRGYÁR női-NAFTA LEN-DAVA női
11.00-13.00-ig K. SÖRGYÁR férfi-NAFTA LEN-DAVA férfi
Díjazás:
NŐK 1-2. csapat tárgyjutalomban,
FÉRFIAK 1-2-3. csapat tárgyjutalomban,
EGYÉNI: NŐK 1-2-3. helyezett tárgyjutalomban,
FÉRFIAK 1-2-3. helyezett tárgyjutalomban részesülnek.
pályatestenként 1-2. 3-4. Díjat kapnak még: A legjobb zalai felnőtt versenyzők.
A verseny neme: 100 vegyes gurítás.
A versenyen a MATESZ érvényben lévő szabályai a mérvadóak.
13.20 órakor ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS
KOSÁRLABDA
ÉRTÉKES GYŐZELEM
MÁV NTE-IKARUS 82-74 (43-35)
MÁV NTE csarnok. 150 néző. Jv.: Verbényi, dr. Szakáll. NB I „B" csoportos női kosárlabda-mérkőzés.
MÁV NTE: Torna 19/3, Si-monné 7/3, Joó 20, Lackner 5/3, Zsolnai 24. Csere: Bedő 7, Gróf. Edző: Kovács Nándor.
Az első félidőben mutatott játék és eredményesség alapján arra számított mindenki, hogy - bár nem játszottak kiemelkedő formában a kanizsai lányok - nem lehet gond a győzelem megszerzésével. A második játékrész elején aztán akadozott a hazai gépezet, a kapkodást és pontatlan befejezéseket kihasználták az Ikarus játékosai, fokozatosan feljöttek. Rendezték azonban soraikat Zsolnaiak és a palánk alatti játékuk és „gólképességük" feljavult, így végül hozták az elvárt eredményt, a győzelmet.
Kovács Nándor edző: - Közepes teljesítménnyel is tudtunk merni, az első félidő első tíz percében szerzett előnyünket meg tudtuk végül is tartani. Amikor a legjobban kelleti, akor azért még tudtunk újítani, s ez elég volt a győzelemhez-
Hévíz-Kanizsa KK-DKG EAST 91-107 (37-53)
Hévíz. 100 néző. Jv.: Zsigmond. Stickel. NB Il-es férfi kosárlabda-mérkőzés
Idegenben is bebizonyította a kanizsai csapat, hogy remek játékerőt képviselnek, s ebben az osztályban bőven van „keresni valójuk"... A mérkőzés elejétől a vendégek tartották kézben a mérkőzést, Földesi vezetésével szórták a kosarakat, s nem meglepő a 100 fölötti találati számuk.
A kanizsaiak legjobb dobói: Földesi 35, Kovács N. 26, Török 16.
DIÁKOK A KOSÁR ALATT
Újabb forduló került megrendezésre a városi középiskolás kosárlabda-bajnokság-
ban, s a csapatok részéről volt bőven látni való, hajtás és lelkesedés is, no meg izgalmas meccsek. Eredmények.
Kanizsa DKK-KKF 25-79 (8-52)
Legjobb dobók: Talabér (14), Havas (13), Lukács (10), Széplaki (10) !11. Németh N. (9).
Dr. Mező-Kanizsa BSE 56-25 (34-12)
Ld.: Bem (15), Bedő (15), Arany (11) ill. Kocsis (11), Schubert (6).
Thury DSE-Batthyány G. 51-44 (25-19)
Ld.: Horváth Zs (15), Mar-tinecz (14). Göncz (11). ill. Knausz (21), Bartók (8).
Dr. Mező G.-KK Fiú 56-46 (31-22)
Ld.: Bem (18). Arany (13), ill. Talabér (24). üózner (9).
Kanizsa DKK serdülő-Batthyány G. 47-68 (17-40)
Ld.: Zsovár (22), Mátyás (17), ill. Knausz (31), István (24).
KK Fiú-Kanizsa BSE 49-28 (26-18)
Ld: Széplaki (6), Havas (4) ill. Horváth A (16). Kocsis (15).
SERDÜLŐ BAJNOKSÁG I. FORDULÓ
Bólyai-Kőrösi 25-8 (16-5)
Ld.: Bátori (18)
Kiskanizsa-Kőrösi 28-24 (12-16)
Ld.: Godina (12), Vörös (8) ill. Papp (12)
Kiskanizsa Leány-Kiskanizsa Fiú 12-37 (6-17)
Ld.: Godina (8), ill. Lassú (10). Simon (10).
I
Bolyai-KDKK 31-18 (20-11)
Ld.: Huszár (13), ill. Góber (9).
Kiskanizsa Fiú- DKK 35-18 (16-6)
Ld: Simon (7), Horváth S. (7) ill. Góber (14).
24
KANIZSA - 7H4X
I
1997. december 5.
HOGY MIK VANNAK...?
MIKULÁS RÁDIÓ
December elsején kezdi meg adásait a Rádió Santa-Claus Amerikában, amely a Mikulás hivatalos rádiója. A méltán népszerű adót egy jónevű lemezlovas működteti. A rádión keresztül a gyerekek élőben beszélgethetnek a Mikulással, vagy üzeneteket is küldhetnek neki. A rádióadó december 24-én fejezi be működését.
BÉLYEGGYŰJTŐBŐL MIKULÁS
Donald Francis Fournier egyszerű bélyeggyűjtő volt egykor, aki főként az apró, csipkézett szélű alkotásokban lelte örömét St. petersburgi otthonában. Egy napon aztán - talán gyermekkori élmények hatására - elkezdte foglalkoztatni a gondolat, hogy ő bizony nagyon-nagyon hasonlít az ősz jóságos öregre. Minél többet mondogatta, annál jobban hitte, s minél jobban hitt benne, annál inkább kezdett a dolog megvalósulni. Donald úr kezdetben csak szakállát for-
málta olyanra, mint a Mikulásé, aztán szemöldöke is hasonlítani kezdett. Lassacskán pocakot eresztett, s ha az utcára ment, az emberek kezdték azt hinni, hogy a civilbe öltözött Mikulással van dolguk. Lassan a televíziótársaságok is felfigyeltek rá, és kikiáltották, hogy ő a Télapó.
TÉLAPU
Hermán Epstein sok éve már, hogy Télapónak öltözve ajándékokat osztogat az egyik Los Angeles-i klinika beteg gyermekeinek. Hosszú pályafutásának legkedvesebb élménye az volt, amikor Télapóként ajándékozta meg az intézményben fekvő, beteg gyermekét. A kisfiú „Te vagy az apukám" - felkiáltással tépte le a szakállát, és éveken át nem lehetett meggyőzni a gyermeket, hogy nem az ő édesapja a Télapó.
A MIKULÁS
OTTHONA
A Mikulás nem mindig lakott Finnországban, a lappok föld-
jén, Korvatunturiban az Ear-he-gyen. Hosszú lakóhelykeresés után esett a választás erre a vidékre. Az emberek először idegenkedve fogadták a Mikulás házépítési szándékát, aztán hamar megszerették a jóságos öreget, aki mindig szívesen se-gít a bajbajutottakon, és mindig meggyógyítja a beteg állatokat. Konvatunturi nem egész éven át lakhelye a Mikulásnak és családjának, bár ebben a házban készülnek a jó gyerekek ajándékai a manók seregletének segítségével. Korvatunturi titkos földjére csak a manóknak van bejárása, közönséges földi halandó nem láthatja a Télapó otthonát belülről. Hogy miért tudjuk mégis, miként néz ki? Néhány szökött manó egykor megfestette a házat, és századok óta ezek másolatait másolják újból és újból. Egyezség született Savokoshi - Korvatunturi szomszédos faluja - polgárai és a Télapó között, hogy az odalátogatók egy kilátóból, messziről megcsodálhatják a Télapó házát, de meg nem kö-
zelíthetik azt. Nyaranta a Mikulás máshová költözik, erről a titkos otthontól azonban közelebbit senki sem tud.
A MIKULÁS JOGSIJA
A Mikulás rénszarvas-vezetői engedélyében a születési rubli-kában évszám helyett a „régen" szó szerepel. Senki sem tudja megmondani mikor született, volt-e valaha fiatal, vagy gyermek, már mindenki csak öregként ismeri emberemlékezet óta.
TÉLAPÓ FALUJA
AZ INTERNETEN
Aki a Mikulás falujáról készítetett képeket szeretné megcsodálni, nem kell Finnországba utaznia, elég, ha az Interneten próbálkozik. A képeken láthatja a Mikulás házát, műhelyt, a manóképzőt, a postahivatalt, amely a Mikulásnak küldött leveleket veszi át, megismerkedhetünk Mikulásné asszonyság konyhájával is.
a francia iro* ato
rizma\'ja
a fősorokban olvasha TÓ
mozi l&MERT idegen szóval
kaszpi -
MENTI
tenger -nkp
kaloum _
derül rajta
pozitív sarok
fagylalt jelzője
méta
egfnemű
betül
leselkedj k
karcag s ilyen
va\'ros
kettős, an g ol.ul
tusólo
egynemű
betűi
lasz autójel
becézett női név
azték
csomói\'ra\'s
chilei sivat.ag
ha\'rom, oroszul
A
a\'ttekin-tó\', összefoglaló
különös furcsa
szünet -<7—
régi zeneiskola
tágas helyiség
indian
diadalmi
jelvény
k1smér-
te\'kben
borfajta ~"v-
pad szelei >
-V-
szulo recézése
visszaül!
-T
judo-szőnfeg
számit a
részvéte lére.re\'ű.
ügy legyen (idegen i\'ra\'s)
ramazukl -v-
u lo butor T
mutato névma\'s
ibsen-hó\'snó
ukrán
gk-ma\'rka
nitrogén, reg il sen
uzuki í\'pus -7
szemmel
érze\'kelé
arab férfinév
komikus
(istva\'n)
punarl-túli va\'pos
belső térfogat
e»/art
(rock-énekes)
ragatotó
mada\'r
za\'rni kez.di !
rómeo\' szerelme
puma egy nemű bet. -v-
tokod h at a\' r al! -p-
újbóli papl\'rra vetes
nevelő
iskolai foglal-koza\'s
izmos te stal-kat
jelzője
elektron re\'szecs kík keletkezese
Lapunk 47. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Komolynak tettetheti magát az ember, de szellemesnek nem.
STENDHAL SZAVAI
..................\'
1997. <l HC eml 1er
KANIZSA - 7K<x
25
Melega István
grafikus
Nyilas havában született
1984 óta lakik Nagykanizsán. Máramarosszigeten született, a mai Romániában. A Tisza ott még közel van a fonásához. A Máramarosszigetnél Összefolyó vizek meghatározó gyermekkori élménye. A víz visszatérő motívum Melega István műveiben. Ha kedvenc képei fotográfiái, szobrai, tárgyai közt vagyunk lakásában, körülvesz minket az a rend, ami őt tükrözi.
Ha kiállítóhelynek tekintjük a lakást, műtermét, ráérezhetünk az alkotó világára. Ugyan a művész a szavakkal i.s könnyedén bánik, mégis a látvány a fő önkifejezési eszköze.
Nagykanizsa - Máramarossziget. Mindkettő gyepűvidéken van. Ez közös, de más a táj,
Melega István gyors léptekkel halad útjain. Dolga van. Közben, azért ráfigyel mindenfélére. Jelen van Nagykanizsán. Részese a város életének, gondjainak. Látja, maga körül mi történik, megállítják, beszélget.
A Kanizsa Fotóklub tagja. Kiállít, megmutatkozik. Egyéni és közös kiállításokon Magyarország, Románia, Ausztria kiállítótermeiben voltjelen. Hajtja valami belső kényszer, igény arra, hogy belső indítékai szerint élhessen, alkothasson. Szobraiban i.s saját törvényeit követi. A tizedik emeleten van a műterme. Nagyobb szobrokat itt nem faraghat. A fák, vizek, felhők, ég csillogó hó, zúzmara, jég varázslatában él képein. Akvarell a kedvenc eszköze.
Fotográfia? Eklektikusnak vallja képei stílusát. Impresszió, szürreál, absztrakt. Meglepő képzettársítások, esztétikum, konst-ruk ti vitás összhangja van együtt.
Néhány éve, kölyökkora óta nevelgeti Érosz névre hallgató
vadászebét. Érosz csak álmában vadászik. A fáikról, bokroktól felröppenő madarak elszállnak, Őt köti a póráz. Mint minket is lehetőségeink...
Nagyon szépen beszél magyarul. Zavarja a sok idegen nyelvű elnevezés, felirat, itt hazánkban. Sokat tudna még mondani, de kötött a nekünk most adott hely. Elköszönünk, viszontlátásra, hiszen találkozunk vele és munkáival...
BETŰ\' számtan
KONVHA1 E SZKÖZ
MUKODI K AZ ÓRA
MUTATÓ NE\'V MÁS
DEUTSCHE MARK
VAN HOZ2A\' BÁTORSÁGA
KARCSÚ,
MAGAS
TERMETŰ
FÖLDGOLYÓ
... A KEZÉT (FELESÉGÜL ÓHAJTJA)
¦¦• BűLESLAV (A SKODÁK VÁROSAÍ -7"
R
BECEZETT ILONA
AZ OLDALAHOZ
OV
RIKOLTOZIK , RÉGI ESEN
MADRIDI SPORT-KLUB.
ZENEI MŰFAJ
FEKETE I. REGE\'lMVE
RÓMAI 502
IIZMUT
-7-
THAIFOLD, BELGIUM
Norvegia auto jele
LANTA\'N
LA ...
(BOLIVIA
FÓ\'vA\'gQSÁ)
RA\'DIUSZ
DÉLUTÁN
Rövidítve
KETTŐS BETŰ
FÍLÚT ! >
SZIVAR-
va\'nvha\'r-
TVA
ORLOftE RENDEZÉS
K
MOTOR KE-
re\'kpXr-ma\'rka
- Mit szólsz az új kalapomhoz? - kérdi az asz-szony a férjtől.
- Nem illik a fejed re.
- Hogyhogy?
- ... i.i férj válasza a rejtvényben).
Lapunk 47. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Hogy disznósajtot csinálhassunk.
HOROSZKÓP
A 50. HÉTRE
Kos: III. 21-IV. 20.
Ez már az utolsó hét. hogy megtedd az ünnepre való felkészülés végső előkészületeit. A csomagolópapírt ugye nem felejted el, mint tavaly?
Bika: IV. 21-V. 20.
Mostanában csak nagyon apró csodák látogatnak meg, de ezért még kár elkeseredni. Nem az ajándék nagysága vagy értéke a fontos, hanem a szív ajándéka. Dehát ezt tudod magad is.
Ikrek: V. 21-VI. 21.
Döntöttél végre, de nem ér-zed magad valami fényesen \\iÉ rá\'e\' merl bizonytalan vagy wMimH abban, hogy lelkiismereted is egyetért-e vele. Kapcsolj ki, s vonulj egy sarokba számvetést készíteni.
Rák: VI. 22-VII. 22. ¦ry"^ Szótlanságod meglepő, hi-Kpí?^ szen st\'nki sem ilyennek is-rJí**^j mert eleddig. Ne hagyd. \\jg^f ÍÍB noSv a mas síkokon zajló konfliktus magánszférádig gyűrűzzön. Ne vedd fel a kesztyűt!
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
A hangod-legfeljebb ijesztő, de senkiriek sem kell tőle különösebben félni. A zord külső puha, sebezhető szívet takar. Páncél azonban nem mindenki előtt közelező.
Szűz: VIII. 24-IX. 23.
utálod a kötöttségeket, de nem ártana végre kicsit hu-fciv zamosabb időre lehorgo-Kll nyozni. Nem biztos, hogy bárki is korlátozni akarna személyes szabadságodban.
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Közeleg az év vége és egy alapos mérleg készítésének ideje. A fogadkozásokkal még ráérsz újévig, de gondolkodni mindenesetre nem árt rajtuk
Skorpió: X. 24-XI. 22
Tavaly szépen mutatott a csillogó gömbökkel feldí-tÜfT^ÜI sz\',e" ezüstfenyő. Idén a MfeLJS szomszéd azonban jobban őrzi a fenyvesét, így a beszerzéshez inkább a piacot javallom
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Ne lógasd az orrod, az anyagi gondok nemcsak téged értek utol. Futni előlük nem érdemes, viszont valami gyors és hatékony válságmenedzselésbe bele kéne fogni.
Bak: XII. 23-1. 20.
Piti torzsalkodások nem szomoríthatnak el hosszú időre, hiszen rengeteg alkalmad és helyed van a feltöltődésre Használd ki, de ne élj vissza velük
Vízöntő: I. 21-11. 20.
Ne keseredj el, a csapások száma most már csak csökkenhet. Egészséged és a családban a harmónia is újra helyreáll, ha most a finisben nem adod fel.
Halak: II. 21-111. 20.
Ne érezd magad kiszolgáltatottnak és esendőnek szaporodó sérüléseid miatt. Inkább örülj a lehetőségnek, hogy a háztartás terhei lekerülnek vál-laidról így a pohár félig tele van.
26 C KANIZSA-^ / 1997. december 5.

TÁMOGATÓNK:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 31 Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
KÖG\\Z
KÖZEPDUNANTULI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nagykanizsai Régió, Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 312-003 Vidékről: 06/40/301-301 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
KANIZSA
Trend Kft
ÉREZZE JÓL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZSA UJSAG KFT. vállalja:
újságok * szórólapok * névjegykártyák * nyomtatványok * könyvek * meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését, valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • CÍM • TELEFON •FAX* BANKKAPCSOUTOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MFT7 • HOL? • KERES-KÍNÁl
..INFORMÁCIÓ
INDENRŐL INDENKINEK IENNAP*»*
és képessége szerint
ÉGMUTATÓ TeL/fax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6, Pf.:65
CÉGMUTATÓ A PARTNER ZALAI KÉPVISELET
KANIZSA
1
JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN LEHET. NAGYKANIZSA, TERV U. 3.
1997. december 5.
KANIZSA - /ipió.
27
CSfISZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása
KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VEVŐKNEK. ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.30-12.OO-ig 13.00-16.00-ig
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Szolgáltatásunk kiterjed: mindennemű ingatlan ADÁS-VÉTEL-CSE RE-BÉRBEADÁS-„I ngatlanok becslésére" (Okirat szerkesztése). Keresünk és kínálunk: családi házakat, lakásokat, albérleteket, telke ket, nyara|ókat
Külföldiek részére megbízásból.
ERÉNYÜNK A PONTOSSÁG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG.
Ingatlanát a becsült értéken értékesítjük, a legkedvezőbb feltételek mellett. Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett iroda. a
Ellátom a forgalmazási teendőkön túlmenően szükséges mindennemű w jogi teendőket. |
Az iroda ny i( valartasa: 8- 12. 14-17 oiai^. ¦
Kiskanizsán 20 éves, 3 szobás, 100 nm-es, egyed gázJúléses családi ház garázzsal, 1070 nm-es leiekkel etago Irányár: 4,6 mR
Kód: 20487 {23652 K)______
Nk-án a belvárosban 37 nm-es, 1 szobás, egyed gázfűtéses, vrz-óiás, redőnyös, 1 emeleti, lekesen lelújioll lakás eladó. Irányár: 1.8
mR.Kód:gi5/97.(23910Kr ___
Nk-n az Irtás utcában 1+3 félszobás. 69 nm-es, étkezős, vizórás, 3 emeleti lakás eladó, Irányár 3,8 mR. Kód: 37&97. (24510 K) Kiskanizsán 3 szobás, 98 nm-es. egyed gázfűtéses család ház 14 nm-es pincével, rneleképületlel. 2232 nm-es telekkeL 15 m teJek-szelességgel eladó ranyár 5,5 mR. Kód: 388/97. (24531 K) Kiskanizsán 3+1 felszobás 120 nm-es, egyedi gázfűtéses családi ház, 160 nm-es melleképüíetleí, dupla garazzsaC 18 nm-es pincével, 3000 rm-es leiekkel eladó Irányár 5.2 mR Kód: 393/97
(24732 K)_\' _
Nk-n a Liszt utcában 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkelyesJ 4 emeleti, központi (üléses lakás eladó Irányár: 1,8 mR. Kód: 395797. (23734
Nk-n a belvárosban 54 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfűtéses, vrz-órás^2. emeleti, erkélyes lakás, pinceresszel eladó, irányár: 401&7.
Nk-n a Munkás utcában 2+1 lélszobás 61 nm-es, étkezős, központi fűtéses, vízórás, redőnyös, fóldszrti lakás eladó, kanyar: 2.55 mfi.
Kod 413^7 (23741 Kj________
Kiskanizsán 3 -t 1 télszobás, 70 nm-es, kotrtortos család haz. yöí) nm telekkel, meléképütetekkel eladó Irányár 3,8 mR. Kód: 425/97.
(23841 K) ________
Nagyrécsén 2 éves. 114 nm-es, 4+1 félszobás, tetötérbeépléses, leraszos, garázsos, pncés, 2 fürdőszobás központi fűtéses, iker család ház egyk (ele, 1628 nm-es leiekkel eladó, kanyar: 6 mR Kód-435fl7 (&844 k)___
Nk-n a Keleli városrészben 2 szobás, 48 nm-es, központi fűtéses, vizórás, felújlotl, lökfeánti lakás eladó kányár 1,95 mR. Kód
442/97 (23846 K)_\'_
Nk-án a belvároshoz közel 17 éves, 2+2 lélszobás, 2 fürdőszobás, 191 nnves 2 sznles, 2 garázsoe egyedi gázfűtéses, bővlhető családi ház 570 nm-es telekkel eladó vagy f il. 2 lakásra cserélhető.
Irányár: 9 mR. Kód 459/97. (24865 Kf_
Miklosfán 10Ö nm-es, 3 szobás, egyedi gázfűtéses csatád ház melléképületekkel, 2232 nm-es leiekkel eladód. Irányár: 4,6 mR Kód: 466/97. (24963 K)__
Nk-n a bet/ároshoz közel, 180 nm-es, 4 szobás, igényesen fetúiiloit család ház 20 nm-es pincével, garázzsal, terasszal, kis leiekkel el-adó. Kód 482/97. (25042 K) _
Nk-n a Rózsa ulcaban 2 szobás, 54 nm-es, központi fűtéses 3 emeleti, erkélyes, vizórás lakás eladó. Irányár: 1.8 mR. Kód: 497/97. (25141 K)__
Nagykanizsán a Liszt F. utcában 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes vizórás, felújítón. 3. emeleti lakás eladó Irányár 2 mR. Kód: 537ÍI7. (25246 K]
Nk-án a Zemplén utcában 3 szobás. 63 nm-es, vizórás 2 erkélyes, redőnyös^ feluilott lakás eladó vagy 2+1 II 1+2 félszobás lakásra cseréíielo ériékegy ezt éléssel kanyar 22 mR. Kód 538j97.
(25247 K) _ _
Nk-án a belvároshoz közel, csendes utcában, 150 nm-es, 3+1 fél-szobás, 2 szintes 2 lürdöszobas családi ház, onáló, komfortos lakrésszel, garázzsal, pincével, kis telekkel eladó Irányár: 15,5 mR
Kód. 543797 (2S24áK)_\'_
Nk-n.a belvároshoz közel, 67 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, vízórás, 5 emeleti, központi fűtéses lakás eladó Irányár: 2,2 mR Kód: 553^97. (25321 K)___
MiMósla központjában 2 szobás 60 nm-es, egyedi gázfűtéses, komfortos család ház meiéképülettel, 720 nm-es telekkel eladó
Irányár: 3,2 mR. Kód 559A97. (25322 K)_
Nk-án a Kodak/ utcában 2 szobás, 57 nm-es, egyed gázfűtéses, vizórás. Isz-i lakás eladó lianyái 2.15 mR Kod. 576/97 ^25473 K) Nk-án a belvárosban 2 szobás, 104 nm-es, egyedi gáz)üléses. "é7-kezős, galeriázható, első emeleti lakás eladó. Irányár 3.2 mR. Kód:
483\'97.\'(25476K)_\'_
Nk-n a Városkapu krl-on 62 nm-es, 2+1 félszobás, erkélyes, vizórás, 4, emeleli, megkíméli állapotú lakás eladó vagy értekegyezle-léssel kisebb lakásra cserélhelő kanyar: 2,15 mR Kód: 599#7.
(25588 K)___
Kiskanizsán 17 éves. 2+2 lélszobás, 120 nm-es, tetötérbeépléses. garázsos család haz. 303 nnves leiekkel eladó. Irányár 52 mR. Kód 594A7. (25591 K)___
Painban 9 éves, 10S nm-es, 3+2léfezobásle!őtórbeép_éses. 2 fürdőszobás, egyed központi lűléses család sorház, 20 nm-es garázzsal, 200 nnves telekkel eladó. Irányár:.7 mR. Kód: 609/97
(25662 K)___
Nk-n a belváros közelében csendes helyen, ú| építésű, 70 nm-es, 2+1 félszobás, étkezős, církofüléses, leletén lakás szoc.pol. támo-gatassal eladó Irányár: 5,1 mR Kód: 627/97 (25766 K)
Nk-n az épülő vásárcsarnok mellett, 74 nm-es, 1+3 félszobás, cirko-lüléses, erkélyes, nagy konyhás, tetőtéri lakás, különáló pincevei el-
adó. Irányár: 5,5 mFf Kód: 630&7. (25769 K)___
Nk-án az északi vrészben, csendes helyen 2+1 lélszobás 64 nm-es, erkélyes, vízórás, egyed gázfűtéses, 1 emeleli lakás Különálló pincével, padásrésszel, 70 nm-es konyhakertlel eladó. Irányár: 3,5 mR. Kód 642/97 (25886 K) _
Sopron-Lőverekben 2 szobás, 1 hetes (6 éjszakás) szállodai apartman, örökös üdülőhasználati pga eladó Irányár: 250 eR Kód 650/97. (?5889 K)
Budapesten a Sas Club Hotelben 1 szobás, 1 hetes (6 éjszakás) Örökös üdüJökiíi/rulnti log el.i-.i\'¦ Irany-r\'ir 150 eR Kód: 647/3/
(25890 K)___\'_
Nk-án a Kazán lak krt-on ?+2 lélszobás. 4. emeleti, kp. fülesei la-
kás eladó. Irányár. 2.4 mR. Kód: 632/97. (25891 K)_
Nk-n 49 nm-es, 2 szobás, erkélyes, külön fürdőszobás központi lűléses, reluxás, 6. emeleli lakás eladó. Irányár: 1,65 mR. Kód:
659/97. (25956 K)_
Painban 9 éves, 100 nm-es 2+3 félszobás, letőtébeépilóses. 2 lürdöszobas, egyed kózponli iűtéses család sorház 20 nnves garázzsal, 500 nm-es telekkel eladó. Irányár 7.4 mR Kód: 661&7 (25957 K)
,....._, _,---„—_ „„„—mf~.....w, egysa,
4+2 félszobás 2 hallos, 2 külónáló lakrésszé alakloll családi ház, 120 nm-es műhelyei, aknás garázzsal, 580 nm-es felekkel eladó.
Kód: 663/97. (25958 K)_
Nk-n a Platán soron 2 szobás, 70 nm-es, egyed gázfűtéses, nagy konyhás erkélyes, vizórás lakás, nagykanizsai il. paíni családi házra cserétielő, értékeqy ezt etessél, ranyár: 2.7 mR. Kód 664#7
(25959 K) _____________
Nk-n a Katonarélen a sportpályánál, 110 nm-es, több szintes, 2+3 lélszobás, 2 lürdöszobas, garázsos, phcés, sorházi lakás, kis telek-
kel eladó. Irányár: 7,2 mR Kód: 665/97. (25960 K)_
Nk-án a Berzsenyi utcában 2 szobás, 57 nnves. egyed gázfűtéses, vizórás, erkélyes, redőnyös, 3. emeleti lakás garázzsal eladó Irány-ár: 3,8 mR. Kód: 669&7 (26032 K)__
Nagykanizsán frekventált helyen 86 nm-es, 3 szobás, étkezős, erkélyes, vízórás, egysed fűtéses, 2. emeleti lakás eladó. Irányár 6 mRKod 346&7.T26034 K)
Zaiakaroson a fürdőhöz közel, 1088 nm-es éclésr letek, kozmüvek-kel a felek szelén eladó. Irányár 3,1 mR. Kód: 672A7 (26115 K) Murakereszlúr 2 szinles, 1+2 lélszobás, 103 nm-es, összkomfortos, étkezős, társasházi lakás, garázzsal, 200 nnves leiekkel, beépíheto tetőtérrel eladó il. értékegyeztetóssei nagykanizsai lakásra cserél-hetó, 2. emeletig, ranyár: 2,6 mR. Kód: 6&/97. (26117 K) Környén (Talaüóhoz közel) 12 éves 100 nm-es. összkomfortos, 3 szobás, családi ház, 1006 nm-es telekkel, 80 nm-es pincével eladó Irányár: 2,8 mR. Kód: 684/97. (26118 K)_
Nk-n 110 nnves, 3 szobás, hallos, étkezős, nagy konyhás, egyed gázfűtéses család ház, 20 nnves pincével, 20 nm-es garázzsal, az udvarban külónáló szoba + konyha lakrésszel. 540 nm-es leiekkel eladó Irányár: 12 mR Kód: 690/97 (26115 K)_
Nk-n az északi városrészben 82 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses igényesen felújított ós átalaklott leraszos,prtcés, garázsos lár-sasnazi lakás, kis telekkel eladó. Irányár: 6,8 mR. Kód 691&7.
(26120 K)_\'_
NK-n a bek/ároshoz közel, 48 nm-es. 1 + 1 lélszobás, erkélyes, egyed gázfűtéses vízórás, pincés, 3. emeleti, leüíílotl lakás eladó.
ranyár: L5 mR. Kód: 692J97 (26121 K) _
Miklosfán 11 éves, 220 nnves, 3 szintes, 7+1 lélszobás, konyha + étkezős, egyed gázfűtéses, 2 cserépkályhás, erkélyes, teraszos, 2 fürdőszobasd garázsos igényes kialakiasü család ház 2880 nm-es leiekkel + parkosldt 7udvarral eladó Irányár: 16 mR. Kód: 694/97. (26122 K)___
Bánokszentgyörgyön 3 szobás, egyed gázfűtéses, dupla garázsos család ház 40 nm-es pincével, 60 nm-es üzlethelyiséggel, 1100 nm-es leiekkel, 28 m-es telekszélességgel eladó, kanyar: 2,8 mR.
Kód: 696/97. (26183 K)________
Nagykanizsa-Szabadi egyen ?094 nm-es, 21 m széles lelek, rákc<-heto közművekkel eladó\'Iránya: 1,6 mR. Kód 620/97. (26184 K) Nk-án a Garay utcában 2 szobás egyed gázfűtéses, vízórás, redőnyös, 4 emeleti, kitűnő állapotú, leluiilott lakás, külön bejáratú szobákkal, telefonvonallal eladó. Irányár 25 mR. Kód: 615/97. (26185
Nk-án a Katonaréten 95 nm-es 2 szobás, teraszos család haz 2 garázzsal, műhellyel, 400 rf.öl telekkel eladó, ranyár 8,5 mR. Kód: 55SOT (?6186 K?_f_
Balatonkeresztúron 60 nm-es, 2 szintes. 2+2 félszobás komlorlos, 25 éves nyaraló 360 nnves telekkel eladó. Irányár: 3.5 mR Kód: 546/97. (26187 K)___
Nk-n a Városkapu krl-on 3 szebás, 67 nm-es, 3. emeleti központi fűtéses lakás eladó. Irányár 2,4 mR. Kód: 702/97. (26232 K) Nk-n a Kodály ulcában 10 emeletes épületben, 54 nnves, 2 szobás, 2 erkélyes, közponlí lütéses lakás eladó ranyár-. 1,75 mR. Kód:
701/97. (26233 K)_\'_
Nk-n a Rózsa utcában 2 szobás, 56 nm alapterületű, nagy konyhás, 2 erkélyes, vízórás, külön fürdőszobás, 3. emeleti lakás eladó vagy 1+1 il. 2 szobás, egyed fűtéses lakásra cseréliető. Irányár: 2 mR. Kód- 70497. (26234 K)_
harosberényben 90 nm-es, 3+1 lebzobás. kp. kazánfűtéses, 2 szintes, étkezős, egy nyiott es egy zárt teraszos, erkélyes, pincés, 2 lürdöszobas, 16 éves. társasházi lakás eladó vagy értékegyezlelés-sel egyed lűléses, nacrykanizsai 65 nm feletti lakásra cserélhető.
kanyar 3,3 mR. Kód: 715/97. (26278 K)_
Keszthelyen 863 nm-es éplési telek eladó Irányár: 1,3 mft Kód
711/97 (26279 K)___
Nk-an a Zemplén utcában 6 emeleti, 3 szobás, 63 nnves, 2 erkélyes, vizórás, redőnyös, járólapozott, ó álapotú lakás cserért kony-habúlorral eladó, ranyar: 2,5 mR. Kód: 710/97. (26280 K) Zalakaroson 255 nm-es telek eladó. Irányár: 800 eR. Kód 712/97.
(26281 K)_
Nk-Bagdán 4566 nm-es gyümölcsös gazdasági épülettel eladó
Irányár: 1,4 mR. Köd: 714/97. (26282 K) _
Nagykanizsán a belvároshoz közel 2 szobás felújlotl. 67 nm-es, egyed gázlűléses, komlorlos család házrész 20 nm-es pincével el-adó. ranyár: 2,3 mR. Kód: 680. (26283 K)_
Nk-án a Katonaréten 200 nm-es, 6 szobás. 2 szintes, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, étkezős, erkélyes család ház 25 nm-es garázzsal, 20 nm-es pincevei, 2 műhellyel, 150 n.öl telekkel eladó Kód 589 (26284 K)__
GARÁZS
Nk-án a belvároshoz közel, 15 nnves, udvan garázs bérleti joga el- , adó, kanyar 200 eR. Kód: 347/97 (25260 K) _
Nk-án a K-i v.részben 30 nm-es, fűthrfő ikergarázs, bevezethető vízzel eladó Irányár: 1 mR. Kód: 5S2&7. (25475 K)_
Nk-án az Erdész utca mögötl 15 nm-es garázs eladó, kányár: 450 efi.KÓd: 713/97 (26283 K)_
BÉRLEMÉNYEK:
Nk-n a belvároshoz közel, 62 nnves, üzlethelyiség, szociális blokkal, 2 bejárattal, 2 külónáló üzletnek is bérbeadó Havi béreleti díj: 36 efl + AFA Kod 654/97 (25919 K|
Nk-n a belvároshoz közel, 140 nnves, il 75 nnves raktárhelyisegek. szociais blokkal, zárt udvaru parkolással bérbeadók. Havi bérleti dí: 70 eR + AFA. Kód: PL97. (25921 K)
Olcsó Lakás Nagykanizsán Egy szoba, konyha, lürdöszo-ba, egyedi Iűtéses udvari lakás eladó Irányár: 1,1 mFt.
Hird.sz: 30. (25325 K)_
Olcsó Lakás Nagykanizsán. Csengery úton 55 nm-es, 1 szoba, konyha, kamra, előszoba, fürdőszobás, egyedi Iűtéses földszinti lakás eladó. Irányár: 1,4 mR (25326 K) Lakás Nagykanizsán. Hevesi úton 2 szobás, 48 nm-es, felújított, földszinti, telefonos lakás. Irányár: 2 mFl Hird.sz:
54.(25328 K)_
Lakás Nagykanizsán. Csengery úl elején, III emeleten 50 nm-es, egy szobás, egyedi Iűtéses lakás eladó Irányár:
2,4 mR. Hird.sz: 5/a. (25329 K)_
Lakás Nagykanizsán. Teleki u elején. 8 emeleten. 2 szobás, 55 nm-es, közponli lűléses lakás eladó. Irányár: 2,1
mFl Hird.sz: 47 (25330 K)_
Lakás Nagykanizsán. Liszt F utcában, 4. emeleten. 2 szobás, 54 nm-es, központi fűtéses telefonos lakás eladó Irányár: 2,2 mR. Hird.sz: 16 + garázs 650 eFl. (25331 K)
Lakás Nagykanizsán Zemplén Gy ulcaban, 7 emeleten, 76 nm-es, nagy előszobával, 3 szobás, erkélyes, lomkamrás, központi fűtéses lakás eladó, irányár: 2,35 mFt
Hir.sz: 34. (25332 K) {_
Lakás Nagykanizsán Munkás ulcában 1+2 félszobás, I emeleli, 57 nm-es eladó vagy kisebbre cserélhető. Irányár:
2,3 mFl, Hird.sz: 54 (25333 K)_
Lakás Nagykanizsán Zemplén Gy ulcában 4 emeleten, 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, reluxás, telefonos, korszerű lakás eladó. Irányár: 2.55 mFt Hird.sz: 18. (25334 K) Lakás Nagykanizsán. Városkapuban 2+2 félszobás, étke-s, első emeleti, 68 nm-es, központi Iűtéses, gondozol! lakás. Irányár 3 mFt Hird.sz 40 (25335 K) Lakás Nagykanizsán. Platán sor elején, első emeleti, 70 nm-es, felújított, 2 szobás, étkezős, egyedi Iűtéses eladó
Irányár: 3 mFt. Hird.sz: 5. (25336 K)_
Lakás Nagykanizsán. Hunyad ulcában 80 nm-es. 2 emeleti, 2+2 télszobás, központi lűléses lakás 18 nm-es, garázzsal együtt eladó. Irányár. 6,5 mR. (25337 K)_
Lakás Nagykanizsán Maori telepen kétszintes társas házban, 110 nm-es, 4 szobás, összkomfortos házrész garázs-zsal, lárolóval eladó. Irányár: 11 mFt. Hird.sz: 15. (25338
K)_
Lakás Nagykanizsán Csengery út elején 80 nm-es. és 3 komfortos, 3 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, kamra, pince, garázs. 240 nm-es, udvarrésszel. Üzletnek irodának is alkalmas. Irányár: 8,5 mFl. Garázs nélkül 7,7 mFt.
Hird.sz: 69. (25366 K)_
Lakás Nagykanizsán, Sugár ulon 104 nm-es. 1 emeleli, 3 szobás, ebédös, külön WC, lürdöszoba, kamra, pince, oszlallan közös udvarrész, egyed fűtéses Irányár: 6 mFl Hird.sz: 70. (25367 K)_
Lakás Nagykanizsán Király utcán\'108 nm-es, 1 emeleli, 2 szoba, előszoba, étkező, konyha, lürdöszoba, kamra, egyedi Iűtéses, parkettás lakás Galériázható, irodáknak, "T.nek, KFT-nek, üzletnek Irányár: 4 mFt Hird.sz: 74
(25542 K)_
Lakás Nagykanizsán. Levente utcai sorházban 5 szobás, fürdőszobás, 2 WC, 125 nm-es, kétszintes lakás + garázs, pince. Irányár. 8 mFt .Hird.sz: 71 (25543 KI
Lakás Nagykanizsán a Teleki ulcaban. 35 nm-es, 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, lelújitolt, udvari lakás Irányár, megegyezés szerinl. Hird.sz: 73 (25544 K)
Eladó lakás. Berzsenyi ulon 59 m-es, 2 szobás, erkélyes, padószőnyeges, külön WC-s, kamrás lakás. Irányár: 2,2 mFl Hird sz : 76 (25616 K}_
Eladó lakás. 64 nm-es, 3 szobás, földszinti lakásokét bejárattal üzletnek átalakítva eladó vagy bérbe vehető. Hird.sz.
85.(26051 K)_
Eladó lakás. 85 nm-es, 2+lélszobás, lóldszinli előszobás, fürdő, külön WC, szintellolásos, egyedi Iűtéses, parkettás, járólapos lakás. Irányár: 3,5 mFl. Hird.sz.: 86. (26052 K) Családiház Nagykanizsán. Szemere ulcában közös udvarban, 2 lakásos 1+lélszobás, és egy 2 szobás, különálló lakással közös üveg terasszal eladó Irányár: 4 mFt. Hirdsz:
49. (25339 K)_
Családiház Nagykanizsán. Sikátor ulcában 2 szintes, 102 + 125 nm-es, 6 szobás, 2 fürdőszobás, aknás garázzsal eladó. 1300 nm Összterülettel, baromli udvar és konyha-kerlel. Irányár. 14 mR. Hirdsz: 20. (25340 K)_
Családiház Nagykanizsa Sánc Telőlér beépiléssel 120 nm-es, 4 szobás, 2 lürdöszobas, 300 n-ol lelken. Irányár
6 mFt. Hird.sz- 26. (25342 K)_
Családiház Nagykanizsán. 150 n-öl sarok lelken. 6 szobás, 2 fürdőszobás, 2 WC, 2 étkező, 2 műhely garázzsal több célú lelhasználású. pl. panzió, irodaház, KFt-nek
Irányár: 14 mFl. Hird.sz: 53. (25343 K)_
Családiház Nagykanizsa-Palin. 260 nm-es. kélszinles, 4 szoba, 2 lürdöszoba, 60 nm-es presszó, 20 nm erkély, 20 nm pince, engedélyezett vegyesbolt alapjai lerakva, nagy parkolási lehetőséggel Irányár: 16 mFt. Hird.sz: 50 (25344 K)_
Családiház Miklósién. 60 nm-es régi típusú lalusíház, 2 szobás fürdőszobás, 200 n-öl lerülellel Irányár: 3 mFt.
Hird.sz:\'33. (25345 K)_
Családi ház Eszleregnyén Kélszobás, konyhás, fürdőszobás, gázas, víz, villany van, WC bent van Irányár: 700 eFl. Hird.sz. 83. (26049 K)
Családi ház 2800 n-öl telken. 120 nm-es. 4 szoba, előszoba, lürdöszobas. külön WC. fél ház alatt pince aknás garázs műhely kertben gyümölcsfák, gazdálkodásra ipari célra, vállalkozásra is alkalmas csaladiház. Irányár: 6 mFl.
Hird.sz. 84. (26050 K)_
Családiház Keszthelyen. Ikerház egyben is és megoszlva is, 8 szoba, 2 konyha, 2 fürdő, 2 nappali, 4 WC, 2 zuhanyzó, garázs, egyedi lütéses Összkomlorlos, eladó vagy önálló balloni nyaralóra cserélhető. Irányár: 10 mR. Egy-
ben 20 mFl Hirdsz. 44 (25346 K)_
Nyaraló Zalakaroson Udúllelés céljára alkalmas kétszintes, 6 kisebb szobával. 2 zuhanyzós fürdőszobával. 350 nm-es területtel közművesítve, gáz a kapunál van Iránáyr 4,6 mFl Hirdsz: 12 (25347 K)_
Családiház Szepetneken. 5 éve épült, kélszobás, összkomlorlos, 100 nm-es, garázsos egyedi gázlűléses két teraszos. Irányár: 3,5 mR. Hird.sz: 58. (25348 K) Családiház Iharosberényben 2 szintes. 5 szobás, erkélyes nagy leraszos, 100+70 nm-es, fürdőszobás, 2100 nm lerü-lettel. Irányár- 5,5 mR. Hirdsz: 34. (25349 K)_
Családiház Zalaújlakon Tetőtér beépítéses 4 szobás, 2 fürdőszobás, igényesen, megépített garázsos teljesen új családház Irányár 5,5 mFt. Hird.sz: 35. (25350 K) Családiház Zalaújlakon Szoc.pol kedvezmény igénybeve-helő, léikész állapotú családihaz 4 szobás, 2 lürdöszobas, 2000 nm összlerúletlel eladó. Irányár: 2,2 mFl. Hird.sz: 6. (25351 K)_
Családiház Eszleregnyén. 114 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás, közponli Iűtéses istállóval mellékhelyiségekkel 2200 nm lerülellel Irányár: 2 mR, Hirdsz: 19. (25352 K)
Családiház Nemesdéden, 3 szobás, lürdöszobas, beépit-helő tetőtérrel. 5 éve épült új családi ház 4000 nm 1 enjlet-tel Irányár: 2,5 mFl. Hird.sz: 7 (25354 K) Családiház Pölóskón 80 nm-es alapterületű, 2 szobás, lürdöszobas, nagy nappali kamra pince, kózponli Iűtéses. vegyes tüzelésű kaznnal. 200 n-ol telekkel. Irányár: 1.6
mR Hirdsz: 63. (25355 K)_
Családiház Nemesdéden 120 nm-es, újonnan épül! 3 szobás, fürdőszobás, előszoba, kamra, leraszos családi ház. Irányár: 3 mFt. Hird.sz: 57. (25368 K)_
Családiház Iharosban. 2 szoba konyhás, fürdőszobás, 100 nm-es. lakóterülettel, melléképületekkel 2554 nm összterület rendezeti családház eladó Irányár 1 mFl Hird.sz: 67.
(25357 K)_
Családi ház, nyaraló Zalakaroson 800 m-es területen 140 m-es 5 szobás, konyhás, 2 fürdőszobás, 2 WC-s galériás, nagy nappali, kp lütéses, vegyes tüzelési kazán, nagyle-rasz kábel tévé. csatornázott, parkosított udvar. Üdülőnek, család háznak alkalmas Irányár 11 mFt Hird sz 77
(25614 K)_
Családi ház Kiskanizsán. Kétlakásos, kél különálló házzal. 70+70 m-es. 2 szoba, hall, lürdöszobas, külön WC 400 n.öl leiekkel nagy üvegház lólisálor. melléképületek. Irány-ár: Külön 3,5 mFl Hird. sz : 75. (25615 K)_
Éplési lelek Surdon 30 méter széles építési lelek 1664 nm közművesített terület, érvényes építést engedéllyel a ház alapra levan betonozva. Irányár- 650 eFl Hird.sz: 51
(25358 K)_
Epiési lelek Pécsen. Ktsmérvólgyi úlon rendezett környezetben érvényes építési engedéllyel 840 nm-es kozművesi-lell területtel Irányár: 520 eR. Hirdsz: 30. (25359 K) Épüési lelek Magyarszenlmíklóson Az elágazóban köz-ponli helyen 10 úl melleit, 800 n-ól közművesített telek ipari célra is pl: üzemenyag lőttő állomás, kamionos pihenő, élterem, víz, villany van Irányár megegyezés szerinl
Hird.sz. 62. (253 60 K)_
Építési lelek Kacorlakon. 3 2 24 nm-es lerúlet szoba-kony-has tömésház, 1200 n-öl be van kerítve víz, villany, csatornázás, felszerelési tárgyakkal együtt Irányár: 700 eFt.
Hirdsz: 61. (25361 K)_
Lálóhegyen szőlő gyümölcsös 800 n-ól területtel, szőlő, gyümölcsös, málna, konyhakert, 30 nm lakóépület, alatta pince, víz, villany van. Irányár: 900 eFt. Hírd.sz: 64.
(25362 K)__
Szentgyorgyvári hegyen Ingatlan ÉDENBEN" Fizetési könnyítéssel 650 n-öl terület, 40 nm-es lakóházzal, szoba-konyna, pince, terasszal, gyümölcsfákkal, víz, villany, van és köves úl. Irányár: 900 eR. Hird.sz: 43. (25363 K) Csertői hegyen szőlő 1200 n-öl területen kordonművelési szőlő jó karban lévő présházzal, szoba-konyhás, kamrás pincével teljes (elszereléssel. Irányár: 450 eFl Hird sz: 37 (25364 K)__
Öregförhóncen szőlő. 1100 n-ól lúgos szőlő gyümölcsössel lakhaló épülettel leljes felszereléssel, terméssel együtt vi)-lany van Irányár 800 eFl. Hird sz: 65 (25366 K) Olcsó lakás 55 nm-es, 2 szobás, lürdöszobas, külön WC, földszinti lakás a Liszt F utcában eladó Irányár 1 650
mFt H.sz.: 80. (25848 K)_
Családi ház Eszleregnyén 2 szoba, konyha, kamrás, előszoba 1400 n.öl leiekkel, gyümölcsössel eladó. Irányár:
700 eFl Hird. sz 79. (25849 K)_
Nagybagolai hegyen 223 n.öl bekerített zártkerti ingatlan gyümölcsös és konyhakert eladó. Irányár: 210 ezer Ft.
Hird. sz.: 78. (25850 K)_
Lakás Nk. Zemplén Gy. úton 67 nm-es, 3 szobás, III. emeleti, 2 erkélyes, padószőnyeges, vízórás, kp Iűtéses, lom-kamrás lakás eladó Irányár- 2,5 mR. Hird.sz 81 (25851 K)
KANIZSA - /^t*
1997. december 5.
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉSFELVEVfi HELYE AZ AB-AEGON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETÉBEN
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK: korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés
Az iroda nyitva tartása: munkanapokon 8-12; 13-16 óráig.
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak kit. 9.
Jerikó buszmegálló közvetlen közelében! Parkolónál lévő ház sarokirodában.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerző dés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalan nyilvántartás, díjtalan | címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12:
14-17 oraig. <
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, ELADÓ LAKÁSOKAT.
Városkapu körúton 2. emeleten 3 szobás. 67 nm-es, erkélyes, központi fűtéses teljesen felújítói! lakás friss fesles-sel-mazolassal új padlószőnyeggel eladó. Irányár: 2,75
mR. 1L/254) Tel.: 93/310-504. (25165 K)_
Kiskamzsán 4 szobás, 100 nm-es, tetőtér beépítéses. 17 éves családi haz garázzsal, 300 nm-es telekkel eladó Irányár: 5,1 mR. (CS/150) Tel.: 93/310-504. (25416 K) Belvárosban 2 emeleten, 3+1 félszobás, 76 nm-es, étkezős, felújított, szőnyegpadi ós, központi fűtéses lakás ei-adó, vagy családi házra cserélhető ért ókegy ezt éléssel Irányár 5,0 mR (L/266) Tel. 93/310-504. (25563 K) Zemplén utcában 3 szobás, 64 nm-es, vízórás, járólapozott, ú| szónyegpadlós, igényesen telú|lolt, 9. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,5 mFl, (L/285). Tel,: 93/310-504.
(25564 K)_
Corvin utcában 3. emelelen 2+1 félszobás, 61 nm-es, egyedi gázas, parkettás, tükörcsempékkel, igényes burkolatokkal, márványlapokkal felújítva és átalakítva eladó. Irányár: 3,5 mFl (L/284) Tel,: 93/310-504-es lelelonon.
(25565 K)_
Galamboki lóhoz közel 894 nm zártkerti terület gyü-mölcslákkal, régi pincével, valamint 477 nm kiterjedésű fiatal erdó egyben eladó. Ár: 350 eR (T/024) (25694 K) Gyékényes! vasútállomás közvetlen közelében, központi helyen, a bányalóhoz 1,5 km-re, lóul mellett 1000 nm-es épílési telek eladó Irányár: 680 eFt. (T06) (25800 K)
Palin-Újtelepen 2+3 félszobás, tetötérbeépíléses sorházban 100 nm-es, teljesen felújított, cirkogejzires lakás igényes járólapokkal, parkettás földszinti szobákkal. 0| konyhabútorral, garázzsal, 150 nm-es udvarral eladó. Irányár:
6,5 mFl, (L/299) (25801 K)_
Szabadhegyen 923 nm-es ópilési lelek 1/3 részben beültetett, 170 cm-es lucfenyőkkel, vízórával, villany-gáz beköté-si lehetőséggel, eladó. Irányár: 1,65 mFl. (T/25) (25605 K) Gyékényes központiéban 1,5 szobás, 70 nm-es, tégla lala-zatú parasztház nyári konyhával, faházzal, istállóval, pajtával 800 n.ól telekkel eladó. Irányár: 1,5 mFt (CS/148) Tel.:
93/310-504. (25806 K)_
Gyékényesen, lóul mellett 3 szobás, 120 nm-es, lelújításra szoruló családi ház eladó. Irányár: 2,0 mFl. (CS/113)
(25809 K)_
Kiskanizsán 7 éves, 4 szoba+nappalis, étkezős, 145 nm-es. 2 lürdőszobás, lelólérbeépléses, kél család részére is alkalmas családi ház garázzsal, melléképületekkel. 800 nm-es telekkel eladó. Irányár: 6.9 mFt. (CS/108) Tel.:
93/310-504. (25810 K)_
Péterfai utcában 2. emeleten 1+2 lélszobás, 55 nm-es, központi fűtéses, felújlott lakás új szőnyegpadlókkal, új tapétákkal, jó állapotban eladó. Irányár: 2,6 mFl. (L/305)
Tel.: 93/310-504. (25909 K)_
Csokonai utcában 2 szobás, egyedi fűtéses, parkettás, víz-órás, redőnyös, lelújított, földszinti lakás eladó. Irányár:
2,4 mR. (L/290) Tel. 03/310-504. (25912 K)_
Fő úton 1. emeleten, patinás, felújítóit épületben 3 szobás, 90 nm-es, parkettás, egyedi tűtéses, galériás, járólapozott . lakás új gázkonveklorokkal eladó. Irányár: 5,5 mFt. (L/306)
(25962 K)_
Ady utcában 1. emelelen 1 szobás, 37 nm-es, egyedi lútéses, vizórás. redőnyös, K-i fekvésű, szépen felújított lakás eladó. Irányár: 1,8 mR. (L/312) (25964 K)_
Kodály utcában 2 szobás, 59 nm-es, kp lűléses, 2 erkélyes, vizórás, felújított, 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 1.75
mFt. (L/317) (25966 K)_
Fő úton 1. emelelen 2+1 félszobás, 63 nm egyedi fűtéses, parkettás, erkélyes, azonnal beköllözhelö lakás eladó.
Irányár: 3,7 mR (L/317) (25983 K)_
Városkapu körúlon 1. emelelen 2+2 télszobás. 67 nm-es, kp lűtéses, szónyegpadlós, vízórás, francia erkélyes lakás eladó. Irányár: 2,9 mfi+alatta garázs 700 eFt. (L/314)
(25984 K)_
Attila ulcában 1,5 szobás, 42 nm-es, egyedi lűléses, parkettás, vizórás, fnssen lestett töldszinli lakás eladó Irány-
ar mFl (L/313) (25985 K)_
Vórsön a Kisbalaton közelében 2 szobás, 70 nm-es légla és vályogfalazatú parasztház fürdőszobával, vezetékes gázzal, új konvektorokkal, telelonnal, 4640 nm-es telekkel eladó. Irányár: 2,1 mR. (CS/156) (25988 K)
Csokonai utcában 2 szobás, egyedi gázas. erkélyes, frissen leslett, tapétázóit, jó állapotú 4 emeleti lakás eladó Irányár: 2,3 mR Tel.: 93/310-504 (L/321) (26095 K) Északi városrészben 2 szoba+amerikai konyhás 80 nm-es, nagyon igényesen felújított, egyedi módon álafakiloll sorházi lakás udvarral, előkerttel, aknás-pincés garázzsal eladó Irányár: 6.8 mFl. Tel.: 93/310-504. (L/320) (26096 K)
Kalonaréten 2 szobás. 80 nm-es, parkettás, D-i fekvésű családi ház garázzsal, széles gk.bejáróval, 100 n-öl telekkel eladó. Irányár: 5,2 mR. (Cs/141) Tel.: 93/310-504.
(26098 K)_
Kiskanizsán 4 szoba+nappalis 100 nm-es egyedi gázas. parkettás családi ház garázzsal, melléképületekkel, 765 nm telekkel eladó. Irányár: 5 mFl. (CS/165) Tel.: 93/310-504. (26099 K)_
Maort telepen-2 szobás, 75 nm-es, lelújíoH családi házrész nagy üvegezett terasszal, kerttel, pincével, beépíthető tetőtérrel eladó Irányár: 7.6 mFt. (CS/166) Tel.: 93/310-
504,(26101 K)_
Városkapu kőrúton 2+2 félszobás, 68 nm-es, központi fűtése, felújított, vizórás, redőnyös, vállalkozás céljára közös tárolóheryíséggel bővíthető földszinti lakás eladó, vagy 2 szobás, egyedi fűtéses lakásra cserélhelö 2 em-ig. Irány-
ár. 3,5mFt. (L/326) 93/310-504. (26214 K)_
Teleki utcában 1+2 félszobás, 3. emeleti, egyedi gázas. parkettás, erkélyes lakás azonnal beköltözhetően eladó.
Ára 2,8 mFl. (L\'110/2) 93/310-504. (26215 K)_
Berzsenyi utcában 2 szobás, egyed gázas. parkettás, redőnyös, erkélyes, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,3 mFt.
(L/085) 93/310-504. (26216 K)_
Teleki ulcában 5. .emeleten, 3 szobás, 67 nm-es, szŐnyegpadlós, vizórás 2 erkélyes azonnal beköltözhető lakás el-
adó. Ár: 2,3 mFt. (L/063) 93/310-504. (26217 K)_
Rózsa utcában 2 szobás, központi lűtéses, szŐnyegpadlós, 2 erkélyes, 3. emeleti lakás eladó, vagy 2+1 ill. 1+2 félszobás földszintire cserélhető. Irányár: 2,0 mFt, (L/091) 93/310-504, (26218 K)_
Bartók utcában 2 szobás, egyedi gázas, parkettás, erkélyes, jó állapotú, 4. emeleli lakás telefonvonallal együtt el-adó. Irányár: 2,25 mFl. (L/325) 93/310-504. (26219 K) Belvárosban 7 éves épúlelben 3 szoba+nappalis, étkezős, 122 nm-es, parkettás, cirkolűléses, igényes belső kialakítású, 3. emeleli lakás nagy fürdőszobával. 2 WC-vel, 8 nm-es erkéllyel, garázzsal eladó. Irányár: 8.5 mFl (L/169)
93/310-504. (26220 K)_
Sürgősen eladó 1. emeleti belvárosi, frekventált helyen lévő 2 szobás, 91 nm-es, parkettás, egyedi gázas, galériáz-haló lakás. Irányár: 2,98 mFt. (L/293) 93/310-504, {26221
K)_
Belvároshoz közel keresett utcában 3 szoba+hallos, étkezős, 110 nm-es, parkettás, alápincézett szépen lelújított, kitűnő állapotban lévő - szigetelt - családi ház, 1 szoba konyhás udvari lakásai, garázzsal. 150 n-öl telekkel, parkosított udvarral eladó. Irányár: 12 mFt. (Cs/169) 93/310-
504. (26222 K)_
Zalakarosban 2x21 nm-es, 1+2 félszobás, fürdőszobás 10 éves hétvégi ház 729 nm-es telekkel sürgősen eladó. Ára: 3,3 mFt. 93/310-504. (26223 K)_
Zalakarosban 170 nm-es Összalapterületü lelőlérbeépilé-ses nyaraló pincével, 30 nm-es garázzsal, 250 n-öl lelek-kel eladó. Irányár: 10,5 mFt. 93/310-504. (26224 K) Zalakaroson 14 m széles, 196 n-ÖI belterületi építési lelek (ervekkel, épiési engedéllyel eladó. Irányár: 1,5 mFt.
(T/26) 93/310-504. (26225 K)_
Zalakomárban 6 szobás + 2 nappalis, 2 fürdőszobás, 3 konyhás,. 2 szint + letőlérbeépüéses. 270 nm összalaplerületü 10 éves családi ház 2 garázzsal, 800 n-öl leiekkel eladó. Irányár: 8 mFt. (CS/167) 93/310-504. (26226 K) Északi városrészben 3 szobás, 105 nm alapterületű családi ház a tetőtérben 1 szoba, fürdő- WC-vel, + kettő 6x4 m-es szerk.kósz szobával, kb. 300 nm-es telekkel, 2 garázs-zsal eladó. Irányár: 9.5 mFt. (Cs/163) 93/310-504. (26227
Kj_
Bagola-fakos zártkertben 2x65 nm-es, 2 szoba+nappalis, fürdőszobás, tetőtérbeépHóses vállalkozásra is alkalmas ú| hétvégi ház 2500 nm-es dupla leiekkel eladó. Irányár: 3,5 mFt. 93/310-504. (26228 K)
Nagyfakoson 3 szobás, nagykonyhás, spájzos, 1200 n.öl lelkes családi ház eladó vagy Nkn lakásra cserélendő. Víz van, fürdőszoba kialakítható. Garázs, gazdasági épületek vannak Irányár:
1,7 mR Hjv. sz.. C$134 ( 24715 K)\'_
Pogányszentpéteren tetőlórbeópiéses, 2 család külön lakhatását biztosító családi ház 230 nm-es lakterülettel, pincével, garázs-zsal. mellek épületekkel, 1400 n.öl telekkel eladó. Nk-i lakást beszámítok. Irányár: 3,7 mR. Hiv. sz.: CS95. (22991 K) Zalakomárban 4 szobás. 2 fürdőszobás, tetötérbeépitéses, gázfűtéses, cserépkáfyhás, 8 éves családi ház 2893 nm telken eladó. Irányár: 5,5 mR. Bútorokkal együtt 6 mR. Hsz.: CS116.
(23314 K)_
Zalakarosi hegyen lévő 1292 m-es lelek eladó. Jelenleg szőlővel van betelepítve. Éplésre kiválóan alkalmas terület, villany, víz van és aszlallos út Irányár: 800000 R Hw sz: NY01. (23657
K)_
Míklóstán 74-ben épült, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, fürdőszobás, nagykonyhás, jó álapolu családi ház 650 n.öl telekkel eladó. A ház alatt pince, a leken nyárikonyha, melléképületek
vannak. Irányár: 4.600.000 Hsz.: C$122. (23855 K)_
Belvárosi 80 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás, külön wc-s, spájzos. gázfűtéses, álmenyezetes, galéházható család ház jellegű lakás eladó. A lakás alatt bottrves pince, 12 nm-es garázs, 240 nm-es, udvarrész, padásbeépíhető. A házban 3 lakó lakja. Irányár: 8,8 mR. Hiw.szám: Cs128. (24368 K)_
1292 nm-es lelek eladó a Zalakarosi hegyen Építésre akalmas. villany, víz megokfiató, aszfaltos ül van Irányár 700.000 R Hiv.sz:NY 01.(24491 K)__
Szentgyörgyván hegy IV. hegyhálán 6500 n-öl telek, gyümölcsfákkal, tégla hétvégi házzal eladó. A ház alápincézeti, szintes, beton. Gazdasági épületekkel, fizetési kedvezménnyel eladó. Állandó lakóépületként is használható. (24492 K) 2+1 félszobás, IV emeletes házban lévő II emeleti összkomfortot, erkélyes, vcoras. redőnyös, reluxás, részben lefújton lakás eladó a keleti városrészben Irányár: 2,6 mR. Hivsz: LAK 87.
(24535 K)_
Zalakaroson-Behiáknál 450 nm-es, parkosított telek a rajta lévő tégla, 3 szobás, fürdőszobás, teraszos, téliesített nyaralóval eladó. Aszfaltozott út van. Irányár: 2mR. H.sz.:T39. (24717 K) Pusztamagyaródon 90 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, családi ház gazdasági épületekkel 1200 n.öl leiekkel eladó. Irányár: 3 mR. H.sz.: CS135. (24718 K)_
Galambokon a halastónál 200 n.öl telek a raja lévő „cseh" 2 szobás, előleres, teraszos laházzal eladó Fürdő kialakítható, víz, villany, aszlallos ül és horgászati lehetőség, nyarattatási le-hetóség van. Irányár: 1,1 mR. H.sz.: T37 (24719 K) Galamboki-halastónál 260 n-öl lelek, közvetlen a vízparton 6x3-as hétvégi laházzal, panorámás területtel eladó. Víz, villany, asz-
faltOS Úl van. Irányár: 1,3 mR. Hrv.sz: T38. (24809 K)_
Miklósfán 49 nm-es helyiség bármilyen vállakózás céljára kiala-kith.il:- f/rQR-os irányáron elad-: H sz CS13P (24860 K) 2 szobás, 67 nm-es, fürdőszobás, spájzos családi házrész Nk-án eladó. A lakás jó állapotú, vizórás, tetőtér és különálló pince tartozik hozzá. A lakás ulcalrontí. 4 lakó van Irányár: 2,9 mR.
H.sz: CS137. (24861 K)_
öregföménci-hegyen 940 n.öl terület, szoba-konyhás, leraszos, igényesen kialakított téglaépülettel eladó. Villany, ciszterna van Teljes leiszereléssel és terméssel eladó Irányár: 850.000 R. H.sz:T41. (24863 K)_
2 szobás, 56 nm-es, egyed gázfűléses, erkélyes, vizórás, redőnyös, hevederzárat, IV. emeleten lévő lakás eladó a Keleti vá-rosrészben. Irányár: 2,2 mR. Hiv.sz: LAK 201. (25388 K)
3 szobás, Összkomfortos, erkélyes, reluxás. külön lomkamrás lakás eladó a keleti városrészben a IV. emelelen. X. emeletes
házban fanyar. 2,2 mR. Hív sz. LAK 92. (25389 K)_
Sáncban, szint+ietőtérbeépiíéses családi ház 505 n.öl leiekkel
eladó. Irányár: 6,5 mFt Hív sz : CS61. (25189 K)_
3 szobás, összkomfortos, X. emeletes házban lévő, 4. emeleli lakás eladó. Irányár: 2,2 mR. Hiv. sz.: LAK92. (25190 K)
52 nm-es. belvárosi, új házban lévő, 2 szobás, erkélyes, egyedi cirkogejzres (3 év garanciával) lakás eladó. Irányár: 3,6 mR Hsz.: LAK 205. (25675 K)_
2 szobás, 50 nm-es, 4. emeletes házban lévő, 1. emeleti lakás egyed gázfűtéses, vizórás, spájzos+lároíó helyiségekkel eladó a K-i v részben kanyar 2,4 mR Hsz ;LAK 206 (25676 K)
2+1 félszobás, igényesen lelújlot!, egyed tervezésű konyha, erkélyes, reluxás, napellenzős, összkomfortos lakás eladó 4 eme-letes ház 3. emeletén Irányai 2.7 mFl. H.sz.LAK 98. (25677 K) 1+2 lélszobás, Összkomfortos, 4 emeletes házban az 1 emelelen lévő erkélyes, redőnyös, parkettás szobák, csempézett fürdőszobás lakás eladó a K-i v részben Irányár: 2,6 mR. Vidéki család házra cserélielő, igény esetén. H.sz. LAK 97, (25678 K) Zalakaros-Behiákon 3 szobás, fürdőszobás, leraszos, lerietl, lakhaló hétvégi ház 450 nm-es leiekkel eladó Irányár: 2 mFl.
Hiv sz.: T 39. {25770 K)_
Galambokon 3 szobás, türdöszobás, nagy konyhás, spájzos, redőnyös, gazdasági épületekkel, 400 n-öl leiekkel család ház el-
adó Irányár- 6 mR Hiv.sz Cs 140 (?5771 K)_
2 szobás, 4 emeletes ház III. emeletén lévő összkomfortos, erkélyes, redőnyös, nagy konyhás, spájzos, lelefonos lakás eladó a Keleti városrészben. Irányár: 3 mR. Hiv.sz,: 208. (25772 K) Zalakaroson 2 szintes, felújításra váró nyaraló eladó Irányár- 3,5 mR. H.sz.: T40. (25795 K)
Zalakaroson 200 n.öl építési lelek eladó, kész tervrajzzal Irany-ár: 1 mR. H.sz T42 (25796 K)_
Nk. északi v.részében építési telek 340 nm-es, eladó. A telken pajta és isláló található. Irányár: 3,2 mR. Hsz.: T43. (25797 K)
1 szobás, összkomfortos, teljesen lelújíotl, erkélyes, földszinti lakás eJadó a keleti v részben Irányár 1,6 mR. H.sz.: L38 (25798
K)_
Berzsenyi ulcában 2 szobás, egyed gázfűtéses, 2. emeleten lévő, lelefonos, felújított lakás pincerésszel eladó Irányár: 3 mR. Hsz.:LAK209 (25799 K)_
120 nm-es család ház eladó Kiskanizsán 4 szobás, nappalis, nagy konyhás, garázsos, egyed gázas, 765 nm-es telekkel el-ado. Irányár: 5.2 mR Hiv sz.: Cs 141 (26104 K)
3 szobás. 82 nm-es lársasházjellegü család ház, 80 nm-es udvarral, garázzsal, gázfűtéssel teljes lelújüottan eladó az Északi városrészben Hrv.szám: LAK 103 Irányár: 6,8 mFt (26105 K)
2 szobás, összkomlortos teljes felújlott 56 nm-es. erkélyes, vizórás, teleionos lakás eladó a belvároshoz közei lakótelepen Irányár: 2,25 mR. Hrv szám 212. (26106 K)_
2 szobás, összkomfortos, vízórás. redőnyös. fV emeletes ház III emeletén lévő erkélyes lakás eladó Irányár 215 mR
Hrv.szám: LAK 211 (26107 K)_
Zalakaroson építési telek eladó késztervrajzzal, a lelek 200 n-öl Irányár: 1 mR Hiv.szám:T42.(26107K)_
67 nm-es, összkomfortos 3 szobás, lelújíotl, 4 emeletes házban az első emeleten lévő telefonos új konyhabútoros lakás eladó frányár 2,9mR. Hívsz LAK 99 (26108K)_
62 nm-es, teljes felújításra szoruló lakás eladó 4 em. házban a IV. emeleten. Irányár: 1,7 mR. (26109 K)_
1 szobás, egyed gázfűtéses, 3. emeleli, lelefonos, erkélyes, parkettás lakás eladó a déli városrészben. Irányár: 1,8 mR Hiv szám. L3&. (26175 K)_
Belvárosinak mondható lakótelepen 2 szobás, erkélyes, vcórás, redőnyös, étkezős, összkomfortos lakás eladó Irányár: 2,3 mR, Hív, szám LAK 214.(26176K)_
2 szobás lakás + a lakásban kialakított üzlet eladó a K-i v.rész-
ben. frányár 2,2 mR. Hiv. szám. LAK 213. (26177 K)_
2 szobás, összkomlortos, erkélyes, vizórás. 56 nm-es. telesen felújított, belvároshoz közeli. 2 emeleten lévő lakás eladó Irány-ár: 2,25 mR. Hiv LAK 212 (26178 K)_
2 szobás, összkomtortos. 4. emeletes ház 3. emeletén lévő, jó állapotú, erkélyes, vizórás, lelelonos lakás sürgősen eladó a K-i városrészben Irányár: 2 mR. Hív, szám: LAK 211 (26179 K) 1+2 leiszobás, lelújíotl, reluxás, vízórás, lelefonos. összkomfortos, IV. emeletes házban a 2. emelelen lévő lakás eladó. Irány-ár: 2,5 mR. Hrv sz.iAK 103. (26180 K)_
Belvárosi, 2 szobás, 91 nm-es, egyed gázas, parkettás, étkezős lakás eladó kedvező áron Irányár: 3 mR. LAK 193 (26182 K) 1+2 lélszobás, IV emeleti ház 4. emeletén lévő Összkomfortos, vízórás, kilópös lakás eladó vagy család házra cserélendő Nagykanizsán vagy kornyékén Irányár: 2,2 mR LAK104
(26242 K)_
2+1 félszobás, összkomfortos, erkélyes, 4 emeleti, p állapotú lakás ealdő a K-t vrészben Irányár: 2,2 mR Hrv. sz LAK85 1262« K)_
3 szobás, 1 emeleti lakás 4 emeletes házban teljesen fetú^lot-tan eladó Irányár 2,9 mR. Hiv. sz.: LAK 99. (26244 K) Bajcsán 3 szobás, teljesen új lürdőszobás, lelújiott család ház eladó vagy Nk-i 3 szobás, 4 em. házi lakásra cserélendő érté-kegyeztetessél, Irányár. 5 mR. Hiv. sz. CS143. (26245 K) Pálróban 2 szobás, lelújiott, fürdőszobás, 4000 nm lelkes családi ház + uoVarí házrésszel eladó. Irányár: 1,6 mR Fizetési könnyítés megoldható. Hív, sz CS144. (26246 K)_
3 szobás, 110 nm-es, gázfűtéses, garázsos, teraszos, 120\'nöi lelkes, parkosított, udvaros család ház eladó vagy zalakarosi nyaralóra cserélendő. Irányár: 12 mR.H.sz.: CS142 (26247 K)
Keleti városrészben lakás + kialakíotf üzletlel eladó. Irányár: 2,2 mR. LAK213. (26248 K)_
2 szobás, összkomlortos, X emeletes házban lévő. 2 emeleti, erkétyes, nagy előszobás lakás eladó Irányár: 1.8 mR.
Hiv.:LAK215.(26249 K)_
Zalakaroson 200 n.öl kél utcáról megközetlhetó építési telek el-adó. Irányár: 1,2 mR. Hiv.sz.: T42. (26250 K)_
1+2 félszobás, 4, emeleti ház I. emeletén lévő, Összkomfortos, erkélyes, vizórás, külön lomkarríás, spájzos, redőnyös lakás el-adó a K-i v.reszben. Irányár: 2,3 mR. Hrv.sz.:LAK7á. (26251 K) Belvárosi, 91 nm-es, egyed gázfűtéses, ebédős, 2 szobás lakás sürgősen, kedvező áron eladó. Irányár: 3 mR. Hiv.sz.: LAK 193 (26252 K)__
ALBÉRLET:
1 szobás, bútorozatlan lakás 15.000 R + rezsi; 2 szobás, bútorozatlan lakás 20.000 R + víz. vilany, 2 szobás, bútorozatlan, gázas család ház 15.000 R + rezsi; 4 szobás, butorzallan, belvárosi lakás 30.000 R+rezsi djért, valamint szobák közós fürdőszoba és konyha használattal kiadók 8.000-15 000 Ft-ig. (26253 K)_
GARÁZS:
Aknás garázs eladó a Munkás úti garázssoron. Irányár 500.000 R. Érd.\'93/320-111. (26254 K)_
2 szobás, 61 nm-es. IV emeleti ház 2. emeleten lévő 2 erkélyes, összkomfortos, telefonos, felújítóit, vizórás lakás eladó a keleti városrészben. Irányár: 2.1 mR. Hív sz. 216LAK (26264 K)
1997. december 5.
KANIZSA - /ip*

Jk
29
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991-beso. TELJESKÖRŰ LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan számítógépes nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés
Szerződés jogszabályok szerint. J> 6 éves szakmai tapasztalat.
NYITVA: munkanapokon 8-17 óráig
312-058
„A mi sikerülik: ha Önnek sikerül!"
Kiskanizsán eladó 3 szobás, 1 szintes, 100 nm-es, tégla falazatú, felújított, teraszos, egyedi, konvektoros gázfűtésű, szőnyegpadlós, meszelt falú, kábeltévés, palatetős, hőszigetelt vakolatú családi ház, 1499 nm telekkel, garázzsal, műhellyel, pajtával, nyári konyhával, tehermentesen. Irányár: 4,2 mFt. Hiv. szám: Sl-
KER 2093. (26011 K)_
Lakás eladó Nk. keleti városrészében, 2 szobás, 2 erkélyes, 54 nm-es, kp. fűtésű, vizórás, telefonos, kábeltévés, szőnyegpadlós, felújított, 4, emeleti,-4 emeletes épületben. Irányár: 2 mFt. Hiv, szám: SIKER
J094 ^6312 K._
1, emeleti, 2 szobás, 48 nm-es, egyedi, konvektoros gázfűtésű, vizórás, telefonos, kábeltévés, parkettázott, festett falú, beépített szekrényes, 4 emeletes épületben lévő lakás eladó Nk. keleti városrészében, 2,1x4 méteres konyhával, nyugati fekvéssel. Irányár: 2,3 mFt. Hiv. szám: SIKER 2101. (26019 K)_
Söröző + családi ház eladó Nk-án, teljes felszereléssel, alagsori vendéglátó egységgel, 6 szoba+nappali, 2x100 nm alapterület, gázfűtés, telefonnal, kábeltévé, 2 fürdő, 2 WC, 3 garázs, pince, 35 nm-es terasz. Irányár: 25 mFt. Hiv. szám: SIKER 2102. (26020 K)
Kiskanizsán családi ház eladó, 2 szobás, 65 nm-es, hallos, zárt teraszos, egyedi fűtésű, fürdőszoba nélküli, hajópadlós, 3,5x3,5 méteres konyhával, 1518 nm + 1553 nm-es telekkel. Irányár: 5,3 mFt. Hiv. szám:
SIKER 2103, (26021 K)_
Étterem tulajdonjoga Nagykanizsa belvárosában 16 m Ft-ért, vagy bérlett joga 5 évre, teljes berendezéssel, felszereléssel 6 mFt-ért + 180 eFt/hó bérleti díjért
eladó. Hiv.szám: SIKER 2105. (26074 K)_
Sáncban eladó 11 éves, 120 nm-es, 1 szint + tetőteres, 5 szobás, gázfűtésű, erkélyes, fedett teraszos, igényes családi ház, csatornázva, ipari árammal ellátva, 600 nm-es, bekerített telken. Az épület alsó szintjén 3 szoba, a tetőtérben 2 szerkezetkész szoba található. A telken egy 11 x 9 méteres, különálló, szerkezetkész épület áll, 2 garázzsal, felettük lakrésszel. Irányár: 9 mFt. Hiv.szám: SIKER 2107. (26076 K) Kiskanizsán családi ház eladó, 1 szint + tetőteres, 96 + 65 nm-es, 2 szoba-nappalis + 1 szobás, az alsó és a felső szinten 2 külön bejáratú lakrésszel, erkéllyel. Telefonnal, kábeltévével, csatornabekötéssel, 3 fázisú árammal, műhellyel, garázsai, hőszigetelt falakkal, szigetelt padlástérrel, 519 nm-es, bekerített telekkel. Irányár: 6 mFt. Hiv.szám: SIKER 2109. (26078 K) 1. emeleti, 3 szobás, 95 nm-es, galériás, vízórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, mindhárom szobában kábeltévés, kőris parkettázott, tapétázott, új konvektoros, nagy pincerekeszes, tehermentes lakás, Nk. szivében eladó. Irányár: 5,5 mFt Hiv.szám: Sl-
KER 2118. (26085 K)_
Rigó-hegyen, Galambokon eladó 3604 nm-es, zártkerti ingatlan,melyből 2298 nm szántó, 1000 db fenyővel, 729 nm rét és út, 30 db gyümölcsfával, 577 nm pedig lugasszőlő. A telken 2 szintes, kb. 15 éves épület, az alsó szinten borospincével, présházzal, a felső szinten 1 szoba-konyhával, terasszal, beépíthető tetőtérrel, az épületben villannyal. A terület sík, jól művelhető, tehermentes. Irányár: 650 eFt. Hiv. szám: SIKER 2119. (26158 K)_
Családi ház Nk. északi városrészében, 4+2 szobás, 130 nm-es, 2 erkélyes, teraszos, telefonos, kábeltévés, pincével, garázzsal, 150 nm-es telekkel, gyümölcsfákkal eladó. Irányár: 9,5 mFt. Vagy cserélhető karost ingatlanra, értékegyeztetéssel, Hiv. szám: Sl-
KER 2120. (26159 K)_
Lakás eladó Nk. keleti városrészében, 2 szobás, 57 nm-es, erkélyes, redőnyös, központi fűtésű, vizórás, kábeltévés, szőnyegpadlós, tapétázott, liftes, 10. emeleti, új tetőszigeteléssel. Irányár: 1,8 mFt. Hiv. szám: SIKER 2121. (26160 K)_
Egyedi gázfűtésű, 2 szobás, 49 nm-es, 4. emeleti, emeletes tégla épületben lévő, vizórás, telefonos, kábeltévés, parkettázott, tapétázott lakás, új konyhabútorral, új tűzhellyel, új mosdóval, új, fagyálló taposó-val és csempével. Nk. északi városrészében eladó. Irányár: 2,4 mFt. Hiv. szám: SIKER 2122. (26161 K) Kiskanizsán eladó családi ház, 1 szintes, 3 szoba-konyhás, fürdőszobás, 9 éves, tégla falazatú, gázfűtéses, teraszos, szőnyegpadlós, festett falú, kfvül vakolatlan, nagy telekkel. Irányár: 5,5 mFt. Hiv. szám: Sl-
KER 2123. (26162 K)__
Lakás eladó Nk. keleti városrészében, 3 szobás, 67 nm-es, franciaerkélyes (kilépős), 2. emeleti, 4 emeletes épületben lévő, központi fűtésű, vízórás, minden
szobában kiépített telefonvonallal és kábeltévével, új szőnyegpadlóval, festett falakkal, az előszobában beépített szekrénnyel, keleti és déli fekvéssel, reluxával, tehermentesen, tartozásmentes épületben. Irányár: 2,8 mFt. Hiv. szám: SIKER 2124. (26163 K)
Lakás eladó Nk. belvárosának közelében, a Fő úttól délre, 1. emeleti, 2 szobás, 53 nm-es, egyedi gázfűtésű, telefonos, parkettázott, festett falú, kábeltévés, felújított. Irányár: 3,1 mFt. Hiv. szám: SIKER 2125. (26164 K)_
Lakás eladó Nk. keleti városrészében, 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, 3. emeleti, 4 emeletes épületben lévő, központi fűtésű, vízórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, szőnyegpadlós, tapétázott, redődnyös, járólapozott, csempézett. Irányár: 2 mFt. Hiv. szám: Sl-
KER 2126. (26165 K)_
Csörnyeföldön eladó 17 éves, 3 szintes pinceépület, konyhával, zuhanyzóval, nappalival, hálófülkével, terasszal, borospincével, 2 padlásszobával, teljes felszereléssel, 11 hordóval, faragott nagy préssel, villannyal, fatüzeléssel, ciszternával, 1597 nm szőlővel és 852 nm gyümölcsössel, 40 db, 7-8 méteres bujával. Víz, gáz, telefon beköthető. Irányár: 3 mFt.
Hiv.szám: SIKER 2127 (26229 K)_
Csurgón 4 szobás, 85 nm-es, teraszos, tégla falazatú, vegyestúzelésű, alápincézett családi ház, félkész fürdőszobával, 1700 nm-es telekkel eladó. Irányár:
1,65 mFt. Hiv.szám: SIKER 2128. (26230 K)_
Bánokszentgyörgyön eladó teljesen felújított, 60 éves,
1 szintes, cseréptetős, 2 szoba-konyhás, fürdőszobás, 70 nm-es, konvektoros gázfűtésű, kábeltévés, szélfogós, meszelt falú, beton padlózatú, jój szigetelt családi ház, 1000 nm-es, részben bekerített, műveletlen telken, tehermentesen. Irányár: 1,55 mFt. Hiv. sz.:
SIKER 2129. (?6265 K)_
Letenyén eladó családi ház, 1 szoba-konyhás, fürdőszobás, 65 nm-es, beton alapzatú, tégla falazatú, konvektoros gázfűtésű, 40 éves. A telek 1000 nm-es, bekerített, az utcafronton 40 méter széles, második ház építésre is alkalmas. Irányár: 1,45 mFt. Hiv.sz.:
SIKER 2130. (26266 K)_
Lakás eladó Nk. K-i v.részében, 3 szobás, 63 nm-es,
2 erkélyes, redőnyös, kp. fűtésű, vízórás, telefonos, kábeltévés, szőnyegpadlós, tapétázott, járólapozott, beépített szekrényes, új konyhabútorral rendelkező, lomkamrás, liftes, 6. emeleti. Irányár: 2,6 mFt.
Hiv.sz.: SIKER 2131. (26267 K)_
Platán soron 1,5 szobás, gázfűtéses, 3. emeleti lakás eladó. Ára: 1,9 mFt. Hiv.sz.: SIKER 2132. (26268 K) 1. emeleti, 2 szobás, 55 nm-es, franciaerkaélyes (kilépős), kp. fűtésű, vízórás, telefonos, kábeltévés, redőnyös, szőnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes lakás eladó 4 emeletes épületben, Nk. keleti városrészében. Irányár: 2,2 mFt. Hiv.sz.: SIKER
2133. (26269 K)_
Egyedi gázfűtésű, 1,5 szobás, erkélyes, 48 nm-es, 3. emeleti, vízórás, telefonos, kábeltévés, beépített szekrényes, parkettázott lakás eladó Nk. belvárosában. Irányár: 2,65 mFt. Hiv.szám: SIKER 2134,
(26270 K)_
Kiskanizsán eladó 3 szobás, 90 nm-es, teraszos, 25 éves, tégla falazatú, déli fekvésű, telefonos, aknás garázzsal rendelkező családi ház, 1000 n.öles, 20 méter széles telekkel. Irányár: 6,8 mFt. Hiv.sz.: Sl-
KER 2135. (26271 K)_
Kiskanizsán eladó 1 szint+tetőteres, 4 szobás, 90 nm-es, teraszos, tégla falazatú, 7 éves, gázfűtéses, telefonos családi ház, garázzsal, műhellyel, 700 n.öl telekkel; Irányár: 8,5 mFt. Hiv.szám: SIKER 2136. (26272 K)_
ALBÉRLETEK:
Kiadó 2 szobás, bútorozatlan, 54 nm-es, kp. fűtésű, 1, emeleti lakás, 4 emeletes épületben, Nk, K-i v.részében. Bérleti díj: 15.000 Ft + rezsi/hó. Hiv.sz.: Sl-
KER A7360. (26273 K)_
Kiadó 1. emeleti, 1+3 félszobás, 76 nm-es, bútorozott, egyedi cirkofűtésű, telefonos, szép lakás Nk. belvárosában. Bérleti dlj: 40.000 Ft+rezsi/hó.
Hiv.szám: SIKER A/361. (26274 K)_
Kiskanizsán kiadó 1 szint + tetőteres, 4 szobás, 90 nm-es, teraszos, tégla falazatú, 7 éves, gázfűtéses, telefonos családi ház, garázzsal, műhellyel, 700 n.öl telekkel. Bérleti díj: 30 eFt+garázs 5 eFt+rezsi/hó. Hiv.szám: SIKER A/362. (26275 K)_
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fss Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a NapÁigár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA. Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.OO-ig, szombaton 10.00-12.00-ie.
Keresünk Nk-án és környékén egyed fűtésű lakásokat, lelkeket, csaJádiházakat, önkormányzati lakásokat. Nálunk a közvetítői dij csak az irányár 1%-a. Megtalál bennünket a Teleki u. első 4-emeleles házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. (11385 K) Nk-tól 25 km-re (TE 98) 5600 nm-es üres építési telek eladó a Kisbalalon közelében. Irányár 2 mFt (25114 K) Csurgón (LE 413) belvároshoz közel 1,5 szobás, 42 nm-es. egyedi lűléses. 4, emeleti lakás eladó Irányár: 1.6
mFl. (25115 K)_
Nk-n (CSE 197) belvárosban 2 szintes. 4 szobás, 2 nappalis, kb. 200 nm-es családi ház garázzsal, műhellyel, 100 n-ól területtel azonnal eladó. Irányár: 22 mFt (25117 K)
Nk-n (LE 410) belvároshoz közel 2 szobás, 60 nm-es, egyedi fűtéses, vizórás, erkélyes, III. emeleti lakás eladó
Irányár: 3,2 mR. (25118 K)_
Nk-n (LE 409) belvárosban 2 szobás, 104 nm-es, egyedi fűtéses, étkezős, I. emeleti lakás eladó vagy családi házra
cserélhető. Irányár: 3 mFt, (25119 K)_
Nk-n (LE 411) belvároshoz közel 2 szobás, 58 nm-es, egyedi Iűtéses, vizórás, erkélyes (felújított} III. emeleli lakás eladó. Irányár: 2,9 mFt. (25120 K)
Nk-n (LE 106) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es, központi fűtéses, vizórás, tízemeletesben lévő lakás, 1,5 szobás lakásra cserélhető. (25121 K) Nk-n (LE 418) belvárosban 104 nm-es, 3 szobás, ebédlős, egyedi fűtéses, parkettás, felújított lakás eladó vagy kisebb (1,5 • 2 szobás) lakásra cserélhető Irányár: 4,6 mFt
(25124 K)_
Nk-n (LE 417} belvároshoz közel 1 szobás, 35 nm-es. egyedi lűléses, vízórás, parkettás, udvari lakás kis kertlei, 2 db laházzal együtt eladó. Irányár: 1,6 mFt. (25125 K) Nk-hoz (CSE198) közel kb 100 m-es, 2 szobás családi ház nagy telekkel, garázzsal eladó. Irányár: 4,5 mFt.
(25244 K)_
Balaton déli partján (CSE 199) 58 m-es, 2 szobás, nappalis, 2 szintes, nem teljesen kész (kb 70%-os) ikervilla fele 100 n.öl telekkel azonnal eladó. Irányár: 5,5 mFt (25245
K)_
Nk-n (CSE 201) belvároshoz közel 2 szintes családi ház
286 n-öl leiekkel eladó. Irányár: 6 mR. (25312 K)_
Nk-n (LE 430) K-i városrészben 2.5 szobás, 62 nm-es, közponli Iűtéses, vizórás, felújított, II emeleli lakás eladó
Irányár: 2,7 mR. (25750 K)_
NK-n (LE 429) K-i városrészben 2.5 szobás, 63 nm-es, közponli Iűtéses, felújított, II. emeleli lakás eladó vagy családi házra cserélhető. Irányár: 2,85 mFt. (25751 K) Nk-hoz közel (TE 102) 250 n-öl lelek, épülettel, pincével, szőlővel, felszereléssel együtt eladó. Irányár 850.000,-Ft.
(25753 K)_
Nk-n (LE 426) belvárosban 37 nm-es, 1 szobás, egyedi lűléses, I. emeleti, lomkamrás lakás eladó. Irányár: 1,8 mFt.
(25755 K)_
Nk-lól (CSE 203) 19 km-re 2 szoba, hallos, telefonos családi ház nagy pincével, 2500-3000 nm-es telken, 1 szoba, konyhás melléképülettel, istállóval, nyári konyhával eladó vagy nagykanizsai lakásra cserélhető. Minden megoldás érdekel. Irányár: 1,8 mFl (25756 K)
Nk-tól (CSE 9) 10 km-re 200 nm-es, 4 szobás, 2 szintes, egyedi központi fűtéses családi ház garázzsal, 1200 n-öl parkosloll leiekkel eladó, kanyar: 7 mR. (25757 K) Rába partján (CSE 204) lévő hétvégi ház, nyaralóövezetben, csendes helyen eladó. Irányár: 3 mR. (25758 K) Szent györgyvári hegyen (TE 104) 2 sobás, 40 nm-es családi ház jellegű épület, 600 n-öl telekkel eladó vagy Nagykanizsán 1 szobás, udvari lakásra cserélhető. Irányár. 1.2
mFl. (25759 K)_
Nk-n (LE 424) belvárosban 1 szobás. 30 nm-es. egyedi fűtéses, vízórás, I. emeleli lakás eladó. Irányár: 1,6 mFt
(25760 K)_
Nk-n (LE 434) K-i városrészben 2 szobás, 56 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás, 4 emeleti lakás eiadó vagy nagyobbra cserélhető. Irányár: 2 mFt (25762 K) Nk-tól (TE 105) 10 km-re 1500 n-öl telek, szőlő, szántó, erdő, fenyőfákkal, épülettel, építőanyaggal együtt eladó.
Irányár: 700.000,-Ft. (25763 K)_
Nk-án (CSE206) É-i v.részben 3 szobás családi ház kocsibejáróval, lelek nélkül eladó. Irányár: 2,5 mR. (25840 K) Nk-án (CSE205) 2 szobás, kb. 75 nm-es, felújított családi ház 100 n.öl telekkel eladó. Irányár: 3,8 mFt. (25841 K)
Nk-án (LE435) É-i v.részben 2,5 szobás, 61 nm-es, egyedi fűtéses, vizórás. erkélyes, lelújitott, III. emeleli lakás, garázzsal együtt eladó. Irányár: 3,2 mFl+garázs, 800.000 Ft
(25842 K)_
Nk-n (CSE207) 4 szoba, nappalis, kb, 120-130 nm-es családi ház műhellyel, garázzsal, melléképületekkel, 770 nm-es telekkel eladó vagy nagykanizsai lakásra cserélhe-
16. Irányár: 5,2 mFl. (25843 Kj_
Miklosfán (CSE202) 2 szobás családi ház eladó Irányár
3,55 mFt. (25844 K)_
Nk-án (LE431) belvároshoz közel 3 szobás, udvari lakás garázzsal eladó. Irányár: 6 mFl. (25845 K) Győrben (CSE200) 220 nm-es, 2 szintes, 4 szoba, nappalis, családi ház garázzsal, melléképülettel. 220 n.öl lelek -
kel eladó. Irányár: 12 mFt. (25846 K)_
Nk-n (LE 225) É-i városrésézben 2 szobás, 67 nm-es, egyedi fűtéses, ulcalronli udvari lakás eladó. Irányár: 2,3
mFt. (25916 K)_
Nk-n (LE 437) 2+3 lélszobás, 100 nm-es, 2 szinles, egyedi központi lűléses, vizórás, sorházi lakás 450 nm-es telekkel
és garázzsal eladó. Irányár: 7,4 mR. (25948 K)_
Nk-n (LE 432) azonnal eladó 1.5 szobás, kb. 50 nm-es, udvari lakás az E-i városrészben, kanyar: 1,15 mFt
(25949 K)_
Nk-n (LE 293) belvároshoz közel 1 szobás, kb 40 nm-es. X. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,5 mFl (25950 K) Nk-tól (CSE 208) 15 km-re 5 szobás, 120-130 nm-es családi ház, 2100 nm-es telekkel, garázzsal, melléképületekkel eladó. Gazdálkodáshoz kiválóan alkalmas
Irányár 2,6 mR. (25951 K)_
Nk-án (CSE209) É-i v.részben 6 szobás családi ház zárt udvarral eladó. Irányár: 9,5 mFl. (26026 K)_
Nk-án (LE117) K-i v.részben 2 szobás, 54 m-es, egyedi lűléses. vizórás. felújüoll, III. emeleti lakás eladó vagy ki-sebbre cserelheló kanyar 2.6 mFl (26028 Kl
Nk-lól (CSE210) 10 km-re 52 m-es, 2 szobás, egyedi lűléses, összkomfortos családi ház, szép környezetben 12 m-es melléképülettel, 1341 m-es lelken, amely megosztható építési telekre, eladó vagy nagykanizsai lakásra cserélhe-tö Irányár 2 mFt (26029 Kj __
Nk-án (LE440) belvárosban 2 szobás. 57 m-es, egyedi Iűtéses. parkettás, erkélyes jó állapotban lévő, III. emeleti lakás garázzsal együtt eladó Irányár\' 2,8 mFl+garázs 900.000 mFl (26030 K)_
Nk-n (LE442) K-i v.részében 60 nm-es, 2 szobás, központi Iűtéses, vízórás, 2 erkélyes, 4 emeleli lakás eladó. Irány-
ár: 1.65 mFt. (26167 mFl)_
Nk-én (LE443) K-i v.részben 3 szobás, 67 nm-es, központi fűtéses, teljesen feJújrtott. 2 erkélyes, telefonos. I emeleti lakás eladó vagy családi házra cserélhető. Irányár: 2.9
mFt .\'26168 K)_____
Nk-n (CSE212) É-i v.részben 3 szobás, 110 nm-es, étkezős, teljesen lelújitott, családi ház aknás garázzsal, 1 szobás, 30 nm-es, lakható melléképülettel, 150 n.öl leiekkel, parkositot! udvarral eladó Irányár: 12 mFt. (26169 K) Nk-n (LE444) É-i v.részben 83 nm-es, 3 szobás, egyedi fűtéses, teljesen lelújitott társasház garázzsal, udvarral, kerttel eladó vagy más ingatlanra cserélhető Irányár: 6.8 mFt (26170 K)_
Nk-n (LE47) É-K-I v.részben 1+3 félszobás. 74 nm-es, egyedi központi Iűtéses, III emeleti lakás eladó vagy családi házra cserélhelő. Irányár: 4,1 mFl. (26171 K) Nk-n (LE445) K-i v részben 2 szobás, 53 nm-es. 2 erkélyes, étkezős, közponli lűléses. vizórás, leletonos lakás lizemelelfls épulelben eladó. Irányár: 1,85 mFt (26172 K) Nk-n (LE446) K-i v részben 2 szobás, 54 nm-es, egyedi Iűtéses. vízórás, parkettás, erkélyes, 4 emeleli lakás el-
ado. Irányár: 2,2 mFl (26173 K)_
Nk-án (LE433) K-i v részben 1 szobás. 42 nm-es, kp. fűtéses, erkélyes, földszinti lakás eladó Irányár: 1,55 mFl (26174 K)_
GARÁZS
Nk-n (GE32) K-i városrészben 17 nm-es, aknás garázs eladó. Irányár: 400.000- R. (25754 K)_
BÉRLET
Nk-án belvároshoz közel 24 nm-es üzlethelyiség novem-ber Mól kiadó. Bérleti díj: 36.000 Ft + rezsi. (25 847 K) Nk-án 62 m-es üzlethelyiség belvároshoz közel kiadó. Bérleti díj: 70.000 Ft/hó. (26027 K) _
30
KANIZSA - /tpié.
1997. december 5.
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGYAR ŰT 12-14. Telefax: 93/31 0-884
Nyitva: H-Ca S-l 7, P 8—16, S» 8-12 óráig
Ingatlanforgalmi Kft,
német-magyar érdekeltség \'T1
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -forgalmazás -\'ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS - ÉPÍTÉS -FELÚJÍTÁS
Nk belvárosában 86 nm-es, 2 szintes, 3 szoba+nappalis, amerikai konyhás, kp. fűtéses, reluxás, irodának is alkalmas lakás extrákkal el
adó. Irányár 6 mFl. {26276 K)_
Nk Zárda utcában 38,5 nm-es, 1 szoba + nx>sókonynás, egyedi lűtéses, vizórás, redőnyös, pincés lakás mini garzonra cserélhető ralize-
léssel (26277 K)_
Nk, Mirtas ulcában IH wn-i, 54 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, központi lűtéses. vizórás, redőnyös Likas eladó. Irányár 2 mFt
(26195 K)_
Nk, Petőfi utcában X nm-es tétekkel 68 rmes. 2 szoba + habfülkés, egyed gázfűtéses, letiltott, társasház jellegű lakás eladó Irányár: 3,6 mFL (26196 K)__
Nk Báthory ulcában 100 nm-es telekkel, 98 nm-es, 3 szoba + nappalis, egyedi gázfűtéses, vizoras, redőnyös, b állapotú család ház pincével és garázzsal eladó. Irányár: 6 mFt. (26197 K) Muakereszlúron 70 nm-es, 1+lélszobás. vizórás, felújításra szoruló csatád ház házrész eladó. Irányár 700 eFt. (26198 K) Nk, Széchenyi téren 54 nm-es, 2 szobás, üzletnek is alkalmas, egyedi gázfűtéses, vizórás, magas belmagasságú lakás eladó. Irányár: 4 mFl
(26199 K)_
Nk Csengery ulcában 66 nm-es, 2+lélszobás, konyha + étkezős, kp.lútéses, redőnyös, jo állapotú lakás pincével, zárt udvarral eladó.
Irányár 3,5 mR. (26044 K)_
Nk, Zemplén ulcában 7. emeleti. 63 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, uj \' ibútoros központif\'\' SmR (26045 K)
Szépeinek, 1200 nm telekkel 86 nm-es. 2 szobás, felújításra szőnie parasztház meiékepdetekkel etado^ranyar 1,25 mFt. (26127 K|
Szépeinek. 1080 nm telekkel 100 nm-es. 3 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses, letelonos, belül feliflott család ház eladó. Irányár. 3,7
mFl (26128 K) _
Zalakaros, 720 nm telekkel 32 nm-es nyaraló jellegű, lelújflásra szoruló ház nappaival, hábtiíkével, zárt terasszal eladó. Irányár 3 mR. (26129 K)_
NK Babóchay ulcában 575 nm-es telekkel. 55 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, vizórás családi ház házrész garázzsal eladó. Irányár 2,5 mR.
Irányár. 2,5 mR. (26046 K)_
Nk. Petőfi utcában 450 nm-es kertlel. 96 nm-es, 3 szobás, étkezős, gázfűtéses, redőnyös, lelújiott társas családi ház padlástér beépítési lehetőséggel eladó Irányár 5.5 mR. (26047 K)_
NX Maori telepen 660 rm-es telekkel. 106 nm-es. 2 szobás, nagy konyhás, leraszos, egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös, telefonos. lehjton megosztott csabd ház eladó Irányár 7,3 mfl. (26048 K)
Nk É-i városrészben 150 nm-es nagyságú, kétszintes, gázfűtéses, redőnyös, telefonos. \'84-ben epütt társasház eladó. A pinceszinten garázs, pince, mosókonyha, a (oldszrten wc. nappali, konyha, a második szinten 3 szoba, lúrdoszoba, erkély, a tetőtérben 2 szobás lakrész kialakfthaló. Ár 6.5 mFl. (25931 K)
Kiskanizsán 126 nm-es, 4 szobás, erkélyes, teraszos, nappafs, gázfűtéses családi ház garázzsal, íreleképületlei, 536 nm terüfeteiveladú
Irányár 8,7 mR. (25572 K)__
Kiskanizsán. 145 nm-es, 2 szintes (Kübn lakásként is használható} 6 szoba, 2 nappal. 2 konyha, étkező, 2 fürdőszoba. 2 terasz, előtér, egyed fűtéses család ház garázzsal, műhelyei, melléképületekkel.
30ÓnmleriJlelenela.ii Irányár 7.: mFl (25573 K)_
Palin 210 nm-es, 6 szobás. 2 konyhás, 1 nappais. 2 fürdőszobás, 2 zuhanyzós, 3 WC-vel. 2 erkélyes, étkezős, teraszos család ház garázzsal, pincével, mellekeputetekkel, 512 nm területen ebdo Irányár: 16 mR. (25576 K>_
Rákóczi u. (2 lakás) összesen 53 nm-es, 2+2 szobás, 2 konyhás, kinti WC-vel, gázfűtéses család ház, kis laházzal (t szoba) (tatarozásra
szoruló) ebdó. Irányár 2,5 mR. (25577 K)_
Nk belváros közelében 2 szintes, 200 nm-es, cirko fűtéses, 4 szobás, étkezős, gardrobos. 2 nappais, 2 fürdőszobás család ház műhelyei, garázzsal, pincével, 400 nm területen eladó Irányár 20,3 mR. (25578
*!_-t_
Nagykanizsa, Maori telep melett 150 ra területen lévő, 116 nm-es, 3 szobás, halos, étkezős, egyed központi gázfűtéses, ónálb területtel rendelkező társasház garázzsal, pincével eladó Irányár. 8 mFt.
(25813 K)_
Nagykanizsa, Csengery utcában 75 mes, 3 szobás, konyhás, egyedi gázfűtéses, lelújiásra szorub lakás pincevei. garázzsal eladó. Irányár:
3,5 mR (25814 K)_
Nk, Dózsa Gy. utcában 36 m-es, 1 szobás, konyhás, egyed fűtéses lakás pincével, garázzsal eladó Irányár 1,5 mFt+650eFt. (25815 K) Fő u 50 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, gázfűtéses lakás pince vei, zárt udvarral, lóváb álapolban eladó. Irányár 4 mFt (25530 K> Nk Berzsenyi ulcában 57 nm-es, 2 szobás, erkélye*, egyed gázfűtéses, vizórás lakás eladó. Irányár 2,6 mFt (25397 K) Nk Erkel utcában 20 nm«s garázs műhelynek, gépekkel kiadó. Irány-
ar 10 eFVhó (25398 K)_
Nk Magyar utóban 26 nm-es. 1 szobás, gázfűtéses udvari lakás el-
adó. Irányár. 1,25 mR. (25401 K)_
Nk Kaán Károly ulcában 117 nmes, 3+2 félszobás, étkezős, 2 erkélyes egyed drkofűtéses, lelefonos, társasház lakás pincével, garázs-
zsal ebdó Irányár 7 mR. (25402 K)_
Nk Levente ulcában 125 nm-es. 5 szobás. 2 erkélyes, teraszos, egye-d gázfűtéses, vizórás, redőnyös társasházi lakás pitével, garázzsal
p állapotban eladó. Irányár 8 mR. (25403 K)_
Mkbslan 3 szobás, 75-ben epütt, gázfűtéses, redőnyös családi ház 2200 nm teruteten mellekepületekkel eladó Irányár 4,5 mR. (25404
K)_
Nk Péterfai utcában 120 nm-es, 4 szobás, étkezős, zuhanyzós, lürdőszobás, cirkofűtéses, vizórás. redőnyös, tetet ónos, 1992-ben épül, ki-váb álapotú sorházi bkás pincével, garázzsal eladó. Padastér be
eplhetö. Irányár 10 mR. (25405 K)_
Nk Rózsa utcában III. emeleti, 62 rm-es, 2+1 félszobás, erkélyes, kp. lűléses, jó álapotú lakás bmkamrával ebdó. Irányár: 2,4 mR. (25406
K)_
Sáncban 118 nm-es, 6 szobás, élkezős, zuhanyzós, lürdőszobás, gázfűtéses, vizórás, redőnyös, letelonos, 1965-ben épül, tedell teraszos, jó álapotú család ház garázzsal eladó. Irányár 9 mR (25408
Petnventen 3300 nm-es telek eladó (közmüvek a ház előtt). Irányár:
330 eFt. (24579 K)_
Nk-n a Fő úton 60 nmes, 2 szobás, cirko fűtéses, vizoras, teljesen lambériázott, tetőtéri 80 %-os készülségü lakás eladó. Irányár 2,5 mR. (24582 K)_
Nk-n a Muskátli garazssoron 16 nmes, aknás, pincés garázs eladó. Irányár 3S0eR (24583 K)_
Nk-n a Nagyválhy ulcában 1. em-i, 75 nmes, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázfűtéses, vizórás, letelonos, parkettás, jó állapotú lakás garázzsal ebdó. Irányár: 5,2 mR. (24684 K) Palnban az újtelepen 1992-ben eputet, 801 nmes területen levő, 2 szintes, 260 nmes, kp. gázfűtéses, telefonos, pincés, 3 garázsos, jó állapotú család ház eladó. Az alsó szinten üzlet üzemeltetésére alkaf-mashetyiség található, a telső szinten 3 szoba, hal, étkező, fürdőszoba Irányár. 20 mFl (24587 K)
Gelsen 35 nmes üzlethelyiség raktárral, 394 nm területen eladó vagy
kiadó, irányár 600 eR. (24588 K)__
Zemplén Gy, u 74 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, kp lűtéses. leslésre szoruló lakás, lomkamrával eladó Irányár 2 mFl. (24310 K)
Nk Kodály Z u 7. alatt 54 rmes, 2 szobás, étkezős, 2 erkélyes kp fűtéses, bmtarobs, kitűnő álbpotban lévő bkás cserélhető E-K-i vrészben tevő 1-2 emeleti lakásra. Irányár 1,5 mR (23804 K) Nk Zemplén utcában 7. emeleti. 67 nmes. ."i szobás, nagy konyhás erkélyes, nagy ebszobás, kp. fűtéses, bmkamras. fetújAott lakás el-
adó. Irányár 2,2 mFt. (23805 K)_
Lalóhegyen 752 nmes zártkert (vilanriyai) eladó Iranyar 300 eR
(24590 Ki_
Palhi Forhenc hegyen 2160 nm területen 32 nmes, 1 szobás, teraszos pince, szőlővel, gyümölcsfákkal eladó Irányár 400 eR. (24591
s_i_
Szentgyörgyván hegyen 900 nm területen, 35 nmes, 1 szobás, étkezős zuhanyzós, etó-ban épült pince eladó. Irányár. 1,2 mR. (24594 K)
Palnban az újtelepen 706 nm területen íö-ben épült, 3,5 szobás, étkezős, nappais, gázlűtéses, reluxás, telefonos, parkettás, jó álapotú családi ház pincééi, garázzsal melléképületekkel, terasszal eladó. Irányár 9.5 mFl (24595 K)
Belvárosban 80 nm-es. 2.5 szobás, gáztüléses lakás, üzletnyitásí engedélyekkel, utcafrontra nyílhat kirakaHal ebdó. (24597 K)_
Fityeházán 118 nmes, 3 szoba + 1 nappais, teraszos, tatüzelésü, család ház. meléképütetlel, 2340 nm teruteten eladó. Irányár 1,85 mR (24314 K)
Nk Vörösmarty utcában 275 m területen 76 rmes lakoterütetü, 2 szobás, konyhás, egyed tOtésű, garázsos, b álapotú udvari család ház
melléképülettel eladó Irányár 2 mFl (23B06K) %_
Kiskanizsán 156 nm-es, 4 szobás, üveges teraszos, étkezős, bmbéri-ás, 77-ben épült gázlűtéses és cserépkályhás csaádi ház 2700 nm területen gyümöbsössen, 15.000 db tufával eladó Irányár 8,2 mFl.
(23678 K)_|_
Nk Csokonai utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyed lűléses, vizórás lakás ebdó. Irányár 2,4 mR (23679 K) Kalonaréten 120 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, előszobás, \'60-ban épült, gázfűtéses család ház, pincével garázsai, 360 nm területen el-
adó. Irányár 5 mFt (23504 K)_
Magyar u. 100 nmes, 2 szobás, konyhás, lürdőszobás, étkezős, gázlűtéses, ,67-ben épül család ráz eladó Irányár: 3,6 mFl (23507 K) Nk Berzsenyi D. ulcában 4 emeletes épületben 4. emeleti, 55 nmes, 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses bkás parkettás szobákkal lestett labkkal, K-NY-i fekvésű ablakokkal, beépiett szekrényekkel eladó
Irányár 2,5 mfl. Kód LAK 100. (22390 K) _
Nk Király utcában kétszintes, 3. emeleti, 120 nm-es, egyedi fűtéses lakás pincerésszel, garázzsal vagy aneteüt eladó. Irár^ár 6 mR + 500
eFt garázs. Köd: LAK 109. (22399 K)_
Nk Nagyváthy utcában 4. emeleti, 75 nmes, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös, telefonos lakás parkettás szobákkal, festett falakkal, K-Ny-i lekvésü ablakokkal, pincerésszel, garázzsal vagy anélkül ebdó. Irányár 4mFl + 600 eFt garázs. -Kód: LAK 110 (22400 K)
Nk Űrhajós ulon 48 nm-es, dupla garázsból kiataktolt, 2 aknás műhely, 3 fázisú árammal, vízzel, vilaríiyal etadb Irányár 1,2 mFt. Kód: M100. (22408 K)
Mkbsfán ^5-ben épül, 170 nmes, 5 szobás, 2 lürdőszobás, hallos, étkezős, erkélyes, 70%-os keszüllsegu családi ház picével, garázs-zsaL műhellyel, 800 rmes teruteten eladó. Irányár 6.2 mR. Kód:
CSAL 211. (22545 K)_
Nk Kinizsi utcában 3 szobás, 120 nmes. halos, tettesen tefújtotl család ház 1500 rmes telekkel, 60 nm-es pince vei. melléképütettel el-
adó. Irányár 12 mR. Kád: CS202. (22411 K)_
Paliiban 73 nmes, 2 szobás, 2 előszobás, gázfűtéses, kisebb fetújr-tasra szoruló család ház 1400 rmes területtel, műhellyel, fáskamrával, tetóterbeépitési lehetőséggel eladó. Irányár: 3,6 mFt. Kód: CS208.
(22416 Kj_
Palidban az CjteJepen 240 nmes, kétszintes, 3 szobás, halos, étkezős, kp. lűléses, 1989-ben épül családi ház 40 nmes pincével, garázzsal, 900 nm-es területen eladó. Az épület készültségi toka 90% Irányár 12 mFl Kod: CS209. (22417 K)
Mikbsfán 73 nmes, 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, családi ház, metéképületekkel, 3400 nm-es teruteten eladó Irányár 5 mR.
KOct Cs 211. (22420 K)_
Mikbsfán 160 nm-es, 4 szobás, étkezős, erkélyes. 2 halos, egész lűtéses, telefonos, 1986-ban epül család ház, szuterimel, garázzsal, 1000 rmes teruteten eladó. Irányár 13,5 mFl Kód Cs 212 (22421 K)
Sáncban 2 család részére megtelelő. 120 nm-es, 4 szobás, 2 lürdőszobás, 2 konyhás család ház, garázzsal, pincével, melékepütettel el
adó. Iranyar. 6,5 mR. Köd Cs 213. (22422 K)_
Nk Kodály Z. ulcában 54 m-es, 2 szobás, nagy konyhás, 2 erkélyes, kp lűléses, lomkamrás, jóálbpolú lakás eladó. Ár 1,5 mFt. (25989
K) _
Nk Űrhajós utcában 150 m területen kb. 100 m lakterutettei 3 szobás, nappalis, erkélyes, teraszos, egyedi gázfűtéses, vízórás, redőnyös, teletöm:;, pincés, garázsos, jó álbpotú társasházi lakás, beéplhetó padásterrel eladód. Ar 6,5 mR. (25990 K)_
INGATLAN
42 nm-es, 1 szobás, önkormányzati lakásomat eladnám. Érd.: a szerkesztőségben a 312-305 vagy a 310-540-es telefonon. (26184 K)
117 nm-es, összkomfortos családi ház Nagykanizsától 15 km-re, Bocskán eladó. Irányár: 3,9 mFt. Érdeklődni: 18 óra után, Bocska, Ady u. 9. (26134 K)_
Nagykanizsán, keleti városrészben Kodály utcai 10 emeletes házban 4. emeleti, 53 nm-es, központi fűtéses, vízórás, 2 szobás öröklakás eladó. Érdeklődni: 93/318-829. (26138 K)
Nagykanizsán a Keleti v.részben 2 és félszobás, felújított lakás eladód. Érd.: 18 óra után: 316-713. (26161
K)__
Nagykanizsa a belvárosában vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó. Érd.: 93/318-412-es telefonon. (26205 K)_
Szőlőbirtok pincével, felszereléssel eladó. Érd.: 18 óra után a 93/375-321-es telefonon. (26206 K)_
Nagykanizsa, Király u. 3 l/G. I. emeleti, 50 nm-es helyiség irodának kiadó. Érd.: 93/311-441 vagy
93/318-412. (26260 K)_
Az É-K-i v.részben 1+3 félszobás, 69 nm-es, cirkogejzíres, vízórás,\' III. emeleti lakás eladó. Érd.: HP a 93/317-137-es telefonon. (26261
K)_
Eladó Murakeresztúron 2 szobás ház ipari árammal telefonnal. Érd.: Murakeresztúr, József A. u. 140. (26262 K)_
Nagykanizsán csendes helyen 74 nm-es, kétszintes, egyedi fűtéses társasházi lakás garázzsal együtt eladó. 3 szoba, fürdő, spájz, konyha, WC. Ára: 4,5 mFt. Tel.: 310-990. (26263 K)_
Belvárosi, 54 nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, egyedi fűtéses lakás eladó. Érd.: 321-906 telefonon. (26264 K) Nagykanizsán Zárda utcai 1 szobás, önkormányzati lakásomat 1,3 mFt-os irányáron elcserélném értéke-gyeztetéssel - 400-500 ezer forint különbözeti díjért — nagykanizsai, önkormányzati garzon lakásra, vagy szentgyörgyvári hegyi közművesített ingatlanra. Érd.: 16-19 óráig, Nk. Zárda u. 3. Fsz/4. Kellermann János. (26135 K)
GARÁZS
Nk-n a Fő úton udvari garázs bérleti joga eladó vagy hosszabb távra kiadó. Érd.: 93/314-866-os telefonon az esti órákban. (26185 K)
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
Kazanlak 14/D. alatt, a 15-ös számú garázs eladó. Érd.: 317-501-es telefonon. (26193 K)
ALBÉRLET
Szoba bútorozva vagy anélkül olcsón kiadó egy nő részére (gyermekkel is). Nagykanizsa, Kazanlak krt. 3/C. II/9. Göncz. (26270 K)
A hirdetések megjelennek az INGATLANBÖRZE című kiadványban is
VEGYES
Üzembiztos nagykocsival fenyőfaszállítást vállalok. Tel.: 93/371-324 vagy 06/60/364-215 telefonon, Nagyrécse, Petőfi üt 72. (25975 K)
Világosszínű szekrénysor, fotelekkel, dohányzó asztallal olcsón eladó. Érd.: 310-823-as telefonon. (26189 K)_
Pénztárgép eladó. Érd.: 318-037-es telefonon egész nap. (26194 K) Rotwellek kölykök törzskönnyvvel eladók. Érd.: Nk, Cigány u. 51. (26200 K)_
Gyermek felügyeletet vállalok, egykét órára is. Megbízható. Érd.: 93/314-939-es telefonon. (26236 K)
Horvát nyelven tanítást vállalok kezdőknek és haladóknak, reális áron. Tel.: 93M75-507. (26267 K)
Matematikából korrepetálás általános iskolásoknak. Tel.: 93/310-617. (26268 K)_
Félautomata mosógép eladó, alkatrészként is. Érd.: esti órákban, 315-734. (26269 K)
PARTNERKERESŐ
Két barátnő keres, két független, jólszituált, táncolni tudó urat szilveszterezni 40-45 éves korig. „Újévi mulatság" jeligére a Nk. Pf. 154-re várunk levelet. (26191 K)
38/177/68 diplomás fiatalember megismerkedne nőies alkatú hölggyel. „Optimizmus" jeligére levelet a Nk. Pf. 154-re várok. (26192 K)_
26 éves, érettségizett, csinos lány megismerkedne érettségizett, csendes, szerény fiatalemberrel. Leveleket „Barátság" jeligére, Nk.. Pf.: 154 címre kérek. \'(2fTl 43 K)
170/70/51 éves független férfi keresi korban hozzáillő hölgy ismeretségét. Leveleket „Szeretet" jelitlére, Nk. Pf. 154-be kérek. (26209 K)
57/160 cm magas, független úr komoly kapcsolat kialakítása céljából keresi társát független hölgy személyében 57 éves korig. Leveleket „Magány" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9. Hirdetőbe kérek. (26255 K)_
40/172/68 független, diplomás úr szabadidejét megosztaná filigrán kanizsai lánnyal. „Halak" jelige, Nk. Kazanlak krt. 9. Plánder Hirde-ló. (26256 K)_
50 éves, csinos özvegyasszony keresi társát független férfi személyében. „Találkozzunk" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9. Plánder Hirdető. (26257 K)
1997. december 5.
KANIZSA - /tpui.
31
Ha meguntad a magányt és 50 év alatti, magas férfi vagy, akkor téged keres egy 44 éves, értelmiségi, magányát eltemető nő. „Remény" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9. Hir-
dctőhe. (26258 K)_
52 éves, független hölgy tartós kapcsolat kialakítása céljából keresi társát 55 éves korig független úr személyéhen „Őszinteség" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9. Hirdetőbe. (26264 K)_
52/162/70 fiatalos, független hölgy vagyok. Várom olyan urak bemutatkozó levelét, akik káros szenve-
délytől mentesek, függetlenek, intelligensek, tartós kapcsolat céljából. Leveleket „Boldogság" jeligére, Nk. Pf.: 154 címre kérek. (26265 K)_
41 éves, vonzó, diplomás nő szabadidőpartnert keres magas, egzisztenciával rendelkező úr személyében. Leveleket „Karácsony" jeligére. Nk. Pf.: 154-be kérem. (26266
Kj___
45/157/54 elvált hölgy keresi józan gondolkodású férfi ismeretségét. Leveleket „Gyöngyvirág" jeligére várom a Nk. Pf.: 154-re. (26271 K)
HIRDETMÉNY
JÁTÉKOS SPORTVERSENYEK
1997/98. tanévi városi- és városkörnyéki versenykiírása
1. A verseny célja:
Az intézmények, DSK 2-3-4. osztályos tanulói részére az életkori sajátosságoknak megfelelő, a tantervi anyagra épülő játékos sor- és váltóversenyek rendezésével versenyzési lehelőség biztosítása.
2. Résztvevők: Az Alt. Szabályok 4-5. pontja szerint.
1. Korcsoport:
1987. május 31-én vagy később születtek.
Nevezhető csapatlétszám: 18 fő (9 fiú és 9 leány) l-l feladatot 12 fő (6 fiú és 6 leány) hajt végre. Csapat összeállítása:
2. osztályból 2 fiú és 2 leány (1989. május 31. v. később születettek)
3. osztályból 2 fiú és 2 leány (1988. május 31-1989. május 31.)
4. osztályból 2 fiú és 2 leány (1987. május 31-1988. május 31.)
Feladatonként 6 tanuló cserélhető (3 fiú és 3 leány).
3. Igazolás: Az Alt. Szabályok 6. pontja szerint.
4. A versenyen a következő gyakorlatok szerepelnek:
1./1.4. Páros ugró 2.11.2. Pókjárás, rákjárás 3./3.b.2, Gátakadály 4./4.5. Tömöttlabda dobás S./5.3. Labdahordás 6./7.a.l. Labdavezető váltó 778.3. Bombázó A jelölt gyakorlatokat a helyi körülményekhez alkalmazkodva kis változtatásokkal rendezzük. A játékosversenyen óvás nincs!
5. Egyebek:
A felkészülés a Játékos sportversenyek gyakorlatanyagára az 1992/93. tanévi kiadványa alapján történjen. A feladatokat a rendezők a versenyek helyszínén ismertetik. Diákolimpiai Versenykiírás 1997/98. 30-34. oldal figyelembe vétele. Felszerelés: Melegítő, tornacipő. Az egyéb eszközöket a rendezők biztosítják.
Költségek: A rendezés költségeit a DSB, az utazási költségek a résztvevőket terheli. A sportversenyeket a beérkezett nevezések figyelembe vételével az alábbi csoportbeosztás és időrend alapján rendezzük meg.
NAGYKANIZSA VÁROS
Selejtező:. 1998. január 8. (csütörtök)
Helye: Nagykanizsa, Hunyadi J. Általános Iskola
I. csoport: 14.00 óra HUNYADI ROZGONYI KÖRÖSI HEVESI
II. csoport: 15.30 óra ZRÍNYI KISKANIZSA ZEMPLÉN PIARISTA
Továbbjutás: csoportonként az 1-2. helyezettek.
Döntő: 1998. január 15. (csütörtök) 14.00 óra.
Helye: Nagykanizsa, Hunyadi J. Általános Iskola
VÁROSKÖRNYÉKI
Selejtezők:
I. csoport: 1997. december 16. (kedd) 14.00 óra
Melye: Nagykanizsa. Hunyadi J. Ált. Isk.
NAGYRÉCSE
GELSE
HAHÓT
II. csoport: 1997. december 17. (szerda) 14.00 óra
Galamboki Általános Iskola ZALAKOMÁR GALAMBOK MIHÁLD ZALAKAROS
Továbbjutás: Csoportonként az 1-2. helyezettek.
Városkörnyéki döntő: 1998. január 14. (szerda) 14.00 óra Hellyé: Galamboki Általános Iskola A megyei döntőije a városi, !11. városkörnyéki 1. helyezett csapatok jutnak. ,
Nagykanizsa, 1997. november 24. Városi-városkörnyéki DSB Nagykanizsa
0b
9900 NtftUhip*, So#Uát(rle*MUt
HAZAK, LAKASOK. TELKEK ADÁSVÉTELE; RAKTÁRAK, IRODÁK, ÜZLETEK BÉRBEADÁSA, ADÁSVÉTELE, CSERÉJE; ALBÉRLETKÖZVETÍTÉS; CSALÁDI HAZAK. LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA, KARBANTARTÁSA; ÉRTÉKBECSLÉS; TEL.IESKÖRŰ LEBONYOLÍTÁS. KORREKT ÜGYINTÉZÉS. JOGI KÉPVISELET; HIRDETŐ-TÁRSKER ESŐSZOLGÁLAT; DÍJTALAN HIRDETÉS, DÍJTALAN CÍM KIADÁS.
Eladó Nagyrécsén. 120 nm-es családi ház, 366 n-öl telekkel, télig kész tetőtérbeépltés-sel, 54 nm-es garázs átalakítva üzletnek. 3 szoba, étkező, előszoba, konyha, spájz, IV. emeletig, 2 szobás lakást beszámítok. Ára: 7,2 mFt. (24542 K)_
Eladó Galambokon 3 szintes. 270 nm-es családi ház teljes berendezéssel. 5 szoba, nappali, kondlterem. mosókonyha, konyha-étkező, spájz, 2 fürdőszoba, középszinten 30 nm-es terasz, garázs, kábel-, parabola antenna, telefon, gáz van Berendezésekkel együtt 19
mFt. (24543 K)_
Fenyvesalsón, az Úttörő utcában 150 n.öl telek eladó, közművesítve: Irányár: 1,2 mFt.
(24649 K)_,
Keresünk belvárosi másfél és kétszobás egyedi gázfűtéses lakásokat a 4. emeletig. (24B33 K)_
Galambok központjában 300 n-öl telken lévő családi ház eladó. 1 szoba, konyha, tusoló. Ara. 2,8 mFt, (23989 K)
Orosztonyban 500 n-öl telken, jó állapotban lévő családi ház eladó, 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, melléképületek. Ára: 2,6 mFt. (23990 K)_
Felsőrajkon 500 n-öl telek családi házzal eladó. 2 szoba, konyha, spájz, fürdőszoba ga-rázs. Ára: 2,9 mFt. (23992 K)_
Munkás úti garázssoron nagyméretű tégla garázs eladó, akna és villany van. Ára: 530,000 Ft, (24992 K)
Csapi öreghegyen panorámás telek eladó. 2160 n.öl gyümölcsös, kaszáló, űj téglapincével. Ára: 1.1 mFt. (25064 Kj
Eladó Csapi községben, Nagykanizsától 13 km-re, 700 n-öl területen, 500 nm-es félkész családi ház, (galériás) garázzsal. Irányár: 14.000.000,-Ft. (25066 K)
Eladó Nagyrécsén 285 n-ól területen. 72 nm-es családi ház. földszint 2 szoba, nappali, fürdő, WC spájz, konyha, tetőtér féligkész állapotban, gáz az udvarban. Ár. 4.6 mFt. (25067 K)
Csapi Öreghegyen eladó 1700 n-öl kaszáló szőlő, gyümölcsös, űj téglapincével, teljes berendezéssel, alul borospince, felül 2 szo-ba. terasz. Ára: 3,6 mFt. (25068 K) Galambok központjában kizárólag üzletek kialakítására alkalmas 150 n.öl telek eladó. Ára: 1.2 mFt. (25186 K)_
Eladó Nk-án a Csengery űton 70 nm-es, I, emeleti. 2,5 szobás lakás, egyedi fűtés, redőny, telefon van (tégla épület). Ára: 4,2 mFt. Minden megoldás érdekel. (Csereiébe-tőség), (25188 K)\'___
Nagykanizsán a belvárosban családi ház, 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, pincés, fedett bejáróval, telefonnal, egyedi fűtéssel, eladó. Ára: 5,1 mFt. (25314 K)_
Nagykanizsán 3 szobás, 64 nm-es, 2 erkélyes, vízórás. felújított X. emeleti lakás eladó Vagy megegyezés szerint 2 szobás l-ll. emeleti gázas lakásra cserélhető. Ára: 2.3 mFt. (25315 K)_
Nagybakónakon 1200 n.öl telken családi ház eladó. 2 szoba, konyha, előszoba, pince jó állapotban eladó. Ára: 1.65 mFt. (25433 K)
Zalakaroson 227 n-öl területen 20 nm-es faház nagy terasszal, 1 szoba, előtér, konyha 1.8 mFt-ért eladó. VIz, villany, van, (25550
K)
Eladó Mlháldon 400 n-öl területen családi ház 75 nm-es, 2 szoba, előszoba, konyha. terasz, pince. Ara: 4 mFt. (25556 K)_
Eladó Nagykanizsa belvárosában egy 91 nm-es. I. emeleti lakás. 2 szoba, kamra, konyha, étkező, fürdőszoba. Ára: 3.5 mFt. (26617 K)
Eladó Bocskán (Nk-tól 16 km-re) 500 n.öl telken 3 éves. bepucolatlan. 110 m családi ház. Nappali, ebédlő. WC, fürdő, spájz, mellék-épületek, terasz. Vegyes kazántüzelésű. Ára: 3,5 mFt. (25618 K)
Nagykanizsán a Rózsa űton 2 szobás, vizórás. bútorozott lakás kiadó Rezsl+20.000
Ft/hó. (25982 K)
Balatonkeresztúron eladó kétszintes ikervilla 90 n-öl területen tapétás, 15 nm-es nappali, étkező, konyha, terasz. WC, fürdő. Emeleten 2 szoba, erkély, WC, mosdó, 15 nm-es. melléképület. Gáz az udvarban. Ára: 4 mFt,
(26036 K)_
Nk-n a Munkás úti garázssoron garázs kiadó. (26037 K)_
Balatonfenyvesen 386 nm-es telken 52 nm-es lakás eladó. Telefon van. Ára: 4.3 mFt.
(26038 K)_
Fenyvesen 53 nm-es felújított különbejáratú villa eladó 180 n-öl telekkel. Ára: 4.8 mFt.
I26039 K)_
B.fenyvesen családi ház eladó 65 nm-es. Ára: 3.8 mFt. (26039 K)_
Nagykanizsán a Kodály Z. úton 2 szobás. 49 nm-es lakás eladó. Ára: 1,8 mFt (26040 K) B.mária alsón villa eladó 100 nm-es társasház fele. 3 szoba, ebédlő, konyha, fürdó. WC. mosdó Ar.: 3.3 mFt. (26041 K) Szentgyörgyvári hegyen 850 n-ól szőlő, gyümölcsös, kert eladó új pincével, szoba, konyha, tárolók Villany fúrtkút van. Felszerelés-
sel együtt 650 eFt. !26042 K)_
Nagykanizsán a Berzsenyi úton I emeleti. 56 nm-es, 2 szobás lakás eladó. Ára: 2.2 mFt.
(26043 K)_
Keszthelyen 240 n-öl jövőre közművesített
lelek eladó. Ara: 1 mFt. (26044 K)_
Nagykanizsán csendes helyen kétszintes. 74 nm-es lakás garázzsal eladó. 2 szoba, nappali, fürdő, konyha, spájz. WC. Ára: 4.5 mFt.
(26130 K)_
Nagykanizsán a belvárosban 53 nm-es. 2 szobás, földszinti, egyedi fűtéses, jó állapotban levő önkormányzati lakás eladó. Irányár:
3.4 mFt. (26210 K)_
Eladó a Nk-I Csónakázó-tónál 200 n-öl területen, vendéglátó egységnek is kialakítható 120 nm-es. 3 szintes, új hétvégi ház Ára.
4.7 mFt. (26211 K)_
Bp-en eladó vendéglő a József Attila Színház környékén. Rusztikus berendezéssel együtt.
Ara: 15 mFt (26212 K)_
Zalakaroson 2 szintes, jó állapotban levő, 80 nm-es hétvégi ház eladó 102 n-öl területen. Ára: 7.7 mFt. (26213 K)__
32
KANIZSA - Wdteé
1997. december 5.
KONTÉNEREKET A HEGYRE
A hegyi utak mentén szinte mindenütt működnek illegális szeméttelepek. Többen úgy vélik, nem a hegyrejárók. sz;iiillájára írandó, hiszen ők többnyire maguk ártalmatlanítják szemetüket. A szeméttelepek mégis megvannak, s valószínűleg utánpótlás is kerül rájuk. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság múltheli ülésén azt javasolta, a lehetőségekhez, mérten kerüljön ki konténer a hegyi utak bejáratához, talán ezzel megfékezhetŐvé válnak az il-k-galis lelepek. A konténerek kihelyezéséhez szükséges pénz forrásáról később döntenek.
FELÚJÍTOTT TRIPAMMER UTCA
Nagyszabású munkálatokra lehet figyelmes a Tripammer utcában - temetőnél - járó kanizsai ember. Mint Tárnok Ferenctől, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának főmunkatársától megtudtuk, az utcában a város utcáinak felújítása körébe tartozó munkálatokat taruuiak. így a pályázaton a munkák elvégzését elnyerő Strabag Hungária Rt. jelenleg az út mellett található járda felújítását, valamint parkoló kialakítását végzi. Mint megtudhattuk, a munkálatokkal várhatóan december tizedikére végez a kivitelező.
Sz. A.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 I n form ác iós szo Igálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 31 l-4f>8 HETI
PROGRAMAJÁNLÓ:
17.00 FELÉLEDŐ ÁLOMFEJTÉS ÁI.OMSZÓTÁK
Ku.sl.ir Zsuzsa megjelent könyvének ismertetése és dedikálása Tárogatón közreműködik: Barátit Béla zene tan ár
19.00 ANTIGONÉ tragédia A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium Diak.szilipad.lll.ik előadása 17.00 DÍSZLETTERVEK .A KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK KIÁLLÍTÁSA Megtekintlietó: december 23-aig az Ifjúsági Galériában
19.00 KÖRVADÁSZAT - tragikomédia (HEVESI-BÉRLET)
A kaposvári Csiky Gergely Színház előadása
19.00 KÖRV ADÁSZAT - tragikomédia (BRÖDY-BÉRLET)
17.(Kl CSILLAGÁSZATI SZABADEGYETEM
AZ ŰRTELESZKÓP HST FONTOSSÁGA ÉS EREDMÉNYEI - Bőadó: Zom-bori Ottó
. 19.00 KORVADÁSZAT - tragikomédia (RÁTKA1-BERLET)
KANIZSAI NÉZELŐDÉS VII.
MULTAT TALÁLVA
TÖRÖK KUT
1879-ben, a felsővárosi templommal szemben (Deák tér) állították fel a medencés, úgynevezett „Török kutat". A néphit szerint a törökkori várban állt a nyolcszögletű medencéje. Innen származik az elnevezés. Középső részét négy homokkőből faragott, a négy égtáj felé néző, barokk stílusú, vizet köpő oroszlánfej díszíti. A múlt század második felében tetejére klasszicista oszlopot állítottak, faragott angyalkával. 1934 szeptemberében szállították át az Erzsébet térre. 1995-ben került elhelyezésre a homokkőből készült kút a Városi Múzeum udvarára.
A díszkutat a Török kút pontos másaként helyezték ugyanarra a helyre az Erzsébet téren - a Városvédő Egyesületnek köszönhetően -, Kanizsa első írásos említésének 750. évfordulóján. Készítője Kovács Attila szobrászművész. Az új kút ivókútként is működik.
KflNIZSfl MŰSOR
DECEMBER 6. SZOMBAT 20 óra: Cigánybál a Móricz Zs. Műv. Házban Apolló mozi: 16, 18 óra: Törjön ki a frász!
20 óra: Halálhajó Stúdió mozi: 18.15 óra: Romy és Michele
DECEMBER 7. VASÁRNAP Apolló mozi: 16, 18 óra: Törjön ki a frászl
20 óra: Halálhajó Stúdió mozi: 18.15 óra: Romy és Michele
DECEMBER X. HÉTFŐ 10 óra: Az ellopott batyu - bábszínházi előadás a Móricz Zs. Műv, Házban 17 óra: Díszlettervek - A Körösi Cs. S. Ált. Iskola tanulóinak kiállltásmegnyitója a HSMK-ban
19 óra: Körvadászat - tragikomédia a HSMK-
ban (Hevesi-bérlet) Apolló mozi: 16, 18 óra: Törjön ki a frász1
20 óra: Halálhajó Stúdió mozi: 18.15 óra: Csungking Expressz C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Hírek;
- Sporthírek; - LÁTSZÖG - Ifjúsági műsor;
- Celeste - argentin filmsorozat, 31. rész; -Felel a Kormány
DECEMBER 9. KEDD 15 óra: Játszóház a Kodály Z. Műv. Házban 19 óra: Kőrvadászat - tragikomédia a HSMK-
ban (Bródy-bérlet) Apolló mozi: 16, 18 óra: Törjön ki a frász!
20 óra: Halálhajó Stúdió mozi: 18.15 óra: Romy és Michele C2-es kábelen KANIZSA TV: 17 óra: Önkormányzati ülés közvetítése felvételről
DECEMBER 10. SZERDA
17 óra: Az űrteleszkóp HST fontossága és eredményei - Csillagászati Szabadegyetem előadás a HSMK-ban
19 óra: Körvadászat - tragikomédia a HSMK-ban (Rátkai-bérlet)
Apolló mozi: 16, 18 óra: Tőrjön ki a frász! 20 óra: Halálhajó
Stúdió mozi: 18.15 óra: Romy és Michele
C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Mozaik
- Téma; Világutazók - szórakoztató magazinműsor telefonos játékkal; - Sport; - Jel-Kép - Balogh Tibor református lelkész közreműködésével
DECEMBER 11. CSÜTÖRTÖK
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Herkules
Stúdió mozi: 18.15 óra: Baráti kör
C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Hitek
- Paletta - kulturális műsor; - Rend-ben -friss rendőrségi hírek, információk; - Természetünk - természetvédelmi magazinműsor:
- Régió
DECEMBER 12. PÉNTEK
17..V) óra: Pannon Tukör esi a Képzónuívé-
s/eiek Házában Ifi óra: Kanizsai írok. köUÖk randevúja az
- Erkel F. Műv. Házban
18 óra: A karácsonyi ünnepkör népi hagyo-
mányai - előadás a Bagolai Művelődési Házban
18 óra: Finn--Magyar Egyházi Kajxsolalok
előadás a HSMK-bnu Apolló mozi: 16, I ff és 20 óra: Herkules Stúdió mozi; 18.15 óra: Baráü kör
^>KAN^
—- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap -
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Munkatársak: Dukát Éva, Szálában Attila. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh László. Bbdör Béla, Deregi László. Horváth Ilona, Horváth Zoltán, Mészáros Bálint, Szirovicza Miklós, Varga György. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa. Pf.: 154, Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhért, Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u, 3.. Kiadja a Kanizsa lljság Kft. Nagykanizsa. Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 02/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. ISSN 0X65-.1S79
A BAGOLAI HULLADÉKLERAKÓ TELEPRE HAVONTA EGY KÖBMÉTER HÁZTARTÁSI HULLADÉKOT MINDENKI DÍJMENTESEN KIVIHET!
TISZTELT BARÁTAINK!
Nagykanizsa Megy ni jogú Város nevében sok szeretettel köszöntöm a Nagykanizsán és vonzáskörzetében élő nemzetiségieket. A nemzetiségiek nagy része már itt született, s csupán azért hívjuk őket így, mert az anyanyelvük nem magyar, jogunk szerint mindenki olyan állampolgár, amilyen nemzetiségű az édesapja. Gyakorlatilag egyenjogú állampolgárok ők, ennek azonban a gyakorlatban is igazolódnia kell. Úgy érzem, sokat tettünk azért, hogy a nemzetiségiek valóban megőrizhessék identitástudatukat, és egyben nyelvüket, kultúrájukat ápolhassák. Ez a mai nap, amely ennek jegyében születik, szintén ezt kívánja biztosítani. Külön meg kell említenem a cigány kisebbséget. Örömömre szolgál, hogy Nagykanizsán nagyon eredményes munkát folytat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A munkanélküliség általános problémája a cigány kisebbségnél is nagy gond. Amit legtöbbet e téren tehetünk: meg kell oldani képzésüket. Munkahelyet teremteni ugyanis lehet, de korszerű munkahelyre kerülni csak a felkészült munkaerőnek van esélye. Éppen ezért a képzésben kell nagyot lépnünk, hogy ezt a valóban lemaradt, és az esélyegyenlőségben nem azonos eséllyel induló kisebbséget felzárkóztassuk. Természetesen ehhez először meg kell ismerni egymást. A kisebbségek úgy tudják elfogadtatni magukat, ha bemutatják, liogy ők mire képesek. A közeliinkben található nagy másik kisebbség a horvát. Velük állami szinten is nagyon jó a kapcsolatunk. Talán ezen folyamat legközelebbi és legkézzelfoghatóbb eredménye az lesz, hogy Horvátország tiszteletbeli konzulátust nyit Nagykanizsán, melyet nagy örömmel fogadunk. Hiszem, hogy a kisebbségek méltó képviselői nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a szó idővel ne az ellentéteket, hanem az érdekazonosságot fogja kifejezni. Ez a nap ezen törekvés egyik zászlóvivője, s minél több ilyen alkalom lesz, annál könnyebben tudjuk célunkat a gyakorlatban megvalósítani.
TÜTTŐ ISTVÁN
polgármester
(A december tizennyolcadikat Nemzetiségi Naphoz kapcsolódó írásaink a lap 13-20. oldalain találhatók.)
A SZABADHEGYI FÖLDEKKEL IS
AZ FMH HATÁROZATOT HOZOTT:
...,,A Földkiadó Bizottság 41/1994.. 42/1994., 43/1994., 44/1994., 45/1994., 46/1994., 47/1994., 48/1994., 49/1994.. 50/1994.. 59/1994., 201/1995. és a 365/1996. számú, előttem ismert, továbbá a nagykanizsai 13422. és a 13440 hrsz-ú földrészletekre vonatkozó előttem ismeretlen valamennyi földkiadó bizottsági határozatot megsemmisítem. A nagykanizsai (látóhegyi) 1792. és 1794. továbbá a (szabadhegyi) 13422. hrsz-ú földrészletekre nézve később új földkiadási eljárást folytatok le."
... „A Bizottság, semmibevéve az 1992. évi II. tv. 13. §-ának (2) bekezdése alapján létrehozott
BAJ VAN!
földalapokat, köztük az a) pont alapján létrehozott a szövetkezeti tagok és a velük azonos jogállású személyek és kívülállók tulajdonában lévők földalapját, továbbá a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. tv. 6. §-nak (3) bekezdésében a részarány-földtulajdonosoknak a földkiadási kérelmeik teljesítésére előírt sorrendet, különösen a d) pont szerinti előírást, mindkét földrészletet a telekalakítási tervnek megfelelően - ahhoz igazodva — adta ki, többségükben a juttatott AK-val rendelkező tagok és alkalmazottak részére..."
.-..„ A földkiadási eljárások és a telekalakítási terv végrehajtásának összevonása (összemosása) nem felelt meg sem a törvényességnek sem a tagok és kívülálló részarány-földtulajdonosok köztük a kérelmezők - jogos érdekei érvényesítésének."
... „A bizottság rendezetlen, hiányos és áttekinthetetlen irathalmaza nem (ette lehetővé, hogy a 13422. és a 13440. hrsz-ú földrészletet érintő valamennyi bizottsági határozat előttem kétséget kizáróan megismerhetővé váljon. Ezért az itt hivatkozott két földrészletre vonatkozó előttem esetleg rejtve maradt határozatokat is megsemmisítettem..."
Kiss Bódog Zoltán
hivatalvezető
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ÁRA: 35 FI
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa. Terv u. 3.
Telefon/fax:
(93)312-305
ALAPÍTVA: 1989.
iX. évfolyam 50. szám 1997. december 12.
Hivatali munkarend
Az ünnepek előtt megváltozik a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje. Mint dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző elmondta, december 20. munkanap lesz a hivatalban, szerdai munkarend szerint dolgoznak, eszerint ügyfélfogadás is lesz. December 24-éti a Polgármesteri Hivatalban nem dolgoznak, és január 2-án pénteken sem. Január első munkanapját, 2-át a tervek szerint január 10-én dolgozzák le, tájékoztatta lapunkat az aljegyző.
A PIACFUNKCIO MARAD?
ASZ-vizsgálat
Vizsgálatot folytat a nagykanizsai önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatban az Állami Számvevőszék megyei hivatala. Mint Ángya-iosi Dánieltől, a hivatal vezetőjétől megtudhattuk, konkrétumokat a vizsgálati jelenté; megszületéséig nem kőzöl" bet, ez várhatóan tizennyolcadika környékén készül el. A jelentés viszont tartalmazni fogja azt a kijelentést, misze-ríni a kanizsai őukormányzat rossz gazdája volt pénzé-nck(?!)
Mint ismeretes, a nagykanizsai illetőségű Péter István több vállalkozótársával közösen pert indított a nagykanizsai önkormányzat ellen, a régi kosaraspiac megszüntetése által számukra okozott kár miatt. Az ügyben december harmadikán dr. Kurta János bíró ítéletet hirdetett. Ebben:
„A bíróság megállapítja, hogy az alperes közgyűlésének 238/1997. számú határozata a felperesek szomszédjogait sérti. A híróság az alperest a további jogsértéstől eltiltja. Kötelezi arra, hogy a felperesi üzletek működéséhez szükséges feltételeket változatlanul biztosítsa."
Az ítélet indoklása szerint az önkormányzat határozata kétségtelenül zavarja a felpereseket, mivel a kosaraspiac költö-
zése esetében változások állnának be a terület funkciójában. Ezzel megsértenék a piac területén maguknak pavilont, üzlethelyiséget vásárló vállalkozók jogait, mely megelőzésére a vállalkozóknak joga van. Az esetleg bekövetkező jogsértést megelőzendő az ítélet eltiltja az önkormányzatot a piac megszüntetésétől. Az ítélet nem jogerős. * * *
A kosaraspiacot a múlt hél szombatján a Vásárcsarnokba költöztette az önkormányzat, ahol 9-én már árusítottak az árusok. A régi piac helyén 9-én délelőtt autók parkíroztak illetve a mobil árusító asztalok festése folyt. A korábban közöltekkel ellentétben a Vásárcsarnok ünnepélyes átadására december 20-án kerül sor.
I
KANIZSA - *kt6o*t
I
—i
1997. december 12.
Dr. Varga Endre tanácsai
Olvasónk az iránt érdeklődik, hogy milyen jogi eszközökkel biztosítják ma Magyarországon a levéltitok védelmét?
A levéltitkot, annak védelmét jogrendszerünk több helyütt is biztosítja, így elsősorban az Alkotmányunk, melynek 59. §-a kimondja:
„A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet .... a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog."
Szabályozza még a levéltitok védelmét személyéhez fűződő jogok keretén bejül - Polgári Törvénykönyvünk (Ptk.) 81. §-a is:
„Személyhez fűződő jogot sért, aki a levéltitkot megsérti..."
A levéltitok megsértőivel szemben polgári jogunk többféle, ún. objektív személyiség védelmi eszközt biztosít, amelyek alkalmazására együttesen és külön-külön is sor kerülhet.
így, akiknek levéltitkát megsértették, követelheti
a) a jogsértés bírósági megállapítását,
b) a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől,
c) az erkölcsi elégtétel nyújtását, továbbá
d) kártérítést követelhet még akkor is ha kára nem vagyoni jellegű. (Nem vagyoni kár: a személyiségi jog megsértése következtében az emberi személyiség testi, vagy lelki életminőségének hátrányos megváltozása.)
A levéltitok védelmét jogrendszerünk a büntetőjog keretein belül is
biztosítja, hiszen a Btk. 178. §-a értelmében bűncselekményt követ el az, aki másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét, tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, úgyszintén, aki távközlési berendezés útján továbbit, közleményt kifürkész.
A levéltitok védelméhez való jog azonban nem abszolút jog, tehát a törvény kivételesen elrendelheti ezen jog korlátozását, így pl. a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 56. § c) pontja értelmében, a nemzetbiztonsági szolgálatok külső engedély alapján levelet és egyéb postai küldeményt felbonthatnak, ellenőrizhetik és azok tartalmát technikai eszközzel rögzíthetik.
ZALA MEGYE KEZIKÖNYVE
Megyénkben egy új kiadvány van születőben. Egy könyv, amilyen az országban még alig készült, amely a megye összes települését bemutatja. Ennek a kézikönyvnek az értéke az aktualitása miatt jelentős, és jelentős lesz mondjuk ötven év múlva, amikor majd belelapozgatva képet ad arról, hogy 1996-ban, 1997-ben hogyan látták a megyét, vagyis akkor már kortörténeti dokumentum lesz, mivel egy adott helyzetről ad teljes képet. Az értékét növeli a sok angol nyelvű összefoglaló, ami a külföldi érdeklődő számára is eligazodást nyújt...
A Nagykanizsáról szóló mintegy tizenöt oldalt dr. Cseke Ferenc készíti. A tanár úrral beszélgetve bepillanthattunk a szerkesztésbe, megismerhettük a nehézségeket.
- A kézikönyvben kompletten minden megtalálható lesz, ami Nagykanizsával kapcsolatos. Igyekeztem a Nógrád megyei kézikönyv szempontjait, arányait figyelembe venni. Végső so-
ron a szerkesztők leginkább aktualitást kérnek, tehát ez a kézikönyv többek között az utóbbi évekről szól. Mi található még benn? Kezdődik egy földrajzi áttekintéssel, aztán történeti résszel folytatódik. Ez a legbővebb, és egyben a legtöbb nehézséget is okozó rész. Tudjuk, hogy Kanizsa történetének a korai időszakát Dr. Vándor László megírta a Kanizsa Monográfiában, viszont sok gondot okozott éppen a megírás hiányosságai miatt egy újabb időszak, az 1700-as, 1800-as évek, nem is beszélve a közelmúltról, ahol aztán nem volt könnyű összeszedegetni az adatokat. így is talán terjedelmesebbre sikerült, mint ami illendő lett volna, hiszen képekkel kibővítve húszegynéhány oldalnyi, szemben a tizenöt oldallal, amit kértek Az ember úgy van vele, hogy érzi: le kell írni, mert fontos, és hát leírja. Legfeljebb a szerkesztő fogja a tollát, aztán kihúzza, amiről úgy gondolja, hogy kevésbé szükséges. A könyv érdekességét az adja meg, hogy
MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE NAGYKANIZSÁN
November 25-én tartotta alakuló ülését Nagykanizsán, a Zsigmondy Galéria helységében, a Magyarok Világszövetsége városi szervezete.
A megnyitó beszédet Rajnai Miklós, a Zala Megyei Szervezet alelnöke tartotta: - Úgy tűnik, hogy morális értékek nélkül akar a világ megújulni, ami lehetetlen. A történelemben számtalan példa mutatja, hogy amikor a morális értékek kezdtek eltűnni, akkor még a legnagyobb hatalmak is összeroppantak. Nekünk az a feladatunk hogy a saját kultúránkat megbecsülve dolgozzunk, hiszen Bartók Béla is nagyon komolyan gondolta: Bárhova a világban, de csak a saját értékeinkkel. Ezt az elvet nem szabad feladni, mert olyan csodálatos kultúrával rendelkezünk, amit szép dolog felvállalni, és megmutatni. Ha ezen értékek nélkül akarunk a világba kimenni, nem fognak bennünket méltó partnerként kezelni... "
Simon Dezső, a Magyarok Világszövetsége Zala Megyei Szervezetének elnöke felszólalásából a következő mondatok hatottak gondolatébresztőnek: - Csak addig él egy nemzet, amíg van hagyománya. Az a nemzet, amelyik a saját történelmét nem ismeri, nem tiszteli, az nem képes a saját jövőjét építeni.
Az érdeklődést mutatja, hogy Zentárói, Kaposvárról jelezték belépési szándékukat Nagykanizsára. Célként fogalmazódott meg a közös sorsvállalás, és megerősítést nyert, hogy a Magyarok Világszövetsége pártoktól független, pártok fölött álló szervezeti amely alapvetően a magyar hagyományt, a magyar kultúra értékeit tekinti elsődlegesnek egy olyan korban, amikor egyre nagyobb az értékvesztés...
M.B.
az ősidőktől tulajdonképpen a rendszerváltással lezárva egy komplett kép lesz benne. Nyilván foghíjakkal, hiszen sok mindent nem tud az ember közölni. A könyvben említésre kerül néhány még nem publikált új információ is Kanizsa múltjáról, mint az a pénz -egytől tíz koronásig - amit a kanizsai nyomdában készítettek. Szerepelnek benne társadalmi szervezetek, reklámanyagok. Röviden a Kanizsához kapcsolódó falvak (Miklósfa, Bajcsa, Palin, Fakos) története is megtalálható lesz A témakörök csak címszavakban felsorolva: demográfiai, népességi kérdés, munkanélküliség, népszaporodás, bevándorlás, oktatás, kultúra, egészségügy, fejlesztési tervek, egyházak, a friss egyházak is ideértve. A Zala Megye Kézikönyve azért is jó, mert Kanizsáról valami információ megint kikerül. A múlt század végén megjelent egy kiadvány, „Magyarország vármegyéi és városai" címmel. Úgy látom, hogy ez a könyv egy kicsit annak a folytatása, csak szemléletében a mai nyitottabb világnak jobban megfelel".
M. B.
A VAROS ETNIKAI ÖSSZETÉTELE
Ha olyan helyen, ahol sok ember gyűlik össze, szemrevételezzük az arcokat, akkor észrevehetjük, hogy etnikailag milyen kevert náció lakja városunkat. De a családnevekből is következtethetünk a lakosság eredetére, hiszen a Krémer, Filipovics vagy Sleiner, netán Török nevek magukért beszélnek.
Az első nagy népkeveredésről 1690-től, Kanizsa várának felszabadításától tudunk. Ekkor a hagyomány szerint az igen kevés, helyileg megmaradt lakosság mellé települt mintegy kétszáz családnyi részben mohamedán hitre áttért délszláv. Ők feltehetően a mai Kis-rác és Nagyrác utcákban eresztettek gyökeret. Itt maradt a várban az 1702-ig fenntartott zömmel német helyőrség, valamint a bécsi udvari kamara földesurasága idején idetelepített német polgárok egy része is. Az 1711. évi összeírásban még így is csupán nyolcvannégy gazda - közöttük húsz mesterember és egy kereskedő -neve olvasható.
A város fejlődése azonban nem állt meg, s ezt a különböző népesség-nyilvántartásokból nagyon jól nyomon követhetjük.
1770-ben 927 családot írtak össze 2335 adózóval és 4329 munkaképes családtaggal. A lakosság migrációja azonban még ekkor is nagyon magas volt, hiszen az 1745 és 1826 között polgáresküt tett kétszázhatvankét lakos közül csupán ötvenöt volt helyi születésű, a többi hazánk más tájain, vagy külországokban, főként Horvátországban és Ausztriában látta meg a napvilágot.
A lakosság száma 1770-ben Kiskanizsával együtt 3711 fő volt. Jogállás szempontjából igen fontos, hogy valaki „lakó" vagy „polgár" volt, hiszen szavazati joggal, céh tagsággal csak ezen utóbbiak rendelkeztek.
Az 1832. évi adóösszeírás 256 iparost, 62 kereskedőt, 710 telkes gazdát, 770 házas zsellért, 209 hazátlan zsellért és 184 cselédet tüntet fel.
Az erőteljesen fejlődő, iparosodó város soknemzetiségű polgársága idő múltával házassági, baráti kapcsolatok révén kanizsaivá ko-vácsolódott össze, s csupán emlékeiben él csak, hogy egyik-másik őse horvát, héber vagy éppen német anyanyelvű volt.
Büki Erzsébet
1997. december 12.
I
KANIZSA - *)tt&o*t
I
TESZTELJE OTTHONÁT, MIELŐTT A TOLVAJ TESZI!
1. Lakás jellege, épületen belüli elhelyezkedése
a) A talajról elérhető ablakok, erkélyek, ha ezekre nincs szomszédi rálátás 4p
b) Családi ház esetén terasz széles erkélyajtókkal, rácsozatlan mellékhelyiséosablakokkal 2p
c) Sör fin beépített területen lévő társasházban lakásokkal oldalról körülvett emeleti lakás 1 p
2. A bejárai láthatósága
a) Nem jól látható helyen van, az utcafrontról nincs rálátás vagy a környezet által takart 3p
b) Az ajtó és környezete, a lépcsőház, a kerítés jól megvilágított, áttekinthető 1 p
3. A bejárati ajtó milyen megoldású
a) Kétszárnyas ajtó 5p
b) Egyszárnyas ajtó kazettás vagy üvegfelülettel 4p
c) Lakótelepi 3p
d) Egyszárnyas, mechanikus védelmi szempontból megerősített ajtó, nagylátószögű kémlelő nyüással t p
4. Milyen az ajtó lapjának szerkezete
a) Belül üreges ajtó, kopogtatásra kongó hangot ad 4p
b) Tömör keményfa, az üvegfelület ráccsal ellátva 2p
c) Tömör lap fém borítással 1 p
5. Az ajtót larló pántok
a) Kettő darab diópánt vagy szögelt zsanér 3p
b) Három darab diópánt lefeszítés, leemelés és kifeszítés elleni biztosítással 1p
6. Zárszerkezet
a) Egy darab nem biztonsági zár 4p
b) Egy darab biztonsági zár cilinder vagy mágneses zárbetéttel 3p
c) Kettő darab törés ellen védett biztonsági zár 2p
d) A zárszerkezet minimum 4 pontos zárást biztosító fúrás ellen védett biztonsági zár hengerzár betéte törés és fúrás ellen védett 1 p
7. Az ablakok és egyéb nyílászárók
a) Kívülálló számára hozzáférhető, normál ablaküveggel fedett, riglivel rögzített ablak 3p
b) Nehezen vagy csak segítséggel elérhető ablak, egyszárnyú, dupla vagy biztonsági üvegezésű 2p
c) Nincs szellőző vagy más számára elérhető ablak, ha van, akkor ráccsal védett 1 p
8. A lakás tulajdonosa
a) Ismert személyiség, orvos, ügyvéd, jól menő vállalkozó 3p
b) Az adott házban egyedül élő idős, valamilyen fogyatékosságban szenvedő személy 3p
c) Átlagos egzisztenciájú család 1 p
9. A tulajdonosnak a szomszédokkal kialakult viszonya
a) \' Nem ismeri őket, vagy rossz, közömbös a viszonyuk 3p .
b) Néhányukat ismeri, folyamatos, laza kapcsolatuk van 2p
c) Kifejezetten jó a kapcsolat, figyelnek egymás lakására 1 p
10. A lakás veszélyeztetettségéi csökkentő tényezők
a) A lakásban, az udvaron tartott kutya -2p
;b) Kis méretű páncélszekrény, fali trezor alkalmazása -4p
c) Az üres lakás felügyeletével megbízott személy-4p \'
d) Egyszerű típusú helyi riasztási produkáló elektronikus riasztóberendezés -7p
e) „Néma" riasztást biztosító, magasabb fokozatú elektronikus riasztórendszer -9p
Értékelés:
0-5 pont között: A lakása betörési szempontból csaknem biztonságos. Az Önhöz történő betörés esélye minimális!
6-15 pont között: A lakás közepesen veszélyeztetett. A betörési esély 20-60%. Ezen már érdemes elgondolkodni. Az adott válaszok alapján értékelje át a helyzetéti
16-22 pont közöli: Az általánosnál nagyobb a veszélyeztetettség. A betörés esélye 60-80% közötti. Ne vesztegesse az idejét, intézkedjen!
23-29 pont között: Lakása kifejezetten veszélyeztetett. A betörési esély 80-90% közötti. A betörők ilyen lakásokat keresnek. Biztonsága nemcsak gyors, de alapvető intézkedéseket követel. 30 pontiéi: Önhöz már vagy betörtek, vagy igen nagy a szerencséje. Ne tegye tovább próbára, lehet, hogy holnap már késő lesz!
NEM POLITIKAI GUSZTUS KÉRDÉSE
Állandó politikai viták légkörében élünk. Zúdul ránk a szópárbaj az MTV-ből, a sajtóból és a Városi TV-ből egyaránt.
A városháza is olyan, mint egy porond, a parlamenti aréna kicsiben. Mindez érthetetlen és megfoghatatlan az értelmiség azon részének, amelyik szeretne odafigyelni a közéletre, netán tenne is valamit, de a viták módszertani irracionalitása elriasztja.
Az első kérdés mindig az, hogy az azonos közéleti alapelveket elismerő politikusok - adott esetben egy város képviselői - miért gondolnak mást szinte minden fontos részletről, s miért vannak és vagyunk mi is folyton a kölcsönös megbotránkozás, megbotránkozta-tás és fölháborodás állapotában. Dehát a másként gondolkodás emberjogi alapelv, s ezt a jogot az állampolgártól
elvenni nem lehet! A gond a bizonyítás kérdésével lehet, sokszor a bizonyítékok elfogadhatóságával és a módszertani kultúrával. A felek láthatóan nem válaszolnak egymás érveire, a kiinduló kijelentéseket nem egybevetések követik, csak „zindulat", szónoki heveske-dés, szereplésvágy, és bizony gyakran előfordul, hogy kevés hajlandóság mutatkozik arra, hogy a viták időlegesen felfüggesztve döntésüket a lehetséges következtetések taglalásával alkossák meg.
Olvastam már arról, hogy a jelenlegi politikai közélet nem politizáló értelmiséget (mert a társadalom többi osztálya és rétege kiszorítódott a hatalomból), hanem professzionista politikusokat követel. S Nagykanizsán hányan vállalnák ezt fel? És kik? Hivatásos politikusnak lenni erőteljesen különbözik más értei-
10 EVES A NAGYKANIZSAI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET
1987-1997
Egy évtizeddel ezelőtt 1987 novemberében alakult meg városunkban a Városvédő Egyesület, az első olyan civil szervezet, mely feladatának tekintette a lakosság egészséges lokálpatriotizmusának ápolását, fejlesztését. Nagykanizsa város szépítésében, értékeinek megóvásában, kultúrtörténetének, hagyományainak feltárásában, őrzésében való közreműködést. Tömörítve mindazokat, akik készek voltak önzetlenül tevékenykedni céljaink érdekében.
Az alakulást kedvezően fogadta az akkori városvezetés, hisz céljaink azonosak voltak.
Ünnep számunkra a tízéves születésnap. Ünnepelünk és emlékezünk. Számvetést készítünk arról, amit tettünk az elmúlt egy évtizedben és tenni akarunk a jövőben.
Elvégzendő munkánkhoz mindig megtaláltuk partnereinket - vállalatokat, intézményeket, vállalkozásokat és közösségeket, országos, megyei, városi szervezeteket, városunk lakóit -akiknek segítségével feladatúikat megvalósíthattuk.
Emlékhellyé tettük Kanizsa várának helyét, régi alkotások születtek újjá, történelmi ereklyéink (címerek) díszítik a városházát, a Szomolányi sa-
rok épületét. Tanúskodik munkánkról az új Török kút, a Szentháromság szobor, a Turul madár és Széchenyi István szobra.
Városunk írásos emlékének 750. és hazánk 1100. éves évfordulójára kiadott emlékérmek maradandó emlékek az utókor számára. 16 helytörténeti kiadványunk, melyek a város történeti múltjából adnak ízelítőt. Ez évben került kiadásra, az egyesület 10 éves története, az elkészült alkotások bemutatásával. Idegenforgalmi szempontból jelentős a „Belvárosi séta" kiadványunk, amely az ideérkezőket segíti mintegy 28 érdekes építmény és alkotás megkeresésében.
Ma egyesületünk tevékenysége az országban és megyében közismert és elismert. Erről tanúskodik a Kós Károly és Podmaniczky-díj, a Landor-hegyi alapítvány C1V1LISS1MUS díja-
Az egyesület közel 150 tagját és mintegy 30 jogi támogatóját a múlt, a jelen, a jövő tenni akarása tartja össze, a város kultúrájának, értékeinek megőrzésében, annak szolgálatában.
Nagykanizsa, 1997. december 4.
Lovrencsics Lajos Városvédő Egyesület elnöke
^^EGHÍVÓ
A Kós Károly - és Podmaniczky - díjjal kitüntetett
NAGYKANIZSA VÁROSVÉDŐ EGYESÜLETE
1997. december 18-án (csütörtökön) 16 órakor tartja
JUBILEUMI és egyben tisztújító KÖZGYŰLÉSÉT
KÖZGYŰLÉS HELYE: Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. (Művészetek Háza, illetve Kiskastély a Nyomda udvarban)
Az elnökség tisztelettel hívja tagjait és mindazokat, akik érdeklődési tanúsítanak az Egyesület munkája iránt. Kérjük jöjjön el és mondjon véleményt 10 éves munkánkról és jövőbeni elképzeléseinkről.
Őszinte tisztelettel:
Elnökség tagjai
miségi szerepektől, hiszen sehol máshol nem oly fenyegető a jellem megroppanásának, a személyiség deformáló-dásának a veszélye, mint éppen itt.
Hogy ki, mikor jár el etikátlanul és szakszerűtlenül, azt eldönteni nem a sajtó feladata. De a társadalom elvárását közvetíteni kell, az pedig az, hogy a szimbolikus politikai jelenlét, a „kint is vagyok, bent is vagyok" taktika csak egy korszerűtlen küldetéstudatot konzerválhat. Ha a politizáló értelmiség a magára vállalt történelmi felelősséget nem tudja megosztani szakmai és politikai közegével, akkor használhatatlanná válik még az is, ami az utóbbi években hasznosnak mutatkozott.
És ugyebár ezt egyáltalán nem a politikai gusztus felől lehetne megközelíteni. A választások előtt néhány hónapban a helyi képviselőknek, civil szerveződéseknek ezeket a kérdéseket is végig kellene gondolniuk.
Büki Erzsébet
LIBERÁLIS NAGYKANIZSÁÉRT
A Zrínyi Miklós út 42-be várják magánszemélyek és (közösségek javaslatait, ajánlását a Liberális Nagykanizsáért Alapítványnál. Mint ismeretes, az alapítvány a közelmúltban díjat alapított, melyei ajánlások alapján ítél oda a felkért bizottság. Díjat kaphat bármely magyar és külföldi állampolgár, aki Nagykanizsáért való munkájáért ezt kiérdemli, és elkötelezett a polgári értékrend iránt. A díj elhunyt személynek is adományozható.
( KANIZSA - ÖM6on*uuuf$*t )
1997. december 12.
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
A napirend meghatározásával kezdte soros ülését a nagykanizsai közgyűlés.
Napirend előtti hozzászólásában Marton István jelezte: a közgyűlési anyagok rendszeresen késve jutnak írásban a képviselők rendelkezésére, márpedig a jelenlegi negyven pont is olyan adathalmaz, melyet érdemileg feldolgozni csak napok alatt lehet. Ezt a közgyűlés Szervezeti s Működési Szabályzata is előírná, a hivatal hibájából viszont csak közvetlenül a közgyűlés előtt kapják meg. Ehhez a felszólaláshoz csatlakozott dr. Bárányi Enikő is, aki ugyanakkor arra a szóbeszédre hívta fel a figyelmet, hogy a vásárcsamokbeli kosaras piac területén licitálni kell majd az elárusítóhelyekért az őstermelőknek. Ezt szeren-cséüennek és a kanizsai őstermelők szempontjából rendkívül hátrányosnak tartotta. Ezt Hajgató Sándor is megerősítette, mint mondta, a kiskanizsai idős nénik nem tudnak súlyos ezreket fizetni. TiitlőIstván válaszában közölte, mindenképpen megegyezés útján igyekeznek megoldani a problémát.
A polgármesteri tájékoztató megvitatása és elfogadása után a képviselői interpellációkra került sor. Magyar József távollétében Tarnóczky Attila közölte, a képviselő nem tudja elfogadni korábbi, a Sugár út 27A sz. épület vízelvezetésével kapcsolatban lévő interpellációjára - melyben jelezte, a Fő u. 5-7. ÁFÉSZ udvar térburkolása miatt az előbbi épület udvarába folyik a csapadékvíz - kapott válaszát. Mayer Ferenc a Vasemberházban található patika érdekében szólalt fel. Mint közölte, az udvarban „kitett" megállni tilos tábla miatt a patikus nem tudja feltölteni árukészletét, mivel ha csak egy pillanatra is megáll, a Környezetvédelmi Felügyelet mintha csak erre figyelne, azonnal kerékbilinccsel zárja le a gépkocsiját. Bicsak Miklós kamionparkoló létesítése ügyében interpellált. A kérdések között Bicsak Miklós kijelölt gyalogátkelőhely, fekvőrendőr és villogó sárga jelzőlámpa elhelyezé-
sét kérte a vásárcsarnok gyaloghídjá-val szemben, a Kalmár utcán való gyalogos átkelést biztosítandó. Imre Béla műszaki osztályvezető elmondta, ezek a beruházásban is szerepelnek, tehát az Alfától az Omegáig Kft-nek kötelessége kiviteleztetni azokat. Kelemen Z. Pál arra kérdezett rá, tudja-e a művelődési osztály, hogy a nagykanizsai iskolákban az oktatási törvényt sértő módon léteznek úgynevezett „nulladik órák". Dusnoki Ágnes, a művelődési osztályvezető helyettese válaszában elmondta: röstelli, hogy olyan iskolaigazgatóik vannak, akik csak azért olvassák el a rendeleteket, hogy kitalálhassák, hogyan tudják kijátszani.
Ezt követően a jövő évi önkormányzati adóbevételek kialakításáról döntött a közgyűlés. A vitát Kalmár István hozzászólása indította el, aki írásos anyag hiányában szóban tájékoztatta a képviselőket a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság múlt hét szerdáján kialakított módosító javaslatáról. Ezt követően dr. Fodor Csaba kért szót, aki tűrheteüennek nevezte, hogy a GVB elnökeként Kalmár Istvánnak negyedórát kellett beszélnie a hivatal hanyagsága miatt egy olyan témáról, melyet írásban kellett volna a képviselők számára eljuttatni. Közölte, ezt követően meg kell vizsgálni, hogy a polgármesteri hivatal alkalmazottai miért vannak? Végül a közgyűlés döntése értelmében jövőre a helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 1.4 százaléka lesz. A teljes rendeletet jövő januárban közöljük.
Az adótervezet elfogadása után a kéményseprőipari közszolgáltatások díjának módosításáról, majd a jövő évi víz, és csatornadíjakról döntött a közgyűlés. Ennek értelmében jövőre egységesen tizennyolc százalékkal emelkednek a kéményseprőipari közszolgáltatások díjai, míg a víz- és csatornadíjak átlagosan 16.6 százalékkal nőnek.
Hatodik napirendi pontként Tarnóczky Attila emlékplakett alapítá-
KANIZSA TV
KANIZSA TV KFT.
8800 Nagykanizsa, Sugár út 8. Telefon: 93/313-208, 310-428 TelTfax: 93/311-446
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! A Kanizsa TV Kft. pályázatot hirdet FŐSZERKESZTŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE. Pályázati feltételek:
- ötéves televíziós szakmai gyakorlat
- felsőfokú végzettség
Bérezés a Helyi Televíziók Egyesülete által ajánlott illetménytábla szerint. A pályázatok beérkezési határideje: 1997 december 19.
Az elbírálás 1997. december 22-én történik meg.
A pályázatokat a Kanizsa TV Kft. címére kell küldeni:
8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.
Kanizsa TV Kft
ügyvezetője
sáról szóló önálló képviselői indítványát fogadta el a képviselő-testület. Mint Tarnóczky Attila elmondta, az emlékplakettet abból a célból javasolja megalapítani, hogy olyan személyeknek is adományozhassák, akik nem kanizsaiak, illetve akiktől a város, sokat remél.
Ezt követően a bagolai kommunális hulladéklerakó bővítéséről szóló előterjesztést vitatta meg a testület. A vitában dr. Fodor Csaba elmondta: minden szempont a beterjesztett hely mellett szól. Tüttő István szerint várható, hogy az elképzelés megvalósításához a Phare CBC program támogatásából jelentős összeget kapnak. Ezt követően a bővítéshez minimálisan szükséges földterület megvásárlása mellett foglalt állást a testület, továbbá felhatalmazta a polgármestert ezen felüli\' földterületek megszerzésére is.
Ezután a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáinak adagosán tizenöt százalékkal történő emelését fogadta el a képviselő-testület. ,
A vásárcsarnok ideiglenes működési szabályzatának vitájára tért át a közgyűlés. Dr. Kerekes József a vásárcsarnok irányítását végző intézőbizottság működéséről szóló pont tartalmára kérdezett rá. Mint elmondta, hogy lehetséges, hogy az intézőbizottsági tagok egyet nem értése esetén a polgármester elé kerül a kérdés, aki nyilvánvalóan ugyanazt az álláspontot fogja képviselni, mint az önkormányzat delegáltjai? Tarnóczky Attila azon nézetét fejezte ki, hogy az intézőbizottságnak az önkormányzati kosaras piac működtetésébe csak ugyanannyi beleszólása legyen, mint a többi üzletébe. Marton István a tulajdoni hányadok feltüntetését hiányolta az előterjesztésről, mint mondta, ezek meg nem határozásáig érdemben nem lehet tényszerűen dönteni. Ezt követően az intézőbizottságba önkormányzattól delegált személyekről alakult ki vita, mely lezárásaképpen a közgyűlés a kérdés eldöntését a polgármester hatáskörébe utalta.
A következőkben a város jelképnövényének megválasztásáról döntött a testület., Hozzászólásában Tarnóczky Attila jelezte, az előterjesztett három növény közül egy sem jellegzetessége a környék flórájának. Végül a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ajánlatával megegyezőleg a nyári füzértekercs virágát fogadták el Nagykanizsa jelképnövényének.
A további napirendek során elfogadta a testület a Rózsa úti Óvoda, Rozgonyi Általános Iskola és az Állami Zeneiskola vezetői álláshelyeire
történő pályázat kiírásáról szóló javaslatot, mivel e három intézmény vezetőjének megbízása 1998. júüus harmincegyedikén lejár. Továbbá saját kérésére, érdemei elismerése mellett felmentette az 5. számú óvoda megbízása alól Paulik Dezsőnél
Elfogadták a képviselők a gazdajegyző foglalkoztatásáról és a Közmunkatanács Hivatalához eljuttatandó pályázatról szóló előterjesztést, majd a Kanizsa Design Kft. tulajdonában lévő szennyvíztisztító megvásárlásának napirendjére tértek át. A vitában Tüttő István javasolta, hogy a kérdéses szennyvíztisztító maradjon az önkormányzat tulajdonában, s így lehetőségük nyílik mind a Kanizsa Design Kft., mind az EYBL Textilipari Kft.-től beszedni a szennyvíztisztításért járó díjat. Tarnóczky Attila rokonszenvesnek tartotta a polgármester javaslatát, ezért kérte, hogy további megvitatásának érdekében a kérdést vegyék le napirendről. Dr. Bárányi Enikő szerint a jelenlegi előterjesztés is megvalósíthatja, és kérte a jegyzőnőt, hogy ezentúl a képviselők részére kiküldött anyagokat nagyon alaposan nézzék át, ne kelljen mondatbeü pontatlanságok miatt negyedórát vitatkozni. Végül a közgyűlés határozatában döntött arról, hogy egy tulajdonában lévő földterületért cserébe kéri a kérdéses szenny víztisztítót. A továbbiakban döntött a közgyűlés a Balatoni út mellett található önkormányzati ingatlan nyilvános versenytárgyaláson történő eladásáról, az önkormányzati tulajdonú házingatlanok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről, valamint öt év időtartamra térítésmentesen a Cigány Kisebbségi Önkormányzat számára átadta a Teleki u. 14. szám alatti ingatlant, hogy ott Kisebbségi Közösségi Ház létesüljön. Elfogadták a megyei Szakképzési Tanácshoz történő csatlakozási indítványt is, és a Tanácsba Dénes Sándort, a művelődési osztály főmunkatársát delegálták. Elfogadta a közgyűlés a Családsegítő Központ alapító okiratára vonatkozó előterjesztést is. Ezt követően a december harmadikán kosaras piac ügy néven elhíresült per ítélete utáni lehetőségeket tárgyalták meg a képviselők. Dr. Fodor Csaba elégtelennek tartotta a perben történt önkormányzati jogi képviseletet, továbbá tájékoztatta a testületet a lehetséges további lépésekről. Végül a közgyűlés a fellebbezést támogatta, továbbá megbízta dr. Erdős László ügyvédet a perbeü további képviseletét.
Sz. A.
A Kyno Kft, a Park Kft, a Mátrix Stúdió, a Central Holei és Zsámár Éva virágkötő csapatmunkájának jóvoltából igazán ünnepi körülmények között, feldíszített, kttobogózott teremben tarthatta aktuális közgyűlését a város képviselő-testülete. A valóban szemet gyönyörködtető növények és díszletek a képviselők és a nyilvános testületi ülést helyszínen ligyelemmel kísérők egyöntetű elismerésével találkozott.
1997. december 12.
I
KANIZSA - ^cndetéA
I
pályázati felhívás
az 1908. évi Kulturális Alap céltámogatás elnyerésére
A pályázat célja:
Nagykanizsa város művészeti és közművelődési életének támogatása. Pályázhat minden helyi magánszemély, közösség, csoport, egyesület és művelődési intézmény. Pártot, pártpolitikai tevékenységet, egyházat, váltási felekezetet és ezekhez kapcsolódó szervezetet nem támogat az alap.
Pályázni az alábbi témakörökre lehet:
1. Nagykanizsán megrendezésre kerülő képzőművészeti, zeneművészeti, irodalmi, színházi, közgyűjteményi és egyéb kulturális rendezvények támogatása.
2. A nagykanizsai művészeti csoportok, együttesek magyarországi és külföldi fesztiválokon való részvételének és vendégszereplésének támogatása - elsősorban a testvérvárosokban.
3. Nagykanizsán megrendezésre kerülő nemzetközi, országos és regionális művészeti vagy egyéb kulturális rendezvények támogatása.
4. Kulturális, irodalmi, helytörténeti kiadványok és közhasznú információs szolgáltatások támogatása.
A céltámogatás elnyerésének módja:
1. Pályázni lehet 1999. április 30-ig megrendezésre kerülő, fent meghatározott témakörökre.
2. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve a Hevesi Sándor Művelődési Központ információs szolgálatánál átvehető adatlapon kell benyújtani.
3. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot. Ez esetben célonként külön űrlapot kell kitölteni.
4. A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályára kell két példányban benyújtani.
5. A beadás határideje: 1998. január 20.
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
értesíti azon bérlőit, akik a Péterfai utca végén található hobby-kerteket művelték, hogy 1997. december 31-ig a bérleti szerződések az 1998. évre megköthetőek.
A szerződések megköthetőek 1997. december 8-tól a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6. és 10. számú irodájában.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
nyilvános versenytárgyaláson egyben, de telekalakítás szempontjából nem összevonva értékesíti a Nagykanizsa, Kismező utcai lakótelkeit.
Versenytárgyalás ideje: 1997. december 16. 9.00 óra Helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Részletes versenytárgyalási kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. és 10. sz. irodáiban vehető át.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője
MUNKATÁRSAT KERES JOGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
Feltételek:
- állam- és jogtudományi egyetemi végzettség
- erkölcsi feddhetetlenség Jogi szakvizsga, közigazgatási gyakorlat előnyt jelent.
Illetmény - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, illetve a helyi önkormányzati rendelet szerint.
Jelentkezni írásban lehet, melyet önéletrajzzal, érvényes erkölcsi bi- i
zonyítvánnyal, a képesítést és gyakorlatot igazoló okiratok másola- 1
tával együtt dr. Takács Anikó jegyző részére kell megküldeni e
(Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nagyka- §
nizsa, Erzsébet tér 7. 8800) 1997. december 31-ig. I
"
FELHÍVÁS
Nagykanizsa közigazgatási területén lévő temetőkben 1972-ig és 1972-ben megváltott sírok, sírhelyek (fenntartott), 1987-ben megváltott urnafülkék használati ideje lejárt
Felhívjuk a hozzátartozók, rendelkezésre jogosultak figyelmét, hogy - a 12/1991. sz. önkormányzati rendelet szerint - amennyiben a sírokra, sírhelyekre, urnafülkékre továbbra is igényt tartanak, ismételten megválthatók.
A meg nem váltott sírok, sírhelyek újra értékesítésre kerülnek.
Ügyintézés: 1998. március 31-ig hétfő-péntek 8-15 óráig Temetőgondnokság Nagykanizsa, Tripammeru. 1.
Tel.: 311-530
VIA KANIZSA KFT. Temetőgondnokság
KÖSZÖNET
Ezúton is szeretnénk megköszönni az Erzsébet tér és a Fő utca részleges ünnepi díszvilágításának megvalósulásához nyújtott anyagi ráfordítást és együttműködő-készséget, a területen érintett bankoknak, cégeknek és vállalkozásoknak.
A látvány résztvevői: Külker Bank, Budapest Bank, Mezőbank, Kereskedelmi és Hitelbank, ÁFÉSZ, Zalaiparker, ZÉTA, Elyse Rövidárubolt, BONUS Műszaki Áruház, Götz Béby, Hotel Central, Farkas Bt., Hóman Zoltán, Odenwald Gábor, City Divatház, Higiénia Kft., Park Kft., VIA KANIZSA Kft.
A technikai lebonyolításban komoly szerepet vállalt és teljesített a DÉDÁSZ Városi Kirendeltsége és a Park Kft. kollektívája. Köszönjük
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
1
I
KANIZSA-
I
1997. december 12.
GE LIGHTING LEGNAGYOBB GYÁRA
Évente 600 millió fényforrás Nagykanizsáról
A pénzügyi év a naptáritól eltérően már novemberben zárult a GE Tungsramnál. Most, december első napjaiban a \'97-es esztendőről már mint befejezett gazdasági évről szólhatunk Horváth Miklóssal, a nagykanizsai gyár igazgatójával.
Horváth Miklós
Néhány területen igazán szép eredményeket könyvelhetünk el. Különösen nagy lépést tettünk termékeink minőségének javítása terén.
A \'97-es év legnagyobb változása az úgynevezett 6 Szigma módszer bevezetése volt. Ez egy olyan matematikai-statisztikai módszer, melyet a számítógép támogatásával egy-egy problémának a módszeres, logikus sorrendben való megoldására lehet használni.
Ennek a módszernek a használata külön speciális szakismeretet igényel, ezért számos tanfolyamot szerveztünk és ma már több jól képzett szakemberünk van.
A 6 Szigmában a legmagasabb kvalifikált szakembereket „Fekete öveseknek" nevezzük, kölcsönözve a japán küzdősportok fokozatait. A matematikai módszer és a számítástechnika tökéletes ismerői ők. így bármilyen területen jelentkező probléma elvi megoldására képesek.
Ha az egyik gyártósoron, például sok a selejt, akkor a probléma megoldásához szükség van a szakmához értő szakemberek közreműködésére is. Ők az úgynevezett „zöld övesek", akik a szakismereteken túl bizonyos 6 Szigma ismeretekkel is rendel-
keznek, s a két szakember gárda együtt dolgozik a probléma megoldásán.
A fekete és zöld övesek legalább hetente kétszer találkoznak és mérnek analizálnak melynek eredményeképpen behatárolják az okot, ami a selejtet okozta. A 6 Szigma módszer bevezetése óriási eredményt hozott. Költségeinket 2 millió dollárral tudtuk csökkenteni, minden különösebb beruházás nélkül!.\'!
- Miképpen került sor ennek a módszernek a bevezetésére?
- A GE Lightingnek van Európában egy szervezete, amely a fekete övesek munkáját irányítja, koordinálja. Ezt a módszert a
ra, majd ezt követően oktatására. Ez az új korszerű ismeret így gyorsan bekerülhet az iskolai oktatásba is.
- Mennyivel támaszt magasabb követelményt a 6 Szigma, mint az ISO 9000-es szabvány?
- Az ISO 9000-es szabványnak gyárunk már a 80-as évek közepén megfelelt. A két rendszer nem igazán hasonlítható össze. A 6 Szigma egy olyan módszer, mely révén a minőség is rendkívüli mértékben javítható. A 6 Szigma ugyanis azt jelenti, hogy 1 millió műveletből mindössze 3,4 hibát követünk el. Természetesen ez a szint 1 év alatt nem elérhető, de évről évre
GE minden üzletágában alkalmazzák, például a Budapest Bankban is. A fekete övesek között természetesen nagyon sok magyar is van, sőt az európai termelés 6 Szigma vezetője egyik kanizsai kollégánk, Salekovics István, akit most december l-jén nevezték ki.
- A fekete és zöldöveseken kívül kinek kell még ismerni ezt a módszert?
- Ennek a módszemek a gyár minden egyes dolgozója előtt ismertnek kell lenni. Természetesen nem olyan szinten, mint ahogy a módszert a zöld övesek vagy fekete övesek ismerik. Miután 3000-en vagyunk az oktatás megszervezése érdekében felvettük a kapcsolatot a Cserháti Szakközépiskolával. A cserhátis tanárok vállalkoztak a szükséges ismeretek elsajátításá-
közelebb jutunk ehhez az értékhez. Egyébként terveink között szerepel az ISO 140000-es környezetvédelmi minősítés megszerzése is. Remélem ez jövő év végére sikerül is.
- Hogyan alakult a gyár létszáma?
- \'97-ben 120 fővel nőtt a létszámunk, s ebből 25 fő felsőfokú végzettségű, ők az első két évben végig járják a gyárat, megismerve a különböző technológiai folyamatokat. Ezt követően dől el, hogy melyik területre kerülnek. A felvé-
Jel során szerettünk volna olyan szakembereket találni, akik a szakismereten túl az angol nyelvet
,is megfelelő szinten ismerik. Sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy a magyar felsőoktatás a nyelvismeretet nem tartja fontosnak.
- A gyárnak milyen a kapcsolata a várossal?
- A jó kapcsolat közös érdek. Nagyon fontos számunkra a város által nyújtott infrastrukturális, kulturális környezet. Szinte nincs olyan nap, hogy a gyárunkba - és így a városba is - ne érkezne külföldi vendég. Sajnos városunk az ő mércéjével mérve a környezettel szembeni igénytelenségről árulkodik. (Illegális szemétlerakó helyek, gondozatlan köz- és magánterületek, stb.) Azért azonban fejlődés is látható, egyre több a kulturált vendéglátóipari és kereskedelmi egység. Az évente fizetett 150 millió forintos helyi adó, továbbá az iskolák számára nyújtott támogatás pénzben is mérhető. De legalább ilyen fontos, hogy a gyár támogatja a város fejlesztési elképzeléseit. így a logisztikai központ létrejöttét a nagyobb beszállítóinknak a városban való letelepítését.
- Hogyan tudná összefoglalni a gyár jövőképét, a gyár célkitűzéseit?
- Erre a kérdésre legegyszerűbben úgy tudok válaszolni, ha idézem azt a szlogent, ami gyárunk számos pontján olvasható.
„HA NEM NÖVEKSZÜNK, AKKOR CSÖKKENÜNK, HA CSÖKKENÜNK, AKKOR ELŐBB VAGY UTÓBB MESZŰNÜNK. "
A fentiekből következően elsődleges célunk, a legkorszerűbb ismeretek alkalmazásával versenyképességünk folyamatos javítása a növekedés érdekében.
Gombás Imre
1997. december 12.
( KANIZSA - WenyötedS )
Polgári engedetlenség?
Történelmi forrásaink bizonyítják, hogy az ilyen-olyan adó bizony nem a legújabb kor emberének találmánya. Az ókortól már ismeretes volt e fogalom, egykor az uralkodók, később a köz javát szolgálta. A rendszerváltozás óta szűkebb hazánkban a jövedelemadó borzolja a kedélyeket. Aztán úgy két éve bevezették az építményadót is. Hát itt kezdődött az alább megírt történet szereplőinek a kálváriája.
A nyugdíjas házaspár annak idején becsületesen kiállította az űrlapot kis hegyi ingatlanáról, amit be is adtak az illetékes osztályon a polgármesteri hivatalba. Később rájöttek, hogy itt követték el az első hibát. Ugyanis sokan vagy nem adták be, vagy kevesebb alapterületet írtak az adatlapra. Nem gondoltak ők akkor arra, hogy másfél év múltán nehéz anyagi helyzetükre hivatkozva az építményadó elengedését vagy csökkentését kell majd kérniük. A másfél év alatt ugyanis családi tragédiák történtek - részletezésük talán nem érdekű az olvasót, a következők viszont nem minden tanulságtól mentesek.
A környezettanulmányra kiment hivatalnok felvilágosította őket, hogy ha az ötvenezer forint összegű csatornamű-hozzájárulási tartozásukat kiegyenlítik -ugyanis Kiskanizsa városrészről van szó -, akkor eltörlésre kerül a két évi építményadó hátralékuk. Ezt azonban akkor ők nem tudták kifizetni, de nem is akarták, hiszen a csatorna-rendszerhez csatlakozni nem fognak soha - derítővel rendelkeznek -, ugyanis az ő házuk és a szomszéd háza közti szűk terület miatt a szennyvizet kivezetni nem lehet. Az ide vonatkozó rendelet világosan kimondja: fél méteres távolság
szükséges a szomszéd házától, az itt lévő vízakna ezt pedig lehetetlenné teszi. Ez azonban a Hivatalt nem érdekli, hisz\' annak idején a „városatyák" megszavazták, hogy a csatornamű-hozzájárulás mindenkire egyformán kötelező - ha használja, ha nem a csatornarendszert.
Summa summarum: az öregek egyiket sem fizették ki, mondván: ha el tudják adni a hegyi ingatlanukat, akkor a bevételből kifizetik tartozásukat.
A hivatallal azonban nem lehet „packázni" - erre hamarosan rájöttek, hiszen meg is jött az értesítés a letiltás végrehajtásáról. A férj nyugdíjából két részletben levontak több mint tizenkettőezer forintot. A körülbelül hétezerötszáz tartozásból ennyi lett a késedelmi kamatokkal együtt. Eltelt egy fél év, már a bosszúság is felejtődött, mikor közölték velük, hogy ha nem hajlandók kifizetni a csatornamű-hozzájárulást, akkor azt is letiltatják a járandóságukból. Hát itt érkezett a jelenbe a történet, most „várják", hogy a postás meghozza a letiltást „karácsonyi ajándékként". Talán érthető, hogy ez a család idén miért nem tud örülni az ünnepeknek, miért csillog könnybe lábadt szemük fényesebben még a polgármesteri hivatal előtt ünnepi fénybe öltözött fákénál is.
Hogy is volt ez a hivatal részéről? Először letiltotta az építményadó hátralékot, most pedig a csatornamű-hozzájárulást. Viszont, ha előbb tiltatja le a csatornamű-hozzájárulást, akkor az építményadót elengedhette volna..? De „ha az ügyfél nem fizet, akkor bizony megfizef\'-alapon elérték, amit akartak. Ok, a köz alkalmazottai megbüntették az engedetlen polgárokat.
A KONCEPCIÓ ELFOGADHATATLAN
Egyelőre bizottsági szakaszban, de már folynak a tárgyalások a jövő évi helyi adókat illetően. Az első egyeztetéseken nem született konszenzus a felek között. Az okokról Rákhely Árpád az érdekképviseleti oldalról ekképpen vélekedett:
- A mostani tervezet teljességgel elfogadhatatlan mind az IPOSZ, mind a Kamarák számára, hiszen az önkormányzat részéről egy már teljesen kidolgozott dolgot szeretnének elfogadtatni velünk, és nem egy ki-
munkálási szakaszba kívánnak bevonni bennünket. Ennek azért sincs sok értelme, mert így több alkalommal is át kell majd dolgozni a tervezetet, egyszerűbb lett volna még a koncepció kidolgozása előtt tárgyalóasztalhoz ülni. A rendelettervezet a gyakorlati oldaláról is teljességgel elfogadhatatlan a számunkra, a kedvezményekkel kapcsolatos kérdéseket is át kellene még egyszer gondolni.
D.É.
Hosszú távú adókoncepciót!
Tcdih egyeztetési fórumul i«. ruegjnii már a helyi adókról szóló rendelettervezet lapunk a mitsodik egyeztetés után kérdezte meg Cserti Tibort, a/ érintett kamarák, az IPOSZ és a KISOSZ együttes sióvivójél.
¦ ten hangsúlyoznunk kell. hogy a Nagykanizsa és környéki gazdálkodó szervezetei meghatározott alapelvek mellett segíteni kívánják a közfeladatok finanszírozását. Mimimképpen .szerencséinek tartamiak, hu legalább három évre, vagy hosszabb
időre tervezhetnének u gazdálkodó szervezetek. Nagyon fontos lenne a kedvezményekei is rendeletben rögzíteni, ne egyedileg, a Közgyűlés hozzon döntéseket ezekben a kérdésekben. \\z építményadó kapcsán merült fel. hogy ezzel akár szabályozható lenne u multinacionális regek további betelepülése a városban, s ez a szabályozás már régóta viirat magára. Az iparűzési ado mostani formájában hátrányos helyzetbe hozza a;, ipari szolgáltató szféra egyes egységeit, konkrét javashtunk lenne, egy sávos rendszerrel kompenzálni a hátrányt szenvetló-ket. Az L2%-m adó mértékei tudnánk elfogadni, az ettól magasabb mérték nemcsak eltér a; ország más vámsaiétól, hanem relatív túladóztatást is eredményez, liz kedvezőtlenül befolyásolja a be-fektetési szándékol is. Azt ts javasoltuk, hogy az egyes egyedi kedvtzménykerelmekhe: csatol-tassa a Polgármesteri Hivatal a kamarai véleményeket is. A bevallásukon szerepeljen a kamarai tagság is. Nagyon fontosnak tar-taiutnk uz alkalomszerű ellenőrzés hatékonyságának növelését az alkalmi adózókkal szemben. Továbbra is hangsulyozz.uk a párbeszéd fontosságát annak érdekében, hogy az eddig is konszenzuson alapuló adórendelet az érintettek közös érdekérvényesítésén alapuljon. Mindenkeppen köszönetünket keli kijejeznünk azért, hogy lehetőséget kaptak az érdekképviseletek arra. hogy az előkészítési munkálatokban közreműködhessenek. Még egyszer hangsúlyoznom kell. a gazdálkodó szervezetek egyetértenek az atlóz-tatás tényével, de tudni szeretnék, mi valósul mtg uz általak befizetett adókból
n. É.
Fények ünnep nélkül?
Valahogy megváltoztunk, amióta szabadok az ünnepeink. Amióta nincsenek központi forgatókönyvek, karhatalom őrizte megmozdulások, nem akarnak sikerülni a dolgok. A forgatókönyvek gyakorta silányok, a fellépők el-el akadnak a szövegben, az ünnepi beszédek pedig még csak nem is hangzatosak. Azok az ünnepek, amelyek nem szerepeltek a négy évtizeden át ki nem selejtezett forgatókönyvekben, nos, azok meg egyáltalán nem jönnek össze. A karácsony, a szeretet ünnepe nem volt éppen kedvence a múlt rendszernek, hiszen a vallásos tartalommal átitatott ünnep nem lehetett épp üdvözítő a kommunizmusról álmodóknak. Igyekeztek is minden módon átalakítani. Én még gyermekkoromból emlékszem olyan családokra, ahol évente kétszer jött a Mikulás, mert Jézuskáról szó sem eshetett. Mára ez az ünnep is szabad lett, bárki bármilyen tartalommal, külsőséggel ünnepelheti, ha tudja, ha akarja. Két éves kül-, bel-, és presztízsharc kellett ahhoz, hogy legalább azt elérje a város, hogy külsőségeiben ünnepeljen. Hála az adakozókedvű vállalkozóknak és a DÉDÁSZ-nak, most már legalább vannak ünnepi fényeink. No, de hol az ünnep? Ja igen, mondhatják sokan: a karácsony a család, az otthon ünnepe. Nos, ez a város senkinek nem otthona, és az itt lakók senkinek nem családja? Én szeretném hinni, hogy ez a város az otthonunk, és az itt lakók mind-mind a családom, akikkel együtt szeretném megülni a család, a szeretet csodájának ünnepét. Talán ott lent a téren, ahol kivilágítva áll a Mindenki Fája, amelynek gyertyái azoknak gyúlnak, akiknek máshol nem ég gyertya. Miért nem kerül e fa alá évek óta ajándék, miért nem száll dal, vers e fa körül évek óta? Miért nincs mit e fa alá rakni annak, aki évek óta a térre állíttatja? Van a dalra, versre, ünnepre szakosodott irodánk. Számos kulturális egyesület, intézmény, szervezet részesül támogatásban, elismerésben, cserébe tán adhatna is... Van itt számos párt, vállalat és vállalkozás, multimillió. Karácsonykor nem hiszek a nincsben, a nem lehetben, mert ha így lenne, mi adna hitet az év többi napján?
D.É.
Ünnepi vásár
Múlt héten nyitotta meg kapuit az Ünnepi vásár a Vasemberház mögötü területen. A helyválasztásról a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán az alábbiakat sikerült megtudnunk: A városnak erre a tevékenységre engedélyezett területe kettő van, az egyik a Király utca 23., a másik az a terület, amelyen nyolc pavilon a kereskedők választásának következményeként megnyitott. A másik felajánlott területet a kereskedők nem tartották alkalmasnak.
8
( KANIZSA -TZ&jletedé* )
1997. december 12.
VASUTAS FORUM
December harmadikán vasutasok - aktív és nyugdíjas dol-
gozók - részére tartott fórumot Kovács Kámán, a Közlekedé-
si, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium államtitkára, Kuko-li Márton MÁV vezérigazgató-helyettes, valamint Sárdi Gyula, a MÁV pécsi területi igazgatóságának vezetője. Mint Kovács Kálmán a megjelenteket arról tájékoztathatta, a frissen elfogadott költségvetés szerint az állam által támogatott közlekedési beruházásokra szánt pénz összege tizenöt százalékkal nő jövőre, így a vasút is 55 milliárd forintos fejlesz-
tési volumennel számolhat. Az államtitkár szerint Magyarország is csatlakozik azon egész Európában elterjedőben lévő irányvonalhoz, mely alapján a vasúti szállítás fejlesztését próbálják megoldani.
ISMÉT KANIZSÁN
Az utóbbi években nagyon sokszor figyelhettek fel a kanizsai közéletet figyelemmel kísérők Kovács Kálmán nevére, aki „mellesleg" a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium államtitkára. Oly gyakorisággal történt ez, hogy „aktuális" interjúnkban elsősorban a területünkhöz való kötődésre, s az ennek hátterében esetlegesen meghúzódó dolgokra voltunk kíváncsiak. Az államtitkár szerint:
- Mindenki, aki komolyan hisz abban, hogy az Európa uniós csatlakozásunk, és a gazdasági növekedés elérhető közelségben van már, tudja, hogy ez akkor gyorsítható fel, ha a nyugatról keletre lávasze-rűen „hömpölygő" folyamat nyugaton kap egy újabb lökést. Úgy gondolom, hogy miközben az ország keleti felében az ipar és kereskedelem megtelepedésének lehetőségét biztosítjuk, nem felejthetjük el a gazdaság lávaszerű növekedését. Ebben a folyamatban a következő nagyobb lendületű fejlődés Dél-Magyarország területén várható. Ezt lehet mondani annak tükrében is, hogy Északnyugat-Magyarország szinte már Ausztria. Ezért erre a területre kell most a legnagyobb figyelmet fordítanunk, shaa folyamat itt is len-
dületbe jön, nem fog megállni a Dunánál...
- Önnel nemcsak hivatalos fórumokon, sajtótájékoztatókon lehetett találkozni az utóbbi időkben, hanem magánemberként is. Például itt lehet említeni az SZDSZ-juniálist, melyet szintén Nagykanizsán, a Csónakázó-tónál töltött. Magánemberként is kötődik ehhez a területhez...?
- Sokszor megfordultam eddig is erre, de talán a nagyobb nyilvánosság a most felmerült ügyekből eredendően alakult ki napjainkra - gondolok itt a Kis Balaton, Logisztikai Központ, M7-es autópálya, vasútvillamosítás beruházásaira. S ne felejtsük el, hogy a magyar-szlovén vasút megindulása is idevonzotta a figyelmet, melynek fényében élesebben kitűnt itteni munkálkodásom. Az sem titkolható, hogy rokon-
ságom döntő része Vas és Zala megyéből származik, éppen ezért többször is voltam itt magánúton - csak ez nem kapott nyilvánosságot, mint mondjuk a vasútvillamosítás bejelentése...
- Mint említette is, több kérdés is megvalósítás alatt áll jelenleg, melyekben érdekelt Nagykanizsa városa is, amelyek KHVM hatáskörébe tartoznak. Mennyire jelent segítséget a kanizsai vezetésnek az ön kötődése ezen területhez, s mennyire tartja eredményesnek ezen vezetéssel való együttműködését?
- Egyértelmű, hogy az emberi, személyes kapcsolatok segítségével könnyebben, elsőkézből kapom meg az információkat a tervekről, azok végrehajtása esetén felmerülő problémákról, nehézségekről. Egész másként néz ki a minisztérium szintjéről, és másként Zalalövő szintjéről mondjuk egy szlovén-magyar vasútépítés. Más a logisztika kérdése Nagykanizsán és Budapesten is. Mindig más közvetlenül a helyszínen megélni egy beruházást, mint fentről, gyakorlati információ nélkül megítélni.
Ezek a személyes kapcsolatok segítenek hozzá, hogy könnyebben mondják el a rokonok és ismerősök a felmerülő problémákat. Nagyon sokszor teljesen közvetlenül, direkt módon megtapasztalhatjuk, hogy mit rontottunk el, és mit kellene másképp csinálni. S ezekre a tapasztalatokra, információkra nagyon nagy szükség van a hatékony munka kidolgozásának érdekében. így elhanyagolható az az udvarias távolságtartás, amely egy államtitkárral folytatott tárgyalás során óhatatlanul felmerül, s mely egyértelműen azt eredményezi, hogy bizonyos információk elmaradnak. Ennek következményei pedig esetleg hibás döntések is lehetnének Viszont így „felszedve" a beruházásokkal, tervekkel kapcsolatos véleményeket, sokkal könnyebb dönteni, hisz minimálisan is kétféle szemszögből ismerjük meg a döntésünk által okozott körülményeket. Szerintem eredményes ez irányú tevékenységem, s erre -úgy gondolom - jó példa a vasútvillamosítás beruházásának kanizsai beindulása, az M7-es ügyében való többszöri egyeztetés a kanizsai, valamint a további érintett önkormányzatok vezetőivel.
Sz. A.
1997. december 12.
1[ KANIZSA - táj* )
Hajléktalanszálló
A Vöröskereszt lényegében még semmivel sem rendelkezik a női hajléktalanszálló beindításával kapcsolatban - ezt Antal Istvánné mondta a nagykanizsai Vöröskereszt képviseletében a Szociális Kerekasztal december másodikai ülésén. Mint közölte, várják a további felajánlásokat, melyekből szeretnék megoldani a tulajdonképpen önkormányzati feladatnak minősülő feladat által felmerülő költségeket. Körülbelül tizenöt nő számára tudnának a Kórház utca 5. szám alatt szállást biztosítani, viszont szükséges lenne megoldani az éjszakai portás gondját. A költségvetési hiány pótlását és további közhasznú munkásokat az önkormányzattól fognak kérni egy közeljövőben benyújtandó kérelemben. Antal Istvánné szerint nagy gondot fog jelenteni a gyermekes anyák elhelyezése is. Teleki László a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében javasolta a kerekasztalnak, hogy a kérdésben és más ügyekben is rendszeresítsék a megbeszéléseket, s ily módon együttműködve próbálják munkájukat végezni, s elérni például azt is, hogy az önkormányzat ne csak ebben az évben finanszírozza a női hajléktalan szállót, hanem a továbbiakban is.
Nyugdíjasház
Nagy mozgást okozott az érdeklődők körében az önkormányzat nyugdíjasház-ügyben hozott rendelete, közölte a Szociális Kerekasztallal dr. Nemesvári Márta, a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője. Mint elmondta, a Kerekasztal ülésének időpontjában harminc érdeklődővel tartják a kapcsolatot, ebből mindössze tizenegy rendelkezik önkormányzati bérlakással. Mint ismeretes, a nyugdíjasház beruházásának alapvető, eredeti célja éppen ezen bérlakások felszabadítása, valamint a lakásmobilizációba való beforgatásuk volt. Mivel a szükséges jogi procedúrák még folynak, és a lakások forgalmi értékének meghatározása az osztályvezető asszony szerint valószínűleg csak jövőre tudnak költözni az első lakók. Költözéssel kapcsolatban segítségét ajánlotta fel Somos Béláné, a Zala Megyei Munkaügyi Központ Kanizsai Kirendeltségének vezetője is, aki közhasznú munkások bevonását javasolta az idősek költözésének lebonyolítására. Az osztályvezető asszony beszámolt a házban kialakítandó klub terveiről is. Mint mondta, az „Idősek klubját" az Egyesített Szociális Intézmény fogja működtetni, s az az egész városrész időseit szolgálja majd.
OTP-ELISMERES
Nemrégiben kaptuk a hírt, hogy a Visa Fantázia Olimpia Nemzetközi rajzpályázatának magyarországi fordulójának sikeres kanizsai résztvevője is volt, hiszen Fábián Magdolna pályamunkája bejutott az első huszonöt közé. A tehetséges kislány már Budapesten elismerésben és jutalomban részesült, a múlt héten felkészítő tanára, Nagy Györgyné és a Péterfy-iskola rajztanára vehette át elismerésül az OTP Bank Rt. Nagykanizsai Fiókjának ajándékát dr. Polay József igazgatótól. A kis ünnepség keretében váltottunk néhány szót Magdolnával, aki elmondta, hogy az elismerésében része-
sített alkotás egy síelő doktor nénit ábrázol, fekete papírra, temperával készült, és az ihletet az adta, hogy ő maga is orvos szeretne majd lenni. Nagy Györgyné elmondta, hogy Magdolnát nem kellett külön felkészíteni a pályázatra, hiszen adottságai megvoltak ehhez. Egyébként nem ez az első nemzetközi rajzpályázat, amelyen próbálkoztak, de eddig igazi sikert a Fantázia Olimpia hozott csak. A tanárnő elmondta azt is, hogy legfőbb céljának azt tekinti, hogy a gyerekekben rejlő dolgokat felszínre hozza, hogy rajzóráin minden gyermek megmutathassa, ami benne nyugszik.
TEMETŐK
Az utóbbi időkben a kanizsai temetőkben járók örömmel tapasztalhatták a terület szebbé tétele érdekében kifejtett munkálatokat. Érdeklődésünkre Gáspár András, a Via Kanizsa Kft. ügyvezetője elmondta, a palini temető vízellátását biztosító szivattyú tönkrement, helyette a Vízmű segítségével egy nap alatt a városi vízhálózatra csatlakoztatták a palini temetőt. A miklósfaiban a ravatalozó előtti térburkolat rendkívüli balesetveszélyességét oldották meg, míg Nagykanizsán a központi temetőben az urnafal
körül nagyon rossz állapotban volt szintén a térburkolat, ezt újrarakatták viacolorral. Ezen kívül itt behajtásgátlókat helyeztek el az autósforgalom szabályozásának érdekében. Az ügyvezető szerint ebben a temetőben is elavult a vízvezetékrendszer, ez évben ennek javítására is szükség volt. Az itt megfordulók nagyobb kényelme érdekében padokat helyeztek el, ezeket a tél időszakára fedett helyen tárolják, majd tavasszal újra felszerelik. Több esetben volt betörés a temetői irodaépületben, ahol pótolhatatlan iratok találhatók. Ezek védelme érdekében elektronikus behatolás-jelzőrendszert
Nonstop Tungsram-Mikulás
Szombaton délelőtt tizenegy órától egészen öt óráig folyamatosan kezdődtek a Zemplén Győző Altalános Iskola színháztermében a Tungsram által szervezett Mikulás ünnepségek, amelynek keretében több mint hétszáz kisgyerek vehetett ajándékot a várva várt Télapótól.
Pénteken délután találkozhattak a kicsik és a nagyobbak a Mikulással a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által szervezett ünnepségen a Zemplén Győző Általános Iskola színháztermében.
építettek ki. A kiskanizsai temetőben nagyobb munkálatokról nem tudott beszámolni az ügyvezető, de mint mondotta, egy veszélyes fenyőfa kivágása mellett kisebb munkákat is végeztek itt. Az elkövetkezendő évek feladatairól szólva Gáspár András elmondta: a legtöbb temetőben burkolt utakat kell kiépíteni ezek jelenlegi kis száma miatt. A központi temető kerítésének hiányosságait is pótolni kellene, mivel jelzések jöttek már a felügyelettel megbízott társaság felé: a kerítésen található lyukakon keresztül több alkalommal is lopási szándékkal hatoltak be a temető területére.
10
( KANIZSA - IKíbfe* U*z? )
1997. december 12.
Közeledik Karácsony. A városban már lázas készülődés jelei látszanak. De ünnep lesz-e mindenkinek a legszebb ünnep? Jut-e mindenkinek szeretet? A szív melegét érzik-e, legyen valaki szegény, vagy gazdag? Jézus karácsonyfája világít-e a szobákban, hogy reményt adjon a következő évre? Lesznek gazdag karácsonyok, és ez így van jól. De milyen ünnep lesz az a karácsony, amiről alig hallunk? A \'97-es évről, és a közelgő ünnepekről beszélgetünk Kovács lAttzfAval, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nagykanizsai csoportjának vezetőjével, Antal istvánné-faí, a Magyar Vöröskereszt városi szervezetének titkára-vak-\'és Zakót:,* Gáborral, a Gyermek- es Ifjúságvédelmi Intézet igazgatójával...
MILYEN LESZ
MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT
- Nagyon ígéretesnek indult az év, de nyár közepén egy véletlen baleset kapcsán az autónk használhatatlanná vált, kiégett a motortér, és ezáltal megszűnt a mozgásteriink - kezdte Kovács László. A javítás állítólag ötszázezer forint körül mozogna, így a felújításra nem is gondolhatunk Amíg a gépkocsi rendelkezésre állt, nagy terheket is tudtunk mozgatni. Tavasszal ötven mázsa burgonyát osztottunk szél. Nyár óla a segítség megcsappant. Bútort nem tudunk fogadni, mert nincs mivel szállítani. Tavaly hat teljes szobabútort tudtunk szétosztani a rászorultak részére, az idén egyet sem. Ősszel felment a burgonya ára, és sem a Tsz-ek, sem a magángazdálkodók nem adnak egy szemet sem. Teljesen magunkra vagyunk utalva, ezért megpróbálunk más formában segítséghez jutni. Leveleket küldtünk ki a város valamennyi, általunk tehetősebbnek ítélt polgárához. Pillanatnyilag úgy állunk, hogy elmentek a levelek, de válasz még sehonnan sem érkezett. Ha mégis sikerrel járna a próbálkozásunk, akkor meg tudnánk oldani a karácsonyi ajándékozást. Ha nem jár eredménnyel, akkor is jut valami, de közel sem olyan mértében, mint az elmúlt években... Az igények kielégítésére jelenleg még remény sincs. Családokat kellene eltartani, mert nagyon rossz helyzetben vannak Gyerekeket nevelnek, és egyedül képtelenek megbirkózni a nehézségekkel Itt kellene legtöbbet segíteni...
- Hány főre tehető azoknak a száma, akik a segélyezés valamilyen formájára igényt tartanak, és lehetőség van-e az igények kielégítésére?
- A rászorultjaink száma a karton szerint 1800 körül van, ami tulajdonképpen a dupláját jelenti, mert egy családról egy kartont veszünk fel. Vannak nyugdíjasok, munkanélküliek, köztük magányosok is, de sok a nagycsaládos is, akik hozzánk folyamodnak. A legnagyobb problémánk jelen pillanatban, hogy sehonnan sem kapunk segítséget. Az elmúlt évben sike-
res volt a karácsony előtti gyűjtésünk, az önkormányzattól is nagyon sok segítséget kaptunk, így nagyon szép csomagokat tudtunk készíteni a fa alá. A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak is átadtunk húsz egységcsomagot. A hajléktalanokat rendszeresen vendégül láttuk reggelire, hetente háromszor. Számukra is készültek karácsonyi csomagok, és műsorral próbáltunk egy kis örömet lopni a szívekbe. Erre idén is sor kerül.
- Kinek a segítségére számíthatnak, ha az említett levelekre nem kapnak választ? A lakosság, illetve az önkormányzat tudna-e többet tenni? Általában a segítség milyen formáit választja a Máltai Szeretetszolgálat?
- Van pár állandó támogatónk mint a Zalán pékség, a Koridricz pékség és a Tejüzem Tőlük minden hónapban rendszeresen kapunk termékekei. Volt az Erdélyi pékség Palinban. Sajnos az új tulajdonossal még nem sikerült kapcsolatot kialakítani. A lakosságra is támaszkodnunk kell, hiszen ők adnak ruhaneműt, lábbelit, bútordarabokat, ágyneműt. A Máltai Szeretetszolgálat Országos Központján keresztül kapunk gyermekjátékokat, és élelmiszert. Most érkezett nyolcvan kiló száraztészta, ami már szétosztásra került. De ez is jóval hevesebb, mint amennyi máskor jutott. Folyamatosan csökkennek a támogatások. Ez a borzasztó. A nyomor meg egyre csak nő, mindig több lesz a rászoruló. Úgy érzem, hogy az önkormányzatnak is meg van kötve a keze. Van egy összeg, amivel a város gazdálkodik, és annyian nyújtják feléjük is a kezüket. Eddig minket kiemelten kezelt az önkormányzat, amit utólag is köszönünk... Valahogy mégis kellene megoldást találni, mert több kell, sokkal több, mint ami jut... A városban kialakult egy nagyon gazdag réteg, és ha egy kicsit nyitottabbak lennének.
- Ilyen körülmények között mennyire tudják kiemelten kezelni a karácsonyi ünnepeket?
- Most rendezzük a nagy gyűjtéseket. Ezenkívül kiküldtük a leveleket, és nagyon jó szívvel vennénk, ha segítséget kapnánk, hiszen az adakozónak lehetősége lenne, hogy az adományt az adójából leírhassa. Ha a mellékelt csekken történik a befizetés, akkor az Országos Központ megküldi az adó-visszaigazolást pár héten belül
- Hogyan fogadják a rászorulók a segítséget? El lehet-e mindenkit érni, aki valóban segítségre szorul?
- Hogyan fogadják a segítséget? Változó. Vannak, akik követelőznek, mondván, ez nekik jár. Természetesen mi továbbra is ugyanúgy segítünk rajtuk, mint másokon Annyit adunk, amennyi jut. A hajléktalanok, a nyugdíjasok nagyon hálásak. Vannak akik nagyon szégyenlősek, főleg az első alkalmakkor. így van vele az is, aki régebben jobb körülmények között volt, és most hirtelen rászorul Szívszorító jelenetek játszódnak le sokszor. És mindenkit el lehet-e érni? Talán nem Mikor megalakultunk, akkor nagyon sok családhoz elmentünk, tehát nagyjából ismerjük a várost. Akik azóta jöttek, azoknál szintén felmérést végzünk, hogy pontosan tudjuk a családi helyzetet. így nem
kerül méltatlanhoz a segítség, a legrászorultabbak kapják meg.
- Végül is milyen karácsony várható ott, ahol a Máltai Szeretetszolgálat megjelenik? Milyen lesz \'97 karácsonya?
-Szegény lesz...
MAGYAR VÖRÖSKERESZT
- A szociális helyzet alakulását nézve rosszabb évet tudhatunk magunk mögött, mint a \'96-os volt - így Antal Istvánná. Egyre jobban szegényednek az emberek, egyre drágábbak az élelmiszerek Ebből következően a „forgalom" is megnőtt nálunk Sok a segítségre szoruló. Részben tudtunk segíteni élelmiszer adományokkal, bár a mennyiség korlátozott volt. A legnagyobb segítséget a ruházkodásnál tudtuk nyújtani. Nem túlzás, de valamivel ezer fölött volt azoknak a száma, akiket ruhasegélyben részesítettünk. Ezenkívül bútorokat adtunk a lakások berendezéséhez és konyhafelszerelés is jutott egyes családoknak Mindezeket a lakosság felajánlásai tették lehetővé... Külön említést érdemel, hogy működik az átmeneti szálló, ami egy nagy szociális blokk felölelése a Vöröskereszt részéről. Az ott élő emberek segítése nagy terhet ró ránk, mert nem csak az államilag előírt egyszeri meleg ételt biztosítjuk, hanem a nappali melegedőben teát, zsíros kenyeret adunk a rászorulóknak. Még nem megoldott a hétvégék, és a közelgő ünnepek segélyezésének milyensége, formája. Az együttműködés keretén belül a szociális osztály segített a szállónak az elmúlt négy napos ünnepen is, és a karácsonyi ünnepekre vásárlási utalványt kaptunk, amivel vásárlunk konzerveket, levesport, krumplit, olajat, hogy legalább paprikás krumplit tudjanak maguknak készíteni Ez az eltelt években is így volt. Azt még nem tudom, hogy az átmeneti szállón karácsonykor tudunk-e ünnepelni, mert a plusz támogatás mértékét még nem ismerjük. Az országos központban a napokban egy értekezleten vettem részt, és akkor még nem lehetett látni, hogy lesz-e valahonnan olyan adomány, amiből nekünk is tudnak lejuttatni. Gondoltunk arra, hogy művészekkel egy jótékonysági koncertet rendezünk, és annak bevételét a hajléktalanokra és a rászorulókrafordítjuk az ünnepeken. Egyelőre olyan neves színészeket, énekeseket, zenészeket keresünk akik ebben partnereink lennének
- Hány személy lakik az átmeneü szálláson?
- Ötven személyről kell gondoskodni, de több azoknak a száma, akiknek karácsonykor örömet szeretnénk szerezni. Úgy néz ki, hogy karácsonyig a női átmeneti szálló is ideiglenesen melegedő, vagy menedékházként működik majd. Ezenkívül minden évben szoktunk rendezni „idősek karácsonyát". Ezt a Családsegítő Központtal közösen csináljuk. Meghívjuk a volt vöröskeresztes dolgozókat, aktivistákat, hiszen ők sem a legjobb körülmények között élnek, és várjuk a szociálisan rászorult embereket. A karácsony előtti időszakban kerül sor a
már hagyományos ünnepségre, aminek a HSMK ad otthont. Van úgy, hogy a mozgássérültek is betársulnak, és itt egységcsomagokat szoktunk kiosztani.
- Éves szinten milyen anyagi \'erőforrások állnak rendelkezésre?
- Szociális célra nincs külön erőforrásunk. Csak az van, ami adományokból összejön, vagy amit plusz feladatokkal elő tudunk teremteni. Állami támogatást erre a célra nem kapunk. A lakosság talán tudna segíteni, ha úgy állna, de hát neki sincs. Van egy olyan réteg, amelyik valóban tudna segíteni, de őket mások is megkeresik, mindenki hozzájuk fordul. Ha valaki mondjuk tizediknek megy kérni, annak nem biztos hogy jut.
- Felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán van-e lehetőség az igények kielégítésére?
- Ha ruháról, vagy bútorról van szó, akkor igen. Viszont ha az élelemre gondolunk, akkor azt kell mondanom, hogy nem. Nap mint nap jönnek, hogy nincs pénzük, nem tudnak tejet és kenyeret venni. Éhezik a család, éhezik a gyermek, ami egy nagyon fájó pont, mert az ember nem tud mit tenni. Állami támogatás nélkül ez nem megoldható. Az egészségügyi és szociális osztálytól ugyan kapunk pályázati pénzt, kapunk utalványt is, de az ő keretűk is véges, és nem csak mi vagyunk akik kérünk. Az önkormányzat a legmesszebbmenőkig segít, amiben és amennyit tud. Az elmúlt év tapasztalata az, hogy a lakosság ebben nem tud segíteni. Valamit tenni kellene, valami mást. Talán a szponzorok megnyerése lenne a legjobb forma, hogy a jelenlegi állapoton érdemben segíteni tudjunk. Úgy néz ki, hogy egyre több ilyen támogatónk lesz. Ez a következőképp néz ki. Van egy vállalkozó, akinek a terméke egyéb okok miatt a raktárában felhalmozódik. Ha azt felajánlja a Vöröskeresztnek, akkor mi azt közérdekű kötelezettségvállalásként ismerjük el. Gondolok most elsősorban ruhára, cipőre, mert karácsonykor az az igazi ajándék, ha a gyermek nem használt, agyonkoptatott ruhát kap, hanem újat.
- Mennyire lehet ilyen körülmények között kiemelten kezelni a karácsonyi ünnepeket?
- Azr hiszem, a december a legnehezebb hónapunk Amikor arról van szó, hogy van még négy nap ünnep, a szeretet ünnepe, majd a szilveszter, hát jó lenne nagyobb segítségei adni, mint amennyire most képesek vagyunk Úgy érzem, hogy évente egyszer minden család megérdemelne egy kis boldogságot.
- Hogyan fogadják a rászorulók a segítséget?
- Nagyon örülnek. Örülnek bármilyen csekélységnek is. Hálásak még egy kis levespornak is, mert legalább meleg étel kerül az asztalra. Vannak, akik nem szívesen, vagy egyáltalán nem kérnek, pedig rászorulnak a segítségre. Hogy rajtuk is tudunk segíteni, azt az aktivistáinknak köszönhetjük, mert ők tudják felkutatni a környezetükben az ilyen családokat, embereket, és lehetséges, hogy így sem tudunk mindenkit elérni, akiknek szüksége volna ránk
1997.december 12. ( KANIZSA - TMéttje* teá%? ) 11
\'97 KARÁCSONYA?
Egyszeri juttatás
Karácsony előtt azok a családok, amelyek rendszeres nevelési segélyben részesülnek, egyszeri egyösszegű támogatást kapnak hamarosan, tájékoztatta lapunkat Simonka Lászlóné a Szociáüs és Egészségügyi Osztály osztályvezető helyettese. A támogatást nem kell külön igényelni, nem kell kérelmet benyújtani, minden olyan család automatikusan megkapja,
ahol a gyermekek nevelését rendszeresen segéllyel támogatják. A juttatást központi forrásból finanszírozzák s attól függetlenül kapja meg minden család, hogy a rendelkezésre álló, jogszabályok által lehetővé tett keretet kimerítette-e. Az egyszeri támogatás összege családonként ötezer forint. A támogatásban közel 700 család, majdnem 1600 gyermeke részesül.
Nincs segítség?
Karácsony táján a szegénység még fájóbb, a nincs még égetőbb, ilyenkor még inkább elkel a segítség, már ha van. Azok az emberek, akik szegényként sehol, semmi- " lyen nyilvántartásban, listán nem szerepelnek nem nagyon remélhetnek segítséget szinte egyetlen karitatív szervezettől sem. A kanizsai plébániahivatalok segítő adományokat elfogadnak, ezeket a karitatív szervezetekhez juttatják el, a segélyezésből azonban aktívan nem veszik ki részüket. A Máltai Szeretetszolgálat ebben az évben
szűkös lehetőségeire tekintettel 100 nagycsaládosnak és 120 kisnyugdíjasnak tud élelmiszer- és ruhacsomagot adni. A Vöröskeresztnél sem ígértek semmi jót, egyelőre nem érkeztek felajánlások sem magánszemélyektől, sem szervezetektől, de ígérik ha valamilyen központi támogatás érkezik a rászorulók segítségére sietnek. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat sem tud semmit tenni a rászorulókért az idén. A szegények megsegítésére kért támogatást még bizottsági szakaszban elutasították.
Szegények karácsonya
- A rászorultság alapján lehet-e sorrendet megállapítani?
- Nem, egyáltalán nem. A hajléktalannak fedélre van szüksége, hogy legyen egy ágy, ahol álomra hajthatja a fejét, és legyen egy kis meleg, nehogy megfagyjon. Ezt a Vöröskereszt biztosítani tudja. Ez egy nemes, de nehéz feladat. A kisnyugdíjasokat azért kell segíteni, mert egész életükben dolgoztak a biztos öregkor reményében, és most olyan kevés pénzből kell megélni, hogy bizony elkel a segítség. Megérdemlik, hogy néha kapjanak egy kis támogatást. A nagycsaládosok azért szorulnak rá, mert a kis keresetekből nehéz tisztességes megélhetést biztosítani, vagy egyáltalán nem lehetséges. Karácsony napján, másnapján és szilveszterkor nincs meleg étel a hajléktalanok asztalán. Tavaly volt egy felhívásunk, ami működött, meri megvolt az akarat. Idén szeretnénk ismét kérni. Szeretnénk, ha jeleznének vendéglősök, hogy ki az, aki tudna egy tál meleg ételt biztosítani a hajléktalanoknak karácsonykor, ki az, aki karácsony másnapján, és ki tudna szilveszterkor segíteni. Mi el tudnánk szállítani autóval, edénye-, ink vannak, fel tudjuk szolgálni az étkezőben. Nagyon nemes gesztus lenne azoktól a vendéglősöktől, akik felajánlanák a segítséget. Nagyon megköszönném, hiszen a hajléktalanok között sokan vannak, akiknek nincs családja, és a legszentebb ünnepen szükségük van szeretetre, emberségre, segítségre.
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZET
- Közeleg a karácsony. Mit jelent a legszebb ünnep itt az intézetben a fiataloknak, lehet-e ünneppé varázsolni karácsony napjait azoknak, akik szülők, család nélkül nőttek fel? - kérdeztük Zakács Gábortól.
- A karácsony mindenkinek a személyes élménye, és egész életében, az idő előrehaladtával egyre inkább meghatározóvá váló élmény lesz, hiszen ez a családnak, a családi háznak és mindannak, amit ott kapott az ember, annak a kiteljesedése. A gyermekeknek, akik szülő nélkül nevelkedtek, az ilyen karácsonyról csak vizuális és olvasott élményeik vannak, vagy egymás közötti feldolgozások ennek hiányáról, ezért - úgy gondolom -számukra a karácsony egy nagyon nehéz ünnep, elsősorban lelkileg. Nagyon sok feldolgozatlanság van benne, nagyon sok meg nem élt élmény, nagyon sok hiány. Összefoglalva, ez egy várakozás. És ez a várakozás számukra biztosan nehéz. Félelmeket is jelent, szorongást is jelent, ezért a karácsonyi hangulat kezelése ebben a miliőben nehéz. Természetesen valamilyen szinten mi is próbálunk az előbb elmondottak alapján segíteni valahogy, és adni valamit, ami lelkiekben maradandó.
- E félelmek, szorongások között hogyan várják a karácsonyt?
- Készülnek rá. Készülnek gondolatban, és próbálnak tevékenyen részt venni az előkészületekben. Mindig van egy felnőtt, aki összefogja a dolgokat, és aki a
gyerekekkel együtt felkészül. A ráhangolódás már az adventtel kezdődik.
- A karácsonyt ünnepélyes keretek között tartják?
- Igen. Minden évben a nagy ebédlőben tartjuk, teljes gyermek és dolgozói létszámmal, vagyis az igazgató, gyermekfelügyelők, adminisztratív dolgozók. A gyerekek készülnek egy kis műsorral, és saját készítésű ajándékokkal kedveskednek egymásnak, illetve a felnőtteknek. Tehát ők is készülnek felénk valamivel mindig. Megvan a hangulata az előkészületnek és az ünnepnek is. Ahogy közeledik karácsony, egyre többször érzékelik az utcán a nyüzsgést, a vásárlást, az ünnep színeit. Ez biztosan hangolja őket, és jönnek az álomképek, az önmaguk által megálmodott karácsonyok. Mi igyekszünk segíteni, hogy csalódás ne érje őket. Egy közelebbi, együttes találkozás hangulatát igyekszünk megteremteni egy szépen megterített asztal mellett, egy karácsonyfa előtt, ahol közösen megajándékozzuk egymást, és megpróbálunk ha rövid ideig is, de karácsonyi hangulatban együtt örülni
- Ahogy látom, az ünnep egy közös munka végeredménye. A karácsonyfa felállításában is segédkeznek?
- Igen, ugyanúgy, mint ahogy egy családban lezajlik A szaloncukor felkötözésétől kezdve mindenben segítenek Az előkészítésben, a fadíszítésben, hogy a karácsony egy különleges hangulatú nap legyen. A családot sajnos nem tudjuk pótolni, de végül is mi összetartozunk. Tavaly a munkatársnőm egy szenzációs ötlettel állt elő, ami aztán meglepően jól sikerült. A Csecsemőotthon számára készültünk egy karácsonyi műsorral Nagyon sokat dolgoztak a munkatársnőim, és olyan jól sikerült, hogy magam is nagyon meglepődtem Nehéz szavakba foglalni, ahogy a felnőttkörüli gyermekek, és azok az egészen piciny apróságok - ami egyben az ő életük is, mert jelentős részüknek az első otthon a kórház után a Csecsemőotthon volt - pillanatokon belül, hangulatban összetalálkoztak. Nehéz elmondani, mert nagyon megható élmény volt. Azt még el kell mondani, hogy az ajándékokat a gyerekek maguk készítették, bábukat varrtak A sikert onnan mérhetjük le, hogy a gyermekek még mindig ezekkel az ajándékokkal alszanak. Szeretnénk, ha ez hagyomány lenne. Megbeszéltük a lányokkal, hogy ismét készítünk ajándékokat, és elmegyünk megajándékozni a kicsinyeket.
- Karácsonyra van-e olyan elkülönített pénzalap, amit ajándékozásra fordítanak?
- Igen van, és kétféle ajándékot kapnak A nagyobb ajándékokat közösen kapják, mint a társasjátékok, magnó, de mindenki kap külön személyre szabottan is. Igyekszünk kipuhatolni, hogy ki mit szeretne, és az adott összegen belül megpróbálunk bevásárolni, hogy meglepetést és örömet szerezzünk nekik. Ezzel nem ér véget az ünnepi hangulat. A múlt évben a karácsonyi ünnepek után Zalakarosra és Hévízre utaztunk, és ezt az örömet szeretnénk idén is pluszként nyújtani a gyerekeknek...
Mészáros Bálint
December 17-én kerül sor a Családsegítő Központ és a Vöröskereszt szervezésében a szegény sorsú kisgyermekek és idősek karácsonyi ünnepségére a HSMK-ban. Az ünnepségen meghívásos alapon a város általános iskoláiból, intézményenként hat kisgyermek vehet részt, és nyolcvan idő ember kap majd meghívót. A kicsik mikuláscsomagot kapnak majd, a felnőttek alapvető élelmiszerekből álló csomagot, ehhez a ZÉTA Rt. nyújtott támogatást a
szervezőknek. Az ajándékok átadása ünnepélyes keretek között zajlik majd, lesz műsor és vendéglátás is, süteménnyel, teával és üdítővel. Ezen a segítségen kívül a Családsegítő Központ semmilyen más támogatást nem tud majd adni a rászorulóknak ebben az évben. Sem pénzbeni támogatással, sem élelmiszercsomaggal nem tudják enyhíteni a hozzájuk fordulók gondjait, erre ott nincs lehetőség a vonatkozó jogszabályok miatt.
12 .V( KANIZSA - 7?g ) 1997.december 12.
ERDŐ, ERDŐ, DE MAGAS A... KÖLTSÉG!
Beszélgetés Fciszt Ottóval, a ZALAERDŐ RT. vezérigazgatójával
Az erdő... így karácsony táján mindenki Anderson kis karácsonyfájára gondol, ha ezt a szót hallja. Az erdész pedig az a csizmás, bundás ember, aki ilyentájt gondtalanul tapossa a havat a hó-kucsmás fák közt... S a valóság? A „kis fenyőket" lopják, s az erdész gondtalanságát mégsem ez a tény, hanem a gazdasági élet viharai fújták d.
- A \'97-es év végén hogyan összegezhetők a tapasztalatok?
- Már a \'96-os évből várható volt, hogy az új törvények megjelenésével olyan költségnövekedés következik be, amelynek az oka elsősorban az új szabályozás. Ilyen volt az erdőfenntartási járuléknak több mint százmillió forinttal való megemelése. Az erdőfelújítás kikerült a mezőgazdasági kistermelői körből, csak saját dolgozókkal, vagy vállalkozókkal lehetett ezt elvégeztetni. Előzetes számítások szerint ez is negyvenmillióval növelte volna a költségeket. A vállalkozók azonban a vártnál jobban működtek, így ez valamivel kedvezőbben alakult. Viszont volt még vadászterület-bérleti díj, vadvédelmi hozzájárulás, és növelni kellett a vadőrök létszámát is. Ezek húszmilliós költségnövekedést okoztak.
Mindezekre ugyanúgy számítanunk kellett, mint a 20 %-os inflációra ami egy kétmilliárdos költségvonzatú vállalati tevékenység mellett négyszázmilliós költségnövekedést jelentett. Ebbe az irányba hatott a dolgozói bérfejlesztés és az energiaárak emelése is.
Ezek közül a negatív hatások közül a többletelvonás volt az, amit nem lehetett behozni. S mindehhez járult még egy kedvezőtlen piaci helyzet: ugyanis a nyugati piacokon csökkentek az árak
A végeredmény, hogy a tavalyi 230 milliós eredmény 100 millió forintra esett vissza.
- Igazgató úrnak nem csak erre a szűk körre van rálátása. Mennyire Zala megyei jelenség ez?
- Alapjában véve mind a 19 erdészeti részvénytársaságot érinti, akik állami erdőt kezelnek. De ugyanígy érintette a HM tulajdonában lévő három másik rt-t is. Az erdőfenntartási járulék azon-
ban differenciáltabban hat. Jobban sújtja a jobb minőségű erdőket kezelő dél- és nyugat-dunántúli erdőket fenntartó társaságokat. Ugyanis innen vonják el azt az összeget, melyet a többiek többlettámogatásként megkapnak.
- Milyen következményekkel járnak az idei szerényebb eredmények?
- A hiány elsősorban a jövő évi beruházásokat gátolja. A következő év fejlesztéseinek forrását mindig az előző év eredményei teremtik meg. Ez konkrétan azt jelenti, hogy kevesebb utat tudunk építeni, kevesebb gépet tudunk vásá-
- Úgy tudom, hogy az eredmények csökkenése ellenére komoly beruházások történtek a cégnél!
- Az elmúlt három évben, beleértve az idei évet is, közel egy milliárdforint értékű beruházást hajtottunk végre. Ez konkrétan azt jelenti, hogy nagyrészt kicseréltük a közelítő traktorokat, darukat, teherautókat. Tavaly is, az idén is vásároltunk forhandert. Ez olyan gép, mely a terepen saját magára felrakja a rönköket, és a „feldolgozó padon" lerakja. A két gép értéke mintegy 90 millió forint. A legkorszerűbb technikát képviselik az erdőgazdálkodásban.
rolni, kevesebb épületet tudunk felújítani. Facsemetét azonban, nem fogunk kevesebbet ültetni, mert számviteli törvény 1995. óta az erdőfelújítást nem beruházásnak tekinti, hanem az költségként számolható el.
Az úthálózat kiépítésére azonban nagy szükség lenne, hogy a partnereinket gyorsabban szolgáljuk ki, és egyben csökkenthessük a költségeinket is a szállítás körülményeinek javításával.
- Nem minden fát rönkként értékesítenek. Úgy tudom, van a cégnek néhány fafeldolgozó kft-je is!
- Igen, három kft. foglalkozik a fafeldolgozással, s egy az erdészeti gépek javításával. A fűrészipari termékek piacára sem jellemző a fellendülés, sokkal kevesebb fűrészárut, parkettalapanyagot tudtunk eladni, s azt is csak olcsóbban. így a káeftékre is az jellemző, hogy a nyereségük csökkent. Az itthoni értékesítés nem tudja ellensúlyozni azt a gyengébb eredményt, amit az export adott.
Eddig még tudtunk áldozni arra is, hogy a szakembereink továbbképzését külföldi tanulmányutak is szolgálják. Jártak kollégáink Németországban, Lengyelországban, Romániában, Finnországban, Svédországban, de Görögországban is az elmúlt két évben.
- Akkor az összehasonlítás számukra már világosan mutatja a hátrányokat és az előnyöket is...
- Igen, összevethetők a működési körülmények, az eltérő erdőkezelési formák. A hátrányokat már korábban nagyrészt felsoroltam. Az érdekes inkább az, hogy az említett típusú elvonások a piacgazdaság körülményei között elképzelhetetlenek, s az ottaniak nem is értik, ha beszélünk róla.
Van olyan észrevétel is, hogy mivel bükkfajtájú erdeink eléggé az elterjedési terület szélén vannak, gyakori az álgesztesedés. így a lábon szépnek tűnő fák alacsonyabb értékű faanyagot adnak.
Előny, agyagos erdőtalajaink hektáronként sokkal nagyobb fa-tömeget adnak, mint a sziklás.
hegyvidéki talajok; és az is, hogy a nyugati piacokhoz elég közel vagyunk. Erdeinkben jók a korosztályviszonyok is. És előny az emberi tényező is. A Zalaerdő mindig is jól felkészült szakemberekkel rendelkezett.
- Emberi tényező! Hány ember dolgozik a társaságnál?
- A fizikai állományban közel 600-an dolgoznak. Köztük szakmunkások, betanított munkások. A továbbképzés számukra is folyamatos. A 225 alkalmazott közül negyven az erdőmérnökök száma, és tíz az egyéb felsőfokú végzettségű. Ezen kívül dolgozik kerülelvezető erdészként, vadászként 110 erdésztechnikus és vadász. A többiek pénzügyi, adminisztratív munkakörben dolgozó munkatárs.
A bérek szempontjából ugyan a városban még nem vagyunk vezető helyen, de azt gondolom, hogy az erdészeti rt-k között előkelő helyet foglalhatunk el. Azt a lemaradást, ami a \'90-es évek elejét jellemezte, mára már sikerült behozni.
- Mit hozhat a \'98-as év a ZALAERDŐ RT-nek?
- Amit a \'98-as évről tudunk: a szabályozókban különösebb változás nem következik be. így a ter-heink sajnos megmaradnak. Pozitívnak mutatkozik, hogy a kormány az inflációt alacsonyabbra becsüli, 15-16%-osra lehet számítani.
Az előrejelzések azt mutatják hogy a fapiac nem élénkül. Ami egy kissé bíztató, hogy a bükkrönk iránti kereslet növekszik. Ez eredményezhet egy pár százalékos bevétel-növekedést. A költségtakarékos megoldásokat tovább kell keresnünk és jó minőségű munkával és termékekkel versenyben maradni a piacon az 1998-as esztendőben is.
Gombás Imre
1997. december 12.
( KANIZSA - \'HetKjetiaéyc Tfaft, J
13
A NEMZETIES ETNIKAI
KISEBBSÉGEK JOGAI
(A törvény kínálta lehetőségek elegendők-e a boldoguláshoz?)
Az 1993. évi LXXVII. törvény széleskörű en foglalkozik a nemzeti és etnikai kisebbségi jogokkal. E törvény annak tudatában, jegyében készült, hogy
¦ kövesse a magyar történelem legnemesebb hagyományait és értékeit
¦ a köztársaságban erősen él a demokrácia és a humanizmus eszméi iránti elkötelezettség
¦ elősegítse a népek és nemzetek közötti megértést és baráti együttműködést
¦ a nemzeti és etnikai kisebbségek harmonikus együttélése a többségi nemzettel a nemzetközi biztonság alkotó eleme.
A törvény az alapvető rendelkezések mellett kitér az egyéni kisebbségi jogokra, és a közösségi, önkormányzati jogokkal együtt felöleli a művelődés, oktatás, a nyelvhasználat ügyét. Szól a kisebbségek támogatásáról, a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról, vagyonáról. A záró rendelkezésekben pontosításra kerül a Kormány, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, valamint az Országgyűlés feladata e kérdések kapcsán. Itt kerül meg. határozásra, hogy Magyarországon milyen nemzetségek minősülnek honos népcsoportoknak, vagyis: bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán.
A következőkről szót pl. a „Kisebbségek művelődési és oliatasi önigazgatása" című VI. fejezet:
43. § (3) A kisebbség anyanyelvű vagy anyanyelvi oktatás a helyi lehetőségek és igények szerint kisebbségi óvodában, iskolában, iskolai osztályban vagy csoportban történhet.
(4) Egyazon kisebbséghez tartozó nyolc tanuló szülőjének vagy törvényes képviselőjének kérése esetén kisebbségi osztály vagy tanulócsoport indítása, illetve működtetése kötelező.
VIL fejezet „Nyelvhasználat":
53. § c) a helység és utcaneveket megjelölő, a közhivatalok, közszolgáltatást végző szervek elnevezését feltüntető táblák feliratai vagy ezek működésére vonatkozó közlemények - a magyar nyelvű szövegezés és írásmód mellett, azzal azonos tartalommal és formában - a kisebbség anyanyelvén is olvashatók legyenek.
E paragrafusok önként kiragadott, bemutatott példák. A harminckét oldalas törvény hasonló szellemben foglalkozik minden nemzeti kisebbséggel kapcsolatos témakörrel. En csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy e törvény jó. és célja az, hogy a Helsinki Záródokumentum elvei alapján megteremtse a kisebbségi lét megéléséhez szükséges intézményes alapokat, beleértve az anyaországgal és nemzetekkel való szabad, élő kapcsolattartást is.
Természetesen a törvények önmagukban nem elegendők az esetleges gondok, problémák megoldásához. Szükség van a tevékeny együttműködésre, és ezen túlmenően, a sikeres mindennapokhoz a közösségi összefogásra is. Egy ilyen példaértékű összefogásnak lehetünk tanúi a .Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás" megalakulásával. E társulás tizenegy települést foglal magába, Zala megye délnyugati részén. Ezek a következők: Eszteregnye, Fityeháza, Molnári, Murakeresztőr, Petrivente, Rigyác, Semjén-háza, Szépeinek, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Valkonya. Ezen a területen évszázadok óta élnek egymás mellett magyarok, horvátok, németek. A történelem során a horvátok nem csak megőrizték hagyományaikat, hanem az egyes időszakok lehetőségein belül szoros kapcsolatot tartottak fenn az anyaországgal A területnek számottevő ipara nincs, mezőgazdasága átalakult. Mindezen gondok megoldására az életkörülmények javítására jött létre a kistérségi összefogás, alakult meg a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás. Ahogy dr. Nagy Ar-pádné, a Társulás elnöke mondja: .Valamennyiünk célja az, hogy kellemes legyen ezen a vidéken élni."
Mészáros Bálint
Q^émzetiségi oA&p
Azt mondják, ki hány nyelven beszél, annyi ember, annyi kis világ szokásaiba, észjárásába, hétköznapjaiba és ünnepeibe láthat bele, élheti meg. Ha valakinek más a hazájában használatos nyelv, és más az anyanyelve, bármennyire is igaz a fentebb mondott megállapítás, hátrányt szenved. Anyanyelvét jórészt csak otthonában használhatja, a külvilág elvárja tőle, hogy a többség nyelvén beszéljen, gondolkozzon.
- Én nem emlékszem arra, hogy gyermekkoromban engem bármiféle diszkrimináció ért volna, de ahol laktunk, számos család változtatott nevet, éppen azért, hogy a megkülönböztetéseket elkerülje. Meg lehet nézni a tótszentmár-toni, petriventei, vagy a tótszerdahelyi anyakönyveket. Ezek a jelenségek még a „Tito láncos kutyái" -időszakra voltak jellemzők. Nekünk, akik a határnak erre az oldalára kerültünk horvátként, nem volt könnyű. A szüleinknek még kijutott a megkülönböztetésekből - meséli Kobra Sándor horvát-történelem szakos tanár.
- Nem okozott-e nyelvi nehézségeket, hogy horvátul beszéltek otthon, és magyarul kellett megszólalni, ha hivatalos ügyet intéztek?
- Az általános iskolában is horvátul beszéltünk, szerb-horvát általános iskolába jártam, a nyolcadikat Budapesten fejeztem be. Amikor elkerültem a családtól, akkor jöttem rá, milyen gyengén is bánok a magyarral, nem tudtam tisztán beszélni. Volt bennem egyfajta félelem, hogy ha a KÖZÉRT-ben konfliktushelyeztbe kerülök a vásárlás folytán, akkor beszélnem kell, és meg kell mondanom a magamét. Én ezt a magam módján úgy próbáltam leküzdeni, hogy ott volt az iskolánk mellett a Szabó Ervin Könyvtár, és én-ha csak tehettem - olvastam. Rengeteg magyar nyelvű könyv elolvasásával próbáltam a szókincsemet gyarapítani. Nyelvtanilag mind a mai napig úgy érzem, hogy vannak gondjaim. Felnőtt fejjel már úgy fogalmaznék, hogy ez volt az összes hátránya horvát mivoltomnak Persze
gyermekként, amikor a becsehelyiek lekrabótoztak, az is rosszul esett. Ma már tudom, ez a szó jelöli azt a népcsoportot, amelyből származom.
- Van-e előnye annak, hogy az ember egy nemzetiséghez tartozik?
- Kétségtelenül van. A mi értékünk, különösen ebben a városban a horvát bevásárlóturizmus kapcsán növekedett meg. Egyre gyakrabban volt szükség a nyelvtudásunkra, hiszen fordítani kellett, nyelvet kellett tanítani, legalábbis bolti eladó szinten.
- Tanítja egyébként a horvátot?
- Az iskolában nem. Éveken át próbálkoztunk, nem sikerült. Most van egy elsős csoportom, szakköri szinten tanítom a nyelvet.
- Diplomás tanára a horvátnak?
- Igen, horvát-történelem szakon végeztem a főiskolát. Amikor elindult a horvát bevásárló-áradat, megkerestek, hogy tanítsak, de ezt idő hiányában nem tudtam vállalni, inkább fordítok, illetve tolmácsifeladatokat látok el.
- A családja milyen nyelven beszél?
- A szüleim és a velük egykorúak otthon még mind a mai napig horvátul beszélnek egymás között. Az általuk beszélt nyelv külön érdekessége, hogy megőrizte ősi voltát, ez a nyelv nem alakult át, nem modernizálódott a jövevényszavakkal. A régi kájkáv nyelvet beszélik az itt ragadt horvátok.
- Ön milyen nyelven gondolkodik?
- Ha magyarul beszélek, magyarul gondolkodom, ha horvátul, akkor horvátul. Ezt nem lehet elmagyarázni, ez csak úgy belülről jön. Nem fordítom le a szavakat egyenként egyik nyelvre sem, hanem az adott nyelv sajátosságaira jellemzően magyarosan vagy horvátosan mondom magyarul, illetve horvátul a dolgokat. Számomra sem a horvát, sem a magyar nem tankönyvekből tanult nyelv, mindkettőt az életből tanultam. Igaz, a főiskolán voltak dolgok amelyeket meg kellett tanulnom, hiszen az irodalmi nyelv egészen más, mint az általunk beszélt nyelvjárás volt, mint-amelyet az itt ragadt közösség beszél. De ez jellemző a határon túlra is, hi-
szen bizonyára sokan láttak már a Horvát Televízióban olyan horvát nyelvű filmet, amelyet szerbül feliratoztak.
- Érzi-e valamiben másnak magát?
- Nem attól más az ember, hogy horvát, vagy sváb, vagy cseh. Másságunk nem így kifejezhető. Egy kicsit büszkeséggel tölt el, hogy felvállalom, hogy horvát vagyok, hogy még egy nyelvet beszélek, még ha ez nekem anyanyelvem is. Ennyiben többet érek, mint a többiek, akik csak egy nyelvet beszélnek Persze az az ember is átérzi ezt, aki nem nemzetiségként beszél egy idegennyelvet, legyen az bármilyen más nyelv.
- Kifizethető-e ez a tudás?
- Igen. Ha csak az anyagi oldalát tekintjük, nem, de számos olyan dolog van, amiért jó, hogy beszélek egy más nyelvet is, hiszen ez baráti kapcsolatokat eredményez. Vállalok tolmácsi feladatokat, mint mondtam már, baráti alapon. Tolmácsolok évek óta már a KPM-nek, de vannak vállalkozások, amelyek ezt a tudást több-kevesebb pénzzel honorálják.
- A háborút, amelynek nyomán Horvátország megszületett, miként élte meg?
- Amikor menekült gyerekek laktak Kanizsán 1991-ben, Mikulás ünnepséget szerveztünk nekik A murakeresztúri iskola adta a műsort, én pénzt és adományokat gyűjtöttem a vállalkozóktól, hogy ezek a gyerekek is megünnepelhessék a Mikulást. Akkor úgy éreztem, hogy jó, hogy más vagyok egy kicsit, mint a többi magyar, hiszen ennél a másságomnál fogva tudtam valamit tenni ezekért a gyerekekért. A háború idején két hétig bújtattam egy menekült családot, a férfi újságíró volt, a felesége útlevelére kellett várniuk Itt laktak nálunk, aztán elmentek valahová, elnyelte őket Európa, nem tudom, mi lett velük. Persze ezt nem csak én tettem meg, más is bújtatott Kanizsán katonaság elől szökött fiatal férfiakat.
D.É.
14
( KANIZSA - Tt&Kiett&tyi 7Ufr )
1997. december 12.
CEL: A HORVÁT KULTÚRA H MEGŐRZÉSE
A Tótszerdahelyen élők, valamint a helyi horvátság széles köreiben ismert Gulyás László kollégám neve, mint a „Hrvatski Glasnik" nemzetiségi hetilap főszerkesztője. Zala megye egyik legnagyobb számú kisebbségének próbál tehát hetente egy alkalommal megfelelő kulturális, közéleti, politikai információt nyújtani. Lapuk történelméről, céljairól szólva legfontosabbnak az identitásuk megőrzését emelte ki:
- Országos terjesztésűek vagyunk. Mint ismert, a délszlávság az elmúlt években - sajnos vérál-dozatok útján - szétvált. Ettől az időtől számíthatjuk különállóan a horvát, szerb és szlovén kisebbséget. Mi a horvát kisebbség által alapított lap vagyunk azóta már hetedik évünket töltjük be. Személy szerint én ötödik éve vagyok posztomon, ekkor a kiírt pályázat második fordulójában kerültem képbe. Most főszerkesztő lettem tulajdonképpen, hiszen a lapkiadással kapcsolatos gondok rám hárulnak. S azért csak tulajdonképpen, mivel szerkesztőségünk nem a klasszikus értelemben vett módon működik. Hat régióra osztottuk fel a magyarországi horvát kisebbségek lakóhelyét - Szombathely, Pécs, Baja, Pest, Drávamente, Nagykanizsa - s minden régióban működik egy tudósítónk. Az ő általuk faxon, egyéb módon idejuttatott anyagokból tevődik össze a megjelenő újság. Természetesen munkámat az is nehezíti, hogy a különböző régiókban mások a nyelvjárások, elvárások. De eddig úgy érzem, maradandót tudtunk nyújtani olvasóinknak. Jelenleg ezerötszázas példányszámban jelenünk meg. Ez nem túl sok, de befolyásolja az is, hogy az emberek beskatulyázták a horvátokat is Jugoszláviába, s ezt a mai napig fenntartják. Gondoljunk bele: elég, ha csak az utcán kicsit hallgatózik az ember, s nem azt hallja, hogy megyek ki Horvátországba. Inkább azt mondják még ma is, hogy megyek ki Jugóba. Terjesztjük újságunkat intézmé-
nyekben is - ide főleg a fennmaradó példányszámot küldjük ki.
- Te is tősgyökeres horvát vagy...
- Elődeim visszamenőleg - nem tudom hány generáció - mind horvátok voltak. A Drávamentéből, Szentborbásról származom - ez egy kis falu nem messze Barcstól. Tótszerdahelyre nősültem, feleségem is horvát, szülei szintén. Vele egyébként középiskolában ismerkedtem meg, egy iskolába jártunk. Gyakorlatilag ez horvát házasság. De én már kiskorom óta a horvát vonalon képeztem magamat: Pécsre jártam általános iskolába horvát nyelvet tanulva, ugyanígy Pesten végeztem középiskolámat, majd az Újvidékre jelentkeztem testnevelési főiskolára. Ott csak egy szemesztert tanultam, majd átiratkoztam Pécsre, ahol szintén testnevelés és horvát nyelvi szakon végeztem. Ezután szereztem meg az ELTE-n a középiskolai tanári diplomát.
- Az újságíró elsődleges feladata a társadalom tájékoztatása. Ti viszont egy olyan társadalmat próbáltok meg tájékoztatni, mely egy nagyobb társadalomban foglal helyet...
- Valóban, ilyen szempontból elég érdekes a mi helyzetünk. Talán éppen ezért is próbálunk magazin-jelleggel megjelenni. Tehát mindenfélének kell lennie ebben az újságban - kultúra, vallás, politika, sport. Tekintettel kell lennünk a különböző régiókban felmerülő eseményekre is, akár az összhorvátságot érinti, akár csak egy kisebb csoportot. Ebből adódóan egy újságíró nálunk minden-
ből fel kell legyen készülve. Nem lehet úgy, mint mondjuk a nagy magyar napilapoknál, hogy külön ember szakosodott a politikára, külön a kultúrára... Nálunk egy régióbeli újságírónak mindenről írnia kell, nem tudunk szakosodni. Mivel sajnos nem tudunk napi kapcsolatban állni egymással, gyakorlatilag távírással készül az újság. Másfél, kéthavonta tudunk tartani stábértekezletét, addig meg mindenki azt írja meg, amit arra érdemesnek talál.
- Milyen mértékben tud hozzájárulni a lap a horvát nemzetiség értékeinek megőrzéséhez?
- Az identitástudat és a nyelvünk megőrzése lapunk egyik fő célja. Ezért kell eljutnunk minden helyre, s ráébreszteni az embereket ennek szükségességére, s arra, hogy talán egy kicsit előnyös is számára, ha a kisebbséghez tartozik. Ez úgymond pozitív diszkrimináció, bár ezzel kapcsolatban megvan az emberekben egy történelmi félsz is. Nem szabad visszakanyarodni állandóan a múltba, de a valósághoz hozzátartozik, hogy nagyon sok ember még ma sem meri bevallani kisebbségi létét a múltbéli kitelepítések után. Egyik fontos feladatunk lenne e gondolkodásmód feloldása, a nemzetiségi lét vállalásának,fon-tosságát. Sajnos a legutóbbi népszámláláson is előfordultak olyan esetek, amikor a nénike nem tudott magyarul megszólalni sem, de horvátul magyarnak vallotta magát. Most a fiatalokba megpróbáljuk belenevelni az identitástudatot, de mára sajnos egy begyökeresedett félelemmel is szemben állunk.
- Természetes folyamat keretében olvad be egy kisebbség a többségi társadalomba. Megítélésed szerint a horvát kisebbség körében mennyire erős ez az integrálódás a magyarságba?
- Ez egyfajta társadalmi kényszer. A létezésnek elsősorban az anyagi háttere a fontos - ki hol tud elhelyezkedni, mennyit keres-
het. Nyilvánvaló, hogy egy ultra konzervatív kisebbségi ember nehezebben tud elhelyezkedni. Most a horvát bevásárló turizmus fellendülésével keresetté vált a horvát nyelvtudás, de eddig nagyon sokan a mi köreinkből is csak németre és angolra akarták tanítani gyereküket. Pedig akit eleve horvátul és magyarul neveltek, az eleve kulturális többlettel indulhatott neki az iskolának, az életnek, hiszen két nyelv is rendelkezésére állt. Ma már szerencsére egyre többen ismerik ezt fel. Viszont hogy maga a folyamat milyen erős - aktív, vagy csak a szükséges mértékű - ezt szinte lehetetlen megmondani. Területenként más és más, de itt a területeken akár falut is lehet érteni. Egyik faluban már felesben élnek magyarok és horvátok, másikban szinte csak horvátok vannak. A két falurész között van három kilométer... Természetesen ezt a folyamatot lassítják az anyaországgal egyre rohamosabban fejlődő gazdasági kapcsolataink, hiszen eleve szívesebben állnak szóba a gazdasági emberek is egy szinte rokonnal, mint olyannal, aki még a nyelvüket sem beszéli. De ez mindegyik kisebbség körében tapasztalható.
Sz.A.
Horvát újságírók továbbképzése
Kétnapos konferenciára gyűllek össze a Magyarországon található horvát nemzetiségi elektronikus és írott sajtó munkatársai. A konferenciának a Honvéd Kaszinó biztosított férőhely el. Mint Gulyás László, a Hrvatski Glasnik főszerkesztője lapunkat tájékoztatta, az első napi megbeszélések után a második napon szakmai továbbképzésre is sor került, neves előadók részvételével. Az előadások megvitatták a nemzetiségi újságírói munkában felmerülő problémákat, a munka hatékonyabbá tételének lehetőségeit.
1997. december 12.
( KANIZSA - TfaHyetitéfi )
15
Cigánynak lenni soha semmilyen időben nem volt köny-nyű, mióta a világ a világ nehezen tolerálták másságukat, életmódjukat. Cigánynak lenni sors, és kihívás. Kihívás, annak bebizonyítására, a cigányember ér annyit, mint bárki más. Yaradi Istvánnak ez sikerült.
- Kicsi gyermekkorom óta éreztették velem a másságomat. Amire a gyermekkoromból vissza tudok emlékezni az az, hogy mindig nagyon kevés ruhánk volt, és hogy csak ritkán volt mit enni. Nagyon szép napra nem emlékezhetek vissza - sajnos. Egyre viszont nagyon emlékszem, gyűlöltem a nyárfák suhogó, beszélő leveleit, az mindig a magányunkra emlékeztetett bennünket, arra hogy egyedül vagyunk. Nyári délutánonként soha senki nem volt otthon, élelem nem várt bennünket, legfeljebb a sóska szára, olykor a levele, esetleg a kertekben a sárgarépa, vagy a zöld alma. Sokszor ez volt a vacsoránk is. Nem nagyon emlékszem dúsabb napokra. Emlékszem arra is, mennyire boldogok voltunk, amikor virágozni kezdtek az akácfák, hiszen édes szirmaik igazán finomak voltak. Akkoriban nem pickszalámi, meg zsíros kenyér, hanem ez volt a tízóraink
- Hányan voltak testvérek?
- Korpaváron négyen, később született meg az ötödik testvérem, ő már jobb körülmények között.
- Okozott-e valaha gondot, hogy nem beszéltek otthon magyarul?
- Bizony, számtalan problémánk adódott abból, hogy otthon csak beásul beszéltünk, amikor bekerültünk az iskolába, ott alig-alig értettük a magyar szót. Reggel, amikor bementünk az iskolába, a tanító bácsi itatóspapírral elkapta a nyelvünket és megkérdezte forog-e. Mondtunk, hogy forog bizony, de csak cigányul. Mivel a magyar nyelvet kellett az iskolába használnunk, megkértük a szüleinket, hogy otthon is beszéljenek magyarul. Ennek meg az lett a vége, hogy teljesen leszoktunk az anyanyelvünkről. Ma is mindent megértek cigányul, de már beszélni nem tudok.
- Hová jártak iskolába?
- Az alsótagozatot szülőfalunkban, Korpaváron jártuk. Nem laktunk messze az iskolától, talán ötven méterre, de néha olyan kerülővel kellett bemennem, hogy mentem vagy két kilométert. Nem mehettem a rövid úton, mert annyi
ellenségünk volt nekünk cigányoknak. Persze nem a mi tetteink miatt volt ez így. A telepen néha lakott olyan is, aki rászolgált, miatta aztán egy kalap alá vettek bennünket is. Felső tagozatba Pa-linba jártam. Azért, hogy iskolába járhassunk el kellett költöznünk, mert a palini iskolát csak gyalog tudtunk volna megközelíteni, hiszen akkor még nem voltak iskolabuszok, bérletre meg nem nagyon futotta. Szóval elköltöztünk, de az iskolában mégis gondok voltak. Mivel még mindig nem tudtunk rendesen magyarul, nem feleltünk meg a követelményeknek. Nagyon sokan osztályt ismételtünk, lassan túlkorosok lettünk a többi gyerekhez képest. A tanárokkal elég jó kapcsolatban voltam, gyakran segítettem nekik a kisebbek gardíro-zásában, voltam anyagbeszerző, besegítettem a gyakorlati órákon.
- Mi mindennel foglalkoztak a gyakorlati órákon?
- Azokat a dolgokat elevenítettem fel, amiket az öregektől lestem el a telepen. Addig nem faragtam, de az iskolában előkerültek a szerszámok. Én nagyon szeretem a fát, az erdőt. Valamikor nekünk az erdő volt a gyerekszobánk, nem szerettünk a lakásban lenni. Büdös, nyirkos levegőjű lakásunk volt, még nyáron is elkelt volna benne a fűtés. Mi csak esténként jártunk haza. Az sem volt egy nagy élmény, annyian egy szobában...
- Milyen pályát szeretett volna választani?
- Bányász szerettem volna lenni, ez volt a gyermekkori álmom. Szerettem volna a falun élő előítéletektől megszabadulni. Talán ezért is mentem el Budapestre. Ott dolgoztam egyik unokatestvéremmel, aki asztalosként kereste kenyerét. Az 6 révén kerültem az építőiparba, kőfaragók mellé.
- Milyen volt faluról a fővárosba kerülni?
- Az ott egy egész más világ volt, egy kicsit kinyitotta az ember szemét, tanultam. Már abban az időben is egész más szemlélet volt ott, mint lent falun. Budapesten egészen másképpen gondolkoztak a cigányról, mint falun, valahogy
jobban elfogadtak minket. Jobb volt a közösségben dolgozni, kialakultak kisebb-nagyobb csoportok, brigádok, ezek között szoros összetartás volt. Rengeteg időt töltöttünk együtt a máshonnan érkezettekkel.
- Miért jött vissza Kanizsára?
- Családi okokból. Akkor született a kishúgom. Nagyon rossz családi körülmények közé jöttem vissza, a hét négy napján állt a bál, mégis minden testvérem és én magam is folyamatosan dolgoztunk. Még egy hét kiesésem sem volt.
- Volt-e módja arra, hogy tanuljon?
- Iskolába nem jártam, de voltak ilyen-olyan gyorstalpaló tanfolyamok amelyeket elvégeztem. Szakmát nappali tagozaton nem tanulhattam.
- Miért kezdett faragni?
- Hobbiból. Az idősebbektől gyűjtögettem össze a szerszámokat, olyan eszközöket, amelyeket ma már nem gyártanak. Szabadidőmben kezdtem el farigcsálni.
- Szolgáltatásban dolgozó szakember, aki minden otthonba bejuthat, hogyan vélekedik az emberekről?
- Valóban, előttünk nincsenek titkok. Mi az emberekről sok mindent megtudunk, hogyan élnek, milyen tiszták, mik a szokásaik. Én legjobban a becsületes szegény embereket kedvelem, akik az utolsójukat odaadják, csak kifizessék, ami jár. A kabátjukat is odaadják, ha fázunk.
- Hogyan választott asszonyt?
- Ebben az udvarban, ahol most is lakunk, komfortosítottunk, hiszen ahogy a város fejlődött, úgy kellett a lakásokat is felszerelni, a falikútokat lecserélni. Szóval ebben az. udvarban találkoztunk, elmondtuk egymásnak búnkat, bánatunkat. Barátságból kialakult kapcsolat ez. Lassan húsz éve már.
- Honnan a gyerekek szeretete?
- Leginkább belülről. Ez amolyan adottság, nekem meg sem kell szólítanom a gyerekeket, máris barátokká leszünk Nem tudom, hogyan van ez. Csak megállok, egy szót sem szólok, és máris oda-vonzóm a gyerekeket.
- Meg lehet élni a faragásból?
- Lehet, hogy meg lehetne élni. de akkor másként kellene szervezni a dolgot. Az is lehet, hogy ezekre az ősi motívumokra nem lenne vevő senki. Én nemcsak faragok, hanem néha a tárgyakban - leginkább a fában - is meglátok
alakokat, alakzatokat. Szeretnék egyszer egy olyan kiállítást, ahol a faragványaim mellett helyet kapnának azok a tárgyak, amelyeket a természetből gyűjtöttem össze, s a maguk nyers formájukban mutathattuk meg. Ehhez persze több idő kell. Szeretem a természetei, és talán ezért van az, hogy a természet dolgai megmutatják magukat olyan oldalukról is, amelyet talán másnak nem tárnakfel.
- Ha kezébe kap egy fadarabot, abból mindig születik valami?
- Az csak természetes. A mi családunknak is, mint minden más famíliának meg volt a fafaragója. Ez a dolog az én családomban rám hagyományozódott. Gyermekkoromban nem kaptunk szerszámokat, a kész tárgyakat megfoghattuk, egész nap nézhettük, hogyan faragnak az öregek. Persze én más családokhoz is eljártam, figyeltem, hogy az ottani öregek hogyan faragnak, tudásomat innen is, onnan is szedegettem.
- Sokban megváltozott az életmódjuk mára, más a felfogásuk...
- A többségi társadalom hatására történt, hogy megváltoztunk, hogy szakítottunk a gyökereinkkel. Nem volt soha dicsőség cigánynak lenni. igaz. mára sokat változott a magyarok hozzánk való viszonya. Régen megsértődtem bizonyos dolgokon, Pesten aztán egy más felfogással találkoztam. Már abban az időben más volt a városi emberek felfogása a cigány-kérdést illetően. Mára sok minden megváltozott, de ma is csak ötvenötven százalék az, amiért jó illetve rossz cigánynak lenni. Az én családom már másként él. mint a legtöbb cigány, ehhez a környezet segítsége és az egyes ember akarata is kell. Amíg idáig eljutottunk, sok mindent elveszíteltünk. A pánikszerűen elhagyott telepeken olyan dolgok is ottmaradtak, amelyeket jó lenne mindnyájunknak visszahozni, de ez már lehetetlen. Ha sikerülhetne, talán színesebben élnénk, gazdagabbak lennénk. Elvágták a gyökereinket, lezüllesztették a cigányságot, ezt nem szabadott volna. Máig érzem az emberek idegenkedését, mert cigány vagyok. Ha becsengetek valahová, még meglepődnek, látom a magyarok arcán a döbbenetet. Ez persze csak addig tart, míg meg nem ismernek. Utána már nincs gond.
D. É.
16
( KANIZSA - 7U*H$eu&é?i TUfr )
1997. december 12.
PARTNERS HUNGARY
Szerdán délután tartotta nemzetközi konferenciáját a Partners Hungary Nagykanizsán. A Budapestről érkezett alapítványi képviselők mellett két-két küldött érkezett Grúziából, Litvániából, Lengyelországból, Szlovéniából, Romániából, az USA-ból, és Angliából. A Partners egy nem-
zetközi nonproftt szervezet, amely a demokráciában honos technikák elsajátításában nyújt segítséget. A mostani konferencián a küldöttek a nagykanizsai sajátosságokkal ismerkedtek, és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról hallgathattak meg tájékoztatót.
NEM MIND ELEGEDETLEN
A többségi társadalom jó része úgy véli már néhány évtizede, hogy a cigányságot a szociálpolitika pozitív diszkriminációban részesíti, csak ők részesülnek segélyben, a szociális feszültségért ők okolhatók. Ez nem egészen így van, legalábbis Simáimé Mile Éva szavaiból ez derült ki.
- A legnagyobb problémát a frissen beköltöző cigányság okozza. Jóllehet 1959 óta folynak a telepfelszámolások, ennek eredményeként nyolc telepet számoltak fel, amelynek lakói a városokba költözködtek. A két-három évtizede beköltözőitek körében már felnőtt egy olyan generáció, amely a városias életformához szokott, összkomfortos lakásban él. A So-mogyból betelepültek életmódja teljességében eltér a zalai cigányokétól, a kettő között két évtized tátong, ez meglehetősen sok gondot okoz.
- A munkanélküliség, az elszegényedés hogyan érinti ezeket az embereket?
- Nyilván a legtöbb munkanélküli közülük kerül ki, hiszen nagyrészük szakképzetlen. Ezek az emberek ugyanakkor már megszoktak egy életmódot, a tisztálkodás, a környezetük rendbetartása megszokott számukra. Megszokták az összkomfortos lakás nyújtotta kényelmet, és most ez nagyon nagy feszültségeket okoz, mert nem képesek ezt a szintet tartani. A munkanélkülivé válás miatt nem tudják fenntartani lakásaikat, és kimondva vagy kimondatlan, ezeket az embereket arra kényszerítik, hogy adják fel otthonaikat, költözzenek a meg-
szokottnál rosszabb körülmények közé.
- Milyen esélye van a cigányság széles rétegeinek a szakképzettség megszerzésére?
- A munkaügyi központok által meghirdetett tanfolyamok nem igazán szerencsések ezeknek az embereknek. Az ott megszerezhető képzésnek egyrészt kevés hasznát veszik, másrészt ezek olykor idegenek ezektől a cigányoktól. Jó lenne olyan tanfolyamokat indítani, amelyek a cigányok ősi eredetű kézügyességére építenek.
- Igaz-e, hogy a legtöbb segélyezett ebből a körből kerül ki?
- Nem, ebben a formában nem igaz. A segélyezettek egyharmada cigány csupán, persze ez az egyes segélynemek között másként alakul, de az egészet tekintve igaz a fenti megállapítás.
- Egyes napokon mégis úgy tűnhet, csak ők állnak sorba segélyért...
- Valóban így tűnhet, talán azért, mert ezek az emberek soha nem egyesével, hanem csoportosan érkeznek a hivatalba.
- Kik azok akikkel a legtöbb baj van?
- Egyrészt a frissen betelepülők okoznak gondot, másrészt az állami gondozásból kikerülők. Azt is el kell mondanom, hogy a szociális feszültségek növekedésével nőtt a hangoskodók, a követelőzők száma. A többiek ugyan igyekeznek visszatartani ezeket az embereket, nem mindig járnak sikerrel. Jó lenne, ha az elégedetlenek megtanulnák, hogy a követelőzés nem vezet sehová, hogy a gondok csak párbeszédek útján oldhatók meg, s hogy a jogok kötelességeket is feltételeznek.
Erika és a tanulás
Félhosszú barna haj, sötétbarna, meleg tekintetű szemek, napbarnította bőr. így néz ki Erika, akiről első látásra bárki azt gondolhatná, olyan mint a többiek, pedig nem így van. Erika most negyedikes a Rozgonyi Altalános Iskolában, és három éven át volt folyamatosan kitűnő tanuló.
- Nagyon szeretsz tanulni?
- Nem minden tárgyat kedvelek egyformán. Az irodalom a kedvencem, de van olyan, amit nem szeretek ennyire. Az irodalmat azért szeretem, mert könnyű, gyorsan fel tudok készülni rá. Nemcsak az irodalomkönyvet szeretem, hanem a többi könyvet is, szívesen olvasok regényeket, és még a meséket is szeretem.
- Három éven át folyamatosan kitűnő bizonyítvánnyal büszkélkedhettél, emiatt nem közösítettek ki a többiek?
- Nem, nem ezért. Amikor elsős lettem két osztálytársam megbántott a cigányságom miatt. Az osztályfőnököm - emlékszem - nagyon aranyos volt, nagyon gyorsan elrendezte ezt a dolgot, azóta ez a kérdés fel sem merült. De én még emlékszem rá... Szóval a jó, eredményeim miatt nem közösítenek ki, hiszen van más osztálytársam is, akinek jó jegyei vannak, van több kitűnő is. Mi kitűnők sem közösítünk ki senkit, így minket sem közösítenek ki.
- Sokat kell ahhoz tanulni, hogy valaki mindenből ötöst kapjon?
- Én a napköziben tanulok, a legtöbb házi feladatot ott készítjük el, otthon csak ritkán veszem elő a könyveket.
- Mi szeretnél lenni?
- Legjobban tanító néni. Az az igazság, hogy nagyon szeretem a tanító néniket, akik tanítanak minket. Három évig Kovács Józsefié volt a tanító nénim, őt mindannyian nagyon szerettük, ha mi megajándékoztuk ünnepek alkalmából, ő is mindig viszonozta. Most három új tanító nénim is van, ők is kedvesek.
- Mit csinálsz otthon a szabadidődben?
- Nézem a tévét, főleg a Z+ műsorait kedvelem, talán azért is, mert nagyon szeretem a zenét. Emellett szeretek a barátnőimmel beszélgetni, vagy ország-várost játszani. Az anyu szeretné, ha többet segítenék neki, mert csak keveset szoktam. Szeretek sétálni, beszélgetni.
- A jó bizonyítványért szoktál ajándékot kapni?
- A suliban könyvet, oklevelet, és persze az anyutól is kapok ajándékot.
- Az idén is kitűnő leszel?
- Sajnos, lehet hogy nem. A német egy kicsit nehéz, és ebből van rosszabb jegyem is.
D. É.
1997. december 12._ Q KANIZSA - %&H$etÍ&é$Í 1t<lfc J_17
Kati mama, mindenki mamája lassan nyolcvanéves, tíz unokája és tizennégy dédunokája van. Sokat látott, tapasztalt életében, de ez a sok minden nem hogy megkeserítette volna, inkább jóságos anyókává tette.
- Nyolc élő testvérem volt, amúgy tizennégyszer szült az anyám. Ma már csak hárman élünk. Én vagyok köztük a legidősebb. 1918-ban születtem. Egyedül élek Sáncban, de amikor ünnepek jönnek, összejön a nagy család. Jót beszélgetünk, nótázunk és persze táncolunk is.
- Hogyan emlékszik a gyerekkorára?
- Sokat mentünk, vándoroltunk egyik helyről a másikra, volt, ahol rendesebb otthonunk volt, máskor meg csak egy gunyhóban laktunk.
«- Mi került az asztalra?
- Nem mindig volt nekünk asztalunk sem. Anyám sokszor letett a földre egy nagy fatálat, azt ültük körbe, és úgy ettünk
- Mit szoktak főzni?
- Hát, az attól függött, mit kaptunk\'a falubeliektől, mit sikerült összeszedni. Volt, hogy krumplit, babot adtak ritkán egy kis hús is jutott.
- Miből élt a család?
Minden ellenkező híreszteléssel szemben a cigányok vallásosak. Félelemből, babonából-e, de máig megtartják a templomi előírásokat. A keresztelőkre nagyszámú rokonság gyűlik össze - a keresztszülők lehetőleg kitesznek magukért - kolozsmát, szép selyemkendőt, arany nyakláncot vesznek az újszülöttnek -, s úgy viszik a templomba megkeresztelni. A templom előtt összegyűlt rokonoknak, ismerősöknek, bámészkodóknak kalácsot, pogácsát osztogatnak.
- Az apám edényeket faragott az uraságnak, akkoriban még nem volt vas meg porcelán, vagy ha volt is, csak ritkán. Kapott az uraságtól egy nyárfát, vagy egy füzet, azt míg feldolgozta, ott laktunk. Többnyire a tél végére végzett, aztán tovább vándoroltunk, ha jött a jó idő. Volt, hogy azért álltunk tovább, mert az apám lovának legelő kellett, volt hogy azért, mert a csendőrök elkergettek minket.
- Voltak-e ünnepek a családban?
- A karácsony, a húsvét nálunk is ünnep volt, ünnepeltük még a pünkösdöt, és a keresztelő volt még igazán nagy ünnep. Ünnepkor nem dolgozott az apám sem, még a fejszét sem vágta a fába. Ha egy gyerek megszületett, addig tovább sem ment a család, míg azt keresztvíz alá nem tartották. Nem neveltünk mi pogányokat. A keresztelő azért is fontos volt, mert ki hol született, és ahol megkereszteltetett, ott helyet kérhet egy kunyhónak az elöljáróságtól.
- Ha gyerek született, volt-e bábaasszony, aki ellátta a szülő asz-szonyt?
- Ritkán volt lehetőség erre. A férfi kézen fogta a gyerekeket, hogy azok ne lássák az anyjuk
Az öregebb cigányok kalapjukat egy pillanatra az újszülött fejére teszik - hogy nagyra nőjön a rajkó. Délben aztán a szűkebb családi kör többfogásos ebédet eszik, nyáron kapros töltött káposztát, télen szívesen vágnak vagy vágatnak erre az alkalomra disznót...
A városi és falusi cigányság közös jellemzője, hogy az anyát és a kisdedet egyformán ünnepli. Az apa úgy vígad, hogy barátaival külön rúg be, miközben a rokonokat járják a jó hírrel...
kínját, átmentek a másik kunyhóba, az asszonyok meg összejöttek a vajúdónál. Több mint tíz gyereket vettem fel én magam is, de mások is segítettek Volt, hogy nem volt se lepedő, se rongy, amibe beletörölgethettem volna szegény kicsit, hát a kötényemben törölgettem meg. Abban az időben még nem volt ennyi rongy szanaszét, és nem mindig volt a családnak lepedője, takarója se. Abba csavartuk a kicsit, amibe tudtuk.
- Mit szoktak sütni, főzni?
- Például cigánykenyeret. A melencébe öntött lisztbe sót, szódabikarbónát szórunk vízzel összegyúrjuk, és a hamuba rakjuk megsütni. Ha megsült, levertük róla a hamut és úgy ettük káposztához lecsós csirkéhez vagy ha nem volt más, magába is. Ma már lehet tepsibe is készíteni, lehet bele élesztőt is tenni. Szoktunk kukoricalisztből dödöllét készíteni. Két liternyi forró vízbe egy fél kiló kukoricalisztet teszünk Fakanállal kikeverjük, majd vöröshagymás zsírba kiszaggatjuk. Ma már lehet tejfölözni is, de akkoriban még nem igen jutott tejföl a mi asztalunkra. Szerettük még a két-prószát is. Cukros vízbe felfuttatjuk az élesztőt - ma már lehet tej-
A CIGÁNYOK ÉTELE
A cigányoknak, sok néptől eltérően különösebb vallásiünnepi étrendje nincs. Egyesek szerint nem is volt soha. Ha nincs mit enni, az a böjt, ha akad lábosba való, az az ünnep. Csak a halotti virrasztókon fogyasztanak mindenütt túrót, és isznak hozzá pálinkát, tragyit. Búcsúkon és egyéb ün-i-nepeken általában ugyanazokat az ételeket főzik, mint nem cigány szomszédaik. Bármilyen meglepően hangzik, a cigányok Indiából semmilyen étkezési, főzési szokást nem örökítettek át, legfeljebb az ezeréves ínséget.
jel is -, majd összekeverjük a liszttel. Megdagasztjuk a tésztát, ha nem elég lágy, tehetünk hozzá még langyos vizet, vagy tejet, ha azzal kezdtük. Ha megkelt, kizsírozott tepsibe öntsünk egy adag tésztát, majd szórjuk meg darált dióval vagy akár mákkal, majd megint egy réteg tészta következik A tetejére csöpögtessünk egy kevés zsiradékot.
- Mi a hosszileves?
- Üres krumplileves, ritkán jut bele sárgarépa vagy zöldség. Nem mindig jutott bele tészta sem, akkor a lisztre rá szoktunk borítani egy kevés vizet, amit a víz magával sodort, abból lett valami tésztához hasonló, a többi liszt meg a levest gazdagította.
- Úgy tudom, kedvelt ételük a lecsós csirke...
- A csirkét felrakjuk pörköltnek, paprikát, paradicsomot rakunk hozzá, így főzzük meg, és a végén, vagy közben jó magyarosra ízesítjük, nem baj, ha csípős lesz. Hozzá mi egy galuskaféleséget szoktunk készíteni, lisztet vízzel összegyúrtunk, ha volt tojás, azt is raktunk bele, kisodortuk, eltépkedtük és kifőztük.
D.É.
Jgy láttam a Gironde parton Siet
s a Don vidéken. Főzték a dögöt.
Ültek a szabad tűz körül és ősi
fölénnyel taták a férget. Röhögtek
Európa szolga népei között, miit nagy titkok tudói, őrzői."
(Illyés Gyula: Cigányok)
Forrás: Csemer Géza Habisziti
KERESZTELŐ
CIGÁNYKENYÉR HOSSZILEVES
18 KANIZSA - Ttemetitéti lUfi 1997. december 12.
KANIZSA CSILLAGAI CD-N ÉS KAZETTÁN
Négy éve, hogy létezik az öttagú együttes, az 1993-as Ki mit tudón tűntek fel először, azóta számos alkalommal csodálhatta meg őket a kanizsai és a Kanizsa határain túli közönség. Az együttes tagjai Horváth Zoltán, Horváth Zoltánná, Orsós Vendel, Havasi Attila és Horváth Sándor.
- Hogyan kezdődött?
- Jómagam hatéves koromban kezdtem táncolni -válaszol Horváth Zoltán.
- A táncolás egy cigány esetében akkor kezdődik, amikor meghallja először a zenét - fűzi hozzá Orsós Vendel.
- Honnan a koreográfia és honnan a dalok?
- Őseink is így táncoltak, a lépések apáról fiúra szállnak, a vérünkben vannak. A dalok is őseink dalai. A cigány láncol és énekel, ha jókedvű - mondja Horváth Zoltán. - A fellépéseinkre természetesen kidolgozunk egyfajta koreográfiát, de a többi belőlünk jön, a táncokat a rokonainktól tanuljuk, a produkcióink jelentős része improvizáció.
- És a dalok?
- Egyaránt van a repertoárunkban oláh és beás dal is. Az oláh a cigányság nemzetközi nyelve, a beások aromán nyelven beszélnek -mondja Orsós Vendel.
- Mennyi munka fekszik egy-egy produkcióban?
- Az attól függ, hová készülünk. Van, hogy kifulladásig próbálunk, máskor meg alig valamennyit -mondja Horváth Zoltán.
- Ha jól tudom, lemezen és CD-n is hallhatók lesztek hamarosan...
- Karácsonyra - ha igaz - a boltokba kerül a Dern-ton Stúdióban felvett lemez, amelyen tizenkét beás dal
Beás népköltés alapján készült a CIGÁNYHIMNUSZ
Pádure vergyé, pádure vergyé, Nuroku vinyé, nuroku merzsjé, GIndu bátyé bubujestyé, Lume, cárá misjunyestyé.
Lume, cárá-j sztrájinu nosztru, Ká-j bájásu numá lotru, Ná-ny furát noj numá on kuj, Din krusje lu Dimizo.
Járta, járta Dimizolyé, Há nyé jertyé lume, cárá, Ny-áj bátut tu kum áj gingyit, Lume, cárá any-o insztrányit.
Zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse jön is, megy is, Gondok kése húsunkba vág, képmutató lett a világ.
Egész világ ellenségünk, űzött tolvajokként élünk. Nem loptunk mi csak egy szeget Jézus vérző tenyeréből.
Isten, könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk! Megátkoztál, meg is vertél, örök csavarsókká tettél.
lesz. Ezek a dalok eredeti zalai dalok, összegyűjtésükben a rokonok és a barátok is segítettek. Igaz, mi egy kicsit meghangszereltük őket - mondja Horváth Zoltán.
- Ki támogatott ebben benneteket?
- A lemez a Bahia üzletláncon keresztül kerül terjesztésre, ők szervezik a bemutatkozó fellépéseket azokban a nagyobb városokban, ahol üzleteik is vannak. Ez szám szerint ötvennégy település. Emellett támogatott bennünket a CSZMMB, és Pécs városa. Sajnos a nagykanizsai Kulturális Alapra benyújtott támogatási kérel-
münket elutasították. Természetesen szerelnénk, ha egész Zalában hozzáférhető lenne az anyag, hiszen ezek a dalok az itteni emberek dalai, .az itteni cigányok ajkán élnek - mondja Orsós Vendel.
- Mikor lesznek a bemutató koncertek?
- Ebben az évben már nem lesz erre mód - válaszol Horváth Zoltán.
- Mik a terveitek?
- Az együttes két tagja is bevonul, jómagam és Horváth Sándor is - mondja Havasi Attila de reméljük, ez nem okoz fennakadást az együttes életében.
-Milyen fellépési lehetőségeitek vannak?
- A Soros Alapítvány által szervezett rendezvényekre rendszeresen kapunk meghívást, emellett táborokban lépünk fel, az iskolák oktatási programjainak keretében mutatunk be dalokat a cigány dalörökségből. A most megjelenésre váró anyag is belekerül a Roma oktatási programcsomagba.
D. É.
KORINGYA - karácsonyi ének
Hásztá szára ká-j o szára, Ká-j szára Krisjunuluj, máj,. O nászkut fijucul mik, máj, ín jászou bojilor, máj.
Boj ín karnyé ka 1-or lat, máj, Szusz ín sjér ka 1-or urkát, máj, Szusz in sjér ká 1-or urkát, máj, Ká-j dá lá párinc lászát, máj,
Fásjé Damnyé, sjé máj fásjé, Florilyelyé gálbiny in kászá, Kukos nyegri or kíntát, máj, Klopotyi ly-or trémurát, máj.
Ez az este olyan este, Ez a Karácsony este, Megszületett a kisfiú Az ökrök jászolában.
Az ökrök szarvukra vették, Az égbe fölemelték, Az égbe fölemelték, Szülei elé letették.
Mit csinál a Jóisten?
Arany virágos a háza,
A fekete kakasok megénekelték,
Megkondultak a harangok.
1997. december 12.
KANIZSA - TUmttuty 7U*fi
19
KÖZEL NEGYVENÉVI MUNKA UTAN
Az utcán járó-kelő ember nap mint nap találkozhat az útburkolatot éppen feltörő, árkot ásó vagy éppen árkot betemető, aszfaltozó munkásokkal. Ha valaki azt a hobbit űzte volna, hogy mindennap csak őket figyelte, közel négy évtizeden át nap mint nap találkozhatott volna egy arccal. Orsós Mártonnal, aki első munkába állása óta munkájával mutatott példát környezetének.
- Betanított segédmunkásként kezdtem a Budapesti Útépítő Vállalatnál, 1959. szeptember elsejével mentem át az új munkahelyemre, így harmincnyolc évet és három hónapot dolgoztam a Ryno Kft-nél. illetve annak elődjeinél, mivel akkor még tanácsi útépítő volt. Brigádvezető lettem, számtalan út, járda, szenyvízcsatorna született meg munkaidőm alatt. Szinte mindennel kellett foglalkoznom, az aszfaltozástól kezdve a gödörásásig. Mert azt sem kell lebecsülni, hisz úgy kell megásni egy árkot, hogy az be ne omolhasson.
- Csak Zala megye területén dolgozott?
- Igen, de Zalában aztán szinte mindenhol megfordultam.
Építettünk Lentiben, természetesen Nagykanizsán, de még Rábafüzesen is kellett dolgoznunk. Ott szinte a közvetlen határon dolgoztunk, egy belon-placcot kellett leaszfaltoznunk.
- Meg tudja becsülni, hány méternyi út készült a negyven év során?
- Erre rettentő nehéz válaszolni. Most, mikor búcsúztatlak odabent a kollégáim, a főnököm több százezer méterről tudott számot adni csak kanizsai viszonylatban. De ehhez még hozzá kellene számolni
mindazt a rengeteg utat, járdát, amelyeket a többi településen épített a brigádom - azt hiszem, több millió méter a reális szám. Itt Kanizsán nincs olyan út, járda, amelyben ne lenne benne az én kezem munkája. Kiskanizsán pedig ugyanez hatványozottan igaz, mivel ott olyaiv út nincs, amelyhez legalább kétszer nem nyúltam volna.
- Mi a hosszú és sikeres pályafutás titka?
- A vezetőséggel mindig nagyon jó kapcsolatban voltam.
bármi bajunk felmerült, megbeszéltük egymással. A kollektíva is összetartó volt. nem jöttek közénk alattomoskodó k, akik munkájukat trehányul végezve csak a főnöknél való bevágó dósra pályáztak volna. Igaz. hogy ők is megpróbállak mindent biztosítani számunkra, már ami a munkafeltéleleket illeti. De mi is mindent elkövettünk, hogy meg legyenek elégedve a munkánkkal.
- Elismerték a munkáját?
- Háromszor kaptam Kiváló Dolgozó kitüntetést, a brigáddal Kiváló Szocialista brigád lettünk. Most pedig az utolsó búcsúünnepségen még a polgármester úr is eljött engem búcsúztatni. Azt hiszem, ennél nagyobb elismerési nemigen kaphat egy kétkezi munkás. De a hosszú munkásévek alatt mindig is elismerték a munkámat. Akármilyen is a. világ, a jó munka mindig tiszteletet és megbecsülést szül. ez mindig így volt, van és le.sz.
- Hiányzik a munkája?
- Nagyon. Első napokban szinte nem is tudtam, hogy mihez kezdjek. Fogalmam sem volt. hogy ennyire fog hiányozni a munka, a régi kollégák...
Sz. A.
Cigánybűnözés: nem létezik és mégis van
Az 1980-as évek közepén megszűnt jogi fogalomnak lenni a cigánybűnözés. A diszkrimináció, a faji megkülönböztetés eltörlésének jegyében került sor erre az intézkedésre is, mely eredményeként nem születnek immár statisztikák, melyek a bűnelkövetőket nemzetiségi hovatartozásuk alapján csoportosítanák. Ez az intézkedés mindenképp jó szándékot sugall, ám ha hivatalosan nem is létezik „cigánybűnözés", azt Teleki László, a kanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke is elismeri, hogy: van.
- Itt főleg megélhetési gondokkal küszködő emberek bűneiről van szó, bár természetesen ezeket sem lehet elfogadni, hiszen ha ők legalább megpróbálnának kapcsolatot keresni bizonyos intézményekkel, esetleg nem kellene a megélhetésükért bűnre vetemedniük. Nagyon sok mindent kell tenni azért, hogy a cigányok megfelelő életmódot tudjanak elérni, akár segítségünkkel is. Ezeknek az emberek-
nek a javarészét a tudatlansága viszi bűnbe. Nem tudják, müvének a lehetőségeik, akár a Kisebbségi Önkormányzathoz, akár a Szociális és Egészségügyi Osztályhoz fordulás helyett inkább ellopnak a boltból egy darab kenyeret, vagy bármit. Nem csak városunkról van szó, hanem a megye területén még inkább hal-ványozódik ez. áz irányvonal. Ilyenkor télen várható, hogy duplájára nő a megélhetési bűnelkövetések száma. Most például várható lesz a fatolvajlás megszaporodása, hiszen egy rossz anyagi helyzetben lévő család nem tudja megvenni mindazt a tüzelőt, mely egy télen át kellő meleget biztosít számára. Innentől kezdve egyenes út vezet oda, hogy engedély nélkül kivágnak egy fát, és az erdész azonnal elkapja őket. Ez pedig mindjárt bűnnek számít. A most megszaporodó ilyenfajta, bűncselekmények számán lehet jól érzékelni, hogy itt valóban megélhetési bűnözésről van szó, ezeket az embereket a hideg veszi rá a bűnre. Nem akarnak ők tulajdonképpen mást, csak meleget. Termé-
szetesen rajtuk kívül létezik egy másik réteg is, mely valóban bűnöző életmódot folytat, a rendőrségi vizsgálatok visszatérő alanyai ők. Viszont azt hiszem, ez igazából nem egy túl nagy szám. Nagykanizsa kiváltképpen elmondhatja magáról, hogy ezek a bűnözők alacsony számban vannak jelen - bár kívánjuk, hogy még ez a szám se maradjon meg.
- Mi okozta ennek a bűnözési formának a felerősödését?
- A kilencvenes évek előtt még nagyon sokan dolgoztak gyárakban, akár a környéken lakók is. Kilencvenes évektől kezdve vagy az utazási támogatást szüntették meg - ezáltal jelentősen csökkentve ,a munkásoknál realizálódó munkabéreket -, vagy pedig létszámleépítés esetén elsőként azoktól a munkaerőktől szabadultak meg, akik távolról érkeztek munkahelyiikre. Ily módon viszont természetszerűleg számtalan családot hozlak szinte reménytelen helyzetbe. S még lehetne sorolni, hogy foglalkoztatási területeken
mennyi mindentől estek el a cigányok. Például a privatizációban sem vettek részt a cigányok - innentől kezdve nagyon nehéz ezt a dolgot kezelni.
- A megelőzés érdekében milyen lépéseket lehetne tenni?
- A falusi munkahelyteremléseket mindenképpen el kellene indítani, hiszen egy gazdasági jólét eleve kizárttá teszi a megélhetési bűnözést. Iskolai szinten ki kellene dolgozni részletesen egy - ha úgy tetszik - bűnmegelőzési programot. Nemrégiben elkezdtünk a kanizsai rendőrkapitánysággal együttműködve egy olyan tréningsorozatot, melyben résztvevők számára tartottunk előadásokat, mind a megyei rendőrkapitányságról érkezeit szakemberekkel, mind a helyi rendőrkapitány úrral, de még személyesen én is. Az ilyen és ehhez hasonló tréningeket sűrítve, a megelőzésre nagymértékben koncentrálva és minél hatékonyabbá téve azt, úgy vélem, akár komoly eredményekel is elérhetünk.
Sz. A.
20 -_ ^ ¦ r A f*. t w rw fi A ?01^ ä0§^
KANIZSA - TUmetiAé^r TUfi 1997 . december 12
NEMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A német kisebbség a múltbéli rendszer egyik legel-nyomottabb kisebbsége volt. Bűnhődniük kellett ártatlanul is mindazon bűnökért, melyeket közel fél évszázada rájuk hivatkozva követett el egy őrült. A rendszerváltás után, a demokrácia megerősödésével viszont ők is fellélegezhettek egy kevéssé. Tehették ezt olyannyira, hogy 1994-ben Szepetneken - a megyében mindmáig egyetlenként - megalakulhatott immár hivatalosan is a Német Kisebbségi Önkormányzat, melynek vezetőjéül Unger Ilonát választották. Az Önkormányzat céljairól kérdeztük:
- Szépeinek lakosságának körülbelül húsz százalékát jelenti. Mivel a megyében egyedüli Német Kisebbségi Önkormányzat vagyunk, csatlakoztunk a Vas megyeiekhez. Ez a térségi viszonyok miatt volt így logikus. Velük közösen megalakítottuk a Vas és Zala Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Társulását. Ez tíz önkormányzatot foglal magába. A tulajdonképpeni munka kilencvenöt januárjától kezdődhetett meg, vagyis voltaképpen az útkeresés. Meg kellett találnunk munkánkhoz a szükséges finanszírozási fedezeteket. Biztos
pénznek könyvelhettük el felkészülésünk során az állami és önkormányzati támogatást, viszont, ezek egyike sem nagy összeg. Ennél fogva pénzügyi lehetőségeink meglehetősen korlátozottak voltak. RendkívüSl nagy segítséget kaptunk a Németek Országos Önkormányzatától, mely pályázatokról való tájékoztatási is jelent. Ennek köszönhető, hogy bútorokra és klubhelyiség kialakítására összesen kilencezer márkát juttatott számunkra a Német Szövetségi Állam Belügyminisztériuma. Ez tette lehetővé, hogy a helyi önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott házrészi fel tudjuk használni céljainkra.
- Milyen programokat szerveznek az önök által képviseltek részére?
- Tulajdonképpen két fő programunk van, az egyik ezek közül az iskolaév végén rendezett német nyelvi tábor. Ez egyhetes, s nem csak németajkúak vehetnek részt rajta, az összegét pedig pályázatokon sikerült eddig megnyernünk. A másik fontos programunk az ősszel rendezett Kisebbségi Napok, melyen az ÁMK tanulói vesznek részt. Még mielőtt műsoraikat bemutatják a közönség felé, háromhetes nyelvi versenyen vesznek
részt, mely a voltaképpeni értelmét jelenti. Ezeken kívül kiállításokat rendezünk, vendégcsoportokat fogadunk.
- Mint említette is, Zala megyében egyedüliek, mint német kisebbségi önkormányzat. Mennyire terjesztik ki tevékenységüket a más falvakban élő németajkúak felé?
- Tulajdonképpen három éve alakultunk meg, s ennyi idő alatt a helyi feltételekéi sem volt könnyű megteremtenünk. Idén volt az első alkalom, hogy részt vettünk egy rendezvénysorozaton, melyet a Fűzvölgy-Hosszúvölgy-Homokkomárom hármas rendezett, az ottani németek betelepülésének kétszázötvenedik évfordulójára. Ott beszámoltunk munkánkról, s úgy vettük észre, hogy az ottaniaknak tetszett. Igazából egy éven belül minden falunak megint eljön a lehetősége kisebbségi \' önkormányzatok alapítására, mi az esetleges hozzánk fordulóknak nagyon szívesen elmondjuk tapasztalatainkat. Ezt kívülről nem hiszem, hogy lehetne ösztönözni.
- Milyen erős a német kisebbség beolvadási üteme a többségi, jelen esetben magyar társadalomba?
- Itt Szepetneken mi nagyon nehéz helyzetben va-
gyunk, hiszen elszigetelten élünk. Nem úgy, mint Vasban, ahol nyolc-tíz falu egymás mellett németajkúak által lakott, s egymást tudják segíteni. Egész biztos, hogy ez miatt nálunk erő-sebb ez a folyamat. Nagyon sokan beköltöznek a városba is. s ekkor már nem érnek rá törődni a hagyományaik ápolásával.
- Az Európai Unió egyik oszlopos tagja Németország. Az Unión belülre kerülésünk kapcsán várható-e a német kisebbség úgymond hazavándorlása?
- Nagy valószínűséggel lesznek, akik elindulnak, de úgy érzem, ők lesznek kevesebben. A többség már in alakította ki a gyökereit, s ezek nem fogják könnyen elengedni.
- Jövőbeli terveikről lehet valamit tudni?
- Szerelnénk folylani elkezdett munkánkat: idősek emlékeinek, tárgyainak felkutatása és méltó helyre juttatása. Fontos feladatunk a fiatalok és az iskola további segítése - szerencsére ez utóbbi abszolút mértékben kölcsönös. Ezeken kívül mindazokat a feladatokat el kívánjuk látni, melyek esetlegesen menet közben merülnek fel.
Sz. A.
LUSTIGE GESCHICHTEN
EIN ZERSTREUTER SCHRIFTSTELLER
Ein bekannter Schriftsteller fuhr einmal mit dem Zug. Da kam eine Fahrkartenkontrolle. Er fand aber seine Fahrkarte nirgends. Der Kontrolleur erkannte den Schriftsteller.
- Bitte, suchen Sie die Karte ruhig weiter, an der nächsten Station komme ich noch einmal.
An der nächsten Station kam der Kontrolleur, aber die Fahrkarte war noch nicht gefunden.
- Das macht nichts! - sagte der Kontrolleur. Ich glaube, sie werden Ihre Karte schon noch finden.
- Das muß ich auch - sagte der Schriftsteller - ich möchte doch wissen, wohin ich fahre!
STILL, STILL, STILL
Still, still, still
weil\'s Kindlein schlafen will! Maria tut es niedersingen, ihre große Lieb darbringen. Still, still, still
weil\'s Kindlein schlafen will!
1997 december 12 -—r KANIZSA - TCutián*, v - 21
-1 -
NAGYKANIZSA EMLÉKÉRMEI
November 22-én a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének nagykanizsai csoportja a HSMK előcsarnokában megnyitotta kétnapos kiállítását, ahol egy szűkebb területet megcélozva azok az emlékérmek kerültek kiállításra, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak Nagykanizsához. Hondakor Sándor, a MÉE városi csoportjának titkára megnyitójában elmondta:
- Régi emlékérmek után kutattunk múzeumokban, és egyéb gyűjtő teriileteken is, de kutatásunk kevés eredménnyel járt. Három emlékérem látható most, ami az elmúlt századokban készült. Tulajdonképpen az 1970-es évek utáni időszak gazdag emlékérmekben, amikor több szervezet is jelentetett meg különböző alkalmakra érméket. A MÉE-nek mintegy negyvenöt szervezete mííködik ŰZ országban. Az egyesület minden évben rendez vándorgyűlést, és 1969-től, a megalakulástól kezdve, minden évben megjelenik egy vándorgyűlési érem, a rendező város gondozásában. A Nagykanizsai Éremgyűjtők Egyesülete 1980 óta veretett ki érmekét. Ezek az énnek bemutatják a város történelmi nagyjait, akik a korábbi századokban valamilyen nemes cselekedetet hajtottak végre városunk érdekében. 1980-ban Thuiy György, 1985-ben Zrínyi Miklós, 1990-ben pedig Batthyány Adóm tiszteletére, és a Kanizsa vár visz-szafoglalásának 300 éves emlékére készítettünk etnlékénnet. Minden alkalommal bronz, ezüsttel bevont bronz és ezüst változatban készültek. Itt tartunk jelenleg. A mai kiállításon \'ezeket az érméket szeretnénk megmutatni az érdeklődőknek.
A tárlók között Farkas István, a MEE nagykanizsai csoportjának titkárhelyettese kalauzolt. A gyűjtemény megtekintése közben sok ér-
dekes információ is elhangzott. Kiderült, hogy éremkészítésnél a darabszám elsősorban a jelentkezők igényétől függ, és természetesen a rendelkezésre álló összeg sem elha-\' nyagolható szempont, vagyis nem a kínálati, hanem a keresleti piacé a szabályzó szerep. Az utóbbi évtizedekben három- és hétszáz között mozog egy kiadott érem példányszáma, aminek többsége bronzból készül, hogy mindenki számára jobban hozzáférhető legyen. Ezen kívül ezüst bevonatos érmeket és ezüstérmeket verettetnek többnyire. Szó esett a köteles példányokról is. Minden változatból kettő példányt a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának, és egy-egy letéti darabot a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete budapesti csoportjának kell eljuttatni. A kiállítás értékesebb darabjai között tartják számon a nagykanizsai vár török alóli felszabadulásának emlékére I. Lipót császár által veretett, ónból készült emlékérmet, ami a Thury György Múzeum tulajdona. Ritkaság a millenium évében, 1896-ban „NAGYKANIZSA A ZRÍNYIEK VÁROSA" felirattal kibocsátott érem, a hátlapon egy gyönyörűen megrajzolt Hungária alakkal, és a legrégebbi az 1600-as Kanizsa érem, amelyen a korabeli város látképe látható. Sorolni lehetne a kiállítás anyagát, de hosszú a sor a „PRO URBE" éremtől a Batthyány Lajos Gimnázium 225 éves évfordulójára, 1990-ben készített érméig. A kiállítás tanulságos volt, hiszen egy olyan új területet ismerhettünk meg, ahol őrzik a város emlékeit, ahol azon fáradoznak, hogy az évszázadok alatt Nagykanizsához kötődő emlékek ne veszhessenek el, és időszakonként közkinccsé váljanak a város lakói számára.
M. B.
KÁROLYFI ZSÓFIA festőművész kiállítása az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban
A Lovásziban élő művésznő kiállításának megnyitójára került sor november 28-án. Rendhagyó megnyitó volt. A kanyargós életút állomásainak felelevenítése közben megismerhettük Károlyfi Zsófiát, a költőt. A felhangzó versein keresztül megjelent előttünk a törékeny nő, aki heroikus küzdelmet folytatott önmagával, környezetével, hogy megtalálja a belső nyugalmat, és a halmomat az őt körülvevő világgal. A kiállítás képein többnyire mái\' ezt a letisztult állapotot élezhetjük. Hogy érthetővé váljon a képek témaválasztása, tudnunk kell, hogy Károlyfi Zsófia stáció képek megfestésére kapott megrendelést 1992-ben, a Somogy megyei Ladon. A festmények azt az életérzést sugallják, ami a stáció megszületése közben hatással volt művészetére. Látható a vallási kötődés, ugyanakkor érzékelhető, hogy nem tudta teljesen elfogadni annak teljes hétköznapjait, amit egy
erős vallásos környezet nyújthat az embernek, Az útkeresés egyik végállomásaként fogható fél a dombor-festészet, hiszen úgy tűnik, hogy új dimenziókat nyitott, gondolatgazdagsággal párosulva. A tárlaton eggyé válik a múlt, jelen és jövő. A fantázia szabadságát, szárnyalását tükrözik az alkotások, néha már a harmadik évezred végén érezve magunkat. Az időben egymástól távol eső képeket az élet szeretete, és az újjászületés, az örök megújulás lehetőségének keresése kötik össze, így válik egységessé a színek kavalkádja, így fér meg egymás mellett a stáció egy pillanata és a távoli jövőből érkező „Holdasszony". Károlyi Zsófia sokadik kiállítása volt látható. Az út, ami a bemutatásra került képekhez vezetett, és a verseskötetből kiérződő hangulati elemek arra utalnak, hogy művészete még sok kellemes meglepetést tartogat számunkra. M. B.
TREND GALÉRIA
SEBESTYÉN JÁNOS FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
A „Művészeti Hétvége" keretén belül kelült megrendezésre november 27-én Sebestyén János budapesti festőművész kiállítása a TREND Bemutatóteremben kialakított Galériában.
Az 1957-ben született művész 1977 és 1980 között Moszkvában tanult a Surikov Képzőművészeti Akadémián, majd 1980-tól 1983-ig a Képzőművészeti Főiskola hallgatója. Egyike a Kőbányai Művésztelep szervezőinek. Napjainkig közel negyven kiállítása volt. Dániától, Hollandián keresztül Finnországig ismertek képei. Budapesten állandó kiállításon tekinthetők meg művei. A Nagykanizsára lehozott anyag csak szűk keresztmetszetet mutat meg művészi tevékenységéből, de ezeken a képeken is tetten érhetők a korai orosz képzőművészeti hatások, ezáltal a keresztény ortodox hatás is. Festészetére jellemző a pozitív értelemben vett mozgalmasság, illetve a figurális festészet. Színvilága nagyon változatos, szinte tobzódik a színekben. A rendkívül egyem stílus által a szemlélőt hihetetlen vizuális benyomások érik. A szivárványos hatású, könnyed szépségű képek megfognak, rabul ejtenek. Jellemző, hogy képein a színskála csak egy ki-
ragadott része található. Zöld fényben fejedelmi alakok, és ahol nincs fény, ott elveszik minden a messzeségben. A mesék zöldje, a sejtelmes kék szín fut keresztül a misztikus világon. Az egész alkotás egy zöld-zománcos rege. Az ősök árnyéka ez. Más képein az arany, sárga, piros színekkel játszik, a természet egy valószínűtlen pillanatát örökíti meg. Csak a fény és a szín számít. Vörösen, sárgán izzó fényben ragyog minden, mintha csak azért lenne a képen pár emberi alak, hogy legyen valami, amin a fény játéka érvényesül. A föld és az ég, a ragyogó felhők egyetlen színt öltenek magukra. Figyelemreméltó képzelőerővel születnek e művek. A férfiarcok mellett; a gyönyörű, forró színezésű női akt megjelenítése az álomvilágot idézi.
A tárlat megtekintése után nehéz visszatérni a valóságba, erős az érzelmi hatás. Sebestyén János művészetét a képzelet látomásának nevezhetjük. Képein a fény elbontja a részleteket, és ezáltal sejtelmesebbé varázsolja azt a világot, amely az orosz múltba, talán a kijevi nagyfejedelemség fénykorába vezet vissza.
M. B.
EGRY JÓZSEF GALÉRIA
CSUTA GYÖRGY FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Az Egry József Galéria díszbe öltözött Egy művész képei életérzésekkel töltötték meg a teret, a levegőt. Az alföldi táj a képekkel beköltözött a zalai dombságba, és bármennyire szeretjük is dimbes-dombos kis hazánkat, szívünkbe markolt a sík vidék szépsége. Csuta György a színek variációjával, sajátos alkotói érzékenységével hat ránk. A finom ecsetvonásokkal készült képek gyönyörködtetnek, é.s becsapva érzékszerveinket, mi is egy fűzfa ágaiba kapaszkodva, a .szélben susogó nádas mellett élezhetjük magunkat. Az alkotás egy meditációs objektummá válik. Képzetek csapongnak, emlékek .suhannak át a tájon. A művész találkozása ez most is az ismeretlen lelkekkel, amelynek közvetítője a festmény, A közös gondolatok egymásra találnak...
Dr, Tuza Béla megnyitó beszédéből érdemes kiragadni a következő mondatokat: „Minden ember életének vannak olyan pillanatai, amelynek nagyszerűsége feledtetheti az odáig vezető út valamennyi gyötrelmét, és elég energiát adhat ahhoz, hogy tovább folytasson valami olyasmit, amiben hisz, amiről tudja, hogy mások is hinni fognak benne. Azt hiszem, hogy most Önök is részesei egy ilyen pillanatnak. Csnta György szellemisége, tudása, mestersége, professzionalizmusa mára eléli ami a csúcsra, ahonnan mágnesként vonzza a tehetséges embereket, és erejét tőkévé kovácsolva, példaadó keretek közé szoríthatja az ízlés és az igény mindenfelől jelentkező kívánalmait. Az ő festőművészi vállalkozása nem öncélú, és nem önmagáért való. Olyan társasjátékot játszik, amelyben minden résztvevő jól érzi magát. Olyan játékot,
amelyben a másik játékos, azaz a néző, lehet műértő vagy felfedező, lehet helyzetértékelő vagy közvetítő, tájékoztató vagy befogadó, értéktelent eldobó és értékeset felvevő, vagy bánni más. ami a játékhoz éppen illő. Csak egy a lényeg: mindenki tisztességesen játsszon benne, mert akkor a játék mindenkinek azt nyújtja, amit éppen szeretne. Játék... Játék a színekkel, formákkal, hangulatokkal, érzésekkel. Játék a derűvel, játék a békével, játék a háborúval, játék a tavasszal, játék a téllel, játék a gazdagsággal, játék a szerelemmel és játék az élettel. Itt van körülöttünk minden. Az optimizmus az a derű, amely ezekről a képekről sugárzik, egy különleges lelkialkatű ember olyan kifejezésmódját tükrözi, amelyet olyannak lehet csak tekinteni, ami áttranszformálja az időt az időtlenségbe. Akinek művészete feltárja, és az utódokra továbbörökíti a kort, amely remélhetőleg képein keresztül századok múlva is vall majd az őket létrehozó emberről"
A festmények valóban üzennek, és olyan jelzésrendszerrel élnek, amelyet csak az nem kaphat meg, aki nem nézi meg őket, A képeket szemlélve a dimenziók kitágulnak, és máris lehet sétálni a mezőn, beleképzelni a házakba azokat, akik benne élhetnek, vagy csak úgy egyszerűen örülni a létezésnek. Csuta György érzéseket, meg nem élt élményeket szabadít ki a lelkekből, és szótárunkban csak olyan szavakat engedélyez, mint a szabadság, békesséc, szeretet.
M. B.
22
KANIZSA - Sftont
1997. december 12.
KOSÁRLABDA Hol az igazság?
Egyesek erősen felháborodva, mások nagyon szomorúan távoztak szombaton este a MÁV NTE csarnokából a MÁV NTE-MAFC NB I „B" csoportos női kosárlabda-mérkőzést követően. Általános volt az a vélemény, hogy a „vasutas" lányok egy olyan mérkőzést vesztettek el, amelyet „hozni" kellett volna, figyelembe véve a két együttes játékerejét és magát a találkozó alakulását is. Sem a félidőben, sem a második játékrész közepéig nem gondolta senki azt, hogy „baj" lehet, hiszen a hazai találkozókon eddig sorra nyertek Tomáék és ezen az összecsapáson is lehetett látni, hogy jobb csapat a kámzsái, még akkor is, ha nem „brillíroztak" most a lányok. Aztán, ahogy múltak a percek és közeledett a találkozás vége, szorultak össze a hazai „gyomrok". Az történt ugyanis, hogy a letámadás ellenszerét viszonylag hamar és könnyen megtalálták a fővárosiak, s azok a fiatalok, akiket a pályára küldött Kovács Nándor edző. a kritikus helyzeteket nem tudták még megoldani.
Az utolsó percekben már újra a meghatározó, rutinos játékosok voltak a pályán, de ekkor már a MAFC együttese nem engedte ki kezéből a győzelmet. Elvesztett így egy nagyon
NOTESZLAPOK...
fontos találkozót a MÁV NTE és elvesztette a hazai veretlenségét is.
A felháborodott nézők egy része Kovács Nándor edzőnek rótta fel a vereséget, mondván, hogy a tréner eltaktikázta a mérkőzést, s állítólag mái-nem az első alkalommal. A szakember viszont a „kötelező", rövid edzői nyilatkozatában annak adott hangot, hogy játékosai nem valósították meg szakmai elképzeléseit, teljesítményük elmaradt attól, amire egyébként képesek, s enerváltan. nem kellő összpontosítással szerepeltek. Hol az igazság? Nem könnyű eldönteni, de valószínű, hogy valahol „félúton"! Egy dolog biztos: aki dolgozik, az hibázik is...
KÉZILABDA
Azt igazán nem mondhatja senki, hogy a N. Izzó SE férfi kézilabdacsapata körül ténykedők - s itt elsősorban az elnökre gondolunk -, csak ölhetett kézzel ülnek, s várják, hogyan esik ki a gárda a kézilabdázás második vonalából is.
A tavalyi év rendkívül kemény fiaskója után, amikor az izzós fiúk kiestek az első osztályból, szinte teljesen szétesett a csapat. Sokáig úgy volt, hogy egyszerűen nem áll össze az a játéko-
KÉZILABDA
EZEN MAR NEM
SZABAD CSODÁLKOZNI...
Magukra találnak-e a kanizsai női kézisek és egy remek, hajtós mérkőzésen megtépázzák az NB l-es játékosokai is megerősített BHG-sok babérjait? - erre a kérdésre várták a választ azok, akik úgy gondolták, hogy lelátogatnak az elmúlt hét végén az Olajbányász csarnokba, az Olajbányász KC hölgyeinek másodosztályú, bajnoki mérkőzésére. A válasz egyértelműen az, hogy nem találtak magukra, nem lepték meg sem a hazai közönséget egy mikulás-ajándékkal és sem az ellenfelet egy virgáccsal... Már a mérkőzés elején a budapestiek vették magukhoz a kezdeményezést -11. perc: 4-7, s bár használt a kapuscsere (Nagy Jutkát Horváth Nikolett váltotta fej), előnyét megtartotta a félidő végére az ellenfél.
A második játékrész elején tovább növelte a két csapat közötti különbséget a BHG, a 45. percben már hét góllal vezettek (16-23). A kanizsai lányok sem védekezésben sem támadásban nem tudtak újítani, így izgalommentessé vált a találkozó, s valójában csak egy-egy játékvezetői tévedés okozott beszédtémát, s talán az, hogy hosszú idő után újra a pályán kö.szönthették a nézők Szókéné Pintér Jolánt.
Olajbányász KC-BHG SE 22-28 (11-14)
Nagykanizsa. 100 néző. Jv.: Fancsali, Hegyi, NB l/B-s női kézilabda-mérkőzés.
Olajbányász: Nagy J. - Gombor 6, Tóth -, Horváthné 4, Vass 5, László 2, Kiss M 2, Csere: Horváth N. (kapus), Kámán 2, Szőkéné 1, Edző: Varga József
Varga József: - Álmai meccs volt, s mi jobban aludtunk, mint az ellenfél! Nem szabad csodálkozni azon, hogy nem volt igazi hajlós, hogy rengeteg volt a technikai hiba, hiszen úgy készültünk fel erre a találkozóra, hogy alig voltak a játékosok közül néhányan edzésen, Horváthné például már második hete csak mérkőzésre jár! Egy bajnokaspiráns ellen ezt a luxust nem szabad megengedni...
MEGERŐSÍTVE SEM SIKERÜLT
A N. Izzó SE NB I/B-s férfi kézilabdacsapata idegenben vendégszerepelt az elmúlt hét végén, mégpedig Pestlőrincen, ennek az osztálynak az egyik jobb játékerőt képviselő gárdájánál. Bár a találkozót megelőző napokban lényeges változások történtek az izzásoknál, ennek ellenére Rodekék csak az első negyedórában tudtak lépést tartani a hazaiakkal. Négy-négy után a pest-lőrinciek fokozatosan elhúztak, s mái\' az első félidő végére tetemes előnyre - hat gól - tettek szert.
A második játékrészben tovább csökkent a kanizsai játékosok száma - Bazsó után, Tislerics (piros lap miatt) is kivált a játékból -, így a pestlőrinciek folytathatták menetelésüket. A helyzetkihasználással is adósak maradtak Hunglerék, amely hatása a végeredményben is jól tükröződik.
Pestlőrinc-N. Izzó SE 28-20 (14-8)
Pestlőrinc, 100 néző. Jv.: Heeye-si, Kisfalvi, NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés.
Izzó SE: Nagyvizeli - Cseh 5, Tislerics 2, Sagyibo 5, Rodek 1, Hungler 4, Bazsó 1. Csere: Kálóczy (kapus), Berta 1, Sziva 1, Bánlaki. Edző: Ojtó Tamás. Szaktanácsadó: Kaló Sándor.
D.L.
sállomány, amellyel érdemes elindulni az NB I/B-ben, s valóban csak az utolsó pillanatban állt össze az a „kép", amelyben volt néhány biztató szín a jövőre nézve. Neveztek a bajnokságba, el is indultak, de hamar kiderült, hogy ha nem történik változás a játékosállományra vonatkozóan, akkor egy újabb zuhanórepülés következik. Kibővült a keret a Letenyéről visszaigazoltakkal (Cseh, Felde), majd visszatért a Balatonfüreden csak „tébláboló" Hungler Rudolf is, de ez a gárda mégsem igazán ütőképes a második vonalban. Az elmúlt héten aztán újabb lépést tett a „vezér", Musits Ferenc, és megegyezés született a pécsiek NB l-es szakosztályával, hogy két játékos: Tislerics és Sagyibo a jövőben a kamzsaiakat erősíti. Már pályára is léptek Pestlőrincen, de most i.s kiderült, hogy ahhoz, hogy egy gárda igazi csapattá váljon, kell egy bizonyos idő. közös gondolkodás, közös gyakorlások, közös cél és az elhatározásokat kövesse a megvalósítás is. Az Izzó kézilabda szakosztályánál történt még egy változás is a játékoskeret megerősítése mellett, mégpedig az. hogy Ojtó Tamás edző munkáját egy kiváló szakember. Kaló Sándor segíti szaktanácsadóként. Neve jól ismert nemcsak a kézilabdások köré-
ben, hanem az egész országban, mivel a FOTEX Veszprém együttesének trénereként sikert-sikerre halmozott csapatával, sőt, a magyar férfi kézilabdaválogatott kapitányi tisztét i.s betöltötte egy időben.
Úgy tűnik, elindult tehát egy folyamat a nagykanizsai férfi kézilabdázás, konkrétan az Izzó csapatának meghatározó erősségűvé tételéért, s azért, hogy ez a sportág ne vesszen el a városban, ne váljék szürkévé, közömbössé, hanem egy rövid idő múlva ismét a magyar élmezőnybe kerüljön vissza. Mindezekért azonban nem csak a pályán kívül, hanem a csapaton belül, a parketten i.s mindent el kell követni...
Ha már a kézilabdázás került terítékre, nem szabad szó nélkül elmenni az Olajbányász NB I/B-s női csapata mellett sem, mivel úgy tűnik, nincs minden rendben az együttes háza táján. Érdemes elgondolkodni azon, hogy miért fordul - fordulhat - az elő, hogy a játékosok kedvük szerint „hébe-hóba" járnak csak edzésre. Tréningek, munka nélkül ugyaiús elmarad a kívánt teljesítmény és ezzel párhuzamosan az eredményesség is. Márpedig a győzelmek, sikertelenségek minden csapatot előbb-utóbb még jobban megbontanak. Azt pedig mindenki tudja, hogy könnyebb valamit megtartani, mint újra alulról kezdve felépítem: Lehet választani!
Deregi László
KOSÁRLABDA
EZ A MECCS ELMENT!
MÁV NTE-MAFC 62-68 (36-30)
Nagykanzsa, MÁV NTE csarnok, 200 néző. Jv.: Zsigmond, Csizmadia NB I/B-s női kosárlabda-mérkőzés.
MÁV NTE: Torna (9/3), Simonná (9/3), Joó (11). Zsolnai (12), Be-dő (14),
Csere: Lackner (5/3), Gróf, Bem, Góber (2). Edző: Kovács Nándor.
Gyengén kezdett a hazai csapat, anút a főiskolások ki is használtak, s minimális előnyre tettek szert. Zsol-naiék azonban hamarosan „összekapták" magukat és fordítottak, majd fokozatosan növelték előnyüket. Nem játszottak ugyan jól az első játékrészben Torna Zitáék, de a jelenlévők közül kevesen gondolták, hogy nem tudják megnyerni ezt a találkozót.
A második félidő elején felváltva estek a kosarak, de továbbra i.s a hazaiak vezettek néhány ponttal (30. perc: 46-43) annak ellenére, hogy játékukban nem volt igazi átütőerő. Cserékkel és letámadással próbálkozott Kovács Nándor edző, ami nem vált be, így az utolsó percekben a fővárosiak vették át a kezdeményezést, sőt fordítottak is az eredményen. Ez újabb zavart okozott a MÁV NTE-nél, aminek eredményeképpen nagy meglepetésre, s a közönség felháborodására a MAFC megnyerte a találkozót. Elvesztette ezzel a hazai veretlenségét a vasutasok együttese.
Kovács Nándor edző: - Nagyon
gyengén szerepelt ma a csapat, védekezésben és támadásban is enerváltan, erőtlenül, lendületlenül, lassan, figyelmetlenül játszottak a lányok. Azt hitték, hogy könnyű meccs lesz s ez megbosszulta magát...
Soós Mária, a MAFC edzője: -Beteivezésen felül szereztük meg a győzelmet úgy, hogy kél meghatározó játékosom még hiányzott is. Azt hiszem, hogy a végjátékban sokat letámadó kanizsaiakat könnyen játszottuk át, s ezért tudtunk nyerni.
AZ ÚJ OSZTÁLY FELÉ LÉPEGETNEK!
Kanizsa Kosárlabda Klub-Kaposvári Gazdász 115-98 (65-53)
MÁV NTE csarnok. NB Il-es férfi kosárlabda-mérkőzés.
KKK: Antalics (16), Török (20/6), Kovács N. (24/3), Tóth Á. (23/9), Gosztonyi (4). Csere: Czifra (6), Kereskai (3/3), Mádé (2), Kulcsár (16/6). Edző: Silló Zsolt.
Silló Zsolt: - Igazi dobópárbajt mutatott be a két együttes, keveset törődve így a védekezéssel. A második játékrészben a nagyobb összpontosítással játszó csapatunk megérdemelten tartotta kézben a mérkőzést és nyerte meg biztosan az összecsapást. Tartjuk továbbra is veretlenségünket ebben az osztályban és csoportunk élén állunk, remélem, hogy a következő meccsünkön a marcaliak ellen is képesek leszünk hasonló produkcióra.
Jók: Tóth, Török, Kulcsár és Kovács N., míg az ellenfélnél Varga László játékát lehet kiemelni.
D.L.
1997. december 12.
KANIZSA - Sfaett
23
LABDARÚGÁS
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
December 13-án kezdődik, s az utolsó mérkőzésekre majd csak február nyolcadikán kerül sor a nagykanizsai városi teremlabdarúgó-bajnokságban, melyet a Polgármesteri Hivatal Sportcsoportja rendez a Városi Labdarúgó Szövetséggel karöltve. A versenybizottság elnökének, Sza-kony Gyulának, s titkárának, Gergely Sándornak az irányítása alatt három csoportban, 36 csapat méri össze tudását. A három csoportban körmérkőzés - a mérkőzések ideje 2x15 perc - formában játszanak a csapatok, ahonnan az első négy jut tovább egy újabb négyszer hármas csoportba, ahonnan az első helyezettek jutnak az elődöntőbe. A tizenkettes csoportból kiesettek a Vigasz Kupában „vigasztalódhatnak".
A csoportok beosztása:
I. CSOPORT
TIP-TOP TOBELO
KISHORDÓ-PREDÁTOR
HB. KANIZSA
HAPPY BOYS
HIDROFILT
DELFIN
FŐPOSTA
BLACKBURRY
UNICUM
MURAKERESZTÚR KISGAZDA
II. CSOPORT
ÁFÉSZ
FLAMINGO-TUBIFEX
CHEMOTOX
TOTÁLGÁZ
TUNGSRAM
IGAZSÁGÜGY
PROFI-VILL VÍZMŰ
TINTAHAL
ELTECO
VÉSE
MATÁV
COCA-COLA
III. CSOPORT
FORD-TOMPA
ATC \'
DÉDÁSZ RT.
PROGRESSO-SZOKOL
BAD BOYS FC
HYCOMAT
RMP ÉS FÖLDI
HIDROTERM
CURACAO
MEPHISTO
TYU TYU-BAGOLA
ZALAGYÖNGYE
FOLYTATÁS TAVASSZAL!
A Dunafen\' elleni hazai, 2-1-es vereségével befejezte az 1997/98-as bajnoki idény őszi sorozatában való szereplést a N. Olajbányász FC NB I B-s labdarúgócsapata. Madár Gábor edző gárdája a lejátszott 19 mérkőzésből kilencet megnyert, három találkozón dön-.tetlent ért el, s hétszer kellett vereséggel elhagyniuk a zöld gyepet Kiss Istvánoknak. A kanizsai fiúk 28-szor zörgették meg az ellenfél hálóját, míg Gelencsér vagy Czigóth kapusoknak 24-szer kellett kikotorni a hazai kapu mélyéből, az ellenfél gólszerzője által odarúgott labdát.
Az őszi végeredmény az NB I/B-ben:
1. Nyíregyháza 19 11 7 1 31-10 40
2. III. Ker. TVE 19 11 8 2 43-15 39
3. DunaferrSE 19 10 4 5 29-17 34
4. Matáv SC Sopron 19 9 6 4 32-17 33
5. Szeged-Dorozsma 19 8 7 4 38-27 31
6. Pécsi MFC 19 8 6 5 22-16 30
7. Nagykanizsa 19 9 3 7 28-24 30
8. Rákóczi KFC 19 8 5 6 23-24 29 • 9. Kecskeméti TE 19 8 3 8 20-27 27
10. Salgótarján 19 7 5 7 22-26 26
11. Szolnoki MÁV 19 7 5 7 27-32 26
12. Soproni FAC 19 6 7 6 17-23 25
13. Érdi VSE 19 6 6 7 32-27 24
14. KCFC-Hajdúszob. 19 7 3 9 18-22 24
15. Paksi ASE\' 19 5 8 6 15-19 21
16. Komló 19 5 2 12 18-33 17
17. Tiszaújváros 19 5 2 12 21-41 17
18. Alkaloida SE 19 2 9 8 11-22 15
19. Dorog 19 3 5 11 18-29 14
20. Csepel SC 19 3 5 11 13-27 14
A paksi ASE csapatától két pont levonva.
SAKK
ELMARADT
A GYŐZELEM
A Nagykanizsai Nyugat Ker. Kft. NB Il-es sakkcsapata legutóbb Decsen ült asztalhoz, ahol kemény csatát vívtak Kercsmaricsék. A győzelemért folyó harcban három
döntetlent i.s visszautasítottak, melynek vereség lett az eredménye.
Decs-N. Nyugat Ker. Kft. 7,5-4,5
A kanizsai pontszerzők. Győzött: Bodó N.. Ketcsma-rics .1., és Kassai Z., döntetlent ért el: Kovács B., Kiss J. és Biskopics M.
TEKE
ZALAI OLAJ KUPA
Három napon át küzdöttek egymással Nagykanizsán, a Kanizsa Sörgyár\' tekecsarnokában XXXVII. Olaj Kupa, nemzetközi csapat és egyéni tekeverseny résztvevői. A rendkívül szoros és kiélezett viadalon az NB l-es Szankj Olajbányász hölgyei megelőzték a szuperliga* ZTE-ZÁÉV csapatát, megnyerve ezzel a női csapatversenyt. A Kanizsai Sörgyár együttesének ezúttal meg kellett elégednie a harmadik hellyel, míg a vendég szlovén Nafta Lendavának a negyedik helyezéssel.
A férfiak küzdelmében hat csapat vett részt, akik közül a szankiak gurítottak a legjobb összpontosítással, s 2398 fával nyertek, a második Bázakerettye és a harmadik Lovászi gárdája előtt.
Az egyéni versenyben, az 1-2. pályán - melynek alapját a csapatban elért fák száma adta - a nőknél Törteli Mária (Szánk), míg a férfiaknál Fehér Béla (Szánk) volt a legjobb.
Eredmények.
Női csapatverseny: 1. Szanki Olajbányász 2383 fa, 2. ZTE-ZÁÉV 2348 fa, 3. Kanizsa Sörgyár 2298 fa. .
Férfi csapatverseny: 1. Szanki Olajbányász 2398 fa, 2. Bá-zakerettye 2376 fa, 3. Lovászi BSK 2374 fa.
Női egyéni (1-2. pálya): 1. Törteli Mária (Szánk) 418 fa,
2. Nagy Józsefné (ZTE-ZÁÉV) 418 fa, 3. Tuboly Jenőné (Kanizsa Sörgyár) 405 fa.
3-4. pálya: 1. Ilécz Katalin (ZTE-ZÁÉV) 421 fa. 2. Némethié (Szánk) 404 fa. 3. Balogh Eszter (Kanizsa) 399 fa.
Férfi egyéni verseny, 1,-2. pálya: 1. Fehér Béla (Szánk) 449 fa, 2. Hermán Ferenc (Lovászi) 428 fa, 3. Szelényi Géza (Bázakerettye) 407 fa.
3-4. pálya: 1. Oswald Tamás (Gellénháza) 445 fa, 2. Tavaszi Ferenc (Bázakerettye) 422 fa.
3. Horváth József (Nafta Len-dava) 421 fa.
USZAS
ORV döntőn vettek részt a kanizsaiak
a budapesti komjádi uszoda adott otthont az utánpótlás korú úszók idei legfontosabb csapatversenyének, az olimpiai reménységek országos döntőjének, ahol a legjobb nyolcba a cwg-nvse 1985-86-ban születelt versenyzői is heverekedték magukat. a döntőben mái érvényesült a papírforma és a bp. spartacus csapata - 7844 ponttal -biztosan nyert. a silló mátyás, horváth balázs, pusztai zsolt, domina tamás, németh gergely, magyar máté. kalamár bence alkotta kanizsai együttes végül a nyolcadik helyet érte el a fináléban 6324 pontjukkal, de méltán volt elégedett tanítványaival meiszte-rics lászló, hiszen legutóbb hét évvel ezelőtt jutott be zalai gárda a döntőbe...
a kanizsaiak eredményei,
50 m pillangó úszás: 2. silló mátyás 32,20, 50 m gyors: 4. silló mátyás 30,43. 100 m gyors: 6. silló mátyás, 100 m pillangó: 4. silló mátyás. 1500 m gyors: 6. pusztai zsolt 20:26.89. 200 m pillangó: 7. horváth balázs, 2:53,46. 100 m hát: 7. magyar máté. 200 m gyors: 7. pusztai zsolt 2:28.58, 200 m mell: 7. domina tamás 3:13,48. 400 m gyors: 7. horváth balázs 5:17.71.
4x100 m vegyes úszás: 4. cwg-nvse (németh gergely. domina tamás, silló mátyás, horváth balázs) 5:18,19, 4x100 m gyors: 6.1 cwg-nvse (silló mátyás, pusztai zsolt. kalamár bence, horváth balázs) 4:42,53.
A világbajnokságra való kijutásért!
ezüstérem az első napon.
december nyolctól - hétfőtől - 14-éig a komjádi uszodában kerül megrendezésre az ez évi országos úszóbajnokság, amely egyben válogató is az 1998. január tizenkettedikén kezdődő perth-i világbajnokságra. nem véletlen tehát, hogy erre a megmérettetésre különös gonddal készültek fel a klubok úszói. széchy tamás férfi válogatott kerete például a leendő vb színhelyén. ausztrá! iában edzőtáborozott. míg a női kapitány. kiss lászló a már megszokott. dél-afrikában történő felkészülést választotta tanyainak.
kiss lászlóval nem tartott idén a kanizsai úszócsillag: révész katalin, hanem az itthoni, kanizsai környezetet választotta, s edzőjével. meiszterics lászlóval készült az országos bajnokságra. arra, hogy mennyire volt jó ez a döntés, s mennyire sikerült a formaidőzítés, a napokban kapunk választ, mivel kata természetesen bizonyítani akar a komjádiban, s nem titkolta a verseny előtt, hogy nagy tervei között szerepel a világbajnokságra való kijutás, helyet kíván követelni magának a magyai- válogatott csapatában.
a 99. úszó országos bajnokság első napján révész. katalin 100 méteres gyorson remekül úszott, s a bajnok jakab dóra mögött 58.86 másodperces idejével ezüstérmet szerzett. d. l.
TRIATLON
a magyar triatlon szövetség megtartotta hagyományos idényzáró bálját, ahol átadta a legjobb honi versenyzőnek járó díjakat.
a nagykanizsai tri-co triatlon klubból két versenyző érte el az i. o s z t á 1 y ú ni í n ő s í t és t. mégpedig b i -harvári józsef és kálovics tamás, mindketten a junior „a" kategóriában. bihar vári józsef a nyolcadik, míg kálovics tamás a 11. helyen végzett a rövidtávú duatlon ranglistán, s kálovics az olimpiai távú tri-
atlonban is előkelő helyen. 13. lett az éves összesítést véve alapul.
serdülő aranyjelvényes minősítést .szerzett duatlon han a gelsei hét ördög diáksport egyesület kél versenyzője. kálóczi árpád es lülök péter (5. ill. 7. helyezést elérve a ranglistán).
további eredmények. rövid távú triatiónban: 8. stumpf nóra (tri-
; CO).
gyermek duatlon: 19. gál zsolt, serei ülő du at i on: 19. v í gh b á 11 n t
(gel.se).
rövid távú duatlon: 12. lukácsi istván. 19. Ács lászló (tri-co).
l/t .........................V V A XT l\'A C A **f# -
1 24 t KAINlZi&A — 1997. dee* mfoer 12.
HOGY MIK VANNAK...?
FORD CSÓKJA
Lehet, hogy szívet dobogtató jelenség még így őszülő halántékkal is Hamson Ford, de csókjairól igencsak rossz hírek szálldosnak szerte a világban. „Lehet, hogy sármos jelenség, de a csókjai olyan bűn rosszak, hogy még tizenegy év után sem tudom feledni" - nyilatkozta Helen Mirren színésznő a BBC-nek. Ford és Mirren egyébként a Moszkító part című filmben váltott csókot. Helen Mirren széles körben terjeszti, hogy Ford csókjai nemcsak a kamerák előtt, hanem azok mögött sem szoktak túl jól sikerülni, hiszen azokra más hölgyek is panaszkodtak már.
JACKSON MEGINT APA LESZ
Hamarosan ismét apa lesz Mi-chael Jackson. A popsztár a minap fedte fel a titkot a Life magazinnak adott interjújában. Debbie Rowe, a feleség ezúttal lánygyermekkel várandós. A kislányt szülei szeretett városuk
emlékére Parisnak szeretnék keresztelni.
VICTORIA ÉS A MÉDIA
A svéd királyi pár legidősebb gyermeke, Victoria látványos súlycsökkenésével hívta fel magára a média és az aggódó svédek figyelmét. A királyi ház is megerősítette, hogy Victoria valóban étkezési gondokkal küzd, de már szakemberek segítségével igyekeznek úrrá lenni a jelenségen. A panaszok okaként a királyi ház a média szüntelen érdeklődését jelölte meg, amelyek túlságosan is nagy megterhelést jelentenek Viktóriának.
ZSUKOV ÉS ROMMEL
Dél-Németországban került sor arra a találkozóra, amelynek keretében Zsukov marsall két leánya találkozott Rommel fiával. A találkozásnak szimbolikus jelentősége volt, utalt rá mindkét fél. Manfréd Rommel
a találkozó keretében elmondta Era és Ella Zsukovnak, mit érzett, amikor apja öngyilkosságáról értesült, amelyet ő a hitleri esztelen politika elleni néma tiltakozásnak minősít.
CHRISTO MEGINT CSOMAGOL
Christo, a bolgár származású amerikai csomagolóművész legújabb műveként most a New York-i Central Parkot szeretné becsomagolni, vagyis lebegő tetőt húzni az építmény fölé. A lebegő tetőt fémből készült kapuk segítségével hoznák létre, amelyeknek magassága a tervek szerint 4,5 méter lesz, szélességük pedig 2,8 méter és 8,5 méter között ingadozna. Ezekre hatalmas textil darabokat húznak majd, amelyek képesek vízszintesen úszni, lebegni a levegőben. A kapukat egymástól mintegy két méterre helyeznék el a híres New York-i park ösvényein, az ősz folyamán két hétig. Christo 1995-ben a berlini Reichtagot, tíz éve pedig a
Pont Neuf párizsi hidat csomagolta be.
SZÍV ÉS GYOMOR
Két spanyol szerelmes nem tűrvén a szülői önkényt, és tiltakozást, úgy döntött, világgá megy. és csak szerelmének él. Sancho a megbeszélt éjszakán hosszan kopogtatta szerelmese ablakát, majd kisebb sziklákkal próbált jelzéseket adni, de szerelmese csak nem ébredt. Már a környék macskái is felébredtek, nem beszélve a hű házőrzőkről, amikorra a szerelemtől ájult ara-jelölt magához tért-mély álmából, és eszébe jutott, ez a megbeszélt éjszaka. A környékbeli állatok hangja - csaholás, nyávogás, csicsergés - ellepte a menekülő szerelmesek zaját, így azok minden gond nélkül hagyták el a szülői házat. Eltek boldogan, mindössze négy napig, mert az ötödik nap reggelén az ifjú hölgy úgy döntött, szerelmét inkább nélkülözheti, mint édesanya kétfogásos ebédjeit.
AZ ANGOL
i\'ró meg-a\'llapiVa\'-
SA A FŐSOROK-BAN
OLVASHATÓ
RENDFOKOZAT
TARTOZÁS BJZTOSl\'-TE KA KE\'NT LEFOGLAL
MÉLTÓSÁG
NEM BÍRJA AZ IRAMOT
UTCÁRA HAJIT
PALOTA KÖZEPE !
ES DAN AUTÓJEL
CSÁBÍTVA HÍVOGATÓ
NOI NEV -7—
KALÁCS -FAJTA
AUToT TISZTÍT
FELÜLETE RE CSAVAR
HIDROGÉN ÉS KEN
SZÍNMŰVÉSZNŐ (MARGIT)
0
SZÍNMÜVEK ÖSSZES-
se\'ge
ANGOL CSILLAG
EURÓPAI SZIGET-
orsza\'g
LAKÓJA
MA\'SOLVA SZAPORÍT
ÉSZAKI
férfinév -y—
GOTOVAC OPERAHŐSE
ESŐCSATORNA
nyi\'l a\'sa
ESO
JELZŐJE
ROMA CENTRUMA!
-T
HIRES
sörma\'rka
;—?—
BICCENTVE HELYESEL
DÍSZÍTI, RÉGIESEN
HATAN HORDJA A
ha\'za\'t
NEM. SZI-
nesz(erik)
JAZZ-
ira\'nyzat -V
... VERBALE (SZÓBELI
jegyzék)
GÖRÖG BETŰ
ELEKTRONIKAI ma\'rka
SZÜRKE, ANGOLUL
FEL
B.ETŰI
keverve
szolnoki részlet!
IZOM&AN REJLIK
-V—
POLÉMIA LAKOZÓ EGYNEML BETŰI
NEMAN LEBEGŐ!
MAIL
(légiposta) ~7-
ELVIN
FERI
(molna\'r I
trefa\'s
Bí MONDAS
ITT,
NÉPIESEN
CIPRUSI GÖ RÖG SZERV.
emel! —V—
RÉSZBEN
r/esik! -7—
GIN LESZ RELŐLE!
-V—
TOL L BOKRÉTA
TARGYHAG -7"
Y
H. G. WELLS SZAVAI
Lapunk 48. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Ha nem volna utolsó pillanat, soha semmi nem készülne el.
1997. december 12.
KANIZSA - m
¦y
IS
Balassáné Tüske Ágnes
A Nevelési Tanácsadó vezetője. Munkahelye, egy csendes keresztutcában, a Muraközi út 5, szám alatt található. A Nevelési Tanácsadó nem hatóság, hanem tanácsadó intézmény, ahova a háromévestől a tizennyolc éves korosztályig tartozó gyermekek, fiatalok jöhetnek beilleszkedési, tanulási problémákkal vagy neurotikus tünetekkel. Óvodásból, iskolásból, középiskolásból küldenek ide gyermekgyógyászok olyan eseteket, ahol már a pedagógiai módszerek nem segítenek, de a pszichés probléma még nem igényel orvosi ke-
zelést. A szülők önként is kérhetik a segítséget. Van olyan is. hogy serdülők Önként megkeresik a tanácsadót. Terápiás központ. Kiválóan együttműködő munkatársakkal csapatmunka folyik itt a gyermekek érdekében. Ez nem egyszerűen csak munka, hanem HIVATÁS. Szakmai alázat, állandó önképzés, nagy odafigyelés a jellemzője.
Az épületben csend. A szeretet, bizalom légkörét kapja az idejövő. Szentelnek időt a kérdéseknek.
Balassáné Tüske Ágnes 1956. december 18-án született Nagykanizsán, francia tagozatos osztályban érettségizett az akkori Landler-gimnáziumban Az indíttatást, pályaválasztást a szülők pedagógusi példája adta Pécsett pedagógia-orosz szakot végzett. 1981-ben kezdett el dolgozni a Nevelési Tanácsadóban. Férjhez is akkor ment Balassa Béla építészhez. 1983-ban született kislánya. Petra. Családjáról, szüleiről, férjéről, gyermekéről szívesen beszél. Petra fényképe, aján-dékrajzai ott vannak hivatali szobájában. A kislányról mesélt, rajz* készségét nagyapjától, apjától hozhatta. Kiváló kapcsolatteremtő, agilis, kreatív gyermek.
Maga 16 éve dolgozik a Nevelési Tanácsadóban, 6 éve pszichológus. Másoddiplomáját az ELTE Bölcsészettudományi karán szerezte. Munkáját nagyon szereti. Érdekes, izgalmas, mindig új kihívások, feladatok várják. Állandó szakmai önképzést, szünet nélküli tanulást igényel ez a pálya. A feladatok, a problémás esetek száma évről évre több lesz.
Valtja, a család az alap. A szeretet, béke, egymásra való odafigyelés a legfontosabb. A szakmai képzettség nem pótolhatja ezt, mondja mosolyogva.
Érdeklődése? Széles körű. színház, utazás, régi dolgok, bútorok, terítők, porcelánok. Szívesen tanul nyelveket. Orosz, francia, angol nyelvekből vizsgázott. A régi mondás: Ép testben ép lélek - az ő kiemelése: ÉP LÉLEKNEK ÉP TEST!
Köszönjük az. Üdítő beszélgetést!
kilétünk eltit-kola\'sa V > DIVATOS TORNA Fiat- V EL NEM KENŐDŐ RÓZ S
ha, Angolul VÍZINÖVÉNY típus
KÖZMONDÁS ^ l V V A
r )
TAROL GYERMEK-VERSIKE >
SZÓFAJ LUXEMBURG AUTÓJELE > ELTÉRŐ MALOM belseje! ARRA A~ ma\'sik HELVRE >
V > >
FRANCIA VAROS MONA > V FÜLKÉBEN VAN ! POPÉNEKESNŐ >
NÉMA nóta! > ... CE-TUNG (Kl\'NAI VEZETŐ volt) NEHEZEK > V \'lO GRAMM
r V NEMZET K. OLIMPIAI BIZOTTSÁG V
A ha\'zba LOPÓDZIK RÓMAI 1000 > ESZAK-OLASZ VA\'RO S EZÜST - V
harapa\'s-NYI ételek > ! V
0 ... NÓVÁK VILMOS (FESTŐMŰVÉSZ) >
Lapunk 48. szániában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
TANZÁNIA
Eqy heiilAp, amít szem eIőtt IceII tartaímí
HOROSZKÓP
AZ 51. HÉTRE
Kos: III. 21-IV. 20.
Falba tört szarvakkal nem lehet karácsonyfát díszíteni. Vagy legalábbis csúnyán nézne ki. Még van néhány napod legális, belső fénytől csillogó ékek beszerzésére. Bika: IV. 21-V. 20.
Véget ért az egy hét családból való kikapcsolódás. Kár, hogy ezt az időt aggódásra és nem ónregenerálás-ra fordítottad. Talán majd jövőre.
Ikrek: V. 21-VI. 21.
Elég a szükségtelen kacatokból, az otthoni költség-. vetés nem bír már ki líjabb WMmmR hobbi holmit. Mellesleg nem ártana, ha beiratkoznál egy gyorstalpaló türelem-tanfolyamra.
Rák: VI. 22-VII. 22. ¦ry"^ Rossz lóra tettél, é.s ez al-E|t;?(j kálómmal nemcsak a pén-rTjj.-J zed illan tova, hanem meg-Hl becsülésed is. Kár. hogy nem látod még mindig a fától az erdőt Gondolj végre csak magadra! Oroszlán: VII. 23-VI1I. 23.
Újabb határozott lépésekkel haladsz a hosszútava, biztos befektetés felé. Az üzleti terv ugyan busás haszonnal kecsegtet, ám ennek ellenére a kockázatot is méilegeld.
Szűz: VIII. 24-IX. 23. ga*. Eddigi életed egyik leg-
szebb karácsonya vár rád, fcjV P\'^nc> na kimutatod érzé-n\\ kenységed a finomabb dolgok iránt. Ennek ellenére a beiglit nem kell megenned, ha még mindig utálod
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Főző tudományod ismét meghozza számodra a megérdemelt sikert. Itt az alkalom, hogy néhány újítást i.s bevezess, de csak akkor, ha a köz i.s eképpen vélekedik.
Skorpió: X. 24-XI. 22. ffW**% Egy olyan szakadt, koszos KiKy* mundér becsületét védeni, H/^üifM mml a \'<éd. lehet ugyan, de ¦¦h^^fl nem érdemes Talán az újjal elkészülhetsz az eljövendő esztendőre
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Ne feszítsd túl a húrt. ha nem akarsz idén i.s könnytől tocsogó karácsonyt ünnepelni. Teljen ez a néhány nap a béke, a szeretet é.s a fenyőillat jegyében.
Bak: XII. 23-1. 20.
A feledékenység nem éppen erény, a eleddig nem is volt rád jellemző Bármi van is rád ilyen hatással, jobb lesz a közeljövőben mellőzni. (A karácsony kivételével.)
Vízöntő: I. 21-11. 20.
Eddigi hírforrásaid elapadnak, s lassan már nem is lesz mivel töltögetned, ha nem teszed mielőbb takarékra magad. Nagy áldozat lenne mások lelkibékéjét nyugton hagyni az ünnepekre?
Halak: II. 21-111. 20.
Ne menj jégre, akkor sem. ha visznek! Az idei töréseknek ugyanis sokkal csúnyább és főleg nehezebben gyógyuló szövődményei lesznek, mint a tavalyiak.
...... 1 "" ......\'""................. 26 ( KANIZSA -PR ) 1997. december 12.

TÁMOGATÓNK:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 31. Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
KCX^Z
KÖZÉPDUNÁNTLL1 GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nagykanizsai Régió, Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 312-003 Vidékről: 06/40/301-301 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.0O-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7 00 15.00
KANIZSA Trend Kf
ÉREZZE JÓL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZSA UJSAG KFT. vállalja:
újságok * szórólapok * névjegykártyák * nyomtatványok * könyvek * meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését, valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉCroiMA • CÍM • TELEFON • FAX • MNKKAKSOUTOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOttÁUATASOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT • HOL? • KEKES-KInAL
.INFORMÁCIÓ
INDENR0L
INDENKINEK
INDENNAP...
és képessége szerint
ÉGMUTATÓ TelTfax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6, Pf.:65
CÉGMUTATÓ A PARTNER ZALAI KÉPVISELET
A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA
1998. februárjában
FOGÁSZATI ASSZISZTENS
szakképesítést nyújtó képzést indít.
JELENTKEZÉSI FELTÉTEL: _érettségi bizonyítvány._/
Munkanélküliek is jelentkezhetnek.
Jelentkezni lehet a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatójának címzett levélben, az érettségi bizonyítvány másolatával. Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
JELENTKEZESI HATÁRIDŐ: 1998. JANUÁR 10.
J997. december 12.
KANIZSA - /íp*
11
CSflSZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG S800 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása
KORREKT ÜGYINTÉZÉS EL ADÓKNAK-VEVŐKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartási H-P.: 8.30-12.00-ig 13.00-16.00-ig
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Szolgáltatásunk kiterjed: mindennemű ingatlan ADÁS-VÉTEL-CSE-RE-BÉRBEADÁS-„Ingatlanok becslésére" (Okirat szerkesztése). Keresünk és kínálunk: családi házakat, lakásokat, albérleteket, telkeket, nyaralókat
Külföldiek részére megbízásból. ERÉNYÜNK A PONTOSSÁG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG.
M
Ingatlanai a becsült értéken értékesítjük, a legkedvezőbb feltételek . mellett. Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett iroda. c
Ellátom a forgalmazási teendőkön túlmenően szükséues mindennemű í jogi teendőket. |
Az iroda nyitvatartása: 8-12, 14-17 óráig.
;anizsán 20 eves, 3 szobás, 100 nm-es, (.„..„
\'ázzsa, 1070 nm-es telekkel eladó, tanyát: 4,6 mR. Kód:
wedgazlulésescsa-
*:
2W97 (-652 K) Nk-án a belvárosban 37 nm-es, t szobás, egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös, 1 emeleti, leíesen leJúi.otl lakás eladó Irányár: 1,8 mfi. Kod 315/97 (23910 KT .....
Nk-n az rtás utcában 1+3 félszobás, 69 nm-es, étkezős, vizórás 3 í-mele* lakás eladó Irányár 3.8 mR. Kod: 376*7 (24510 K) Kiskanizsán 3 szobás. 98 nnvesjíqyed Gázfűtéses család ház, 14 nm-es pncevel n^le^ecdettel_32nrn-es letekkel. 15mleleksze-
lességgel eladó kanyár5,5 mR Kod: 388*7. (24531 K)_
Kiskanizsan 3+1 lélszobas. 120 nm-es, egyedi gázfűtéses családi ház. 160 nm-es meleképulettel. dupla garázzsal, 18 nm-espncevel. 3000 nm-es telekkel eladó Irányár: 5,2mR Kod.333*7 (24732 K) Nk-n a üszl utcában 54 nm-es, 2. szobás, 2 erkélyes, 4. emeleli. központi fűtéses lakás eladó, kanyar: 1.8 mR. Kód 395/97 (23734
Nk-n a bek/árosban 54 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfűtéses, vízórás, 2. emeleti, erkélyes lakás, pincerésszel eladó Irányár: 401/97
(23735K)_______
Nk-n a Mgnkás utcában 2+1 lélsz.obás 61 nm-es, evezős központi tuteses, vizórás, redőnyös, fóTdsznti lakás eladó kanyar 2.55 mR Kód:4Í3*7 (23741 Kf
ak-án a Kazán lak krt-on 2+2 félszobás,4. emeleli. kp |i ado kanyar 2,4 mR. Kod: 632V97. (25691 K)
Nk-n a Katonaréten a sportpályánál. 110 nm-es, lóbb szhles, 2+3 rétszobás, 2 rurdöszcbás, garázsos, pincés, sorházi lakás, kis letekkel e!adó tányar 7,2 mRW 66^7 (25^60 K)_
Nk-án a Berzsenyi utcában 2 szobás 57 nm-es, eqyedi <»zfOtes.e;. vrzórás. erkélyes, redőnyös, 3 emeleti lakás garázsai eladó Irány-ár 3,8 mR Kxt 66537 {26032 K)
Nagykanizsán frekventált helyen 86 nm-es 3 szobás, étkezős erkélyes, vizórás, egysed (üléses, 2 emeleti lakás eladó Irányár 6 mR
Kócf: 34&S7 (2&034K)_
Zalakaroson a fürdőhöz közel, 1088 nm-es épiesf lelek, közmüvekkel a lelek szélen eladó, frányar 3,1 mR Kóí $72/97 (?$115 K)
Muraliereszlúr 2.szintes. 1+2félszobás, 103 nm-es, összkorníprlosJ étkezős, társasházi lakás, garázzsal 200 nm-es telekkel, beépíthető tetőtérrel eladó il. ért áregyeztetéssel nagykanizsai lakosra cseréhe-
1o. 2. emelelig. Irányár: 2,6 ml
Környén (Tatai-lóhoz közfj| 12 éves 1C szobás, családi haz, 1006 nm-es telekké, Irányár: 2,8 mR. Kód 684/97. (26118 K)
!97 (26117 K)
Klskan.sán 3 + 1 lélszobas. 70 nm-es,kcrWortos család ház. 900 ^dó. kanyar 12mR Kód 690^7 (26119K) nm leiekkel, melekepoletekkel eladó kanyar 3.8 mR. Kód 42597 (23841 K)
Nagyrécsén 2. éves, 114 nm-es, 4+J félszobás, Iet5|erbeéplé$es. teraszos, garazsos. pnces, 2 fürdőszobás központi tuteses, iker család haz egy* tele, 1828 nm-es telekkel eladó rányár: 6 mR.
Kód 435/97. (23844 K)_________
Nk-n a Kelé* városrészben 2 szobás, 48 nm-es. kőzpontijűláses, vízóras, fekiiott, loHsztnS lakás eladó, kanyar 1,95 mR. Kod:
442/97 (23846 K)_\'_
Nk-án a belvároshoz közel 17 éves, 2+2 lélszobas, 2 fürdőszobás, 19) nm-es. 2 szintes. 2 garázsos, egyedi gázjöéses, bövihető család ház 570 nm-es teleikéi eladó vagy T i\\ 2 lakásra oserólhelo
Iránya 9 mR Köd 45*\'97 ( 24065K)__
Miklósién 100 nm-es. 3 szobás, egyed gázfűtéses családi ház mellélete^ 2Jp nm-es leiekkel eladód kanyar 4.6 mR Kód
Nk-n a pároshoz közel, ]80 nm-es, 4 szobás, igényesen lelüjlotl család haz 20 nm-es pncevel. garázzsal, terasszal, ks telekkel eladó. Kod 482/97. (25042 K) _
Nk-n a Rózsa utcában 2 szobás. 54 nm-es, központi lüléses 3 emeM.erkéryes. vizórás lakás eladó, kanyar: 1,8 mR Kód 497*7 (25141X)________
(25246K1
Nk-án a Zemplén utcában 3 szobás, 63 nm-es, vizórás, 2 erkélyes, redőnyös, fekiildl lakás eladó vagy 2+1 ül 1+2 félszobás lakásra cserétieto érlekegyezletéssel kanyar: 22 mR. Kód: Ö&W. (25247
K) _
Nk-án a betvároshoz köz.el, csendes utcában. 150 nm-es, 3+1 fél-szobás, 2 szintes 2 lürdoszobás család ház, ónaló, komfortos lakrésszel, garázzsal, pncevel. kis telekkel eladó Irányár: 15,5 mR Kod 543fc7 (252dgK)
Nk-n a belvároshoz közel. 67 nm:es. 3 szobás, 2 erkélyes, vizórás 5. emeleti központi IJeses lakás eladó Irányár 22 mH Kód:
55397 (25321 K)__^__
Miki isi a központjában 2 szobás, 60 nm-es. egyed gázfűtéses, kom-fcrtoe család ház melek épületi el. 720 nm-eslelekkel eladó kányár: 32 mR Kód 559/97 (25322 K)_________
Nk-án a belvárosban 2 szobás, 104 nnves, egyed gázfűtéses, étke-zÓs. galeriazhaló, első emeleíi lakás eladó Irányár 3.2 mR Kód:
483/9/(25476 K]_\'_
Nk-n a Városkapu krl-on 62 nm-es, 2+1 lélszobas^ erkék/es, vizórás 4 emeleti, megkrnéfl állapotú lakás eladó vagy ertékegyezletetsel keebbiakasracserelhetö Irányár: 2,15 mR. Kod 599flf (2^588X) Kiskanizsán 17 éves, 2+2 félszobás, 120 nm-es, Idtférbeépléses, garazsos család ház, 300 nm-es telekkel eladó Irányár: L2 mR. Kód: 564797¦(25591K) \'_
Palnban 9 évee, 105 nm-es, 3>2 létszcbá,s, letötórj»épléses, 2 für-doszobás, egyed központi fűtéses család sorház 20 nm-es ga-lazzsal, 200 nnves telekkel eladó. Irányár: 7 mR Kód 609*7
(25662 K)_\'_
Nk-n a belváros közelében, csendes helyen, új éplésű, 70 nm-es. 2*1 lélszobas. élkezos.cikorűteses, lelotén lakás szccpol támogatassa! elack) Irányár 5,1 mR Kód: ?27^7 (25766 K)__
Nk-n az épülő vásárcsarnok melletl, 74 nm-es, 1+3(ékzobás,cirko-fűtéses, erkélyes, nagy konyhás, letőtén lakás, kúlonáló prv:evel el-
adólranyar 5.5mR Kod 630/97. (25769K)________
Nk-an az északi vfészben. csendes, helyen 2+1 fébzgbás, 64 nni-es. erkélyes, vizórás, egyed gázfűtéses 1 emeleti lakás különálló pncevel. padásrésszel\' /0 nm-es konyhakerttel eladó, kányár: 3.5 mR. KódW97. (258éB K)
Soprcfl-Lóvérekpen, 2 szobás, 1 hetes (6éjszakás), szálloda apart-man, örökös üdülőhasználati ioga elacb Irányár 250 eR. Kod: 65f>97. (25889K)
Budapesten a Sas Ctub Hot eben 1 szobás, 1 hetes (6 éjszakás) wp~) ^diíóhasználali fog eladó. Irányár: i50 eR. Kód\' 647«7
N,k-n 49 nm-es, 2 szobás erkélyes, külön (ürdÓKobás központi fú-leses^reluxas, 6. emeleli lakás eladó, kanyar: 1.65 mH Kod: 659/97 (2595éK)
Nk-n.110 nm-es. 3 szobás, hallos, étkezős, nagy konyhás, egyed gázfűtéses család haz, 20 nm-es pncevel, 20 nm-es garázzsal, az udvarban különáló szoba + konyna lakrésszel, 540 nm-es telekkel
Nk-n az északi városrészben 82 nm-es, 3 szobás, egyed qazfűte-ses igényesen leki|itott és atalakloll teraszos, pncés, gvaaos társasházi lakás, kis telekkel elaota Irányár 6.8 mR Kód 691*7 (26120 K)_\' _
.___>. Irányár i
(2S957K) _
Nk-n a belvároshoz közel, csendes utcában, 250 nm-es, egyszintes, 4+2 lélszobas,. 2 halos, 2 különálló lakrésszé alaklcfl család ház, 120 nm-es műhelyei, aknás garázzsal, 580 nnves leiekkel eladó Kod: 66307 (2595SK)
NK-n a belvároshoz, közel. 48 nm-es, 1+1 felszobás, erkét/es, egye-d gázfűtéses v\'rzóras, pnoés,3 emeleti, lelúiitott lakás eladó Irany-
aXS mR. Kód: 692#7. (26^21 K)__
f/IMóslán 11 éves, 2jfl rim-e\\ 3 ^uiti- 7+! líJszobás. konyha + étkezős, egyed gázfűtéses, 2 werepkaryhás, erkóryes, leraszos, 2 fürgpszobasd. garazsos igényes kialaküású család ház, 2880 nm-es telekkel + parkösioll 7u«arral eladó, fanyar: 16 mR. Kód 694^7 (26122 K) _
Bánokszenlgyörgyön 3 szobás, egyed gázfűtéses, dupla garazsos család ház 40 nm-es pncevel, 60 nm-es üzlethelyiséggel, 1100 nnves leiekkei, 28 m-es lelekszelességge) eladó kanyar 2,8 mR
Kód: 686/97 (?6183 K)___\'_
Nagykanizsa-Szabadiegyen 2094 nm-es, 21 m széles lelek, ráköthető közmüvekkel eladó Ványár 1,6 mR Kod 620/97 (26184 K) Nk-án a Garay Jcárjao 2 szobás egyed gázfűtéses, vEÓrás, redő-nyös. 4. emeleti, kluno állapotú, felujtott Bkas, külön bejáratú szobákkal, telefonvonallal eladó. Irányár: 2,5 mR Kód: 615A7 (26185
Nk-án a Katonaréten 95nm-es.2szobás, teraszos család ház 2 ga-rázzsal, 0**37400 n.öl letekkel eladó kanyá 8,5 mR. Kod:
558*7. (261,6 K)______________________
Balatonkereszlúron 60 nm-es, 2 szintes. 2+2 )ébz,obis. koniíortos, 25 eves nyaraló 360 nm-es leiekkel eladó rányar: 3,5 mR, Kod:
546*7. (26187 K)__
Nk-n a Városkapu krt-Dn 3 szobás. 67 nm-es. 3. emeleti, központi fűtéses lakás eladó kányár. 2,4 mR Kód 702/97. (2623- K) Nk-n a Kodály utcában 10 emeletes épületben. 54 nm-es. 2 szobás 2 erkélyes. Központi lútéses lakás eladó kányár: 1,75 mR. Kod:
701*7 (26_33K)_\'_
Nk-n a Rózsa utcában 2 szobás. 56 nm alapterületű nagy konyhás. 2 erkélyes, vízórás, külön jürdőszobás. 3. emeleti |akás eladó va* 1+1 il 2 szobás, egyed fűtéses lakásra cseréneto kányár 2 mH
Kód 704*7 (26234X)______
harosberényben 90 nm-es, 3+1 félszobás, kp kazánfűléses. 2 szin-tes, étkezős, egy nyitott és egy zárt teraszos, erkéfyes, pincés, % fürdőszobás, 16 éves, társasházi lakás eladó vagy ért ékegyeztet essél egyed fűtéses, nagykanizsai 65 nm leletti lakásra cserérielö Irany-
aT3,3 mR. Kód- 715*7 (26278 K)__
Keszthelyen 863 nm-es éplési telek eladó Irányár 1,3 mR Kód:
711*7.(26279 K) _\'_
Nk-án a Zemplén utcában 6 emeleli, 3 szobás, 63 nm-es, 2 erké-fyes, vizórás, redőnyös, jaVÓjapozoJ, b álapotú lakás cserélt kony-Kabútorral eladó kányár 2 5 mR Kód 710Í97 (26280K) \' Zalakaroson 255 nm-es lelek eladó. Irányár: 800 eR. Kód 712*7. (26281 K)_
Nk-Bagdán 4566 nm-es gyumóbsos gazdasági épülettel eladó kanyar-1,4 mR Kód 714/37. (26282 K) ___
Nagykanizsán a belvároshoz közel 2 szobás, Mújlo*. 67 pnves, ecwéd gázfűtéses, komfortos család házrész 20 nm-es pncevel el-
ado Irányár 23 mR. Kód 680. (26283 K)______
Nk-án a Katonaréten 200 nm-es, 6 szobás, 2 szirtes, 2 konyhás, 2 —\'•ás, étkezős, $áí\'-" tcevel. 2 műn el
fürdőszobás, étkezős, erkélyes család haz 25 nm-es garázzsal, 20 rm-es pncevel. 2 muheU/el. 150 n öl leiekkel eladTKod 589. (26284 K)
Nk-n X. emelet\', nnves. vízórás U
Nk-n a Zemplén Gy. utcában 3 sjobas, 67 nnves 2 erkéryes. földszinti lakás uj korrynaajlcrral, szonyegpadókkal. fekijtott fürdoszo-bávaL iárólapozya krtüno álapotban 720*7\' (26341 K)___
Na.gykanizsa betyárosához közel, közös kapubejáróval, egyed gáz-lutóses, 2 kütónaHo család házrész kis telekkel eladó Az egy* 1 3paí+kcn
épületben, egyed gázfűléses, 1+1 lélszobas, 45 á^adTlrányár l.fmR Kód 719*7 ( 2634ÓK)
ládó. kányár: 23 mR. Kód:
fiával, furdö+WC-vel és kíalakithaló két Je/Őjén .-.L-vai. n nidinban nagy nappal, étkező, konyha, fürdő, WC kányár 6,5 mR. Kód 721/97. (26^42 K)_\'_
(25959
GARÁZS
Nk-án a bdvárosho2 kózel. 15 nm-es. udvari oarázs bérien joga el-
adó Itanyár 120 eR Kód: (2^260 K) *_
Nk-án a Kh V/észben 30 nm-es fiülietó ikergarázs, bevezelhetö vízzel aladó tányár: 1 mH. Kód: 56207. (25475 K)_
7ial97:(26283Kr______
BÉRLEMÉNYEK:
Nk-n a belvároshoz közel 62 nm-es, uzfetheryiséa szociális blokkal, 2 bejárattal 2 különálló üzletnek is bérbeadó Havi bereleti dí: 36 eR + AFA Köd:654/97.(259191^__
Nk-n a befvároi+ioz kózel, 140 nm-es, ü 75 nnves raktírhelysájek, szoaáís blokkal zárt udvaru parkolással bérbeadók. Havi berlelTdj 70 eR + ÁFA Kod Pl/97 (2592.1 K)
Olcsó Lakás Nagykanizsán. Egy szoba, konyha, fürdőszoba, egyedi fűtéses udvari lakás eladó Irányár: 1,1 mFl
Hird.sz: 30. (25325 K}_
Olcsó Lakás Nagykanizsán Csengery úlon 55 nm-es, 1 szoba, konyha, kamra, előszoba, fürdőszobás, egyedi fűtéses földszinti lakás eladó. Irányár: 1,4 mR. (25326 K) Lakás Nagykanizsán Hevesi úton 2 szobás, 48 nm-es, felújítót!, földszinti. lelelonos lakás Irányár: 2 mFl Hirdsz
54 (25328 K)_
Lakás Nagykanizsán Csengery ül elején, III emeleten 50 nm-es, egy szobás, egyedi fűtéses lakás eladó Irányár
2,4 mFt Hird.sz. 5/a. (25329 K)_
Lakás Nagykanizsán. Teleki u eleien, 8 emeleten, 2 szobás, 55 nm-es, központi fűtéses lakás eladó Irányár 2.1
mFl. Hird.sz: 47. (25330 K)_
Lakás Nagykanizsán. Liszt F. utcában, 4. emeleten, 2 szobás, 54 nm-es, központi fűtéses lelelonos lakás eladó. Irányár 2,2 mR. Hirdsz: 16+ garázs 650 eFl. (25331 K) Lakás Nagykanizsán Zemplén Gy utcában, 7 emeleten, 76 nm-es, nagy előszobával, 3 szobás, erkélyes, lomkamrás, központi fűtéses lakás eladó irányár: 2,35 mFt
Hirsz 34 (25332 K)_
Lakás Nagykanizsán Munkás utcában 1+2 félszobás, I emeleti, 57 nm-es eladó vagy kisebbre cserélhető Irányár
2,3 mFt Hirdsz 54 ( 25333 Kj_
Lakás Nagykanizsán Zemplén Gy. utcában 4 emeleten, 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, reluxás. telefonos, korszerű lakás eladó\'. Irányár. 2,55 mFt. Hirdsz: 18 ( 25334 K, Lakás Nagykanizsán Városkapuban 2+2 félszobás, étkezős, első emeleti, 68 nm-es, központi fűtéses, gondozott lakás. Irányár: 3 mFt. Hird.sz: 40. (25335 K) Lakás Nagykanizsán Piatan sor elején, első emeleli. 70 nm-es, lelujitott, 2 szobás, étkezős, egyedi fűtéses eladó.
Irányár: 3 mFt. Hirdsz 5 (25336 K)_
Lakás Nagykanizsán Hunyad utcában 80 nm-es, 2 emeleti, 2+2 felszobás, központi lútéses lakás 18 nm-es, garázzsal együtt eladó Irányár: 6,5 mR (25337 K)
Lakás Nagykanizsán Maori telepen kétszintes lársas házban, 110 nm-es, 4 szobás, összkomfortos házrész garázs-zsal. lárolóval eladó Irányár: 11 mFt Hird.sz 15. (25338
KJ_
Lakás Nagykanizsán. Csengery út elején 80 nm-es, és 3 komfortos, 3 szoba, előszoba, konyha, lúrdőszoba. kamra, pince, garázs, 240 nm-es, udvarrésszel Üzletnek irodának is alkalmas Irányár: 8,5 mFl Garázs nélkül 7.7 mFt,
Hird.sz: 69. (25366 K)_
Lakás Nagykanizsán. Sugár úlon 104 nm-es, 1 emeleti, 3 szobás, ebédŐs. külön WC, lürdöszoba, kamra, pince, osztatlan közös udvarrész, egyed fűtéses. Irányár 6 mFt Hird sz 70 (25367 Ki _
Lakás Nagykanizsán. Király utcán 108 nm-es. 1 emeleti, 2 szoba, előszoba, étkező, konyha, fürdőszoba, kamra, egyedi lútéses. parkettás lakás Galénázhalo, irodáknak. BTnek. KFT-nek. üzletnek. Irányár: 4 mFt Hird.sz. 74
!25542 KI_
Lakás Nagykanizsán. Levente utcai sorházban 5 szobás, fürdőszobás, 2 WC 125 nm-es, kétszintes lakás + garázs, pince. Irányár: 8 mFt Hird.sz: 71. (25543 K)_
Lakás Nagykanizsán a Teleki utcában. 35 nm-es. 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, felújítóit, udvari lakás Irányár: megegyezés szerint. Hird.sz: 73. (25544 K)
Eladó lakás. Berzsenyi úton 59 m-es, 2 szobás, erkélyes, padószŐnyeges, külön WC-s, kamrás lakás irányár: 2,2 mFl Hird sz.. 76, (25616 K)_
Eladó lakás 64 nm-es, 3 szobás, földszinti lakás, kél bejárattal üzletnek átalakítva eladó vagy bérbe vehető Hird sz
85.(26051 K)_
Eladó lakás 85 nm-es, 2+félszobás, földszinti előszobás, fürdő, külön WC, szinleliolásos, egyedi fűtéses, parkettás, járólapos lakás. Irányár: 3,5 mFt. Hird.sz. 86. (26052 K) Családiház Nagykanizsán. Szemere utcában közös udvarban, 2 lakásos i+télszobás, és egy 2 szobás, különálló lakással közös üveg terasszal eladó Irányár: 4 mFt. Hirdsz
49.(25339 K)_
Családiház Nagykanizsán. Sikátor utcában 2 szintes, 102 + 125 nm-es. 6 szobás, 2 fürdőszobás, aknás garázzsal eladó 1300 nm összterülettel, baromfi udvar és konyha-kertel Irányár: 14 mR. Hirdsz 20 ( 25340 K)_
Családiház Nagykanizsa Sánc Tetőtér beépítéssel 120 nm-es, 4 szobás. 2 fürdőszobás. 300 n-ól lelken Irányár:
6 mFl. Hird.sz: 26. (25342 K)______
Családiház Nagykanizsán. 150 n öl sarok lelken, 6 szobás, 2 fürdőszobás, 2 WC, 2 étkező, 2 műhely garázzsal több célú felhasználású, pl. panzió, irodaház. KFt-nek. Irányár 14 mFt. Hirdsz 53. (25343 K|_
Családiház Nagykanizsa-Palin 260 nm-es, kétszintes, 4 szoba. 2 fürdőszoba, 60 nm-es presszó, 20 nm erkély, 20 nm pince, engedélyezett vegyesbolt alapjai lerakva, nagy parkolási lehelőséggel Irányár 16 mFl Hird.sz: 50 (25344 K)_ \'_
Családiház Miklósfán 60 nm-es régi típusú lalusiház, 2 szobás lürdoszobás. 200 n-öl területtel Irányár 3 mFt
Hird sz 33 (25345 K)_
Családi haz Eszleregnyén Kétszobás, konyhás, fürdőszobás, gázas, víz, villany van. WC bent van Irányár 700 •Fl Hird.sz, 83 (26049 K)
Családi ház 2800 n-öl lelken, 120 nm-es, 4 szoba, előszoba, lürdoszobás, külön WC léi ház alall pince aknás garázs műhely kertben gyümölcsiák, gazdálkodásra ipari célra, vállalkozásra is alkalmas csaladiház Irányár 6 mFt
Hirdsz. 84. (26050 K)_
Családiház Keszthelyen Ikerház egyben is és megosztva is. 8 szoba. 2 konyha, 2 fürdő, 2 nappali, 4 WC, 2 zuhanyzó, garázs, egyedi fűtéses összkomfortos, eladó vagy ónálló battoni nyaralóra cserélhető kányár 10 mR. Egy-
ben 20 mFl Hirdsz 44 (25346 K)_
Nyaraló Zalakaroson. Üdültetés céljára alkalmas kétszintes, 6 kisebb szobával. 2 zuhanyzós fürdőszobával. 350 nm-es területiéi közművesítve, gáz a kapunál van Iránayr:
4,6 mFl. Hird.sz: 12. (25347 K)_¦
Családiház Szepelneken. 5 éve épüli, kétszobás, összkomfortos, 100 nm-es, garazsos egyedi gázfűtéses két te-
raszos. Irányár: 3,5 mR. Hird.sz: 58. (25348 K)_
Családiház Iharosberényben. 2 szintes, 5 szobás, erkélyes nagy teraszos, 100+70 nm-es, lürdoszobás, 2100 nm
lettel. Irányár- 5,5 mR. Hird sz- 34. (25349 K)_
Családiház Zalaujlakon Tetőtér beépítéses 4 szobás. 2 lürdoszobás. igényesen, megéptett, garazsos teljesen ú| családhaz kanyar 5,5 mFt Hirdsz. 35. (25350 K) Csaladiház Zalaújlakon Szcc pol kedvezmény igénybeve-helő. léikész állapotú családhaz 4 szobás. 2 fürdőszobás. 2000 nm osszlerulellel eladó Irányár 2,2 mFt Hird.sz- 6
(25351 K)_
Családiház Eszleregnyén 114 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás, központi fűtéses istállóval mellékhelyiségekkel 2200 nm területtel. Irányár: 2 mFl Hird.sz 19 (25352 K)
Családiház Nemesdéden 3 szobás, fürdőszobás, beépíthető tetőtérrel, 5 éve épüli új családi ház 4000 nm 1 ^-¦ hi-
tel. Irányár: 2,5 mFt. Hird.sz: 7. (25354 K)_
Családiház Pótöskén 80 nm-es alapterületű, 2 szobás, fürdőszobás, nagy nappali kamra pince, központi fűtéses, vegyes tüzelésű kaznnal, 200 n-ol leiekkel Irányár 1 6 mFl. Hirdsz 63. (25355 K)_
Családiház Nemesdéden. 120 nm-es. qonnan épúH 3 szobás, fürdőszobás, előszoba, kamra, leraszos család ház
Irányár 3 mR. Hird.sz 57. (25368 K)_
Csaladiház Iharosban 2 szoba konyhás, fürdőszobás, 100 nm-es. lakóterületlel, melléképületekkel 2554 nm Összterület rendezett családház eladó Irányár 1 mFl Hirdsz: 67
(25357 K)_
Családi ház, nyaraló Zalakaroson 800 m-es területen 140 m-es 5 szobás, konyhás, 2 lürdőszobáe, 2 WC-s galériás, nagy nappali, kp. luléses, vegyes tüzelési kazán, naqyte-rasz kábel lévé, csatornázott, parkosított udvar Üdülőnek, család háznak alkalmas Irányár 11 mFt Hird sz.. 77 (25614 K)_
Családi ház Kiskanizsán Kétlakásos, két különálló házzal 70+70 m-es. 2 szoba, hall, fürdőszobás, külön WC 400 n ól telekkel nagy üvegház fótisátor, melléképületek Iránv-
ar Külön 3,5 mFt. Hird sz 75. (25615 Ki_
Éptési telek Surdon 30 mater széles építési telek 1664 nm közművesített terület, ervenyes •pitési engedéllyel a haz alapja levan betonozva Irányár 650 eFt Hirdsz 51
(25358 Kj_
Építést lelek Pécsen Kismervolgyi úlon rendezelt kornye-zelben érvényes építési engedéllyel 840 nm-es közművesített területtel Irányár: 520 eR Hird sz: 30. (25359 K)
Építési lelek M agy a rs zeni mik I oson Az elágazóban koz-ponli helyen lő út mellett, 800 n-öl közművesített telek ipari célra is pl: üzemenyag töltő állomás, kamionos pihenő, étterem, vtz, villany van Irányár megegyezés szerml.
Hird sz: 62. (25360 K}_
Éplési telek Kacorlakon. 3224 nm-es lerulel szoba-kony-has tömésház, 1200 n-öl be van kerítve víz. villany, csatornázás, felszerelési tárgyakkal együtt kányár 700 eFt
Hird.sz: 61. (25361 K)_
Látóhegyen szŐIÖ gyümölcsös 800 n-öl területiéi, szőlő, gyümölcsös, málna, konyhakert, 30 nm lakóépület, alatta pinc«, vtz. villany van. Irányár 900 eFt Hirdsz 64
(25362 K)_
Szentgyorgyvári hegyen Ingatlan .ÉDENBEN" Fizetési könnyléssel 650 n-ól terület! 40 nm-es lakóházzal, szoba-konyha, pince, terasszal, gyűmólcslákkal. víz, villany, van és köves út. Irányár- 900 eR. Hirdsz 43 (25363 K) Csertői hegyen szőlő. 1200 n-öl lerületen kordonművelési szóTŐ |ó karban lévő présházzal, szoba-konyhás, kamrás pincével teljes felszereléssel Irányár 450 eFt Hird sz: 37
(25364 Kj__
öregförhencen szőlő 1100 n-ól lúgos szőlő gyümölcsössel lakható épülettel leljes (elszereléssel, termessel együtt vil-
lany van. Irányai 800 eFl Hirdsz: 65. (25365 K)_
| Hcsc lak,!-. 55 nm es, 2 szobás lürdosz- bás külön WC földszinti lakás a Liszt F utcában eladó Irányár 1 650
mFl Hsr. 80 ( 25848 K)_
Családi ház Eszleregnyén 2 szoba, konyha, kamrás, előszoba 1400 n.öl lefekkel, gyümölcsössel eladó Irányár
700 eFl Hird sz.: 79 (25849 K)_
Nagybagolai hegyen 223 n.öl bekerletl zártkerti ingatlan gyümölcsös és konyhakert eladó Irányár 210 ezer Ft
Hird sz.: 78. (25850 K)_
Lakás Nk. Zemplén Gy úton 67 nm-es, 3 szobás, III emeleti, 2 erkélyes. padószŐnyeges, vizórás. kp lútéses, lomkamrás lakás eladó Irányár 2.5 mR Hirdsz 81 (25851 K)
28
KANIZSA - Api*
1997. december 12.
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉS FELVEVŐ HELYE AZ AB-AEGON BIZTOSÍTÓ EPÜLETÉBEN
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakai, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK: »
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel,
értékbecslés, földmérés S
Az iroda nyitva tartása: munkanapokon 8-12; 13-16 óráig.
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9.
Jerikó buszmegálló közvetlen közelében! Parkolónál lévő ház sarokirodában.
Ingatlan értékbecslés.
Telje.skörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalan nyilvántartás, díjtalan L címkiadá.s, díjtalan bérbeadás. |
NYITVA: munkanapokon 9-12:
14-17 óráig. *
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, ELADÓ LAKÁSOKAT.
Városkapu körúton 2. emelelen 3 szobás, 67 nm-es. erkélyes, közponli fűtéses téliesen felújított lakás friss leslés-sel-mázolással új padlószönyeggel eladó Irányár: 2,75 mFl (L/254) Tel 93/310-504. (25165 K)
Kiskanizsán 4 szobás, 100 nm-es, tetőtérbe ép iléses, 17 éves családi ház garázzsal, 300 nm-es telekkel eladó Irányár: 5,1 mR (CS/150) Tel.. 93/310-504. (25416 K] Belvárosban 2 emeleten. 3+1 félszobás, 76 nm-es, étkezős, felújítod, szőnyegpadlós, központi fűtéses lakás eladó, vagy családi házra cserélhető értékegyeztetessel Irányár. 5,0 mR. (L/286) Tel - 93O10-504. (25563 K) Zemplén utcában 3 szobás, 64 nm-es, vizórás, járólapo-zotl, új szőnyegpadlós, igényesen felújíloll, 9. emeleli lakás eladó Irányár: 2,5 mR. (L/285). Tel.. 93/310-504 !25564 K)_
Corvin ulcában 3. emelelen 2+t Jélszobás, 61 nm-es, egyedi gazas, parkellás, lűköfcsempékkel, igényes burkolatokkal, márványlapokkal felújítva és átalaklva eladó. Irányár: 3,5 mFl (L/284) Tel.: -93/3tO-504-es lelelonon.
125565 K)_
Gyékényesí vasútállomás közvetlen közelében, közponli helyen, a bányaiéhoz 1.5 km-re. föúl mellett 1000 nm-es epíési telek eladó. Irányár: 680 eFt. (T06) (25800 K)
Palin-Újlelepen 2+3 félszobás, tetőtérbeépiléses sorházban 100 nm-es, teljesen felújított. cirkogejzires lakás igényes járólapokkal, parkellás földszinti szobákkal, új kony-habúlorral, garázzsal. 150 nm-es udvarral eladó. Irányár:
6,5 mFl (L/299) (25801 K)_
Szabadhegyen 923 nm-es építési lelek 1/3 részben beültetett. 170 cm-es luclenyőkkel, vízórával, villany-gáz bekölé-si lehetőséggel, eladó. Irányár: 1,65 mR. (T/25) (25805 K) Gyékényes közponljában 1,5 szobás. 70 nm-es, tégla lala-zatú parasztház nyári konyhával, faházzal, istállóval, pajtával 800 n.ól telekkel eladó Irányár: 1.5 mFl (CS/148) Tel 93/310-504. (25806 K)_
Gyékényesen, Tóul mellett 3 szobás, 120 nm-es, lelújitásra szoruló családi ház eladó irányár 2,0 mFt. (CS/113)
(25809 K)_
Kiskanizsán 7 éves, 4 szoba+nappalis, étkezős, 145 nm-es, 2 fürdőszobás, letőtérbeépítéses, kél, család részére is alkalmas család ház garázzsal, melléképülelekkel. 800 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 6,9 mFt. (CS/108) Tel.: 93/310-504 (25810 K)_
Pólerfai utcában 2 emeleten 1+2 félszobás, 55 nm-es. központi fűtéses, felújított lakás új szőnyegpadlókkal, ú| tapétákkal, jó állapotban eladó. Irányár: 2,6 mFt. i,L/305)
Tel : 93^310-504 (25909 K)_
Csokonai ulcában 2 szobás, egyedi fűtéses, parkettás, vizórás, redőnyös, felújítod, földszinti lakás eladó. Irányár: 2.4 mR. (L/290). Tel.: 93O10-504. (25912 K)_
Fő ufón 1. emelelen, patinás, felújított épületben 3 szobás, 90 nm-es. parkettás, egyedi fűtéses, galériás, jarólapozott lakás ú| gázkonvektorokkal eladó. Irányár: 5,5 mR. (L/306) (25962 K)_
Városkapu kőrúton 1. emeleten 2+2 félszobás. 67 nm-es, kp lütéses, szőnyegpadlós, vizórás. francia erkélyes lakás eladó. Irányáf* 2,9 mR+alatta garázs 700 «Fi, (L/314) (?5984 K)_
Attila utcában 1,5 szobás, 42 nm-es, egyedi (üléses, parkettás, vizórás. Iríssen festeti földszinti lakás eladó. lr.ir-,v¦
ár: 1,98 mFl. (L/313) (25985 K)_
Északi városrészben 2 szoba+amerikai konyhás 80 nm-es, nagyon igényesen felújított, egyedi módon átalakított sorházi lakás udvarral, előkerttel, aknás-pincés garázzsal el-adó. Irányár: 6,8 mR. Tel.: 93610-504. {L/320) (26096 K)
Kiskanizsán 4 szoba+nappalis 100 nm-es egyedi gázas, parkellás családi ház garázzsal, melléképülelekkel. 765 nm telekkel eladó. Irányár: 5 mFt. (CS/165) Tel.: 93/310-
Maori telepen 2 szobás. 75 nm-es, lelüjlofl családi házrész nagy üvegezett terasszal, kertlel, pincével, beépíthető tetőtérrel eladó. Irányár: 7.6 mR. (CS/166) Tel.: 93/310-
504. (26101 K)_
Városkapu körúton 2+2 félszobás, 68 nm-es, központi fű-lése, felúiüoll, vizórás, redőnyös, vállalkozás céljára közős lárolóhelyiséggel bóvíhelő földszinti lakás eladó, vagy 2 szobás, egyedi fűtéses lakásra cserélhető 2 em-ig, lr .in v
ár: 3,5mFl. (L/326) 93/310-504. (26214 K)_
Rózsa utcában 2 szobás, közponli fűtéses, szőnyegpadlós, 2 erkélyes, 3. emeleti lakás eladó, vagy 2+1 ill 1+2 félszobás tóldszinlire cserélhető. Irányár: 2,0 mFt. (L/091)
93/310-504. (26218 K)_
Bartók utcában 2 szobás, egyedi gazas. parkellás, erkélyes, jó állapotú, 4. emeleti lakás telefonvonallal együtt eladó Irányár: 2.25 mR (L/325) 93/310-504. (26219 K)
Belvárosban 7 éves épületben 3 szoba+nappalis, étkezős, 122 nm-es. parkettás, cirkolülóses, igényes belső kialakí-lású, 3. emeleti lakás nagy fürdőszobával, 2 WC-vel, nm-es erkéllyel, garázzsal eladó Irányár* 8,5 mFl. (L/169) 93/310-504. (26220 K)_
Sürgősen eladó 1 emeleti belvárosi. Irekventált helyen lévő 2 szobás, 91 nm-es, parkettás, egyedi gázas, galériáz-ható lakás Irányár: 2,98 mFt (L/293) 93/310-504. (26221
KJ_
Belvároshoz közel keresett utcában 3 szoba+hallos, étkezős. 110 nm-es, parkettás, alápincézett szépen felújított, kitűnő állapotban lévő - szigetelt - családi ház. 1 szoba konyhás udvari lakásai, garázzsal, 150 n-ol telekkel, parkosított udvarral eladó. Irányár; 12 mR. (Cs/169) 93/310-
504 (26222 K)_
Zalakarosban 2x21 nm-es, 1+2 félszobás, lürdőszobás 10 éves hólvógi haz 729 nm-es felekkel sürgősen eladó. Ára:
3,3 mR. 93/310-504. (26223 K)_
Északi városrészben 3 szobás, 105 nm alapterületű családi ház a (előtérben 1 szoba, fürdő- WC-vel, + kettő 6x4 m-es szerk.kész szobával, kb. 300 nm-es telekkel, 2 garázs-zsaJ eladó. Irányár: 9,5 mR. (Cs/163) 93/310-504. (26227
KJ_
Bagda-Fakos zártkerlben 2x65 nm-es, 2 szoba+nappalis, lürdőszobás, létől érbe épil ós es vállalkozásra is alkalmas u) hétvégi ház 2500 nm-es dupla leiekkel eladó Irányár; 3,5 mR 93/310-504. (26228 K)_.
Belvároshoz közel 3 lakásos lársasházban 4 szoba + étkezős, 2 lürdőszobás. 130 nm-es, szinleltolásos lakás garázzsal, pincével, 180 nm-es udvarral, kerttel, a lelőtérben kettő 70 %-os készültségü szobával eladó, vagy Zalakaro-si nyaralóra cserélhető. Irányár: 9,5 mFt. (L/331) 93Ű10-
504. (26325 K)_
Munkás utcában 2 szobás, 54 nm-es. egyedi gázas parkellás. erkélyes, vízórás, 4. emeleli lakás azonnal bekól-lözhelŐen eladó Ár: 2,2 mfi (L/336) 93/310-504 (26326
KJ_
Berzsenyi utcában 2 szobás, 54 nm-es, egyedi gázas, erkélyes, parkettás, megkímélt, jó állapolú 3. emeleli lakás eladó Irányár: 2,69 mFt + garázs. (L/335) 93/310-504.
(26327 K)_
Városkapu körúton 1. emeleten 2 szobás, 54 nm-es. szőnyegpadlós, kp (üléses, fr erkélyes, redőnyös, vizórás lakás átalakiloll konyhával eladó. Irányár: 2,2 mFt. (L/332)
93/310-504. (26328 K)_1
Szoc.pol kedvezménnyel eladó a K-i városrészben 2 emeleten 1 +2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, kp.fűléses lakás. Irányár: 3 mR, szoc.pol nélkül 2,4 mR (L/119)
93/310-504. (26329 K)_
Olajtelep közelében, zöldövezetben 2 szobás, 56 nm-es, parkellás, családi ház lelújíloll lelőszerkezellel, beépíthető tetőtérrel, a szuterénban kialakítod 1 szoba-konyhás, lürdőszobás, 50 nm-es lakással, garázzsal, 300 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 4,98 mR. (Cs/164) 93/310-504. (26330
KJ_
Kislakosi hegyen szépen felújított 60 nm-es, 1 szoba-konyhás, régi pince vezetékes vízzel, villannyal 6 éves gondozót! kordonos, jól termő szőlővel, gyümölcsfákkal, 3 gesztenyefával, kis akácos erdőrésszel, 1360 n-öl területlel el-adó, Irányár; 1,2 mR, (NY/55) 93/310-504. (26331 K) Attila ulcában 2. emelelen 1,5 szobás, 43 nm-es, egyedi gázas, parkettás, lr. erkélyes, D-i lekvésú lakás eladó.
Irányár: 2,0 mR. (L/329) 93/310-504. (26332 K)_
FŐ úton frekvenlált helyen 1+2 félszobás 63 nm-es parkettás, vizórás, redőnyös, erkélyes, jó állapotú 4. emeleti lakás úf konyhabúlorral eladó Irányár: 3.6 mFt. (L/327) 93/310-504. (26333 Kj_
Magyar ulcában 2 szobás, lürdőszobás, 75 nm-es parkettás, egyedi gázas. gondozóit, megkíméli családi ház pincevei, vállalkozásra is alkalmas 17 m széles 400 n-öl telekkel, eladó Irányár: 3,8 mFl. (CS/170). 93/310-504. (26334
K)_
Teleki ulcán 2 szobás, 60 nm-es, lelújüásra szoruló, vagy lebontható családi ház, hozzákapcsolódó 2 szobás, 50 nm-es épületrésszel, 514 nm-es (elekkel eladó. Irányár:
3,6 mR. (Cs/172) 93/310-504. (26335 K)_,
Dózsa Gy. ulcában vállalkozásra is alkalmas 5 szobás, 140 nm-es, 32 éves egyszintes, 2 generációs családi ház, 1 szoba-konyhás különálló lakással, 2 garázzsal, 22.m széles, 1100 nm-es (elekkel eladó. Irányár: 9,5 mFl. (CS/171) 93/310-504. (26336 K)
Zalakaroson 14 m széles, 704 nm-es belterületi (elek tervekkel, épíésí engedéllyel, a mellette lévő 28 m széles, 1200 nm-es telekkel, együtt, vagy külön is eladók. Ár: 1,0 mFl. ill. 1.8 mFt. (T/26) 93/310-504. (26337 K)
Nagyfakoson 3 szobás, nagykonyhás, spáizos, 1200 n.ól telkes családi ház eladó vagy Nkn lakásra cserélendő Víz van, fürdőszoba kialakítható. Garázs, gazdasági épületek vannak. Irányár:
1,7mR.Hiv. sz.. CS134. (24715 K)_
Pogányszentpélerén letőlérbeépiéses, 2 család külön lakhalasát biztosító családi haz 230 nm-es lakterülettel, pincével, garázzsal, melléképületekkel, 1400 n öl felekkel eladó Nk-i lakást beszámítok. Irányár: 3.7 mR Hív sz CS9S (?2991 Kj Zalakomárban 4 szobás, 2 lürdőszobás, tetőtérbeépiléses, gázfűtéses, cserépkályhás, 8 éves családi ház 2893 nm telken eladó. Irányár: 5,5 mR. Bútorokkal együtt 6 mR. Hsz.: CS116.
(23314 K)_
Zalakarosi hegyen lévő 1292 m-es lelek eladó Jelenleg szőlővel van betelepítve. Éplésre kiválóan alkalmas terület, villany, víz van és aszfaltos üt. Irányár: 800 000 Ft Hrv. sz.: NY01. (23657
KJ_
Miklósfán 74-ben épült, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, fürdőszobás, nagykonyhás, jó álapotú családi ház\'650 n.öl telekkel eladó A ház alali pince, a leken nyárikonyha, melléképületek
vannak. Irányár: 4 600000. Hsz.: CS122. (23855 K)_
Belvárosi 80 nm-es 3 szobás fürdőszobai kulon wc-s spájzos gázfűtéses, álmenyezetes, galériázhaló család ház jellegű lakás eladó. A lakás álalt boltíves pince. 12 nm-es garázs. 240 nm-es, udvarrész, padásbeépühető A házban 3 lakó lakja, tányér: 8,8
mR. Hiw.szám: Cs12B (24368 K)_
1292 nm-es lelek eladó a Zalakarosi hegyen Építésre akalmas, villany, víz megoldható, aszfaltos út van Irányár: 700.000 Ft.
Hiv.sz:NY 01.(24491 K) _
Szenlgyörgyvári hegy IV hegyhátán 6500 n-öl telek, gyümölcsfákkal, tégla héivégi házzal eladó A ház alápincézett, szintes, beton. Gazdasági épületekkel, lizelési kedvezménnyel eladó. Állandó lakóépületként is használhalo. (24492 K) 2+1 félszobás, IV emeletes házban lévő II emeleti összkomfortos, erkélyes, vizórás, redőnyös, reluxás, részben leJújiott lakás eladó a keleti városrészben Irányár 2,6 mFl. Hívsz: LAK 87. (24535 K)_
Zalakaroson-Behiáknál 450 nm-es, parkosiotl lelek a rajta lévő tégla, 3 szobás, lürdőszobás. teraszos, téliesített nyaralóval eladó Aszfaltozol! út van Irányár. 2 mR. H sz.:T39. (24717 K) Pusziamagyaródon 90 nm-es. 2 szobás, nagy konyhás, család ház gazdasági épületekkel, 1200 n öl telekkel eladó Irányár: 3 mR.H.sz:CS135. (24716 K)_
Galambokon a halasiénál 200 n.öl lelek a rajta lévő „cseh" 2 szobás, előteres, feraszos faházzal eladó. Fürdő kíalakühaló, víz, villany, aszfaltos út és horgászati lehelőség, nyaraltafási le-hetóségvan. Irányár: 1,1 mR.H.sz T37 (24719 K) Galamboki-halaslónál 260 n-öl lelek, közvetlen a vízparton 6x3-as hétvégi laházzal, panorámás lefüleltél eladó. Ve, vílany, asz-
fallos úl van. Irányár-1.3 mFl Hrv.sz; T38. (24809 K)_
Miklósién 49 nm-es helyiség bármilyen vállakózás céljára kíala-klható, 980.000 R-os irányáron eladó H sz CS13S. (24860 K-
2 szobás, 67 nm-es, fürdőszobás, spájzos család házrész Nk-án eladó. A lakás jó állapotú, vizórás, tetőtér és különálló pince tartozik hozzá. A lakás utcafronti. 4 lakó van. Irányár: 2,9 mR.
H.sz: CS137. (24861 K)_
öregförhénci-hegyen 940 n.öl terűlel. szoba-konyhás, teraszos, igényesen kialakítóit téglaépülettel eladó Villany, ciszterna van. Teljes felszereléssel és terméssel eladó. Irányár: 850.000 Ft H.sz:T41. (24863 K)_
2 szobás, 56 nm-es, egyed gázfűtéses, erkélyes, vizórás, redőnyös, hevederzáras, W. emelelen lévő lakás eladó a Keleli városrészben. Irányár 2,2 mR. Hiv.sz: LAK 201 (2538-, K..
3 szobás, összkomfortos, erkélyes, reluxás, külön lomkamrás lakás eladó a keleti városrészben a IV. emelelen, X. emeletes házban, rányár: 2,2 mFl. Hiv.sz\' LAK 92 (25389 K)_
Sáncban, szint+tetőtérbeépjtéses család ház 505 nöl telekkel eladó Irányár: 6,5 mFl Hív, sz.: C$61. (25189 K)_
3 szobás, Összkomlortos, X. emeletes házban lévő, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,2 mR. Hív sz : LAK92. (25190 K)
52 nm-es, belvárosi, új házban lévő, 2 szobás, erkélyes, egyed cirkogejzres (3 év garanciával) lakás eladó. Irányár: 3,6 mFf.
Hsz. LAK 205. (25675 K)_
2 szobás, 50 nm-es, 4 emelete;- házban lévő, 1 emeleti lakás egyed gázfüléses, vizórás, spájzos+tároló helyiségekkel eladó a K-i, reszten Irányár 2.4 mR Hsz LAK 206 (25676 K)
2+1 félszobás, igényesen lelújiott. egyed tervezésű konyha, erkélyes, reluxás, napellenzős, összkomlortos lakás eladó 4 eme-letes ház 3. emelelen Irányár 2,7 mR Hsz LAK 98 (25677 Kj
1+2 félszobás, összkomfortos, 4 emeletes házban az 1 emelelen lévő erkélyes, redőnyös, parkettás szobák, csempézett lürdőszobás lakás eladó a K-i v.részben. Irányár; 2,6 mFl Vidéki család házra cseréhelő, igény esetén. H.sz.: LAK 97 (25676 K) Zalakaros-Behiákon 3 szobás, fürdőszobás, teraszos, lerletl, lakhaló hétvégi ház 450 nm-es felekkel eladó. Irányár: 2 mR. Hiv.sz ; T 39. (25770 K)_
Galambokon 3 szobás, lürdőszobás, nagy konyhás, spájzos, redőnyös, gazdasági épületekkel, 400 n-öl telekkel család ház el-
adó, frányár: 6 mFl. Hiv.sz.: Cs 140 (25771 K)_
2 szobás, 4 emeieles. ház III emeletén lévő összkomfortos, erkélyes, redőnyös, nagy konyhás, spájzos. telefonos lakás eladó a Keleti városrészben Irányár: 3 mR Hív sz : 208 (25772 K) Zalakaroson 2 szintes, lelújitásra váró nyaraló eladó. Irányár: 3.5 mR. H.sz . T40. (25795 K)
Zalakaroson 200 n ol enitesi lelek eladó kesz tervrajzzal Irany-ár: 1 mR H.sz: T42. (25796 K)_
Nk. északi v.részében építési telek .340 nm-es, eladó A telken pajta és istallo található Irányár: 3,2 mR. Hsz : T43 (25797 K)
1 szobás, összkomfortos, lel|esen felújított, erkélyes, löldszinli lakás eladó a keleli v.részben. kányár: 1,6 mR. Hsz :L38 (25798
KJ_
Berzsenyi ulcában 2 szobás, egyed gázfűtéses. 2 emeleten levő, lelelonos, letújitott lakás pincerésszel eladó Irányár 3 mR Hsz.:LAK209. (25799K)_
120 nm-es család ház eladó Kiskanizsán 4 szobás, nappalis, nagv konyhás, qarázsos, egyed gázas, 765 nm-es leiekkel el-
ado. Irányár 5,2 mR. Hívsz.: Cs 141, (26104 Kj_
3 szobás, 82 nm-es lársasházjellegű család ház. 80 nm-es udvarral, garázzsal, gázfűtéssel teljes lelújíottan eladó az Északi városrészben. Hiv.szám: LAK 103. Irányár: 6,8 mR. (26105 K)
2 szobás, összkomfortos teljes lefújlofl 56 nm-es. erkélyes, vízórás, lelelonos lakás eladó a belvároshoz közei lakótelepen Irányár- 2,25 mR. Hw.szam: 212. (26106 K)_
2 szobás, összkomlortos, vizórás, redőnyös, fV. emeieles ház III emeletén lévő erkélyes lakás eladó Irányár; 2.15 mR
Hív szám LAK 211 (26107 K)_
Zalakaroson epiési lelek eladó késztervrajzzal. a telek 200 n-öf Irányár 1 mR. Hív szám: T 42. (261Q7K)_
67 nm-es. összkomfortos 3 szobás, lekijlott, 4. emeieles házban az első emelelen lévő telefonos, új konyhabúloros lakás el-adó. Irányár 2,9 mR. Hiv.sz.: LAK 99. (26108 K)_
¦62 nm-es, teljes felújításra szoruló lakás eladó 4 em. házban a IV. emelelen Irányár; 1,7 mR. (26109 K}
1 szobás, egyed gázfűtéses, 3 emeleti, lelelonos, erkélyes, parkellás lakás eladó a déli városrészben Irányár 1.8 mR Hív szám. L39. (26175 K)_
Belvárosinak mondiate lakótelepen 2 szobás, erkélyes, vizoras, redőnyös, étkezős, összkomfortos lakás eladó Irányár: 2,3 mFt Hív szám. LAK 214. (26176 K)_
2 szobás lakás + a lakásban kialakított üzlet eladó a K i vrész-
ben. Irányár 2,2 mR Hív, szám LAK 213. (26177 K)_
2 szobás, összkomfortos, erkélyes, vizórás. 56 nm-es. teljesen felújított, belvároshoz közeli. 2 emelelen levő lakás eladó Irány-ar 2,25 mFt Hiv: LAK 212 (26178 K)_
2 szobás, összkomfortos, 4 emeieles ház 3. emeletén levő, jó állapotú, erkélyes, vizórás, telefonos lakás sürgősen eladó a K-i városrészben Irányár: 2 mFl. Hív, szám LAK 211 (26179 K) 1+2 félszobás, felújított, reluxás, vizórás, telefonos, összkomfortos, IV. emeletes házban a 2. emeleten lévő lakás eladó Irány-ar. 2,5 mR. Hiv. sz. LAK 103. (26180 K)_
Belvárosi, 2 szobás, 91 nm-es, egyed gázas, parkettás, étkezős lakás eladó kedvező áron Irányár- 3 mR. LAK 193. (26182 K)
1+2 félszobás, IV. emeleti ház 4 emelelen lévő összkomfortos, vizórás, kilépős lakás eladó vagy család házra cserélendő Nagykanizsán vagy kornyékén, "irányár: 2,2 mR LAK104 (26242 K) _
2+1 félszobás, összkomfortos, erkélyes, 4. emeleli, jó állapolú lakás ealdó a K-i v.részben Irányár 2,2 mR. Hiv sz.: LAK85 (26243 K)__
3 szobás, 1. emeleti lakás 4 emeletes házban teljesen lelújlol-tan eladó. Irányár: 2,9 mR. Hiv. sz.: LAK 99. (26244 K) Bajosán 3 szobás, teljesen új lürdőszobás, (ekijitott család ház eladó vagy Nk-i 3\'szobás, 4. erti házi lakásra cserélendő\' erté-kegyezt el essél. Irányár; 5 mFt Hrv. sz; CS143 (26245 K) Pátróban 2 szobás, felújioft. fürdőszobás. 4000 nmleikescsala-d ház + udvari házrésszel eladó. Irányár\' 1,6 mR fizetési könny lés megoldható. Hiv. sz.: CS144. (26246 K)
3 szobás, 110 nm-es, gázfűtéses, garázsos, leraszos. 120 n.öl lelkes, parkoskor), udvaros család ház eladó vaoy zalakarosi nyaralóra cserélendő Irányár 12 mR H sz C$142 (26247 K) Keleti városrészben lakás + kialakítod üzletlel eladó. Irányár- 2,2
mR. LAK213. (26248 K)_
2 szobás, összkomfortos, X emeletes házban lévő, 2. emeleti, erkélyes, nagy előszobás lakás eladó Irányár: 1,8 mR
Hrv. 1AK215. (26249 K)_
Zalakaro\'-on 200 n ol ket ut" át ól fk> l\'.-i epflesi lelek adó fányai 1,2 mR Hívsz. T42 126250 Ki___
1+2 félszobás, 4. emeleli ház I. emelelen lévő, Összkomfortos, erkélyes, vizórás, külön lomkamrás, spájzos, redőnyös lakás el-adó a K-i v részben kanyar 2,3 mR. Hiv.sz.:LAK78 (26251 K) Belvárost, 91 nm-es, egyed gázfűtéses, ebédös. 2 szobás lakás sürgősen, kedvező áron eladó. Irányár: 3 mR Hiv sz LAK 193 (26252 K)__
ALBÉRLET:
1 szobás, bútorozatlan lakás 15.000 R + rezsi; 2 szobás, bútorozatlan lakás 20.000 Fl + víz, vilany. 2 szobás, bútorozatlan, gázas család ház 15.000 R + rezsi, 4 szobás, búlorzatlan, bel-
\' városi lakás 30.000 R+rezsi djórt, valamint szobák közös lürdo-szoba ós konyha használattal kiadók 8 000-15 000 R-iq (26253 KJ_
GARÁZS;
Aknás garázs eladó a Munkás üli garazssoron. Irányár: 500 000 R. Érd.: 93/320-111 (26254 K)_
2 szobás, 61 nm-es, IV emeleti ház 2. emeletén lévő 2 erkélyes, összkomlortos, lelelonos. lelújitotl, vízórás lakás eladó a keleti városrészben. Irányár 2,1 mR. Hiv.sz : 216LAK (26264 K)
1997. december 12.
KANIZSA - ?p*
29
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991-ben. TELJESKÖR Ü LEBONYOLÍTÁS
Untalan számítógépes nyilvántartás. OötaLaii hirdetés
Díjtalan cf nikíadá.s, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés
Szerződés jogszabályok: szerint. 6 éves szakmai tapasztalat.
NYITVA: munkanapokon 8-17 óráig
312-058
„A mi sikerülik: ha Önnek sikerül!"
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505
(Teleki utca első négy emelete.\'; házának földszintjén, a Napsugár Presszó hát.só bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA. Keresünk eladó önkormányzati lakásokat. Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig, szombaton 10.00-12.00-ig.
Sáncban eladó 11 éves, 120 nm-es, 1 szint + tetőteres, 5 szobás, gázfűtésű, erkélyes, ledett teraszos, igényes családi ház, csatornázva, ipari árammal ellátva, 600 nm-es, bekerített telken. Az épület alsó szintlén 3 szoba, a tetőtérben 2 szerkezetkész szoba található. A télken egy 11 x 9 méteres, különálló, szerkezetkész épület áll, 2 garázzsal, felettük lakrésszel. Irányár: 9 mFt. Hiv.szám: SIKER 2107. (26076 K)
Kiskanizsán családi ház eladó, 1 szint + tetőteres, 96 + 65 nm-es, 2 szoba-nappalis + 1 szobás, az alsó és a felső szinten 2 külön bejáratú lakrésszel, erkéllyel. Telefonnal, kábeltévével, csatornabekötéssel, 3 fázisú árammal, műhellyel, garázsai, hőszigetelt falakkal, szigetelt padlástérrel, 519 nm-es, bekerített telekkel. Irányár: 6 mFl. Hiv.szám: SIKER 2109. {26078 K) ¦ 1. emeleti, 3 szobás, 95 nm-es, galériás, vízórás, kiépített teleion von állal rendelkező, mindhárom szobában kábeltévés, kőris parkettázott, tapétázott, új kon-vektoros, nagy pincerekeszes, tehermentes lakás, Nk. szívében eladó. Irányár: 5,5 mR Hiv.szám: Sl-
KER 2118. (26085 K)_
Rigó-hegyen, Galambokon eladó 3604 nm-es, zárt-kerb ingatlan,melyből 2298 nm szántó, 1000 db fenyővel, 729 nm rét és út, 30 db gyümölcslával, 577 nm pedig lugasszőlő. A telken 2 szintes, kb. 15 éves épület, az alsó szinten borospincével, présházzal, a felső szinten 1 szoba-konyhával, terasszal, beépíthető tetőtérrel, az épületben villannyal. A terület sík, jól művelhető, tehermentes. Irányár: 650 eFt. Hiv. szám:
SIKER 2119. (26158 K)_
Család ház Nk. északi városrészében, 4+2 szobás, 130 nm-es, 2 erkélyes, teraszos, telefonos, kábeltévés, pincével, garázzsal, 150 nm-es telekkel, gyümölcsfákkal eladó. Irányár: 9,5 mFt. Vagy cserélhető karosi ingatlanra, értékegyeztetéssel. Hiv. szám: SIKER 2120. (26159 K)_
Lakás eladó Nk. keleti városrészében, 2 szobás, 57 nm-es, erkélyes, redőnyös, központi fűtésű, vízórás, kábeltévés, szőnyegpadlós, tapétázott, liftes, 10. emeleti, új tetőszigeteléssel. Irányár: 1,8 mFt. Hiv.
szám: SIKER 2121. (26160 K)_
Egyedi gázfűtésű, 2 szobás, 49 nm-es, 4, emeleti, 4 emeletes tégla épületben lévő, vizórás, telefonos, kábeltévés, parkettázott, tapétázott lakás, új konyhabútorral, új tűzhellyel, új mosdóval, új, fagyálló taposó-val és csempével. Nk. északi városrészében eladó. Irányár: 2,4 mFt. Hiv. szám: SIKER 2122. (26161 K) Kiskanizsán eladó családi ház, 1 szintes, 3 szoba-konyhás, fürdőszobás, 9 éves, tégla falazatú, gázfűtéses, teraszos, szőnyegpadlós, festett falú, kívül vakolatlan, nagy telekkel. Irányár: 5,5 mFt. Hiv. szám: Sl-
KER 2123. (26162 K)_
Lakás eladó Nk. keleti városrészében, 3 szobás, 67 nm-es, franciaerkélyes (kilépŐs), 2. emeleti, 4 emeletes épületben lévő, központi fűtésű, vizórás, minden szobában kiépített telefonvonallal és kábeltévével, új szőnyegpadlóval, festett falakkal, az előszobában beépített szekrénnyel, keleti és déli fekvéssel, reluxával, tehermentesen, tartozásmentes épületben. Irányár: 2,9 mFt. Hiv. szám: SIKER 2124. (26163 K) Lakás eladó Nk. belvárosának közelében, a Fő úttól délre, 1, emeleti, 2 szobás, 53 nm-es, egyedi gázfűtésű, telefonos, parkettázott, festett falú, kábeltévés, felújított. Irányár: 3,1 mFt, Hiv. szám: SIKER 2125. (26164 K)_
Lakás eladó Nk. keleb városrészében, 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, 3. emeleti, 4 emeletes épületben lévő, központi fűtésű, vizórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, szőnyegpadlós, tapétázott, redődnyös, járólapozott, csempézett. Irányár: 2 mFt. Hiv. szám: Sl-KER 2126. (26165 K)_
Csörnyeföldőn eladó 17 éves, 3 szintes pinceépület, konyhával, zuhanyzóval, nappalival, hálófülkével, terasszal, borospincével, 2 padlásszobával, teljes felszereléssel, 11 hordóval, faragott nagy préssel, villannyal, fatüzeléssel, ciszternával, 1597 nm szőlővel és 852 nm gyümölcsössel, 40 db, 7-8 méteres tujá-val. Vlz, gáz, telefon beköthető. Irányár: 3 mFt.
Hiv.szám: SIKER 2127 (26229 K)_
Csurgón 4 szobás, 85 nm-es, teraszos, tégla falazatú, vegyestúzelésű, alápincézett családi ház, félkész fürdőszobával, 1700 nm-es telekkel eladó. Irányár:
1,65 mFt. Hiv.szám: SIKER 2128. {26230 K)_
Bán ok szentgyörgy Ön eladó teljesen felújított, 60 éves, 1 szintes, cseréptetős, 2 szoba-konyhás, fürdőszo-
bás, 70 nm-es, konvektoros gázfűtésű, kábeltévés, szélfogós, meszelt falú, beton padlózatú, jól szigetelt családi ház, 1000 nm-es, részben bekerített, műveletlen telken, tehermentesen. Irányár: 1,55 mFt. Hiv. sz.:
SIKER 2129. {26265 K)_
Letenyén eladó családi ház, 1 szoba-konyhás, fürdőszobás, 65 nm-es, beton alap-zatú, tégla falazatú, konvektoros gázfűtésű, 40 éves. A telek 1000 nm-es, bekerített, az utcafronton 40 méter széles, második ház épftésre is alkalmas. Irányár: 1,45 mFt. Hiv.sz.:
SIKER 2130. (26266 K)_
Lakás eladó Nk. K-i v,részében, 3 szobás, 63 nm-es, 2 erkélyes, redőnyös, kp. fűtésű, vízórás, telefonos, kábeltévés, szőnyegpadlós, tapétázott, járólapozott, beépített szekrényes, új konyhabútorra! rendelkező, lomkamrás, liftes, 6.-emeleti. Irányár: 2,6 mFt.
Hiv.sz.: SIKER 2131. (26267 K)_
Platán soron 1,5 szobás, gázfűtéses, 3. emeleti lakás eladó. Ára: 1,85 mFt. Hiv.sz.: SIKER 2132. {26268 K) 1. emeleti, 2 szobás, 55 nm-es, franciaerkaélyes (ki-lépős), kp. fűtésű, vizórás, telefonos, kábeltévéi, redőnyös, szőnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes lakás eladó 4 emeletes épületben, Nk. keleti városrészében. Irányár: 2,2 mFt. Hiv.sz.: SIKER 2133. (26269 K)_
Egyedi gázfűtésű, 1,5 szobás, erkélyes, 48 nm-es, 3. emeleti, vizórás, telefonos, kábeltévés, beépített szekrényes, parkettázott lakás eladó Nk. belvárosában. Irányár: 2,65 mFt. Hiv.szám: SIKER 2134. (26270 K)_
Kiskanizsán eladó 3 szobás, 90 nm-es, teraszos, 25 éves, tégla falazatú, déli fekvésű, telefonos, aknás garázzsal rendelkező családi ház, 1000 n.öles, 20 méter széles telekkel. Irányár: 6,8 mFt. Hiv.sz.: Sl-
KER 2135. (26271 K)_
Kiskanizsán eladó 1 színt+tetőteres, 4 szobás, 90 nm-es, teraszos, tégla falazatú, 7 éves, gázfűtéses, telefonos családi ház, garázzsal, műhellyel, 700 n.öl telekkel. Irányár: 8,5 mFt. Hiv.szám: SIKER 2136.
(26272 K)_
Zalakarosban eladó 240 n-öl zártkerti ingatlan, 20 éves, 2 szintes épülettel, az alsó szinten pincével, konyhával, étkezővel, fent szobával, terasszal, az épületben villannyal, a telken vízzel, gyümölcsfákkal, tehermentesen. Irányár: 1,3 mFt. Hiv.szám: SIEKR
2137. (26305 K)_
1. emeleti, 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, központi fű tésű, vizórás, kábeltévés, beépített szekrényes, szőnyegpadlós, tapétázott, déli fekvésű, 4 emeletes épü létben lévő, azonnal beköltözhető lakás eladó, Nk keleti városrészében. Irányár: 1,95 mFt. Hiv.szám: Sl
KER 2138. (26306 K)_
1. emeleti, 2 szobás, 47 nm-es, redőnyös, központi fűtésű, 4 emeletes épületben lévő lakás, Nk. keleti városrészében eladó. Irányár: 1,95 mFt. Hiv.szám:
SIKER 2139. (26307 K)_
Lakás eladó Nk. szívében, 3 szobás, 72 nm-es, erkélyes, 9 éves, egyedi drkogejzír fűtésű, vízórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, kábeltévés, reluxás, 2 szobában szőnyegpadlós, 1 szobában parkettázott, tapétázott, tehermentes. Irányár: 5 mFt. Hiv.szám: Sl-
KER 2140. (26308 K)_
Kiskanizsán eladó 2 szintes, 4 szoba - hallos, Összesen 136 nm-es, 19 éves családi ház, telefonnal, épület alatt garázzsal, melléképületekkel, 150 n-öl telekkel. Irányár: 8,7 mFt. Hiv.szám: SIKER 2142. (26309
K»_
GARÁZS:
Garázs eladó a Kaposvári út közelében, garázssorban, tégla épületben, akna nélkül, új ajtóval, kerítéssel lezárt területen. Irányár: 450 eFt. Fizetési könnyt-tés lehetséges. Hiv.szám: SIKER 2142 (26310 K)
ALBÉRLETEK:
Kiadó 1. emeleti, 1+3 félszobás, 76 nm-es, bútorozott, egyedi cirkofűtésű, telefonos, szép lakás Nk, belvárosában. Bérleli díj: 40.000 Ft+rezsi/hó,
Hiv.szám: SIKER A/361. (26274 K)_
Kiskanizsán kiadó 1 szint + tetőteres, 4 szobás, 90 nm-es, teraszos, tégla falazatú, 7 éves, gázfűtéses, telefonos családi ház, garázzsal, műhellyel, 700 n.ÖI telekkel. Bérleti dlj: 30 eFt+garázs 5 eFt+rezsi/hó. Hiv.szám: SIKER A/362. (26275 K)_
Keresünk Nk-án és környékén egyedi lülésü lakásokai, lelkekel, családiházakat, önkormányzati lakásokat. Nálunk a közvelítói díj csak az irányár 1%-a Megtalál bennünkel a Teleki u első 4-emeletes házának löidszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben (11385 K) Nk-n (CSE 197) belvárosban 2 szinles, 4 szcbas. 2 nappalis, kb. 200 nm-es családi ház garázzsal, műhelfye!, 100 n-ól területiéi azonnal eladó. Irányár: 22 mFl. (25117 K) Nk-n (LE 410) belvároshoz közel 2 szobás, 60 nm-es, eoyedi (üléses, vízórás. erkélyes, III. emeleli lakás eladó
lrany.ii 3,* mR !L51 Is K. _
\'Nk-n (LE 409) belvárosban 2 szobás, 104 nm-es, egyedi (üléses, étkezős, I. emeleti lakás eladó vagy családi házra cserélhető kanyar- 3 mFl [25119 Kj Nk-n (LE 106) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es, közponli lűléses, vizórás, tízemeletesben levo lakás, 1,5 szo-
bás lakásra cserélhető. (25121 K)_
Nk-n (LE 418) belvárosban 104 nm-es, 3 szobás, ebédlós, egyedi fűtéses, parkettás, felújított lakás eladó vagy kisebb (1,5 - 2 szobás) lakásra cserélhető. Irányár: 4,6 mFt.
(25124 K)_
Nk-n (LE 417) belvároshoz közel 1 szobás, 35 nm-es, egyedi lűléses, vízórás, parkettás, udvari lakás kis kertiéi. 2 db faházzal együtt eladó Irányár 1,6 mFl (25125 K)
Nk-hoz (CSE198) közel kb 100 m-és, 2 szobás családi ház nagy leiekkel, garázzsal eladó Irányár: 4,5 mFt
{25244 K)_
Balalon déli partján (CSE199) 58 m-es, 2 szobás, nappalis, 2 szintes, nem teljesen kész (kb. 70%-os) ikervilla lele 100 n.öl leiekkel azonnal eladó. Irányár: 5,5 mFl. (25245
KJ_
Nk-n (CSE 201) belvároshoz közel 2 szintes családi ház
286 n-öl telekkel eladó. Irányár: 6 mR. (25312 K)_
Nk-n (LE 430) K-i városrészben 2,5 szobás, 62 nm-es, közponli fűtéses, vízórás, lelújílotl, II. emeleli lakás eladó
Irányár: 2.7 mR. (25750 K)_
NK-n (LE 429) K-i városrészben 2,5 szobás, 63 nm-es, közponli fűtéses, felújított, II. emeleti lakás eladó vagy családi házra cserélhető. Irányár 2.85 mFl (25751 K) Nk-hoz közel (TE 102) 250 n-öl lelek, épületiéi, pincével, szőlővel, felszereléssel együtt eladó Irányár: 850.000,-Fl.
(25753 K)_
Nk-lól (CSE 203) 19 km-re 2 szoba, hallos, lelelonos családi ház nagy pincével, 2500-3000 nm-es lelken, 1 szoba, konyhás melléképülettel, istállóval, nyári konyhával eladó vagy nagykanizsai lakásra cserélhető. Minden megoldás érdekel Irányár: 1.8 mFl (?5756 K) Nk-lól (CSE 9) 10 km-re 200 nm-es, 4 szobás, 2 szinles, egyedi központi fűtéses családi ház garázzsal, 1200 n-öl parkosíotl leiekkel eladó. Irányár: 7 mFl. (25757 K) Rába partján (CSE 204) levő hétvégi ház, nyaralóövezel-ben, csendes helyen eladó. Irányár: 3 mR (25758 K)
Szenlgyörgyvári hegyen (TE 104) 2 sobás. 40 nm-es csaláá ház jellegű épület, 600 n-ÖJ leiekkel eladó vagy Nagykanizsán 1 szobás, udvari lakásra cserélhelŐ. Irányár: 1,2
mFl. (25759 K)_
Nk-n (LE 424) belvárosban 1 szobás, 30 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás, I. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,6 mFt.
(25760 K)_
Nk-tól (TE 105) 10 km-re 1500 n-Öl felek, szőlő, szánló, erdő, fenyőfákkal, épületlel, építőanyaggal együtt eladó.
Irányár: 700.000.-Ft (25763 K)_
Nk-án (CSE206) É-i v.részben 3 szobás családi ház kocsibejáróval, lelek nélkül eladó. Irányár: 2,5 mR. (25840 K)
Nk-án (CSE205) 2 szobás, kb. 75 nm-es, felújítóit családi ház 100 n.öl telekkel eladó Irányár: 3,8 mFl. (25841
KJ_
Nk-n (CSE207) 4 szoba, nappalis, kb. 120-130 nm-es családi ház műhellyel, garázzsal, melléképületekkel, 770 nm-es leiekkel eladó vagy nagykanizsai lakásra cserélhe-
15. Irányár: 5,2 mR. (25843 K)_
Miklóslán (CSE202) 2 szobás családi ház eladó Irányár:
3,55 mFl. (25844 K)_
Nk-án (LE431) belvároshoz közel 3 szobás, udvari lakás garázzsal eladó. Irányár: 6 mFl. (25845 K) Győrben {CSE200) 220 nm-es, 2 szintes, 4 szoba, nappalis, családi ház garázzsal, melléképülettel, 220 n.öl telek-kel eladó, Irányár 12 mFt. (25846 K)_
Nk-n (LE 225) É-i városrésézben 2 szobás, 67 nm-es, egyedi lűléses. ulcafronti udvari lakás eladó. Irányár: 2,3
mFl. (25916 K)_
Nk-n (LE 437) 2+3 félszobás. 100 nm-es, 2 szintes, egyedi közponli lűléses, vízórás, sorházi lakás 450 nm-es telekkel és garázzsal eladó vagy lakásra cserélhető. Irányár: 7,4 mFt (25948 K)
Nk-n (LE 432) azonnal eladó 1.5 szobás, kb. 50 nm-es, udvari lakás az É-i városrészben Irányár: 1,15 mFl
(25949 K)_
Nk-lól {CSE 208) 15 km-re 5 szobás, 120-130 nm-es családi ház. 2100 nm-es leiekkel, garázzsal, melléképületekkel eladó Gazdálkodáshoz kiválóan alkalmas
Irányár: 2,6 mR. (25951 K)_
Nk-án (CSE209) É-i v.részben 170 nm-es, 6 szobás családi haz zárt udvarral eladó Irányár: 9,5 mR (26026 K)
Nk-án (LE117) K-i v.részben 2 szobás, 54 m-es, egyedi fűtéses, vizórás, lelújtott, III emeleti lakás eladó vagy kisebbre cserélhelŐ. Irányár: 2,6 mR (26028 K)
Nk-tól (CSE210) 10 km-re 52 m-es, 2 szobás, egyedi lűléses, összkomlortos családi ház, szép környezetben 12 m-es melléképülettel, 1341 m-es lelken, amely megoszlhaló épiésí telekre, eladó vagy nagykanizsai lakásra . i=flfi--ló. Irányár: 2 mFl. (26029 K)_
Nk-án (LE440) belvárosban 2 szobás. 57 m-es, egyedi fűtéses, parkellás. erkélyes, jó állapotban lévő. III. emeled lakás garázzsal egyűlt eladó Irányár: 2,8 mFl+garázs
900.000 mFl. (26030 K)_
Nk-n (LE442) K-i v.részében 60 nm-es, 2 szobás, közponli lűléses. vizórás, 2 erkélyes 4 emeleti lakás eladó Irány
ár: 1,65 mFl. (26167 mFt)_
Nk-én (LE443) K-i v.részben 3 szobás. 67 nm-es, központi lűléses, teljesen lelújitotl, 2 erkélyes, lelelonos, I emeleli lakás eladó vagy családi házra cserélhelŐ Irányár\' 2.9
mFl (26166 K)_
Nk-n (CSE212) É-i v.részben 3 szobás, 110 nm-es, étkezős, teljesen felújított, családi ház aknás garázzsal, 1 szobás, 30 nm-es, lakhaló melléképületlel, 150 n.ól telekkel, parkosiott udvarral eladó. Irányár: 12 mFt. (26169 K)
Nk-n (LE444) É-i v.részben 83 nm-es, 3 szobás, eoyedi fűtéses, teljesen felújított társasház garázzsal, udvarral, kerttel eladó vagy más mgallanra cserélhető kanyar- 6,8
mFl. (26170 K)_
Nk-n (LE47) É-K-i v.részben 1+3 félszobás, 74 nm-es, egyedi közponli lűléses, III. emeleli lakás eladó vagy csa-
ládi házra cserélhető. Irányár: 4,1 mFt. (26171 K)_
Nk-n (LE445) K-i v.részben 2 szobás, 53 nm-es, 2 erkélyes, étkezős, központi fűtéses, vízórás, telefonos lakás lízemeletes épületben eladó Irányár: 1,85 mFl (26172 K) Nk-n (LE446) K-i v.részben 2 szobás, 54 nm-es. egyedi fűtéses, vizórás, parkettás, erkélyes. 4 emeleli lakás eladó Irányár 2.2 mFl (26173 K)__
Nk-n (LE 449) D-i városrészben 1 szobás, 40 nm-es, |ó ál-lapolban lévő udvart lakás eladó vagy elcserélhető. Irány-
ár: 1,4 mR. (26311 K)_
Gyékényesen (NYE 34) a ló mellett nyaraló eladó. Irányéi.
3 mFt. (26312 K)_
Nk-hoz (CSE 214) közel 3 szobás, 60 nm-es, egyed közponli lűréses családi ház 500 n-öl telekkel eladó vagy nagykanizsai lakásra cserélhelŐ. Irányár: 3,5 mFl. (26313
KJ_
Keszlhelyen (TE 75) 730 nm-es, építési lelek eladó Irány-
ár: 1 mFl. (26314 K)__
Kiskanizsán (CSE 215) 4 szobás, 136 nm-es, családi ház, 150 n-öl leiekkel eladó. Irányár 8,7 mFt. (26315 K) Nk-lól (CSE 216} 25 km-re 2 szobás családi ház garázs-zsal, nyári konyhával, melléképületekké!, nagy területié) al-
adó. Irányár: 2 mFl, (26316 K)_
Nk-n (LE 438) 83 nm-es, 3 szobás, ebédlós, egyedi fűtéses, társasházi lakás, garázzsal együtt eladó vagy 3 szobás lakásra cserélhelŐ. Irányár: 3,9 mFt.+ 300.000.-Ft a
garázs. (26317 K)_
Nk-n (LE 453) K-i városrészben 2 szobás, 55 nm-es. központi fűtéses, parkettás, vizórás. 2 erkélyes, II. emeleli la-
kás eladó. Irányár: 2 mR. (26318 K)_
Nk-n (LE 452) K-i városrészben 2 szobás, közponli lűléses, vízórás, földszinti lakás eladó. Irányár: 1,9 mFt.
(26319 K)_
Nk-n (LE 451) belvároshoz közel 1,5 szobás, 42 nm-es. egyedi lűléses. vízórás, 4 emeleti lakás eladó Irányár
1,75 mFl (26320 K)_
Nk-tól {CSE 211) 40 km-re 130 nm-es. 5 szobás, 2 szintes, bútorozott, telefonos családi ház garázzsal eladó. Irányár: 13,5 mFl, (26321 K)_
GARÁZS
Nk-n (GE32) K-i városrészben 17 nm-es, aknás garázs el-adó. Irányár: 400000- R. (25754 K)_
BÉRLET
Nk-án 62 m-es üzlethelyiség belvároshoz közel kiadó. Bei
leli díj: 70.000 Ft/hó. (26027 K)_
Nk-n 50 nm-es, leljesen !eiú|ílott iroda eladó Irányár: 5,5 mFl. (26322 K) _
30
KANIZSA - /Ip*
1997. december 12.
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGYAR ŰT 12-14.
Tsljfax: 93/310-884
Nyitva: H-P 8-17, Sio »-12 óráig
Ingatlanforgalmi Kft.
német-magyar érdekeltség .^^m, XSfm
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -forgalmazás ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS - ÉPÍTÉS -FELÚJÍTÁS
Nk belvárosában 86 nm-es, 2 szintes, 3 szoba+nappalis, amenkai konyhás, kp lútéses, refiKas, irodának is alkalmas lakás extrákkal eladó. Irányár 6 mFl {26276 K)_
Nk Záida utcában 38,5 nm-es, 1 sroba + mosókonyhas, egyedi fűtéses, vízórás, redőnyös, pincés lakás mini garzonra cserélhető ráfizetéssel (26277 K)_
NK Munkás ulcában III em-i, 54 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, központi lüteses, vrzóias, redőnyös lakás eladó. Irán/ár. 2 mFt
(26195 K)_
NK Petőfi utcában 30 mies leiekkel. 86 nm-es. 2 szoba + háblüJkes. egyedi gázfűtéses, telújlott. társasház jellegű lakás eladó. Irányár: 3,6
mFl (26196 K)_
NK Báthory utcában 100 nm-es leiekkel, 98 nm-es, 3 szoba + nappalis, egyedi gazJüléses, vizórás, redőnyös, b állapotú családi ház pincével és garázzsal eladó. Irányár: 6 mFl (26197 K)
Murakereszlúron 70 nm-es, 1+félszobás vizórás, felújításra szoruló családi ház házrész eladó. Irányár 700 eFl (26198 K}
Nk. Széchenyi terén 54 nm-es, 2 szobás, üzletnek is alkalmas, egyedi gázfűtéses vizórás, magas belmagasságú lakás eladó. Irányár: 4 mFl.
(26199 K)_
Nk. Csengery ulcában 66 nm-es, 2+tetszobás, konyha + étkezős, kp.fúteses, redőnyös, jő állapotú lakás pintével, zári udvarral eladó. Irányár 3,5 mFl (26044 K)_
NK Zemplén ulcában 7. emeleti, 63 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, új konyhabuloros, központi lűléses, vizórás, redőnyös lakás eladó. Irányár 1,95 mFl. (26045 K)_
Szépeinek, 1201 nm leiekkel 86 nm-es, 2 szobás, lefújiásra szoruló parasztház metéképülelekkel eladó. Irányár 1,25 mFl. (26127 Kj
SzepetneK 1080 nm letekkel 100 nm-es, 3 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses, lelelonos, belül lelujrtott családi ház eladó. Irányár 3,7
mFt {26128 K)_
Zalakaros. 720 nm leiekkel32 nm-es nyaraló jellegű, fetújrtásra szoruló ház nappatrvaJ, hálótülkével, zárt terasszal eladó. Irányár. 3 mFt.
.26129 K)_
Nk, Babochay ulcában 575 nm-es leiekkel. 55 nm-es. 2 szobás, gázfűtéses, vizórás családi haz házrész garázzsal eladó. Irányár 2,5 mFt.
Irányár. 2,5 mR. (26046 K)_
NK Petőfi utcában 450 nm-es kerttel, 96 nm-es, 3 szobás, étkezős, gázfűtéses, redőnyös, felújított társas családi ház padlástér beépítési lehetőséggel eladó. Irányár 5.5 mR. (26047 K)
NK Maori telepen 660 nm-es letekkel, 108 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, teraszos, egyedi gázfűtéses, vizóras, redőnyös, telefonos, letartott megoszloll családi haz eladó Irányár 7,3 mFl (26048 K)
NK É-i városrészben 150 nm-es nagyságú, kelsztntes, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, \'84-ben epull társasház eladó. A pinceszinten garázs, pince, mosókonyha, a löldszinten wc, nappali konyha, a második szinten 3 szoba, fürdőszoba, erkély, a tetőiéiben 2 szobás lakrész
kialakilhaló Ár:6.5mR. (25931 K)_
Kiskanizsán 126 nm-es, 4 szobás, erkélyes, teraszos, nappalis, gázfűtéses családi ház garázzsal, rreleképüteltel, 536 nm területen eladó. Irányár 8,7 mFl. (25572 K)_
Kiskanizsán, 145 nm-es, 2 szinles (Kúton lakásként is használható) 6 szoba, 2 nappali, 2 konyha, étkező, 2 lürdőszoba, 2 terasz, előtér, egyedi lűléses családi ház garázzsal műhelyei, melekepütetekkel, 300 nm területen eladó. Irányár 7,2 mFt. (25573 K) Palii 210 nm-es 6 szobás 2 konyhás, 1 nappais, 2 fürdőszobás, 2 zuhanyzós. 3 WC-vel, 2 erkélyes, étkezős, teraszos család ház garázzsal pincével melléképületekkel 512 nm területen eladó. Iránya/:
16 mFl. (25576 K)_
Rákóczi u. (2 lakás) összesen 53 nm-es, 2+2 szobás, 2 konyhás, kinti WC-vel gázfűtéses család ház, kis faházzal (1 szoba) (falatozásra szoruló} eladó. Irányár 2,5 mR. (25577 K)
NK belváros közelében 2 szintes, 200 nm-es, erko lútéses, 4 szobás, étkezős, gardrobos, 2 nappais, 2 fürdőszobás családi ház műhelyei, garázzsal, pincével, 400 nm területen eladó. Irányár 20.3 mFl. (25578
K)_
Nagykanizsa. Maori telep melert 150 in len.íeten levr.. 116 nm-es 3 szobás, halos, étkezős, egyedi központi gázfűtéses, önálló terűtettel rendelkező társasház garázzsal pincével eladó. Irányár 8 mFt
(25813 Kj_
Nagykanizsa, Csengery utcában 75 m-es, 3 szobás, konyhás, egyedi gáztüléses, (eltiltásra szoruló lakás pincével, garázzsal eladó. Irányár: 575 mR (25814 K)_
NK, Dózsa Gy ulcában 36 m-es, 1 szobás, konyhás, egyed lűléses lakás pincével, garázzsal eladó. Irányár 1,5 mfl+650eFl. (25815 K) Fő u. 50 nm-es, 2 szobás, élkezös, erkélyes, gázfűtéses lakás pince-vei zárt udvarral, kiváló alapotban eladó Irányár 4 mFt. (25580 K) NK Berzsenyi ulcában 57 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyed gázlűté-
ses, vizórás lakás eladó. Irányár 2,6 mFl. (25397 K)_
NK Erkel ulcában 20 nm-es garázs münefyneK gépekkel kiadó. Irány-
ar 10 eFfhó (25398 K}_
Nk. Magyar iricaban 26 nm-es. 1 szobás, gázfűtéses udvari lakás eladó Irányár 1,25 mR. (25401 K)_
NK Kaán Károly ulcában 117 nm-es, 3+2 félszobás, étkezős, 2 erkélyes egyed cirkofüJóses, telefonos, lársasház lakás pincével garázs-
zsal eladó. Irányár 7 mR. (25402 K)_
Nk Levente utcában 125 nm-es, 5 szobás, 2 erkélyes, teraszos, egyedi gázfűtéses, vizórás, redőnyös lársasftízi lakás pincével, garázzsal
10 állapotban eladó Irányár. 6 mFt. (25403 K)_
Mklósfan 3 szobás, 75-ben épült, gázfűtéses, redőnyös családi ház 2200 nm területen melléképütetekkel eladó Irányár 4,5 mR (25404
K]_
NK Pétertai utcában 120 nm-es, 4 szobás, étkezős, zuhanyzós, fürdőszobás, arketúléses, vizórás, redőnyös, teleionos, 1992-ben épül, kiváló álapotú sorházi lakás pincével, garázzsal eladó. Padástéf be-epithetó. Irányár 10 mFl. (25405 K)_
NK Rózsa ulcában III. emeleti, 62 nm-es, 2+1 lébzobás, erkélyes, kp. lűléses, jó álapotű lakás bmkamrával eladó. Irányár: 2,4 mFl. (25406
K) _
Sáncban 118 nm-es, 6 szobás, étkezős, zuhanyzós, türdőszobás, gázfűtéses, vizórás, redőnyös, telefonos, 1985-ben épül, fedeti lera-szos, jó álapotú család haz garázzsal eladó. Irányár 9 mFt (25408
PHriventen 3300 nm-es lelek eladó (közművek a ház ekótl). Irányár
330 eFt. (24579 K) __
Nk-n a FŐ úton 60 nm-es. 2 szobás, cirko (uteses, vizórás, teljesen lambóriázotl, tetőtéri 80 %os készüJtségű lakás eladó. Irányár 2,5 mFl. (24582 K)
Nk-n a Muskátli garázssoron 16 nm-es. aknás, pincés garázs eladó.
Irányár 350 »Ft (24583 K)_
Nk-n a Nagyváthy ulcában 1. em-i, 75 nm-es, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi gázrütéses, vizórás, telefonos, parkettás, jó állapotú lakás garázzsal eladó Irányár: 5,2 mR. (24584 K)
Palinban az újtelepen 1992-ben épület, 801 nm-es területen lévő, 2 szintes, 260 nm-es, kp gázfűtéses, teleionos, pincés, 3 garázsos, jó állapotú család ház eladó Az alsó színlen üzlet üzemelelésére alkalmashelyiség laláihaló, a lelso színien 3 szoba, hal, éikezö, lürdoszo-ba. Irányár 20 mFl. (24587 K)_
Gelsen 35 nm-es üzlelhetyiség raktárral, 394 nm területen eladó vagy
kiadó Irányár 600 eFl. (24588 K)__
Zemplén Gy. u 74 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, kp.lütéses, festésre szonJÓ lakás, lomkamrával eladó. Irányár 2 mFt.
(24310 K)_
Nk Kodály Z u 7. alatt 54 nm-es. 2 szobás, élkezös, 2 erkélyes, kp lűléses, bmtárobs, kjlűnö állapotban lévő lakás cserélhető É-K-i v.részben lévő 1-2. emeleti lakásra. Irányár: 1,5 mFl. (23804 K) Nk Zemplén utcában 7. emeleli, 67 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes, nagy ebszobás, kp. lűléses, bmkamras, felújítóit lakás el-
ado. Irányár 2,2 mn. Í238Ú5 K)_
Lakihegyen 752 nm-es" zártkert (vilannyal) eladó. Irányár 300 eFf.
(24590 K)_
Palini FŐrhénc hegyen 2160 nm területen 32 nm-es. 1 szobás lera szos pirce, szőlővel gyümölcsfákkal eladó Irányár: 400 eFt (24591
K)___
Szentgyőrgyván hegyen 900 nm területen, 36 nmes, 1 szobás, étkezős, zuhanyzós, B6-ban épült pince eladó. Irányár 1.2 mFt (24594 K) Palinban az újtelepen 706 nm területen ^-ben épült, 3,5 szobás, étkezős, nappalis, gázfűtéses, reluxás, felefonos, parkettás, jóálapolu család ház pincééi garázzsal, melléképületekkel, terasszal eladó Irányai 9.5 mFt (24595 K)
Belvárosban 30 nm-es, 2,5 szobás, gázfűtéses lakás, üzlelnyilási engedélyekkel, utcalronlra nylhal kirakattal eladó (24597 K) Fityeházán 118 nmes, 3 szoba + 1 nappais, teraszos, lalüzelésű, család ház. melékepútettel. 2340 nm területen eladó irányár: 1,85 mFt. (24314 K)
NK Vörösmarty utcában 275 m területen 76 nm-es laköterületü, 2 szobás, konyhás, egyed lűtésü, garázsos, jó álapotú udvari család ház melbkepütettel eladó. Irányár 2 mFl. (23806 K)
Kiskanizsán 156 nmes, 4 szobás, üveges leraszos, élkezös, lamberías, 77-ben épül gáz)üléses és cserépkályhás csaádi ház 2700 nm területen gyürrófcsössen, 15.000 db lujával eladó. Irányár 8,2 mFt.
(23678 K)_
Nk Csokonai utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyed fűtéses, vizórás lakás eladó. Irányár: 2,4 mFt. (23679 K) Kalonaréten 120 nm-es. 3 szobás, nagy konyhás, ebszobás, \'60-ban épül, gázfűtéses család haz, pincével, garázsai, 360 nm területen eladó. Irányár 5 mR. (23504 K)
Magyar u. 100 nmes, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, étkezős, gáz-fűtéses, 67-ben epül család ház eladó. Irányár: 3,6 mR. (23507 K) Nk Berzsenyi D, ulcában 4 emeieles épületben 4. emeleti 55 nmes, 2 szobás, erkélyes, egyedi lűléses lakás parkettás szobákkal, festett tálakkal, K-NY-i fekvésű ablakokkal beéplett szekrényekkel eladó
Irányár 25 mR. Kod: LAK 100. (22390 K)_
Nk Király utcában kétszintes, 3 emeleti, 120 nm-es. egyedi fűtéses lakás pincerésszel garázzsal vagy anélkül eladó Irányár 6 mFt + 500
eFl garázs. Kód LAK 109. (22399 K)_
Nk Nagyváthy utcában 4. emeleti, 75 nmes, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázrütéses, vizórás, redőnyös, telefonos lakás parkettás szobákkal, testeit lalakkal K-Ny-i lekvésü ablakokkal pincerésszel, garázzsal vagy anéküJ eladó. Irányár 4mFI + 600 eFl garázs Kód
LAK 110. (22400 K)_
Nk Űrhajós úton 48 nm-es, dupla garázsból ktalaküotl, 2 aknás műhely, 3 fázisú árammal, vízzel, vilannyal eladó. Irányár 1,2 mFl. Kód
Ml 00. (22403 K)_
Mkbslán 95-ben epül, 170 nmes, 5 szobás, 2 lürdőszobás, halbs. étkezős, erkélyes, 70%-os készüHségü családi ház pncével, garazs-zsal. műhellyel, 800 nmes lerülelen eladó. Irányár 6,2 mFt. Kód:
CSAL 211. (22545 K)_
NK Kinizsi ulcában 3 szobás, 120 nmes, halos, teljesen felújított család ház 1500 nmes tétekkel 60 nmes pincével, melléképülettel el-
ado. Irányár 12 mFt. Kód. CS202. (22411 K)_
Palnban 73 nmes, 2 szobás, 2 előszobás, gázfűtéses, kisebb lelújí-lásra szonJó család ház 1400 nmes leniéitől, műhellyel láskamra-val, tetótérbeéprtési lehetőséggel eladó. Irányár: 3,6 mFl. Köd: CS208.
(22416 K)_
Palinban az újtelepen 240 nmes, kétszintes, 3 szobás, halos, étkezős, kp. lűléses, 1989-ben épül családi ház 40 nmes pincével, garázzsal, 900 nm-es területen eladó. Az épület készültségi loka 90%.
Irányár 12 mFt. Köd CS209. (22417 K)_
Mkbslán 73 nmes, 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, családi ház, meléképületekkel, 3400 nm-es területen eladó. Irányár: 5 mFt.
KÓd Cs 211. (22420 K)_
Mkbslán 160 nmes, 4 szobás, élkezös, eikétyes, 2 halos, egész lűléses, telefonos, 1986-ban epül család ház, szuterínnel, garázzsal, 1000 nmes területen eladó Irányár 13,5 mFl. Kód: Cs 212 (22421 K) Sáncban 2 család részére megtelelő, 120 nm-es, 4 szobás, 2 lürdőszobás, 2 konyhás család ház, garázzsal, pincével, meléképületlel el-adó. Irányár 6,5 mFl. Kód Cs 213 (22422 K) NK Kodály Z. utcában 54 mes, 2 szobás, nagy konyhás, 2 erkélyes, kp. fűtéses, bmkamras, b álapotú fakás eladó. Ár 1,5 mR. (25989 K) NK Űrhajós ulcában 150 m területen kb. 100 m laklerüfettel 3 szobás, nappalis, eikétyes, teraszos, egyedi gázfűtéses, vízórás, redőnyös, telefonos, pincés, garázsos, jó állapotú társasházi lakás, beéplhetö padastérrel eladód. Ár 6.5 mR (25990 Kl
INGATLAN
42 nm-es. 1 szobás, önkormányzati lakásomat eladnám. Érd.: a szerkesztőségben a 312-305 vagy a 310-540-es telefonon. (26184 K)
Kiskanizsán 4 szobás, 2 szinles, jó állapotú családi ház eladó. Érd.: 93/334-213-as telefonon. (26323 K)
Ortilosi házamat (2 szobás, konyhás) 600 n-öl szép telekkel, gyümölcsfákkal elcserélném 1 szoba-konyhás-fürdőszobásra Nagykanizsán vagy környékén. Érd.: Ortilos, Petőfi u. 14. (26338 K)_
Nagykanizsán, keleti városrészben Kodály utcai 10 emeletes házban 4. emeleti, 53 nm-es, központi fűtéses, vízórás, 2 szobás öröklakás eladó. Érdeklődni: 93/318-829. (26138 K) Az É-K-i v.részben 1 + 3 félszobás, 69 nm-es, cirkogejzíres, vízórás, III. emeleti lakás eladó. Érd.: H-P a 93/317-137-es telefonon. (26261 K)
Belvárosi, 54 nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, egyedi fűtéses lakás eladó. Érd.: 321-906 telefonon. (26264 K)
Zemplén Gy. u. 11/B. 11/17. alalt 56 nm-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 2,2 mFt. Érd.: a helyszínen Budis Ferencnél 126286 Kj
Kettőszobás, liftes, Bartók utcai lakásomat eladnám, elcserélném 1 szobásra, értékegyeztetéssel. Ugyanott garázs eladó vagy kiadó. Érd.: 93/322-146-os telefonon. (26300 K)_
Nk-n Városkapu krt-i, 2 szobás, 1. emeleti, vizórás lakás eladó. Érd.: hétköznap, 16 óra után a 316-665-ös telefonon. (26301 K)_
Szentgyőrgyván hegyen 850 n-öl szőlő, gyümölcsös kert eladó új pincével, szoba, konyha, tárolóval. Villany, fúrtkút van. Felszereléssel együtt 650 eFt. (26042 K)_
Nagykanizsán csendes helyen 74 nm-es, kétszintes, , egyedi fűtéses társasházi lakás garázsai együtt eladó. 3 szoba, fürdő, spájz, konyha, WC. Ára: 4,5 mFt. ÉRd.: 310-990-es telefonon. (26263 K)
GARÁZS
Kisberki utcában aknás, padlásos garázs eladó. Érd.: 93/317-667-es telefonon. (26302 K)
ALBÉRLET
Szoba bútorozva vagy anélkül olcsón kiadó egy nő részére (gyermekkel is). Nagykanizsa, Kazanlak kit. 3/C. H/9. Göncz. (26270 K)
BÉRLEMÉNY
Üzlethelyiség kiadó Nagykanizsa belvárosában. Érd.: 93/314-171-es telefonon. (26303 K)
VEGYES
Figyelem! Gerincbetegségben szenvedő 17 éves diáklánynak nagy szüksége lenne egy szobabiciklire. Szülei, alacsony jövedelmük miatt képtelenek megvenni. Ha van Ön-
nek egy feleslegessé vált szobabiciklije és szívesen felajánlaná, kérem íron a „Segíteni jó" jeligére. Nk. Pf. 154. címre. Köszönöm.
(26291 K)_
Jó állapolú, kétfunkciós MARCO típusú babakocsi eladó, lábzsákkal, esővédővel. Érd.: 93/319-759-es te-lefonon. (26295 K) _
Vállaljuk kárpitos garnitúrák (székek, fotelok stb.) áthúzását. Olcsó, gyors munkavégzés. Szállítás megoldható. Érd.: Nk, Hermán O. u. 3. Fsz/2, Lenner Andrea. (26299 K) Tisztelt Lakosság! Anyagi gondok kai küzködő rokkantnyugdíjas anya. az őt ápoló félje és két tizenéves lányuk elfogadna tartós élelmiszert és bármit, ami egy háztartásban szükséges. Előre is köszönik. Leveleiket a ..Hála" jeligére várják Nk. Pf. 154-re. (26292 K) Hússertés eladó. Érd.: Nk. Szenl Flórián tér 5. vagy a 93/319-314-es
telefonon. (26289 K)_
Keveset használt hősugárzó kandalló, Infra de luxe típusú eladó. Érd.: 17 óra után a 314-750-es telefonon. (26290 K)_
1,25 x 2,20 cm TT vasúti modell terepasztal eladó. Érd.: 93/320-902-es telefonon. (26296 K)_
Korrepetálás matematikából, általános iskolásoknak (1-8. oszt.). Betegség vagy egyéb akadályoztatás esetén akár otthonában is. igény szerint. Tel.: 93/310-617-es telefonon az esli órákban. (26297 K) Kezdje a jövő évet egy biztos anyagi háttér felépítésével. Kérjen információt még idén a 06-20/565-069-es telefonszámon! (26298 K)
Bolti mérleg; üvegajtós, előlnyitha-tós tejhűtő; 160 cm-es hűtőpult eladó. Érd.: 93/314-171-es telefonon.
(26304 K)_
Olcsón eladó 1 gáztűzhely és gázpalack. Érd.: Ortilos, Petőfi u. 14. (26339 K)
-1-
PARTNERKERESŐ
53 éves. független, jólszituált, kedves hölgy, keresi páfját, minden káros szenvedélyektől mentes, utazást, természetet szerető, vidám, független, intelligens úr személyében. „Kéz a kézben" jeligére levelet a Nk, Pf. 154-re várok. (263287 K)
Két barátnő keres, két független, jólszituált, táncolni tudó urat szilveszterezni 40-45 éves korig. „Újévi mulatság" jeligére a Nk. Pf. 154-re várunk levelet. (26191 K)
41 éves, vonzó, diplomás nő szabadidőpartnert keres magas, egzisztenciával rendelkező úr személyében. Levelekel „Karácsony" jeligére, Nk. Pf.: 154-be kérem. (26266
K)_
45/157/54 elvált hölgy keresi józan gondolkodású férfi ismeretségét. Leveleket „Gyöngyvirág" jeligére várom a Nk. Pf.: 154-re. (26271 K)
A hirdetések megjelennek az INGATLANBÖRZE című kiadványban is
1997. december 12. -/ KANIZSA - zip* 31

A PARKOLOBERLETEK ÁkAI KANIZSÁN
Fenntartott parkolóhely az üzlet előtt: 9.632,- Ft/hó
Valamennyi parkoló korlátlan használata: 9.632,- Ft/hó
Egy kiválasztott parkoló korlátlan használata: 4.816,- Ft/hó 100 órás parkolóbérlet: 4.480,- Ft
50 órás parkolóbérlet: 2.240 - Ft
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!
A 100 órás parkolóbérlet továbbra is érvényes, a lakossági és egyéb bérletek 1997. december 31. napjával lejárnak.
(A bérletek megvásárolhatók a VIA KANIZSA KFT irodájában, Nagykanizsa Ady ti. 1. sz. alatt.)
HIRDETÉS
Nagykanizsán a Vöröskereszt bővíteni szeretné a HAJLÉKTALANOK szálláshelyét. Ezért arra kéri a lakosságot, ha nélkülözhető étkezési edényzettel rendelkeznek és azt ezen cél érdekében fel tudják ajánlani, úgy azokat a VÖRÖSKERESZT Sugár u. 8. sz. alatt adhatják le."
Mindennemű anyagi támogatást is köszönettel vesznek.
Karitasz Városi Vöröskereszt
KARÁCSONYI HANGVERSENY
A Bolyai János Általános Iskola
nevelői és tanulói tisztelettel meghívnak minden érdeklődőt iskolájuk karácsonyi hangversenyére, amelyet
1997. december 18-án, 17 órakor
az Alsóvárosi Templomban tartanak.
55 678
A legfrissebb adatok szerint jelenleg 55 678 állandó lakhely-lyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten tizenöt csecsemő született Nagykanizsán, ebből nyolc nagykanizsai lakcímű. A mögöltünk álló hét folyamán tizennyolc polgár halálozott el, köztük tizenegyen kanizsaiak voltak. A hét folyamán tizenöt fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni. Hétvégén kettő párt esketett az anyakönyvvezető, ebből kettő fő nagykanizsai illetőségű.
A NAGYKANIZSAI ZENEPÁRTOLÓK
EGYESÜLETE MEGHÍVJA ÖNT AZ 1997. DECEMBER 14-ÉN, 15.30 ÓRAKOR, A
FELSŐTEMPLOMBAN MEGRENDEZÉSREKERÜLŐ
KARÁCSONYI KONCERTJÉRE
MŰSOR:
J. S. BACH: KARÁCSONYI ORATÓRIUM
(KERESZTMETSZET)
KÖZREMŰKÖDNEK:
HORVÁTH DIANA
ALT
MAROSVÁRI PÉTER
TENOR
ERKEL FERENC KAMARAKÓRUS
KARVEZETŐ: STIMECZ ANDRÁS
ZENEISKOLA KAMARAKÓRUSA
KARVEZETŐ: BARÁTH YVETTE
NAGYKANIZSAI SZIMFONIKUS ZENEKAR
VEZÉNYEL: DINNYÉS SOMA
BELÉPŐJEGYEK ELŐVÉTELBEN A ZENEISKOLÁBAN, ILLETVE A HELYSZÍNEN
VÁSÁROLHATÓK FELNŐTTEKNEK: 300,-Ft DIÁKOKNAK, NYUGDÍJASOKNAK: 150,-Ft
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőny egpa dió Tel: 321-011
^1
9900 UtfrfUtJy*, <Z <r ¦ í - *mAiX
704** wzio-m wuuK
HAZAK, LAKASOK. TELKEK ADÁSVÉTELE: RAKTÁRAK. IRODÁK. ÜZLETEK BÉRBEADÁSA. ADÁSVÉTELE, CSERÉJE; ALBÉRLETKÖZVETÍTÉS; CSALÁDI HÁZAK. LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA, KARBANTARTÁSA: ÉRTÉKBECSLÉS: TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁS. KORREKT ÜGYINTÉZÉS. JOGI KÉPVISELET: HIRDETŐ-TÁRS KER ESŐSZOLGÁLAT; DÍJTALAN HIRDETÉS, DÍJTALAN CÍMKIADÁS.
eladó nagyrécsén. 120 nm-es családi ház. 366 n-öl telekkel, (élig kész tetőtérbeépftés-sel. 54 nm-es garázs átalakítva üzletnek. 3 szoba, étkező, előszoba, konyha, spájz, iv emeletig. 2 szobás lakást beszámítok ára:
7,2 mft. (24542 k)_
eladó galambokon 3 szintes. 270 nm-es családi ház teljes berendezéssel. 5 szoba, nappali, konditerem, mosókonyha, konyha-étkező, spájz. 2 fürdőszoba, középszinten 30 nmes terasz, garázs, kábel-, parabola antenna, telefon, gáz van. berendezésekkel együtt 19 mft. (24543 k)__
fenyvesalsón, az úttörő utcában 150 n.öl telek eladó, közművesítve: irányár: 1.2 mft.
(24649 k)_
keresünk belvárosi másíél és kétszobás egyedi gázfűtéses lakásokat a 4 emeletig
(24833 k)_
galambok központiban 300 n-öl telken lévő családi ház eladó. 1 szoba, konyha, tusoló
ára 2,8 mft (23969 k)_
orosztonyban 500 n-öl telken, jó állapotban lévő családi ház eladó. 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, melléképületek. ára: 2,6 mfl.
(23990 k)_
felsörajkon 500 n-öl telek családi házzal eladó. 2 szoba, konyha, spájz, fürdőszoba, garázs ára: 2.9 mft. (23992 k)__
munkás úti garázssoron nagyméretű tégla garázs eladó, akna és villany van. ára: 530.000 fi. (24992 k)_
csapi öreghegyen panorámás telek eladó. 2160 n.öl gyümölcsös kaszáló, új téglapincével ára. 1.1 mft (25064 k)
eladó csapi községben. nagykanizsától 13 km-re. 700 n-öl területen. 500 nm-es félkész családi ház. (galériás) garázzsal. irányár: 14.000.000.-ft. (25066 k) _
eladó nagyrécsén 285 n-öl területen, 72 nm-es családi ház földszint 2 szoba, nappali, fürdő. wc. spájz, konyha, tetőtér, téligkész állapotban, gáz az udvarban. ár. 4.6 mft. (25067 k)
csapi öreghegyen eladó 1700 n-öl kaszáló, szőlő, gyümölcsös, új téglapincével, teljes berendezéssel, alul borospince, felül 2 szo-ba. terasz. ára: 3.6 mft. (25068 k)_
galambok központjában kizárólag üzletek kialakítására alkalmas 150 n öl telek eladó ára: 1.2 mft (25186 k)_
nagykanizsán a belvárosban családi ház 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, pincés fedett bejáróval, telefonnal, egyedi fűtéssel, eladó ára: 5.1 mft. (25314 k) _
nagybakónakon 1200 n.öl lelken családi ház eladó. 2 szoba, konyha, előszoba, pince jó állapotban eladó. ára: 1.65 mft. (25433 k|
zalakaroson 227 n-öl területen 20 nm-es faház nagy terasszal. 1 szoba, előtér, konyha 1.8 mfi-ért eladó. viz, villany, van. (25550 k)_
eladó miháldon 400 n-öl területen családi ház 75 nm-es. 2 szoba, előszoba, konyha, terasz, pince. ára: 4 mft. (25556 k)
nagykanizsán 3 szobás. 64 nm-es. 2 erkélyes, vizórás. felújított x. emeleti lakás eladó vagy megegyezés szerint 2 szobás iii emeleti gázas lakásra cserélhető. ára: 2.3 mfl (25315 k)_
eladó nagykanizsa belvárosában egy 91 nmes. I. emeleti lakás. 2 szoba kamra konyha étkező, fürdőszoba ára: 3.5 mft í2561 7 k eladó bocskán (nk-tól 16 km-re) 500 n öl telken 3 éves. bepucolatlan, 110 m családi ház nappali, ebédlő wc. fürdő, spájz melléképületek, terasz. vegyes kazántüzelésű ára:
3.5 mft. (25618 k)__
nagykanizsán a rózsa úton 2 szobás vizórás, bútorozott lakás kiadó. rezsi*20 oro ft/hó. (25982 k)
balatonkeresztúron eladó kétszintes ikervilla 90 n-öl területen tapétás. 15 nm-es nappali étkező, konyha, terasz. wc lurdő emelelen 2 szoba erkély wc. mosdó, 15 nm-es. melléképület. gáz az udvarban ára 4 mft [26036 k)___
nk-n a munkás úti garázssoron garázs kiadó
(26037 k)_
balatontenyvesen 386 nm-es telken 52 nmes lakás eladó telefon van. ára: 4 3 mft.
(26038 k)_
fenyvesen 53 nm-es felújított kúlőnbejáratú villa eladó 180 n-öl telekkel. ára\' 4,8 mft
(26039 k)_
b.fenyvesen családi ház eladó 65 nm-és
ára: 3.8 mft. (26039 k)_.
nagykanizsán a kodály z. úton 2 szobás. 49 nm-es lakás eladó ara: 1.8 mft. (26040 ki bmária alsón villa eladó 100 nm-es társasház fele. 3 szoba, ebédlő, konyha fürdő
wc. mosdó. ár: 3.3 mft. (26041 k)_
szentgyörgyvári hegyen 850 n-ől szőlő, gyümölcsös, kert eladó uj pincével, szoba, konyha, tárolók villany, fürtkút van. felszerelés-
sel együtt 650 eft (26042 k)_
nagykanizsán a berzsenyi uton i. emeleti 56 nm-es. 2 szobás lakás eladó ára: 2.2 mft
(26043 k)_
keszthelyen 240 n-öl jövőre közművesített
telek eladó. ara: 1 mft (26044 k)_
nagykanizsán csendes helyen kétszintes 74 nm-es lakás garázzsal eladó. 2 szoba, nappali, fürdő, konyha, spájz wc ára: 4.5 mft.
(26130 kj_
nagykanizsán a belvárosban 53 nm-es. 2 szobás, földszinti, egyedi fűtéses, jó állapotban levő önkormányzati lakás eladó. irányár:
3.4 mft. (26210 k)_
eladó a nk-i csónakázó-tónál 200 n-öl területen, vendéglátó egységnek is kialakítható 120 nm-es. 3 szintes új hétvégi ház. ára.
4 7 mft. (26211 k)_
bp-en eladó vendéglő a józsef attila színház környékén. rusztikus berendezéssel együtt.
ára: 15 mft. (26212 k)_\'
zalakaroson 2 szintes, jó állapotban levő 80 nm-es hétvégi ház eladó 102 n-öl területen. ára: 7.7 mft (26213 k)
32
KANIZSA -
199?. december 12.
SEGÍTSÜK A RÁSZORULÓ CSALÁDOKAT!
A Családsegítő Központ kéri mindazon személyek segítségét, akik felajánlásaikkal segíteni tudnak a rászoruló családoknak. Elsősorban az alábbi adományokat várja intézményünk: hűtőszekrény: mosógép: fekete-fehér TV; rádió: gyermekágy; férfi ruha és cipő: tartós élelmiszer.
Köszönünk minden segítséget!
KAMERA 67 SIKER
\\ Nagyatádon megrendezett 27. Dunántúli Független h\'ilin és Videó Szemléli. Kot-nyek István „Jégtájak" című filmjével U. díjat kapott, míg Rabati Csaba ,. \\iun»" limű filmje különdíjban részesült.
KANIZSAI NÉZELŐDÉS VIII.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás; 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI
PROGRAMAJÁNLÓ:
- 14-én IX órakor: ADVLNTI HANGVERSENY A KÓRHÁZ KÁPOLNÁBAN
- /5-ái 17 árakor: A NAGYKANIZSAI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYV BEMUTATÓJA írta és szerkesztette: Lovrencsics Lajos
- 15-én 17 órakor: A 40 ÉVES KANIZSA
FOTÓKLUB JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: január 10-éig.
- 17-én 17 órakor: CSILLAGÁSZATI SZABADEGYETEM
EMBERI ÉLET - CSAK A FÖLDÖN? - cti. Abonyi Iván előadása
KÉPZŐMŰVÉSZETEK HÁZA (Kis kastély)
- 12-én 17.30 órakor: PANNON TÜKÖR EST
- 13-án INDIAI NAP A KISKASTÉLY-BAN
Egész napos indiai fesztivál gyermekeknek, felnőtteknek
MULTAT TALÁLVA
TURUL
1933. június 4-én, pünkösdvasárnap avatták fel a Deák tér nyugati oldalán, a Deák tér, Csengery út . (Vorosilov, Béke utca) és a Sugár út (Vöröshadsereg útja, Szent István sugárút. Sugárút) kereszteződésében Istók János alkotását, a felrepülni készülő bronzból öntött turulmadarat, Árpád nemzetségének totemállatát. A szobor talapzatára a kiscímer került. Ezzel egyidőben került felavatásra a hozzá kapcsolódó Országzászló, amely a Zrínyi-család és a magyar állam címerével volt díszítve. Az 1950-es években a turulmadarat eltávolították helyéről, és a gépgyári munkásoknak köszönhetően menekült meg a beolvasztás elől. 1990 pün-kösdvasárnapján régi szépségében ismét felállításra került, pár méterrel keletebbre . az eredeti helytől.
Kép és szöveg: Mészáros Bálint
KflNIZSfi MŰSOR
DECEMBER 13. SZOMBAT
10 óra: Játszóház a Honvéd Kaszinóban 10 óra: Játszóház a Móricz Zs. Műv. Házban - mézeskalács készítése 10.30 óra: A Rámájana indiai eposz zenés előadása gyermekeknek a Képzőművészetek Házában
15 óra: Indiai szán bemutató, hangszerbemutató, indiai táncművészet, videofilmek mdiáról, Brunner Erzsébet festőművészről - Képzőművészetek Háza
18 óra: Antigoné - tragédia, a nagykanizsai Batthyány L. Gimn. Diákszhpadának előadása a HSMK-ban
19 óra: Bengáli teaház a Calcutta Trióval a Képzőművészelek Házában (Kiskastély)
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Herkules Stúdió mozi: 1615 óra: Barát kor
DECEMBER 14. VASÁRNAP
18 óra: Adventi hangverseny a Kórház Kápolnában Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Herkules Stúdió mozi: 18,15 óra: Baráti kör
DECEMBER 15. HÉTFŐ
17 óra: Részarány - Földtulajdon-kiadás helyzete Nagykanizsa környékén - Előadás a Honvéd Kaszinóban
17 óra: Superbook Club - gyermekeknek a HSMK-ban
17 óra: A Nagykanizsai Városvédő Egyesület Története című könyv bemutatója a HSMK-ban
17 óra: A 40 éves Kanizsa Fotóklub jubileumi kiállf-tásmegnyitója a HSMK-ban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Herkules
Stúdió mozi: 18.15 óra: Fújhatjuk
C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Hírek; -Sporthíek; - Tinipercek; - Celeste (argentin filmsorozat); -_CsevegŐ: - Felel a Kormány
DECEMBER 16. KEDD
17.30 óra: „Aktualitások" - közéleti sorozat a Móricz
Zs. Műv. Házban - A kulturális alap Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Herkules Stúdió mozi: 18.15 óra: Baráti kör
DECEMBER 17. SZERDA
14 óra: Gyermekek karácsonya a HSMK-ban
17 óra: Emberi élet - csak a Földön\', Csillagászai Szabadegyetem a HSMK-ban
18 óra: „Ép testben ép lélek" - egészségügyi előadás a Móricz Zs. Műv. Házban. Házigazda: dr. Bárányi Enikő főorvos
18 óra: Táncház az Erkel-ben Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Herkules Stúdió mozi: 18,15 óra: Baráti kör C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - MOZAIK: -Sport; - JEL-KÉP
DECEMBER 18. CSÜTÖRTÖK
14 óra: Olajipari nyugdíjasok karácsonya az Erkelben
14 óra: Idősek karácsonya a HSMK-ban
16 óra: Fidesz-Karácsony a Honvéd Kaszinóban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: A miniszter félrelép Stúdió mozi: 1815 óra: Kolja
16 óra: Nyugdijasok karácsonyi ünnepsége a Kodály Z. Műv. Házban
C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra; - Hírek, - Paletta; - Rend-ben; - Természetünk
DECEMBER 19. PÉNTEK
18 óra: Népi kismesterségek, karácsonyi előkészületek - mézeskalácssütés, fenyődíszek készftése a bagolai Művelődési Házban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: A miniszter félrelép
Stúdió mozi: 18.15 óra: Kolja
_ KANIZSA Dél-Zalai Hetilap _
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Munkatársak: Dukát Éva. Szálában Attila. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársuk: Balogh László. Bodor Béla, Deregi László. Horváth Ilona, Horváth Zoltán. Mészáros Bálint, Szirovicza Miklós, Varga György. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhért. I-oga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kit, Nagykanizsa. Terv u. 3.. Kiadja a Kanizsa Újság Kfl. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kfl. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1, Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor Ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Pnsla és a Kanizsa újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. ISSN 0X65-3X79
NAGYKANIZSA
AZ ÜNNEPEK FÉNYÉHEZ A RENDEZETT, TISZTA KÖRNYEZET ELENGEDHETETLEN.
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ÄRA: 70 Ft
KANIZSA
DEL-ZALAI HETILAP
Namfkanlrsa.Tenf u.3.
Telelőn/fax:
(93)312-305
ALAPÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 51-52. szám 1997. december 19.
Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Szeretettel köszöntöm önöket egy eredményekben gazdag és gondoktól nehéz év befejeztével. Ha körülnéznek tapasztalják, hogy a város arculatában is jelentős változások történtek. A bejövő utak mellett kiépültek a szolgáltató, kereskedelmi egységek, melyek jelzik, hogy Kanizsa kereskedelmi jellege felerősödött. Megjelentek azok a nagy áruházláncok, amelyek - igaz, hogy sok vitát kiváltanak, főleg a kereskedők körében - mégis azt kell, hogy mondjuk, elindítottak egy folyamatot, ami az igazi versenyt is jelenti. Bízunk abban, hogy az eddig kiépített üzletek, áruházak legfőképpen éppen a lakosság érdekeit szolgálják versenyképes áraikkal, áruválasztékukkal. Elkészült a vásárcsarnok is, melynek december huszadikán lesz az ünnepélyes átadása. A cifra palotának becézett és sok vihart kavart épület befejezése után a vásárcsarnok Nagykanizsa büszkeségévé, jelképévé is válhat. A csarnok közelében megújult a Volán Pályaudvar is, megoldottuk a vasúton .átívelő átkelési problémákat. Több utat létesítettünk - többek között Palinban a kettes számú út megépítése -, az Arany János út folytatásának elkészültével remélhetjük, hogy a belváros forgalma is csökkenni fog. Olyan körforgalmi rendszereket alakítottunk ki -és még alakítunk is ki -, amely a biztonságos közlekedés lehetőségét adja számunkra. Jelentős eredményt értünk el a vasút villamosítás terén is, a menetrendváltozás után Kanizsa Inter City-vonattal rendelkezik, amely egy órával rövidíti le a Nagykanizsa-Budapest közötti utazást. Jövőre elindul az M7-es autópálya építése, legkésőbb 2002-ig eléri a határt, és komoly remény van arra, hogy az építkezés elkezdésével egyidőben a határtól Nagykanizsáig való kiépítés is elkezdődik. A Zala Me-
gyei Területfejlesztési Tanács eldöntötte, hogy a logisztikai központ helye Nagykanizsa legyen, amelyet ipari parkkal együtt kívánunk megvalósítani. A megüresedett laktanyák közül a Gábor Áron és a Kossuth laktanya lenne a két ipari létesítmény bázisa. Fontos kérdés infrastruktúránk fejlesztése is. Rövidesen megnyitjuk a horvát konzulátust, amelyre Horvátország külügyminiszterének magyarországi látogatásakor kerül sor. Nagy feladat, hogy a munkanélküliséget csökkentsük, ezért jelentős pályázatokat nyújtottunk be. Azon dolgozunk, hogy az ipartelepítéssel is hozzájárulhassunk a foglalkoztatási mutatók javításához. Foglalkozunk egy inkubátorház létrehozásával is a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -nyal. A közgyűlés döntött a hulladéklerakó bővítéséről és határozatával elindult azon az úton, amelynek végén egy új depónia hosszútávon megoldja a város hulladék- -elhelyezési gondjait. Fontos kérdés, hogy a volt Thury laktanya egy oktatási központtá alakuljon át, erre a terveink elkészültek. A program szerint odaköltöztetünk egy művészeti iskolát, amelynek része a zeneiskola, megoldjuk a Széchenyi Szakmunkásképző elhelyezését és a dortmundi segítséggel formálódó képzőközpontnak is helyet ad ez az objektum. A KÖGAZ-zal is tárgyalásokat folytatunk a sportlétesítmények tulajdonjogát és fenntartását illetően. Tudjuk milyen régóta áhított dolog a főiskola letelepítése Kanizsán. Ennek reális közelségébe kerültünk, felvállaltuk egy európai normáknak megfelelő, államilag elismert, alapítványi iskola létrehozását. A volt kereskedelmi iskola épületében kerül kialakításra, egyben rehabilitálni kívánjuk a Zsinagóga épületét is. Foglalkozunk a lakosság közérzetét javító
kérdésekkel is. Szeretnénk, ha Zala megye jelentős termálkincse a mi területünkön is hasznosulna. A volt piac helyén a rendezési terv szerinl egy exkluzív, a belvárost reprezentáló sétálÖtér~~kialakítását tervezzük. A kereskedőkkel együtt erre megoldást találunk. Sok minden fejlődött Kanizsán - igaz, nem mindenki látja így. De az is igaz, hogy igyekeztünk széles körűen kezelni a város ügyeit. Arra törekszünk, hogy ez a város kiemelkedjen a szürkeségből. Nagyon fontos lépésnek tartom a közgyűlés azon döntését, hogy
Ablak Zalára elnevezéssel egy regionális rádió kezdje meg adásait kanizsai központtal. Ez is - ahogyan a korábban elmondottak is -hozzájárulnak ahhoz, hogy Nagykanizsa a régió kapuja legyen. Ennek eléréséhez kérjük a lakosság támogatását, hiszen minden kérdésben, amit sikerül gyorsan és együtt megoldani, abban eredményt is könnyebb elérni. Ebben a hitben kívánok mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
Tüttő István
polgármester
I
KANIZSA - ^
I
1997, december 19.
per/patvar
Dr. Varga Endre tanácsai
Olvasónk nagyanyja meghalt. Édesanyjának, aki egy kis ház 1/2 tulajdonjogát örökölte, a hagyatéki eljárás során 13.000,- Ft-ot be kellett fizetnie. Ezek után kapott egy végzést, amelyben - felszólították, hogy fizessen meg 11.000,- Ft örökösödési illetéket.
Ennek kapcsán kérdezi, hogy:
1. Milyen jogcímen kellett a 13.000 Ft-ot befizetni?
2. Minek alapján számolták ki a 11.000 Ft illetéket, annak ellenére, hogy az ingatlan öröklés 300.000 Ft-ig illetékmentes.
1. A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI.26.) IM rendelet 10. § kimondja, hogy a közjegyzőt a törvény alapján végzett közjegyzői tevékenységéért - ide tartozik a hagyatéki eljárás is - munkadíj illeti meg, amit az eljárást kezdeményezőinek, hivatalból indult eljárás esetén pedig az abban érdekelt feleknek kell megfizetniük. Ennek összege az ügyértékhez (hagyaték értéke) igazodik. A rendelet 9. §-a és 29. §-a szerint, a közjegyzői munkadíj összege az 500.000 Ft feletti, de 5 millió Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén, hagyatéki eljárásban 5850 Ft, és az 500.000 Ft feletti rész 0,5%-a. Ezen túlmenően a
közjegyző költségként számítja fel azokat a készkiadásait, amelyek az adott ügyben a közjegyzői tevékenység ellátásával kapcsolatban merültek fel.
2. A második kérdésre az Ille-tékadóról szóló 1990. évi XCIII. törvény adja meg a választ.
Eszerint - ingatlan öröklés esetén az örökösödési illeték alapján a 300.000 Ft forgalmi értéket meghaladó rész képezi, melynek az illetéke gyermek esetében 2,5%, míg - egyéb hagyaték (használati tárgyak, bútor) gyermek esetén 11%.
Valószínűsíthető, hogy olvasónk édesanyjára eső hagyaték értéke, tekintettel az ingatlanok áraira, jóval meghaladja 300.000 Ft-ot.
A demográfiai mutatók, valamint az oktatási rendszerben lévő tanulók számának figyelembevételével tervezték meg a jövő évre tervezett nagykanizsai óvodai, általános iskolai és középiskolai tanulócsoportok számát. A közgyűlés által , korábban jóváhagyott csoportszámok egyébként a közoktatási törvényben meghatározott létszámhatárok maximumát jelentik.
***
Lakossági szelektív hulladékgyűjtés
A Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő kft. szerint nem nyújtható be pályázat a szelektív hulladékgyűjtéshez edénybeszerzésre irányulva a területfejlesztési alaphoz. A központi környezetvédel-
mi alaphoz benyújtandó pályázatban viszont csak az új hulladéklerakóval együttes komplex megoldást kívánó projekt esetén van esély támogatás elnyerésére, erre azonban csak később kerül sor. Mint ismeretes, az edénybeszerzés önkormányzati támogatásának feltételéül a közgyűlés külső pályázatok elnyerését szabta.
Vásárcsarnok északi bevezető útja
A közgyűlés határozataiban megszavazott összesen harminc millió forintos támogatásával ellentétben 22.475.066 forintot utalt át az Alfától az Omegáig kft. részére november huszonnyolcadikán. A különbözet oka az a kamattartozás, melyet a kft. százöt-
ÜZLETI TALÁLKOZÓ
December 4-én, fennállása óta immár a második alkalommal került sor a Magyar Külkereskedelmi Bant Rt. Nagykanizsai Fiókja által szervezett üzleti találkozóval egybekötött karácsonyi fogadásra a Hotel Central étteremben. A műsoros, zenés rendezvényen megjelentek városunk prominens személyiségei, gazdasági vezetői.
KATOLIKUS HITELET
A múlt század elejének vallási viszonyairól érdekes képet fest az 1824. évi Canonica Visitatio. Ennek tanúsága szerint Kanizsán a gazdagabb iparosok -főleg a német ajkúak de a szegényebb földművesek is a plébániák jóakaratú törekvéseit igyekeznek kijátszani. Kritikus pontok a böjt és a csendrendelet voltak.
Vasárnaponként 10 órakor illett az egész városnak elcsendesedni, és a heti váltással magyarul, illetve németül mondott szentbeszéden megjelenni. Ezt a napot az ünnepekkel együtt mindenkinek tiszteletben kellett tartania: a cselédeket gazdáik nem dolgoztathatták, mulatozni, koldulni sem volt szabad, asszonyoknak, lányoknak a szerény és tisztességes öltözködés dukált. A tele torokból kiabáló német ajkú (ma úgy mondanánk) turistákkal nehéz volt a böjtöt betartani, ezért szinte minden héten kénytelen volt a városi tanács egy-egy ilyen ellenünk beadott feljelentést megtárgyalni. A vasárnapi mulatozást amúgy nem tiltották, csak később, litánia után szabadott azokat elkezdeni. Disznótor, lakodalom tél-
időben volt bőven, sokszor három napig is eltartottak ezek a vígságok.
Ahogy nőtt a város, úgy nőtte ki a templomait is. A ferences templom és zárda bővítéséhez állandó adakozásra volt szükség, hiszen .1816 előtt még torony nélkül, csonkán meredeztek a falak. Végül sikerült rá a pénzt összehozni, 1823-ban óra is került rá. A felső-templom na-gyobbítása is állandóan napirenden volt, de 1831-ben csak a tetőjavításra futotta. A kiskanizsa-iak határozatokat hoztak, mitöbb téglát is égettettek, hogy kicsinek bizonyuló templomukat megnagyobbítsák. Erre azonban csak a két település szétválása után került sor.
A katolikus plébánia működtetésével kapcsolatos gondok a múlt század elején már nem anyagi természetűek voltak, hiszen a város állandó hozzájárulása a szerzetesek koldulását nem tette szükségessé. A zágrábi püspökség bekebelezési törekvéseinek a ferencrendiek hősiesen ellenálltak, s maradtak a veszprémi egyházmegye fennhatósága alatt.
Büki Erzsébet
ven millió forintos hitelének garanciavállalása miatt az önkormányzat köteles megfizetni.
*H *H
Az 1997. évi XXXI. törvény értelmében a Városi Gyámhivatal november elsejétől kibővített körzetben látja el a gyermekvédelmi és gyámügyi hivatalokat. A hivatal fennhatósága alá eső körzetbe Nagykanizsa városa, valamint további negyvenhat település illetékességi kerülete tartozik. A Városi Gyámhivatal székhelyéül a Zrínyi M. u. 51. szám alatti épületben található tíz irodát jelöltek ki. A hivatalban jelenleg tíz fő dolgozik. Ez a létszám és az irodák felszereltsége a polgármesteri jelentés szerint alkalmas a törvény által előírt feladatok ellátásához.
Verseny és élsporttámogatás
A közgyűlés által is jóváhagyott, a városi verseny és élsport-
ban jelentkező többletkiadások kompenzálására szánt tíz millió forintos póttámogatás elkülönítése megtörtént. A tízmillió forintra az iparűzési és gépjárműadóból elért többletbevételek adták a fedezetet. A póltámogatás sportegyesületek közötti tételes felhasználásáról az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság döntött.
Thury-laktanya
Nem történt meg november huszonhatodikán a Thury György Laktanya tényleges birtokba adása, mivel azt a Honvédség a kerítés megépítéséhez, és a közművek leválasztásához kötötte. Ezekről a feltételekről viszont a korábbi tárgyalásokon nem esett szó, így a közüzemi vállalatokkal folytatott tanácskozás után a birtokbavételre kitűzött új időpont december tizenegy lett.
«997. deceiaber 19.
KANIZSA - Ittáo*
I
Bűnmegelőzés
Mit tehetünk mi felnőttek?
A gyermeknevelés az élet egyik legnehezebb feladata, mégis a legkevésbé tudunk rá felkészülni. Szülői ismereteinket leginkább saját szüleink nevelési gyakorlatából másoljuk, napjainkban azonban az> alkohol és a kábítószerek terjedése olyan méreteket öltött, amit 30-40 évvel ezelőtt talán még elképzelni sem tudtak. Mindezek sajnos nem tőlünk távol, illetve rajtunk kívül álló problémák. Gyermekeink, családunk, sőt az egész társadalom veszélyeztetett.
A nyugati országok tapasztalatai azt mutatják, hogy a kábítószerek elleni küzdelem csak össztársadalmi méretekben érhet el jelentős sikereket, pozitív eredményeket. Összefogással elérhető az eseti fogyasztók számának csökkenése, a drogokkal kapcsolatos ismeretek bővülnek, az attitűdök átalakulnak, lehetőséget adva, hogy minél hatékonyabban tudjuk gyermekeinket távol tartani a drogoktól.
Szülőként leginkább úgy illeszkedhetünk ebbe a folyamatba, ha családunkon belül erős, meleg szeretetteljes kapcsolatot alakítunk ki gyermekeinkkel, megtanítjuk nekik, hogy mi a jó és mi a rossz, megismerjük és továbbítjuk feléjük a valós tényeket a drogokkal kapcsolatban.
Hogyan tanítsuk meg gyerme-
keinknek a normákat, szabályokat, értékeket?
Minden családban vannak íratlan szabályok arról, hogy mi a kívánatos és elfogadott viselkedés. Ezeket összefoglaló néven „családi normáknak" nevezzük. Azok a fiatalok, akik nem fogyasztanak alkoholt, cigarettát vagy kábítószereket, általában azért teszik ezt, mert olyan erős ellenérzésük, meggyőződésük van a drogokkal szemben, amely valószínűleg a család által közvetített értékek, normák talaján gyökeredzik. Ez lehetőséget ad számukra, hogy tudjanak és merjenek nemet mondani a csábításra.
Néhány lehetőség, hogyan tehetjük gyermekeink számára még világosabbá, mi az amit elvárunk tőlük:
Fogalmazza meg az Ön által helyesnek tartott magatartást nyíltan, konkrétan! Ismerje fel, mennyire befolyásolja az Ön viselkedése gyermeke alakuló nézeteit, véleményét!
Figyeljen arra, hogy amit mond és amit tesz, összhangban legyen!
Győződjön meg arról, hogy gyermeke valóban tisztában van azzal, milyen viselkedést várunk el tőle! Legyen alapos! Legyen következetes! Legyen méltányos!
Alapítványi hónap
A HSMK által szervezett Alapítványi Hónap rendezvényeinek keretében múlt héten kedden a Művészen és Szabadművelődési Alapítvány mutatkozott be. Mint Csonka András, az alapítvány igazgatóhelyettese elmondta, folyamatban van a kulturális törvény vitája, ma még nem lehet tudni, hogyan dől el, milyen finanszírozási lehetőségeket tesz lehetővé. Ma a kulturális célokat két forrásból finanszírozzák, részben állami támogatásból, részben alapítványok segítségével valósulnak meg a rendezvények. A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány ebben az évben 25 millió forinttal járult hozzá a kulturális rendezvények megvalósításához. Az alapítványi szférából pályázott összegekből nem lehet intézményeket fenntartani, munkabért, villanyszámlát fizetni - hangzott el a tájékoztatón - holott sok intézménynél ez is komoly gond. Nem mindig lehet a tevékenységhez, illetve a megvalósítandó célhoz megfelelő alapítványt találni, és az is gondot jelent, hogy számtalan tapasztalatlan pályázó van. Az alapítványi szférát - mondta Csonka András - jórészt a kuratóriumok uralják, azok a pályázók, amelyeknek érdekeit egyik csoport sem képviseli, bizony nehezen pályáznak sikerrel. Az alapítványok olykor pályázati kiírásaikban is a közelállóknak kedveznek, olykor az ő céljaik megvalósítására születnek a pályázatok. A Művészeti és Szabadművelődési Alapítványról szólva Csonka András elmondta, hogy a vagyontárgyainak hasznosításából származó bevételeikből gazdálkodnak, és támogatják, erejükhöz mérten a pályázókat. A jövő évre érvényes pályázaü kiírásokkal a tervek szerint 1998 áprilisában ismerkedhetnek meg majd a pályázni kívánók.
AZ ÜNNEPIRŐL... ÜNNEPKOR
Karácsony előtti héten többször is megfigyeltem, hogy este 5 órakor mintha forgószél söpörte volna ki Kanizsa utcáit, kiürült a város. Hiába a csodaszép esti kivilágítás, az akciókra hívó plakátok sora. Hol van már az a boldog, ünnep előtti estí sétálga-tás, kirakatböngészés, netán a pénz nélküli álmélkodás, a ,jó lenne, ha..." álmodozása. Pedig a decemberhez ez is hozzátartozik!
Hallom, baj van az ünnepeinkkel. Persze nem a naptárral, nem a törvény általi elrendezéssel akad gond, no, nem! Minket, ünneplőket fogott el a közöny, érzelmeink nem mozdulnak, hideggé váltak. Mert hát mi az ünnep? Léleknek magára találása, szívnek szívhez elérése. A külsőségeket ne ítéljük el, nagyon fontosak, nélkülük nincs hangulat, emlékezés, áhítat. A
minap középiskolások mesélték, hogy fájó számukra, ha a gyermekkori gyertyás tortát az asztal szélére készített „Fogyasszátok!" szendvics pótolja. S szomorú lesz az ember, ha március 15-én a Tungsram-tói a Sugár utcán áthaladva a Deák térig csak három lakóház van fellobogózva.
Nemrégen két igazán ünnepi, embertől emberig elérő rendezvényre voltam hivatalos. Ludvig Zoltán festőművész nemcsak kiállított, a szó nemes értelmében fogadta közönségét, hanem másokra is gondolt. Művészbarátaira a Tiszántúlról, hisz az alkotó ember bemutatkozása számára csak így volt teljes. És hát az Antigoné előadása! Az állva tapsoló közönség, lehetőség egy kiváló tanár csodálatos búcsúzására, a helyi társadalom számtalan rétegének egymásra találása!
Mindez miért lett ilyen szép? És miért lett ünnepi? Egyszerűen csak azért, mert akadtak emberek, akik úgy rendezték, akik képesek voltak túllépni a hétköznapi nyűgökön, az uralomig ismételt pénz- és időhiányon.
Kérdezem: miért ne gyönyörködhetnénk családostul (akár üres zsebbel is) a karácsonyi utcában? Miért ne látogathatnák nyitottabb szívvel művészek egymás előadóestjeit, kiállításait? S miért ne lobogózhatnánk fel házainkat, amikor illik, s miért ne gyújthatnánk gyakrabban gyertyát, ha a lélek emlékezik és ünnepel? A sort napestig folytathatnám.
A MIÉRT-ekre mindenkinek magának kell megadnia a választ.
Büki Erzsébet
NAT NAP a Batthyányban
Múlt héten került sor a Batthyány Gimnáziumban a 39. regionális NAT Napra. A délután megrendezett sajtótájékoztatón Sári Lajos a KMK közoktatási főosztályának vezetőhelyettese, dr. Pintérné Grundmann Frida, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetője, dr. Kotnyek István, a Zala Megyei Pedagógia Intézet igazgatója és Mayer István, a Zala Megyei Pedagógia Intézet igazgatója és Mayer Ferenc az intézmény igazgatója válaszolt a kérdésekre.
A szerdai esemény volt az utolsó előtti NAT Nap, a két hónap alatt értékelhető változások történtek a NAT fogadtatását illetően -mondta bevezetőjében Sári Lajos. A fogadó iskolákban már vannak ceruzás változások, jórészüket már az intézmények fenntartóival is egyeztették. Mostanra megszűntek az alapkérdések - kell-e NAT, vagy sem - körüli viták. Az alkotó pedagógus kerül előtérbe a végrehajtó pedagógussal szemben a NAT bevezetésével, és ez nagyon lényeges különbség. A NAT bevezetésével sok önálló tartalom is a tantervek része lehet, akár helyi specialitások - például helytörténet - is beépíthetővé válnak a tananyagba. A NAT Napok keretében szülők is megismerkedhetnek a NAT-tal, ennek fogadtatása nagyon pozitív, hiszen a szülők is szeretnék tudni, mi várja őket abban az intézményben, ahová gyerekeiket íratják. A NAT legnagyobb vívmányaként Sári Lajos a gyerekek tehermentesítését emelte ki, hiszen a Nemzeti Alaptanterv bevezetésével csökkenthető a gyerek óraszáma, a hátizsákok súlya, az otthon tanulással töltendő idő. Ha ez nem következik be, akkor a NAT nem teljesíti be a hozzá fűzött reményeket. Arra kérdésre, hol tartanak a helyi ceruzás változatok, és lesznek-e specialitások a kanizsai tantervekben, dr. Pintérné Grundmann Frida azt válaszolta, hogy a tantervek nagy vonalakban készen vannak, de specialitásokról egyelőre nem tudnak.
Köszönjük, Mikulás! De kinek?...
Kedves meglepetésben volt része a Mező diákjainak, de úgy tudom, a város összes középiskolásának. Minden osztály minden tanulója kapott ajándékot osztályfőnökükkel együtt. A leányoknak egy zacskó Wick Zitrone Plus ,járt", a fiúknak Old Spice desodor jutott.
Köszönjük, nagyon jól esett a kedvesség. Csak azt nem tudjuk, ki volt a Mikulás.
így ismételten is köszönjük.
Maros Eszter Dr. Mező Ferenc* Gimnázium
( KANIZSA - Ö*áo*«t*Hw*t )
1997. december 19.
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Előző heti ülését folytatta kedden a közgyűlés. Tiittő István napirend előtt bemutatta a képviselők számára Tóth Norbert diákpolgármestert és Matya-sics Dóra diákalpolgánnestert. Elsőnek a Rozgonyi u. 1. számú ház felújítási munkálatairól szóló beszámolót tekintették át a képviselők. Kalmár István a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökeként elmondta, a bizottság műszaki szempontból vizsgálta meg a beruházást, s ezt lezártnak tekinti. Marton István, a Pénzügyi Bizottság elnökeként közölte: bizottságuk a beruházás gazdasági folyamatát tekintette át, s ennek során arra a megállapításra jutott, az önkormányzatot jelentős kár érte. Egyetértenek a beruházással kapcsolatos pótszámlák felülvizsgálatáról szóló jegyzőkönyv tartaknával is. Minőségileg a bizottság többségi szavazással elfogadhatónak minősítette a beruházást. Kérte az önkormányzattól ezek határozatban történő elfogadását, továbbá azt is, hogy a még el nem adott helyiségek hasznosítására a Vagyongazdálkodási Iroda nyilvános pályázatot írjon ki, valamint a helyreállítási munkálatok befejezése után az előirányzott és realizált költségek közötti különbséget bizottság vizsgálja ki. Ezeket az önkormányzat káráról szóló határozatot kivéve a közgyűlés elfogadta.
Ezt követően a Nagyrác Utcai Altalános Iskola „A" épületének hasznosításáról tárgyalt a testület. Dr. Csákói Iván emlékeztette a képviselőket, hogy 1992-ben határozatot fogadtak el, mely máig érvényes, s egy Miklósfán létesítendő szociális otthonról szól. Szakmailag és emberileg elfogadhataüan-nak tartotta, hogy az indítványról, mely a kérdéses épületben szociális otthon kialakítását javasolta, tárgyaljanak. Dr. Nemesvári Márta, a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője arról tájékoztatta a testületet, hogy az ülést megelőző napon jutott tudomására: jövőre a Népjóléti Minisztérium pályázatot hirdet az időskorúak otthonainak bővítésére, illetve építésére vonatkozóan. Ennek kiírása márciusra várható. Dr. Bárányi Enikő indítványozta a kérdés elnapolását a pályázat megjelenéséig, továbbá emlékeztetett arra, hogy a város területén található üres építmények száma és jellege kilátásba helyezi
a kérdés eseüeges megoldását is. Mint mondta, itt az ideje, hogy pontosan kidolgozzák Kiskanizsa átfogó oktatási és ellátási koncepcióját is. A testület az épület hasznosítására vonatkozó elképzelésről szóló döntés határidejét jövő év március tizenötödikére tette át.
Következő napirendi pontként megyei szintű bíróság Nagykanizsára való telepítéséről szóló előterjesztést tárgyalt meg a közgyűlés. Tiittő István polgármester elmondta, egy megyei jogú városban - Nagykanizsán - a közigazgatási infrastruktúra fejlettebb kell hogy legyen a jelenleginél. Ezen az úton remélhetőleg csak az első lépés ez a mai. A testület az előterjesztést támogatta. A következőkben az Alfától az Omegáig Kft. végelszámolásáról szóló előterjesztést tárgyalták meg a városatyák. Ezen Kalmár István a polgármestert kérdezte arról, hogy aláírásra került e az a szerződés, melyben a kft. minden vagyonát átruházzak az önkormányzatra a kft. kötelezettségeinek vállalása fejében. Tiittő István elmondta, Stahl György, a kft. korábbi ügyvezetője és jelenlegi végelszámolója nem zárkózott el ennek a szerződésnek az aláírásától. Palotás Tibor közölte, Stahl György ezt alá fogja írni. A megállapodás-tervezetet, mint a kft. egyik tulajdonosa nem tudja elfogadni, de mint mondta, az igazság mindenképpen, ha a végítélet napján is, de ki fog derülni. Ezt a tervezetet azok írják alá a képviselő szerint, akik úgy gondolják, el lehet lopni valamit Valakitől. Ezt többen is visszautasították, kérve a polgármestert, legközelebb azonnal vonja meg a szót Palotás Tibor ilyen hozzászólása esetén. Kalmár István furcsának nevezte azt, hogy Palotás Tibor szerint csak az önkormányzat fizessen, cserébe pedig ne kérhessen semmit. Marton István azt javasolta, hogy amennyiben Stahl György nem írja alá a szerződést, azonnal függesszenek fel minden kifizetést a kft. felé. Stahl György elmondta, mint végelszámoló nem adhatja át a kft. tulajdonát a tulajdonosok - önkormányzat, Palotás Tibor -hozzájárulása nélkül. Ez előtt viszont tisztázni kell, hogy mi milyen értéket képvisel, hiszen a kft. tulajdona az öthat éve aktuális állapotokhoz képest jelentősen felértékelődött. Az előter-
Értesítjiik Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgárait, hogy a
ásárcsarnok ünnepélyes átadására
1997. december 20-án 10.00 órától kerül sor,
melyre minden kedves városlakót szeretettel meghívunk.
Az ünnepségen közreműködik:
- a ROVER Majorettcsoport,
- a BOJTÁR Népzenei Együttes
- és a Honvéd Kaszinó Táncegyüttese.
jesztést a testület elfogadta. Ezt követően a jelenleg AFESZ-tulajdonban lévő irodák megvételéről döntött a közgyűlés. A vitában Tarnóczky Attila jelezte, hogy az eredeti beterjesztés arról szól, hogy a megvett irodák egy részét az Ablak Zalára regionális rádióadó kapja meg. Ez esetben viszont a beruházás esetén a rádió elköltöztetése bonyodalmas lenne. Tiittő István jelezte, az AFESZ az önkormányzat felajánlott csereingatlanain kívül készpénzre is igényt tart. Mindezeket figyelembe véve a testület úgy határozott, hogy az irodákat megvásárolja, illetve azokért csereingaüanokat ajánl fel. Az irodák hasznosításáról pedig később fog intézkedni, azokat egyelőre nem adják át az „Ablak Zalára" rádió számára.
Következő napirendi pontként a Városi Kórház támogatási kérelmét tárgyalta meg a testület. Dr. Fodor Csaba javasolta, hogy hatalmazzák fel a polgármestert, hogy a kért összeget utalja át a kórház számára, amennyiben az a Kórház Felügyelő Tanácsának soron következő ülésén elszámol a Megyei Önkormányzattól eszközvásárlásra kapott tízmillió forint felhasználásáról. Ezt a közgyűlés elfogadta Nem támogatta viszont a budapesti székhelyű Vizus Alapítvány támogatási kérelmét, melyben Budapesten tanuló vak gyerekek számítógép-beszerzéséhez való hozzájárulást kértek. Mint Tiittő István polgármester kifejtette, az önkormányzat támogatja a látássérülteket, viszont más földrajzi területek támogatására jelenleg nincs módja. Ezt követően Bicsak Miklós javaslatára ötvenezer forintra emelték a Kunszentmártonban pusztított tornádó károsultjai számára átutalandó támogatás összegét. Kalmár István a szocialista frakció nevében bejelentette, csoportjuk minden tagja - anyagi le-
hetőségei függvényében - egyénileg is átutal a károsulta számára Örömmel üdvözölték a városatyák Csurgó városának csaüakozási indítványát ahhoz az együttműködési megállapodáshoz, melyet Nagykanizsa, Letenye és Zalakaros kötött korábban. Nem támogatták viszont a nagykanizsai jogászegylet negyvenezer forintos támogatási kérelmét. Ezt követően a Zala Megyei Mérnöki Kamara együttműködési ajánlatát az Ügyrendi, Jogi és Közrendi bizottság elé utalta.
Részben zárt ülésen tárgyalta a közgyűlés a Kanizsa Tv Kft. finanszírozásának és a Dipol-H Kft. ajánlatának kérdését, melyben az utóbbi kft. felajánlotta a tévébeü 39 százalékos tulajdonjogát megvételre az önkormányzat számára. A vitában Kalmár István javasolta, hogy dolgozzák ki a városi televízió pontos finanszírozási lehetőségét, mivel a jelenlegi nem objektíven mérhető tényeken alapul. Zsoldos Ferenc arra kérdezett rá, hogy a Dipol-H Kft. résztulajdonához képest mekkora összeget vesz ki a Kanizsa Tv Kft. vagyonából. Szerinte meg kell szabadulni a társtulajdonostól, aki eléggé kihasználta a városi televíziót. A vitát zárt ülésen folytatta a közgyűlés, végül kétmillió forintos támogatást szavazott meg a városi televízió számára Továbbá elfogadta a Dipol-H Kft. ajánlatát, és felhatalmazta a polgármestert a tárgyalások lebonyolítására. Visszavonta a közgyűlés előző döntését, mely a Kanizsa Design tulajdonában lévő szennyvíztisztító telep megvásárlására vonatozott. Az ezutáni rendkívüli közgyűlés elfogadta a nagyrécsei polgármester kérelmét, melyben a nagyrécsei szennyvíz kanizsai tisztítóba való juttatását kéri. Elviekben támogatta továbbá a Király u. 29. sz. alatt magángyógyszertár letelepítését.
Sz.A.
rendkívüli közgyűlés
Dr. Bárányi Enikő és nyolc képviselőtársának indítványára rendkívüli közgyűlésen tárgyalta Nagykanizsa önkormányzata a vásárokról és piacokról szóló rendelet módosítását A vitában Palotás Tibor elmondta, régóta figyeli a nagykanizsai piac alakulását és szükségesnek tartja annak zónákra történő felosztását - vállalkozói és őstermelői részekben gondolkodva Ezeken belül pedig licitálással kell megoldani a helyek felosztását Gazdasági okokból nagyon lényeges, hogy ezeknek a zónának a kijelölése a jelenlegi vásárcsarnokban található kosaras piacon minél előbb megtörténjen. Imre Béla műszaki osztályvezető elmondta: a kereskedők és az őstermelők között valóban vita alakult ki, és fiiggetlenül attóL hogy a helyekre túljelentkezés kialakul-e, szükség van licitre, mely akár háromlépcsős is lehet Marton István arra tett javaslatot, hogy áru szerint osszák fel a kosaras piac területét, próbálván a zöldség-gyümölcs kereskedőket a vásárcsarnok északnyugati részébe telepíteni. Őri Sándor szerint a vásárcsarnok melletti parkoló legyen egy ideig ingyenes. Dr. Fodor Csaba
határozati javaslatában ezt március 31-ig kívánta fenntartani. Javaslatot tett továbbá, hogy a polgármester utasítsa az IKI - mint működtető - vezetőjét, hogy a vásárcsarnok reklámjáról, menedzseléséről megfelelően gondoskodjon, mivel ezt eddig nem tette meg. A közgyűlés meghallgatta Fenyves Jenő kereskedőt is, aki jelezte: a régi kosaras piacosok nem kívántak átköltözni, ám most együttműködési készséget mutatva hajlandóak erre. Javasolta, hogy a vásárcsarnokban lévő kosaras piac területének egynegyedét jelöljék ki a kereskedők számára. Ezt a közgyűlés nem fogadta el, egyetértett viszont Őri Sándor és dr. Fodor Csaba javaslataival, továbbá a vásárcsarnok működésének kidolgozásával foglalkozó öttagú ,Ad-hoc" bizottság felállítását határozta eL melybe önkormányzati részről dr. Bárányi Enikőt és Kelemen Z Pált delegálta. Feladatául tűzte a vásárcsarnok működésének és az ott érvényes helyhasználati díjak február 28-ig történő felülvizsgálatát, mely időpontig meghatározta az ott érvényes díjakat - melyek azonosak a jelenleg is érvényben lévő díjakkal.
19*7. december 1*.
KANIZSA - \'ftindetéá,
2
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az 1998. évi Kulturális Alap céltámogatás elnyerésére
A pályázat célja:
Nagykanizsa város művészeti és közművelődési életének támogatása. Pályázhat minden helyi magánszemély, közösség, csoport, egyesület és művelődési intézmény. Pártot, pártpolitikai tevékenységet, egyházat, vallási felekezetet és ezekhez kapcsolódó szervezetet nem támogat az alap.
Pályázni az alábbi témakörökre lehet:
1. Nagykanizsán megrendezésre kerülő képzőművészeti, zeneművészeti, irodalmi, színházi, közgyűjteményi és egyéb kulturális rendezvények támogatása.
2. A nagykanizsai művészeti csoportok, együttesek magyarországi és külföldi fesztiválokon való részvételének és vendégszereplésének támogatása - elsősorban a testvérvárosokban.
3. Nagykanizsán megrendezésre kerülő nemzetközi, országos és regionális művészeti vagy egyéb kulturális rendezvények támogatása.
4. Kulturális, irodalmi, helytörténeti kiadványok és közhasznú információs szolgáltatások támogatása.
A céltámogatás elnyerésének módja:
1. Pályázni lehet 1999. április 30-ig megrendezésre kerülő, fent meghatározott témakörökre.
2. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve a Hevesi Sándor Művelődési Központ információs szolgálatánál átvehető adatlapon kell benyújtani.
3. Egy pályázó több célra, is nyújthat be pályázatot. Ez esetben célonként külön űrlapot kell kitölteni.
4. A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályára kell két példányban benyújtani.
5. A beadás határideje: 1998. január 20.
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
értesíti azon bérlőit, akik a Péterfai utca végén található hobby-kerteket művelték, hogy 1997. december 31-ig a bérleti szerződések I az 1998. évre megköthetőek. *}
A szerződések megköthetőek 1997. december 8-tól a Polgármesteri g Hivatal I. emelet 6. és 10. számú irodájában. 2
ÜGYFÉLFOGADÁS IDŐPONTJÁNAK VÁLTOZÁSA
A nagykanizsai polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy az év végi ügyfélfogadás a követező napaokon megváltozik:
Ügyfélfogadás lesz:
december 19-én pénteken 7.30-tól 16 óráig, december 20-án szombaton 7.30-tól 12.30-ig.
December 24-én és 31-én szerdán nincs ügyfélfogadás.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője
MUNKATÁRSAT KERES JOGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
Feltételek:
- állam- és jogtudományi egyetemi végzettség
- erkölcsi feddhetetlenség
Jogi szakvizsga, közigazgatási gyakorlat előnyt jelent.
Illetmény - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, illetve a helyi önkormányzati rendelet szerint.
Jelentkezni írásban lehet, melyet önéletrajzzal, érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal, a képesítést és gyakorlatot igazoló okiratok másolatával együtt dr. Takács Anikó jegyző részére kell megküldeni (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 8800) 1997. december 31-ig.
FELHÍVÁS
Nagykanizsa közigazgatási területén lévő temetőkben 1972-ig és 1972-ben megváltott sírok, sírhelyek (fenntartott), 1987-ben megváltott urnafülkék használati ideje lejárt
Felhívjuk a hozzátartozók, rendelkezésre jogosultak figyelmét, hogy - a 12/1991. sz. önkormányzati rendelet szerint - amennyiben a sírokra, sírhelyekre, urnafülkékre továbbra is igényt tartanak, ismételten megválthatók.
A meg nem váltott sírok, sírhelyek újra értékesítésre kerülnek.
Ügyintézés: 1998. március 31-ig hétfő-péntek 8-15 óráig Temetőgondnokság Nagykanizsa, Tripammeru. 1. Tel.: 311-530
VIA KANIZSA KFT. Temetögondnokság
J
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS AZ ÜNNEPNAPON
Értesítjük Nagykanizsa város lakosságát, hogy a karácsonyi ünnepek alatt
1997. december 25 (csütörtök) helyett 26-án (pénteken)
1997. december 26 (péntek) helyett 27-én (szombaton) továbbá újévkor
1998. január 1 (csütörtök) helyett 2-án (pénteken) 1998. január 2 (péntek) helyett 3-án (szombaton)
LESZ SZEMÉTSZÁLLÍTÁS.
A szelektív gyűjtésbe vont területeken a szállítási naptárnak S megfelelő napon történik a szemétszállítás. g
. , í
Környezetvédelmi Inlormacios Iroda *
( KANIZSA - VüHptteáuas )
1997. december 19.
TUTTO l&TVAN POlAjtaMM]&
AZ ELMÚLT ÉVRŐL
- három tételben -
- Az 1997-es év az Ön számára viharos, nehéz, de szép is lehetett. Kérem, hogy értékelje az évet, három szakaszra bontva: amíg alpolgármester volt, amíg megbízott polgármesterként vezette a várost és amióta Kanizsa polgármestere.
- Az évkezdettől áprdis tizennyolcadikáig a volt polgármester mellett alpolgármesterként működtem. A munkamegosztás keretében az általam irányított terület jóval kevesebb feladatot rótt rám, mint egy olyan helyzet, ami április végén következett be.
- Ezt követően egyedül kellett a város vezetését felvállalnom, amikor nem lehetett szó munkamegosztásról, hiszen nem volt másik alpolgármestere a városnak. Ráadásul ez egy olyan helyzetben következett be, amit megelőzően Suhai Sándor polgármester a maga területén fokozottan maga vitte az ügyeket. Az első időszakban arra kellett nagy energiákat fordítanom, hogy felfedjem, átlássam ezeket a feladatokat, hiszen korábban ezekbe nem vont be, a közreműködésemre nem tartott igényt. Főleg a nyugdíjasház, a vásárcsarnok volt ilyen terület. Emellett működnie kellett a hivatalnak, ügyeket, iratokat kellett átnézni, aláírni millió ügyben - ez rendkívül koncentrált szellemi tevékenységet kíván. Fogadni kell az ügyfeleket, a polgárokat - és természetesen elvárják, hogy a megfelelő módon kezeljék az ügyeiket. Mint polgármesterként működő alpolgármesternek az ügyfelek gondjai, és azok nehezen megoldható volta emberileg is súlyos terhet jelentett, sok jogos kérésre a lehetőségek hiányában nemmel kell válaszolnunk. Főleg lakáskérdések ezek. Többször gondoltam már arra, hogy albérlők házát kellene kialakítanunk és remélem, hogy a közeljövőben napirendjére is veszi a közgyűlés a probléma gyakorlati megoldását. Vannak még olyan épületeink, ahol helyet találhatunk ilyen funkciónak Ez az időszak volt az. amikor a vásárcsarnok építése is fel-
gyorsult és befejező szakaszába lépett. Aztán jött a nyár, de szabadságra nem tudtam menni, amely folytán nehezebbé vált számomra a regenerálódás. Enne ellenére mondhatom, hogy jól bírtam a „gyűrődést", pedig volt benne részem bőségesen. Próbálkoztam mindazon kérdések megoldását elvégezni, amelyet a korábbi időszakban kellett volna megtenni. Példának említem a vásárcsarnok beruházását. Korábban eldöntött, majd visszavont, majd újra eldöntött kérdés volt a vásárcsarnok megépítése, de mindezt nem előzte meg átgondolt és minden résztvevőre kiterjedő előzetes megállapodás, egy műszaki és gazdasági felmérés, egy korrekt tervezés, telekkialakítás, egy tiszta üzleti terv, a régi piac szereplőivel kialakított előzetes megállapodás, amelyek megléte esetén ma könnyen lehetne kezelni a problémákat, vagy azok nem is lennének meg. Ellentétes érdekek feszülnek egymásnak és ez az idegeket is borzolja. Úgy tűnik, az önkormányzatot akarják olyan helyzetbe hozni, hogy vállalja a számlák kiegyenlítését. Ez meg is történik.
Az igazán nagy változás akkor történt meg életemben, amikor kiderült, hogy mint polgármester is megjelenhetek a város palettáján, hiszen a Magyar Szocialista Párt az SZDSZ-szel közösen erre a posztra jelölt. Több vita volt, hogy a győzelemnek milyen értéke van. Nem voltam biztos a győzelemben, de erkölcsi kötelességemnek éreztem, hogy elfogadjam a jelölést, hiszen az MSZP volt relatív többségben a közgyűlésben. Nem keltettem annak a látszatát, hogy azokat a dolgokat, amelyeket egy MSZP-s polgármester kezdeményezett, a párt maga mögött akarna hagyni. A kampányidőszak egy komoly időszak volt, mert az embernek mindig a jobbik arcát kellett mutatnia. Ez természetesen nem jelenti azt. hogy el kell takarni a problémákat, hanem meggyőzőnek kell lennie és végrehajtha-tónak, amit mond. Nem szabad sokat ígérni, olyant, aminek esé-
lye sincs a megvalósulásra. A kampányt korrektnek tartottam, a végső szakaszban volt atrocitás, de ez nem volt azoknak a pártoknak a számlájára írható, amelyek a Parlamentben részt vesznek.
- A választást követően felerősödtek olyan hangok, hogy csak azért győztem, mert kevesen mentek el szavazni, országszerte sokat tárgyalták, elemezték ezt a kérdést. Nem tudom, mi lett volna ha..., de most a tényekkel kell számolni. Coubertin azt mondja: nem a győzelem, a részvétel a fontos. De vannak olyan esetek, amikor a győzelem a fontos. Ez az az eset.
A polgármesterré választásom után a státuszom megváltozott, de a feladatköröm nem, hiszen továbbra sem volt alpolgármester. Egy megyei jogú város esetében nagy feladat a polgármesterség. Nagy és szép feladat. Nemcsak a gondokról, de sikerekről is számot tudok adni. Több mint egyéves munka után sikerült meggyőzni a Területfejlesztési Tanácsot, hogy Nagykanizsát jelölje meg a tizedik országos logisztikai központ helyének. Azért is nagy eredménynek tartom, mert közben, az én működésem alatt sokat javult a megye, Zalaegerszeg és Nagykanizsa kapcsolata. A logisztikai központra pályázatot nyújtottunk be, mivel ez országos központ, számíthattunk állami támogatásra is. Előzetes vélemények szerint nagyon jó, tartalmas a pályázatunk, bizakodóak lehetünk.
A szűkebb régióban sikerült elérnem, hogy kistérségi társulás jött létre a város környékén, és egyre inkább háttérbe szorultak a partiális érdekek.
Saját eredményességemnek tekintem, hogy két szakértői bizottságba is beválasztottak, amelyek az M7-es autópályával foglalkoznak.
Óriási jelentősége lehet a város önálló főiskolájának megteremtésének, amely szintén a legutóbbi időszak döntése nyomán szabad utat kapott a közgyűléstől.
A megvalósulás fázisába került
a horvát konzulátus megteremtése. Abban állapodtunk meg, hogy jövő év márciusában a horvát külügyminiszter látogatásakor avatjuk - először tiszteletbeli - konzulátust. A külső kapcsolatokat erősítjük, horvát ipari objektum kiépítésén fáradozunk, a testvérvárosokkal rendszeressé tettük a kapcsolatot, a kulturálison túl a gazdasági együttműködésnek is körvonalazódni látszanak a lehetőségei.
A katonai laktanyák ügyében rendkívül sok tárgyaláson vettem részt. Amikor mindezt olvassák az olvasók, átadásra kerül a volt Thury-laktanya nekünk ítélt része, megtörténik a birtokba adás. Ha valaki arra elmegy, látja, hogy közhasznú munkával szépen rendbetettük a területet és hamarosan megkezdődik az a munka, amely az érdemi hasznosítást jelenti. Szeretnénk kulturális, oktatási és szociális célra használni.
A gondok mellett ezek az eredmények is igazolják, hogy érdemes csinálni. Talán apró, de formális dolgokkal is sikerült ahhoz hozzájárulni, hogy a város arculata alakuljon. Legalábbis azt hallottam, hogy pozitív fogadtatása volt azoknak a fényfüzéreknek, amelyekkel a belvárost feldíszítettük. Szeretnénk ezen az úton továbbhaladni, amelyben a város vállalkozói, kereskedői is közreműködnek, hiszen mindenki felismerte, hogy közösen előbbre juthatunk.
Ami szintén rendkívül fontos számomra és talán megérti a közgyűlés is: szükséges, hogy még egy alpolgármestert válasszunk Nem tudom, hogy el tudom-e érni ezt a mostani testületnél... Minden megyei jogú város két alpolgármestert választott. Szükség van a város arculatának megtervezésére és a városmenedzselés magvalósítására, az erre alkalmas szakmai szervezetek kiválasztása folyamatban van.
A jövő év? Pénzügyi gondjaink vannak, de én hiszek abban, hogy ezeket is ál tudjuk hidalni.
1997. december 19.
( KANIZSA - ViM&UeáiHtt )
A hal, a háló és a halászok...
EV VEGI BESZÉLGETÉS KANIZSA ALPOLGÁRMESTERÉVEL
Krémer József két hónapja tölti be az alpolgármesteri tisztséget. A naptári év végén lapunk arról faggatta, voltak-e olyan események, történések, amelyek megváltoztatták a korábbi - még nem alpolgármesteri - véleményét.
- Nem voltak ilyen hatások -kezdte Krémer József. - Nem vagyok egy makacs ember, de eléggé megfontolt vagyok: véleményemet az adott ügyet körüljárva fogalmazom meg. Ha már így kialakult egy álláspontom, nem nagyon változtatok rajta - eddig az életem igazolta mindezt. A városról, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal működéséről kialakult véleményem volt, nem ért meglepetés, amikor a hivatalba kerültem.
¦ A legutóbbi közgyűlésen sok kritika érte a hivatalt, korábban Ön is bírálta a hivatal működését Belülről más szemszögből látja ezt a kritikus területet?
- Nem mondanám, hogy sokat kritizáltam a hivatalt - csak any-nyit, amennyit kellett. Ma is ugyanígy állok a dologhoz, csak mindez a vezetői értekezleteken történik. Ha van mit bírálni, azt meg kell tenni, de ha van mit dicsérni, azt sem szabad elmulasztani. Vannak olyan esetek is, amelyeket szó nélkül kell hagyni. Aki dolgozik az hibázik is, a kérdés az, hogy mennyit és mekkorát. Az nem engedhető meg, hogy egy ember vagy egység nagyokat hibázzon és sokszor. Nem vagyok híve a hibák elfedésének, azokat a mértékükhöz híven kell kezelni, belőlük a következtetéseket le kell vonni.
¦ Az állampolgárok soha nem lesznek elégedettek a hivatallal. Van olyan terület, amely-Ivei Ön elégedett?
- Ami az itt dolgozók többségének hitet ad, az, hogy sokat lehet tenni a hivatalban a városért. Amely munkát itt végeznek az szép, felelősségteljes és nyomot hagy a város életében. Ezért érdemes a hivatalban dolgozni, jól dolgozni, ez ad erőt nekik Vannak területek, ahol nagyobb sikereket érnek el, részsikerek pedig minden területen vannak. Az utóbbi évek legnagyobb pozitív változása mind mentalitásban, mind irányításban, mind jövőképben a művelődési osztályon következett be, de mondhatnék példákat is. Külső intézményeink közül említ-
hetném a Családsegítő Központot, amely nagyon eredményesen tevékenykedik.
¦ Sok vita adódik abból, hogy a hivatal és a közgyűlés egymásra mutogat: ki kinek kell hogy instrukciókat adjon, ki készítsen elő, ki kire vár, Ön miben látja a problémát?
- Nem mindenki osztja ezt a véleményemet, de úgy gondolom, a közgyűlés és a hivatal kapcsolata a mai körülmények között normális. Alakulnia, csiszolódnia kell, de egy ilyen új demokráciában természetesen vannak problémák. Meg kell tanulnunk, kinek mik a jogai és a kötelességei, ez a munka közben alakul. És valóban alakul is. Igaz, még látszik a bizalmatlanság, úgy gondolom a várost érintő döntések előkészítését három terület indíthatja el. A hivatal látja és ismeri, hol, mit, min kell változtatni. De ugyanezt láthatja az önkormányzat tagja is, bizottsága is és a város vezetése, a polgármester és az alpolgármester. A problémafelvetés után a javaslatot a hivatalnak kell kidolgoznia, hiszen ezért van. A véleményeket bizottsági szakaszban, vezetői értekezleteken kel alakítani, több szem többet lát alapon.
¦ Mennyire lehet eredményekről beszélni abban az időszakban, amikor több, vagy nagyobb hangsúlyt kapnak a problémák?
- Nem szeretném, ha Nagykanizsa a problémák városává válna, mert ez sem a városnak, sem a vezetőinek, sem a gazdálkodó szervezeteknek nem előnyös. Ez nem azt jelenti, hogy ezekről meg kell feledkezni, de észre kell venni az eredményességet is. Az idei év eredményének azt látom, hogy meg tudtuk tartani a város működőképességét - pedig nem így indult. Az látható volt, hogy komoly anyagi erőfeszítésekkel, energiák átcsoportosításával megtartható, de a kérdés az volt, hogy milyen áron, milyen következményekkel. Akkor úgy láttam, hogy a jövő kárára. Ma részsikernek mondható az, hogy van egy szép nyugdíjasházunk és egy szép vásárcsarnokunk. Azt viszont nem tartom sikernek, hogy mindezeket nagy erőfeszítéssel, nagy áldozatok árán sikerült elérni és nagyobbak az áldozatok mint az eredmény. A pénzügyileg elhibázott beruházá-
soknak az a következményük hogy fel kellett élni majdnem minden tartalékunkat. Azok a privatizációs többletbevételeink teljesen elfogytak amelyekkel a jövőt tudtuk volna megalapozni. A hal és a háló hasonlattal élve, mi most megettük a halat és nem költöttünk a hálóra, amivel később halat foghatunk. Úgy tűnik, a következő években kevesebb halat tudunk fogni.
¦ Mije van Kanizsának, ami vagyont teremthet?
- Nekem az a véleményem, hogy egy önkormányzatnak nem vállalkoznia kell, mert ahogy az állam korábban alkalmatlan volt erre, úgy az önkormányzat is áz. Ezen a területen az önkormányzatnak segítenie kell, lehetőségeket kell teremtenie arra, hogy a vállalkozások idetelepüljenek és működjenek. Területeket kell biztosítania, infrastruktúrát kell teremtenie és olyan körülményeket kell kialakítani a maga adópolitikájával, hogy itt ragadjon a magántőke, a magánvállalkozás.
¦ A legutóbbi közgyűlésen elfogadták a jövő évi adóbevételekről szóló rendeletet Ez nem ellentétes azzal, amit Ön egy bizottsági ülésen, tatabányai példaként említett?
- Nekünk is olyan gazdaságpolitikát kellene követnünk, mint Tatabányának. Ott ma nagyon nehéz anyagi helyzetben van az önkormányzat, de az a munka, amit az elmúlt öt-hat évben végeztek, megalapozta a szebb jövőt. 2002-re olyan adóbevételei lehetnek a városnak az intézményhálózat olyan átalakításokon megy keresztül, hogy a bevételek-kiadások egyensúlyba kerülhetnek Amíg Kanizsának a maga ötvenhatezres lakosságával több mint hatszázmillió forintos helyi adóbevétele van, a hetvennyolcezer lakosú Tatabánya háromszázötven-milliós adóbevétellel rendelkezik ők úgy is odacsalogatták a tőkét, a befektetőket, hogy relatíve olcsón adták el a teleket a vállalkozóknak Volt példa arra, hogy egy hatalmas területet két dollárnyi árért kapott meg egy befektető. Az önkormányzat emellett kiépítette a járdát, az utat, odavezette a vizet, villanyt, gázt, telefont. A befektető ma nem fizet helyi adót, viszont negyvenezer négyzetméteres csarnokával és hatalmas volumenű termelésével pár év múlva akkora helyi
adót fog fizetni, amely a városban komoly bevételt jelent. Ez a jövő útja Kanizsán is. A mi jövő évi helyi adórendeletünk megfelel annak, hogy ezeket a célokat segíteni tudja. Azt viszont nem tudom elfogadni, hogy automatikusan, a körülményeket nem ismerve iparűzési adót emeljünk Egy befektetni szándékozó azt nézi, mi a trend és a mi jövőbeli elképzeléseinket látva, lehet, hogy éppen ez riasztja vissza.
¦ Ha jól érzékeltem az elmondottak az Ön ars poeticáját jelentik. A jövőre nézve alpolgármesterként van-e Önnek ars poeticája?
- Van. Úgy gondolom, nagyon sok tennivaló van a városban és itt, a polgármesteri hivatalban és minden tennivaló rendívül fontos - főleg annak akit érint. De azt is gondolom, hogy egy városvezetőnek a részletebe menően nem kell aktívan tevékenykednie mindenben, hanem ki kell ragadni azokat a prioritásokat, amelyek fontosak a város fejlődése érdekében. Úgy hiszem, hogy régi elmaradást pótolunk azzal, ha megfogalmazzuk a város arculatát. Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy ez az arculat ki is alakuljon. A következő évben el szeretném érni azt, hogy bárki idegen valamiről felismerje Kanizsát, emlékezetében Nagykanizsa megmaradjon, jó élményekkel, emlékekkel távozzon. A gazdaság területére koncentrálva pedig lehetőséget kell kínálnunk az itt befektetni szándékozóknak. A logisztikai központ megvalósításával - amelyért közösen lobbiztunk a polgármester úrral -, egy ipari park kiépítésével közelebb kerülhetünk egy gazdasági fejlődés felé vivő úthoz. Fontosnak tartom azt is, hogy végre elkészüljön az új hulladéklerakó, azt hiszem szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy enne az ügye új lendületet kapott azóta, hogy a hivatalba kerültem. Nagyon pozitívnak tartom, hogy a városnak végre talán sikerül önálló főiskolát alapítania, ebben nincs, aki ne értene egyet. Ki kellene egészítenünk a meglévő koncepciókat, amelyek készen vannak ugyan, de még nem jutott túl rajtuk a közgyűlés. El kell készíteni egy egészségtervet és egy ifjúságpolitikai koncepciót is.
1
& f ír A \\Tf7C A ^7/- ? . yiiili
5 V KAJNlZ/iSA— wéfcaté tója, J 1997 . december 19.
Tisztelt Kanizsa Szerkesztősége!
A TV-üzemben tartási díjjal kapcsolatban szeretném megosztani a gondolataimat lakossággal, feltételezve, hagy a közérdeklődésre számot tartanak.
Őszintén remélem, hogy ehhez hozzásegít a Tisztelt Szerkesztőség!
A Magyar Közszolgálati Televízió az állami költségvetésből jelentős summát kap, ami az adófizető állampolgárok pénzéből származik. Ez mellett horribilis összeget kasszíroz be reklámbevételek gyanánt, amit ugyancsak a lakosság fizet meg. A reklámoztatok a termékeikben ezt költségként továbbhárítják a fogyasztókra. Ugyanakkor ugyanezt az összeget költség jogcímen leírják az adójukból. Harmadik bevételi forrás: az állampolgárok közvetlen befizetése üzembentartási díj címen. Sőt! Ezen felül van még egy negyedik is: ez a kábeltelevíziós társaságoktólfolyik be.
Sehol a világon nincs még egy állami közszolgálati TV, amely ennyiféle bevételi forrással rendelkezik. Az üzembentartási díj a médiatörvényben előírlak ellenére álláspontom szerint NEM törvényes. Miért kell azért díjat fizetni, mert egy saját tulajdonú készüléket üzemeltetek? Ezt a szemléletet követve díjat kellene fizetni pl. a hűtőszekrény, a mosógép, a porszívó, a hajszárító stb. után is.
Mint a díj neve is elárulja, nem a sugárzásért, vagy a műsorért kell fizetni. Tehát a tartalomnak nincs is jelentősége.
Aránytalan a szolgáltatás-ellenszolgáltatás viszonya is. Bár nagyon drága, de a kábeltelevíziós társaság Nagykanizsán 32 csatornáért kér jelenleg 790 Ft-ot. Hol van ezzel arányban az, hogy az üzembentartási díj 530 Ft/hó? Ráadásul, míg a kábeltévénél van választási lehetőségem abban a tekintetben, hogy melyik csomagot igénylem, ezáltal -ha relatíve is - valamelyes mértékben meghatározhatom azt, hogy melyik csatornákat kívánom nézni-Ugyanakkor nem mérvadó az üzembentartási díj tekintetében az, hogy nézem-e a közszolgálati TV-t, vagy sem. Bizonyos helyen megfogalmazták: a lehetőséget kell megfizetni. Ugyanis, ha van készülékem, feltételezik hogy nézem is a közszolgálati TV-t. Ami korántsem biztos. Főleg, mióta bejöttek a kereskedelmi csatornák
A lehetőségre, mint szolgáltatásra való hivatkozás abszurd. Innen már csak egy lépés az, hogy pl. a boltok is kitaláljanak valami díjat - nem akarok ötletet adni - ami alapján minden állampolgárnak fizetnie kellene a lehetőségért, hogy vásárolhat.
Nem az lesz a szempont, hogy valaki tényleg igénybe veszi a bolt szolgáltatását, a lényeg, hogy erre adott a lehetőség. A díjat a tényleges igénybevett szolgáltatás ellenértékeként kell megfizetni. Ebben az esetben ki fogja bebizonyítani, hogy tényleg néztem-e az MTVI, MTV2 műsorát? A készülék ténye ezt még nem bizonyítja! Ezen az alapon az összes lé-, tező TV-társaság - függetlenül attól, hogy tudom-e fogni a műsorát, vagy sem, digitális-e vagy kódolt - a TV-készülékek alapján képtelen díjakat vethetne ki a lakosságra.
Ha én pl. nem fizetem ki az antennadíjat, a rendszert kikapcsolják Viszont az üzembentartási díjat akkor is fizetni kellene. Pedig egy ilyen esetben nem is tudnék TV-t nézni. Ebből az következik a számomra, hogy a kábeltársaságnak is fizetek ezekért a csatornákért. Tehát a szolgáltatás árát duplán fizettetik meg velem.
A leírtak alapján alkotmányellenesnek tartom az üzembentartási díjat. Az már csak hab a tortán, hogy adó módjára akarják a díjat beszedni. Abszurditás az is, hogy az adóbevallásban fel kell tüntetni. Hogy lehet vagyont és jövedelmet egy bevallásba írni? Miért nem kell akkor az adóbevallásban feltüntetni a személygépkocsit is? Az adóbevallás a jövedelmet kérdezi, nem az ebből vásárolt vagyontárgyat. Tudomásom szerint ma Magyarországon nincs vagyonbevallás. Néhány éve alkotmányellenesnek ítélte az Alkotmánybíróság.
Ha a Magyar Közszolgálati Televíziót a költségvetésből finanszírozzák, akkor ezután más költségvetési intézmény anyagi gondjait is meg lehetne oldani hasonló módon.
Elgondolkodtatott az is, hogy nem-e diszkriminatív megkülönböztetés az, hogy az életkor és nem a jövedelmi viszonyok alapján engedik el egyeseknek az üzembentartási díjat. Úgy érzem, ebben az esetben is megállna az alkotmányellenes minősítés.
A leírtak alapján megkérdezem: miért kell fizetni a TV-üzemben-tartási díjat?
Nagykanizsa, 1997. 12 10.
Ferincz Jenő Zemplén Győző u. 3/F Nagykanizsa
Megújult és megszépült környezetben várja ügyfeleit már második hónapja az IKI-udvarba költözött Gyámügyi Hivatal. Az elegánsan és praktikusan beren-
dezett irodákban az ügyfelek akár négyszemközt is megoszthatják gondjaikat az előadókkal, hiszen az újonnan kialakított hivatal berendezésekor erre is gondoltak.
ím december 19.
( KANIZSA - •&áa«H6 táj* )
10
( KANIZSA - /i áéfuAíwts ^uhTJ
1997. december 19.
ELHIVAZOTT BERUHÁZÁSOK
A mögöttünk lévő év értékelésére kérte lapunk Marton Istvánt, az önkormányzat pénzügyi bizottságának elnökét
¦ Hogyan gazdálkodott 1997-ben az önkormányzat, milyen gondokkal kellett megküzdenie?
- Az idei év az önkormányzat gazdálkodásában rendkívül ellentmondásos. 1997 a költségvetés tervezése szempontjából 1991 óta a legrosszabb, gazdaságilag viszont a jobbak közül való, mert az egyszeri, soha meg nem ismételhető - általam korábban „találtpénz"-nek nevezett - bevételek túl vannak a kétmilliárd forinton. Ide tartozik az önkormányzati lakások eladásából származó több mint nyolcszázmillió forint és a privatizációs bevételek minden fajtája, amelyek együttesen mintegy másfél milliárd forintot jelentettek. Tehát az úgynevezett talált pénzek megközelítik a két és félmilliárd forintot. Ezek a bevételek alapvetően \'95 nyarától az idei évig képződtek, és most szomorúan kell közölnöm, hogy az utolsó fillérig feléltük őket. Sőt, mínuszunk van, mert mintegy ki-lencvenmillió forintot vissza kell pótolni a lakáseladási bevételek nem rendeltetésszerű felhasználása miatt. Összességében én sem tudok mást mondani, mint amit az előző lapszámukban Önök az Állami Számvevőszék jelentésének előzetesében megfogalmaztak: az önkormányzat rossz gazdája volt vagyonának Bőséges pénzáldás mellett az eredmény számomra meglehetősen silány. Az önkormányzat mindig az események után kullog, így sikerült például egy vállalkozói alapon indult vásárcsarnok-beruházásban az én számításaim szerint legalább kétharmad arányban, mintegy hatszázötvenmillió forint értékben tulajdonossá válnunk, az „élvezet" pedig másoké. Ugyanis az értékes üzletek a földszinten vannak, ahol nekünk a piacon kívül semmink nincs, az emelet az adósság fejében a nyakunkon maradt, így kényszertulajdonos lett az önkormányzat. De ha már kényszertulajdonossá lettünk attól kell óvnom mindenkit, hogy egy friss építményü, relatíve jó pénzen bérbeadható objektumtól megszabaduljunk Pesszimista számítások szerint is a tulajdonunkba került üzletek bérbeadás esetén három éven belül kitermelik a bekerülési összeget. Ennek rendkívül nagy jelentősége van a spekulatív tőke elleni küzdelemben is. Másrészt ha mi nagy
mennyiségben adunk bérbe üzletet, ez az üzletek bérleti árát lejjebb viszi és talán ez a bevásárló háziasszonyok pénztárcáját is kedvezően érinti. Amit a vásárcsarnok kapcsán most látunk, azt legkésőbb ez év szeptemberében kellett volna hogy lássuk. Meggyőződésem, hogy ekkora káoszban nem lehetünk a végtelenségig demokratikusak. Legalább a működés legkevésbé becsülhető, első néhány hónapjában keményebb feltételeket kellene diktálnunk, nem pedig eltűrni a kisebbség -az üzleteket vásárolt befektetők -esetenként jogtalan követelőzéseit is. Akik induláskor vettek a vásárcsarnokban üzletrészt, rendkívül jól jártak, hiszen az önkormányzat minden forintjukhoz szinte ugyanannyit mellétett. Pontos számok természetesen az Alfától az Omegáig Kft. végelszámolása után állnak rendelkezésre. Maga az épület nagyon szép, csak kérdés az, hogy megéri-e a városnak. Igaz, tíz-húsz év múlva már senki sem fog emlékezni arra, hogy milyen véres verejtékkel izzadta ki ezeket a százmilliókat a város. Stratégiai hiba, hogy nem a város gazdaságának a jövőjét alapoztuk meg, például egy ipari park létesítésével, hanem a magántőkét amúgy is vonzó kereskedelembe invesztáltunk.
¦ Ezek szerint a vásárcsarnok volt az idei év legrosszabb beruházása?
- Talán még a vásárcsarnoknál is jobban elhibázott beruházás a kétszázmillió forintba került nyugdíjasház, amely ennek fejében kész sincs. Hiányzik az étellift, a nővérhívó, a kerítés, gyakorlatilag még néhány tízmilliónyi beruházás. Ha pedig az étellift helyét beépítették, akkor az már pótolhatatlan. A nyugdíjasházat ifjúsági garzonházzal együtt a volt fiúkollégium épületében, nagyon ideális környezetben kellett volna maximum feleennyi pénzből, két-háromszor ennyi lakás kialakításával megvalósítani. így talán a jövő évi költségvetésünk sem nézne ki olyan szomorúan, mert ebben a pillanatban - amikor beszélgetünk - a bevétel-kiadás egyenlege mínusz nyolcszázmillió forint. Ez akkora összeg, hogy ebben a pillanatban még sejtéseim sincsenek arról, hogyan csökkenthető kezelhető mértékre. Pedig ez már egy lecsökkentett szám és azt jelenti, hogy a jövő évi tervekben nem szerepelhet a szívemnek végtelenül kedves peremkerületek csatornázása - mint például Palin és Miklósfa - valamint a már
1995-ben belterületbe vont Szabadhegy fejlesztése sem. A vásárcsarnokhoz és a nyugdíjasházhoz hasonlóan elhibázott volt - és mire ez az írás megjelenik, talán a közgyűlés is állást foglal az ügy-, ben - a Rozgonyi 1. számú épület felújítása, ahol egy százharmincmilliós beruházást hajtottunk végre - átgondolatlanul. Ebből a kivitelezési rész százhúszmillió forint, a bevétel pedig siralmas, mert bő egy éve nem tudjuk eladni a pincét és a tetőtéri szerkezetkész lakásokat sem. De ne részletezzük mert nem kívánom a kétszeri igazságügyi szakértői vizsgálatot prekoncepcióval megterhelni. Összefoglalva: miután a talált pénzek milliárdjai nem optimálisan hasznosultak, olyan tanácstalannak érzem magamat a költségvetés ügyében, mint amilyen lettem volna \'95-ben, ha a talált pénzek akkor nem kezdenek ömleni a város kasszájába.
¦ Mindezek után milyen lesz a jövő év?
- Egyszer és mindenkorra tudomásul kell venni, hogy a város központi bevételei reálértéken jelentősen csökkennek. Erre egy példa: a személyi jövedelemadó városban maradó része az idén várhatóan hatszázhúszmillió lesz, de a jövő évre most csak ötszáznyolcvanöt-milliót tervezhetünk Mobilizálható vagyontárgyaink -ellentétben a várost is vezető kormánykoalíció véleményével -rendkívül csekélyek Ha nem lenne igazam, akkor az említett nyolcszázmillió forintos lyuk sem tátongana a költségvetésben, mert eladhatnánk valamit.
Megítélésem szerint nem túl jól vívja pozícióharcait az önkormányzat. A vásárcsarnok építésének története is ezt támasztja alá Jöttek-mentek az ügyvezetők és a pozícióinknak nem használt az sem, hogy az üzletrészt szerzettek között több helyi, zömében MSZP-s politikus is érintett. A város pozíciói egyéb területen is lehangolóak. Gondolok itt olyan esetekre mint a hó eleji városi bírósági -még nem jogerős -, pervesztés a régi piac vállalkozói ellen.
Mindezek mellett említeném, hogy intézményeink felújítására egymilliárd forintot úgy lehetne rákölteni, hogy egy hónap múlva már észre sem venné senki.
¦ Képviselőként milyen pozitívumokkal tud szolgálni?
- Nagyon örülök annak, hogy a választási körzetembe tartozó, Sáncban az ősszel befejeződött a csatornahálózat- és az ezzel járó útburkolat-felújítási munka - saj-
nos, úgy tűnik, a városban hosszú ideig utolsóként. Másik pozitívum, hogy elkészült a Sóhajok hídja helyett egy korszerű híd, amely akár száz évre is megoldhatja a Szentgyörgyvári hegyre járók gondjait. Kulturáltan sikerült kialakítani a környezetet is, de ez a beruházás sem fejeződött be, hiszen még ki kellene építeni a járdát a Levente utcától a hídig. A korábban elmondottak miatt azonban ennek megvalósulása a jövő évben nem várható. Annak is örülök, hogy Sánc mellett Ba-golán is jelentős fejlődést sikerült elérni, ahol elkészült a város legszebb peremkerületi ravatalozója és befejezés előtt áll a templom felújítása is. Egyebek mellett megépült idén a bagolai futball-pálya és épül hozzá az öltöző is. Ügy gondolom, hogy - e kiragadott példákon keresztül is érzékelhető
— az elmúlt hét évben választási körzetem rendkívül nagy fejlődésen esett át, talán elég megemlítenem még a Katonarét csatomázását, vagy azt, hogy a város összes családorvosi rendelője közül csak három új rendelő került kialakításra: az egyik Bagolán, a másik Fakoson, a harmadik Sáncban. A körzet úthálózata messze jobb eredményeket mutat, mint a városi átlag. Ez alól csak a Teleki utca a kivétel.
¦ Az ön által felsorolt eredmények ellenére is csalódottnak tűnik...
- Immár nyolcadik éve vagyok ellenzéki önkormányzati képviselő, mindig éles bírálója a várost vezető koalícióknak. Kemény feladatokat vállaltam nem mindig „örömbizottságok" élén: PEB, OKSB, PB, és egyéb eseti bizottságok sokaságában. A költségvetést előkészítő bizottságoknak minden évben tagja voltam, kivéve tavaly, amikor a költségvetés előkészítésének akkori diktatórikus formájában bizottságra nem volt szükség...
Elég rossz véleménnyel voltam az előző közgyűlés munkájáról és nem gondoltam, hogy a számomra elképzelhetetlennek tűnő dolog megtörténhet: ez az önkormányzat a korábbit is alulmúlta. A botrányról botrányra való bukdácsolással egyenértékű az én szememben az, ami a város gazdasági helyzetét erre a sorsra juttatta, így talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy a legnagyobb sikerünk az, hogy - ha ezen a szinten is, de
- sikerült megőriznünk az intézményeink működőképességét. Ilyen költségvetési kondíciók mellett sokkal jobb eredményt kellett volna e téren is elérnünk.
mi. december 19.
( KANIZSA - T>tje*HetéAeÁ )
11
Van bennem csalódottság, de talán nem azért, amire a kérdező vagy az olvasók gondolhatnak. Azért vagyok csalódott, mert a közgyűlés munkája olyan, amilyen: előkészítetlen anyagok tömkelege, harminc-negyven napirend. Ha valaki két feladatot képes megoldani és kap hármat, igyekszik mind a hármat megoldani. Amennyiben megterhelik tíz feladattal, biztos, hogy nem lesz megoldva egyik sem. Ez jellemző a testületre is, valamint az, hogy a képviselők nem is figyelnek egymásra. Az előző ciklussal ellentétben igyekszem egy-egy napirend kapcsán a végén hozzászólni, mert azt tapasztaltam, hogy utánam sokszor elismételték tisztelt képviselőtársaim, amit már elmondtam. A testület bizottságai sem úgy működnek, ahogyan kellene. A határozatképtelenség határán már állt a pénzügyi bizottság is, de eddig még minden ülésünket sikerült megtartani. Ez nem kis teljesítmény az önkormányzat legkisebb bizottsága esetében.
¦ Nem túl sötét szemüvegben látja a helyzetet? Mindig azt mondják rólunk külföldön, hogy a szükségesnél borúlátóbbak vagyunk...
- Sajnos a város - miként az ország - csak a szavak szintjén halad az Európai Unió felé. Két példa: a csatlakozás egyik feltétele a csatornázottság nyolcvan százalékos szintje. Mint korábban már említettem, részben peremkerületi képviselőként vérzik a szívem, de nem kerülhet sor a miklósfai és a palini csatomázásokra a jövő évben. A másik példa: dicsekszünk hogy a munkanélküliségi mutatóink már szinte jobbak mint Európa fejlettebb felén - ami természetesen nem igaz Nyugaton a tényleges munkanélküliséget a dolgozók és az összes munkaképes korú számának a viszonyítása adja. Ez náluk hatvan százalék és az EU célja, hogy meghaladja a hatvanötöt. Ha így nézzük Magyarországot, ez nálunk ötven százalék alatti, és jó harminc százalékot kellene növekednie, hogy elérjük azt a bizonyos hatvanöt százalékot. A kormány sikerpropagandáját hallva az ember azt hihetné, hogy mi vagyunk a Nyugat. A makrogazdaság mutatói kicsit valóban javultak de ennek az volt az ára, hogy a Magyar Köztársaság a nemzeti vagyon döntő részét idegen kezekbe juttatta. Sajnos jellemző korunkra, hogy „míg az igazság előszobázik, száz hazugság jut szóhoz".
> ¦ Nincs semmi, amivel igazán elégeded?
- De igen. A belváros szemet gyönyörködtető díszkivilágításával maradéktalanul elégedett vagyok
L. I.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
1998. évre alkalmazható kötelező kéményseprőiipari
közszolgáltatás díjjegyzéke
1998. január 1-től alkalmazandó éves díjtételek
I. Használatban lévő kémények műszaki felülvizsgálata, ellenőrzése és
tisztítása: Ft/év
1. Egyedi kémény:
- szilárd és olajtüzelésű évi 2 alk. 413 Ft/db
- gáztüzelésű évi 1 alk. 206 Ft/db
2. Gyűjtőkémény:
- szilárd és olajtüzelésű évi 2 alk. 1.652 Ft/db
- gáztüzelésű évi 1 alk. 826 Ft/db
3. Központi kémény:
(64 x 64 cm-nél kisebb, fűtési célú)
- szilárd és olajtüzelésű 479 Ft/fm
- gáztüzelésű évi 1 alk. 240 Ft/fm
4. Üzemi kémény:
(64 x 64 cm-nél kisebb, technológiai célú)
- szilárd és olajtüzelésű 873 Ft/fm .
használat ideje alatt 3 havonta
- gáztüzelésű évi 1 alk. 212 Ft/fm
5. Gyári jellegű kémény:
(64 x 64 cm-nél nagyobb) évi 1 alk. 479 Ft/fm
6. Időszakos tartózkodás céljára szolgáló
(üdülőegységek kéménye)
- szilárd és olajtüzelésű 4 évenként 866 Ft/db
- gáztüzelésű 206 Ft/db
II. Tartalékkémények ellenőrzése és -
szükség szerinti tisztítása:
- lakóépületi évente 1 alk. 175 Ft/db
- üdülőegységi 4 évente 1 alk. 354 Ft/db
III. Égéstermék maradéktalan eltávozásának
ellenőrzése (csak gáztüzelés esetén) 200 Ft/db
minden kéménytípusnál, lakás, vagy
egyéb helyiség, ahol tüzelőberendezés van
IV. Kémények használatával összefüggő
ellenőrzések (új építés, átalakítás) (11. §)
Kivitelezés közben (eltakarás előtt) nyilatkozattal:
- egyedi 1.032 Ft/db
- gyűjtő 2.065 Ft/db
- központi, üzemi, gyári jellegű 6.195 Ft/db
V. Kémények használatával összefüggő
szakvélemények:
- gázbekötéshez 2.478 Ft/db
- lakhatási engedélyhez 1.135 Ft/db
A soron kívüli kéménytisztítás és kiégetés - amennyiben a munka
elvégzését a tulajdonos a sormunka során lehetővé tette - díjmentes.
A fenti árakra felszámításra kerül a mindenori törvények szerinü Áfa
(jelenleg 12%).

Helyi
tömegközlekedés díjai 1998 január l-jétől
Vonaljegy ára:
elővételben: 65 Ft autóbuszon: 85 Ft
Bérletjegyek árai:
- egyvonalas havi bérlet
1.460 Ft
- egyvonalas félhavibérlet
970 Ft
- egyvonalas kombinált bérlet
1.560 Ft
- összvonalas havi bérlet
1.660 Ft
- összvonalas félhavi bérlet
1.100 Ft
- összvonalas kombinált bérlet
1.760 Ft
- tanuló, nyugdíjas havi bérlet
570 Ft
- arckép nélküli összvonalas bérlet
3.480 Ft
1998. ÉVI VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK
Megnevezés vízdíj (Ft/m1) csatornadíj (Ft/at\') összesen (Ft/m1)
1. Lakossági célú felhasználás 104,00 57,00 161,00
2. Ipari-közületi felhasználás 124,00 78,00 202,00
3. Külön mérővel felszerelt lakossági öntözővíz 104,00 - 104,00
4. Zártkerti felhasználás 104,00 104,00
5. Nem a vízszolgáltató által üzemeltetett hálózatszakaszon lakossági felhasználás 104,00 104,00
A fenti díjak számlázásai az AFA-val növelve történik.
12
I
KANIZSA - P&
I
1997. december 19.
Az Általános Értékforgalmi Bank Rt. első vidéki fiókja Nagykanizsán
1997. december 12-én került sor a bankfiók ünnepélyes megnyitójára. Lovrencsicsné Luttor Klára, az ÁÉB fiókigazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Medget Rahimkulov elnök-vezérigazgató mutatta be a pénzintézetet, többek között a sajtó képviselőinek.
Az Altalános Értékforgalmi Bank Rt. Magyarország egyik legrégebben alapított kereskedelmi bankja, mely éppen ebben az évben ünnepli 75 éves fennállását. Az 1996-os év kiemelkedő jelentőségű volt a
bank életében, ugyanis a világ egyik legnagyobb gázipari vállalata, az orosz Gazprom vásárolta meg pénzintézetén, a Gazprom-bankon keresztül az ÁÉB Rt. teljes részvénycsomagját. Ezzel új fejezet kezdődött a pénzintézet történetében.
Annak ellenére, hogy Magyarországot 1996-ban összetett gazdasági helyzet jellemezte, az AEB nyereséges évet zárt, emellett az átalakulás, átszervezés közepette is megőrizték a pénzintézet szolgáltatásainak színvonalát.
Már ebben az évben, túlteljesítve a privatizációs vállalást, 1 milliárd forintról 5 milliárd forintra emelte a bank jegyzett tőkéjét, miközben új ügyfeleket, üzleti lehetőségeket is hozott.
A bemutatkozást követően a sajtó képviselői kérdéseket tettek fel:
- Új ügyfelekről, új üzleti lehetőségekről volt szó. Menynyiben van része ennek abban, hogy éppen Nagykanizsán nyüt meg a bank első vidéki fiókja?
- Komoly szerepet játszott a döntésben az, hogy Nagykanizsa hagyományosan az ország olaj- és gáziparának meghatározó központja. Fontos kiindulópontot ad ehhez az AEB Bank és a DKG-EAST Rt. között már eddig is kialakult igen jó üzleti kapcsolat. Ezáltal a bankfiók a város egyik legmeghatározóbb vállalatával együttműködve indulhat versenybe a helyi és a környékbeli lakosság és a gazdálkodási szektor felé kiterjesztve szolgáltatásait.
- Tehát a kisvállalkozókat is be kívánják vonni az ügyfélkörbe?
- Biztos vagyok benne, hogy szolgáltatásaink mindenki számára elérhetőek Emellett szól az is, hogy sokkal kedvezőbb feltételek mellett kínáljuk szolgáltatásainkat, mint a jól ismert konkurencia, mégpedig mind a természetes, mind a jogi személyek számára.
- A kanizsai tehát az első vidéki bankfiók. De, gondolom, nem sokáig marad az egyetlen!?
- Úgy tervezzük, hogy 2000-re 20 bankfiókkal fedjük le az ország területét. Az 1998-as évben ebből öt fiók megnyitása valósul meg.
Gombás Imre
Tisztelt Szerkesztőség!
A Kanizsa Hetilap 1997. december 5-i számában „Ez a téma Örökzöld?" címmel megjelent szövetkezetünk Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. sz. alatti üzletét érintő cikkre szeretnénk reagálni.
Az Erzsébet tér 10. sz. alatti üzletek egy irányítás alá tartoznak, tehát egy boltnak tekinthetők. Az üzlet bármely részébe betérő vásárlót eladóink a teljes készletből szolgálják ki, függetlenül attól, hogy a vásárló me-
lyik üzletrészbe tért be vásárlási céllal.
A tisztelt Vásárló kocsigyertya-igényét készlet hiányában nem tudták az adott időpontban kielégíteni. A bolti eladónk valójában nem kívánta megsérteni, kioktatni a kedves Vevőnket azon közlésével, hogy „Hozok magának a másik boltból".
Az eladónk szándéka nem kifogásolható, a közlés módja és pontatlansága sérthette a Vásárlót.
A sérelemért üzleteink dolgozóinak nevében ezúton is elnézését kérjük a Vásárlónknak.
Szövetkezetünk minden üzletébe, így a Nagykanizsa Város Erzsébet tér 10. sz. alatt lévő mezőgazdasági, festék- és háztartási áruk boltjában is legfőbb célkitűzésünk, törekvésünk az, hogy vásárlóink teljes megelégedésére végezzük munkánkat, kellemes vásárlási környezet és jó vásárlási közérzet biztosítása mellett.
Vásárlónk ezt tapasztalhatta is ugyanazon üzletünk másik részében a vásárlása során.
Köszönjük a pozitív tapasztalatáról szóló elismerő sorait és a negatív „élményről" a kritikai
észrevételét. Közlésével segítséget nyújtott a munkánkban még fellehető hiányosságok megszüntetéséhez.
Tisztelt Szerkesztőség!
Kérjük ezen tájékoztatónk, reagálásunk megjelentetését a vásárlók és a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap olvasóinak valósághű tájékoztatása érdekében.
Nagykanizsa, 1997. december 12.
Tisztelettel:
Iván Ferenc
kereskedelmi igazgató Nagykanizsa és Környéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet Nagykanizsa, Zrínyi u. 15.
11
1997. december 19. ^ KAIN A — )
DEL-ZALAI ARUHAZ RT.
DÉL-ZALAI ÁRUHÁZ!
ttd/un/a iKÍódm/taÁ. 4998-luvn, id io/c-íoA e>n<jp&clmányeá aAeiáva/j íőbé^eA
KÉRJÜK VIGYÁZZANAK !
¦ Pénztárcájukat, pénzűket tartsák biztonságos helyen!
- Az autó nem értékmegőrző! (Az auíóban hagyott rádiótelefon, kézitáska csábítja o bűnözőket!)
- A karácsonyi ajándék vásárlásával hozzátartozóiknak, m a tolvajoknak szerezzenek
örömet!
¦ lakósót,, üzletét, gépkocsiját ma már technikai eszközökkel is védeni lehet! Éljen a lehetőségekké!!
¦ Másokra, mások értékeire is yícr/ázzon: Bármi gyanúsat észlei, értesítsen minket, hisz ÖNÖKÉRT vagyvnk!
• A közkkedési szabályok a közlekedőkért vannak, azok betartása nem a rendőrölt, hanem a közlekedők érdekei
Az ünnepek ielszabaduit hangulatában se üljön ittasan a volánhoz, s ettől másokat is tartson vissza!
¦ A petárda veszélyes eszköz, tilos az árusítása, használata, kérjük ne vásárolja és ettől GYIftMfKEIT is óvja!
REMÉLJÜK MEGFOGADJÁK TANÁCSAINKAT!
3íeUemeá karáíjűm/i ünnepekéi, hékéxf Iwklűq áf esztendei Uhumnak Önfikttek:
Zab megye ^(cenaSrei K \\
f X Zala Wegyei
izési
BUTOR^AKASTEXTIL BUTOR-LAKASTEXTIL BÚTOR LAKÁSTEXTIL
LERÁNT LAKBERENDEZÉS:
- NAGYKANIZSA, KINIZSI utca 58.
AJÁNLATUNK:
+ kárpitos bútorok (garnitúrák, heverők, franciaágyak, ülőkék) + paplanok, párnák, ablakpámák nagy választékban
SZÉP KIÁLLÍTÁSÚ BOLTUNKBAN MÉG VÁSÁROLHATÓK: SZEKRÉNYSOROK, KIEGÉSZÍTŐ KISBÚTOROK, SZÖVETELADÁS.
bolt: ZALAKOMAR, PETŐFI u. 10.
-
BUTOR-LAKASTEXTIL BUTOR-LAKASTEXTIL
NÉZZEN BE HOZZÁNK, SEGÍTÜNK BERENDEZNI LAKÁSÁT, TALÁN ÖNNEK SEM MINDEGY MENNYIÉRT...
Nyitva tartás: hétfő-péntek 9-17 óráig Telefon: 93/314-815
Bolt nyitva tartás: hétfő-péntek 9-17 óráig,
Telefon: 93/386-022 szombat 9-12 óráig.
J
KANIZSA - Mi «teHM&? ) 1997. december 19.
14
Mint ismeretes, a ma-gyár nép a közelmúltban igenlően bólintott a magyar kormány NATO-hoz való csatlakozási szándékára. Tette ezt úgy, hogy konkrétumokat szinte alig lehetett ismerni.
Lapunk ezért kereste meg kérdéseivel Fodor Istvánt, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkárát
r> Lehet-e pontos adatokat tudni a NATO-csatlakozás költségeiről?
- A kérdésre akkor lehet korrekt választ adni, ha úgy fogalmazódik meg, hogy lehet-e pontos adatokat tudni arról, hogy mennyiben alakulnak másképpen a védelmi költségek NATO-csatlakozás esetén, ahhoz képest, mintha Magyarország egyedül teremtené meg az elégséges katonai védelem feltételeit. A Magyar Honvédség költségvetésében a NATO-csatlakozást követően csak néhány olyan tétel lesz, amely csak akkor jelentkezik, ha csatlakozunk az Eszak-Atlanti Szerződés szervezetéhez. Ezek közé kell sorolni a tagdíjat, a NATO különböző szervezeteinél dolgozó diplomaták és más munkatársak kiküldetésének költségeit, továbbá bizonyos olyan fejlesztéseket, amelyek an-
Több olvasónk is levélben fordult hozzánk, erkölcsileg tisztázatlannak érezve azt a helyzetet, mely a forint váltópénze, a fillér megszűnésével keletkezett. Mint panaszolták, nem azon a harminc filléren vannak felháborodva, melyet alkalmanként bent kellett hagyniuk a kasszában. Sokkal inkább irritálja őket az, hogy az állam maga ad egy fekete-bevételi lehetőséget, hisz harminc fillért senki sem köteles visszaadni, egyetlen kereskedő sem kötelezhető erre. A számlák pedig rendszeresen jönnek ki erre a tételre, melynek következtében voltaképpen egy forinttal többet fizetnek, mint kellene. Sok kicsi sokra megy alapon pedig ily módon milliókat lehet egy nagyobb forgalmú boltban egyszerű zsebbe csúszó pénzként összegyűjteni.
A kérdés üsztázása érdekében kikértük az Adó és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal véleményét a kérdésről. Mint válaszukból megtudhattuk, egyrészt ötven filléres természetesen ma is létezik, érvényes váltóeszköze a forintnak, s a Magyar Jegybank bocsátja ki, mint eddig is tette. A különbség a U\'z és húsz filléresekkel van, melyeket valóban kivontak a forgalomból. Az
nak érdekében szükségesek, hogy adott helyzetben a szükséges kommunikáció feltételei adottak legyenek Azért ezeknek a kiadásoknak is lehet ellentételezése, mert a NATO költségvetéséből a közös infrastruktúra (éppen a hírközlési eszközök) fejlesztésére lehet támogatást kapni. Ezeknek a költségeknek és bevételeknek a szaldója, mint kiadás egészen biztos, hogy nem fogja elérni a Magyar Honvédség jelenlegi költségvetésének a 10%-át sem. Ugyanakkor a Magyar Honvédségnél 10, de inkább 15 esztendeje megkezdődött egy fokozatos leépítés, és ezzel együtt elmaradtak az úgynevezett szinten tartó beruházások is. Ez alatt az idő alatt nemcsak a tartalékokat éltük fel, hanem a meglévő eszközeink állapotán is nyomot hagyott a szükséges megújulások elmaradása. Ezt természetesen pótolni kell, függetlenül attól, hogy csatlakozunk-e a NATO-hoz, vagy nem. Ugyanakkor most már, illetve egész pontosan a csatlakozási időponttól kezdődően igazoltnak tekinthető az elmúlt esztendőkben követett filozófia, mert ha nem csatlakoznánk a NATO-hoz, akkor most mindent meg kellene fordítani, illetve egyértelmű hibának kellene minősítenünk az elmúlt 10 esztendő folya-
APEH szerint amennyiben húsz, harminc, illetőleg hetven, nyolcvan fillér végezetű számla jön ki végtételül, a kerekítés szabályait kell alkalmazni -tíz, húsz, harminc, negyven fillérnél lefelé, e fölött pedig fölfelé kerekítenek egy forintíg. Az APEH véleménye szerint nem jöhetnek létre ilyen tételekből egy vagy több milliós plusz bevételek, mivel nagy valószínűséggel kiegyenlítik egymást az ebből adódó veszteségek és nyereségek. Tehát: mi-^yel harminc filléres számlavégnél lefelé kell kerekíteni, ott a kereskedő fizet rá, s a vásárló fizet ennyivel kevesebbet. Ezzel ellentétben egy például hetvenfilléres számlánál a vásárló egy forintot, azaz harminc fillérrel többet fizet, mint amennyi valójában járna. A kétfajta eset megoszlása azonban hivatalos becslések alapján annyira megközelíti az egy az egyhez arányt, hogy nagy összegek ilyen tételekből nem sodródhatnak össze. Az APEH il-
matos leépítéseit. Másképpen fogalmazva, most azt kellene mondani, hogy tévedtünk a Magyar Köztársaság védelmére nem elegendő az 52 ezer fős létszámú hadsereg és nem elegendő az a technikai eszköztár, amellyel rendelkezünk, tehát olyan jelentős kiadásokkal kellene számolnunk a jövőben, amely sokszorosan, számításaink szerint 2 és fél, 3 szoros mértékben meghaladja a NATO-val szövetséges Magyar Honvédség működtetésének költségeit.
¦ Igaz-e az a hír, mely szerint a NATO csatlakozás katonai feltételei nem biztosíthatók másként, mint a hadsereg létszámának 100.000 fővel történő újra felduzzasztásával, valamint a sorállományú szolgálat 18 hónaposra növelésével?
- Pontosan az ellenkezője igaz. A térségünkben és mindazon országokban, amelyek nem tagjai a NATO-nak a katonai egyensúlyt a hagyományos fegyverzetek csökkentéséről szóló párizsi szerződés (CFE) biztosítja. Szövetséghez tartozás nélkül az egyensúly követelményeinek csak úgy tudnánk megfelelni, ha ennek a szerződésnek számunkra biztosított kvótáit kimerítenénk. Ez pedig a hadse-
letékese a maximálisan az ezer forintnyi összeg felhalmozódását tartotta lehetségesnek egy nagy forgalmú helyen. Ezt az összeget valóban meg-adóztathatatlannak látják, pláne, ha a számla nem tartalmazza a kerekítés tényét, vagy a részárakat. így főként a kézzel írott készpénzfizetési számlák a kérdésesek, melyek csak a végösszeget tartalmazzák. Az ezekből összeálló, és az állam kezéből kiesőnek számító pénzösszeget azonban az APEH illetékese jelentéktelen összegűnek gondolja, még ha egész Magyarország teljes egy évi pénzforgalmára vetíti is ki. Bár pontos, számszerű összeget nem mondott, szerinte maximálisan tízmilliós nagyságrendről lehet szó a teljes magyar gazdaságra kivetítve.
Még ennyire sem teszik ezt az összeget viszont az egyik kanizsai benzinkút munkatársai, akik érdeklődésünkre elmondták, ők is a kerekítés szabályai alapján járnak el. Mégis, az
reg létszáma tekintetében 100 ezer főt jelentene, és 100 ezer fős hadsereget csak 18 hónapos sorkatonai szolgálattal tudnánk biztosítani. De ha már itt tartunk, a CFE kontingens figyelembe vételével a térség katonai egyensúlyának csak akkor tudnánk megfelelni, ha például 183 db harci repülőgépet tartanánk hadrendben. A szövetséghez való tartozás, az integrációban lévő előnyök kihasználása teszi lehetővé számunkra, hogy mi hosszú távon is csak kb. 60 db harci repülőgép hadrendben tartásával számoljunk. A különbséget még kimondani is sok, ha forintban akarom kifejezni. Többek között emiatt is lenne 2,5-3 szoros a forrásigény az integráció adta lehetőségek nélkül.
Létszámbővítés esetén a lezajlott privatizáció keretében állami tulajdonból kikerült laktanyákra nem számíthatnak. Ez esetben milyen módon lehet megoldani a megnövekedő létszám elhelyezkedését?
- A fentiekből következik, hogy ez a probléma is csak akkor jelentkezne, ha Magyarország nem lehetne az Eszak-Atlanti Szerződés szervezetének tagja.
Eodor István
ebből adódó plusz bevétel egy hónap alatt a kútkezelő szerint alig több, mint néhány tíz forint. Ehhez a véleményhez csatlakoznak általában a kanizsai kereskedők is. Mint elmondták, a tíz és húsz filléresek megszüntetése után valóban voltak kisebb reklamálások, mikor felkerekítették az összeget, ám eleinte inkább elengedték még a nyolcvan filléreket is. Most pedig már annyira kialakult szokássá a fillér hiánya, hogy az emberek szinte valamennyien jól tudják a kerekítés szablyainak alkalmazását. Márcsak ezért sem látják lehetségesnek a vevő becsapását azok a kereskedők, akik szerint inkább az esetleges blokkelmaradásokra kell jobban odafigyelnünk a vásárlóknak. Blokk elhagyása esetén ugyanis nemcsak tíz filléreket lehet a vevő kárára pluszban felírni.
Fii w
Sz. A.
1W7. december IV.
( KANIZSA -/t *u uiíáyuitÁ, )
15
IRANI LEPKE-AKCIO
A Janus Pannonius Tudományegyetem harmadéves biológus hallgatói, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársaival karöltve nagyszabású természettudományos gyűjtőutat terveznek az Iráni Iszlám Köztársaságba. Az 1978-as politikai fordulat óta a nyugati világtól izolált ország élővilága csak kevéssé ismert a külvilág előtt. Céljuk ennek, valamint a szakterületnek megfelelően a terület kisemlős-, madár- és lepkefaunájának tanulmányozása, továbbá geológiai megfigyelések, és eredménnyel ke-
csegtető ősállat-lelőhelyek feltérképezése.
- A szakmai munkán túl figyelmet kívánunk szentelni az ország kulturális kincseire, így a perzsa kultúra máigfennmaradt, hazánkban kevéssé ismert emlékeire, melynek bemutatásával szeretnék felkelteni a szakemberek valamint a nagyközönség figyelmét. Magától értetődő, hogy az eredményekből az egyetemi oktatás, valamint a média is profitálhat, hiszen gondosan megtervezett koncepció keretében nagy mennyiségű vizuális dokumentáció is készül.
GYERMEKRAJZ-PALYAZAT
A nagykanzsai Petőfi-Vécsey Általános Iskola fő feladatának tekinti a környezeti nevelést, amelynek egyik összetevője az érzelmi nevelés.
Közeledik a KARÁCSONY, amely érzelmekben szinte az év leggazdagabb ünnepe. Ilyenkor l-l képeslap az, ami a barátok, rokonok, hozzátartozók iránti tisztelet, szeretet jelképe.
Egész évi zsúfolt életünk egy kicsit lelassul, emlékezésre késztet bennünket azokra az emberekre, akik az életünkben valamilyen oknál fogva számítanak. Általában vásárolunk nekik l-l képeslapot.
1997 karácsonyára magunk próbálunk képeslapokat készíteni a rajzolás és festés fortélyaival.
Erről a szándékról tanúskodik a kiállítás, amit most megnyitunk, a hozzánk küldött munkáitok jeles eredménye. Valószínű több képeslapot is készítettetek, amivel szeretteiteknek örömet szereztek majd.
Mi is szeretnénk benneteket megjutalmazni a hozzánk küldött jó munkáitokén, amelyeket nagy-nagy szeretettel fogadtunk.
Értékelésünk eredménye a következő:
Óvodás korcsoportban:
I. helyezést ért el: Takács Karina Rózsa úti óvodás
II. helyezést ért el: Tóth Eszter Kossuth téri óvodás
III. helyezést ért el: Török Lilla Attila úti óvodás Különdíjat érdemelnek a versenyen résztvevő:
Pintér Enikő- Rozgonyi úti óvodások Bacher Alexandra Kele Diána - Attila úti óvodás Baticia Brigitta - Rózsa úti óvodás 6-9 évesek korcsoportjában:
I. helyezett: Marschner Bianka (4. oszt.) Rozgonyi úti Ált. Isk.
II. helyezett: LábodiEtel (3. oszt.) Palini Ált.. Isk.
III. helyezett: Czupi Dániel (3. oszt.) Hunyadi Ált. Isk. Különdíjat érdemelnek:
Motkó Viktória (4. oszt.) Palini Ált. Isk. Bogár András ( 3. oszt.) Rozgonyi Ált. Isk. 10-14 éves tanulók korcsoportjában:
I. helyezéstértei: Csizmadia Zsuzsa (7. oszt.) Petőfi-Vécsey Ált. Isk.
II. helyezéstértei: Kovács Attila (5. oszt.) Zrínyi Ált. Isk.
III. helyezést ért el: 1. Sali Nikolett (5. oszt.) Rozgonyi Ált. Isk.
2. Góber Judit (6. oszt.) Palini Ált. Isk. Különdíjat érdemelnek:
Kiss Bence (6. oszt.) Zrínyi Ált. Isk.
Fenyves Bálint (5. oszt.) Zrínyi Ált. Isk.
Hajdara Ágnes (6. oszt.) Petőfi-Vécsey Ált. Isk.
Budavölgyi Veronika (4. oszt.) Zemplén Ált. Isk.
Baa Katalin (6. oszt.) Palini Ált. Isk.
Sabján Alexandra (7. oszt.) Palini Ált. Isk.
Végh Melinda (7. oszt.) Beleznai Ált. Isk. Az értékelés vezető szempontja volt a minőségi színvonal. A helyezett, különdíjat kapott iskolák tanulóinak száma egyenes arányban van a hozzánk küldött pályázatok számával. Tehát az az iskola, ahonnan több munka érkezett, nyilván több sikert is aratott.
A képek tartalmán érződik a tél, a KARÁCSONY szeretete, a család összetartó ereje, a gyermekek ösztönös alkotói kedve, játékossága a színekkel, a formákkal a térben és a síkban.
A zsűri a Petőfi-Vécsey általános iskola igazgatója és a humán munkaközösségben dolgozó, rajzot tanító szaktanárok csoportja volt.
Az értékelő munkában az iskola diákönkormányzatának művészetpártoló tanulói is részt vettek.
A rendezőség
Kutatási területként elsősorban a Kaszpi-tenger partvidékét, az egykori perzsa istenek lakóhelyéül szolgáló 5700 m-es Elburz hegység környékét, a Zagrosz-hegységet, valamint a török határvidék kurdok lakta területeit jelöltük ki.
Útjuk nem veszélytelen vállalkozás, de szakmai aktualitása és a terület feltáratlansága rendkívül sokat ígérő, a fiatal, de egyetemi halla-gatóként már figyelemreméltó tudományos kutatómunkát végző diákok számára. A résztvevők többsége már több gyűjtőút tapasztalatával rendelkezik, ami az út sikerét garantálhatja.
Városunkat az expedíció egyetlen
hölgy tagja, Kovács Krisztina képviseli, aki kimagasló idegennyelvi ismereteivel és az egyetemen végzett több éves kutatómunkájával nyerte el az expedícióban való részvételt.
Magától értetődően egy ilyen út jelentős anyagi vonzattal jár, melynek egy részét a résztvevők saját zsebből, más részét szponzorok és tudományos pályázatok útján finanszírozzák. Ezúton kérik az önkormányzat és a város vállalatainak, vállalkozásainak segítségét, hogy szponzorálásukkal eljuthassanak a kutatási helyszínre és hatékony munkájukat elősegítsék.
Csinos, pontos, céltudatos, határozott. A jogászhölgy. Csinos, barátságos, tele van energiával, életvidám, mosolya beszédre invitál. A tinédzser. Dr. Péró Beáta életét -i ahogy sokunkét - továbbra is a kamaszos lendület, de egyre inkább a megfontoltság jellemzi. Saját szavaival: ez így alakult. Az élmények formálják az embert. A dr. Mező Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Sokáig bölcsésznek készült, mégis a jogi pályát választotta. Az ELTE-n tanult, jelenleg szakmája első munkahelyén, jogtanácsosi munkakörben dolgozik. Szakvizsgájára és felsőfokú német nyelvvizsgára készül. Társasági ember, amolyan bulizós fajta. Szórakozásra ma már kevesebb ideje jut, kikapcsolódásként zenét hallgat vagy sportol. Kedvencei Presser Gábor, az LGT és Sting, de minden zenére fogékony. Rendszeresen fut, úszik, tornázik. A gasztronómiai élvezeteknek is hódol, odaadó híve a különlegességeknek, tengeri herkentyűknek, olaszos ételeknek. A barátai szerint kitűnően főz. Nem politizál. A család számára szent dolog.
Testvérei, Cseke József, Péró Csaba, dr. Péró Márta, í Péró Gyöngyi, Péró Sára és Péró Anikó. Közülük Józsefet ismerhetik leginkább a kanizsaiak, hiszen ő a Batthyány-gimnáziumban tanít és az Igricek, illetve a Patkó Banda oszlopos tagja. Édesanyja nyugdíjas, a kórházban dolgozik. Orvos édesapját 1981-ben veszítette el. Ezt az élményt nagyon nehezen dolgozta fel. A gimnázium óta versel. Kezdetben úgy tűnt, életkori sajátosság, fiatalos hév, de ez a kényszer azóta is kíséri. A gimiben Pék Pál tanár úr fakultációs foglalkozásain hallotta, a versírást meg kell tanulni. Ezzel szemben ő ösztönösen ír. Amatőr vers- és prózaíró pályázatokon szerepelt, a helyi sajtóban jelentek meg írásai. E hónapban van édesapja halálának évfordulója, lapunkban található verseit az ő emlékének szenteü. A karácsony a kedvenc ünnepe. Szeret ajándékozni, másoknak örömet okozni. Szereti a karácsony illatát. A Kanizsa minden olvasójának békés, boldog ünnepeket, jó egészséget és sikerekben gazdag új évet kíván.
Péró Beáta: Két vers apámnak
In Memóriám...
Ez egy örökség, apám, akasztás tél derekán. Elszálltai boldogan. Igaz, vártak - már - sokan...
És veled voltam én is, Bár torz mosollyal, mégis... együtt kiáltjuk: PÁRIZS!
II. Hiány
Anyatej nélküli csecsemő. Hegyről lezúduló terméskő. Szárnytoll nélküli
hattyú
sárgaliliomot, varázsolt
kényszer-képed szívembe. \' De hold fattyú, rossz Istenkáromlott
1 a f íz A \\II7C A plláll
lo \\^ KAJMlAöA — rrr< J 1997 derembe r!9.
ISO 9002 a Kanizsa Ruhaipari Szövetkezetnél
ELSŐK KÖZÖTT A TEXTILIPARBAN...
A minőség mindenki munkájának része, elsődleges szempont, döntő tényező. Aki nem elégszik meg látszateredményekkel ezen a téren, sem az számíthat arra, hogy talpon marad a piaci versenyben. Ez volt az a legfontosabb kritérium, melynek jegyében a KANIZSA Ruhaipari Szövetkezetnél az ISO 9002 minőségbiztosítási rendszer bevezetése mellett döntöttek, s szeptembertől a TÜV Tanúsítványának birtokában dolgoznak tovább. Eddig az eredményig kemény másfél év nyomán jutottak, s most az elnökasszonnyal, Czoborné, dr. Pintér Ildikóval erről az útról beszélgettünk.
- Valóban másfél évvel ezelőtt történt. Részt vettem egy konferencián, ahol az ISO-szabvány bevezetésének hasznáról volt szó. Mivel ezt megelőzően már szakkönyvekből, folyóiratokból alaposan tájékozódtam, ez segített hozzá a döntéshez. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az Európai Közösséghez való integrálódás egyre magasabb minőségi követelményeket támaszt a termékeinkkel szemben. A másik dolog, hogy számunkra a minőség már korábban is a legfontosabb követelmény volt. így tulajdonképpen nem is volt kérdéses-\'számomra, hogy be kell vezetnünk az ISO 9002 minőségbiztosítási rendszert.
- Úgy tudom, ez nem kevés anyagi ráfordítással is együtt jár!
- Mivel a program államilag támogatott, pályázat útján igyekeztünk a rendszer előkészületeihez bevezetéséhez anyagi forrásokat előteremteni. Pályázatunk sikeres volt, ez aztán már kötelezett is bennünket. A munkánk során a Qualiprod Kft. volt segítségünkre.
- Mit jelent ez a szabvány a textiliparban?
- Az ISO 9002 egy olyan minőségbiztosítási rendszer, amely a gyártáselkészítéstől kezdve a termék kibocsátásáig lehetővé teszi a termelési folyamat ellenőrzését.
A termék előállításának minden mozzanatáról dokumentum készül, amely bármikor visszakereshető, illetve végigkíséri mindaddig, amíg a termék áruvá nem válik. Ennek az új bizonylati rendszernek a bevezetéséhez gyakorlatilag át kellett szervezni a céget a rendszer előírásainak megfelelően. Olyan árukísérő jegyeket kellett előállítani, melyek a raktárból történő anyag és kellékkiadástól a készáruraktárig végigkíséri a terméket.
- Bizonyára a szövetkezet dolgozóit is meg kellett nyerni ahhoz, hogy az előkészítés folyamata megindulhasson!?
- így van. Először összehívtam a vezetőket, tartottunk egy tájékoztatót. Ott mindenki elmondhatta véleményét, kérdéseit, kételyeit. Tudták tehát, hogy nagy munkával jár, nagy erőfeszítést követel majd a dolgozóktól, de különösen a vezetőktől. Ezért kellett elsősorban őket megnyerni az ügynek: a kereskedelmi vezetőt, a műszaki vezetőt, a főkönyvelőt és természetesen a középvezetőket is. A döntést azonban minden dolgozónak el kellett fogadnia, hiszen a rendszer minden dolgozóval szemben követelményeket támaszt. A dolgozók körében volt nehezebb beláttatni a minőségbiztosítási rendszer fontosságát.
Először is meg kellett fogalmazni a cég minőségpolitikáját, ami nem is olyan könnyű egy olyan cégnél mely nagyon is divatorientált terméket állít elő. íme: „Célunk az aktuális nemzetközi trendeknek megfelelő felsőruházati termékek előállítása korszerű alapanyagok felhasználásával, magas minőségű kivitelezéssel a vevő meglévő és latens igényeinek kielégítésére."
Szükséges még a jó csapatmunka, a megfelelő környezet, a tárgyi és személyi feltételek rugalmas reagálás a vevők igényeire. Része még a követelményeknek a képzés, továbbképzés megfelelő színvonala is. Nem utolsó
sorban pedig kiterjed a figyelem a beszállítókra és alvállalkozókra.
Ez az a minőségpolitika, amely mellé a szövetkezet 200 dolgozójának fel kellett sorakoznia. Ennek megvalósításához nyújtott szakmai támogatást a Qualiprod Kft. Segítségükkel elvégeztük a jelenlegi rendszerünk átvilágítását. És elkészült a minőségbiztosítási kézikönyv is.
- Mit tartalmaz ez a kézikönyv?
- Az előbb már említett minőségpolitika megfogalmazása az első. De leírja azt is, hogy ennek érdekében kinek mi a felelőssége, és tartalmazza az eljárásokat is. Vonatkozik a meglé-
vő szerződések vizsgálatára, a partnerek beszállítók, alvállalkozók stb. átvilágítására. Minden munkára megfogalmaztuk az elvárásokat, előírásokat. Fontos az azonosítás és a nyomonkövethetőség, így válik minden egyes termék a legelejétől a legvégéig ellenőrizhetővé.
- Meddig érvényes a most megszerzett minősítés?
- 1997. szeptember 26-a a TANÚSÍTVÁNY keltezése. Ennek a tanúsítványnak a kiadására, az ellenőrzésére hivatott német cég 2000 augusztusáig érvényes dokumentumot adott ki számunkra. Gombás Imre
Akkreditált Labor
Néhány hónappal ezelőtt jelenthették be a Zsigmondy-Winkler Középiskola vezetői, hogy az iskola által fenntartott és üzemeltetett környezetvédelmi laboratórium -mely elsősorban a környezetvédelmi technikusképzést kívánja elősegíteni - munkáját és felszereltségét elegendőnek ítélték meg az illetékesek ahhoz, hogy államilag akkreditálják. Ezzel elsőként következett be ilyen esemény az ország iskoláinak életében. De a közmondás úgy tartja, minden kezdet nehéz. Hogy az immár akkreditált labor munkájában is nehéz volt a kezdet, vagy sem, erre Antalics Dezső, a laboratórium megbízott vezetője válaszolt:
- Annyiban könnyű volt az eltelt időszak, hogy a laboratórium már az akkreditálási eljárás megindulásakor két-három éve működött, s konkrét feladatokat látott el. Az utóbbi időszakban több alkalmi megrendelést is kaptunk, melyeket természetesen nem akkreditált laborként végeztünk el, hanem
az akkreditáló eljárás keretében. Kiépült egy minőségUgyi rendszer, melyet a Nemzeti Akkreditáló Testület folyamatosan ellenőrzött, véleményezett. Ennek megfelelően júliusban egy szemle során teljesen átvizsgálták a laboratórium működését, s nem találtak olyan problémát, mely veszélyeztette volna az akkreditált státusz elnyerését. Ezt követte a Szakmai Akkreditáló Bizottság döntése, mely pozitív volt, így igazából mostantól kezdődik a labor akkreditált státusza működése.
- Mennyire tudtak megfelelni az eddig felmerült igényeknek?
- Sikerült minden igényt kielégíten i. Amennyiben olyan vizsgálat merült fel -mondjuk olyan komponenst kellett volna vizsgálni -, hogy egymagunkban nem lettünk volna elegendőek a feladat megoldására, a társlaborunkkal való kapcsolatrendszerünk olyan, hogy velük együtt működve el tudtuk végezni. Természetes szerintem,
hogy egyetlen labor önmagában nem tud mindenre felkészülni Jelen pillanatban hatan dolgozunk itt, s ebből fakadóan elsősorban a környezetünkben jelentkező legfontosabb igényeket igyekszünk kielégíteni. Programunkban szerepel egy fejlesztés is, melynek célja, hogy egy év tapasztalatai alapján olyan fejlesztéseket végezzünk, hogy a felmerülő összes igény megoldására képesek legyünk. Ez eredményül hozhatja azt is, hogy a bővülésnek megfelelően további akkreditálási területeket nyerhetünk el.
- Felmerül a hogyan tovább kérdése. Manapság minden intézménynél, cégnél fontos feladat a jó menedzselés megoldása. Milyen területeket kívánnak a további munkájukkal megcélozni?
-Az akkreditált státuszú laboratóriumok országosan jegyzettek. Bekerülünk egy, a gazdálkodó szférában közkézen forgó kiadványba í5, tehát az ország cégei válogathatnak ebből, ha bármilyen, laboratóriumot kívánó vizsgálatot szeretnének vagy kell elvégeztetniük. A másik nagyon fontos terület,
hogy Nagykanizsa városának - a környezetvédelmi törvényből adódóan - el kellett készítenie a környezetvédelmi programját. Ehhez olyan analitikai háttér kapcsolódik, melyet ez a labor kedvezőbb feltételekkel tud megoldani, mint hogy ha az ország valamely másik városából kellene megrendelni ezeket a vizsgálatokat. A város vezetésének támogatásával már kötöttünk egy megállapodást, melynek értelmében az Önkormányzat hivatalának környezetvédelmi feladatait analitikai vonalon ellátjuk. Terveinkben szerepelnek a környező települések polgármesteri hivatalai, Letenye és Zalakaros polgármesterével folyamatban áll egy megállapodás megszületése. Tudnak rólunk a gazdálkodó szféra képviselői is, s a számukra is el tudjuk végezni a különböző kontroli-vizsgálatokat, melyeket törvény ír elő számukra, de nincsenek berendezkedve ilyen feladatok elvégzésére. De tulajdonképpen a tevékenységi engedélyhez szükséges méréseket bárki számára el tudjuk végezni.
Sz. A.
f \\L A \\J17C A Cm +Zm+L—+ 1 17
1W. december 1.9. . ¦:ül^ JvAINlAiöA— <Zf tonlent J 1/ :
Szombaton este a Zsigmondy-Winkler Középiskola adott otthont a Ryno Gála \'97 elnevezésű eseménynek. Az immár harmadik alkalommal megrendezett gála a hagyományokhoz híven idén is színvonalas programmal várta a vendégeket. Nem véletlen, hiszen a Kulturális Menedzseriroda megalakulása óta kiemelt feladatának tekinti a helyi csoportok, az értékeket létrehozó és új törekvéseket felvállaló közösségek támogatását (Zeneiskola növendékei, Fittness Center, Béli Violetta, Lé-zer-show).
Az est egyben tisztelgés volt azok előtt, akik segítségnyújtásukkal lehetővé tették a \'97-es év eseményeinek megvalósítását. Idén is sor került a Ryno Kft. és a városüzemeltetésben résztvevő cégek által alapított Rynolander díjak átadására. A nyári füzértekercset ábrázoló üvegszobrot azon polgárok kapják, akik a legtöbbet tettek a környezeti nevelésért, a környezetkultúráért, a ter-
mészetes és épített környezet védelméért. Ebben az évben 28 főre érkezett javaslat. A titkos szavazás eredménye alapján a környezetkultúránk fejlesztését célzó nevelési munkáért járó elismerést Lengyák István, a Hevesi Altalános Iskola tanára nyerte el. A közterek tartalommal való megtöltésének támogatásáért járó díjjal Illés Miklóst, a Rotary Rt. vezérigazgatóját jutalmazták. Az ipari környezetben kialakított magas szintű környezetkultúra megteremtéséért Wilheim Gábor, a Kanizsa Trend igazgatója vehette át az üvegszobrot. Az önerős beruházások megvalósításánál az igényes környezet kialakításáért járó elismerést idén megosztva Cserti József, Bölecz László és Nádasi Tamás, a Ford Autó Kanizsa képviselői kapták meg. Ferenc József rendezvényigazgató értékelése szerint az esemény jól sikerült, és terveik szerint jövőre is várják a vendégeket.
TÍZÉVESEN - TOVÁBB
A GE-Lighting Tungsram nagykanizsai fényforrásgyára pénteken tartotta kompakt-gyáregységének évzáró értékelését. Rendhagyó rendezvény volt ez egyben, hiszen éppen 10 évvel ezelőtt kezdődött meg a kompakt-fénycsőgyártás. Mára a gyáregységben dolgozó több mint 500 fő munkájának köszönhetően jelentős eredményeket tudhatnak magukénak. Ennek legfőbb bizonyítéka, hogy önálló gyárrá nőtte ki magát, és 1998-tól így szerepel. Terveik szerint a jövő évben egy új csarnokrészben is beindul majd a kompaktfénycsövek gyártása, mely újabb emberek foglalkoztatását, a versenyképesség megtartását teszi lehetővé.
TJ.
Edison támogatta
Mint már korábbi lapszámunkban hírül adtuk, három vállalkozó pályázatot adott be a polgármesteri hivatalba, miszerint a mozi bizonyos épületrészeit hasznosítani kívánja. A pályázatot már tárgyalta a gazdasági bizottság, most a különböző dokumentumok beszerzése van folyamatban. Lapunk megkereste a mozit jelenleg üzemeltető Edison Kft-t, miként vélekednek a dologról. Lang József az alábbiakról tájékoztatott ben-
nünket: tudnak a pályázatban foglaltakról, a nagykanizsai polgármesteri hivatal tájékoztatta őket, igaz terveket nem láttak, de az írásos anyag információi alapján el tudják fogadni a mozi bizonyos épületrészeinek ekképpen való hasznosítását. Ezt követően kerül majd sor a szóbeli tájékoztatásra a pályázattal kapcsolatban a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási irodájának koordinálásában.
D. É.
A Pannon Tükör születésnapja
A Pannon Tükör kulturális folyóirat alapítói és szerkesztői, a folyóirat megszületésének 2. évfordulóján városunknak is bemutatkoztak. Kaposvár, Keszthely, sőt Párizs is előbb találkozott a folyóirat szellemiségét éltető és működtető alapítókkal. 12-én este a Kiskastély gyönyörű csarnokában a HSMK és a TIT szervezésében és előkészítésében városunk szép számú érdeklődője is megismerkedhetett a Pannon Tükör értékeivel, belső életével.
Bisztray Ádám költő - betegsége miatt nem tudott jelen lenni - három verse tette emelkedetté az est kezdését, a verseket a Batthyány Lajos Gimnázium tanulói, Bányai Andrea, Csik Timea és Hegedűs György szólaltatták meg. Ezt követően Hegedűs Erzsébet a HSMK munkatársa köszöntötte a közönséget és mutatta be a folyóiratot alapító Pék Pál költőt, aki a folyóirat főszerkesztője, a másik alapítót, Tar Ferencet, aki a folyóirat honismereti rovatának szerkesztője, Czupi Gyulát a folyóirat szerkesztőjét, Czigány György költőt és Rózsás János írót, akik a Pannon Tükör rendszeres alkotói.
Milyen értéket jelent a Pannon Tükör a magyar kulturális életben? Ismertséget és elismertséget. A folyóirat a közel ezer példányszámmal és a kéthavonkénti megjelenésével az ország minden régiójában jelen van, tartalmával és külső megjelenésével pedig megkülönböztethető értékként jelenik meg a nagy számú folyóiratok körében. A folyóirat megszületésének gondolatát Nagykanizsa és Zala megye élénk szellemi élete, országos is-meretségű és elismertségű alkotói tették lehetővé. A folyóirat ebből a talajból nőtt ki, és ma is ez a legfőbb bázisa. Pék Pál több mint negyven szerzőt említeti a hazai régióból, de azt is elmondta, hogy szerkesztői elvük az országos színvonal tartása. Czupi Gyula szerkesztő mondta ki, hogy Pék Pál országos tekintélye vonzotta a folyóirat nagy számú alkotói hátterét, az ő költői rangja jelenti a gerincet a folyóirat működésében.
A Pannon Tükör nyitott kulturális folyóirat. Hűen fejezi ki nevét, a pannon szellemet, az ország határait is átlépő magyar nyelvű kultúra életben tartását és megismertetését. Egyszerre tud régiót kifejező és egyetemes tartalmú is lenni. Ez a tartalom a kultúra nagyon széles területét öleü fel. A szépirodalom (vers, novella, regényrészletek) adja a folyóirat egyik gerincét, de nagyon fontos helyet kap a dokumentum, az elemző tanulmány, az életutat bemutató riport, a szociográfiai írás, a napló műfaja.
Tar Ferenc a külföldön élő és alkotó költőkkel is megismertet bennün-
ket. Testvérmúzsák rovatban pedig a képző- és a színház művészetének jeles alkotói, alkotásai jelennek meg, a fotóművészet bevonásával pedig impozáns szín és külső képi élményt is nyújt. A Szemle rovat figyelemfelkeltő kitekintés az élő irodalomra.
A Pannon Tükör nagyon tudatos szerkesztésű folyóirat. Minden számot meghatározott tematika jellemez. Tisztelegtek Hamvas Bélának, a szomszédvár Somogynak, az elhunyt nagy tehetségű Takács Lászlónak. Az Avantgárdé különszám rendkívül gazdag válogatás. A Pannon Tükör könyvkiadó is, Takács László összegyűjtött verseit, Lackner László regényét adta ki, megjelenés előtt áll Szoliva János verseskötete.
A folyóirat nem állna meg anyagi támogatás nélkül. Az induláskor a megye valamennyi városának polgármestere aláirta az anyagi hátteret jelentő önkormányzati támogatást. Pék Pál főszerkesztő köszönetét fejezte ki az eddigi segítségért, és külön kiemelte Nagykanizsa város megkülönböztető szerepét, hogy szerkesztői szobát adott és féüg függetlenséget biztosított a főszerkesztőnek.
Az est első részében az alapítók szólaltak meg. Pék Pál főszerkesztő kiemelte Tar Ferenc és Lackner László érdemi szerepét a folyóirat megszületésében, elemezte a szerkesztés arányait, elveit, megfogalmazta a folyóirat célját, feladatát. Elmondta, régi vágyuk kulturáüs folyóiratot alapítani, voltak is már annak előzményei, csírái - elsősorban a Mérleg -, de azoknak különböző okok miatt nem lettek folytatásai. Ez a folyóirat sikeresen indult el, és jutott el odáig, hogy nemcsak az ország minden pontján ismerhetik, hanem egyéni arculatával, tartalmával a szakma érdeklődését is kivívta, és külföldre is eljutott jó híre. Tar Ferenc is az alapítás szándékáról szólt, megemlítette riportjait, amelyek könyv alakban is meg fognak jelenni. Czupi Gyula közvetlen humorral beszélt munkájáról, együttműködésükről, a lap belső életéről.
Az est második részében az irodalom kapta a főszerepet. Vendégeink közül Czigány György olvasott fel először, és fiának, Czigány Zoltánnak könyvéről is sok szeretettel beszélt. Rózsás János szerepe és értéke komoly figyelmet érdemel. A GULAG-témában novella-szerű írását olvasta fel. Pék Pálnak két új versét ismerhettük meg. Ismét bizonyságot tett arról, hogy kiemelkedően jelentős költő.
Emelkedetten szép estén köszönthettük a születésnapi Pannon Tükör folyóiratot. Büszke lehet a város, hogy ilyen értéke is van. Hosszú életet kívánunk a kétéves folyóiratnak.
Lehota János
18
( KANIZSA - /4 . )
1997. december 19.
Bővül a hulladéklerakó
Ismét előkerült városunk egyik kulcskérdésének megoldása, a szemételhelyezés biztosítása. Mivel a szemételhelyezésre szolgáló jelenlegi depó az üzemeltető szerint betelt, s a területen való maradás egyre több technikai és technológiai gondot okoz az üzemeltető NSR Kft.-nek. Közgyűlési felhatalmazás alapján a depó bővítésére vonatkozóan környezeti hatástanulmányt készíttetett, majd megrendelte építési és kiviteli terveit.
Ennek értelmében a jelenleg üzemelő depó területét mintegy 2,7 hektárral kellene bővíteni -ez körülbelül húsz-huszonöt évig biztosítaná a kommunális szilárd hulladék elhelyezését. Megvalósításához viszont szükség lenne minimálisan mintegy tizenötezer négyzetméternyi földterület felvásárlására. Erre a felhatalmazást a polgármesternek a közgyűlés legutóbbi ülésén meg is adta, bár a vitában Marton István, a területileg illetékes önkormányzati képviselő jelezte: az érintett településrész lakóit eddig kétszer tájékoztatták hivatalosan, ezek viszont a régi polgármester azon ígéretét tartalmazták, hogy a szeméttelepet 1997. december 31-ig bezár-
ják és onnan elköltöztetik. Kifejtette azon nézetét is, hogy ebben a kérdésben ne döntsön olyan testület, mely három évig érdemben nemcsak nem lépett, sőt eddig ellentétesen tájékoztatott, és egyébként is a mandátuma tíz hónap múlva lejár. Marton István elmondta: már 5-6 évvel ezelőtt jelezte, hogy a depó területén a környék legnagyobb hegyét építik szemétből, - sem akkor, sem azóta - nem történt semmi. Ezért véli úgy, hogy a jelenlegi közgyűlésnek két éves megállapodást kellene kötni a településrésszel a depó változatlan formában történő üzemelésére. Sokkal szerencsésebb lenne, ha a következő testület határozna e kérdésben, megválasztása után - akár már jövő ősszel a lakossággal történt előzetes megállapodás alapján!
Négyéves mandátuma birtokában egyrészt ellenőrizni tudná saját döntésének következményeit, másrészt elszámoltatható lenne a lakosság részéről, és ezáltal hitelesebb módon tudna belekezdeni a város egyik stratégiai beruházásába.
Sz. A.
Strandfelújítás
Elkészültek a nagykanizsai strand felújítására vonatkozó tervek. Mint az üzemeltetéssel megbízott Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetőjétől, Jakabfy Sándortól megtudtuk, a tervek elkészülte után a közgyűlés jóváhagyására vár a beruházás. Mint megtudhattuk az eddigi töltő-ürítő rendszerű medencéket korszerűsítik, szűrővízforgató berendezéssel látják el. Ezen belül új bélést kap a nagymedence, emiatt méretei 40 cm-rel csökkennek.
Ez nem teszi lehetővé ugyan, hogy ebben a medencében versenyt rendezhessenek, a versenyek megrendezése továbbra is a fedett uszodai medencében történik. Az ügyvezető szerint újabb sportmedence építésére nem nyílik lehetőség, viszont az úszni nem tudó vendégek nyáron igénylik az 1,10-1,50 vízmélységű fürdőzésre alkalmas medencét. A 33 1/3-os medence felújítása ezt a célt szolgálja. A medence-felújítás megtervezésekor elsősorban napi 800-1200 fős vendégeikre gondoltak és így már minden korosztály megtalálja majd a neki megfelelő vízmélységű medencét. A nagymedence kerámiaburkolatú 32 méter 80 centi feszített víztükrű lesz. Az edzéslehetőség biztosítása miatt a medencében lesznek startkövek és sávelválasztók és a sportolóknak továbbra is ren-
delkezésre áll egész nyáron a fedett uszodai úszómedence. Jelenleg egy szabványos versenymedence ára 120 millió forint + ÁFA. Az ügyvezető szerint az utóbbi idők legnagyobb gondját az úgynevezett pancsolómedence jelentette. Ez amellett, hogy elavult töltő-ürítő rendszerű, egyik részén nagyon meg is süllyedt, így áttelepítésre lesz szükség - az új hely a nagymedence és a fedett uszoda közötti terület.
Itt válaszfal segítségével kialakításra kerül majd egy 80 cm mélységű gyermekmedence is, amely csúszdával is fel lesz szerelve. A beruházás teljes összköltsége várhatóan 100 millió forint körül lesz, amely összeg tartalmazza a pancsolómedence átköltöztetését, mindkét medence teljes felújítását, új bejárat, járdák és 4 db sportpálya kialakítását. Tervezik ugyanis, hogy l-l homokos talajú röplabda- és labdarúgó-pályát, továbbá szilárd talajú kosár- és tollaslabda-pálya kialakítását. Ezen munkálatok természetesen érinteni fogják a strand zöldterületét is, az esetleges zöldnövényzet-károsodás elkerülése érdekében természetvédelmi szakértő vizsgálta felül a terveket, és készítette el a zöldterület átalakítására vonatkozó elképzeléseket.
MDF-FIDESZ közös jelölt
December tizenegyedikén, Boross Péter volt magyar miniszterelnök, az MDF alelnökének kanizsai látogatása alkalmával jelentették be a nagykanizsai választókörzet MDF-FIDESZ
közös országgyűlési képviselő jelöltjét, Törőcsik Pált. Mint a sajtótájékoztatón megjelent Boross Péter elmondta, az MDF színeiben nemcsak MDF tagok indulhatnak, többek között ezért
is eshetett a választás Törőcsik Pál személyére. A kampánnyal kapcsolatban várható, hogy ismét felelőtlen ígéretek fognak elhangozni kormányoldalról, ezért egyáltalán nem optimista az eljövendő kampányidőszakkal kapcsolatban. Politikai arcátlanságokra számít, bár annál nagyobb arcátlanságot már nemigen lehet elkövetni, minthogy a jelenlegi kormánypártok teljesen eladták a nemzeti vagyont, s intézkedéseik következtében a reálgazdaság egy helyben topog. Törőcsik Pál országgyűlési képviselő-jelölt elmondta magáról, hogy voltaképp egy párthoz sem tartozik, de az MDF irányvonalával szimpatizál, ezért is indul a színeikben. Mivel agrármérnöki végzettséggel rendelkezik, egyik céljának tekintené a magyar mezőgazdaságért, falvakért való lobbizást. Mint mondta, az emberek számára ki-
utat kell mutatniuk a jelenlegi, egyre kilátástalanabb helyzetből, ennek az útnak a helyes irányát kell kijelölni. Ismeri a körzet problémáit, s úgy gondolja, egyik legfőbb feladata az lenne, hogy elősegítse a térség reális szerepkörének betöltését - mivel jelenleg szerinte hátrányosabb helyzetben van Nagykanizsa és környéke, mint amilyen helyzetben adottságai révén lennie kellene. Mivel különböző ügyek intézésében nagy gyakorlattal rendelkezik, úgy érzi, képes lenne elvállalni a választókörzet gondjainak megfelelő módon való enyhítését. Törőcsik Pál azt is elmondta, konkrétumokat kampányával kapcsolatban közölni még nem tud. Amennyiben kormánypárti oldalról megismétlődnék az ősszel tapasztalt miniszter-„dömping", szavahihetőségével kívánja ellensúlyozni mindazokat a címeket, melyeket ellenzéki oldalon állva természetszerűleg nem tud felmutatni.
Sz. A.
1997. tecember 19.
I
KANIZSA - Ktdtün*,
I
19
Egry József Galéria
Balogh István Péter festőművész kiállítása
December 11-én újabb varázslatra bukkant a betérő az Egry József Galériában. Tél eleji hangulat áradt szét a teremben is, ám a nyugodtságot, békességet árasztó képek elválasztottak a kinti világtól. Az elmúlást idéző őszi tájban ott volt az élet reménye, hisz a hajnal napfelkeltét, melegséget hoz, és a téli tájban ott élt az őserő, a természet újraéledésének minden lehetséges szépségével. Balogh László, a Batthyány Gimnázium tanára, igazgató helyettese, megnyitó beszédében életre keltette a pannon táj lágy lankáit, a sejtelmes folyópartokat:
- Köszönet a Járási Ildikó vezette Egry József Galériának, hogy Nagykanizsa művészetpártoló közönsége egyre gyakrabban találkozhat olyan művészetüket felmutató egyéniségekkel, mint Balogh István Péter, akinek kedvelt témája a táj, a Természet. Álombeli tájai ugyan ábrázoló képek, de a természetszerűség sokkal inkább egy belső tájat jelent: rajtuk a táj, mint lélekállapot szerepel. A művész üzenetében a táj természeti képként, de még inkább lélekben utazó képként Krizái. A tájképfestészet a realitásból indul ki, de Balogh István Péternél lényegesebb a benső belső realitás, mely természetszerűvé teszi a lelkiállapotot. Ezt romantikus és szürrealista módon teszi a művész. így válnak többolvasatúvá ezek a képek, melyeken a táj nem háttérként, de önálló témaként szerepelhet, mert minden a természet - ember - kultúra kölcsön-hatásrendszerében működik, és így lehet ráeszmélni a külső és belső termé-
szeti szépségre. Mérték arány, idea nélkül nincs természet. A természeti formákban mindig megtalálható a szépség: a rend és rendezetlenség, a szabályok és szabálytalanságok egyensúlya. A Természethez mindig lehet fordulni, mert kimeríthetetlen tárházát nyújtja a törvényekre épülő gazdag variációknak. így lesz a természet vonatkoztatási rendszer, példatár, metaforabánya és az érzékenység közege: megszólítható és műalkotássá tehető valóság, út a lélektől lélekig, őszies és meleg, pasztelles és mégis mélytónusú színvilág jellemzi ezeket a képekel. A tér kibomlik, melyben nagy szerep jut a szín és a ritmus eszközének Ezek a tér- és idődimenziókkal játszó áthatások tört színvilágukkal különös hangulatot árasztanak E képek igazi értelme, a belső táj megragadása, csak finom lélek finom kezének rögzítésében volt lehetséges.
A kiálü\'tott képek valóban érzékeny lelket sugallnak. Megtalálható rajtuk a lombtalan fák magánya, lassú küzdelmük a természet erőivel és törvényeivel szemben, védekezés a túlélésért. A télre forduló táj akár zordabb is lehette, de Balogh István Péter megtalálta azt a harmóniát, ami az évszakok bármelyikét vonzóvá varázsolja. Képeibe kitörölhetetlenül belopja a melegség halvány szikráját, és ez a megfoghatatlan, de mégis létező erő lélekkel tölti meg az elmúlni látszó világot úgy, hogy minden tavaszváró, csendes pihenésnek tűnjön...
M. B.
Zsigmondy Galéria
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE FAFARAGÓINAK KIÁLLÍTÁSA
November 21-én Csávás Csaba művészeti vezető, a MÁV Művelődési Ház szakkörvezetőjének közreműködésével fafaragók közös kiáUítására került sor a Zsigmondy Galériában. Rajnai Miklós, a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Művelődési Központ igazgatója megnyitó beszédében a következőket mondta:
- A nép képzőművészetének továbbadásában jeles dokumentumértékű munkákat láthatunk a szakkör anyagából, ami nagyon komoly mesterségbeli tudást igénylő szobrászatként értékelhető. A meghívón nem véletlenül idéztük Lükő Gábort, ugyanis nagyon időszerű és nagyon fontos újból és újból hangsúlyozni a művészetnek azt a feladatát, hogy emberi léptékű üzeneteket adjon tovább, és ezért is nagyon szép Lükő Gábor gondolata: „alig-alig ismerünk valamit népünk művészetéből és sokszor azt is alaposan félreértjük. Régen: közkeletű, közérthető nyelv volt a nép képzőművészete. ". Kós Károly, bár a néprajz szó az ő idejében is elterjedt volt, szándékosan nem használta, hanem parasztkultúrát, paraszti művészetet mondott. Én azt gondolom, hogy nincs magas és alacsonyabb fokozatú művészet. Aminek emberi léptékű, drama-
turgiai léptékű üzenete van, az művészet. El kell mondanom a következő történetet. Sztravinszkij bírálta Bartókot, amiért paraszti zenét gyűjtött. Bartók nem írt válaszlevelet, hanem egy cigánysiratót küldött el fonográf hengeren, hogy kottázza le. Nem tudta lekottázni, és belátta tévedését, mert meggyőződött arról, hogy milyen egyszeri, megismételhetetlen, vagyis képzőművészet".
A kiállítás tárgyait nézve azt láthatjuk, hogy nem egyszerű másolásról van szó még szakkörön belül sem, hiszen a munkákban megtalálható az alkotók saját egyéni világa is. Jerausek Gyula, Zsirai Károly, Bátori Gyula, Mátai József, Mónai Zsuzsanna, Marton Lajos, Csávás Sándor munkái komoly szakmai tudásról tanúskodnak. Az Alföldről érkezett Wegroszta Zoltán szobrai azt mutatják, hogy a művész mesterré érett. Az egyszerű paraszti életből jól ismert figurák köszönnek vissza művészetében, emberi egzisztenciákat közvetítenek. Ez a kiállítás megmutatta a paraszti művészet értékhordozó szerepét, és azt, hogy mennyire fontos a saját kultúra, a magyar hagyomány őrzése.
M. B.
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A DÉL-ZALAI KULTURÁLIS SZÖVETSÉG MEGALAKÍTÁSÁRA
A nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ, a letenyei Fáklya Művelődési Központ és a zalakarosi Idegenforgalmi és Közművelődési Iroda egyetértenek abban, hogy a három város közgyűlése, illetve képviselő testületei által kötött együttműködési megállapodás kulturális területen történő érvényesülése érdekében, a kulturális értékteremtő, értékmegőrző és értékközvetítő tevékenységük összehangolása, a lakosság igényeinek színvonalas kielégítése céljából megalapítják a Dél-Zalai Kulturális Szövetséget.
A Szövetség a Magyar Kulturális Szövetség területi szervezeteként kíván működni.
Az együttműködés fontosabb elvi és gyakorlati területei:
1) A Kulturális alapellátásról és a kulturális tárgyi örökségről szóló törvény értelmében kicserélik tapasztalataikat a helyi közművelődési együttműködési megállapodások elkészítése érdekében.
2) Az intézmények 1998-ban elkészítik a kistérség középtávú közművelődési programját. Részt vesznek a régió területfejlesztési programjának kidolgozásában.
3) Eves munkaterveiket koordinálják.
4) Különös figyelmet fordítanak a helyi nagyhagyományú országos, vagy nemzetközi jelentőségű rendezvények megszervezésére, (pl.: a Mura Menti Napok, a Zalakarosi Nyár, az Alpok-Adria MKB Nemzetközi Jazzfeszti-vál, a Tavaszi Zenei Fesztivál, Augusztusi Randevú) és a külföldi kapcsolatokra.
5) A HSMK a kistérségben betöltött meghatározó szerepkörénél fogva továbbra is vállalja, hogy színházi, zenei, képzőművészeti és ismeretterjesztő nagyrendezvényeiről folyamatosan tájékoztatja a két város érdeklődő polgárait.
A Fáklya Művelődési Központ koordinatív szerepet vállal Várasd és Muraköz megye művészeti életének a két zalai városban történő megismertetésében.
6) A HSMK a letenyei Fáklya Művelődési Központ sajátos határmenti nemzetiségi kulturális célokat felvállaló törekvéseit konkrét rendezvényekkel, külön ezekre az alkalmakra összeállított kulturális programajánlatokkal támogatja. A zalakarosi idegenfor-
galmi idényben pedig részben a helyi szervezet kezdeményezéseit támogatja, másrészt programok biztosításával színesíti a helyi kínálatot.
7) Évente egy alkalommal a HSMK színháztermében ünnepi gálaműsort szerveznek, amelynek keretében mindhárom város jelentősebb amatőr együttesei bemutatkoznak. Lehetővé teszik, hogy ez a szerkesztett program Letenyén és Zalakaroson is bemutatásra kerüljön.
8) A HSMK gyermek- és ifjúsági programjain - igény esetén -biztosítja a zalakarosi és a letenyei fiatalok részvételét.
9) Kicserélik tapasztalataikat a helyi népfőiskolák, gazdatanfolyamok, szabadegyetemek, ismeretterjesztő előadások szervezésében. Együttműködnek közös témák és előadók biztosításában.
10) Megszervezik a három városban élő népművészetek és képzőművészetek közös kiállítását.
11) Tájékoztatják egymást az országos és megyei kulturális pályázati lehetőségekről. Törekednek arra, hogy egyes országos pályázatokon közösen jelenítsék meg a dél-zalai kistérség kulturális igényeit és szükségleteit. (Kultúra és idegenforgalom, kultúra és gazdaság)
12) Egyetértenek abban, hogy a közművelődési területen tevékenykedő munkatársak részére -legalább félévente - szakmai továbbképző fórumot szerveznek. Az országos szakmai szervezetek konferenciáin, vándorgyűlésén, közgyűlésén együttesen vesznek részt.
13) Együttműködnek kulturális témájú kiadványok, tájékoztatók szerkesztésében, kiadásában és árusításában.
Kölcsönösen tájékoztatják településeik polgárait programjaikról.
Az intézmények javasolják, hogy a megállapodáshoz - amely nyílt - csatlakozzanak a régióban tevékenykedő egyesületek, intézmények és mindazok a szervezetek, vállalkozások, együtt fontosnak tartják a kistérségi együttműködés új lehetőségét. Nagykanizsa, 1997. dec. 5.
Dömök József igazgató, Papp Ferenc igazgató, Nóvák Ferenc irodavezető
20 ( KANIZSA - PÍR )
1997. december 19.
Kanizsán járt a
@üea-@j&la Mikulás
December tizenegyedikén együtt örvendezhettek a kicsik és nagyok, mivel köreinkbe érkezett a reklámfilmben már annyiszor megcsodált Coca-Cola karácsonyi karaván. A két kivilágított kamionból álló karavánt maga a Mikulás, Santa Claus is elkísérte. A délelőtti órákban érkező karavánt azonnal körbefogta a rajongó gyerekek hada, s a Télapó a neki leg-aranyosabbnak tetsző gyermekeket még autogrammal is ellátta: volt, aki a Colás üvegére kapta, volt, aki a homlokára. Az igazán jó kisgyerekek pedig abban a szerencsében részesülhettek, hogy játszhattak is: diótörőt, képkirakót, vagy akár egy kislabdával kellett egy kör közepébe találniuk. - No persze ezt a szerencsés kiválasztást elősegítette az is, ha az apuka vett két üveg Colát... - S hogy milyen hatással volt a Mikulás a gyerekekre? Biztos forrásból származó információink szerint
az egyik kisgyerek a kézfejére dedikált M-betűt máig nem volt hajlandó lemosni.
A Coca-Cola Karácsonyi Karaván egyébként december negyedikén indult el húsznapos körútjára Magyarországon, melynek során több budapesti helyszínre és összesen tizennyolc nagyvárosba látogat el. A cég célja a karaván elindításával a karácsony ünnepi hangulatának minden magyar családban történő szétosztása volt, ezért is keltették életre a népszerű reklámfilm szereplőit. S hogy honnan is ered a kamionokra felfestett Mikulás eredetije?
A Mikulás eredetét máig homály fedi. Legendája sok országot bejárt, s az idő is sokat változtatott rajta. Valamikor volt tündér, ijesztő törpe és manócska is. 1931-ben Haddon Sundblom döntött úgy, hogy a Mikulás (Kris Kringle, Télapó, Father Christ-mas) külsejét teljesen újjáalakítja,
s egy teljesen emberi, jó kedélyű öregurat alkotott. Ez idő óta lett a Sundblom Mikulás a Coca-Cola Company Mikulása, azóta szinte minden karácsonyi, vagy télapós ünnephez ezeket a képeket használja fel a cég. Pedig a képek nem másról, mint önmagáról a mű-
vészről készültek. Amikor ugyanis az eredeti modell meghalt, egy barátja tanácsára saját tükörképeit kezdte el a művész megrajzolni, mint Mikulást. Haddon Sundblom összesen több mint negyven Mikulás-festményt készített a Coca-Cola Company számára. Utolsó portréját önmagáról 1964-ben festette, harminchárom évvel az első kép születése után. Alkotását ma a gyerekek tízmilliói várják, hogy meglátogassa őket, s kívánságaikat meghallgassa a Mikulás. Múlt hét csütörtökön a nagykanizsai gyerekeknek volt lehetőségük elmondani számára kívánságaikat.
Sz.A.
MINDEN KEDVE6 ÜGYESÜNKNEK BÉKE6&ÉGES KADiCáONYI ÜNNEPEKET1, EREDMÉNYEKBEN GADZAG ÚUEÓMDŐT KÍVÁNUNK!
Ipari és Kereskedelmi Kft Ruhakészítő Részleg
Ipari és Kereskedelmi Kft. Villamosipari Vállalkozás
dl
lf ír A XTI^O A T&D i
1997. december 1». ^ KAINlZ/öA — f*t< )
A DELFORG Nemessándorházán
Eg> lJl*8 négyszáz lelkes kis zalai faluban, a nagyvárosoktól távol már az is nagy dolog, ha valakinek munkahelye van. Ha pedig egy európai színvonalú, modern üzem települ oda, amint ez Nemessándorházán történt, annak már bizonyosan érdekes története van. Ez a felte* vésem beigazolódott, amikor a DELFORG ügyvezető igazgatóját, Sándor Gyulát felkerestem:
- A dolog ott kezdődött, hogy a régi rendszerben a Terimpex nevű külkereskedelmi vállalatnál voltam a halosztály vezetője. Amikor a rendszerváltás gazdaságilag is kibontakozott, látszott, hogy a régi módon a dolgok nem mennek tovább. Ekkor döntöttem úgy, hogy eljövök a cégtől, és alapítok egy magáncéget. A cég bejegyzése \'92 decemberében történt, és tevékenységünket \'93 februárjában kezdtük el. Mivel a halosztálynak voltam a vezetője, „halas" kapcsolataim voltak külföldön is, itthon is; haltermékekkel kapcsolatos az áruismeretem is, így adott volt, hogy az új cégnek is elsősorban a hal legyen a fő profilja.
• Ez eddig világos. De hogyan lett ebből éppen Nemessándorházán egy fagyasztott tengeri halat csomagoló üzem?
- Komoly előtörténete van ennek is, hogy itt Zalában megjelentünk Az első időkben a koncepció az volt, hogy elsősorban külkereskedelemmel foglalkozunk. Úgy gondoltam, hogy a Magyarországon működő halkereskedelmi cégeknek ahol a piac igényli, megbízásból halat szerzek be, bizományosi jutalékért. Ezt nagyon kis létszámmal, nagyon kevés költséggel meg lehetett
volna valósítani; s ez így nagyon előnyös lett volna számomra. Csakhogy a HALÉRT, amely monopolhelyzetben volt a magyar piacon, a raktározásban, terítésben, egy-másfél év alatt csődbe ment, szétesett a halpiac. Nem volt tovább belföldi megbízóm. Halat akár tízezer tonnát is be tudtam volna hozni, de kinek adjam el?
Két-három kamionnyi áru kerül hetente a 120 négyzetméteres raktárunkba. S a kamionok a kicsomagolt áruval megrakodva mennek Budapestre.
• Milyen állapotban van ekkor a hal?
- Folyamatosan mélyhűtött állapotban, mínusz húsz fokon minimum egy év a szavatossági ideje, ha erre gondol. Egyébként ekkor már a kiskereskedelemben forgalmazható kiszerelésben dobozolva, tasa-kozva.
• Az előbb már említette az áruházláncokat. Kik az állandó kereskedelmi partnerek?
- A Tengermann-csoport, a Kaisers áruházak, a Plusz diszkontok a Metró, a Spar, a Tesco - a teljesség igénye nélkül -, és itt helyben a 7 Forrás Fűszert és a Zéta. Évi 1200 tonna kicsomagolt áru kerül ki innen. De hozunk be olyan csomagolt árut is Németországból, melyet már eleve úgy csomagolnak ahogy mi kérjük
• Csak Zalában van csomagolóüzemük?
- Az itteni már \'95 augusztusától működik tehát ez volt az első. Ma már Nyíregyházán is van egy, 11 fővel működik. De kialakítottuk már a kereskedelmi hálózatunkat is, az ország 12 pontján van kereskedelmi elosztó központunk Nyíregyházától Hegyeshalomig, Szegedtől Vácig. A központban, Budapesten csak a könyveléssel, a pénzügyekkel,
a beszerzéssel foglalkozunk, mindössze hatan. Az én dolgom a beszerzés, németül, angolul, oroszul beszélek. Ez utóbbira újra egyre inkább szükség van.
• Ekkora hálózatnak lehet-e igazi konkurenciája?
- Azért van. Bár az összes import 45-50%-át mi forgalmazzuk S ha a kiskereskedelmi terítésről van szó, még jelentősebb az arány, ekkora hálózata ugyanis a konkurens cégeknek nincs, inkább kisebb területeket, régiókat uralnak. Hiszen csak innen, a nemessándorházi csomagolóból 480 millió forint értékű áru került ki az idén.
• További célok?
- A 12 pont jól működik de még nem fedi elég hatékonyan az ország területét. Bővíteni kellene az árucikkek körét is, halféleségekkel is, de zöldségfélékkel is. Ez már januártól esedékes. Persze, voltak üzletek, üzletláncok lett volna igény az árura, de nem volt, aki az „én halaimat" eljuttassa a boltokba.
Nem volt mit tenni, ki kellett alakítani az értékesítési hálózatot, hogy a - közben a kereskedelem terén kialakult európai színvonalú bolthálózatokat kiszolgáljuk. Ehhez szép, jó minőségű csomagolóanyag kell. És ahhoz, hogy a csomagolással foglalkozni lehessen, hazai és nyugat-európai igényeknek megfelelő színvonalú higiéniai feltételekkel rendelkező üzemet és országos terítőhálózatot kellett létrehozni. Óriási pénzeket kötött le ez a munka. Az első jelentős lépcső ezen a téren a zalai csomagolóüzem megépítése volt.
S hogy miért éppen egy 388-as lélekszámú zalai kisközségben valósult meg ez a beruházás? Emberi és anyagi okai vannak. Az igaz, hogy Budapest a legközpontibb hely, de
DELFORG
Él&MKER-KERKKEDClMi ÉS EOtGÁUAJÓ KFT. EXPORT * WPORI Of DEUCATE FOOMTWf LTD.
az ingatlanárak az egekben vannak! A legfontosabb pedig az emberi oldal. Nemessándorházán születtem, rokonaim, szüleim, húgom és sógorom itt élnek. Bennük megbízhatom, itt rá lehet bízni a felügyeletet a rokonságra, hiszen itt húszharminc milliós értékről van szó.
Sógorom, aki a csomagolóüzem vezetője lett, ezt megelőzően hosszú időt töltött Budapesten, az ottani központi raktárunkban. Budapesten terítést is végzett, hiszen az első időkben ott volt a fő piacunk is. Még nem kicsomagolt tételekről volt szó.
Itt a faluban betanított munkásként végzik az emberek a csomagolást. Körülbelül tízszeres túljelentkezés mellett vettünk fel embereket a környező falvakból és persze innen. Most már két műszakban folyik a munka, így tizennyolcan dolgoznak a csomagoló-ban.
• Honnan kerülnek ide a halak?
- Az áru túlnyomó részt Dél-Amerikából, Peruból származik Egy hónapig hat hétig hajóznak át az óceánon, s Hollandiába érkeznek meg. A szállítás onnan már az én feladatom. Többnyire a Hun-garocamion szállítja haza, tömbösen csomagolva. Két-három nap alatt érnek ide, általában hétfői napon, és itt a brigádok folyamatosan végzik a feldolgozást.
Gombás Imre
22
( KANIZSA - TCic&tHeú, *t*fept*6 )
ÍSl9J!i december 19.
NEM CSODA...
CSAK TÜRELEM JÁTÉK
Pisze orrú kisgyerekek le nem veszik szemüket a körbe, mindig csak körbe járó kisvasúiról. Egymásnak mutogatják a terepasztal minden miniatűr alakját a söröskocsi hajtójától a motorbicikli utasáig. A videofilmeken felnövekvő, az állandó zaj- és fényeffektekhez szokott aprónép elvarázsolva rohangál a TOM CAT játékbolt galériájában kialakított alkalmi kiállítótérben. Van itt minden: repülők, harckocsik, kamionok, vitorlás hajók, motorbiciklik és luxusautók. Persze, minden apró műanyag darabkákból türelemmel és szeretettel összerakva, aztán ízlésesen elrendezve.
- Igen, a szeretet, ez egy nagyon jó kifejezés a frissen alakult Nagykanizsai Makettkészítők Baráti Körének első kiállítására -mondja dr. Janda Iván, a kör titkára, amikor büszkén körülvezet kincseik között.
Kérem, nézze meg ezt a diorá-mát! Bolla Ferenc és Gelencsér Zoltán második világháborús ma-
kettjén a T 34-esek szinte mozgásban vannak, a géppuskafészek személyzete majdnem megszólal, a ládákban a lövegek olyan élethűek, hogy visszahőkölünk, mert mindjárt robbannak. A bolt tulajdonosának, Bolla úmak az ötlete alapján hoztuk el munkáinkat, s mindjárt első alkalommal négy kategóriában (harcjárművek, repülők, hajók és autók - motorbiciklik) zsűrizés nyomán díjakat is oszthattunk.
Nagykanizsán mindig is foglalkoztak makettezéssel — vetem fel, s elsősorban a 60-as, 70-es évekre célzok.
Ez így igaz, de az utóbbi években valahogy mindenki egyedül bütykölgetett, pedig ez egy olyan hobbi, aminek az eredményét az ember szereti másoknak is megmutatni. Ugyan akadnak börzék, ahol vásárolni, csereberélni lehet, de az igazi a kiállítás. Az én komplett vasúti terepasztalom aprócska falujának épületei közül néhány, meg a gyalogos és a motorizált „lakosság" sem az orig-
inált elemes dobozból került hozzám. A baráti kör egyébként olyan civil szerveződés, amelyikben közös, nemes cél vezéreli az egészen idős embert a diák fiúval.
Itt van például ez a kék Cadillac. Vajon miért pont ezzel bíbelődött tulajdonosa?
Jó kérdés! Én azt hiszem, hogy nem az összerakás technikája elsősorban a vezérlőelv - de az sem utolsó szempont -. hanem az a mögöttes tartalom, ami vonzza az alkotót - válaszol a makettezők körének elnöke. Kazsoki Tamást, aki a Mező Ferenc Gimnázium 4. osztályos tanulója, ezek a típusok vonzzák. Ez, meg mellette a piros Lamborghini sportkocsi. Amikor a Cadillacot ragasztgatta, bizonyára gondolt, meg olvasott is a néhai Kennedy elnökről, akit ennek a típusnak egy nyitott változatában lőttek agyon.
Amíg a Londont bombázó FAO l-es repülőgép arasznyi kis makettje fölött elmélkedünk, megérkezik a verseny egyik nyertese, Simon Csaba, aki kérésemre nem
az itteni „dicsőségről", hanem a mögötte levő munkáról beszél.
Egy éve kezdtem a makettezést, s elmondhatom, hogy a világ legjobb szórakozásának tartom. Ezt a zöld camion, amivel nyertem ezen a versenyen, kb. napi 3-4 óra ráfordítással egy hónapig csináltam. 240 apró kis műanyaglapocskákból kellett megkonstruálni festékkel, ecsettel, ragasztóval. Az AMT canadai cég dobozaiban minden benne van, de főként a jól követhető utasítás a fontos. S hogy türelemjáték ez az egész? Az biztos, de inkább ez, mint az ostoba időtöltés. A feleségem sajnos nem igen örül a hobbimnak, mert amíg esetleg 350 Ft-ból összerakható egy kis repülőgép, egy ilyen autómakett-doboz ára sok-sok ezer forint.
Beszélgetésünk közben kiürül a kis galéria. Elvonul a gyereknép, boldogan feltöltekezve a valóság miniatürizált világával. A technikának, a történelemnek és a közlekedésnek karnyújtásnyira lévő, megelevenedő, kicsinyített csodái is kellenek ilyenkor karácsony táján, hogy felnőtt és gyerek, alkotó és nézelődő kiszabaduljon a hétköznapok monotóniájából.
Büki Erzsébet
Tavaly igen korán beköszöntött a tél, s idén is tartós vendégnek ígérkezik. így hosszú koplalás vár madárbarátainkra, mi azonban elviselhetőbbé tehetjük számukra ezeket az ínséges időket.
A téli madáretetés fontosságát az is növeli, hogy szinte személyes kapcsolat alakul ki köztünk s védenceink között. Másrészt pedig sok ember számára gyakran ez az egyetlen lehetőség arra,
hogy közelebbi kapcsolatba kerüljön az állatokkal.
Télen szinte észre sem vesszük a délre költözött madarak hiányát, mivel északról számos más faj veszi át a helyüket. Ilyen például a fenyőpinty, fenyőrigó, a csíz és a vörösbegy.
A téli madarainkat két csoportra, a magevőkre (például a tengelic, a zöldike, a meggyvágó, a csíz, a házi és a mezei veréb) és a rovarevőkre (például a csúszka, a vörösbegy, a feketerigó, az ökörszem, a szürkebegy és a fakúsz) csoportosíthatjuk.
A madáretetőt olyan helyre érdemes tenni, ahol nincs a közelben például bokor, s így megóvhatjuk azt a hívatlan vendégektől, mint például az ólálkodó macska. Mi pedig - például az ablakból -nézhetjük a nagy sürgés-forgást.
Az teljesen mindegy, hogy az etető milyenre épül, csak az a lényeg, hogy a táplálék ne nedvesedjen át. A tetőt mindig bő ráhagyással méretezzük. Ajánlatos viszont kerülni a különböző mosóporos, mosószeres flakonokat.
A magevők részére kirakhatunk
diót, napraforgót, kendert, kölest, lenmagot és más apróbb magvakat. A rovarevők pedig a marhafaggyúból és a búzakorpából álló keveréket kedvelik előszeretettel. Fontos azonban, hogy vizet, sótartalmú táplálékot, és tiszta zsírt soha ne adjunk a madaraknak téli etetéskor!
Ügyelnünk kell az etetők tisztaságára is a fertőzésveszély miatt. Ezért az etetőket időnként ki kell tisztítani, s távolítsuk el az ételmaradékot. Kora tavasszal feltétlenül hagyjuk abba az etetést, mivel a fiatal madarak nem tudják megemészteni a kitett eleséget.
Tóth Krisztián
DE JO VOLT!
1997. december 8-án, hétfő délután a Zemplén Győző Általános Iskola Rózsa u. 9. szám alatti épületrészben Téli játszóház! Vendég a Télapó! címmel sikeres programra invitálták a keleti városrész óvodásait barátaikkal, szüleikkel együtt.
Az Adventi koszorúkészítéstől, a hajtogatáson, sóliszt gyurmázá-son kívül karácsonyi ajándék meglepetéseket készíthettek a kis nebulók az intézmény tanárainak vezetésével.,
Egészségnevelő és személyiségfejlesztő, hagyományostól eltérő napközis foglalkozásaikból adtak ízelítőt ezen a délutánon a Zemp-lénes pedagógusok.
1997. december 19.
( KANIZSA - TZioüKé, «<uwh*& )
23
HORVÁT KÜLDÖTTSÉG A KREATÍV KLUBBAN
A Kreatív Klub december 5-én a Thury György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskolában fogadta meghívott vendégeit, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége zágrábi alapszervezetének küldöttségét, amelyet Pápé János közgazdász-elnök vezetett. Tüítő István polgármester vitaindítójában bemutatta a város jelenlegi helyzetét, beszélt a város önálló főiskolájának létesítési tervéről, és visszatért a logisztikai központ programjára, reményét fejezve ki, hogy a tizedik logisztikai központ Nagykanizsára kerül. Dr. Szilányi László, a Magyar Köztársaság Horvát Nagykövetsége gazdasági attaséja a magyar-horvát kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok építésének lehetőségeit vázolta a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nagykanizsai szakembereinek, és a Horvátországba irányuló külkereskedelemmel foglalkozó kereskedőknek. E témához kapcsolódott Pápé János közgazdász, a horvát küldöttség vezetője. Felvetődött egy információs iroda
szükségessége, amely a kölcsönös vállalkozási lehetőségeket tudná koordinálni. Döntés született az „Év Kreatív Embere", illetve az „Év Kreatív Közössége" cím odaítéléséről, azzal a megjegyzéssel, hogy január elején a Kreatív Klub vezetősége még egyszer átgondolja a meghozott döntést. Javaslatok születtek a város egyes épületeinek felújítására, majd Cseke Zoltán igazgató úr bejelentette, hogy a Kreatív Klub és a Nagykanizsai Városvédő Egyesület között, a munkaprogramok egyeztetésére, együttműködési szerződésre kerül sor, amelynek aláírása december 15-ig megtörténik. A Kreatív Klub évzáró összejövetelének legfőbb eredménye, hogy a horvát-magyar kapcsolatban egyre markánsabban fogalmazódik meg a gazdasági kapcsolatok szükségessége, hasznossága, és az a tény, hogy e gazdasági kapcsolatok megvalósulásához ismét egy lépéssel közelebb került a város.
Mészáros Bálint
Gyalogos közlekedés a túloldalon!
A múlt héten lettünk figyelmesek a Király utca, Zemplén-iskolával szembeni szakaszán uralkodó kusza közlekedési viszonyokra. A terület járdáját az OTP Ingatlan Rt. megbízásából építő ZÁÉV Rt. a Polgármesteri Hivatal engedélyével zárta le. Hermán Elvirától, a Polgármesteri Hivatal munkatársától azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a járdát teljes egészében lezárja az építő cég előreláthatólag a jövő év
közepéig. A közlekedésre az utca túloldalát javasolják, s erre több ponton kihelyezett táblával is felhívják majd a közlekedők figyelmét. Számunkra csak az nem érthető, hogy amennyiben az egész járdát igényli az építkezéshez szükséges felvonulási terület, miért kellett a lezáró cölöpöket összevissza, látszólag minden logikát nélkülöző módon a járda testébe verni?
DIAKPARLAMENT
Rendkívül jó hangulatban kezdődött el a városi Diákparlament december tizenegyedikéi ülése. A Zemplén Győző Altalános Iskola színháztermében összegyülekező diákparlamentereket Göndör István országgyűlési képviselő köszöntötte, aki üdvözlő beszédében elmondta: ma, a világ eseményeinek felgyorsulása mellett hihetetlenül nagy szükség van az új, felnövekvő generáció helyfoglalására a politika asztalánál. Mint mondta, sokan vannak, akik szeretnének jól élni, ezek közé kell hogy tartozzanak a diákok is. Ahhoz viszont, hogy ezt a jólétet el tudjuk érni, fel kell ismernünk és meg kell oldanunk problémáinkat, hibáinkat. Ezek ismeretében pedig úgy kell tárgyalni egymással, hogy figyelembe kell venni: a mérlegnek két oldala van. És ne csak a ,Jcapok" oldalra kerüljenek súlyok, hanem szükség van az „adok" oldal megtérítésére is. Ennek az eléréséhez szolgál jó útmutatóul a diákparlamentek munkája, melyhez nagyon sok sikert kívánt a képviselő, aki beszéde befejeztével a városi diákparlament tagjait meghívta az Országgyűlés egyik munkanapjának megtekintésére. Ezt követően Tüttő István polgármester megnyitó beszédére került sor. A polgármester mindamellett, hogy a Diákparlamentet megnyitotta, üdvözölte az elképzelést, valamint annak megvalósítóit is. Mivel a diákparlamenti ülés feladata volt a város diák-polgármesterének megválasztása is, eljövendő kollégája számára jelezte, szívesen ad át tapasztalataiból. Ezek közül is kiemelte a polgármester - félig tréfásan - az örök aranyszabályt, mely szerint a polgármester mindig tartsa meg azokat a kollégáit, akikre rá lehet kenni a felelősséget, és küldje el azokat, akikkel osztozni kell a felelősségben.
Komolyra fordítva a szót Tüttő István elmondta: a mai fiatalok sokkal könnyebben szerezhetnek tudást, hiszen számukra már feldolgozva készen áll egy irdatlan mennyiségű információhalom. Ezt a generációs előnyt pedig óriási hiba lenne nem kihasználniuk. A polgármester szerint azért is szükség van a gyerekek parlamentjének működésére, mert a
mai politikusok többsége nemrégen kezdett el politizálni, s ez egyet jelent nagyon sok - évek alatt szerezhető - tapasztalat hiányával. A mai fiataloknak viszont - minthogy a demokrácia keretében gyakorolhatják ezen jogaikat is - már sokkal korábban van lehetőségük elkezdeni politikusi pályafutásuk egyengetésére. Ezáltal harminc, negyven éves korukban már jelentős tapasztalatokkal rendelkezve tudnak majd nekifutni az akkori ország problémáinak megoldásának. Ezt a vélemény támasztotta alá Bárányi Éva is, aki az alakuló ülésen az Országos Diákjogi Tanács titkáraként mint meghívott vendég tartott előadást a diákok számára a diákjogok aktuális kérdéseiről. Előadásában kifejtette:
- Több generációs folyamat, mire eljuthatunk a valós demokráciához- Ennek keretében társadalmi feladattá és felelősséggé kell válnia a diákok jogainak biztosításának, az ehhez szükséges tudás felhalmozásának és átadásának. A felnőttek számára megszívlelendő, hogy úgy tanítsák a gyerekek számára a demokráciát, hogy közben azt tanulják is.
A előadást követően Demeter Bence, a Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács képviseletében szólt a megjelentekhez. Mint mondta, a diákság természetes törekvése és akarata, hogy részesévé váljon a róla hozott döntések meghozatali fázisainak, azokba tevékenyen és aktívan beleszólhasson. Ehhez sokat kell tanulni, de a tanulással el lehet érni, hogy a tárgyalások során egyenrangú partnerként kezeljék a diákokat is. Demeter Bence elmondta azt is: jelenleg még mindig vannak problémák a diákok helyzetében helyi és országos szinten is, bár egyre nagyobb a diákok beleszólási joga a róluk szóló problémák megoldásánál.
Ezt követően a diákparlament megválasztotta a városi diákpolgármestert, valamint annak alpolgármestereit. A diákpolgármesteri címet végül Tóth Norbert (Batthyány) nyerte el, a diák-alpolgármester pedig Matyasics Dóra (Bolyai) lett.
Sz. A.
24
I
KANIZSA - Sfuvu

) 1W. dec embei •19.
Mire volt, s mire lesz elég?
A városi támogatásról...
A karácsony közeledtével az emberek a családi ünnepre készülődve, az ajándékvásárlás mellett egyfajta számvetést is végeznek: milyen volt valójában az 1997-es esztendő. Mi valósult meg az elképzelésekből, mi volt a jó és mi volt az, ami keserűvé tett bizonyos napokat. Ezúttal dr. Horváth György önkormányzati képviselőt, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság vezetőjét kértük véleményalkotásra a város sportját illetően.
- A sportban továbbra is megmaradt a sokoldalúság, amit igazol a szakosztályok, sportegyesületek magas száma, s én úgy érzem, hogy az eredmények sem maradtak el, A rendelkezésre álló anyagi lehetőségeket -városi és sportköri szinten - igyekezett mindenki maximálisan kihasználni. Valójában csoda, hogy ilyen támogatás mellett ilyen eredmények születtek Nagykanizsán, mint amelyek ténylegesen megjelentek a végelszámolásnál. Amikor értékelni kell a város sportját, mindig azt mondom, hogy válasszuk szét a futballt és a többi sportágat. \'
• Miért?
- Mert a labdarúgásban nem elsősorban a klubszeretet dominál, hanem a pénz, mely kihat a minőségre, az eredményekre. A többi szakosztálynál jobban megfigyelhető a saját nevelésű, a hazai játékosok magas száma. Jó példa erre a bassebalosok csapata, s az, hogy még a főiskolások, egyetemisták is visszajárnak a mérkőzésekre. Látni kell azt is, hogy a város tartja el a sportkörök, szakosztályok többségét.
• Úgy érzi, hogy az önkormányzat éves szinten elég pénzt fordít a város sportéletére?
- 1997-ben ötvenmillió forintot kapott a sport igaz, hogy ebből mintegy negyven százalék, vagyis 20 millió forint az Olajbányász Sportegyesület a létesítményeinek a fenntartására lett fordítva! Ha belegondolunk ez valóban kemény érvágás... Úgy érzem dicséretes dolog volt a 10 milliós újabb támogatás, s reméljük, hogy az iparűzési adó felhasználásával is segíti a sportot, sőt egy kis túlzással, durván akár azt is mondhatnám, hogy Nagykanizsán minden szakosztály, minden sportolója felírhatná a hátára, hogy őt segíti az önkormányzat!
• Az elmondottak szerint a cégek, vállalatok sporttámogatása nem jelentós?
- Az igazán nagy cégek nem Nagykanizsán vannak ide csak morzsák jutnak tőlük, a bevételeknek századrésze kerül vissza, s ezen nem hiszem, hogy tudunk segítem.
• A jövőre vonatkozólag, menynyire derülátó?
- Nagyon sok függ attól, hogy milyen lesz a város jövő évi költségveté-
se, a negatív dolgokat nem a kultúrának és a sportnak kell elviselnie, mert ez óriási problémákat szülhet. Hiszem és remélem, hogy mindenki érzi a felelősséget, hogy amikor a kultúráról és sportról beszélünk akkor tömegekről van szó, az ifjúságról. A fiatalok értelmes szabadidőeltöltését biztosítani kell és megfelelően támogatni!
• Milyen lesz a költségvetés?
- Harcolni fogunk azért, hogy a város minél többet fordítson a kultúrára és a sportra, konkrét anyagi támogatások formájában, és a pénz mellett szolgáltatások nyújtásában. Időnként egy-egy szakosztály, akár száz gyerek sportolását az is megmentheti, ha ingyen juthat be egy terembe, csarnokba. Ma már ez sem ritka dolog - zárta rövid eszmefuttatását dr. Horváth György.
Hogyan tovább? Csődkezelés...
Vasárnap este, a N. Izzó SE - Szigetvár NB I/B-s férfi bajnoki kézilabda-mérkőzést követően Musits Ferenc, az izzósok sportegyesületének elnöke hosszasan elgondolkodott. Fájlalta a vendégektől elszenvedett hazai vereséget, ugyanakkor, amikor az egész évre gondolt a következőket hangoztatta:
- Az 1997-es év számunkra egy anyagi csőd volt, mely jelentkezett már januárban, az NB l-es év tavaszi szezonjának indulásánál, majd később is. Olyan helyzetbe kerültünk hogy pénz hiányában nem tudtunk erősíteni, emiatt az NB I-et fel kellett adnunk.
• Következett a kiesés és a nyári NB I/B-s rajt
- El sem akartunk indulni a második vonalban, szintén anyagi gondok miatt, csak közvetlenül a rajt előtt állt össze a csapat, már amennyire összeállt... Akkor azt ígértük a „városnak", hogy igyekszünk az NB UB-ben való bennmaradáson dolgozni, cserébe ígéretet kaptunk az anyagi támogatásra. A beígérttel szemben csak az összeg hatvan százalékát kaptuk eddig meg az önkormányzattól, ennek ellenére sikerült erősítenünk, sőt Kaló Sándor személyében komoly szakembert, szaktanácsadói hoztunk Nagykanizsára.
• Hogyan tovább?
- Továbbra is tartjuk azt a véleményünket, hogy az NB I/B-ben bent fogunk maradni, s ezen a véleményen van a szakmai vezetés is. Örülök annak hogy a közönség kezd visszatérni a kézilabdázáshoz, bár a fiaink ezt nem értékelték..
• Újabb lépések szükségesek?
- A bennmaradás érdekében, mindenképpen - mondta befejezésül az elnök. Deregi László
Sikeres évet zártak a kanizsai lábtoll-labdázók
Fiatal sportág városunkban a láb-toll-labdázás, mégis rendszeresen hallhatunk országosan, sőt immár nemzetközi versenyeken elért eredményeiről, sikereiről. Az 1997-es esztendő tapasztalatairól Takács Tamás játékos-edzővel beszélgettünk:
- Mi jellemzi a sportág jelenlegi helyzetét?
- Nagykanizsán gyökeret vert ez az egzotikus sportág, meghonosodott. A Zemplén Diák Sportegyesület lábtoll-labda szakosztályának 36 sportolója van - ők rendszeresen járnak edzésekre -, közülük 23 az igazolt versenyző. Sikerült elérnünk, hogy havonta négyöt érdeklődő van iránta, s belőlük egy-kettő mindig megmarad. A tagok az általános iskola 6. osztályától a középiskola 4. osztályáig vannak, valamint három felnőtt is jár. A sportolók többsége a Zemplénből való, de láb-toll-labdáznak a Péterfy, a Hevesi, a Hunyadi és a Bolyai általános, továbbá a Thury, a Széchenyi, a Mező és a Winkler középiskolából. A vívócsarnokban minden pénteken működik egy előkészítő csoport 3-5. osztályos diákokból - csak zempléneseknek, és Beleznán is van már egy csoportnyi gyermek, amelyik ezt a sportágat választotta.
- Hol tartják az edzéseket?
- Eleinte a vívócsarnokban tartottuk, majd nyáron a Mindenki sportpályáján és a házunk előtti parkolóban (...) voltak a foglalkozások. Érdekes, hogy utóbbi helyen tudtam a legtöbb gyermeket „összeszedni". Szeptembertől a Kőrösi-iskolában vagyunk december végéig, utána viszont még nem biztos, hol folytathatjuk hetente kétszer az edzéseket. Az eddigi támogatóknak viszont szeretném megköszönni, hogy helyet adtak nekünk Megemlíteném még, hogy nyáron kétszer egy hét edzőtábort szerveztünk; az egyik hetet az Olajbányász csarnokában töltöttük el, míg a másikat Nagyradán, oda jártak ki a gyermekek.
- Melyik eredményeket tartja a legfontosabbnak?
- Nagyon fontos, hogy a kezdők (akik szeptembertől járnak) labdaérzéke sokat fejlődött, az egy éve lábtoll-labdázók pedig biztosan alkalmazzák a leütéseket. Sokat kell azonban javítani a feladások pontosságán, a szervák fogadásában és a totális támadási rendszer kialakításában. Utóbbi azt jelenti, hogy mind a három játékos mind a három poszton (fogadó, feladó, leütő) jól tudja végezni fe-
ladatát. Ez az első számú csapatunknál már kezd kialakulni.
A konkrét eredményekről: a csapatversenyben városi bajnok Horváth Attila, Takács Tamás és Varga Norbert. A Csillebércen megtartott gyermek OB-n 3. Balogh Tibor, Csom Tamás, Szerdahelyi Zsolt. A Nagykanizsán megrendezett ifjúsági országos bajnokságon szintén 3. helyezett lelt Berkó Judit, Gozdán Ágota, Harsányi Judit. A felnőtt OB-n (Újszászon) a férfiaknál a 26 csapatból 9. Balogh Tibor, Barócsi Andor, Takács Tamás. Ugyanezen a versenyen a nőknél 7. Gerencsér Mariann, Gozdán Ágota és Zsupek Renáta. Szintén Újszászon volt a magyar nemzetközi bajnokság - lengyel, német és holland csapatok vettek részt a hazaiak mellett -, aliol 9. Iie-lyen végzett Balogh Tibor, Barócsi Andor és Takács Tamás. Ez az összetételű csapat a német nemzetközi bajnokságon Wittenben 40 résztvevőből a 12. lett.
Egyéniben a legjobb eredményt Gozdán Ágota érte el, aki serdülő magyar bajnok ifjúsági OB-n 3. helyezett, a felnőtt OB-n pedig 5. lett. Ki kell emelni még Barócsi Andort, a városi bajnokot, ő a serdülő országos bajnokságon 8., az ifjúságin 5., míg a felnőtt OB-n - 60 indulóból -a 9. helyen végzett. E két sportoló lett Nagykanizsán az 1997-es év legjobb női, illetőleg férfi lábtoll-labdázója.
- Melyik terveik vannak 1998-ra?
- Szeretnénk egy olyan termet találni, ahol az edzéseket hosszabb időre meg tudnánk oldani. A jövő feladatai közé tartozik a sportág népszerűsítése és a tagtoborzás érdekében bemutatók tartása A következő évben hét-nyolc versenyen kívánunk részt venni, melyek városi, országos, nemzetközi viadalok és kupák lennének. Június végén ismét itt rendezzük meg a második ifjúsági országos bajnokságot. És végül szereménk felvenni a kapcsolatot Kanizsán élő kínaiakkal, hátha tudnának segíteni edzésmódszerekben és labdák, hálók olcsóbb beszerzésében. A sikeres munkához azonban továbbra is szükséges a vállalatok szülők, a Zemplén-iskola támogatása. Szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik valamilyen formában hozzájárultak a sportág működéséhez, a versenyeztetéshez, és szeretnék valamennyiüknek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új ével kívánni.
Horváth Ilona

1997. december 19.
[ KANIZSA - Sfu»u )
25
NOTESZLAPOK...
Részleges zárszámadás...
A naptári év végének közeledtével a sportegyesületek, szakosztályok, sportolók akarva-akaratlanul is mérleget, „zárszámadást" végeznek, hogy mennyiben volt sikeres, eredményes az 1997-es év, mennyire tudták elérni a kitűzött célt, előrelépés, netán visszaesés történt?
Akik büszkélkedhetnek ...
A város sportélete szempontjából is érdemes elgondolkodni ezen a kérdésen, s meg is tesszük!
A baseballosok, Ants-BJ. Rotary -Darabos Gábor, Barbalics László, Szili Zsolt, Széchenyi Attila, Móricz Vilmos, Ivanics István, Koréin Attila,
Weinausz Ferenc, Poprádi Zoltán, Murányi Csaba, Kaufmann Péter, Yamada Koichi, Nakagawa Tosikazu, Gondi Zoltán alkotta - csapat azzal, hogy 1997-ben is lehódította a magyar bajnoki címet, fantasztikus sikert mondhat magáénak, s beigazolta azt is, hogy folyamatos, tervszerű munka folyik a sportegyesületnél.
Ugyancsak rendkívül sikeres évet zárnak az Izzó Sakk Klub versenyzői, akik közül az NB l-eseknek az 1996/97-es évben elért ötödik helye előtt kalapot emelhetünk. Úgy tűnt, ez a csúcs számukra, aztán az ősszel, már az új bajnokságban kiderült, hogy nincs olyan szénás szekér, amelyre nem lehet még pakolni, s ők pakoltak is. Jelenlegi dobogós helyük a tabellán önmagáért beszél, s a Bagonyai Attila által vezetett utánpótlásvonal is ontja a tehetséges versenyzőket, s azok eredményességét. Az első osztályú
gárda mellett az NB K-es csapatban szereplők teljesítménye is figyelemre méltó, s jelzi, hogy a sakk sportág széles talajon áll a városban.
Nem kívánhattak volna maguknak jobb befejezést a sportakrobaták, mint ahogy a Hevesi-iskolában megrendezett országos bajnokságon zártak. A Hevesi DSE - Gajcsi József és Takács András edzők tanítványai -végül hét bajnoki aranyat szereztek, s egyet a Zsigmondy-Winkler DSE versenyzői.
Ha a nyár végén, az 1997/98-as bajnokság kezdetén bárki is azt mondja, hogy aN. Olajbányász Futball Klub felnőtt csapata az új NB I/B-ben a hetedik helyen zárja az őszi szezont, és harminc bajnoki pontöot mondhat magának, talán maguk a játékosok is kiegyeztek volna ebben az eredményességben. Aztán ahogy jöttek az eredmények - az ősz második felében - úgy jött meg az étvágy is, melyet kicsit lelohasztott az utolsó fordulók sikertelensége. A tavaszi folytatásra
azonban újra nő a bizakodás és kicsit az elvárás is...
Hasonló „cipőben" jár a MÁV NTE NB l/B-s női kosárlabda csapata is, akiknél lényeges átszervezések történtek a nyáron - új edző, új játékosok, s bizony az indulásnál mindenki kiegyezett volna a jelenlegi állapottal, főleg, ha egy ici-picit jobban figyeltek volna az utolsó, évvégi bajnoki fordulókban is...
Ha már a büszkélkedésnél tartunk, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy nincs okuk, sőt, „kihúzhatják magukat" az eredményeik alapján az ökölvívók, vívók, diákkosarasok, az autósportban vitézkedők, az úszók, judosok, a kerékpározással, triatlnonnal foglalkozók, asztalitenisszel, repüléssel, vízilabdázással, birkózással barátságot kötők, s ezzel a sor még nem is teljes. Mindenkinek azonban a legjobb mérce önmaga, a kitűzött és elért cél közötti viszony...
Deregi László
Kiadós pofon és a papírforma...
Sajnos az 1997/98-as bajnoki év őszi utolsó fordulója után szomorúan kell tudomásul vennünk, hogy az NB I/B-ben szereplő női és férfi kanizsai kézilabdacsapataink nagyon nehéz helyzetbe kerültek, a tavaszi folytatásnál a kiesés ellen kell majd küzdeniük. Az elmúlt hét végi fordulóban is bebizonyosodott, hogy az előrelépés, s a már említett kiesés elkerülése érdekében nagyon sok még a tennivaló.
EGYEDÜL AZ EDZŐ...
Az Olajbányász hölgyei idegenben, Dorogon léptek pályára, s bizony Gombor Agiék beleszalakdtak egy újabb kiadó vereségbe.
Dorogi AC - N. Olajbányász KC 31-20(15-7)
Dorog, 100 néző. Jv.: Fábri, Kovács. NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés
Olajbányász: Horváth N. - Gombor 6, Tóth, László 3, Kánián 1, Vass 9, Kiss M. 1.
Csere: Nagy J.Qcapus), Szőkéné, György, Hederics. Edző: Varga József.
Az első nyolc percben még jól tartották magukat a kanizsai lányok, aztán a 4-3-as állás után, mint a elfelejtettek volna kézilabdázni, zsinórban kaptak öt gólt úgy, hogy közben a vá-
laszadás elmaradt. Az eladott labdát, előkészítetlen lövések, pontatlan befejezések megboszúlták magukat, így már a féüdő végére tetemes előnyt szerzett a hazai együttes.
A második játékrészben sem csökkent a zalai vállalkozás, de az eredmények továbbra is elmaradtak, nem csoda tehát, hogy végül kaptak harmincegy gólt Vass Beáék, s a statisztikai adatok kimutatják, hogy ebből huszonötöt lerohanásból, gyorsindítsából szereztek a dorogiak. Ezt pedig egy csapat csak akkot tudja produkálni, ha az ellenfél támadójátéka nem kevés kívánnivalót hagy maga után...
Varga József edző: - Továbbra is tan nálunk az az állapot, hogy a játékosok abszolút nem, vagy csak alig járnak edzésre. Techinai képzést alig, taktikait pedig egyáltalán nem lehet ezért gyakoroltatni. Kieső helyen -12. - zártuk az őszi sorozatot, s ha tavasszal nem lesz hathatós változás csapatnál az edzésrejárás vonalán, s a munkahelyi problémák megoldásában, akkor meg lesz az NB l/B egyik kiesője, mely nem lesz más, mint az Olajbányász1 Egyedül egy ember mondhatja el magáról, hogy százszázalékosan járt edzésekre, s az nem más, mint én...
Az erő a végére elfogyott
A N. Izzó SE férfi kézilabdásai hét végén hazai pályán szerepeltek, a Szigetvár gárdája ellen mutatkozott be a kanzsai közönségnek az új szaktanácsadó: Kaló Sándor együttese, melyben a közelmúltban kölcsön adott két pécsi játékos, Tislerics és Sagyibó is helyet kapott.
Az első játékrészben jól játszottak Rodekék, aztán fokozatosan elfogyott a puskapor...
N. Izzó SE - Szigetvár Takszöv SE 22-29(12-11)
Olajbányász csarnok, 200 néző. Jv.: Herczeg, Südi, NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés.
Izzó SE: Nagyvizeü - Cseh 2, Tiszlerics 8, Sagyibó 4, Rodek 2, Hungler 2, Bazsó 3. Csere: Ifj. Kálóczi (kapus), Berta, Bánlaki 1, Felde, Edző: Ojtó Tamás, Szaktanácsadó: Kaló Sándor.
Az első 10 percben felváltva estek a gólok, de a kanizsai csapat volt a kezdeményezőbb, ötletesen, lendületesen játszottak. A rutinos vendég együttes, mely pécsi, korábban NB I-ben szereplő játékosokat - Tóth András, Hang Tibor - is felvonultatott azonban fokozatosan feljött és kiegyenlítetté vált a találkozó és a gólok száma is.
- Nekünk ez nem rossz eredmény (12-11), általában a második félidőt szoktuk megnyerni - hangoztatta a szigetváriakedzője Harmath Tamás a szünetben.
Igaza lett! A második játékrész tizedik percétől sorozatban kellett a háta mögé nyúlnia és a hálóból kikotorni a labdát Nagyvizeü kapusnak (16-21), s a 49 percben már el is dőlt a meccs, olyan tetemes volt a vendégek előnye.
A végén pedig a kanizsai Fónagy László, aki a szigetváriakat erősíti, egyszerűen nem tudott hibázni, szinte minden helyzetből - átlövés, hétméteres, betörés - eredményes volt.
Kaló Sándor szaktanácsadó: - Úgy látom, hogy a kanizsaiak jelenlegi kondíciója még nem elég ahhoz hogy egy magas szintű mérkőzést eredményesen játsszon végig. Ezért törvényszerű volt, hogy a második félidőben rendkívül sok pontatlanság jelentkezett.
Ojtó Tamás edző: - Ezúttal is jelentkeztek a korábbi hibáink, a helyzetkihasználás katasztrofális volt.
Kézilabda-mikulás
A Városi Kézilabda Szakszövetség és a Zrínyi DSE a serdülő korosztályúak részére rendezett „Mikulás Kupa" teremtornát.
A lányoknál (5-6. osztályosok) a kanizsai Zrínyi és Zemplén iskola tanulói mellett pályára léptek a letenyeiek is. Végül a Zrínyi és a letenyei gárda vívta a döntőt, ahonnan a zrínyisek kerültek ki győztesen, 8-3-ra nyertek, s ezzel megszerezték az első helyet. A legjobb kapus díját Zimány Linda (Zrínyi), a legtechnikásabb játékosát Ebergényi Vivien kapta, míg a gólkirálynői címet Németh Angelika (8 gól, Zrínyi), a legtechnikásabb játékosát Gáli Zsanett (Letenye) nyerte el.
A fiúknál szintén három csapat mérkőzött meg a kupáért, ahol a Zrínyi iskola csapata nyert, megelőzve a Galambok és a Péterfy-iskola együtteseit. A legjobb kapus itt Bognár Károly (Galambok), a legjobb játékos Somogyi Ádám (Zrínyi),a gólkirály Somogyi Gábor (9 gól, Galambok) lett. A győztes csapatokat Marczinka Csaba készítette fel.
26 ( KANIZSA - PÍR J 1997. december 19.

TÁMOGATÓNK:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 31. Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
m
KOQKL
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nagykanizsai Régió, Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 312-003 Vidékről: 06/40/301-301 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
KANIZSA
Trend Kft
ÉREZZE JÓL MACÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
KANIZSA
lurinfc
A KANIZSA UJSAG KFT. vállalja:
újságok * szórólapok * névjegykártyák * nyomtatványok * könyvek * meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését, valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
tsti
.,11,1,,,! , ,,„
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • cím • THiFON • FAX • BANKKAPCSOLATOK • tevékenység • TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK • külföldi partnerek • telephelyek • mit? • hol? • KERES-KInAL
.INFORMÁCIÓ
INDENRŐl INDENXINEK
i [ét
és képessége szerint
ÉGMUTATÓ TeL/fax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6,
s :
A PARTNER ZALA! KÉPVISELET
____
MEBJEltWIK TOMEN PEHTEKEN JÉW Anlzsr
KANIZ SA
dél-zalai hetilap ito iBj ALAPÍTVA: 1888.
I
JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN LEHET. NAGYKANIZSA, TERV U. 3.
1W1. december 19.
I
KANIZSA - S/u»tf
I
27
Mérlegen a megyei...
A labdarúgó megyei bajnokság 16 csapatos mezőnyben két kanizsai gárda is szerepel, akik közül a kiskanizsai „Sáskák" tudhatnak maguk mögött jobb őszi szereplést.1 A bajnoki félszezont a hatodik helyen zárták, 15 mérkőzésből nyolcszor győztek, míg hétszer vesztesen hagyták el a pályát. Harmincöt gólt rúgtak, eggyel többet kaptak, s így 24 pontjuk van.
Messze elmarad a korábbi évek teljesítményétől a Miklósfa együttese, 14 pontjukkal csupán a 14 helyen tanyáznak a tabellán. Négyszer nyertek, két mérkőzésük végződött döntetlennel és kilencszer kaptak ki. Amennyiben nem szedik össze magukat tavasszal, még nagyon nehéz helyzetbe is kerülhetnek...
Az ifjúsági
csapatok
szerepléséről
A N. Olajbányász NB 1/B-ben szereplő ifjúsági „A" korcsoportos csapata még csak „ismerkedett" ősszel a második vonallal. Hat győzelmükkel, két dön-
tetlenükkel és 10 vereségükkel jóval a középmezőny alatti helyen -a 10 csapatos csoportban a nyolcadikon - foglalnak helyet. Balogh Attila edzőnek bőven van még feladata, ha feljebb akarja tornáztatni csapatát a tabellán.
Remekeltek viszont ősszel a „B" korosztályosok, Vlaszák Géza edző tanítványai, akik szerzett 49 pontjukkal (16 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség) listavezetői csoportjuknak. Olyan együttesekét sikerült megelőzniük - sorrendben -, mint a Zalahús, Siófok, Paks, Gázszer, Dorog, Komló, Matáv, Sopron, Soproni FAC és Érd ifi labdarúgói.
Pajtás Kupa
A Cserháti Szakközépiskola december nyolcadikán rendezte meg a „Fekete Zoltán" Pajtás Kupa teremlabdarúgó bajnokságot az általános iskolák nyolcadikos tanulói részére, melyen az idén a Bolyai-, Zemplén-, Rozgonyi-, Templom-téri, Zrínyi-, Hevesi-, Péterfy-iskolák diákjainak csapatai vettek részt. A kétcsoportos, körmérkőzéses formában lebonyolított rendezvényen végül a Péterfy-iskola csapata lett az első, megelőzve a második Zrínyi és harmadik Rozgonyi iskolásokat.
D. L.
Világkupán is a dobogón a kanizsai vívó
Zalaegerszegen 96-an indultak a férfi tőr világkupa versenyen 11 ország képviseletében.
Nem várt sikert ért el Bagonyai László, aki a nagyon előkelő második helyet szerezte meg. 11-8-as biztos vezetés után szenvedett vereséget az egyenes kieséses döntőben. Kiváló a teljesítménye.
Krisztián Milán itt a 38., BarthaPétera65. lett.
A leányok versenyében Dani Diána a 27. helyet szerezte meg. Kalamár Zsófia és Piecs Adrienn nem jutott a táblára.
Összességében a nemzetközi versenyen jól szerepeltek ismét a MÁV NTE vívói.
* * *
Junior férfi tőrválogató
A MÁV NTE négy vívója -Bagonyai László, Horváth József, Szmodics Zoltán, Tizedes Balázs - indult az UTE által megrendezett versenyen.
Szmodics Zoltán és Tizedes Balázs a 32-es főtáblára került.
* * *
Bagonyai - újra ezüst
Szegeden volt az újabb kadett válogató vívóverseny. Bagonyai László, a MÁV NTEtőrözője ismét fényesen szerepelt. A végig körvívásos versenyen a döntőben egyetlen vereséggel a nagyon szép ezüstérmet szerezte meg.
Horváth György
LÁ11DÁ
.............
Az egyiknek sikerült, a másiknak nem
A MÁV NTE NB I „B" csoportos női kosárlabda-csapata Pécsett játszotta ezévi utolsó bajnoki mérkőzését, s kiderült, hogy már ráfér a lányokra egy kis pihenő és feltöltődés...
PVSK Alapítvány-MÁV NTE: 69-65 (32-32)
Pécs, 100 néző. Jv.: Kollár, Kiss. NB I/B-s női kosárlabda-mérkőzés.
MÁV NTE: Torna (5), Simonné (16/3), Joó (20), Zsolnai (10), Bedő (-). Csere: Lackner (14/2). Edző: Kovács Nándor.
A találkozóról a tréner, Kovács Nándor így számolt be:
- A pécsiek kaptak hamarabb lábra, nyolcpontos előnyre tettek szert, majd mi is rendeztük a sorainkat és a feljavult támadójátékunknak köszönhetően kiegyenlítettünk A fej-fej melletti küzdelem, és a kiegyenlített erőviszonyok vezettek a félidei döntetlenhez
Szünet után csapatunk jobb koncentrálásának köszönhetően nyolcpontos vezetéshez jutottunk, amit sajnos nem tudtunk megtartani. A döntő helyzetekben hibáztunk, ezért a kínálkozó helyzetek kimaradtak, ami a mérkőzés végi döntetlen pontarányhoz (60:60) vezetett. Következett a hosszabbítás! A végső eredményt a büntetődobások kihasználása döntötte el a pécsiek javára.
* * *
A kanizsai fiúk, akik az NB II-ből kívánnak továbblépni, hétvégén Marcaliban szerepeltek, s magabiztosan nyertek.
Marcsali VSZSE-KKK-DKG-EAST 60-77 (34-37)
Marcali, 200 néző. Jv.: Csabai, Frányó. NB Il-es férfi kosárlabdamérkőzés.
KKK-DKG-EAST: Török (4), Kovács N. (38), Földesi (19), Tóth Á. (-), Gosztonyi (12/6). Csere: Antalics (2), Kulcsár (2). Edző: Siüo Zsolt.
Elsősorban az egész mérkőzésre érvényes jó védekezésének és jobb kondiciójának köszönheti győzelmét a kanizsai gárda. Török, Gosztonyi, Földesi és Kovács Nándor az egész
találkozón kiegyensúlyozott, elismerésre méltó teljesítményt nyújtott.
Diákok a palánk alatt
Továbbra is remek mérkőzéseknek, hajtós, eseménydús összecsapásoknak lehetnek tanúi azok, akik figyelemmel kísérik a városi középiskolás kosárlabda bajnokság mérkőzhéseit.
Eredmények a III. fordulóban
Batthyány-gimnázium-Thury szakközépiskola 42-48 (12-34)
Legjobb dobók: Knausz (16), István (12), illetve Horváth (18), Göncz (18).
KKK Fiú-Dr. Mező F. Gimnázium 52-62(21-23)
Ld.: Cserfő (17), Gózner (16), ill. Gróf (22), Bem (13/3)
Dr. Mező F. GimnáziumKanizsa DKK 89-50 (41-21)
Ld.: Arany (25), Bedő (25), Be, (16), ill. Zsovár (17), Góber (10), Kaczor (10).
Serdülők Szombathelyen
A vasi megyeszékhelyen került megrendezésre a „Terüleü Serdülő Torna", amelynek keretében a Kanizsai Diák Kosárlabda Klub játékosai a Szombathelyi KK, a GYSEV Sopron, és a Zala Volán együttesei ellen vívtak nagy derbiket.
Eredmények.
Szombathelyi KK-Kanizsa DKK 34-51 (23-26).
Ld.: Tálosi (15), István (13), Zsovár (11), Mátyás (9), Kaczor (2).
Kanizsa DKK-GYSEV Sopron 69-4 (40-0).
Ld.: István (26), Kaczor (12), Sós (8), Tálosi (7), Góber (5), Németh (2), Mátyás (2), Rajkó (1).
Kanizsa DKK aZala Volán 55-34 (31-17).
Ld.: István (13), Kaczor (13), Tálosi (10), Zsovár (8), Mátyás (8).
Mikulásért vívtak
Hagyományos gyermekversenyt rendezett a MÁV NTE. A szakosztály vívói egymás között versenyeztek a mikulásért, az érmekért.
Örvendetes, hogy minden korcsoportban népes indulótábor volt. Ez igazolja, törődnek a szakosztályban az utánpótlással. A verseny helyezettjei: Fiú tőr - alsó tagozat:
1. Ferenczi László, 2. Móricz András, 3. Kovács Gábor. Leány tőr - felső tagozat:
1. Piecs Adrienn, 2. Bozsoki Szilvia, 3. Kalamár Zsófia. Fiú tőr - felső tagozat:
1. Krisztián Milán, 2. Krisztián Tamás, 3. Bartha Péter. Kard - felső tagozat:
1. Koros András, 2. Jeszek Balázs, 3. Bagladi Ákos.
H.Gy.

2ö l JVAIÉI IXjS A — -zfuvit J 1997. december 19.
.....
Az ezüstös Révész Kata
Budapesten, a Komjádi Uszodában december 8 és 14 között került megrendezésre a 99. Úszó Országos Bajnokság, mely köztu--dottan egyben válogató is volt a januári perthi világbajnokságra. Az úszóbajnokságon - ahol mint egy üstökös robbant be az élmezőnybe a hat aranyérmet nyert Jakab Dóra (CIB-Spartacus) -Zala megyét a CWG-NVSE két úszója: Révész Kata és Kovács Patrícia képviselte. Amíg Kovács Patríciánál a tapasztalatszerzés volt a cél, addig Révész Kata a világbajnok szereplésért úszott. Ismert, hogy Kata ott volt Sevillában, az EB-n a magyar válogatott vegyesváltó csapatában, akik végül a hetedik helyen végeztek. A kanizsai úszóhölgy számára tehát az igazi nagy tét és kérdés az volt, hogy sikerül-e úgy szerepelnie ezen az ob-n, olyan eredményeket elérni, amellyel helyet követeljen magának a világbajnokságon résztvevő csapatban is.
Az eredményekről edzője, Meiszterics László számolt be:
- Rögtön az első napon volt a 100 méteres gyorsúszás döntője, ahol a 14 éves, élete első felnőtt bajnokságán szereplő Jakab Dóra nyert, míg Révész Kata a második helyen végzett, 58,82 másodperces, közepesnek mondható időeredményével. A 100 méteres hátúszásban a dunaújvárosi Kiss Annamária szerezte meg a vb-vál-tóban való szereplés jogát. Csü-
Evadzárás
A Central Étteremben került sor december 12-én a Polgármesteri Hivatal Sportiroda által szervezett sportági szakszövetségek évadzáró értekezletére és a társadalmi aktívák megjutalmazására. Dr. Horváth György önkormányzati képviselőnek, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökének az értékelő és elismerő szavai után Kápolnás Zoltán sportiroda-vezető köszöntötte a jelenlévő városi sportági szákszövetségek vezetőit és a tájékoztató után pénzjutalmakat adott át, amit kötetlen beszélgetés és vacsora követett.
törtökre maradt a 100 méteres pillangóúszás döntője, ahol Kata mellett még Nyiri Anna (Csík Ferenc DSE), Katát ics Ida és Klocker Edit reménykedhetett abban, hogy beírja magát a szövetségi kapitány vb noteszébe... Itt is azonban a CIB-Spartacus új reménysége, Jakab Dóra győzött, a második helyen Nyiri Anna ért célba, és ezzel „beúszta" magát a parthi váltóba. Katának nem sikerült megismételnie a nyári csúcsformáját, és a 100 méteres gyorsúszásban egy éve tartó veretlenségi sorozata ezzel megszakadt. Úgy érzem, hogy ettől függetlenül s két versenyzőnk jól helytállt az országos bajnokságon, sőt, Révész Kata a két felnőtt országos bajnoki ezüsttel -100 és 200 méteres gyorsúszásban - sporttörténelmet írt Nagykanizsa úszósportjában.
A kanizsaiak eredményei a 99. úszó országos bajnokságon.
100 méteres gyorsúszás: 2. Révész Kata (CWG-NVSE, 0:58,82), edző: Meiszterics László, nevelőedzők: Ladányi Éva, Vecsey György, Papp Miklós.
200 m gyors: 2. Révész Kata (2:07,12). 100 m pillangó: 6. Révész Kata (1:04,34). 50 m gyors: 6. Révész Kata (0:27,46). 400 m vegyes; „B" döntő: 4. Kovács Patrícia (1:20,64). 200 m mell: „B" döntő: 4. Kovács Patrícia (2:54,27).
Férfiak. Az NB I-ből kiesett Kanizsa Sör férfi tekecsapata teljesen szétesett a nyáron, s egy teljesen új gárdával vette fel a küzdelmet az NB II-ben a Bende Jzsef edző által irányított kis társaság. Akik korábban a Sörgyár második csapatában szerepeltek, azok „igazoltak" át ősszel áz NB II-es együttesbe. Ezek ismeretében nem leglepő, hogy a bajnoki táblázat utolsó helyén, a tizenkettediken állnak jelenleg.
Nők. A hölgyeknél is történt bizonyos fokú visszaesés a Sörgyár együttesénél, akik togvábbra is az NB I-ben szerepelnek. Némethné kéztörés miatt vált ki a csapatból, Tubolyné az idegenbeli meccseket nem tudta vállalni, s visszavonulással foglalkozik Vágvölgyiné is. A Majorosné által vezetett Kanizsa Sörgyár együttese a 10. helyen zárta az őszt. Bajnoki tabellák.
NB I - Nők
1. Tatabányai SC 12 10 - 2 67-29 20
2. Olajbányász SE 12 9 1 2 62-34 19
3. Kaposvár 12 9 - 3 55-41 18
4.PMSE 12 8 - 4 56-40 16
5. Főv. Vízművek 12 6 - 6 52-44 12
6. Szolnoki MÁV 12 5 2 5 48-48 12
7. Csornai SE 12 5 1 6 44-52 11
8. Győri Dynamic 11 5 - 6 49-39 10
9. Pécsi NTSE 11 5 - 6 44-44 10
10. Kanizsa Sör 12 5 - 7 39-57 10
11. Perenye 12 4 - 8 41-55 8
12. Bp. Elektromos 11 3 - 8 36-52 6
13. Motim TE 10 - - 10 17-63 0
Férfi NB II, Nyugati csoport őszi végeredmény
1. Péti MTE 11 8 - 3 53-35 16
2. Széber ÉPFU 11 7 1 3 52-36 15
3. Dombóvár 11 7 - 4 53-35 14
4. TÉK TK. 11 7 — 4 49-39 14
5. Kőszegi SE 11 7 - 4 49-39 14
6. Richards SE Győr 11 6 1 4 49-39 13
7. Ménfőcsanak TC 11 6 - 5 46-42 12
8. Répcelak SE 11 4 1 6 42-46 9
9. Fáklya Kaposvár 11 4 1 6 39-49 9
10. Zalaegerszeg TK 11 4 - 7 39-49 8
11. Ajka Kristály 11 3 - 8 34-54 6
12. Kanizsa Sör 11 1 - 10 23-65 2
;S.....:
Bolyais siker a Mikulás Kupán
Lassan már hagyomány, hogy a „Mikulás érkeztével" a MÁV NTE Judo Szakosztálya is megrendezi Mikulás Kupa judoversenyét, melyen az általános iskolás judosok mérhetik össze erejüket, felkészültségüket. A Hunyadi-iskolában megrendezett via-dalonmintegy ötven diák próbálta felszínre hozni tudását. Az egyéni eredmények mellett külön rangsorolták az iskolákat is, melyek közül a Bolyai került ki győztesen, a Hunyadi- és a Palini-iskolák előtt.
A MÁV NTE edzői: Mester József-né, Mester József és Nagy Sándor által felkészített egyéni győztesek:
D 25-29 kg: Lenkei Pál (Hunyadi), 30-34 kg: Kling Ádám (Bolyai), C 39-45 kg: Rácz Norbert (Zalaszentbalázs), B 31-34 kg: Pinterics Péter (Batthyány), A 40-43 kg: Mester Marcell (Rózsa), 43-56 kg: Németh József (Péterfy), 63-74 kg: Hóbár Péter (Palin). Leány vegyes: Vörös Enikő (Bolyai). Felnőtt 65 kg: Németh Richárd.
Az egyéni eredmények alapján az iskolák közötti rangsorban 1. Bolyai (15 pont), 2. Hunyadi (12 pont), 3. Palin (8 pont).
A versenyzőket a MÁV NTE edző, Mester József, Mester Józsefhé és Nagy Sándor készítették fel.
TRIATLON
Úszni, futni, kerékpározni...
Új szakosztály alakult a Bolyai DSE-ben, a triatlon, mely 1998 januárjában kezdi meg működését az oktatási intézményben, tovább növelve ezzel a diákok sportolási, sportágválasztási lehetőségét. Az úszóosztályokat eredményesen működtető iskolában tanulók így ebben az úszást, futást és kerékpározást ötvöző sportágban is kamatoztathatják felkészültségüket, tudásukat.
C INAIVI "7^ A \\
1997. december 19. L9
A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Nagykanizsai Agronómai Főiskolai karán szerzett felsőfokú végzettséget, ezt később az Élelmi-
HMf^Mll ©tata?
szeripari Főiskola üzemmérnöki szakával egészítette ki.
A Zalahús Rt. Nagykanizsai Gyárában lényegében az első diploma megszerzése óta - harminc éve - dolgozik. Húsz éve a patinás gyár igazgatója. Krisztina leánya a Győri Tanítóképző Főiskola harmadévese az énekzene szakon. Az édesapa elismeréssel beszél jó képességű, szorgalmas gyermekéről, úgy fogalmaz, hogy ő a „szemefénye"..
A rutinos gyárigazgató fiatal korában aktív sportoló volt. 1958-ban és 1961-ben Zala megye ifi tomászbaj-noka, öt évig a Kiskanizsa Sáska labdarúgó csapatának oszlopos tagja, majd katona korában - 1965-ben - a Magyar Néphadsereg váltósúlyú birkózó bajnoka volt. A városban a férfi és a női sportágakat magánemberként
és vezetőként szinte állandó jelleggel támogatta.
Példaképei tanárai közül az akkori Landler Gimnáziumi dr. Béli József osztályfőnök és dr. Mikulás János főiskolai tanár, akik emberségre, a társak szeretetére nevelték, de beleplántálták a hivatástudatot is. Szakvonalon Farkas Imre a Zalahús Rt. elnök vezérigazgatója a példaképe. Az ő jó szervezőkészsége, munkabírása, maximális segítőkészsége nap mint nap érvényre jut. A részvénytársaság nélküle ilyen színvonalon nem dolgozna, ezt érzi a személyi állomány is. Külön szólt szüleiről, az édesanyjáról és a vasútí munkás édesapjáról, akik a szerény fizetésből a négy fiút felnevelték, iskoláztatták, éjt nappallá téve dolgoztak a családért.
Közéleü sporttevékenysége a MÁV
NTE-nél kezdődött, ahol a súlyemelő szakosztály elnökévé választották, később - két évig - az Olajbányász SE labdarúgó szakosztályának elnöki teendőit látta el. Ekkor jutott fel a csapat - közel ötven év után - újból az NBI-be.
Ötvennégy éves. Az állandó tevékenység élteti, a feladatokra koncentrál, mivel a piaci és a kereskedelmi helyzet változása folyamatos rugalmasságot, megújulást és minőségi szemléletet követel a mai időszak minden vezetőjétől. Lokálpatrióta, szereü Nagykanizsát, büszke sáska mivoltára és arra, hogy az egyszerű emberektől a rangosabbakig szinte mindenkivel szemben segítőkész. Búcsúzóul a Zalahús Rt. nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kíván a lap olvasóinak!
Bödör Béla
MOST NEM A HÖLGYEKET, KONYHÁJUKAT ÖLTÖZTETI
A divat, a hiúság és a fényűzés elsősorban a nők privilégiuma. Hogy ki, mikor, mit aggat magára, az számtalan tényezőtől függ, hogy a külső alakítása és átalakítása milyen eredménnyel jár, az látható, mérhető, élvezhető vagy elutasítható. A hölgyek élettereinek bizonyos színhelyei lettek a butikok, s aki tagadja, annak sem igen hisszük el, hogy időnként be ne tévedne egy-egy ilyen boltocskába. Azért, mert van pénze, s onnan öltözködik, vagy azért, mert a női önbizalom erősítéséhez az ilyen kószálások is hozzátartoznak. A butikokban dolgozók hamar megtanulták, hogy nemcsak eladni kell, hanem legalább olyan fontos a beszélgetés, a tanácsadás a holnapi vagy a holnaputáni vevő megnyerése érdekében. Marika, Göndör Istvánná pályakezdése óta a divat, a kereskedelem világában él.
¦ Mennyire volt véletlen ez a pályaválasztás?
- Egyáltalán nem - fényük fel az arca a nagyon fiatalos kinézetű, divatosan öltözött három gyermekes édesanyának. - Zalaszentgróton, ahol születtem és felnőttem édesapám az ottani Ruhaipari Szövetkezet elismert szabásza volt. Édesanyámnak is ugyanez volt a szakmája. Eszmélésem óta suhogó, hullámzó kelmék vettek körül, s ha szüleim netán otthon varrtak soha nem felejtettek el a színekről, anyagokról, fazonokról néhány jelzést küldeni felém Ma ezt úgy mondanák, hogy ízlésformálás. Mindent elkövettek a szépérzékem fejlesztésére, mindent megadtak, hogy kellemes gyermekkorom legyen. Hamar túl akartam lenni az iskolákon, olyan helyre szerettem volna kerülni, ahol szép anyagok között dolgozhatok. Kereskedelmi eladó végzettséget szereztem s rokonokhoz Pestre kerültem Ez az az időszak volt, amikor a konfekciógyártáson túl már megkezdődött a kisszériák
tervezése, varrása, amikor a nagy áruházak mellett egymás után keltek életre a divatstúdiók. Ekkorra Pesten, a Petőfi utcai Selyembolt vagy a Bécsi utcai, nem egyszerűen egy méteráru üzlet volt, hanem egy kis divatközpont is lett. Nádor Vera vagy Russai Magda neve fogalom volt a szakmában, ők nemcsak jó kinézésű fiatal lányokat kerestek, hanem olyanokat, akik úgy tudnak viselkedni, hogy a pult mögött, de ha kell, a kifutón vagy a fényképezőgép lencséje mögött is megállják a helyüket. Én is bekerültem ebbe a körbe, ismerkedtem ezzel a világgal, de továbbra is megőriztem az édesapámtól kapott aprócska noteszt, ami pesti életem kalauza volt az autóbuszokról való átszállások menetrendjétől kezdve sok-sok más jótaná-csig. Figyeltem, és számtalan tapasztalatra tettem szert ezekben az években. Abban az időben a művészeket valósággal sztárollák Budapesten. A divat világában is, hiszen az volt a legjobb reklám amit Almási Éva színésznő vagy Tamási Eszter TV-bemondó viselt.
¦ Az élete azonban nemsokára egészen új fordulatot vett
- Igen. Egyik otthon tartózkodásom során megismerkedtem egy türjei fiatalemberrel, Göndör Istvánnal, aki akkor Budapesten a Számviteli Főiskola hallgatója volt. Erre mondják, hogy szerelem az első látásra. Az ifjú emberben sok minden vonzott, többet között az is, hogy kiegyensúlyozott, magabiztos egyéniség volt, tudta mit akar. Arról ma már felesleges beszélni, hogy a divatstúdiók világában várhatott-e karrier rám, sokkal fontosabb az, hogy milyen lett a közös életünk. Hogy Pest helyett - ahol szintén állást kínáltak fel a férjemnek - miért Kanizsát választottuk?
Ennek két oka van. Ott már akkor is magas volt az albérleti díj, s itt
helyben, a KÖGÁZ-nál hamarabb juthattunk lakáshoz, meg a szülőkhöz közel akartunk letelepedi. Az életünk hamar rendeződött. Lakást kaptunk s rövid időn belül két gyerekünk született. A fiúnk jelenleg 22 éves, kislányunk 21. Mindketten főiskolások. Én Kanizsán is mindenképpen a szakmában kívántam maradni, nemcsak azért, mert ez a végzettségem hanem azért is, mert ezt szeretem Egy-egy évtizedet eltöltöttem a Dél-Zalai Áruházban, illetve a Kanizsa Domusban, azután rövid munkanélküli státusz után beléptem a Vénusz Butikba eladónak. Az elmúlt években igazán öröm volt ez a munka, hiszen a hölgyek nemcsak vásároltak hanem tanácsokat is vártak, s amit valamikor Pesten elleshettem azt itt nagyszerűen kamatoztatni tudtam. Mostanában nehezebbé vált a helyzet, az embereknek jelentősen elvékonyodott a pénztárcája.
A vásárcsarnok megnyitásával Marika profilt váltott. Ezután már nem a hölgyeket, hanem a konyájukat öltözteú. Az emeleti kisüzlet, a Boszorkánykonyha elefántos korsói, balhés-bögréi, számtalan apró sikkes dísz, tárgya példázza, hogy hogyan is lehet unalmas lakásunkat megújítani. A suhogó selymek után most egy másik közegben mozog - máris otthonosan.
¦ A beszélgetésben nem kerülhetjük ki. hogy az Ön férje országgyűlési képviselő.
- Természetesen ezt tudom de előre meg kívánom jegyezni, hogy a mi családunk életünknek nem meghatározó eleme férjem jelenlegi megtisztelő megbízatása. Mi régebben is úgy éltünk hogy férjem gyakran volt távol a családjától, mindig sokat dolgozott, hiszen a KÖGÁZ közgazdászait vidékre is szólítja a munka. Gyakran kellett aggódnom érte, mert 1988 óta - mióta
szívkoszorúér gyulladása volt -gyógyszeres kezelés alatt áll. ő olyan egyéniség, aki a munkában is teljes életet él, problémáit magába zárja, de az élet minden területén kitartó, alkotó személyiség. Azt tapasztaltam hogy munkatársai véleményét mindig respektálták Nagyon nehéz elviselni, hogy mióta képviselő, még az előzőkben megszokottnál is többet van távol. Tulajdonképpen a hétközbeni életünket három személyre szervezem velünk él édesapám is, s van egy harmadik gyerekünk, a 10 éves Istvánka. ő különösen nehezen tolerálja, hogy előfordul, a hét végén is elszólítja édesapját a munka. Ennek ellenére sikerült őt minden bántás ellen felvérteznünk, s ha netán az iskolában „sze-nátor"-nak szólítja egy gyerek, mosolyogni tud rajta. Én nagyon büszke vagyok a férjemre, hogy sokan adnak a véleményére, de főként azt tisztelem benne, hogy mindazt, amit elért, saját erejéből érte el. Ez azonban nem kárpótolja a családot a férj és apa nélküli órákért, nem igen tudja feledtetni a névtelen leveleket, amelyekkel néhányan „megtisztelnek" bennünket. A Göndör család tudja, hogy a képviselői státusz nem örökös rang, nem az uralom egy fajtája, csak 4 évre szóló igen megtisztelő megbízatás, s ezért az alapvető életmódunkon természetesen nem változtatott. Nincs mesés jövedelem - mint néhányan ezt feltételezik -nincsenek rendkívüli előnyök, nincs semmilyen elit életmód. A régi barátainkkal járunk össze, örülve, ha egy nyugodt hétvégét a liszói kis gyümölcsösben el tudunk tölteni. A protokoll rendezvényeken általában nem szoktam részt venni, de régebben is, most is, szívesen megjelenek társasági összejöveteleken, baráti, munkatársi programokon. Optimista vagyok, hogy családunk szeretetteljes létkörét ezek az évek nem gyengítik meg, hogy három szép gyermekünket méltó módon fel tudjuk nevelni, és el tudjuk indítani az életbe. S ha mellé férjem és én is szeretjük a munkánkat, kell-e ennél több?
Büki Erzsébet
KANIZSA - Pfe
I
1997. december 19.
ATVALTOZ(TAT)TAK
ATVALTOZ(TAT)TAK
„Minden kedves szépülni vágyót tudásunkhoz híven átváltoztatunk! Mindez mit foglal magában? Vállaljuk ezen a napon ingyen és bérmentve a mai divatnak megfelelően az egyénre szabott frizura stílusának megtervezését és kialakítását...". Erről a szombati napról kérdeztük meg Sári Katalint, az Avantgarde Stúdió tulajdonosát.
- A budapesti Wella céghez járok tanfolyamokra, hajvágásra, festésre és színezésre, ahol a legújabb technikákat lessük el. A tanfolyamnak volt egy olyan része is, hogy marketing és üzlet. Ott adtak egy ilyen ötletet, hogy a leggyorsabb és leghatékonyabb módszere az üzlet reklámozásának, ha egy show-t rendezünk, mert ez közvetlenebbül hat. Ennek az ötletnek a kidolgozása már több mint egy éve megtörtént és azóta csak forrt, hogy ez meg is valósuljon. Akkor még sem üzletem, sem partnereim nem voltak akikkel megtudtam volna oldani.
9 Kikkel sikerült ezt létrehoznod?
- Szerettem volna nagyobb reklámot adni ennek a show-nak, így kerestem meg a Szolisun képviselőit, valamint egy nagyon jó kozmetikust és így összeállt a csapat. Az időpont kijelölése után - mely november 29-ére esett - egy nagyon kedves ismerős segítségével megterveztük és elkészítettük a plakátot, melyek a városban voltak láthatók
9 Hogyan kezdődött az a bizonyos szombati nap?
- A vendégek megérkezése után leültettük őket, megmutattunk a divatlapokat, megbeszéltük a körülbelüli elképzeléseiket, azaz, hogy mit szeretnének Milyen frizurát, milyen fazont, stílust, stb.
9 Mindent lehetett kérni a festéstől elkezdve?
- Nem, csak vágást és frizura kialakítást, semmilyen vegyszeres beavatkozást nem vállaltunk. Miután megterveztük a frizurát elküldtük őket
mert általában kettesével jöttek -Szerdahelyi Rita fotóshoz, hogy örökítsen meg mindenkit a régi frizurájával. Visszaérkezés után előadást kaptak a Szolisun szolárium hálózatról, valamint minden egyes vendég egy 200- Ft értékű ajándékkártyát kapott, amit december 13-áig beválthattak.
A hajforma kiválasztása után megbeszéltük az elképzeléseinket, valamint, hogy mennyit vághatunk a hajból, majd neki álltunk megmostuk, levágtuk. Mindenki rám bízta, hogy mit csinálok a frizurájából, senki nem mondta, hogy inkább ezt nem szeretné.
9 Miután elkészült a frízura...
- Szokol Kati az üzlet hátsó részében kisminkelte őket, akivel mind a
vendégek, mind a fényképezés előtti sminkelések alkalmával Rita is, és jómagam is nagyon megvoltunk elégedve, ő Harcznénál dolgozik, és ahogy hallani, nagyon lelkes tanulója, tehát őt mindenképpen szeretném meghívni a következő show-ra. Utána a vendég visszament a fotóshoz, hogy az általam készített frizurát, fotó alapján is meg tudjuk különböztetni a régitől. Általában nézve 15 éves kortól jöttek a fiatalok a Batthyányból, Hevesi Altalános Iskolából, Keriből, Mezőből. De például jött egy kis hölgy, aki a kórházban dolgozik, és elmondta, hogy eddig sajnos szinte csak negatív élményei voltak a fodrászoknál, mivel úgy érezte, hogy kinézik onnét. Itt nagyon megtetszett neki, hogy közvetlenül fogadtuk Volt egy nagyon furcsa eset is, mivel erre a szombati napra, amire terveztük ezt a show-t, egy vendég be volt már jelentve, de kb. egy hónappal ezelőtt. Sajnos nem tudtam, hogy ki az illető, mivel csak az volt a naptáramra írva, hogy vágás és szárítás. Hát mindegy, most őt is elkapjuk - gondoltam. Végülis a hölgy a férjével érkezett, így mindkenőjük haját levágtam és megköszöntem nekik, hogy azon a napon meglátogatták az üzletet és előre bejelentkeztek. Nagyon meglepődtek, mert kaptak két frizurát, egy sminket és egy szolárium kártyát. Volt olyan eset is, hogy jött egy lány, majd másnap elküldte az édesanyját daueroltatni. Akadt olyan is, hogy egy fiú jött el az édesanyjáért, és mikor meglátta, azt mondta, hogy „anya, ilyen jó frizurád még nem is volt!". Volt egy kis csaj, akinek nagyon kicsi volt a haja, és sávszerűén volt levágva. Oldalt és hátul is fel volt szedve és látszott a csík, ahogy le volt vágva. Kérte, hogy nézzem meg az ő liaját, hogy mit tudnék vele kezdeni. Kapásból mondtam, hogy nincs összedolgozva a kél vég, a teteje az aljával. Jó, akkor szeremé velem levágami, mert nagyon kíváncsi lenne, hogy mit tudok belőle kihozni. Kipróbálta, és nagyon tetszett.
Persze csak azokat tudtuk átváltoztatni akik korábban jöttek, sajnos sokat így is el kellett küldeni, de ők december 13-áig 50%-os kedvezményt kaptak, ha addig az üzletbe látogatnak.
9 Tervezel még hasonló show-kat?
- Talán évszakonként, de lehet, hogy már januárban rendezünk egy hasonló stílusút, mint a mostani. Csak nagyobb helyen, több vállalkozóval. De ebben már segít egy komolyabb ember, aki az üzleti részét liatéko-nyabban megszervezi.
9 Kik a mestereid, akiktől ezek megtanultad?
- Szabó Imre a Wella Top Team
1W7. december 19.
I
KANIZSA -
I
31
mesterfodrásza és Bódi Akos a Tony & Guy képviselője. Ok képviselik a divatot, stílust adnak a hajnak. Tematikájuk van egy hajvágásnál, elképzelik a frizurának a formáját, keresnek egy mintatincset és ahhoz a mintatincshez vágják a többi tincset. Aztán ahogy levágták a formát, úgy adják bele az érzést a frizurába.
• Ezek szerint nem készítenek két egyforma frizurát
- Mivel nincs két egyforma ember, nincs két egyforma frizura. Ez azért jó, mert újból, még egyszer ugyanazt a formát megcsinálni lehetetlen. Minden alkalommal máshogy sikerül. De ezzel elérhető, hogy így stílust adhatunk hozzá. „Diplomát" is kaptam.
amiért elvégeztem náluk egy tanfolyamot.
Ebbe beletartozott egy alaphajvágás, a \'97-98-as divat frizurái, és kellett keresnem egy modellt, akinek a haját a tanultak alapján le kellett vágnom. Nekem a \'98-as divat jutott. Szabó Imrével kezdtük el, több szögbe vágtuk le a hajat, így trapéz alakú formája születeti, elől egy hosszú tincscsel. Ennek a frizurának sem volt kapcsolata, mint ahogy a \'98-as frizurák is kapcsolat nélküliek és többszínűek. Az ott tanultakat szerettem volna bemutatni, és azt hiszem, hogy ez sikerült.
M. Sz.
32
g[ KANIZSA - lUfttán, )
1997. december 19.
1998
NAGY SZILÁRD
PUSZTAI GRKTA
--_-—-_
A „KANIZSA GYERMEKEI"
3&\\ IFiiDiaiiia
1. Cs Újév 1. V Ignác
I 2. P Ábel 2. H Karolina
: 3. Szo Genovéva 3. K Balázs
4. V Titusz 4. Sze Ráhel
5. H Simon 5. Cs Ágota
6. K Boldizsár 6. P Dorottya
7. Sze Attila 7. Szo Tamás
8. Cs Gyöngyvér 8. V Aranka
9. P Marcell 9. H Abigél
10. Szo Melánia 10. K Elvira
11. V Ágota 11. Sze Bertold
12. H Ernő 12. Cs Lívia
13. K Veronika 13. P Ella
I 14. Sze Bódog 14. Szo Bálint
i 15. Cs Lóránt 15. V Kolos
16. P Gusztáv 16. H Julianna
17. Szo Antal 17. K Donát
18. V Piroska 18. Sze Bernadett
19. H Sára 19. Cs Zsuzsanna
20. K Fábián 20. P Aladár
21. Sze Ágnes 21. Szo Eleonóra
| 22. Cs Vince 22. V Gerzson
23. P Rajmund 23. H Alfréd
24. Szo Timót 24. K Mátyás
25. V Pál 25 \' Sze Géza
26. H Vanda 26. Cs Edina
27. K Angelika 27. P Ákos
28. Sze Károly 28. Szo Elemér
29. Cs Adél
30. P Martina
31. Szo Marcella


1. Sze Tihamér 1. Szo Boglárka
2. Cs Ottó 2. V Lehel
3. P Kornél 3. H Hermina
4. Szo Ulrik 4. K Domonkos
1 5. V Emese 5. Sze Krisztina
s 6. H Csaba 6. Cs Berta
f 7. K Apollónia 7. P Ibolya
8. Sze Ellák 8. Szo László
9. Cs Lukrécia 9. V Ernőd
10. P Amália 10. H Lőrinc
11. Szo Nóra 11. K Zsuzsanna
12. V Izabella 12. Sze Klára
13. H Jenő 13. Cs Ipoly
14. K Örs 14. P Marcel
15. Sze Henrik 15. Szo Mária
16. Cs Valter 16. V Ábrahám
17. P Endre, Elek 17. H Jácint
18. Szo Frigyes 18. K Ilona
19. V Emília 19. Sze Huba
20. H Illés 20. Cs Állami ünnep
21. K Dániel 21. P Sámuel
22. Sze Magdolna 22. Szo Menyhért
1 23. Cs Lenke 23. V Bence
24. P Kinga 24. H Bertalan
25. Szo Kristóf 25. K Lajos, Patrícia
V Anna, Anikó 26. Sze Izsó
27. H Olga, Liliána 27. Cs Gáspár
28. K Szabolcs 28. P Ágoston
29. Sze Márta, Flóra 29. Szo Beatrix
30. Cs Judit, Xénia 30. V Rózsa
31. P Oszkár 31. H Erika
1997. december 19.
( KANIZSA - Ttafitán, )
33
1. V Albin 1. Sze Hugó
2. H Lujza 2. Cs Áron
3. K Kornélia 3. P Buda, Richárd
4. Sze Kázmér 4. Szo Izidor
5. Cs Adorján 5. V Vince
6. P Leonóra 6. H Vilmos
7. Szo Tódor 7. K Hermán
8. V Zoltán 8. Sze Dénes
9. H Franciska 9. Cs Erhard
10. K Ildikó 10. P Zsolt
11. Sze Szilárd 11. Szo Leó
12. Cs Gergely 12. V Húsvét, Gyula
13. P Krisztián 13. H Húsvét, Ida
14. Szo Matild 14. K Tibor
15. V Nemzeti ünnep 15. Sze Tas
16. H Henrietta 16. Cs Csongor
17. K Gertrúd 17. P Rudolf
18. Sze Sándor 18. Szo Andrea
19. Cs József 19. V Emma
20. P Klaudia 20. H Tivadar
21. Szo Benedek 21. K Konrád
22. V Beáta 22. Sze Csilla
23. H Emőke 23. Cs Béla
24. K Gábor 24. P György
25. Sze Irén 25. Szo Márk
26. Cs Emánuel 26. V Ervin
27. P Hajnalka 27. H Zita
28. Szo Gedeon 28. K Valéria
29. V Auguszta 29. Sze Péter
30. H Zalán 30. Cs Katalin
31. K Árpád
: : :
(ok
1. K Egyed, Egon 1. Cs Malvin
2. Sze Rebeka 2. P Petra
3. Cs Hilda 3. Szo Helga
4. P Rozália 4. V Ferenc
5. Szo Viktor, Lőrinc 5. H Aurél
6. V Zakariás 6. K Brúnó
7. H Regina 7. Sze Amália
8. K Mária, Adrienn 8. Cs Koppány
9. Sze Ádám 9. P Dénes
10. Cs Nikolett, Hunor 10. Szo Gedeon
11. P Teodóra 11. V Brigitta
12. Szo Mária 12. H Miksa
13. V Kornél 13. K Kálmán
14. H Szeréna 14. Sze Helén
15. K Enikő 15. Cs Teréz
16. Sze Edit 16. P Gál
17. Cs Zsófia 17. Szo Hedvig
18. P Diána 18. V Lukács \'
19. Szo Vilhelmina 19. H Nándor
20. V Friderika 20. K Vendel
21. H Máté 21. Sze Orsolya
22. K Móric 22. Cs Előd
23. Sze Tekla 23. P Nemzeti ünnep
24. Cs Gellért 24. Szo Salamon
25. P Eufrozina 25. V Blanka
26. Szo Jusztina 26. H Dömötör
27. V Adalbert 27. K Szabina
28. H Vencel 28. Sze Simon
29. K Mihály 29. Cs Nárcisz
30. Sze Jeromos 30. P Alfonz
31. Szo Farkas

1. P Munka ünnepe
2. Szo Zsigmond
3. V Tímea
4. H Mónika
5. K Györgyi
6. Sze Ivett
7. Cs Gizella
8. P Mihály
9. Szo Gergely
10. V Ármin
11. H Ferenc
12. K Pongrác
13. Sze Szervác
14. Cs Bonifác
15. P Zsófia
16. Szo Mózes
17. V Paszkál
18. H Erik
19. K Ivó
20. Sze Bernát
21. Cs Konstantin
22. P Júlia, Rita
23. Szo Dezső
24. V Eszter
25. H Orbán
26. K Fülöp
27. Sze Hella
28. Cs Emil
29. P Magdolna
30. Szo Janka
31. V Pünkösd, Angéla

1. H Pünkösd, Tünde
2. K Kármen
3. Sze Klotild
4. Cs Bulcsú
5. P Fatime
6. Szo Norbert
7. V Róbert
8. H Medárd
9. K Félix
10. Sze Margit
11. Cs Barnabás
12. P Villő
13. Szo Antal
14. V Vazul
15. H Jolán
16. K Jusztin
17. Sze Laura
18. Cs Arnold
19. P Gyárfás
20. Szo Rafael
21. V Alajos
22. H Paulina
23. K Zoltán
24. Sze Iván
25. Cs Vilmos
26. P János
27. Szo László
28. V Levente
29. H Péter, Pál
30. K Pál
1. V Marianna 1. K Elza
2. H Archilles 2. Sze Melinda
3. K Győző 3. Cs Ferenc
4. Sze Károly 4. P Borbála
5. Cs Imre 5. Szo Vilma
6. P Lénárd 6. V Miklós
7. Szo Rezső 7. H Ambrus
8. V Zsombor 8. K Mária
9. H Tivadar 9. Sze Natália
10. K Réka 10. Cs Judit
11. Sze Márton 11. P Árpád
12. Cs Jónás 12. Szo Gabriella
13. P Szilvia 13. V Luca
14. Szo Aliz 14. H Szilárda
15. V Albert, Upót 15. K Valér
16. H Ödön 16. Sze Etelka
17. K Hortenzia 17. Cs Lázár
18. Sze Jenő 18. P Auguszta
19. Cs Erzsébet ! 19. Szo Viola
20. P Jolán 20. V Teofil
21. Szo Olivér 21. H Tamás
22. V Cecília 22\\ K Zénó
23. H Kelemen 23. Sze Viktória
24. K Emma 24. Cs Ádám, Éva
25. Sze Katalin 25. P Karácsony
26. Cs Virág 26. Szo Karácsony
27. P Virgil 27. V János
28. Szo Stefánia 28. H Kamilla
29. V Taksony 29. K Tamás
30. H András 30. Sze Dávid
31. Cs Szilveszter
34
KANIZSA - /Ifin*
1997. december 19.
CS0SZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása
KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VEVŐKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.30-12.00-ig 13.00-16.00-ig
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykaniisa, Teleki o. 16. Tel.: 93/313-371
Szolgáltatásunk kiterjed: mindennemű ingatlan ADÁS-VÉTEL-CSE-RE-BÉRBEADÁS-„Ingatlanok becslésére" (Okirat sz erkesztése). Keresünk és kínálunk: családi házakat, lakásokat, albérleteket, telkeket, nyaralókat
Külföldiek részére megbízásból.
ERÉNYÜNK A PONTOSSÁG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG.
Ingatlanát a becsült értéken értékesítjük, a legkedvezőbb feltételek mellett. Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett iroda. Ellátom a forgalmazási teendőkön túlmenően szükséges mindennemű jogi teendőket.
Az iroda nyitvatartása: 8-12, 14-17 óráig.
Kiskanizsán 20 éves 3 szobás, 100 nm-es egyed gázfűtéses családi haz garázzsal, 1070 nm-es leiekkei eladó, rányár: 4,6 mR. Kód:
284/97 (5652 K)___
Nk-án a belvárosban 37 nm-es, 1 szobás, egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös. 1. emeleti, telesen fötújlott lakás eladó. Irányár: 1,8
mR Kód 315/97 (23910 K)_
Nk-n az Más utcában 1+3 lébzobás, 69 nm-es, étkezős, vízórás, 3 emeleti lakás eladó. Irányár 3,8 mR Kód: 376S7. (24510 K) Kiskanizsán 3 szobás, 98 nm-es egyed gázfűtéses család ház, 14 nm-es pincével, melléképületlel 2232 nm-es telekkel 15 m t elekszó-lességgel eladó lrányá?5,5 rnRTód: 388%7^24531 K)_
Klskanizsan 3+1 létszobás. 120 nm-es, egyed gázfűtéses család ház, 160 nm-es meléképülett el. dupla garázzsal, T8 nm-es pncéveí, 3000 nm-es telekkel eladó Irányár: 5,2mR. Kód: 393/97. (?4732 K) Nk-n a Liszt utcában 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes 4. emeleti, központi fűtéses lakás eladó bányát 1,8 mR Kód 395/97. {23734
Rk~-r. ,i bek-árokban 54 iim-e;., t. szoUk-. egyed gázfűtéses, vizóras. 2. emeleli, erkék/es lakás, pireerésszel eiado. kányár; 401/97. (23735K) _.. . .
Si-n a Munkás utcában 2+1 léfsz.o&as 6"i nm-es, étkezős központi óses, vizóras. redőnyös, maorit lakás eladó kanyar 2,55 mR,
Kód 413/97 („741 K)_______
Kiskamzsán 3 + 1 félszobás, 70 nm-es, komfortos család ház. 900 nm letekkel, melékecutetekkel eladó. Irányár: 3,8 mR Kód: 42597.
(23S41ÍQ _
Nagyrécsén % éves, 114 nm-es, 4+J félszobás, letőHórbeépléses, teraszos, garazsos, pncés, 2 lürdőszobás központi tűtóses, iker család ház egyk Ne, 1628 nm-es telekkel eladó, kányár: 6 mR.
Kód: 43^97. (23WK) _ 1
Nk-n a Keleti városrészben 2 szobás. 48 nm-es, központiJűtéses, vcórás. lelújlott, löldszinli lakás eladó kányár 1,95 mR. Kod:
442/97 (23846 K) _
Nk-án a belvároshoz közel 17 éves, 2+2 leiszobás, 2 fürdőszobás. 191 nm-es 2 szintes 2 garazsos egyed Gázfűtéses, bővlhelő csa.-lád ház 570 nm-es leiekkel eladó vagy f II 2 lakásra cserélhető. Irányár: 9 mR. Kód: 459/97 (24865 K)
MiWósíán 100 nm-es. 3 szobás, egyed gázfűtéses család ház mel-léképiietekkel 2232 nm-es telekkel eladód. Irányár: 4,6 mR. Kód: 466797 (24963 K)_\'_
Nk-n a belvároshoz közel, 180 nm-es, 4 szobás, igényesen lerújilolt család ház 20 nm-es pincével, garázzsal, terasszal, kis telekkel tb
adó. Kód 482/97. (25042 K) _
Nk-n a Rózsa t/Icában 2 szobás, 54 nm-es. központi íűéses. 3. emeleti, erkélyes, vizóras lakás eladó. Irányár 1,8 mR. Kód:497L7 (25141 K)
Nk-án a Kazán lak krt-on 2+2 félszobás. 4. emeleti, kp. Iüléses lakás
eiado Irányár. 2,4 mR Kotr. 632/97. (25891 K) _
Nk-n a Kalonaréten a sportpályánál, 110 nm-es, több szintes, 2+3 félszobás. 2 lürdőszobás, garazsos, pincéSj sorházi lakás, kis telek-keTeiaclo. fanyar 7,2 mR W 665/97 (25960 K)_
Nk-án a Berzsenyi utcában 2 szobás 57 nm-es, egyed pázfijtéses, vizórás, erkélyes, redőnyös, 3. emewa lakás garázzsal eladó. Irany-ár: 3,8 mR. Kod: 669A7! (26002 K) _\'
Nagykanizsán frekventál helyen 86 nm-es. 3 szobás. étkezős, erkélyes, VEoras, egysed luléses, 2. emeleti lakás eladó Irányár; 6 mR
Kód: 346^7 (26034 K)_
Zalakaroson a fürdőhöz közei, 1088 nm-es éptési letek, közműveTT kel a letek szélén eladó, kanyar 3,1 mR Kód 672/97 (?6115 K) Murakor esztúr 2 szintes, 1+2 félszobás, 103 nm-es, összkornforto étkezős, társasházi lakás, garázzsal 200 nm-es letekkel. beépiheL tetőtérrel eladó !1. értékegyeztetéssel nagykanizsai lakásra cserérte-lo, 2. emeletig Irányár: 2$ mR. Kód 683/97 (26117 K\'
KÖmyén (Talaj-tóhoz közel) 12 éves 100 nmes, össl,..,.. szobás, család ház, 1006 nm-es telekkel, 80 nm-es pncevel eiadó Irányár-2,8 mR Kód 684/97 (26118 K)___
Nk-n 110 nm-es, 3 szobás, hallos, élkezős, nagy konyhás, egye gázfűtéses család ház, 20 nm-es prtcével, 20 nm-es garázzsal, a^ udvarban kúTónáló szoba + konyha lakrésszel. 540 nm-es telekkel
dadó. Irányár: 12 mR. Kód: 690/97. (26119 K)_
Nk-n az északi városrészben 82 nm-es, 3 szobás, egyedj gázfülé-ses igényesen lekijíloll és átalakldt teraszos, pincés, garazsos társasházi lakás, ke leiekkel eladó. Irányár\' 6,8 mR. Kód 691/97 (26120 K)_\'_
NK-n a belvároshoz, közel. 48 nm-es, 1+1 félszobás, erkélyes, egye-d gázfűtéses vizóras, pincés. 3 emeleti, felújított lakás eladó. Irany-
áffi mR. Kód: 692JB7. (26121 K)__
Mklósfán 11 éves, 220 nmes, 3 szintes, 7+1 félszobás, konyha + elkezos, egyed gázfűtéses, 2 cserepkalynás, erkélyes, teraszos, 2 fürdőszobasd, garazsos igényes kialakítású család ház, 2880 nm-es telekkel + parkoslotl Tuovar/al eladó, kanyar: 16 mR Kod: 694^7. (26122 K)_
Bánokszenlgyőrgyön 3 szobás, egyed gázfűtéses, dupla garazsos család ház, 40 nm-es pjr™-nnves tetekkeT 28 m-es
Kód: 696/97 (?6183 K)
Nagykanizsán a Liszt F. utcában 2 i otas. íeíújíotl, 3 emeleti lakás elad* (25246 KJ
Dbás, 54 nm-es, erkóryesj Irányár 2 mR Kod\' 537/
Nk-án a Zemplén utcában 3 szobás, 63 nm-es, vizórás 2 erkélyes, redőnyös, leuitott lakás eladó vagy 2+1 II. 1+2 félszobás lakásra cseréfieto értekegyezleléssel. Irányár: 2,2 mR. Kód: 538/97. (25247
Nk-án a bervároshoz kozeí csendes utcában. 150 nm-es, 3+1 fél-szobas. 2 santes12 fürdőszobás család ház, önáló, komfortos lakóéval, kis telekkel eladó. Irányár: 15.5 mR.
résszel, gaiazzsal. pro Kód: 54397 (2524/K,
a belvároshoz közel, 67 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, vízórás, emeleti, központi fűtéses lakás eladó. Irányár: 2.2 mR. Kod-
eletv központi
f (25321 K)
¦ *-\'&;.,\'¦>;-.•,[;;;, l ímí^—w uoszoDas, io eves. tarsasnazi lanas eiaoo vagy eneKegyezieiessen
i^^ilm^Éff^k w^Tó^^l^hAcsxWe,i lrány-
Miklósla kozpont|ában 2 szobás, 60 nm-es, egyed gááűtéses. kom-Icrtos család ház meléképületlel, 720 nm-es leiekkel eladó, kanyar:
32 mR Kód 559/97 (25322 K)
Nk-án a Kodak; órás, Isz-i lakás
Nk-án a belvárosban 2 szobás, 104 nm-es, egyed qáztűteses, étke-zős, galeri ázható, elsó emeleti lakás eladó Irányár: 3,2 mR. Kód:
48^97 (25476 K)__
Nk-n a Városkapu krl-on 62 nm-es, 2+1 félszobás^ erkélyes, vizórás 4 emeleli. megkrnélt állapotú lakás eladó vagy ért ékeyve ztetéssel kisebb lakásraSsereMOanyar: 2,15mR Kod: 599/97 ( 25588K)
Kiskanizsán 17 éves, 2+2 félszobás, 120 nm-es, tetoiérbeóptéses, garazsos család ház. 300 nm-es telekkel eladó. Irányár: 5,2 mR.
Kód: 594/97. (25591 K)________
Paínban 9 éves, 105 nm-es, 3>2 lélszob4s tetc^éfbeépléses, 2 tur-doszobás egyed központi lutóses család serház 20 nm-es garázzsal, 200 nm-es telekkel eladó. Irányár 7 mR. Kód 609$7 (25662 K) _ \'_
Nk-n a belváros közelében, csendes hejyen, úi építésű, 70 nm-es, 2+1 lelte rfkez-Jí. i» ¦i\\.u-~>>- Motai Likas szocpol támc-ja-tássál eladó Irányár 5,1 mR. Kód: ?27/97 (25766 K) Nk-n az epúlö vásárcsarnok mellett, 74 nm-es, 1+3 lébzobás] cirko-lütéses. erkélyes, nagy konyhás, tetőtéri lakás, különáló pincevei el-
Nk-an a? :*-.:a\'ki viWi-en, .;sendes iicivrti 2+i iéiszobas 64 nm-es, erkélyes, vizóras, egyed gázfűtéses, 1 emeleli lakás külórtáttó pÜcével. padásrésszel, 70 nm-es konyliakerttel eladó Irányár: 3,5
mR. Kód 642/97 (25888 K)_\'_
Sopron-Lóvérekben, 2 szobás, 1 hetes (6 éjszakás), szálbdal apa,r1-man, órökos iklülónasznalatl joga eladó Irányár: 250 eR. Kod:
íncével, 50 nm-es üzletherviséggel, 1100 lelekszelességgel eladó kanyar: 2,8 mR.
Nagykanizsa-Szabadhegyen 2094 nm-es, 21 m széles telek, ráköthető közművekkel efadó Irányár: 1.6 mR Kód 620/97 (26184 K) Nk-án a Gaiay utcábap % szobás egyed gázfűtéses, vcórás, redő-nyós, 4. emelefa, kitűnő állapotú, feluiKort fikás, külön beiáralO szótokkal. teíefonvonaflaJ eladó Irányár: 2,5 mR. kód: 615/97. (26185
Nk-án a Kalonaréten 95 nm-es. 2 szobás, teraszos család ház 2 ga-razzsal, inűhelye!, 400 n.öl leiekkel eladó Irányár 8.5 mR. Kod:
558^7 (26186 K)________
Balalonkereszlúron 60 nm-es, 2 szintes, 2+2 félszobásJ korntortos, 25 eves nyaraló 360 nm-es telekkel eladó Irányár: 3.5 mR. Kod 546/97. (26187 K)__
Nk-n a Városkapu krt-on 3 szobás, 67 nm-es. 3. emeleti, központi luléses lakás eladó kanyar. 2.4 mR. Kód 702/97. (2623Ü K) Nk-n a Kodály utcában 10 emeletes épületben, 54 nnves, 2 szobás 2 erkélyes, központi fűtéses lakás eiado kányár: 1,75 mR. Kód\'
701^7. (26233K)_\'_
Nk-n a Rózsa utcában 2 szobás. 56 nm alaptenilelű nagy konyhás, 2 erkélyes, vizórás, külön fürdőszobás, 3. emeleti Jakás eladó vagy 1+1 il 2 szobás, egyed fűtéses lakásra cserérelő rányár 2 mR
Kód: 704^7. (26234K)___
tiarosberécyben 90 nm-es, 3+1 félszobás, kp. kazánfűléses, 2 szn-tes, étkezős, egy nyitott ós egy zárt teraszos, erkélyes, pincés, % fürdőszobás, 16 eves, társasházi lakás eladó vagy értékegyeztetessel
Keszthelyen 863 nm-es éptési telek eladó. Irányár: 1,3 mR. Kód:
711/97 (26279 K)__
Nk-án a Zemplén utcában 6. emeleti, 3 szobás, 63 nm-est 2 erke-(yes, vizórás. redőnyös, lárolapozott, ó álapotú lakás csereit kony-Habütorrai eladó kanyarr25mR. Köd 710/97 (26280 K)
Zalakaroson 255 nm-es telek eladó Irányár 800 eR. Kód 712L7 (26281 K)_
Nk-Bagdán 4566 nm-es gyümöbsós gazdasági épülettel eladó, kanyar f ,4 mR. Köd 714/97. (26282 K)
67 nm-es, pincevei el-
Nk-án a Kalonaréten 200 nm-es, 6 szobás, 2 szintes, 2 konyhás, 2 lürdőszobás, étkezős, erkélyes család ház 25 nm-es garázzsal 20 nm-es prcevel, 2 műhelyei. 150 n.öl telekkel eladó Kod: 589 (26284 K)_
Nk-n X. ernetet.es épdetben, egyed gázfűtéses, 1+1 lólszobás, 45 nm-es, vizórás lakás eladó Irányár: 1,BmR. Kód 719^7. (2634ÓK)
Nagykanizsán a bervároshoz közel 2 szobás ferújlotl. egyed gázfűtéses, komlorlos család házrész 20 nm-es aöo. Irányár 2,3 mR. Kód: 680. (26283 K}
Nk-n szinti
baval^ ,„ _ 720^V (2t
a Zempjén by. utcában 3 szobás, 67 nm-es. 2 erkéryesjókí-lakás u| kcfrynabulorral, szonyegpadckkal. fekjjtott fürdoszo-járcJapozva kitűnő álapotban eladó. Irányár: 23 mR. Kód:
1KÍ
(25889 K)
Budapesten a Sas Club Hoteben 1 szobás 1 hetes (6 éjszakás) örökös Lidiiöhasználati jog eladó. Irányár: 150 eR. Kód. 647^7. (25390 K)___\'_
Nk-n 49 nm-es. 2 sz^ás erkélyes, külón fürdőszobás központi fűtéses, reluxás, 6. emeleli lakás eladó kanyar: 1,65 mR Kód: 659/97 (2595éK)
Nagykanizsa belvárosához köpi, közős kapubejáróval, egyed gázfűtéses, 2 különálló család házrész kis leiekkel eladó. Az egy* 1 nappali*konyhával. fürdo+WC-vej és kialakítható két lélőlefi
^ar A másikban nagy nappaí, elkezo, konyha, lürdo, WC r: 6,5 mR Kód 721#7. (2fó42 K)
eves,
szobáv.
kanyar:
GARÁZS
Paínban 9 éves, 100 nm-es. 2+3 félszobás, tetőiét
doszobás, egye<í központi iűtéses csdád\' sorfiáz. 20 nm-es garázzsal, 500 nm-es letekkel eladó. Irányár 7,4 mR. Kod 661S7.
(25957K)_
Nk-n a belváiosfioz közel osendes utcában, 250 nm-es, egyszintes, 4+2 félszobás, 2 halas, 2 kCiónájló lakrésszé alaktdt család ház, 120 nm-es műhelyei L aknás garázzsal, 580 nm-es telekkel eladó. Kód: 663/97 (25958 K) _
Nk-n a Platán soron 2 szobás, 70 nm-es, egyed gázfűtéses, nagy konyhás erkélyes, vizórás Jakas, nagykanizsai il páini család házra cseréhető énékegyeztetessel karíyár 2,7 mR. Kod: 664^7
(25959 K)
Nk-án a belvároshoz közel, 15 nm-es, udvan garázs bérleti ioqa el-
adó Irányár 120 eR. Kód 347^97 (25260 K) \'_
Nk-án a K-ivrészben 30 rmv^,fü1hető ikergarázs,bevezethető ve-
zel eladó kányár: 1 mR. Kód: 562^7. (2547TK) _
N^-á^ .az ^|dész ufca rr^ó^t 15 nm-es garázs eladó, kányár: 450
BÉRLEMÉNYEK:
»eteti d|:36eR
Nk-n a bervároshoz közel. 62 nm-es1 üzlethelyiség, szociális blokkal, 2 baáranal 2 kdönálto üzletnek eberbea^ "
+ AFA.KóJ: 654/97. (25919K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 140 nm-es, il 75 nm-es raktárhelyiségek szociális blokkal zárt udvaru parkolással bérbeadók. Havi berleíf rjj: 70 eR + ÁFA Kód PL/97 (25921 K)
Olcsó Lakás Nagykanizsán, Egy szoba, konyha, fürdőszoba, egyedi fűtéses udvari lakás eladó Irányár: 1,1 mFl
Hird.sz: 30. (25325 K)_
Olcsó Lakás Nagykanizsán. Csengery úton 55 nm-es. 1 szoba, konyha, kamra, előszoba, fürdőszobás, egyedi fűtéses földszinti lakás eladó Irányár 1,4 mR (25326 Kj Lakás Nagykanizsán. Hevesi úton 2 szobás, 48 nm-es, tel-űjHotl, földszinti. telefonos lakás Irányár: 2 mFl. Hird.sz: 54.(25328 K)_
Lakás Nagykanizsán. Csengén/ üt elején, III emeleten 50 nm-es, egy szobás, egyedi luléses lakás eladó. Irányár:
2,4 mFl. Hird.sz: 5/a. (25329 K)_
Lakás Nagykanizsán. Teleki u. elején, 8 emeleten, 2 szobás, 55 nm-es, központi fűtéses lakás eladó Irányár. 2,1
mR. Hird.sz: 47 (25330 K)_
Lakás Nagykanizsán. Liszt F utcában, 4. emeleten, 2 szobás, 54 nm-es, központi luléses telefonos lakás eladó Irányár: 2,2 mR. Hird.sz: 16 + garázs 650 eR (25331 K)
Lakás Nagykanizsán Zemplén Gy. utcában, 7 emeleten. 76 nm-es, nagy előszobával, 3 szobás, erkélyes, lomkamrás, közponli fűtéses lakás eladó. Irányár: 2,35 mFt.
Hir sz: 34. (25332 K)_
Lakás Nagykanizsán Zemplén Gy utcában 4. emeleten, 3 szobás. 67 nm-es, erkélyes, reluxás. telefont-s. korszerű lakás eladó Irányár: 2,55 mFl. Hird.sz: 18. (25334 K)
Lakás Nagykanizsán. Városkapuban 2+2 félszobás, étkezős, első emeleti. 68 nm-es, Központi fűtéses, gondozott lakás. Irányár: 3 mFl. Hird.sz: 40. (25335 K)
Lakás Nagykanizsán Platán sor elején, első emeleti, 70 nm-es, felújított, 2 szobás, étkezős, egyedi fűtéses eladó
Irányár: 3 mR. Hird.sz: 5. (25336 K)_
Lakás Nagykanizsán Hunyad utcában 80 nm-es, 2 emeleli, 2+2 félszobás, közponli Iűtéses lakás 18 nm-es. garázzsal együtt eladó Irányár: 6,5 mR. (25337 K) Lakás Nagykanizsán. Maori lelepen kétszintes társas házban, 110 nm-es. 4 szobás, összkomfortos házrész garázs-zsal. tárolóval eladó. Irányár: 11 mR. Hird.sz: 15. (25338
K)_
Lakás Nagykanizsán. Csengery ül elején 80 nm-es, és 3 komlorlos. 3 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, kamra, pince, garázs, 240 nm-es, udvarrésszel Üzletnek irodának is alkalmas. Irányár: 8,5 mFt. Garázs nélkül 7.7 mFl
Hird.sz: 69. (25366 K)_
Lakás Nagykanizsán. Sugár úton 104 nm-es, 1 emeleti, 3 szobás, ebédős, külön WC, fürdőszoba, kamra, pince, osztatlan közös udvarrész, egyed (üléses Irányár: 6 mFl
Hird.sz: 70. (25367 K)_
Lakás Nagykanizsán. Király utcán 108 nm-es, 1 emeleti. 2 szoba, előszoba, étkező, konyha, fürdőszoba, kamra, egyedi fűtéses, parkettás lakás. Galériázható, irodáknak, BT.nek, KFT-nek, üzletnek. Irányár: 4 mFt Hird.sz: 74. (25542 K)_
Lakás Nagykanizsán Levente utcai sorházban 5 szobás, lürdőszobás, 2 WC, 125 nm-es, kétszintes lakás + garázs, pince. Irányár: 8 mFt Hird.sz: 71. (25543 K) Eladó lakás. Berzsenyi úton 59 m-es, 2 szobás, erkélyes, padószónyeges, külón WC-s, kamrás lakás Irányár: 2.2 mFl. Hird. sz. 76. (25616 K)_
Eladó lakás 64 nm-es, 3 szobás, földszinti lakás, kél beírattál üzletnek átalakítva eladó vagy bérbe vehető Hird.sz.
85. (26051 K)_
Eladó lakás 85 nm-es, 2+félszobás, földszinti előszobás, fürdő, külön WC, szinteltolásos, egyedi fűtéses, parkettás, jarólapos lakás. Irányár: 3,5 mFt. Hird.sz.: 86. (26052 K)
Családiház Nagykanizsán. Sikátor utcában 2 szintes, 102 + 125 nm-es. 6 szobás, 2 fürdőszobás, aknás garázzsal eladó 1300 nm összterülettel, baromfi udvar és konyha-kertel Irányár 14 mR Hird.sz: 20 (25340 K)
Családiház Nagykanizsa Sánc. Tetőtér beépiléssel 120 nm-es, 4 szobás, 2 lürdőszobás, 300 n-ől lelken Irányár:
6 mR Hirdsz. 26. (25342 K)_
Családiház Nagykanizsán 150 n-ÖI sarok lelken, 6 szobás. 2 lürdőszobás. 2 WC, 2 étkező, 2 műhely garázzsal több célú leihasználású, pl panzió, irodaház, KFl-nek
Irányár: 14 mFt. Hird.sz: 53 ( 25343 K)_
Családiház Nagykanizsa-Palin. 260 nm-es, kétszintes. 4 szoba, 2 fürdőszoba, 60 nm-es presszó, 20 nm erkély, 20 nm pince, engedélyezett vegyesbolt alapjai lerakva, nagy parkolási lehetőséggel. Irányár: 16 mR. Hird.sz: 50.
(25344 K)_
Családiház Miklósién 60 nm-es régi típusú lalusiház, 2 szobás lürdőszobás, 200 n-ól területtel Irányár: 3 mFt
Hird.sz: 33. (25345 K)_
Családi ház Eszteregnyén Kétszobás, konyhás, lürdőszobás, gázas, víz, villany van, WC bent van. Irányár: 700 eR. Hird.sz 83. (26049 K)_
Családi ház Zalakomárban, 2800 n-ól lelken, 120 nm-es, 4 szoba, előszoba, lürdőszobás, külön WC. léi ház alall pince aknás garázs műhely kertben gyümölcsfák, gazdálkodásra ipari célra, vállalkozásra is alkalmas családiház.
Irányár: 6 mFt. Hird.sz.. 84. (26050 K)_
Családiház Keszlhelyen Ikerház egyben is és megosztva is, 8 szoba, 2 konyha, 2 lürdő, 2 nappali, 4 WC, 2 zuhanyzó, garázs, egyedi Iűtéses összkomfortos, eladó vagy önálló balloni nyaralóra cserérhető Irányár: 10 mR Egyben 20 mFl Hird sz: 44 ( 25346 K}
Nyaraló Zalakaroson Üdüllelés céljára alkalmas kétszintes, 6 kisebb szobával, 2 zuhanyzós fürdőszobával, 350 nm-es területtel közművesítve, gáz a kapunál varv Iránáyr:
4,6 mFl. Hird.sz- 12. (25347 K)_
Családiház Szepelneken 5 éve épült, kétszobás, összkomfortos, 100 nm-es, garazsos egyedi gázfűtéses két te-
raszos. Irányár: 3,5 mR. Hirdsz: 56. (25348 K)_
Családiház Iharosberónyben 2 szintes. 5 szobás, erkélyes nagy teraszos, 100+70 nm-es, fürdőszobás, 2100 nm lerü-letlel. Irányár 5,5 mR. Hird.sz. 34. (25349 K)
Családiház Zalaújlakon. Tetőtér beépítéses 4 szobás, 2 lürdőszobás, igényesen, megépilett, garazsos teljesen úi családház. Irányár: 5,5 mR, Hird sz: 35 (25350 K)
Családiház Zalaújlakon Szoc.pol kedvezmény igénybeve-hető, félkész állapotú családihaz 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2000 nm összterülettel eladó Irányár: 2,2 mFl. Hird.sz 6
(25351 K)_
Családiház Eszteregnyén 114 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás, központi Iűtéses istállóval mellékhelyiségekkel 2200 nm területtel Irányár: 2 mR. Hird.sz: 19 ( 25352 K) Családiház Nemesdéden. 3 szobás, lürdőszobás, beépi-hető tetőtérrel, 5 éve epüfl új családi ház 4000 nm terület-tel. Irányár: 2.5 mFt Hird.sz 7 (25354 K)_
Családiház Pölöskén. 80 nm-es alapterületű. 2 szobás, lürdőszobás, nagy nappali kamra pince, központi fűtéses, vegyes tüzelésű kaznnal, 200 n-ol telekkel. Irányár: 1,6 mFl. Hird sz: 63. (25355 K)
Családiház Nemesdéden 120 nm-es, újonnan epúll 3 szobás, lürdőszobás, előszoba, kamra, teraszos családi ház Irányár: 3 mFl Hird.sz: 57 (25368 K)_
Családiház Iharosban. 2 szoba konyhás, fürdőszobás, 100 nm-es, lakóterülettel, melléképületekkel 2554 nm összlerü-let rendezett családház eladó. Irányár 1 mFl Hird sz 67 (25357 K)_
Családi ház, nyaraló Zalakaroson. 800 m-es területen 140 m-es 5 szobás, konyhás, 2 lürdőszobás, 2 WC-s galériás, nagy nappali, kp. fulóses, vegyes tüzelési kazárv nagyle-rasz kábel lévé, csatornázott, parkosilon udvar, üdülőnek, család háznak alkalmas Irányár: 11 mFt Hird sz 77 (25614 K)_
Családi ház Kiskanizsán. Kétlakásos, két különálló házzal. 70+70 m-es. 2 szoba, hall, lürdőszobás, külön WC 400 n.öl telekkel nagy üvegház lólísátor, melleképül elek Irány-
ár: Külön: 3.5 mR. Hird. sz.: 75. (25615 K)__
Építési telek Surdon. 30 méter széles építési lelek 1664 nm közművesített terület, érvényes építési engedéllyel a ház alapja levan betonozva. Irányár 650 eR. Hird.sz 51 (25356 K)_
Építési telek Pécsen. Kismérvölgyi úton rendezett környezetben érvényes építési engedéllyel 840 nm-es közmüvesi-letl területtel. Irányár 520 eR Hird.sz 30 (25359 Kj Építési telek Magyarszenlmiklóson Az elágazóban kőz-ponti helyen tó út mellett. 800 n-öl kozműveslefl telek ipari célra is pl: üzemenyag löltő állomás, kamionos pihenő, étterem, víz, villany van. Irányár megegyezés szerint
Hird.sz: 62. (25360 K)_
Látóhegyen szótő gyümölcsös. 800 n-ol területtel, szőlő, gyümölcsös, málna, konyhakert, 30 nm lakóépület, alatta pince, víz. villany van Irányár 900 eR Hirdsz. 64 (25362 K)__
Szenlgyörgyvari hegyen Ingatlan „ÉDENBEN" Fizetési kőnnyíóssel 650 n-öl terület, 40 nm-es lakóházzal, szoba-konyna, pince, terasszal, gyümölcsfákkal, víz, villany, van és köves ül Irányár: 900 eR Hird.sz 43 ( 25363 K)
Csertői hegyen szőlő. 1200 n-öl területen kor donmüveié si szőlő jó karban lévő présházzal, szoba-konyhás, kamrás pincével teljes felszereléssel. Irányár 450 eR. Hird.sz: 37 (25364 K)_
öregtórhéncen szőlő. 1100 n-ól lúgos szőlő gyümölcsössel lakható épületlel teljes felszereléssel, terméssel együtt v il -lany van Irányár: 800 eR. Hird.sz 65. (25365 K) Olcsó lakás 55 nm-es, 2 szobás, lürdőszobás. külön WC, földszinti lakás a Liszt F utcában eladó Irányár 1 650 mR. H sz ¦ 80 (25848 K)
Nagybagolai hegyen 223 n.öl bekeríteti zártkerti ingatlan gyümölcsös és konyhakert eladó Irányár 210 ezer R
Hird. sz.78. (25850 K)_
Lakás Nk. Zemplén Gy. úton 67 nm-es, 3 szobás, III. emeleti, 2 erkélyes, padószónyeges, vizóras, kp. Iűtéses, lom-kamrás lakás eladó Irányár: 2.5 mR. Hird sz.: 81. (25851
Családi ház Becsehetyen, 100 nm-es, 2 szobás, konyha, kamra, előszoba, étkezős, lürdőszobás. külön WC, garázzsal, melleképületekkel, 4000 nm lelek. Irányár 1.3
mFt. Hirdsz. 87. (26247 K)_
Lakás Nagykanizsán, Munkás utcában, 54 nm-es, 3 emeleti. 2 szobás, padlószőnyeges, járólapos, redőnyös, fürdő és WC csempezeit, külön vízorás. kábel-tévé. Irányár: 2
mFt. Hird.sz.\' 88. (26248 Kj_
Családi ház Nagykanizsán, városközpontban. 100 nm-es, 3 szobás, nagy, amerikai tpusú konyhával, +63 nm külön szoba-konyhás lakás, műhellyel, garázzsal, teljesen felújított, minden igényt kielégítő család ház Irodának, üzletnek, egyéb célokra is alkalmas, rendezeti, lág udvarral.
Irányár 9 mR Hird.sz.: 89. (26249 K)_
Lakás Nagykanizsán "Garay utcában III. emeleten 1 + 1/2 szobás, 48 nm-es, parkettás, déli fekvésű, egyedi fűléses lakás Irányár 2.250.000 Ft Hird.sz - 90 (26250 K)
1997, december 19.
KANIZSA - /IpnÁ
35
imkö;
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉS FELVEVŐ HELYE AZ Ab-aegon biztosító épületében
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK: korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés
Az iroda nyílva tartása: munkanapokon 8—12; 13-16
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Kazanlak krt. ,9.
Jerikó buszmegálló közvetlen közelében! Parkolónál lévő ház sarokirodában.
Ingatlan értékbecslés.
Teljesköiű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, ELADÓ LAKÁSOKAT.
Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk minden kedves ügyfelünknek!
Városkapu körúton 2. emelelen 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, központi (üléses letjesen ielOjioti lakás friss lestés-sel-mázolással új padlószőnyeggel eladó. Irányár: 2,75 mFl. (L/254) Tel.: 93/310-504. (25165 K)_
Kiskamzsan 4 szobás, 100 nm-es, tetőt érbeépítéses, 17 éves családi ház garázzsal, 300 nm-es telekkel eladó Irányár: 5,1 mR. (CS/150) Tel: 93/310-504. (25416 K) Belvárosban 2. emeleten, 3+1 félszobás, 76 nm-es, étkezős, felújitoH, szőnyegpadlói, központi fűtéses lakás el-adó, vagy család házra cserélhető ériekegyezi etessél Irányár: 5,0 mR. (L/286) Tel.: 93310-504. (25563 K) Zemplén utcában 3 szobás, 64 nm-es, vizórás, járói apo-zotl. új szőnyegpadlós. igényesen felújitoH. 9. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,5 mR. (L/285). Tel.: 93010-504
(25564 K)_
Corvin utcában 3. emelelen 2+1 félszobás, 61 nm-es, egyedi gázas, parkettás, lükörcsempékkel, igényes burkolatokkal, márványlapokkal felújítva és átalakítva eladó. Irányár: 3,5 mR (L/284) Tel: 93O10-504-es telefonon. (25565 K)_
Gyékényesi vasútállomás közvetlen közelében, központi helyen, a bányalóhoz 1,5 km-re, főút mellett 1000 nm-es éplési telek eladó. Irányár: 680 eR. (T06) (25800 K)
Palin-Újtelepen 2+3 félszobás, tetőtérbeépiléses sorházban 100 nm-es, teljesen lelújílott, cirkogejzires lakás igényes járólapokkal, parkettás földszinti szobákkal, új konyhabútorral, garázzsal, 150 nm-es udvarral eladó. Irányár: 6,5 mR. (L/299) (25801 K)_
Szabadhegyen 923 nm-es építési telek 10 részben beülte-tetl, 170 cm-es lucfenyőkkel, vízórával, villany-gáz bekölé-si lehetőséggel, eladó. Irányár: 1,65 mR. (T/25) (25805 K) Gyékényes központjában 1,5 szobás, 70 nm-es. tégla lala-zalú parasztház nyári konyhával, faházzal, istállóval, pajtával 800 n.öl telekkel eladó Irányár: 1,5 mFl (CS/148) Tel.: 93010-504. (25806 K)_
Gyékényesen, főút mellett 3 szobás, 120 nm-es, felújításra szoruló család ház eladó. Irányár: 2,0 mFt. (CS/113) (25809 K)_
Kiskanizsán 7 éves, 4 szoba+nappatis, étkezős. 145 nm-es, 2 fürdőszobás, tetötórbeépiéses, két család részére is alkalmas család ház garázzsal, melléképülelekkel, 800 nm-es telekkel eladó. Irányár: 6,9 mFl. (CS/108) Tel.: 93/310-504. (25810 K)_
Pélerfai utcában 2. emelelen 1+2 félszobás, 55 nm-es. közponli fűtéses, lel újított lakás új szőnyegpadlókkal, új tapétákkal, jó állapotban eladó Irányár: 2,6 mR. (L/305)
Tel/ 93/310-504. (25909 K)_
Csokonai utcában 2 szobás, egyedi fűtéses, parkettás, víz-órás, redőnyös, felújiott, lóldszinti lakás eladó Irányár:
2,4 mR. (L/290) Tel.: 93O10-504. (25912 K)_
Fő úton 1. emeleten, patinás, felújított épületben 3 szobás, 90 nm-es, parkettás, egyed (üléses, galériás, járólapozott lakás új gázkonvektorokkal eladó Irányár: 5,5 mFt. (LO06)
(25962 K)_
Városkapu körúton 1. emeleten 2+2 félszobás. 67 nm-es, kp lütéses, szőnyegpadlós, vízórás, francia erkélyes lakás eladó Irányár: 2,9 mR+alatla garázs 700 eR. (L/314) (25984 K)_
Attila utcában 1,5 szobás, 42 nm-es, egyedi fűtéses, parkettás, vizórás, frissen lestett földszinti lakás eladó. Irány-
ár: 1,98 mR. (L/313) (25985 K)_
Északi városrészben 2 szobát amerikai konyhás 80 nm-es. nagyon igényesen (elújitotl, egyedi módon átalakítóit sorházi lakás udvarral, előkerttel, aknás-pincés garázzsal el-adó. Irányár: 6,8 mR. Tel.. 93010-504. (L/320) (26096 K)
Kiskanizsán 4 szoba+nappalis 100 nm-es egyedi gázas, parkettás családi ház garázzsal, melléképületekkel, 765 nm telekkel eladó. Irányár: 5 mFt. (CS/165) Tel.: 93O10-
504. (26099 K) _
Maori telepen 2 szobás, 75 nm-es. felújiott családi házrész nagy üvegezett terasszal kémei, pincével, beépíthető tetőtérre! eladó. Irányár: 7,6 mR. (CS/166) Tel.. 93/310-
504. (26101 K) _
Városkapu körúton 2+2 félszobás, 68 nm-es, központi fű-lése, felújított, vizórás. redőnyös, vállalkozás céljára közös lárolóhelyiséggel bővlhetó lóldszinti lakás eladó, vagy 2 szobás, egyed fűtéses lakásra cserélhető 2 em-ig. Irány
ár: 3,5mR (U326) 93/310-504. (26214 K)_
Rózsa utcában 2 szobás, közponli lütéses, szőnyegpadlós, 2 erkélyes, 3 emeleti lakás eladó, vagy 2+1 iH. 1+2 félszobás földszintire cserélhető Irányár: 2.0 mFl. (L/091)
93010-504. (26218 K)_
Bartók utcában 2 szobás, egyedi gázas, parkettás, erkélyes, jó állapotú, 4. emeleti lakás telefonvonallal együtt eladó. Irányár 2.25mR_(L^25}93^-5{M. (262^)
Belvárosban 7 éves épületben 3 szoba+nappalis. étkezős, 122 nm-es, parkettás, cirkofűtéses, igényes belső kialakítású, 3. emeleti lakás nagy fürdőszobával, 2 WC-vel, 8 nm-es erkéllyel, garázzsal eladó. Irányár: 8.5 mFt. (L/169) 93010-504, (26220 K)_
Sürgősen eladó 1. emeleti belvárosi, frekventált helyen lévő 2 szobás. 91 nm-es, parkettás, egyed gázas, galériáz-ható lakás. Irányár: 2,98 mR. (L/293) 93/310-504. (26221
K)_
Belvároshoz közel keresett utcában 3 szoba+hallos, étkezős, 110 nm-es, parkettás, alápincézett szépen felújiott, kitűnő állapotban lévő - szigetelt - családi ház, 1 szoba konyhás udvari lakásai, garázzsal, 150 n-öl telekkel, parkosított udvarral eladó. Irányár: 12 mFt. (Cs/169) 93O10-
504 ( 26222 K)_
Zalakarosban 2x21 nm-es, 1+2 félszobás, fürdőszobás 10 éves hétvégi ház 729 nm-es telekkel sürgősen eladó. Ára:
3,3 mFl. 93/310-504. (26223 K)_
Északi városrészben 3 szobás. 105 nm alapterületű családi ház a tetőtérben 1 szoba, fürdő- WC-vel, + keltő 6x4 m-es szerk.kész szobával, kb. 300 nm-es telekkel, 2 garázs-zsal eladó. Irányár: 9,5 mFl. (Cs/163) 93/310-504, (26227
KJ_
Bagda-Fakos zártkertben 2x65 nm-es, 2 szoba+nappaHs, lürdőszobás. letőtérbeépitéses vállalkozásra is alkalmas új hétvégi ház 2500 nm-es dupla telekkel eladó. Irányár: 3,5
mR. 93/310-504. (26228 K)_
Belvároshoz közel 3 lakásos társasházban 4 szoba + étkezős, 2 fürdőszobás, 130 nm-es, szintellolásos lakás garázzsal, pincével, 180 nm-es udvarral, kerttel, a tetőtérben kettő 70 %-os készúltségú szobával eladó, vagy Zalakaro-si nyaralóra cserélhető. Irányár: 9,5 mFt. (L031) 93O10-504 (26325 K)_
Munkás utcában 2 szobás, 54 nm-es, egyed gázas parkettás, erkélyes, vízórás, 4. emeleti lakás azonnal beköltözhetően eladó. Ár: 2,2 mR. (U336) 93010-504. (26326
KJ_j_
Berzsenyi ulcában 2 szobás, 54 nm-es, egyed gázas, erkélyes, parkettás, megkímélt, jó állapotú 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,69 mFl + garázs. (U335) 93010-504.
(26327 K)_
Városkapu körúton 1 emeleten 2 szobás, 54 nm-es, sző-nyegpadós, kp. lütéses. fr erkélyes, redőnyös, vizórás lakás átalakított konyhával eladó. Irányár: 2.2 mR. (L032) 93010-504. (26328 K)_
Szoc.pol. kedvezménnyel eladó a K-i városrészben 2. emelelen 1 +2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, kp.tűtéses lakás. Irányár: 3 mR, szoc.pol. nélkül 2,4 mR. (L/119) 93010-504 (26329 K)_
Olajtelep közelében, zöldövezetben 2 szobás, 56 nm-es, parkettás, családi ház felújított tetőszerkezetlel, beépíthető tetőtérrel, a szuterénban kialakított 1 szoba-konyhás, fürdőszobás, 50 nm-es lakással, garázzsal, 300 nm-es telekkel eladó. Irányár: 4.98 mFl. (Cs/164) 93010-504. (26330
KJ_
Kisfakosi hegyen szépen lehjjiotl 60 nm-es, 1 szoba-konyhás, régi pince vezetékes vízzel, villannyal 6 éves gondozott kordonos, jól termő szőlővel, gyümölcsfákkal, 3 gesz-lenyefával, kis akácos erdőrésszel, 1360 n-ól területtel el-adó. Irányár: 1,2 mFl. (NY/55) 93/310-504. (26331 K) Allila ulcában 2 emeleten 1,5 szobás, 43 nm-es, egyedi gázas, parkettás, Ir. erkélyes, D-i fekvésű lakás eladó.
Irányár: 2,0 mR. (LQ29) 93010-504. (26332 K)_
Fő úton frekventált helyen 1+2 félszobás 63 nm-es parkettás, vízórás, redőnyös, erkélyes, jó állapolú 4. emeleli lakás új konyhabútorral eladó. Irányár: 3,6 mFl. (L027) 93010-504. (26333 K)_
Magyar ulcában 2 szobás, lürdőszobás, 75 nm-es parkettás, egyedi gázas, gondozott, megkíméli családi ház pincével, vállalkozásra is alkalmas 17 m széles 400 n-öl telekkel, eladó. Irányár: 3,8 mFl. (CS/170). 93/310-504. (26334
KJ_
Teleki utcán 2 szobás, 60 nm-es. lelújlásra szoruló, vagy lebontható család ház, hozzákapcsolódó 2 szobás, 50 nm-es épületrésszel. 514 nm-es leiekkel eladó. Irányár:
3,6 mR. (Cs/172) 93/310-504. (26335 K)_
Dózsa Gy. ulcában vállalkozásra is alkalmas 5 szobás, 140 nm-es, 32 éves egyszintes, 2 generációs család ház, 1 szoba-konyhás különálló lakással, 2 garázzsal, 22 m széles, 1100 nm-es telekkel eladó. Irányár: 9,5 mFt.
(CS/171) 93010-504. (26336 K)_
Zalakaroson 14 m széles, 704 nm-es belterületi telek tervekkel, építési engedéllyel, a mellette lévő 26 m széles. 1200 nm-es leiekkel, együtt, vagy külön is eladók. Ár: 1,0 mR. ill 1,8 mfl. (T/26) 93/310-504. (26337 K)_
Nagyfakoson 3 szobás, nagykonyhás, spájzos, 1200 n Ól telkes családi ház eladó vagy Nk-i lakásra cserélendő. Víz van, fürdőszoba kialakítható Garázs, gazdasági épületek vannak Irányár 1.7 mR. Hív, sz,: CS134. (24715 K) Pogányszentpéleren tetótérbeépÜéses. 2 család külön lakhatáséi biztosító család ház 230 nm-es lakf érül eltel, pincével, garázzsal, melléképületekkel, 1400 n.Öl telekkel eladó Nk-i lakásl beszámítok. Irányár: 3,7 mFt. Hív sz.: CS95
(22991 K)_
Zalakomárban 4 szobás. 2 lürdőszobás, letőlérbeépiéses. gázfűtéses, cserépkályhás, 8 éves családi ház 2893 nm lelken eladó. Irányár: 5,5 mR Bútorokkal együtt 6 mFt.
Hsz,: CS116. (23314 K)_
Zalakarosi hegyen lévő 1292 m-es telek eladó. Jelenleg szőlővel van betelepítve. Építésre kiválóan alkalmas terület, villany, víz van és aszfaltos út Irányár: 800.000 R. Hív. sz.: NY01. (23657 K)_
Miklósfán 74-ben épült, 3 szobás, egyed gázfűtéses, fürdőszobás, nagykonyhás, jó állapotú családi ház 650 n.öl telekkel eladó. A ház alatt pince, a lelken nyárikonyha, melléképületek vannak. Irányár: 4.600.000. Hsz.: CS122
(23855 K)_
Belvárosi 80 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás, külön wc-s, spájzos, gázfűtéses, álmenyezetes, gatériázható családi ház jellegű lakás eladó A lakás alatt boltíves pince, 12 nm-es garázs, 240 nm-es, udvarrész, padlásbeépíthető. A házban 3 lakó lakja. Irányár: 8,8 mFl Hivv szám: Cs128.
(24368 K)_
1292 nm-es lelek eladó a Zalakarosi hegyen Építésre alkalmas, villany, víz megoldható, aszfaltos út van Irányár:
700.000 R. Hív.sz: NY 01. (24491 K)_
Szent györgyvári hegy IV. hegyhátán 6500 n-öl telek, gyümölcsfákkal, légla hétvégi házzal eladó. A ház alápincézeti, szintes, beton. Gazdasági épületekkel, fizetési kedvezménnyel eladó. Állandó lakóépületként is használható
(24492 K)_
2+1 félszobás, IV emeletes házban lévő II emeleli összkomfortos, erkélyes, vizórás, redőnyös, reluxás, részben felújított lakás eladó a keleti városrészben. Irányár: 2,6
mFl. Hívsz: LAK 87 ( 24535 K)_
Pusztamagyaródon 90 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, család ház gazdasági épületekkel, 1200 n.öl telekkel el-
adó. Irányár: 3 mR. H.sz.: CS135. (24718 K)_
Galambokon a halaslónál 200 n öl lelek a rajta lévő „cseh" 2 szobás, előleres, teraszos faházzal eladó Fürdő kialakítható, víz. villany, aszfaltos út és horgászali lehetőség, nya-rallalási lehetőség van. Irányár: 1,1 mR. H.sz.: T37.
(24719 K)_
Galamboki-halastónál 260 n-öl telek, közvetlen a vízparton 6x3-as hétvégi laházzal, panorámás területtel eladó. Víz. villany, aszfaltos út van Irányár: 1,3 mFl Hiv.sz: T38. (24809 K)_
2 szobás, 67 nm-es, lürdőszobás, spájzos családi házrész Nk-án eladó A lakás jó állapolú, vizórás, lelőlér és különálló pince tartozik hozzá. A lakás utcafronti, 4 lakó van Irányár: 2,9 mR. H sz: CS137. (24861 K)
3 szobás, összkomfortos, erkélyes, reluxás, külön lomkamrás lakás eladó a keleti városrészben a IV. emeleten. X. emeletes házban Irányár: 2.2 mR Hív sz: LAK 92. (25389
K)_
Sáncban, szint+tetőtérbeépítéses családi ház 505 n.öl le-lekkel eladó. Irányár: 6,5 mR. Hiv. sz.: CS61. (25189 K)
2 szobás, 50 nm-es, 4. emeletes házban lévő, 1. emeleti lakás egyedi gázfűtéses, vízórás. spájzos+ tároló helyiségekkel eladó a K-i v.részben. Irányár: 2,4 mFl. Hsz.iAK 206, (25676 K)_
2+1 lélszobás, igényesen lelújlotl, egyedi tervezésű konyha, erkélyes, reluxás. napellenzős, összkomfortos lakás eladó 4 emeletes ház 3. emeletén. Irányár 2,7 mFt.
H.sz.LAK 98. (25677 K)_
1+2 lélszobás, összkomfortos, 4 emeletes házban az 1 emelelen lévő erkélyes, redőnyös, parkettás szobák, csempézett fürdőszobás lakás eladó a K-i v részben Irányár: 2.6 mFl Vidéki családi házra cserélhető, igény esetén.
H.sz: LAK 97. (25678 K)_
Zalakaros-Behiákon 3 szobás, lürdőszobás, teraszos, leri-\'letl, lakhaló hétvégi ház 450 nm-es telekkel eladó. Irányár:
2 mR. Hiv.sz.: T 39. (25770 K)_
Galambokon 3 szobás, fürdőszobás, nagy konyhás, spájzos, redőnyös, gazdasági épületekkel, 400 n-ól telekkel család ház eladó. Irányár: 6 mFl. Hivsz: Cs 140. (25771
KJ_
Zalakaroson 2 szintes, lelújüásra váró nyaraló eladó Irány ¦
ár: 3.5 mFl. H.sz.: T40. (25795 K)_
Nk. északi v.rószében építési telek 340 nm-es, eladó A telken pajta és istálló található. Irányár: 3,2 mR. Hsz.: T43. (25797 K)_
120 nm-es családi ház eladó Kiskanizsán 4 szobás, nappalis, nagy konyhás, garázsos, egyedi gázas. 765 nm-es le lekkel eladó. Irányár: 5,2 mR. Hiv.sz.: Cs 141 (26104 K) 3 szobás. 82 nm-es társasházjellegű család ház, 80 nm-es udvarral, garázzsal, gázfűtéssel teljes lelújiottan eladó az Északi városrészben Hív .szám: LAK 103. Irányár: 6,8 mFl.
(26105 K)_
2 szobás, Összkomfortos teljes felújiott 56 nm-es, erkélyes, vízórás, telefonos lakás eladó a belvároshoz közeli lakótelepen. Irányár: 2,25 mR Hrv.szám: 212 (26106 K) 2 szobás, összkomfortos, vizórás. redőnyös. IV emeletes ház III. emeletén lévő erkélyes lakás eladó. Irányár. 2,15 mR. Hiv.szam: LAK 211. (26107 K) Zalakaroson építési lelek eladó készlervrajzzal. a lelek 200
n-öl. Irányár- 1 mFt. Hiv.szám: T 42- (26107K)_
67 nm-es, összkomfortos 3 szobás, felújítóit, 4. emeletes házban az első emeleten lévő telefonos, új konyhabúlo-ros lakás eladó. Irányár: 2,9 mFl. Hiv.sz.: LAK 99. (?6108 K)_
62 nm-es, teljes lelújHásra szoruló lakás eladó 4 em házban a IV emeleten. Irányár: 1.7 mFl (26109 K)_
1 szobás, egyedi gázlútéses, 3. emeleti, telefonos, erkélyes, parkettás lakás eladó a déli városrészben Irányár
1,8 mR Hív, szám: L39. (26175 K>_
Belvárosinak mondható lakótelepen 2 szobás, erkélyes, vizórás, redőnyös, étkezős, összkomlorlos lakás eladó. Irányár 2,3 mR. Hiv. szám: LAK 214. (26176 K)_
2 szobás lakás + a lakásban kialakított üzlet eladó a K-i v.részben Irányár: 2,2 mFt. Hiv. szám: LAK 213 (26177
K) _
2 szobás, összkomfortos, erkélyes, vizórás, 56 nm-es, lel-jesen felújított, belvároshoz közeli, 2. emeleten lévő lakás eladó Irányár 2.25 mR Hiv : LAK 212 (26178
2 szobás. Összkomfortos, 4 emeletes ház 3 emeletén lévő, jó állapotú, erkélyes, vízórás, teleionos lakás sürgősen eladó a K-i városrészben Irányár: 2 mFt Hiv. szám: LAK
211.(26179 K)_
1+2 félszobás, felújított, reluxás, vizórás, telefonos, összkomfortos- IV emeletes házban a 2. emelelen lévó lakás eladó. Irányár: 2,5 mR. Hiv. sz LAK 103. (26180 K) Belvárosi, 2 szobás, 91 nm-es, egyedi gázas, parkettás, étkezős lakás eladó kedvező áron. Irányár 3 mR. LAK 193 (26182 K)_
1+2 félszobás, IV. emeleti ház 4. emeletén lévó ősszkom-lortos, vizórás, kilépös lakás eladó vagy család házra cserélendő Nagykanizsán vagy környékén. Irányár: 2,2 mFl
LAK104 ( 26242 K)_
2+1 lélszobás, Összkomfortos, erkélyes, 4. emeleti, jó állapotú lakás ealdö a K-i v részben Irányár: 2,2 mR Hrv sz LAK85 (26243 K)_,_
3 szobás, 1 emeleti lakás 4 emeletes házban lel|esen tel-újitottan eladó Irányár: 2,9 mR Hiv sz.: LAK 99 (26244
KJ_
Bajcsán 3 szobás, teljesen új fürdőszobás, felújított családi ház eladó vagy Nk-i 3 szobás, 4. em, házi lakásra cserélendő értókegyeztelóssel. Irányár: 5 mR Hiv. sz: CS143 (26245 K)_
Pátróban 2 szobás, felújított, lürdőszobás, 4000 nm lelkes család ház + udvari házrésszel eladó. Irányár- 1,6 mR. R-zelési könnyítés megoldható Hiv. sz CS144 (26246 K) 3 szobás, 110 nm-es. gázfűtéses, garázsos, teraszos, 120 n.öl lelkes, parkosiott, udvaros család ház eladó vagy zalakarosi nyaralóra cserélendő Irányár. 12 mR Hsz.:
CS142. (26247 K)_
Keleti városrészben lakás + kialakiotl üzlettel eladó. Irán)
ár: 2,2 mFl. LAK213. (26248 K)_
2 szobás, összkomfortos, X emeletes házban lévó, 2. emeleti, erkélyes, nagy előszobás lakás eladó Irányár 1.8
mR. Hiv.:LAK215. (26249 K)_
Zalakaroson 200 n.öl két utcáról megközelíthető építési le-lek eladó. Irányár: 1.2 mR Hiv.sz.. T42 (26250 K) 1+2 félszobás, 4. emeleti ház I. emeletén lévő, összkomlorlos, erkélyes, vízórás. külön lomkamrás, spájzos. redőnyös lakás eladó a K-i v.részben Irányár. 2,3 mR.
Hiv.sz.1AK78. (26251 K)_
Belvárosi, 91 nm-es, egyedi gázfűtéses, ebédős. 2 szobás lakás sürgősen, kedvező áron eladó Irányár\' 3 mFl Hívsz. LAK 193 (26252 K)_
2 szobás, 61 nm-es, IV. emeleti ház 2. emeletén lévő 2 erkélyes, összkomfortos, telefonos, lelüjitott, vízórás lakás eladó a keleti városrészben Irányár: 2.1 mR Hiv.sz 216LAK (26264 K)_
Zalakaroson a ledett fürdőtől 3 percre 2 szintes, fürdőszobás, 200 n.öl panorámás lelkes nyaraló eladó. Irányár: 5 mFl Hiv.sz.. T45 (26343 K)_
36
KANIZSA - /tpi?
19^7. december 19.
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991-ben. TELJESKOR Ű LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan számítógépes nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan cimkiadás, dí jtalán bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés
Szerződés jogszabályok szerint. 5 6 éves szakmai tapasztalat. JS
312-058
NYITVA: munkanapokon 8-17 óráig _
A mi sikerünk: ha Önnek sikerűi!"
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaraink, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA. Keresünk eladó önkormányzati lakásokat. Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig, szombaton 10.00-12.00-ig.
Rigó-hegyen, Galambokon eladó 3604 nm-es, zártkerti ingattan,melyből 2298 nm szántó, 1000 db fenyővel, 729 nm rét és út, 30 db gyümölcsfával. 577 nm pedig lugasszőlő. A lelken 2 szintes, kb. 15 éves épület, az alsó szinten borospincével, présházzal, a felső szinten 1 szoba-konyhával, terasszal, beépíthető tetőtérrel, az épületben villannyal. A terület sik, jól művelhető, tehermentes. Irányár: 650 eFt. Hiv. szám:
SIKER 2119. (26158 K)_
Családi ház Nk. északi városrészében, 4+2 szobás, 170 nm-es, 2 erkélyes, teraszos, teleionos, kábeltévés, pincével, garázzsal, 150 nm-es telekkel, gyümölcsfákkal eladó. Irányár: 9,5 mFl. Vagy cserélhető karosi ingatlanra, értékegyeztetéssel. Hiv. szám: Sl-
KER 2120. (26159 K)_
Lakás eladó Nk. keleti városrészében, 2 szobás, 57 nm-es, erkélyes, redőnyös, központi fűtésű, vizórás, kábeltévés, szőnyegpadlós, tapétázott, liftes, 10, emeleti, új tetőszigeteléssel, Irányár: 1,8 mFt. Hiv.
szám: SIKER 2121. (26160 K)_
Egyedi gázfűtésű, 2 szobás, 49 nm-es, 4. emeled, 4 emeletes tégla épületben lévő, vizórás, telefonos, kábeltévés, parkettázott, tapétázott lakás, új konyhabútorral, új tűzhellyel, uj mosdóval, új, fagyálló taposó-val és csempével. Nk, északi városrészében eladó. Irányár: 2,4 mFt. Hiv. szám: SIKER 2122. (26161 K) Kiskanizsán eladó családi ház, 1 szintes, 3 szoba-konyhás, fürdőszobás, 9 éves, tégla falazatú, gázfűtéses, teraszos, szőnyegpadlós, festett falú, kívül vakolatlan, nagy telekkel. Irányár: 5,5 mFt Hiv. szám: Sl-
KER 2123. (26162 K)_
Lakás eladó Nk. keled városrészében, 3 szobás, 67 nm-es, tranciaerkélyes (kilépős), 2. emeleti, 4 emeletes épületben lévő, központi fűtésű, vizórás, minden szoljában kiépített telefonvonallal és kábeltévével, uj szőnyegpadlóval, festett falakkal, az előszobában beépített szekrénnyel, keleti és déli fekvéssel, reluxával, tehermentesen, tartozásmentes épületben. Irányár: 2,9 mFt. Hiv. szám: SIKER 2124. (26163 K) Lakás eladó Nk. belvárosának közelében, a Fő úttól délre, 1. emeleti, 2 szobás, 53 nm-es, egyedi gázfűtésű, telefonos, parkettázott, festett falú, kábeltévés, felújított. Irányár: 3.1 mFt. Hiv. szám: SIKER 2125,
{26164 K^_
Lakás eladó Nk. keleti városrészében, 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, 3. emelet, 4 emeletes épületben lévő, központi fűtésű, vizórás, kiépített telelonvonállal rendelkező, szőnyegpadlós, tapétázott, redődnyós, járólapozott, csempézett. Irányár: 2 mFt. Hiv. szám: Sl-
KER 2126. (26165 K)._
Csörnyeföldön eladó 17 éves, 3 szintes pinceépület, konyhával, zuhanyzóval, nappalival, hálófülkével, terasszal, borospincével, 2 padlásszobával, teljes felszereléssel, 11 hordóval, faragott nagy préssel, villannyal, fatüzeléssel, ciszternával, 1597 nm szőlővel és 852 nm gyümölcsössel, 40 db, 7-8 méteres (ujával. Víz, gáz, telefon beköthető. Irányár: 3 mFt.
Hiv.szám: SIKER 2127 (26229 K)_
Csurgón 4 szobás, 85 nm-es, teraszos, tégla falazatú, vegvestüzelésű, alápincézett családi ház, félkész fürdőszobával, 1700 nm-es telekkel eladó. Irányár:
1,65 mFt. Hiv.szám: SIKER 2128. (26230 K)_
Bánokszentgyörgyön eladó teljesen felújított, 60 éves,
1 szintes, cseréptetős, 2 szoba-konyhás, fürdőszobás, 70 nm-es, konvektoros gázfűtésű, kábeltévés, szélfogós, meszelt falú, beton padlózatú, jól szigetelt családi ház, 1000 nm-es, részben bekerített, műveletlen telken, tehermentesen. Irányár: 1,55 mFt. Hiv. sz,:
SIKER 2129. (26265 K)_
Leienyen eladó családi ház, 1 szoba-konyhás, fürdőszobás, 65 nm-es, beton alapzatú, tégla falazatú, konvektoros gázfűtésű, 40 éves. A telek 1000 nm-es, bekerített, az utcafronton 40 méter széles, második ház építésre is alkalmas. Irányár: 1,45 mFt. Hiv.sz.:
SIKER 2130. (26266 K)_
Lakás eladó Nk. K-i v.részében, 3 szobás, 63 nm-es,
2 erkélyes, redőnyös, kp. fűtésű, vizórás, telefonos, kábeltévés, szőnyegpadlós, tapétázott, járólapozott, beépített szekrényes, új konyhabútorral rendelkező, lomkamrás, liftes, 6, emeleti. Irányár: 2,6 mFl.
Hiv.sz.: SIKER 2131. (26267 K)_
1. emeleti, 2 szobás, 55 nm-es, franciaerkaélyes (kilépős), kp. fűtésű, vizórás, telefonos, kábeltévés, redőnyös, szőnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes lakás eladó 4 emeletes épületben, Nk. keleti városrészében. Irányár: 2,2 mFt. Hiv.sz.: SIKER 2133. (26269 K)
Platán soron 1,5 szobás, gázfűtéses, 3. emelet lakás eladó. Ára: 1,8 mFt. Hiv.sz.: SIKER 2132. (26268 K) Egyedi gázfűtésű, 1,5 szobás, erkélyes, 48 nm-es, 3. emeleti, vízórás, telefonos, kábeltévés, beépített szekrényes, parkettázott lakás eladó Nk. belvárosában. Irányár: 2,65 mFt. Hiv.szám: SIKER 2134.
(26270 K)_
Kiskanizsán eladó 3 szobás, 90 nm-es, teraszos, 25 éves, tégla falazatú, déli fekvésű, telefonos, aknás garázzsal rendelkező családi ház, 1000 n.öles, 20 méter széles telekkel. Irányár: 6,8 mFt Hiv.sz.: Sl-
KER 2135 (26271 K)_
Kiskanizsán eladó 1 szint*tetőteres, 4 szobás, 90 nm-es, teraszos, tégla falazatú, 7 éves, gázfűtéses, telefonos családi ház, garázzsal, műhellyel, 700 n.öl telekkel. Irányár: 8,5 mFt. Hiv.szám: SIKER 2136,
(26272 K)__
Zalakarosban eladó 240 n-öl zártkerti ingatlan, 20 éves, 2 szintes épülettel, az alsó szinten pincével, konyhával, étkezővel, fent szobával, terasszal, az épületben villannyal, a telken vízzel, gyümölcsfákkal, tehermentesen. Irányár: 1,3 mFt. Hiv.szám: SIEKR
2137. (26305 K)_
1, emeleti, 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, központi fűtésű, vizórás, kábeltévés, beépített szekrényes, szőnyegpadlós, tapétázott, déli fekvésű, 4 emeletes épületben lévő, azonnal beköltözhető lakás eladó, Nk. keleti városrészében. Irányár: 1,95 mFt. Hiv.szám; Sl-
KER 2138. (26306 K)_
1. emeleti, 2 szobás, 47 nm-es, redőnyös, központi fűtésű, 4 emeletes épületben lévő lakás, Nk. keleti városrészében eladó. Irányár. 1,85 mFt. Hiv.szám:
SIKER 2139. (26307 K)_
Lakás eladó Nk. szivében, 3 szobás, 72 nm-es, erkélyes, 9 éves, egyedi cirkogejzlr fűtésű, vizórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, kábeltévés, reluxás, 2 szobában szőnyegpadlós, 1 szobában parkettázott, tapétázott, tehermentes. Irányár: 5 mFt. Hiv.szám: Sl-
KER 2140. (26308 K)_
Kiskanizsán eladó 2 szintes, 4 szoba - hallos, összesen 136 nm-es, 19 éves családi ház, telefonnal, épület alatt garázzsal, melléképületekkel, 150 n-öl telekkel. Irányár: 8,7 mFt Hiv.szám: SIKER 2142. (26309
K}_
Üzem, iparterület 2000 nm-en, Nk. belterületén eladó. Irányár: 23 mFt. Hiv.sz,: SIKER 2143. (26251 K) Borsfán eladó 2,5 szobás, 100 nm-es, 1 szintes, tégla falazatú, gázfűtésű, konvektoros, parkettázott, festett falú, nagy konyhás, fürdőszobás, kábeltévés, földpin-cés, szélfogós családi ház, vezetékes vízzel, gépkocsibejáróval, 700 nm-es telekkel, szántóval, udvarral, gyümölcsfákkal, tehermentesen. Irányár: 5 mFt.
Hiv.szám: SIKER 2144. (26252 K)_
Családi ház Nk. északi városrészében eladó, 3 szobás, 80 nm-es, gázfűtéses, fürdőszobás, kábeltévés, 2 szoba parkettázott, 1 szőnyegpadlós. A szobák közül 2 egymásba is nyitható, 1 külön bejáratú. A telek 380 nm-es, 15 méter széles. Irányár: 3,5 mFt. Hiv.
szám: SIKER 2146. (26253 K)_
Órtilosban (Nk-tól 25 km-re) 2 szobás, 50 nm-es, tégla falazatú, teraszos, egyedi gázfűtésű, szőnyegpadlós, meszelt falú családi ház eladó, 3x3 méteres konyhával, pincével, az udvaron kúttal, 500 n.öl telekkel. Irányár: 1,8 mFt. Hiv.szám: SIKER 2147. (26254
K)_
Órtilosban (Nk-tól 25 km-re) ealdó egy megosztot te-lek, összesen 5600 nm nagyságú. Együttes irányár; 180 eFt. Hiv.szám: SIKER 21 48. (2 6255 K)_
LAKÁSBÉRLET:
Kiadó 1. emeleti, 1+3 lélszobás, 76 nm-es, bútorozott, egyedi cirkofűtésű, telefonos, szép lakás Nk. belvárosában. Bérleti dlj: 40.000 Ft+rezsi/hó
Hiv.szám: SIKER A/361 (26274 K)_
Kiskanizsán kiadó 1 szint + tetőteres, 4 szobás, 90 nm-es, teraszos, tégla falazatú, 7 éves, gázfűtéses, telefonos családi ház, garázzsal, műhellyel, 700 n Ól telekkel. Bérleti dlj: 30 eFt+garázs 5 eFt+rezsi/hó.
Hiv.szám: SIKER A/362. (26275 K)_
Családi ház kiadó Palinban, 3 szobával, bútorozottan, gázfűtéssel, max. 5 fő részére. Bérleti dlj: 50.000 Ft + rczsi/ho. Hiv. szám: SIKER A/364. (26256 K) Családi ház kiadó Szabadhegyen, bú torozatlanul, 2 szobával, 100 nm alapterülettel. Bérleti dlj: 20.000 Ft + rezsi/hó. Hiv.szám: SIKER A/365. (26257 K)
Keresünk Nk-án és környékén egyedi fűtésű lakásokai, telkekel, családházakal. önkormányzati lakásokat Nálunk a közvetítői díj csak az irányár 1%-a Megtalál bennünket a Teleki u. első 4-emeleles házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. (11385 K) Nk-n (CSE 197) belvárosban 2 szintes, 4 szobás. 2 nappalis, kb. 200 nm-es családi ház garázzsal, műhellyé!, 100 n-öl területtel azonnal eladó. Irányár: 22 mFl (25117 K) Nk-n (LE 410) belvároshoz közel 2 szobás. 80 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás. erkélyes. III emeleti lakás eladó
Irányár: 3,2 mR. (25118 K)_
Nk-n (LE 409) belvárosban 2 szobás, 104 nm-es. egyedi lütéses, étkezős. I. emeleti lakás eladó vagy családi házra
cserélhető. Irányár: 3 mFt (25119 K)_
Nk-n (LE 106) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es, központi fűtéses, vizórás, tízemeletesben lévő lakás, 1.5 szobás lakásra cserélhető (25121 K)_
Nk-n (LE 418) belvárosban 104 nm-es, 3 szobás, ebédlős, egyedi fűtéses, parkettás, lefújloll lakás eladó vagy kisebb (1,5 - 2 szobás) lakásra cserélhető Irányár: 4,6 mFt.
(25124 K)_
Nk-n (LE 417) belvároshoz közel 1 szobás, 35 nm-es, egyedi lüléses, vízórás, parkeltás, udvari lakás kis kertlel, 2 db laházzal együtt eladó. Irányár: 1,6 mFt. (25125 K) Nk-hoz (CSE198) közel kb 100 m-es. 2 szobás családi ház nagy telekkel, garázzsal eladó Irányár 4,5 mR. (25244 K)_
Balaton déli pariján (CSE199) 58 m-es, 2 szobás, nappalis, 2 szintes, nem leljesen kész (kb 70%-os) ikervilla lele 100 n.öl telekkel azonnal eladó Irányár: 5.5 mFl (25245
KJ_
Nk-n (CSE 201) belvároshoz közel 2 szinles családi ház
286 n-ól telekkel eladó Irányár: 6 mR. (25312 K)_
Nk-n (LE 430) K-i városrészben 2,5 szobás. 62 nm-es, központi fűtéses, vízórás, felújított, II emeleli lakás eladó Irányár: 2.7 mR. (25750 K)_
NK-n (LE 429) K-i városrészben 2,5 szobás, 63 nm-es, központi lűléses, felújított, II. emeleti lakás eladó vagy csa-ládi házra cserélhető. Irányár: 2,65 mFl. (25751 K) Nk-hoz közel (TE 102) 250 n-ól lelek, épülettel, pincével, szőlővel, lelszereléssel együtt eladó Irányár: 850.000,-Ft
(25753 K)_
Nk-lól (CSE 203) 19 km-re 2 szoba, hallos, telefonos családi ház nagy pincével. 2500-3000 nm-es telken. 1 szoba, konyhás melléképülettel, istállóval, nyári konyhával eladó vagy nagykanizsai lakásra cserélhető. Minden megoldás érdekel. Irányár: 1,8 mFt. (25756 K)_
Nk-lól (CSE 9) 10 km-re 200 nm-es, 4 szobás, 2 szintes, egyedi közponli lütéses családi ház garázzsal, 1200 n-öl parkosított leiekkel eladó kányár: 7 mFl. (25757 K) Rába partján (CSE 204) lévő hétvégi ház, nyaralóövezet-ben, csendes helyen eladó. Irányár: 3 mR. (25758 K) Szentgyőrgyvárí hegyen (TE 104) 2 sobás, 40 nm-es csaláá ház jellegű épület. 600 n-öl leiekkel eladó vagy Nagykanizsán 1 szobás, udvari lakásra cserélhelő. Irányár: 1,2
mFt. (25759 K)_
Nk-n (LE 424) belvárosban 1 szobás, 30 nm-es, egyedi lütéses, vizórás, I. emeleti lakás eladó Irányár: 1,6 mFl
(25760 K)_.
Nk-tól (TE 105) 10 km-re 1500 n-öl telek, szóló, szántó, erdő. fenyőfákkal, épülettel, építőanyaggal együtt eladó. Irányár: 700 000,-Ft. (25763 K)_
Nk-án (CSE206) É-i vrészben 3 szobás családi ház kocsibejáróval, lelek nélkül eladó Irány .v. 2.5 mR (25840 K)
Nk-án (CSE205) 2 szobás, kb. 75 nm-es, felújiott családi ház 100 női telekkel eladó Irányár 3.8 mFt (25841 K) Nk-n (CSE207) 4 szoba, nappalis, kb 120-130 nm-es családi ház műhelfyel, garázzsal, melléképületekkel, 770 nm-es leiekkel eladó vagy nagykanizsai lakásra cserélhe-
ló Irányár 5,2 mR. (25843 K)_
Miklósfán (CSE202) 2 szobás családi ház eladó. Irányár 3,55 mFt. (25844 K)_
Nk-án (LE431) belvároshoz közel 3 szobás, udvari lakás garázzsal eladó. Irányár: 6 mFl. (25845 K) Győrben (CSE200) 220 nm-es, 2 szintes. 4 szoba, nappalis, családi ház garázzsal, melléképülettel, 220 n.öl telek-
kel eladó. Irányár: 12 mFl (25846 K)_
Nk-n (LE 225) É-i városrésézben 2 szobás, 67 nm-es, egyedi fűtéses, utcalronli udvari lakás eladó Irányár: 2,3
mR. (25916 K)_
Nk-n (LE 437) 2+3 félszobás, 100 nm-es, 2 szinles, egyedi közponli fűtéses, vizórás, sorházi lakás 450 nm-es telekkel és garázzsal eladó vagy lakásra cserélhető. Irányár: 7,4 mR. (25948 K)_
Nk-n (LE 432) azonnal eladó 1,5 szobás, kb. 50 nm-es, udvari lakás az É-i városrészben Irányár: 1,15 mFt. (25949 K)_
Nk-tól (CSE 208) 15 km-re 5 szobás. 120-130 nm-es családi ház. 2100 nm-es leiekkel, garázzsal, melléképülelekkel eladó. Gazdálkodáshoz kiválóan alkalmas Irányár 2,6 mR (25951 K)_
Nk-án (CSE209) É-i v.részben 170 nm-es 6 szobás családi haz zart udvarral eladó Irányár 9.5 mR (26026 K)
Nk-án (LE117) K-i v.részben 2 szobás, 54 m-es, egyedi lütéses, vízórás, lelújlott, III. emeleti lakás eladó vagy kisebbre cserélhető Irányár 2,6 mR (26028 K) Nk-tól (CSE210) 10 km-re 52 m-es, 2 szobás, egyedi lütéses, összkomfortos családi ház, szép környezetben 12 m-es melléképülettel 1341 m-es telken, amely megosztható épiési telekre, eladó vagy nagykanizsai lakásra cseréibe ló Irányár 2 mFl. (26029 K)
Nk-án (LE440) belvárosban 2 szobás, 57 m-es, egyedi fűtéses, parkettás, erkélyes, jó állapotban lévő. III. emeleti lakás garázzsal együtt eladó Irányár 2,8 mfl+garázs
900.000 mR. (26030 K)_
Nk-n (LE442) K-i v részében 60 nm-es, 2 szobás, közponli fűtéses, vízórás, 2 erkélyes, 4 emeleti lakás eladó. Irány-ár: 1,65 mR (26167 mR)_
Nk-én (LE443) K-i v.részben 3 szobás, 67 nm-es, központi fűtéses, teljesen felújílotl, 2 erkélyes, teleionos, I emeleti lakás eladó vagy családi házra cserélhető kányár 2,9 mFt (2616B K)_
Nk-n (CSE212) É-i v.részben 3 szobás. 110 nm-es, étkezős, teljesen felújitott, csaláá ház aknás garázzsal, 1 szobás, 30 nm-es. lakhaló melléképülettel, 150 n.öl telekkel, parkosított udvarral eladó Irányár: 12 mFl (26169 K) Nk-n (LE444) É-i v részben 83 nm-es, 3 szobás, egyedi lűléses, leljesen lelújHott társasház garázzsal, udvarral, kertlel eladó yagy más ingatlanra cserélhető Irányár 6,8 mFl (26170 K)_
Nk-n (LE47) É-K-i v részben 1+3 lélszobás, 74 nm-es. egyedi közponli lűléses, III emeleli lakás eladó vagy családi házra cserélhető. Irányár: 4,1 mFt, (26171 K)
Nk-n (LE445) K-i v.részben 2 szobás, 53 nm-es, 2 erkélyes, étkezős, központi lüléses, vízórás, telefonos lakás tízemeletes épületben eladó. Irányár: 1,85 mFt. (26172 K)
Nk-n (LE446) K-i v.részben 2 szobás. 54 nm-es. egyedi fűtéses, vizórás. parkettás, erkélyes. 4 emeleti lakás ai-
adó kányár 2,2 mR. (26173 K)_
Nk-n (LE 449) D-i városrészben 1 szobás, 40 nm-es. jó állapotban lévő udvari lakás eladó vagy elcserélhető Iranv
ar 1.4 mFt (26311 K)_
Gyékényesen (NYE 34) a tó mellett nyaraló eladó, kányár 3 mFl (26312 K)_
Nk-hoz (CSE 214) közel 3 szobás, 60 nm-es, egyedi közponli lűléses család ház 500 n-öl telekkel eladó vagy nagykanizsai lakásra cserélhelő Irányár: 3.5 mFt. (26313 K)
Keszlhelyen (TE 75) 730 nm-es, épilési lelek eladó Irány-ár: 1 mFl. (26314 K)_
Kiskanizsán (CSE 215) 4 szobás. 136 nm-es, csaláá haz. 150 n-ól leiekkel eladó Irányár 6,7 mFt (26315 K) Nk-lol (CSE 216) 25 km-re 2 szobás családi ház garázs-zsal, nyán konyhával, melléképületekkel, nagy területtel el-
adó. Irányár. 2 mR. (26316 K)_
Nk-n (LE 438) 83 nm-es, 3 szobás, ebédlős, egyedi lütéses, társasházi lakás, garázzsal együli eladó vagy 3 szobás lakásra cserélhető Irányár: 3,9 mFl + 300.000.-Ft a
garázs. (26317 K)_
Nk-n (LE 453} K-i városrészben 2 szobás, 55 nm-es, központi fűtéses, parkettás, vizórás. 2 erkélyes. II emeleti lakás eladó Irányár. 2 mR (26318 K]
Nk-n (LE 452) K-i városrészben 2 szobás, közponli fűtéses, vízórás, földszinti lakás eladó kányár: 1,9 mFt. (26319 K)_
Nk-n (LE 451) belvároshoz közel 1,5 szobás, 42 nm-es, egyedi lütéses, vizórás, 4. emeleti lakás eladó Irányár 1.75 mR (26320 K)_
Nk-tól (CSE 211) 40 km-re 130 nm-es. 5 szobás, 2 szintes, bútorozott, teletonos családi ház garázzsal eladó Irányár. 13.5 mR. (26321 K)_
GARÁZS
Nk-n (GE32) K-i városrészben 17 nm-es, aknás garázs el-adó. Irányár 400.000.- R (25754 Kj_
BÉRLET
Nk-án 62 m-es üzlethelyiség belvároshoz közel kiadó. Bér-leti dij: 70 000 Ft/hó (26027 K)_
Nk-n 50 nm-es. teljesen lelújílott iroda eladó Irányár: 5,5
mR. (26322 K)___
3997. december 19.
KÁMZSA - /tfiná
37
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAO Y AB ÚT 12-14.
Tel./fax: B3/310-084
Nyitva: H-P 8-17, Slo «-12 uralg
Ingatlanforgalmi Kft
német-magyar érdekeltség
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -FORGALMAZÁS ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KÉRÉSÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fíiléses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat, nyaralókai Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS - ÉPÍTÉS -FELÚJÍTÁS
Nk, Záida utcában 38,5 nm-es, 1 izoba+mosókonyhés, egyedi Mesés, vizóras, redőnyös, prtoés bkáí kisebb lakásra cserezhető ériéke-
gyeztetessel. Irányár 1.3 mR. (26244 K)_
Nk, Garay Jcaban 48 nm-es, 1+lébzobás, egyedi gázfűtéses, vízórái, redőnyös, MúMoM lakás pintével eladó. Irányár 2,2 mR. {26245
K)_
Nk belvárosában 86 nm-es, 2 szintes, 3 szoba+nappalts, amerkai konyhás, kp. fűtéses, reluxás. irodának is alkalmas lakás extrákkal el-
adó. Irányár 6 mR. (26276 K)_
NK Petőit utcában X nm-es telekkel, 88 nm-es. 2 szoba + hábMkés, egyed gázfűtéses, telűjlolt. társasház jellegű lakás ebdó Irányár; 3,6 mR (26196 K)_
Nk. Báthory utcában 100 nm-es telekkel, 98 nm-es. 3 szoba + nappalis, egyedi gázlűléses, vizóras, redőnyös, p aibpotú családi ház pii-
cévefes garázzsal obott. Irányár: 6 mR. (26197 K)_
Murakeresrtúron a tozpontban 1522 nm telekkel, 90-100 nm-es, 3 szobás, tefújlásra szorJó, válaleozásnak, üzletnek is alkalmas családi ház eladó. Ár 1,25 mR. (26246 K)
Muakeresztúron 70 nm-es, 1+telszobás, vízórás, felújításra szonió család ház házrész eladó. Irányár 700 eR. (26198 K)__
Nk, Széchenyi téren 54 nm-es, 2 szobás, üzletnek is alkalmas, egyedi gázfűtéses, vizóras, magas belmagasságú lakás eladó. Irányár. 4 mR.
(26199 K)_
Nk, Csengery utcában 66 nm-es, 2+Wszobás, konyha + étkezős, kp.fűtéses, redőnyös, jó állapotú lakás pincével, zárt udvarral eladó
Irányár- 3,5 mR. (26044 K)_
Nk, Zemplén utcában 7. emeleti, 63 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, új konyhabutotos, központi fűtéses, vízórás, redőnyös laka* eladó Irany-
ár1,95 mR. {26045 K)_
Szépeinek, 1200 nm telekkel 66 nm-es, 2 szobás, Mújláwa szoruló parasztház meléképületekkel eladó Irányár 1.25 mFI (26127 K) Szépeinek, 1060 nm telekkel 100 nm-es, 3 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses, telefonos, belül felújftotl csabd ház eladó. Irányár 3.7 mR (26128 K)_
Zalakaros, 720 nm letekkel32 nm-es nyaraló jellegű, lelújnásra szoruló ház nappaival, hábfílkóvel zárt terasszal eladó. Irányár 3 mR.
(26129 K)_
Nk, Babóchay utcában 575 nm-es telekkel, 55 nm-es. 2 szobás, gázlűléses, vízoras családi ház házrész garázzsal eladó Irányár 2,5 mR. Irányár 2,5 mR. (26046 K)__
Nk Petőfi utcában 450 nm-es kerttel, 96 nm-es, 3 szobás, étkezős, gázfűtéses, redőnyös, telújlotl társas családi ház padtáslér beépítési íehelosegg-l eladó Irányár 5.5 mR. {26047 K)
Nk, Maori telepen 660 nm-es telekkel, 108 nmes, 2 szobás, nagy konyhás, teraszos, egyedi gázlűléses, vizóras, redőnyös, telefonos, tekiilolt megoszlott családi ház eladó. Irányár 7,3 mR. (26048 K)
Nk É-i városrészben 150 nm-es nagyságú, kétszintes, gázlűléses. redőnyös, tetetonos, \'84-ben épül társasház eladó. A pinceszinten garázs, pince, mosókonyha, a földszinten wc, nappali, konyha, a második szinten 3 szoba, fürdőszoba, erkély, a tetőtérben 2 szobás lakrész kjaJakflhaló. Ár: 6,5 mR. (25931 K)
Klskanizsán 126 nm-es, 4 szobás, erkélyes, teraszos, nappalis, gázfűtéses családi ház garázzsal, imléképütetlel, 536 nm területen eladó Irányár 8.7 mFI. (25572 Kj
Kiskanizsán, 145 nm-es, 2 szrites (Külön lakásként is használható) 6 szoba, 2 nappal, 2 konyha, étkező, 2 fürdőszoba, 2 terasz, előtér, egyedi lütéses családi ház garázzsal, műhelyei, meléképuletekkel. 800 nm területen eladó. Irányár 7,2 mR. (25573 K)_
Palin 210 nm-es, 6 szobás, 2 konyhás, 1 nappais, 2 fürdőszobás, í zuhanyzós, 3 WC-vej. 2 erkélyes, étkezős, teraszos családi ház garázzsal, pincevei, melléképületekkel 512 nm lerütelen eladó. Irányár 16 mR. (25576 Kj_
Rákóczi u (2 lakás) összesen 53 nm-es, 2+2 szobás, 2 konyhás, kinti WC-vei, gáztüléses családi ház, kis faházzal {1 szoba) (tatarozásra szoruló) eladó. Irányár 2,5 mR (25577 K)_
Nk, belváros közelében 2 szintes 200 nm-es, ciko lütéses, 4 szobás, étkezős, gardrobos, 2 nappais, 2 fürdőszobás családi ház műhelyei, garázzsal, pincével. 400 nm területen eladó. Irányár 20.3 mR. {25578
K)_
Nagykanizsa, Maori telep molett 150 m területen lévő, 116 nm-es, 3 szobás, halos, étkezős, egyedi központi gázfűtéses, önálló területtel rendelkező társasház garázzsal, pincével eladó. Irányár 8 mR.
(25813 K)_
Nagykanizsa, Csengery Jcaban 75 mes, 3 szobás, konyhás, egyedi gázfűtéses, telujlásra szonü lakás pincevei, garázzsal eladó. Irányár femFl (25814 K)_-
Nk. Dózsa Gy. utcában 36 m-es, 1 szobás, konyhás, egyedi fűtéses lakás pincével, garázzsal eladó. Irányár 1,5 mR+650eFt. (25815 K)
Fó u. 50 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, gázlűléses lakás pince-vei, zári udvarral, kiváló állapotban eladó. Irányár 4 mR. (25580 K)
Nk Berzsenyi utcában 57 nmes, 2 szobás, erkélyes, egyed gázfűtéses, vizóras lakás eladó. Irányár 2,6 mFI (25397 K)_
Nk. Erkel utcában 20 nmes garázs műhelynek, gépekkel kiadó. Irány-
ár: 10 eFVhó. (25396 K)_
Nk Magyar utcában 26 nmes, 1 szobás, gázlűléses udvari lakás el-
adó. Irányár 1.25 mR (25401 K)_
Nk Kaán Károly utcában 117 nm-es, 3+2 félszobás, étkezős, 2 erkélyes, egyed arkolütéses, telefonos, társasház lakás picével, garázs-
zsal ebdó Irányár 7 mR (25402 K)_
Nk Levente utcában 125 nm-es, 5 szobás. 2 erkélyes, teraszos, egyedi gázfűtéses, vizóras, redónyös társasházi lakás pincével, garázzsal
jó állapotban eladó Irányár 8 mR. (25403 K)_
Miklósfán 3 szobás. 75-ben épült, gázlűléses, redőnyös családi ház 2200 rvn területen melléképületekkel eladó Irányár 4,5 mR. {25404
K)_
Nk Pólerlai ulcában 120 nmes, 4 szobás, étkezős, zuhanyzós, fürdőszobás, cirtofüléses, vfzóras, redőnyös, telefonos, 1992-ben épül, kiváló álapotú sorházi lakás pincével, garázzsal eladó Padáslér be-
éplhetó. Irányár 10 mFI. (25405 K)_
Sáncban 118 nm-es, 6 szobás, étkezős, zuhanyzós, fürdőszobás, gázfűtéses, vizóras, redőnyös, telefonos, 1985-ben épül, tedett teraszos, fó álapotú család ház garázzsal ebdó Irányár 9 mR. (25408
Nk Rózsa utcában Hl. emeleti, 62 nmes, 2+1 lélszobás, erkélyes, kp. lütéses, jó álapotú lakás bmkamraval eladó. Irányár 2,4 mR (25406
K)_
Petrívenlén 3300 nm-es telek eladó (közművek a ház előtt). Irányár:
330 eR. (24579 K)_
Nk-n a FŐ úton 60 nmes, 2 szobás, cirko fúléses, vízórás, teljesen lambénázotl, tetőtéri 80 %-os készütlségu lakás eladó. Irányár 2.5
mR (24582 K)_
Nk-n a Muskátli jarázssortiti 16 nm-es akna; prees gara:s eía-1\'
Irányár 350 eFl (24583 K) _
Nk-n a Nagyválhy ulcában 1. em-i, 75 nmes, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázlűléses, vfzóras, telefonos, parkettás, jó állapotú lakás garázzsal eladó. Irányár. 5,2 mFt (24584 K) PaJinban az újtelepen 1992-ben épület, 601 nmes területen lévő, 2 szintes, 260 nmes, kp. gázfűtéses, telefonos, pincés, 3 garázsos, jó állapotú család ház eladó. Az alsó szinten üzlet üzemeletéséfe alkal-mashetyiség található, a letső szinten 3 szoba, hal, étkező, lürdőszo-
ba. Irányár 20 mR. (245B7K)_
Gelsén 35 nmes üzlethelyiség raktárral, 394 nm területen eladó vagy
kiadó. Irányár 600 eR. (24588 K)_
Zemplén Gy. u 74 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, kp lütéses, testesre szoruló lakás, bmkamraval eladó Irányár 2 mR.
(?4310 K)_
Nk Kodály Z. u. 7. alatt 54 nmes, 2 szobás, étkezős, 2 erkélyes kp. lülóses, bmtárobs, kitűnő állapotban lévő lakás cserélhető É-K-i v részben lévő 1 -2 emeleti lakásra. Irányár 1,5 mR (23804 K) Nk Zemplén Jcaban 7 emeleti, 67 nmes, 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes, nagy ebszobás, kp fűtéses, bmkamrás, lelújtotl lakás el-
adó. Irányár. 2,2 mR. (23805 K)_
Lálóhegyen 752 nmes zártkert (vilannyal) eladó. Irányár 300 eR.
(24590K)_.__
Palm Förhénc hegyen 2160 nm lerütelen 32 nmes. 1 szobás, teraszos pince, szőlővel, gyümölcsfákkal eladó. Irányár 400 eR. (24591
K)_
Szentgyörgyván hegyen 900 nm lerütelen, 35 nmes, 1 szobás, étke-zős, zuhanyzós, Se-ban épült pince efado Irányár 1,2 mFt. (24594 K) Palriban az újtelepen 706 nm területen B9-ben épült, 3,5 szobás, étkezős, nappalis, gázlűléses, reluxás, telefonos, parkettás, jó álapotú családi ház pincééi, garázzsal meléképütetekkel, terasszal eladó
Irányár 9,5 mFt. (24595 K)_
Belvárosban 80 nm-es. 2,5 szobás. gázfűtéses lakás, üzletnyitás: en-gectelyekkel, uloalronlra nyithat kirakattal eladó (24597 K)_
Fityeházán 118 nmes, 3 szoba + 1 nappais, teraszos, fatüzelésü, család ház, meléképütettel, 2340 nm területen eladó. Irányár: 1,85
mR. (24314 K)_
Nk Vörösmarty Jcaban 275 m lerütelen 76 nmes lakoterületü, 2 szobás, konyhás, egyed fűtésű, garázsos, jó álapotú udvari család ház
metittépüleltel eladó. Irányár 2 mFt. (23806 K)_
Kiskanizsán 156 nmes, 4 szobás, üveges teraszos, étkezős, lambériái, 77-ben épült gázlűléses és cserépkátyhas csaádi ház 2700 nm területen gyümolcsössen, 15000 db tufával eladó. Irányár 8,2 mFt
(23678 K)_
Nk Csokonai utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyed I Jeses. vizóras lakás ebdó. Irányár: 2,4 mFI. (23679 K) Kalonaréten 120 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, előszobás, \'60-ban épül, gázf Jéses család ház, pincével garázsai, 360 nm területen el-adó. Irányár 5 mFl (23504 K)_
Nk. Berzsenyi D. Jcaban 4 emeletes épületben 4. emeleti, 55 nmes, 2 szobás, erkét/es, egyedi (üléses lakás parkettás szobákkal lesieti labkkal. K-NY-i tekvésü ablakokkal, beépített szekrényekkel eladó
Irányár. 2,5 mR Kód LAK 100. (22390 K)_
Nk Király ulcában kétszintes, 3. emeleti, 120 nm-es, egyedi lütéses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anék j eladó. Irányár 6 mFI + 500
eR garázs. Kód LAK 109. (22399 K)_
Nk Nagyválhy ulcában 4. emeleti, 75 nmes, 3 szobás, étkezős, eikó-íves egyed gázlűléses, vfzóras, redőnyös, tetetonos lakás parkettás szobákkal, testeit tálakkal, K-Ny-i tekvésü abbkokkal pincerésszel, garázzsal vagy anekül ebdó. Irányár 4mR + 600 eR garázs. Kód:
LAK 110 (22400 K)_
Nk Űrhajós Jon 48 nm-es, difla garázsból kiabküott, 2 aknás műhely, 3 fázisú árammal, vízzel, vilannyal eladó. Irányár 1,2 mFI. Kód:
M100. (22408 K)_
Mikbsfán 95-ben épül, 170 nmes, 5 szobás, 2 fürdőszobás, halbs. étkezős, erkélyes, 70%-os készüHségü családi ház pincevei. garázs-zsal, műhellyel, 800 nmes lerütelen eladó Irányár 6,2 mFt Kód
CSAL 211. (22545 K)_
Nk Kinizsi Jcaban 3 szobás, 120 nmes, halos, teljesen felújított család ház 1500 nmes letekkel 60 nm-es pincével, melléképülettel el-
adó. Irányár 12 mFI. Kód: CS202 (22411 K)_
Palinban 73 nmes, 2 szobás, 2 előszobás, gázlűléses, kisebb tetújlásra szonió család ház 1400 nmes területtel, műhellyel fáskamra-val tetőtétbeépitesi lehetőséggel eladó. Irányár: 3,6 mR. Kód: C$208.
(22416 K)_
Palinban az újtelepen 240 nmes, kétszintes, 3 szobás, halos, étkezős, kp. fűtéses. í989-ben épül családi ház 40 nmes pincével, garázzsal 900 nm-es területen eladó. Az épület készültségi foka 90%.
Irányár 12 mFl Kőd CS209. (22417 Kj_
Mfkbslán 73 nmes, 2 szobás, étkezős, redónyös, tetetonos, családi ház, meléképütetekkel, 3400 nm-es területen eladó Irányár: 5 mFt.
KÖd Cs 211.(22420 K)_
Mikbsfán 160 nm-es, 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 halos, egész fűtéses, telefonos, 1986-ban épül család ház, szJerimel, garázzsal, 1000 nmes területen eladó Irányár 13,5 mFl. Kod. Cs 212(22421 K) Sáncban 2 család részére megtelelő, 120 nm-es. 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 konyhás család ház, garázzsal, pincével, meléképütettel el-
adó Irányár 6,5 mFl Kod Cs 213. (22422 Kj_
Nk Kodály Z. Jcaban 54 mes, 2 szobás, nagy konyhás, 2 erkélyes, kp. fűtéses, bmkamrás, jó álapotú lakás eladó. Ár 1,5 mFI (25989 K) Nk Urhaps Jcaban 150 m területen kb. 100 m latferJetlel 3 szobás, nappalis, erkélyes, teraszos, egyedi gázfűtéses, vizóras, redónyös, telefonos, pincés, garázsos, jó álbpotú társasházi lakás, beépíthető padlástérrel eladód Ár 6,5 mR. (25990 K)
INGATLAN
42 nm-es, 1 szobás, önkormányzati lakásomat eladnám. Érd.: a szerkesztőségben a 312-305 vagy a 310-540-es telefonon. (26184
K) _
Kiskanizsán 4 szobás, 2 szintes, jó állapotú családi ház eladó. Érd.: 93/334-213-as telefonon. (26323 K)_
Zemplén Gy. u. 11/B. 11/17. alatt 56 nm-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 2,2 mFt. Érd.: a helyszínen Bódis Ferencnél (26286 K)
Nagykanizsán a Munkás úton 2 szobás, 53 nm-es, összkomfortos, központi fűtéses, redőnyös lakás eladó. Érd.: 06-30/398-597; 06-20/553-271. (26258 K)_
Nagykanizsán 1+2 félszobás lakás és garázs eladó. Érd.: Városkapu krt. 9/A. Szolnok Ferenc, tel.:
93/321-611. (26259 K)_
3 szobás, 67 nm-es, 2. emeleti, nagy konyhás és előszobás, parkettás lakás beépített erkéllyel eladó. Érd.: 18 óra után: Nk. Zemp-lén Gy. 9/A. H/16. (26260 K)
Nagykanizsán régi építésű házban 3 szobás, gázas házrész 2,95 mFt-ért eladó vagy 2 szobás, gázas lakásra cserélhető értékegyeztetés-sel. Tel.: 93/334-206. (26261 K)
Nagykanizsán családi ház és lakás eladó. Érd!: 06/20/219-642. (26262 K)_
Kiscserfői hegyen téglapince gyümölcsössel teljes felszereléssel kedvező áron eladó. Érd.: Kiska-nizsa, Őrtorony u. 3. Bencze. (26263 K)_
Zalaszentjakabon régi nagy parasztház sok melléképülettel, gazdálkodásra alkalmas területtel eladó. Irányár: 1 mFt. Érd.: 334-
064. (26275 K)_
Nagykanizsa, Rózsa utcában 2 és félszobás, I. emeleti öröklakás eladó. Érd.: 318-163. (26277 K)
ALBÉRLET
Bútorozott albérleti szoba, közös helységek használatával kiadó. Érd.: 93/316-839 telefonon.
(26268 K)_
Szoba bútorozva vagy anélkül olcsón kiadó nemdohányzó hölgynek (gyermekkel is). Nk. Kazan-lak krt. 3/C. 2/9. Göncz.
VEGYES
1,25 x 2,20 cm TT vasúti modell terepasztal eladó. Érd.: 93/320-902-es telefonon. (26296 K)\' Kezdje a jövő évet egy biztos anyagi háttér felépítésével. Kérjen információt még idén a 06-20/565-069-es telefonszámon! (26298 K)
Keveset használt hősugárzó kandalló, Infra de luxe típusú eladó. Érd.: 17 óra után a 314-750-es te-lefonon. (26290 K)_
Jó állapotú, kétfunkciós MARCO típusú babakocsi eladó lábzsákkal, esővédővel. Érd.: 93/319-759. (26264 K)_
120 literes fagyasztó hűtőszekrény újszerű állapotban eladó. Érd.: Nagykanizsa, Zemplén Gy. 3/A. 7/47. (26265 K)_
Kéményes konvektor (kisméretű); Singet varrógép; Combi gyerekágy eladó. Tel.: 06/60/367-580.
(26266 K)_
Dió-, vadcseresznye-, éger-, bükk-, tölgyfákat és erdőket vásárolunk a legmagasabb napi áron, azonnali készpénzfizetéssel. A kitermelést vállaljuk. Tel.: 06/92/328-789. (26267 K)
PARTNERKERESŐ
41 éves, vonzó, diplomás nő szabadidőpartnert keres magas, egzisztenciával rendelkező úr személyében. Leveleket „Karácsony" jeligére, Nk. Pf.: 154-be kérem. (26266 K)_
45/157/54 elvált hölgy keresi józan gondolkodású férfi ismeretségét. Leveleket „Gyöngyvirág" jeligére várom a Nk. Pf.: 154-re. (26269 K)_
52 éves, független, filigrán hölgy keresi társát független úr személyében. Leveleket „Találkozás" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9. Plánder Hirdetőbe kérek. (26270
K)_
Komoly szándékú, becsületes, józanéletű, korban hozzámillő férfit keresek társamnak. 48 éves özvegyasszony vagyok. Leveleket „Hűség" jeligére, Nk. Pf.: 154-be
kérek. (26271 K)_
21/176/60 józan életet élő fiú megismerkedne tartós kapcsolat céljából^független hölggyel. Leveleket „Bizalom" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9. Plánder Hirdetőbe kérek. (26272 K)_
50 éves, csinos özvegyasszony keresi társát független férfi személyében. Leveleket „Találkozzunk" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9. Plánder Hirdetőbe kérek. (26273 K)_
57/160 cm magas, független úr komoly kapcsolat kialakítása céljából keresi társát független hölgy személyében 57 éves korig. Leveleket „Magány" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9. Hirdetőbe kérek. (26274 K) _
A hirdetések megjelennek az INGATLANBÖRZE
című kiadványban is
¦
38 KANIZSA - St?* 1997. december 19.

Az Értelmi Fogyatékosok Szakosított Szociális Intézménye nevében köszönjük, hogy kinyújtották segítő kezük, mert
„Ki megtesz minden tőle
telhetőt, Jó és nemes, az angyal sem különb."
(E. Young: Éjszakai gondolatok)
PAUL HARTMAN Ges. mbh., Werkgroep Oost-Europa, Silvia Plötz-Gehhardt, Heinz Rigai, Dieter und Monika Prinz és barátaik, Familie Windisch, Familie Heck, Familie Fuchs, Familie Schick, Georg Stecker, Reynold Zayonc és ismerősei, Anton Zeller, Maria Mosner, Günter Brause, Familie Oyen, Familie Sander, Familie Seifner, Familie Baumgartner, Familie Wegener, Klaus Eiers, Konrad Hechenblakner, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Dr. König József, Jellinek Sándorné, Buzási Istvánná, Nagy Erzsébet, Kiszelák család, Petényi család, Bicsak Miklós, Dr. Csiky Csaháné, Incze Imola, Endre Nagy, Horváth Zoltán, Horváth Alajosné, Boszko-vics család, János Huszics és a Finomságok Kft., Zöldfenyő Gyógyszertár, Takács Lajos, Máltai Szeretetszolgálat, Ciklo Trade Kft., VIA Kanizsa Kft., Németh Istvánné.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 20-22-éig 10-től 16 óráig: VAKÁCIÓZZ VELÜNK! - szünidei programok
Benne: karácsonyi képeslap és dísz készílése, telefonkártya és kinderfigu-ra borzé, mézeskalács készítése
- 20-án 19 órakar: A HSMK VE-GYESKARA ÉS A KAPOSVÁRI VIKÁR BÉLA VEGYESKAR KARÁCSONYI KONCERTJE A FELSŐVÁROSI TEMPLOMBAN Vezényel: Katona Noémi karnagy és Zákányi Zsoll Liszt-díjas karnagy
- .U-én 20 órától: VIDÁM SZILVESZTER
Zene: Carmen Együttes (Tóth Tamás és zenekara)
Vendéglátás: Hotel Central
55 670
A legfrissebb adatok szerint jelenleg 55 670 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten tizenhét csecsemő született Nagykanizsán, ebből tizenegy nagykanizsai lakcímű. A mögöttünk álló hét folyamán huszonkettő polgár halálozott el, köztük tizenhármán kanizsaiak voltak. A hét folyamán tizennyolc fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni, a kijelentkezések száma pedig huszonnégy. Hétvégén egy párt esketett az anyakönyvvezető, ebből keltő fő nagykanizsai illetőségű.
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
HAZAK, LAKASOK. TELKEK ADÁSVÉTELE; RAKTÁRAK, IRODÁK, ÜZLETEK BÉRBEADÁSA, ADÁSVÉTELE, CSERÉJE; ALBÉRLETKÖZVETÍTÉS; CSALÁDI HÁZAK, LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA. KARBANTARTÁSA; ÉRTÉKBECSLÉS; TELJESKÖRŰ LEBONYOLÍTÁS, KORREKT ÜGYINTÉZÉS, JOGI KÉPVISELET; HIRDETŐ-TÁRSKERESŐSZOLGÁLAT. DÍJTALAN HIRDETÉS, DÍJTALAN CÍMKIADÁS.
Eladó Nagyrécsén, 120 nm-es családi ház. 366 n-ól telekkel, félig kész tetőtérbeépítéssel 54 nm-es garázs átalakítva üzletnek. 3 szoba, étkező, előszoba, konyha, spájz. IV. emeletig, 2 szobás lakást beszámítok. Ára:
7,2 mFt. (24542 K)_
Eladó Galambokon 3 szintes, 270 nm-es családi ház teljes berendezéssel. 5 szoba. nap. pali, konditerem, mosókonyha, konyha-étkező, spájz, 2 túrdőszoba, középszinten 30 nmes terasz, garázs, kábel-, parabola antenna, telefon, gáz van Berendezésekkel együtt 19 mFt. (24543 K)_
Fenyvesalsón, az Úttörő utcában 150 n öl telek eladó, közművesítve: Irányár: 1.2 mFt.
(24649 K)_
Keresünk belvárosi másfél és kétszobás egyedi gázfűtéses lakásokat a 4. emeletig.
(24833 K)_
Galambok központjában 300 n-ől telken lévő családi ház eladó. 1 szoba, konyha, tusoló.
Ara. 2,8 mFt. (23989 K)_
Orosztonyban 500 n-öl telken, jó állapotban lévő családi ház eladó, 3 szoba, konyha, für dő, spájz, melléképületek. Ára: 2.6 mFt. (23990 K)_
Felsőrajkon 500 n-öl telek családi házzal eladó. 2 szoba, konyha, spájz, fürdőszoba, ga-rázs. Ara: 2.9 mFt. (23992 K)_
Munkás üti garázssoron nagyméretű tégla garázs eladó, akna és villany van Ára: 530.000 Ft. (24992 K)_
Csapi öreghegyen panorámás telek eladó. 2160 n.öl gyümölcsös, kaszáló, új téglapincé-vel. Ara: 1.1 mFt. (25064 K)
Eladó Csapi községben. Nagykanizsától 13 km-re. 700 n-öl területen, 500 nm-es félkész családi ház, (galériás) garázzsal. Irányár: 14.000.000,-Ft. (25066 K)_
Eladó Nagyrécsén 285 n-ól területen. 72 nmes családi ház. földszint 2 szoba, nappali, fürdő, WC, spájz, konyha, tetőtér, féligkész állapotban, gáz az udvarban. Ár. 4.6 mFt. (25067 K)_
Csapi Öreghegyen eladó 1700 n-öl kaszáló, szőlő, gyümölcsös, új téglapincével, teljes berendezéssel, alul borospince, felül 2 szo-ba, terasz. Ára: 3,6 mFt. (25068 K)_
Galambok központjában kizárólag üzletek kialakítására alkalmas 150 n.öl telek eladó. Ára: 1,2 mFt. (25186 K)_
Nagykanizsán a belvárosban családi ház. 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, pincés, tedett bejáróval, telefonnal, egyedi fűtéssel, eladó. Ára: 5,1 mFt. (25314 K)_
Nagykanizsán 3 szobás, 64 nm-es. 2 erkélyes, vlzórás, felújított X. emeleti lakás eladó. Vagy megegyezés szerint 2 szobás l-II. emeleti gázas lakásra cserélhető. Ára: 2,3 mFt. (25315 K)_
Nagybakónakon 1200 n.öl telken családi ház eladó. 2 szoba, konyha, előszoba, pince jó állapotban eladó. Ára: 1.65 mFt. (25433 K)
Keszthelyen 240 n-öl jövőre közművesített telek eladó. Ára: 1 mFt. (26044 K)_
Zalakaroson 227 n-ól területen 20 nmes faház nagy terasszal, 1 szoba, előtér, konyha, 1,8 mFt-ért eladó. VIz, villany, van. (25550 K)_
Eladó Miháldon 400 n-ól területen családi ház 75 nm-es. 2 szoba, előszoba, konyha, terasz, pince. Ára: 4 mFt. (25556 K)_
Eladó Nagykanizsa belvárosában egy 91 nmes, I. emeleti lakás. 2 szoba, kamra, konyha, étkező, fürdőszoba. Ára: 3,5 mFt. (25617 K)
Eladó Bocskán (Nk-tól 16 km-re) 500 n.öl telken 3 éves, bepucolatlan, 110 m családi ház. Nappali, ebédlő, WC, fürdő, spájz, melléképületek, terasz. Vegyes kazántüzelésű Ára: 3.5 mFt. (25618 K)_
Nagykanizsán a Rózsa úton 2 szobás, vlzórás. bútorozott lakás kiadó. Rezsi+20 000 Ft/hó. (25982 K)_
Balatonkeresztúron eladó kétszintes ikervilla 90 n-öl területen tapétás, 15 nm-es nappali, étkező, konyha, terasz, WC. fürdő. Emeleten 2 szoba, erkély, WC mosdó, 15 nm-es, melléképület. Gáz az udvarban. Ára: 4 mFt. (26036 K)_
Nk-n a Munkás úti garázssoron garázs kiadó. (26037 K)_
Balatonfenyvesen 386 nm-es telken 52 nmes lakás eladó. Telefon van. Ára: 4,3 mFt. (26038 K)_
Fenyvesen 53 nm-es felújított különbejáratú villa eladó 180 n-ól telekkel. Ara: 4,8 mFt. (26039 K)
B.fenyvesen családi ház eladó 65 nm-es. Ára: 3.8 mFt. (26039 K)_
Nagykanizsán a Kodály Z. úton 2 szobás. 49 nmes lakás eladó. Ára: 1,8 mFt. (26040 K)
B.mária alsón villa eladó 100 nm-es társasház fele. 3 szoba, ebédlő, konyha, fürdő WC. mosdó Ár.: 3.3 mFl. (26041 K)_
Szentgyörgyván hegyen 850 n-öl szőlő, gyümölcsös, kert eladó új pincével, szoba, konyha, tárolók Villany, fúrtkút van. Felszerelés-sel együtt 650 eFt. (26042 K)_
Nagykanizsán a Berzsenyi úton I. emeleti. 56 nm-es, 2 szobás lakás eladó Ára: 2.2 mFt. (26043 K)_
Nagykanizsán csendes helyen kétszintes, 74 nm-es lakás garázzsal eladó. 2 szoba, nappali, fürdő, konyha, spájz, WC Ára: 4.5 mFt. (26130 K)_
Nagykanizsán a belvárosban 53 nm-es, 2 szobás, földszinti, egyedi fűtéses, jó állapotban levő önkormányzati lakás eladó. Irányár:
3.4 mFt. (26210 K)_
Eladó a Nk-i Csónakázó-tónál 200 n-ól területen, vendéglátó egységnek is kialakítható 120 nm-es. 3 szintes, új hétvégi ház Ára
4.7 mFt. (26211 K)_
Bp-en eladó vendéglő a József Attila Színház környékén, Rusztikus berendezéssel együtt.
Ára: 15 mFt. (26212 K)_
Zalakaroson 2 szintes, jó állapotban levő. 80 nm-es hétvégi ház eladó 102 n-öl területen. Ára: 7.7 mFt. (26213 K)_
1997. december 19.
KANIZSA - TKix
39
henry DÁVID HABARCS A FALON GÖRÖG JÓSHELY RAKOSGAT VONATKOZÓ NÉV-MA\'S ke LET-AFRIKAI NÉP ESTEFELE! ÜDÜLÉS > v— MÁGNESES MEXIKÓI VA\'ros SPANVOL, HOLLAND AUTÓJEL V EURÓPAI MINI -ÁLLAM
FRANCIA LABDARÚGÓ (OAViO) sanda-TAG ! GRAMM
THOREAU SZAVAI REJTŐZNEK a BECÉZETT JA\'NOS UTCAI PA\'lca T ALLIUM
FŐSOROKBAN z \\ > V v i v v v v v v v B
ELMÉLETI JELLEGŰ > CHILE EGYKORI ELNÖKE NÉVELŐ >
EGYHANGÚ ság > FRA. TERÜLETMÉRTÉK V > ÉSZAKI FÉRFINÉV >
román gk.-márka MEŰ&ZÓLl: TÁS
MENEKÜ-le\'sszerŰ; EN 10-va\'bba\'lló > otthonáBA tér > V V HCLYRAG >
KÉPEZI A HANGOT BIBLIAI HEGY
SZOLMIZÁ-CIÓS hang > VÉRCSOport > TALAJT FOG > V TEXTILIPAri NŐVÉNV > ANGYAL-rahű V >
FŰTÖTT TŐRREL LETERÍT SZAPORA ÜTEMŰ MINT
ITTRIUM, túl. 1 UH > v ÜZEMANYAG E LTULAJOO Nl\'TA\'sa_ PÓLUS > v V GABONÁT LEVA\'G TUDOMÁNYÁG v
RÓM. 1000 > NAPSZAK > V TITA\'N > EINSTEINEM ZENEI STÍLUS V > MUTATÓ NÉVMÁS >
ÜVEGCSE AZ SZTK ELŐDJE HANGOS VESZEKEDÉS
A VAS VEGYJELE MEZŐ KÉN, FOSZFOR, JÓD NŐI NÉV
v V ALGÉRIAI, OLASZ AUTÓJEL AZONOSAK > v azonos BETŰK v > ASZAL v > v
A FÖLDRE IDŐSB
r . I v REPÜLŐS-BEMUTATÓ FÉLSZ.\' v > V
LAKA\'S BELSEJE D v AZ EGYIK OS VEZÉR >
EHETŐ FENYo\'FA-DI\'SZ
katonai alkalmas Sa\'G ELBÍ rälasa
FOSVENY
GVOZELEM sakkban
C los HANG
OXIGÉN
belefog *
FEKETE ISTVA\'N FECSKÉJE
FOLYOSÓ
eles
HANGON
KIA\'LTÓ
MÓDOSÍTOTT ZENEI HANG
juttató
ZOMBAN REJLIK
ZOKOG
-—V-
TAVKÖZLE Sl HIVATAL
c s unva
—V—
VONATKO zó NÉV-
ma\'s
ta\'rgyrag
heves megyei község
SZÖRPÖK
„haza\'ja"
minden do log vége!
BELGA,
HOLLAND
autójel
ODoNKE V ,
motor-ma\'rka
HÁROMTAGÚ EGYÜTTES
v—
FoRDfrOTT
KETTŐS
BETŰ
nagy
vara\'zsló
OSSZEVISZ-SZA DŐL!
karácsonyfa éke
RÖVID A\'RNYÉK !
esőn a\'lló
régi
botvés!
A LEGJOBB ÜZLET
KARÁCSONYI FILMAJÁNLÓ
Akik nem elégedettek a televíziós csatornák karácsonyi ajánlatával, azoknak még lehet egy választási lehetősége, a videózás. Sajnos a tékák karácsonyi filmajánlata meglehetősen szegényes, egyelőre új, ilyen témájú filmről nem kaptunk információt, a régiek közül ajánlották a Télapu című filmet, a Hull a pelyhest. a Karácsony Canektikatban. és a Csoda New Yorkban című filmet. Számos új-
donsággal találkozhatnak a tékák polcain a látogatók már az ünnepek előtt. A Légörvény, a Casper 11.. a Herkules, a Hanta Boy, a Drágám most mi mentünk össze, A nagy hátra arc, Solo - a tökéletes fegyver. Két túsz között. Angyal. Változások kora. Angol beteg, Lassie. Eddie, Utánam a tűzözön. Utolsó emberig. Michael. Michael Collin. Tökös te-kés, és a Dallas folytatásaként: Jockey visszatér.
A számmal jelölt négyzetekbe írt betűket sorrendben összeolvasva egy (gyerekek által) kedvelt karácsonyi ajándék nevét kapjuk.
Lapunk 49. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Mert a kalap új, a fejed meg a régi.
40 KANIZSA - Xanácumy 1997. decemti er J9.
A múlt kútjában kutatni, elfeledett szokásokat feleleveníteni, és a jövőnek megőrizni, a néprajzos feladata. Kerecsényi Edit hosszú évtizedek óta fáradozik ezen. Most a Kanizsán és környékén szokásos ünnepi rítusokról kérdezte őt lapunk.
- A karácsonyi ünnepkör régen nem annyiból állt, mint ma. Az ünneplés már az Andventtel elkezdődött, amely nem más, mini a karácsonyi ünnepkörnek hivatalos egyházi bevezetése. Célja, hogy lelkileg előkészítse a hívő embert az ünnep méltó ünneplésére. Markó Imre Lehel, egy nagy műveltségű kiskani-zsai plébános 1972-ben megjelent dolgozatában egyébként összeszedte a karácsony ünnepével kapcsolatos kiskanizsai szokásokat. Az általa írott dolgozatban is olvashatjuk, hogy adventkor az istentiszteleti ruha színe lila, a bűnbánat jele. Ilyenkor úgy illett, hogy a lányok és a fiatal asszonyok is sötét vagy fekete kendőt kössenek a fejükre, úgynevezett kondorkendőt a bűnbánat hangulatának kifejezésére.
- Mi jellemezte a betleheme-zés szokásait?
- Mielőtt erre rátérek, hadd ejtsek szót előbb általánosságban a betlehemről. A naptári évhez fűződő népi dramatikus szokások közül talán egynek sincs olyan gazdag irodalma, mint a betlehemezésnek. Ennek a nyugati szomszédainktól átvett egyházi eredetű népi játéknak nálunk is több évszázados múltja van. A betlehemezés célja, hogy a keresztény híveket lélekben előkészítse a karácsonyi ünnepre. Tárgya, a bibliai történet megszemélyesítése. Krisztus megszületése a betlehemi pajtában, az angyalok hírhozása, a pásztorok és a barmok imádása, esetleg a háromkirályok hódolata. A játék vonzó előadásának mozgatórugója az adománygyűjtés volt. Az első zalai, pontosabban göcseji betlehemes játék szövegközlését az 1860-as évekből Torkos Sándornak köszönhetjük.
- Volt-e speciálisan erre a vidékre jellemző változata a betlehemezésnek?
ÜNNEPI SZOKÁSOK, EGY NÉPRAJZOS SZEMÉVEL
- Igen, a kanizsai csizmadiáké volt ilyen. Ennek ismertetése 1952-ből, Kovács Ferenctől, az utolsó kanizsai céhmester fiától származik. Elbeszélése szerint az első világháború előtt, szentestén a csizmadia- és vargainasok közösen mentek betlehemükkel karácsonyt köszönteni a rangosabb mesterekhez- A betlehemet a köztiszteletnek örvendő céhmester házánál őrizték. Ez templom volt, benne agyagból égetett és fából faragott figurákkal, bőrből kialakított tehenekkel és birkákkal. A kis Jézusnak is bőrből készült, X-lábú jászola volt. A betlehemet kicsipkézett papírokkal és piros, valamint sárga kordován-bőr hulladékkal tették tetszetősebbé. A szentestét megelőző napokban hozták le a padlásról, és egy Mátyás nevű segéd hozta rendbe, aki a „Mester" szerepét is eljátszotta. Délután négy körül indultak útnak, a két pásztor, egy Dadus és két Angyal. A játék rendszerint mentes volt a vaskos tréfálkozástól, mert a csizmadiák megkívánták, hogy az előadott misztériumjáték áhítatot ébresszen a szemlélőkben. Előfordult ugyan, hogy az öreg pásztor elvulgarizálta a szerepét, de a mester nyakonvágta, és többé nem is betlehemezhetett. Éjfélig, fél tizenkettőig járták a házakat, aztán a betlehemmel együtt elvonullak az éjféli misére, ahol a céheknek külön helyük volt.
- Minden más céh is ilyen komoly hangsúlyt fektetett a hitélet ápolására?
- Számos írás bizonyítja, hogy a kanizsai céhek komoly hangsúlyt fektettek a hitélet ápolására. megszabott rend szerint szolgáltak a mesterek és a segédek az egyházi ünnepek szertartásain, és a körmeneteken egyaránt. A betlehemezés is ennek az egyházi szolgálatnak képezte részét. Benne részt venni megtiszteltetésnek számított, ráadásul gazdagon megvendégelték a szereplőket.
- Mi voit a bábtáncoltató betlehemes?
- Erre a kérdésre gyermekkori emlékeimet idézve tudok válaszolni. Nagyapám, akinek apja téglaégető, téglás mester volt. a szentestén, amíg szüleink
a karácsonyfái díszítették, ő ifjúsága betlehemes játékának dalkincsével kötötte le a türelmetlen és izgatott unokák figyelmét. Ő mesélte, hogy valamikor olyan betlehemmel jártak a legények az utcában, amelynek bábuit spárgán táncoltatták. Az általa leírt betlehem torony nélküli hajlék volt, tulajdonképpen egy pajta, vagy ház, elöl szeglábakkal. A pajtában feküdi a kis Jézus, mellette Mária és József, valamint a barmok. Az előtérben egy hosszú árokban sorakoztak a bábuk. A bábukat a betlehem mögött álló angyal mozgatta, a nézők nagy tetszésére. Emlékeim szerint 8-10 ilyen figura is állt az árokban, de hogy melyik milyen táncot járt, sajnos már nem emlékszem, mit is mesélt a nagyapám.
- Ön gyermekkorából milyen betlehemekre emlékszik?
- Én magam már csak a báb nélküli betlehemben gyönyörködhettem, és arra is emlékszem. Advent minden estéjén izgatottan vártam, jönnek-e már a bellehemesek. Nálunk, Nagykanizsa egy szegényebb városszéli, főleg gazdálkodóktól lakott utcájában több betlehemes csoport is megfordult. Volt olyan év. hogy 6-8 betlehemes társaság is járt nálunk. A betlehemek akkorra már faragott, díszes tornyos épületek voltak, olykor vásári porcelánból készített Szent Családdal, gyertyával, örökzöldekkel, sztanio-lókkal díszítve. A bandák a környékbeli szegény családok fiaiból verbuválódtak, bár mi sem voltunk módosak, hiszen öt gyermeket már akkor sem volt könnyű felnevelni, édesanyánk mindig jó lélekkel rakta kosarukba a szalonnál, a gyümölcsöt, és persze némi pénzt is. hiszen tudta, hogy ezek a fiúk ilyen módon szedik össze a karácsonyi asztalra valót. Akkortájt. 1935 körül, ugyanis nagy volt a munkanélküliség. Mostanra szinte teljesen kipusztult a betlehemes játék szokása. 1966 óta nem találkoztam betlehemesekkel.
- Voltak az intézményekben szervezett misztériumjátékok is?
- A kanizsai ferences plébánia még az I. világháború előtt,
évről-évre rendezett a kanizsai szabó céh állal emeltelett Szent Antal oltárnál az iskolások és a minisztránsok közreműködésével karácsonyi misztériumjáté-kot. Az elemi iskolákban, korábban a piarista gimnáziumban is szokásos volt a karácsonyi misztériumjáték előadása. Évről évre állítottak betlehemét a laktanyákban is, egy 1919-ben készült felvételen, amelyet a Thury György Múzeum őriz, élőképes betlehem látható egy karácsonyi misztériumjáték alkalmával. A laktanya udvarán látható négy négyzetméter alapterületű nyeregtetős, elöl nyitott szalmafedeles fészerben X-lábú jászolban Jézuska figura fekszik. Mellette kél oldalon két kecske eszi éppen a jászolból a szénái. Az előtérben kifordított bundás pásztorok -nyilván katonák - imádkoznak. A képet Molnár Ferenc ezredes ajándékozta a múzeumnak. A misztériumjátékot szöveggel ad.-ták elő, de ennek szövegkönyve elveszeti.
- Mi jellemezte a karácsonyi népszokásokat?
- A fát többnyire az első szobában helyezték el, ennek díszei között már negyed százada nem találhatunk kifejezetten népi elemeket. A karácsonyfa alatt az asztal viszont őriz még hagyományokat - még 10-15 éve is szokásban voltak az alábbiak. Fehér abrosszal terítették le. rá egy egész kenyeret, néhány almát, erszényben pénzl. üvegben bori raktak A bort János-napkor szenteltetni vitték. Emellett imakönyv olvasható, szentkép vagy szobor, és egy gyertya került az asztalra. Karácsony este meggyújtották a gyertyát, egész este égették, még akkor is, ha nem volt a szobában senki. Az asztal alá vékába szénái raktak, amit majd az állatoknak adlak, szalmát, ami alomnak való, vakarát, kefél és kukoricái. Mindezt azért, hogy az állatok megmeneküljenek a veszedelemtől és jó termés legyen. Karácsonykor a gazda nem dolgozott, csak enni dobott az állatoknak. Karácsony éjszakájához fűződő hiedelem, ha borús az éjszaka, sok széna lesz, ha holdvilágos, akkor kevés.
D.É.
KANIZSA - TCanácdOHtf, 41
1997. december 19.
Számos alkalommal hallható az emberek beszélgetéseiben, hogy bezzeg a régi szép időkben! Manapság számosan emlékeznek vissza szívesen negyven-ötven évvel ezelőtti karácsonyokra. Erre kértük Kertész László-nét, Mariska nénit is, aki szerint, ha szegényebb is volt az akkori karácsony, szebb volt:
- Szebb volt, mert akkor még az egész család, de nem a szűk kör, hanem még az unokatestvérek is összegyűltek arra az estére. Aztán kalácsot sütöttek, került egy kis szaloncukor. Néha a keresztapám felesége hozott át nekünk narancsot. Nem volt annyi mindenféle, mint
KISKANIZSAI RÉGI KARÁCSONYOK
mostanában. Egyszóval szegényebb volt, de csendesebb, barátságosabb volt a nép. Most a fiataloknak már sokkal jobb a világuk anyagilag, de akkoriban többre értékeltük a karácsonyt.
Maga a szenteste úgy zajlott le, hogy először is feldíszítettük a fát. Ezt akkoriban nem sutyi-ban csináltuk, tehát nem kellett
elmennünk hazulról. Került rá fél kiló szaloncukor, alma, dió. Egy kis tálba szoktunk tenni babot, kukoricát, egyéb magokat. Ez szolgálta a jobb termés elérését. Egy másik, kisebb edénybe szoktunk ültetni gabonát Luca napján, az karácsonyra már szépen megnőtt, s ott zöldellett a fa alatt. Termé-
szetesen villanyégő akkoriban még nem volt rajta, csak egy kis ezüstszál. A fa feldíszítése után jött az ünnepi vacsora. Ezt még a legszegényebbek is megtartották — ha máskor nem is volt ilyen, de szenteste kellett. Ajándékokra persze nem volt pénz, akkoriban a szeretet volt a legnagyobb ajándék. De mi jobban örültünk kél szaloncukornak, meg egy keksznek, mint egy mai gyerek ezerforintos drága holmiknak. Mi nem kaptunk. Eljártunk ilyentájban Luca napi köszöntőre is, onnan szereztünk egy-két fillért. Betlehemezni nemigen járhattunk, mert abba anyagilag be kellett volna fektetni, márpedig nekünk nem volt pénzünk jászolt, meg szobrot vásárolni.
KARÁCSONY A GULAGON
Rózsás Jánost nagyon sokan ismerik, nemcsak írói, közéleti tevékenysége miatt, hanem arról is, hogy ifjúkorában megjárta a Gulág poklát. Most, a szeretet ünnepének közeledtével arra kértük, mondja el, hogyan zajlott egy karácsony a Gulág hírhedt táboraiban:
- Először is azt kell elmondani, hogy Oroszországban voltunk, még ha az ateista uralom idején történt is mindez. Ennélfogva, görögkeleti vallású, pravoszláv volt a rabtársaink zöme, náluk pedig a naptár tizenhárom napot késik. A katolikus karácsony ezért észrevétlen maradt a láger lakóinak többsége részére. Természetesen a balti államokból. Ixngy el országból és a Magyarországról érkező katolikus rabok tudták, hogy karácsony szent ünnepe van, de
ezt körülöttünk rajtunk kívül senki sem vette tudomásul. Magától értetődően ez is ugyanolyan munkanapnak számított, mert hiszen a pravoszláv karácsony - mely január hatodika1 hetedikén és nyolcadikán zajlik
- szintén munkanap volt. Viszont akkor a lágerlakó görögkeletiek legalább tudták azt, hogy éppen karácsonynak kell lennie, de a mi katolikus karácsonyunk teljesen elsikkadt. Természetesen mi magunkban, ha volt valaki, akivel ez lehetséges volt - mondjuk találkoztam egy magyar sorstársammal
- megemlegettük a béke és szeretet ünnepét. Erre leginkább este, a barakkban volt lehetőségünk, de különösebb ünneplésre lehetőségünk nem volt. Kilenc karácsonyt töltöttem odakint, ezek mindegyike különbözőképpen zajlott le. A legemlékezetesebb két karácsonyom közül az egyik, a negyvenhatos volt. Ez számomra rendkívül szomorú emlék, hiszen nagyon nehéz körülmények között töltöttem az Észak-Urai erdőirtó lágerében. Viszont negyvennyolc karácsonya a legszebb emlékeim közé sorolható. Ekkor ugyanis kórházba kerültem, s a lengyel, foglyok karácsonyját állítottak az orvosi rendelőben. Mivel tudták, hogy én katolikus magyar vagyok, meghívtak a karácsonyi ünnepségükre. Ott volt egy lengyel orvos, egy festőművész, egy tanárnő, valamint rajtunk kívül még kél orosz ven-
dég. Úgyhogy egy nagyon meghitt karácsony estét töltöttünk ott együtt. Természetesen minden karácsonyunkat beárnyékolta az. hogy soha hazulról. Magyarországról levelel nem kaptunk. A kilenc év alatt soha egyetlen sori sem kaptam. így minden karácsonyom abban a tűnődésben telt el. hogy vajon mi lehet odahaza, ki élhet a családból, van-e valaki, aki odahaza a karácsonyt megün-nepli. s van-e. aki engem is megemleget\'.\' Mert voltaképpen minden karácsonyom szomorú volt odakint. Hiába sikerüli egy oldottab társaságban megemlegetni a karácsonyt, egy enyhül-lebb légkörű beszélgetést kezdeményezni vagy ahhoz csatlakozni... Az. hogy rabságban voltunk, távol a hazánktól, semmit sem tudva az otthonmaradottakról, eleve beárnyékolta napjainkat, így aztán szomorúan teltek a karácsonyaink, akárhol, akármikor, akárkivel töltöttük azokat.
- Ha naptáruk nem volt, miből tudták meg, hogy éppen karácsony napja van?
- Mivel az ateista állam nem ünnepelte meg. gyakorlatilag csak megsejtésből. Valahogy a tábor hangulata, viselkedése oldottab volt azokban a napokban. A mi karácsonyunkat észre sem vették. Dehát nem is igényelhettük, hogy észrevegyék, hogy nekünk most milyen nagy ünnepünk lenne, a szeretel ün-
nepének kellene lennie akkor, mikor éppenséggel a brigádvezető bottal kergetett minket az erdőben.
- Hazakerülése után hogyan telt az első karácsonya?
- December elsején jöttem meg. úgyhogy nagyon meghitt karácsony volt az első. Viszont ézámomra rendkívül döbbenetes is volt. Az Észak-Uraiban töltöttem ugyanis kél és fél évet. fenyőerdő kellős közepében. Nagyon sok szomorú emlékem halmozódott fel az erdőkhöz, fenyőkhöz kapcsolódóan. Utána Kazahsztánba kerültem, sivatagba, ahol alig volt fa. Ötvenhárom karácsonyán hazakerültem végre. Sajnos azonban mikor megéreztem a fenyőfa illatát, rosszul lettem. Tudniillik nem a karácsony hangulatát hozta fel bennem-a karácsonyfa, látványa. illata, hanem az észak-uráli láger borzalmas körülményeit. Úgyhogy az első találkozásom a karácsonyfával számomra nagyon fájdalmas volt. A csillogó fái eltakarta az a fenyőillat, mely számomra a gyötrelmek emlékeivel volt egyenlő, azokat az esztendőket idézte. Persze az idő múlásával ezek az emlékek kicsit halványodtak. Mikor már normális emberi életet tudtam élni, háttérbe szorultak ezek a dolgok, bár most már örökké az emlékeim közé tartoznak.
Sz. A.
42 -. KANIZSA - TZvuUmuu, 1997. december 19.

távol a családtól
Két kislány. Alig hagyták még el az általános iskola padsorait, hogy útra keljenek a messze ismeretlenbe, maguk mögött hagyva a család, az otthon féltő melegét, a barátok cinkos pillantásait, a szülőföld biztos ismeretét, hogy a kanizsai Batthyány Lajos Gimnázium tanulóivá legyenek. Szász Zsuzsanna és Kocsis Mónika Kovásznáról érkeztek a tanév elején és most a 9. G osztály tanulói.
- Nem volt nehéz megszokni, hogy csak magatokra számithattok?
- Tényleg nem volt könnyű, ma is nagyon hiányoznak a szüleim, olykor hazavágyom -mondja Zsuzsi.
- Itt teljes önellátásra vagyunk berendezkedve, senki nem gondoskodik rólunk. Igaz. ennivalóval ellátnak bennünket, de például mosni mi mosunk, és a takarítás is a mi dolgunk - meséli Móni.
- Hol laktok?
- Hétköznap a leánykollégiumban, hétvégén az olajosban - mondja Zsuzsi.
- Mivel töltitek azokat a napokat, amikor nincs suli?
- Vasárnap olykor a volt hosszúvölgyi polgármesterhez. Gelencsér Lajoshoz vagyunk hivatalosak ebédre, máskor meg a kölesben vagyunk és tanulunk. Azokon a napokon, amikor ebédre várnak bennünket, reggel elmegyünk templomba is - meséli Móni.
- Vannak más kovásznaiak is a kollégiumban?,
- Igen. vannak mezősök, kerisek is, dé mi vagyunk a legkisebbek, legalábbis az idén. hiszen jövőre jönnek majd más csereprogramosok is - mondja Zsuzsi.
- Jelentett-e nehézséget az átállás a tanulásban?
- Igen. Itt sokkal többet kell tanulni, nagyobbak a követelmények, ezért aztán nem is jók az eredményeink - meséli Móni.
- Otthon töltitek a karácsonyt?
- Igen. Jövő pénteken utazunk haza. Már nagyon készülünk rá, és az otthon maradottak is nagyon. várnak már bennünket. Engem egy öcsém és a szüleim várnak -mondja Móni.
- Engem a bátyám és a szüleim várnak, valamint a régi osztálytársaim is nagyon - így Zsuzsi.
- Hogyan tartjátok a kapcsolatot a Kovásznán maradottakkal?
- Többnyire levelet írunk, de néha telefonon is beszélünk. Az apukám nemrégiben itt járt egy kiránduláson, és meglátogatott - mondja ismét Zsuzsi.
- Ajándékot visztek innen?
- Én egy pezsgőt vettem az apukámnak, egy parfümöt az anyukámnak, az öcsémnek egy tolltartót és egy könyvet vettem - összegez Móni.
- Én is pezsgőt viszek az apukámnak, egy krémet kap az anyu, és a bátyám egy de-sodo rt.
- Családi körben kará-csonyoztok?
- Igen. bár 24-én este eljönnek a közeli hozzátartozók is.
- Mi számotokra a legszebb a karácsonyban?
- Hogy együtt van a család, nincs ennél boldogabb -mondják szinte egyszerre mindketten.
- Hogyan zajlik nálatok a karácsony?
- Mivel az öcsikém még hisz az Angyalban, abban, hogy ő hozza az ajándékokat, ezért kézen fogom, és elmegyünk a templomba. Míg mi ott vagyunk, anyukámék feldíszítik a fát. Amikorra hazaérünk, már megérkezik az Angyal, vagyis a fa alá kerülnek az ajándékok - idézi fel a volt karácsonyokat Móni.
- Nálunk már senki nem hisz az Angyalban, mi mindent közösen csinálunk, a fa-állítást és a díszítést is -mondja Zsuzsi.
- Mi kerül karásonykor az asztalra?
- Kalács és húsleves, sütemények, olyan dolgok, amiket itt is ismer mindenki.
- Készítetek-e valamit közösen az ünnepre?
- Kenyeret sütünk az udvari kemencében a. nagymamával, és kürtös kalácsot is együtt készítünk - mondják mindketten. - A mi feladatunk a kalács készítésekor az állvány forgatása, amelyre a tésztát tekerjük.
D. É.
karácsony otthon
Murvai Buzogány László immáron negyedik éve, hogy a Batthyány Lajos Gimnázium tanulója. O nem a cserekapcsolatok révén jött Kanizsára, hanem magánúton, ittlétét anyagilag Szabó Imre vállalkozó támogatja.
- Hogyan került Kanizsára?
- 1990-ben jártam itt egy kiránduláson, és akkor ismerkedtem meg Szabó Imrével. Itt tartózkodásom alatt nála kaptam szállást. Ők hívtak meg. hogy tanuljak Kanizsán, s hogy ez idő alatt az ő házuk legyen az otthonom.
- Úgy tudom, nem te vagy az egyetlen, aki külföldről érkezettként ennél a családnál laksz.
- így van, rajtam kívül lakik ott egy Ausztráliából érkezett lány is.
- Hogyan, milyen nyelven érintkeztek egy vacsoránál?
- Magyarul és angolul. Eltökéltük, hogy az ausztrál lányt megtanítjuk magyarul.
- Ki támogatja az ittlétedet anyagilag?
- Minden juttatásom Szabó Imrétől származik, kapok ösztöndíjat, de ezt ő fizeti be az iskola alapítványéiba. Es természetesen minden egyéb kiadásomat is ő fedezi, a hazautazásomat is. Az iskolától pedig erkölcsi támogatást kapok.
- Jól érzed itt magad?
- Igen. Szeretnék továbbtanulni majd az érettségit követően, a műszaki egyetemre szerelnék jelentkezni. Talán meglesznek az ehhez szükséges pontjaim, és Imre is megígérte, hogy ha sikerül, továbbra is támogatni fog.
- Ha jól tudom, nincsenek tanulási gondjaid...
- Valóban nincsenek. Most készülök a német középfokú nyelvvizsgámra, az írásbeli már megvan. Az angol nyelvvizsga már korábban sikerült.
- Kik várnak otthon?
- A szüleim és a két húgom. A szüleim pedagógusok, mindketten kémia-fizika sza-
kos tanárok. A húgaim !5 és 16 évesek.
- A húgaid nem irigyelnek azért, hogy Kanizsán tanulhatsz?
- Én azt hiszem, nem. Ők jól érzik magukat Kovásznán, az ottani középiskolában.
- Más. az itteni középiskola?
- Nem tudom összehasonlítani, hiszen én ott nem jártam középiskolában, de a húgaim elmondása szerint nincsenek lényeges különbségek. Magyarul tanulnak ők is, igaz. van román órájuk, de hát ez érthető, hiszen ott az a hivatalos nyelv.
- Haza mész az idén karácsonykor?
- Igen, ugyanúgy, mint az eddigi években. Ajándékokat is szoktam vinni, igaz, az idén még nem döntöttem el, hogy mit. Többnyire apróságokat vásárolok.
- Mi kerül otthon a fa alá?
- Ugyanazok a dolgok, mint itt. Egyetlen lényeges különbség van talán. Nálunk sokkal nagyobb érték a könyv, mint itt. Nekünk egy könyv igazán nagy ajándék, mindenki örül neki, itt szinte lenézik.
- Karácsonykor összejön az egész család?
- Nem, csak szűk családi körben ünnepelünk, a rokonaink szétszóródtak egész Erdélyben, rosszak a közlekedési viszonyok, nehezen jutnak el egymáshoz. Évközben szoktuk felkeresni őket. karácsonykor otthon maradunk.
- Mit jelent neked a karácsony?
- A szeretel ünnepe számomra. Azt az örömet jelenti, amit a családjában talál meg az ember. Furcsa érzés volt megtudni, hogy nincs Angyal, de nekem nem az ajándék, hanem az együttlét öröme jelenti az ünnepet. Számomra az a legszebb karácsony, amikor hó fed be mindent, és 24-én éjjel nagy pelyhekben hullik a hó.
D. É.
1997. december 19. KANIZSA - TZvuUmh* 43
...............¦......................................................................¦ ¦........¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦........... ..................................................................................... . ,
FEHÉR KARÁCSONY A HARGITA ÉS A CSÍKI HAVASOK TÁJAIN
KARÁCSONYKOR ÜNNEPLŐBE ÖLTÖZIK A LELEK CSIKSOMLYON
La december közepén a Csíki havasok és a Hargita tájain már havazni kezd - fehér karácsonyunk lesz - mondogatják elégedett hangon a székelyek. Havazik, hát hóban, fehér tájban indulhat neki az ember a hegynek. Megkeresi azt a nem nagy, nem is kicsi, kiszemelt fenyőt, amely behavazva egy érintésre megremeg és lehullatja magáról a puha bundát. Hófehér gallérral, behavazott kucsmával, járatlan csapáson lehet most bandukolni az erdőben. Szarvasok és medvék, farkasok és őzek vágta ösvények vezetnek. Gyermekkoromban a Vas megyei Herényben, Kámonban a Jézuska és az angyalok hozták nekem a karácsonyfát, szüleim csilingeltek a szaloncukrok közt csüngő csengettyűvel. Jut eszembe, de azóta több évtized eltelt. Most azonban az erdélyi székelyre gondolok, ahogy lépdel a hóban, karácsonyfás emberként, hóna alatt viszi otthonába a kiszemelt fát, hazaviszi az örömet: a székelyföldi hóember vagy december.
Csíksomlyói kegyhely téli fénye, messze világlik a decemberi, sötét éjszakában. Olyan szép múltja, történelmi és kulturális jelentősége volt és van a templomnak, a klastrom-nak, s a mindkettővel szoros kapcsolatban álló intézményeknek, szokásoknak, mozgalmaknak, hogy szinte külön fejezetet képeznek Csík vármegye történetében és az egész székely nép életében is.
Csíksomlyó ma általános és országos jellegű érdeklődés középpontjában áll. Az odalátogatók az egyszerű magyarázaton túl messzebbmenő megismerését is kívánják ennek a vallási és nemzeti szempontból annyira kimagasló középpontnak. (Most jelent meg = Boros Fortunát: Csíksomlyó, a kegyhely. Pallas-Akadémia kiadásában 190 old. ára: 550,-Ft.)
Ka
..arácsony szombatján ünneplőbe öltözik a lélek. Békesség költözik az otthonokba. Meggyújtják a gyertyákat. Mennyből az angyal... vagy Ó, gyönyörű, szép, titokzatos éj! magyar egyházi népének áhítatát követi a karácsonyfa alá helyezett ajándékok megkeresése. így van ez a legtöbb családban. Az ünnep szokásai hasonlóak a keresztény világban. (Az első egyházi karácsonyi népénekek irodalmi és zenei forrása a gregorián ének és a középkori európai nemzetközi katolikus népének volt. Átgyúrva, átformálva az ősi magyar népzene ízlésével és hagyományaival. A pásztorénekek közül Csíksomlyón is felcsendül a legrégibb eredeti magyar karácsonyi énekünk, a CSORDAPÁSZTOROK MIDŐN BETLEHEMBEN, CSORDÁT ŐRIZNEK ÉJJEL A MEZŐBEN... A pásztorok imádásnak csodálatosan egyszerű, nemes hangú megjelenítése. Hatása igazán csak teljes eléneklésekor bontakozik ki, főleg esti mise után; betlehemnél tartott ájtatosságokon. A Mária versszak az erdélyi néphagyományból származik: ELINDULÁNAK ÉS EL IS JUTÁNAK, SZŰZ MÁRIÁNAK JÓ NAPOT MONDÁNAK.)
A kegyhely-közeli Csíkszeredából éjféli zarándoklat indul a csíksomlyói ferencrendi, Mária kegytemplomhoz. Szá-
zak meg százak kelnek útra gyalog vagy autóval az éjféli misére s még előtte a betlehemi játékra. A jászol a kis Jézussal a Szent Ferenc oltárnál áll. A gyerekekből és iíjakból összetevődő szereplők évszázados erdélyi rigmusokkal is köszöntik az újszülöttet.
A. fehér hólepelben pompázó búcsújáróhelyen karácsony ünnepén is sokan gondolnak arra, hogy a Kis-Somlyó lábánál álló ódon templom a katolikus székelység régi szent helye. Egyben a nyugati kereszténység egyik legkeletibb őrhelye. Mily sokszor gyűltek itt össze évszázadokon át bemutatva hódolatukat Mária; Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk - előtt.
A. szentélyben, a főoltáron most fényárban áll Mária kegyszobra. Felhangzik az ének a csodatevő Máriáért: BÉKÉT ADJ SZÍVÜNKNEK, BÉKÉT CSALÁDUNKNAK, BÉKÉT NEMZETÜNKNEK. BÉKÉT A VILÁGNAK... A hársfából faragott 2,27 m magasságú szobor Máriát ábrázolja, karján a kis Jézussal. Fejükön nehéz korona látható. Arca mosolygós.
IVIegenyhül a szorongó lélek, mintha csitulna A NÉPEK HARCÁNAK ZÚGÓ TENGERE. A hitükben erősödött lelkekben óhatatlanul is föbuzog A SZÉKELY HIMNUSZ -NE HAGYD EL ERDÉLYT, ERDÉLYT ISTENÜNK - s tartsd meg e kis népet a félelmeit a feledtető ürömében.
Az éjféli szentmise után a lélek tisztultságával indul vissza otthonaiba a tömeg. A fiatalok egymásba kapaszkodnak. Csúszkálnak a havas, jeges úton. Vidám magyar szó, kacaj tölti meg az utcák hosszát. Hazatérve - régi szokás szerint - terített asztalhoz ülnek. Töltött káposzta párolgó illata kelti az étvágyat. Vége az adventi böjtnek. Megeszik - miként a helyi tájszólás ejti, a Mária-radináját.
Somlyó hegye most már sötétbe burkolózik. Komor fenség. Csupa titok és várakozás. Magasodó hegyoldalán friss hópelyhek szállnak. Őrzik az emberek örömét.
A legtartalmasabb magyar karácsonyi énekeink a született Gyermeket ünneplik, de a hívő nép szívesen nézi, átérzi a pásztorok hódolatát is. Erdély-szerte felzeng a legismertebb magyar karácsonyi dal:
Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok! Hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok.
Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban, O leszen néktek\'Üdvözítőtök valóban, valóban.
Mellette vagy az édesanyja, Mária, Mária;
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia, szent Fia.
El is mennének köszöntésére azonnal, azonnal. Szép ajándékot vivén szívökben magukkal, magukkal.
A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják,
A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják.
Domonkos János
44
KANIZSA — TCanácMHUf
1997. december 19.
EURÓPAI KARÁCSONYOK
SVÉDORSZÁG
SVÉD KARÁCSONYI HANGULAT
Svédországban karácsony táján rövidek a nappalok, és hideg, fagyos idő van. Mégis ez az év egyik legszebb időszaka. Lucia, a Fény királynője világosságot és meleget hoz a sötétségbe, alakját körbelengi a frissen sült mézes sütemény és a forralt bor illata.
A Skandináv-félsziget kemény, emberpróbáló telei ellen az embereknek a hangulatos, meleg otthon ad biztonságot és erőt. meg a családi ünnepek összetartó ereje. Ott is a karácsony a legszebb ünnep. Már hetekkel előbb készülnek, advent első vasárnapjára elvarázsolják az egész lakást, koszorúval, gyertyatartóval díszítik. Erre az alkalomra varrnak függönyöket is. s ugyanebből az anyagból készül a karácsony esti ünnepi asztal térítője is. Azok az ünnepi terített asztalok! Előkerülnek az összecsukható asztalok és székek, hiszen ott is egész sereg vendéget várnak. A praktikus és szép bútorokat, kellékeket megismerhetjük és megvehetjük a budapesti Örs vezér téri áruházban is. Csakúgy, mint a fenyődíszeket, amelyeket három nagy stíluscsoport szerint válogathatunk: kaphatók a hagyományos mellett a modern díszek is. meg a jellegzetesen skandinávok is. Nálunk is egyre kedveltebbek ezek a díszek, gyertyatartók, az ünnepi asztalt díszítő kiegészítők, talán azért is, mert ezekre szinte mindenkinek telik.
AUSZTRIA
GYERTYAFÉNYES VACSORA EGY JÓ KISVENDÉGLŐBÉN
Ausztria a tradíciók országa. Az osztrákok - különösképpen a Bécsen kívül élők - az elmúlt évtizedekben sohasem mutattak hajlamot a régi szokásokkal való szakításra. Ennek oka az is, hogy a háború utáni történelmüket össze nem hasonlíthatóan nagyobb nyugalom, kiegyensúlyozottság jellemezte, mint például a mienket. Mindenesetre tény, hogy a vallási ünnepek tisztelete rendületlennek tűnik.
Az osztrák kalendáriumban sokkal több pirosbetűs napra lel a szemlélődő, mint bármely más országéban. Azért, mert itt Ausztriában azokat a katolikus ünnepeket is munkaszüneti napnak nyilvánították, amelyek hírét környező országokban csak az egyházi emberek tartják számon.
Persze karácsony ünnepe az más.
Varázslatos képekben és fényekben úszik december első napjaitól kezdve az egész ország. Advent, a karácsony előtti várakozás időszaka már régóta egyfajta látványosság is - ha úgy tetszik -, show az osztrák településeken.
Állítólag mindig így volt ez. csak hát az advent kommercializálódott, mert ebben az időben szeretünk a legtöbbet vásárolni, s pénztárcánként is verseny zajlik.
A bécsi advent egyik látványossága a Városháza parkjának fái alatt zajlik. Helyi művészek árnyképekkel, óriási cukorkákkal, lampionokkal, mondabeli figurákkal és túlméretezett karácsonyi díszekkel aggatják tele a teret. A park kútjai felett télapóparádé lebeg, délutánonként külön előadásban mutatják be művészetüket a jövő műkorcsolyázó tehetségei. A tér közepén várják a helyieket és a még nagyobb számú külföldi vendéget a vásár standjai. Miközben a szülő vesz vásárfíától kezdve meleg sapkán át, karácsonyfadíszig bármit, addig a gyerekek varázslók mutatványain csodálkoznak, vagy pó-nilovakkal járják be a „terepet".
A város- és faluközpontokban egész decemberben kórusok, utcai zenészek az ünnephez illő összeállításban népes karácsonyi dalokat, muzsikát adnak elő.
Bécs hetedik kerületében. Spittel-bergben - a művészek negyedében -karácsony környékén ősrégi szokásokat elevenítenek fel. Az utcák betlehemi jászlakkal, művészi kidolgozású gyertyákkal vannak telis-tele, karácsonyra jellemző, nosztalgikus hangulatot árasztva.
A karácsonyi szokások lényegében nem térnek el a mieinktől, hisz kétszáz kilométerre tőlünk miért is lenne másként. Inkább az emberek hozzáállása más, például az ajándékok kiválasztásánál itt kevésbé érvényesül a sznobizmus. Az egyszerű kézimunkák, csecsebecsék nagyobb becsben vannak tartva, mint a méregdrága parfümök. Sokan maguk készítenek, fabrikálnak valamit szeretteiknek.
A szenteste - legalábbis a nagyvárosokban - más, mint Magyarországon. A háziasszonyok nem törik any-nyira magukat, hogy napokon át főzzenek, süssenek. Az itteiú vendéglősök a megmondhatói, mennyire érdemes nekik december huszonnegyedike estéjén is nyitva tartaniuk. Ma mái soksok család kimegy este az utcára és Ijeül valahova egy gyertyafényes vacsorára, s előtte vagy utána kerít sort az ajándékozásra. A szállodákban karácsony esti partikat, csakhogynem bálokat tartanak, óriási részvétel mellett. Vagyis kezd ez az ünnep errefelé vidámabbá válni.
OLASZORSZÁG
A KARÁCSONYT A TIEIDDEL, A HÚSVÉTOT
MINDENKIVEL...
December közepétől Róma belvárosának egyik legismertebb tere. a Piaz-za Navona „betlehemi bazárrá" váltó zik: a festők helyére azok az árusok
költöznek majd egy hónapra, akik a Krisztus születését felidéző betlehemi játékok kellékeit kínálják a rómaiaknak. A forgalomra nem lehet panasz. Olaszországban általános szokás, hogy a feldíszített karácsonyfa mellett felállítják a betlehemi jászolt, benne a kis Jézussal. Körülötte ott vannak a boldog szülők. Mária és József, s nem hiányoznak a gyermeket ajándékkal köszöntő háromkirályok sem.
A karácsony Olaszországban is a család bensőséges ünnepe. Ahogy errefelé mondják: a karácsonyi a tiniddel, a húsvétot mindenkivel ünnepeld. A szokások légiónként némileg eltérnek, de az alapvető dolgok északon és délen megegyeznek.
A szentestén szinte mindenütt „böjti vacsorát" tálalnak fel: halat és rengeteg fajta sült zöldséget. Rómában nevezetes látványosság ilyenkor a „mer-cato cottio". a karácsonyi halvásár, ahol az esti vacsorához szükséges minden alapanyagot lie lehel szerezni. Az est fénypontja természetesen az ajándékosztás, majd a legtöbben elmennek az éjféli misére is. Amikor római ismerőseimet arról faggattam, hogy milyen a jellegzetes római karácsony, kivétel nélkül azzal kezdték, hogy .ilyenkor rengeteget eszünk". Valóban; az olaszok a szentestét követő két ünnepnapon gyilkos merényletet követnek el vonalaik ellen. Az étlapon természetesen bármi szerepelhet. Rómában a menüről azonban nem hiányozhat karácsonykor a húslevesben kifőtt tortellini. Bejglimérgezés helyett pedig az olaszokat a torrorie (mandulával ízesített sütemény), vagy a panet-tone (cukrozott gyümölcs milánói kalács) túlzott mértékű fogyasztása fenyegeti.
Az ajándékokat az olasz gyerekeknek a Télapó, a Babbo Natale hozza. Az itteni apróságok viszont nem ismerik a Mikulást, hozzájuk január 5-én éjszaka a Bofana, a Vízkereszt tündére látogat el, hogy az ablakokba kitett kis zoknikba a jóknak cukrot, csokoládét, a rosszalkodóknak pedig széndarabot dugjon. De a Bofana igazi jó tündér: nála a szén is valójában csokoládéból van.
ANGLIA
SANTA CLAUS VÁRAT MAGÁRA...
Angliában a karácsony már régóta nem csak a szeretet, hanem a kereskedelem ünnepe is. Lehet fellendülés, lehet recesszió, a boltok megtelnek, és egy karácsonyi Corvin-csúcsforgalom valószínűleg semmi ahhoz képest, amit Londonban művelnek a vásárlók. Az angol közszellem irtózik a felfordulástól, és ezért London legforgalmasabb bevásárló utcáiban, az Oxford Streeten, a Regent Streeten ilyenkor külön rendőrhadak irányítják hangszóróval a forgalmat és rendőrkordon szabályozza a különös erővel rohamozott
boltok - például a világhírű Hamley\'s játékáruház bejáratánál - a tömött sorokat.
Angliában nem decemberben kezdődik a karácsonyi felkészülés, hanem már októberben. A kerületek központjaiban, az üzletekkel teli High Streeteken a tanácsok vagy a helyi boltosok szövetsége lámpafüzénel díszíti a villanyoszlopokat, fényes a kivilágítás. Jobb helyeken - mondjuk ismét a Regent Streeten - a karácsonyi kivilágítás és díszítés évente 2-300 ezer fontjába kerül az üzleteknek.
Angliában szokás jóelőre karácsonyi üdvözlőkártyát küldeni boldogboldogtalannak, távoli ismerősöknek és a közvetlen szomszédoknak is, még akkor is, ha az érintett szomszédok esetleg köszönőviszonyban sincsenek egyébként. Ugyancsak szokás korán, november végén, december elején megvenni és feldíszíteni a karácsonyfát. A lámpafüzérekkel felövezett fenyőt azután az ablakba állítják, hadd lássa minden arra járó, mekkora szeretet honol odabenn. Igen sokan műfenyőt használnak, mert az nem hullatja a levelét, és ez nem utolsó szempont az angol otthonokban, ahol többnyire még január közepén is ablakban van a karácsonyfa.
Tudvalevő, hogy a karácsonyfa-állítás nem régi szokás Európában, és Angliában is német mintára terjedt el a múlt században, Charles Dickens 1850-ben még „az új német játékszernek" nevezte a karácsonyfát. Azelőtt az angolok magyalbozótból és rep-kényből font, színes szalagokkal, fém-forgáccsal, fagyönggyel díszített koszorút függesztettek karácsonykor a konyha mennyezetére. Azért a konyhába, mert ott minden családtag biztosan megfordult. Akik elmentek a koszorú alatt, azoknak illett megcsókolniuk egymást. A mértéktelen csókoló-dzás szokása a viktoriánus korszakban alábbhagyott, de a régi karácsonyok emlékét ma is őrzi a fagyöngy, mely a koszorúból átkerül a karácsonyfára.
Karácsony előestéjét a vallásos angolok az éjféli misére való készülődéssel töltik, az ajándékozás ideje pedig csak karácsony napjának reggelén érkezik el. A gyerekek zoknit akasztanak ágyuk végébe, hogy a kéményen át leereszkedő Télapó (angol nevén Santa Claus) - nem a Jézuska - abba tehesse az ajándékot. Mint az angolszász világban mindenütt, Angliában is pulykát illik enni karácsonykor és pudingot.
Karácsony második napját Boxing Day-nek hívják az angolok, s ez annak emlékét őrzi, hogy e nap a karácsonyi ajándékok dobozai összeszedésének és elégetésének az ideje. Ezt á hagyományt persze csak elvétve tartják, annál tartósabb az a szokás, hogy karácsony második napján leáll a közlekedés, nem jár a metró, nincs vonat, még a repülőterekről is csak imitt-amott indul egy-egy külföldi gép.
De a legirigylésre méltóbb angol karácsonyi szokás mégiscsak a napfür-
1997, december 19. KANIZSA - XtvüUáAuut 45
dőzés. Ilyenkor Angliában sem süt valami melegen a nap, sőt jobbára egyáltalán nem süt. De az angolok utána-mennek. Karácsony táján rendszerint legalább félmillióan fizetnek be déltengeri utakra, nem riadva vissza a tömeges hazatéréssel járó repülőtéri csúcsforgalom kellemetlenségeitől sem.
FRANCIAORSZÁG
AJÁNDÉKOZÁS
ELŐTT: LAZAC, CSIGA, OSZTRIGA
Franciaország hatalmas területű állam, közel hatvanmillió lakossal, s rengeteg eltérő tájegységgel; így a karácsonyi szokásokról sem lehet egységes képet adni, csak egy „átlagot", ami a franciák többségét jellemzi.
A karácsony Franciaországban is családi ünnep, de ezen az egész rokonságot, az egymást követő nemzedékeket kell érteni: ilyenkor - ha csak tehetik - nagyszülőktől unokákig mindenki együtt ünnepel. A karácsonyfát általában mái\' hetekkel korábban megveszik, december 24-e pedig a főzéssel, a fa feldíszítésével, a készülődéssel telik. Este a legtöbb család templomba megy (a késő esti, vagy az éjféli misére), utána jön a karácsonyi vacsora, majd a gyerekek lefektetése, különlegesség, hogy az ajándékokat csak ezek után veszik elő, s a Jézuska majd másnap reggel érkezik.
Ami az ünnepi vacsorát illeti, a francia gasztronómia világszerte híres, így érthető, hogy sokat adnak a menü összeállítására. Mindenképpen szerepelnie kell benne a pulykának (például gesztenyével); előételként általában halféléket - főleg az ínyencségnek számító, s azért máskor csak ritkábban asztalra került lazacot - vagy csigát, osztrigát esznek; a desszert pedig egy speciális, eleve karácsonyi édességként kezelt - a boltokban előre elkészítve is kapható -. csokoládéval töltött, hajtogatott sütemény.
A televízió ünnepi műsora szinte azonos a magyarországiéval: délután főként gyerekműsorok, este pedig betlehemes történetek és komolyzenei összeállítások váltogatják egymást. Miközben karácsony előnapja valóban a szeretet ünnepének számít, a következő két napot a franciák többsége már rendes „szabadnapként" kezeli: pihenéssel, kirándulással, vagy éppen vendégségbe járással tölti.
NÉMETORSZÁG
AZ IGAZI AJÁNDÉK JÖVŐ SZEPTEMBERBEN ÉRKEZIK...
Németországban egyszerűen nem lehet elbújni a karácsony elől. Akinek terhes az ilyenkor szokásos bevásárlásfőzés-ajándékozás, az befizet egy távoli országba vivő turistaútra és ebben az évben már vissza se jön. Mellesleg: egyre több család ajándékozza meg magát ezzel a lehetőséggel, egyszer-
smind megszabadulva a karácsonyi ajándékozás összes nyűgétől. A túlnyomó többség azonban marad, és végigéli, végigcsinálja az ünnepeket. Ilyenkor az összes lehetséges áru átminősül ajándéknak. A lioltokban alkalmi dalok lengik körül a belépőt, az utcákon megjelennek a lámpafüzérek, a már évek óta csak szponzorpénzekből állított „mindenki karácsonyfái" és a szegények ünnepére gyűjtő szervezetek önkéntesei.
Ezekben a napokban a leginkább látványos a német karácsonyi piac: Valamennyi magára adó településen van ilyen, a legnevesebb mégis a nürnbergi. Ott már novemberben megválasztják a Christkindl-t, a karácsonyi gyermeket, aki általában leány, mert hogy neki kedvesebb a megjelenése és a hangja - nem mutál, mint a hasonló korú kamaszoké. A Christkindl aztán a rendezvények fővendége, de különben sincs egy perc pihenése: vigaszt visz az idősek otthonába, az árvaházakba, a kórtermekbe. A német tudja, az idegen hamar megtanulja, hogy a karácsonyi piacra, a megannyi díszes bódéból épült alkalmi városkába az ember nem vásárolni, hanem szórakozni megy. Ott legfeljebb apróbb emléktárgyakat, faragványokat és fadíszeket, gyertyákat kapm. A fő attrakció a sütemény, az édesség, a forralt bor, amelyből jócskán fogy is.
A német karácsonyban amúgy is az előkészület, a megelőző négy hét a legfontosabb. Ez az idő süteményillatban és a forralt bor gőzében telik. Advent vasárnapjai például a vendégjárásra valók. Összejönnek a távolabbi rokonok és a közelebbi ismerősök, az asszonyok saját sütésű, amolyan püspökkenyérhez hasonló, mazsolával, kandírozott gyümölccsel, csokoládédarabokkal gazdagított német karácsonyi kalácsot kínálnak. A felkészülés amúgy is a német háziasszonyok vetélkedőjének többfordulós rendezvénye. A szomszédok megajándékozzák egymást még tepsimeleg süteményekkel, és féltékenyen figyelik, mennyire ízlik, azaz milyen gyorsan fogy el a kóstoló, mennyi időbe telik, míg visszakapják a szalvétával borított tányért. Amelyen - úgy illik - ott díszeleg a szomszédság viszontajándéka.
Az első adventi vasárnapon meggyújtanak egyet a koszorúra erősített négy gyertya közül. Minden vasárnap eggyel több gyertya ég, jelezve a karácsony közeledtét. A gyerekek adventi csizmát kapnak, benne huszonnégy darab édességgel. Ebből mindennap egyet ehetnek meg, és amire valamennyi kis csoki-cukorka elfogy, itt is a karácsony, amelynek nemcsak az a nagy kérdése, mi kerül a fa alá, hanem, hogy mi kerüljön az ajándék fölé. A fenyőt már a pogány germánok . is kedvelték, de ők az örökké zöld ágakat a téli napfordulókor tartott ter-mékenységáldozatkor használták. És hogy a németek idejekorán megtanulták tisztelni a természetet, arra az is utal, hogy voltak városok, ahol mái\' 1539-ben is pénzbüntetéssel sújtották a polgárt, aki egynél több fenyőfát vágott magának az erdőben...
A modern korban itt évente átlagosan 22 millió fenyőt vásárolnak. Vannak, akik természetféltő igyekezetükben (vagy mert nem szeretik takarítani
a lehullott tűleveleket) összeszerelhető műanyag fácskát állítanak. Mások, akik fitogtatni akarják, hogy haladnak a korral, élhetnek a technika vívmányával: azzal, hogy itt feltalálták a fémből fát. Nikkelezett, aranyozott, vagy egyszerűen a modem lakáshoz illően fehérre festett acél „fenyőt" díszíthetnek fel. A leginkább rokonszenvesnek az egyre jobban terjedő „bérelj karácsonyfát" akció tűnik. Vannak erdőgazdaságok, amelyekben földlabdákkal együtt emelik ki a fácskákat. Az érzékeny gyökereket jutaszövetbe burkolják, a fenyőt cserépbe állítják, így nemcsak hogy túléli a rövid karácsonyi időszakot, de ha mái\' nincs szükség rá, vissza is ültethető oda, ahonnan kiásták. Az egész csak némi betétdíjba kerül, és persze ki kell fizetni a kölcsönzés árát is... Maga az ünnep általában csupa meghatottság, megértés, szívcsordító kegyelet. És hatalmas költekezés. A szövetségi polgárok tavaly fejenként és átlagosan 610 márkát adtak ki karácsonyi ajándékra. Hogy miből lehet meglepetés? Voltaképpen mindenből. A pszichológusok itt legfeljebb arra hívják fel a figyelmet, hogy miből ne legyen a fa alatt. A férjnek zokni, nyakkendő, a feleségnek harisnya nem tanúskodik nagy fantáziáról. Kivétel a zoknitréfa: a karácsonyi mintás lábravalót akkor szabad itt ajándékozni, ha megtöltik valamilyen más meglepetéssel. Németországban nem értenék, ha azt hallanák, hogy vannak más tájak, ahol a karácsony egyszersmind a család számára feltétlenül szükséges tárgyak beszerzésének alkalma. Ezen a vidéken az ajándékba kapott turmixgép, porszívó a feleséget a mindennapos robotra emlékezteti. Női fehérneműből csak az igazán drágát, parfümből a ritkaságot ajánlják. Egy nő se szeret úgy illatozni, mint az összes többi - mondják a lélek ismerői. Akinek pedig nincs ötlete, vigye el élete párját egy kis sétára, és figyelje ki, melyik kirakatnál időzik el, melyik cikk előtt nyomja az orrát az üvegre.
A német gyerekek viszont pontosan tudják, mit kívánnak a Télapótol (meri itt ő hozza az ajándékot). Sőt: meg is írják neki. Számítógépet, vagy távirányítós autót, bepisilős babát, kerékpárt - de 18 sebességest -, vagy házi orgonát csempésszen a fa alá. Állítólag a legjobban az jár, aki a levelet az ablakpárkányra teszi, ott a nagyszakállú ajándékozó mindenképpen megtalálja. Ám Németországban négy város is vetélkedik, melyikben lakik a Télapó. Ezekben a posta nemcsak hogy fogadja az ajándékkérő leveleket, de a Télapó nevében válaszol is a gyerekeknek. Csak a tudálékosok mondják, hogy az öregúr igazából nem is Németországban, hanem a finn Rovanie-miben, az északi sarkkörön él, de hát ennek az elméletnek német földön nincs nagy sikere.
Hogy mi van a csomagban, azt a németek nagyjából tudják. Karácsony előtt nagy népi keresgélőjáték folyik, és ehhez minden évben hozzájárulnak a lapok tanácsadó rovatai is: hová dugjuk a meglepetésnek valót? Egy bulvárújság például azt javasolta: a férj és a gyerekek ajándékát - ha belefér - rejtse a háziasszony a cipőtisztítószeres fiókba. Ott a ház ura és a
kölykök biztosan nem keresik. Kis ajándéknak (fóliába tekerve) jó helye van a porszívó zsákjában - feltéve, hogy a rejtegető családtag nem feledékeny és nem üríti ki a meglepetést a szeméttel együtt. A könyvespolcon a legporosabb kötet mögötti rész a leginkább biztonságos. Jó még a mosógép dobja, a sütő. amelyet valamirevaló férj meg se szokott közelíteni. És kitűnőnek találják a németek a baiátnő-trükköt: egymásnál tárolják az ajándékot, és ha a férj meg is találja, és mégse azt kapja, az lesz csak az igazi meglepetés...
A német családok jórésze a szenteste előtt megy templomba, aztán este hétkor gyertyagyújtás, közös éneklés (Stille Nacht... és Oh Tannenbaum...), ajándékozás, majd vacsora következik. Ez az utóbbi okozza a legkisebb izgalmat. Pulyka, hal, kacsa kötelező étek. Amikor nálunk a bejglit unják, itl a karácsonyi kalácsra nem tudnak ránézni. A másnap a pihenésé. Nyújtóznak egyet, legfeljebb a gyerekek viszik ki sétálni az ajándékba kapott kiskutyát. Esetleg vendégek is jönnek, bár ez aligha kelt osztatlan lelkesedést. A huszonhatodika aztán megint mozgalmas: a német polgár már fogékony a múzsák szavára is. Hangversenyeznek a templomokban, Bach és Händel a program. A karácsony és környéke a színházak, operák számára a kalácsban a mazsolát jelenti. Ez idő tájt zsúfoltak a különben sokszor kongó nézőterek.
Talán ismerős, de nem szokás beszélni róla. Németországban azonban a pszichológusok felemelik intő ujjukat: csak óvatosan, a legcsúnyább botrányok éppen a szeretet ünnepén szoktak kirobbanni. A német magatartáskuta-tók szerint az egész karácsonyi áhítatot a leginkább az ajándék szokta megmérgezni. Ha a csomagban nem az van, amire számítottunk, illik leplezni, de a színlelt örömöt a másik, rettegve figyelő ajándékadó mindenképpen észreveszi. Ez kétszeresen is hat a kételyektől gyötört lélekre - és ilyenkor elég egy rossz szó. egy rossz gesztus, robban\'a feszültség. Ugyanide vezet a nagy vendégeskedés - amikor pedig mindenki holtfáradt. A német pszichológusok azt javasolják, a család ossza be a munkát, ne hagyjon mindent a háziasszonyra, és az idén karácsonykor lepje meg a rokonokat azzal, hogy nem hívja meg őket - hanem a família menjen el hozzájuk látogatóba.
A németek mindent kutatnak és mindent statisztikába foglalnak. Innen tudható, hogy azért van a karácsonyi melegségnek-áhítatnak egy nemzetmegtartó fontosságú következménye is. Egy tudós csoport sokáig vizsgálta, mitől van az, hogy Németországban szeptemberben születik a legtöbb gyerek, összehordtak az ismereteket az évszakok változása és a párok vonzalma közötti összefüggésekről, a hormontermelésről, a bioritmusról. Több disszertáció is készült arról, miért nem tudják megállapítani az okot. Mígnem egyszer valaki rájött: nincs tudományos magyarázat. Nem-tudományos van. A karácsony a szeretet ünnepe. Ilyenkor még azok is szeretik egymást, akik év közben acsarkodnak. A kötelező béke gyümölcse pedig - a rákövetkező szeptemberben jelentkezik...
46
KANIZSA - 3^t*****«?
1997. december 19.
KARÁCSONYI FÉNYEK A VILÁG NAGYVAROSAIBAN
Nincs még egy ünnep, amelyiket mái-jóval előbb ilyen nagy várakozás kísérne, mint a karácsony. A szentesti gyertyafények lelket melengető lán-gocskáit megelőzve a nagyvárosokban fényfüzérek, színes girlandok, pompázatos ragyogás, káprázatos ajándékkavalkád hirdeti, hogy közeleg a szeretet ünnepe, az ajándékozás nagy rohama. Azoknak ajánljuk kis miniatűr útiképeinket, akiknek - mint a többségnek - nem áll módjában megállni a világvárosok karácsonyi forgatagában.
PÁRIZS
Talán az összes világváros közül Párizsban a legkisebb a karácsonyi láz. Persze ez nem azt jelenti, hogy szürkék lennének az utcák, különösen a városközpont, hiszen mióta Malraux, az íróminiszter a 60-as évek elején sorra lemosatta a füsttől, benzingőztől elszürkült műemlékeket, meg az üzletek portáljait üvegre és csillogó fémre cserélték ki, lámpafüzérek nélkül is van ragyogás. December 24-én mindig a város polgármestere kapcsolja be a Champs Élysee-n a már eddig is ragyogó világítást megfejelő, a direkt karácsonyra tervezett fényeket.
KOPPENHÁGA
A hozzáértők azt tartják, hogy Európában a legbarátságosabb és a legízlése-sebb a kis Dánia fővárosának karácsonyi dekorációja. A kontinens egyik legrégebbi sétálóutcája, a két kilométer hosszú Sröget zöld girlandokkal és óriási piros szívekkel jelzi az ünnepet. Inkább a természetesség uralkodik mindenütt, mint a művinek mondható fényreklámok. A sörgyár lovaskocsija időnként végigkocog a belvárosban, rajt ül a Télapó, sört iszik és vicceket
mesél. Senki nem rohan, az emberek megállnak, és derűsen kacsintanak egymásra.
LONDON
A két híres és szédítően forgalmas belvárosi utca, az Oxford és a Regent Street már november végétől csillogó ruhát ölt. A fényreklámok angyalkákat, télapókat formáznak, és az áramló tömeg feje felett himbálózva hirdetik az ünnepet. A .szuperkarácsonyfát a Trafalgar téren, Nelson admirális szobra mellett állítják fel, mindig december 8-án, Mária napon. Szentestével berázólag délután 4-től este 10-ig a téren nosztalgikus angol zene szól. Ez a hely az adományoké is, akár zsákokban le lehet tenni a szegényeknek szánt ruhaneműt. Állítólag a világ legnagyobb játéküzlete a Hamley-nél van, itt aki nem vásárol, azt sem nézik ki, az itteni meseországba szabad a belépés. A brit főváros négy utcára tekintő legpatinásabb álomáruháza mindig különleges dekorációt készít karácsonyra. Volt már Nessi, a skót szörnyeteg, musical hősök, Andersen figurák, de előfordult már, hogy az áruház karácsonyra „talpig" skót kockásba öltözött.
A városháza előtti téren már jóval az ünnep előtt hang- és fényjátékokat rendeznek, betlehemi jeleneteket játszanak. Természetes, hogy a nagy francia áruházak ilyenkor kitesznek magukén. Mesevilág fogadja a vásárlókat a Galeries Lafayette-ben, a Prim-tempo-ban és a Bon Marshéban. A Szajna-parton eredeti karácsonyi ajándékokat, múzeumi másolatokat lehet vásárolni. A fehér karácsony szinte ismeretlen errefelé.
ADVENT NEW YORKBAN
A világ talán legnemzetközibb városa New York, ahol talán száznál is több nyelvet beszélnek a világ minden tájáról összesereglett nációk. A bevándorlók magukkal viszik hazájuk ízeit, szokásait, hogy aztán néhány generációval később azameri-kai hagyományokkal keveredve valami sajátos eleggyé alakuljon. A karácsony itt is családi ünnep, itt is örökzöld koszorúk díszítik az ajtókat, az otthonok itt is piros-zöldben pompáznak. Már advent első hetében feldíszítik a mindenki karácsonyfáját a Rockefeller Pazan, húsz méteres magasságával, égő gyertyáival méltó dísze a térnek, és hirdetője szeretet ünnepének. A karácsonyfaállítás szokása Európából kerít át az új világba, hesseni katonák közvetítésével. A puritánok, az első telepesek leszármazottai be akarták tiltani a karácsonyi dalokat, ám azok angolra fordítva gyökeret vertek az amerikai hagyományok között. New York az év minden napján fényálban úszik, ám ezt ha lehet advent idején még csak fokozzák. Minden elképzelhető helyen gyertyák és égők égnek, a boltok kirakatai meseországgá alakulnak, az eladók jelmezbe bújva kínálják a szebbnél szebb portékát. Ilyenkor a könyvüzletek választéka mutatósnál
mutatósabb szakácskönyvekkel bővül, s egy-két napra minden amerikai felhagy a kalóriaszámlálással. Előkelőinek a nagyi féltveőrzött receptjei, és sütésbe-főzésbe kezd mindenki. Csokoládés és diós sütemények garmadája sül, készülnek a Mikulás alakú gyömbérkbnyerek, és készül Amerika bejglije, a gyümölcskenyér. Sok-sok mazsola, durvára vágott dió, kandírozott gyümölcsök adják semmihez nem hasonlítható ízét. A karácsonyi1 várakozásban sehol nincs akkora Mikulás-kultusz a világban, mint New Yorkban. Sok munkanélküli jelentkezik Mikulásnak, mert bár idénymunka, sok pénzt hoz. A Mikkulá-sokat tanfolyamon készítik fel feladataik ellátására. A város minden pontján előfordulnak, házhoz rendelhetők, de meglátogatják az árvaházakat és a kórházakat is. A loholó ajándékvásárlók egy-egy pillanatra beülnek kávézni, teázni vagy harapnak valamit, de eközben sem tétlenkednek, az ünnepi vendégeskedést szervezik. Az előírásos amerikai karácsonyi vacsora többnyire pulykasült, kukoricapuding, sütőtöksütemény. Jellegzetesen Újvilági ital az egg nog, a tojáslikőre emlékeztető, tejből, tojásból, cukorból, fűszerekkel készített konyakos nyalánkság.
KUALA LUMPUR
Malajziában nyáron 35 Celsius-fok van, karácsonykor esetleg ennél csak 2-3 fokkal alacsonyabb a hőmérséklet. Itt nem lehet fenyőillatú, meleg szobában a hóesésen merengeni, hiszen kint vakít a napfény, és mindenütt harsog a buja növényzet zöldje. Az angol és amerikai karácsonyok minden kelléke beszerezhető, a műhótól, a műtenyőn át a műangyalkáig. Itt a karácsony ezzel a művi világgal is bűvkörébe tudja vonni a másvallásúakat is. Az utóbbi időben az éttermek és a kis szatócsboltok mellett a bankok, a nagy szolgáltató cégek karácsonytat állítanak, a buddhista, hindu vagy muszlint vallású lakosság is ugyanúgy tolong az áruházakban, mint az európaiak. A sok-sok étterem és szálloda mind különleges karácsonyi menüt kínál, és egymással versenyezve rendeznek karácsonyi életképeket. A családok angol mintára a karácsonyt nem szűk családi körben ülik, a magányosokat meghívják magukhoz, ez egyre jobban megfelel az ázsiai természetnek is. Nem lebegi be az egész országot a csodavárás hangulata, nem zárnak be a boltok, nem néptelenednek el az utcák. Az államvallás az iszlám, a hívő keresztények száma nem nagy, így a karácsony sem egy egész ország, pláne nem a főváros ünnepe.
BRÜSSZEL
Hogy Brüsszel világváros, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a híres templom, a Grand Sablon/Grote Zavel előtt az Európai Unió tagországai évről évre adventi szokásaikból adnak ízelítőt. A környező éttermek akkor adventi specialitásokat főznek. A város egyik jelképének számító né-
gerbarna, gyermekarcú szökőkútszob-rocskát, a Mannekin Pist (a pisilő kisfiút) gyakran öltöztetik a különböző népek viseleteibe, de december elején mindig Mikulás ruhát kap, karácsonykor meg 3 napig fenyőfácska.
NEW YORK
Talán a világon sehol sincs olyan ragyogás, mint New York-ban. Már november végén megérkeznek Kanadából a fák, és egyszerre fenyőillat tölti be a várost. A Park Avenue fáit elrejtik, helyettük hatalmas hálóval összefogott földlabdával együtt fenyőket telepítenek. A villanyoszlopokra piros bársony masnikat aggatnak, s mikor az 57. utca és az ötödik sugárút kereszteződésében kigyullad a Tiffany csillag, s erre, mint egy titkos jelre, a házakra is fenyőgirland és színes égők kerülnek. A kb. 8 emelet magasságú mindenki karácsonyfáját a Rockefeller Center előtt állítják fel, hatalmas műsor kíséretében, amiben nagy megtisz-telés szerepeim. A manhattaniak már legalább szeptemberben igyekeznek belépőt szerezni a Szent Patrick kated-rálisba. ahol háromezer ember hallgatja az éjféli misét, a végén ismeretlenek kézen fogják egymást, énekelnek, köszöntőt mondanak. Van „éneklő" karácsonyfa a világ népeinek dalaival, baráti, családi program a „kirakatvásár-lás", amihez nem kell pénz, csak a különleges dekorációk fölötti álmélkodás. A túlköltekezést ekkor a városlakók feleslegesnek tartják, mert Karácsony másnapján kezdődik a nagy kiárusítás, így az emberek nem ajándékokat cserélnek, hanem vásárolnak, az eredeti ár feléért, harmadáért.
Büki Erzsébet
Karácsony a mormonoknál
Ma már nem a többnejűség, és nem a hosszú szakáll illetve a kalap jellemzi őket, hanem az, hogy talán közöttük élnek a világ legidősebb emberei, ami életmódjukból kifolyólag nem is lehet csoda. Vallásuk az egyik legfiatalabb vallás, hiszen nincs még kétszáz éve, hogy Joseph Smith elmondta különös álmait egy új keresztény vallásról, s egy puritán életmódról, a munka fontosságáról, nemességéről, a család mindenekfelettiségéről szóló eszméket kezdett terjeszteni. Templomaik a mai szemmel nézve nem azok, hiszen az imaház utolsó padsorai mögött ott a kosárpálya, a tornaterem, az óvodának is beillő gyermekjátszó, és a vasárnapi iskola termei, közősségi ház ez, amely minden funkciójával gondoskodik arról, amit a vallási közösség tagjai is hisznek, és fontosnak tartanak, a 250-300 lelket számláló közösségben mindenki egyformán fontos, és senki nem veszhet el. Nem isznak kávét, alkoholt, és nem dohányoznak, és étkezési szokásaikban is kerülik a szélsőségeket. Náluk a karácsony is az összetartozás ünnepe. December 24-én összeül a család, és együtt fogyasztják el a sok finomságokból álló vacsorát, amely a húsféleségeken kívül természetesen sok zöldséget és gyü-
mölcsöt is tartalmaz. Az asztalon pástétommal díszített pulyka körettel, majd aszalt gyümölcsökkel, különféle, fahéjjal, csokoládéval, gyömbérrel ízesítet gyümölcskenyér díszeleg. A taffy az elmaradhatatlan karácsonyi édesség a gyermekek közreműködésével készül. Ez nem más, mint egy karamellszerű, mézes cukoijca. Egy kevéske vízben megfőzik a cukrot, a vizet mézzel ízesítik, kis ecetet tesznek bele. s amikor elkészül, kihúzzák jó hosszúra. Ha megdermed, darabokra vágják, van, akik tálon kínálja, de van, aki csomagocskákba rejti, s szeretteinek is kedveskedik vele. A mormonoknál a Mikulás december 24-én érkezik, kis zoknikba rejti édes ajándékait, a nagyobbakat mellé teszi. Az igazi ajándékozás december 25-én reggel kezdődik. A családtagok a fa alá hordják ajándékaikat, s aztán kezdődik az ajándékbontás. Az emberek a mormonok lakta vidékeken önállóan élnek, nem szokás a többgenerációs együttlakás, de az ünnepekre a család legidősebb lányánál összejön a család. A begyújtott kandallókban ég a tűz, a nagyanyák a pianínókhoz ülnek, s belekezdenek azokba a zsoltárokba, amelyeket a mormon déd- és ükapák is énekeltek.
1997. < iec ember 19. KANIZSA - TZvuUvhu, 47
KÉRDÉSEK JÉZUSRÓL ÉS A BIBLIÁRÓL
Jézus születése
A názáreti Jézus Krisztus a kereszténység megalapítója, a próféták által jövendölt Megváltó. A palesztinai zsidó férfi életrajzának fő forrása a nagy evangélium.-Eszerint Jézus születését Gábriel arkangyal adta hírül Máriának, József jegyesének. Mária még egybekelésük előtt, a Szentlélektől foganta a gyermeket, akit Betlehemben hozott világra. Jézus harminc évesen kezdett tanítani Galileában. Itt csatlakoztak hozzá tanítványai - közülük választotta ki a tizenkét apostolt.
Mikor született?
Nem a 0. esztendőben, hanem hét évvel korábban, Heródes király idején (az uralkodó Kr. e. 4-ben halt meg). Akkor született a betlehemi csillag - az evangélium szerint a napkeleti bölcsek fényes égi jelenségre figyeltek föl: a csillagászok úgy vélik, a Jupiter és a Szaturnusz találkozott (lentről nézve egymás mellé értek). Utóbb kiszámították, hogy ez következett be Kr. e. 7-ben.
Miért karácsonykor ünnepeljük a születését?
Születésének napjáról nem szól pontosan az írás: az egyház csak 336-ban jelölte meg december 25-ét, mint Jézus világrajöttének napját.
Milyen házban élt?
Az emberek döngölt agyagtéglából készült, ablaktalan házakban laktak. Alapterületük mintegy 20-30 négyzetméter. Az épület négy sarkát faoszloppal, általában cédrussal erősítették meg, amely sűrű erdőkben nőtte be a Golán-fennsíkot. A ház: voltaképpen egyetlen szoba. Lakói idejük nagy részét a szabadban, érdekes módon a tetőn töltötték, ahová lépcsőn vagy létrán lehetett feljutni. Nyáron a dél körüli rekkenő hőség, télen a hideg és a hó elől bemenekült a család. A tűzhely füstje a tetőbe vágott lyukon távozott. Törvény írta elő, hogy a tetőteraszt korláttal kell körbevenni, nehogy leessen valaki. Esténként korlátra könyökölve beszélgettek az arra járókkal.
Mit evett?
A Biblia említést tesz búzáról, árpáról, szőlőről, fügéről, gránátalmáról és olívabogyóról. Fő tápláléknak a kenyér számított. A kerek cipók átmérője 40 centi lehetett. Két nagyobb étkezés között pirított gabonamagvakkal csillapították éhségüket. A saláta és a mustármag még vadon nőtt.
Termesztettek azonban lencsét, babot, hagymát, fokhagymát és uborkát. Szinte mindenki hordott magával friss vagy szárított datolyát a ruha ráncában. A bárányos kecskehús nagyon sokba került. Marha- és borjúhús kizárólag gazdagok asztalára került. A Tóra egyértelműen tiltja a sertéshúst, feltehetően azért, mert a sertés nem kérődző, nem lehet elég tisztán tartani. A húst egyszerűen sütve vagy pácolva kedvelték. A korabeli konyha legfontosabb fűszerei: koriander, kömény, kapor és szezámmag.
Mit ivott?
Mindenki a mélyre ásott ciszternákból húzott vizet itta. Híres a környék bora, hatalmas amforákban (méter magas, kétfülű, lefelé keskenyedő edények). Itáliába is szállították. Tejről a háznál tartott kecske, juh vagy tehén gondoskodott.
Megnősült-e Jézus?
A Bibliában nincs nyoma, hogy Jézusnak felesége lett volna. Szinte biztos azonban, hogy gyengéd érzelmek fűzték Mária Magdolnához, aki a kereszt alatt állt Jézus halálakor, sőt, látta a feltámadást is.
Zseni volt?
Jézus már 12 éves korában betéve tudta a szent szövegeket. Máriával és Józseffel egyszer Jeruzsálembe ment, s hirtelen eltűnt. Szülei három nap múlva akadtak rá egy templomban, ahol éppen a tanítói hallgatta, majd pedig megvitatta vele nézeteit.
Milyen volt fiatalemberként?
Jézus életéről - 12 és 30 éves kora között - nem tudni semmit.
Milyen nyelven beszélt?
Az Újszövetség görögül íródott (a Római Birodalom keleti felének nyelvén). Jézus arameus nyelven beszélt: három passzus van a Bibliában, amelyek ezt igazolták. Márk szerint Jézus, amikor egy süketnémát gyógyított, így szólt: „effata"! Vagyis „nyílj ki, tárulj ki"! Az arameus köznyelvnek számított Izraelben, héberül csak tudósok és papok beszéltek.
Tudott-e olvasni?
Jézus tanároknál ismerte meg a szent szövegeket, betéve tudta őket. Az írásokat tíz méter hosz-szú papírusztekercseken olvashatta, amelyek a sok forgatástól hamar elhasználódtak. Az írott szö-
vegeket így ritkán vették elő, templomokban, külön könyvtárakban őrizték őket. Tekercstöredékeket - feltehetően Jézus korából - a második világháború után találtak a Holt-tenger mellett egy barlangban.
Tudott-e írni?
János evangélista beszámol róla: Jézus a templomban tanított, amikor egy asszonyt hoztak elébe, akit házasságtörésen értek. A mózesi törvények értelmében az asszonyt halálra kellett volna kövezni. Jézus lehajolt, ujjával a porba írt valamit, majd felegyenesedett: „az vesse rá az első követ, aki maga is bűntelen!" Majd újra lehajolt, és folytatta az írást.
Mikor halt meg?
A nők átlagéletkora 30 év volt, a férfiaké ennél is kevesebb. Jézus tehát már nem számított ifjúnak, amikor meghalt. (Általában tífusz, diftéria, kiütéses tífusz, malária szedte áldozatait.) A halálbüntetést ritkán alkalmazták. A zsidó törvénykezés szerint legalább két szemtanúnak kellett terhelő vallomást tennie. A bíróság 71 főből állt (azért a páratlan szám, hogy elkerüljék a szavazategyenlőséget). Ha valamennyien a halálbüntetésre voksoltak, a bűnösséget kimondó ítéletet megsemmisítették- Feltétlenül el akarták kerülni ugyanis a lincselés törvényesítését. Ezért inkább a lehetséges bűnöst is futni hagyták.
Voltak-e testvérei?
Fivérei voltak. Az Újszövetség unokaöccsként beszél róluk.
Mit gondolt a házasságról?
Minden férfi ellökheti asszonyát, ha kifogása van ellene (mózesi törvények). Vagyis: ha az asz-szony nem jól főzött, férje jogosan elválhatott tőle. Jézus a házasságtörést válóoknak tartotta, bár hozzátette: amit Isten egybefűzött, ember szét ne válassza.
Mi volt az első csodája?
Jézus kétéves korában érkezett családjával Egyiptomba. Egy búzatáblánál felemelt néhány kalászt, és elrágta a magvakat. Az evangélium szerint a rá következő évben annyival több véka búza termett a táblában, mint ahány gabonaszemet Jézus elrágcsált.
Hogyan öltözködött?
A kor szokásainak megfelelően, alsóruhája nyaknál kivágott, ujjatlan ing. Térdig ért, lenből vagy bőrből készült. E fölött bokáig ért, durvaszövésfl gyapjúátvetőt
hordott, amit éjjel takarónak használt. Lábára sarut kötött.
Dolgozott-e Jézus?
Nyilvános fellépéséig. 30 éves koráig ácsként dolgozott Názáretben. A hét. hat napját ezért zsámolyon ülve töltötte. Szerszámai: szekerce, fűrész, fakalapács, gyalu, kézifúró és homokkő (smirgli-zéshez). Ekéket, cséphadarókat, vasvillanyeleket, valamint padokat, asztalokat, ágyakat, ládákat és kocsiderekakat készített. Maga járt munkáért készülő házakhoz, középületekhez.
Mennyit utazott?
Amikor prédikált és csodákat tett, bejárta egész Galileát. Az utak valójában keskeny, rosszul karbantartott ösvények voltak, karavánok haladtak rajtuk csoportokba verődve, az útonállóktól való félelmükben. Az emberek csak a reggeli és esti hűvösben mozdultak, ezért naponta átlagosan tíz kilométert haladtak. Jézus összesen 3-4 ezer kilométert vándorolhatott.
Miért árulta el Júdás?
Júdás, mielőtt Jézushoz csatlakozott, fegyverekkel harcolt a római hódító ellen. Azt szerette volna, hogy Jézus véres felkelést szervezzen a rómaiak kiűzésére. Ám Jézus irtózott az erőszaktól, emiatt Júdás becsapottnak érezte magát - és ezért a hatóság kezére adta.
Miért nem volt nő-a tanítványai között?
A vándorlás megerőltető. Jézus ezért nem támogatta, hogy asszonyok, főként gyerekesek, vele tartsanak. Tanítványainak azt mondta: „Ne vigyetek magatokkal mást az. útra, csak egy botot -se kenyerei, se tarisznyát, se pénzt. Egyetlen luxusként csupán szandált engedélyezett, hogy megvédje talpát a tüskéktől.
Volt-e pénze?
Amikor mesteremberként dolgozott, igen. Miután vándorprédikátor lett. alamizsnákból tartotta fenn magát. A legtöbb ember Jézus korában nem látott pénzt. Az ügyletek ötödét bonyolították csak ily módon, jobbára cserekereskedelem divatozott. A háziasszonyok a piacon vörös- vagy sárgaréz római sestertiusszal fizettek. Gyakran annyira elhasználódtak az érmek, hogy a vésett jeleknek csak a körvonalait lehetett kivenni. A pénzdarabok savanykás szagot árasztottak a rozsdától és az izzadságtól. Egy sestertius körülbelül egy gramm ezüstöt ért. Ezüstpénzzej csak gazdagok rendelkeztek, vagy azok, akik a templom számára beszerezték az áldozati állatokat. A leggazdagabbak „bankjegyekkel" fizettek: a tenyérnyi, fakeretes viasztáblák nagyon praktikusnak bizonyultak, a feljegyzéseket idővel letörölték, és a táblácska újra használható lett.
r y-
7. december Itt.
Ünnepváró d re k g k ili 6 k
Karácsony előtt minden gyermek lázasan készülődik az ünnepre, maguk készítette ajándékaikkal szeretnék meglepni szüleiket, testvéreiket. Néhány tippel szeretnénk segíteni az ajándékkészítésben benneteket.
Piros almából aranyos figurát készíthettek egy mákgubó segítségével. Ha ez utóbbi nem akad, lehet a figura feje pingponglabda is. Kezét fenyó\'tobozból, gombjait szegfűszegből készítsétek. A nyakába kötött szalaggal még kedvesebbé varázsol" hatjátok. A szobátokba magatok is készíthettek egy csupasz ágból ünnepváró ékességet. Állítsátok vázába, ágaira tehettek alufóliával bevont diót, pattogatottkukori-ca-füzért, apró fadíszeket, amelyek nem kellenek a karácsonyfára, kicsiny papírból készített télapófejeket, díszpapírba csomagolt gyufásskatulyát. Némi zöld gyurmából karácsonyfát mintázhattok, testébe színes gyöngyöket, dióbelet nyomkodhattok. Celofánba csomagolva eldughatjátok az ünnepig. Aranyszínű ajándékcsomagoló szalagra cukrokat köthettek f>-«s centire egymástól, s máris kész a karácsonyi füzér, amelyet a függönyre tehettek.
-/ ^ " KANIZSA - TCanácáOHtf, 49
199?. december 19.
EGY DAL, AMELY MEGHÓDÍTOTTA A VILÁGOT
SZINTE MINDEN NYELVEN ÉNEKELT KARÁCSONYI ENEK
A „STILLE NACHT"
Karácsonyestkor kis fények gyúlnak a díszes karácsonyfákon. Itt is, ott is felhangzik a Stille Nacht ismert dallama, amelyet a Földön milliók énekelnek. Az Osztrák-Alpok ősi falvában, Oberndorfban 1818-ban hangzott fel először, s nagy karriert futott be. Generációk követték egymást és a Stille Nacht máig az advent, a karácsony szerves része lett. Szinte minden nyelven énekelik, de ritkán emlékeznek meg szerzőikről, az országról, ahol alkották.
A Salzach folyó menti Obernclorf autóval félórányira van Salzburgtól, Mozart szülővárosától, a nyarankénti salzburgi zenei fesztiválok helyszínétől. Súlyos építésű, kétemeletes házai ékes oromzatukkal, festett külsejükkel régi hajóstelepülésről tanúskodnak. Lakói a sót a halleni bányákból Bécsig és tovább szállították a folyón lefelé.
Tetőket és hegycsúcsokat most befedi a hó. A salzburgi táj és a szomszédos bajor vidék csillogó fehér áhítattal pompázik. Oberndorfból különös varázs sugárzik szét, mely az utóbbi százhetven évben az egész világon elragadja az embereket. Salzach-hajósok Szent Nikoláról elnevezett obernclorfi templomában csendült fel első ízben a Stille Nacht-dal.
Egy kép a múltból: 1818-as esztendő szentestéje. Hóeséses, téli éjszakán a Szent Nikola karácsonyi miséjére mennek a földműves, hajós polgárok. A régi orgona éppen a napokban mondta fel a szolgálatot. De a fiatal, katolikus segédlelkész, Josef Mohr és jóbarátja, a szomszédos Arnsdorf kántortanítója. Franz Xavér Gruber segíteni tudtak a gondon. Gitárt hoztak, és a világi hangszer akkordjaival kísérve hangzik fel először az ének: Stille Nacht, heilige Nacht. A hívek feszült figyelemmel hallgatják Mohr leikész népi ihletésű versét s a szívhez szóló melódiát, amit
Gruber e szent estére komponált hozzá. Karácsonyi miséjük szebbé tételére, szükségmegoldásként szerezték közösen ezt a dalt. Örültek, hogy tetszett a templomi hallgatóknak. Azon az estén, az átszellemült pillanatban a résztvevők egyikének sem lehetett fogalma arról a népeket összekötő, világméretű sikerről, amit ez az ének majd elnyer.
Joseph Mohr (1792-1848) Salzburgban született. Apja katona, volt, muskétás, püspöki szolgálatban. Anyja költőnő. Gyermekkorától papi pályára szánták. i815-ben szentelték pappá a Salzburgi Dómban. Először káplán papként vándoréletet kezdett. Lelkipásztori pályafutása, költői tehetsége Oberndorfba helyezésével bontakozott ki. Ezen a barátságos vidéken mutatkozott meg először tevékeny lénye.
Mohr bizalmas barátai közé tartozott a kántortanító, Franz Xavér Gruber (1787-1863), aki a szomszédos Arnsdorf községben tanított és kántorizált és Oberndorfban is ellátta az orgonista szolgálatot. Több misét és dalt komponált, de a világ máig legkedvesebb karácsonyi dalát ennek a jóbaráti kapcsolatnak is köszönhetjük.
Számos legenda szól a legszebb karácsonyi dal históriájáról. A szeretetreméltó szerzőpáros, Mohr és Gruber megajándékozták az egész világot egy maradandó dallal („einfache Komposition...") az „egyszerű szerzeménnyel", mellyel örökszépet alkottak. A karácsony Jézus Krisztus születésének emlékünnepe. A karácsonyesti karácsony faállítás hagyományos ajándékozási alkalom. Aki teheti, a családja körében tölti ezt a családias ünnepet. A fenyőfákkal és betlehemi jászlakkal díszített katolikus templomokban december 24. éjjelén hagyományosan éjféli misét tartanak.
Az Alpok országa régi karácsonya, a Stille Nacht-dal, a megbékélés angyali üzenete ma is a szívekben visszhangzik. A mienkben is.
Dr. Domonkos János
csendes ej
Csendes éj, szentséges éj!
Mindenek nyugta mély;
Nincs fenn más csak a
szent szüle-pár
Drága kisdedük álmainál,
Szent Fiú, aludjál,
Szent Fiú, aludjál!
Csendes éj, szentséges éj!
Angyalok liangja kél;
Halld a mennyei
halleiuját,
Szertezengi e drága
szavát:
Krisztus megszabadít,
Krisztus megszabadít!
Csendes éj, szentséges éj, Szív örülj, higgy, remélj! Isten szent Fia hinti
reád.
Ajka vigasztaló mosolyát! Krisztus megszületett, Krisztus megszületett!
50 ( KANIZSA - T^nácuuuf, 1997. december 19.


LEVESEK
PEZSGŐS BORLEVES
Hozzávalók: 4 dl félédes pezsgő, 4 dl felédes bor, 5 dl víz, 4 tojás, 4 szem szegfűszeg, 1 teáskanál reszelt citromhéj, 1-2 evőkanál cukor.
A borból 2 decil félreteszünk, a többit elkeverjük a> vízzel és a pezsgővel, beledobjuk a reszelt citromhéjat, a szegfűszeget és 5 percig forraljuk. A kemény habbá vert tojásfehérjét habzsákba töltjük, csillagokat nyomunk belőle, és a levesben kifőzzük, szűrővel kiemeljük. A tojássárgákat habosra keverjük a cukorral, felöntjük a félretett borral. Ezt a keveréket tálalás előtt adjuk a leveshez, amikor már csak átmelegítjük, de nem forraljuk. A levest csészékbe merjük, tetejükre habcsillagocskákat teszünk, reszelt citromhéjjal díszíthetjük. Hidegen-melegen egyaránt pikáns.
TORMALEVES
Hozzávalók: 12 dkg reszelt torma, f dkg liszt, 3 dl tejföl, X dkg cukor, 1 evőkanál ecet, só.
A reszelt tormát 1.2 liter forrásban levő vízbe tesszük, és kb. 5 percig főzzük. A lisztből a tejföllel habarást készítünk, besűrítjük vele a levest. Sóval, cukorral, ecettel ízesítjük. (Kerüljük az alumínium edény használatát, mert elszíneződik benne a leves.)
LENCSEKRÉMLEVES
Hozzávalók: 20 dkg lencse. 1 fej hagyma, 10 dkg sárgarépa, fi dkg vaj, 5 dkg liszt, 1 dl tej, 2 dl tejszín, só.
Az előző nap beáztatott lencsét hideg, sós vízben feltesszük főni az egészben hagyott hagymával és sárgarépával. Amikor a lencse megpuhult, a hagymát és a répát eltávolítjuk. A lencsét áttörjük, és újra felforraljuk. A vajból és a lisztből zsemleszínű rántást készítünk, ezzel besűrítjük a levest, hozzáadjuk a tejet, a tejszínt, és 4-5 percig forraljuk.
FŐÉTELEK
GESZTENYÉVEL TÖLTÖTT PULYKA
Hozzávalók: kb. 3,5 kg-os pulyka. 20-20 dkg gesztenye, sertéshús és füstölt szalonna. 8 dkg vaj, 4 tojás, 2 dl tejszín, őrölt bors, szerecsendió, só, 2 dl olaj. A megtisztított gesztenyét vajban megpároljuk és kihűtjük, majd sovány sertéshússal együtt megdaráljuk. Sóval, borssal, szerecsendióval fűszerezzük, beletesszük a tojást, a tejszint, és jól összedolgozzuk. A pulykát kívül-belül megsózzuk, a mellét vékony szalonnacsíkokkal megtűzdeljük, é.s a gesztenyés töltelékkel megtöltjük, a belsejét. Sütő-tepsibe tesszük, forró olajjal leönt-jük, gyakran locsolgatva pirosra sütjük. Sütési ideje kb. 3 óra. Sütés közben mindig kevés vizet öntünk alá. Amikor megsült, rövid ideig pihentetjük, majd feldaraboljuk. Sült burgonyával, szilvabefőttel tálaljuk.
KÁPOSZTÁS KACSASÜLT
Hozzávalók: 1,5 kg-os pecsenyekacsa, 80 dkg savanyú káposzta. 2 fej hagynia. 10 dkg császárszalonna. 15 dkg füstölt kolbász, 2 dl fehérbor. 1 csokor petrezselyem, 4-5 evőkanál olaj, só.
A kacsát negyedekre vágjuk, megsózzuk, és kevés forró olajban elősütjük. A visszamaradt olajba beletesszük a kimosott káposztát, a szeletelt vöröshagymát é.s a szalonnát. Megsózzuk, és annyi vizet öntünk alá, hogy ellepje. Rátesszük az plő-sütott kacsát, é.s fedő alatt pároljuk. Amikor a kacsa félig megpuhult, ráöntjük a bort, rátesszük a füstölt kolbászt, és együtt puhára pároljuk. Végül kivesszük a kacsát, és a visszamaradt káposztaalap levét el-főzzük. Tálaláskor a húsokat a káposzta tetejére helyezzük, és petrezselyemmel megszóljuk.
VENDÉGVÁRÓ BORJÚSZEGY
Hozzávalók: 1 kg borjúszegy. 20 dkg finommetélt, 15 dkg gomba. 10 dkg sonka. 6 dkg vaj. 8 dkg sajt, 2 tojás, 4 evőkanál olaj, őrölt bors, só.
A tésztát sós vízben kifőzzük, leszűrjük, lecsepegtetjük. A gombát vékony szeletekre vágjuk, és 3 dkg vajban megpirítjuk, A sonkát is vékony csíkokra vágjuk. A tésztát a maradék felolvasztott vajra tesszük, hozzáadjuk a gombát, a sonkát, a reszelt sajtot és a tojásokat. Sóval, borssal ízesítjük, és jól összekeverjük. A töltésre előkészített, felszúrt • borjúszegybe töltjük, a nyílást hústűvel lezárjuk. Megsózzuk, tepsibe tesszük, olajjal leöntjük, és sütőben, gyakran locsolgatva megsütjük. 15-20 percig pihentetjük, majd felszeleteljük. Sült burgonyával és vajas zöldborsóval tálaljuk.
ROPOGÓS MALACSÜLT
Hozzávalók: 1.5 kg bőrös malachús, 10 dkg zsír, 12 dkg füstölt szalonna, 3 dl sör. majoránna, só.
A húst alaposan megmossuk, lecsur-$ it|uk is szárazra töröljük A bőrös oldalára fektetve a húst megsózzuk, meghintjük majoránnával. Fél óráig állni hagyjuk, hogy a só és a fűszer jól átjárja. (A bőrt nem szabad megsózni!) A bőrös felületet hideg zsírral bekenjük, és közepes hőmérsékletű sütőben megsütjük. Közben sörbe mártott szalonnával gyakran kenegetjük, hogy a bőre szép pirosra süljön. Köretként párolt boros vagy pezsgős káposztát kínálunk hozzá,
HABOS-KREMES SÜTEMÉNYEK
CITROMOS TÚRÓTORTA
Flozzávalók: 20 dkg tehéntúró. 20 dkg liszt, 20 dkg porcukor. 2 tojás. 1.5 dkg sütőpor. 2-3 evőkanál tej. 1 citrom reszelt héja, 2 dkg vaj, 1 csomag vaiüliáscukor. 2 dl tejszínhab, só. A túrót a cukorral jól elkeverjük, egyenként hozzáadjuk a tojásokat, apránként beletesszük a lisztet. A tejbe keverjük a sütőport, a sót, a reszelt citromhéj felét és végül a túrós masszával Összedolgozzuk. Egy kivajazott, lisztezett, kerek tortaformába simítjuk a krémet, előmelegített sütőben 180 Celsius-fokon 35-40 percig sütjük. Kihűlés után kivesszük a sütőformából, vaníli-áseukorral meghintjük és a maradék citromhéjjal díszítjük a tetejét, majd tortaszerűen felszeleteljük. Tálaláskor tejszínhabbal kínálhatjuk.
NARANCSTORTA
Hozzávalók: 4 tojás. 20 dkg finom kristálycukor. 10 dkg vaj/margarin. 2 narancs, 3 ek. narancsdzsem. 15 dkg durvára vágqtt mandula. 20 dkg sima liszt, 1 tasak\'sütőpor, vaj a formához. 15 dkg poreukor, 2-3 ek. citromlé.
A tojást és a cukrot könnyű habbá verjük fel A v ijit/man, irint megolvasztjuk, hűlni hagyjuk. A narancsokat megmossuk, egy fél narancs héját lereszeljük, a többit meghámozzuk, A narancshúst kis darabokra vágjuk, és hozzáadjuk a tojáskeverékhez. Belekeverjük a dzsemet. 10 dkg durvára vágott mandulát és a reszelt narancshéjat. A lisztet és a sütőport óvatosan l>eleke-verjiik, Végül hozzáadjuk a megolvasztott, hűtött vajat. Egy 24 cm átmérőjű sütőformát kivi) izünk, beleöntjük a tésztát, és 175 fokon (gázsütő 2. fokozat) 50-60 percig sütjük, Tűpróbával ellenőrizzük, hogy megsült-e. Hagyjuk kihűlni.
Közben elkészítjük a cu-kormázat. A
JKIIVllkl ot
összekeverjük .uuiyi citromlével, hogy folyékony masszát kapjunk. A kihűlt tortára Öntjük, és megszórjuk á maradék mandulával.
GYÜMÖLCSHABOS MOGYORÓTORTA
Hozzávalók: 6 tojás, 15 dkg cukor, 20 ílkg őrölt mogyoró. 1 teáskanál sütőpor, fél teáskanál fahéj. 3 zsela-tinlap, 3 evőkanál áfonya- vagy más savanykás lekvár, 6 dl tejszín, 5 dkg darabolt mogyoró, 2 evőkanál kakaó.
4 tojást .szétválasztunk. 2 egész tojást és 4 tojássáigáját 12,5 dkg cukorral kremcsre keverünk. A tojásfehérjét kemény habbá verjük. Az őrölt mogyorót, a sütőport, a fahéjat elkeverjük, é.s li habbal együtt a tojássárgájás klembe forgatjuk. Egy 26 cm átmérőjű, sütőpa-pÚTal kibélelt, kipattintható tortafonná-ba simítjuk a masszát. Előmelegíten sütőiben, közepes hőmérsékleten kb. 35 perc alatt készre sütjük, majd kihűlni hagyjuk. A zselatint beáztatjuk. 3 dl tejszínt kemény habbá verünk, és óvatosan belekeverjük a lekvárt. A kinyomkodott zselatint lássd tűzön felolvasztjuk, és a habba keverjük. A torta-lonnat kipattintjuk, és a piskótát vízszintesen kettévágjuk. .1/ ;ilsó részt .i visszazárt tortaformában hagyjuk. A gyümölcsös tejszínhabot rákenjük, lefedjük a másik tortalappal, és egy órára hidegre tesszük. A feldarabolt mogyorót megpirítjuk, 3 dl tejszínt 2,5 dkg cukorral kemény habbá verünk, és bevonjuk vele a tortát. A torta oldalát megszórjuk a pirított niogyoródarab-kákkal. Villával barázdákat karcolunk a habra, majd gazdagon megszórjuk kakaóporral.
MI KERÜLJÖN AZ ÜNNEPI ASZTALRA?
1997. december 19. KANIZSA - TZvuuMuy 51

APROSUTI-RECEPTEK
VANÍLIÁS KOSZORÚ
Hozzávalók: 17 dkg liszt, 17 dkg vaníliás porcukor, 14 dkg vaj, 7 dkg mandula, 1 tojásfehérje.
Az átszitált liszthez 10 dkg vaníliás porcukrot szórunk és hozzátesszük a lágy vajat. Gyúródeszkán a tésztát jól kidolgozzuk, majd letakarva, hűvös helyen kb. 30 percig pihentetjük. Közben a bőrétől megtisztított mandulát apróra vágjuk és a maradék 7 dkg cukorral összekeverjük. A tésztát késpenge vastagságúra kinyújtjuk és recés fánk-kiszúróval kiszúrjuk. A kerek lapocskák közepét kisebb kiszúróval kiszúrjuk és így koszorú formát kapunk. A tésztát tojásfehérjével megkenjük, majd meghintjük a cukros mandulával. Szép világossárgára sütjük.
MÁGNÁS DIÓSPITE
Hozzávalók: 4 tojás, 10 dkg cukor, 25 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 4 dl méz, 5 g fahéj, 2 g szegfűszeg, 3 dkg vaj, 10 dkg dió.
A tojásokat mély tálba ütjük, hozzáadjuk a cukrot és habosra kikeverjük. Ezután belekeverjük a lisztet, a sütőport és a langyos mézet. Őrölt fahéjjal. 3-4 szem tört szegfűszeggel ízesítjük, kb. 20-25 percig keverjük. A formázott mézesdarabokra vajjal kikent tepsibe rakjuk, tetejüket apróra vágott dióval vagy mandulával megszórjuk és kisütjük.
GESZTENYEKOCKA
Hozzávalók: 4 tojás, 8 dkg kristálycukor, 8 dkg csokoládé, 8 dkg mandula, 2 dkg vaj, 12 dkg baracklekvár, 15 dkg gesztenyemassza, 6 dkg porcukor, 0,3 dl rum, 1 dl csokoládémáz.
A tojások sárgáját a cukorral jól elkeverjük, hozzáadjuk a puhított csokoládét, a darált mandulát. Végül lazán belekeverjük a tojásfehérjéből vert kemény habot. A sütőtepsit vajjal kikenjük, liszttel kihintjük, a masszát beleöntjük és vékonyra elkenjük. Középmeleg sütőben megsütjük, ha kihűlt, baracklekvárral megkenjük. A gesztenyemasszát porcukorral
és rummal jól összegyúrjuk, egyenletesen a tészta tetejére kenjük. Végül csokoládémázzal bevortjuk. Kockára vágva kínáljuk.
MOGYORÓS BORSZELETKÉK
Hozzávalók: 14 dkg liszt, 14 dkg cukor, 1/2 citrom, 5 db szegfűszeg, 5 g őrölt fahéj, 1 dl fehérbor, 12 dkg mogyoró.
A lisztből, cukorból, a citrom reszelt héjából, tört szegfűszegből és őrölt fahéjból, kevés fehérbor hozzáadásával kemény tésztát gyúrunk. Vékonyra kinyújtjuk és kerek szaggatóval korongokat szúrunk. Megkenjük cukros vízzel (hogy fényes legyen), majd durvára vágott mogyoróval megszórjuk és közepes hőmérsékletű sütőben megsütjük.
ÖRDÖGGOLYÓCSKÁK
Hozzávalók: 20 dkg kockacukor, 2 narancs héja, 15 dkg mogyoró, 15 dkg cukrozott gyümölcs, 10 dkg reszelt csokoládé.
A kockacukrot narancshéjon darabonként ledörzsöljük. Beletesszük egy edénybe és kb. 1 dl vizet ráöntve, sűrű sziruppá főzzük. Annyi őrölt mogyorót keverünk bele, hogy sűrű, pépszerű anyagot kapjunk. A vegyes cukrozott gyümölcsöt apró , kockákra vágjuk, majd ezt is belekeverjük. Amikor kihűlt, kisebb golyókat formázunk belőle és mindegyiket reszelt csokoládéba hengergetjük.
MENNYEI SZILVA
Hozzávalók: 35-40 db aszalt szilva, 10 dkg dióbél, 3 tojásfehérje, 12 dkg porcukor, 10Í dkg csokoládé, 2 dkg vaj, 2 dkg liszt.
Az aszalt szilvát puhára főzzük. Magját eltávolítjuk, és helyébe diógerezdeket teszünk. A tojásfehérjéből kemény habot verünk, amelyhez még hozzákeverjük a porcukrot és a reszelt csokoládét. Egy sütőlemezt vajjal vékonyan kikenünk és liszttel megszórjuk. A töltött szilvaszemeket villára szúrva a habba mártjuk, és nem nagyon közel egymáshoz a sütőlemezre helyezzük. Takaréklángon inkább szárítjuk, mint sütjük, úgy, hogy belül kissé lágy maradjon.
ANANASZBOLE
Hozzávalók: 1 nagy doboz ananászkonzerv (daraholt), 4 evőkanál cukor, 1 üveg édes pezsgő.
Az ananászkonzervet egy nagy üvegtálba öntjük, belekeverjük a cukrot és letakarva 1-2 órát állni hagyjuk. Beleöntjük a pezsgőt, összekeverjük, és ismét állni hagyjuk egy órát. Tálaláskor jégkockát adjunk hozzá.
PUNCS
Hozzávalók: 20 dkg cukor, 8 citrom leve, 1,5 liter forró tea, 0,5 dl rizspálinka (vagy rum).
A cukorba belecsavarjuk a citromok levét, ráöntjük a forró teát és a pálinkát. Poharakba töltjük, és piskótát kínálunk hozzá.
NARANCSLIKÖR
Hozzávalók 1 literhez: 1 narancs, 44 szem pörkölt kávé, 44 kockacukor, 2 rúd vanília, 1 üveg (7 dl) natúr vodka.
A narancsot megmossuk, és kör tőtűvel vagy vastag stoppolótű-vel 44 lyukat fúrunk a héjába. A narancsot lezárható üvegedénybe tesszük, hozzáadjuk a kávészemeket, a kockacukrot és a vaníliarudat. Ráöntjük a natúr vodkát, és légmentesen lezárjuk. Az első napon néhányszor megkeverjük, hogy a cukor elolvadjon. 44 napig állni hagyjuk, fiogy letisztuljon. A likőrt leszűrjük, és fogyaszthatjuk.
CITROMSORBET
Hozzávalóik: 8 citrom, 2 tojásfehérje, 8 dkg cukor, citromlikőr, aszalt vagy cukrozott gyümölcs.
Elkészítés: A cukrot 4 ek. vízzel kevergetve felforraljuk, és sűrű sziruppá főzzük. A citromot alaposan megmossuk, majd négyrészt vágva a húsát kiska-nállal kiszedjük, turmixgépben pépesítjük. A tojásfehérjékből kemény habot verünk. Az aszalt vagy cukrozott gyümölcsöt apróra vágjuk. A szirupot a citrompürével simára keverjük, majd a tojáshabot óvatosan beleforgatjuk. Tálba töltjük, és legalább hat órára betesszük a mélyhűtőbe. Tálalásnál evőkanállal vagy fagylaltadagolóval gömböket formázunk, és talpas poharakba vagy mély üvegtányérokba rakjuk. Citromlikőrrel meglocsoljuk, és az összevagdalt aszalt vagy cukrozott gyümölccsel megszórjuk.
TERMÉSZETES ÉTELFESTÉKEK
A korszerű gasztronómia elvei szerint tilos a mesterséges ételfestékek alkalmazása, és vissza kell térni a naturális színezékek használatához. Ám nem elég, ha az étel jóízű, hanem küllemében is étvágygerjesztőnek kell lennie. Mi tehát a megoldás? Valószínűleg ismét nagyanyáink sokat emlegető fortélyaihoz kell visszanyúlnunk, fel kell eleveníteni a régi praktikákat.
Ha húslevesünk sápadt, közel sem olyan csábító, mintha sárgásbarnán, teaszerűe\'n csillogna. Kétféleképpen változtathatunk ezen anélkül, hogy ízét befolyásolnánk: a még héjában lévő vöröshagymát kettévágjuk, jól megpirítjuk, majd a levesbe belefőzzük. A másik módszer szerint sárgarépát reszelünk, majd egy kevés olajon megpirítjuk és kevés vízzel felengedjük. Levét néhány perc főzés után a leveshez szűrjük. Akinek kertjében sáfrány nő, azt is használhatja természetes színezőként, de nemcsak az előbbi ételféléhez, hanem a gyúrt tészta sárgításához is.
A csirkék mesterséges táplálá-
sából adódóan a tojássárgájának sokszor nem igazán szép a színe, így az ebből gyúrt házi tészta is sápadt lesz. A sáfrányt használat előtt 1-2 órával áztassuk be, majd 15-20 percen át főzzük. Ki-hűtés után adjuk a nyers tészta anyagához, és jól dolgozzuk el.
Parajjal és petrezselyemmel festhetjük meg a mártásokat. Vágjuk mindkét zöldséget apróra, egészen pépesre és azonnal keverjük - például - a tartármártáshoz.
A gyümölcslevesek szép színének titka, hogy a gyümölcsmennyiség egyötödét meghagyjuk nyersen (nem főzzük meg). Áttörjük, átpasszírozzuk és így keverjük a már kész leveshez.
A természetazonos festés erősíti "a gyümölcs eredeti aromáját, színéi. A paradicsom áttört húsával vagy egy-két kanál paradicsompürével szépen megpirosít-haljuk ételünket. A zöld szín előállításakor jusson eszünkbe a petrezselyem kifacsart leve. és ne feledkezzünk meg a különlegesen intenzív bíborról, a cékláról sem.
52 KANIZSA - 7ZvuU**4Ur 1997. december 19.
Egy
karácsonyi történet
Családi házban nőttem fel, kutyánk azonban sohasem volt. Már felnőtt voltam, amikor kaptam valakitől egy kis kuvaszt, és szüleim megengedték, hogy megtarthassam. A Lady nevet adtam neki. Pici, fehér gombolyag volt, amikor odakerült. A lépcső tetejéről alig tudott lemászni, inkább csak gurult. Hamarosan a család kedvence lett, és valóban én voltam a „gazdi", pedig általában a család férfitagjainak szoktak szótfogadni kutyabarátaink. Édesanyám - aki az utca összes kutyájától tartott - annyira megkedvelte, hogy naponta hozott neki a boltból egy Sport szeletet, szóval teljesen elkényeztette. De így volt ezzel az egész család, azt vettem észre, hogy édesapám is szeretettel gügyög hozzá, mint egy gyerekhez - persze, amikor úgy hitte, senki sem látja. Még a hetvenes éveiben járó nagymamámat is rá tudta venni, hogy hanyagolja miatta a kerti teendőket. Szóval igazi barátunkká vált, úgy sajnáltuk otthon hagyni, mint egy gyereket. Megkötve soha nem volt, maximum pórázon sétáltattuk. Gyorsan eltelt az első fél éve a kicsi Ladynek, aki már nem is volt olyan kicsi. Sőt, az utcáról betérők bizony csak úgy tudtak bejönni, ha előtte lefogtuk, Lady az ösztönének engedve őrizte a házat. Sajnos ez lett a veszte szegénynek, mert még az egy évet sem érhette meg, megmérgezték (később a szövettani vizsgálat kimutatta). Ez már tíz éve, pontosan Karácsony napján történt, akkor hagyta itt a földi életet. Ahogy közeledik az ünnep, egyre többet gondolok rá. Soha nem felejtem értetlen szemeit, amikor görcsöktől kínzottan haldoklott kezemben. Hát ez az én karácsonyi történetem, igaz hogy szomorú, de van benne szeretet, ami egyre kevesebb embertársainkban van meg manapság.
Bencze Ildikó
A MI KARÁCSONYAINK...
LEGKEDVESEBB KARÁCSONYOM
Szinte lehetetlen feladatnak tűnt, mikor nekifogtam kiválasztani karácsonyi emlékeim közül azt, amelyik szívemnek a legkedvesebb. Nem csak azért, mert már most biztosan tudhatom, hogy életem legszebb karácsonyát fogom idén eltölteni, s egy csodálatos ajándékot is immár négy hónapja, hogy megkaptam. Viszont az eddigi karácsonyaimnak is mindig megvolt a maguk különlegessége: az egyiken összevesztem szüleimmel, s ez tette emlékezetessé - a másikon évek hosszú során át vágyott kívánságom teljesült. De előfordult olyan karácsonyom is, melyen mindkettő egyszerre megjelent:
Körülbelül húsz éve lehetett, hogy életem első állatélményével gazdagodtam: egy vendégségben a házigazda macskája ki-pécézett magának - óvodás kis-kölyköt - s egy egész estét az én szórakoztatásommal töltött: nyávogott nekem, hagyta magát farkánál fogva lóbálni, beavatott az egerészés titkaiba, együtt csúsz-tunk-másztunk kanapé, fotel, egyszóval minden alatt. Az az este kihatott egész további életemre is, rettenetesen megszerettem ugyanis a macskákat. A továbbiak logikusan kikövetkeztethetők: legközelebbi karácsonyra egy kismacskát szerettem volna. Kaptam aztán papagájt, hörcsögöt, díszhalakat - minthogy sze-
retem az állatokat, mindnek nagyon örültem. Mégis a nagy vágy... az a macska maradt. Ezt viszont, tekintve, hogy panelházban laktunk, nem kaptam. Tizenhárom éves koromban értem meg annyira, hogy jelentős veszekedéseket tudjak okozni, így aztán karácsonykor, az ajándékok felbontásakor nem hogy örültem volna, inkább csak azt kérdeztem: Miért nem nyávog egyik doboz sem?
Szüleim reagálása elképzelhető, úgyhogy jobbnak láttam lelépni otthonról. Karácsony szentestéjén, a béke és szeretet ünnepén annyira összevesztem édesanyámmal és édesapámmal, hogy elindultam inkább. Hogy hová, magam sem tudtam, csak irány a vakvilág. Meglehetősen nagy hó és szél is volt akkor, úgyhogy nem kellett sokáig mennem, hogy rádöbbenjek, mekkora hibát is követek éppen el. így hát a hideg, a hó, a szél közösen legyőzték bennem a dacot, a sértettséget, s szaporán elindultam hazafelé. Mikor beléptem lépcsőházunkba, egy apró kis fehér foltra lettem figyelmes az egyik sarokban. Amennyire csak bírta, egy két-három hónapos kiscica húzta össze magát ott. A hideg elől menekült be. de látszott rajta, jó ideje kóborolhat. Ösztövér volt, s szinte csak pár deka. De szenvedéseinek emlékei mégsem utáltatták meg benne az emberi
fajt, az első szóra nyávogva futott ugyanis hozzám. - S hogy én közben miket kívántam annak, aki az utcára tette, most inkább nem részletezném... - Gyönyörű kismacska volt, fehér alapon vöröses tigriscsíkos. Azonnal magamhoz szorítottam, s legközelebb már csak akkor engedtem el. mikor lakásunkban meleg tejet adtam neki. Szüleim felé pedig diktátummal se kellett fordulnom: a macska - Cirmi -maradt. S míg a későbbi kutyáim néha nem értettek kiabálásomra sem, ameddig élt, ezt a macskát az egész utca csodálta. Elkísért, ha iskolába mentem, elémjött, mikor hazaértem, s a szokásos cic-cic helyett fütyszó-ra értett. Abból is egy bizonyos dallamra. Ha ezt meghallotta, akárhol volt, akármit csinált - ez alatt nem az egerészést kell érteni, mert azt kihagyta életéből -azonnal rohant hozzám. Életem egyik legszebb karácsonyi ajándéka volt, s szépségét annak köszönhette, hogy nemcsak egy ötperces kis játékot kaptam, hanem egy olyan ajándékot, mely az életemet változtatta meg. Ez a kismacska okozta azt. hogy azóta körülvesznek az állatok, s nélkülük már üresnek érezném az életemet. Nem az ajándékot kellett akkor megköszönnöm -most, utólag az ajándék-számára kell azt mondanom: köszönöm.
Szálában Attila
AZ EN KARÁCSONYOM
Az én karácsonyom fehér, fenyőillatú, békés és boldog. Körülöttem az ünnepekre díszbe öltözik minden, és remény tölti el a lelkeket. Az emberek szívében ott vannak szeretteik; nagyszülők, szülők, testvérek, barátok, és a csendes estén egymásra találnak gondolatban azok is, akik távol rekedtek egymástól. Ott élnek bennünk a zokogó emlékek, a féltett jövő felsejlő pillanatai. Együtt van minden, ami a szívbe fér, s talán még több is. Hit az igazságos világban, ahol a hajléktalanok otthont találnak, ahol megszűnik a munkanélküliség, ahol nincs kizsákmányolás, ahol a fiatalok munkához és lakáshoz jutva családot alapítanak, és vidám gyermekkacaj csal mosolyt az arcokra. Gondo-
lataimban a szeretet körbeöleli a Földet, megszűnik a fájdalom, a szegénység, a gond. Elfelejtődnek olyan fogalmak, amelyektől a karácsonyfa ágai, nem bírva a nagy terhet, meghajlanak. Egy fogalom létezik csak, a humanizmus. Az én karácsonyom békés és tiszta. Bennem él az álom, az a világ, ahol a tanulás, a munka, a család érték. Az én karácsonyom őszinte. Igaz a szeretet, igaz a gondolat, igaz a szó. Hiszek abban, hogy egymásra találnak, akik egymáshoz tartoznak. Hiszek a jóban, hiszek az igazságban, és él bennem a remény, hogy ebben az országban is csendes ünnepként telhetnek a hétköznapok. Az én karácsonyom mindenkinek juttat szeretetet, és jókívánságom mindenkinek szól. Tiszta szívvel kívánok békés és boldog ünnepeket abban a reményben, hogy a béke és boldogság az élet minden napján velünk marad.
Mészáros Bálint
-7- KANIZSA - \'Kvidc^H^ 53
1997. december 19. -<

KARÁCSONYI EMLÉKEK
Emlékszem, amikor még kicsi voltam mindig aludnom kellett délutánonként, és így történt a december 24-ei napon is, csak egy kicsit másképpen, mint máskor. Ugyanis mire felébredtem a nagyszobában várt egy feldíszített karácsonyfa. Nagyon furcsának találtam, hogy csak úgy, hipp-hopp odakerült egy hatalmas fenyőfa különböző díszekkel, szaloncukrokkal és csokikkal feldíszítve. De annyira azért nem elleneztem, mert nagyon sok finomságot, gyümölcsöt és különböző ajándékokat találtam alatta. Bár csak az esti órákban bonthattam ki az ajándékaimat, de kibontása után az egész estét velük töltöttem, miközben anyukámék a vacsorát készítették elő. Jólla-kásunk után már csak az esti tévéprogramokat néztük, és gyönyörködtünk a karácsonyfában, miközben a szaloncukrot lopkodtuk le róla. Az esti karácsonyi filmen általában elaludtam, de mindig megígértettem anyuval, hogy nélkülem ne menjen el az éjféli misére, így ha álmosan is, de azért jelen voltam éjfélkor a templomban.
Majd egy kicsit felcseperedtem, és már nekem is segítenem kellett a karácsonyfa díszítésében. Apukám belehelyezte a fenyőfát a tartójába, és segítségünkkel behoztuk a nagyszobába. A délelőtti műsorok alatt szaloncukrot kötöztünk, majd anyunak ado-
gatva feldíszítettük a mi közös karácsonyfánkat. Miután megérkeztek nővéremék (ők ugyanis már egy külön családot alkotnak), kíváncsian bonthattuk ki az ajándékokat, és ehettük meg az ünnepi fogásokat. A közös tévénézések, kártyázások és kacagások után az éjféli misével zártuk a szentesténket. A karácsonyi napjaink vendéglátogatásokkal, ajándékbontásokkal, ünnepi ebéd- és vacsorákkal teltek.
Még most is nagy lázban telik nálunk a karácsonyi előkészület. Az ajándékok megvétele után, nagyon várjuk, hogy mikor tehetjük ki a feldíszített karácsonyfa alá az ajándékainkat, amit már délután közös erővel, mint minden évben ebben az évben is feldíszítünk. Persze most már akadnak kisebb-nagyobb viták, hogy ki mit csináljon, illetve ki mit inkább ne csináljon, de próbálunk ügyelni arra, hogy azért mégiscsak karácsony szenteste van, és hát ilyenkor nem igazán ildomos vitatkozni. A sikeres feldíszítés és haptákba vágás után várjuk a család többi hozzátartozóját, hogy együtt bonthassuk ki a várva várt ajándékokat és hogy nekikezdjünk az ünnepi fogásoknak. Az ünnep további napjait tévénézéssel, pihenésekkel, és egész napos nassolásokkal töltjük. Remélem ez a szokásunk tovább folytatódik.
Miilei Szilvia
NORVEGMINTAS KESZTYŰ
Mindenki életében akad egy apró tárgy, egy ajándék, egy esemény, ami különleges emlékké avatja az akkori karácsonyt. Nekem ez a norvégmintás kesztyű.
A háború utáni években n igyon szegények voltunk. Mások is, de mindenki csak a maga kínlódására emlékszik. A szegénység érdekes módon tört be a mi otthonunkba. Sohase éheztünk, volt tüzelőnk, de a többszöri menekülés és költözködés után a ruházatunk nagyon gyér volt. A Rozgonyi-iskolában az UN-RA csomagból kapott barna kis kabát megoldotta a legfontosabb téli ruhám gondját, de a kezem állandóan fázott. Dugtam ide, dugtam oda, aztán anyám talált egy irtózatosan rongyos, megvarrhatatlan felnőtt kesztyűt. Ideig-óráig jó volt. A vágyam, az álmom, a mindenem egy kesztyű lett. Emlékszem, kilencéves voltam, és levelet írtam a Jézuskának. Mert akkortájt úgy illett! Megkértem őt arra - ha mindenható, ahogy tanították -, hozzon már nekem egy
kesztyűt. De nem akármilyet, norvégmintásat. Mert néhány, még akkor is elfogadható polgári jólétben élő osztálytársam kezén az volt. És vártam a szentestét. Már elfogyasztottuk a batyuzással foglalkozó apám edényekért elcserélt libájának máját és töpörtyűjét, de az angyalka csak nem jött. És egyszerre csak zizegést hallottam. Rózsaszín selyempapírba burkolt kis csomag feküdt a fa alatt. Én olyan bizonyossággal tudtam, mint az életben kevés dolgot, hogy az csak a kesztyű lehet. Amíg élek, soha el nem felejtem az örömet, a csodavárás beteljesülésének azt az igézetét, mint «mikor a bordó-szürke mintás kesztyűt felhúztam.
Felnőtt fejjel sokszor vallattam anyámat, hogy honnan szerezte álmaim netovábbját, de soha nem árulta el, hogy mit adott érte. ki volt az előző tulajdonosa. A kesztyűt még akkor is rakosgattam, amikor kinőttem. Emlékeimben örökké megőrzöm.
Büki Erzsébet
AZ EN KARÁCSONYOM
Én ünnepfüggő vagyok.
Tudják, vannak alkohol-, drog- és pénzfüggő emberek, én ünnepfüggő vagyok. Egyszerűen képtelen vagyok meglenni ünnepek nélkül, nélkülük sivárnak, kietlennek érzem a mindennapokat. Ha nincs mire várni, nincs mitől remélni, mit ér az ember élete? A görögök azt mondják, az. élet ünnepek
nélkül olyan, mint a hosszú út fogadó nélkül. Ha nem lennének ünnepek, az emberi élet fogadói, ugyan hol állnánk meg egy-egy pillanatra, hogy elgondolkozzunk a magunk mögött hagyott úton, hogy átgondoljuk, kik, miért és hol maradtak el mögöttünk? Az ünnepek, s köztük a karácsony leginkább, számomra a számvetés ideje is. Amikor kigyúl-
nak a fények, az első pillanatban mindig eszembe jutnak azok. akik valami miatt éppen akkor nem lehetnek ott velem. Ott. ahol az én arcomra esik a csillogó gömbök által összevissza tört. szikrázó fény. ahol engem melegítenek a karácsony fényei. Az ünnep számomra addig tart, míg a gyertyák kigyúlnak a fán, és míg csendben könnyeimmel küsz-
ködve átgondolom, ki hol ünnepel az enyéim közül. Nekem gyermekkoromban csak nagyon ritkán voltak boldogok a karácsonyok, úgy hogy a „boldog karácsonyt" köszöntés nekem formális kifejezés volt csupán. Talán éppen ez volt az. ami miatt elkezdtem ragaszkodni az ünnepekhez, ami miatt mindent megpróbálok megtenni, hogy másoknak, magamnak valóban boldoggá tegyem az idei, és a jövendő karácsonyokat is.
Dukát Éva
54 KANIZSA - TZvuUuhhu, 1997. december 19.

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
A VILÁG NYELVEIN
Santa\'s Favourites: AROUND THE WORLD
Afrikander: Een Plesierige Kerfees Arabic: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah Argentine: Felices Pasquas Y Felices ano Nue-vo
Armenian: Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gag-hand
Azeri: Tezze lliniz Yahsi Olsun
Basque: Zorionak eta Urte Bern On!
Bohemian: Vesele Vanoce
Brazilian: Boas Festas e Feliz Ano Novo
Breton: Nedeleg Laouen na bloavezh mat
Bulgarian: Tchestita Koleda; Tchestito Rojdest-
vo Hristovo
Catalan: Bon Nadal i un Bon Any Nou! Chile: Feliz Navidad
Chinese: (Mandarin) Kung His Hsin Nien Bing Chu Shen Tan
(Catonese) Gun Tso Sun Tan\'Gung Haw Sun Cornish: Nadelik looan na looan blethen no-weth -
Cree: Mitho Makosi Kesikansi Croatian: Sretan Bozic
Czech: Prejeme Vani Vesele Vanoce a stastny Novy Rok
Danish: Glaedelig Jul
Dutch: Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nie-uwjaar! or Zalig Kerstfeast English: Merry Christmas
Eskimo: (inupik) Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo!
Esperanto: Gajan Kristnaskon
Estonian: Ruumsaid juulup hi
Faeroese: Gledhilig jol og eydnurikt nyggjar!
Farsi: Cristmas-e-shoma mobarak bashad
Finnish: Hyvaa joulua
French: Joyeux Noel
Frisian: Noflike Krystdagen en in protte Lok en Seine yn it Nije Jier!
Gaelic: Nollaig chndheil agus Bliadhna mhath úr!
German: Froehliche Weihnachten Greek: Kala Christouyenna! Hawaiian: Mele Kalikimaka Hebrew: Mo\'adim Lesimkha. Chena tova Hindi: Shub Naya Baras
Flemish: Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuw jaar
Hausa: Barka da Kirsimatikuma Barka da Sabu-war Shekara!
Hawaian: Mele Kalikimaka ame Hauoli Maka-hiki Hou!
Hungarian: Kellemes karácsonyi ünnepeket!
Icelandic: Gledileg Jol
Indonesian: Selamat Hari Natal
Iraqi: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah
Irish: Nollaig Shona Dhuit. or nodlaig mhaith
chugnat
Italian: Buone Feste Natalizie
Japanese: Shinnen omedeto. Kurisumasu Ome-
deto
Korean: Sung Tan Chuk Ha Latin: Natale hilare et Annum Faustum! Latvian: Prieci\'gus Ziemsve\'tkus un Laimi\'gu Jauno Gadu!
Lithuanian: Linksmu Kaledu
Navajo: Merry Keshmish
Macedonian: Sreken Bozhik
Maltese: LL Milied Lt-tajjeb
Manx: Nollick ghennal as blein vie noa
Maori: Meri Kuihimete
Marathi: Shub Naya Varsh
Navajo: Merry Keshmish
Norwegian: God Jul, or Gledelig Jul
Pennsylvania German: En frehlicher Grischt-
daag un en hallich Nei Yaahr!
Polish: Wesolych Swiat Bozego Narodzenia or Boze Narodzenie Portuguese: Boas Festas
Rapa-Nui: Mata-Ki-Te-Rangi. Te-Pito-O-Te-Henua
Romanche: (sursilvan dialect): Legreivlas fias-
tas da Nadal e bien niev onn!
Rumanian: Sarb<)tori vesele
Russian: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdest-
va is Novim Godom
Sam nan: La Maunia Le Kilisimasi Ma Le Tau-saga Fou
Serbian: Hristos se rodi
Slovakian: Sretan Bozic or Vesele vianoce
Samit Buorrit Juovllat
Scots Gaelic: Nollaig chridheil huibh
Serb-Croatian: Sretam Bozic. Vesela Nova Go-
dina
Serbian: Hristos se rodi.
Singhalese: Subha nath thalak Vewa. Subha Aluth Awrudhak Vewa
Slovak: Vesele Vianoce. A stastlivy Novy Rok Slovene: Vesele Bozicne. Screcno Novo Leto Spanish: Feliz Navidad
Swedish: God Jul and (Och) Ett Gott Nytt At Tagalog: Maligayamg Pasko. Masaganang Ba-
gong Taon
Tumi: nathar Puthu Varuda Valthukkal Trukecse: (Micronesian) Neekiriisimas annim oo iyer seefe feyiyeech! Thai: Sawadee Pee Mai
Turkish: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun
Ukrainian: Srozhdestvom Krisiovym
Urdu: Naya Saal Mubarak Ho
Vietnamese: Chung Mung Giang Sinh
Welsh: Nadolig Llawen
Yugoslavian: Cestitamo Bozic
Yoruba: E ku odun, e ku iye\'dun!
Sokszor bizonytalanok vagyunk, milyen virágot is vásároljunk barátunknak, barátnőnknek, ismerősünknek névnapjára, íme néhány ötlet:
December 19. Viola napjára: A Violák neve természetesen vonzza a violákat. Ezt keressük az üzletekben, vagy lila afrikai ibolyákat. De ha be tudjuk szerezni, árvácskacsokor is jó lesz, mert az árvácska latin neve: Viola tricolor. A költői lelkű ünnepeltek bizonyára örülnek, ha Dsi-da Jenő versét elmondjuk nekik: Miért borultak le az angyalok Viola előtt?
December 21. Tamás napjára: Sokan „férfiatlan" dolognak tartják, hogy virággal ajándékozzuk meg őket, de talán ők is jobban örülnek, mint a szokásos nyakkendőnek vagy egy hamutartónak. Adjunk nekik egy tarka levélcsokrot, mely Anthurium digi-tatumból, Codiaeum variegatum-ból, Dieffenbachia picta cv. \'Rudolf Roehrs\'-ből áll.
December 23. Viktória napjára: Pálmával ajándékozzuk meg őket, akiknek neve győzelmét je-
VIRAGKALENDARIUM
lent. Válasszunk egy Phoenix canariensist.
cserép
December 24. Éva napjára: „Almát vigyünk az Éváknak, minden élők ősanyjának" - természetesen megfelelően tálalva. Fenyőcsokorra rögzítsünk tobozokat, diót (ne fessük be se ezüstre,1 se aranyra!),, piros-, sárgacsíkos héjú almát, és díszítsük karácsonyi csillaggal, az iszalag (Clematis vitaiba) termésével. Bizony sokan megfeledkeznek róluk a karácsonyi készülődésben, vagy nem tartják fontosnak felköszöntésüket, arra gondolva, úgyis kapnak ajándékot. De meglephetjük őket fehér szegfűvel vagy rózsával, vagy ha nagyon gavallérok akarunk lenni, egy cserép azaleá-val.
Karácsony estéjére is illik virágot adni? - kérdezik sokan. Miért ne? Fenyőből, fagyöngyből készített csokrokat és koszorúkat, jácintot, cikláment csere-
pesen. Mennyivel különlegesebb meglepetés egy szál orchidea, akár vénuszpáfránnyal összekötve, mint egy sál vagy egy üveg kölni. Meghitt karácsonyi hangulatot áraszthat a virágzó karácsonyi kaktusz is. (Zygocactus truncatus).
December 26. István napjára: Az okosságukra büszkéket egy cserép bölcsességfa, azaz Kulanc-hoé illeti; a félénkeknek egy cserép Mimosa pudica; a háziasoknak papucsvirág, azaz Calceola-ria; a mindig gúnyosaknak szúrós virágú dísznövény, az Aechmea bromeliifólia; a hideg szívűeknek egy cserép jégvirág dukál.
December 27. János napjára: Megajándékozhatjuk őket a kaktuszok ezernyi változatával, melyek a közfelfogás szerint is férfiaknak való ajándék-növények.
December 28. Kamilla napjára: Ugyanabba a növénycsaládba tartozik a gerbera, mint a kamil-
lavirág, ezért nekik tarka gerbera-csokrot vegyünk.
December 29. Dávid napjára: Adjunk nekik kardvirágot, amit széplegényfűnek is neveznek. S ha vitézi tetteikre szeretnénk emlékeztetni őket (ami sajnos sokszor már a múlté), erősfű (Dic-tamnus albus), trombitavirág (Campsis radicans) legyen ajándékuk.
December 31. Szilveszter napjára: Már jóval korábban kell elő-készülnük az ajándékozásra. Vigyünk be szobánkba néhány, kora tavasszal virágzó erdei ágat, somot, mogyorót, fűz-, éger- és nyárbarkákat, valódi jázmint, babarózsát, japánbirset, s helyezzük el ablak közelében, vízzel teli vázában. Már a változatos formájú virág- és hajtásrügyek-ben is sokat gyönyörködhetünk. Ezekből készítsünk csokrot névnapjukra.
1997. december 19.
KANIZSA - Sfdu^Un,
55
GÖRBE TÜKÖR
Ülésezett a VKB
Szerdán délután a szokásos időben ülésezett a Várost Kultúráló Bizottság. Első napirendi pontként a helyi építészeti értékek védelmével foglalkozó rendelettervezet került napirendre, majd ennek folyományaként a védett építészeti értékeket tartalmazó lista. Mivel Miklósfán a jelenlévők ismerete szerint egyetlen helyi védelem alatt álló épület sincs, a terület képviselője azt javasolta, hogy a lebontott tűzoltószer-tár posztumusz kerüljön fel erre a listára, és reinkarnálódott - lásd ismételten beépítésre kerülő darabjait - pedig jelenlegi formájában illesse meg a védelem. A felvetést a jelenlevők elfogadták azzal a kitétellel, hogy a fent említett építmény felújítására benyújtott pályázatot még a bíráló szakmai zsűri kifejezett javaslatára sem támogatják majd. A következőkben a Tejút - egyik sok balesetet okozó csomópontjában kialakítandó körforgalom lehetőségeiről tárgyaltak a jelenlévők. Mivel az útépítésben magát egyedül kompetensnek tartó tag - értsd CSIL-LAGASZati összegekért meg- és áttervezek bármit - távol maradt az ülésteremből, a bizottság elnöke el-napoltatta a témát, mondván értő szakvéleménye nélkül érdemi döntés nem születhet. A következő napirendi pont keretében az illegális szemétlerakók hasznosítására tett javaslatokat tárgyalta a bizottság. Minden vélemény meghallgatása után a jelenlévők úgy döntöttek, fel-
kérik a vásártartás szervezésében illetékes Műszaki Osztályt, dolgozzák ki annak lehetőségét, núként lehet Bolhapiac keretében hasznosítani a szeméttelepre hordott dolgokat. A határozati javaslattal csak az ILK
- értsd Illegális Lerakók Kamarája
- képviselője nem tudott egyetérteni, mondván, mi értelme van az általuk képviseltek tevékenységének, ha minden, amit ők kihordták a városból, visszakerülne a város szemetei közé. Az elnök ezt a megjegyzést töröltette a jegyzőkönyvből, mondván a szemét újrahasznosítása teljes egészében eurokomforn tevékenység. Bár nem rentábilis, de nyugaton hatalmas összegeket fordítanak erre, nálunk pedig még bevétele is származik ebből a városnak. Ezt követően városképet érintő témákban hozott döntést a bizottság. Apró Aronné kérelmét a bizottság teljes számban támogatta. Az idős asszony egy ajtó beállításához kérte a bizottság áldását, mondván udvari lakását négy évtizedes eredménytelen próbálkozás után végre szeretné az ablak helyett az ajtón át megközelíteni. Az idős nyugdíjas asszony már negyven éve megállás nélkül írja a kérelmeket az ablakcserét illetően, eddig kérését városképi okokra hivatkozva utasították el. Most megváltozott az udvar Altalános Rendezési.Terve, a régi zöld területre út kitaposását javasolja a terv készítője. Ez a pozitív változás teszi lehetővé, hogy a jogszabály fi-
gyelembe vételével a kérést támogassák. Mint megtudtuk az ajtó ablakra cserélésével a beépítettség! százalék, és a zöld terület aránya nem változik. A bizottság tagjai nagy elismeréssel szóltak az ünnepekre kivilágított belvárosról, de a jövő évre vonatkozóan azt javasolják, hogy a város anyagi helyzetére tekintettel az egyenként 480 fényforrásai izzósorokk helyett fánként ugyanennyi szentjánosbogár kitelepítésére kerüljön si>r. Szakértőket
kértek fel, annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy kibírja-e a szentjánosbogár a nálunk szokásos telet. A gazdaságossági számítások elvégzését a VKB a GVB csúcsbizottságra bízza. Már folyik azoknak az állatidomároknak a felderítése is, akik a DÉDÁSZ Rt. szakembereit kiképzik arra. miként kell a szentjánosbogarakat szakszerűen elhelyezni az ágakon. Ha ez a terv jövőre sikerülne, akkor az egyik bizottsági tag javaslatára ki kellené dolgozni azt a projektet is. miként lehetne a szentjánosbogarakat a közvilágításban is alkalmazni. A VKB jövőre is ehhez hasonlóan folytatja munkáját.
D.É.
EN NEM BELE-, CSAK BEKÖTÖK
56
KANIZSA - StdfMvflc*

19* »7. (l ecember 19.
Az év legutolsó napja a világon rulndcnütt a vidámságé, a szórakozásé. Egyre szegényedő országunk ban nemcsak az ajándékozási szókások válnak mind visszafogottabbá, hanem a múlatás is.
Egy boltvezető eképpen látja ezt: Én még emlékszem arra, hogy karácsonykor, és főleg szilveszterkor sokan kartonszám vitték a sört, az üdítőt, s már hetekkel korábban leadta mindenki a virsli- és a malachús-rendelést. Egypár éve nem nagyon van erre szükség, hiszen inkább megmarad sok minden, nemhogy elfogy. Szilveszter napján már kora reggeltől nagy volt régen a tumultus, most egy erős hétvégi bevásárlásnak felel meg ennek a napnak a forgalma. Én ebből mérem le, hogy az emberek nem nagyon mulatnak, otthonaikba húzódnak, tévét néznek, vagy alszanak, mint az év többi napján. Én egyébként az egyik művelődési ház szilveszteri bulijára megyek az asz-szonnyal, meg a barátainkkal.
ON HOL MULAT?
Kora huszonéves srác: - Hogy én hol mulatok? Hát összejövünk a haverokkal nálunk, aztán csapunk egy jó bulit. Lehet, hogy még a kivonuló Yardot is meghívjuk egy pofa sörre, ha a szomszédok megint megteszik azt a szívességet, hogy kihívják őket, mint tavaly.
Harmincas értelmiségi hölgy: -
Mi baráti összejövetelre megyünk az egyik ismerősünkhöz. Tavaly nálunk voltunk, most ott szórakozunk.
Idősödő úr: - Egyedül élek, nincs hová mennem. Az embert, még ha ilyen öreg legény is kinézik, ha mulatni megy. Nincsenek facér naccsádok, akik gondjaikba vennék az ilyen árvát, mint én. így aztán otthon maradok, a tévét nézem, éjfélkor meg magammal koccintok, a magam egészségére.
Fiatal pár: - Még nem tudjuk hová megyünk. A vendéglátó helyeken megfizethetetlenül magasak az árak. Kettőnk jegye van, ahol többe kerülne, mint egy fél havi fizetés. És akkor még ki is kell öltözni, a fodrász, a kozmetikus is pénzbe ke-
rül. Még fogalmunk sincs, hol töltjük az év utolsó napját.
Nyugdíjas hölgy: - Otthon leszek. Én vigyázok az unokáimra, míg a fiatalok bulizni mennek. Már öreg vagyok a mulatóshoz, inkább nézem majd a tévét, és őrzöm a kicsik álmát.
Kovács Ágota: Legnagyobb valószínűséggel a barátommal együtt Pesten fogunk szilveszterezni. Oda hívtak ugyanis minket a rokonaim. Azért csak valószínű, mert addig még három hét visszavan, bármi közbejöhet. Bár remélem, nem f°g--
Lakatos József: Otthon fogjuk tölteni a karácsonyt, meg a szilvesztert is. Kinőttünk már a báío-ZÓ.s korból, meg pénzünk sincs megfizetni egy olyan bulit. Jövőre spórolunk, hogy elmehessünk nyaralni a tengerpartra. így most majd bekapcsoljuk a televíziót, anyósomék átjönnek - elpoharazgatunk, beszélgetünk. Szépen csöndesen is lehet várni az új évet.
Kunics József: Még nem döntöt-
tem el, hogy hová fogok menni szilveszterezni, az biztos, hogy otthon nem maradok. Nagy valószínűséggel ittmaradok Nagykanizsán, de majd a haverokkal szeretnék elmenni. Igazából nincsenek nagy kívánságaim: legyen jó zene, egy kis ital, csajok - a többi meg majd megy magától.
Sipos György: Családi k